Noter Cermaq-gruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Noter Cermaq-gruppen"

Transkript

1 Noter Cermaq-gruppen

2 NOTE 1 Selskapsinformasjon Cermaq ASA er registrert og hjemmehørende i Norge og selskapets aksjer omsettes offentlig på Oslo Børs. Cermaq-gruppen har ett strategisk virksomhetsområde; Bærekraftig havbruk, samt annen virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. Selskapet skal ha en aktiv rolle knyttet til forskning og utvikling i havbruksnæringen. Annen ikke-rapporteringspliktig virksomhet i konsernet er samlet i «Øvrig virksomhet» og omfatter datterselskapet Norgrain AS og aktiviteten i morselskapet Cermaq ASA. Bærekraftig havbruk omfatter produksjon av smolt og matfisk, samt slakting, bearbeiding, salg og distribusjon av salmonide arter. Cermaq ASAs konsernregnskap for året som sluttet 31. desember 2013, ble godkjent for offentliggjøring ved styrevedtak av 25. mars 2014.

3 NOTE 2 Regnskapsprinsipper 2.1 Grunnlag for utarbeidelse av konsernregnskapet Uttalelse om etterlevelse Konsernregnskapet til Cermaq ASA og dets datterselskaper er avlagt i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som fastsatt av EU og tilhørende fortolkningsuttalelser samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven og som skal anvendes per 31.desember Grunnlag for måling Konsernregnskapet er utarbeidet på grunnlag av historisk kost, med unntak av følgende: derivater måles til virkelig verdi finansielle eiendeler tilgjengelige for salg måles til virkelig verdi biologiske eiendeler måles til virkelig verdi med fradrag for estimerte salgskostnader Prinsipper for fastsettelse av virkelig verdi er nærmere beskrevet i prinsippene nedenfor og i relevante noter. Regnskapsprinsippene er anvendt konsistent for alle årene som er presentert. Presentasjonsvaluta Tallene er i norske kroner og alle summer er avrundet til nærmeste tusen hvis ikke annet er angitt. Benyttede kurser for omregning til norske kroner i finansregnskapet er hentet fra Norges Bank eller kvoterte kurser fra en av de større nordiske bankene dersom Norges Bank ikke oppgir kurser for en spesifikk valuta. Resultatregnskapet omregnes til gjennomsnittlige valutakurser for hele året som er beregnet ut fra vektede dagskurser. Konsernets benyttede omregningskurser er vist i tabellen nedenfor: Relevante valutakurser Sluttkurs 31. desember Gjennomsnittlig kurs USD/NOK 6,0837 5,5664 5,8768 5,8210 GBP/NOK 10,0527 8,9958 9,1968 9,2199 CAD/NOK 5,7160 5,5968 5,7031 5,8229 VND/NOK 0,0003 0,0003 0,0003 0, Implementering av nye og reviderte standarder og fortolkninger Fra 1. januar 2013 er følgende standarder tatt i bruk som påvirker regnskapet i større grad: Endringer i IAS 1 Presentasjon av finansregnskap vedrørende totalresultat. Endringen innebærer at poster i totalresultat skal grupperes etter hvorvidt de senere skal reklassifiseres til det ordinære resultatet. Endringene har kun betydning for presentasjon og har ingen påvirkning på konsernets finansielle stilling eller resultat. IAS 19 Ytelser til ansatte ble endret med virkning fra 1. januar Endringen medfører at alle estimatavvik innregnes i andre inntekter og kostnader (OCI) i perioden de oppstår. Det innebærer at det ikke lenger er tillatt med en korridorløsning. Endringene innebærer at den delen som føres over resultatet begrenses til netto renteinntekt (-kostnad) og periodens pensjonsopptjening. For øvrig er beregnet avkastning på pensjonseiendeler etter endringen beregnet med diskonteringsrenten som benyttes ved beregningen av brutto pensjonsforpliktelser. IAS 19R er anvendt retrospektivt, og sammenligningstallene er endret. Effekten ved implementering var som følger: Endring i perioden Effekt ytelsespensjon (26 047) (28 269) Effekt utsatt skatt (619) (Andre inntekter og kostnader) (19 164) (20 767) Endring av IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger angående nettopresentasjon av eiendeler og gjeld. Endringen krever ny noteinformasjon for å muliggjøre sammenligning mellom IFRSrapporterende foretak og foretak som rapporterer i henhold til US GAAP. IFRS 13 Måling til virkelig verdi har som mål å styrke konsistensen og redusere kompleksiteten ved å gi en klar definisjon av virkelig verdi, og er en felles kilde for kravene til måling av virkelig verdi og noteopplysninger til bruk for alle standarder der virkelig verdi er anvendt. Standarden øker ikke bruken av virkelig verdi, men gir veiledning i hvordan den skal fastsettes når virkelig verdi kreves eller tillates av andre standarder. Implementeringen av IFRS 13 har ikke hatt en vesentlig effekt på konsernregnskapet. For konsernregnskapet til Cermaq krevde innføringen av standarden økte noteopplysninger til måling av virkelig verdi av biologiske eiendeler. Se punkt 2.3 og note 18 for ytterligere informasjon. I siste del av denne noten er godkjente standarder, endringer og fortolkningsuttalelser som ikke har trådt i kraft omtalt. 2.3 Sammendrag av viktige regnskapsprinsipper Konsolideringsprinsipper og minoritetsinteresser Konsernregnskapet omfatter morselskapet Cermaq ASA og de selskaper hvor Cermaq ASA direkte eller indirekte har en eierandel på mer enn 50 prosent av den stemmeberettigede kapitalen og/eller har kontrollerende innflytelse. Selskaper hvor Cermaq ASA har en betydelig innflytelse (normalt definert som stemmeberettiget eierandel på mellom 20 og 50 prosent) på de driftsmessige og finansielle disposisjoner,

4 regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. I henhold til dette prinsippet vises resultatandel i selskapene fra den perioden betydelig innflytelse oppnås og til slik innflytelse opphører, på resultatlinjen «Andel resultat fra tilknyttede selskaper». Etter egenkapitalmetoden innregnes investeringer i tilknyttede selskaper i oppstillingen av finansiell stilling til anskaffelseskost justert for endringer etter ervervet i konsernets andel av netto eiendeler i de tilknyttede selskapene (dvs. totalresultat og egenkapitaljusteringer) fratrukket eventuelle nedskrivinger. Eventuell goodwill inngår i investeringsbeløpet og vurderes for nedskriving som en del av investeringen. Kjøp av datterselskaper regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Selskaper som er kjøpt i løpet av året, er konsolidert fra og med oppkjøpstidspunktet. Selskaper som er solgt i løpet av året, er konsolidert frem til overdragelsestidspunktet. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, der datterselskapenes regnskapsprinsipper samsvarer med konsernets valgte prinsipper. Konserninterne transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet samt urealisert internfortjeneste er eliminert. Internfortjenesten er knyttet til fôr benyttet i vareproduksjon av biologiske eiendeler. Minoritetenes andel av resultat etter skatt vises på egen linje etter konsernets årsresultat. Minoritetsinteresser i datterselskaper vises som en del av egenkapitalen, separat fra egenkapital henførbar til aksjonærer i Cermaq ASA. Minoritetsinteresser består enten av minoritetsinteressenes forholdsmessige andel av virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler eller av virkelig verdi av disse eiendelene på datoen for virksomhetssammenslutningen og av minoritetsinteressenes andel av endringer i egenkapitalen siden virksomhetssammenslutningen. Prinsipp for måling av minoritetsinteresser besluttes separat for hver virksomhetssammenslutning. Ved endring i eierandel i et datterselskap uten tap av kontroll, regnskapsføres endringen som en egenkapitaltransaksjon. Hvis konsernet mister kontrollen over et datterselskap, fraregnes dets eiendeler, gjeld, minoritetsinteresser og eventuelle akkumulerte omregningsdifferanser. Gjenværende investering på tidspunkt for tap av kontroll måles til virkelig verdi og gevinst eller tap innregnes. Klassifiseringsprinsipper Med kontanter og kontantekvivalenter menes kontanter og bankinnskudd. Konsernets konsernkontosystem er koblet med kontanter og kassakreditter innenfor det samme konsernkontosystemet og presentert netto. Andre eiendeler som inngår i varekretsløpet eller har forfall innen 12 måneder klassifiseres som omløpsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Gjeld som inngår i varekretsløpet eller har forfall innen 12 måneder klassifiseres som kortsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig når konsernet har en ubetinget rett til å utsette oppgjøret i minst 12 måneder etter rapporteringstidspunktet. Foreslått utbytte balanseføres som gjeld når konsernet har en ugjenkallelig forpliktelse til å utbetale utbyttet, normalt etter godkjenning på generalforsamlinger. Cermaq-gruppens nøkkeltall for resultatmåling under IFRS er driftsresultat før verdijustering av biologiske eiendeler. Verdijustering av biologiske eiendeler er vist på en egen linje i resultatregnskapet. Cermaq-gruppen rapporterer driftsresultat før verdijustering av biologiske eiendeler for å vise resultatet av salg i perioden. Omregning av utenlandsk valuta Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Eiendeler og forpliktelser i utenlandske virksomheter, inkludert goodwill og virkelig verdi-justeringer i forbindelse med oppkjøp, omregnes til norske kroner med valutakurs på balansedagen. Inntekter og kostnader i utenlandsk virksomhet omregnes til norske kroner ved bruk av gjennomsnittkurs i perioden. Omregningsdifferanser innregnes i totalresultatet. Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved å bruke kursen på transaksjonsdagen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, samt omregning av eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta på balansedagen, blir innregnet som finansposter i resultatregnskapet. Driftsinntekter Varesalg Driftsinntekter fra varesalg innregnes på leveringstidspunktet, som er tidspunktet hvor risiko og kontroll går over til kjøper. Driftsinntekter måles til virkelig verdi av mottatt vederlag eller fordring, redusert med rabatter, andre prisreduksjoner, avgifter og liknende. Overføring av risiko og avkastning knyttet til eierskap av varen varierer avhengig av vilkårene i den enkelte salgskontrakt eller vilkårene for den enkelte kunde. Fôrselskaper Risiko overføres til kunden ved levering eller på kundens anlegg avhengig av vilkårene i salgsavtalen. Oppdrettsselskaper Tidspunkt for overføring av risiko til kunden avhenger av leveringsbetingelsene slik de framgår av salgsavtalen. Leveringsbetingelsene varierer mellom land og mellom kunder. Når leveranse foregår med transportmidler som eies eller er leid av oppdrettsselskapet er leveransen normalt komplett og risikoen overføres når levering er foretatt til kjøperens angitte adresse. Der leveringen foregår på andre måter overføres risikoen vanligvis når

5 varene leveres til den aktuelle transportøren. Renteinntekter Renteinntekter innregnes i resultatet ved bruk av effektiv rentemetode. Utbytte Utbytte innregnes i resultatet når konsernets rett til å motta betaling er etablert. Virkelig verdi av biologiske eiendeler Levende fisk måles til virkelig verdi. For fisk der liten biologisk transformasjon har funnet sted eller at den biologiske transformasjonen ikke er forventet å påvirke prisen på fisken vesentlig, er faktisk påløpte kostnader benyttet som beste estimat på virkelig verdi. Denne estimeringen er benyttet for fisk opp til 1 kilo levende vekt. Slaktemoden fisk er vurdert til den mest relevante prisen på balansedagen for slaktet fisk justert for normaliserte salgskostnader. Slaktemoden fisk er definert som fra og med 4 kilo levende vekt og oppover for atlantisk laks. Atlantisk laks i intervallet 1 til 4 kilo levende vekt defineres som ikke-slaktemoden fisk. Tilsvarende vektstørrelser for stillehavslaks og ørret er 1 til 2,5 kilo levende vekt. Det finnes ikke et effisient marked for ikke-slaktemoden fisk. Estimering av virkelig verdi utføres ved hjelp av en virkelig verdi-modell. Modellen benytter den mest relevante prisforutsetningen på balansedagen, fortrinnsvis kvoterte markedspriser der dette er tilgjengelig, og/eller de beste estimatene for forventet pris på planlagt slaktetidspunkt. Estimert faktisk kostnad per lokalitet blir benyttet for å komme frem til forventet margin på tidspunktet fisken defineres som slaktemoden. Den forventede marginen blir resultatført gradvis basert på vektstørrelse med startpunkt der vesentlig biologisk transformasjon antas å ha funnet sted, altså fra 1 kilo levende vekt. Eksempelvis vil en atlantisk laks på 2 kilo levende vekt inkludere en tredjedel av forventet margin. Hvis forventet margin på planlagt slaktetidspunkt er negativ, vil beløpet bli innregnet som en negativ virkelig verdi-endring i sin helhet. I note 19 spesifiseres både faktiske kostnader og virkelig verdijustering av de biologiske eiendelene. Endringer i estimert virkelig verdi av biologiske eiendeler innregnes i resultatregnskapet på egen linje «Virkelig verdijustering av biologiske eiendeler» i driftsresultatet. Fastpriskontrakter Konsernet inngår langsiktige salgskontrakter for lakseprodukter. Kontraktene inngås med det formål at levering av laks skal finne sted. Kontraktene er ikke omsettelige. Fastpriskontrakter som medfører at konsernet er forpliktet til å selge slaktemoden fisk til en lavere pris enn den som danner grunnlag for markedsverdivurderingen av biologiske eiendeler, avsettes som forpliktelse. Finansielle derivater Cermaq-gruppen har enkelte finansielle derivater. Ved førstegangs innregning måles derivatene til virkelig verdi. Endring i virkelig verdi innregnes i resultatet, med unntak av de sikringsinstrumenter som oppfyller kravene til sikringsbokføring. Konsernets kriterier for å klassifisere et derivat som et sikringsinstrument følger kravene i IAS 39 og er som følger: (1) det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon, ved inngåelse av sikringen, på at sikringen er effektiv, (2) sikringen forventes å være svært effektiv med hensyn til å utlignende endringer i virkelig verdi eller kontantstrømmer henførbare til den sikrede risikoen, (3) for kontantstrømsikring må den forventede transaksjonen være svært sannsynlig, (4) sikringens effektivitet kan måles på en pålitelig måte og (5) sikringen vurderes løpende og har vist seg å være effektiv. Sikringsinstrumenter som klassifiseres som kontantstrømsikringer motvirker variasjoner i kontantstrømmene forårsaket av endrede rente-, valuta- og markedspriskurser. For kontantstrømsikringer som oppfyller vilkårene for sikringsbokføring, føres alle gevinster og tap på den effektive delen av kontrakten i totalresultatet, og den ineffektive delen føres i resultatregnskapet. Alle finansielle derivater balanseføres til virkelig verdi. Finansielle derivater balanseføres ved kontraktsinngåelse. Finansielle derivater føres ut av balansen når kontrakten utløper eller når gevinst- eller tapspotensialet i all hovedsak er overført. Finansielle derivater er klassifisert basert på forfall og sikringsinstrumenter er klassifisert konsistent med det underliggende sikringsobjektet. Finansielle instrumenter som ikke er derivater Andre finansielle eiendeler som tilhører konsernet klassifiseres i følgende kategorier: utlån og fordringer, finansielle eiendeler tilgjengelige for salg og andre forpliktelser. Klassifiseringen avhenger av hensikten med anskaffelsene. Ledelsen vurderer og bestemmer hvordan eiendelen skal klassifiseres ved førstegangsinnregning og foretar en ny vurdering av klassifisering på etterfølgende balansedatoer. Finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser førsteganginnregnes til virkelig verdi og med unntak for derivater, inkludert direkte henførbare transaksjonskostnader. Kjøp og salg av finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser innregnes på transaksjonstidspunktet. Andre finansielle eiendeler blir førstegangsinnregnet til virkelig verdi, med etterfølgende måling slik det er beskrevet under (bare de som er relevante for konsernet er listet opp): Utlån og fordringer Utlån og fordringer måles til amortisert kost ved hjelp av effektiv rente-metoden, redusert med eventuelle tap ved verdifall. Lånekostnader Lånekostnader som er direkte henførbare til anskaffelse, tilvirkning

6 eller produksjon av en kvalifiserende eiendel kapitaliseres på den aktuelle eiendelens anskaffelseskost. Andre lånekostnader resultatføres når lånekostnaden oppstår. Rentebærende lån måles til amortisert kost ved bruk av effektiv rente-metoden. Varebeholdninger Råvarer og innkjøpte handelsvarer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi etter FIFO-prinsippet. Ferdigvarer i fôrselskapene er fôr som er klart for levering til kunde, vurdert til det laveste av kostnad og netto realisasjonsverdi. Kostnaden for ferdigvarer omfatter alle påløpte bearbeidingskostnader. Bearbeidingskostnadene består av logistikk-, behandlings- og lagerkostnader. Cermaq-gruppen vurderer alle levende biologiske eiendeler (fisk) til virkelig verdi fratrukket estimerte salgskostnader. Ferdigvarer/frossen fisk på lager vurderes til det laveste av kost (virkelig verdi ved slakting) og netto salgsverdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler innregnes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Avskrivninger blir beregnet og kostnadsført fra det tidspunkt driftsmiddelet blir satt i drift, og er beregnet ut fra forventet utnyttbar levetid hensyntatt estimert restverdi. Det benyttes lineære avskrivinger, da dette best reflekterer forbruket av eiendelene. Det er benyttet ulike avskrivningssatser for et driftsmiddels enkeltdeler, dersom disse har forskjellig økonomisk levetid. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet. Avskrivninger kostnadsføres først når anlegget er klart til bruk. Gevinst og tap ved salg av anleggsmidler fastsettes som differansen mellom salgssum og balanseført verdi på salgstidspunktet. Ved salg av driftsmidler innregnes gevinst/tap som driftsinntekt-/kostnad. Dersom det foreligger indikasjoner på verdifall, estimeres gjenvinnbart beløp for å vurdere eventuelt tap ved verdifall. Dersom balanseført verdi overstiger gjenvinnbart beløp, nedskrives eiendelen, eventuelt den kontantstrømgenererende enheten eiendelen inngår i, til gjenvinnbar verdi. Avskrivningsmetoder, restverdier og anslått levetid vurderes årlig. Immaterielle eiendeler All intern forskning kostnadsføres når de påløper. Utviklingsutgifter blir kun balanseført når kravene til balanseføring er oppfylt. I 2013 ble alle utviklingsutgifter kostnadsført. Vederlag for oppdrettskonsesjoner, rettigheter og andre immaterielle eiendeler avskrives over rettighetsperioden. Konsernets oppdrettskonsesjoner anses å ha ubestemt utnyttbar levetid. Usikkerhet knyttet til fornyelse av eksisterende oppdrettskonsesjoner anses ikke å endre dette og følgelig er ikke oppdrettskonsesjonene gjenstand for avskrivning. Ved oppkjøp tilordnes konsesjonsverdi basert på sammenlignbare transaksjoner i sammenlignbare områder. Ved overtakelse av annen virksomhet mot vederlag som overstiger verdien av netto identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser, er differansen, i den utstrekning den representerer en forretningsverdi, oppført som goodwill i balansen. Goodwill er oppført til historisk kostpris, med fradrag for akkumulerte nedskrivinger. Goodwill blir ikke avskrevet. På anskaffelsesdatoen blir goodwill og oppdrettskonsesjoner henført til den kontantstrømgenererende enhet som forventes å dra fordel av felles synergier. Tap ved verdifall blir innregnet i henhold til en vurdering av de gjenvinnbare verdiene av hver kontantstrømgenererende enhet som goodwillen er knyttet til. For å fastslå hva som er konsernets kontantstrømgenererende enheter, er eiendelene gruppert etter det laveste nivået som det kan identifiseres separate og uavhengige kontantstrømmer for. Gjenvinnbare verdier beregnes ut fra bruksverdi snarere enn netto salgsverdi. Hvorvidt balanseført verdi av goodwill og oppdrettskonsesjoner med ubestemt levetid skal nedskrives for tap på verdifall, blir vurdert årlig eller oftere hvis det foreligger indikasjoner på at virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi. Pensjoner Konsernets selskaper har ulike pensjonsordninger og disse omfatter både ytelsesbaserte ordninger og innskuddsbaserte pensjonsordninger. Ytelsesbaserte pensjonsordninger Ytelsesbaserte pensjonsordninger, vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. I 2007 gikk morselskapet og heleide norske datterselskaper over fra sikrede til usikrede ytelsesbaserte ordninger for topp-pensjon (lønn over 12G) for ansatte som var med i ordningen per 31. desember Nyansatte/ansatte med lønn over 12G etter 1. januar 2007 har innskuddsbasert topp-pensjonsordning. Pensjonsforpliktelser finansiert over drift er beregnet og inngår i balanseført pensjonsforpliktelse. Periodens pensjonsopptjening og netto renteinntekt/-kostnad resultatføres umiddelbart. Pensjonskostnadene påvirker linjen personalkostnader i resultatregnskapet. Verdiendringer, både midler og forpliktelser, føres over andre inntekter og kostnader (OCI). Ytelsesbaserte ordninger periodiseres basert på en lineær opptjeningsfunksjon. Denne metoden fordeler påløpte pensjonsforpliktelser lineært over opptjeningsperioden. De ansattes opptjente pensjonsrettigheter i løpet av året er årets pensjonskostnad. Alle pensjonskostnader innregnes i resultatet som personalkostnader.

7 Pensjonsforpliktelsene er beregnet på grunnlag av langsiktig diskonteringsrente og langsiktige forventninger om fremtidig avkastning, lønnsvekst, inflasjon og pensjonsregulering. Innskuddsbasert pensjonsordning I 2006 gikk morselskapet og heleide norske datterselskaper over til innskuddsbaserte ordninger for kollektiv tjenestepensjon. Konsernet har dermed i tillegg til ytelsesordningen beskrevet ovenfor, ytet innskudd til lokale pensjonsplaner. Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper, og det foreligger ingen forpliktelse for selskapet utover årlig innbetaling. Inntektsskatt Skattekostnaden omfatter både betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Betalbar skatt regnskapsføres til det beløpet som forventes å bli betalt ut fra skattepliktig inntekt i konsoliderte regnskaper. Andel resultat fra tilknyttede selskaper er regnskapsført etter skatt. Andel av skatt i disse selskapene er derfor ikke vist som skattekostnad i konsernregnskapet. Betalbar skatt beregnes basert på skattesatser som var vedtatt eller i hovedsak vedtatt på balansedatoen. Utsatt skatt er balanseført på grunnlag av de midlertidige forskjeller og fremførbare underskudd som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret, og som medfører økt eller redusert fremtidig betalbar skatt når disse forskjellene reverseres i fremtidige perioder. Midlertidige forskjeller er forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat som oppstår i én periode og reverseres i en senere periode. Utsatt skatt er beregnet med utgangspunkt i nominelle skattesatser (vedtatte satser på balansedagen i det enkelte land) multiplisert med midlertidige forskjeller og fremførbare underskudd. Utsatt skattefordel blir balanseført når det kan sannsynliggjøres en fremtidig skattepliktig inntekt som gjør det mulig å utnytte fordelen. Periodeskatt og eiendeler eller forpliktelser ved utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner. Avviklet virksomhet En avviklet virksomhet er en separat og vesentlig del av en virksomhet eller et geografisk forretningsområde som har blitt avhendet eller som er tilgjengelig for salg. Klassifiseringen av avviklet virksomhet skjer ved salg eller når den aktuelle virksomheten oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som tilgjengelig for salg dersom det inntreffer før salget. I balanseoppstillingen presenteres eiendeler relatert til avviklet virksomhet og direkte henførbar gjeld til disse eiendelene brutto som henholdsvis Eiendeler holdt for salg og Gjeld holdt for salg fra tidspunktet kriteriene for avviklet virksomhet er oppfylte. Tidligere perioder i resultatregnskapet omarbeides, slik at sammenligningstallene blir presentert som om virksomheten var avviklet fra starten av perioden. Konserninterne transaksjoner elimineres på vanlig måte i konsernregnskapet frem til salgsdato. Dette medfører at kun inntekter og kostnader fra konserneksterne transaksjoner henføres til videreført og avviklet virksomhet. Følgelig vil hverken videreført eller avviklet virksomhet representere aktiviteten som om de var selvstendige enheter. Aksjekapital Ordinære aksjer Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital. Utgifter, som er direkte henførbare til utstedelse av ordinære aksjer og aksjeopsjoner, innregnes som en reduksjon av egenkapitalen, netto etter eventuell skatt. Kjøp av egne aksjer Konsernet presenterer oppstilling av kontantstrømmer i henhold til den indirekte metoden. Kontantstrømoppstillingen viser konsernets samlede kontantstrøm fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. Kjøp av datterselskaper er behandlet som en investeringsaktivitet for konsernet og vises separat med fradrag for kontantbeholdning i det selskap som er ervervet. Oppstillingen viser de enkelte aktiviteters virkning på beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter. Kontantstrømoppstilling Konsernet presenterer oppstilling av kontantstrømmer i henhold til den indirekte metoden. Kontantstrømoppstillingen viser konsernets samlede kontantstrøm fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. Kjøp av datterselskaper er behandlet som en investeringsaktivitet for konsernet og vises separat med fradrag for kontantbeholdning i det selskap som er ervervet. Oppstillingen viser de enkelte aktiviteters virkning på beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter. Vedtatte IFRS-er og IFRIC-er med fremtidig ikrafttredelsestidspunkt Standardene og fortolkningene som kan ha betydning for konsernet og som er vedtatt frem til tidspunkt for avleggelse av konsernregnskapet, men hvor ikrafttredelsestidspunkt er frem i tid, er oppgitt under. Konsernet vil implementere de relevante endringene på ikrafttredelsestidspunktet, under forutsetning av at EU godkjenner endringene før avleggelse av konsernregnskapet. IFRS 9 Finansielle instrumenter IFRS 9, slik den er publisert per i dag, reflekterer første fase av IASBs arbeid med å erstatte eksisterende IAS 39 og omhandler klassifikasjon, måling og innregning av finansielle eiendeler og forpliktelser. Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler klassifiseres i to kategorier: de som skal måles til virkelig verdi og de som skal måles til amortisert kost. Målekategori bestemmes ved første gangs innregning av eiendelen. Klassifiseringen avhenger av enhetens forretningsmodell for styring av sine finansielle instrumenter og karakteristikken av kontantstrømmene til det enkelte instrumentet. For finansielle forpliktelser viderefører standarden stort sett kravene

8 i IAS 39. Initielt skulle standarden tre i kraft for regnskapsår som startet 1. januar 2013 eller senere, men endringer i IFRS 9 vedtatt i desember 2011 utsatte ikrafttredelsestidspunktet til 1. januar Senere faser av dette prosjektet er relatert til regnskapsføring av sikringsforhold og nedskrivning av finansielle eiendeler. Konsernet vil evaluere potensielle effekter av IFRS 9 i samsvar med de øvrige fasene, så snart endelig standard er publisert. IFRS 10 Konsernregnskap IFRS 10 erstatter delene av IAS 27 som omhandler konsoliderte regnskaper og bygger på èn enkelt kontrollmodell som skal anvendes for alle enheter. Innenfor EU/EØS-området gjelder IFRS 10 med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere. Konsernet forventer å anvende standarden fra og med 1. januar Implementeringen av IFRS 10 forventes ikke å ha effekt på konsernregnskapet. IFRS 11 Felleskontrollert virksomhet IFRS 11 erstatter IAS 31 Andeler i felleskontrollert virksomhet og fjerner muligheten til å kunne benytte proposjonal konsolidering for felleskontrollerte foretak. Innenfor EU/EØS-området gjelder IFRS 11 med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere. Konsernet forventer å anvende standarden fra og med 1. januar Konsernet har per dags dato ingen felleskontrollerte virksomheter. IFRS 12 Opplysninger om interesser i andre foretak IFRS 12 gjelder for foretak som har interesser i datterselskaper, felleskontrollert virksomhet, tilknyttede selskaper eller ikkekonsoliderte strukturerte enheter og erstatter opplysningskrav som tidligere fulgte av IAS 27 Konsernregnskap og separat finansregnskap, IAS 28 Investeringer i tilknyttede foretak og IAS 31 Andeler i felleskontrollert virksomhet. I tillegg introduseres ytterligere opplysningskrav. Implementeringen av IFRS 12 forventes ikke å ha effekt på konsernregnskapet.

9 NOTE 3 Sentrale regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Utarbeidelse av regnskap krever at ledelsen gjør vurderinger, fastsetter estimater og tar forutsetninger som påvirker både hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapporterte beløp for eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser i balansen, og inntekter og kostnader for regnskapsåret. De endelige resultatene kan avvike fra disse estimatene. 3.1 Sentrale vurderinger i anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper Vurderingene som anses å være av størst betydning for konsernet, er følgende: Oppdrettskonsesjoner Konsernets oppdrettskonsesjoner anses å ha ubestemt utnyttbar levetid. Usikkerhet knyttet til fornyelse av eksisterende lisenser anses ikke å endre dette og følgelig er ikke konsesjonene gjenstand for avskrivning. 3.2 Usikkerhet i estimatene sentrale regnskapsestimater Estimater og underliggende forutsetninger gjennomgås og vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i perioden estimatene endres. Estimatene som anses å være av størst betydning for konsernet, er følgende: Goodwill og immaterielle eiendeler Den balanseførte verdien av goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid blir testet for tap ved verdifall minst én gang i året eller oftere dersom det foreligger indikasjoner på at eiendelene har falt i verdi. Dette krever beregning av gjenvinnbart beløp til kontantgenererende enheter som goodwill og øvrige immaterielle eiendeler er henført til. For å fastslå gjenvinnbart beløp må konsernet estimere forventede fremtidige kontantstrømmer fra den kontantgenererende enhet, samt anvende egnet diskonteringsrente for å beregne nåverdi av fremtidige kontantstrømmer. Forventninger om fremtidige kontantstrømmer vil variere over tid. Endringer i markedsforhold, biologiske forhold og nåverdi av forventede kontantstrømmer generelt kan forårsake tap ved verdifall i fremtiden. De viktigste forutsetningene med betydning for nåverdien av kontantstrømmene knyttet til investeringene er anvendt diskonteringsrente, estimert laksepris i konsernets markeder, produksjonskostnader, produksjonsvolum for laks og at det antas å fortsatt foreligge et marked for laks som er produsert i de geografiske områdene eiendelene er lokalisert. Nærmere informasjon er gitt i note 13 Immaterielle eiendeler. Eiendeler ved utsatt skatt Eiendeler ved utsatt skatt basert på fremførbare underskudd er balanseført i den grad den forventede fremtidige inntekten til det aktuelle selskapet på mellomlang sikt vil være tilstrekkelig til å utnytte disse underskuddene. Dette gjør det nødvendig å estimere den forventede fremtidige inntekten til selskapet. Slike anslag kan endres over tid og forårsake endringer i balanseført verdi av eiendeler ved utsatt skatt. Ytterligere detaljer knyttet til ikke balanseført eiendel ved utsatt skatt er omtalt i note 11. Virkelige verdier ved oppkjøp Ved oppkjøp må kostpris for ervervet virksomhet fordeles, slik at åpningsbalansen i konsernet reflekterer anslått virkelig verdi av kjøpte eiendeler og gjeld. For å fastsette virkelige verdier ved oppkjøp må man for de eiendeler det ikke finnes et aktivt marked for, benytte alternative metoder for å fastsette virkelig verdi. Merverdi utover det som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill. Hvis virkelig verdi av egenkapital i oppkjøpt selskap overstiger vederlaget, inntektsføres det overskytende umiddelbart. Allokering av kostpris ved virksomhetssammenslutningen endres dersom det fremkommer ny informasjon om virkelig verdi gjeldende per dato for overtakelse av kontroll, senest innen 12 måneder etter at oppkjøpet fant sted. Gevinst-/tapsberegning ved salg av virksomhet Ved salg av virksomhet må en gevinst-/tapsberegning foretas og resultatføres basert på salgsvederlag fratrukket konsernets bokførte verdi av virksomheten på salgstidspunktet. I enkelte tilfeller kan salgsvederlaget måtte estimeres som følge av betingede vederlag. Ytterligere detaljer vedrørende gevinstberegningen ved salget av EWOS omtales i note 5. Verdsettelse av biologiske eiendeler Konsernet innregner levende fisk til virkelig verdi fratrukket estimerte salgskostnader. Endringer i estimert virkelig verdi av biologiske eiendeler innregnes i resultatregnskapet på egen linje Virkelig verdijustering av biologiske eiendeler i driftsresultatet. Estimert virkelig verdi er basert på de mest relevante prisforutsetningene på balansedatoen i de respektive markedene hvor gruppen har sin virksomhet. Beregningen av virkelig verdi omfatter også estimering av volum, kvalitet, produksjonskostnader, dødelighet og normale kostnader ved å slakte og selge fisk. Regnskapsført inntekt eller tap ved salgstidspunktet kan avvike vesentlig fra hva som ble anslått ut fra justeringen av virkelig verdi ved utgangen av en periode. Urealisert verdijustering av biologiske eiendeler har ingen betydning for kontantstrøm og påvirker ikke konsernets viktigste resultatmål driftsresultat før verdijustering av biologiske eiendeler. Det benyttes en verdsettelsesmodell for å estimere virkelig verdi av biologiske eiendeler på balansedagen. Det betyr at målingen er definert på nivå 3 i verdsettelseshierarkiet i IFRS 13 Måling til virkelig verdi. Modellen er lik for alle oppdrettsselskaper i konsernet. Modellen er utarbeidet på konsernnivå og kommunisert til de operative selskapene sammen med prinsipper for fastsettelse av de faktiske forutsetningene. De operative selskapene foretar selv estimering av virkelig verdi basert på diverse forutsetninger som pris, volum, produksjonskostnader og biologiske forhold. Konsernet foretar en kvalitativ vurdering av estimeringene. I note 18 spesifiseres både faktiske kostnader og virkelig verdi-justering av de biologiske eiendelene.

10 NOTE 4 Selskaper i konsernet Konsernregnskapet for 2013 omfatter følgende datterselskaper og tilknyttede selskaper av vesentlig størrelse: Beløp i lokal valuta Forretningskontor Pålydende aksjekapital Valuta Selskapsnavn Morselskap Cermaq ASA Norge NOK Konsernets eier- og stemmeandel Datterselskaper Mainstream Holding AS Norge NOK % Cermaq Norway AS Norge NOK % Cermaq Canada Ltd Canada CAD % Mainstream Inversiones Ltda Chile USD % Mainstream Chile S.A Chile USD % Cultivos Marinos Chiloé S.A Chile USD % Norgrain AS Norge NOK ,5 %

11 NOTE 5 Avviklet virksomhet og virksomhetssammenslutninger År Avviklet virksomhet EWOS-gruppen Cermaq annonserte 18. juli 2013 at selskapet hadde inngått en avtale om salg av forretningsområdet EWOS med Altor Fund III GP Limited og Bain Capital Europe LLP for en samlet selskapsverdi på 6,5 milliarder kroner. Cermaq inngikk en langsiktig fôrkontrakt på markedsmessige betingelser med EWOS. Kontrakten har en varighet på seks år og vil være eksklusiv de første to år av avtalen. Transaksjonen ble gjennomført 31. oktober En gevinst på 2,7 milliarder kroner, som inkluderer et betinget vederlag på 180 millioner kroner på regnskapsavleggelsestidspunktet, har blitt inntektsført i 2013 og presenteres som en del av avviklet virksomhet. EWOS er inkludert i Cermaqs konsernregnskap frem til 31. oktober Resultat etter skatt for avviklet virksomhet som også inkluderer gevinst ved salg er presentert på en egen linje i resultatoppstillingen for Sammenligningstallene for 2012 er omarbeidet tilsvarende. Eksterne inntekter og kostnader for EWOS er reklassifisert til avviklet virksomhet og transaksjoner mellom avviklet og videreført virksomhet er eliminert i konsernregnskapet. Det betingede vederlaget vil mottas når EWOS mottar utestående betalinger fra to kunder i Chile. Med bakgrunn i pågående prosesser og avtalen EWOS Chile har med disse kundene forventer Cermaq å motta disse betalingene i sin helhet, men har ved regnskapsfremleggelsen ikke kjennskap til når de forventede innbetalingene vil skje. Gevinsten inkluderer transaksjonskostnader på om lag 35 millioner kroner, hvor av rundt 20 millioner kroner er til finansielle rådgivere. Avviklet virksomhet 2013 Avviklet virksomhet 2012 Driftsinntekter Råvarekostnader ( ) ( ) Personalkostnader ( ) ( ) Andre driftskostnader ( ) ( ) Avskrivninger og amortiseringer ( ) ( ) Driftsresultat før virkelig verdijustering av biologiske eiendeler ( ) ( ) Virkelig verdijustering av biologiske eiendeler (8 847) Driftsresultat ( ) ( ) Andel resultat fra tilknyttede selskap Netto finansposter (12 073) Gevinst ved salg av avviklet virksomhet Resultat før skatt ( ) Skattekostnad Årets resultat fra avviklet virksomhet ( )

12 Avstemming av effektiv skattesats for avviklet virksomhet Avstemming av årets skattekostnad Resultat før skatt fra avviklet virksomhet ( ) 28 % skatt av årets resultat fra avviklet virksomhet ( ) % skatteeffekt av permanente forskjeller (2 208) Kildeskatt på utbytte (11 551) Andre forskjeller (10 134) (47 458) Årets skattekostnad avviklet virksomhet Resultat før skatt for avviklet virksomhet inkluderer gevinst ved salg av EWOS. Denne gevinsten forklarer hovedsakelig skatteeffekten av de permanente forskjellene, da salget av aksjene i EWOS er innenfor fritaksmetoden og derfor ikke inngår i skattepliktig resultat. I tabellen nedenfor er videreført virksomhet presentert separat og uten eliminering av transaksjoner med avviklet virksomhet: Videreført virksomhet Avviklet virksomhet/ elimineringer Cermaq konsern Driftsinntekter Råvarekostnader ( ) ( ) ( ) (7 967) Nedskrivning av biologiske eiendeler (78 736) (78 736) Personalkostnader ( ) ( ) ( ) ( ) Andre driftskostnader ( ) ( ) (36 564) (61 122) ( ) ( ) Gevinst/tap ved salg av anleggs midler Avskrivninger, amortiseringer og gevinst ved kjøp på gunstige vilkår ( ) (59 316) ( ) (59 316) Driftsresultat før virkelig verdijustering av biologiske eiendeler ( ) Virkelig verdijustering av biologiske eiendeler ( ) ( ) Driftsresultat ( ) Andel resultat fra tilknyttede selskap Netto finansposter (39 785) (16 252) (2 911) (39 785) (19 163) Resultat før skatt ( ) Skattekostnad ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Årets resultat ( )

13 År Virksomhetssammenslutninger Cultivos Marinos Chiloé Den 1. oktober 2012 inngikk Cermaq en avtale med aksjonærene i Cultivos Marinos Chiloé S.A (CMC) om å kjøpe 100 prosent av aksjene i selskapet, et mellomstort oppdrettsselskap av salmonide arter med produksjon av atlantisk laks og ørret i regionene Los Lagos og Aysén. Selskapet eier 12 smoltanlegg og 2 prosesseringsanlegg med videreforedlingskapasitet. Oppdrettskapasiteten er i størrelsesorden tonn (sløyd vekt) per år ved å kontrollere 29 lisenser, hvor 20 er i området Los Lagos (region X) og 9 i området Aysén (region XI). Bortsett fra netto 3 lisenser som er leid fra andre oppdrettere, er alle lisenser eid av selskapet. I tillegg til eksisterende produksjon, har CMC søkt om 4 nye lisenser i region XI og 58 lisenser i region XII. Det er ukjent om og når disse søknadene eventuelt blir godkjente. På overtakelsestidspunktet hadde CMC rundt ansatte. Transaksjonen ble gjennomført 5. oktober Samlet selskapsverdi var 110 millioner amerikanske dollar (627 millioner kroner), hvorav et samlet kontantutlegg på 15,4 millioner amerikanske dollar (88 millioner kroner) ble betalt til aksjonærene i selskapet. Å oppnå kontroll i CMC har gjort Cermaq i stand til å øke produksjonskapasiteten i Chile med omtrent 50 prosent og styrke Mainstream Chiles muligheter til å kontrollere områder hvor selskapet har tilstedeværelse. Etter oppkjøpet opererer Mainstream Chile og CMC samlet i 3 nye områder, hvorav 2 er fullt kontrollerbare. Å balansere Cermaqs virksomhet i alle 3 regioner er en av de fire hjørnesteinene for Cermaqs strategi for bærekraftig oppdrettsvirksomhet i Chile. Transaksjonen vil videre øke konsernets aktivitet innen videreforedling, da mer enn 90 prosent av CMCs produksjon blir solgt som porsjoner, fileter og røykelaks til kundene. Dette vil støtte Mainstreams strategi ved å øke produktfleksibiliteten i tillegg til å realisere synergier i Chile via økt videreforedling, forbedret kapasitetsutnyttelse samt kombinere administrative funksjoner. Allokeringen av vederlaget anses som endelig. Regnskapsførte verdier på oppkjøpstidspunktet er omarbeidet i henhold til IFRS. Identifiserbare eiendeler og gjeld, samt gevinst fra kjøp på gunstige vilkår, på oppkjøpstidspunktet var er vist i tabellen til høyre: Virkelig verdier på oppkjøpstidspunktet EIENDELER Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle eiendeler Sum anleggsmidler Varebeholdninger Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler GJELD Avsetninger Rentebærende langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 1) Annen rentefri kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Netto eiendeler kjøpt Gevinst ved kjøp på gunstige villkår ( ) Totalt vederlag for aksjene ) 182 millioner kroner av leverandørgjelden på oppkjøpstidspunktet er relatert til EWOS Chile og vil bli eliminert i konsernregnskapet.

14 Merverdien allokert til immaterielle eiendeler er relatert til oppdrettslisenser og er basert på analyser av relevante og seneste transaksjoner i Chile, justert for interne risikovurderinger med grunnlag i markedsog industriutvikling. De andre justeringene er tilpasninger til Cermaqs regnskapsprinsipper og virkelig verdi-vurderinger av eiendeler og forpliktelser. Som følge av merverdiallokeringen, er gevinsten ved kjøp på gunstige vilkår på 137,2 millioner kroner innregnet på linjen «Gevinst ved kjøp på gunstige vilkår» i resultatoppstillingen. Hovedårsaken til inntektsføringen av kjøp på gunstige vilkår skyldtes at CMC var i en vanskelig finansiell situasjon. Transaksjonskostnader ble resultatført løpende og beløp seg til 3,4 millioner kroner. CMC ble konsolidert i konsernregnskapet fra og med 5. oktober Fra tidspunktet for konsolidering frem til 31. desember 2012, bidro CMC med 294 millioner kroner i driftsinntekter og et negativt resultat etter skatt på 9 millioner kroner. Hadde overtakelsestidspunktet skjedd ved begynnelsen av regnskapsperioden, ville effekten på driftsinntekter ha vært 838 millioner kroner og et negativt resultat etter skatt på 166 millioner kroner. Dette inkluderer ikke konsernets finansieringskostnader knyttet til oppkjøpet og er ikke justert for potensielle elimineringer av konserninterne poster. Regnskapstallene gir ikke uttrykk for hva resultatet kunne ha vært dersom oppkjøpet av selskapet hadde funnet sted ved begynnelsen av regnskapsperioden og er heller ikke nødvendigvis indikativt for fremtidige resultater.

15 NOTE 6 Informasjon om segmenter og geografisk fordeling Segmentrapporteringen er konsistent med den finansielle informasjonen som gjennomgås regelmessig av konsernledelsen for vurdering av inntjening og tilordning av ressurser. Konsernledelsen er definert som foretakets øverste beslutningstakere. Som en konsekvens av salget av EWOS i 2013 og endringer i sammensetning av konsernledelsen, har driftssegmentene i konsernet blitt endret til å gjelde oppdrettsvirksomheten per geografiske region. Sammensetningen av konsernledelsen er endret ved at konserndirektørene for oppdrett i hver region er inkludert med virkning fra 2. desember Historiske sammenligningstall er omarbeidet. Driftsegmentets resultat, investeringer, eiendeler og forpliktelser knyttet til fiskeoppdrett rapporteres til og evalueres av konsernledelsen. Segmentets resultat er definert som driftsresultat før verdijustering av biologiske eiendeler. Segmentets rapporterte eiendeler inkluderer alle eiendeler. Cermaq Norway Cermaq Chile Cermaq Canada Driftsinntekter Råvarekostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Nedskrivning av biologiske eiendeler (19 517) (59 219) Avskrivninger og amortiseringer (70 509) (65 062) ( ) (82 452) (42 112) (44 737) Gevinst ved kjøp på gunstige vilkår Driftsresultat før verdijustering av biologiske eiendeler (26 988) (98 273) Verdijustering av biologiske eiendeler ( ) ( ) Driftsresultat ( ) ( ) Resultat før skatt ( ) ( ) Skattekostnad ( ) (20 374) (46 303) ( ) Årets resultat ( ) ( ) Eiendeler Immaterielle eiendeler Biologiske eiendeler til kostpris Kundefordringer Gjeld Kjøp av varige driftsmidler Sysselsatt kapital siste 12 mnd Investering i virksomhet

16 Øvrig virksomhet/ Elimineringer Konsolidert Driftsinntekter Råvarekostnader ( ) (7 967) Nedskrivning av biologiske eiendeler (78 736) Avskrivninger og amortiseringer (5 840) (4 292) ( ) ( ) Gevinst ved kjøp på gunstige vilkår Driftsresultat før verdijustering av biologiske eiendeler Verdijustering av biologiske eiendeler ( ) Driftsresultat Resultat før skatt Skattekostnad ( ) ( ) ( ) ( ) Årets resultat Eiendeler Immaterielle eiendeler Biologiske eiendeler til kostpris (41 785) Kundefordringer Gjeld ( ) Kjøp av varige driftsmidler Sysselsatt kapital siste 12 mnd ( ) ( ) Investering i virksomhet Øvrig virksomhet/elimineringer består av aktivitetene i morselskapet Cermaq ASA, datterselskapene Mainstream Holding AS og Norgrain AS, samt konsernelimineringer. Denne gruppen inkluderer også enkelte EWOS-poster som er reklassifisert til avviklet virksomhet, se note 5. Driftsinntekter i konsernet fordelt etter den enkelte kundes lokalisering Land Norge Chile USA Japan Frankrike Polen Canada Øvrig Europa Øvrige land Sum driftsinntekter

17 Eiendeler i konsernet fordelt per land Land Norge Chile Canada Sum eiendeler Eiendelene i Norge inkluderer per 31. desember 2013 salgsvederlaget fra EWOS-transaksjonen. På ekstraordinær generalforsamling 7. januar 2014 ble det fattet vedtak om å utbetale et ekstraordinært utbytte tilsvarende 4 717,5 millioner kroner. Utbetalingen fant sted 17. januar Kjøp av varige driftsmidler i konsernet fordelt per land Land Norge Chile Canada Andre land Sum kjøp av varige driftsmidler Investeringene i varige driftsmidler i tabellen ovenfor inkluderer investeringer foretatt i EWOS-gruppen frem til salgstidspunktet 31. oktober 2013.

18 NOTE 7 Lønn og andre personalkostnader Lønn inkludert feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønn og personalkostnader Antall ansatte per 31. desember 2013 i Cermaq-gruppen var personer (2012: personer). Antall årsverk i 2013 var (2012: årsverk). Reduksjonen i antall ansatte og årsverk skyldes hovedsakelig salget av EWOS. Ytelser til ledende ansatte m.v. Konsernledelsen og selskapets styre mottok følgende ytelser: 2013 Lønn Bonus Natural- og andre ytelser Sum utbetalte ytelser Periodisert pensjonskostnad 8) Jon Hindar 1) Geir Sjaastad 4) Tore Valderhaug 2) Kjell Bjordal 3) Synne Homble Geir Molvik 5) Einar Wathne 6) Francisco Miranda Morales 7) Fernando Villarroel 7) Total

19 2012 Lønn Bonus Natural- og andre ytelser Sum utbetalte ytelser Periodisert pensjonskostnad 8) Jon Hindar 1) Geir Sjaastad Tore Valderhaug 2) Kjell Bjordal 3) Synne Homble Geir Molvik Total ) Jon Hindar tiltrådte stillingen som konsernsjef 19. mars ) Tore Valderhaug ble utnevnt til konstituert konsernsjef 25. juli 2011, en stilling han kombinerte med stillingen som finansdirektør frem til 19. mars Valderhaug vil slutte i Cermaq og fratrer som følge av dette sin stilling som finansdirektør 11. april ) Kjell Bjordal fratrådte stillingen som konserndirektør for EWOS-gruppen 15. februar Kostnadsført pensjon i 2012 er relatert til oppdatert beregning av pensjonsforutsetninger som følge av fratredelsen. 4) Geir Sjaastad trådte ut av konsernledelsen 2. desember Geir Sjaastad konstitueres som finansdirektør 12. april 2014 frem til ny finansdirektør tiltrer. 5) Geir Molvik tiltrådte stillingen som administrerende direktør for Cermaq Norway 2. desember ) Einar Wathne tiltrådte stillingen som konserndirektør for EWOS-gruppen 15. februar Wathne var en del av konsernledelsen frem til EWOS ble solgt 31. oktober ) Franscisco Miranda Morales og Fernando Villarroel, henholdsvis administrerende direktør for Cermaq Chile og Cermaq Canada, ble en del av konsernledelsen 2. desember ) Periodisert pensjonskostnad er opptjening i ytelsesordninger og innbetalt/avsatt innskuddspensjon i perioden. Styret Styrehonorar 2013 Styrehonorar 2012 Bård Mikkelsen - styreleder 1) 7) Rebekka Glasser Herlofsen - nestleder 2) 3) 4) Helge Midttun 3) 4) Jan Erik Korssjøen 4) 7) 11) Åse Aulie Michelet 3) 6) Reidun Karlsen - ansattevalgt 4) 8) Terje Rekdal - ansattevalgt 5) 3 8 Ted Andreas Mollan - ansattevalgt 4) 8) Jan Helge Førde - ansattevalgt 6) 7) 10) Lise C. Mortensen - ansattevalgt 9) 102 Jan Robert Røli-Gjervik - ansattevalgt 9) 102 Ketil Olsen - ansattevalgt 10) 44 Total ) Styreleder fra generalforsamlingen i mai ) Nestleder fra generalforsamlingen i mai ) Inkludert i det totale styrehonoraret for 2013 er kompensasjon knyttet til møter i revisjonsutvalget. Årlig honorar for medlemmer av revisjonsutvalget er kroner. For revisjonsutvalgets leder er årlig honorar kroner. 4) Styremedlem fra generalforsamlingen i mai ) Fratrådte styret i mai Godtgjørelse i 2013 er knyttet til styremøter som varamedlem. 6) Styremedlem fra generalforsamlingen i mai ) Inkludert i det totale styrehonoraret for 2013 er kompensasjon knyttet til møter i kompensasjonsutvalget. Årlig honorar for medlemmer av kompensasjonsutvalget er kroner. For kompensasjonsutvalgets leder er årlig honorar kroner. 8) Fratrådte vervet som ansattevalgt fra generalforsamlingen i mai ) Tiltrådte vervet som ansattevalgt fra generalforsamlingen i mai ) Fratrådte vervet som ansattevalgt i forbindelse med salg av EWOS oktober Tidligere varamedlem, Ketil Olsen, erstattet Jan Helge Førde som ansattevalgt med effekt fra oktober ) Fratrådte styret i mai 2013.

20 Ansattevalgte styremedlemmer har i tillegg lønn fra selskapet hvor de er ansatt. Ansattevalgte varamedlemmer og valgkomitéens medlemmer mottar kroner per møte de deltar i. Ingen styremedlemmer har opsjoner i selskapet. I tabellen under vises styremedlemmenes og konsernledelsens aksjer i selskapet per 31. desember: Stilling Bård Mikkelsen Styreleder Rebekka Glasser Herlofsen Nestleder Åse Aulie Michelet Styremedlem Jon Hindar Konsernsjef Tore Valderhaug 1) Finansdirektør Synne Homble 1) Konserndirektør juridisk og selskapsfunksjoner Geir Molvik Konserndirektør oppdrett Norge Francisco Miranda Morales Konserndirektør oppdrett Chile Fernando Villarroel Konserndirektør oppdrett Canada Geir Sjaastad 1) Prosjektdirektør ) Antall aksjer omfatter aksjer eid av selskaper og andre som personene over kan bli identifisert med som nærstående i henhold til lov. For 2013 har styret fastsatt at bonus for konsernledelsen skal være knyttet til avkastning på sysselsatt kapital i konsernet (ROCE) på mellom 7 og 13 prosent og individuelle kriterier. Hvert element teller med en halvpart av maksimal bonus og er uavhengige av hverandre. Totale bonusutbetalinger er begrenset til 30 prosent av grunnlønn. Det vil bli utdelt bonus i 2014 for regnskapsåret 2013 når denne er vedtatt. Bonusen har blitt avsatt for i årets regnskap. Utover ordinær bonus for 2013 som beskrevet ovenfor, vedtok styret med bakgrunn i oppkjøpstilbudet fra Marine Harvest å fastsette en særskilt bonusordning for konsernledelsen for å sikre nøkkelkompetanse i en krevende periode for selskapet. Ordningen var todelt. En del omhandlet tre månedslønner som ble opptjent hvis den enkelte person stod i uoppsagt stilling seks måneder etter tildelingsdato og en del som omhandlet 6 månedslønner som ble opptjent hvis den enkelte person stod i uoppsagt stilling på tidspunktet transaksjonen ble gjennomført. Transaksjonen ble gjennomført 31. oktober 2013 og begge deler av ordningen ble opptjent i Denne utbetalingen er inkludert i bonusoversikten ovenfor. Det ble i 2013 også laget en etterlønnsordning for konsernledelsen, dersom medlemmene ble oppsagt etter en transaksjon, med rett til etterlønn i ett år, inkludert lønn i oppsigelsestid. Slik etterlønn ble ikke utløst som følge av transaksjonene i 2013 og det har derfor ikke vært foretatt utbetalinger under denne ordningen. Inkludert i bonusoversikten som ble utbetalt i 2013, er også ordinær bonus gjeldende for regnskapsåret For 2012 fastsatte styret at bonus for konsernledelsen skal være knyttet til ROCE på mellom 7 og 13 prosent og individuelle kriterier. Hvert element telte med en halvpart av maksimal bonus og var uavhengig av hverandre. Totale bonusutbetalinger var begrenset til 30 prosent av grunnlønn. Konsernledelsen deltar i konsernets pensjonsordninger som beskrevet i note 8. I tillegg hadde Kjell Bjordal en pensjonsordning som innebar rett til fratredelse fra og med 60 år. Førtidsavtalen innebærer en samlet pensjon på inntil 66 prosent av grunnlønnen ved pensjonering. Som følge av Bjordals fratreden som konserndirektør for EWOS-gruppen 15. februar 2013 ble pensjonsberegningen oppdatert i 2012, primært relatert til forutsetninger om arbeidsinnsats for konsernet i førtidsperioden. En samlet pensjonskostnad på 6,7 millioner kroner ble kostnadsført i 2012.

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103 Resultatene: Årsregnskap 2012 Årsregnskap Innhold Side Innhold Side Cermaq-gruppen Cermaq ASA Resultatregnskap 57 Totaltresultat 58 Balanse per 31. desember 59 Kontantstrømoppstilling 60 Endring i egenkapital

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01 31.12 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01 31.12 Videreført virksomhet Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 9 990 528 8 971 713 Varekostnader 18 (6 271 245) (6 028 562) Personalkostnader 7, 8 (723 195)

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004 WILSON ASA Urevidert IFRS informasjon EU har vedtatt at børsnoterte selskaper innenfor EU området må avlegge konsernregnskapene i henhold til IFRS. Denne endringen påvirker også norske børsnoterte selskaper

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Noter til avstemming av overgangen til IFRS:

Noter til avstemming av overgangen til IFRS: Noter til avstemming av overgangen til IFRS: 1. Cruiseskipet Braemar og riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50, Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Våre resultater: Årsregnskap 2011 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP " CERMAQ-GRUPPEN. Beløp i NOK Noter

Våre resultater: Årsregnskap 2011 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP  CERMAQ-GRUPPEN. Beløp i NOK Noter " CERMAQ-GRUPPEN KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 01.01 31.12 Noter 2011 2010 Driftsinntekter 6 11 634 344 9 990 528 Varekostnad 18 (7 447 360) (6 271 245) Personalkostnader 7, 8 (828 628) (723 195) Avskrivninger

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr )

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr ) GANGER ROLF ASA Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr 30.09.05) 1. Riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer