NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2014/2015"

Transkript

1 Studieplan Rådgivning 1 og 2 - studieåret NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er første del av årsstudiet i rådgivning (60 sp). Årsstudiet kan samlet sett innpasses som erstatning for fagemner i masterprogrammet i rådgiving ved NTNU. Rådgiverstudiets samlede innhold imøtekommer skolens behov for rådgivningstjenester i det senmoderne samfunn, innenfor områdene sosialpedagogikk, studie- og karriereveiledning, profesjonsveiledning og veiledning rettet inn mot skolen som organisasjon. I studiet vektlegges en forståelse av rådgivningsbegrepet som fellesbetegnelse for rådgivning, konsultasjon og veiledning i det senmoderne samfunn. Målgruppen er lærere, rådgivere og de som har rådgivningsoppgaver i grunnskolen eller videregående skole eller erfaring fra annen pedagogisk virksomhet. Læringsmål KUNNSKAPER: En student med fullført utdanning i Rådgivning 1 har kunnskap om utviklingstrekk i det senmoderne samfunnet og dets skiftende behov for kunnskap og kompetanse kunnskap om teorier, modeller og metoder i ulike rådgivings- og veiledningstradisjoner kunnskap om karriererådgivningsteorier og teorier knyttet til Profråd-testen som verktøy innsikt i etiske perspektiver i rådgivningsfeltet FERDIGHETER: En student med fullført utdanning i Rådgivning 1 kan bruke ferdigheter innen kommunikasjons- og samspillprosesser i veiledningen reflektere over forhold som styrer studie- og yrkespreferanser anvende nettbaserte verktøy og teknologisk utstyr i arbeidet som rådgiver bruke ulike redskaper i utforsking og refleksjon over egen praksis som veileder GENERELL KOMPETANSE: En student med fullført utdanning i Rådgivning 1 har en helhetlig tilnærming til rådgivning/veiledning i dagens skole og samfunn har innsikt i utvikling av beslutningskompetanse i forhold til framtidsplanlegging kan reflektere over bruk og tolkning av testverktøy kan reflektere over egne verdivalg sett i lys av pedagogisk grunnlagstenkning

2 Studieplan Rådgivning 1 og 2 - studieåret Opptakskrav Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole eller erfaring fra annen pedagogisk virksomhet. Emner som inngår Rådgivning 1: PED6031 Rådgivning i det senmoderne samfunn (15 sp) PED6032 Studie- og karriereveiledning (7,5 sp) RAD6030 Karriererådgivning i privat og offentlig virksomhet (7,5 sp) Omfang i studiepoeng Studiets omfang er 30 studiepoeng. Oppbygging Rådgivning 1 er bygd opp av to moduler med til sammen tre emner: Modul 1: Rådgivning i det senmoderne samfunn Emne: PED6031 Rådgivning i det senmoderne samfunn Modul 2: Studie- og karriereveiledning i skolen Emne: PED6032 Studie- og karriereveiledning Emne: RAD6030 Karriererådgivning i privat og offentlig virksomhet Modul 2 bygger på modul 1. HiST er faglig ansvarlig for modul 1, og NTNU er faglig ansvarlig for modul 2. Studiested for modul 1 i høstsemesteret er HiST ALT, Rotvoll, og studiested for modul 2 i vårsemesteret NTNU, Dragvoll. Studiet er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium.

3 Studieplan Rådgivning 1 og 2 - studieåret RÅDGIVNING 1 Modul 1. PED6031 Rådgivning i det senmoderne samfunn Emnenavn Emnenavn, engelsk Emnekode Rådgivning i det senmoderne samfunn School counseling in late modernity PED6031 Antall studiepoeng 15 Emneansvarlig Førsteamanuensis Tove Steen-Olsen, HiST ALT Institutt og fakultet Samarbeidspartnere v/ntnu Samarbeidspartnere Årsstudium studieprogram Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, HiST Pedagogisk institutt v/hans Petter Ulleberg og Institutt for voksnes læring og rådgivingsvitenskap v/ragnvald Kvalsund Studiet gjennomføres i samarbeid mellom HiST og NTNU Årsstudium i rådgivning videreutdanning for lærere (FJRÅDVUÅ) Anbefalte forkunnskaper Opptakskrav Læringsmål Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole eller annen pedagogisk virksomhet. KUNNSKAPER: Etter gjennomført utdanning har studenten kunnskap om utviklingstrekk i det senmoderne samfunnet og konsekvenser for rådgivningsfeltet kunnskap om det teoretiske grunnlaget i ulike rådgivings- og veiledningstradisjoner, perspektiver, modeller og metoder kunnskap om det etiske grunnlaget for rådgivning

4 Studieplan Rådgivning 1 og 2 - studieåret FERDIGHETER: Etter gjennomført utdanning kan studenten bruke ferdigheter innen kommunikasjons- og samspillprosesser i veiledningen analysere og begrunne egen praksis som rådgiver i forhold til skolens og samfunnets behov reflektere over relevante problemstillinger i rådgiverens praksis bruke observasjonslogg og elektronisk læringsplattform som grunnlag for utforskning og planlegging GENERELL KOMPETANSE: En student som har gjennomført dette emnet har innsikt i yrkesetiske problemstillinger har bevissthet i forhold til egne verdivalg sett i lys av pedagogisk grunnlagstenkning kan reflektere over egen posisjon og rolle som veileder/rådgiver i det senmoderne samfunnet Faglig innhold Utviklingstrekk i det senmoderne samfunn og konsekvenser for rådgivningsfeltet. Teorier, perspektiver, modeller og metoder med ulik tilnærming til rådgivning og veiledning. Veiledningssamtalen; relasjoner, kommunikasjon og etikk. Redskaper til utforsking av egen rådgivningspraksis (observasjon, logg og respons). Læringsformer og aktiviteter Obligatorisk aktivitet Vurderingsform/eksamen Karakterskala Forelesninger, dialoger, praktiske øvelser og gruppeprosesser, der erfaringsbasert læring og vurdering for studentenes læring er inkludert. Mellom samlingene deltar studenter og lærere i nettbasert responsarbeid. Obligatoriske arbeidskrav der studentene reflekterer over egen praksis som rådgiver/veileder knyttet opp til teori, inngår i hele studiet. Tre samlinger på dager. Arbeidskrav som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Individuell hjemmeeksamen over 2 dager. A-F Annen relevant informasjon

5 Emnenavn Studieplan Rådgivning 1 og 2 - studieåret RÅDGIVNING 1 Modul 2. Studie- og karriereveiledning i skolen PED6032 Studie- og karriereveiledning Emnenavn, engelsk Emnekode Antall studiepoeng 7,5 Emneansvarlig Institutt og fakultet Samarbeidspartnere Studie- og karriereveiledning Educational and career guidance PED6032 Førsteamanuensis Snefrid Tislevoll Telefon Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU Studiet tilbys i samarbeid mellom HiST og NTNU Samarbeidspartnere v/hist Årsstudium / Studieprogram Anbefalte forkunnskaper Opptakskrav Læringsmål HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Årsstudium i rådgivning videreutdanning for lærere. (FJRÅDVUÅ) Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole eller erfaring fra annen pedagogisk virksomhet. KUNNSKAPER: Etter gjennomført utdanning har studenten kunnskap om arbeidsmarkedets skiftende behov for kunnskap og kompetanse kunnskap om karriererådgivningsteorier og teorier om studie- og yrkesvalg innsikt i betydningen av kjønn, identitet, etnisitet og sosial bakgrunn FERDIGHETER: Etter gjennomført utdanning kan studenten anvende kunnskap om arbeidsmarkedets skiftende behov for kunnskap, kompetanse og livslang læring anvende karriererådgivningsteorier og teorier om studie- og yrkesvalg reflektere over betydningen av kjønn, identitet, etnisitet og sosial bakgrunn

6 Studieplan Rådgivning 1 og 2 - studieåret Faglig innhold Læringsformer og aktiviteter Obligatorisk aktivitet Vurderingsform/eksamen Karakterskala GENERELL KOMPETANSE: En student som har gjennomført dette emnet har bevissthet om endringer i utdannings-, yrkesog arbeidslivsstruktur har innsikt i faktorer som har betydning for karrierevalg i det senmoderne samfunn kan reflektere over mekanismer som styrer studieog yrkespreferanser Endringer i utdannings-, yrkes- og arbeidslivsstruktur. Karrierevalg i det senmoderne samfunnet. Valgusikkerhet og faktorer som styrer studie- og yrkespreferanser. Faktorer med betydning for karrierevalg (sosial bakgrunn, kjønn og etnisitet). Forelesninger, dialoger, praktiske øvelser og gruppeprosesser, der erfaringsbasert læring og vurdering for studentenes læring er inkludert. Før og etter samlingen deltar studenter og lærere i nettbasert responsarbeid. Obligatoriske arbeidskrav der studentene reflekterer over egen praksis som rådgiver/veileder knyttet opp til teori, inngår i hele studiet. En 3-dagers samling. Arbeidskrav som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Skriftlig individuell fagtekst. A-F Annen relevant informasjon

7 Studieplan Rådgivning 1 og 2 - studieåret RÅDGIVNING 1 Modul 2. Studie- og karriereveiledning i skolen RAD6030 Karriererådgivning i privat og offentlig virksomhet Emnenavn Emnenavn, engelsk Emnekode Karriererådgivning i privat og offentlig virksomhet Career counselling in private and public sector RAD6030 Antall studiepoeng 7,5 Emneansvarlig Institutt og fakultet Samarbeidspartnere Samarbeidspartnere v/hist Årsstudium studieprogram Anbefalte forkunnskaper Opptakskrav Læringsmål Professor Ragnvald Kvalsund Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU Studiet tilbys i samarbeid mellom HiST og NTNU HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Årsstudium i rådgivning videreutdanning for lærere. (FJRÅDVUÅ) Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole eller erfaring fra annen pedagogisk virksomhet. KUNNSKAPER: Etter gjennomført utdanning har studenten kunnskap om bakgrunns- og karriereteorier knyttet til Profråd kunnskap om relasjonssentrert karriererådgivning, beslutnings- og testteori, samt utviklingspsykologisk, kognitiv og narrativ teori kunnskap om læringsteori FERDIGHETER: Etter gjennomført utdanning kan studenten anvende aktuell teori i praksis knyttet til rådgiverrollen i møte med eleven anvende nettbasert verktøy og teknologisk utstyr i sitt rådgivningsarbeid anvende oppmerksomhets- og påvirkningsferdigheter i rådgivningsrelasjonen

8 Studieplan Rådgivning 2 studieåret GENERELL KOMPETANSE: En student som har gjennomført Rådgiving 1 har en helhetlig og eklektisk tilnærming til karriererådgivning i et livslangt perspektiv har innsikt i utvikling av elevers beslutningskompetanse i forhold til framtidsplanlegging kan reflektere over bruk og tolkning av testverktøy Faglig innhold Læringsformer og aktiviteter Grunnleggende rådgivningsferdigheter i sammenheng med teoretiske perspektiver. Grunnleggende karriereteorier og hvordan en i rådgivning kan utvikle valg- og beslutningskompetanse i forhold til framtidsplanlegging. Trening og utvikling av oppmerksomhets- og påvirkningsferdigheter. Helhetlig karriererådgivning. Deltakelse i kurset gjennom forelesninger, dialog, øvelser i grupper, refleksjoner rundt egen læringsprosess med utgangspunkt i egen Profåd-test, videobasert rådgivning og nettbasert læring. Studiet er nært knyttet opp til praktisk rådgiverarbeid. Obligatorisk aktivitet Deltakelse på en 4-dagers samling, med minimum 80 % oppmøte. Gjennomføring av karriererådgivning med bruk av Profråd karriereverktøy, med minimum 3, maksimum 5, egne elever/klienter. Vurderingsform/eksamen Karakterskala 3-dagers skriftlig individuell hjemmeeksamen. A-F Annen relevant informasjon

9 Studieplan Rådgivning 2 studieåret NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 2 (30 sp) Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er andre del av årsstudiet i rådgivning (60 sp). Årsstudiet kan samlet sett innpasses som erstatning for fagemner i masterprogrammet i rådgiving ved NTNU. Rådgiverstudiets samlede innhold imøtekommer skolens behov for rådgivningstjenester i det senmoderne samfunn, innenfor områdene sosialpedagogikk, studie- og karriereveiledning, profesjonsveiledning og veiledning rettet mot skolen som organisasjon. I studiet vektlegges en forståelse av rådgivningsbegrepet som fellesbetegnelse for rådgivning, konsultasjon og veiledning i det senmoderne samfunn. Målgruppen er lærere, rådgivere og de som har rådgivningsoppgaver i grunnskolen eller videregående skole eller erfaring fra annen pedagogisk virksomhet. Læringsmål KUNNSKAPER: En student med fullført utdanning i Rådgivning 2 har kunnskap om didaktikk og danning og konsekvenser for veiledning i dagens skole kunnskap om sosialpedagogikk og forebyggende virksomhet i skolen kunnskap om hvordan rådgivning utøves på systemnivå kunnskap om hvordan ulike veiledningsformer kan bidra til endring og utvikling i skolen FERDIGHETER: En student med fullført utdanning i Rådgivning 2 kan anvende sosialpedagogiske og forebyggende metoder innenfor rådgiving/veiledning bruke aksjonslæring som strategi for profesjonsutvikling i egen rådgiving/veiledning anvende ferdigheter innenfor rådgivning/veiledning på ulike nivå og i ulike kontekster i skolen som organisasjon benytte digitale ferdigheter som har betydning for rådgiverfunksjonen GENERELL KOMPETANSE: En student med fullført utdanning i Rådgivning 2 har kunnskap om humanistiske og demokratiske verdier som vektlegges i sosialpedagogisk grunnlagstenkning har innsikt i strategier for utvikling av egen profesjon innenfor feltet rådgivning/veiledning har kunnskap om hvordan grunnleggende arbeidsprosesser i skolen som organisasjon kan endres og utvikles kan se sammenhenger mellom vurdering, veiledning, læringsmiljø og motivasjon har yrkesetisk innsikt og etisk dømmekraft i ulike veiledningssituasjoner

10 Studieplan Rådgivning 2 studieåret Opptakskrav Lærerutdanning eller tilsvarende, Rådgivning 1 eller tilsvarende, og tilsetting i grunnskole eller videregående skole eller erfaring fra annen pedagogisk virksomhet. Emner som inngår Rådgivning 2: PED6036 Veiledning i et sosialpedagogisk perspektiv (15 sp) PED6037 Rådgivning i skolen som organisasjon (15 sp) Omfang i studiepoeng Studiets omfang er 30 studiepoeng. Oppbygging Studiet er bygd opp av to moduler: Modul 3: PED6036 Veiledning i et sosialpedagogisk perspektiv PED6036 Veiledning i et sosialpedagogisk perspektiv Modul 4: PED6037 Rådgivning i skolen som organisasjon PED6037 Rådgivning i skolen som organisasjon Rådgivning 2 bygger på Rådgivning 1 eller tilsvarende. HiST er faglig ansvarlig for modul 3, og NTNU er faglig ansvarlig for modul 4. Studiested for modul 3 i høstsemesteret er HiST ALT, Rotvoll, og studiested for modul 4 i vårsemesteret NTNU, Dragvoll. Studiet er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium.

11 Studieplan Rådgivning 2 studieåret RÅDGIVNING 2 Modul 3. Veiledning i et sosialpedagogisk perspektiv Emnebeskrivelse PED6036 Veiledning i et sosialpedagogisk perspektiv til studieplan 2014/2015 Emnenavn Emnenavn, engelsk Emnekode Veiledning i et sosialpedagogisk perspektiv Social pedagogical perspective on counseling PED6036 Antall studiepoeng 15 Emneansvarlig Institutt og fakultet Samarbeidspartnere v/ntnu Samarbeidspartnere Årsstudium Studieprogram Anbefalte forkunnskaper Opptakskrav Læringsmål Førsteamanuensis Tove Steen-Olsen Telefon: Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, HiST Pedagogisk institutt v/hans Petter Ulleberg Studiet gjennomføres i et samarbeid mellom HiST og NTNU Årsstudium i rådgivning - videreutdanning for lærere (FJRÅDVUÅ) Lærerutdanning eller tilsvarende, Rådgivning 1 eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole eller erfaring fra annen pedagogisk virksomhet. KUNNSKAPER: Etter gjennomført utdanning har studenten kunnskap om sosialpedagogiske perspektiver som belyser unges læring og utvikling kunnskap om forebyggende virksomhet i skolen kunnskap om skolens utvikling i det senmoderne og flerkulturelle samfunn og konsekvenser for rådgiving/veiledning av elever kunnskap om spenningsfeltet mellom danning og didaktikk i veiledningen av elever innsikt i etiske perspektiver på rådgiveres erfaringer

12 Studieplan Rådgivning 2 studieåret FERDIGHETER: Etter gjennomført utdanning kan studenten lede, begrunne og vurdere veiledning med ulike elever i det senmoderne samfunn anvende et allsidig repertoar av metoder innenfor rådgivning/veiledning bruke aksjonslæring som strategi for profesjonsutvikling i egen rådgiving/veiledning GENERELL KOMPETANSE: En student som har gjennomført dette emnet har en helhetlig forståelse av rådgivers oppgaver knyttet til skolen i det senmoderne samfunn har bevissthet om humanistiske og demokratiske verdier som vektlegges i sosialpedagogisk grunnlagstenkning kan analysere sin egen praksis innenfor skolens virksomhet har yrkesetisk innsikt og etisk dømmekraft i samhandlingssituasjoner Faglig innhold Sosialpedagogiske perspektiver på veiledning av barn og unge. Forebyggende virksomhet i skolen. Skolens praksis mellom tradisjon og fornyelse. Spenningsfeltet mellom didaktikk og danning ved veiledning av elever. Etiske perspektiver i rådgivning/veiledning. Aksjonslæring som redskap i profesjonsutvikling som rådgiver/veileder på egen arbeidsplass. Læringsformer og aktiviteter Obligatorisk aktivitet Vurderingsform/eksamen Karakterskala Forelesninger, dialoger, praktiske øvelser og gruppeprosesser, der erfaringsbasert læring og vurdering for studentenes læring inngår. Mellom samlingene skjer nettbasert responsarbeid og veiledning på aksjonslæringsprosjekter. Obligatoriske arbeidskrav der studentene reflekterer over egen praksis som rådgiver/veileder knyttet opp til teori inngår i hele studiet. Tre studiesamlinger på dager. Arbeidskrav som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Hjemmeeksamen: prosjektoppgave fra aksjonslæring i tilknytning til eget arbeid som rådgiver/veileder (gruppeoppgave). A-F Annen relevant informasjon

13 Studieplan Rådgivning 2 studieåret RÅDGIVNING 2 Modul 4. Rådgivning i skolen som organisasjon Emnebeskrivelse PED6037 Rådgivning i skolen som organisasjon til studieplan 2014/2015 Emnenavn Emnenavn, engelsk Emnekode Emneansvarlig Institutt og fakultet Samarbeidspartnere Samarbeidspartnere v/hist Årsstudium / studieprogram Rådgivning i skolen som organisasjon Counseling in the school organization PED6037 Førsteamanuensis Snefrid Tislevoll Telefon: Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU Studiet gjennomføres i samarbeid mellom HiST og NTNU. Avdeling for lærerutdanning Årsstudium i rådgivning videreutdanning for lærere (FJRÅDVUÅ) Antall studiepoeng 15 Anbefalte forkunnskaper Opptakskrav Læringsmål Lærerutdanning eller tilsvarende, Rådgivning 1 og tilsetting i grunnskole eller videregående skole eller erfaring fra annen pedagogisk virksomhet. KUNNSKAPER: Etter gjennomført utdanning har studenten kunnskap om hvordan rådgivning utøves på systemnivå kunnskap om hva som ligger i en lærende organisasjon og hvordan slike organisasjoner kan skapes og utvikles kunnskap om hvordan ulike veiledningsformer kan bidra til endring og utvikling i skolen

14 Studieplan Rådgivning 2 studieåret FERDIGHETER: Etter gjennomført utdanning kan studenten anvende faglige ferdigheter i rådgivnings- og veiledningspraksis på ulike nivå og i ulike kontekster i skolen som organisasjon anvende omstillingsferdigheter i et etisk perspektiv bruke ferdigheter som har betydning for rådgiverfunksjonen på systemnivå GENERELL KOMPETANSE: En student som har gjennomført dette emnet har forståelse for hvordan de grunnleggende arbeidsprosessene i skolen kan endres og utvikles bevissthet om sammenhengen mellom vurdering, veiledning, læringsmiljø og motivasjon innsikt i egne verdivalg sett i lys av pedagogisk grunnlagstenkning innsikt i elevenes digitale hverdag Faglig innhold Læringsformer og aktiviteter Obligatorisk aktivitet Vurderingsform/eksamen Karakterskala Rådgivning, veiledning, mentoring og coaching i skolen. Organisasjonskultur, endring og etikk. Demokrati og medvirkning på ulike nivå i skolen. Analyse av skoledata en kilde til forståelse og endring. Utvikling av systemer for praksisnær læring. Ledelse av samarbeid i skolen: Rådgivning, teambygging, kollegaveiledning og konflikthåndtering. Forelesninger, dialoger, praktiske øvelser og gruppeprosesser, der erfaringsbasert læring og vurdering for studentenes læring er inkludert. Mellom samlingene deltar studenter og lærere i nettbasert responsarbeid. Obligatoriske arbeidskrav i tilknytning til praksis utføres ved bruk av digital læringsplattform og blogg. Tre samlinger på dager. Arbeidskrav som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Emneoppgave formulert som fagtekst. A-F Annen relevant informasjon

Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016

Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016 Målgruppe Studiet er tilpasset lærere og skoleledere som vil utvide sin digitale kompetanse.

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan for Spansk 1

Studieplan for Spansk 1 NTNU KOMPiS Studieplan for Spansk 1 Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere og kvalifiserer til å undervise i spansk på 8. 10. trinn. 1 Læringsmål Etter fullførte 30 studiepoeng

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 1 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (dato) Revidert av dekan (dato) Innholdsfortegnelse: DEL

Detaljer

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015 STUDIEPLAN Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping 30 studiepoeng 2014-2015 Haraldsplass diakonale høgskole i samarbeid med Folkeuniversitetet. 1

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp

www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp 2014 Mentorutdanning - Veiledning av nyutdannede førskolelærere 15 studiepoeng Mentoring Newly Qualified Teachers

Detaljer

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 1 Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: xx.xx.xxxx Studiet er etablert: 01.08.2014 2 1. Innledning For å møte framtidas krav til omstilling, nytenkning

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET HØGSKOLEN I FINNMARK FAGPLAN SAMFUNNSFAG Social Studies Storslett/Lyngen Modulbasert 2 X 15 studiepoeng 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2012/13 Vedtatt av instituttleder på institutt for pedagogisk- og humanistiske

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng NTNU- HIST Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng Planen bygger på Rammeplan og forskrift for yrkesfaglærerutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10.

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Programplan for spesialpedagogikk 1 Postgraduate Program in Special Needs Education 1 Videreutdanning 30 studiepoeng / ECTS Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 25.

Detaljer

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015.

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. STUDIEKATALOG 59 OVERSIKT OVER STUDIETILBUD 21 20 02 Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. 60 DETTE MÅ DU VITE FØR DU SØKER 62 OVERSIKT

Detaljer

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2013-2014

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2013-2014 STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2013-2014 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i veiledning / 60 studiepoeng / 2013-2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 Veiledning...

Detaljer

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert HBV 22.08.2014 1 Innhold Studieplan Master i karriereveiledning/master s degree in Career Guidance and Development...

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Dette studiet er beregnet for lærere på ungdomstrinnet som

Detaljer

Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse

Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Godkjent av avdelingsstyret 30. mars 2007. Godkjent av studieutvalget

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Skriv 2.2 September 2012 Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert:

Detaljer