Årsrapport 2009 Nordea Bank Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009 Nordea Bank Norge"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Nordea Bank Norge

2 Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

3 Innhold Hovedtall 4 Styrets årsberetning Konsernets organisering 5 Forretningsutvikling Kommentarer til resultatregnskapet 6 Kommentarer til balansen - finansiell struktur 7 Overføringer og disponeringer 7 Poster utenfor balensen 7 Risiko-, likviditets- og kapitalstyring 8 Styringsprisipper og kontroll 8 Risikostyring 9 Tap og utlån 12 Motpartsrisiko 12 Markedsrisiko 12 Operasjonell risiko 12 Likviditetsrisiko 13 Kapitalstyring 14 Human resources 16 Miljø 17 Tvister 18 Hendelser etter balansedagen 18 Samfunnsansvar 18 Utsikter Nordea Bank Norge er en del av Nordeakonsernet. Nordeas visjon er å være den ledende nordiske banken, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har 10 millioner kunder, over salgskontorer og en ledende posisjon innenfor banktjenester på Internett med 5,9 millioner nettbankkunder. Nordea-aksjen er notert på OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og København. Årsregnskap Resultatregnskap 19 Balanse 20 Oppstilling av totalresultat etter IAS 1 21 Oppstilling over endringer i egenkapitalen 22 Kontantstrømoppstilling 23 5 år i sammendrag 25 Noter til årsregnskapet 26 Revisjonsberetning for Erklæring fra styrets medlemmer og daglig leder 87 Erklæring fra Kontrollkomiteen 88 Styrets sammensetning 89 Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

4 Nordea Bank Norge konsern Hovedtall Volum, hovedposter Endring % 2007 Sum driftsinntekter, NOKm Sum driftskostnader, NOKm Resultat før tap, NOKm Netto tap på utlån, NOKm Resultat, NOKm Utlån til kunder, NOKmrd 422,3 446, ,2 Innskudd og lån fra kunder, NOKmrd 217,2 235, ,8 hvorav spareinnskudd 64,0 65,4-2 54,8 Egenkapital, NOKmrd 26,7 27,1-1 22,8 Sum eiendeler, NOKmrd 534,0 549, ,6 Nøkkeltall Resultat per aksje, NOK 4,78 7,85 5,14 Egenkapital per aksje 1, NOK 48,51 49,23 41,33 Antall aksjer 1, millioner Avkastning på egenkapitalen, % 10,1 17,6 13,2 Kostnader i % av inntekter Kjernekapitaldekning, før overgangsregler 1, % 9,5 8,7 8,9 Kapitaldekning, før overgangsregler 1, % 12,2 11,9 12,1 Kjernekapital 1, NOKm Risikovektede eiendeler 1, NOKmrd Antall årsverk Ved utgangen av perioden Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

5 Nordea Bank Norge Styrets årsberetning I denne rapporten menes med Nordea Bank Norge og NBN Nordea Bank Norge ASA og dets datterselskaper. Med uttrykket Nordea menes konsernspiss Nordea Bank AB (publ). Nordea Bank Norge ASA er et heleid datterselskap av Nordea Bank AB (publ), morselskapet i Nordea-konsernet. Nordea Bank Norge ASA er hjemmehørende i Oslo og organisasjonsnummeret er Konsernets organisering Som del av Nordea-konsernet driver NBN bankvirksomhet. All virksomhet i NBN er integrert med virksomheten i Nordea-konsernet. Konsernets årsrapport med virksomhet og resultater per forretningsområde omfatter også NBNs virksomhet. Juridisk struktur Nordea har til hensikt å fortsette forenklingen av sin juridiske struktur, og for de nordiske bankene er målet at Nordea Bank AB (publ) skal omdannes til et europeisk selskap, et Societas Europaea ( SE ), i henhold til den europeiske aksjeloven European Company Statute. Omdanningen er blant annet betinget av at Nordea får de nødvendige tillatelsene fra relevante myndigheter. Det forventes at omdanningen skal gi bedre driftseffektivitet, redusert driftsrisiko og kompleksitet samt økt kapitaleffektivitet. Etter at EU-kommisjonen har gjennomgått forholdet forbundet med innskuddsgarantiordningene i EU og EØS, har Nordea opprettet en dialog med myndigheter og kredittilsyn i de nordiske landene for å redusere hindringene i det nåværende opplegget. Det antas at den endelige omdanningen vil ta omtrent ett år fra start til iverksettelse. Datterselskaper og utenlandske filialer NBN har datterselskaper i Norge og filialer i utlandet; i New York og på Cayman Islands. De viktigste datterselskapene er Nordea Eiendomskreditt AS (NE) og Nordea Finans Norge AS (NFN). Videre utover i rapporten er tall for NBN-konsernet i hovedsak presentert og kommentert siden forskjellen mellom tall for NBNkonsernet og morselskapet er relativt liten. I fjerde kvartal i 2009 ble næringseiendomskunder i NBN-konsernet sentralisert. Som en følge av dette ble en låneportefølje på NOK 23mrd overført fra NE til NBN ASA. Dette har ingen innvirkning på tallene for NBNkonsernet. Målet er å bruke NE som et verktøy til å sikre konkurransedyktig funding i fremtiden ved å utstede obligasjoner med fortrinnsrett ved hjelp av boliglån. For mer informasjon, se note 46 Obligasjoner med fortrinnsrett. NFN har forretningsansvaret for finansieringsprodukter i Norge. Selskapets hovedprodukter er leasing, bilfinansiering, factoring og forbrukskreditter. I tillegg eier NBN 67 % av aksjene i eiendomsmeglerkjeden Privatmegleren AS. NBN har ingen utenlandske representasjonskontorer. Forretningsutvikling i 2009 Forretningsutviklingen var fortsatt solid i kundesegmentene i 2009, med sterk inntektsvekst og et økt antall kunder. Effekten av systemer iverksatt av europeiske land har vært positiv, og mange av banksystemene implementert sent i 2008 og i begynnelsen av 2009 har gradvis blitt tilbaketrukket i NBN deltok i en ordning presentert av Finansdepartement, hvor statsobligasjoner ble byttet mot obligasjoner med fortrinnsrett, både i desember 2008 og mai For mer informasjon se note 46 Obligasjoner med fortrinnsrett. NBN økte kundeaktiviteten i både privatmarkedet og bedriftsmarkedet i Etterspørselen etter boliglån økte blant annet som følge av at renten ble satt ned de tre første kvartalene i 2009, mens virksomheten har stagnert i bedriftsmarkedet på grunn av den makroøkonomiske utviklingen. Etterspørselen etter bedriftslån var lav også i 2009, men økte noe i november og desember. Samtidig har NBN vært meget aktiv som tilrettelegger av obligasjonslån, og etterspørselen etter risikostyringsprodukter har vært sterk også i det siste kvartalet. Veksten i utlån til privatkunder ble opprettholdt med en positiv utvikling i markedsandelen for boliglån. Utviklingen i kundetilfredsheten var sterk blant privatkundene i NBN. Shipping, Oil Services & International opprettholder også en sterk posisjon, og Nordea har vært arrangør for en rekke nye syndikerte lån. Inntektene fra kundedrevne kapitalmarkedsaktiviteter var høye i 2009, spesielt det første halve året. NBN opplevde sterk inntektsvekst i Dette relaterer seg spesielt til netto renteinntekter, som har økt med 13 %. Et skift i prising av risiko åpnet muligheten for høyere utlånsmarginer i alle segmentene. Veksten i gjennomsnittlig utlån og innskuddsvolum kombinert med økte utlånsmarginer, kompenserte for reduserte innskuddsmarginer. Samlede inntekter gikk opp med 2 % til NOK m (11 057). Samlede inntekter inkluderer også resultatandel fra Eksportfinans som innregnes etter egenkapitalmetoden med NOK 478m (841). Eksklusiv resultatandel fra egenkapitalmetoden økte samlede inntekter med 15 % sammenlignet med i fjor. Totale kostnader økte med 14 %, mens tap på utlån gikk fra NOK 651m i 2008 til NOK 2 004m ved utgangen av Dette reflekterer markedet og de makroøkonomiske forholdene det siste kvartalet i 2008 og utviklingen som var forventet gjennom Resultat etter skatt var NOK 2 634m (4 330), hvilket representerer en avkastning på egenkapitalen lik 10,1 % (17,6). Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

6 Kommentarer til resultatregnskapet Inntekter Totale driftsinntekter var NOK m (11 057). Netto renteinntekter økte med 13 % til NOK 9 532m (8 402). Økningen skyldes i hovedsak økt gjennomsnittlig utlånsvekst samt høyere utlånsmarginer. Innskuddsmarginene er fremdeles lave, som følge av lavere markedsrenter sammenlignet med i fjor. En styrket krone i forhold til USD og EUR fortsatte gjennom 2009; ved utgangen av 2009 var USD 18 % lavere enn ved utgangen av Dette påvirker i stor grad USD-lån i Shipping negativt ved utgangen av året, samt innskuddsvolum i utenlandsk valuta i Financial Institutions. Utlånsvolum til kunder ved utgangen av året er redusert med 5 % til NOK 422mrd sammenlignet med forrige år, spesielt i International & Institutional Banking. Innskuddsvolum ble redusert med 8 % til NOK 217mrd sammenlignet med utgangen av 2008, men gikk opp med 3 % fra tredje kvartal. De lave innskuddsmarginene er en konsekvens av sterk konkurranse hele året i tillegg til lave markedsrenter. Lån med pant i bolig til personkunder økte med 11 % til NOK 175mrd (157) ved utgangen av året. Netto gebyr og provisjonsinntekter økte med 7 % til NOK 1 547m. Dette skyldes hovedsakelig en vekst i inntekter fra sparerelaterte provisjoner som følge av en positiv trend spesielt relatert til høyere kurtasjeinntekter, men også høyere inntekter fra forvaltningstjenester. Utlånsrelaterte provisjoner økte som et resultat av stor aktivitet relatert til syndikerte lånearrangementer i Shipping, spesielt i tredje kvartal. Egenkapitalprodukter, inn- og utlån av aksjer og arrangementsprovisjoner i Markets bidro også til veksten. Betalingsrelaterte og e-service gebyrer er redusert med 2 % til NOK 1 091m. Dette relaterer seg hovedsakelig til lavere inntekter knyttet til utenlandske og innenlandske betalingstransaksjoner. Lavere inntekt fra andre provisjonsinntekter reflekterer en reduksjon i salg av strukturerte produkter. Netto gevinst på poster til virkelig verdi økte med NOK 412m til NOK 513m, hovedsakelig på grunn av økt gevinst på renterelaterte instrumenter i Treasury og Markets. Det siste kvartalet i 2008 var spesielt lavt som følge av tap på renterelaterte instrumenter i Treasury. Andel resultat fra tilknyttede selskap (egenkapitalmetoden) bidro negativt med NOK -478m (841) og knytter seg til resultatandel fra det tilknyttede selskapet Eksportfinans ASA. Den høye inntekten i 2008 relaterte seg til Eksportfinans virkelig verdi-vurdering av egen gjeld, som resulterte i urealisert gevinst som følge av økt kredittspread i siste kvartal Kredittspreadet økte også i første kvartal i år. Det har vært reverseringer de siste tre kvartalene i år som følge av reduserte kredittspreader. Andre driftsinntekter er redusert og utgjorde NOK 129m (273). Reduksjonen knytter seg til kompensasjonen på NOK 167,5m fra Statsautoriserte revisorer Ernst & Young som ble inntektsført i 2008, relatert til tapet på NOK 200m i forbindelse med Sponsorservice-saken. I tillegg er andre inntekter redusert som følge av salg av internasjonal custody-virksomhet til JP Morgan i Den resterende inntekten knytter seg til eiendom og ITtjenester utfakturert til andre Nordea-selskaper utenfor NBN-konsernet. Kostnader Samlede kostnader økte med 14 % til NOK 5 324m (4 661). Personalkostnader økte med 19 % til NOK 3 257m (2 729). Den høye veksten på NOK 528m relaterer seg til pensjonskostnader og avsetning for overskuddsdeling og variable lønninger. Antall årsverk ved utgangen av året var 3 322, ned med -2,6 % med reduksjon i alle forretningsområdene og stabsfunksjoner, med unntak av Markets, spesielt i siste kvartal. Gjennomsnittlig antall årsverk i 2009 gikk opp med 0,5 % til (3 356), og årslønnsveksten var tilnærmet 3,4 % gjennom året. Andre kostnader utgjorde NOK 1 939m, opp 8 % sammenlignet med fjoråret. Veksten knytter seg hovedsakelig til IT-kostnader, både vedlikehold og støtte. Avskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler beløp seg til NOK 128m. Kostnadene utgjorde 47 % (42) av inntektene. Eksklusiv effekten fra Eksportfinans ville kostnadene utgjøre 45 % (46) av inntektene. Tap på utlån Netto tap på utlån utgjorde NOK 2 004m, med fortsatt nedskrivning av både individuelt og gruppevis vurderte utlån. Tap i andel av totale utlån utgjorde 46 basispunkter ved slutten av året, hvilket var i samsvar med hva som var forventet. Tap på individuelt vurderte utlån utgjorde 30 basispunkter og tap på gruppevis vurderte utlån utgjorde 16 basispunkter. De største gruppevise nedskrivningene relaterer seg til shipping, næringseiendom og industrielle kommersielle tjenester. Totalt 94 % av tap på utlån i 2009, NOK 1 886, relaterer seg til bedriftskunder. Netto tap på utlån samt misligholdte engasjementer kommer fortsatt fra et stort antall små og mellomstore engasjementer, og ikke fra noen få store engasjementer. Utlån med verdifall før nedskrivninger økte med 11 % det siste kvartalet og nedskrivningsraten utgjorde 52 % ved årsslutt, ned fra 55 % ved utgangen av tredje kvartal. Skatt Skattekostnaden er på NOK 1 281m. Eksklusiv resultatandel fra egenkapitalmetoden i 2009 var skattesatsen på 29 %, som er det samme som i Den effektive skattesatsen er derfor høyere enn selskapsinntektsskatten på 28 % hvis egenkapitalmetoden ekskluderes. Dette skyldes hovedsaklig den negative Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

7 effekten av gjeldsrentefordelingen som følge av utenlandske aktiviteter, til tross for den netto positive effekten av fritaksmetoden som fører til skattefrie gevinster/tap på aksjer og utbytte. Resultat Resultat etter skatt utgjorde NOK (4 330), en nedgang på -39 % sammenlignet med 2008, hovedsakelig som følge av større tap på utlån. Eksklusiv resultat fra egenkapitalmetoden ble endringen i resultat etter skatt -11 %. Avkastning på egenkapitalen var 10,1 % (17,6). Kommentarer til balansen finansiell struktur Totale eiendeler er redusert med NOK 15mrd eller 3 % til NOK 534mrd ved utgangen av Den reduserte balansen er påvirket av en sterk krone sammenlignet med fjoråret. USD mot NOK er redusert med 18 % fra NOK/USD på 7,02 til et nivå på 5,77 ved årsslutt. Utlån i International & Institutional Banking er hovedsakelig i USD og EUR, hvilket gjør at volumene synker når kronen styrker seg. Nedgangen på volum i Shipping knytter seg til valutaeffekter i tillegg til nedgang i utlånssvolumene som følge av nedbetalinger. Eiendeler Reduksjonen av totale eiendeler er hovedsakelig drevet av et lavere utlån til kunder med en nedgang på 5 %, eller NOK 24mrd, til NOK 422mrd. I tillegg gikk utlån til kredittinstitusjoner ned med NOK 23mrd, som kan ses i sammenheng med et økt antall rentebærende verdipapirer, hovedsakelig gjennom ordningen med obligasjoner med fortrinnsrett. Ved utgangen av 2009 hadde NBN NOK 18mrd i norske statsobligasjoner. Boliglån til privatkunder økte med 11 % til NOK 175mrd (157), hvilket reflekterer høyere aktivitet i boligmarkedet, spesielt i siste halvår av Kontanter og innskudd i Norges Bank økte med NOK 9mrd til NOK 20mrd. Rentebærende verdipapirer økte med NOK 22mrd til NOK 58,7mrd sammenlignet med utgangen av Den største økningen har vært i Treasury hvor porteføljen hadde en verdi på NOK 36,7mrd ved utgangen av året. Derivater gikk ned fra NOK 7,4mrd til NOK 1,7mrd ved slutten av året, hovedsakelig på grunn av reduserte posisjoner i valutaderivater i Treasury. Gjeld og fundingaktiviteter Samlet gjeld utgjorde NOK 507mrd (522) ved utgangen av året. Nedgangen på NOK 15mrd knytter seg hovedsakelig til lavere innskudd fra kunder som gikk ned med NOK 18mrd fra fjoråret. Innskudd fra kredittinstitusjoner økte med NOK 5mrd og kommer i det aller vesentligste fra nærstående parter i Nordea-konsernet. Utstedte verdipapirer er redusert med 49 % og utgjorde NOK 3,7mrd (7,3). Denne type funding har delvis blitt erstattet med funding fra andre selskap i Nordea-konsernet. Ansvarlige lån gikk ned med NOK 2mrd til NOK 9,6mrd. Endringen er et resultat av en sterkere krone mot EUR og USD, det har ikke vært endringer i de underliggende ansvarlige lånene i løpet av året. Egenkapital Egenkapitalen utgjorde NOK 27,1mrd ved utgangen av Resultat etter skatt i 2009 var på NOK 2 634m. I løpet av året ble det utdelt NOK 3mrd i utbytte til eieren, Nordea Bank AB (publ). Etter netto effekt av poster ført dirkete mot egenkapitalen, utgjorde egenkapitalen ved utgangen av året 2009 NOK 26,7mrd. Overføringer og disponeringer Resultat etter skatt endte på NOK 3087m for morselskapet i Den største forskjellen mellom NBN-konsernets og NBN ASAs resultat etter skatt relaterer seg til Eksportfinans AS som påvirker konsernregnskapet, og konsernbidrag fra Nordea Eiendomskreditt AS og Nordea Finans Norge AS som påvirker NBN ASA tallene. Utenom dette er det liten forskjell mellom tallene for NBNkonsernet og NBN ASA. I henhold til IFRS skal regnskapsføring av konsernbidrag og utbytte ikke medtas før Generalforsamlingen har fattet en formell beslutning. Resultat etter skatt per 31. desember 2009 vil derfor bli regnskapsført som tilbakeholdt overskudd i balansen per 31. desember Kapitaldekningsposisjonen i NBN vurderes som solid, og det har blitt foreslått å utbetale et utbytte på NOK 1,5mrd for 2009 til aksjonæren Nordea Bank AB (publ). I tillegg vil et konsernbidrag på NOK 25m, med skatteeffekt, bli delt ut fra morselskap til det heleide datterselskapet Nordea Finans Norge AS. Videre vil et konsernbidrag på NOK 830m, uten skatteeffekt, bli utdelt fra morselskap til Nordea Eiendomskreditt AS. Utdelingen vil påvirke egenkapitalen i 2010 som beskrevet ovenfor, når endelig beslutning er fattet. For 2008 ble det utdelt NOK 3mrd i utbytte. For Generalforsamlingen 15. mars 2010 vil det bli foreslått følgende disponering av årets resultat etter skatt for 2009: Disponering av utbytte på NOK 1 500m til Nordea Bank AB (publ). Disponering av konsernbidrag med skatteeffekt på NOK 25m til Nordea Finans Norge AS. Disponering av konsernbidrag uten skatteeffekt på NOK 830m til Nordea Eiendomskreditt AS. Poster utenfor balansen Bankens forretningsaktiviteter omfatter ulike poster utenfor balansen, hovedsakelig i form av garantier og kredittrammer. Eksponeringen knyttet til disse postene fremgår av note 35 og 36. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

8 Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede for NBN ASA, og årsregnskapet er avlagt under denne forutsetningen. Soliditeten per 31. desember 2009 vurderes av styret som god. Risiko-, likviditets- og kapitalstyring Risiko-, likviditets- og kapitalstyring er viktige suksesskriterier innen finansnæringen. Risikoeksponering er en naturlig del av å drive bankvirksomhet, og Nordea pådrar seg flere typer av risikoer gjennom sin ordinære forretningsvirksomhet. Den viktigste er kredittrisiko relatert til utlån og fordringer. Å vedlikeholde risikoforståelsen i organisasjonen er en del av Nordeas forretningsstrategier. Nordea har et klart definert rammeverk for risiko-, likviditets- og kapitalstyring som inkluderer retningslinjer og instrukser for forskjellige risikotyper og for kapitalsammensetningen. Alle tall og tabeller i de gjenværende avsnittene relaterer seg til NBN-konsernet. Styringsprinsipper og kontroll Styret og styrets kredittkomité Styret har hovedansvaret for å begrense og følge opp konsernets risikoeksponering og sette mål for kapitalnøkkeltallene. Risikoene måles og rapporteres i henhold til felles prinsipper og retningslinjer vedtatt av styret. Styret fastsetter også retningslinjer for styring av kreditt-, markeds-, likviditets- og operasjonell risiko og for den interne vurderingsprosessen for kapitaldekning. Disse revideres minst årlig. I kredittinstruksene fastsetter styret fullmakter for kredittkomiteer på ulike nivåer innenfor kundeområdene. Fullmaktene varierer i forhold til forskjellige beslutningsnivåer, hovedsakelig når det gjelder størrelsen på rammene og er også avhengig av den interne ratingen av kundene. Styret fastsetter også rammene for konsernets markeds- og likviditetsrisiko. Styrets kredittkomité overvåker utviklingen i kredittporteføljen inklusive eksponeringen mot bransjer og store kunder. Styrets kredittkomité bekrefter retningslinjene for bransjene som Executive Credit Committee (ECC) har godkjent. Konsernsjef og Group Executive Management Konsernsjefen har det overordnede ansvaret for å utarbeide og vedlikeholde effektive prinsipper for risiko-, likviditetsog kapitalstyring og internkontroll. Konsernsjefen i Group Executive Management (GEM) fastsetter rammene for styringen av konsernets strukturelle renterisiko (SIIR) og i samsvar med styrets vedtak også fordelingen av rammene for markedsrisiko og likviditetsrisiko til enheter som Group Treasury og Markets. Rammene fastsettes i henhold til forretningsstrategier som gjennomgås minst én gang i året. Lederne for enhetene fordeler de respektive rammene innenfor egen enhet og kan også fastsette mer detaljerte rammer og andre risikoreduserende tiltak som for eksempel stop-loss regler. Konsernsjefen og Group Executive Management gjennomgår regelmessig rapporter om risikoeksponeringen og har opprettet følgende komiteer for styring av risiko-, likviditets- og kapitalstyring: Asset and Liability Management Committee (ALCO), ledet av Chief Financial Officer (CFO), innstiller for konsernsjef i Group Executive Management på vesentlige saker som gjelder konsernets finansielle virksomhet og risiko samt kapitalstyring. Capital Planning Forum (CPF), ledet av CFO, overvåker utviklingen i kapitalkrav (interne og lovpålagte) og kapitalbasen og beslutter også kapitalplanleggingstiltak i konsernet. Risk Committee, ledet av Chief Risk Officer (CRO) overvåker risikoutviklingen på overordnet nivå. Executive Credit Committee (ECC) og Group Credit Committee (GCC) som ledes av CRO, beslutter konsernets største kredittrammer og fastsetter konsernets bransjepolicy. Det fastsettes kredittrammer for enkeltkunder og totalt for en kundegruppe samt for bransjer. CRO og CFO CRO, gjennom enheten Group Credit & Risk Control, har mandat til å fastsette rammene for risikostyring som består av retningslinjer, instrukser og veiledninger for hele konsernet. CFO, gjennom enheten Group Corporate Centre, er ansvarlig for retningslinjene for kapitalstyring, herunder kapitalkrav og kapitalbase. Group Treasury i Group Corporate Centre er ansvarlig for SIIR og likviditetsrisiko. Hvert kunde- og produktområde har primæransvaret for risikostyringen i egen virksomhet. Dette ansvaret inkluderer identifisering, kontroll og rapportering, mens Group Credit and Risk Control konsoliderer og overvåker risikoen på konsernnivå og på andre organisatoriske nivå. Overvåking og rapportering Kontrollmiljøet i Nordea er basert på prinsippet om arbeidsdeling og uavhengighet. Overvåking og rapportering av risiko utføres daglig for markeds- og likviditetsrisiko, månedlig og kvartalsvis for kredittrisiko og kvartalsvis for operasjonell risiko. Risiko rapporteres jevnlig til GEM og til styret. Group Internal Audit gjør en uavhengig vurdering av rutinene rundt risiko- og kapitalstyring i henhold til den årlige revisjonsplanen. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

9 Risikostyring Kredittrisikostyring Group Credit and Risk Control er ansvarlig for rammene for kredittrisikostyring som består av retningslinjer, instrukser og veiledninger for konsernet. Hvert kunde- og produktområde har primæransvaret for kredittrisikostyringen i egen virksomhet, mens Group Credit and Risk Control konsoliderer og overvåker kredittrisikoen på konsernnivå og på andre organisatoriske nivå. Basert på fullmakter gitt av styret blir kredittrisikorammene bevilget av beslutningsinstanser på ulike nivåer i organisasjonen. Ansvaret for kreditteksponering tillegges den kundeansvarlige enheten. Hver kunde gis en rating eller score i henhold til Nordeas rammeverk for kvantifisering av kredittrisiko. Definisjon og identifisering av kredittrisiko Kredittrisiko defineres som risikoen for at Nordeas motparter ikke oppfyller sine avtalte forpliktelser samt at sikkerheten som er stilt, ikke dekker konsernets fordringer. Mesteparten av kredittrisikoen oppstår i forbindelse med forskjellige former for utlån, men også fra garantier og remburser, motpartsrisiko i derivater, landrisiko i forbindelse med overførsel av penger fra andre land og oppgjørsrisiko. Risikoen innenfor spesifikke bransjer kontrolleres av bransjeovervåkingsgrupper og gjennom fastsettelse av retningslinjer for bransjen hvor det er satt krav til og rammer for den samlede bransjeeksponeringen. Kredittrisikovilje Nordea har definert sin kredittrisikovilje som et forventet tapsnivå på 25 basispunkter over en syklus. Netto tap på utlån de siste årene har hatt et gjennomsnitt som ikke overstiger dette nivået. Individuelt vurderte utlån og utlånsgrupper med verdifall Gjennom hele prosessen med å identifisere og redusere verdifall på utlån, gjennomgår Nordea fortløpende kvaliteten på kreditteksponeringen. Svake engasjementer og engasjementer nedskrevet for verdifall følges opp kontinuerlig og gjennomgås minst en gang i kvartalet med hensyn til resultater, fremtidsutsikter, fremtidig tilbakebetalingsevne og eventuelle behov for nedskrivninger. Dersom det foreligger objektive bevis, basert på tapshendelser eller observerbare data, for at kundens fremtidige kontantstrømmer inklusive sikkerheter gjør full tilbakebetaling usannsynlig, anses eksponeringen som utsatt for verdifall og nedskrivning for tap innregnes. Nedskrivningens størrelse tilsvarer det forventede tapet hensyntatt diskontert verdi av fremtidige kontantstrømmer og verdien av sikkerheter. Engasjementer med verdifall kan enten være misligholdte eller betjenes i henhold til avtalen, men vurderes å være tapsutsatt. Utestående som er eldre enn 90 dager blir automatisk ansett som misligholdt og innregnes som misligholdte med verdifall eller uten verdifall avhengig av forventet tapspotensial. I tillegg til individuell verdifalltesting av betydelige individuelle kunder utføres også verdifalltesting for utlånsgrupper som ikke har vist verdifall på individuelt nivå. Utlånsgrupper med verdifall er basert på endring i ratingen og scoringen til kunder i kredittporteføljen. Vurderingen av gruppevise verdifall tar hensyn til opp- og nedgraderinger av kunder samt nye kunder og kunder som ikke lengre er inkludert i porteføljen. Også kunder som går inn og ut av misligholdsgruppen påvirker beregningen. Utlånsgrupper med verdifall gjennomgås en gang i kvartalet i hver juridiske enhet. Begrunnelsen for disse to rutinene med vurdering av både individuelle utlån og utlånsgrupper er å sikre at alle oppståtte tap er innregnet frem til og med hver balansedag. Mer informasjon om kredittrisikostyring og kredittrisikoanalyse går frem av konsernets kapitaldekning og risikostyringsrapport (Pilar 3) 2009 som er tilgjengelig på og også i note 44 i årsrapporten. Kredittporteføljen Kredittrisikoeksponering måles og presenteres som hovedstolen av balanseførte krav, som for eksempel utlån til kunder og kredittinstitusjoner, samt av ikke balanseførte krav mot kunder og motparter, netto etter nedskrivninger. Eksponeringen inkluderer også risikoen relatert til derivater og verdipapirfinansiering. NBNs totale kredittrisikoeksponering er redusert med 14 % til NOK 584mrd i 2009 (680). Den største posten er utlån til kunder, som i 2009 gikk ned med 5 % til NOK 422mrd (447). Utlån til bedriftskunder ved utgangen av 2009 var NOK NOK 247mrd (285), en nedgang på 13 %. Utlån til personkunder økte med 11 % til NOK 175mrd (NOK 157). Av totale utlån utgjorde 58 % (64) utlån til Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

10 bedriftskunder og 41 % (35) utlån til personkunder. Utlån til kredittinstitusjoner, hovedsakelig tilgodehavender i andre banker, beløp seg til NOK 10mrd ved utgangen av 2009 (34). Kredittrisikoeksponering og utlån (ekskl. kontanter og innestående i sentralbanker og oppgjørsrisikoeksponering) NOKm 31 Des Des 2008 Til kredittinstitusjoner Til kunder herav brediftskunder herav personkunder herav offentlig sektor Sum utlån Kreditteksponering utenfor balansen 1) Motpartsrisiko 2) Rentebærende verdipapirer utstedt av offentlig sektor og andre rentebærende verdipapirer 3) Total kredittrisikoeksponering ) Bedriftskunder utgjør omtrent 90 % 2) Etter avsluttende netting- og sikkerhetsavtaler, inkludert kortsiktig eksponering mot markedsverdi i tillegg til potensiell fremtidig eksponering 3) Inneholder også rentebærende verdipapirer stilt som sikkerhet i gjenkjøpsavtaler Utlån til bedriftskunder Den største nedgangen i utlånsporteføljen var innenfor bransjene Shipping og Offshore, Industrielle kommersielle tjenester og Industrielle kapitalvarer. Eiendomsforvaltning er fortsatt den største sektoren i NBNs utlånsportefølje, med NOK 72mrd (76). Porteføljen består i hovedsak av relativt store og finansielt sterke bedrifter. Sikkerhetsdekningen er høy, spesielt for engasjementer med lavere ratingkategorier (3+ eller lavere). Ratingen går fra 6+, den beste ratingen, ned til 1-, som er den laveste ratingen for tapsutsatte lån. Utlån til shipping og offshore gikk ned med 24 % til NOK 43mrd. De fleste shippingsegmentene gikk generelt ned i Reduserte investeringer i utvinning og produksjon, sammen med overkapasitet i enkelte segmenter, resulterte i lavere inntjening for mange offshore- og oljeserviceselskaper i NBNs eksponering mot skipsfart, offshore og oljeservice-industri er veldiversifisert. En proaktiv risikostyring vil imidlertid fremdelses være høyt oppe på agendaen i 2010 ettersom utviklingen i skipsfartsindustrien fortsatt er usikker.utlån til bedrifter fordelt på størrelse har en høy grad av diversifisering. Rundt 67 % (58) av bedriftsvolumene er utlån på opp til NOK 450m per kunde. Alle endringer av kredittrisikoen er en naturlig del av kredittbeslutningsprosessen. I alle kredittbeslutninger og -gjennomganger blir sikkerhetene vurdert samt sikkerhetenes tilstrekkelighet og andre endringer i risiko. En viktig måte å redusere kredittrisikoen på er gjennom pantesikkerhet. For utlån til bedriftskunder er de viktigste sikkerhetstypene pant i eiendom, generalpant og leieobjekter. Sikkerhetsdekningen er høyere for eksponeringer mot finansielt svake kunder enn mot finansielt sterke kunder. Syndikering av utlån benyttes som det primære virkemiddelet for å styre størrelsen på store kreditteksponeringer. Credit default -swapper anvendes i begrenset grad for å redusere kredittrisikoen. Klausuler i kredittavtaler erstatter ikke sikkerheter, men kan være et supplement til både sikrede og usikrede eksponeringer. Større og komplekse eksponeringer har alle egnede klausuler. Finansielle klausuler er konstruert for å reagere på tidlige faresignaler og blir nøye fulgt opp. Lån til kunder, per kundekategori NOKm 31. des 2009 Energi (olje, gass etc.) Metaller og bergverksdrift Papir og skogbruk 398 Annet materiell (kjemikalier, bygningsmateriell, etc.) Industrielle kapitalvarer 883 Industrielle kommersielle tjenester Bygg- og anleggsvirksomhet Skipsfart og offshore Transport Forbruksvarer (biler, hjelpemidler, etc.) Media og fritid Detaljhandel Næringsmidler (mat, landbruk, etc.) Helse og farmasi Finansielle institusjoner Eiendomsforvaltning IT software, hardware og tjenester Telekommunikasjon, utstyr 9 Telekommunikasjon, operatører 817 Tjenester (distribusjon og produksjon) Andre, offentlig og organisasjoner Bedriftskunder Boliglån Forbrukslån Offentlig sektor 931 Sum Utlån til personkunder Boliglån og forbrukslån utgjorde henholdsvis NOK 166mrd og NOK 9mrd ved utgangen av Andelen boliglån i forhold til totale utlån til personkunder var 94,8 % (95,4). Sikkerhetsdekningen for boliglån til personkunder er høy, mens forbrukslån til personkunder har en lavere sikkerhetsdekning. Geografisk fordeling Utlån til kunder fordelt etter låntakers bosted viser at det nordiske markedet står for 92 % (92). Andre EU-land representerer mesteparten av utlånene utenfor de nordiske landene. Eksponeringen mot fremvoksende markeder er begrenset. Rating- og scoringfordeling En måte å vurdere kredittkvaliteten på er å analysere hvordan ratingen til ratede selskaper og risikogradene på personkunders og mindre bedrifters scoring Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

11 (retaileksponering) fordeler seg. Som følge av den økonomiske nedgangen svekket kredittkvaliteten seg i Spesielt har bedriftsporteføljen endret seg negativt. Rundt 68 % (74) av eksponeringen er ratet 4- eller høyere. Mens ratingen til institusjoner og retailkunder tenderer oppover. Andelen av den institusjonelle eksponeringen som er ratet 5- eller høyere er 91 %. Ca. 85 % av eksponeringen i retail er ratet C- eller høyere. Utlån med verdifall Brutto utlån med verdifall har økt til NOK 5 411m fra NOK 2 490m i 2009 som resultat av tilbakegang og dårligere økonomiske forhold for mange kunder. Nedskrivninger for individuelt vurderte utlån økte til NOK 1 573m fra NOK 845m. Nedskrivninger for gruppevis vurderte utlån var NOK 1 218m (596). Totale nedskrivninger var 51,6 % (56,6) av brutto utlån med verdifall. Økningen i utlån med verdifall skyldes hovedsakelig utlån til bransjene Skipsfart og offshore, Telekommunikasjon, operatører og Eiendommer. Forfalte utlån til bedriftskunder som ikke anses som usikre, gikk ned til NOK 1 544m (2 215). Det forfalte utlånsvolumet til personkunder gikk ned til NOK 2 585m (6 316m) i Restrukturerte utlån i 2009 før restrukturering utgjorde NOK 52m og NOK 0m etter restrukturering. Overtatte eiendeler består hovedsakelig av andre eiendeler og i mindre grad aksjer, eiendommer og bygninger. Nedskrevne lån brutto, inkl. poster utenom balansen, og nedskrivninger per kundekategori Nedskrivninger (individuelle og gruppevise) Andel nedskrivninger (nedskrivninger/ nedskrevne lån, brutto) Nedskrevne NOKm lån, brutto Energi (olje, gass etc.) % Metaller og bergverksdrift % Papir og skogbruk % Annet materiell (kjemikalier, bygningsmateriell, etc.) % Industrielle kapitalvarer % Ind. komm. tjenester % Bygg- og anleggsvirksomhet % Skipsfart og offshore % Transport % Forbruksvarer (biler, hjelpemidler, etc.) % Media og fritid % Detaljhandel % Næringsmidler (mat, landbruk, etc.) % Helse og farmasi % Finansielle institusjoner % Eiendomsforvaltning % IT software, hardware og tjenester % Telekommunikasjon, utstyr - - 0% Telekommunikasjon, operatører % Tjenester (distribusjon og produksjon) % Andre, offentlig og organisasjoner % Bedriftskunder Boliglån % Forbrukslån % Offentlig sektor Totale nedskrevne lån Nedskrivninger Andel nedskrivninger 52% Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

12 Tap på utlån Netto tap på utlån Netto tap på utlån utgjorde NOK 2 004m (651) i NBN. NOK 1 886m (565) relaterer seg til bedriftskunder og NOK 118m (86) relaterer seg til personkunder. De største tapene var i sektorene Skipsfart og offshore, Eiendommer og Telekommunikasjon, operatører. Tap i forhold til utlån i NBN Nordic Banking var 0,36 % (0,19) og i NBN Institutional & International Banking 0,85 % (0,06). Mesteparten av netto tap på utlån relaterer seg til en økning i nedskrivninger til gruppevise tap på utlån og noen få større kunder. Netto tap på utlån NOKm Netto tap på utlån, konsern hvorav individuelle hvorav gruppevise Netto tap på utlån, Nordic Banking Netto tap på utlån, IIB Netto tap på utlån, Baltikum 0 0 Nedskrevne lån brutto, inkl. poster utenom balansen, og nedskrivninger og nedskrivningsrate NOKm Nedskrevne lån brutto, konsern herav tapsutsatte herav misligholdte Totale nedskrivninger, konsern Nedskrivningsrate, konsern 52% 58% Motpartsrisiko Motpartsrisiko er risikoen for at Nordeas avtalemotpart i en valuta-, rente-, råvare-, egenkapital- eller kredittderivatkontrakt misligholder avtalen før forfall og at Nordea på samme tidspunkt har en kontraktsmessig fordring på motparten. Ved utgangen av 2009 var den samlede mortpartskredittrisikoen NOK 982m, hvorav kortsiktig eksponering er NOK % av den totale eksponeringen var mot finansinstitusjoner. Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for tap i markedsverdi på porteføljer og finansielle instrumenter som følge av markedssvingninger i finansielle markedsvariabler. Markedsprisrisiko og - vilje Den kundedrevne trading aktiviteten i Nordea Markets og investerings- og likviditetsporteføljene i Group Treasury bidrar mest til markedsrisiko. For all annen bankvirksomhet er det grunnleggende prinsippet at markedsrisiko blir eliminert ved tilsvarende posisjoner i eiendeler, gjeld og poster utenom balansen. Når det gjelder Group Treasury, har styret fastsatt maksimum risikorammer slik at akkumulerte tap ikke overstiger EUR 250m på noe tidspunkt i løpet av et finansielt år. Overholdelse av risikorammen sikres gjennom markedsrisikorammer og stop-loss regler. Når det gjelder trading aktiviteten i Nordea Markets, blir risikoviljen og markedsrisikorammen bestemt i forhold til den inntjening disse aktivitetene genererer. Analyse av markedsrisiko Samlet VaR var NOK 163m (252) ved utgangen av 2009, som viser en betydelig diversifiseringseffekt mellom rente-, aksje-, kredittmargin- og valutarisiko. Dette skyldes at samlet VaR er lavere enn summen av risikoene i de fire kategoriene. Konsoliderte markedsrisikotall i Nordea Bank Norge per 31. desmber 2009 NOKm Metode 31 des des 2008 Samlet risiko VaR 163,1 251,9 - Renterisiko VaR Aksjerisiko VaR 8,9 15,8 - Kredittspreadrisiko VaR 144,3 225,2 - Valutarisiko VaR 4,2 17,1 Diversifiseringseffekt 39 % 28 % Strukturert aksje opsjonsrisiko Simulering 0 6,3 Råvarerisiko Simulering 0 3,2 Samlet renterelatert VaR var ved utgangen av 2009 NOK 109m (90). Samlet bruttosensitivitet ved ett prosentpoeng parallellskift var NOK 350m ved utgangen av 2009 (263). Dette er et mål for utviklingen i markedsverdien av NBNs rentesensitive posisjoner dersom alle rentene går i negativ retning for Nordea. Den største delen av Nordeas rentesensitivitet kommer fra renteposisjoner i norske kroner. NBNs aksjerelaterte VaR var ved utgangen av 2009 NOK 9m (16), og strukturert aksjeopsjonsrisiko var null (6). Kredittmargin VaR ved utgangen av 2009 var NOK 144m (225). Kredittmarginrisiko er i stor grad konsentrert rundt nordiske økonomier. NBNs valutarelaterte VaR var NOK 4m (17) ved utgangen av året. Den største valutaeksponeringen er i euro. NBNs eksponering mot råvarerisiko er hovedsakelig relatert til papir og papirmasse og kun relatert til kundedrevne aktiviteter. Risikoen var null (3) ved utgangen av året. Operasjonell risiko Operasjonell risiko defineres som risikoen for direkte eller indirekte tap, eller tap av omdømme forårsaket av utilstrekkelige eller manglende interne rutiner, medarbeidere, systemer eller eksterne hendelser. Operasjonell risiko inkluderer også compliance risiko som betyr risikoen for at virksomheten ikke følger lover og forskrifter, markedspraksis og etiske regler. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

13 Det er en del av ledelsens ansvar å styre operasjonell risiko. Konsernets risiko- og compliance medarbeidere sikrer at operasjonell- og compliance risikoen i konsernet håndteres effektivt i organisasjonen som er den første forsvarslinjen. For å styre disse risikoene har Group Operational Risk Management, som representerer andre forsvarslinje, definert et felles sett av standarder i form av konserndirektiv, aktiv risikostyring og rapporteringskrav. Det strebes etter en sunn kultur for risikostyring. Målet er å følge den beste praksis når det gjelder markedsadferd og etiske standarder innenfor alle forretningsaktivitetene. Hovedrutinen for aktiv risikostyring er den årlige vurderingen av egen virksomhet som har fokus på identifisering og oppfølging av de viktigste risikoene. De identifiseres både av ledelsen og basert på hendelsesrapportering, kvalitets- og risikoanalyser og produktgodkjennelser. Group Internal Audit som er tredje forsvarslinje, gir rapporter til styret om risikostyring, kontroll- og oppfølgingsrutiner. Likviditetsrisiko Styringsprinsipper og kontroll Styret i Nordea Bank AB (publ) har hovedansvaret for konsernets balansestyring, dvs. begrense og følge opp konsernets strukturelle risikoeksponering. Risikoene i Nordea måles og rapporteres i henhold til felles prinsipper og retningslinjer vedtatt av styret. Styret fastsetter også retningslinjer for styring av likviditetsrisiko. Retningslinjene revideres minst én gang i året. Konsernleder i GEM beslutter målene for konsernets risikostyring vedrørende strukturert renterisiko (SIIR), samt, innenfor de beslutninger som er fattet av styret, allokering av likviditetsrisikorammer. ALCO, ledet av konsernsjefen, innstiller på vesentlige saker som gjelder konsernets finansielle virksomhet og risiko som besluttes av konsernsjefen i Group Executive Management. Group Treasury er operasjonelt ansvarlig for målene og linjene og utarbeider retningslinjer, instrukser og veiledning for hele konsernet for styring av likviditetsrisiko og SIIR. Styring av likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for bare å kunne oppfylle sine likviditetsforpliktelser til en økt kostnad eller - i siste instans - risikoen for ikke å kunne oppfylle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Nordeas likviditetsstyring er basert på retningslinjer som omfatter mål for likviditetsrisiko, linjer og rutiner. Retningslinjene fastsetter at Nordea skal ha en konservativ holdning til likviditetsrisiko. Nordea har som mål å spre konsernets fundingkilder og etablere og holde ved like relasjoner til investorer for å ha markedstilgang. Konsernet har en bred og spredt funding på grunn av Nordeas tilstedeværelse i fire hjemmemarkeder og en sterk og stabil retail kundebase og forskjellige fundingprogrammer. Det er spesiell fokus på investorbasens sammensetning når det gjelder geografisk spredning og følsomhet overfor rating. Nordea offentliggjør informasjon om konsernets likviditetssituasjon for at tilliten til enhver tid skal kunne opprettholdes. I styringen av likviditetsrisikoen inngår en stresstest og en beredskapsplan for likviditetsstyring. Stresstest er definert som vurderingen av hvordan unntaksvise, men mulige hendelser kan påvirke en banks likviditetssituasjon. Stresstestingen skal identifisere hendelser eller forhold som kan påvirke fundingbehovet eller fundingprisen og kvantifiserer mulige effekter. Hensikten er at testen skal være et supplement til den normale målingen av likviditetsrisiko, en bekreftelse på at beredskapsplanen er tilstrekkelig under vanskelige forhold og at den har skikkelige rutiner for at Nordea skal bli minimalt skadelidende i en likviditetskrisesituasjon. Nordeas stress scenarier er basert på vurdering av spesielle hendelser hvor det er antatt at Nordea er mest sårbar hensyntatt nåværende forretningsstruktur og omgivelser. Stresstester fokuser på den andre siden på økte fundingbehov samt økte fundingpriser. Group Treasury har ansvaret for å styre likviditeten i Nordea og for at rammer som styret, konsernsjefen i GEM og ALCO har gitt for konsernet, følges. Målemetoder for likviditetsrisiko Styringen av likviditetsrisikoen fokuserer både på kortsiktig likviditetsrisiko og langsiktig strukturell likviditetsrisiko. For å måle eksponeringen på kort og lang sikt er det utarbeidet en rekke mål for likviditetsrisiko som dekker alle vesentlige kilder til likviditetsrisiko. For å unngå kortsiktig press på fundingen, måler Nordea finansieringsbehovet, dvs. forventet maksimalt behov for likviditet de neste 14 dagene. Kontantstrømmer fra både poster på og utenom balansen er inkludert. Finansieringsbehovet måles og begrenses for hver valuta samt som et totaltall for alle valutasortene kombinert. Styret har satt rammer for totaltallet for alle valutasortene kombinert. Nordea har en likviditetsbuffer for å sikre finansiering i situasjoner hvor behovet for kontanter er stort og hvor vanlige finansieringskilder ikke er tilstrekkelige. Det settes en grense av styret for likviditetsbufferens minimumsstørrelse. Likviditetsbufferen blir satt for å sikre totale positive kontantstrømmer definert av fundingrisikomålingen og består av verdipapirer med høy likviditet som kan selges eller brukes som sikkerhet for finansiering. Nordeas strukturelle likviditetsrisiko blir målt og er begrenset av styret gjennom den stabile fundingens nettobalanse, definert som forskjellen mellom langsiktig gjeld og langsiktige eiendeler. Gjelden består hovedsakelig av innskudd fra kunder og banker og obligasjoner med gjenstående løpetid på mer enn 6 måneder samt egenkapitalen. Eiendeler består hovedsakelig av utlån til kunder og andre lån med gjenstående løpetid på mer enn 6 måneder og kommitterte fasiliteter. ALCO har satt som mål at den stabile fundingens nettobalanse skal være positiv, det vil si at stabile eiendeler må være fundet av stabil gjeld. Analyse av likviditetsrisiko Kortsiktig likviditetsrisiko har vært holdt på et moderat nivå i Gjennomsnittlig forventet behov for likvider Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

14 i løpet av de neste 14 dagene, har vært NOK -17mrd (-19). Nordeas likviditetsbuffer har vært i området NOK 22 77mrd (27-59) i 2009 og med et gjennomsnitt på NOK 50mrd (33). Nordea anser dette for et høyt nivå. Dette gjenspeiler konsernets konservative holdning til likviditetsrisiko generelt og til uventede hendelser som kan påvirke likviditeten spesielt. Den årlige gjennomsnittlige nettobalansen var NOK 47mrd (48). Kontantstrømanalyse Betalbar >5 NOKm på anmodning måneder måneder år år Sum Rentebærende finansielle eiendeler Ikke-rentebærende finansielle eiendeler Sum finansielle eiendeler Rentebærende finansielle forpliktelser Ikke-rentebærende finansielle forpliktelser Sum finansielle forpliktelser Derivater, kontantstrøm inn Derivater, kontantstrøm ut Netto eksponering Eksponering Akkumulert eksponering Tabellen er basert på kontraktuell løpetid for finansielle instrumenter i balansen. For derivater er den forventede innkommende og utgående kontantstrømmen vist for både derivateiendeler og derivatforpliktelser, ettersom man opererer med derivater på netto-basis. I tillegg til i balansen og derivatinstrumenter har Nordea kredittforpliktelser på NOK m som kan bli trukket umiddelbart. Strukturell renterisiko (SIIR) Strukturell renterisiko (Structural Interest Income Risk, SIIR) er det beløpet Nordeas samlede rentenetto vil endres med de neste 12 månedene dersom rentene endres med ett prosentpoeng. Den gjenspeiler misforholdet i poster i og utenom balansen når rentereprisingsperioder, volumer eller referansekurser på eiendeler, gjeld og derivater ikke eksakt tilsvarer hverandre. Nordea-konsernets SIIR-styring er basert på retningslinjer som omfatter forskjellig SIIR-måling, mål og organisasjonsmessige rutiner. Retningslinjene fokuserer på å optimere finansiell struktur, balansert risikotaking og pålitelig inntektsvekst, samt identifisere alle betydelige SIIR-kilder, måling under vanskelige markedsforhold og tilfredsstillende offentlig informasjon. Group Treasury har ansvaret for den driftsmessige styringen av SIIR og for at konsernets mål følges. SIIR målemetoder De grunnleggende SIIR-målene er de to reprisingsgapene som måler effekten for Nordeas rentenetto ved 1 prosentpoengs økning eller reduksjon i rentene i en 12 måneders periode. Reprisingsgapene beregnes under forutsetning av at ingen nye transaksjoner gjøres i perioden. Det tas hensyn til de viktigste faktorene vedrørende kundeatferd og Nordeas beslutningsprosess når det gjelder egne renter. I et fallende rentemarked vil for eksempel ikke hele rentenedgangen gjelde for innskudd som ikke er tidsbestemte, fordi rentene ikke kan være negative. I et oppadgående rentemarked kan Nordea velge ikke å øke rentene på alle kundeinnskuddene tilsvarende. SIIR-analyse Ved utgangen av året var SIIR for reduserte markedsrenter NOK -39m (-77) og for økende markedsrenter NOK 39m (77). Dette innbærer at rentenettoen vil gå ned dersom rentene faller og opp dersom rentene stiger. Kapitalstyring Kapitalstyring Nordea etterstreber en effektiv bruk av kapital gjennom en aktiv styring av balansen med tanke på de ulike eiendels-, forpliktelses- og risikokategorier. Målet er å øke avkastningen til aksjonærene og samtidig opprettholde et forsvarlig risiko- og tilbakebetalingsforhold. Kapitalstyring Styret fastsetter målene for konsernets kapitaldekning og kapitalretningslinjer. Konsernsjefen i GEM fastsetter det overordnede rammeverket for kapitalstyring. ALCO og Capital Planning Forum (CPF) gjennomgår jevnlig om Nordea oppfyller målene og har en minimum kapitaldekning. CPF, ledet av CFO, er ansvarlig for å koordinere kapitalplanleggingsaktiviteter for lovbestemt bundet, intern og fri kapital innen konsernet. I tillegg gjennomgår CPF de fremtidige kapitalkravene i forbindelse med vurderingen av årlig utbytte, gjenkjøp av aksjer, ekstern og intern gjeld og beslutninger om innskudd av ny kapital. Pilar 1 Risikovektede eiendeler(rwa) blir beregnet etter Pilar I-kravene. 82 % av NBN-konsernets eksponering ved utgangen av 2009 blir dekket av IRB-metoden(Internal Rating Based). Nordea skal fortsette å gjennomføre IRBmetoden for resten av porteføljene. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

15 Nordea har også tillatelse til å benytte sine interne VaRmodeller for å beregne kapitalkravene for markedsrisikoen i de vesentligste deler av tradingbøkene. Standardmetoden benyttes for operasjonell risiko. Kapitaldekningskrav 31. des des des des 2008 Kapital- Basel II Kapital- Basel II krav RWA krav RWA Kredittrisiko IRB grunnleggende metode hvorav bedriftskunder hvorav institusjoner hvorav massemarked herav massemarked SMB herav massemarked fast eiendom herav massemarked øvrig hvorav andre Sjablonmetoden hvorav myndigheter hvorav andre Markedsrisiko hvorav handelsportefølje, VaR hvorav handelsportefølje, ikke VaR hvorav FX, ikke VaR Operasjonell risiko Sjablonmetoden Sum før gulvregler Justering for gulvregler Tilleggskrav i henhold til gulvregler Sum Pilar 2 Nordea baserer sine interne kapitaldekningskrav på Pilar 1 og Pilar 2 i henhold til den interne prosessen for kapitaldekning (the Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP). Det betyr i praksis en kombinasjon av risikodefinisjonene i kapitaldekningsdirektivet (CRD), Nordeas rammeverk for økonomisk kapital og buffere i perioder med økonomisk stress. ICAAP beskriver Nordeas styring, redusering og måling av hovedrisikoer for å vurdere den interne kapitaldekningen og fastsette et internt kapitalkrav som gjenspeiler institusjonens risikovilje. Økonomisk kapital er basert på kvantitative modeller som brukes for å estimere de uventede tapene for hver av følgende hovedrisikoer: kredittrisiko, markedsrisiko, operasjonell risiko, forretningsrisiko og livsforsikringsrisiko. I tillegg tar modellene for økonomisk kapital hensyn til renterisikoen i bankporteføljen, markedsrisikoen i investeringsporteføljen, risikoen i Nordeas interne ytelsesbaserte pensjonsordninger, eiendomsrisiko og konsentrasjonsrisiko. I 2010 er økonomisk kapital blitt ytterligere tilpasset den lovpålagte kapitalberegningen. De interne estimatene for tap ved mislighold (LGD) og kredittkonverteringsfaktorer (CCF) for bedriftskunder og institusjonelle kunder er erstattet med estimater etter den grunnleggende IRBmetoden. Som en konsekvens av generelt høyere LGD og CCF, vil økonomisk kapital øke. I tillegg til beregning av risikokapital for konsernets forskjellige risikotyper, foretar Nordea en omfattende stresstest for kapitaldekning for å analysere effektene av en serie globale og lokale skrekkscenarier. Nordeas interne kapitalkrav tar hensyn til resultatene av stresstestingen og eventuelle styringsgrep. Det interne kapitalkravet er en viktig del av Nordeas fastsettelse av mål for kapitaldekning. Økonomisk resultat (EP) Nordea har definert økonomisk resultat som en av sine finansielle resultatindikatorer. Økonomisk resultat beregnes som risikojustert resultat minus egenkapitalkostnad. Risikojustert resultat og økonomisk resultat er Nordeas mål for verdiskapning for aksjonærene. I investeringsbeslutninger og kunderelasjoner sikrer det en riktig atferd med et balansert fokus på inntekter, kostnader og risiko. Økonomisk resultat måler både vekst og avkastning. Økonomisk kapital og forventede tap (EL) inngår i rammeverket for økonomisk resultat. Forventede tap (EL) Forventet tap viser normalisert tap på en individuell kundeeksponering samt på forskjellige porteføljer over en konjunkturperiode. Gjennomsnittlig forventet tap som brukes i rammeverket for økonomisk resultat, beregnet som forventet tap (EL) dividert på eksponering ved mislighold (EAD) var 26 basispunkter per utgangen av 2009 (22 basispunkter ved utgangen av 2008), eksklusive eksponeringsklassene stat og institusjoner. Det gjøres oppmerksom på at prosenten for forventet tap er et mer stabilt mål enn virkelige tap, men den vil variere med den økonomiske syklusen som følge av endringer i fordelingen av tilbakebetalingsevne (sannsynlighet for tap) og sikkerhetsdekning (tap ved mislighold). Ansvarlig kapital Kapitalbase (betegnet som egne midler i kapitalkravdirektivet) omfatter kjernekapital og tilleggskapital etter fradrag. Kjernekapital er definert som det samme som eller lik innbetalt kapital, kvalifiserte reserver og en begrenset del av hybridkapitalinstrumenter (evigvarende lån) (maks. 15 % av kjernekapitalen). Resultatet kan bare innregnes etter fradrag av foreslått utbytte. Goodwill og utsatt skattefordel trekkes fra kjernekapitalen. Tilleggskapital deles opp i evigvarende lån og lån med forfall. Den samlede tilleggskapitalen kan ikke overstige kjernekapitalen. Tilleggskapitallån med forfall skal ikke Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

16 overstige 50 % av kjernekapitaldekningen. Begrensningene settes etter fradrag, f.eks. investeringer i forsikrings- og andre finansielle selskaper. Poster inkludert i kapitalbasen NOKm 31. des des2008 Sammensetning kjernekapital Egenkapital Foreslått utbytte (1 500) (3 000) Hybridkapital/lån Utsatt skattefordel (118) - Immaterielle eiendeler (385) (354) IRB avsetning shortfall (-) (906) (493) Andre fradrag, netto Kjernekapital (netto etter fradrag) Kapitaldekning/regulatoriske kapitalkrav før overgangsregler Tilleggskapital hvorav evigvarende lån IRB avsetning shortfall (-) (906) (493) Sum ansvarlig kapital Kapitaldekning - forholdstall NOKm 31. des des2008 RWA Basel II (pillar 1) før overgangsregler RWA med overgangsregler Økonomisk kapital Regulatorisk kapitalkrav ihht overgangsregler Kjernekapital Ansvarlig kapital Kjernekapital ekskl. hybridkapital, før overgangsregler (%) 8,9 8,0 Kjernekapital ekskl. hybridkapital, inkl. overgangsregler (%) 7,6 6,1 Kjernekapital før overgangsregler (%) 9,5 8,7 Kjernekapital inkl. overgangsregler (%) 8,1 6,6 Kapitaldekning før overgangsregler (%) 12,2 11,9 Kapitaldekning inkl. overgangsregler (%) 10,5 9,1 Kapitaldekning/regulatoriske kapitalkrav før overgangsregler 1,31 1,14 Nordea-konsernet kan generelt overføre kapital mellom sine juridiske enheter uten vesentlige begrensninger. Internasjonale overføringer av kapital mellom juridiske enheter er normalt mulig etter godkjennelse av de lokale tilsynsmyndighetene og er viktig for styringen av kapitalstillingen i konsernet. Garantiordningene som ble introdusert i EU i 2008 har i visse tilfeller begrenset kapitalmobiliteten til internasjonale finanskonsern. Det er ingen slike begrensninger som direkte berører Nordea ved utgangen av Pilar 3 Offentliggjøringen er i henhold til Pilar 3-krav i hehold til Basel IIs kapitaldekningsdirektiv og presenteres på ww.nordea.com. Human resources Nordeas ambisjon er å gå fra Good to Great, å bli et enda bedre Nordea. De strategiske valgene som ambisjonen er basert på, er beskrevet i Nordeas organiske vekststrategi, som igjen er basert på vår oppgave, vår visjon og våre verdier. Parallelt med vekststrategien fokuserer vi på mennesker, fordi medarbeiderne er den viktigste ressursen når Nordea skal gå fra Good to Great. Nordeas medarbeidere fortsetter å skape positive kundeopplevelser som ett team som etterlever visjonen og gjør det mulig. Det er mennesker det handler om Å skape det beste teamet i næringen kommer ikke av seg selv. Ikke minst når det gjelder mennesker, må man beslutte hva det skal fokuseres på, hva som skal oppnås og hvordan. I Nordea kaller vi dette for People Strategy, en strategi som er en integrert del av forretningsstrategien vår. De prioriterte områdene i People Strategy er: Bygge opp en plattform HR Basics Være den foretrukne arbeidsgiveren for de som skal bringe oss fra Good to Great Sikre at vi har riktig person på riktig sted til riktig tid Mobilisere, differensiere og belønne for å sikre god innsats i organisasjonen Gi medarbeiderne muligheter til utvikling og vekst Utøve det lederskapet som kreves for å gå fra Good to Great Disse prioriteringene er basert på og skal styrke de tre verdiene våre: Positive kundeopplevelser, Ett-Nordeateam og Det er mennesker det handler om. Bygge opp en plattform HR Basics Å ha god oversikt over de menneskelige ressursene og gode personalrutiner er en integrert del av People Strategy. I 2009 har vi gjennomført en rekke forbedringstiltak for å utvikle og utnytte HR-informasjonssystemet vårt på en bedre måte. Være den foretrukne arbeidsgiveren for de som skal bringe oss fra Good to Great For å kunne gå fra Good to Great, må vi klare å rekruttere og beholde de aller beste medarbeiderne. Derfor besluttet vi tidlig at vi skulle opprettholde det høye aktivitetsnivået vårt også i 2009, i et år der mange selskaper valgte å gjøre mindre innenfor merkevarebygging av selskapet som arbeidsgiver. Sikre at vi har riktig person på riktig sted til riktig tid Å være den foretrukne arbeidsgiveren har begrenset verdi med mindre vi klarer å rekruttere de riktige personene. Vi regnet med at 2009 skulle bli et vekstår og at det derfor ville være svært viktig å forsikre oss om at vi rekrutterte mange av de aller beste. Mobilisere, differensiere og belønne for å sikre god innsats i organisasjonen Vi må sikre at alle i Nordea kjenner til visjonen og målene våre og faktisk kan bidra. Derfor har vi arbeidet med å forbedre Performance Management i Nordea i Dette arbeidet vil bli videreført i Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

17 Gi medarbeiderne muligheter for utvikling og vekst Ingen organisasjon kan vokse med mindre medarbeiderne utvikler seg og vokser. I 2009 så vi nærmere på forretningsbehovene og hvilke kompetanseområder vi må utvikle. I 2010 skal vi forbedre rutinene for ressursplanlegging og relaterte verktøy, samtidig som vi skal formidle at utvikling er alles ansvar i Nordea. Utøve det lederskapet som kreves for å gå fra Good to Great Godt lederskap er viktig for å oppnå resultater og for å utvikle selskapets kultur. Dette har vært et av de største satsningsområdene i People Strategy i 2009, og vil også være det i Likestilling 43 % av medarbeiderne i Nordea Bank Norge er kvinner. Andelen kvinner med personalansvar er 35 %. Det er et mål for Nordea å øke antallet kvinner i ledende stillinger, og spesielt i topplederstillinger. Det er derfor besluttet at begge kjønn skal være representert blant de tre sluttkandidatene til leder- og toppstillinger. Videre kan kvinnelige talenter delta i FUTURA, som er et utviklingsprogram i regi av Finansnæringens Hovedorganisasjon. Denne innsatsen har bidratt til å øke andelen kvinner i ledende stillinger de siste fem årene. Gjennomsnittslønnen for kvinner og menn var henholdsvis ca. NOK og NOK , og gjenspeiler at mennene er i overvekt når det gjelder leder- og nøkkelposisjoner i banken. Arbeidet med likestilling er en integrert del av arbeidet med organisasjonen og medarbeiderne. Nordeas Corporate Citizenship Principles gir følgende overordnede føring: Vi diskriminerer ikke på grunnlag av kjønn, etnisk bakgrunn, religion eller av andre grunner. I tillegg er likestilling tema i de ulike personalstrategiene som utvikles, for eksempel når det gjelder karriereutvikling og rekruttering til høyere lederstillinger. Nordea verdsetter sine medarbeidere uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. For et stort selskap som Nordea er det et viktig mål å gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Eksterne rekrutteringer og interne ansettelser skal være basert på individuelle kvalifikasjoner. Vi erkjenner at medarbeiderne våre har forskjellig motivasjon og forskjellige ambisjoner. Riktig person på riktig sted er en forutsetning for å kunne skape gode kundeopplevelser i hele verdikjeden. Mangfold er nødvendig for å skape Ett Nordea-team. Antall medarbeidere De siste to årene har det vært en nedgang i antall medarbeidere. Antall medarbeidere i Nordea Bank Norge var ved utgangen av 2009, som tilsvarer årsverk. Sykefravær Sykefraværet utgjorde dager i 2009, eller 4,38 % (4,83) justert for ferier og permisjoner. Det relativt lave sykefraværet må ses i sammenheng med Bedriftshelsetjenestens systematiske gjennomgang av det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, spesielt der sykefraværet er størst. Samtidig følges de sykemeldte tettere opp i henhold til avtalen om et Inkluderende Arbeidsliv (IA). Det er rapportert om fire personskader som følge av ulykker eller andre hendelser i NBN i Arbeidsmiljøet i banken anses som godt. Det har ikke vært behov for å iverksette spesielle tiltak. Kompensasjon og overskuddsdeling Alle medarbeiderne er med i et felles overskuddsdelingsprogram. Resultatkriteriene for fordelingen vedtas av styret i Nordea Bank AB (publ) tidlig på året og gjenspeiler interne mål og benchmarking mot konkurrenter. Nordea-konsernets langsiktige insentivordning (LTIP) ble lansert i mai 2007 og oppdatert i mai 2008 og 2009, og er rettet mot 400 ledere og nøkkelpersoner som anses som viktige for den fremtidige utviklingen av hele Nordeakonsernet. LTIP erstattet Executive Incentive Programme som hadde vært på plass siden Mer informasjon om insentivordningen finnes i note 8 Personalkostnader og i Nordea Bank AB (publ)s årsrapport for Miljø I henhold til konsernets prinsippet for samfunnsansvar har Nordea forpliktet seg til bærekraftig utvikling ved å kombinere finansielt resultat med miljømessige og sosiale hensyn, ivaretakelse av miljøet og arbeidet for å redusere den negative miljøpåvirkningen fra forretningsaktivitetene. Nordea-konsernet har innført en miljøpolicy som skal gi veiledning om hvordan konsernenhetene skal administrere og kontrollere miljøsaker i egen virksomhet. Nordea Bank Norges direkte påvirkning på det ytre miljøeet begrenser seg til forbruk av materiell og energi samt produksjon av tjenester som er nødvendige for konsernets forretningsvirksomhet. NBNs sterke fokus på en generell kostnadsreduksjon bidrar til å redusere det samlede ressurs- og energiforbruket. En vesentlig del av kontorlokalene har energiøkonomisk oppvarming og systemer for å dempe belysningen etter arbeidstid. Avfall blir i størst mulig grad kildesortert for å bidra til gjenbruk av ressurser. NBN har innført retningslinjer for å redusere reiseaktiviteten, blant annet ved å benytte video- og telefonkonferanser i stedet for fysiske møter. En stadig større del av NBNs finansielle tjenester og daglige drift blir utført gjennom elektroniske kanaler, noe som bidrar til lavere ressursforbruk. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

18 Indirekte miljøpåvirkning skjer gjennom forretningsaktiviteter som kredittgivning og kapitalforvaltning. Det er gitt retningslinjer for kredittprosessen hvor miljøhensyn skal inngå som en del av risikoanalysen. Tvister Innenfor rammen av den ordinære virksomheten er NBN involvert i en rekke erstatningssøksmål og andre rettstvister. De fleste omfatter relativt små beløp. Det er lite sannsynlig at noen av disse sakene vil ha noen vesentlig negativ effekt på NBN eller dets økonomiske stilling. Hendelser etter balansedagen Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som har vesentlig betydning for det avlagte regnskapet for NBN-konsernet. I løpet av første kvartal 2010 vil porteføljen av obligasjoner med fortrinnsrett, beskrevet i Note 46 Obligasjoner med fortrinnsrett, bli fraregnet balansen til NBN ASA og innregnet i balansen til Nordea Eiendomskreditt AS. NBN-konsernets tall vil være uendret. Samfunnsansvar Samfunnsansvar skal være en integrert del av Nordeas virksomhet og identitet. Vi er overbevist om at en ansvarlig virksomhet gir bærekraftige forretningsresultater. Nordeas økte fokus på samfunnsansvar ble befestet i opprettelsen av et sekretariat for samfunnsansvar ved utgangen av 2008, og tidlig i 2009 vedtok konsernledelsen en ny strategi for samfunnsansvar. De første tiltakene, hovedsakelig med fokus på den interne virksomheten, er gjennomført. Utsikter 2010 Nordea-konsernet tror at den økonomiske oppgangen vil fortsette i 2010, men at utviklingen fortsatt er usikker. Basert på dette, på konsernets solide utgangspunkt og den sterke utviklingen i den kunderelaterte virksomheten skal Nordea-konsernet følge en vel avveid vekststrategi med en nøye avveiing av risiko og muligheter, og investere i fremtiden gjennom flere vekst- og effektiviseringstiltak. Effekten av disse tiltakene vil være nøytral i Nordea Bank Norge vil bidra til denne utviklingen. Nordea-konsernet forventer en kostnadsvekst for 2010 stort sett på samme nivå som i 2009, inklusive effektene av vekst- og effektiviseringstiltakene. Nordea-konsernet forventer et lavere risikojustert resultat i 2010 enn i Stabiliseringen av kredittkvaliteten fortsetter i tråd med den økonomiske oppgangen. Tap på utlån vil imidlertid være på et høyt nivå også i 2010, og det er vanskelig å forutsi når de vil begynne å flate ut. Nordea-konsernets effektive skattesats forventes å bli rundt 26%. Nordea Bank Norge ASA Oslo, 8. februar 2010 Christian Clausen Styreleder Carl-Johan Granvik Styrets nestleder Mary H. Moe Hege Marie Norheim Steinar Nickelsen Ansattes representant Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

19 Nordea Bank Norge Resultatregnskap NOKm Note Driftsinntekter Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Gebyr- og provisjonsinntekter Gebyr- og provisjonskostnader Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Utbytte og konsernbidrag Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Generelle administrasjonskostnader: Personalkostnader Andre kostnader Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 10,21, Sum driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Netto tap på utlån Driftsresultat Skattekostnad Resultat Som tilskrives: Aksjonærer i Nordea Bank Norge ASA Sum Resultat per aksje, NOK 4,78 7,85 5,60 5,96 Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

20 Nordea Bank Norge Balanse Konsern Morselskap NOKm Note 31. des des des des 2008 Eiendeler Kontanter og innskudd i sentralbanker Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kunder Rentebærende verdipapirer Finansielle instrumenter pantsatt som sikkerhet Aksjer Derivater Endringer i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Aksjer i datterselskaper Aksjer i tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 22, Utsatt skattefordel Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Utstedte verdipapirer Derivater Endringer i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsportefølje Betalbar skatt Annen gjeld Påløpte, ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Utsatt skatteforpliktelse Avsetninger Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Minoritetsinteresser Aksjekapital Overkursfond Tilbakeholdt overskudd Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Eiendeler pantsatt for egne forpliktelser Betingede forpliktelser Forpliktelser Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

21 Oppstilling av totalresultat etter IAS 1 Årets overskudd Omregningsdifferanser gjennom året Netto inntekt ført mot egenkapitalen Totalresultat Som tilskrives: Aksjonærer i Nordea Bank Norge ASA Sum Nordea Bank Norge ASA Oslo, 8. februar 2010 Christian Clausen Styreleder Carl-Johan Granvik Styrets nestleder Mary H. Moe Hege Marie Norheim Steinar Nickelsen Ansattes representant Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

22 Oppstilling over endringer i egenkapitalen Konsern NOKm Aksjekapital 1 Overkursfond Tilbakeholdt overskudd Sum Minoritetsinteresser Sum egenkapital Balanse per 1. jan Totalresultat Minoritetsinteresser (Privatmegleren AS) Aksjebasert betaling Utbytte for Balanse per 31. des NOKm Aksjekapital 1 Overkursfond Tilbakeholdt overskudd Sum Minoritetsinteresser Sum egenkapital Balanse per 1. jan Totalresultat Minoritetsinteresser (Privatmegleren AS) Aksjebasert betaling Balanse per 31. des Morselskap NOKm Aksjekapital 1 Overkursfond Tilbakeholdt overskudd Sum egenkapital Balanse per 1. jan Totalresultat Aksjebasert betaling Utbytte for Andre endringer 1 1 Balanse per 31. des NOKm Aksjekapital 1 Overkursfond Tilbakeholdt overskudd Sum egenkapital Balanse per 1. jan Totalresultat Aksjebasert betaling Balanse per 31. des Aksjekapitalen på NOK (31. desember 2008: ) består av aksjer med pålydende NOK 7,00. 2 Refererer seg til Long Term Incentive Programme (LTIP). Nordea Bank AB (Publ), registreringsnummer , eide 100 prosent av aksjene i Nordea Bank Norge ASA per 31. desember Nordea Bank AB (Publ) har forretningsadresse Hamngatan 10, SE Stockholm, Sverige. Egenkapitalpostene er beskrevet i Note 1 Regnskapsprinsipper. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

23 Kontantstrømoppstilling Driftsaktiviteter Driftsresultat Justering for poster utenom kontantstrømmen Betalt inntektsskatt Kontantstrøm fra driftsaktiviteter før endring i eiendeler og gjeld i driftsaktiviteter Endringer i eiendeler i driftsaktiviteter Endring i utlån til kredittinstitusjoner Endring i utlån til kunder Endring i rentebærende verdipapirer Endring i finansielle eiendeler pantsatt som sikkerhet Endring i aksjer Endring i derivater, netto Endring i andre eiendeler Endringer i gjeld i driftsaktiviteter Endring i innskudd fra kredittinstitusjoner Endring i innskudd og lån fra kunder Endring i utstedte verdipapirer Endring i annen gjeld Kontantstrøm fra driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter Kjøp av aksjer i datterselskaper Emisjon i tilknyttet selskap Kjøp av varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Kjøp av immaterielle eiendeler Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter Utstedte ansvarlige lån Utbetalt utbytte Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Kontantstrøm i året Likviditetsbeholdning ved begynnelsen av året Valutaendringer Likviditetsbeholdning ved utgangen av året Endring Kommentarer til kontantstrømoppstillingen Kontantstrømoppstillingen er satt opp i henhold til IAS 7 og viser innganger og utganger av likviditet i løpet av året. Nordeas kontantstrøm er satt opp etter den indirekte metoden som betyr at resultatet er justert for effekter av ikke likvide transaksjoner som avskrivninger og tap på utlån. Kontantstrømmene deles opp i drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

24 Kontantstrømoppstilling forts. Driftsaktiviteter Driftsaktiviteter er de viktigste inntektsproduserende aktiviteter og kontantstrømmer kommer hovedsakelig fra resultat før skatt for året justert for poster utenom kontantstrømmen og betalt inntektsskatt. Justering for poster utenom kontantstrømmen omfatter: Avskrivninger Nedskrivninger Egenkapitalmetoden Tap på utlån Urealiserte gevinster/tap Kapitalgevinster/tap (netto) Endringer i periodiseringer og avsetninger Valutaeffekt ansvarlig lånekapital Annet Sum Endringer i eiendeler og gjeld i driftsaktiviteter består av eiendeler og gjeld som er del av den ordinære forretningsvirksomheten, som utlån og fordringer, innskudd og utstedte verdipapirer. Endringer i derivater rapporteres netto. Kontantstrøm fra driftsaktiviteter omfatter renteinnbetalinger og renteutbetalinger med følgende beløp: Renteinnbetalinger Renteutbetalinger Finansieringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter er aktiviteter som resulterer i endringer i egenkapital og ansvarlig lånekapital, som utstedelse av nye aksjer, utbytte og utstedt/amortisert gjeld. Likvide eiendeler Følgende poster er inkludert i likvide eiendeler: 31. des 31. des 31. des 31. des Kontanter og innskudd i sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, betalbar på anmodning Kontanter omfatter betalingsmidler og sedler i utenlandsk valuta. Kontanter og innskudd i sentralbanker omfatter innskudd på konti med sentralbanker og postgirosystemer under offentlig kontroll der følgende krav er oppfylt: - sentralbanken eller postgirosystemet er hjemmehørende i det landet institusjonen er etablert - saldo på konto er til enhver tid tilgjengelig Utlån til kredittinstitusjoner, betalbar på anmodning inkluderer likvide eiendeler som ikke er obligasjoner eller andre rentebærende verdipapirer. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

25 Nordea Bank Norge konsern 5 år i sammendrag Resultatregnskap NOKm Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum driftsinntekter Generelle administrasjonskostnader: Personalkostnader Andre kostnader Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Sum driftskostnader Netto tap på utlån Driftsresultat Skattekostnad Resultat Balanse NOKm Rentebærende verdipapirer Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kunder Derivater Andre eiendeler Sum eiendeler Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Utstedte verdipapirer Derivater Ansvarlig lånekapital Annen gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Nøkkeltall Resultat per aksje, NOK 4,78 7,85 5,14 5,59 6,07 Egenkapital per aksje 1, NOK 48,51 49,23 41,33 38,00 35,64 Antall aksjer 1, millioner Avkastning på egenkapitalen, % 10,1 17,6 13,2 15,7 18,2 Kostnader i % av inntekter Kjernekapitaldekning, før overgangsregler 1, % 9,5 8,7 8,9 i.a. i.a. Kapitaldekning, før overgangsregler 1, % 12,2 11,9 12,1 i.a. i.a. Kjernekapitaldekning 1, % 8,1 6,6 6,6 6,8 7,6 Kapitaldekning 1, % 10,5 9,1 8,9 9,4 9,9 Kjernekapital 1, NOKm Risikovektede eiendeler 1,2, NOKmrd Antall medarbeidere (årsverk) Ved utgangen av perioden 2 Risikovektede eiendeler i henhold til Basel I for årene og Basel II for årene Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

26 Noter til årsregnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Innhold 1. Grunnlag for presentasjonen Sammenlignbare tall Endrede regnskapsprinsipper og presentasjon Kritiske vurderinger og viktige kilder til usikkerhet i estimatene Konsolideringsprinsipper Regnskapsføring av driftsinntekter og tap på utlån Innregning og fraregning i balansen Omregning av eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta Sikringsbokføring Fastsettelse av virkelig verdi på finansielle instrumenter Kontanter og likvider Finansielle instrumenter Utlån til kunder/kredittinstitusjoner Leasing Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Skatter Resultat per aksje Pensjoner Egenkapital Finansielle garantikontrakter og kredittforpliktelser Aksjebasert avlønning Nærstående parter Segmentrapportering Valutakurser Grunnlag for presentasjonen Nordea s consolidated financial statements are prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) and interpretations of such standards by the International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), as endorsed by the EU Commission. In addition, certain complementary rules in the Norwegian Accounting Act with supported regulations have also been applied. The disclosures, required in the standards and legislation above, have been included in the notes, the Risk, Liquidity and Capital management section or in other parts of the Financial statements. 2. Sammenlignbare tall De sammenlignbare tallene for 2008 inkluderer effekten av alle endringene som er beskrevet i punkt 3. Endrede regnskapsprinsipper og presentasjon. 3. Endrede regnskapsprinsipper og presentasjon Regnskapsprinsippene og grunnlaget for presentasjonen er, i det alt vesentlige, uendret sammenlignet med Årsrapporten for Effekten av endringen i IAS 1 Presentasjon av finansregnskap, den nye standarden IFRS 8 Driftssegmenter og endringen i IFRS 7 Finansielle instrumenter: opplysninger er beskrevet under. Nordea har også endret presentasjonen av Netto gebyr- og provisjonsinntekter som også blir beskrevet under. Den reviderte versjonen av IAS 23 Låneutgifter og endringer i IAS 32 Finansielle instrumenter: presentasjon ( Puttable Financial Instruments and Obligations Arising on Liquidation ), IAS 39 Finansielle instrumenter: Regnskapsføring og måling ( Reassessment of embedded derivatives ) og IFRS 2 Aksjebasert betaling ( Vesting Conditions and Cancellations ) samt Forbedringer av IFRS og nye tolkninger (IFRIC 13, 14, 15, 16) har hatt ingen eller uvesentlig effekt på Nordea (EU-kommisjonens godkjenning av IFRIC 15 og 16 fra 2010). Endring av IAS 1 Presentasjon av finansregnskap IASB har endret IAS 1 Presentasjon av finansregnskap med virkning fra 1. januar 2009 for Nordea. Hovedeffekten av denne endringen er at Oppstilling over endringer i egenkapitalen er lagt til og at Oppstilling av innregnede inntekter og kostnader har endret navn og er plassert rett etter Resultatregnskap. Ny standard IFRS 8 Driftssegmenter IFRS 8 er obligatorisk for Nordea fra og med 1. januar IFRS krever at driftssegmentene identifiseres basert på den informasjon som konsernledelsen jevnlig gjennomgår for å allokere ressurser til segmentet og vurdere enhetens resultater. Segmentene som rapporteres for Nordea, er endret, hovedsakelig som følge av restriksjonene i aggregeringskriteriene, og det oppgis mer informasjon for å oppfylle kravene i den nye standarden. Se note 2 Segmentrapportering for mer informasjon. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

27 Endring av IFRS 7 Finansielle instrumenter: opplysninger I mars 2009 publiserte International Accounting Standards Board (IASB) endringen Improving Disclosures about Financial Instruments som trådde i kraft fra 1. januar Endringen krever mer opplysning om målinger til virkelig verdi og likviditetsrisiko. Se eget avsnitt om Risiko-, likviditets- og kapitalstyring i styrets årsberetning. Fremtidige endringer i IFRS IFRS 9 Finansielle instrumenter (fase 1) IASB har offentliggjort en ny standard for finansielle instrumenter. Standarden er det første skrittet for å erstatte IAS 39 Finansielle instrumenter: Regnskapsføring og Måling. Denne første fasen dekker klassifisering og måling av finansielle eiendeler. Ikrafttredelsesdato er for regnskapsperioder som begynner på eller etter 1. januar 2013, men tidligere innføring tillates. EU-kommisjonen har ikke godkjent innføring av standarden i Ettersom standarden nylig er offentliggjort og ikke godkjent av EU-kommisjonen, har Nordea ikke ferdigstilt målingen av hvilken effekt dette vil få for perioden for førstegangsanvendelse eller senere perioder. Andre fremtidige endringer i IFRS IASB har revidert IFRS 3 Virksomhetssammenslutning og endret IAS 27 Konsernregnskap og separat finansregnskap. Nordea har besluttet ikke å implementere disse endringene på forhånd. Oppdaterte standarder vil generelt bli anvendt for mulige virksomhetssammenslutninger fra 1. januar 2010, dvs. at det vil generelt ikke bli noen omarbeiding av virksomhetssammenslutninger hvor oppkjøpsdatoen er før innføringen av denne IFRS. Overgangsreglene sier videre at endringer i innregnede utsatte skattefordeler fra virksomhetssammenslutninger fra før IFRS ble implementert, skal innregnes i resultatregnskapet uten tilsvarende endringer av goodwill over resultatregnskapet, med mindre det er en forringelse av goodwillen. For oppkjøp fra og med 1. januar 2010 forventes Nordea å bli påvirket av endringene i IFRS 3 og IAS 27 som omfatter en bredere definisjon av virksomhetssammenslutningene, behov for å bokføre oppkjøpskostnader og fortsatte justeringer av betingede faktorer som innregnes i resultatregnskapet til virkelig verdi. IASB har endret IAS 32 Finansielle instrumenter: presentasjon når det gjelder klassifisering av emisjoner. Nordea har valgt ikke å implementere disse endringene for tidlig, og den oppdaterte standarden vil få tilbakevirkende kraft fra 1. januar Det er for tiden ikke identifisert noen betydelige effekter for perioden for førstegangsanvendelse, men endringen kan berøre fremtidige emisjoner i ulike valuta. IASB har også revidert IFRS 1 Førstegangsanvendelse av International Financial Reporting Standards og IAS 24 Opplysninger om nærstående partnere (ikke godkjent enda av EU-kommisjonen), endret IFRS 2 Aksjebaserte betalinger ( Group Cash-settled Sharebased Payment Transactions ), IAS 39 Finansielle instrumenter: Regnskapsføring og måling ( Eligible hedged items ) og publisert Forbedringer til IFRS. Disse reviderte og endrede standardene og forbedringene vil gjelde for Nordea fra 1. januar 2010, med unntak av revidert IAS 24 som skal gjelde fra 1. januar Dette forventes ikke å ha noen betydelig effekt for perioden for førstegangsanvendelse eller senere perioder. I tillegg er det blitt offentliggjort nye fortolkninger som ikke er obligatoriske for Nordea i 2009, men som kan implementeres før tiden (IFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners ). Det er for tiden ikke identifisert noen betydelig effekt for perioden for førstegangsanvendelse eller senere perioder. Ovennevnte reviderte og endrede standarder, forbedringer og nye fortolkninger som enda ikke er innført på perioder for førstegangsanvendelse eller senere perioder, forventes ikke å få noen betydelig effekt på kapitaldekningen. 4. Kritiske vurderinger og viktige kilder til usikkerhet i estimatene Utarbeidelse av årsregnskap i overensstemmelse med generelt aksepterte regnskapsprinsipper krever at ledelsen i noen tilfeller benytter estimater og forutsetninger. Estimatene er basert på historisk erfaring og forutsetninger som ledelsen mener er rimelige og fornuftige. Estimatene og vurderingene som ligger til grunn, påvirker de rapporterte beløp på eiendeler, gjeld og poster utenom balansen, samt inntekter og kostnader i de presenterte årsregnskapene. Faktiske resultater kan senere til en viss grad avvike fra estimatene og forutsetningene. Enkelte regnskapsprinsipper anses som spesielt viktige for å belyse Nordeas finansielle stilling fordi det kreves at ledelsen gjør vanskelige eller subjektive vurderinger og fastsetter estimater som i hovedsak relaterer seg til saker som er usikre i utgangspunktet. Slike kritiske vurderinger og estimater er spesielt relatert til: måling av finansielle instrumenter til virkelig verdi vurdering av verdifall på - goodwill og - utlån og fordringer aktuarberegninger av pensjonsforpliktelser erstatningssøksmål Måling av finansielle instrumenter til virkelig verdi Kritiske vurderinger gjøres på følgende områder for å fastsette virkelig verdi av OTC-derivater og andre Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

28 finansielle instrumenter som ikke er børsnoterte eller har en oppdatert markedskurs: Valg av verdsettelsesmetode Fastsettelse når børskurser ikke er representative for virkelig verdi Sammensetning av virkelige verdijusteringer slik at denne omfatter relevante risikofaktorer, som kredittrisiko, modellrisiko og likviditetsrisiko Vurdering av hvilke markedsparametere som er observerbare. I alle disse tilfellene blir beslutningene basert på profesjonelle vurderinger i henhold til Nordeas regnskapsog vurderingsprinsipper. Se også avsnitt 10. Fastsettelse av virkelig verdi på finansielle instrumenter. Testing av verdifall Goodwill Goodwill testes årlig for verdifall, eller oftere hvis hendelsen eller endringen indikerer et verdifall. Dette involverer en analyse av om bokført verdi av goodwill kan fullt ut gjenvinnes. Ved fastsettelse av beløp som kan gjenvinnes, bestemmes nytteverdien, målt som nåverdien av forventede kontantstrømmer fra den kontantgenererende enheten som goodwillen er allokert til. De kontantgenererende enhetene er definert som segmenter i hver juridiske enhet i Nordea. Prognosene for fremtidige kontantstrømmer er basert på Nordeas beste estimater for fremtidige inntekter og kostnader for dens kontantgenererende enhet som goodwillen er allokert til. En rekke forutsetninger og estimater har en betydelig effekt på disse beregningene. Dette inkluderer parametere som makroøkonomiske forutsetninger, markedsvekst, forretningsvolumer, marginer og kostnadseffektivitet. Endringer i noen av disse parametrene som følge av endringer i markedsforhold, konkurranse, strategi o.l., påvirker estimerte kontantstrømmer og kan resultere i verdifall på goodwill. Se også avsnitt 15. Immaterielle eiendeler. Utlån og fordringer Ved verdifalltest på individuelle utlån er den viktigste vurderingen, som også representerer den høyeste usikkerhetsfaktoren, relatert til estimering av de mest sannsynlige fremtidige kontantstrømmene fra kunden. Ved verdifalltest på grupper av utlån er nøkkelfaktoren å identifisere hendelsene og/eller de observerbare data som indikerer at det er inntruffet tap i gruppen av lån. Å fastsette nåverdien av kontantstrømmene generert av kundene i gruppen, innebærer stor grad av usikkerhet når bruk av historiske data og erfaring benyttes til å justere forutsetningene de historiske dataene bygger på for å tilpasse disse til nåsituasjonen. Se også avsnitt 13. Utlån til kunder/kredittinstitusjoner. Aktuarberegninger av pensjonsforpliktelser Nåverdien av pensjonsforpliktelser (PBO) beregnes av eksterne aktuarer som legger til grunn demografiske forutsetninger om populasjonen. Som grunnlag for beregningene benyttes en rekke aktuarielle og finansielle parametere. Det viktigste finansielle parameteret er diskonteringsrenten. Andre parametere som forutsetninger om lønnsreguleringer og inflasjon fastsettes på grunnlag av forventet langsiktig utvikling i parameterne. Fastsettelsen av parameterne ved utgangen av året fremgår av note 32 Pensjonsforpliktelser. De fleste midlene som dekker pensjonsforpliktelsene, er investert i likvide eiendeler som verdsettes til markedspris ved utgangen av året. Forventet avkastning på pensjonsmidlene er fastsatt basert på eiendelenes sammensetning og langsiktig forventning til avkastningen i de ulike klassene. Forventet avkastning fremgår også av note 32 Pensjonsforpliktelser. Se også avsnitt 19 Pensjoner. Erstatningssøksmål Innenfor rammen av den ordinære virksomheten er Nordea involvert i en rekke erstatningssøksmål og andre rettstvister. De fleste omfatter relativt små beløp. Det er lite sannsynlig at noen av disse sakene vil ha vesentlig negativ effekt på Nordea eller dets økonomiske stilling. 5. Konsolideringsprinsipper Konsoliderte enheter Det konsoliderte regnskapet omfatter morselskapet Nordea Bank Norge ASA og de enhetene som defineres som datterselskap i henhold til IAS 27. Denne definisjonen er generelt oppfylt når morselskapet direkte eller indirekte via datterselskap eier mer enn 50 % av stemmerettene eller på annen måte har innflytelse over enhetens finans- og driftspolicy. Alle datterselskaper er konsolidert etter oppkjøpsmetoden. Oppkjøp blir etter oppkjøpsmetoden ansett som en transaksjon der morselskapet indirekte kjøper opp datterselskapets eiendeler og påtar seg dets gjeld og betingede forpliktelser. Konsernets oppkjøpskostnad inkluderes i en analyse av fordelingen av oppkjøpsprisen. I analysen føres virksomhetssammenslutningens kostnad opp etter virkelig verdi av innregnede identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser. Virksomhetssammenslutningens kostnad er summen av virkelig verdi på omregningsdato av avgitte eiendeler, oppstått eller påtatt gjeld og Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

29 verdipapirinstrumenter utstedt av kjøper i bytte mot kjøpte netto eiendeler pluss kostnader som er direkte forbundet med virksomhetssammenslutningen. Hvis virksomhetssammenslutningens kostnad overstiger netto virkelig verdi av identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser, blir overskytende rapportert som goodwill. Hvis forskjellen er negativ, innregnes differansen med én gang i resultatregnskapet. Datterselskapene inkluderes i konsernregnskapet fra den dato kontrollen ble overført til Nordea og inntil den dato kontrollen opphører. Egenkapital og netto inntekter fra minoritetsinteresser presenteres separat i balansen og resultatregnskapet. Investeringer i tilknyttede selskaper Egenkapitalmetoden anvendes for tilknyttede selskap der stemmeretten er mellom 20 og 50 % og/eller der Nordea har betydelig innflytelse. Investeringer innenfor Nordeas investeringsaktiviteter, som er klassifisert som en venture kapitalorganisasjon, er behandlet i samsvar med kravene i IAS 28 og IAS 39 og måles derfor til virkelig verdi. Resultat fra selskaper som bokføres etter egenkapitalmetoden, rapporteres etter skatt i resultatet. Som en følge av dette er skattekostnaden knyttet til deres resultater, ikke inkludert i Nordeas skattekostnad. Elimineringsprinsipper Konserninterne transaksjoner og saldoer mellom de konsoliderte datterselskapene er eliminert. Omregning av valuta i utenlandske enheter Det konsoliderte regnskapet er utarbeidet i norske kroner (NOK) som er den valuta morselskapet Nordea Bank Norge ASA presenterer regnskapet i. Regnskapene til de utenlandske enhetene omregnes til NOK fra deres funksjonelle valuta. Utenlandske enheters eiendeler og gjeld omregnes etter sluttkurser, mens poster i resultatregnskapet omregnes etter gjennomsnittskursen for året. Omregningsdifferanser føres direkte mot egenkapitalen. Endringer i konsernets struktur Det har ikke vært noen vesentlige endringer i NBNs konsernstruktur i løpet av året. Beskrivelse av endringer i konsernets struktur i løpet av året er inkludert i note 19 Investeringer i datterselskaper. 6. Regnskapsføring av driftsinntekter og tap på utlån Net interest income Netto renteinntekter Renteinntekter og rentekostnader beregnes og innregnes på grunnlag av effektiv rentemetode, eller på grunnlag av en metode som resulterer i renteinntekter eller rentekostnader som er en rimelig tilnærming til bruk av den effektive rentemetoden. Renteinntekter og rentekostnader knyttet til balanseposter i Markets innregnes i resultatregnskapet på linjen Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi. Renteinntekter og rentekostnader i forbindelse med Markets interne plasseringer og interne funding er erstattet av eksterne renteinntekter og rentekostnader relatert til konsernet. Netto gebyr- og provisjonsinntekter Nordea får provisjonsinntekter fra ulike kundetjenester. Innregning av provisjonsinntekter avhenger av hvilke formål som ligger til grunn. Gebyrer innregnes som inntekt når tjenestene er levert eller når en betydelig del av den er utført. Gebyrer som mottas for utførte tjenester, innregnes som inntekt i den perioden tjenestene ble utført. Provisjoner relatert til lånesyndikater som mottas i forbindelse med etablering av lån, så vel som provisjoner mottatt som betaling for visse oppgaver, innregnes som inntekt når oppgaven er utført, det vil si når syndikatet er gjennomført. Provisjonskostnader er transaksjonsbaserte og innregnes i den perioden tjenestene ble mottatt. Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Realiserte og urealiserte gevinster og tap, inkludert netto renter i Markets, på finansielle instrumenter til virkelig verdi innregnes under posten Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi. Realiserte og urealiserte gevinster eller tap oppstår fra: Aksjer/andeler og andre aksjerelaterte instrumenter Rentebærende verdipapirer og andre renteinstrumenter Valutagevinster/-tap Utbytte Utbytter som er mottatt, innregnes i resultatregnskapet i posten Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi. Inntekten tas i den perioden hvor retten til å motta betaling er inntrådt. Resultat fra selskaper vurdert etter egenkapitalmetoden Resultat fra selskaper vurdert etter egenkapitalmetoden er definert som endring etter kjøp av Nordeas netto eiendeler i de tilknyttede selskapene. Resultatene fra disse fremgår av avsnitt 5 Konsolideringsprinsipper, som rapporteres i resultatregnskapet etter skatt. Skattekostnaden relatert til disse resultatene er dermed ikke inkludert i Nordeas skattekostnad. Endringen i Nordeas andel av netto eiendeler er basert på ekstern rapportering fra det tilknyttede selskap og påvirker Nordeas regnskap i den perioden hvor informasjonen er tilgjengelig. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

30 Andre driftsinntekter Netto gevinst fra salg av aksjer i datterselskaper og tilknyttede selskaper og andre driftsinntekter som ikke relaterer seg til andre inntekter, blir generelt innregnet når det er sannsynlig at fordelene forbundet med transaksjonen vil tilflyte Nordea og hvis de betydelige risikoene og fordelene har blitt overført til kjøper (generelt når transaksjonene er sluttført). Tap på utlån Utlån med verdifall i finansielle eiendeler som er klassifisert som Utlån og fordringer, Holdt til forfall og rentebærende verdipapirer klassifisert som Tilgjengelig for salg (se avsnitt 13 Finansielle instrumenter ), rapporteres som Tap på utlån sammen med tap på finansielle garantier. Tapene rapporteres som netto av alle sikkerhets- og andre kredittgarantier. Regnskapsprinsippene for beregning av tap på utlån med verdifall rapporteres i avsnitt 14 Utlån til kunder/kredittinstitusjoner. Tap forbundet med Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatregnskapet, inkludert kredittderivater, rapporteres under Netto gevinst (tap) på poster til virkelig verdi. 7. Innregning og fraregning av finansielle instrumenter i balansen Derivater, børsnoterte verdipapirer og valuta spottransaksjoner innregnes i og fraregnes i balansen på handelsdag. Andre finansielle instrumenter innregnes i balansen på oppgjørsdagen. Andre finansielle eiendeler der handelsdag ikke benyttes, fraregnes i balansen når de kontraktsmessige rettighetene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen opphører, eller overføres til en annen part. Retten til kontantstrømmen opphører normalt eller blir normalt overført når motparten har levert, for eksempel ved å tilbakebetale lånet til Nordea, dvs. på oppgjørsdag. I enkelte tilfeller inngår Nordea avtaler der eiendeler som er regnskapsført i balansen, overføres, mens hele eller deler av risikoen og vederlaget for de overførte eiendelene beholdes. Hvis hele eller en betydelig del av risikoen eller vederlaget beholdes, blir de overførte eiendelene reklassifisert til posten Finansielle instrumenter pantsatt som sikkerhet i balansen. Overføring av eiendeler der hele eller en betydelig del av risikoen eller vederlaget beholdes, omfatter blant annet avtaler om verdipapirlån og gjenkjøpsavtaler. Andre finansielle forpliktelser der handelsdag ikke benyttes, fraregnes balansen når forpliktelsen opphører. Normalt skjer dette når Nordea har levert, for eksempel når Nordea har betalt tilbake et innskudd til motparten, dvs. på oppgjørsdag. For mer informasjon, se Avtaler om verdipapirutlån og -innlån og Gjenkjøpsavtaler og omvendte gjenkjøpsavtaler i avsnitt 12 Finansielle instrumenter og note 42 Mottatte sikkerheter som er tillatt solgt eller pantsatt. 8. Omregning av eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta Den funksjonelle valutaen til en enhet bestemmes ut fra det primære økonomiske miljøet enheten opererer i. Utenlandsk valuta er definert som enhver annen valuta enn enhetens funksjonelle valuta. Transaksjoner i utenlandsk valuta regnskapsføres etter kursen på transaksjonstidspunktet. Monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes etter kursen på balansedagen. Valutakursdifferanser som oppstår på grunn av ulik kurs på transaksjonstidspunktet og oppgjørstidspunktet samt urealiserte omregningsdifferanser på monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta som ikke er gjort opp, regnskapsføres i resultatregnskapet under posten Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi. 9. Sikringsbokføring IAS 39 omfatter prinsipper og regler for bokføring av sikringsinstrumenter og det underliggende sikrede objektet, såkalt sikringsbokføring. Alle derivater måles til virkelig verdi. Nordea benytter EUs Carve out -versjon av IAS 39 for porteføljesikring av både eiendeler og gjeld. Policyen for sikringsbokføring i Nordea er utarbeidet for å oppfylle kravene i IAS 39. Nordea bruker sikringsbokføring i regnskapet for å ha en symmetrisk regnskapsbehandling av endringer i virkelig verdi på de sikrede objektene og på endringer i virkelig verdi på sikringsinstrumentene. Hensikten er å gi et rettvisende bilde av Nordeas økonomiske sikringer i regnskapet. I konsernet ligger det overordnede ansvaret for sikringsposisjoner og -bokføring i Group Treasury. I henhold til IAS 39 er det tre typer sikringsforhold: kontantstrømsikring virkelig verdi sikring sikring av nettoinvesteringer Virkelig verdi sikring Nordea Bank Norge benytter kun virkelig verdi sikring. Virkelig verdi sikring anvendes for derivater som tjener som sikring av endringer i virkelig verdi på innregnede eiendeler eller forpliktelser med en spesifikk risiko. Risikoen for endringer i virkelig verdi på eiendeler og forpliktelser i Nordeas finansregnskap er først og fremst relatert til utlån, verdipapirer og innskudd til fast rente som utgjør en renterisiko. Endringer i virkelig verdi av derivater samt endringer i virkelig verdi av det sikrede objektet Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

31 som relaterer seg til risikoene som blir sikret, innregnes separat i resultatregnskapet i posten Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi. Gitt en effektiv sikring vil de to endringene i virkelig verdi mer eller mindre være balansert, dvs. nettoresultatet blir nær null. Endringene i den sikrede postens virkelige verdi som er relatert til de sikrede risikoene i derivatinstrumentet, gjenspeiles i en justering av den sikrede postens bokførte verdi som også blir innregnet i resultatregnskapet. Endringen i virkelig verdi på den sikrede posten i rentesikringsporteføljen presenteres separat fra porteføljen på linjen Endringer i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen i henhold til IAS 39. Sikringsbokføring til virkelig verdi i Nordea foretas hovedsakelig på porteføljebasis. Effektiviteten i sikringsforholdet blir dermed målt og evaluert slik at enhver ineffektivitet vil bli regnskapsført i resultat-regnskapet under posten Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi. Sikringsinstrumenter Nordea bruker hovedsakelig renteswapper som sikringsinstrument. Valutarenteswapper og likvide instrumenter benyttes bare i forbindelse med noen få transaksjoner. Likvide instrumenter benyttes bare som sikringsinstrument for å sikre valutarisiko. Sikrede objekter I henhold til IAS 39 kan et sikret objekt være en enkelt eiendel eller forpliktelse så vel som en gruppe eiendeler eller forpliktelser med like risikoegenskaper. Sikrede poster i Nordea består av både enkelteiendeler og - gjeld og porteføljer av eiendeler og forpliktelser. Sikringseffektivitet For å benytte sikringsbokføring kreves det at sikringen er svært effektiv. Sikringen anses som svært effektiv hvis det ved inngåelsen og i sikringens løpetid kan forventes at endringer i virkelig verdi av det sikrede objektet i vesentlig grad oppveier endringer i virkelig verdi av det sikrede instrumentet. Resultatet bør være innenfor et område på 80 til 125 %. Ved beregning av sikringseffektiviteten i ettertid måler Nordea virkelig verdi av de sikrede instrumentene og sammenligner endringen av verdien på det sikrede instrumentet mot endringen i virkelig verdi av det sikrede objektet. Måling av effektivitet skjer på kumulativ basis. Hvis sikringen ikke oppfyller kravene, blir sikringsbokføringen avsluttet. Endringene i derivatenes urealiserte verdi vil fortsatt innregnes i resultatregnskapet til virkelig verdi som gevinst eller tap. Endringen i virkelig verdi på det sikrede objektet, frem til tidspunktet for opphør av sikringseffektiviteten, blir periodisert lineært i resultatet over den gjenværende løpetiden på det sikrede objektet. 10. Fastsettelse av virkelig verdi på finansielle instrumenter Finansielle eiendeler og gjeld klassifisert som finansielle eiendeler/gjeld til virkelig verdi i resultatregnskapet og derivatinstrumenter innregnes til virkelig verdi i balansen med endringer i virkelig verdi i posten Netto gevinst/tap til virkelig verdi i resultatregnskapet. Virkelig verdi defineres av IAS 32 og IAS 39 som det beløpet som eiendelen kan omsettes for, eller gjelden kan gjøres opp til, mellom velinformerte og villige parter i en transaksjon etter prinsippet om armlengdes avstand. Eksistensen av offisielle kurser i et aktivt marked er det beste beviset på virkelig verdi. Når slike kurser er tilgjengelige, blir de brukt til å måle finansielle eiendeler og gjeld. Nordea bruker hovedsakelig offisielle kurser for å fastsette virkelig verdi av følgende balanseposter: rentebærende verdipapirer aksjer derivater (børsnoterte derivater) obligasjoner utstedt (obligasjoner med fortrinnsrett i Nordea Eiendomskreditt AS) Hvis offisielt noterte kurser på finansielle instrumenter ikke representerer gjeldende og regelmessige markedstransaksjoner eller hvis offisielle kurser ikke er tilgjengelige, beregnes virkelig verdi på grunnlag av en egnet verdsettelsesmetode. Verdsettelsesmetodene kan variere fra enkle neddiskonterte kontantstrømanalyser til komplekse opsjonsprisingsmodeller. Verdsettelsesmetodene er utformet til å bruke tilgjengelige markedskurser og renter hvis mulig, men også andre ikke observerbare modellparametere benyttes. Nordea bruker hovedsakelig verdsettelsesmodeller for å fastsette virkelig verdi av følgende balanseposter: rentebærende verdipapirer (når offisiell kurs i et aktivt marked ikke er tilgjengelig) aksjer (når offisiell kurs i et aktivt marked ikke er tilgjengelig) derivater (OTC-derivater) Virkelig verdi beregnes som teoretisk netto nåverdi av de individuelle kontraktene basert på objektive markedsparametere og forutsetninger om ingen risiko og usikkerheter. Denne beregningen suppleres av porteføljejustering. Porteføljejusteringen dekker usikkerheter forbundet med verdsettingsteknikkene, modellforutsetningene og ikke observerbare parametere samt porteføljens motparts kredittrisiko og likviditetsrisiko. En viktig del av porteføljejusteringen er å justere den netto åpne markedsrisikoeksponeringen i forhold til gjennomsnittsprisen for tilbud og etterspørsel (avhengig av nettoposisjonen). I de forskjellige risikokategoriene blir Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

32 eksponeringen summert opp og nettet i henhold til interne retningslinjer. Samlet markedsinformasjon om tilbud og etterspørselsmarginer benyttes i beregningen. Marginene oppdateres jevnlig. Porteføljejusteringen av modellrisikoen består av to komponenter (beregningsprinsippene blir definert som del av den interne godkjennelsesrutinen for verdsettelsesmodeller): benchmarking av modellens utfall (markedsverdier) mot markedsinformasjon eller mot resultater fra alternative modeller hvis tilgjengelig, og sensitivitetsberegninger der ikke observerbare parametere blir variert for å få frem andre rimelige verdier. Porteføljejusteringen av motpartsrisiko i OTC-derivater er basert på nåværende eksponering mot enhver motpart, beregnet potensiell fremtidig eksponering samt en vurdering av kostnaden med å sikre motpartsrisikoen. Sikringen av kostnaden er enten basert direkte på markedspris, der den er tilgjengelig, eller på en teoretisk beregning av den interne kredittratingen av motparten. Når en verdsettelsesmetode er benyttet for å fastsette virkelig verdi av finansielle instrumenter, blir det undersøkt om variablene i modellen er hovedsakelig basert på data fra tilgjengelige markeder. Data fra tilgjengelige markeder er hentet fra generelt tilgjengelige eksterne kilder hvor disse dataene kan anses som representative for realistiske markedspriser. Dersom det benyttes data som ikke kan observeres i et marked og dette har betydelig effekt på verdsettelsen som benyttes, kan instrumentet initielt ikke regnskapsføres til den virkelig verdien som verdsettelsesmodellen beregner, og enhver upfront gevinst blir derfor utsatt og amortisert i resultatregnskapet over avtalens kontraktsmessige løpetid. En oppdeling av finansielle instrumenters virkelig verdi målt på grunnlag av noteringer i det aktive markedet for instrumentet (nivå 1), verdsettelsesteknikker som brukes på observerbare data (nivå 2) og verdsettelsesteknikker som brukes på ikke-observerbare data (nivå 3) fremgår av note 39 Eiendeler og gjeld til virkelig verdi. Verdsettelsesmodellene som Nordea benytter, er konsistente med aksepterte økonomiske metoder for prissetting av finansielle instrumenter, og inkorporerer faktorer som markedsaktørene vurderer når de fastsetter en kurs. Alle nye verdsettingsmodeller godkjennes av Group Credit and Risk Control og alle modellene gjennomgås regelmessig. For mer informasjon, se Note 39 Eiendeler og gjeld til virkelig verdi. 11. Kontanter og likvider Kontanter og likvider består av kontanter og innskudd i sentralbanker der følgende krav er oppfylt: sentralbanken er hjemmehørende i et land der Nordea har lisens til å drive bankvirksomhet og saldoen er tilgjengelig til enhver tid Kontanter og likvider er finansielle instrumenter klassifisert i kategorien Utlån, se avsnitt 12 Finansielle instrumenter. Utlån til kredittinstitusjoner betalbare på anmodning er også innregnet som Likviditetsbeholdning i kontantstrømoppstillingen. 12. Finansielle instrumenter Klassifisering av finansielle instrumenter Hvert finansielt instrument som omfattes av IAS 39, er blitt klassifisert i en av de følgende kategorier: Finansielle eiendeler: finansielle eiendeler til virkelig verdi med verdiendringer over resultatregnskapet: - anskaffet med sikte på videresalg (trading) - finansielle eiendeler ved initiell føring utpekt til virkelig verdi over resultatet (Fair Value Option) utlån investeringer holdt til forfall finansielle eiendeler tilgjengelige for salg Finansielle forpliktelser: finansielle forpliktelser til virkelig verdi med verdiendringer over resultatregnskapet: - anskaffet med sikte på videresalg (trading) - finansielle forpliktelser ved første gangs innregning utpekt til virkelig verdi over resultatet (Fair Value Option) andre finansielle forpliktelser Klassifiseringen av finansielle instrumenter i forskjellige kategorier er grunnlaget for hvordan hvert instrument blir målt i balansen og hvordan endringer i dets verdi blir regnskapsført. Klassifiseringen av finansielle instrumenter i Nordeas balanse fremgår av note 38 Klassifisering av finansielle instrumenter. Finansielle eiendeler og finansiell gjeld til virkelig verdi med verdiendringer over resultatregnskapet Finansielle eiendeler og finansiell gjeld til virkelig verdi med verdiendringer over resultatregnskapet måles til virkelig verdi, fratrukket transaksjonskostnader. Alle endringer i virkelig verdi innregnes direkte i resultatregnskapet under posten Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

33 Det er to underkategorier: Anskaffet med sikte på videresalg og Finansielle eiendeler/forpliktelser ved første gangs innregning utpekt til virkelig verdi med verdiendringer over resultatregnskapet (alternativet virkelig verdi, Fair Value Option). Underkategorien Anskaffet med sikte på videresalg (trading) består hovedsakelig av derivater som er anskaffet med sikte på videresalg, rentebærende verdipapirer og aksjer i Markets og Treasury. Den inneholder også tradingforpliktelser som shortsalgposisjoner. Nordea benytter virkelig verdi opsjonen på enkelte finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser relatert til Markets. Klassifiseringen er en konsekvens av at Markets styrer og måler sine finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser til virkelig verdi. Derfor er alle finansielle eiendeler og forpliktelser i Markets klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Utlån Utlån er ikke-derivative finansielle eiendeler med faste eller fastsatte betalinger som ikke noteres i et aktivt marked. Disse eiendelene samt nedskrivninger beskrives nærmere i avsnitt 13 Utlån til kunder/kredittinstitusjoner. Investeringer i kategorien Holdes til forfall Investeringer i kategorien holdes til forfall blir første gang innregnet i balansen til kostpris inkludert transaksjonskostnader. Etter førstegangs innregning blir instrumentene i denne kategorien målt til amortisert kost. Forskjellen mellom kostpris og innløsningsverdi amortiseres i resultatregnskapet over gjenstående løpetid basert på effektiv rentemetode. Ved hver rapporteringsdato vurderer Nordea om det foreligger objektive bevis på om eiendelen er utsatt for verdifall. Der det foreligger bevis, blir verdifallet innregnet. Tapet beregnes som forskjellen mellom bokført verdi og nåverdi av estimerte fremtidige kontantstrømmer. Dette bokføres som Tap på utlån i resultatregnskapet. Se avsnitt 13 Utlån til kunder/kredittinstitusjoner for mer informasjon om identifisering og måling av objektive bevis på verdifall. Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg Finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg føres til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi, med unntak av renter, valutakurseffekter og nedskrivninger, innregnes direkte i fond for verdiendringer under posten egenkapital. Renter føres som renteinntekter i resultatregnskapet. Når finansielle eiendeler tilgjengelige for salg blir solgt, overføres akkumulerte endringer i virkelig verdi som tidligere er innregnet i egenkapitalen, fra egenkapitalen til posten Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi i resultatregnskapet. Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg blir vurdert minst én gang i året for å fastsette behovet for tap på utlån med verdifall. Hvis det er objektive bevis på verdifall, overføres akkumulerte tap fra innregnede inntekter til resultatregnskapet. Det akkumulerte tapsbeløpet som overføres fra andre innregnede inntekter, tilsvarer forskjellen mellom eiendelens kjøpspris og nåværende virkelig verdi. Andre finansielle forpliktelser Finansielle forpliktelser som ikke er klassifisert som Finansielle forpliktelser til virkelig verdi med verdiendringer over resultatregnskapet, måles til amortisert kost. Renter fra Annen finansiell forpliktelse føres som Rentekostnader i resultatregnskapet. Hybride (kombinerte) finansielle instrumenter Hybride (kombinerte) finansielle instrumenter er kontrakter som inneholder en vertsavtale og et innebygget derivat. Slike kombinasjoner oppstår hovedsakelig i forbindelse med utstedelser av strukturerte gjeldsinstrumenter som utstedte indekserte obligasjoner. Indeksobligasjoner som Group Treasury utsteder, betraktes som del av fundingen. Nullkupongen måles etter amortisert verdi. De innebygde derivatene i disse instrumentene skilles fra vertsavtalen og føres som et eget derivat til virkelig verdi hvis de økonomiske egenskapene og risikoene i det innebygde derivatet ikke er nært knyttet til de økonomiske egenskapene og risikoene i vertsavtalen og det innebygde derivatet er i henhold til definisjonen av derivater. Endringer i virkelig verdi av de innebygde derivatene innregnes direkte i resultatregnskapet i posten Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi. Avtaler om verdipapirutlån og -innlån Generelt inngås transaksjoner vedrørende verdipapirutlån og - innlån mot sikkerheter. Med mindre risiko og vederlag ved eierskapet overføres, vil ikke verdipapirene fraregnes eller innregnes i balansen. Der motparten har rett til å selge eller pantsette verdipapirene, innregnes de i balansen som Finansielle instrumenter pantsatt som sikkerhet. Sikkerheter for transaksjoner i verdipapirutlån innregnes utenom balansen i posten Eiendeler pantsatt for egne forpliktelser. Kontantdepot betalt til motpartene er innregnet i balansen som Utlån til kredittinstitusjoner eller som Utlån til kunder. Kontantdepot mottatt fra motpartene innregnes i balansen som Innskudd fra kredittinstitusjoner eller som Innskudd og lån fra kunder. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

34 Renteinntekter og renteutgifter fra disse transaksjonene innregnes i Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi. Gjenkjøpsavtaler og omvendte gjenkjøpsavtaler Verdipapirer levert under gjenkjøpsavtaler og verdipapirer mottatt under omvendte gjenkjøpsavtaler blir ikke fraregnet eller innregnet i balansen. Der motparten har rett til å selge eller pantsette verdipapirene, innregnes de i balansen som Finansielle instrumenter pantsatt som sikkerhet. Verdipapirer levert i en omvendt gjenkjøpsavtale innregnes utenom balansen i posten Eiendeler pantsatt for egne forpliktelser. Kontanter mottatt i gjenkjøpsavtaler innregnes i balansen som Innskudd fra kredittinstitusjoner eller som Innskudd og lån fra kunder. Kontanter betalt vedrørende omvendte gjenkjøpsavtaler innregnes i balansen som Utlån til kredittinstitusjoner eller som Utlån til kunder. I tillegg utløser salg av verdipapirer mottatt i en omvendt gjenskjøpsavtale innregning av tradingforpliktelsen (short sale). Derivater Alle derivater innregnes i balansen og måles til virkelig verdi. Derivater med samlet positiv virkelig verdi, inkludert påløpte renter, innregnes som eiendeler under posten Derivater. Derivater med samlet negativ virkelig verdi innregnes som gjeld under posten Derivater. Realiserte og urealiserte gevinster og tap på derivater innregnes i resultatregnskapet under posten Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi. 13. Utlån til kunder/kredittinstitusjoner LoUtlån som ikke måles til virkelig verdi, måles til amortisert kost (se også avsnitt 7 Innregning og fraregning i balansen, samt note 38 Klassifisering av finansielle instrumenter ). Nordea overvåker utlån som beskrevet i avsnittet om Risiko-, likviditets- og kapitalstyring i styreberetningen. Utlån relatert til individuelle kunder eller grupper av kunder defineres som usikre dersom det foreligger objektive bevis for verdifall og en verdifalltest indikerer et tap. Verdifalltest på utlån til individuelle kunder Nordea tester vesentlige utlån for verdifall på individuell basis. Hensikten med testen er å finne ut om det er verdifall på utlånene. Som første skritt i identifiseringsprosessen vurderer Nordea om det er tapsindikatorer og om disse er objektive bevis på verdifall (tapshendelse). Mer informasjon om identifisering av en tapshendelse finnes i avsnittet Risiko, likviditet og kapitalstyring, underavsnitt Kredittrisiko i styrets årsberetning. I prosessen for å konkludere om det er objektive bevis for verdifall, gjøres en vurdering for å estimere de mest sannsynlige fremtidige kontantstrømmer fra kunden. Kontantstrømmene diskonteres så med den effektive renten for å gi netto nåverdi. Sikkerhetene gitt for å redusere kredittrisikoen på utlånene vurderes til virkelig verdi. Hvis lånets bokførte verdi er høyere enn netto nåverdi av estimerte fremtidige kontantstrømmer, inkludert sikkerhetenes virkelig verdi, foretas en nedskrivning. Utlån som ikke er individuelt nedskrevet, overføres til en gruppe av lån med like risikoegenskaper for samlet verdifalltest. Verdifalltest på gruppevise utlån Alle utlån uten verdifall på individuell basis blir vurdert kollektivt for verdifall. Utlånene blir gruppert etter de kredittrisikokjennetegnene som er typiske for låntakers evne til tilbakebetaling i henhold til de kontraktsmessige vilkårene. Nordea overvåker porteføljen gjennom prosessene for endring av kredittrating, kredittbeslutning og årlige fornyelser supplert med kvartalsvise risikogjennomganger. Gjennom disse prosessene identifiserer Nordea tapshendelser som indikerer inntrådte tap i gruppen. Et tap er en hendelse som resulterer i en svekkelse av forventet fremtidig kontantstrøm. Bare tapshendelser frem til rapporteringsdag er inkludert når vurderingen av gruppen foretas. Hensikten med denne vurderingsprosessen er å evaluere om det er behov for å foreta en nedskrivning på grunn av tapshendelsen som har skjedd, men som ennå ikke har påvirket kontantstrømmen fra gruppen av utlån. Perioden mellom datoen tapshendelsen skjedde og datoen for når den blir identifisert på individuell basis, kalles Tilsynekomst-perioden. Verdifallet relateres til gruppen av utlån inntil tapene kan identifiseres på individuelt grunnlag. Identifiseringen skjer ved mislighold av engasjementet eller ved andre indikatorer. Når det gjelder bedrifter og banker som er motparter, bruker Nordea nåværende ratingsystem som grunnlag ved vurderingen av kredittrisikoen. Nordea bruker historiske data for sannsynlighet for mislighold for å beregne risikoen for mislighold i en ratingklasse. Disse utlånene blir ratet og gruppert hovedsakelig ut fra sektor/følsomhet overfor visse makroparametere, f.eks. avhengigheten av oljepris, osv. Personkunder og mindre bedriftskunder blir overvåket gjennom scoringmodeller. Dette er basert på historiske data, som mislighold og tap gitt mislighold, og ledelsens skjønnsmessige vurderinger. Rating- og scoringmodeller er nærmere beskrevet i eget avsnitt under Risikolikviditets- og kapitalstyring i styrets årsberetning. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

35 Den kollektive vurderingen utføres gjennom et nettoprinsipp, det vil si når et engasjement får høyere rating på grunn av beregnet høyere kontantstrøm, vil denne forbedringen bli nettet mot lån som er blitt nedgradert på grunn av beregnet nedgang i kontantstrømmen. Nettingen utføres bare innenfor grupper med lignende risikokjennetegn der Nordea vurderer kundenes fremtidige kontantstrøm som utilstrekkelig til å betjene lånet fullt ut. Nedskrivning for verdifall Hvis bokført verdi av lånene er høyere enn samlet netto nåverdi av estimerte fremtidige kontantstrømmer inkludert sikkerhetenes virkelige verdi, anses forskjellen som verdifall/tap på utlån. Hvis verdifallet ikke anses som endelig, blir nedskrivningen for tapet innregnet på en nedskrivningskonto som representerer det akkumulerte verdifallet på utlånet. Endringer i kredittrisikoen og akkumulerte verdifall blir innregnet som endringer på ned-skrivningskontoen og som Tap på utlån i resultatregnskapet (se også avsnitt 6 Regnskapsføring av driftsinntekter og tap på utlån ). Nedskrivninger for verdifall som anses som endelige, rapporteres som realiserte tap på utlån. Ett realisert tap regnskapsføres, og verdien av lånet samt tilhørende tapsavsetning fraregnes med en korresponderende gevinst eller tap regnskapsført på linjen for Tap på utlån i resultatregnskapet. Verdifallet er endelig når skyldner går konkurs og bobestyrer har offentliggjort det økonomiske utfallet av konkursen eller når Nordea ettergir sine fordringer, ved juridisk eller frivillig refinansiering eller når Nordea ellers måtte finne det usannsynlig at fordringen kan gjenvinnes. Diskonteringsrente Diskonteringsrenten som benyttes for å måle verdifall, er den opprinnelige løpende effektive renten for utlån til den individuelle kunden og hvis aktuelt, på grupper av utlån. Restrukturerte utlån I denne sammenheng defineres restrukturerte utlån som utlån der kreditor har innvilget skyldneren gjeldsettergivelse på grunn av skyldners forverrede økonomiske stilling, og når denne gjeldsettergivelsen har resultert i nedskrivning for kreditor. Etter en restrukturering anses normalt ikke utlånet til nye betingelser som usikkert. Gjeldsettergivelser i forbindelse med restruktureringer anses som et endelig tap på utlån med mindre Nordea har mulighet for å gjendrive det realiserte tapet. Hvis gjenvunnet, blir dette rapportert som inngang på realiserte tap på utlån. Overtatte eiendeler I en finansiell restrukturering kan kreditor ettergi lån til en skyldner og som vederlag for dette, overta en eiendel, som er pantsatt for de ettergitte utlån eller aksjer, som skyldneren har utstedt eller andre eiendeler. Eiendeler som er overtatt for å beskytte utestående, rapporteres på samme linje i balansen som tilsvarende eiendeler som Nordea har. For eksempel blir en overtatt eiendom som ikke beholdes for Nordeas eget bruk, innregnet sammen med andre investeringseiendommer. Ved førstegangs innregning blir alle overtatte eiendeler vurdert til virkelig verdi. Virkelig verdi på innregningsdatoen blir enten eiendelens kost eller amortisert kostverdi. I de etterfølgende periodene blir overtatte eiendeler vurdert i henhold til verdsettelsesprinsippene for vedkommende eiendel. Finansielle eiendeler som er overtatt som pant, klassifiseres som tilgjengelig for salg (se avsnitt 12 Finansielle instrumenter ) og blir målt til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi presenteres i Oppstilling av totalresultat etter IAS1. Eventuelle endringer i verdi etter førstegangs innregning av den overtatte eiendelen føres i resultatregnskapet i henhold til konsernets regnskapsprinsipper for gjeldende eiendel. Etter førstegangs innregning av den overtatte eiendelen påvirkes derfor ikke tap på utlån ved senere verdivurderinger av eiendelen. 14. Leasing Nordea som utleier Finansielle leasingavtaler Nordeas leasingaktiviteter består hovedsaklig av finansielle leasingavtaler. Finansielle leasingavtaler rapporteres som fordringer på leietaker under posten Utlån til kunder i balansen med et beløp som tilsvarer nettoinvesteringen i leien. Leien, eksklusiv servicekostnader, føres som tilbakebetaling av hovedstol og renteinntekter. Inntektsallokeringen er basert på en fast periodisk avkastning på den utestående nettoinvesteringen i leasingavtalen. Nordea som leietaker Finansielle leasingavtaler I konsernregnskapet innregnes finansielle leasingavtaler som eiendeler og gjeld i balansen med et beløp som tilsvarer virkelig verdi av leasede eiendeler ved inngåelse av leasingavtalen. Eiendelene innregnes i forhold til eiendelens egenskap. Leiebetalinger blir fordelt mellom finanskostnader og reduksjon av den utestående forpliktelsen. Finanskostnaden blir fordelt på perioder i leasingtiden slik at den periodiske renten på gjenstående forpliktelse blir konstant i hver periode. Leasingavtaler er også gjenstand for avskrivningskostnader for den leasede eiendelen. Avskrivningspolicyen er den samme som for eiendeler til eget bruk. Verdifall på de leasede eiendelene følger de samme prinsippene som for lignende eide eiendeler. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

36 Operasjonelle leasingavtaler Leiebetalinger i operasjonelle leasingavtaler innregnes som kostnader i resultatregnskapet lineært over løpetiden med mindre en annen systematisk måte bedre gjenspeiler brukerverdien over tid. Leieperioden er mellom 3 og 25 år. Operasjonell leasing er hovedsakelig relatert til leie av kontorlokaler og kontorutstyr som er vanlig for virksomheten. De sentrale forretningsgårdene som Nordea har solgt, er leid tilbake. Kontraktenes løpetid var opprinnelig på 3 til 25 år med mulighet for fornyelse. Kontraktene innebærer ingen overføring av eierskap til eiendelene ved utgangen av løpetiden og ingen økonomiske fordeler vedrørende verdistigning på de leide eiendommene og er således klassifisert som operasjonell leasing. Leiekostnadene for disse eiendommene er innregnet på basis av det tidsrommet som det gir Nordea økonomiske fordeler. Dette varierer fra den lineære metoden og ligner mer på en ordinær leiekontrakt. 15. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler er identifiserbare, ikke-monetære eiendeler uten fysisk substans. Eiendelene er under Nordeas kontroll, dvs at Nordea har fullmakt og rett til de fremtidige økonomiske fordelene fra den underliggende ressursen. Immaterielle eiendeler i Nordea består hovedsakelig av goodwill, software og kunderelaterte immaterielle eiendeler. Goodwill Goodwill utgjør forskjellen mellom anskaffelsesverdi og virkelig verdi på Nordeas andel av netto identifiserbare eiendeler i det kjøpte datterselskapet/tilknyttede selskapet foretatt på kjøpsdato. Goodwill fra kjøp av datterselskaper er inkludert i Immaterielle eiendeler. Goodwill fra kjøp av tilknyttede selskaper er inkludert i Investeringer i tilknyttede selskaper. Goodwill testes årlig for verdifall eller oftere dersom hendelser eller endringer i omstendighetene indikerer verdifall. Goodwill føres til kost minus akkumulert verdifall. Software Kostnader til vedlikehold av software kostnadsføres når de oppstår. Kostnader direkte forbundet med større programvareinvesteringer med antatt levetid på mer enn tre år og som kan gi økonomiske fordeler, innregnes som immaterielle eiendeler. Kostnader omfatter personalkostnader til programutvikling og en tilhørende andel av relevante administrasjonskostnader. Software inkluderer også kjøpte programvarelisenser som ikke er relatert til fysiske eiendeler. Avskrivning beregnes lineært, vanligvis over en periode på 3 til 5 år. Andre immaterielle eiendeler Kostnader til kjøpte patenter, merkevarer og lisenser kapitaliseres og avskrives lineært over den økonomiske levetiden, vanligvis 5 år. Verdifall Goodwill og andre immaterielle eiendeler med ubestemt levetid blir ikke amortisert, men årlig testet for verdifall uansett om det er indikasjoner på verdifall eller ikke. Testing for verdifall blir også gjort oftere hvis det er indikasjoner på verdifall. Verdifallet beregnes som forskjellen mellom bokført verdi og gjenvinningsbeløpet. Ved hver balansedag vurderes alle andre immaterielle eiendeler med begrenset levetid med sikte på eventuelt verdifall. Dersom det er indikasjoner på verdifall, foretas det en analyse av om bokført verdi av de immaterielle eiendelene kan fullt ut gjenvinnes. Gjenvinningsbeløpet er det høyeste av netto salgspris og nytteverdien av eiendelen eller enheten som genererer likvider. Enheten som genererer likvider defineres som den minste identifiserbare gruppen av tilganger som genererer løpende innbetalinger i forhold til tilgangen. I forbindelse med goodwill er dette definert som per kundeområde per land. Nytteverdien er nåverdien av kontantstrømmen som forventes å kunne realiseres fra eiendelen eller enheten som genererer likvider. Kontantstrømmene blir vurdert basert på eiendelen eller enheten som genererer likvider i sin nåværende form og diskonteres med en diskonteringsrente fastsatt som egenkapitalkostnad som beregnes i henhold til vanlige prinsipper for beregning av kapitalkostnad. Dersom gjenvinningsbeløpet er lavere enn bokført verdi, nedskrives verdien til gjenvinningsbeløpet. 16. Varige driftsmidler Varige driftsmidler omfatter eiendommer til eget bruk, forbedringer av leide eiendommer, IT-utstyr, møbler og annet utstyr. Varige driftsmidler føres til anskaffelsesverdi med fratrekk av akkumulerte avskrivninger i henhold til plan og akkumulerte nedskrivninger for verdifall. Anskaffelsesverdien inkluderer kjøpspris og kostnader direkte forbundet med å tilpasse eiendelen til bruk i virksomheten. Når deler av en eiendom eller utstyr har forskjellig levetid, blir de bokført som separate enheter. Avskrivning beregnes lineært som følger: Bygninger Utstyr Forbedringer av leide eiendommer år 3 5 år Endringer i bygninger; det laveste av 10 år og gjenstående løpetid på leiekontrakten. Nybygg; det laveste av prinsippene som anvendes på eide bygninger og gjenstående løpetid på leiekontrakten. Installasjoner i leasede eiendommer blir avskrevet over det laveste av år eller gjenværende leieperiode. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

37 Ved hver balansedag vurderer Nordea om det er indikasjoner på verdifall på eiendommer og utstyr. Dersom slike indikasjoner forekommer, blir eiendelens gjenvinningsbeløp estimert og eventuelt tap innregnet. 17. Skatter Inntektsskatt omfatter betalbar skatt og utsatt skatt. Inntektsskatten innregnes som kostnad eller inntekt og tas med i resultatregnskapet som skattekostnad med unntak av inntektsskatt på transaksjoner som innregnes direkte i egenkapitalen. I slike tilfeller innregnes skatteeffekten henholdsvis i utvidet resultatregnskap eller i egenkapitalsoppstillingen. Betalbar skatt er basert på Nordeas skattbare inntekt og beregnes i henhold til lokale skatteregler og skattesatser. Betalbar skatt hensyntar også justeringer fra tidligere år. Utsatt skattefordel og skatteforpliktelse innregnes etter balansemetoden på alle midlertidige forskjeller som oppstår mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel innregnes av fremførbart ubenyttet underskudd og ubenyttede skattekreditter. Utsatt skatt er ikke innregnet på midlertidige forskjeller som kommer fra førstegangsinnregning av eiendeler og gjeld i en transaksjon som ikke er en sammenslåing og som ikke påvirker det regnskapsmessige eller skattemessige resultatet. Videre blir ikke utsatt skatt innregnet på forskjeller som knytter seg til investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper i den grad det ikke er sannsynlig at det ikke vil reversere i forutsigbar fremtid. Utsatt skattefordel og utsatt skatteforpliktelse diskonteres ikke. Utsatt skattefordel blir innregnet i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt kan benyttes på de midlertidige forskjellene, fremførbart underskudd og ubenyttede skattekreditter. Utsatt skattefordel vurderes ved hver rapporteringsdag og reduseres i den grad det ikke lenger er sannsynlig at skattefordelen vil bli realisert. Betalbar skattefordel og skatteforpliktelse, samt utsatt skattefordel og skatteforpliktelse, utlignes hvis det er juridisk mulig. 18. Resultat per aksje Resultat per aksje beregnes som Resultat for perioden dividert med vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer. Utvanning er ikke relevant. 19. Pensjoner Pensjonsordninger Selskapene i Nordea Bank Norge konsernet har ulike ytelsesbaserte pensjonsordninger. De vesentligste ordningene er forsikret og dekkes av eiendeler i pensjonsfond/stiftelser. Hvis virkelig verdi av pensjonsmidlene relatert til en spesifikk pensjonsordning, er mindre enn brutto nåverdi av den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen, blir nettobeløpet innregnet som gjeld (ytelsesbasert pensjonsforpliktelse). Hvis ikke, blir nettobeløpet innregnet som eiendel (ytelsesbaserte pensjonsmidler). Ufonderte ordninger innregnes som pensjonsforpliktelser. Pensjonskostnader Pensjonsberegningene utarbeides i henhold til IAS 19. Forpliktelsene til innskuddspensjonsordninger regnes som kostnad fordi medarbeideren yter tjenester til selskapet og innskuddet som skal betales for tjenesten, forfaller. Nordeas netto forpliktelse til ytelsespensjonsordninger beregnes for hver ordning ved å estimere de fremtidige ytelsene medarbeiderne har opptjent i denne og tidligere perioder. Ytelsen diskonteres for å fastsette nåverdien. Tidligere ikke-regnskapsførte tjenestekostnader og virkelig verdi av pensjonsmidlene trekkes fra. Aktuarberegninger som foretas hvert år, anvendes for å vurdere nåverdien av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser og relaterte kostnader, basert på flere aktuarielle og finansielle forutsetninger (som oppgitt i note 32 Pensjonsforpliktelser ). Når forpliktelsens nåverdi og virkelig verdi av pensjonsmidlene beregnes, kan det oppstå aktuargevinster eller -tap som resultat av endringer i aktuarielle forutsetninger og faktiske effekter (reelt resultat sammenlignet med vurderinger). Aktuarielle gevinster og -tap innregnes ikke med en gang i resultatregnskapet. Kun når netto akkumulerte ikke-regnskapsførte aktuargevinster eller -tap overstiger en korridor tilsvarende 10 % av det høyeste av enten nåverdien av ytelsespensjonsordningen eller virkelig verdi av pensjonsmidlene, blir det overskytende beløpet innregnet i resultatregnskapet over medarbeidernes forventede gjennomsnittlige resterende ansettelsesperiode. Ut over dette blir ikke aktuarielle gevinster og -tap innregnet. Når beregningen resulterer i en fordel for Nordeaenheten, blir den regnskapsførte eiendelen begrenset til nettoen av alle ikke-regnskapsførte aktuarielle tap, ikkeregnskapsførte tidligere tjenestekostnader og nåverdien av fremtidige refusjoner i ordningen eller reduksjoner i fremtidige bidrag til ordningen. Arbeidsgiveravgift beregnes og føres basert på netto regnskapsført overskudd eller underskudd i ordningen. 20. Egenkapital Minoritetsinteresser Minoritetsinteresser omfatter den delen av netto eiendeler i konsernselskaper som ikke er direkte eller indirekte eid av Nordea Bank Norge ASA. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

38 Andre fond Andre fond omfatter inntekter og kostnader netto etter skatteeffekter som er rapport under egenkapitalen i henhold til IFRS. Disse fondene inkluderer fond for verdiendringer i henhold til IAS 39 og omregningsdifferanser i henhold til IAS 21. Tilbakeholdt overskudd Tilbakeholdt overskudd består av ikke utdelte akkumulerte resultater inkludert opptjening i tilknyttede selskaper etter oppkjøpstidspunktet for NBN konsernet. 21. Finansielle garantikontrakter og kredittforpliktelser Ved førstegangs regnskapsføring blir premier som mottas i forbindelse med finansielle garantikontrakter og kredittforpliktelser, innregnet som utsatt inntekt i balansen. Garantiene og de ugjenkallelige kredittforpliktelsene blir deretter målt og innregnet i balansen til det høyeste av enten mottatt gebyr minus amortisering eller en provisjon beregnet som det diskonterte beste estimatet av kostnaden som er nødvendig for å gjøre opp nåværende forpliktelse. Endringer i avsetningene innregnes i resultatregnskapet i posten Tap på utlån. Premier som mottas i forbindelse med finansielle garantier blir, som det fremgår av avsnitt 6 Innregning av driftsinntekter og tap på utlån, amortisert over garantiperioden og innregnet som Gebyr- og provisjonsinntekter i resultatregnskapet. Premiene som mottas i forbindelse med kredittforpliktelser amortiseres over låneperioden. De kontraktsmessige beløpene innregnes utenom balansen, de finansielle garantiene i posten Betingede forpliktelser og de ugjenkallelige kredittforpliktelsene i posten Forpliktelser. 22. Aksjebaserte avlønning Nordea Bank AB (publ) har utstedt et aksjebasert insentivprogram, Long Term Incentive Programmes, i 2007, 2008 og Ledende ansatte i Nordea Bank Norge-konsernet deltar også i disse programmene og får aksjer og aksjerettigheter, dvs. rett til å kjøpe aksjer i Nordea Bank AB (publ) til en vesentlig redusert aksjekurs på innløsningsdatoen. I henhold til IFRS 2 skal verdien av disse rettighetene kostnadsføres. Kostnaden er basert på estimert virkelig verdi av hver rettighet på innløsningsdatoen. Samlet virkelig verdi av disse rettighetene fastsettes basert på konsernets estimat av endelig antall rettigheter som vil bli opptjent. Dette vurderes ved hver rapporteringsdato og kostnadsføres lineært over opptjeningstiden. Opptjeningsperioden er perioden medarbeiderne må være ansatt i Nordea for å opptjene rettigheten. Vilkårene for markedsresultatet på D-retter fremgår som en sannsynlighetsjustering av det opprinnelige estimatet for virkelig verdi på bevilgningsdato. Det er ingen justering (vekst) av forskjeller mellom estimerte og reelle overdragelser på grunn av markedsforhold. Arbeidsgiveravgift fordeles også over opptjeningsperioden i henhold til norske regler. Avsetninger relatert til dette vurderes ved hver rapporteringsdato for å sikre at avsetningen er basert på rettighetenes virkelige verdi. For nærmere informasjon, se årsrapporten for Nordea Bank AB (publ). 23. Nærstående parter Nordea definerer nærstående parter som: Aksjonærer med betydelig innflytelse Datterselskaper Tilknyttede selskaper Ledende personer Andre nærstående parter Aksjonærer med betydelig innflytelse Nordea Bank AB (publ) eier 100 % av aksjene i Nordea Bank Norge ASA og har betydelig innflytelse. Datterselskaper For definisjon av datterselskap, se avsnitt 5 Konsolideringsprinsipper. Ytterligere informasjon om selskaper som er inkludert i Nordea konsernet fremgår av note 19 Investeringer i datterselskaper. Konserninterne transaksjoner mellom juridiske enheter gjøres i henhold til prinsippet om armlengdes avstand i samsvar med OECDkravene til internprising. Disse transaksjonene er eliminert i konsernregnskapet. Tilknyttede selskaper For definisjon av tilknyttede selskaper, se avsnitt 5 Konsolideringsprinsipper. Mer informasjon om tilknyttede selskaper som er inkludert i Nordea konsernet fremgår av note 20 Investeringer i tilknyttede selskaper. Ledende personer Ledende personer omfatter styret, daglig leder, Kontrollkomité og Representantskapet. For informasjon om kompensasjon og pensjoner, samt lån til ledende ansatte, se note 8 Personalkostnader. Informasjon om andre transaksjoner mellom Nordea og ledende ansatte fremgår av note 43 Nærstående parter. Andre nærstående parter Andre nærstående parter omfatter selskaper der ledende personer i Nordea-konsernet så vel som deres nære familiemedlemmer har betydelig interesser i. Andre nærstående partnere omfatter også Nordea Norges Pensjonskasse. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

39 Informasjon om andre transaksjoner mellom Nordea og andre nærstående parter fremgår av note 43 Nærstående parter. 24. Segmentrapportering Segmentrapporteringens struktur Innen Nordea er kundeansvar fundamentalt. Nordeas samlede forretningsrelasjoner med kunder inngår i de kundeansvarlige enhetenes resultatregnskap og balanse. Driftssegmentene er identifisert basert på Nordeas driftsmodell og internrapporteringsstruktur. De finansielle resultatene for de tre driftssegmentene Nordic Banking, Financial Institutions og Shipping, Oil Services & International presenteres. Kundevirksomhet som ikke er inkludert i disse segmentene, fremgår av Øvrige driftssegmenter (International Private Banking & Funds, Group Corporate Centre, kundevirksomheten i Life og resultatet til Capital Market Products som ikke er fordelt på de viktigste driftssegmentene). Konsernfunksjoner, elimineringer og resultat som ikke er fullt fordelt på andre driftssegmenter, vises separat som avstemningsposter. 25. Valutakurser EUR 1 = NOK Resultatregnskapet (snitt) 8,7364 8,2267 Balanse (ved utgangen av året) 8,3060 9,7400 USD 1 = NOK Resultatregnskapet (snitt) 6,2983 5,6416 Balanse (ved utgangen av året) 5,7740 7,0200 SEK 1 = NOK Resultatregnskapet (snitt) 0,8221 0,8550 Balanse (ved utgangen av året) 0,8102 0,8987 DKK 1 = NOK Resultatregnskapet (snitt) 1,1732 1,1033 Balanse (ved utgangen av året) 1,1162 1,3074 Allokeringsprinsipper Kostnader blir fordelt fra konsernfunksjonene og produktområdene til driftssegmentene basert på internprinsipper som sikter på en høyest mulig grad av kostnadssynlighet. Fordelingen av inntekter følger de underliggende forretningstransaksjonene og den kundeansvarlige enheten. Eiendeler, gjeld og økonomisk kapital fordeles på driftssegmentene. Internprising Internprising skjer etter gjeldende markedsrente og gjelder for alle eiendeler og gjeld som fordeles på eller bokføres i driftssegmentene eller konsernfunksjonene. Konserninterne transaksjoner mellom juridiske enheter gjøres i henhold til prinsippet om armlengdes avstand i samsvar med OECD-kravene til internprising. Det økonomiske resultatet av slike transaksjoner blir rapportert inn i de aktuelle driftssegmentene basert på tildelt produktog kundeansvar. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

40 Note 2: Segmentrapportering Konsern Shipping, Oil Services & International Group Corporate Center Andre driftssegmenter Sum driftssegmenter Konsernfunksjoner Sum konsern Driftssegmenter Nordic Banking Financial Institutions Resultatregnskap, Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Andre kostnader Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Sum driftskostnader Netto tap på utlån Driftsresultat Skattekostnad Resultat Balanse, NOKmrd Utlån til kunder Innskudd og lån fra kunder Avstemming mellom sum driftssegmenter og finansregnskap Sum driftsinntekter, NOKm Driftsresultat, NOKm Utlån til kunder, NOKmrd Innskudd og lån fra kunder, NOKmrd Sum driftsinntekter, NOKm Driftsresultat, NOKm Utlån til kunder, NOKmrd Innskudd og lån fra kunder, NOKmrd Sum driftssegmenter Konsernfunksjoner Elimineringer Forskjeller i regnskapsprinsipper Sum Består hovedsakelig av Group Management Secretariat, Group Internal Audit, Group Credit and Risk Control, People and Identity og Group Legal. 2 Internt utviklet og kjøpt programvare er kostnadsført som oppstått i driftssegmenter, men kapitalisert i henhold til IAS 38 i enhetens balanse. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

41 Note 2: Segmentrapportering forts. Grunnlag for segmentering og måling av segmentresultat I november 2006 publiserte IASB IFRS 8 Driftssegmenter, som er påbudt for perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. IFRS 8 har hatt en innvirkning på de rapporterte segmentene i Nordea, hovedsakelig på grunn av at det tidligere aggregerte segmentet Institutional & International Banking har blitt delt i to individuelle rapportsegmenter (Financial Institutions og Shipping, Oil Services & International). Andre kundesegmenter under de kvantitative grensene i IFRS 8 er inkludert i Andre kundesegmenter. Sammenlignbare tall har blitt justert tilsvarende. Driftssegmentenes regnskapsprinsipper samsvarer med konsernets mest viktige regnskapsprinsipper som beskrevet i note 1, med unntak av at software fra og med 1. kvartal 2009 blir kostnadsført som oppstått i driftssegmentene, men kapitalisert i henhold til IAS 38 i konsernets balanse. Driftssegmenter som rapporteres Nordeas driftsmodell definerer fire områder i organisasjonen med forskjellig ansvar: kundeområder, produktområder, konsernfunksjoner og støtteområder. Driftssegmentene er satt opp på grunnlag av kundeområdene i driftsmodellen og av den interne rapporteringen. Kundeområdene har ansvaret for alle forretningsrelasjonene med en kunde eller kundegruppe. Nordic Banking leverer banktjenester innenfor alle bankområder. Det er Nordeas største kundeområde og betjener personer og bedrifter i de nordiske markedene. Kundene i Nordic Banking tilbys et bredt spekter av produkter og tjenester, inkludert konti, transaksjoner, valuta- og pengemarkedsprodukter og forsikring. Segmentet Financial Institutions har ansvaret for Nordeas finansinstitusjonskunder. Nordeas tjenester til finansinstitusjoner omfatter enkeltprodukter som fond, aksjeprodukter, osv. samt rådgivningstjenester innen aktivaallokering og salg av fond. Segmentet Shipping, Oil Services & International har ansvaret for Nordeas kunder innenfor sektorene shipping, offshore og oljerelatert industri. Konsern Sum driftsinntekter fordelt på produktgrupper NOKm Bankprodukter Capital Markets produkter Savings Products & Asset Management Andre Sum Bankprodukter består av tre produktansvarlige divisjoner. Account Products har ansvaret for utvikling og leveranse av kontobaserte produkter som utlån, innskudd, kort og nettbanktjenester. Transaction Products står for og utvikler cash management-, trade finance- og prosjektfinansieringstjenester. Nordea Finance har ansvaret for aktivabasert finansiering som leasing, kjøp på avbetaling og factoring samt salg til finanspartnere som forhandlere, leverandører og detaljister. Capital Markets Products omfatter finansielle instrumenter, eller tilrettelegging av et finansielt instrument, som er tilgjengelig på det finansielle markedet, inkludert valutaer, råvarer, aksjer, obligasjoner og eksisterende arrangementer. Savings Products & Asset Management omfatter fond, forvaltning, porteføljerådgivning, aksjehandel og pensjonsfond. Fond er et pakkeprodukt der fondselskapet investerer i aksjer, obligasjoner, derivater eller andre standardiserte produkter på vegne av fondets andelseiere. Forvaltning er en tjeneste som består av å forvalte en portefølje på vegne av kunden, og porteføljerådgivning er en tjeneste som hjelper kunden til å ta beslutning om en investering. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

42 Note 3: Netto renteinntekter Renteinntekter Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kunder Rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter Sum renteinntekter Rentekostnader Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Utstedte verdipapirer Ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader Sum rentekostnader Netto renteinntekter Netto renteinntekter Renteinntekter Netto leasinginntekter Rentekostnader Sum Refererer seg til finansielle leasingavtaler hvor konsernet er utleier. Note 4: Netto gebyr- og provisjonsinntekter Kapitalforvaltning Livsforsikring Kurtasje Custody Innskudd Sum sparerelaterte provisjoner Betalinger Kort Sum betalingsrelaterte provisjoner Utlån Garantier og remburser Sum utlånsrelaterte provisjoner Andre provisjonsinntekter Gebyr- og provisjonsinntekter Betalinger Andre provisjonskostnader Gebyr- og provisjonskostnader Netto gebyr- og provisjonsinntekter Provisjonsinntekter knyttet til Trading Infrastructure Program i Markets er fra og med andre kvartal 2009 flyttet fra linjen Andre provisjonsinntekter til linjen Kurtasje. Sammenligningstall er endret tilsvarende. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

43 Note 5: Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Aksjer/andeler og andre aksjerelaterte instrumenter Rentebærende verdipapirer og andre renteinstrumenter Andre finansielle instrumenter Valutagevinster/-tap Sum Netto gevinst/tap på kategorier av finansielle instrumenter Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg, realisert Finansielle instrumenter til virkelig verdi via resultatregnskapet Finansielle instrumenter, handelsportefølje Finansielle instrumenter under sikringsbokføring herav netto gevinst/tap på sikringsinstrumenter herav netto gevinst/tap på sikrede poster Sum Utsatt dag 1 gevinst er NOK 0m for 2009 Note 6: Utbytte og konsernbidrag Konsern NOKm Aksjer i datterselskaper Aksjer i tilknyttede selskaper 0 0 Sum Note 7: Andre driftsinntekter Eiendomsinntekter Gevinst ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre Sum Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

44 Note 8: Personalkostnader Lønn og godtgjørelser Pensjonskostnader (note 32) Arbeidsgiveravgift Avsatt til overskuddsdeling Andre personalkostnader Sum Antall ansatte/årsverk Antall årsverk per Antall ansatte per Gjennomsnittlig antall årsverk Kjønnsfordeling, styret Prosent ved årsslutt - Menn Kvinner Erklæring til generalforsamlingen 2010 om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte I henhold til Allmennaksjelovens 6-16 a avgir styret i Nordea Bank Norge ASA slik erklæring til selskapets ordinære generalforsamling 2010: Godtgjørelse til daglig leder Daglig leder er ansatt i og har sitt arbeidsforhold med Nordea Bank AB (publ), gjennom selskapets norske filial, hvorfra daglig leder mottar lønn og øvrige godtgjørelser. Nordea Bank Norge ASA betaler godtgjørelse til Nordea Bank AB (publ) for de tjenester som daglig leder utfører. Dette beløpet innstilles av styret og fastsettes av representantskapet. For 2009 ble godtgjørelsen fastsatt til NOK , det samme nivå som i 2006, 2007 og Daglig leder mottar ikke bonus eller naturalytelser fra Nordea Bank Norge ASA for 2009, og mottar for dette året heller ikke godtgjørelse i form av aksjer, opsjoner eller lignende i Nordea Bank Norge konsernet, som nevnt i 6-16 a nr. 3, jfr dog kommentarer under pkt. 4 nedenfor. Ledende ansatte lønn og bonus/variable elementer For ledende ansatte gjelder generelt at Nordea ønsker å opprettholde et konkurransedyktig nivå for lønn og andre ytelser i tråd med det som anses nødvendig for å sikre en tilfredsstillende rekruttering til slike stillinger. Markedstilpasning er således et sentralt element i fastsettelsen. Den faste lønnen reguleres årlig etter en individuell vurdering, innenfor en øvre, gjennomsnittlig ramme som fastsettes av konsernledelsen i lys av den alminnelige lønns- og kostnadsvekst i det aktuelle området. Her hensyntas både generelle utviklingstrekk og mer bransjespesifikke tall, som generelle lønnsoppgjør i finansnæringen. For ledende ansatte gjelder i tillegg for året 2009 en personlig insentivordning med variabel lønnsandel (Variable Salary Part, VSP). Ordningen er betinget av beslutning i ledelsen, er relatert til på forhånd fastsatte kriterier og er beløpsmessig begrenset som andel av ordinær lønn. Variable Salary Part (VSP) er som hovedregel maksimert til 25 % av fast lønn, som betales i tillegg til fast lønn, avhengig av graden av oppnåelse av personlige mål. Målene fastsettes årlig i dialog med nærmeste leder. Ledende ansatte i Nordea Bank Norge ASA kan således maksimalt motta 25 % av fast lønn som tillegg/bonus under denne ordning. For et meget begrenset antall ledere innenfor særlige fagområder kan det i tillegg finnes spesialordninger som medfører maksima over dette nivået. For et fåtall ledende ansatte er det avtalt en etterlønnsordning dersom arbeidsforholdet termineres av arbeidsgiver. Ordningen opprettholder fast månedlige lønn i et antall måneder som avhenger av ansiennitet i lederstilling, maksimert til 24 måneder inkl. oppsigelsestiden på 6 mnd. Inntekter som oppebæres fra andre arbeidsgivere eller oppdrag går til fradrag. Ledende ansatte aksjer, tegningsretter m.m. Den ordinære generalforsamling i Nordea Bank AB (publ) i 2007 vedtok et forslag fra styret om en ny, langsiktig insentivordning for ledere og nøkkelpersoner i konsernet (Long Term Incentive Program). Ordningen gjaldt også for ledende ansatte i Nordea Bank Norge ASA fra 2007, og erstattet det tidligere Executive Incentive Program. Forslaget ble utviklet i forståelse med større aksjonærer i konsernet, herunder den svenske stat. Det primære målet er å styrke Nordeas muligheter til å beholde og rekruttere de beste medarbeiderne til ledende stillinger i konsernet. Ordningen skal også bidra til at gruppen når sine finansielle mål ved at ledernes og nøkkelpersonenes interesser og fokus tilpasses konsernets strategiske fokus. Ordningen refererer seg til aksjer i morselskapet Nordea Bank AB (publ), og er en kombinasjon av såkalte matching-aksjer og performance-aksjer, der deltagerne kan investere og låse inntil 10 prosent av sin grunnlønn i selskapet i aksjer i Nordea Bank AB (publ) til markedspris. Ordningen løper over fire år med en bindingstid på to år og en innløsningstid på to år. Resultatet er betinget av fortsatt ansettelse, antall aksjer som bindes og visse forutbestemte resultatvilkår for 2007 og Disse resultatvilkår omfatter økning i risikojustert resultat pr. aksje og avkastning til aksjonærene sammenlignet med visse andre nordiske og europeiske banker. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

45 Note 8: Personalkostnader forts. De ordinære generalforsamlinger i Nordea Bank AB (publ) i 2008 og 2009 besluttet et tilsvarende program for de følgende 4 år, respektive. Deltagelse i ordningen er betinget av ledelsens beslutning. Den enkelte deltagers mulighet for gevinst under ordningene er noe ulikt begrenset fra år til år, men i alle fall på et nivå under 22 EUR per rettighet. Det er 56 ledere i Nordea Bank Norge ASA som omfattes av ordningen fra 2007, 51 ledere i ordningen fra 2008 og 57 ledere i ordningen fra For Nordea Bank Norge ASA vil ordningen kun ha en helt marginal kostnadseffekt. Ledende ansatte naturalytelser Med utgangspunkt i prinsippet om markedstilpasning av lønn og andre vilkår gis det naturalytelser som fri bil/bilordning, telefon- og datatjeneste, lån på funksjonærvilkår, forsikringsordninger og lignende i tråd med retningslinjer fastsatt av ledelsen og i overensstemmelse med alminnelig praksis i bransjen. Ledende ansatte pensjonsordninger Ledende ansatte i Nordea Bank Norge ASA har ytelsesbaserte pensjonsordninger i tråd med bransjepraksis med hensyn til ytelse og opptjening, dog slik at det for enkelte er avtalt en gjensidig rett til å fratre/kreve fratreden ved fylte 60 år. Ved full opptjening er ytelsen 70 % av fast lønn ved fratreden. Virkninger for selskapet i 2009 De prinsipper og retningslinjer som er beskrevet ovenfor, har ligget fast over tid og er overholdt i 2009, med unntak for mindre justeringer i ledergruppen og den årlige vurderingen av gruppe- og personlige mål. Det er ikke grunnlag for å peke på spesielle virkninger for selskapet eller aksjonæren. Retningslinjer for 2010 Styret i Nordea Bank AB (publ) vil på selskapets ordinære generalforsamling i 2010 foreslå etablering av et nytt Long Term Incentive Program. Det nye programmet har likhetstrekk med tidligere års programmer i den forstand at også dette programmet vil eventuelt basere seg på at deltagerne investerer for inntil 10 % av grunnlønn, men innebærer at matching aksjer og performance aksjer tildeles uten kostnad, i motsetning til tidligere års ordninger da disse måtte kjøpes for en rabattert pris. Retten til aksjene opptjenes i dette tilfellet over tre år og vil følge av den samme typen av kriterier og retningslinjer som tidligere ordninger. Innløsning kan skje ved utløpet av treårsperioden. For øvrig videreføres også de øvrige prinsipper og retningslinjer som er beskrevet ovenfor, for det kommende år 2010, dog slik at nødvendige tilpasninger vil bli gjort i overensstemmelse med utviklingen i relevante lover og regler om incentivsystemer i finansinstitusjoner. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

46 Note 8: Personalkostnader forts. Forklaring av detaljer knyttet til individuelt spesifiserte ytelser som vist i tabellen nedenfor Fast lønn og honorarer - ordinært mottatt fast lønn for regnskapsåret betalt av Nordea Bank Norge konsernet og inkluderer også honorarer godkjent av Representantskapet. Variabel lønn - inkluderer overskuddsdeling, insentiv- og lederbonuser. Administrerende direktør og ledende ansatte deltar i et bonusprogram basert på oppnådde resultater. Bonusprogrammets intensjon er å belønne spesielle bidrag for å oppnå de mål som er satt i Nordea. Maksimal bonus blir beregnet oppad til en fastsatt prosent av den ansattes fastlønn. I henhold til Godtgjørelseskomitèen i Nordea kan variabel lønn maksimalt tilsvare seks måneders fastlønn. Alle ansatte mottar overskuddsdeling i henhold til Nordeas konsern policy. Øvrige ytelser - omfatter i hovedsak fri bil/bilgodtgjørelser, fri avis, forsikringsordninger samt dekning av elektronisk kommunikasjon (slik som mobiltelefon og internett abonnement). Pensjonskostnad - viser årets endringer i opptjente rettigheter i ytelsesplanen hvor personen deltar. Beløpet presentert nedenfor er årets endring i nåverdien av bruttoforpliktelsen (PBO), eksklusive arbeidsgiveravgift, siden dette gir det beste estimatet for endringen i pensjonsrettigheten for året. Lån - viser totalt låneengasjement i Nordea per 31. desember Alle ledende personer har de samme vilkår og betingelser som øvrige ansatte. Aksjer, opsjoner, lån etc. Ingen av de ledende personene eier aksjer, opsjonsrettigheter eller er deltaker i noen form for opsjonsprogrammer i NBN konsernet. Imidlertid deltar enkelte nøkkelpersoner i NB ABs langsiktige insentivordning (Long Term Incentive Programme, LTIP) omtalt ovenfor. Ytterligere informasjon om ordningen vil bli presentert i årsrapporten til NB AB. Verken administrerende direktør Gunn Wærsted eller NBN ASAs styreformann har lån over 1 G (NOK ) i NBN konsernet. Samlede utlån til funksjonærbetingelser i konsernet (inkludert pensjonister) utgjorde NOK 5,53mrd. Det har vært en negativ rentemargin på NOK 38,8m på disse lånene i Bidraget er inkludert i netto renteinntekter. Lønn og ytelser - per person, tall i NOK tusen Navn og stilling Fast lønn og honorarer Variabel lønn Øvrige ytelser Pensjonskostnad Totale ytelser Lån Gunn Wærsted, Adm. dir. i NBN ASA Christian Clausen, Styreformann i NBN ASA Carl-Johan Granvik Hege M. Norheim Mary Helene Moe Steinar Nickelsen, ansattes representant Sum adm. dir. og styret i NBN ASA Inger Johanne Lund, Leder Finn Fadum Jan T. Bjerke Odd Svang-Rasmussen Sum Kontrollkomitè i NBN ASA Sum Representantskapet i NBN ASA Sum totale ytelser og lån til ledende personer Kommentarer 1 Nordea Bank Norge konsernet har ingen separat lokal ledergruppe. Dette skyldes at alle virksomhetsområder og konsernfunksjoner styres på nordisk nivå gjennom ledergruppen i Nordea Bank AB (publ) (NB AB). Ledergruppen er representert i NBNs styre gjennom Christian Clausen (konsernsjef) og Carl-Johan Granvik (CRO). Administrerende direktør i NBN er ansatt i NB AB og medlem av GEM. Dette bidrar til å sikre at alle deler av Nordea blir ledet i henhold til en ensartet Nordea strategi. Administrerende direktør og styremedlemmer som er ansatt i Nordea selskaper, mottar ikke honorar for de tjenestene som er ytet gjennom styret i NBN. Imidlertid betalte NBN en kompensasjon til NB AB på NOK 1,7m for 2009 for disse tjenestene. I tillegg har Representantskapet fastsatt en godtgjørelse på NOK 1,5m for 2009 som NBN betaler NB AB for arbeidsinnsatsen knyttet til stillingen som administrerende direktør i NBN ASA. NBN har ikke utgifter til pensjon eller andre godtgjørelser til administrerende direktør og har heller ikke forpliktet seg overfor administrerende direktør eller styrets leder til å gi særskilt vederlag ved opphør eller endring av vervet. 2 Medlem av Kontrollkomitèene i både NBN og Nordea Finans Norge AS (NFN) samt NFNs Representantskap. I tillegg til honoraret vist i tabellen over, utgjorde honoraret for medlemsskapet i NFNs Kontrollkomité NOK og honoraret for vervet i NFNs Representantskap NOK Medlem av Kontrollkomitèen i både NBN og NFN. I tillegg til honoraret vist i tabellen over, utgjorde honoraret for medlemsskapet i NFNs Kontrollkomitè NOK Totalt utbetalt til Representantskapet i NBN i 2009 var NOK , hvorav NOK er utbetalt til eksterne medlemmer, ikke ansatt i Nordea. Det var tre møter i 2009, og alle medlemmer mottok NOK for hvert møte de deltok på. Honorar ble betalt i henhold til deltakelse på møtene til følgende medlemmer: Øyvin A. Brøymer, John Giverholt, Christian Hambro, Jens L. Hofgaard, Nina Iversen, Inger Johanne Lund, Hege Yli Melhus, Eli Skrøvset, Sissel Stenberg, Anders Utne og Stein Wessel-Aas. Fastsatt honorar for leder Bjarne Aamodt er NOK og for nestleder Cato A. Holmsen NOK Følgende Nordea ansatte medlemmer mottok inntil NOK for vervet; Hedda H. Grundt, Pål Adrian Hellman, Karin Olaug Skattebo og Jorun Vintervold. De øvrige tallene i tabellen over viser summen av godtgjørelser representantskapets ansatterepresentanter har mottatt knyttet til deres ordinære arbeidsforhold i Nordea, og pensjoner knyttet til en tidligere ansatt som er medlem av Representantskapet. Lån til eksterne medlemmer utgjorde NOK ved utgangen av året. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

47 Note 9: Andre kostnader Informasjonsteknologi Markedsføring Porto-, telefon- og kontorkostnader Husleie- og eiendomskostnader Andre Sum Vedrører IT-drift, servicekostnader og konsulenthonorarer. Samlede IT-relaterte kostnader, inkl. personalkostnader osv., var NOK 880m (681). 2 Inkluderer honorarer og godtgjørelser til revisorer fordelt som beskrevet under. Honorarer til revisorer Konsernet har i løpet av året kostnadsført NOK 5,2m inkludert merverdiavgift i godtgjørelse til sine eksterne revisorer. Godtgjørelsen fordelte seg med NOK 3,8m for revisjon og NOK 1,4m for rådgivning og annen assistanse. Note 10: Avskrivning, amortisering og nedskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Avskrivning/amortisering Varige driftsmidler (Note 22) Utstyr Bygninger Immaterielle eiendeler (Note 21) Andre immaterielle eiendeler Sum Nedskrivninger/reverserte nedskrivninger Varige driftsmidler (Note 22) Utstyr Immaterielle eiendeler (Note 21) Goodwill Andre immaterielle eiendeler Sum Sum Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

48 Note 11: Netto tap på utlån Netto tap på utlån fordelt på kategorier Utlån til kredittinstitusjoner hvorav nedskrivninger Utlån til kunder hvorav nedskrivninger hvorav konstaterte tap hvorav nedskrivninger brukt til å dekke konstaterte tap hvorav tilbakeføringer hvorav innganger Poster utenom balansen hvorav nedskrivninger hvorav tilbakeføringer Sum Spesifikasjon av netto tap på utlån Endringer i nedskrivninger i balansen hvorav utlån, individuelt vurderte hvorav utlån, gruppevise hvorav poster utenom balansen, individuelt vurderte Endringer innregnet direkte i resultatregnskapet hvorav konstaterte tap, individuelt vurderte hvorav inngang på tidligere perioders konstaterte tap, individuelt vurderte Sum Inkludert i Note 31 Avsetninger 2 Inkludert i Note 13 Utlån og nedskrivninger for verdifall Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

49 Note 12: Skatter Skattekostnad Betalbar skatt Utsatt skatt Sum hvorav skatt vedrørende tidligere år (se under) Det er tidligere år kostnadsført betalbar skatt knyttet til forhold hvor skattemessig behandling fortsatt er uavklart, noe som medfører avvik mellom kostnadsført betalbar skatt i år og betalbar skatt i balansen. Skatt på konsernets resultat før skatt varierer fra det teoretiske beløpet som fremkommer ved bruk av skatteprosenten i Norge, som følger: Resultat før skatt Skatt etter nominell sats på 28 % Effekt av ulike skattesatser i andre land Inntekt/tap fra tilknyttede selskaper Skattefri inntekt Ikke fradragsberettigede kostnader Justeringer relatert til tidligere år Skattekostnad Gjennomsnittlig effektiv skattesats 33% 25% 28% 29% Utsatt skatt Utsatt skattekostnad (-)/inntekt (+) Utsatt skatt på grunn av midlertidige forskjeller Netto skattekostnad Utsatt skattefordel (+)/utsatt skatteforpliktelse (-), netto Utsatt skattefordel på grunn av skattemessige underskudd Utsatt skattefordel på grunn av midlertidige forskjeller: - Pensjonsforpliktelser Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Finansielle derivater Andre Utsatt skattefordel (+)/utsatt skatteforpliktelse (-), netto Endringer i utsatt skattefordel/utsatt skatt, netto er som følger: Omregningsdifferanser Korreksjoner relatert til konsernbidrag og tidligere år Utsatt skatt i resultatregnskapet Ved slutten av året Utsatt skattefordel vedrørende skattemessige underskudd til fremføring er regnskapsført kun i den grad det er sannsynlig at den vil bli realisert. Utsatt skattefordel og utsatt skatt utlignes og nettoføres når dette er juridisk holdbart og relaterer seg til samme skattemyndighet. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

50 Note 13: Utlån og nedskrivninger Konsern Kredittinstitusjoner Kunder 1 Samlet 31. des 31. des 31. des 31. des 31. des 31. des Utlån uten nedskrivninger Utlån med nedskrivninger Tapsutsatte Misligholdte Utlån før nedskrivninger Nedskrivninger på individuelt vurderte utlån Tapsutsatte Misligholdte Nedskrivninger på utlånsgrupper Nedskrivninger Utlån, bokført verdi Morselskap Kredittinstitusjoner Kunder 1 Samlet 31. des 31. des 31. des 31. des 31. des 31. des Utlån uten nedskrivninger Utlån med nedskrivninger Tapsutsatte Misligholdte Utlån før nedskrivninger Nedskrivninger på individuelt vurderte utlån Tapsutsatte Misligholdte Nedskrivninger på utlånsgrupper Nedskrivninger Utlån, bokført verdi Finansiell leasing hvor Nordea Bank Norge konsernet er utleier, er inkludert i Utlån til kunder, se Note 23 Leasing. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

51 Note 13: Utlån og nedskrivninger forts. Avstemming av nedskrivninger på utlån 1 Konsern Kredittinstitusjoner Kunder Samlet NOKm Individuelt vurderte Utlånsgrupper Sum Individuelt vurderte Utlånsgrupper Sum Individuelt vurderte Utlånsgrupper Sum Balanse per 1. jan Nedskrivninger Reversering Endringer i resultatregnskapet Nedskrivninger brukt til å dekke tap Reklassifiseringer Omregningsdifferanser Balanse per 31. des Balanse per 1. jan Nedskrivninger Reversering Endringer i resultatregnskapet Nedskrivninger brukt til å dekke tap Omregningsdifferanser Balanse per 31. des Morselskap Kredittinstitusjoner Kunder Samlet NOKm Individuelt vurderte Utlånsgrupper Sum Individuelt vurderte Utlånsgrupper Sum Individuelt vurderte Utlånsgrupper Sum Balanse per 1. jan Nedskrivninger Reversering Endringer i resultatregnskapet Nedskrivninger brukt til å dekke tap Reklassifiseringer Omregningsdifferanser Balanse per 31. des Balanse per 1. jan Nedskrivninger Reversering Endringer i resultatregnskapet Nedskrivninger brukt til å dekke tap Omregningsdifferanser Balanse per 31. des Se Note 11 Netto tap på utlån Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

52 Note 13: Utlån og nedskrivninger forts. Nedskrivninger Konsern Kredittinstitusjoner Kunder Samlet 31. des 31. des 31. des 31. des 31. des 31. des Nedskrivninger, poster i balansen Nedskrivninger, poster utenfor balansen Sum nedskrivninger Morselskap Nedskrivninger, poster i balansen Nedskrivninger, poster utenfor balansen Sum nedskrivninger Nøkkeltall Samlet 31. des 31. des 31. des 31. des Andel utlån med nedskrivninger, brutto 1, basispunkter Andel utlån med nedskrivninger, netto 2, basispunkter Total nedskrivningsgrad 3, basispunkter Nedskrivninger i forhold til utlån med nedskrivninger 4, % Totale nedskrivninger i forhold til utlån med nedskrivninger 5, % Misligholdte utlån, uten nedskrivninger 6, NOKm Individuelt vurderte utlån med nedskrivninger før nedskrivninger i prosent av totale utlån før nedskrivninger. 2 Individuelt vurderte utlån med nedskrivninger etter nedskrivninger i prosent av totale utlån før nedskrivninger. 3 Totale nedskrivninger i prosent av totale utlån før nedskrivninger. 4 Nedskrivninger på individuelt vurderte utlån med nedskrivninger i prosent av individuelt vurderte utlån med nedskrivninger før nedskrivninger. 5 Totale nedskrivninger i prosent av totale utlån med nedskrivninger før nedskrivninger. 6 Forfalte utlån, uten nedskrivninger som følge av fremtidige kontantstrømmer (inkludert i Utlån, ikke nedskrevet). Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

53 Note 14: Rentebærende verdipapirer Konsern Morselskap 31. des 31. des 31. des 31. des Stats- og statsgaranterte sertifikater (vektet 0 %) Sertifikater utstedt/garantert av finansinstitusjoner (vektet 20 %) Sertifikater utstedt/garantert av andre (vektet 100 %) Sum Hvorav Finansielle instrumenter pantsatt som sikkerhet (Note 15) Sum Børsnoterte verdipapirer Ikke-børsnoterte verdipapirer Sum Note 15: Finansielle instrumenter pantsatt som sikkerhet Ved gjenkjøpstransaksjoner og verdipapirutlån overføres verdipapirer som sikkerhet. Dersom motparten har rett til å selge eller i sin tur pantsette eiendelen, blir den reklassifisert i balansen til posten Finansielle instrumenter pantsatt som sikkerhet. Konsern Morselskap 31. des 31. des 31. des 31. des Gjenkjøpsavtaler Avtaler vedrørende verdipapirutlån Sum Gjeld forbundet med eiendelene Konsern Morselskap 31. des 31. des 31. des 31. des Gjenkjøpsavtaler Andre Sum Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

54 Note 16: Aksjer 31. des 31. des 31. des 31. des Aksjer i tradingporteføljen Aksjer tilgjengelig for salg hvorav aksjer overtatt til dekning av krav Sum Børsnoterte aksjer Ikke-børsnoterte aksjer Sum Hvorav Finansielle instrumenter pantsatt som sikkerhet (Note 15) Sum Hvorav forventet oppgjort etter mer enn tolv måneder Spesifikasjon av aksjer Konsern Morselskap 31. des 2009 Bokført verdi NOKm Markedsverdi NOKm Stemmerett % Bokført verdi NOKm Markedsverdi NOKm Stemmerett % Omløpsaksjer Acergy , ,12 AGR Group 4 4 0, ,46 Aker , ,21 Aker Solutions 6 6 0, ,03 Algeta 4 4 0, ,15 Atea 1 1 0, ,02 Birdstep Technology , ,52 Brånås Næringspark 2 AS 1 1 2, ,00 Bulgaria Eiendom Invest AS Ord , ,83 BWG Homes 1 1 0, ,03 Cermaq , ,55 Deep Sea Supply 1 1 0, ,09 Det norske oljeselskap 5 5 0, ,12 DnB NOR , ,06 DNO International 4 4 0, ,10 Euro-Clear Clearance System Ltd , ,19 Fred. Olsen Energy 3 3 0, ,02 Frontline 3 3 0, ,04 Golden Ocean Group 6 6 0, ,12 Jinhui Shipping and Trans 1 1 0, ,02 Kongsberg Automotive Hold , ,31 Marine Harvest , ,10 Norse Energy Corp , ,60 Norsk Hydro , ,05 Norway Pelagic , ,04 Norwegian Air Shuttle 1 1 0, ,03 Norwegian Energy Company , ,96 Norwegian Property 3 3 0, ,05 Orkla , ,08 Petroleum Geo-Services , ,18 Pride International Inc Com Stk Npv , ,72 Prosafe 4 4 0, ,04 Renewable Energy Corporat , ,13 Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

55 Note 16: Aksjer forts. Konsern Morselskap 31. des 2009 Bokført verdi NOKm Markedsverdi NOKm Stemmerett % Bokført verdi NOKm Markedsverdi NOKm Stemmerett % Royal Caribbean Cruises , ,09 Schibsted 5 5 0, ,04 Scorpion Offshore , ,51 Sevan Marine 7 7 0, ,13 Siem Offshore , ,57 Songa Offshore 2 2 0, ,04 Statoil , ,02 Stolt-Nielsen 1 1 0, ,02 Storebrand , ,27 Subsea , ,04 Tandberg , ,23 Telenor , ,03 TGS-NOPEC Geophysical Com 7 7 0, ,07 Thin Film Electronics 6 6 3, ,05 Unison Forsikring 2 2 1, ,16 Yara International , ,04 Øvrige aksjer Total Hvorav Finansielle instrumenter pantsatt som sikkerhet (Note 15) Sum Anleggsaksjer Borea Oppurtunity II AS, transje , ,01 Borea Oppurtunity II AS, Transje , ,00 Bølgen Invest AS 1 1 2, ,47 Crew Gold Corporation , ,10 Fish Pool AS 1 1 0, ,05 Møre og Romsdal Såkornfond AS 2 2 5, ,56 Nordito AS , ,63 Norsk Tillitsmann AS , ,41 P-Hus Vekst AS 1 1 5, ,26 Rullebaneutvidelse AS 1 1 1, ,39 S.W.I.F.T 2 2 0, ,00 Saltens Bilruter AS 2 2 2, ,43 Solnør Gaard Golfbane AS 1 1 0, ,04 Transeuro Energy Corp 8 8 2, ,33 Ålesund Stadion 1 1 0, ,93 Andre norske anleggsaksjer Sum Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

56 Note 17: Derivater og sikringsbokføring Virkelig verdi Virkelig verdi 31. des 2009, NOKm Positiv Negativ Sum nom. beløp Positiv Negativ Sum nom. beløp Derivater i tradingporteføljen Rentederivater Renteswapper Fremtidige renteavtaler (FRA) Futures og terminer Andre Sum Egenkapitalderivater Egenkapitalswapper Futures og terminer Opsjoner Sum Valutaderivater Valuta- og renteswapper Valutaterminer Sum Andre derivater Opsjoner Sum Sum derivater i tradingporteføljen Derivater brukt som sikring Rentederivater Renteswapper Sum Valutaderivater Valuta- og renteswapper Sum Sum derivater brukt som sikring Sum derivater Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

57 Note 17: Derivater og sikringsbokføring forts. Virkelig verdi Virkelig verdi 31. des 2008, NOKm Positiv Negativ Sum nom. beløp Positiv Negativ Sum nom. beløp Derivater i tradingporteføljen Rentederivater Renteswapper Fremtidige renteavtaler (FRA) Futures og terminer Andre Sum Egenkapitalderivater Egenkapitalswapper Futures og terminer Opsjoner Sum Valutaderivater Valuta- og renteswapper Valutaterminer Sum Andre derivater Opsjoner Sum Sum derivater i tradingporteføljen Derivater brukt som sikring Rentederivater Renteswapper Sum Valutaderivater Valuta- og renteswapper Sum Sum derivater brukt som sikring Sum derivater Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

58 Note 18: Endringer i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Eiendeler 31. des 31. des 31. des 31. des Bokført urealisert gevinst ved begynnelsen av året Endringer i løpet av året Revaluering av sikringsposter Bokført urealisert gevinst ved slutten av året Gjeld 31. des 31. des 31. des 31. des Bokført urealisert tap ved begynnelsen av året Endringer i løpet av året Revaluering av sikringsposter Bokført urealisert tap ved slutten av året Bokført verdi ved slutten av året representerer akkumulerte endringer i virkelig verdi for de rentejusteringsperioder hvor den sikrede posten er henholdsvis en tilgang eller en gjeld. Når den sikrede posten er en tilgang, regnskapsføres endringen i virkelig verdi som en tilgang og når den sikrede posten er en gjeld, regnskapsføres endringen i virkelig verdi som en gjeld. Note 19: Aksjer i datterselskaper Morselskap 31. des 31. des NOKm Anskaffelsesverdi ved begynnelsen av året Kjøp i løpet av året 0 8 Anskaffelsesverdi ved utgangen av året Hvorav børsnoterte aksjer 0 0 Totalbeløpet er forventet oppgjort etter mer enn tolv måneder. Spesifikasjon Spesifikasjonen under viser morselskapets datterselskaper. Full spesifikasjon og lovregulert informasjon er tilgjengelig på anmodning fra Nordea Investor Relations. Morselskap 31. desember 2009 Antall aksjer Bokført verdi NOKm Stemmerett % Hjemmehørende Org.nr. Nordea Eiendomskreditt AS Oslo Nordea Finans Norge AS Oslo Nordea Essendropsgate Eiendomsforvaltning AS Oslo Christiania Forsikring AS Oslo First Card AS ,0 Oslo Privatmegleren AS Oslo Sum Sovende selskaper Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

59 Note 20: Aksjer i tilknyttede selskaper 31. des 31. des 31. des 31. des Anskaffelsesverdi ved begynnelsen av året Emisjon, 13. mars Andel av resultat Anskaffelsesverdi ved utgangen av året Hvorav børsnoterte aksjer Andel av resultat Konsern 31. des 31. des NOKm Resultat fra selskaper vurdert etter egenkapitalmetoden, før skatt Skattekostnad Andel av resultat Totalbeløpet er forventet oppgjort etter mer enn tolv måneder. Tilknyttede selskapers aggregerte balanser og resultatregnskap utgjør: 31. des 31. des NOKm Sum eiendeler Sum gjeld Driftsinntekter Driftsresultat Nordeas andel av betingede forpliktelser i tilknyttede selskaper er NOK 0m (0). 31. desember 2009 Org.nr. Hjemmehørende Bokført verdi NOKm Stemmerett % Kredittinstitusjoner Eksportfinans ASA Oslo ,21 Sum Lovregulert informasjon er tilgjengelig på forespørsel til Nordea Investor Relations. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

60 Note 21: Immaterielle eiendeler 31.des 31.des 31.des 31.des Goodwill Internt utviklet software Andre immaterielle eiendeler Sum Goodwill 1 Anskaffelsesverdi ved begynnelsen av året Kjøp i året Anskaffelsesverdi ved utgangen av året Akkumulert nedskrivning ved begynnelsen av året Årets nedskrivninger Akkumulert nedskrivning ved slutten av året Sum Internt utviklet software Anskaffelsesverdi ved begynnelsen av året Kjøp i året Reklassifiseringer Anskaffelsesverdi ved utgangen av året Akkumulert nedskrivning ved begynnelsen av året Årets nedskrivninger Akkumulert nedskrivning ved slutten av året Sum Andre immaterielle eiendeler Anskaffelsesverdi ved begynnelsen av året Kjøp i året Salg/utrangeringer i året Reklassifiseringer Anskaffelsesverdi ved utgangen av året Akkumulert avskrivning ved begynnelsen av året Årets avskrivninger i henhold til plan Akkumulert avskrivning på salg/utrangeringer i året Reklassifiseringer Akkumulert avskrivning ved slutten av året Sum Eksklusive goodwill i tilknyttede selskaper. 2 Nedskrivning av goodwill Totalbeløpet er forventet oppgjort etter mer enn tolv måneder. Goodwill er i forbindelse med oppkjøp av Privatmegleren AS (67 % eierandel). Vurdering av goodwill for 2009 har blitt utført i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Resultatet var at det ikke var nødvendig med noen korreksjoner i forhold til balanseført verdi. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

61 Note 22: Varige driftsmidler 31. des 31. des 31. des 31. des Eiendommer og utstyr hvorav bygninger til eget bruk Sum Overtatt til dekning av krav Tomter og bygninger Sum Utstyr Anskaffelsesverdi ved begynnelsen av året Kjøp i året Salg/utrangeringer i året Reklassifiseringer Anskaffelsesverdi ved utgangen av året Akkumulert avskrivning ved begynnelsen av året Akkumulert avskrivning på salg/utrangeringer i året Avskrivning i henhold til årets plan Akkumulert avskrivning ved utgangen av året Akkumulert nedskrivning ved begynnelsen av året Nedskrivning i løpet av året Akkumulert nedskrivning ved utgangen av året Sum Tomter og bygninger Anskaffelsesverdi ved begynnelsen av året Kjøp i året Salg/utrangeringer i året Anskaffelsesverdi ved utgangen av året Akkumulert avskrivning ved begynnelsen av året Akkumulert avskrivning på salg/utrangeringer i året Avskrivning i henhold til årets plan Reklassifiseringer Akkumulert avskrivning ved utgangen av året Sum Totalbeløpet er forventet oppgjort etter mer enn tolv måneder. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

62 Note 23: Leasing Nordea som utleier Finansielle leasingavtaler Nordea eier eiendeler som leases til kunder under finansielle leasingavtaler. Disse føres som fordringer på leietaker under Utlån til kunder (se note 13) med et beløp som tilsvarer nettoinvesteringen i leieavtalen. De utleide eiendelene består hovedsakelig av motorkjøretøy, maskiner og annet utstyr. Avstemming av brutto investeringer og nåverdi av fremtidige minimum leieinnbetalinger Konsern 31. des 31. des NOKm Brutto investeringer Minus ikke opptjente finansinntekter Netto investeringer i finansielle leasingavtaler Minus ikke garanterte opptjente restverdier til utleier 0 0 Nåverdi av fremtidige minimum leieinnbetalinger Akkumulert nedskrivning på fremtidige minimum leieinnbetalinger 0 0 Resterende løpetid på brutto investeringer og netto investeringer per 31. desember 2009 fordeler seg som følger: Konsern 31. des 31. des NOKm Brutto investering Netto investering Senere Sum Minus ikke opptjente fremtidige finansinntekter på finansielle leasingavtaler 0 0 Investeringer i finansielle leasingavtaler Nordea som leietaker Operasjonelle leasingavtaler Nordea har inngått operasjonelle leasingavtaler når det gjelder eiendommer og kontorutstyr. Konsern 31. des 31. des Leasingkostnader i året, NOKm Leasingkostnader i året Herav - minimum leiebetalinger betingede leier 0 0 Leasinginntekter i året som vedrører fremleie Under uoppsigelige operasjonelle leasingavtaler beløper og fordeler fremtidige minimum leiebetalinger seg som følger: 31. des 31. des NOKm Senere år Sum Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

63 Note 24: Andre eiendeler 31. des 31. des 31. des 31. des Uoppgjorte verdipapirer Andre Sum Hvorav forventet oppgjort etter mer enn 1 år NOK 0m. Note 25: Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter 31. des 31. des 31. des 31. des Opptjente renteinntekter Forskuddsbetalte kostnader Sum Hvorav forventet oppgjort etter mer enn 1 år NOK 0m. Note 26: Innskudd fra kredittinstitusjoner 31. des 31. des 31. des 31. des Sentralbanker Andre banker Andre kredittinstitusjoner Sum Note 27: Innskudd og lån fra kunder 31. des 31. des 31. des 31. des Innskudd fra kunder Sum Innskudd er definert som innestående på konti som dekkes av offentlige innskuddsgarantiordninger, men inkluderer også beløp utover de individuelle beløpsgrensene. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

64 Note 28: Utstedte verdipapirer 31. des 31. des 31. des 31. des Sertifikater Obligasjoner Sum Note 29: Annen gjeld 31. des 31. des 31. des 31. des Forpliktelser for verdipapiroppgjør Solgte verdipapirer, ikke anskaffet Leverandørgjeld Andre Sum Hvorav forventet oppgjort etter mer enn 1 år NOK 24m for både konsern og morselskap. Note 30: Påløpte, ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 31. des 31. des 31. des 31. des Påløpte renter Andre påløpte kostnader Forskuddsbetalte inntekter Sum I posten Andre påløpte kostnader er det inkludert en avsetning for restrukturering på NOK 53m (0). Hvorav forventet oppgjort etter mer enn 1 år NOK 0m for konsern og NOK 0m for morselskapet. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

65 Note 31: Avsetninger 31. des 31. des 31. des 31. des Landrisiko, garantier Poster utenom balansen Sum Endringer i balansen: Konsern Landrisiko Poster utenom balansen Sum Ved begynnelsen av året Nye avsetninger Tilbakeført Ved slutten av året Totalbeløpet er forventet oppgjort innen 1 år. Avsetning til tap på individuelt vurderte poster utenom balansen (dvs. garantier og remburser) beløp seg til NOK 24m. Morselskap Landrisiko Poster utenom balansen Sum Ved begynnelsen av året Nye avsetninger Tilbakeført Ved slutten av året Totalbeløpet er forventet oppgjort innen 1 år. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

66 Note 32: Pensjonsforpliktelser 31. des 31. des 31. des 31. des Pensjonsforpliktelser Sum Pensjonsplaner Nordea Bank Norge er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene etter denne loven. Konsernets pensjonsordning er sikret i Nordea Norge Pensjonskasse, som er administrert og forvaltet av Gabler & Partners AS. Banken har også påtatt seg pensjonsforpliktelser som ikke er dekket av pensjonsordningene i pensjonskassen, i forbindelse med førtidspensjoner og tilleggspensjoner. Pensjonsforpliktelsene omfatter personer (5 935), hvorav (2 420) mottok pensjon per 31. desember Medlemmenes gjennomsnittsalder er 55 år (56). Ytelsesbaserte pensjonsplaner Pensjonsordningene er regnskapsført i samsvar med IAS 19 som krever at nåverdien av pensjonsforpliktelsene fratrukket markedsverdien av pensjonsmidlene reflekteres i balansen. Alle pensjonsplanene i NBN konsernet er ytelsesbaserte. De vesentligste ordningene er dekket av eiendeler i Nordea Norge Pensjonskasse. Tilleggspensjoner og førtidspensjoner som ikke er forsikret, bokføres direkte som pensjonsforpliktelser i balansen. Aktuarielle gevinster og tap som følge av endrede forutsetninger eller avvik mellom forventet og faktisk avkastning på pensjonsmidler, regnskapsføres ikke i balansen direkte, men vil bli periodisert over en periode på 10 år dersom de totalt overstiger 10 % av det høyeste av brutto pensjonsforpliktelser eller pensjonsmidler i det foregående år. Ordinær pensjonsalder er 67 år. Ordningene gir, basert på folketrygdens nåværende betingelser, rett til alderspensjon tilsvarende 70 prosent av pensjonsgrunnlaget på pensjoneringstidspunktet. Ved mindre enn 30 års tjenestetid på pensjoneringstidspunktet foretas en forholdsvis avkorting. Fra 67 år samordnes pensjoner fra banken med ytelsene fra folketrygden. IAS 19 pensjonsberegninger og forutsetninger Beregningen av pensjonsforpliktelsene utføres av ekstern aktuar og er basert på aktuarielle forutsetninger som er fastsatt for alle pensjonsordningene i NBN konsernet. Forutsetninger Diskonteringsrente 4,5 % 4,5 % Forventet lønnsregulering 3,5 % 3,5 % Forventet inflasjon 2,0 % 2,0 % Forventet avkastning på pensjonsmidlene før skatt 5,5 % 5,5 % Forventet regulering av løpende pensjoner 2,5 % 2,5 % Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp 3,0 % 3,0 % Diskonteringsrenten har den mest vesentlige innflytelse på pensjonsforpliktelsen og pensjonskostnaden. Dersom diskonteringsrenten reduseres, kommer pensjonsforpliktelsen til å øke, og vice versa. En endring i diskonteringsrenten med 1 prosentpoeng vil føre til en endring i pensjonsforpliktelsen med 17 % og i pensjonskostnaden med 26 %. Sammensetning av pensjonsmidlene Avkastningen på pensjonsmidlene i 2009 utgjorde 7,8 % (- 3,1). Ved utgangen av året utgjorde egenkapitaleksponeringen i pensjonskassen 12 % (9 ) av totale eiendeler. Fonderte pensjonsordninger Aksjer 12% 9% Obligasjoner 73% 71% Eiendom 15% 20% Ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser - balansen Ingen av pensjonsordningene var overfinansierte ved utgangen av året og eiendeler knyttet til dette utgjorde derfor NOK 0m (0), mens netto regnskapsførte pensjonsforpliktelser i konsernet utgjorde NOK 1 850m (1 779). Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

67 Note 32: Pensjonsforpliktelser forts. Beløp innregnet i balansen per 31. desember Nåverdi av pensjonsforpliktelsene (PBO) Pensjonsmidler Faktisk beregnede netto pensjonsforpliktelser Netto aktuarielle gevinster (-)/tap Balanseførte netto pensjonsforpliktelser Hvorav regnskapsførte pensjonsforpliktelser relatert til ufonderte ordninger (PBO) Oversikt over overfinansiering eller underfinansiering i pensjonsplanene Konsern Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt NOKm Nåverdi av pensjonsforpliktelsene (PBO) Pensjonsmidler Overfinansiering/underfinansiering (-) Utviklingen i pensjonsforpliktelsene, aktuarielle gevinster og tap samt verdien av pensjonsmidlene presenteres under. Endringer i nåverdien av pensjonsforpliktelsene Nåverdi av pensjonsforpliktelsene 1. jan Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnader av pensjonsforpliktelsene Utbetaling av pensjoner Endrede pensjonsplaner Aktuarielle gevinster(-)/tap Endring i avsetning for arbeidsgiveravgift Nåverdi av pensjonsforpliktelsene per 31. des Endringer i markedsverdien på pensjonsmidlene Pensjonsmidler 1. jan Forventet avkastning på midlene Utbetalte pensjoner Innbetalinger til pensjonsordningene Aktuarielle gevinster/tap(-) Pensjonsmidler per 31. des Faktisk avkastning på pensjonsmidlene Totalt Totalt Totalt Totalt NOKm Aktuarielle gevinster/tap per 1. jan Effekt av endringer i aktuarielle og finansielle forutsetninger inkludert oppnådde resultater hvorav: - på pensjonsmidler på pensjonsforpliktelser Amortisert Aktuarielle gevinster/tap per 31. des Informasjon om 5 års utvikling vil bli bygget opp over tid. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

68 Note 32: Pensjonsforpliktelser forts. Pensjonskostnader Netto pensjonskostnader regnskapsført i konsernets resultatregnskap (som personalkostnader) i 2009 er NOK 459m (288). Innregnede netto pensjonskostnader Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnader av pensjonsforpliktelsene Forventet avkastning på midlene Innregnede aktuarielle gevinster(-)/tap Endrede pensjonsplaner Netto pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Årets resultatførte pensjonskostnader Pensjonskostnadene er noe høyere enn forventet ved inngangen til året hovedsakelig som følge av kostnader knyttet til nye førtidspensjoner og tilleggsavtaler. Netto pensjonskostnader for konsernet forventes å bli NOK 425m i Konsernet forventer å innbetale NOK 352m (eks. arbeidsgiveravgift) til pensjonsordningene i Note 33: Ansvarlig lånekapital 31. des 31. des 31. des 31. des Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlig lånekapital, inkl. hybrid lånekapital Sum Ansvarlige lån er underordnet annen gjeld. Tidsbegrensede ansvarlige lån har prioritet foran evigvarende ansvarlige lån. Innenfor hver enkelt kategori har långiverne like rettigheter når det gjelder betaling. Innfrielse av ansvarlige lån før forfall må godkjennes av Finanstilsynet. Det er kostnadsført NOK 240m (356) i renter på ansvarlige lån i Ansvarlig lånekapital i valuta er en del av bankens valutaposisjon. Som følge av at banken har eiendeler i balansen i den samme valutaen, er det ingen direkte valutarisiko knyttet til ansvarlige lån. Betingelsene for alle ansvarlige lån per 31. desember 2009 er spesifisert nedenfor. Utsteder Utstedelsesår Nominell Bokført verdi Rente / forfall verdi NOKm (kupong) Nordea Bank Norge ASA Evigvarende 2 EUR Euribor 3 mnd basis punkter Nordea Bank Norge ASA Evigvarende 2 USD Libor 6 mnd + 18,75 basis punkter Nordea Bank Norge ASA Evigvarende 1 USD Libor 3 mnd + 39 basis punkter Nordea Bank Norge ASA Evigvarende 3 USD Libor 3 mnd basis punkter Nordea Bank Norge ASA USD Libor 3 mnd + 25 basis punkter Nordea Bank Norge ASA USD Libor 3 mnd + 25 basis punkter Nordea Bank Norge ASA EUR Euribor 3 mnd + 30 basis punkter Lånet kan innfris 5 år fra utstedelse. Hvis lånet ikke blir innfridd på dette tidspunktet, øker marginen med 75 basis punkter. 2 Kan innfris på hvert rentebetalingstidspunkt. 3 Lånet kan innfris 10 år fra utstedelse. Hvis lånet ikke blir innfridd på dette tidspunktet, øker marginen med 100 basis punkter. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

69 Note 34: Eiendeler pantsatt som sikkerhet for egne forpliktelser 31. des 31. des 31. des 31. des Eiendeler pantsatt for egne forpliktelser Verdipapirer, osv Utlån til kunder (obligasjoner med fortrinnsrett) Sum Pantsettelsene relaterer seg til følgende gjeld og forpliktelser Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Sum Eiendeler pantsatt for egne forpliktelser består av verdipapirer pantsatt som sikkerhet for gjenkjøpsavtaler og verdipapirinnlåning. Motparter i disse transaksjonene er kredittinstitusjoner og kunder. Transaksjonene er kjennetegnet av å være kortsiktige med forfall innen tre måneder. Eiendeler pantsatt relatert til verdipapirhandel og oppgjør, består av verdipapirer. Motpart er Norsk Opsjonssentral. Verdipapirer blir også pantsatt vedrørende kortsiktig opplåning i Norges Bank. Eiendeler pantsatt relatert til utlån til kunder er lån med pant i bolig som har blitt registrert som sikkerhet for obligasjoner med fortrinnsrett. Disse transaksjonene er langsiktige med en løpetid på 2-5 år. (Se note 46 for ytterligere informasjon om obligasjoner med fortrinnsrett). Note 35: Betingede forpliktelser 31. des 31. des 31. des 31. des Garantier Lånegarantier Andre garantier Sum Hvorav kontragarantert av: Andre banker Andre kredittinstitusjoner Som et ledd i Nordeas normale forretningsdrift utsteder banken ulike former for garantier i favør av bankens kunder. Lånegarantier for kunder gis for å garantere forpliktelser i andre kreditt- og pensjonsinstitusjoner. Andre garantier består hovedsakelig av kommersielle garantier som kontraktsgarantier, garantier for forskuddsbetalinger, produktgarantier og eksportrelaterte garantier. Som et ledd i effektiviseringen av Nordea er alle remburser fra og med 2006 registrert i et felles system og med Nordea Bank Finland som motpart. NBN har derfor ikke lenger forpliktelser knyttet til remburser. Det samme vil gjelde for nye garantier, mens de som allerede er inngått med NBN som motpart, i hovedsak vil løpe til forfall. Garantier er poster utenom balansen, med mindre det er behov for avsetning til dekning av sannsynlig tap. Rettstvister Nordea Bank Norge konsernet er gjennom sin normale forretningsdrift part i flere saker med mindre økonomisk omfang. Ingen av disse sakene vurderes å få betydelig negativ effekt på konsernet eller dets finansielle situasjon. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

70 Note 36: Andre forpliktelser 31. des 31. des 31. des 31. des Fremtidige betalingsforpliktelser Kredittforpliktelser Andre forpliktelser Sum Inkluderer ikke utnyttet andel av bevilgede kassekreditter 2 For ytterligere informasjon se note 17 Derivater og sikringsbokføring Note 37: Kapitaldekning Kapitaldekning er omtalt i avsnittet om Risiko-, likviditets- og kapitalstyring i Styrets årsberetning. 31.des 31.des 31.des 31.des Beregning av ansvarlig kapital Egenkapital Foreslått utbytte Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler IRB avsetning shortfall (-) Aktuarielle tap på pensjonsforpl. ført mot egenkapitalen Fondsobligasjon Kjernekapital Tilleggskapital hvorav evigvarende ansvarlig lån IRB avsetning shortfall (-) Sum ansvarlig kapital Dersom forventet tap beregnet i henhold til kapitaldekningsforskriften for grunnleggende IRB metode overskrider nedskrivningene beregnet etter utlånsforskriften for de samme engasjementene, fremkommer et underskudd på nedskrivninger (shortfall). I henhold til Basel II skal underskuddet på nedskrivninger komme til fradrag både i kjernekapitalen og i tilleggskapitalen. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

71 Note 37: Kapitaldekning forts. Kapitaldekningskrav 31. des 2009 Kapital- Basel II Kapital- Basel II krav RWA krav RWA Kredittrisiko IRB grunnleggende metode hvorav bedriftskunder hvorav institusjoner hvorav massemarked herav massemarked SMB herav massemarked fast eiendom herav massemarked øvrig hvorav andre Sjablonmetoden hvorav myndigheter hvorav andre Markedsrisiko hvorav handelsportefølje, VaR hvorav handelsportefølje, ikke VaR hvorav FX, ikke VaR Operasjonell risiko Sjablonmetoden Sum før gulvregler Justering for gulvregler Tilleggskrav i henhold til gulvregler Sum Kapitaldekningsgrad Kjernekapitaldekning, % 8,1 7,6 Kapitaldekning, % 10,5 9,9 Analyse av kapitalkravene Risikoklasse Gj.sn.risikovekting (%) Kapitalkrav Gj.sn.risikovekting (%) Kapitalkrav Foretak Institusjoner Husholdninger Myndigheter Andre Sum kredittrisiko Risikovektede eiendeler 31. des 2008 Kredittrisiko Markedsrisiko Operasjonell risiko Sum risikovektede eiendeler Kapitaldekningsgrad 2008 Kjernekapitaldekning, % 6,6 6,5 Kapitaldekning, % 9,1 9,1 Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

72 Note 38: Klassifisering av finansielle instrumenter Konsern Finansielle eiendeler til virkelig verdi via resultatregnskapet Holdes til forfall Øremerket til virkelig verdi over resultatet Derivater brukt som sikring Tilgjengelig for salg 1 NOKm, 31. des 2009 Utlån Sum Eiendeler Kontanter og innskudd i sentralbanker Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kunder Rentebærende verdipapirer Finansielle instrumenter pantsatt som sikkerhet Aksjer Derivater Endringer i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente renter Sum I morselskapet Nordea Bank Norge ASA er fordelingen mellom Utlån til kredittinstitusjoner og Utlån til kunder henholdsvis NOK m (60 452) og NOK m ( ) ved utgangen av året. Forskjellen fra konserntallene skyldes hovedsakelig de heleide datterselskapene Nordea Eiendomskreditt AS (NE) og Nordea Finans Norge AS (NFN). NEs og NFNs lån i NBN ASA er klassifisert som Utlån til kredittinstitusjoner, mens lånene blir eliminert i konsernet. Dette øker Utlån til kunder i konsernnoten vist over. På de øvrige linjene er det kun ubetydelige forskjeller mellom NBN ASA og NBN konsern, og det utarbeides derfor ikke egen note for morselskapet. 2 Aksjene klassifisert som tilgjengelig for salg bokføres til kostpris med unntak av de aksjer der det finnes en tilgjengelig markedspris. Konsern Finansiell gjeld til virkelig verdi via resultatregnskapet Tradingportefølje Tradingportefølje Øremerket til virkelig verdi over resultatet Derivater brukt som sikring Annen finansiell gjeld NOKm, 31. des 2009 Sum Gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Utstedte verdipapirer Derivater Endringer i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Annen gjeld Påløpte, ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Ansvarlig gjeld Sum Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

73 Note 38: Klassifisering av finansielle instrumenter forts. Konsern Finansielle eiendeler til virkelig verdi via resultatregnskapet Holdes til forfall Øremerket til virkelig verdi over resultatet Derivater brukt som sikring Tilgjengelig for salg 1 NOKm, 31. des 2008 Utlån Sum Eiendeler Kontanter og innskudd i sentralbanker Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kunder Rentebærende verdipapirer Finansielle instrumenter pantsatt som sikkerhet Aksjer Derivater Endringer i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente renter Sum Aksjene klassifisert som tilgjengelig for salg bokføres til kostpris med unntak av de aksjer der det finnes en tilgjengelig markedspris. Konsern Finansiell gjeld til virkelig verdi via resultatregnskapet Tradingportefølje Tradingportefølje Øremerket til virkelig verdi over resultatet Derivater brukt som sikring Annen finansiell gjeld NOKm, 31. des 2008 Sum Gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Utstedte verdipapirer Derivater Endringer i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Annen gjeld Påløpte, ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Ansvarlig gjeld Sum Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

74 Note 39: Eiendeler og gjeld til virkelig verdi Noten presenteres kun på konsernnivå siden forskjellen mellom konsernets tall og morselskapets tall er ubetydelige. 31. des des 2008 NOKm Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi Eiendeler Kontanter og innskudd i sentralbanker Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kunder Rentebærende verdipapirer Finansielle instrumenter pantsatt som sikkerhet Aksjer Derivater Endringer i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Aksjer i tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Utsatt skattefordel Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente renter Sum eiendeler Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi Gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Utstedte verdipapirer Derivater Endringer i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Betalbar skatt Annen gjeld Påløpte, ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Utsatt skatteforpliktelse Avsetninger Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Beregning av virkelig verdi av finansielle instrumenter Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser i balansen måles normalt til virkelig verdi, med unntak av utlån, innskudd og innlån og utstedte verdipapirer. Regnskapsført verdi av utlån, innskudd og innlån og utstedte verdipapirer er justert for verdien av rentebindingsperioden for å estimere virkelige verdier som er presentert i tabellene over. Verdien av rentebindingsperioden er et resultat av endringer i den relevante markedsrenten. Diskonteringsrenten som benyttes, er basert på løpende markedsrenter for hver periode. Virkelig verdi er beregnet å være lik regnskapsført verdi for kortsiktige finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. Regnskapsført verdi er en rimelig tilnærming til virkelig verdi på grunn av begrenset kredittrisiko og kort tid til forfall. Virkelig verdi er i tabellene over satt til bokført verdi for eiendeler og gjeld hvor det ikke er mulig å estimere en pålitelig markedsverdi. Dette gjelder linjene investeringer i tilknyttede selskaper, investeringer i datterselskaper, immaterielle eiendeler og varige driftsmidler. For ytterligere informasjon vedrørende vurdering av poster målt til virkelig verdi, se Note 1. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

75 Note 39: Eiendeler og gjeld til virkelig verdi forts. Fastsettelse av virkelig verdi gjennom publiserte markedspriser eller verdsettelsesteknikker Følgende tabell viser verdsettelsesmetoder benyttet for å fastsette virkelig verdi av finansielle instrumenter bokført til virkelig verdi: Instrumenter med publiserte markedspriser 31. des des 2008 Verdsettelsesteknikker basert på observerbare markedsdata Verdsettelsesteknikker basert på ikke-observerbare markedsdata Instrumenter med publiserte markedspriser Verdsettelsesteknikker basert på observerbare markedsdata Verdsettelsesteknikker basert på ikke-observerbare markedsdata NOKm (Nivå 1) 3 (Nivå 2) 4 (Nivå 3) 5 (Nivå 1) 3 (Nivå 2) 4 (Nivå 3) 5 Eiendeler Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kunder Rentebærende verdipapirer Aksjer Derivater Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter 158 Gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Derivater Annen gjeld Påløpte, ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte kostnader Hvorav NOK m (19 768) i rentebærende verdipapirer (andelen til virkelig verdi i note 39). NOK 2 511m (0) relaterer seg til balansens linje Finansielle instrumenter pantsatt som sikkerhet. 2 NOK 101m (58) relaterer seg til balansens linje Finansielle instrumenter pantsatt som sikkerhet. 3 Nivå 1 består av finansielle eiendeler og finansiell gjeld som er verdsatt ved bruk av ujusterte publiserte markedspriser i aktive markeder for identiske eiendeler og gjeld. Denne kategorien inkluderer børsnoterte obligasjoner og andre verdipapirer, børsnoterte aksjer, derivater som handles på børs samt børsnoterte utstedte obligasjoner og verdipapirer. 4 Nivå 2 består av finansielle eiendeler og finansiell gjeld hvor publiserte markedspriser ikke er direkte tilgjengelige i et aktivt marked, og hvor virkelig verdi blir estimert ved bruk av verdsettelsesteknikker eller modeller basert på, hvor mulig, forutsetninger som bygger på observerbare markedspriser eller kurser som gjelder på balansedagen. Dette er tilfelle for majoriteten av OTC-derivater og for flere andre instrumenter som ikke blir handlet i et aktivt marked. 5 Nivå 3 består av de typer av finansielle instrumenter hvor virkelig verdi ikke kan underbygges direkte med publiserte markedspriser eller indirekte ved bruk av verdsettelsesmetoder eller modeller som bygger på observerbare markedspriser eller kurser. Dette er vanligvis tilfelle for private egenkapitalinstrumenter og private egenkapitalfond, og for bestemte komplekse eller strukturerte finansielle instrumenter. Bevegelser mellom nivå 1 og 2 Følgende tabell viser bevegelser mellom nivå 1 og nivå 2 av virkelig verdi hierarkiet for finansielle eiendeler og gjeld som er bokført til virkelig verdi. Bevegelser fra nivå 1 til nivå 2 Bevegelser fra nivå 2 til nivå des 2009, NOKm Eiendeler Rentebærende verdipapirer Ovenstående finansielle eiendeler og gjeld ble overført fra nivå 1 til nivå 2 i løpet av året da de ikke lenger ble handlet i et aktivt marked, og virkelig verdi ble følgelig fastsatt ut fra verdsettelsesteknikker basert på observerbare markedsdata. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

76 Note 39: Eiendeler og gjeld til virkelig verdi forts. Bevegelser i nivå 3 Følgende tabell viser en avstemming mellom verdien per 1. januar og 31. desember av finansielle eiendeler og gjeld i nivå 3 som er bokført til virkelig verdi. NOKm Per 1. januar 2009 Bevegelser inn til/ut av nivå 3 Per 31. desember 2009 Eiendeler Rentebærende verdipapirer Aksjer I løpet av året har NBN konsernet ikke hatt noen bevegelser fra nivå 1 og nivå 2 til nivå 3 i virkelig verdi hierarkiet. Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi i nivå 3 og deres følsomhet overfor endringer i nøkkelforutsetninger Følgende tabell viser følsomheten i virkelig verdi av nivå 3 instrumenter overfor endringer i nøkkelforutsetninger, fordelt på grupper av instrumenter. Effekt av rimelige mulige gunstige alternative forutsetninger Effekt av rimelige mulige ugunstige alternative forutsetninger 31. des 2009, NOKm Overført Eiendeler Rentebærende verdipapirer Aksjer Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

77 Note 40: Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta Konsern 31. des 2009, NOKmrd EUR SEK DKK NOK USD Andre Sum Eiendeler Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kunder Rentebærende verdipapirer Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Utstedte verdipapirer Ansvarlig gjeld Annen gjeld og egenkapital Sum gjeld og egenkapital Posisjoner som ikke er rapportert i balansen Netto valutaposisjoner Konsern 31. des 2008, NOKmrd EUR SEK DKK NOK USD Andre Sum Eiendeler Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kunder Rentebærende verdipapirer Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Utstedte verdipapirer Ansvarlig gjeld Annen gjeld og egenkapital Sum gjeld og egenkapital Posisjoner som ikke er rapportert i balansen Netto valutaposisjoner Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

78 Note 41: Mottatte sikkerheter som er tillatt solgt eller pantsatt Nordea mottar sikkerheter under omvendte gjenkjøpsavtaler og avtaler vedrørende verdipapirinnlåning, som i henhold til avtalene er tillatt solgt eller pantsatt. Transaksjonene gjennomføres i henhold til standard avtaler som anvendes av partene i finansmarkedet. Generelt krever avtalene at det stilles tilleggssikkerhet hvis verdipapirverdiene faller under et forhåndsbestemt nivå. I standardvilkårene for de fleste gjenkjøpsavtalene har mottakeren av sikkerheten en ubegrenset rett til å selge eller pantsette sikkerheten mot å levere tilsvarende sikkerheter på oppgjørsdag. Sikkerhetenes virkelig verdi under omvendte gjenkjøpsavtaler og avtaler om verdipapirutlån oppgis under verdipapirer. 31. des 31. des 31. des 31. des Omvendte gjenkjøpsavtaler 1 Mottatte sikkerheter som er tillatt solgt eller pantsatt hvorav solgt eller pantsatt Verdipapirlåneavtaler Mottatte sikkerheter som er tillatt solgt eller pantsatt hvorav solgt eller pantsatt Sum Det ustabile markedet i 2008 krevde tilleggssikkerheter, som ble løst ved en omvendt gjenkjøpsavtale med Nordea Bank AB (publ). Denne gjenkjøpsavtalen opphørte i begynnelsen av 2009, og det har ikke vært behov for det samme i Avtaler om verdipapirutlån og verdipapirinnlån NBN inngår avtaler om utlån og tilsvarende innlån av verdipapirer til og fra kunder. Verdien av innlånte verdipapirer utgjorde NOK 2 433m (20 619) per hvorav NOK 1 569m (956) var utlånt. NBN har mottatt sikkerheter i form av kontanter for utlånene på NOK 356m (65), mens banken har stilt tilsvarende sikkerheter for innlånene på NOK 321m (20 160). Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

79 Note 42: Forfallsanalyse - eiendeler og gjeld Noten presenteres kun på konsernnivå siden forskjellen mellom tallene for konsern og morselskap er ubetydelige. Gjenstående løpetid 31. des 2009, NOKm Betalbar på anmodning Maks. 3 måneder 3 12 måneder 1-5 år Over 5 år Uten fast forfall Sum Kontanter og innskudd i sentralbanker Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kunder Rentebærende verdipapirer Finansielle instrumenter pantsatt som sikkerhet Derivater Endringer i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Sum eiendeler med faste forfall Andre eiendeler Sum eiendeler Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Utstedte verdipapirer Derivater Endringer i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Ansvarlig lånekapital Sum gjeld med faste forfall Andre forpliktelser Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

80 Note 42: Forfallsanalyse - eiendeler og gjeld forts. Gjenstående løpetid 31. des 2008, NOKm Betalbar på anmodning Maks. 3 måneder 3 12 måneder 1-5 år Over 5 år Uten fast forfall Sum Kontanter og innskudd i sentralbanker Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kunder Rentebærende verdipapirer Finansielle instrumenter pantsatt som sikkerhet Derivater Endringer i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Sum eiendeler med faste forfall Andre eiendeler Sum eiendeler Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Utstedte verdipapirer Derivater Endringer i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Ansvarlig lånekapital Sum gjeld med faste forfall Andre forpliktelser Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

81 Note 43: Nærstående parter Informasjonen under er presentert ut fra et Nordea perspektiv som betyr at informasjonen viser effekten fra nærstående parter på Nordeas tall. Tilknyttede selskaper 1 Andre nærstående parter 1 Konsern 31.des 31.des 31.des 31.des Eiendeler Utlån Rentebærende verdipapirer Derivater Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld Innskudd Utstedte verdipapirer Derivater Ansvarlig lånekapital Annen gjeld Sum gjeld Utenom balansen Betingede forpliktelser Netto renteinntekter Renteinntekter Rentekostnader Sum inntekter og kostnader Selskaper der ledende personer i Nordea-konsernet så vel som deres nære familiemedlemmer har betydelige interesser i, er ansett for å være nærstående parter til Nordea. Transaksjoner med andre nærstående parter er normalt gjennomført i Nordeas og det tilknyttede selskaps ordinære virksomhet og til de samme kriterier og betingelser som er gitt i sammenlignbare transaksjoner med lignende kunderelasjon til Nordea. Transaksjonene utgjorde ikke mer enn normal risiko. Disse er derfor ikke inkludert i tabellen. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

82 Note 43: Nærstående parter forts. Datterselskaper Tilknyttede selskaper Nordea Norge Pensjonskasse Morselskap 31.des 31.des 31.des 31.des 31.des 31.des Eiendeler Utlån Derivater Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld Innskudd Sum gjeld Utenom balansen Betingede forpliktelser Netto renteinntekter Renteinntekter Rentekostnader Sum inntekter og kostnader Kompensasjon til ledende ansatte og tillitsvalgte Kompensasjon og utlån til ledende ansatte og tillitsvalgte er spesifisert i Note 8. Transaksjoner med andre nærstående parter Konsern I løpet av andre kvartal 2009 inngikk Nordea en transaksjon med et selskap under betydelig innflytelse av en ledende person, som på grunn av transaksjonens størrelse opplyses om separat i denne noten siden den må anses betydelig for det nærstående selskapet. Det nærstående selskapet mottok en kredittramme på EUR 12m. I løpet av fjerde kvartal 2009 ble kredittrammen utvidet til EUR 18m, hvorav EUR 10m var benyttet per 31. desember Løpetiden er til 1. april 2010, med en mulighet for årlig forlengelse etter ny kredittvurdering. Nordea har sikkerhet i verdipapirer (aksjer) som tilsvarer 200 prosent av den benyttede kredittrammen. Transaksjonen er gjort til de samme kriterier og betingelser som de gitt for sammenlignbare transaksjoner med lignende kunderelasjon til Nordea. Note 44: Kredittrisiko Konsern Styring og analyse av kredittrisiko er beskrevet i avsnittet Risiko-, likviditets- og kapitalstyring i styrets årsrapport. Mer informasjon om kredittrisiko gis også i Kapital- og risikostyringsrapporten (Pilar 3) 2009 som er tilgjengelig på Kredittrisiko er risikoen for at motparter ikke oppfyller sine avtalte forpliktelser, samt at sikkerheten som er stilt, ikke dekker fordringene. Mesteparten av kredittrisikoen oppstår i forbindelse med utlån, men også i forbindelse med garantier og remburser, motpartsrisiko i derivatkontrakter, landrisiko i forbindelse med overføring av penger fra et annet land og oppgjørsrisiko. Informasjon om kredittrisiko knyttet til utlån er vist i avsnittet Risiko-, likviditets- og kapitalstyring i styrets årsberetning. Informasjon om kredittrisiko i rentebærende verdipapirer er beskrevet nedenfor samt noe tilleggsinformasjon om utlån og sikkerheter. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

83 Note 44: Kredittrisiko forts. Rentebærende verdipapirer 31. des des 2008 NOKm Til virkelig verdi Til amortisert kost Til virkelig verdi Til amortisert kost Stat Kommuner og andre myndigheter Hypotekforeninger Andre kredittinstitusjoner Foretak Øvrige Sum Utlån til foretak, etter størrelse på utlånet NOKm 31. des 2009 % 31. des 2008 % Sum Omstrukturerte utlån inneværende år 31.des 31.des NOKm Utlån og fordringer før omstrukturering, bokført verdi Utlån og fordringer etter omstrukturering, bokført verdi 0 15 Overtatte eiendeler 31.des 31. des. NOKm Omløpsmidler, bokført verdi: Tomter og bygninger 1 1 Andre eiendeler Sum Forfalte utlån, ekskl. utlån med verdifall 31. des des 2008 NOKm Foretak Husholdning Foretak Husholdning 6-30 dager dager dager >90 dager Sum Forfalte utlån uten verdifall/utlån og fordringer i % 0,6 1,5 0,8 4,0 Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

84 Note 45: Plasseringer i verdipapirer Morselskap 31. des des 2008 Balanseført verdi Markedsverdi Kostpris Balanseført verdi NOKm Kostpris Markedsverdi Sertifikater og obligasjoner Børsnoterte Unoterte Sum sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Børsnoterte Unoterte Sum kortsiktige aksjer og andeler Anleggsaksjer og andeler Sum aksjer og andeler Herav Handelsportefølje Bankportefølje Herav Handelsportefølje Bankportefølje Anleggsaksjer og andeler Inngående beholdning Tilgang i året 22 Avgang i året ( 23) Valutaeffekt ( 12) Utgående beholdning Gjennomsnittsbalanse og renter Morselskap Rente Rente NOKm % NOKm % Rentebærende verdipapirer , ,8 Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

85 Note 46: Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) I fjerde kvartal 2008 besluttet norske myndigheter å fremme et tilbud til bankene som skulle gi lettere tilgang til likviditet. Ordningen omfattet utstedelse av statskasseveksler eller andre statlige lånepapirer med løpetid inntil tre år, som antas å være lett omsettelige i finansmarkedet i forhold til andre verdipapirer. Dette ble for nye transaksjoner ytterligere utvidet til å gjelde statspapirer med løpetid inntil 5 år i mai Som sikkerhet for slike statspapirer, utstedt av Norges Bank, kan bankene stille obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som sikkerhet. Nordea Bank Norge (NBN) er ikke ett kredittforetak og kan således ikke gjøre en slik utstedelse gjennom eget selskap. Det helheide datterselskapet Nordea Eiendomskreditt AS (NE) er imidlertid ett slikt kredittforetak og har anledning til å foreta en slik utstedelse av OMFer i tråd med regelverket. I desember 2008 solgte derfor NBN deler av sin utlånsportefølje med sikkerhet i pant i bolig til NE. Vederlaget fra NE var delvis OMF er samt en selgerkreditt i form av et innskudd fra NBN. I tillegg ble det gitt et ansvarlig lån til NE som skal dekke eventuelle kredittap i porteføljen og til likviditetsformål. Videre, i mai 2009 foretok NBN og NE same type transaksjon som beskrevet over, samme avtale og til de samme betingelser. Utlånsporteføljen som ble solgt i mai 2009, beløp seg til NOK 61mrd. NBN vil tilføre kapital til NE gjennom økt ansvarlig lån dersom kreditt-tapene overstiger hovedstol og renter på det ansvarlige lånet. Det er inngått rentebytteavtale (swaps) for å sikre at det ikke foreligger noen renterisiko i NE som følge av denne transaksjonen. NBN vil i tillegg opptre som agent for NE og administrere porteføljen. Dette innebærer at kunden vil ha samme kundebehandler og forhold til Nordea som tidligere. Gjennom en samlet vurdering ble bokført verdi på de overdratte lånene besluttet å være det beste estimatet på virkelig verdi, både for overføringen i 2008 og i Begrunnelsen er i hovedsak at lånene i porteføljen har flytende markedsrente og at kredittrisikoen fortsatt vil ligge i NBN etter overføringen. Videre vil kunderelasjonene fortsatt bevares i NBN ved at all administrasjon og kundekontakt skjer som før hvor NBN er agent for NE, slik at det ikke vil foreligge noen merverdi i forhold til dette ved overføringen. Selve transaksjonen er regnskapsført netto både i NBN og NE, som følge av reglene om fraregning og motregning i IAS 32 og IAS 39. Siden NBN beholder det alt vesentligste av risiko knyttet til utlånsporteføljen, skal disse fortsatt tas med i NBNs balanse som følge av reglene i IFRS. Alle kontantstrømmer knyttet til de ulike elementene i denne transaksjonen vil også utlignes slik at effekten av transaksjonen i både NBNs og NEs selskapsregnskap er tilnærmet lik null. Dette innebærer at NOK 82mrd, som er den totale saldo for slike lån ved utgangen av desember 2009, ved årsslutt fortsatt er klassifisert som utlån til kunder i NBNs bøker og ikke i NEs bøker, i tråd med IFRS. Nedenfor vises imidlertid bruttostørrelser i balansen ved årsslutt: Hovedstørrelser knyttet til transaksjonen, tall i NOKm: Morselskap Utlånsportefølje, med sikkerhet ved pant i bolig, solgt til NK (82 038) Utstedte OMF, vederlag fra NK Innskudd i NK (lån til NK fra NBN, selgerkreditt) Ansvarlig lån Kontanter, gitt til NK for det ansvarlige lånet -500 (500) Netto balanseeffekt per 31.desember - - Ved utgangen av 2009 er NOK 32,4mrd av de mottatte OMF ene på NOK 65mrd, benyttet videre i transaksjoner med Norges Bank. Sammenlignbare tall ved utgangen av 2008 var NOK 5,3mrd av NOK 15mrd. Det langsiktige målet er å overføre tilsvarende risiko i låneporteføljen til NE og bruke de utstedte obligasjoner med fortrinnsrett til andre forretningstransaksjoner for å øke den konkurransedyktige fundingen. I 4. kv ble et mindre antall lån, totalt 60 lån på til sammen NOK 59m overført, inkludert risiko. Overføringen ble gjort for å teste de tekniske og regnskapsmessige løsningene for å sikre en lav risiko når det samlede gjenstående lånevolumet i de to tidligere transaksjoner skal overføres i Ifølge IFRS vil en slik overføring av kredittrisiko også påvirke balansen til hver juridiske enhet, fordi lånene vil bli fraregnet NBNs balanse og innregnet i NE. Tallene for NBN-konsernet vil være uendrede. Netting av balansen og effekten på resultatregnskapet i det forrige oppsettet vil da opphøre. Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

86 Nordea Bank Norge ASA Årsrapport

Årsrapport 2010 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2010 Nordea Bank Norge Årsrapport 2010 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge Årsrapport 2010 2 Innhold Hovedtall 4 Styrets årsberetning Konsernets organisering 5 Forretningsutvikling 2010 5 Kommentarer til resultatregnskapet 5

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 2. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 2. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende banken i Norden anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2007 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2007 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2007 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q1 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 9,3 (7,4) Kostnadsgrad

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS 1 2 Nordea Eiendomskreditt AS (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditts formål er å yte og erverve bolighypoteklån,

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 28,7 (24,7) Kostnadsgrad

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015 Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 04.02.2016 Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 34,1 (28,7) Kostnadsgrad

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge - konsernet Resultatsammendrag første kvartal 2006 Driftsresultatet var NOK 1 114m, en økning på 39 % sammenlignet med samme periode

Detaljer

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1 1. RESULTAT FOR DNB-KONSERNET KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 5,1 (3,2) Kostnadsgrad

Detaljer

Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS Nordea Eiendomskreditt AS Nordea Eiendomskreditt AS har i løpet av 2009 blitt endret fra å være et selskap spesialisert på langsiktig finansiering

Detaljer

Årsrapport 2011 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2011 Nordea Bank Norge Årsrapport 2011 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge Årsrapport 2011 2 Innhold Hovedtall 4 Styrets årsberetning Konsernets organisering 5 Forretningsutvikling i 2011 5 Resultatsammendrag for 2011 6 Kommentarer

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Et sterkt 3. kvartal Økning i netto renteinntekter med 9,3 prosent målt på 12-måneders rullerende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA. Årsrapport 2008 1 Innhold Fem år i sammendrag... 3 Styrets beretning ets organisering... 4 Forretningsutvikling i 2007... 4 Kommentarer til resultatregnskapet...

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL 2015 Q3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 22.10. 3. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 8,1 (7,6) Kostnadsgrad

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 6,7 (6,1)

Detaljer

God volum- og marginutvikling de siste 12 måneder. Verdijustering av basisswapper påvirket resultatet negativt

God volum- og marginutvikling de siste 12 måneder. Verdijustering av basisswapper påvirket resultatet negativt 4 1. kvartal 2012 God volum- og marginutvikling de siste 12 måneder Verdijustering av basisswapper påvirket resultatet negativt Resultatfremgang i Baltikum Styrket innskuddsdekning og god tilgang g på

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2008 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2008 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 2008 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende banken i Norden anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig

Detaljer

Rune Bjerke (konsernsjef)

Rune Bjerke (konsernsjef) Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) 3. kvartal 2011 God utvikling i bankens kjerneområder Volumvekst og økte netto renteinntekter Høy volatilitet gir tap i livsforsikring,

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q1 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 7,4 (5,1) Kostnadsgrad

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende banken i Norden anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig

Detaljer

Resultater DnB NOR-konsernet. Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans)

Resultater DnB NOR-konsernet. Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Resultater t DnB NOR-konsernet Fjerde kvartal Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 21,1 Kostnadsgrad i

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende banken i Norden anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. 2004 Nordea Bank Norge konsern Resultatsammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i første 2004 utgjorde NOK 516m (75), hvilket representerer en avkastning på egenkapitalen på

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. 2003 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge. 1. 2003 1 Resultater og lønnsomhet Nordea Bank Norges resultat etter skatter i første 2003 utgjorde NOK 75m (485), hvilket representerer

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON Jan Bendiksby Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV... 2 2.1 Ansvarlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 30.9.2010 Nordea Eiendomskreditt AS 1 2 Nordea Eiendomskreditt AS (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditts formål er å yte og erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. kvartal Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. kvartal Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør Resultater for DnB NOR-konsernet Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør Gode resultater under krevende forhold Positiv marginutvikling Høye andre driftsinntekter Nedskrivninger på utlån

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 4 4. RESULTAT FOR DNB-KONSERNET KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 24,7 (21,0) Kostnadsgrad i prosent

Detaljer

Årsrapport 2013 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2013 Nordea Bank Norge Årsrapport 203 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge Årsrapport 203 2 Innhold Hovedtall 4 Styrets årsberetning Konsernets organisering 5 Utviklingen i makroøkonomien og finansmarkedet 5 Forretningsutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans RESULTATER FOR DNB-KONSERNET Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før skatt i milliarder kroner 6,8 (8,7) Kostnadsgrad i prosent 41,8 (37,0) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Årsrapport 2007 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2007 Nordea Bank Norge Årsrapport 2007 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende nordiske banken, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Årsrapport 2012 Nordea Eiendomskreditt AS

Årsrapport 2012 Nordea Eiendomskreditt AS Årsrapport 2012 Nordea Eiendomskreditt AS Nordea Eiendomskreditt Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 4 Årsberetning Innledning 5 Sammendrag av året 2012 5 Kommentarer til resultatregnskapet 5 Kommentarer

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010 Hovedtrekkene pr 1. kvartal h Driftsresultat før tap og skatt på 43,8 mkr (29,6 mkr) h Positiv verdiendring på finansielle eiendeler på 0,8 mkr (-3,0

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.06.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no RESULTATREGNSKAP (beløp i hele tusen) 30.06.2013 30.06.2012 2. kv 2013 2.kv 2012 31.12.2012 Renteinntekter o.l. inntekter 113.991 123.462 57.456 61.004

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2016

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2016 Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2016 Om Easybank Banken skiftet i april 2016 navn fra Verdibanken til Easybank. Banken har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor sparing, finansiering og

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) 12.07. 2. kvartal Styrket kjernekapitaldekning Økte utlånsmarginer og fortsatt volumvekst

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Årsrapport 2006 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2006 Nordea Bank Norge Årsrapport 2006 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer