KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2013"

Transkript

1 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 25.apr Sak: 8 Redegjørelse for selskapets lederlønnspolitikk. KLP og KLP-fondene ser gjerne at Holding selskapet oppgir mer informasjon om prestasjonskriterier i bonusprogrammet og at selskapet etablerer et tak for individuelle bonusutbetalinger, slik Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse krever. ABG Sundal Collier 25.apr Sak 13 Fullmakt til å utstede aksjer. Selskapet ber om en fullmakt til kapitalutvidelse på 20 Holding prosent av aksjekapitalen. Dette overskrider KLP og KLP-fondenes øvre grense på 10 prosent for generelle fulllmakter. Aker 17.apr Sak 5: Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte. Det positivt at selskapets bonus- og langtidsinsentivprogram har bonustak og at selskapet på den måten setter rammer for variabel godtgjørelse. Det er dog vesentlig informasjon som mangler blant annet antall aksjer som kan tildeles og kriterier for dette. I og med at dette er fundamentet for hele ordningen bør selskapet oppgi denne informasjonen. Aker 17.apr Sak 9: Valg av medlem til valgkomiteen. KLP og KLP-fondene stemmer mot valgkomiteens innstilling da Kristiansen er ansatt som leder for HR i Aker ASA. I følge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør valgkomiteen sammensettes slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte. Daglig leder eller andre ledende ansatte bør ikke være medlem av komiteen. Aker 17.apr Sak 11: Godkjenning av program for tilbakekjøp av aksjer. Selskapet vil under forslaget ha mulighet til å kjøpe tilbake mer enn 10 prosent av sin aksjekapital (sammen med forslag 12 og 13). Dette overskrider KLP og KLP-fondenes øvre grense på 10 prosent for generelle fullmakter. Aker 17.apr Sak 12: Godkjenning av tilbakekjøp av opp til 10 prosent av aksjekapital i forbindelse med aksjebaserte insentivprogram. Lite informasjon vedrørende selskapets aksjebaserte planer foreligger. I tillegg ville godkjenning tillate omfattende utvanning. Se begrunnelse sak 11. Aker 17.apr Sak 13: Godkjenning av program for tilbakekjøp av aksjer og kansellering av tilbakekjøpte aksjer. Selskapet ville under forslaget hatt mulighet til å tilbakekjøpe mer enn 10 prosent av sin aksjekapital. Aker Solutions 12.apr Sak 7: Godtgjørelse til styret. Styret har for tiden en arbeidende styreformann og i praksis en kombinert styreleder og administrende direktør. Etter Allmennaksjeloven kan ikke daglig leder være medlem av styret. Honoraret slik det er foreslått ser ut til å støtte opp om denne ordningen. Aker Solutions 12.apr Sak 9: Styrevalg. Se begrunnelse sak 7.

2 Aker Solutions 12.apr Sak 12: Fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). Aker Solutions 12.apr Sak 13: Fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte. Se begrunnelse for sak 12. Aker Solutions 12.apr Sak 14: Fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer for etterfølgende sletting. Se begrunnelse for sak 12. Algeta 11.apr Sak 5: Godkjennelse av godtgjørelse til styrets medlemmer. Styrets medlemmer honoreres med opsjoner, men ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør godtgjørelse til styret ikke være resultatavhenging eller opsjoner utstedes til styremedlemmer, fordi dette vil kunne svekke styrets uavhengighet. Algeta 11.apr Sak 8: Godkjennelse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. KLP og KLP-fondene mener at det er viktig at opsjoner tildeles etter klare prestasjonskriterier, men i dette tilfelle tildeler styret opsjoner til ansatte på diskresjonær basis. I tillegg omfatter opsjonsordningen både konsulenter og styre, til tross for at opsjoner ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ikke bør utstedes til styremedlemmer fordi dette vil kunne svekke styrets uavhengighet. Fullmakten til kapitalforhøyelse foreslått under sak 10 gir også signaler om at opsjonsprogrammet kan bli omfattende. Algeta 11.apr Sak 11: Fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med selskapets incentivprogram. Se begrunnelse sak 8. Asetek 14.aug Sak 2: Fullmakt i forbindelse med opsjonsordning. KLP og KLP-fondene stemmer mot selskapets opsjonsordning. Dels fordi ordningen er for omfattende etter vårt syn, dels fordi opsjonene kan tildeles under markedspris. Videre kan opsjoner også tildeles til styremedlemmer, noe som er i strid med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Asetek 14.aug Sak 3: Godkjennelse av retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. Se begrunnelse sak 2. Asetek 14.aug Sak 5: Etablering av valgkomité samt valg av komiteens medlemmer. Det er positivt at selskapet velger å etablere valgkomité og KLP og KLP-fondene støtter derfor dette forslaget. Vi registrerer dog at det er foreslått at styreleder skal være fast medlem av komiteen, noe som medfører at komiteen ikke er uavhengig. Dette er ikke i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og vi håper at denne bestemmelsen vil bli endret i fremtiden. FOR Atea 30. april Sak 12.1 og 12.2: Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse (rådgivende) samt Retningslinjer for tildeling av aksjer/opsjoner. Selskapet har ikke en historie med store bonuser, men har allikevel ikke etablert tak for bonusprogrammer slik det er anbefalt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Videre er det oppgitt lite informasjon om bonusprogrammet i erklæringen (selv om selskapet har gitt mer informasjon om prestasjonskriterier i dialog med KLP). Når det gjelder opsjonsprogrammet kan opsjonene utøves en tredjedel per år. Det er positivt at programmet strekker seg over tid, men for å oppnå ønsket incentiveffekt mener vi allikevel at mesteparten av opsjonene bør beholdes i minst tre år. Atea 12. nov Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR

3 Austevoll 24.mai Sak 10: Godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen bør ifølge allmennaksjeloven gi informasjon om alle elementer knyttet til godtgjørelse. I dette tilfelle gis ingen informasjon om selskapets bonusprogram (som for eksempel prestasjonskriterier, tak for utbetaling eller tidsperspektiv). Awilco LNG 07.jun Sak 9: Godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapets syntetiske opsjonsprogram har en strike som er under markedskurs. Videre tildeles bonus til administrerende direktør diskresjonært, i motsetning til øvrige i ledelsen som mottar bonus etter definerte resultatkriterier. Selskapet har heller inget definert tak for bonus til administrerende direktør. Bakkafrost 18.apr Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Bassdrill 11.jul Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Bionor Pharma 15.mai Sak 3: Godkjennelse av godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapets opsjonsprogram muliggjør tildeling av opsjoner til styremedlemmer, noe som er i strid med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Videre kan opsjonene utøves 1/3 pr år over en treårsperiode, mens KLP og KLP-fondene helst ser at bindningstiden er minimum tre år i aksjebaserte programmer for å sikre en langsiktig insentiveffekt. Bionor Pharma 15.mai Sak 5: Styrefullmakt til kapitalforhøyelse til bruk i selskapets incentivprogram. Se begrunnelse sak 3. Bionor Pharma 07.okt Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Bonheur 30.mai Sak 4: Valg av medlemmer til representantskap. Selskapet har ikke oppgitt kandidater AVSTÅ som stiller til valg. Bouvet 13.mai Stemmer i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Bouvet 28.nov Stemmer i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Bridge Energy 10.jan Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Bridge Energy 22.mai Sak 9: Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet gjennomførte høsten 2012 en re-prising av eksisterende opsjonsordning, noe KLP og KLP-fondene ikke godkjente. Selskapet innførte positive elementer så som en utøvelsesperiode på over tre år, krav til aksjeeierskap og resultatkrav, men striken for de omgjorde opsjonene er for lav (pålydende NOK 1). Samlet sett er de ulike opsjonsprogrammene for omfattende. Bridge Energy 22.mai Sak 12: Fullmakt til styret til å utstede aksjer for oppfyllelse av aksjeopsjonsprogrammet. Se begrunnelse sak 9. BW Offshore 16.mai Sak 5: Fullmakt til styret å velge styremedlemmer. Selskapets styre vil etter styrevalget på generalforsamlingen ha fem styremedlemmer, men vedtektene åpner for inntil ti styremedlemmer. I denne saken ber styret om fullmakt til å selv komplettere styret med ytterligere medlemmer dersom styret finner det ønskelig. KLP og KLP-fondene ønsker ikke å gi styret en slik fullmakt da styrevalg skal være opp til eierne. BWG Homes 24.mai Stemmer i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Cermaq 21.mai Sak 12: Erverv av aksjer i Copeinca ASA: Fortrinnsrettsemisjon. Cermaq har annonsert FOR at selskapet har inngått avtaler med Copeinca ASA og enkelte av Copeincas aksjonærer som ville sikre Cermaq over 50 prosent av aksjene i Copeinca. Samtidig har Marine Harvest lagt bud på Cermaq-aksjer, men på betingelsen at Copeinca-transaksjonen ikke blir gjennomført. KLP og KLP-fondene deler Cermaqs syn på at oppkjøpet av Copeinca vil gi strategiske synergieffekter for selskapet. Videre mener vi at Marine Harvests bud på Cermaq er for lavt. Vi stemmer derfor for emisjonen. Cermaq 11.jul Stemmer for styrets forslag. FOR

4 Clavis Pharma 2. mai Sak 4: Valg av styremedlem. Aksjeeier Tycoon Industrier har bedt om ekstraordinær generalforsamling for å velge nytt styre, men nytt forslag til styrekandidater foreligger ikke tidsnok i forkant av generalforsamlingen. KLP og KLP-fondene mangler derfor beslutningsgrunnlag. Det Norske Oljeselskap 17.apr Sak 11: Valg bedriftsforsamling. KLP og KLP-fondene stemmer mot valgkomiteens innstilling til bedriftsforsamling da den etter vårt skjønn ikke i tilstrekkelig grad representerer aksjonærfelleskapet. Slik vi ser det er for mange av de aksjonærvalgte kandidatene avhengige har selskapets hovedaksjonær og kun et fåtall kan anses som uavhengige. Det Norske Oljeselskap 17.apr Sak 12: Styrefullmakt til kapitalforhøyelse. Fullmakten kan brukes i overtakelsessituasjoner. At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). Det Norske Oljeselskap 17.apr Sak 13: Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer. Fullmakten kan brukes i overtakelsessituasjoner. Det Norske Oljeselskap 17.apr Sak 7: Valg av medlemmer til styret. KLP og KLP-fondene stemmer mot valgkomitteens forslag til styrekandidater på grunn av at det samlede styret etter vårt skjønn ikke ivaretar kravene til uavhengighet som spesifisert i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Slik vi ser det er 3 av 5 aksjonærvalgte medlemmer å regne som avhengig av selskapets hovedaksjonær. Dette inkluderer styrets leder.

5 Det Norske Oljeselskap 17.apr Sak 11: Valg av bedriftsforsamling. KLP og KLP-fondene holdt følgende innlegg på generalforsamlingen: KLP og KLP-fondene har de siste årene stilt spørsmål ved om bedriftsforsamling er et organ som er viktig for bedriftsdemokratiet. Organet ble som selskapsorgan innført i 1972 som en del av en større selskapsrettslig reform med sikte på å øke de ansattes muligheter til innflytelse. Ordningen ble innført samtidig som de ansatte fikk rett til å kreve valg av medlemmer til selskapets styre. Generelt er det lite kunnskap om hvordan ordningen fungerer. Medlemmene registreres heller ikke i Brønnøysund-registeret og det er således ingen oppfølging av utbredelse og etterlevelse. Ordningen er mer enn 40 år gammel og både praksis og idealer for god eierstyring har endret seg siden. Ordningen er særnorsk og med dagens globale markeder og store andel utenlandske aksjonærer, kan den gjøre selskapene mindre attraktive som investeringsobjekter. I 1985 kom derimot en lovendring som gjorde at selskapene kan avtale seg bort fra kravet noe blant annet Hydro, Yara og Orkla har gjort. Det er ikke opp til oss aksjonærer å avgjøre etablering av bedriftsforsamling. Slik vi forstår det skjer etableringen i Det Norske etter en rydding og god prosess og i tråd med de ansattes ønsker. Vi har stor respekt for ansattes rettigheter og ønske om innflytelse og mener deres bidrag er viktig for selskapet og verdiskapingen. Men vi mener bidraget blir viktigere og innflytelsen større direkte i selskapets styre. Bedriftsforsamlingen er et unødvendig mellomledd som fratar generalforsamlingen den viktigste bestemmelsesretten som er styrevalg. Dette bryter derfor med et viktig prinsipp i tradisjonell god eierstyring og selskapsledelse. Vår appell går derfor særlig til de ansatte i Det Norske Oljeselskap hvor vi ber de i tiden fremover vurdere deres innflytelse. Vi ber de ansatte vurdere å avtale seg bort fra kravet dersom deres innflytelse ikke styrkes med ny ordning. En sterkere styrerepresentasjon, for eksempel i kombinasjon med representasjon i selskapets valgkomité, mener vi helt klart vil styrke de ansattes bidrag i virksomhetsstyringen. Det Norske Oljeselskap 17.apr Sak 7: Valg av medlemmer til styret. KLP holdt følgende innlegg på generalforsamlingen: KLP og KLP-fondene stemmer mot selskapets styre og bedriftsforsamling da vi mener valgkomiteens innstilling ikke i tilstrekkelig grad og samlet sett ivaretar kravene til uavhengighet. Vi mener selvsagt at en stor aksjonær skal være godt representert i styrende organer, men at balansen i dette tilfellet ikke er representativt for aksjonærfellesskapet. Ved utøvelsen av styrets oppgaver er det viktig at styret, i samsvar med allmennaksjeloven, opptrer som et kollegialt organ. Styremedlemmene skal ikke opptre som individuelle representanter for ulike aksjeeiere, aksjeeiergrupperinger eller andre interessegrupper. Grunnleggende for uavhengighetsprinsippene er nettopp at selskapets styre og bedriftsforsamling skal være i stand til å fatte beslutninger på et uavhengig grunnlag til det beste for selskapet, de ansatte og alle selskapets eiere. Dette blir et særlig viktig i år ettersom selskapet etablerer bedriftsforsamling. Det gjør at vi som aksjonærer blir fratatt vår medbestemmelse i fremtidige styrevalg. Vi ber derfor påtroppende styreleder, styret og bedriftsforsamling om å utvise særlig oppmerksomhet om denne problemstillingen ved å sikre god styrebehandling og uavhengighet i selskapets beslutningsprosesser. DNB 30. april Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR

6 DNO International 12.jun Sak 5: Styrevalg. Styreleder er ikke eksplisitt en del av selskapsledelsen, men har titel executive director og det er foreslått et ekstraordinært styrehonorar for å kompensere for et utvidet styreverv. KLP og KLP-fondene mener at det er viktig at rollefordelingen mellom styreleder og daglig ledelse opprettholdes og at styrets uavhengighet sikres. Vi stemmer derfor mot styreleder i en slik rolle. DNO International 12.jun Sak 6: Styrehonorar. Valgkomiteen foreslår at styreleders honorar øker fra kr til kr. Se KLP og KLP-fondenes begrunnelse for å stemme mot under sak 5. Videre er styreleder selv medlem av valgkomiteen som foreslår økningen i honorar. DNO International 12.jun Sak 9: Fullmakt til kapitalforhøyelse. Fullmakten på 15 prosent av aksjekapitalen overskrider KLP og KLP-fondenes øvre grense for generelle fullmakter. Fullmakten kan i tillegg benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). DNO International 12.jun Sak 10: Fullmakt til erverv av egne aksjer. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). DNO International 12.jun Sak 10: Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte. Selskaper har inngått en etterlønnsavtale med tidligere administrerende direktør som nå er videreført til hans arbeid som strategisk rådgiver til styret. Dette er en mer omfattende etterlønnsordning en KLP og KLPfondene støtter. DOF 24.mai Sak 6: Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse. Selskapets administrerende direktør får 0,5 prosent av selskapets årlige resultat i bonus. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør resultatavhengig godtgjørelse knyttes til verdiskaping for aksjeeierne eller resultatutvikling for selskapet over tid og ikke bidra til kortsiktige disposisjoner som kan være skadelige for selskapet. KLP og KLP-fondene mener at man for å sikre dette bør ha visse rammer rundt et bonusprogram, for eksempel krav på positivt resultat på et visst nivå, sammenligning av resultatet til relevante indekser eller konkurrenter, og utbetaling som reflekterer resultater over lang tid. I et slikt bonussystem vil for eksempel endringer i regnskapsprinsipper påvirke utbetalingen. DOF 24.mai Sak 11: Fullmakt til kapitalforhøyelse. Selskapet ber om en generell fullmakt på 25 prosent av aksjekapitalen. Dette overskrider KLP og KLP-fondenes øvre grense på 10 prosent for generelle kapitalforhøyelser. Dolphin Group 31.mai Sak 6: Godkjennelse av styrehonorar. I tillegg til ordinært styrehonorar foreslåes styreleder å motta årslønn ettersom han er valgt som executive chairman. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør ledende ansatte ikke være medlem av styret, da dette vil kunne føre til blandning av roller og svekket uavhengighet. KLP og KLP-fondene stemmer derfor mot styreleders honorar. Dolphin Group 31.mai Sak 11: Godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet skriver at det vil implementere en Performance and Incentive plan i løpet av 2013, men oppgir ingen mer informasjon om hva en slik plan vil inneholde. Selskapet bør presentere programmet for en rådgivende avstemming av generalforsamlingen hvis det gjelder generell bonus eller bindende avstemming hvis ordningen inneholder aksjebaserte elementer.

7 Dolphin Group 31.mai Sak 12: Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen. Selskapet ber om en fullmakt som overskrider KLPs og KLP-fondenes øvre grense på 10 prosent av aksjekapitalen for generelle fullmakter. I tillegg skal fullmakten kunne benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). Dolphin Group 31.mai Sak 13: Fullmakt til å utstede nye opsjoner. KLP og KLP-fondene mener at opsjonsprogrammet er for omfattende. Videre ser vi gjerne at opsjonene beholdes en lengre tidsperiode enn det som er tilfell hvor 1/3 kan utøves hvert år for å oppnå tilsiktet langsiktig incentiveffekt. Dolphin Group 31.mai Sak 14: Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen for å oppfylle opsjonsprogram. Se begrunnelse sak 13. I tillegg skal fullmakten kunne benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). Dolphin Group 31.mai Sak 15: Fullmakt til erverv av egne aksjer. Fullmakten skal kunne benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). Eidesvik Offshore 13.mai Stemmer i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Ekornes 15.mai Stemmer i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Electromagnetic Geo- Services 21.jun Sak 4: Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapets opsjonsprogram omfatter også styremedlem. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør styret ikke ha resultatbasert godtgjørelse, da dette vil kunne svekke styrets uavhengighet. Opsjonsprogrammet er i tillegg for omfattende etter vårt syn. Videre er tildelingen ikke basert på definerte prestasjonskriterier, men diskresjonær etter styrets skjønn. Avslutningsvis er det positivt at striken i opsjonsprogrammet øker hvert år, men vi ser likevel gjerne at opsjonene måtte beholdes over en lenger tidsperiode for å sikre en langsiktig incentiveffekt. Pr i dag kan 20 prosent av opsjonene utøves allerede ved tildeling og så resten 20 prosent pr år. Electromagnetic Geo- Services Electromagnetic Geo- Services Electromagnetic Geo- Services Electromagnetic Geo- Services 21.jun Sak 6.2: Fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsprogram. Se begrunnelse sak jun Sak 7: Fullmakt til tilbakekjøp av aksjer. Selskapet ber om en generell fullmakt på 20 prosent av aksjekapitalen, noe som overskrider KLPs og KLP-fondenes øvre grense for generelle fullmakter. 21.jun Sak 14: Godkjennelse av omfang av opsjonsprogram. Se begrunnelse sak jun Sak 13.1: Gjenvalg av Bjarte Bruheim som styreleder. KLP og KLP-fondene mener at det er viktig att rollefordelingen mellom styreleder og daglig ledelse opprettholdes og at styrets uavhengighet sikres. Styreleder er i dette tilfelle "executive director" og honoreres også deretter. Det er presisert i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse at styreleder ikke bør påta seg særskilte oppgaver i tillegg til styrevervet samt at selskapets daglige ledelse ikke bør være styremedlemmer. KLP og KLP-fondene stemmer derfor mot styreleder i en slik rolle.

8 Electromagnetic Geo- Services 21.jun Sak 8: Godtgjørelse til styret. Styreleder honoreres i tillegg til vanlig styrehonorar i og med at han har avtale om arbeid utover styrevervet. Styreleder har også samme etterlønnsavtale som selskapsledelsen har (12 måneders lønn). KLP og KLP-fondene mener at det er viktig att rollefordelingen mellom styreleder og daglig ledelse opprettholdes og å sikre at styreleder er uavhengig og stemmer derfor mot dette honorar til styret. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør ikke styreleder påta seg særskilte oppgaver i tillegg til styrevervet. Eltek 07.mai Sak 6: Godkjennelse av godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet har inngått etterlønnsavtale på to års lønn ved change of control, noe som overskrider KLPs og KLPfondenes øvre grense for etterlønn. Videre gir selskapet knapp informasjon om incentivprogrammet, eksempelvis type utbetaling, prestasjonskriterier, tak og rammer etc. Eltek 07.mai Sak 10b-c: Valg av medlemmer til valgkomité. To av de foreslåtte kandidatene er styremedlemmer i selskapet. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør maksimalt ett medlem av valgkomiteen være styremedlem, og vedkommende bør i så fall ikke stille til gjenvalg. KLP og KLP-fondene stemmer derfor mot William Crown og Hugo Mauerstad som valgkomitémedlemmer. Evry 13.mai Sak 11: Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Som langtidsincentivordning mottar ledelsen en gitt prosentsats av fastlønn i bonus per år og nettobeløpet skal investeres i aksjer. Programmet kommer i tillegg til et allerede eksisterende årlig bonusprogram. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør ordninger for variabel lønn være prestasjonsrettede og forankret i målbare forhold som den ansatte kan påvirke. KLP og KLP-fondene er positive til at ledelsen eier aksjer og synes det er positivt med bindningstid på aksjene i dette programmet. Men i og med at tildelingen av aksjer ikke er knyttet direkte opp mot prestasjonskrav eller kriterier mener vi at dette programmet har mer karakter av en fast utbetaling/lønn enn et langtidsincentiv. Evry 13.mai Sak 14: Aksjonærforslag: Evaluering av foretatte bedsriftsoppkjøp. Forslagsstiller ber styret om å gjennomføre evalueringsprosesser på utvalgte investeringer, men spesifiserer ikke hvilken slags evaluering som ønskes og begrunner ikke forslaget ytterligere. Farstad Shipping 15.mai Sak 7: Godtgjørelse til ledende ansatte. CEO og CFO er berettiget til en kompensasjon tilsvarende to års lønn dersom det forekommer en endring i kontrollerende eierskap slik at vedkommende forlater sin stilling, uavhengig om dette er grunnet oppsigelse eller fratredelse på eget initiativ. Dette overskrider KLPs og KLP-fondenes øvre grense for etterlønn. Fred Olsen Energy 30.mai Sak 9: Valg av styre. Selskapet har ikke oppgitt kandidater som stiller til valg. AVSTÅ Frontline 8. mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Ganger Rolf 30.mai Sak 5: Valg av medlemmer til representantskap. Selskapet har ikke oppgitt kandidater AVSTÅ som stiller til valg. Gjensidige Forsikring 25.apr Sak 6a-b: Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte. Administrende direktør har en pensjonsavtale som gir 100 prosent lønn i alderen 62-67, så 70 prosent lønn fra 67 år. Administrerende direktør kan også etter avtale gå av ved 60 og da også 100 prosent lønn til 67. KLP og KLP-fondene støtter ikke pensjonsordninger med for lav avgangsalder og høy utbetaling.

9 Golden Ocean Group 20.sep Styrevalg. Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør derfor - i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse - være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Videre bør ledende ansatte ikke være medlem av styret.i dette tilfellet oppfyller ikke styret kravet om uavhengighet i norsk anbefaling. I tillegg er ledende ansatte medlem av styret og rollene som administrerende direktør og styreleder innehas av samme person. Alle styremedlemmer må ikke være uavhengige, det er for eksempel naturlig at hovedaksjonær er representert i styret, men styret bør som kollektiv oppfylle uavhengighetskravene. KLP og KLP-fondene stemmer derfor for den uavhengige styrekandidaten og mot de øvrige. Hoegh LNG Holdings 22.mai Stemmer i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Independent Tankers 20.sep Styrevalg. Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør derfor - i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse - være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Videre bør ledende ansatte ikke være medlem av styret.alle styremedlemmer må ikke være uavhengige, det er for eksempel naturlig at hovedaksjonær er representert i styret, men styret bør som kollektiv oppfylle uavhengighetskravene i den norske anbefalingen. Da dette ikke er tilfelle stemmer KLP og KLP-fondene stemmer mot styresammensetningen. Kongsberg Automotive Holding 05.jun Stemmer i tråd med styrets forslag i alle saker. Kongsberg Gruppen 3. mai Sak 11.5: Valg av Roar Flåthen som styremedlem. Det fremkommer av valgkomiteens innstilling at komiteen er delt i sin innstilling av styremedlemmer. Basert på samtaler med samtlige styremedlemmer og konsernsjef har valgkomiteen utarbeidet en kravspesifikasjon som skulle danne grunnlaget for arbeidet med å finne rett kompetanseprofil på nye styremedlemmer. Et mindretall av valgkomiteen, Alexandra Morris, skriver: "Flåthens kompetanse og erfaring samsvarer i begrenset grad med den kompetanseprofil en samlet valgkomité utarbeidet for nye styremedlemmer. Valgkomiteen ble informert om at største eier, Statens Nærings- og handelsdepartement likevel ville innstille Flåthen på kommende generalforsamling på basis av andre kvalifikasjoner enn det valgkomiteen hadde lagt til grunn." Morris innstiller på at valgkomiteen arbeider videre med sikte på å fremme forslag til ny styrekandidat som har de kvalifikasjoner som ble etterspurt i kravspesifikasjonen. KLP og KLP-fondene mener at valgkomiteen er et viktig organ i bedriftsdemokratiet. Spesielt viktig er gode prosesser for å sikre en riktig sammensetning av styret for å ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse. En identifisering av selskapets og styrets behov er en essensiell del av dette. Argumentasjonen i valgkomiteens delte innstilling indikerer dog at prosessen i dette tilfellet ikke ble fulgt som planlagt og at flertallet i valgkomiteen velger å fravike den utarbeidede kompetanseprofilen. Dette er ikke til det beste for selskapet, styret eller aksjonærene. På bakgrunn av dette støtter KLP og KLPfondene valgkomiteens mindretall. FOR

10 Lerøy Seafood Group 23.mai Sak 9: Fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen. Fullmakten skal benyttes i aksjeprogrammet rettet mot ansatte. I tillegg er det spesifisert at fullmakten skal kunne benyttes i forbindelse med opsjonsprogram. Et opsjonsprogram må godkjennes av generalforsamlingen og siden et slikt forslag ikke er lagt frem får ikke denne fullmakten støtte. Marine Harvest 23.mai Sak 7: Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med kjøp av aksjer i Cermaq. Hvorvidt denne fullmakten vil bli aktuell avhenger av om Cermaqs oppkjøp av Copeinca blir nedstemt på generalforsamlingen til Cermaq. KLP og KLP-fondene støtter i utgangspunktet Cermaqs oppkjøp av Copeinca og mener at det bud som Marine Harvest per i dag har gitt på Cermaq-aksjene er for lavt. Marine Harvest 23.mai Sak 10: Fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån. Fullmakten omfatter inntil 17 prosent av aksjekapitalen og overskrider dermed, både isolert sett og sammen med ytterligere en generell fullmakt i sak 9, KLPs og KLP-fondenes øvre grense for generelle fullmakter. FOR Marine Harvest 15.nov Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Master Marine 27.jun Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Nordic Semiconductor 19.apr Sak 10: Godkjenning av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør og andre ledende ansatte. I 2011 inngikk selskapet en avtale med administrerende direktør om en såkalt retention bonus for perioden Administrerende direktør vil, i tillegg til fastlønn og bonus, årlig motta et kontantbeløp som øker for hvert år i denne perioden. Totalt beløp for perioden er 10 millioner. Hvis selskapet blir kjøpt opp vil gjenstående beløp bli utbetalt etter at oppkjøpet er gjennomført. Vi har forståelse for viktigheten av å beholde ledelsen, men mener at slike bonusavtaler er uheldig praksis og stemmer mot bonusavtalen på et prinsipielt grunnlag. I 2012 utstedte selskapet også opsjoner til ledelsen som kan innløses etter ett år. Norsk Hydro 8. mai Sak 6: Styrets erklæring om godtgjørelse. Selskapets langsiktige incentivprogram gir et fast kontantbeløp (15, 25 eller 30 prosent av fastlønn) til de som omfattes av programmet. Nettobeløpet må investeres i aksjer og aksjene skal beholdes i tre år. Programmet kommer i tillegg til et allerede eksisterende årlig bonusprogram. Det er positivt at det er fastsatt bindingstid på aksjene, men i og med at incentivprogrammet ikke er knyttet direkte opp mot årlige resultater mener vi at dette programmet har mer karakter av en fast utbetaling/lønn. Vilkåret for utbetaling er positivt driftsresultat foregående år, men vi ser gjerne at prestasjonskriterier nyttet til tildelingen er mer ambisiøse. Vi ønsker samtidig å nevne selskapets aksjeprogram for ansatte. KLP og KLP-fondene er positive til at ansatte eier aksjer i selskapet, samt til at rabatten henger sammen med utvikling i aksjekurs. Vi mener allikevel at aksjerabatten (25-50 prosent) som de ansatte får i selskapets aksjeprogram er noe i overkant i et program hvor det ikke er bindingstid på aksjene. Norwegian Energy Company 22.mar Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Norwegian Energy Company 08.mai Sak 8: Godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapets ledelse har fått god uttelling i både bonusprogram og tildeling av nye opsjoner, selv om dette ikke er i samsvar med selskapets resultater. KLP og KLP-fondene stiller derfor spørsmålstegn ved strukturen for godtgjørelsesordningene. KLP og KLP-fondene stemmer mot sak 8. Norwegian Energy Company 08.mai Sak 10: Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer i forbindelse med ansattes insentivprogram. Se begrunnelse sak 8.

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning på selskaper notert på Oslo børs

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning på selskaper notert på Oslo børs KLPs og KLP-fondenes stemmegivning på selskaper notert på Oslo børs 2012 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier Holding ABG Sundal Collier Holding 26.apr 26.apr Sak 8 Redegjørelse for

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-28.7.2014

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-28.7.2014 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-28.7.2014 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 24.apr Sak 8. Styrets erklæring om lønn

Detaljer

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes eierstyring bygger på beste praksis innenfor corporate governance som nedfelt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Detaljer

Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs. Oslo, 18. April 2013

Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs. Oslo, 18. April 2013 Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs Oslo, 18. April 2013 Bakgrunn og formål for evalueringen Ernst & Young har på vegne av Norsk Utvalg for Eierstyring

Detaljer

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond folketrygdfondet 1 1 eierrapport 2012 kort fortalt Statens pensjonsfond

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Sølvtrans Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til Ordinær Generalforsamling i Sølvtrans Holding ASA den 16. mai 2012, klokken 10.00 i selskapets

Detaljer

Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen

Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen KLPs gjennomgang av resultatene fra generalforsamlingssesongen 2011 KLP har nok en gang gjort opp status etter årets generalforsamlingssesong og gjennomgått

Detaljer

Sølvtrans er ett av verdens ledende brønnbåtselskaper innen transport av levende laks og ørret.

Sølvtrans er ett av verdens ledende brønnbåtselskaper innen transport av levende laks og ørret. ÅRSRAPPORT 2010 Sølvtrans er ett av verdens ledende brønnbåtselskaper innen transport av levende laks og ørret. SØLVTRANS HOLDING ASA 2010 INNHOLD 01 02 03 04 05 06 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE s. 06

Detaljer

Sølvtrans ble etablert i 1986 og børsnotert på Oslo Axess i 2010. Selskapet har sitt hovedkontor i Ålesund.

Sølvtrans ble etablert i 1986 og børsnotert på Oslo Axess i 2010. Selskapet har sitt hovedkontor i Ålesund. Årsrapport 2012 Om Sølvtrans Holding ASA Sølvtrans Holding ASA er verdens største brønnbåtselskap for transport av levende laks og ørret. Selskapet er ledende i bruk av lukket teknologi, et kostnadseffektiv

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Med endringer som foreslått av styret 25. juni 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 26.

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE NORSK ANBEFALING EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE www.nues.no 23. oktober 2012 Beriktiget utgave Norsk anbefaling EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 1 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Topplederlønn og avkastning. En analyse av de 25 største selskapene på Oslo Børs 2004 2011

Topplederlønn og avkastning. En analyse av de 25 største selskapene på Oslo Børs 2004 2011 Topplederlønn og avkastning En analyse av de 25 største selskapene på Oslo Børs 2004 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 3 Innledning... 4 Om kravet til redegjørelse om godtgjørelse til ledende ansatte...

Detaljer

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006.

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. - 1 - Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. Innhold 1 Innledning... 1 2 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse... 2 3 Virksomhet...

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

TIL AKSJONÆRENE I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA TIL AKSJONÆRENE I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA avholdes Onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium,

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse (Redegjørelse for foretaksstyring) Orklas prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for aksjonærer, ansatte

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Bouvet ASA (Bouvet) er opptatt av å praktisere god eierstyring og selskapsledelse, for å styrke tilliten til selskapet og dermed bidra til best mulig langsiktig verdiskapning

Detaljer

Verdigrunnlag og etiske retningslinjer Styret har fastsatt selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

Verdigrunnlag og etiske retningslinjer Styret har fastsatt selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Eierstyring og selskapsledelse Norway Seafoods Group AS har som mål å skape størst mulig verdier for sine aksjeeiere over tid. God eierstyring og selskapsledelse skal bidra til å redusere risikoen og sikre

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002 Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge Høringsforslag 24. oktober 2002 Kommentarer bes sendt: NFF Postboks 1276 Vika 011 Oslo nff@finansanalytiker.no Svarfristen er 9. desember 2002 Side

Detaljer

Styrets redegjørelse. for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse. for eierstyring og selskapsledelse 2014 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne publikasjonen er Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, en del av Årsrapporten. Statoil 2015 STATOIL ASA POSTBOKS 8500

Detaljer

2 ÅR 010 S R A P P O R T

2 ÅR 010 S R A P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 HISTORIKK 05 HOVEDTALL OG VIKTIGE HENDELSER 05 STRATEGISKE HENDELSER SISTE 10 ÅR 06 KONSERNLEDEREN HAR ORDET 09 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 15 NØKKELTALL OG

Detaljer

2 ÅR 01 S R A P P 1 ORT

2 ÅR 01 S R A P P 1 ORT ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innhold 04 HISTORIKK 05 HOVEDTALL 05 STRATEGISKE HENDELSER SISTE 10 ÅR 06 KONSERNLEDEREN har ordet 09 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 19 NØKKELTALL OG GRAFER 20 STYRETS ERKLÆRING

Detaljer