Noter Cermaq-gruppen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Noter Cermaq-gruppen"

Transkript

1 Noter Cermaq-gruppen

2 NOTE 1 Selskapsinformasjon Cermaq ASA er registrert og hjemmehørende i Norge og selskapets aksjer omsettes offentlig på Oslo Børs. Cermaq-gruppen har ett strategisk virksomhetsområde; Bærekraftig havbruk, samt annen virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. Selskapet skal ha en aktiv rolle knyttet til forskning og utvikling i havbruksnæringen. Annen ikke-rapporteringspliktig virksomhet i konsernet er samlet i «Øvrig virksomhet» og omfatter datterselskapet Norgrain AS og aktiviteten i morselskapet Cermaq ASA. Bærekraftig havbruk omfatter produksjon av smolt og matfisk, samt slakting, bearbeiding, salg og distribusjon av salmonide arter. Cermaq ASAs konsernregnskap for året som sluttet 31. desember 2013, ble godkjent for offentliggjøring ved styrevedtak av 25. mars 2014.

3 NOTE 2 Regnskapsprinsipper 2.1 Grunnlag for utarbeidelse av konsernregnskapet Uttalelse om etterlevelse Konsernregnskapet til Cermaq ASA og dets datterselskaper er avlagt i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som fastsatt av EU og tilhørende fortolkningsuttalelser samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven og som skal anvendes per 31.desember Grunnlag for måling Konsernregnskapet er utarbeidet på grunnlag av historisk kost, med unntak av følgende: derivater måles til virkelig verdi finansielle eiendeler tilgjengelige for salg måles til virkelig verdi biologiske eiendeler måles til virkelig verdi med fradrag for estimerte salgskostnader Prinsipper for fastsettelse av virkelig verdi er nærmere beskrevet i prinsippene nedenfor og i relevante noter. Regnskapsprinsippene er anvendt konsistent for alle årene som er presentert. Presentasjonsvaluta Tallene er i norske kroner og alle summer er avrundet til nærmeste tusen hvis ikke annet er angitt. Benyttede kurser for omregning til norske kroner i finansregnskapet er hentet fra Norges Bank eller kvoterte kurser fra en av de større nordiske bankene dersom Norges Bank ikke oppgir kurser for en spesifikk valuta. Resultatregnskapet omregnes til gjennomsnittlige valutakurser for hele året som er beregnet ut fra vektede dagskurser. Konsernets benyttede omregningskurser er vist i tabellen nedenfor: Relevante valutakurser Sluttkurs 31. desember Gjennomsnittlig kurs USD/NOK 6,0837 5,5664 5,8768 5,8210 GBP/NOK 10,0527 8,9958 9,1968 9,2199 CAD/NOK 5,7160 5,5968 5,7031 5,8229 VND/NOK 0,0003 0,0003 0,0003 0, Implementering av nye og reviderte standarder og fortolkninger Fra 1. januar 2013 er følgende standarder tatt i bruk som påvirker regnskapet i større grad: Endringer i IAS 1 Presentasjon av finansregnskap vedrørende totalresultat. Endringen innebærer at poster i totalresultat skal grupperes etter hvorvidt de senere skal reklassifiseres til det ordinære resultatet. Endringene har kun betydning for presentasjon og har ingen påvirkning på konsernets finansielle stilling eller resultat. IAS 19 Ytelser til ansatte ble endret med virkning fra 1. januar Endringen medfører at alle estimatavvik innregnes i andre inntekter og kostnader (OCI) i perioden de oppstår. Det innebærer at det ikke lenger er tillatt med en korridorløsning. Endringene innebærer at den delen som føres over resultatet begrenses til netto renteinntekt (-kostnad) og periodens pensjonsopptjening. For øvrig er beregnet avkastning på pensjonseiendeler etter endringen beregnet med diskonteringsrenten som benyttes ved beregningen av brutto pensjonsforpliktelser. IAS 19R er anvendt retrospektivt, og sammenligningstallene er endret. Effekten ved implementering var som følger: Endring i perioden Effekt ytelsespensjon (26 047) (28 269) Effekt utsatt skatt (619) (Andre inntekter og kostnader) (19 164) (20 767) Endring av IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger angående nettopresentasjon av eiendeler og gjeld. Endringen krever ny noteinformasjon for å muliggjøre sammenligning mellom IFRSrapporterende foretak og foretak som rapporterer i henhold til US GAAP. IFRS 13 Måling til virkelig verdi har som mål å styrke konsistensen og redusere kompleksiteten ved å gi en klar definisjon av virkelig verdi, og er en felles kilde for kravene til måling av virkelig verdi og noteopplysninger til bruk for alle standarder der virkelig verdi er anvendt. Standarden øker ikke bruken av virkelig verdi, men gir veiledning i hvordan den skal fastsettes når virkelig verdi kreves eller tillates av andre standarder. Implementeringen av IFRS 13 har ikke hatt en vesentlig effekt på konsernregnskapet. For konsernregnskapet til Cermaq krevde innføringen av standarden økte noteopplysninger til måling av virkelig verdi av biologiske eiendeler. Se punkt 2.3 og note 18 for ytterligere informasjon. I siste del av denne noten er godkjente standarder, endringer og fortolkningsuttalelser som ikke har trådt i kraft omtalt. 2.3 Sammendrag av viktige regnskapsprinsipper Konsolideringsprinsipper og minoritetsinteresser Konsernregnskapet omfatter morselskapet Cermaq ASA og de selskaper hvor Cermaq ASA direkte eller indirekte har en eierandel på mer enn 50 prosent av den stemmeberettigede kapitalen og/eller har kontrollerende innflytelse. Selskaper hvor Cermaq ASA har en betydelig innflytelse (normalt definert som stemmeberettiget eierandel på mellom 20 og 50 prosent) på de driftsmessige og finansielle disposisjoner,

4 regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. I henhold til dette prinsippet vises resultatandel i selskapene fra den perioden betydelig innflytelse oppnås og til slik innflytelse opphører, på resultatlinjen «Andel resultat fra tilknyttede selskaper». Etter egenkapitalmetoden innregnes investeringer i tilknyttede selskaper i oppstillingen av finansiell stilling til anskaffelseskost justert for endringer etter ervervet i konsernets andel av netto eiendeler i de tilknyttede selskapene (dvs. totalresultat og egenkapitaljusteringer) fratrukket eventuelle nedskrivinger. Eventuell goodwill inngår i investeringsbeløpet og vurderes for nedskriving som en del av investeringen. Kjøp av datterselskaper regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Selskaper som er kjøpt i løpet av året, er konsolidert fra og med oppkjøpstidspunktet. Selskaper som er solgt i løpet av året, er konsolidert frem til overdragelsestidspunktet. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, der datterselskapenes regnskapsprinsipper samsvarer med konsernets valgte prinsipper. Konserninterne transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet samt urealisert internfortjeneste er eliminert. Internfortjenesten er knyttet til fôr benyttet i vareproduksjon av biologiske eiendeler. Minoritetenes andel av resultat etter skatt vises på egen linje etter konsernets årsresultat. Minoritetsinteresser i datterselskaper vises som en del av egenkapitalen, separat fra egenkapital henførbar til aksjonærer i Cermaq ASA. Minoritetsinteresser består enten av minoritetsinteressenes forholdsmessige andel av virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler eller av virkelig verdi av disse eiendelene på datoen for virksomhetssammenslutningen og av minoritetsinteressenes andel av endringer i egenkapitalen siden virksomhetssammenslutningen. Prinsipp for måling av minoritetsinteresser besluttes separat for hver virksomhetssammenslutning. Ved endring i eierandel i et datterselskap uten tap av kontroll, regnskapsføres endringen som en egenkapitaltransaksjon. Hvis konsernet mister kontrollen over et datterselskap, fraregnes dets eiendeler, gjeld, minoritetsinteresser og eventuelle akkumulerte omregningsdifferanser. Gjenværende investering på tidspunkt for tap av kontroll måles til virkelig verdi og gevinst eller tap innregnes. Klassifiseringsprinsipper Med kontanter og kontantekvivalenter menes kontanter og bankinnskudd. Konsernets konsernkontosystem er koblet med kontanter og kassakreditter innenfor det samme konsernkontosystemet og presentert netto. Andre eiendeler som inngår i varekretsløpet eller har forfall innen 12 måneder klassifiseres som omløpsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Gjeld som inngår i varekretsløpet eller har forfall innen 12 måneder klassifiseres som kortsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig når konsernet har en ubetinget rett til å utsette oppgjøret i minst 12 måneder etter rapporteringstidspunktet. Foreslått utbytte balanseføres som gjeld når konsernet har en ugjenkallelig forpliktelse til å utbetale utbyttet, normalt etter godkjenning på generalforsamlinger. Cermaq-gruppens nøkkeltall for resultatmåling under IFRS er driftsresultat før verdijustering av biologiske eiendeler. Verdijustering av biologiske eiendeler er vist på en egen linje i resultatregnskapet. Cermaq-gruppen rapporterer driftsresultat før verdijustering av biologiske eiendeler for å vise resultatet av salg i perioden. Omregning av utenlandsk valuta Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Eiendeler og forpliktelser i utenlandske virksomheter, inkludert goodwill og virkelig verdi-justeringer i forbindelse med oppkjøp, omregnes til norske kroner med valutakurs på balansedagen. Inntekter og kostnader i utenlandsk virksomhet omregnes til norske kroner ved bruk av gjennomsnittkurs i perioden. Omregningsdifferanser innregnes i totalresultatet. Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved å bruke kursen på transaksjonsdagen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, samt omregning av eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta på balansedagen, blir innregnet som finansposter i resultatregnskapet. Driftsinntekter Varesalg Driftsinntekter fra varesalg innregnes på leveringstidspunktet, som er tidspunktet hvor risiko og kontroll går over til kjøper. Driftsinntekter måles til virkelig verdi av mottatt vederlag eller fordring, redusert med rabatter, andre prisreduksjoner, avgifter og liknende. Overføring av risiko og avkastning knyttet til eierskap av varen varierer avhengig av vilkårene i den enkelte salgskontrakt eller vilkårene for den enkelte kunde. Fôrselskaper Risiko overføres til kunden ved levering eller på kundens anlegg avhengig av vilkårene i salgsavtalen. Oppdrettsselskaper Tidspunkt for overføring av risiko til kunden avhenger av leveringsbetingelsene slik de framgår av salgsavtalen. Leveringsbetingelsene varierer mellom land og mellom kunder. Når leveranse foregår med transportmidler som eies eller er leid av oppdrettsselskapet er leveransen normalt komplett og risikoen overføres når levering er foretatt til kjøperens angitte adresse. Der leveringen foregår på andre måter overføres risikoen vanligvis når

5 varene leveres til den aktuelle transportøren. Renteinntekter Renteinntekter innregnes i resultatet ved bruk av effektiv rentemetode. Utbytte Utbytte innregnes i resultatet når konsernets rett til å motta betaling er etablert. Virkelig verdi av biologiske eiendeler Levende fisk måles til virkelig verdi. For fisk der liten biologisk transformasjon har funnet sted eller at den biologiske transformasjonen ikke er forventet å påvirke prisen på fisken vesentlig, er faktisk påløpte kostnader benyttet som beste estimat på virkelig verdi. Denne estimeringen er benyttet for fisk opp til 1 kilo levende vekt. Slaktemoden fisk er vurdert til den mest relevante prisen på balansedagen for slaktet fisk justert for normaliserte salgskostnader. Slaktemoden fisk er definert som fra og med 4 kilo levende vekt og oppover for atlantisk laks. Atlantisk laks i intervallet 1 til 4 kilo levende vekt defineres som ikke-slaktemoden fisk. Tilsvarende vektstørrelser for stillehavslaks og ørret er 1 til 2,5 kilo levende vekt. Det finnes ikke et effisient marked for ikke-slaktemoden fisk. Estimering av virkelig verdi utføres ved hjelp av en virkelig verdi-modell. Modellen benytter den mest relevante prisforutsetningen på balansedagen, fortrinnsvis kvoterte markedspriser der dette er tilgjengelig, og/eller de beste estimatene for forventet pris på planlagt slaktetidspunkt. Estimert faktisk kostnad per lokalitet blir benyttet for å komme frem til forventet margin på tidspunktet fisken defineres som slaktemoden. Den forventede marginen blir resultatført gradvis basert på vektstørrelse med startpunkt der vesentlig biologisk transformasjon antas å ha funnet sted, altså fra 1 kilo levende vekt. Eksempelvis vil en atlantisk laks på 2 kilo levende vekt inkludere en tredjedel av forventet margin. Hvis forventet margin på planlagt slaktetidspunkt er negativ, vil beløpet bli innregnet som en negativ virkelig verdi-endring i sin helhet. I note 19 spesifiseres både faktiske kostnader og virkelig verdijustering av de biologiske eiendelene. Endringer i estimert virkelig verdi av biologiske eiendeler innregnes i resultatregnskapet på egen linje «Virkelig verdijustering av biologiske eiendeler» i driftsresultatet. Fastpriskontrakter Konsernet inngår langsiktige salgskontrakter for lakseprodukter. Kontraktene inngås med det formål at levering av laks skal finne sted. Kontraktene er ikke omsettelige. Fastpriskontrakter som medfører at konsernet er forpliktet til å selge slaktemoden fisk til en lavere pris enn den som danner grunnlag for markedsverdivurderingen av biologiske eiendeler, avsettes som forpliktelse. Finansielle derivater Cermaq-gruppen har enkelte finansielle derivater. Ved førstegangs innregning måles derivatene til virkelig verdi. Endring i virkelig verdi innregnes i resultatet, med unntak av de sikringsinstrumenter som oppfyller kravene til sikringsbokføring. Konsernets kriterier for å klassifisere et derivat som et sikringsinstrument følger kravene i IAS 39 og er som følger: (1) det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon, ved inngåelse av sikringen, på at sikringen er effektiv, (2) sikringen forventes å være svært effektiv med hensyn til å utlignende endringer i virkelig verdi eller kontantstrømmer henførbare til den sikrede risikoen, (3) for kontantstrømsikring må den forventede transaksjonen være svært sannsynlig, (4) sikringens effektivitet kan måles på en pålitelig måte og (5) sikringen vurderes løpende og har vist seg å være effektiv. Sikringsinstrumenter som klassifiseres som kontantstrømsikringer motvirker variasjoner i kontantstrømmene forårsaket av endrede rente-, valuta- og markedspriskurser. For kontantstrømsikringer som oppfyller vilkårene for sikringsbokføring, føres alle gevinster og tap på den effektive delen av kontrakten i totalresultatet, og den ineffektive delen føres i resultatregnskapet. Alle finansielle derivater balanseføres til virkelig verdi. Finansielle derivater balanseføres ved kontraktsinngåelse. Finansielle derivater føres ut av balansen når kontrakten utløper eller når gevinst- eller tapspotensialet i all hovedsak er overført. Finansielle derivater er klassifisert basert på forfall og sikringsinstrumenter er klassifisert konsistent med det underliggende sikringsobjektet. Finansielle instrumenter som ikke er derivater Andre finansielle eiendeler som tilhører konsernet klassifiseres i følgende kategorier: utlån og fordringer, finansielle eiendeler tilgjengelige for salg og andre forpliktelser. Klassifiseringen avhenger av hensikten med anskaffelsene. Ledelsen vurderer og bestemmer hvordan eiendelen skal klassifiseres ved førstegangsinnregning og foretar en ny vurdering av klassifisering på etterfølgende balansedatoer. Finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser førsteganginnregnes til virkelig verdi og med unntak for derivater, inkludert direkte henførbare transaksjonskostnader. Kjøp og salg av finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser innregnes på transaksjonstidspunktet. Andre finansielle eiendeler blir førstegangsinnregnet til virkelig verdi, med etterfølgende måling slik det er beskrevet under (bare de som er relevante for konsernet er listet opp): Utlån og fordringer Utlån og fordringer måles til amortisert kost ved hjelp av effektiv rente-metoden, redusert med eventuelle tap ved verdifall. Lånekostnader Lånekostnader som er direkte henførbare til anskaffelse, tilvirkning

6 eller produksjon av en kvalifiserende eiendel kapitaliseres på den aktuelle eiendelens anskaffelseskost. Andre lånekostnader resultatføres når lånekostnaden oppstår. Rentebærende lån måles til amortisert kost ved bruk av effektiv rente-metoden. Varebeholdninger Råvarer og innkjøpte handelsvarer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi etter FIFO-prinsippet. Ferdigvarer i fôrselskapene er fôr som er klart for levering til kunde, vurdert til det laveste av kostnad og netto realisasjonsverdi. Kostnaden for ferdigvarer omfatter alle påløpte bearbeidingskostnader. Bearbeidingskostnadene består av logistikk-, behandlings- og lagerkostnader. Cermaq-gruppen vurderer alle levende biologiske eiendeler (fisk) til virkelig verdi fratrukket estimerte salgskostnader. Ferdigvarer/frossen fisk på lager vurderes til det laveste av kost (virkelig verdi ved slakting) og netto salgsverdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler innregnes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Avskrivninger blir beregnet og kostnadsført fra det tidspunkt driftsmiddelet blir satt i drift, og er beregnet ut fra forventet utnyttbar levetid hensyntatt estimert restverdi. Det benyttes lineære avskrivinger, da dette best reflekterer forbruket av eiendelene. Det er benyttet ulike avskrivningssatser for et driftsmiddels enkeltdeler, dersom disse har forskjellig økonomisk levetid. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet. Avskrivninger kostnadsføres først når anlegget er klart til bruk. Gevinst og tap ved salg av anleggsmidler fastsettes som differansen mellom salgssum og balanseført verdi på salgstidspunktet. Ved salg av driftsmidler innregnes gevinst/tap som driftsinntekt-/kostnad. Dersom det foreligger indikasjoner på verdifall, estimeres gjenvinnbart beløp for å vurdere eventuelt tap ved verdifall. Dersom balanseført verdi overstiger gjenvinnbart beløp, nedskrives eiendelen, eventuelt den kontantstrømgenererende enheten eiendelen inngår i, til gjenvinnbar verdi. Avskrivningsmetoder, restverdier og anslått levetid vurderes årlig. Immaterielle eiendeler All intern forskning kostnadsføres når de påløper. Utviklingsutgifter blir kun balanseført når kravene til balanseføring er oppfylt. I 2013 ble alle utviklingsutgifter kostnadsført. Vederlag for oppdrettskonsesjoner, rettigheter og andre immaterielle eiendeler avskrives over rettighetsperioden. Konsernets oppdrettskonsesjoner anses å ha ubestemt utnyttbar levetid. Usikkerhet knyttet til fornyelse av eksisterende oppdrettskonsesjoner anses ikke å endre dette og følgelig er ikke oppdrettskonsesjonene gjenstand for avskrivning. Ved oppkjøp tilordnes konsesjonsverdi basert på sammenlignbare transaksjoner i sammenlignbare områder. Ved overtakelse av annen virksomhet mot vederlag som overstiger verdien av netto identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser, er differansen, i den utstrekning den representerer en forretningsverdi, oppført som goodwill i balansen. Goodwill er oppført til historisk kostpris, med fradrag for akkumulerte nedskrivinger. Goodwill blir ikke avskrevet. På anskaffelsesdatoen blir goodwill og oppdrettskonsesjoner henført til den kontantstrømgenererende enhet som forventes å dra fordel av felles synergier. Tap ved verdifall blir innregnet i henhold til en vurdering av de gjenvinnbare verdiene av hver kontantstrømgenererende enhet som goodwillen er knyttet til. For å fastslå hva som er konsernets kontantstrømgenererende enheter, er eiendelene gruppert etter det laveste nivået som det kan identifiseres separate og uavhengige kontantstrømmer for. Gjenvinnbare verdier beregnes ut fra bruksverdi snarere enn netto salgsverdi. Hvorvidt balanseført verdi av goodwill og oppdrettskonsesjoner med ubestemt levetid skal nedskrives for tap på verdifall, blir vurdert årlig eller oftere hvis det foreligger indikasjoner på at virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi. Pensjoner Konsernets selskaper har ulike pensjonsordninger og disse omfatter både ytelsesbaserte ordninger og innskuddsbaserte pensjonsordninger. Ytelsesbaserte pensjonsordninger Ytelsesbaserte pensjonsordninger, vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. I 2007 gikk morselskapet og heleide norske datterselskaper over fra sikrede til usikrede ytelsesbaserte ordninger for topp-pensjon (lønn over 12G) for ansatte som var med i ordningen per 31. desember Nyansatte/ansatte med lønn over 12G etter 1. januar 2007 har innskuddsbasert topp-pensjonsordning. Pensjonsforpliktelser finansiert over drift er beregnet og inngår i balanseført pensjonsforpliktelse. Periodens pensjonsopptjening og netto renteinntekt/-kostnad resultatføres umiddelbart. Pensjonskostnadene påvirker linjen personalkostnader i resultatregnskapet. Verdiendringer, både midler og forpliktelser, føres over andre inntekter og kostnader (OCI). Ytelsesbaserte ordninger periodiseres basert på en lineær opptjeningsfunksjon. Denne metoden fordeler påløpte pensjonsforpliktelser lineært over opptjeningsperioden. De ansattes opptjente pensjonsrettigheter i løpet av året er årets pensjonskostnad. Alle pensjonskostnader innregnes i resultatet som personalkostnader.

7 Pensjonsforpliktelsene er beregnet på grunnlag av langsiktig diskonteringsrente og langsiktige forventninger om fremtidig avkastning, lønnsvekst, inflasjon og pensjonsregulering. Innskuddsbasert pensjonsordning I 2006 gikk morselskapet og heleide norske datterselskaper over til innskuddsbaserte ordninger for kollektiv tjenestepensjon. Konsernet har dermed i tillegg til ytelsesordningen beskrevet ovenfor, ytet innskudd til lokale pensjonsplaner. Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper, og det foreligger ingen forpliktelse for selskapet utover årlig innbetaling. Inntektsskatt Skattekostnaden omfatter både betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Betalbar skatt regnskapsføres til det beløpet som forventes å bli betalt ut fra skattepliktig inntekt i konsoliderte regnskaper. Andel resultat fra tilknyttede selskaper er regnskapsført etter skatt. Andel av skatt i disse selskapene er derfor ikke vist som skattekostnad i konsernregnskapet. Betalbar skatt beregnes basert på skattesatser som var vedtatt eller i hovedsak vedtatt på balansedatoen. Utsatt skatt er balanseført på grunnlag av de midlertidige forskjeller og fremførbare underskudd som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret, og som medfører økt eller redusert fremtidig betalbar skatt når disse forskjellene reverseres i fremtidige perioder. Midlertidige forskjeller er forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat som oppstår i én periode og reverseres i en senere periode. Utsatt skatt er beregnet med utgangspunkt i nominelle skattesatser (vedtatte satser på balansedagen i det enkelte land) multiplisert med midlertidige forskjeller og fremførbare underskudd. Utsatt skattefordel blir balanseført når det kan sannsynliggjøres en fremtidig skattepliktig inntekt som gjør det mulig å utnytte fordelen. Periodeskatt og eiendeler eller forpliktelser ved utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner. Avviklet virksomhet En avviklet virksomhet er en separat og vesentlig del av en virksomhet eller et geografisk forretningsområde som har blitt avhendet eller som er tilgjengelig for salg. Klassifiseringen av avviklet virksomhet skjer ved salg eller når den aktuelle virksomheten oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som tilgjengelig for salg dersom det inntreffer før salget. I balanseoppstillingen presenteres eiendeler relatert til avviklet virksomhet og direkte henførbar gjeld til disse eiendelene brutto som henholdsvis Eiendeler holdt for salg og Gjeld holdt for salg fra tidspunktet kriteriene for avviklet virksomhet er oppfylte. Tidligere perioder i resultatregnskapet omarbeides, slik at sammenligningstallene blir presentert som om virksomheten var avviklet fra starten av perioden. Konserninterne transaksjoner elimineres på vanlig måte i konsernregnskapet frem til salgsdato. Dette medfører at kun inntekter og kostnader fra konserneksterne transaksjoner henføres til videreført og avviklet virksomhet. Følgelig vil hverken videreført eller avviklet virksomhet representere aktiviteten som om de var selvstendige enheter. Aksjekapital Ordinære aksjer Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital. Utgifter, som er direkte henførbare til utstedelse av ordinære aksjer og aksjeopsjoner, innregnes som en reduksjon av egenkapitalen, netto etter eventuell skatt. Kjøp av egne aksjer Konsernet presenterer oppstilling av kontantstrømmer i henhold til den indirekte metoden. Kontantstrømoppstillingen viser konsernets samlede kontantstrøm fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. Kjøp av datterselskaper er behandlet som en investeringsaktivitet for konsernet og vises separat med fradrag for kontantbeholdning i det selskap som er ervervet. Oppstillingen viser de enkelte aktiviteters virkning på beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter. Kontantstrømoppstilling Konsernet presenterer oppstilling av kontantstrømmer i henhold til den indirekte metoden. Kontantstrømoppstillingen viser konsernets samlede kontantstrøm fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. Kjøp av datterselskaper er behandlet som en investeringsaktivitet for konsernet og vises separat med fradrag for kontantbeholdning i det selskap som er ervervet. Oppstillingen viser de enkelte aktiviteters virkning på beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter. Vedtatte IFRS-er og IFRIC-er med fremtidig ikrafttredelsestidspunkt Standardene og fortolkningene som kan ha betydning for konsernet og som er vedtatt frem til tidspunkt for avleggelse av konsernregnskapet, men hvor ikrafttredelsestidspunkt er frem i tid, er oppgitt under. Konsernet vil implementere de relevante endringene på ikrafttredelsestidspunktet, under forutsetning av at EU godkjenner endringene før avleggelse av konsernregnskapet. IFRS 9 Finansielle instrumenter IFRS 9, slik den er publisert per i dag, reflekterer første fase av IASBs arbeid med å erstatte eksisterende IAS 39 og omhandler klassifikasjon, måling og innregning av finansielle eiendeler og forpliktelser. Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler klassifiseres i to kategorier: de som skal måles til virkelig verdi og de som skal måles til amortisert kost. Målekategori bestemmes ved første gangs innregning av eiendelen. Klassifiseringen avhenger av enhetens forretningsmodell for styring av sine finansielle instrumenter og karakteristikken av kontantstrømmene til det enkelte instrumentet. For finansielle forpliktelser viderefører standarden stort sett kravene

8 i IAS 39. Initielt skulle standarden tre i kraft for regnskapsår som startet 1. januar 2013 eller senere, men endringer i IFRS 9 vedtatt i desember 2011 utsatte ikrafttredelsestidspunktet til 1. januar Senere faser av dette prosjektet er relatert til regnskapsføring av sikringsforhold og nedskrivning av finansielle eiendeler. Konsernet vil evaluere potensielle effekter av IFRS 9 i samsvar med de øvrige fasene, så snart endelig standard er publisert. IFRS 10 Konsernregnskap IFRS 10 erstatter delene av IAS 27 som omhandler konsoliderte regnskaper og bygger på èn enkelt kontrollmodell som skal anvendes for alle enheter. Innenfor EU/EØS-området gjelder IFRS 10 med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere. Konsernet forventer å anvende standarden fra og med 1. januar Implementeringen av IFRS 10 forventes ikke å ha effekt på konsernregnskapet. IFRS 11 Felleskontrollert virksomhet IFRS 11 erstatter IAS 31 Andeler i felleskontrollert virksomhet og fjerner muligheten til å kunne benytte proposjonal konsolidering for felleskontrollerte foretak. Innenfor EU/EØS-området gjelder IFRS 11 med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere. Konsernet forventer å anvende standarden fra og med 1. januar Konsernet har per dags dato ingen felleskontrollerte virksomheter. IFRS 12 Opplysninger om interesser i andre foretak IFRS 12 gjelder for foretak som har interesser i datterselskaper, felleskontrollert virksomhet, tilknyttede selskaper eller ikkekonsoliderte strukturerte enheter og erstatter opplysningskrav som tidligere fulgte av IAS 27 Konsernregnskap og separat finansregnskap, IAS 28 Investeringer i tilknyttede foretak og IAS 31 Andeler i felleskontrollert virksomhet. I tillegg introduseres ytterligere opplysningskrav. Implementeringen av IFRS 12 forventes ikke å ha effekt på konsernregnskapet.

9 NOTE 3 Sentrale regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Utarbeidelse av regnskap krever at ledelsen gjør vurderinger, fastsetter estimater og tar forutsetninger som påvirker både hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapporterte beløp for eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser i balansen, og inntekter og kostnader for regnskapsåret. De endelige resultatene kan avvike fra disse estimatene. 3.1 Sentrale vurderinger i anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper Vurderingene som anses å være av størst betydning for konsernet, er følgende: Oppdrettskonsesjoner Konsernets oppdrettskonsesjoner anses å ha ubestemt utnyttbar levetid. Usikkerhet knyttet til fornyelse av eksisterende lisenser anses ikke å endre dette og følgelig er ikke konsesjonene gjenstand for avskrivning. 3.2 Usikkerhet i estimatene sentrale regnskapsestimater Estimater og underliggende forutsetninger gjennomgås og vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i perioden estimatene endres. Estimatene som anses å være av størst betydning for konsernet, er følgende: Goodwill og immaterielle eiendeler Den balanseførte verdien av goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid blir testet for tap ved verdifall minst én gang i året eller oftere dersom det foreligger indikasjoner på at eiendelene har falt i verdi. Dette krever beregning av gjenvinnbart beløp til kontantgenererende enheter som goodwill og øvrige immaterielle eiendeler er henført til. For å fastslå gjenvinnbart beløp må konsernet estimere forventede fremtidige kontantstrømmer fra den kontantgenererende enhet, samt anvende egnet diskonteringsrente for å beregne nåverdi av fremtidige kontantstrømmer. Forventninger om fremtidige kontantstrømmer vil variere over tid. Endringer i markedsforhold, biologiske forhold og nåverdi av forventede kontantstrømmer generelt kan forårsake tap ved verdifall i fremtiden. De viktigste forutsetningene med betydning for nåverdien av kontantstrømmene knyttet til investeringene er anvendt diskonteringsrente, estimert laksepris i konsernets markeder, produksjonskostnader, produksjonsvolum for laks og at det antas å fortsatt foreligge et marked for laks som er produsert i de geografiske områdene eiendelene er lokalisert. Nærmere informasjon er gitt i note 13 Immaterielle eiendeler. Eiendeler ved utsatt skatt Eiendeler ved utsatt skatt basert på fremførbare underskudd er balanseført i den grad den forventede fremtidige inntekten til det aktuelle selskapet på mellomlang sikt vil være tilstrekkelig til å utnytte disse underskuddene. Dette gjør det nødvendig å estimere den forventede fremtidige inntekten til selskapet. Slike anslag kan endres over tid og forårsake endringer i balanseført verdi av eiendeler ved utsatt skatt. Ytterligere detaljer knyttet til ikke balanseført eiendel ved utsatt skatt er omtalt i note 11. Virkelige verdier ved oppkjøp Ved oppkjøp må kostpris for ervervet virksomhet fordeles, slik at åpningsbalansen i konsernet reflekterer anslått virkelig verdi av kjøpte eiendeler og gjeld. For å fastsette virkelige verdier ved oppkjøp må man for de eiendeler det ikke finnes et aktivt marked for, benytte alternative metoder for å fastsette virkelig verdi. Merverdi utover det som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill. Hvis virkelig verdi av egenkapital i oppkjøpt selskap overstiger vederlaget, inntektsføres det overskytende umiddelbart. Allokering av kostpris ved virksomhetssammenslutningen endres dersom det fremkommer ny informasjon om virkelig verdi gjeldende per dato for overtakelse av kontroll, senest innen 12 måneder etter at oppkjøpet fant sted. Gevinst-/tapsberegning ved salg av virksomhet Ved salg av virksomhet må en gevinst-/tapsberegning foretas og resultatføres basert på salgsvederlag fratrukket konsernets bokførte verdi av virksomheten på salgstidspunktet. I enkelte tilfeller kan salgsvederlaget måtte estimeres som følge av betingede vederlag. Ytterligere detaljer vedrørende gevinstberegningen ved salget av EWOS omtales i note 5. Verdsettelse av biologiske eiendeler Konsernet innregner levende fisk til virkelig verdi fratrukket estimerte salgskostnader. Endringer i estimert virkelig verdi av biologiske eiendeler innregnes i resultatregnskapet på egen linje Virkelig verdijustering av biologiske eiendeler i driftsresultatet. Estimert virkelig verdi er basert på de mest relevante prisforutsetningene på balansedatoen i de respektive markedene hvor gruppen har sin virksomhet. Beregningen av virkelig verdi omfatter også estimering av volum, kvalitet, produksjonskostnader, dødelighet og normale kostnader ved å slakte og selge fisk. Regnskapsført inntekt eller tap ved salgstidspunktet kan avvike vesentlig fra hva som ble anslått ut fra justeringen av virkelig verdi ved utgangen av en periode. Urealisert verdijustering av biologiske eiendeler har ingen betydning for kontantstrøm og påvirker ikke konsernets viktigste resultatmål driftsresultat før verdijustering av biologiske eiendeler. Det benyttes en verdsettelsesmodell for å estimere virkelig verdi av biologiske eiendeler på balansedagen. Det betyr at målingen er definert på nivå 3 i verdsettelseshierarkiet i IFRS 13 Måling til virkelig verdi. Modellen er lik for alle oppdrettsselskaper i konsernet. Modellen er utarbeidet på konsernnivå og kommunisert til de operative selskapene sammen med prinsipper for fastsettelse av de faktiske forutsetningene. De operative selskapene foretar selv estimering av virkelig verdi basert på diverse forutsetninger som pris, volum, produksjonskostnader og biologiske forhold. Konsernet foretar en kvalitativ vurdering av estimeringene. I note 18 spesifiseres både faktiske kostnader og virkelig verdi-justering av de biologiske eiendelene.

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103 Resultatene: Årsregnskap 2012 Årsregnskap Innhold Side Innhold Side Cermaq-gruppen Cermaq ASA Resultatregnskap 57 Totaltresultat 58 Balanse per 31. desember 59 Kontantstrømoppstilling 60 Endring i egenkapital

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER ÅRSREGNSKAP / KONSERN KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER (NOK mill.) Note Driftsinntekter 7 15 232 14 763 Varekostnad 26 (871) (1 057) Lønnskostnader 27 (5 474) (5 226) Andre driftskostnader

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Side 85 Konsernets årsberetning 2014 Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Del 1 Norsk Gjenvinning-konsernet Del 2 Norsk Gjenvinning Norge AS Side 86 Del 1 Konsolidert konsernregnskap Norsk

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER GRUNNLAGET FOR REGNSKAPSUTARBEIDELSEN Konsernregnskapet er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkjent av EU. Konsernregnskapet

Detaljer

Innhold noter konsern

Innhold noter konsern INNHOLD - NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET - IFRS Innhold noter konsern Note 1 Regnskapsprinsipper 54 Note 2 Segmentinformasjon 60 Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med videre

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

Noter til konsernregnskapet

Noter til konsernregnskapet BWG Homes ÅRSRAPPORT 2011 24 Noter til konsernregnskapet Nøkkeltall og høydepunkter Dette er BWG Homes Brev fra konsernsjefen Årsberetning noter BWG Homes ASA Eierstyring og selskapsledelse Om rapporteringen

Detaljer

Fra Sognefjorden, Norge

Fra Sognefjorden, Norge Fra Sognefjorden, Norge Regnskap konsern REGNSKAP KONSERN STATKRAFT AS STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2013 37 STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Totalresultat Statkraft AS konsern Beløp i mill. kroner Note 2013 2012

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Noter Statkraft AS konsern

Noter Statkraft AS konsern STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Noter Statkraft AS konsern Oversikt over noter til konsern regnskapet Generelt Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Generell informasjon og sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Home / Regnskap Konsern / Noter Konsern / Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene

Detaljer

Innhold regnskap. 20 ÅRSRAPPORT 2013 / BWG Homes / Regnskap og noter

Innhold regnskap. 20 ÅRSRAPPORT 2013 / BWG Homes / Regnskap og noter 20 ÅRSRAPPORT 2013 / BWG Homes / Regnskap og noter Innhold regnskap KONSERN SIDE Konsolidert oppstilling over totalresultatet 21 Konsolidert finansiell stilling 22 Endringer i konsernets bokførte egenkapital

Detaljer

Note 6 Oppkjøp av selskaper 64 Note 7 Investeringer ført etter egenkapitalmetoden 66

Note 6 Oppkjøp av selskaper 64 Note 7 Investeringer ført etter egenkapitalmetoden 66 NOTER KONSERN Noter konsern REGNSKAPSPRINSIPPER Note Overordnet informasjon 57 Note 2 Grunnlag for utarbeidelsen av konsernregnskapet 58 Note 3 Nye regnskapsstandarder 59 Note 4 Sentrale regnskapsprinsipper

Detaljer

Konsernregnskap. Polaris Media ASA

Konsernregnskap. Polaris Media ASA Konsernregnskap Polaris Media ASA 2014 Polaris Media ASA Oppstilling av konsernets totalresultat (Tall i 1.000 NOK) 2014 2013 Omarbeidet 1) Salgsinntekter 4,5 1 658 503 1 744 630 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Grunnlaget for utarbeidelse av det konsoliderte årsregnskapet Konsernregnskapet 2014 for SpareBank 1 SMN er satt opp i overensstemmelse med internasjonale standarder for

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009 Nutri Pharma ASA 1 Innhold Årsberetning... 3 Regnskap... 8 Noter til regnskapet... 14 Eierstyring og selskapsledelse... 42 Revisjonsberetning... 45 2 Årsberetning Ved utgangen

Detaljer

Note 6 Oppkjøp av virksomhet 64 Note 7 Investeringer regnskapsført etter egenkapitalmetoden 66

Note 6 Oppkjøp av virksomhet 64 Note 7 Investeringer regnskapsført etter egenkapitalmetoden 66 NOTER KONSERN REGNSKAPSPRINSIPPER Note Overordnet informasjon 57 Note 2 Grunnlag for utarbeidelsen av konsernregnskapet 58 Note 3 Nye regnskapsstandarder 58 Note 4 Sentrale regnskapsprinsipper 59 Note

Detaljer

37 Orkla årsrapport 2012 Noter konsern

37 Orkla årsrapport 2012 Noter konsern 37 noter konsern Noter konsern Regnskapsprinsipper Note Overordnet informasjon 38 Note 2 Grunnlag for utarbeidelsen av konsernregnskapet 39 Note 3 Nye regnskapsstandarder 40 Note 4 Sentrale regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Noter til regnskapet. Årsrapport 2012

Noter til regnskapet. Årsrapport 2012 Noter til regnskapet Note 1 3 Generell informasjon 2 4 Regnskapsprinsipper IFRS 3 11 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper 4 13 Segmentinformasjon 5 16 Kapitaldekning

Detaljer

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Styrets beretning og konsernregnskap........... 3 Noter konsern...........................

Detaljer