KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2013"

Transkript

1 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 25.apr Sak: 8 Redegjørelse for selskapets lederlønnspolitikk. KLP og KLP-fondene ser gjerne at Holding selskapet oppgir mer informasjon om prestasjonskriterier i bonusprogrammet og at selskapet etablerer et tak for individuelle bonusutbetalinger, slik Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse krever. ABG Sundal Collier 25.apr Sak 13 Fullmakt til å utstede aksjer. Selskapet ber om en fullmakt til kapitalutvidelse på 20 Holding prosent av aksjekapitalen. Dette overskrider KLP og KLP-fondenes øvre grense på 10 prosent for generelle fulllmakter. Aker 17.apr Sak 5: Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte. Det positivt at selskapets bonus- og langtidsinsentivprogram har bonustak og at selskapet på den måten setter rammer for variabel godtgjørelse. Det er dog vesentlig informasjon som mangler blant annet antall aksjer som kan tildeles og kriterier for dette. I og med at dette er fundamentet for hele ordningen bør selskapet oppgi denne informasjonen. Aker 17.apr Sak 9: Valg av medlem til valgkomiteen. KLP og KLP-fondene stemmer mot valgkomiteens innstilling da Kristiansen er ansatt som leder for HR i Aker ASA. I følge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør valgkomiteen sammensettes slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte. Daglig leder eller andre ledende ansatte bør ikke være medlem av komiteen. Aker 17.apr Sak 11: Godkjenning av program for tilbakekjøp av aksjer. Selskapet vil under forslaget ha mulighet til å kjøpe tilbake mer enn 10 prosent av sin aksjekapital (sammen med forslag 12 og 13). Dette overskrider KLP og KLP-fondenes øvre grense på 10 prosent for generelle fullmakter. Aker 17.apr Sak 12: Godkjenning av tilbakekjøp av opp til 10 prosent av aksjekapital i forbindelse med aksjebaserte insentivprogram. Lite informasjon vedrørende selskapets aksjebaserte planer foreligger. I tillegg ville godkjenning tillate omfattende utvanning. Se begrunnelse sak 11. Aker 17.apr Sak 13: Godkjenning av program for tilbakekjøp av aksjer og kansellering av tilbakekjøpte aksjer. Selskapet ville under forslaget hatt mulighet til å tilbakekjøpe mer enn 10 prosent av sin aksjekapital. Aker Solutions 12.apr Sak 7: Godtgjørelse til styret. Styret har for tiden en arbeidende styreformann og i praksis en kombinert styreleder og administrende direktør. Etter Allmennaksjeloven kan ikke daglig leder være medlem av styret. Honoraret slik det er foreslått ser ut til å støtte opp om denne ordningen. Aker Solutions 12.apr Sak 9: Styrevalg. Se begrunnelse sak 7.

2 Aker Solutions 12.apr Sak 12: Fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). Aker Solutions 12.apr Sak 13: Fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte. Se begrunnelse for sak 12. Aker Solutions 12.apr Sak 14: Fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer for etterfølgende sletting. Se begrunnelse for sak 12. Algeta 11.apr Sak 5: Godkjennelse av godtgjørelse til styrets medlemmer. Styrets medlemmer honoreres med opsjoner, men ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør godtgjørelse til styret ikke være resultatavhenging eller opsjoner utstedes til styremedlemmer, fordi dette vil kunne svekke styrets uavhengighet. Algeta 11.apr Sak 8: Godkjennelse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. KLP og KLP-fondene mener at det er viktig at opsjoner tildeles etter klare prestasjonskriterier, men i dette tilfelle tildeler styret opsjoner til ansatte på diskresjonær basis. I tillegg omfatter opsjonsordningen både konsulenter og styre, til tross for at opsjoner ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ikke bør utstedes til styremedlemmer fordi dette vil kunne svekke styrets uavhengighet. Fullmakten til kapitalforhøyelse foreslått under sak 10 gir også signaler om at opsjonsprogrammet kan bli omfattende. Algeta 11.apr Sak 11: Fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med selskapets incentivprogram. Se begrunnelse sak 8. Asetek 14.aug Sak 2: Fullmakt i forbindelse med opsjonsordning. KLP og KLP-fondene stemmer mot selskapets opsjonsordning. Dels fordi ordningen er for omfattende etter vårt syn, dels fordi opsjonene kan tildeles under markedspris. Videre kan opsjoner også tildeles til styremedlemmer, noe som er i strid med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Asetek 14.aug Sak 3: Godkjennelse av retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. Se begrunnelse sak 2. Asetek 14.aug Sak 5: Etablering av valgkomité samt valg av komiteens medlemmer. Det er positivt at selskapet velger å etablere valgkomité og KLP og KLP-fondene støtter derfor dette forslaget. Vi registrerer dog at det er foreslått at styreleder skal være fast medlem av komiteen, noe som medfører at komiteen ikke er uavhengig. Dette er ikke i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og vi håper at denne bestemmelsen vil bli endret i fremtiden. FOR Atea 30. april Sak 12.1 og 12.2: Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse (rådgivende) samt Retningslinjer for tildeling av aksjer/opsjoner. Selskapet har ikke en historie med store bonuser, men har allikevel ikke etablert tak for bonusprogrammer slik det er anbefalt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Videre er det oppgitt lite informasjon om bonusprogrammet i erklæringen (selv om selskapet har gitt mer informasjon om prestasjonskriterier i dialog med KLP). Når det gjelder opsjonsprogrammet kan opsjonene utøves en tredjedel per år. Det er positivt at programmet strekker seg over tid, men for å oppnå ønsket incentiveffekt mener vi allikevel at mesteparten av opsjonene bør beholdes i minst tre år. Atea 12. nov Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR

3 Austevoll 24.mai Sak 10: Godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen bør ifølge allmennaksjeloven gi informasjon om alle elementer knyttet til godtgjørelse. I dette tilfelle gis ingen informasjon om selskapets bonusprogram (som for eksempel prestasjonskriterier, tak for utbetaling eller tidsperspektiv). Awilco LNG 07.jun Sak 9: Godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapets syntetiske opsjonsprogram har en strike som er under markedskurs. Videre tildeles bonus til administrerende direktør diskresjonært, i motsetning til øvrige i ledelsen som mottar bonus etter definerte resultatkriterier. Selskapet har heller inget definert tak for bonus til administrerende direktør. Bakkafrost 18.apr Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Bassdrill 11.jul Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Bionor Pharma 15.mai Sak 3: Godkjennelse av godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapets opsjonsprogram muliggjør tildeling av opsjoner til styremedlemmer, noe som er i strid med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Videre kan opsjonene utøves 1/3 pr år over en treårsperiode, mens KLP og KLP-fondene helst ser at bindningstiden er minimum tre år i aksjebaserte programmer for å sikre en langsiktig insentiveffekt. Bionor Pharma 15.mai Sak 5: Styrefullmakt til kapitalforhøyelse til bruk i selskapets incentivprogram. Se begrunnelse sak 3. Bionor Pharma 07.okt Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Bonheur 30.mai Sak 4: Valg av medlemmer til representantskap. Selskapet har ikke oppgitt kandidater AVSTÅ som stiller til valg. Bouvet 13.mai Stemmer i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Bouvet 28.nov Stemmer i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Bridge Energy 10.jan Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Bridge Energy 22.mai Sak 9: Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet gjennomførte høsten 2012 en re-prising av eksisterende opsjonsordning, noe KLP og KLP-fondene ikke godkjente. Selskapet innførte positive elementer så som en utøvelsesperiode på over tre år, krav til aksjeeierskap og resultatkrav, men striken for de omgjorde opsjonene er for lav (pålydende NOK 1). Samlet sett er de ulike opsjonsprogrammene for omfattende. Bridge Energy 22.mai Sak 12: Fullmakt til styret til å utstede aksjer for oppfyllelse av aksjeopsjonsprogrammet. Se begrunnelse sak 9. BW Offshore 16.mai Sak 5: Fullmakt til styret å velge styremedlemmer. Selskapets styre vil etter styrevalget på generalforsamlingen ha fem styremedlemmer, men vedtektene åpner for inntil ti styremedlemmer. I denne saken ber styret om fullmakt til å selv komplettere styret med ytterligere medlemmer dersom styret finner det ønskelig. KLP og KLP-fondene ønsker ikke å gi styret en slik fullmakt da styrevalg skal være opp til eierne. BWG Homes 24.mai Stemmer i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Cermaq 21.mai Sak 12: Erverv av aksjer i Copeinca ASA: Fortrinnsrettsemisjon. Cermaq har annonsert FOR at selskapet har inngått avtaler med Copeinca ASA og enkelte av Copeincas aksjonærer som ville sikre Cermaq over 50 prosent av aksjene i Copeinca. Samtidig har Marine Harvest lagt bud på Cermaq-aksjer, men på betingelsen at Copeinca-transaksjonen ikke blir gjennomført. KLP og KLP-fondene deler Cermaqs syn på at oppkjøpet av Copeinca vil gi strategiske synergieffekter for selskapet. Videre mener vi at Marine Harvests bud på Cermaq er for lavt. Vi stemmer derfor for emisjonen. Cermaq 11.jul Stemmer for styrets forslag. FOR

4 Clavis Pharma 2. mai Sak 4: Valg av styremedlem. Aksjeeier Tycoon Industrier har bedt om ekstraordinær generalforsamling for å velge nytt styre, men nytt forslag til styrekandidater foreligger ikke tidsnok i forkant av generalforsamlingen. KLP og KLP-fondene mangler derfor beslutningsgrunnlag. Det Norske Oljeselskap 17.apr Sak 11: Valg bedriftsforsamling. KLP og KLP-fondene stemmer mot valgkomiteens innstilling til bedriftsforsamling da den etter vårt skjønn ikke i tilstrekkelig grad representerer aksjonærfelleskapet. Slik vi ser det er for mange av de aksjonærvalgte kandidatene avhengige har selskapets hovedaksjonær og kun et fåtall kan anses som uavhengige. Det Norske Oljeselskap 17.apr Sak 12: Styrefullmakt til kapitalforhøyelse. Fullmakten kan brukes i overtakelsessituasjoner. At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). Det Norske Oljeselskap 17.apr Sak 13: Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer. Fullmakten kan brukes i overtakelsessituasjoner. Det Norske Oljeselskap 17.apr Sak 7: Valg av medlemmer til styret. KLP og KLP-fondene stemmer mot valgkomitteens forslag til styrekandidater på grunn av at det samlede styret etter vårt skjønn ikke ivaretar kravene til uavhengighet som spesifisert i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Slik vi ser det er 3 av 5 aksjonærvalgte medlemmer å regne som avhengig av selskapets hovedaksjonær. Dette inkluderer styrets leder.

5 Det Norske Oljeselskap 17.apr Sak 11: Valg av bedriftsforsamling. KLP og KLP-fondene holdt følgende innlegg på generalforsamlingen: KLP og KLP-fondene har de siste årene stilt spørsmål ved om bedriftsforsamling er et organ som er viktig for bedriftsdemokratiet. Organet ble som selskapsorgan innført i 1972 som en del av en større selskapsrettslig reform med sikte på å øke de ansattes muligheter til innflytelse. Ordningen ble innført samtidig som de ansatte fikk rett til å kreve valg av medlemmer til selskapets styre. Generelt er det lite kunnskap om hvordan ordningen fungerer. Medlemmene registreres heller ikke i Brønnøysund-registeret og det er således ingen oppfølging av utbredelse og etterlevelse. Ordningen er mer enn 40 år gammel og både praksis og idealer for god eierstyring har endret seg siden. Ordningen er særnorsk og med dagens globale markeder og store andel utenlandske aksjonærer, kan den gjøre selskapene mindre attraktive som investeringsobjekter. I 1985 kom derimot en lovendring som gjorde at selskapene kan avtale seg bort fra kravet noe blant annet Hydro, Yara og Orkla har gjort. Det er ikke opp til oss aksjonærer å avgjøre etablering av bedriftsforsamling. Slik vi forstår det skjer etableringen i Det Norske etter en rydding og god prosess og i tråd med de ansattes ønsker. Vi har stor respekt for ansattes rettigheter og ønske om innflytelse og mener deres bidrag er viktig for selskapet og verdiskapingen. Men vi mener bidraget blir viktigere og innflytelsen større direkte i selskapets styre. Bedriftsforsamlingen er et unødvendig mellomledd som fratar generalforsamlingen den viktigste bestemmelsesretten som er styrevalg. Dette bryter derfor med et viktig prinsipp i tradisjonell god eierstyring og selskapsledelse. Vår appell går derfor særlig til de ansatte i Det Norske Oljeselskap hvor vi ber de i tiden fremover vurdere deres innflytelse. Vi ber de ansatte vurdere å avtale seg bort fra kravet dersom deres innflytelse ikke styrkes med ny ordning. En sterkere styrerepresentasjon, for eksempel i kombinasjon med representasjon i selskapets valgkomité, mener vi helt klart vil styrke de ansattes bidrag i virksomhetsstyringen. Det Norske Oljeselskap 17.apr Sak 7: Valg av medlemmer til styret. KLP holdt følgende innlegg på generalforsamlingen: KLP og KLP-fondene stemmer mot selskapets styre og bedriftsforsamling da vi mener valgkomiteens innstilling ikke i tilstrekkelig grad og samlet sett ivaretar kravene til uavhengighet. Vi mener selvsagt at en stor aksjonær skal være godt representert i styrende organer, men at balansen i dette tilfellet ikke er representativt for aksjonærfellesskapet. Ved utøvelsen av styrets oppgaver er det viktig at styret, i samsvar med allmennaksjeloven, opptrer som et kollegialt organ. Styremedlemmene skal ikke opptre som individuelle representanter for ulike aksjeeiere, aksjeeiergrupperinger eller andre interessegrupper. Grunnleggende for uavhengighetsprinsippene er nettopp at selskapets styre og bedriftsforsamling skal være i stand til å fatte beslutninger på et uavhengig grunnlag til det beste for selskapet, de ansatte og alle selskapets eiere. Dette blir et særlig viktig i år ettersom selskapet etablerer bedriftsforsamling. Det gjør at vi som aksjonærer blir fratatt vår medbestemmelse i fremtidige styrevalg. Vi ber derfor påtroppende styreleder, styret og bedriftsforsamling om å utvise særlig oppmerksomhet om denne problemstillingen ved å sikre god styrebehandling og uavhengighet i selskapets beslutningsprosesser. DNB 30. april Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR

6 DNO International 12.jun Sak 5: Styrevalg. Styreleder er ikke eksplisitt en del av selskapsledelsen, men har titel executive director og det er foreslått et ekstraordinært styrehonorar for å kompensere for et utvidet styreverv. KLP og KLP-fondene mener at det er viktig at rollefordelingen mellom styreleder og daglig ledelse opprettholdes og at styrets uavhengighet sikres. Vi stemmer derfor mot styreleder i en slik rolle. DNO International 12.jun Sak 6: Styrehonorar. Valgkomiteen foreslår at styreleders honorar øker fra kr til kr. Se KLP og KLP-fondenes begrunnelse for å stemme mot under sak 5. Videre er styreleder selv medlem av valgkomiteen som foreslår økningen i honorar. DNO International 12.jun Sak 9: Fullmakt til kapitalforhøyelse. Fullmakten på 15 prosent av aksjekapitalen overskrider KLP og KLP-fondenes øvre grense for generelle fullmakter. Fullmakten kan i tillegg benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). DNO International 12.jun Sak 10: Fullmakt til erverv av egne aksjer. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). DNO International 12.jun Sak 10: Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte. Selskaper har inngått en etterlønnsavtale med tidligere administrerende direktør som nå er videreført til hans arbeid som strategisk rådgiver til styret. Dette er en mer omfattende etterlønnsordning en KLP og KLPfondene støtter. DOF 24.mai Sak 6: Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse. Selskapets administrerende direktør får 0,5 prosent av selskapets årlige resultat i bonus. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør resultatavhengig godtgjørelse knyttes til verdiskaping for aksjeeierne eller resultatutvikling for selskapet over tid og ikke bidra til kortsiktige disposisjoner som kan være skadelige for selskapet. KLP og KLP-fondene mener at man for å sikre dette bør ha visse rammer rundt et bonusprogram, for eksempel krav på positivt resultat på et visst nivå, sammenligning av resultatet til relevante indekser eller konkurrenter, og utbetaling som reflekterer resultater over lang tid. I et slikt bonussystem vil for eksempel endringer i regnskapsprinsipper påvirke utbetalingen. DOF 24.mai Sak 11: Fullmakt til kapitalforhøyelse. Selskapet ber om en generell fullmakt på 25 prosent av aksjekapitalen. Dette overskrider KLP og KLP-fondenes øvre grense på 10 prosent for generelle kapitalforhøyelser. Dolphin Group 31.mai Sak 6: Godkjennelse av styrehonorar. I tillegg til ordinært styrehonorar foreslåes styreleder å motta årslønn ettersom han er valgt som executive chairman. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør ledende ansatte ikke være medlem av styret, da dette vil kunne føre til blandning av roller og svekket uavhengighet. KLP og KLP-fondene stemmer derfor mot styreleders honorar. Dolphin Group 31.mai Sak 11: Godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet skriver at det vil implementere en Performance and Incentive plan i løpet av 2013, men oppgir ingen mer informasjon om hva en slik plan vil inneholde. Selskapet bør presentere programmet for en rådgivende avstemming av generalforsamlingen hvis det gjelder generell bonus eller bindende avstemming hvis ordningen inneholder aksjebaserte elementer.

7 Dolphin Group 31.mai Sak 12: Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen. Selskapet ber om en fullmakt som overskrider KLPs og KLP-fondenes øvre grense på 10 prosent av aksjekapitalen for generelle fullmakter. I tillegg skal fullmakten kunne benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). Dolphin Group 31.mai Sak 13: Fullmakt til å utstede nye opsjoner. KLP og KLP-fondene mener at opsjonsprogrammet er for omfattende. Videre ser vi gjerne at opsjonene beholdes en lengre tidsperiode enn det som er tilfell hvor 1/3 kan utøves hvert år for å oppnå tilsiktet langsiktig incentiveffekt. Dolphin Group 31.mai Sak 14: Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen for å oppfylle opsjonsprogram. Se begrunnelse sak 13. I tillegg skal fullmakten kunne benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). Dolphin Group 31.mai Sak 15: Fullmakt til erverv av egne aksjer. Fullmakten skal kunne benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). Eidesvik Offshore 13.mai Stemmer i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Ekornes 15.mai Stemmer i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Electromagnetic Geo- Services 21.jun Sak 4: Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapets opsjonsprogram omfatter også styremedlem. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør styret ikke ha resultatbasert godtgjørelse, da dette vil kunne svekke styrets uavhengighet. Opsjonsprogrammet er i tillegg for omfattende etter vårt syn. Videre er tildelingen ikke basert på definerte prestasjonskriterier, men diskresjonær etter styrets skjønn. Avslutningsvis er det positivt at striken i opsjonsprogrammet øker hvert år, men vi ser likevel gjerne at opsjonene måtte beholdes over en lenger tidsperiode for å sikre en langsiktig incentiveffekt. Pr i dag kan 20 prosent av opsjonene utøves allerede ved tildeling og så resten 20 prosent pr år. Electromagnetic Geo- Services Electromagnetic Geo- Services Electromagnetic Geo- Services Electromagnetic Geo- Services 21.jun Sak 6.2: Fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsprogram. Se begrunnelse sak jun Sak 7: Fullmakt til tilbakekjøp av aksjer. Selskapet ber om en generell fullmakt på 20 prosent av aksjekapitalen, noe som overskrider KLPs og KLP-fondenes øvre grense for generelle fullmakter. 21.jun Sak 14: Godkjennelse av omfang av opsjonsprogram. Se begrunnelse sak jun Sak 13.1: Gjenvalg av Bjarte Bruheim som styreleder. KLP og KLP-fondene mener at det er viktig att rollefordelingen mellom styreleder og daglig ledelse opprettholdes og at styrets uavhengighet sikres. Styreleder er i dette tilfelle "executive director" og honoreres også deretter. Det er presisert i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse at styreleder ikke bør påta seg særskilte oppgaver i tillegg til styrevervet samt at selskapets daglige ledelse ikke bør være styremedlemmer. KLP og KLP-fondene stemmer derfor mot styreleder i en slik rolle.

8 Electromagnetic Geo- Services 21.jun Sak 8: Godtgjørelse til styret. Styreleder honoreres i tillegg til vanlig styrehonorar i og med at han har avtale om arbeid utover styrevervet. Styreleder har også samme etterlønnsavtale som selskapsledelsen har (12 måneders lønn). KLP og KLP-fondene mener at det er viktig att rollefordelingen mellom styreleder og daglig ledelse opprettholdes og å sikre at styreleder er uavhengig og stemmer derfor mot dette honorar til styret. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør ikke styreleder påta seg særskilte oppgaver i tillegg til styrevervet. Eltek 07.mai Sak 6: Godkjennelse av godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet har inngått etterlønnsavtale på to års lønn ved change of control, noe som overskrider KLPs og KLPfondenes øvre grense for etterlønn. Videre gir selskapet knapp informasjon om incentivprogrammet, eksempelvis type utbetaling, prestasjonskriterier, tak og rammer etc. Eltek 07.mai Sak 10b-c: Valg av medlemmer til valgkomité. To av de foreslåtte kandidatene er styremedlemmer i selskapet. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør maksimalt ett medlem av valgkomiteen være styremedlem, og vedkommende bør i så fall ikke stille til gjenvalg. KLP og KLP-fondene stemmer derfor mot William Crown og Hugo Mauerstad som valgkomitémedlemmer. Evry 13.mai Sak 11: Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Som langtidsincentivordning mottar ledelsen en gitt prosentsats av fastlønn i bonus per år og nettobeløpet skal investeres i aksjer. Programmet kommer i tillegg til et allerede eksisterende årlig bonusprogram. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør ordninger for variabel lønn være prestasjonsrettede og forankret i målbare forhold som den ansatte kan påvirke. KLP og KLP-fondene er positive til at ledelsen eier aksjer og synes det er positivt med bindningstid på aksjene i dette programmet. Men i og med at tildelingen av aksjer ikke er knyttet direkte opp mot prestasjonskrav eller kriterier mener vi at dette programmet har mer karakter av en fast utbetaling/lønn enn et langtidsincentiv. Evry 13.mai Sak 14: Aksjonærforslag: Evaluering av foretatte bedsriftsoppkjøp. Forslagsstiller ber styret om å gjennomføre evalueringsprosesser på utvalgte investeringer, men spesifiserer ikke hvilken slags evaluering som ønskes og begrunner ikke forslaget ytterligere. Farstad Shipping 15.mai Sak 7: Godtgjørelse til ledende ansatte. CEO og CFO er berettiget til en kompensasjon tilsvarende to års lønn dersom det forekommer en endring i kontrollerende eierskap slik at vedkommende forlater sin stilling, uavhengig om dette er grunnet oppsigelse eller fratredelse på eget initiativ. Dette overskrider KLPs og KLP-fondenes øvre grense for etterlønn. Fred Olsen Energy 30.mai Sak 9: Valg av styre. Selskapet har ikke oppgitt kandidater som stiller til valg. AVSTÅ Frontline 8. mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Ganger Rolf 30.mai Sak 5: Valg av medlemmer til representantskap. Selskapet har ikke oppgitt kandidater AVSTÅ som stiller til valg. Gjensidige Forsikring 25.apr Sak 6a-b: Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte. Administrende direktør har en pensjonsavtale som gir 100 prosent lønn i alderen 62-67, så 70 prosent lønn fra 67 år. Administrerende direktør kan også etter avtale gå av ved 60 og da også 100 prosent lønn til 67. KLP og KLP-fondene støtter ikke pensjonsordninger med for lav avgangsalder og høy utbetaling.

9 Golden Ocean Group 20.sep Styrevalg. Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør derfor - i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse - være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Videre bør ledende ansatte ikke være medlem av styret.i dette tilfellet oppfyller ikke styret kravet om uavhengighet i norsk anbefaling. I tillegg er ledende ansatte medlem av styret og rollene som administrerende direktør og styreleder innehas av samme person. Alle styremedlemmer må ikke være uavhengige, det er for eksempel naturlig at hovedaksjonær er representert i styret, men styret bør som kollektiv oppfylle uavhengighetskravene. KLP og KLP-fondene stemmer derfor for den uavhengige styrekandidaten og mot de øvrige. Hoegh LNG Holdings 22.mai Stemmer i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Independent Tankers 20.sep Styrevalg. Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør derfor - i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse - være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Videre bør ledende ansatte ikke være medlem av styret.alle styremedlemmer må ikke være uavhengige, det er for eksempel naturlig at hovedaksjonær er representert i styret, men styret bør som kollektiv oppfylle uavhengighetskravene i den norske anbefalingen. Da dette ikke er tilfelle stemmer KLP og KLP-fondene stemmer mot styresammensetningen. Kongsberg Automotive Holding 05.jun Stemmer i tråd med styrets forslag i alle saker. Kongsberg Gruppen 3. mai Sak 11.5: Valg av Roar Flåthen som styremedlem. Det fremkommer av valgkomiteens innstilling at komiteen er delt i sin innstilling av styremedlemmer. Basert på samtaler med samtlige styremedlemmer og konsernsjef har valgkomiteen utarbeidet en kravspesifikasjon som skulle danne grunnlaget for arbeidet med å finne rett kompetanseprofil på nye styremedlemmer. Et mindretall av valgkomiteen, Alexandra Morris, skriver: "Flåthens kompetanse og erfaring samsvarer i begrenset grad med den kompetanseprofil en samlet valgkomité utarbeidet for nye styremedlemmer. Valgkomiteen ble informert om at største eier, Statens Nærings- og handelsdepartement likevel ville innstille Flåthen på kommende generalforsamling på basis av andre kvalifikasjoner enn det valgkomiteen hadde lagt til grunn." Morris innstiller på at valgkomiteen arbeider videre med sikte på å fremme forslag til ny styrekandidat som har de kvalifikasjoner som ble etterspurt i kravspesifikasjonen. KLP og KLP-fondene mener at valgkomiteen er et viktig organ i bedriftsdemokratiet. Spesielt viktig er gode prosesser for å sikre en riktig sammensetning av styret for å ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse. En identifisering av selskapets og styrets behov er en essensiell del av dette. Argumentasjonen i valgkomiteens delte innstilling indikerer dog at prosessen i dette tilfellet ikke ble fulgt som planlagt og at flertallet i valgkomiteen velger å fravike den utarbeidede kompetanseprofilen. Dette er ikke til det beste for selskapet, styret eller aksjonærene. På bakgrunn av dette støtter KLP og KLPfondene valgkomiteens mindretall. FOR

10 Lerøy Seafood Group 23.mai Sak 9: Fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen. Fullmakten skal benyttes i aksjeprogrammet rettet mot ansatte. I tillegg er det spesifisert at fullmakten skal kunne benyttes i forbindelse med opsjonsprogram. Et opsjonsprogram må godkjennes av generalforsamlingen og siden et slikt forslag ikke er lagt frem får ikke denne fullmakten støtte. Marine Harvest 23.mai Sak 7: Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med kjøp av aksjer i Cermaq. Hvorvidt denne fullmakten vil bli aktuell avhenger av om Cermaqs oppkjøp av Copeinca blir nedstemt på generalforsamlingen til Cermaq. KLP og KLP-fondene støtter i utgangspunktet Cermaqs oppkjøp av Copeinca og mener at det bud som Marine Harvest per i dag har gitt på Cermaq-aksjene er for lavt. Marine Harvest 23.mai Sak 10: Fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån. Fullmakten omfatter inntil 17 prosent av aksjekapitalen og overskrider dermed, både isolert sett og sammen med ytterligere en generell fullmakt i sak 9, KLPs og KLP-fondenes øvre grense for generelle fullmakter. FOR Marine Harvest 15.nov Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Master Marine 27.jun Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Nordic Semiconductor 19.apr Sak 10: Godkjenning av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør og andre ledende ansatte. I 2011 inngikk selskapet en avtale med administrerende direktør om en såkalt retention bonus for perioden Administrerende direktør vil, i tillegg til fastlønn og bonus, årlig motta et kontantbeløp som øker for hvert år i denne perioden. Totalt beløp for perioden er 10 millioner. Hvis selskapet blir kjøpt opp vil gjenstående beløp bli utbetalt etter at oppkjøpet er gjennomført. Vi har forståelse for viktigheten av å beholde ledelsen, men mener at slike bonusavtaler er uheldig praksis og stemmer mot bonusavtalen på et prinsipielt grunnlag. I 2012 utstedte selskapet også opsjoner til ledelsen som kan innløses etter ett år. Norsk Hydro 8. mai Sak 6: Styrets erklæring om godtgjørelse. Selskapets langsiktige incentivprogram gir et fast kontantbeløp (15, 25 eller 30 prosent av fastlønn) til de som omfattes av programmet. Nettobeløpet må investeres i aksjer og aksjene skal beholdes i tre år. Programmet kommer i tillegg til et allerede eksisterende årlig bonusprogram. Det er positivt at det er fastsatt bindingstid på aksjene, men i og med at incentivprogrammet ikke er knyttet direkte opp mot årlige resultater mener vi at dette programmet har mer karakter av en fast utbetaling/lønn. Vilkåret for utbetaling er positivt driftsresultat foregående år, men vi ser gjerne at prestasjonskriterier nyttet til tildelingen er mer ambisiøse. Vi ønsker samtidig å nevne selskapets aksjeprogram for ansatte. KLP og KLP-fondene er positive til at ansatte eier aksjer i selskapet, samt til at rabatten henger sammen med utvikling i aksjekurs. Vi mener allikevel at aksjerabatten (25-50 prosent) som de ansatte får i selskapets aksjeprogram er noe i overkant i et program hvor det ikke er bindingstid på aksjene. Norwegian Energy Company 22.mar Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Norwegian Energy Company 08.mai Sak 8: Godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapets ledelse har fått god uttelling i både bonusprogram og tildeling av nye opsjoner, selv om dette ikke er i samsvar med selskapets resultater. KLP og KLP-fondene stiller derfor spørsmålstegn ved strukturen for godtgjørelsesordningene. KLP og KLP-fondene stemmer mot sak 8. Norwegian Energy Company 08.mai Sak 10: Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer i forbindelse med ansattes insentivprogram. Se begrunnelse sak 8.

11 Norwegian Finans Holding 25.apr Sak 10: Redegjørelse for godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet har ikke etablert individuelt tak på bonus, kun et overordnet tak for selskapet. Selskapet oppgir knapp informasjon om det langsiktige insentivprogrammet. Sak 11: Utstedelse av aksjer. 10 prosent til langsiktig insentivprogram. Se begrunnelse sak 10. Norwegian Finans Holding 25.apr Norwegian Property 11.apr Stemmer i tråd med styrets anbefaling i alle saker. FOR Odfjell 6. mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Olav Thon 16.mai Sak 8: Valg. Kandidater er ikke oppgitt tidsnok i forkant av generalforsamlingen. KLP og KLPfondene AVSTÅ Eiendomsselskap mangler derfor beslutningsgrunnlag. Opera Software 04.jun Stemmer i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Orkla 18.apr Sak 2.3: Godkjennelse av retningslinjer for aksjerelaterte insentivordninger. KLP og KLP-fondene er positive til at ansatte eier aksjer i selskapet, men støtter ikke aksjeprogrammer uten bindningstid og med mer enn 20 prosents aksjerabatt for ansatte. Aksjerabatten i dette tilfelle er 30 prosent. Orkla 18.apr Sak 51: Fullmakt til tilbakekjøp av aksjer i forbindelse med aksjerelaterte program for ansatte. Se begrunnelse i sak 2.3. Panoro Energy 20.jun Sak 10: Godtgjørelse. Selskapet har tildelt opsjoner til et styremedlem. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør styret ikke ha resultatbasert godtgjørelse, da dette vil kunne svekke styrets uavhengighet. Videre spesifiserer selskapet ikke sine retningslinjer for etterlønn, eller rammer og kriterier for selskapets bonusprogram. Panoro Energy 20.jun Sak 12b: Fullmakt til kapitalforøyelse i forbindelse med incentivprogram. Se begrunnelse for stemme mot incentivprogrammet under sak 10. Panoro Energy 06.sep Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR PCI Biotech Holding 6. mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Petroleum Geo-Services 14.mai Stemmer i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Petroleum Geo-Services 21.nov Stemmer i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Photocure 22.mai Stemmer i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Prosafe 14.mai Stemmer i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Q-Free 22.mai Sak 10: Godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet har inngått en etterlønnsavtale på to årslønner, hvilket er en mer omfattende etterlønn enn KLP og KLP-fondene støtter. REC Silicon 29.nov Sak 4: Styrevalg. Valgkomiteens innstilling ble ikke presentert tidsnok og KLP og KLP-fondene manglet derfor beslutningsgrunnlag. REC Silicon 29.nov Sak 5: Godtgjørelse til styret. Valgkomiteens innstilling ble ikke presentert tidsnok og KLP og KLP-fondene manglet derfor beslutningsgrunnlag. REC Solar 29.nov Styrevalg. Selv om KLP og KLP-fondene i utgangspunktet ønsker en klar rolledeling mellom styre og ledelse, har vi i dette tilfellet valgt å støtte valgkomiteens innstilling om arbeidende styreleder. Vi ser at ledelsen kan trenge ekstra støtte i oppstartsfasen og ønsker derfor ikke å gå mot valgkomiteens forslag. Vi mener dog at dette bør være en midlertidig løsning og oppfordrer valgkomiteen til å innstille vanlig ordning til den ordinære generalforsamlingen i Dersom valgkomiteen likevel velger å videreføre ordningen med arbeidende styreleder bør det begrunnes godt. Rector Marinus Invest 28. jun Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR AVSTÅ AVSTÅ FOR

12 Renewable Energy Corporation Renewable Energy Corporation 3. mai Sak 7a: Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte samt Sak 7b: Styrets erklæring om lantidsincentivprogram og godtgjørelse for å beholde nøkkelpersoner. Selskapet har inngått såkalte stay-on avtaler med flere i ledelsen for å sikre at ansettelsesforholdet varer ut Selskapet vil i tillegg i løpet av året vurdere om det er behov for å forlenge disse avtalene ytterligere. KLP og KLP-fondene mener denne typen lønnsavtaler er en uheldig praksis. Videre kan vi ikke se at bonusutbetalingene er i samsvar med de resultater som selskapet har levert i jun Sak 4: Revidert erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte - godkjennelse av opsjonsprogram. Selskapet foreslår å innføre et nytt opsjonsprogram og avvikle eksisterende opsjonsprogram som ikke har noen verdi for de som omfattes. KLP og KLP-fondene ser gjerne at mesteparten av opsjonene beholdes i minimum tre år for å oppnå tilsiktet langsiktig incentiveffekt, men i dette tilfellet kan opsjonene utøves etter to år. Selskapet oppgir i tillegg vage kritierier for tildeling. KLP og KLP-fondene har også tidligere stemt mot RECs lederlønnserklæring på grunn av praksis med stay on-avtaler. Renewable Energy 04.sep Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Corporation Royal Caribbean Cruises 22.mai Sak 4: Aksjonærforslag: Declassify the Board of Directors. Aksjonærforslaget er at styremedlemmer velges for ett år av gangen. I dag er styremedlemmene delt inn i tre grupper som turvis er på valg. Mandatperioden er tre år. Dette er i strid med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse som spesifiserer at styremedlemmer ikke bør velges for mer enn to år av gangen. KLP og KLP-fondene støtter dermed aksjonærforslaget. FOR Royal Caribbean Cruises 22.mai Sak 5 Godtgjørelse. Selskapet har innført flere positive elementer i sitt godtgjørelsesprogram. Dog har selskapet inngått etterlønnsavtale på to årslønner, noe som er en mer omfattende etterlønn enn KLP og KLP-fondene godkjenner. SalMar 05.jun Stemmer i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Schibsted 30. april Sak 7: Videreføring av styrets fullmakt til erverv av egne aksjer frem til ordinær generalforsamling. Fullmakten skal også kunne anvendes for kjøp og salg av aksjene i oppkjøpssituasjoner. At styret får mulighet til kjøp eller salg av aksjer i forbindelse med oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). Seadrill 20. sept Styrevalg. Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør derfor - i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse - være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Videre bør ledende ansatte ikke være medlem av styret. I dette tilfellet oppfyller ikke styret kravet om uavhengighet i norsk anbefaling og ledende ansatte er medlem av styret. Alle styremedlemmer må ikke være uavhengige, det er for eksempel naturlig at hovedaksjonær er representert i styret, men styret bør som kollektiv oppfylle uavhengighetskravene. KLP og KLP-fondene stemmer derfor for de uavhengige styrekandidatene og mot de avhengige. Siem Offshore 3. mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Solstad Offshore 14.mai Stemmer i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Songa Offshore 06.jun Stemmer i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Sparebank 1 SR Bank 25.apr Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Standard Drilling 05.mar Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR

13 Statoil 14.mai Sak 7: Forslag fra aksjonær om Statoils aktiviteter i Canada. Dette aksjonærforslaget er fremmet for femte gang. KLP og KLP-fondene støtter ikke forslaget. Debatten om verdens energikilder og forurensning er svært viktig, men Statoils oljesandsatsning får et uforholdsmessig fokus. Vi vil fortsette vår dialog med selskapet og opprettholder en klar forventning om at selskapet skal gjøre sitt ytterste for å utvinne oljen på best mulig måte miljømessig og sosialt, samt i tråd med internasjonale normer på miljøområdet. Vi har kommunisert vårt standpunkt i møter med selskapet (sist i april 2013) og gjennom et innlegg på generalforsamlingen i Statoil 14.mai Sak 8: Forslag fra aksjonær om Statoils aktiviteter i Arktis. Forslaget lyder som følger: "Petroleumsvirksomhet i isfylte farvann er ikke tillatt i Norge, blant annet på grunn av manglende teknologi og kapasitet for å rydde oljesøl i is. Statoil skal defor heller ikke operere i isfylte farvann i andre deler av Arktis." Forslaget er ikke begrunnet ytterligere. KLP og KLPfondene anser i utgangspunktet at en slik avgjørelse er opp til vertsnasjonen og vi forventer at vertsnasjon tar hensyn til miljømessig risiko. Vi forventer også at Statoil i sin virksamhet tar stilling til utvinnningsprosjekter basert på en grundig vurdering av risikonivå og teknologisk kapasitet, samt et mål om en ansvarlig og bærekraftig drift. Statoil 14.mai Sak 8: Erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapets administrerende direktør har en etterlønnsavtale som overskrider KLPs og KLPfondens øvre grense på en årslønn uten avkortning mot lønn i evt. ny jobb. Videre gir selskapets incentivprogram et fast kontantbeløp (20 30 prosent av fastlønn avhengig av stillingsnivå) til de som omfattes av programmet. Nettobeløpet må investeres i aksjer med en bidningstid. KLP og KLP-fondene er positive til at ledelsen eier aksjer, men savner resultat- eller prestasjonskriterier knyttet til tildelingen. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør slike ordninger være prestasjonsrettede og forankret i målbare forhold som den ansatte kan påvirke. Det er positivt at det er fastsatt bindingstid på aksjene, men i og med at incentivprogrammet ikke er knyttet direkte opp mot årlige resultater mener vi at dette programmet har mer karakter av fastlønn. Programmet kommer i tillegg til et allerede eksisterende bonusprogram. Stolt Nielsen 19.apr Sak 3: Kapitalforhøyelse for å innfri gammel opsjonsordning. Opsjonsordningen ble avsluttet i 2007, men det er fortsatt tildelte opsjoner som må innfris. Opsjonsordningen ser dog ut til å være omfattende. I mangel på mer detaljert informasjon om ordningen velger KLP og KLP-fondene å avstå fra å stemme i denne saken. AVSTÅ Stolt Nielsen 19.apr Sak 4: Tilbakekjøp av egne aksjer. Selskapet oppgir ikke antall aksjer fullmakten omfatter. Stolt Nielsen 19.apr Sak 5 og 6: Styrevalg. Selskapet oppfyller ikke Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelses krav på at flertallet av styremedlemmene bør være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. I tillegg bør ledende ansatte i følge anbefalingen ikke være medlem av styret. Med bakgrunn i dette stemmer KLP og KLP-fondene mot styresammensetningen. Storebrand 17.apr Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Subsea 7 28.jun Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Sølvtrans Holding 16.mai Stemmer i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR

14 Telenor 15.mai Sak 5: Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapets administrerende direktør en pensjonsavtale med avgangsalder på 60 år. KLP og KLP-fondene støtter ikke pensjonsordninger med for lav avgangsalder og høy utbetaling. Videre ønsker vi å nevne selskapets tidligere incentivprogram som nå er definert som en del av fast lønn. Ordningen gir et fast kontantbeløp (25 30 prosent av fastlønn avhengig av stillingsnivå) til de som omfattes av programmet. Nettobeløpet må investeres i Telenor-aksjer med en bidningstid på fire år. KLP og KLP-fondene har tidligere stemt mot ordningen i og med at den var definert som langtidsincentivordning og variabel lønn, uten at tildelingen var knyttet til resultater. Det er positivt at denne ordningen nå defineres som fast lønn. TGS Nopec 04.jun Sak 11: Godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet har inngått en avtale med administrerende direktør som gir vedkommende en etterlønn på tre årslønner. Dette er en mer omfattende etterlønn enn KLP og KLP-fondene støtter. Tomra 22.apr Sak 6: Aksjonærforslag. Godkjenne kansellering av salg av tobakkssorteringsmaskiner. Forslaget er å pålegge at Tomra ila seks måneder ikke lenger skal selge sorteringsmaskiner til tobakksindustrien. Potensiell negativ finansiell effekt er ca 3 prosent av inntekten. Selskapet selv har gjort grundig vurdering av deres involvering i bransjen både før kjøpet av BEST og etter oppkjøpet. Deres hovedargument for å forsette sitt engasjement er at deres leveranse ikke påvirker tobakksforbruket. KLP og KLP-fondene stemmer mot forslaget. KLP og KLP-fondene utelukker tobakksprodusenter fra investeringene. Selskaper som leverer tjenester eller produkter til tobakksindustrien utelukkes ikke fra investeringene og Tomra med sine leveranser omfattes således ikke av dette. Veidekke 6. mai Sak 8: Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet har lenge hatt en ordning med aksjerabatt til ansatte. KLP er positive til bredt aksjeeierskap blant de ansatte og har tidligere støttet denne ordningen. Aksjerabatten har imidlertid nå økt til 30 prosent, noe som overskrider KLPs og KLP-fondenes retningslinjer for aksjeprogram for ansatte. VIZRT 27. jun Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Wilh. Wilhelmsen 25.apr Sak 4: Godtgjørelse til ledende ansatte. Administrerende har krav på 30 måneders etterlønn hvis han forlater selskapet som et resultat av fusjon, endring i majoritetseierskap eller beslutning av styret. KLP og KLP-fondene støtter ikke etterlønnsavtaler som er utover ett år uten avkortning og to år med avkortning. Selskapet har også en langsiktig insentivordning med årlige utbetalinger. KLP og KLP-fondene mener det bør være en noen lengre tidshorisont på slike ordninger for at de skal ha en insentiverende effekt. Wilh. Wilhelmsen 27.nov Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Wilh. Wilhelmsen Holding 25.apr Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Wilh. Wilhelmsen Holding 27.nov Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR

15 Yara 13.mai Sak 4: Godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapets langsiktige incentivprogram gir et fast kontantbeløp (10, 20 eller 30 prosent av fastlønn) til de som omfattes av programmet. Nettobeløpet må investeres i aksjer og aksjene skal beholdes i tre år. Programmet kommer i tillegg til et allerede eksisterende årlig bonusprogram. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør slike ordninger være prestasjonsrettede og forankret i målbare forhold som den ansatte kan påvirke. Det er positivt at det er fastsatt bindingstid på aksjene, men i og med at incentivprogrammet ikke er knyttet direkte opp mot årlige resultater eller har noen form for tildelingskriterier eller -vilkår mener vi at dette programmet har mer karakter av en fastlønn.

16

17

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs Uke 1-19 2013

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs Uke 1-19 2013 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs Uke 1-19 2013 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier Holding 25.apr Sak: 8 Redegjørelse for selskapets

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2014

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2014 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2014 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 24.apr Sak 8. Styrets erklæring om lønn

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-28.7.2014

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-28.7.2014 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-28.7.2014 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 24.apr Sak 8. Styrets erklæring om lønn

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning på selskaper notert på Oslo børs

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning på selskaper notert på Oslo børs KLPs og KLP-fondenes stemmegivning på selskaper notert på Oslo børs 2012 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier Holding ABG Sundal Collier Holding 26.apr 26.apr Sak 8 Redegjørelse for

Detaljer

Generalforsamlingssesongen. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs

Generalforsamlingssesongen. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs Generalforsamlingssesongen 2013 Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Halvparten av aksjonærene stemmer... 3 Flere saker stemt ned... 4 Aksjonærmotstand...

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2015

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2015 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2015 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 29.apr Sak 8. Redegjørelse for lønn og

Detaljer

Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen

Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen KLPs gjennomgang av resultatene fra generalforsamlingssesongen 2011 KLP har nok en gang gjort opp status etter årets generalforsamlingssesong og gjennomgått

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes eierstyring bygger på beste praksis innenfor corporate governance som nedfelt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Detaljer

Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs. Oslo, 18. April 2013

Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs. Oslo, 18. April 2013 Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs Oslo, 18. April 2013 Bakgrunn og formål for evalueringen Ernst & Young har på vegne av Norsk Utvalg for Eierstyring

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. Forrige regnskapsårs

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2008 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 19. april 2013 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling Torsdag 16. februar 2012 kl. 09:00 i selskapets kontor i Karenslyst Alle 5, Oslo

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA onsdag 20. mai 2015 kl 11.00 i Langevåg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. mai 2011 kl. 14.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. mai 2011 kl. 14.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 20. mai 2011 kl. 14.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 20. mai 2011 kl.

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 26. april 2012 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo

Detaljer

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA (organisasjonsnummer 988 124 923) avholdt kl. 17.00, onsdag 7. juni 2006 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. I henhold til styrets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 30. mars 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 26. april 2012 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA 1 av 8 Til aksjeeierne i Nutri Pharma ASA 28 april, 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA. Sted: Selskapets

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 14. mai 2012 kl 15.00 i Langevåg

Detaljer

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA i selskapets lokaler,

Detaljer

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00 Til aksjeeiere i Copeinca ASA ( Selskapet ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling holdes på: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo 25. april 2012 kl 10.00 Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. Tirsdag 30. november 2010 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. Tirsdag 30. november 2010 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA Tirsdag 30. november 2010 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i 4. mai 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i ( Selskapet ) i Selskapets lokaler på Ruseløkkveien 6, 0251 Oslo den 25. mai

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 8. april 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes tirsdag 29. april 2014 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 21. mai 2015 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 75 inngang

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE SØLVTRANS HOLDING ASA Vedtatt av selskapets styre 15. februar 2012 925308/1 1 INNHOLD Side 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 Implementering og regelverk... 3 1.2

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling. Onsdag 9. juni 2010 kl. 1400

GENERALFORSAMLINGEN. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling. Onsdag 9. juni 2010 kl. 1400 GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 9. juni 2010 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Acta Holding ASA onsdag 23. mai 2012 kl. 13:00 på Victoria Hotel, Skansegaten 1, 4006

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Side 1 av 8 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2014 for Hafslund ASA torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo Side 2 av 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Den 4. mai 2011 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Veidekke ASA på Thon Hotel Bristol, Kristian IV's gt. 7, Oslo. Følgende ble behandlet: 1) Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA tirsdag 19. mai 2015 kl. 17:00 i Bouvets lokaler i Sandakerveien 24C, inngang D11, Oslo.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes torsdag den 13. juni 2013, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trondheim, 26.april 2012. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trondheim, 26.april 2012. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trondheim, 26.april 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo torsdag

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Navamedic ASA

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Navamedic ASA Til aksjeeierne i Navamedic ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Navamedic ASA 10. juni 2014 kl. 15:00 i Felix Konferansesenter, Aker Brygge,

Detaljer

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA . Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA i selskapets lokaler,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

TIL AKSJONÆRENE I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA TIL AKSJONÆRENE I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA avholdes Onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Dagsorden

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Dagsorden Oslo, 25. april 2007 Til aksjonærene i Algeta ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ordinære generalforsamlingen i Algeta ASA vil bli avholdt Tid: 10. mai 2007, kl. 18.30 Sted:

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 22. mai 2014 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 77 inngang

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA 16. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Acta Holding ASA onsdag 30. april 2008 kl. 13:00 på Victoria Hotel, Skansegaten

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag 19. mai 2015, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA TIL AKSJEEIERNE I HEXAGON COMPOSITES ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA ( Hexagon eller

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 18. juni 2014 kl. 13:00 i selskapets lokaler på Bolette

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA i Linken møtesenter, Forskningsparken, Sykehusveien 23, Tromsø,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA avholdes i selskapets lokaler, Strandgata 3, Tromsø: Torsdag 7. mai 2009, kl. 12:00 Til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Sølvtrans Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til Ordinær Generalforsamling i Sølvtrans Holding ASA den 20. mai 2011, klokken 10.00 på Rica Parken

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Navamedic ASA.

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Navamedic ASA. Til aksjeeierne i Navamedic ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Navamedic ASA. 23. mai 2013 kl. 10:00 i Felix Konferansesenter, Aker Brygge,

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2015 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, Stavanger: Til behandling foreligger:

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07 Kr.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA. Generalforsamlingen avholdes 22. april 2015, kl. 10.00 på The Thief, Landgangen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Med endringer som foreslått av styret 25. juni 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 26.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SevenOffice ASA (org.nr. 879 447 992)

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SevenOffice ASA (org.nr. 879 447 992) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SevenOffice ASA (org.nr. 879 447 992) Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i 24SevenOffice ASA den 9. juni 2009 klokken 14:00 i selskapets lokaler

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. Aksjer. I 2006 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.06 Kr. 678,1 mill.. Pr. 31.03.06 Kr. 797,5 mill.. Pr.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes onsdag 28. mai 2008 kl. 14:00 i selskapets kontorlokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Sølvtrans Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til Ordinær Generalforsamling i Sølvtrans Holding ASA den 16. mai 2013, klokken 14.00 i på Hotel

Detaljer

1. Åpning ved styreleder, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved fullmakt

1. Åpning ved styreleder, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved fullmakt Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA avholdes Onsdag 26. mai 2010, klokken 11:00 i Thon Hotel Vika Atrium,

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr.

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer