Innspill fra de ansatte ved føde/barsel Molde sjukehus:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill fra de ansatte ved føde/barsel Molde sjukehus:"

Transkript

1 Innspill fra de ansatte ved føde/barsel Molde sjukehus: Hvorfor bør en framtidig felles fødeavdeling for Romsdal og Nordmøres befolkning ligge i Molde? Etter oppdrag fra avdelingsrådsmøte og avdelingssjef Grete Teigland, legger vi fram våre synspunkt i den pågående funksjonsfordelings-saken i Helse NR. Det skal avgjøres om akuttfunksjoner skal samles, og i så fall ved hvilket av de to sjukehusene. Vårt innlegg er ment som et bidrag til beslutningsstøtte for avdelingssjef og styret i helseforetaket. Dette er en vanskelig sak som utfordrer oss både når det gjelder følelser og fornuft. Ingen ønsker i utgangspunktet å miste sin fødeavdeling, og ingen vil miste sin arbeidsplass! Det viktigste hensynet å ta er likevel hvilken løsning som tjener vår befolkning best, uavhengig av arbeidsplasser. Vi tror at en større samlet enhet vil gi en generelt bedre kvalitet på tjenestene, det vil være en økonomisk bedre løsning, bidra til bedre rekruttering av spesialister og være helt nødvendig ift. akseptable vaktordninger for våre fødselsleger/gynekologer. Vi (jordmødre og barnepleiere ved føde/barsel Molde) understreker at vi er positive til å skulle overta ansvaret for fødselshjelp for hele Nordmøre og Romsdal. Vi ser vår enhet i sammenheng med resten av driften ved Molde Sjukehus. Vi har i dag en utmerket anestesiberedskap som er en av de viktige premissene for vår drift. De har tilstedevakt 24 timer i døgnet. Vi har også et meget godt samarbeid med alle andre støttefunksjoner og spesialenheter, som operasjon, postoperativ, klinisk kjemisk, mikrobiologi, øre/nese/hals, radiologi, etc. Sett fra vårt ståsted er det en selvfølge at de fleste akuttfunksjonene, herunder kirurgiske og fødeavdelingen, samles ved Molde Sjukehus, som er det sjukehuset som i utgangspunktet har det største pasientgrunnlaget, som har det største fødselstallet, og som har den beste økonomistyringen av de to fødeavdelingene. Vi viser her til at vår enhet(dvs. føde/barsel Molde) har vært drevet i økonomisk balanse de siste ti årene (se økonomirapporter). Vi har et stabilt personale med høy kompetanse, godt arbeidsmiljø og stor trivsel på arbeidsplassen. Videre har vårt sykehus i mange år drevet et meget bevisst rekrutteringsarbeid, både når det gjelder barnepleiere, sjukepleiere, jordmødre og leger. At sjukepleie-utdanninga er lokalisert til HiMolde er i så måte viktig. Grupper av sjukepleierstudenter har praksis i vår enhet, og dette motiverer flere til å velge jordmorfag seinere. Enheten har også gode stipend-ordninger for personell som ønsker jordmorutdanning med påfølgende bindingstid. For tiden utdannes både jordmødre og barnepleiere med den hensikt å jobbe i vår enhet. Vår enhet har vært tungt involvert i planleggingen av Nye Molde Sjukehus ( NMS), gjennom sterk ansatte-medvirkning i planarbeidet. Vi tror at befolkningen i Nordmøre og Romsdal både på kort og lang sikt, er best tjent med å støtte opp om å plassere akuttfunksjonene ved Molde Sjukehus, og dermed på sikt i NMS på Eikrem. 1

2 Om avstander og reisevei: Gode ambulansetjenester og følgetjenester er med på å trygge de med lengst reisevei. Vi har sett at bruken av ambulansehelikopter er økende, og det er vel ingen grunn til å tro at denne praksisen endres i de årene som kommer. Antallet transportfødsler i vårt distrikt er relativt konstant, og det er faktisk slik at enkelte kvinner føder før de rekker fram, enten veien er kort eller lang. Generelle synspunkt: På nåværende tidspunkt kan vi ikke tenke å oss drive en (jordmorstyrt)fødestue i Molde. Denne løsningen diskuteres derfor ikke som noen mulighet i det følgende. Ingen av jordmødrene eller barnepleierne som jobber hos oss i dag ser for seg at de kommer til å arbeide ved føde/barselavdelingen i Kristiansund dersom føde/barsel i Molde legges ned. Det vil bli for tøft å pendle daglig i 3-delt turnus. Vi kan ikke tenke oss at det kan være hensiktsmessig at hospitaliserte gravide med svangerskapsrelatert sykdom skal observeres i en generell obs.post på sykehuset selv om dette skjer i samarbeid med gynekologene. Disse kvinnene trenger tilsyn og omsorg av jordmødre /gynekologer i egen avdeling. 2

3 Scenario I: Føde/barsel- avdelingen beholdes i Molde, og legges ned i Kristiansund. Personell: Dette vi bli en fødeavedling med i overkant av 1000 fødseler/år. Vi ser for oss at grunnbemanningen må økes noe, og her må det utarbeides en bemanningsplan. Vi kommer til å måtte ha en noe forsterket beredskap, både med tanke på større fødselstall og iht nye regler for følgetjeneste. Det betyr i praksis at det må ansettes noen flere jordmødre og barnepleiere for å gå inn i en tredelt turnus. Hvor mange flere, må vi se nærmere på. Det er IKKE snakk om en dobling av personalet, men en forsterking må altså til. Behov for å øke bemanningen vil være størst ved fødeavdelingen i Kristiansund. Viser til vikarbehov ved tidligere sommerstengninger som eksempel. Det bør også utarbeides turnuser med tilfredsstillende antall overlegestillinger (8?)slik at vi tilfredstiller krav til lovlig vaktberedskap. Vi har alle sett at det er fullt mulig å betjene hele Nordmøre og Romsdal med bare én fødeavdeling. Molde og Kristiansund har i flere år har praktisert vekselvis stenging i 4 uker for å avvikle sommerferie. Men: Sommerferien har likevel vært unntakstilstand, der en har tolerert et ekstra høyt trykk med bare minimale oppjusteringer av personalet. Derfor må det, i den nye bemanningsplanen, taes realistisk høyde for øket aktivitet. Lokaliteter/øket arealbehov: Vi har i dag 3 fødestuer. Dette er tilstrekkelig også når vi har 1000 fødsler. Ved sammenfall av mange fødsler kan vi omgjøre rom til en provisorisk fødestue. I dag har vi til sammen 11 senger i barsel. 9 av disse er på 3-sengs stuer. Vi mener at det vil være realistisk med inntil 5 (6) barselsenger til, slik at vi altså disponerer inntil 16(17) barselsenger. Ved større fødselstall og lengre reisetid/avstand kan det bli mer aktuelt å benytte seg av barselhotell, dvs at de friske barseldamene m/partner får et «familierom» og at far betaler kostpris for sitt opphold. Dette krever nærmere utredning, men vi ser veldig positivt på å skulle begynne å rette oss inn mot drift av barselhotell. Det vil være nyttige erfaringer ift NMS. Vi ser også for oss at vi får et øket antall hospitaliserte gravide med svangerskapsrelatert sykdom, og disse trenger ofte, av medisinske årsaker, å disponere enerom. Vi foreslår følgende: Dagkirurgisk avdeling flyttes til evt ledig areal i 2.etg (psykiatri flyttes til Knausen?). Føde/barsel får disponere arealet etter dagkir avd og oppretter 5(6) familierom her. Vi får alt da alt på ett golv (som ved sommerstenging). Dette er den absolutt mest praktiske og mest økonomiske løsningen. Behov for barnelege: I akuttsituasjoner, med behov for livreddende og stabiliserende behandling av syke nyfødte, er det i dag vakthavende anestesilege/anestesispl. som har pasientansvar. For oss er en videreføring av denne ordningen høyst realistisk. 3

4 I en framtidig situasjon med minst 1000 fødsler /år ser vi for oss, i samsvar med nasjonale føringer for fødeinstitusjoner av vår størrelse : Daglig tilsyn av barnelege. Dette forutsetter en pediatrisk poliklinikk med 2-3 barneleger i Molde. Vi krever ikke noen døgnkontinuerlig vaktordning, men at barnelegene dekker fødeavdelingens behov for daglig helsesjekk av nyfødte. Å kunne samarbeide med en aktiv pediatrisk poliklinikk. Fortsatt anestesi-team ved resuscitering/stabilisering av syke nyfødte. Kontinuerlig oppbygging/vedlikehold av kompetanse vedr. nyfødt - resuscitering i anestesiavdelingen og føde/barselavdelingen. Ved akutt syke nyfødte utenom kontortid kontakter vi vakthavende pediater ved nyfødt intensiv avd. i Ålesund (på samme måte som tidligere). Fortsatt rask overflytting, fortrinnsvis med helikopter, av syke nyfødte til nyfødt intensiv avd. i Ålesund etter stabilisering her. Behov for mer medisinskteknisk utstyr: Nok utstyr finnes allerede i helseforetaket. Utstyr (ctg-apparat, akutt-bord, bilibed, babysenger, lyskasser osv)overflyttes fra avdelingen som legges ned. Tidsplan: Vi forventer at det brukes nok tid og ressurser på planlegging av en slik stor omlegging, og at alle berørte, dvs. alle ansatte både i Molde og Kristiansund involveres ved at de får løpende informasjon om prosessen, og gies mulighet til å påvirke denne. Det må foreligge helt konkrete bemanningsplaner i Molde før endringen trer i kraft. Implikasjoner Nye Molde Sjukehus: NMS er planlagt med hensyn til vekselvis sommerstenging Molde/Kr.sund. Konseptet er bygd på fleksibilitet mht areal på sengetunene. Et øket fødselstall til ca 1000/år vil derfor ikke medføre store endringer av disse planene. Det bør, med små justeringer av sengetall, være mulig å øke antall rom både i barselenheten og i pasienthotellet. Her vises det til grundig dokumentasjon i planene for NMS. Poliklinikk-driften: Utviklingen av den polikliniske driften er ellers avhengig av hvordan samhandlingsplanene ift kommunehelsetjenesten utvikles. Vi tenker oss at det er behov for Svangerskaps/fødepoliklinikk Barselpoliklinikk med utvidet tjenestetilbud- også speialisert ammehjelp(ammepol). Mulig salg av 1.linjetjenester til kommunehelsetjenesten, dersom dette er ønskelig. Dette betyr at vi ser for oss at kommunene med relativt kort reisevei til Molde Sjukehus får tilbud om at kommunens gravide kan få sine svangerskapskontroller og fødselsforberedende kurs i regi av føde/barsel-avd. 4

5 Scenario II Føde/barsel-avdelingen beholdes i Kristiansund, og legges ned i Molde. I en slik setting vil det uten tvil være mange ansatte som blir overtallige ved enehten i Molde. Vi har i dag.13,9. jordmorstillinger medregnet avdelingsjordmor, og.9,75barnepleierstillinger i tillegg til 5 leger og 1 helsesekretærer. Vi understreker igjen at det ikke er noen av oss som ser for oss å pendle til arbeid i Kristiansund. Vi ser for oss at overflødige ansatte enten- får tilbud om omplassering til andre stillinger ved Molde Sjukehus, inkludert svangerskaps/føde/barselpoliklinikk. får tilbud om omskolering får tilbud om sluttpakke/førtidspensjonering eller (mest sannsynlig)finner oss arbeid utenfor helseforetaket. Poliklinikk: Vi ser for oss at en del av de overtallige barnepleierne og jordmødrene fra føde/barsel Molde kan få beholde sin jobb ved at det opprettholdes en lokal svangerskaps/fødepol ved Molde Sjukehus, og at det bygges ut en barselpoliklinikk som også yter spesialisert ammehjelp(ammepol). Trenden er at liggetiden i føde/barselavdelingene går ned, og dette kan etter vårt syn bare forsvares ved at det bygges ut et tilsvarende godt 1.linjetjeneste- tilbud i kommunene og/eller et oppegående ambulant/poliklinisk tilbud i 2.linjetjenesten. Utviklingen av den polikliniske driften er altså avhengig av hvordan samhandlingsplanene ift kommunehelsetjenesten utvikles. Her er mulighetene nesten ubegrensede. Vi ser gjerne at Helse Nordmøre og Romsdal går foran med et godt eksempel i denne saken. Vi tenker oss at poliklinikken utgjør en lokal kunnskapsbase som kan støtte 1.linjetjenesten. Her kan vi foreslå salg av 1.linjetjenester til kommunehelsetjenesten, dersom dette er ønskelig. Dette betyr at vi ser for oss at kommunene med relativt kort reisevei til Molde Sjukehus får tilbud om at kommunens gravide kan få sine svangerskapskontroller og fødselsforberedende kurs i regi av svangerskaps/fødepoliklinikken. Følgetjeneste: Det blir trolig behov for jordmor i døgnkontinuerlig turnus for følgetjeneste til føde/barsel i Kristiansund. Når fødeavdelingen ligger i Kr.sund og hovedtyngden av fødende kommer fra Molde kommune og omkringliggende kommuner, er det rimelig at helseforetaket har en lokal beredskap for vurdering av om kvinnen er i fødsel, og ved behov, yter følgetjeneste. Det er fra kommet nye statlige retningslinjer for følgetjeneste, der helseforetaket er pålagt ansvar for denne. Kriteriene for slik følgetjeneste er uklare på nåværende tidspunkt, men vil trolig være basert på avstand og reisetid fra hjemmet til nærmeste fødeinstitusjon med vanlig biltransport. Vi ser altså for oss at beredskapen for følgetjeneste er styrket både på det sjukehuset som beholder fødeavdelingen og på det sjukehuset som mister sin. 5

6 Molde, For alle ansatte ved Føde/barsel Molde Sjukehus: Hild Strømme Kavli Enhetsleder/jordmor i Molde 6

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Pasienthotell. Nye Molde sjukehus. Dato denne versjon: 22.04.08. Hospitalitet as dato 22.04.2008 side 1

Pasienthotell. Nye Molde sjukehus. Dato denne versjon: 22.04.08. Hospitalitet as dato 22.04.2008 side 1 Pasienthotell Nye Molde sjukehus Dato denne versjon: 22.04.08 Hospitalitet as dato 22.04.2008 side 1 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: 07003 Arkivnr.:

Detaljer

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014 Versjon: 1.0 Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg i Midt-Norge 2011-2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning...2 Del 1 Svangerskaps-, fødsels og barselsomsorg...2

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010

RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010 Samarbeidsorgan for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes VESTERÅLEN RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010 Helse Nord RHF 8038 Bodø Uttalelse til «Forslag til

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Oppsummering av arbeidsgruppenes anbefalinger - 5 delprosjekter 12. februar i år vedtok styret

Detaljer

Høringsutkast områdeplan svangerskaps, fødsels- og barselomsorg i Vestre Viken helseområde, september 2011 Side 1

Høringsutkast områdeplan svangerskaps, fødsels- og barselomsorg i Vestre Viken helseområde, september 2011 Side 1 i Vestre Viken helseområde, september 2011 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 5 2 INNLEDNING... 7 3 SENTRALE FØRINGER... 8 3.1 Nasjonale føringer... 8 3.2 Regionale føringer... 9 3.3 Føringer for

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Inkluderer oppdatert arealbehov vedtatt i styret for Helse Nordmøre og Romsdal 27.05.2008

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse av klinikkene

Virksomhetsbeskrivelse av klinikkene Virksomhetsbeskrivelse av klinikkene Høsten 2012 Sammendrag Versjon 1.0 Innhold Innledning... 4 1 Nåsituasjonen virksomheten, funksjoner og kapasiteter... 5 2 Organisering... 5 3 Kirurgisk klinikk... 6

Detaljer

«Et trygt fødetilbud Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner»

«Et trygt fødetilbud Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner» Liv lagas høringssvar til IS-1803: «Et trygt fødetilbud Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner» Liv laga organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg er en nasjonal brukerorganisasjon

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken 3 Forsvar fellesskapets sykehus! Felles plattform mellom LO og Arbeiderpartiet om sykehuspolitikk Vedtatt i Sarnarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet 15.4.2013. Innledning Høsten 2013 er det stortingsvalg.

Detaljer

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014 Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal Utvikling 2009-2014 Vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 24. juni 2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kapittel 1 hovedoppgaver og verdigrunnlag...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 12. juni 2014 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 12. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato:

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud Flekkefjord 30.10.14 Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud ved SSF. Tillitsvalgte (tv)/verneombud(vo) ved SSF vil i dette høringssvaret komme med kommentarer til prosessen

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.3.2015 Saksbehandler: Saken gjelder:

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.3.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.3.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Solgunn Marie Haddeland m.fl. Styresak 28/15 O Rekruttering, kompetanse og ressursstyring Arkivsak

Detaljer

Kommentarer til forespørsel fra Helse Sør Øst om utforming av spesialisthelsetjenesten frem mot 2020.

Kommentarer til forespørsel fra Helse Sør Øst om utforming av spesialisthelsetjenesten frem mot 2020. Kommentarer til forespørsel fra Helse Sør Øst om utforming av spesialisthelsetjenesten frem mot 2020. Noen generelle kommentarer i henhold til samhandlingsreformen (SHR) og spesialisthelsetjenesten (SHT):

Detaljer

Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen

Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen Vesterålen regionråd Sortland, mars 2001 Utredning av interkommunal legevakt i Vesterålen Sammendrag Bakgrunnen for å se nærmere på samarbeid om felles

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest.

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Rapport februar 2014 Sammendrag Bakgrunn Helse- og omsorgstilbudet har i de senere år blitt påvirket av desentralisering og reformer.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 61/14 Behandling: Saken ble behandlet etter sak 56. Rådmannen redegjorde

Detaljer

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN - 1-1.0 INNLEDNING Flatanger kommune fikk første gang vedtatt sin plan for psykisk helsearbeid i desember 1999. Planen inneholder målsettinger for arbeidet framover, og en avklaring av hvilke forpliktelser

Detaljer