Strategy Norwegian University of Life Sciences. Vision Statement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategy 2010-2013. Norwegian University of Life Sciences. Vision Statement"

Transkript

1 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Strategi Strategy Det levende universitet

2 Strategy Norwegian University of Life Sciences Vision Statement The Norwegian University of Life Sciences will be an internationally renowned and innovative university for life sciences, environment and sustainable development. 2

3 Strategi Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling. 3

4 Norwegian University of Life Sciences Strategy Goals The Norwegian University of Life Sciences is already a hub of expertise within the life sciences, environmental sciences and in the arena of sustainable development. It will continue to develop and expand areas of competence established over the course of its 150-year history. The University will be, above all, a living university with socially committed, innovative and competitive academic communities collaborating towards sustainable development in the following fields: Basic and applied life sciences Bioproduction, including aquaculture Use and conservation of natural resources Environment, climate change and renewable energy Development studies and globalisation Landscape architecture and spatial planning Food production and food safety Technology Economics and social sciences Teacher training in natural sciences and natural resource management Animal and human health 4

5 Universitetet for miljø- og biovitenskap - Det levende universitet Strategi Mål Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det levende universitetet med samfunnsengasjerte, innovative og konkurransedyktige fagmiljøer som arbeider for en bærekraftig utvikling på områdene: Grunnleggende og anvendt biovitenskap Bioproduksjon, inklusive akvakultur Bruk og vern av natur Miljø, klima og fornybar energi Utviklingsstudier og globalisering Landskapsarkitektur og arealplanlegging Matproduksjon og mattrygghet Teknologi Økonomi og samfunnsfag Lærerutdanning i realfag og naturbruk Helse for dyr og mennesker Photo: Shutterstock 5

6 Norwegian University of Life Sciences Strategy Education The university will continue to develop multidisciplinary collaboration across the curriculum as one of its strongest features. It will maintain the high quality of its existing curriculum and provide for the development of appropriately targeted new study programmes. The university will prioritise efficient and effective utilization of its teaching capacity and the coordination of inter-departmental programmes. It will proactively review and reform the administrative process and increase its commitment to new forms of teaching and new academic content. In the strategy period, the university will: Offer education of high quality and relevance for a fastevolving society. Expect high levels of teaching qualification and dedicated teaching performance from its academic staff. Assess and develop all current programmes. Be a centre for regional training in technology. Train 3,500 Bachelor s and Master s students in 2013 and ensure that the Ås Campus can support 5,000 students in The university will develop quality infrastructure and welfare services in line with these numbers. Work to secure full funding for all new student places. Reduce the subject portfolio by at least 15 per cent. Develop a new strategy for marketing study programmes and monitor students choice of studies and reasons for dropping out. Apply for funding for teaching posts from public and private institutions and industry. Plan the establishment of flexible classrooms, meeting places with refreshments and a modern study centre with a central university library. Continue efforts to develop new teaching methods that can enhance the quality of research-based teaching. Consider the establishment of a business school with accredited studies in economics and business management and with a strong environmental profile and specialisations in green economy issues. Actively participate in teaching collaboration with the Nordic forestry, veterinary and agricultural universities in the NOVA network, and with regional alliances, e.g. Oslofjord Alliance and University Alliance Oslo. Make in-house teaching materials publicly available on the Internet. Continuing Education Establish a higher profile for continuing education as part of the university s mission. Provide departments and academic staff with better conditions for continuing education activities. Improve the integration of continuing education in university department activities and take advantage of this in the marketing of UMB. Consider establishing additional experience-based Master s programmes. 6

7 Universitetet for miljø- og biovitenskap - Det levende universitet Strategi Utdanning Universitetet skal videreføre og utvikle tverrfaglighet som et av særpregene ved utdanningen. For å opprettholde kvaliteten på utdanningen og sikre muligheter for nye studietilbud skal UMB sikre bedre utnyttelse av undervisningskapasiteten, utvikle bedre koordinering av emnetilbudene mellom instituttene, forbedre de administrative rutinene og øke satsingen på nye undervisningsformer og nytt faginnhold. Universitetet skal i perioden: Tilby utdanning av høy kvalitet og relevans for et samfunn under utvikling. Stille krav til utdanningsvirksomhet og pedagogisk kompetanse hos vitenskapelig ansatte. Dimensjonere og utvikle studier innen eksisterende fagområder, og fagområder med utspring i disse. Være et senter for regional teknologiutdanning. Ha Bachelor- og Masterstudenter i 2013 og arbeide for at Campus Ås har studenter i UMB skal sikre kvalitet, og utvikle infrastruktur og velferdstilbud i takt med studenttallet. Arbeide for at vekst i studieplasser primært skjer gjennom fullfinansiering. Redusere emneporteføljen med minst 15 prosent. Utvikle ny strategi for markedsføring av studiene og gjennomføre undersøkelser som klargjør valg av studier og årsaker til frafall. Søke finansiering av lærerstillinger fra offentlige og private institusjoner og næringsliv. Planlegge etablering av fleksible undervisningsrom, møteplasser med enkel servering og et moderne studiesenter med sentralt universitetsbibliotek. Fortsette arbeidet med å utvikle ny pedagogikk som kan styrke kvaliteten på den forskningsbaserte utdanningen. Vurdere opprettelse av en handelshøgskole med akkrediterte samfunns- og siviløkonomiutdanninger med tydelig miljøprofil og spesialisering innen klimaog bærekraftsfag. Delta aktivt i undervisningssamarbeidet med de nordiske landbruks- og life sciences-universitetene i NOVAnettverket, og med Oslofjordalliansen og Universitetsalliansen Oslo for å formidle UMBs fag, og øke søkningen på UMBs mastergradsprogrammer. Gjøre egenutviklet undervisningsmateriell åpent tilgjengelig på internett. Etter- og videreutdanning: Tydeliggjøre etter- og videreutdanning som en del av universitetets samfunnsoppdrag. Gi institutter og fagansatte bedre rammebetingelser for etter- og videreutdanningsaktivitet. Bedre integreringen av etter- og videreutdanning i instituttenes virksomhet, og se denne aktiviteten i sammenheng med annen formidling og profilering av UMB. Vurdere oppstart av flere erfaringsbaserte masterprogrammer. Photo: Bente Geving 7

8 Norwegian University of Life Sciences Strategy Research The Norwegian University of Life Sciences will conduct high-quality research that benefits society. The university will be a research-intensive university that promotes autonomous, independent research. The university will be an open institution oriented towards collaboration with commerce and industry, public authorities and society in general. The university will continue to develop its strong internal research culture. In the strategy period, the university will: Conduct research that develops the foundations for teaching. Ensure that researchers have more time for academic work and publishing by rationalising administrative work and using resource-saving systems for reporting and supervision. Expect high levels of involvement in research from all academic staff. Have an average publishing frequency of one publication point per fulltime academic by Publish research through Open Access channels and increase publication of research findings in other media. Provide UMB research groups with up-to-date scientific equipment and infrastructure, enabling them to win competitions for research funding and publication. Coordinate, publish and publicise climate research at UMB. Work to establish strong research groups in all research areas. Cultivate research collaboration within the university, with Campus Ås and alliance partners, and with national and international research communities. Facilitate and coordinate research and research collaboration within areas given political priority by the Government. Use incentives to promote quality and quantity in research. Centres for research and research infrastructure: The university will take part in national and international competitions for new research centres. Based on the costs and results of existing research centres and projects, the university will adjust the ongoing use and scope of these kinds of instruments. The development of experimental facilities at the Animal Production Experimental Centre and the Centre for Plant Research in Controlled Climate will meet the University s need for research into farm animals and food plants. Adequate experimental facilities required for food research will be secured through upgrades of the pilot food research plant. In the strategy period, UMB will work actively to obtain operational support and an active research portfolio for its experimental centres from industry, commerce and government. 8

9 Universitetet for miljø- og biovitenskap - Det levende universitet Strategi Forskning Universitetet for miljø- og biovitenskap skal drive forskning av høy kvalitet til det beste for samfunnet. Universitetet skal være et forskningsintensivt universitet som fremmer fri og uavhengig forskning. UMB skal være en åpen og samarbeidsorientert institusjon overfor næringsliv, forvaltning og samfunnet forøvrig. UMB skal videreutvikle en sterk intern forskningskultur. Universitetet skal i perioden: Ha en forskning som utvikler det faglige grunnlaget for undervisningen. Sørge for at forskerne får mer tid til faglig arbeid og publisering ved å effektivisere administrativt arbeid og ta i bruk ressursbesparende systemer for rapportering og kontroll. Stille krav til forskningsvirksomhet hos alle ansatte i vitenskaplige stillinger. Ha en gjennomsnittlig publiseringsaktivitet på ett publiseringspoeng per fagårsverk innen Synliggjøre forskningsresultatene gjennom blant annet «Open access» og økt publisering av forskningsresultater i media. Gi forskergruppene bedre tilgang på oppdatert vitenskapelig utstyr og infrastruktur slik at forskergruppene kan vinne konkurranser om forskningsmidler og publisering. Koordinere og synliggjøre klimaforskningen ved UMB. Arbeide for å etablere robuste forskergrupper på alle områder i forskningsvirksomheten. Videreutvikle forskningssamarbeidet internt på UMB, med Campus Ås og alliansepartnere, og med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Tilrettelegge og koordinere forskning og forskningssamarbeid for å møte politisk prioriterte områder som er signalisert gjennom Forskningsmeldingen og utlysninger av eksterne midler. Bruke insentiver for å fremme kvalitet og kvantitet i forskningen. Sentre for forskning og forskningsinfrastruktur: UMB skal delta i nasjonale og internasjonale konkurranser om nye forskningssentre. UMB skal på grunnlag av kostnader og resultater ved eksisterende forskningssentre og satsninger vurdere fremtidig bruk og dimensjoneringen av slike virkemidler ved universitetet. Hensiktsmessige forsøksfasiliteter ved Senter for husdyrforsøk og Senter for klimaregulert planteforskning er viktige for videreføring av UMBs forskningsaktivitet på husdyr og matplanter. Gode forsøksfasiliteter for matforskning skal sikres gjennom arbeid for å fornye pilotanlegget for matforskning. UMB skal i perioden arbeide aktivt for å oppnå driftsstøtte og en aktiv forskningsportefølje fra næring og forvaltning ved sine forsøksfasiliteter. Photo: Gro Elden 9

10 Norwegian University of Life Sciences Strategy PhD-education The Norwegian University of Life Sciences will be one of Norway s leading postgraduate educational institutions. In the strategy period, the university will: Aim to award 80 PhD degrees each year. Work continuously to improve the quality of postgraduate training. Provide PhD students with access to modern equipment, infrastructure and sufficient operating funds. Participate in, and when relevant, host national research-schools. Further utilise the Industrial PhD Fellowship scheme. Prepare PhD students for careers in both academia and knowledge-intensive companies. Photo: Håkon Sparre Communication and dissemination of information The university will further develop its commitment to society through communication and dissemination of information. In the strategy period, the university will: Encourage members of staff to take part in public debates. Use marketing and communication strategically and operatively to recruit the best students, secure a good reputation among important target groups and strengthen UMB s standing as a national and international research and higher education institution. Increase efforts to make knowledge generated by the university publicly available and highlight the importance of research to society. UMB will have effective communication teams and be able to ensure coordinated communication of the university s results. 10

11 Universitetet for miljø- og biovitenskap - Det levende universitet Strategi PhD-utdanningen ved UMB Universitetet skal være blant Norges fremste PhD-utdanningsinstitusjoner. Universitetet skal i perioden: Ha 80 nye doktorgrader som mål for hvert år i perioden. Arbeide løpende med å bedre kvaliteten på PhDutdanningen. Sikre PhD-studentene tilgang til oppdatert utstyr, infrastruktur og driftsmidler. Delta i, og der det er naturlig, ta ansvar for nasjonale forskerskoler. Utnytte ordningen med nærings-phd. Forberede PhD-kandidatene på karrierer både i akademia og i kunnskapsintensive bedrifter. Photo: Håkon Sparre Formidling og kommunikasjon Universitetet skal videreutvikle sitt samfunnsengasjement når det gjelder formidling og kommunikasjon. Universitetet skal i perioden: Stimulere medarbeiderne til deltakelse i samfunnsdebatten. Bruke markedsføring og kommunikasjon strategisk og operativt for å rekruttere bedre studenter, gi godt omdømme hos viktige målgrupper og styrke UMBs rolle som et nasjonalt og internasjonalt forskningsog utdanningssenter. Styrke arbeidet med å gjøre universitetets kunnskaper tilgjengelige for allmennheten, og gjøre forskningens betydning for samfunnet mer synlig. UMB skal ha slagkraftige formidlingsmiljøer og kan ivaretar en koordinert formidling av universitetets resultater. 11

12 Norwegian University of Life Sciences Strategy Teaming up with the private and public sector The University will become an attractive partner for both private and public sectors and for society at large. the university will: Improve as a supplier of knowledge and expertise to the private sector and society at large - regionally, nationally and internationally. Increase inhouse professionalism in communication and collaboration with all sectors. Make an active contribution to innovation and commercialisation. Photo: Håkon Sparre The students The Norwegian University of Life Sciences will revise and update its student-life strategy and share active responsibility with its students for both learning environments and social life at Ås. In the strategy period, the university will: Promote active participation by students in University executive bodies through measures that foster a good collaborative climate and secure a sound financial basis for student bodies. Provide UMB student organisations with high-quality, well-coordinated learning environments and international perspectives. Make every effort to ensure ongoing construction work and renovation are not detrimental to the learning environment. Provide housing and welfare services, in collaboration with SiÅs (the University Foundation for Student Life in Ås) to make Ås an inspiring and forward-looking option for all students. Draw up an action plan to improve the situation for commuting students. Promote quality, integration, bilingual information and good services for international students. Improve careers advice at the university through establishment of a careers advice centre for students. 12

13 Universitetet for miljø- og biovitenskap - Det levende universitet Strategi Samarbeid med næringsliv og forvaltning Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være en attraktiv partner for næringsliv, forvaltning og samfunnet Universitetet skal: Styrke rollen som kunnskaps- og kompetanseleverandør til nærings- og samfunnsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Bidra aktivt til innovasjon og kommersialisering. Øke profesjonaliteten i samarbeid med næringsliv og forvaltning. Photo: Håkon Sparre Photo: Bente Geving Studentene Universitetet for miljø- og biovitenskap skal revidere og videreføre studentlivsstrategien, og ta et aktivt medansvar for studentenes læringsmiljø og studentmiljø under studietiden på Ås. Universitetet skal i perioden: Videreføre studentenes aktive medvirkning i universitetets styrende organer gjennom tiltak som fremmer godt samarbeidsklima og sikrer et økonomisk fundament for studentorganene. Sikre et helhetlig læringsmiljø med høy kvalitet og internasjonalt perspektiv i samarbeid med studentenes egne organer. Bygg og renoveringsarbeid skal ikke skade læringsmiljøet. I samarbeid med Studentsamskipnaden i Ås, sørge for boliger og velferdstilbud som gjør Ås til et inspirerende og fremtidsrettet studiested for alle studenter. Utarbeide handlingsplan for bedre tilrettelegging for pendlerstudenter. Sikre kvalitet, integrering, tospråklig informasjon og et godt tilbud for internasjonale studenter. Styrke karriereveiledningen ved UMB gjennom å opprette et karrieresenter for studenter. 13

14 Norwegian University of Life Sciences Strategy Staff, management and organisation The university s staff and management will combine commitment and enthusiasm with responsibility and orientation around results. University organisation will be characterised by high levels of competence, change-friendly and efficient methods, as well as an ability and willingness to promote university goals. Photo: Bente Geving In the strategy period, the university will: Maintain a solid financial foundation, on the basis of which necessary changes can be made. Rationalise use of resources across all parts of the organisation to help release funds for academic activities. Set performance requirements and follow up all employees through annual assessment interviews and yearly goal-setting. Develop a long-term, holistic staffing plan in all units. Recruit academic staff of high international standard and increase the proportion of women among permanent academic staff. Further develop academic and organisational collaborations with the NOVA universities. Accentuate the development of good, direct communication between staff and student representatives and the university management. Continue and develop measures improving positive collegial collaboration. Make use of opportunities for individualisation of work tasks balancing university needs and individual capabilities. Provide a model and source of inspiration for environmental measures in the higher education sector. Secure effective use and good quality of physical areas used for teaching and research. 14

15 Universitetet for miljø- og biovitenskap - Det levende universitet Strategi Personale, ledelse og organisasjon Universitetet skal ha kompetente medarbeidere og ledere som kombinerer engasjement med ansvars- og resultatbevissthet. UMBs organisasjon skal preges av høy kompetanse, omstillingsvilje, effektive arbeidsmåter og evne og vilje til å fremme universitetets mål. Photo: Bente Geving Universitetet skal i perioden: Ha et solid økonomisk grunnlag som sikrer nødvendige omstillinger. Arbeide for å effektivisere ressursbruken i alle ledd av organisasjonen for å frigjøre midler til faglig aktivitet. Stille krav til og følge opp alle medarbeidere gjennom medarbeidersamtaler der årlige mål og resultater vurderes. Ha en langsiktig og helhetlig bemanningsplanlegging ved alle enheter. Rekruttere vitenskapelige ansatte på høyt internasjonalt nivå og øke andelen kvinner blant de fast vitenskapelige ansatte. Videreutvikle det faglige og organisatoriske samarbeidet med NOVA-universitetene. Videreutvikle en god og direkte kommunikasjon mellom de tillitsvalgte og ledelsen. Videreutvikle tiltak som styrker det positive kollegiale samarbeidet. Gjøre aktiv bruk av mulighetene for individuell tilpasning av arbeidsoppgaver ut fra universitetets behov og den enkeltes forutsetninger og livssituasjon (IA). Være et forbilde og en inspirasjonskilde for miljøsatsinger i U&H-sektoren. Arbeide for effektiv utnyttelse og god kvalitet på areal til undervisning og forskning. 15

16 Norwegian University of Life Sciences Strategy Campus Ås The university will develop an active and open approach to academic, financial and infrastructural collaboration with the research institutes on Campus Ås and will establish good collaborative agreements with them. In the strategy period, the university will: Aim to become first choice as a collaborative partner for the Research Institutes on Campus Ås. Seek rational, cross-institutional solutions to demanding challenges concerning educational and research infrastructure, operation and administration. Be Norway s most eco-friendly university by using renewable energy and new technology in the operation and development of the university and Ås Campus, and by constantly reviewing its environmental strategy. 16

17 Universitetet for miljø- og biovitenskap - Det levende universitet Strategi Campus Ås Universitetet for miljø- og biovitenskap skal ha en aktiv og inviterende holdning til faglig, økonomisk og arealmessig samarbeid med sektorforskningsinstituttene på Campus og etablere gode samarbeidsavtaler med disse. Universitetet skal i perioden: Være primærnæringsforskningsinstituttenes prioriterte samarbeidspartner. Søke rasjonelle og institusjonsovergripende løsninger på krevende utfordringer knyttet til utdanning og forskningsinfrastruktur, og til drift og administrasjon. Være Norges mest miljøvennlige universitetet ved å satse på fornybar energi, ny teknologi i drift og utviklingen av universitetet og Campus Ås, og ved å revidere sin miljøstrategi. Photo: Ulf Larson 17

18 Norwegian University of Life Sciences Strategy Coordination with the Norwegian School of Veterinary Science and the establishment of the new university The Norwegian parliament, the Storting, has instructed the Norwegian School of Veterinary Science and the Norwegian University of Life Sciences to establish a new university at Ås that continues and develops their education and research. UMB s contribution to the process of establishing linked premises and the merging of the two institutions will be constructive and inviting. In the strategy period, UMB will work to ensure: Shared visions of education and research in support of a sustainable basis for the life of future generations. New research and teaching synergies within life sciences, veterinary science and food science. The setting up of new research groups to develop new academic synergies and strengthen the research and teaching activities for the new university based on a faculty model. A newly merged university, established using efficient processes that maintain the strengths of both parties. Efficient joint management instruments, put quickly into place, to avoid unnecessary delay in establishing the new university. A joint plan for buildings and infrastructure for the new university, prepared and approved by

19 Universitetet for miljø- og biovitenskap - Det levende universitet Strategi Samorganisering med Norges veterinærhøgskole og opprettelse av det nye universitetet Stortinget har gitt Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap i oppdrag å opprette et nytt universitet som skal videreføre og utvikle de to institusjonenes utdannings- og forskningsvirksomhet. UMB skal fremstå som en konstruktiv og inviterende bidragsyter i prosessene med samlokalisering på Ås og samorganiseringen av NVH og UMB. Photo: Håkon Sparre UMB skal i perioden arbeide for: En felles visjon som støtter utdannings- og forskningsvirksomhet for sikring av et bærekraftig livsgrunnlag for kommende generasjoner. At det nye universitetet utvikler nye forsknings- og utdanningssynergier innen biovitenskap, veterinærvitenskap og matvitenskap. At organisering av faggruppene skal ha som mål å utvikle ny faglig synergi og styrke forsknings- og utdanningsvirksomheten for det nye universitetet med utgangspunkt i fakultetsorganisering. At dannelsen av et felles universitet skjer gjennom effektive prosesser som opprettholder fusjonspartenes konkurransekraft. At effektive felles styringsinstrumenter kommer på plass raskt, og at det nye universitetet blir etablert uten unødvendig tidstap. At det innen 2013 er utarbeidet og vedtatt en samlet utviklingsplan for bygninger og infrastruktur for det nye universitetet. 19

20 Universitetet for miljø- og biovitenskap, Postboks 5003, 1432 Ås, Telefon: , Internett: E-post: Design: Åslaug Borgan/Henrik Mikkelsen, Forsidefoto: Knut Werner Alsén Norwegian University of Life Sciences, NO 1432 Aas, Norway Phone , Frontpage Photo: Knut Werner Alsén

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB Strategisk tenking rundt Internasjonalisering Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB DET LEVENDE UNIVERSITET Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) UMB er et kunnskapssentrum for biovitenskap,

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Visjon. Overordnede mål

Visjon. Overordnede mål Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Strategisk plan Strategic Plan 2005-2008 mat - natur - helse Strategisk plan 2005-2008 Visjon Universitetet for miljø- og

Detaljer

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Ha et blikk ut Vær nysgjerrig Skaff deg erfaring Bygg nettverk / få referanser Studiestart

Detaljer

Om forskningsprosjektet #Læringslivet

Om forskningsprosjektet #Læringslivet Presentasjon 1 juni P52 KPH Om forskningsprosjektet #Læringslivet #Læringslivet (Learning life) as Symbiotic Learning System of Employee-driven Innovation in Municipal Care Work (Annen støtte FINNUT) Application

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen. Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? Noen tanker fra en nyansatt

Kvalitet i forskerutdanningen. Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? Noen tanker fra en nyansatt Kvalitet i forskerutdanningen Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? Noen tanker fra en nyansatt Harsha Ratnaweera, IMT FU, 09.09.2014 Rolle i en doktorgrad i samfunn Forrige generasjoner:

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden 1

Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden 1 Vi fusjonerer fordi * vi har en målsetning om å heve kvaliteten i hele bredden av virksomheten. vi sammen kan være en enda bedre partner for utvikling av næringsliv og samfunn

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Utdanning. Universitetet skal i perioden: Etter- og videreutdanning:

Utdanning. Universitetet skal i perioden: Etter- og videreutdanning: Universitetet for miljø- og biovitenskap - Det levende universitet Strategi 2010-2013 Utdanning Universitetet skal videreføre og utvikle tverrfaglighet som et av særpregene ved utdanningen. For å opprettholde

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Ny instituttpolitikk

Ny instituttpolitikk Ny instituttpolitikk Sveinung Skule Nestleder i styret for Forskningsinstituttenes fellesarena FFAs årskonferanse Oslo, 3. mai 2017 Bruk evalueringene! Miljøinstitutter Høy relevans The impact cases, user

Detaljer

Utdanningsstrategi for Universitetet for miljø og biovitenskap

Utdanningsstrategi for Universitetet for miljø og biovitenskap Utdanningsstrategi for Universitetet for miljø og biovitenskap 2005-2010 Educational Strategy for the Norwegian University of Life Sciences (UMB) 2005-2010 Utdanningsstrategi 2005-2010 Utdanning UMB skal

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER Internasjonalisering i forskerutdanningen Ma l: Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal knyttes til internasjonale prosjekter eller nettverk. 25 % av NTNUs ph.d.-kandidater

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø ProTed Centre for Professional learning in Teacher education University of Oslo and University of Tromsø Mål for ProTed senteret Senteret har som sitt langsiktige mål å drive fram fremtidsrettede og bærekraftige

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Havdagen oktober 2011 Peter M. Haugan, Professor i oseanografi ved Geofysisk Institutt, UiB, også tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning og Nansen

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen. Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset

Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen. Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset UiO styreseminar om SAB 20. oktober 2015 Key questions Hvilken tilrettelegging

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

Etablere faglig møteplasser på tvers av faggrenser og instituttgrenser Utarbeiding av et notat som diskuteres i eksisterende fora (ILT, FON, SN, US)

Etablere faglig møteplasser på tvers av faggrenser og instituttgrenser Utarbeiding av et notat som diskuteres i eksisterende fora (ILT, FON, SN, US) Strategisk handlingsplan for området, PhD-utdanning, samarbeid med næringsliv og forvaltningumb 2010 2013 UMBs visjon for Universitetet for miljø- og biovitenskap skal drive av høy kvalitet til beste for

Detaljer

Erfaring fra søknadsutvikling

Erfaring fra søknadsutvikling Erfaring fra søknadsutvikling Grete Patil, Seksjon for folkehelsevitenskap, NMBU 19. september 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Vårt prosjekt Demensomsorg på gård Farm-based day care

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

UTKAST STRATEGI NMBU

UTKAST STRATEGI NMBU UTKAST 14.08.2012 STRATEGI NMBU 2014 2020 1 Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets overordnede

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Strategi NMBU

Strategi NMBU Utkast 21.09.2012 Sluttversjon fra arbeidsgruppen nedsatt av fellestyret 31.1.2012. Strategi 2014 2020 NMBU Visjon: Kunnskap for livet NMBU har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets

Detaljer

Dagligvareportal. Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik. Arbeidsnotat Working Paper 28/13. Et selskap i NHH-miljøet

Dagligvareportal. Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik. Arbeidsnotat Working Paper 28/13. Et selskap i NHH-miljøet 28/13 Arbeidsnotat Working Paper Dagligvareportal Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N G A

Detaljer

NKS-programmet Status i B-delen

NKS-programmet Status i B-delen NKS-programmet Status i B-delen NKS Styrelsesmøtet 9.11.2006 Ole Harbitz NKS-B ressursfordeling: Ressursfordeling splittet på land: Ressursfordeling splittet på land og fagområde: Evalueringskriterier

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av fellesstyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013, revidert 06.03.2014 av styret for NMBU i sak US-xx/2014 Et nytt universitet

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

NORHED. Internt informasjonsmøte 14. desember 2012

NORHED. Internt informasjonsmøte 14. desember 2012 1 NORHED The Norwegian Programme for Capacity-Building in Higher Education and Research for Development Internt informasjonsmøte 14. desember 2012 Norhed-teamet i sentraladministrasjonen Resultat av såkorntildeling

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Hva er det og hvilke muligheter og utfordringer gir det for Norge? Transport- og Logistikkdagen 2010 Bergen, 20. september 2010 Atle Minsaas,

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

DET LEVENDE UNIVERSITET. Oppdatert november 2012

DET LEVENDE UNIVERSITET. Oppdatert november 2012 Oppdatert november 2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

God praksis på personalutvikling i TTO/KA. Presentasjon FORNY Seminar Sommaroy

God praksis på personalutvikling i TTO/KA. Presentasjon FORNY Seminar Sommaroy God praksis på personalutvikling i TTO/KA Presentasjon FORNY Seminar Sommaroy 18.04.2007 Agenda Generelle betraktninger om US vs. NO mht. TTO s Eksempel på bevissthet rundt kompetanse hos TTO/KA personell

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

STRATEGISK PLAN UNIVERSITETET I BERGEN 2005-2010

STRATEGISK PLAN UNIVERSITETET I BERGEN 2005-2010 STRATEGISK PLAN UniVERSITETET I BERGEN 2005-2010 Oppgaver, verdier og utfordringer Universitetets Utfordringer oppgaver og i perioden verdigrunnlag 2005-2010 Universitetet i Bergen (UiB) er bygget opp

Detaljer

Barbara Wasson, Director. NIFU Workshop on Learning Analytics 25 May 2016

Barbara Wasson, Director. NIFU Workshop on Learning Analytics 25 May 2016 U N I V E R S I T Y O F B E R G E N Barbara Wasson, Director NIFU Workshop on Learning Analytics 25 May 2016 OVERVIEW SLATE Mandate Learning Analysis? SLATE Organisation & Collaboration Partners Research

Detaljer

Ny studieplan i Introduction to Norway

Ny studieplan i Introduction to Norway Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 08.06.2006 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Wenche Salomonsen King Dato: 290506 A 20/05 Vedlegg: Ny studieplan

Detaljer

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsli, forskningsinstitutter og offentlige irksomheter skaper innoasjon og lokalsamfunnsattraktiitet Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm Medlemsorganisasjon (non-profit)

Detaljer

Visjoner Vårt felles nye universitet på Ås. Allmøte UMB 18/ KNUT HOVE REKTOR UMB

Visjoner Vårt felles nye universitet på Ås. Allmøte UMB 18/ KNUT HOVE REKTOR UMB Visjoner Vårt felles nye universitet på Ås Allmøte UMB 18/3 2009 KNUT HOVE REKTOR UMB Stortingsvedtaket: enestående strategisk vindu Etableringen av et nytt universitet for Life Sciences innebærer muligheter

Detaljer

Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)

Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) å initiere, koordinere og gjennomføre kvinneog kjønnsforskning innen ulike fagområder samarbeid med fagmiljøene om utvikling av undervisningstilbud

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Innovasjon i H Kort om innovasjonsteori. Till Christopher Lech Internasjonal stab, Forskningsrådet.

Innovasjon i H Kort om innovasjonsteori. Till Christopher Lech Internasjonal stab, Forskningsrådet. Innovasjon i H2020 Till Christopher Lech Internasjonal stab, Forskningsrådet 1. Kort om innovasjonsteori Grunnforskning Anvendt forskning Innovasjon Verdiskaping 1 Systemisk innovasjonsmodell Five-Year

Detaljer

Welcome to RiskNet open workshop

Welcome to RiskNet open workshop Welcome to RiskNet open workshop Norsk Regnesentral 2. April 2009 Ved prosjektleder RiskNet: Dag Haug. epost: dag.haug@nr.no Norwegian Computing Center Norwegian Computing Center is a private independent

Detaljer

Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont 2020 Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Nytt fra Brussel høst 2014 Horisont 2020 utlysningene

Detaljer

HVORDAN KAN UMB FÅ EN BYGNINGSMASSE SOM GIR GODE ARBEIDSFORHOLD FOR STUDENTER OG ANSATTE? TERJE HOLSEN 24. AUGUST 2011

HVORDAN KAN UMB FÅ EN BYGNINGSMASSE SOM GIR GODE ARBEIDSFORHOLD FOR STUDENTER OG ANSATTE? TERJE HOLSEN 24. AUGUST 2011 HVORDAN KAN UMB FÅ EN BYGNINGSMASSE SOM GIR GODE ARBEIDSFORHOLD FOR STUDENTER OG ANSATTE? TERJE HOLSEN 24. AUGUST 2011 MÅLSETTINGEN - KONKRETISERT En bygningsmasse som dekker behovene Verdibevarende vedlikehold,

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

PLACE PRACTICE, LEARNING AND ACTION COMMUNITY ON E-SOCIAL WORK

PLACE PRACTICE, LEARNING AND ACTION COMMUNITY ON E-SOCIAL WORK PRESENTASJON V/FØRSTELEKTOR ANNE KARIN LARSEN, ISV/AHS FROKOSTSEMINAR 26 OKTOBER 2016 INTERNASJONALT KONTOR PLACE PRACTICE, LEARNING AND ACTION COMMUNITY ON E-SOCIAL WORK ERASMUS + KA2 STRATEGIC PARTNERSHIPS

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Å utarbeide en visjon for Det nye universitetet er en oppgave som vil kreve både tid og involvering.

Detaljer

NORPART SØKNADSRUNDEN PÅ UIB

NORPART SØKNADSRUNDEN PÅ UIB U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Student Administration NORPART SØKNADSRUNDEN PÅ UIB Helge Bjørlo, Ana Veronica Cordova KORLEIS SELGE UIB SOM Student Administration, University of Bergen MOBILITETSUNIVERSITETET?

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Ola Erstad, PFI, UiO

Ola Erstad, PFI, UiO Ola Erstad, PFI, UiO Bakgrunn Review av utdanningsforskning Små forskningsenheter Liten grad av institusjonelt samarbeid Varierende kvalitet Mangel på spesialisering Mangelfull metodeopplæring Visjon:

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell Initiating Event BB4 Initiating Event Type 3 End Control Type Type 2 End Control 2 B5/C2 Feiltre, hendelsestre og RIFmodell Rolf Bye, Studio Apertura Initiating Event structure C & C3 Omission structure

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Hvordan øke samarbeidet mellom UNIS og de norske universitetene? Hanne H. Christiansen Educational Committee leader

Hvordan øke samarbeidet mellom UNIS og de norske universitetene? Hanne H. Christiansen Educational Committee leader Hvordan øke samarbeidet mellom UNIS og de norske universitetene? Hanne H. Christiansen Educational Committee leader UNIS utdannings formål UNIS er et AS direkte under Kunnskapsdepartementet. Samarbeidsavtalen

Detaljer

European joint doctorate in law and development

European joint doctorate in law and development European joint doctorate in law and development Erfaringer fra etablering av et gradssamarbeid på ph.d-nivå IK16, Stavanger, 10.mars 2016 Gørill Arnesen og Ingunn Ikdahl Juridisk fakultet, UiO Den faglige

Detaljer

DNU society assignment samfunnsoppdrag, consulting comments

DNU society assignment samfunnsoppdrag, consulting comments FON-ITEM NO: 27/2011 RESPONSIBLE PERSON: RAGNHILD SOLHEIM EXECUTIVE OFFICER: ANDREAS ÅKERSTRØM REF NO: NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES RESEARCH COMMITTEE (FON) 1302 1901 Item 27/2011 DNU society

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Blå vekst hvilket potensial finnes for Norge og Agder. Gudrun Langthaler UiA, 5. juni 2015

Blå vekst hvilket potensial finnes for Norge og Agder. Gudrun Langthaler UiA, 5. juni 2015 Blå vekst hvilket potensial finnes for Norge og Agder Gudrun Langthaler UiA, 5. juni 2015 Europa: et blått kontinent Policy setter agendaen Integrated Maritime Policy 2007 Integrated marine and maritime

Detaljer

HERD Maritime. HERD programmet HERD Maritime Prosjekter Erfaringer

HERD Maritime. HERD programmet HERD Maritime Prosjekter Erfaringer HERD Maritime HERD programmet HERD Maritime Prosjekter Erfaringer 1.1 Aim The overall aim of the Programme in Higher Education, Research and Development (HERD) is to contribute to economic growth and

Detaljer

Strategidokument for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Strategidokument for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av fellestyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013. Et nytt universitet med lang historie Regjeringen fremmet 11. januar 2008

Detaljer