Svikt i samhandling, kommunikasjon og kompetanse i alvorlige hendelser kunne det skjedd hos oss?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svikt i samhandling, kommunikasjon og kompetanse i alvorlige hendelser kunne det skjedd hos oss?"

Transkript

1 Eksempler og erfaringer fra Undersøkelsesenhetens arbeid med varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten ( 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven) Svikt i samhandling, kommunikasjon og kompetanse i alvorlige hendelser kunne det skjedd hos oss? RAPPORT FRA HELSETILSYNET 3/2014 MARS 2014

2 Rapport fra Helsetilsynet 3/2014 Svikt i samhandling, kommunikasjon og kompetanse i alvorlige hendelser kunne det skjedd hos oss? Eksempler og erfaringer fra Under søkelsesenhetens arbeid med varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten ( 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven) Mars 2014 ISSN: (elektronisk utgave) ISBN: (elektronisk) ISBN: (trykt) Denne rapporten finnes på Helsetilsynets nettsted Design: Gazette Trykt og elektronisk versjon: 07 Media Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep, NO-0032 OSLO, Norway Telefon: E-post:

3 Innhold Direktørens forord...5 Kort om rapporten...7 DEL 1: EKSEMPLER OG ERFARINGER FRA STATENS HELSETILSYNS OPPFØLGING AV VARSEL OM ALVORLIGE HENDELSER I SPESIALISTHELSETJENESTEN...9 ARTIKKEL 1 Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn oppdrag og arbeidsform...10 ARTIKKEL 2 Når de mest sårbare blir akutt og alvorlig syke og kommer på sykehus...14 Pårørendes informasjon kan være avgjørende...14 Spesialistkompetanse, kommunikasjon og dialog med pårørende kan være avgjørende for sikre forsvarlig helsehjelp...15 ARTIKKEL 3 Undersøkelser av uventede hendelser i helsetjenesten hvorfor og hvordan?...18 ARTIKKEL 4 Når små barn er alvorlig syke mer spesialist - kompetanse og bedre informasjonsdeling kan redusere risikoen for alvorlige hendelser...21 ARTIKKEL 5 Å være føre var om risikovurderinger og pasientsikkerhet på fødeavdelingen...24 ARTIKKEL 6 Å legge stein på stein om Fylkesmannen i Hordalands tilsyn ved Kvinneklinikken i Helse Bergen HF...26 ARTIKKEL 7 Når det haster med antibiotika...29 ARTIKKEL 8 Kontinuitet i tilsynsmessig oppfølging av varsler om selvmord hos Fylkesmannen i Vest-Agder...31 ARTIKKEL 9 Samhandling i helsetjenesten når pasienten er i fengsel FRA UNDERSØKELSESENHETENS ARBEID MED VARSLER OM ALVORLIGE HENDELSER I SPESIALISTHELSETJENESTEN / RAPPORT FRA HELSETILSYNET / 3/2014 / 3

4 ARTIKKEL 10 Varsling til Statens helsetilsyn og melding til Kunnskapssenteret en utfordring for helseforetakene...36 DEL 2: STATISTIKK OG AKTIVITETSTALL...41 ARTIKKEL 11 Varsler fra akuttmedisin en gjennomgang av alle varsler i perioden juni 2010 september ARTIKKEL 12 Varsler fra fødselsomsorgen i ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen...47 Čoahkkáigeassu English summary Figurregister Artikkel 11 Figur 1 Antall varsler fordelt på årsakssammenhenger...43 Figur 2 Antall varsler fordelt på hendelsestype...44 Artikkel 12 Figur 1 Antall varsler innen fødselsomsorgen...45 Figur 2 Antall varsler relatert til fødsler i helseregionene...46 Artikkel 13 Figur 1 Antall varsler per tertial, fra 3. tertial 2010 til 3. tertial Figur 2 Antall varsler fordelt på HF...48 Figur 3 Andel varsler fordelt på psykisk helsevern og somatiske helsetjenester...49 Figur 4 Antall varsler fra somatiske helsetjenester i forhold til størrelsen på helseforetakenes aktivitetsnivå...50 Figur 5 Antall varsler fra psykisk helsevern i forhold til størrelsen på helseforetakenes aktivitetsnivå...51 Figur 6 Andel varsler fordelt på skadegrad...51 Figur 7 Andel varsler fordelt på type hendelse...51 Figur 8 Andel varsler fordelt på type oppfølging...52 Tabellregister Artikkel 11 Tabell 1 Fordeling av antall varsler mellom akuttfagene...42 Tabell 2 Fordeling av varsler fra akuttfagene pr. helseregion...43 Tabell 3 Antall varsler fordelt på diagnoseområde...43 Artikkel 13 Tabell 1 Antall varsler fordelt på tertial...53 Tabell 2 Antall varsler fordelt på RHF, HF og institusjon...53 Tabell 3 Antall varsler fordelt på somatikk og psykisk helsevern/rus...57 Tabell 4 Antall varsler fordelt på skadegrad...57 Tabell 5 Antall varsler fordelt på type hendelse...57 Tabell 6 Antall varsler fordelt på utfall av varselvurdering FRA UNDERSØKELSESENHETENS ARBEID MED VARSLER OM ALVORLIGE HENDELSER I SPESIALISTHELSETJENESTEN / RAPPORT FRA HELSETILSYNET / 2/2014 / 4

5 Direktørens forord Tjenester i et velferdssamfunn må være fundamentert på en bred oppslutning fra befolkningen. En forutsetning for tillit er at pasienter og andre opplever tjenestene som gode og trygge. Godt faglig tilsyn vil kunne bidra til å gi tillit til tjenestene. Spesialisthelsetjenesten skal varsle Statens helsetilsyn ved alvorlige og uventede hendelser (Varselordningen, 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven). Varselordningen ble drevet frem av pårørende i et samspill med politikere våren Utgangspunktet var på r ørendes negative erfaringer fra møter med tjenestene i etterkant av at de uventet hadde mistet en av sine nærmeste under behandling i sykehus. Pårørende reagerte også på hvordan de ble møtt av tilsynsmyndigheten når de henvendte seg for å fremme klage på helsehjelpen. Et tilsyn som skal være tett på alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, krever utvikling av tilsynsmetodikk, kapasitet og kompetanse. Varselordningen fordrer at tilsynsmyndigheten jobber raskt og tett på de involverte og berørte for å få oversikt over hendelsene og sikre innsamling av relevant informasjon. Statens helsetilsyn skal undersøke og analysere årsakssammenhenger, samt gjøre forsvarlighetsvurderinger. Dette skal stimulere til læring i tjenestene og dermed bidra til å redusere risiko for at det samme skjer igjen. Vi har behov for å styrke vår kompetanse innen sikkerhets- og organisasjonsfag. En slik kompetanseutvikling må skje i nært samarbeid med fylkesmannsembetene. Vektlegging av sikkerhetstenkning og risikostyring vil også gi signaler til tjenesten om hva tilsynsmyndigheten vil etterspørre i helseforetakene for å sikre trygge tjenester. Uventede og alvorlige hendelser handler om mennesker, om helseforetak og helsepersonell som ønsker å gjøre en så god jobb som mulig, men som ikke alltid lykkes. Men mest av alt handler det om pasienter som har behov for medisinsk behandling og om deres nærmeste pårørende. Statens helsetilsyn erfarer at pårørende ofte har relevant og god informasjon om det som har skjedd informasjon som supplerer og nyanserer den fremstillingen som helsepersonell og ledere bidrar med. Informasjon fra pårørende og personell gir samlet sett et mest mulig komplett bilde av det som har skjedd. Statens helsetilsyn har samlet erfaringer fra tilsyn som peker ut noen områder som er avgjørende for pasientsikkerheten. Ledelsen i helseforetakene bør bruke våre erfaringer aktivt for å sikre trygge tjenester. Betydningen av god ledelse er en gjenganger. Ledere som er dedikerte, nysgjerrige, målorienterte og kunnskapsbevisste vil legge forholdene til rette for åpenhet og læring i organisasjonen. Kommunikasjon mellom personell og mellom samarbeidende enheter er helt grunnleggende for å yte forsvarlige tjenester. Tilsyn viser at dette er et kritisk område når noe svikter i pasientbehandlingen. Kompetanse er en viktig innsatsfaktor. Riktig FRA UNDERSØKELSESENHETENS ARBEID MED VARSLER OM ALVORLIGE HENDELSER I SPESIALISTHELSETJENESTEN / RAPPORT FRA HELSETILSYNET / 3/2014 / 5

6 kompetanse til rett tid er en del av grunnmuren i forsvarlig tjenesteyting. Tilsynserfaringer viser at tilstrekkelig kompetanse initialt i vurderings-/ behandlingsforløp har stor betydning for et godt resultat. Statens helsetilsyn forventer at tjenestene er proaktive når uønskede hendelser har skjedd og ikke venter på tilsynets undersøkelse og avgjørelse. Vi ønsker at denne rapporten vil synliggjøre godt faglig tilsyn fundamentert på regelverkets krav lover og forskrifter er som kjent samfunnets krav til tjenestene på vegne av brukerne og stimulere til refleksjon og læring ute i virksomhetene. God lesing! Jan Fredrik Andresen FRA UNDERSØKELSESENHETENS ARBEID MED VARSLER OM ALVORLIGE HENDELSER I SPESIALISTHELSETJENESTEN / RAPPORT FRA HELSETILSYNET / 2/2014 / 6

7 Kort om rapporten Dette er den første rapporten fra Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn etter at ordningen med varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten ble lovfestet i 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven. I Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsbrev til Statens helsetilsyn om opprettelse av Undersøkelsesenheten ligger forventninger om at læringsaspektet ved siste års saker får oppmerksomhet i en årlig rapport. Rapporten har to formål: å bidra til analyse og refleksjon i helseforetakene med utgangspunkt i varslene (læringsperspektiv) å rapportere om varsler og varselhåndteringen i form av statistikk/ aktivitetstall Fagmiljøene i helseforetakene er en viktig målgruppe for rapporten. Statens helsetilsyn ønsker at eksemplene skal bidra til refleksjon og debatt i foretakene om pasientsikkerhet, risiko for svikt og muligheter for forbedring i pasientbehandlingen. Den foreliggende rapporten er en samling artikler som presenterer eksempler og erfaringer fra arbeidet med oppfølging av varsler vi har mottatt i perioden fra 1. juni 2010 til og med 31. desember I del 1 av rapporten beskriver vi eksempler på hendelser som er varslet til Statens helsetilsyn, hvordan de er håndtert og vurderingene tilsynsmyndigheten har gjort. Del 2 består av artikler som p resenterer statistikk og oversikter fra to utvalgte fagområder (akuttmedisin og fødselsomsorgen), samt statistikk som gir oversikt over det totale antallet varsler fordelt på fagområder og helseforetak, og over hvordan Statens helsetilsyn har arbeidet med varslene FRA UNDERSØKELSESENHETENS ARBEID MED VARSLER OM ALVORLIGE HENDELSER I SPESIALISTHELSETJENESTEN / RAPPORT FRA HELSETILSYNET / 3/2014 / 7

8 FRA UNDERSØKELSESENHETENS ARBEID MED VARSLER OM ALVORLIGE HENDELSER I SPESIALISTHELSETJENESTEN / RAPPORT FRA HELSETILSYNET / 2/2014 / 8

9 DEL 1: EKSEMPLER OG ERFARINGER FRA STATENS HELSETILSYNS OPPFØLGING AV VARSEL OM ALVORLIGE HENDELSER I SPESIALISTHELSETJENESTEN FRA UNDERSØKELSESENHETENS ARBEID MED VARSLER OM ALVORLIGE HENDELSER I SPESIALISTHELSETJENESTEN / RAPPORT FRA HELSETILSYNET / 3/2014 / 9

10 ARTIKKEL 1 Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn oppdrag og arbeidsform Varsel til Statens helsetilsyn om alvorlig hendelse i spesialist helsetjenesten etablering av varselordningen Tilsynsmyndighetens arbeid skal bidra til pasientsikkerhet og forbedring i helsetjenesten. Dette gjelder også Undersøkelsesenhetens oppfølging av varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3a. Våren 2010 fikk flere alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten stor oppmerksomhet i offentligheten. Yngre pasienter døde uventet under medisinsk behandling. Pårørende som uventet hadde mistet en av sine, uttrykte stor misnøye med helsetjenesten og tilsynsmyndigheten. De pårørende reagerte på hvordan de ble møtt av helsetjenesten når de stilte spørsmål om hvordan dette kunne skje. De hadde også negative opplevelser knyttet til hvordan de ble møtt av tilsynsmyndigheten når de henvendte seg for å fremme klage på den medisinske behandlingen. Varselordningen ble vedtatt og iverksatt umiddelbart 1. juni Spesialisthelsetjenesten fikk varslingsplikt til Statens helsetilsyn etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3a: For å sikre tilsynsmessig oppfølging, skal helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak straks varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko. Statens helsetilsyn fikk samtidig tydelige føringer for hvordan de skulle gripe an oppdraget: jobbe raskere og tettere på de involverte og berørte for å få oversikt over hendelsen og sikre innsamling av relevant informasjon undersøke og analysere årsakssammenhenger og gjøre forsvarlighetsvurderinger stimulere til læring i tjenestene og dermed bidra til å redusere risiko for at det samme skal skje igjen Varsel mottatt hva gjør Statens helsetilsyn med varslene? Formålet med varslingsplikten er å bidra til at tilsynsmyndigheten raskt kommer i dialog med de som er involvert og berørt, får oversikt over hendelsesforløpet og sikrer innhenting av relevant informasjon. Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn vurderer konkret alle varsler, innhenter informasjon om hendelsen og vurderer hva som er hensiktsmessig oppfølging fra til FRA UNDERSØKELSESENHETENS ARBEID MED VARSLER OM ALVORLIGE HENDELSER I SPESIALISTHELSETJENESTEN / RAPPORT FRA HELSETILSYNET / 2/2014 / 10

11 synsmyndighetens side i det enkelte tilfellet. Varsel kommer til Statens helsetilsyn per e-post til Senest neste virkedag tar en helsefaglig saksbehandler telefonisk kontakt med den kontaktpersonen som er oppgitt. Vi innhenter informasjon om hendelsesforløpet og om organisatoriske forhold som kan være relevante. Når det er nødvendig for å kunne gjøre en vurdering av hvordan vi skal følge opp varselet, innhenter vi pasientjournal og annen supplerende informasjon. Deretter tar vi sammen med fylkesmannen i det fylket der virksomheten ligger, stilling til om det er grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging og hvordan det skal skje. Stedlig tilsyn eller annen tilsynsmessig oppfølging? Vi gjør stedlig tilsyn (tidligere kalt utrykning) i helseforetaket kort tid etter hendelsen når den innledende fasen av varselhåndteringen ikke har gitt tilstrekkelig informasjon og oversikt over det som har skjedd. Dette er hensiktsmessig særlig når hendelsen er alvorlig og sammensatt, og det er flere enheter involvert og risiko for at det samme kan skje igjen. Under det stedlige tilsynet har vi samtaler med involvert helsepersonell og deres ledere. Pårørende får tilbud om samtale med tilsynsteamet for å informere om sin opplevelse og hva de vet om det som har skjedd. I mange tilfeller kan annen tilsynsmessig oppfølging enn stedlig tilsyn være mer hensiktsmessig. Etter den første runden med informasjonsinnhenting, blir en stor andel av varselsakene (se tabell 6 side 58) oversendt til fylkesmannen, som undersøker hendelsen videre og vurderer om pasienten har fått forsvarlig helsehjelp og om virksomheten er forsvarlig organisert. I mange tilfeller vil fylkesmannen også ha til behandling andre tilsyns- og klagesaker og bekymringsmeldinger som gjelder samme helseforetak. Statens helsetilsyn følger fylkesmennenes arbeid med hendelsesbasert tilsyn tett og bistår med systematiske kompetansetiltak og løpende veiledning ved behov. Dersom det etter de innledende undersøkelsene ser ut til å foreligge alvorlig svikt og uforsvarlig helsehjelp, kan Statens helsetilsyn følge opp tilsynsmessig med en skriftlig gjennomgang og vurdering av den varslede hendelsen. I en del tilfeller ber Statens helsetilsyn helseforetaket om en skriftlig redegjørelse for hvordan de har fulgt opp hendelsen. Foretaket får en svarfrist, og når svaret foreligger, vurderer vi om saken kan avsluttes eller ikke. Både ved stedlig tilsyn og ved vanlig tilsynssak gjennomgår vi pasientjournalen og dokumenter som beskriver hvordan virksomheten er organisert. Hendelsesforløpet blir kartlagt i detalj. Dersom det er behov for det, innhenter vi sakkyndig uttalelse fra eksterne spesialister. Når vi har oversikt over hendelsesforløpet og over hva som kan ha hatt betydning for utfallet, gjør vi en konkret vurdering av om pasienten fikk forsvarlig helsehjelp og om virksomheten var forsvarlig ledet og drevet. Alt blir sammenstilt i en rapport som blir sendt til helseforetaket der hendelsen har skjedd. Noen ganger har vi også et møte med foretaket når vi har avsluttet saken. Alle varsler vi mottar blir håndtert og vurdert grundig. Svært ofte dreier varslene seg om alvorlig syke pasienter, og faren for alvorlige komplikasjoner og dødelig utfall er i utgangspunktet stor. Når den aller første telefonsamtalen Undersøkelsesenheten har med helseforetaket gir god og uttømmende informasjon som tyder på at pasienten har fått god behandling og oppfølging, kan det være mulig å avgjøre raskt at det ikke var tegn til svikt i helsehjelpen. I noen tilfeller innhenter vi i tillegg pasientjournalen for å ettergå hendelsen ytterligere. I ca. 40 % av varslene i perioden 1. juni til og med 31. desember 2013 vurderte vi at det ikke var tegn til svikt i helsehjelpen og at det ikke var grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging (se tabell 6 side 58) FRA UNDERSØKELSESENHETENS ARBEID MED VARSLER OM ALVORLIGE HENDELSER I SPESIALISTHELSETJENESTEN / RAPPORT FRA HELSETILSYNET / 3/2014 / 11

12 Erfaringer så langt.. Oppdraget med å etablere varselordningen er utfordrende, men lærerikt for Statens helsetilsyn. Uventede og alvorlige hendelser handler om mennesker, om helseforetak og om helsepersonell i sykehus som ønsker å gjøre en så god jobb som mulig, men som ikke alltid lykkes. Men mest av alt handler det om pasienter som har behov for medisinsk behandling og om deres nærmeste pårørende. Gjennom arbeidet med varselordningen møter Undersøkelsesenheten pårørende som er i en livskrise og har det tungt, men som likevel tar i mot tilbudet og vil snakke med oss. Vi erfarer at pårørende ofte har relevant og god informasjon om det som har skjedd, informasjon som supplerer og nyanserer den framstillingen som helsepersonell og ledere gir oss. De bidrar til at tilsynsmyndigheten får et mer komplett bilde av det som har skjedd. Svært ofte møter vi også helsepersonell som er sterkt preget av hendelsen. Vi erfarer at de ønsker å bidra til tilsynsmyndighetens undersøkelse slik at det som skjedde hos oss ikke skal skje igjen. Vi får tilbakemeldinger om at tilsynsmyndighetenes eksterne vurdering kan være et nyttig bidrag for sykehusene i en hverdag med stort tidspress og der faren for alvorlig svikt kan være overhengende. For Statens helsetilsyn representerer oppdraget og den spesielle konteksten kompetansemessige utfordringer. Vi trenger medarbeidere som er i stand til å gjennomføre robuste undersøkelser, som kan stille relevante spørsmål til høykompetent helsepersonell i ulike medisinske spesialiteter og til pårørende i krise. Vi trenger tverrfaglig kompetanse som samlet setter oss i stand til å analysere årsakssammenhenger, vurdere og konkludere om pasienten fikk forsvarlig helsehjelp og virksomheten er forsvarlig drevet. Videre trenger vi medarbeidere som kan formidle resultatene, slik at det kan stimulere til refleksjon og læring i fagmiljøene og ledelsen i helseforetakene. Per dags dato har Undersøkelsesenheten ansatt eller tilknyttet leger med spesialiteter og erfaring blant annet innen anestesi, fødselshjelp, barnesykdommer, indremedisin og psykiatri. Vi har også ansatt bioingeniører og sykepleiere med spesialutdanning innen psykiatri, intensivmedisin og jordmorfag. Alle har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Ved behov har vi mulighet for å innhente sakkyndige uttalelser fra ekstern fagekspertise. Vi har videre jurister med lang erfaring fra helserett. Statens helsetilsyn ser imidlertid at vi har behov for styrket kompetanse innen sikkerhets- og organisasjonsfag, slik at vi som tilsynsmyndighet enda bedre kan bidra til sikkerhetstenkning og stimulere helseforetakene til å jobbe målrettet og systematisk med å redusere risiko for alvorlige hendelser så langt det er mulig. Undersøkelsesenheten erfarer at rask oppstart og dialog med virksomhetene gir bedre informasjon og tidlig oversikt over hendelsesforløpet. Det gir et bedre faktagrunnlag og utgangspunkt for å gjøre robuste tilsynsmessige vurderinger. Både Statens helsetilsyn og virksomhetene erfarer at varslingskriteriene slik de er utformet fra lovgivers side, kan være utfordrende å forholde seg til. Begreper som alvorlighet og påregnelig risiko står sentralt i lovgivningen, men er ikke uten videre enkle å håndtere i praksis. Uklarhet om hva som skal varsles hvor, kan føre til usikkerhet og kan påvirke meldekulturen i helsetjenesten i retning både av for mange og for få varsler. Varslingsplikten må være definert så presist som mulig, slik at Statens helsetilsyn får de varslene som lovbestemmelsen sikter til. Spesialisthelsetjenesten, Staten helsetilsyn, andre relevante instanser og befolkningen bør ha en felles oppfatning av hva som er de alvorligste hendelsene, der det er nødvendig å gjøre en tilsynsmessig oppfølging for å vurdere om pasienten har fått forsvarlig helsehjelp og om virksomheten er forsvarlig organisert FRA UNDERSØKELSESENHETENS ARBEID MED VARSLER OM ALVORLIGE HENDELSER I SPESIALISTHELSETJENESTEN / RAPPORT FRA HELSETILSYNET / 2/2014 / 12

13 Uavhengig av hva tilsynsmyndigheten gjør, har virksomheten lovfestet plikt til intern avvikshåndtering, jf. spesialisthelsetjenesteloven 3-4. Et robust opplegg for avviksmelding og -håndtering er et vesentlig element i ledelsens syste matiske arbeid med å sikre forsvarlig helsehjelp og forbedring av praksis. Systematisk gjennomgang av alvorlige hendelser og andre meldinger om feil og mangler skal bidra til å redusere risikoen for at utilsiktede og kritiske hendelser og svikt skal skje. Hvordan sykehusene forholder seg i etterkant av at alvorlige hendelser er varslet til tilsynsmyndigheten, kan ha betydning for hvordan Under søkelsesenheten følger opp tilsynsmessig. Vi erfarer at sykehusledelsen tar tak i alvorlige varslingspliktige hendelser på ulik måte. Noen er proaktive og følger raskt opp med intern gjennomgang parallelt med at Undersøkelsesenheten vurderer saken. Andre inntar en mer passiv og avventende holdning. Det kan selvfølgelig være ulike grunner til dette: det kan både være et spørsmål om å ha tilstrekkelige ressurser og å ha kompetanse til å gjøre denne type granskninger. Vi har et klart inntrykk at alle virksomhetene tar tak i rapportene fra Statens helsetilsyn når de foreligger, og gjør de nødvendige endringene i etterkant av tilsynsmyndighetens undersøkelse og vurderinger. Statens helsetilsyn får tilbakemeldinger om at tilsynsmyndighetenes eksterne vurdering kan være et nyttig bidrag for sykehusene i en intens hverdag. Tilsynsmyndighetens undersøkelse og analyser omfatter også spørsmål som belyser samhandling og kommunikasjon på tvers av virksomheter og grenseflatene til kommunehelsetjenesten når det er relevant. Våre undersøkelser bidrar også til å bevisstgjøre sykehusene om betydningen av å trekke inn pårørende og pasienter i gjennomgangen av alvorlige hendelser. Undersøkelsesenhetens erfaringer tilsier at vårt endrings bidrag kan bli særlig effektivt når helseforetakene selv gjennomgår hendelsen raskt i etterkant, parallelt med vår tilsynsmessige oppfølging FRA UNDERSØKELSESENHETENS ARBEID MED VARSLER OM ALVORLIGE HENDELSER I SPESIALISTHELSETJENESTEN / RAPPORT FRA HELSETILSYNET / 3/2014 / 13

14 ARTIKKEL 2 Når de mest sårbare blir akutt og alvorlig syke og kommer på sykehus De to neste artiklene forteller om en tenåringsgutt med psykisk utviklingshemming som kommer til akutt mottaket ved et universi tetssykehus med et mellomgulvsbrokk som er så stort at det er i ferd med å klemme av luftveier og blodsirkulasjon. Etter ti timer dør han av hjertestans. Da pasienten ble innlagt ved universitetssyke huset forstod ikke sykehuset hvor alvorlig og livstruende syk han var, og de sørget ikke for at han ble undersøkt av spesialist i tide. Moren til gutten var med ham hele tiden. Hun opplevde at helsepersonellet ikke hørte etter når hun fortalte at uroen og alle bevegelsene gutten hadde, betydde at han hadde sterke smerter og ubehag. I første artikkel gjengir vi mors fortelling slik hun har formidlet den i media og til Statens helse tilsyn. Andre artikkel gir et sammendrag av hendelsesforløpet slik det framstod i Helsetilsynets undersøkelse av hendelsen, og av Helsetilsynets avgjørelse. Pårørendes informasjon kan være avgjørende Mange av varslene om uventede og alvorlige hendelser som kommer til Statens helsetilsyn fra spesialisthelsetjenesten, får oppmerksomhet i offentligheten. Det gjaldt også et varsel om en tenåringsgutt med psykisk utviklingshemming som ble akutt innlagt ved et universitetssykehus med stort mellomgulvbrokk. Gutten hadde ikke språk, men mor forsto godt at han hadde sterke smerter og ubehag og at han ble dårligere og dårligere. Dette sa hun klart i fra om til de som tok i mot og fulgte ham opp etter sykehusinnleggelsen. Undersøkelses enheten hadde samtaler med mor om det som hadde skjedd. Vi erfarer at pårørende ofte har relevant og god informasjon om det som har skjedd, informasjon som supplerer og nyanserer den framstillingen som helsepersonell og ledere gir oss. De bidrar dermed til et mer komplett bilde av det som har skjedd. Mor til gutten ble intervjuet av flere medier. Hun har gitt oss tillatelse til å bruke materialet nedenfor som er hentet fra intervjuer hun har gitt til TV2. Her fortalte hun hvordan hun opplevde timene fra sønnen ble tatt i mot i akuttmottaket på kvelden og til han døde på sengepost morgenen etter: FRA UNDERSØKELSESENHETENS ARBEID MED VARSLER OM ALVORLIGE HENDELSER I SPESIALISTHELSETJENESTEN / RAPPORT FRA HELSETILSYNET / 2/2014 / 14

15 Han kunne ikke si ifra, men han sa i fra på sin måte. Jeg så det jo på ham at han hadde vondt hele tiden. En overlege fra et mellomstort sykehus sørget for overføring til et universitetssykehus. Han hadde kjent gutten siden han ble født og fulgte med i ambulansen. Overlegen ville forsikre seg om at sykehuset som tok i mot pasienten, forsto alvoret i situasjonen og at operasjon ble gjort raskt. Mor forteller: Han fortalte at Sindre var alvorlig syk, at han burde vurderes for operasjon og sjekkes nøye. Og han understreket veldig at de skulle høre på meg: Lytt til mamma, hun vet hvem Sindre er. I akuttmottaket blir han undersøkt overfladisk av en uerfaren lege. Han mener operasjonen kan vente til neste dag, og overfører gutten til sengepost der han skulle være over natten. På sengeposten får han mer smertestillende, men det kommer ikke spesialist i gastrokirurgi for å undersøke ham i løpet av natten. En sykepleier er inne på rommet for å overvåke pasienten gjennom natten, men hun forlater rommet om morgenen i forbindelse med vaktskifte. Sykepleieren vekker mor da hun forlater rommet, men mor sovner igjen i den tro at det snart kommer en annen sykepleier og overtar. Da mor våkner igjen litt senere, er det ikke kommet noen sykepleier. Hun går bort til senga, snur gutten og ser at han er blå i ansiktet: Da jeg snudde Sindre var han blå i ansiktet. Så jeg løper mot døra og roper at han er død! Og da løp det inn masse mennesker. Savnet etter sønnen er stort, men hun forteller at hun vil bruke rapporten fra Statens helsetilsyn og kjempe for at andre ikke må gå gjennom det samme som henne. Hun er særlig opptatt av at helsetjenesten må bli bedre til å møte mennesker med psykisk utviklingshemning. Lenke til oppslagene i TV2: helse/-sindre-doede-fordi-han-haddedowns-syndrom html helse/sindre-15-ble-innlagt-med-brokkdoede-morgenen-etter html Spesialistkompetanse, kommunikasjon og dialog med pårørende kan være avgjørende for sikre forsvarlig helsehjelp Hva skjedde? En tenåring med psykisk utviklingshemming ble innlagt i et mellomstort sykehus etter flere dager med diaré, magesmerter og blodig oppkast. Han hadde ikke språk, men er svært urolig og mor forstår godt at han har sterke smerter. CT-bilder viste et uvanlig stort mellomgulvsbrokk der magesekk og deler av leveren var forskjøvet inn i brysthulen, samt at sentrale strukturer i brystkassen var ute av normal stilling. Han ble overflyttet til et universitetssykehus for kirurgisk behandling. Mor og en overlege fra det mellomstore sykehuset fulgte med pasienten i ambulansen. Etter å ha sett på CT-bildene av buk og brysthule, vurderte sekundærvakten og vakthavende gastrokirurg at pasienten måtte opereres, men at det kunne vente til neste dag dersom den kliniske tilstanden ikke tilsa noe annet. Pasienten ble tatt imot i akuttmottaket og undersøkt raskt av en uerfaren lege med mange arbeidsoppgaver. Bakvaktene var opptatt på operasjonsstuen og overlot til den uerfarne legen å vurdere pasientens tilstand og hastegrad for operasjon. Mor og overlegen som var med fra det mellomstore sykehuset, informerte legen i akuttmottaket om at de var bekymret for at guttens kliniske tilstand var forverret underveis i ambulansen. Legen i akuttmottaket derimot vurderte ikke pasienten som spesielt klinisk dårlig eller smertepåvirket FRA UNDERSØKELSESENHETENS ARBEID MED VARSLER OM ALVORLIGE HENDELSER I SPESIALISTHELSETJENESTEN / RAPPORT FRA HELSETILSYNET / 3/2014 / 15

16 Pasienten ble lagt på sengepost uten at legen ga klare beskjeder til sykepleierne om hvordan pasienten skulle følges opp. Han informerte bakvaktene om sin vurdering, men bakvaktene undersøkte ikke pasienten selv. Legen informerte heller ikke mor om sin vurdering og hvilken oppfølging han planla. Han prioriterte deretter andre arbeidsoppgaver, da det var en svært travel vakt. I løpet av natten gikk vaktcallingen tom for batterier, slik at det ikke var mulig å få tak i legen via callingsystemet. Legen ga parallelt beskjed til sengepostens sykepleiere om at pasienten ikke skulle få mer smertestillende uten ny ordinasjon av lege. Da pasienten ble mer urolig og smertepreget, kontaktet sykepleierne de kirurgiske bakvaktene som fortsatt var opptatte. Kirurgene ba sengepostens sykepleiere om å kontakte barnekirurgisk hjemmevakt, men sykepleierne valgte i stedet å kontakte vakthavende anestesilege for å få ordinert smertelindrende. Anestesilegen forordnet gjentatte doser smertestillende inntil pasienten var smertelindret, men han informerte ikke kirurgene om dette. Sykepleiere overvåket pasienten gjennom natten, men tidlig på morgenen vekket de mor og ba henne passe på sønnen da de skulle forberede rapportmøte. Mor sovnet og våknet etter nesten en time, og hun fant da gutten livløs i sengen. Gjenoppliving ble forsøkt, men det lyktes ikke. Obduksjon viste at dødsårsaken var hjertesvikt og sammenklappet venstre lunge. Det ble funnet slimhinneblødninger og rikelig med blod i magesekken, og forandringene ble vurdert til å skyldes mekanisk påvirkning av organer på grunn av det store mellomgulvsbrokket. Hendelsesforløpet ble kartlagt i detalj svikt i helsehjelpen ble avdekket Statens helsetilsyn gjennomførte et stedlig tilsyn i virksomheten kort tid etter hendelsen. Involvert helsepersonell og deres ledere ble intervjuet. Vi gjennomgikk pasientjournalen og dokumenter som beskriver hvordan virksomheten er organisert. Moren til gutten fikk tilbud om en samtale, og redegjorde for sin opplevelse av det som hadde skjedd. Hendelsesforløpet ble kartlagt i detalj. Vi innhentet sakkyndig uttalelse fra spesialister i gastrokirurgi og i barnekirurgi. Svikt i helsehjelpen ble avdekket og mulige årsaker til systemsvikt ble pekt på. Kompetanse og kommunikasjon vesentlige elementer for å sikre forsvarlig pasientbehandling Universitetssykehuset fremsto som dårlig forberedt til å ta imot denne pasienten. Røntgenbildene var kjent før han kom dit, og viste et relativt dramatisk bilde med en sjelden og potensielt alvorlig og livstruende tilstand. Han ble ikke undersøkt av spesialist i akuttmottaket, og ingen av de som tok i mot og undersøkte ham forstod at han var alvorlig og livstruende syk. Store mellomgulvsbrokk med kliniske symptomer som økende uro og smerter og blødninger i magesekken, tyder på inneklemning av brokkinnhold og risiko for avklemning av blodsirkulasjon. De sakkyndige legene påpekte at det i slike tilfeller er nødvendig med kvalifisert klinisk undersøkelse og vurdering, og deretter umiddelbar kirurgi for å unngå alvorlige komplikasjoner og død. At han ikke ble undersøkt av spesialist i akuttmottaket, førte til at det sviktet i flere ledd i den videre behandlingen og oppfølgingen. Statens helsetilsyn konkluderte med at helsehjelpen ikke var forsvarlig. Pasienten hadde en psykisk utviklingshemming og hadde ikke språk. Etter hvert ble han stadig mer urolig. Mor og legen som fulgte med i ambulansen, gjentok flere ganger at det betydde at han hadde sterke smerter og ubehag. Det kan være utfordrende å få klarlagt sykehistorien og undersøke pasienter som har utviklingshemming og som ikke har språk. I tilknytning til den kliniske undersøkelsen er det derfor viktig å lytte til hva pårørende og andre som kjenner pasienten sier. Pasienter med en potensielt livstruende kirurgisk tilstand må undersøkes av lege med klinisk erfaring, og kan ikke overlates til en uerfaren lege med mange arbeidsoppgaver. All relevant FRA UNDERSØKELSESENHETENS ARBEID MED VARSLER OM ALVORLIGE HENDELSER I SPESIALISTHELSETJENESTEN / RAPPORT FRA HELSETILSYNET / 2/2014 / 16

17 kompetanse må involveres. Det er et lederansvar å etablere gode rutiner for å sikre forsvarlig undersøkelse av risikopasienter. Dette gjelder særlig når arbeidsbelastningen er høy, og når det er uerfarne leger som tar i mot pasientene. Forsvarlig pasientbehandling henger nøye sammen med kompetanse. Personalet som skal gi helsetjenester i akuttmottaket, må ha relevant og riktig kompetanse til å gjøre medisinskfaglige avveininger og vurderinger som til tider kan være komplekse, og de må være i stand til å gjenkjenne risikopasienter. Til refleksjon og drøfting i helseforetakene Kan noe lignende skje hos oss? Hvordan kan vi unngå at noe lignende skjer hos oss? God kommunikasjon og informasjonsdeling er også viktige elementer for å sikre forsvarlig pasientbehandling. Legen må gi klare beskjeder for oppfølging til sengeposten, og helsepersonell som er involvert i behandlingen, må kommunisere med hverandre slik at viktig informasjon ikke går tapt. Pårørende må lyttes til og informeres, men helsepersonell kan ikke overlate til dem å observere en kritisk syk pasient. Det er et lederansvar å sørge for gode rutiner for kommunikasjon og samhandling mellom helsepersonell, og mellom helsepersonell og pasienter/ pårørende. Hva har sykehuset gjort i etterkant? styrket vaktbemanningen med en ekstra lege-i-spesialisering (LIS) i mottak til kl samt turnuslege på døgnbasis innført seksjonert bakvakt i gastrokirurgi, som medfører en beredskap med to overleger i bakvakt på døgnbasis opprettet av en egen ø-hjelp sengepostenhet som driftes av vaktteamet, for å sikre kontinuitet i vurderingen av akutt syke pasienter som ikke ligger på postoperativ enhet eller intensiv innført rutiner for at pasienter som blir overført fra andre foretak blir vurdert av seksjonsansvarlig bakvakt innført ny retningslinje for ordinasjon og administrasjon av opioider på sengepost FRA UNDERSØKELSESENHETENS ARBEID MED VARSLER OM ALVORLIGE HENDELSER I SPESIALISTHELSETJENESTEN / RAPPORT FRA HELSETILSYNET / 3/2014 / 17

18 ARTIKKEL 3 Undersøkelser av uventede hendelser i helsetjenesten hvorfor og hvordan? Det er en uttrykt forventning at ved varsler om alvorlige hendelser skal Statens helsetilsyn analysere årsakssammenhenger, samt gjøre forsvarlighetsvurderinger. Tilsynsmyndigheten skal med andre ord innrette sin undersøkelse slik at vi kan uttale oss om omstendighetene rundt hendelsen. Dette skal stimulere til læring i tjenestene og dermed bidra til å redusere risiko for at det samme skjer igjen. Det fordrer blant annet en detaljert kartlegging av hendelsesforløpet, men også fagkunnskap og sikkerhetsfaglig og organisatorisk kunnskap. Denne artikkelen er skrevet av tidligere assisterende direktør i Statens helsetilsyn Geir Sverre Braut, og beskriver et analytisk verktøy som kan være relevant å bruke ved systematiske undersøkelser av årsakssammenhenger i alvorlige hendelser. Når uønskede og uventede hendelser inntreffer, er det en klart uttrykt forventning blant allmennheten om at hendelsen blir nærmere undersøkt. Helse personellet, pasienter og pårørende vil også ha interesse av å få kartlagt omstendighetene rundt hendelsen nærmere. Slike undersøkelser kan ha ulike formål. Læring med sikte på å redusere risiko for eller å unngå tilsvarende hendelser i framtida er et mulig formål. Dette kan være et relevant formål for virksomheter som systematisk går gjennom uønskede hendelser for å sikre forsvarlig pasientbehandling og forbedring av praksis. Ofte er det også aktuelt å plassere ansvar for hendelsen, for eksempel for å ivareta straffe- eller erstatningsrettslige formål eller for tilsynsformål. Uansett formål er det ved valg av metode for gjennomføring av undersøkelsen vesentlig å sikre at den blir lagt opp slik at alle relevante årsaksforhold blir avdekket. La oss ta utgangspunkt i et tenkt eksempel. En sterkt smertepåvirket pasient blir brakt til akuttmottaket på et mindre sykehus i ambulanse. Ved ankomsten til sykehuset får pasienten en intravenøs injeksjon med morfin. Sykepleieren forlater pasienten en kort stund for å svare på en telefon fra de pårørende, og når vedkommende kommer tilbake er pasienten uten respirasjon. Sykepleieren løper ut til vaktrommet og tilkaller stansteamet. Det blir forsøkt resuscitering uten at det lykkes å få liv i pasienten. Umiddelbart vil en slik hendelse vekke oppsikt både blant personellet og pårørende. Sannsynligvis vil hendelsen bli varslet både til politiet og Statens helsetilsyn. De involverte vil måtte gjøre sine vurderinger, samtidig som hendelsen vil bli diskutert i fagmiljøet på sykehuset FRA UNDERSØKELSESENHETENS ARBEID MED VARSLER OM ALVORLIGE HENDELSER I SPESIALISTHELSETJENESTEN / RAPPORT FRA HELSETILSYNET / 2/2014 / 18

19 I de diskusjonene som følger vil en rekke spørsmål dukke opp: Hvilken dose morfin ble gitt? Hadde pasienten fått morfin allerede i ambulansen? Hvorfor måtte sykepleieren forlate pasienten? Hvor lenge var pasienten uten observasjon? Ble det forsøkt gitt motgift? Ble det iverksatt hjerte-lungeredning før stansteamet kom til? Hvor lang tid tok det før resuscitering ble startet? Var det tilgjengelig resusciteringsutstyr og motgift i mottaket? Hadde den aktuelle sykepleieren nødvendig kompetanse og opplæring? En modell for systematisk årsaksanalyse av hendelsen Uansett hvem som skal gjennomføre en undersøkelse, må vi forutsette at innsamlingen av data om hendelsen og sammenstillingen av disse skjer på en systematisk og sporbar måte. Dersom vi legger til grunn at uansett formål med undersøkelsen, skal vi lage en framstilling av ulike årsaks-virkningsmekanismer langs en tidslinje. Det finnes mange ulike teknikker for å gjøre dette i praksis, men et utgangspunkt på et ganske overordnet nivå, kan være å tenke systematisk med utgangspunkt i et såkalt bow-tie -diagram (Aven T et al., 2008): Tidslinje/Kausallinje Årsaksanalyser Hendelser - Uønskede - Initierende Konsekvensanalyser Tap I det tenkte eksemplet må vi da først ta stilling til hva vi vil definere som den uønskede hendelsen. Umiddelbart vil ofte helsepersonell nevne selve dødsfallet som den uønskte hendelsen. Dette er oftest ganske uhensiktsmessig. Dødsfallet er i denne modellen selve tapet. Hvilken hendelse som vi vil betrakte som den initierende hendelsen i modellen ovenfor, vil ofte være et hensiktsmessighetsspørsmål som må avgjøres ut fra formålet med undersøkelsen. I vårt eksempel kan det i første runde være rimelig å prøve seg med å se på respirasjonsstansen som den uønskte hendelsen. Respirasjonsstans er en velkjent komplikasjon ved bruk av morfinpreparater. Det er en type hendelse som man både kan ha etablert tiltak for å forhindre, og som man bør ha beredskap for å kunne håndtere. Tiltak for å forhindre hendelsen og beredskapstiltak kan vi gjerne kalle barrierer i hendelsesforløpet. Få, om i det hele tatt noen, barrierer er fullgode. En vurdering av ulike barrierers godhet/ effektivitet hører derfor med i en slik undersøkelse. Inn i denne bow-tie -figuren kan vi sette våre funn og supplere med våre vurderinger, slik at vi får svar på de spørsmålene som kom fram innledningsvis. Da kan vi for eksempel ende ut med følgende fordeling av spørsmålene med svar på de to sidene av diagrammet. Å (årsaksanalyse) = spørsmål og svar knyttet til barrierer som kunne hindret respirasjonsstansen FRA UNDERSØKELSESENHETENS ARBEID MED VARSLER OM ALVORLIGE HENDELSER I SPESIALISTHELSETJENESTEN / RAPPORT FRA HELSETILSYNET / 3/2014 / 19

20 K (konsekvensanalyse) = spørsmål og svar knyttet til barrierer som kunne hindret at respirasjonsstansen fikk døden til følge. Hvilken dose morfin ble gitt? (Å) Hadde pasienten fått morfin allerede i ambulansen? (Å) Hvorfor måtte sykepleieren forlate pasienten? (Å) Hvor lenge var pasienten uten observasjon? (K) Ble det forsøkt gitt motgift? (K) Ble det iverksatt hjerte-lungeredning før stansteamet kom til? (K) Hvor lang tid tok det før resuscitering ble startet? (K) Var det tilgjengelig resusciteringsutstyr og motgift i mottaket? (K) Hadde den aktuelle sykepleieren nødvendig kompetanse og opplæring (Å og K)? formelle/juridiske vurderingene som myndighetene skal gjøre, er det rimelig grunn til å tro at en myndighetsdrevet undersøkelse også kan gi resultater som kan forventes brukt til læring. Litteratur Aven T, Røed W, Wiencke HS (2008). Risikoanalyse. Oslo: Universitetsforlaget. Sannsynligvis vil en slik undersøkelse gi viktig kunnskap til ettertanke og læring i det aktuelle akuttmottaket. Men samme tilnærming vil også gi en grunnleggende forståelse av årsaksforholdene både for tilsynets og eventuelt politiets vurderinger. Systematisert analyse og ettertanke som bidrag til forbedringsarbeid Dersom man skal kunne forvente seg læring av uønskede hendelser, er det trolig ganske vesentlig at undersøkelsen blir gjennomført nær hendelsen, både i tid og sted. Dette tilsier at virksomheten selv i alle fall bør undersøke de fleste hendelser. En virksomhet som har hatt hendelser som blir undersøkt av politiet og/eller tilsynet, må selvsagt ha tilbørlig respekt for den datainnsamlingen som disse myndighetsorganene skal gjøre. Men i de fleste tilfeller er det likevel ingen grunn for virksomheten til å vente med å iverksette egne undersøkelser, analyser og refleksjoner. Tilsvarende er det en utfordring for myndighetsorganene å framstille sine årsaksvurderinger på en slik måte både faglig og språklig sett, at virksomheten selv kan benytte disse i det etterfølgende læringsarbeidet. Dersom årsaksvurderingene står på et selv s tendig grunnlag, uavhengig av de FRA UNDERSØKELSESENHETENS ARBEID MED VARSLER OM ALVORLIGE HENDELSER I SPESIALISTHELSETJENESTEN / RAPPORT FRA HELSETILSYNET / 2/2014 / 20

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE Etter liste HELSETlL5Y11ET tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene e 9 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Dato: 10 MAR 2013 Unntatt offqq ^...^... Saksbeb... Ark.nr...30...w1..-.. Kopi:... DERES REF: /

Detaljer

Tilsynsmelding 2008 2 0 0 8

Tilsynsmelding 2008 2 0 0 8 Tilsynsmelding 2008 1 T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 8 Innhold Tverrfaglighet forutsetter sosialfaglighet og helsefaglighet... 3 Landsomfattende tilsyn 2008 Behov for bedre styring og samordning av

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 04 Gjesteskribent Kårhild Husom Løken daglig leder, Sagatun Brukerstyrt Senter, Hamar Sammen om mestring? Jeg takker for tilliten for at jeg ble

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Kravet til helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten om forsvarlighet

Kravet til helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten om forsvarlighet LOV OG RETT, vol. 48, 1, 2009, s. 3 26 ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online Kravet til helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten om forsvarlighet Statens helsetilsyns tilnærming Av førsteamanuensis

Detaljer

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland Espen Thorsrud Distriktssjef, Kreftforeningen Gjesteskribent At kreft er et økende helseproblem

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

«Et trygt fødetilbud Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner»

«Et trygt fødetilbud Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner» Liv lagas høringssvar til IS-1803: «Et trygt fødetilbud Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner» Liv laga organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg er en nasjonal brukerorganisasjon

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET 2009 Helse- og sosialombudet i Oslo Lille grensen 7, 0159 Oslo Tlf.: 22 13 90 20, Fax: 22 33 40 35 E-post: post@ombudet.no www.ombudet.no INNHOLD 6 8 10 12 15 18

Detaljer

Læring av feil og klagesaker

Læring av feil og klagesaker Svein Zander Bratland og Sverre Lundevall (redaktører) Læring av feil og klagesaker tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 7/2009 MAI 2009 Rapport fra Helsetilsynet 7/2009 Svein Zander Bratland

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus, ansattes erfaringer med et elektronisk meldesystem

Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus, ansattes erfaringer med et elektronisk meldesystem Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus, ansattes erfaringer med et elektronisk meldesystem Maria Ravndal Masteroppgave i Helsevitenskap, Vår 2012 Samfunnsfaglig Fakultet, Institutt for Helsefag

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

UHELDIGE HENDELSER I HELSETJENESTEN

UHELDIGE HENDELSER I HELSETJENESTEN SKRIFTSERIE FOR LEGER: Utdanning og kvalitetsutvikling Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 Faks 23 10 91 00 www.legeforeningen.no ISBN- 13 978-82-8070-086-5 Peter F. Hjort Uheldige hendelser

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver Tema pasientsikkerhet En god dose sprit gjør smittefaren mindre SIDE 7 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver SIDE 24 Markør til pasientens beste Tverrfaglig veiviser i brystdiagnostisk

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

På rett vei. For noen få år siden var Norsk pasientskadeerstatning. Erling B. Breivik Direktør

På rett vei. For noen få år siden var Norsk pasientskadeerstatning. Erling B. Breivik Direktør Norsk pasientskadeerstatning årsmelding 2010 På rett vei For noen få år siden var Norsk pasientskadeerstatning inne i en relativt tung periode preget av ubalanse mellom oppgaver og kapasitet. Sakene hopet

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Årsmelding 2011 Østfold

Årsmelding 2011 Østfold Årsmelding 2011 Østfold 1 I NNHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 GJESTESKRIBENT...3 1.0 INNLEDNING...7 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT...7 2.1 Arbeidsområde 2.2 Om fylket 2.3 Driftsforhold 3.0 ÅRET SOM

Detaljer

Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester

Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 11/2002 NOVEMBER 2002 Rapport fra Helsetilsynet 11/2002 Sikrere legemiddelhåndtering i pleie-

Detaljer

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer?

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? Oppsummering av 14 tilsyn i 2008 i henhold til blodforskriften Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2009 MARS 2009 Rapport

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Stor variasjon i tilsynssakene

Stor variasjon i tilsynssakene Stor variasjon i tilsynssakene Hendelsesbasert tilsyn er tilsyn med helsepersonell og virksomheter basert på informasjon om enkelthendelser som har skjedd. Tilsynsmyndigheten oppretter tilsynssaker blant

Detaljer