Strategy Norwegian University of Life Sciences. Vision Statement

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategy 2010-2013. Norwegian University of Life Sciences. Vision Statement"

Transkript

1 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Strategi Strategy Det levende universitet

2 Strategy Norwegian University of Life Sciences Vision Statement The Norwegian University of Life Sciences will be an internationally renowned and innovative university for life sciences, environment and sustainable development. 2

3 Strategi Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling. 3

4 Norwegian University of Life Sciences Strategy Goals The Norwegian University of Life Sciences is already a hub of expertise within the life sciences, environmental sciences and in the arena of sustainable development. It will continue to develop and expand areas of competence established over the course of its 150-year history. The University will be, above all, a living university with socially committed, innovative and competitive academic communities collaborating towards sustainable development in the following fields: Basic and applied life sciences Bioproduction, including aquaculture Use and conservation of natural resources Environment, climate change and renewable energy Development studies and globalisation Landscape architecture and spatial planning Food production and food safety Technology Economics and social sciences Teacher training in natural sciences and natural resource management Animal and human health 4

5 Universitetet for miljø- og biovitenskap - Det levende universitet Strategi Mål Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det levende universitetet med samfunnsengasjerte, innovative og konkurransedyktige fagmiljøer som arbeider for en bærekraftig utvikling på områdene: Grunnleggende og anvendt biovitenskap Bioproduksjon, inklusive akvakultur Bruk og vern av natur Miljø, klima og fornybar energi Utviklingsstudier og globalisering Landskapsarkitektur og arealplanlegging Matproduksjon og mattrygghet Teknologi Økonomi og samfunnsfag Lærerutdanning i realfag og naturbruk Helse for dyr og mennesker Photo: Shutterstock 5

6 Norwegian University of Life Sciences Strategy Education The university will continue to develop multidisciplinary collaboration across the curriculum as one of its strongest features. It will maintain the high quality of its existing curriculum and provide for the development of appropriately targeted new study programmes. The university will prioritise efficient and effective utilization of its teaching capacity and the coordination of inter-departmental programmes. It will proactively review and reform the administrative process and increase its commitment to new forms of teaching and new academic content. In the strategy period, the university will: Offer education of high quality and relevance for a fastevolving society. Expect high levels of teaching qualification and dedicated teaching performance from its academic staff. Assess and develop all current programmes. Be a centre for regional training in technology. Train 3,500 Bachelor s and Master s students in 2013 and ensure that the Ås Campus can support 5,000 students in The university will develop quality infrastructure and welfare services in line with these numbers. Work to secure full funding for all new student places. Reduce the subject portfolio by at least 15 per cent. Develop a new strategy for marketing study programmes and monitor students choice of studies and reasons for dropping out. Apply for funding for teaching posts from public and private institutions and industry. Plan the establishment of flexible classrooms, meeting places with refreshments and a modern study centre with a central university library. Continue efforts to develop new teaching methods that can enhance the quality of research-based teaching. Consider the establishment of a business school with accredited studies in economics and business management and with a strong environmental profile and specialisations in green economy issues. Actively participate in teaching collaboration with the Nordic forestry, veterinary and agricultural universities in the NOVA network, and with regional alliances, e.g. Oslofjord Alliance and University Alliance Oslo. Make in-house teaching materials publicly available on the Internet. Continuing Education Establish a higher profile for continuing education as part of the university s mission. Provide departments and academic staff with better conditions for continuing education activities. Improve the integration of continuing education in university department activities and take advantage of this in the marketing of UMB. Consider establishing additional experience-based Master s programmes. 6

7 Universitetet for miljø- og biovitenskap - Det levende universitet Strategi Utdanning Universitetet skal videreføre og utvikle tverrfaglighet som et av særpregene ved utdanningen. For å opprettholde kvaliteten på utdanningen og sikre muligheter for nye studietilbud skal UMB sikre bedre utnyttelse av undervisningskapasiteten, utvikle bedre koordinering av emnetilbudene mellom instituttene, forbedre de administrative rutinene og øke satsingen på nye undervisningsformer og nytt faginnhold. Universitetet skal i perioden: Tilby utdanning av høy kvalitet og relevans for et samfunn under utvikling. Stille krav til utdanningsvirksomhet og pedagogisk kompetanse hos vitenskapelig ansatte. Dimensjonere og utvikle studier innen eksisterende fagområder, og fagområder med utspring i disse. Være et senter for regional teknologiutdanning. Ha Bachelor- og Masterstudenter i 2013 og arbeide for at Campus Ås har studenter i UMB skal sikre kvalitet, og utvikle infrastruktur og velferdstilbud i takt med studenttallet. Arbeide for at vekst i studieplasser primært skjer gjennom fullfinansiering. Redusere emneporteføljen med minst 15 prosent. Utvikle ny strategi for markedsføring av studiene og gjennomføre undersøkelser som klargjør valg av studier og årsaker til frafall. Søke finansiering av lærerstillinger fra offentlige og private institusjoner og næringsliv. Planlegge etablering av fleksible undervisningsrom, møteplasser med enkel servering og et moderne studiesenter med sentralt universitetsbibliotek. Fortsette arbeidet med å utvikle ny pedagogikk som kan styrke kvaliteten på den forskningsbaserte utdanningen. Vurdere opprettelse av en handelshøgskole med akkrediterte samfunns- og siviløkonomiutdanninger med tydelig miljøprofil og spesialisering innen klimaog bærekraftsfag. Delta aktivt i undervisningssamarbeidet med de nordiske landbruks- og life sciences-universitetene i NOVAnettverket, og med Oslofjordalliansen og Universitetsalliansen Oslo for å formidle UMBs fag, og øke søkningen på UMBs mastergradsprogrammer. Gjøre egenutviklet undervisningsmateriell åpent tilgjengelig på internett. Etter- og videreutdanning: Tydeliggjøre etter- og videreutdanning som en del av universitetets samfunnsoppdrag. Gi institutter og fagansatte bedre rammebetingelser for etter- og videreutdanningsaktivitet. Bedre integreringen av etter- og videreutdanning i instituttenes virksomhet, og se denne aktiviteten i sammenheng med annen formidling og profilering av UMB. Vurdere oppstart av flere erfaringsbaserte masterprogrammer. Photo: Bente Geving 7

8 Norwegian University of Life Sciences Strategy Research The Norwegian University of Life Sciences will conduct high-quality research that benefits society. The university will be a research-intensive university that promotes autonomous, independent research. The university will be an open institution oriented towards collaboration with commerce and industry, public authorities and society in general. The university will continue to develop its strong internal research culture. In the strategy period, the university will: Conduct research that develops the foundations for teaching. Ensure that researchers have more time for academic work and publishing by rationalising administrative work and using resource-saving systems for reporting and supervision. Expect high levels of involvement in research from all academic staff. Have an average publishing frequency of one publication point per fulltime academic by Publish research through Open Access channels and increase publication of research findings in other media. Provide UMB research groups with up-to-date scientific equipment and infrastructure, enabling them to win competitions for research funding and publication. Coordinate, publish and publicise climate research at UMB. Work to establish strong research groups in all research areas. Cultivate research collaboration within the university, with Campus Ås and alliance partners, and with national and international research communities. Facilitate and coordinate research and research collaboration within areas given political priority by the Government. Use incentives to promote quality and quantity in research. Centres for research and research infrastructure: The university will take part in national and international competitions for new research centres. Based on the costs and results of existing research centres and projects, the university will adjust the ongoing use and scope of these kinds of instruments. The development of experimental facilities at the Animal Production Experimental Centre and the Centre for Plant Research in Controlled Climate will meet the University s need for research into farm animals and food plants. Adequate experimental facilities required for food research will be secured through upgrades of the pilot food research plant. In the strategy period, UMB will work actively to obtain operational support and an active research portfolio for its experimental centres from industry, commerce and government. 8

9 Universitetet for miljø- og biovitenskap - Det levende universitet Strategi Forskning Universitetet for miljø- og biovitenskap skal drive forskning av høy kvalitet til det beste for samfunnet. Universitetet skal være et forskningsintensivt universitet som fremmer fri og uavhengig forskning. UMB skal være en åpen og samarbeidsorientert institusjon overfor næringsliv, forvaltning og samfunnet forøvrig. UMB skal videreutvikle en sterk intern forskningskultur. Universitetet skal i perioden: Ha en forskning som utvikler det faglige grunnlaget for undervisningen. Sørge for at forskerne får mer tid til faglig arbeid og publisering ved å effektivisere administrativt arbeid og ta i bruk ressursbesparende systemer for rapportering og kontroll. Stille krav til forskningsvirksomhet hos alle ansatte i vitenskaplige stillinger. Ha en gjennomsnittlig publiseringsaktivitet på ett publiseringspoeng per fagårsverk innen Synliggjøre forskningsresultatene gjennom blant annet «Open access» og økt publisering av forskningsresultater i media. Gi forskergruppene bedre tilgang på oppdatert vitenskapelig utstyr og infrastruktur slik at forskergruppene kan vinne konkurranser om forskningsmidler og publisering. Koordinere og synliggjøre klimaforskningen ved UMB. Arbeide for å etablere robuste forskergrupper på alle områder i forskningsvirksomheten. Videreutvikle forskningssamarbeidet internt på UMB, med Campus Ås og alliansepartnere, og med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Tilrettelegge og koordinere forskning og forskningssamarbeid for å møte politisk prioriterte områder som er signalisert gjennom Forskningsmeldingen og utlysninger av eksterne midler. Bruke insentiver for å fremme kvalitet og kvantitet i forskningen. Sentre for forskning og forskningsinfrastruktur: UMB skal delta i nasjonale og internasjonale konkurranser om nye forskningssentre. UMB skal på grunnlag av kostnader og resultater ved eksisterende forskningssentre og satsninger vurdere fremtidig bruk og dimensjoneringen av slike virkemidler ved universitetet. Hensiktsmessige forsøksfasiliteter ved Senter for husdyrforsøk og Senter for klimaregulert planteforskning er viktige for videreføring av UMBs forskningsaktivitet på husdyr og matplanter. Gode forsøksfasiliteter for matforskning skal sikres gjennom arbeid for å fornye pilotanlegget for matforskning. UMB skal i perioden arbeide aktivt for å oppnå driftsstøtte og en aktiv forskningsportefølje fra næring og forvaltning ved sine forsøksfasiliteter. Photo: Gro Elden 9

10 Norwegian University of Life Sciences Strategy PhD-education The Norwegian University of Life Sciences will be one of Norway s leading postgraduate educational institutions. In the strategy period, the university will: Aim to award 80 PhD degrees each year. Work continuously to improve the quality of postgraduate training. Provide PhD students with access to modern equipment, infrastructure and sufficient operating funds. Participate in, and when relevant, host national research-schools. Further utilise the Industrial PhD Fellowship scheme. Prepare PhD students for careers in both academia and knowledge-intensive companies. Photo: Håkon Sparre Communication and dissemination of information The university will further develop its commitment to society through communication and dissemination of information. In the strategy period, the university will: Encourage members of staff to take part in public debates. Use marketing and communication strategically and operatively to recruit the best students, secure a good reputation among important target groups and strengthen UMB s standing as a national and international research and higher education institution. Increase efforts to make knowledge generated by the university publicly available and highlight the importance of research to society. UMB will have effective communication teams and be able to ensure coordinated communication of the university s results. 10

11 Universitetet for miljø- og biovitenskap - Det levende universitet Strategi PhD-utdanningen ved UMB Universitetet skal være blant Norges fremste PhD-utdanningsinstitusjoner. Universitetet skal i perioden: Ha 80 nye doktorgrader som mål for hvert år i perioden. Arbeide løpende med å bedre kvaliteten på PhDutdanningen. Sikre PhD-studentene tilgang til oppdatert utstyr, infrastruktur og driftsmidler. Delta i, og der det er naturlig, ta ansvar for nasjonale forskerskoler. Utnytte ordningen med nærings-phd. Forberede PhD-kandidatene på karrierer både i akademia og i kunnskapsintensive bedrifter. Photo: Håkon Sparre Formidling og kommunikasjon Universitetet skal videreutvikle sitt samfunnsengasjement når det gjelder formidling og kommunikasjon. Universitetet skal i perioden: Stimulere medarbeiderne til deltakelse i samfunnsdebatten. Bruke markedsføring og kommunikasjon strategisk og operativt for å rekruttere bedre studenter, gi godt omdømme hos viktige målgrupper og styrke UMBs rolle som et nasjonalt og internasjonalt forskningsog utdanningssenter. Styrke arbeidet med å gjøre universitetets kunnskaper tilgjengelige for allmennheten, og gjøre forskningens betydning for samfunnet mer synlig. UMB skal ha slagkraftige formidlingsmiljøer og kan ivaretar en koordinert formidling av universitetets resultater. 11

12 Norwegian University of Life Sciences Strategy Teaming up with the private and public sector The University will become an attractive partner for both private and public sectors and for society at large. the university will: Improve as a supplier of knowledge and expertise to the private sector and society at large - regionally, nationally and internationally. Increase inhouse professionalism in communication and collaboration with all sectors. Make an active contribution to innovation and commercialisation. Photo: Håkon Sparre The students The Norwegian University of Life Sciences will revise and update its student-life strategy and share active responsibility with its students for both learning environments and social life at Ås. In the strategy period, the university will: Promote active participation by students in University executive bodies through measures that foster a good collaborative climate and secure a sound financial basis for student bodies. Provide UMB student organisations with high-quality, well-coordinated learning environments and international perspectives. Make every effort to ensure ongoing construction work and renovation are not detrimental to the learning environment. Provide housing and welfare services, in collaboration with SiÅs (the University Foundation for Student Life in Ås) to make Ås an inspiring and forward-looking option for all students. Draw up an action plan to improve the situation for commuting students. Promote quality, integration, bilingual information and good services for international students. Improve careers advice at the university through establishment of a careers advice centre for students. 12

13 Universitetet for miljø- og biovitenskap - Det levende universitet Strategi Samarbeid med næringsliv og forvaltning Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være en attraktiv partner for næringsliv, forvaltning og samfunnet Universitetet skal: Styrke rollen som kunnskaps- og kompetanseleverandør til nærings- og samfunnsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Bidra aktivt til innovasjon og kommersialisering. Øke profesjonaliteten i samarbeid med næringsliv og forvaltning. Photo: Håkon Sparre Photo: Bente Geving Studentene Universitetet for miljø- og biovitenskap skal revidere og videreføre studentlivsstrategien, og ta et aktivt medansvar for studentenes læringsmiljø og studentmiljø under studietiden på Ås. Universitetet skal i perioden: Videreføre studentenes aktive medvirkning i universitetets styrende organer gjennom tiltak som fremmer godt samarbeidsklima og sikrer et økonomisk fundament for studentorganene. Sikre et helhetlig læringsmiljø med høy kvalitet og internasjonalt perspektiv i samarbeid med studentenes egne organer. Bygg og renoveringsarbeid skal ikke skade læringsmiljøet. I samarbeid med Studentsamskipnaden i Ås, sørge for boliger og velferdstilbud som gjør Ås til et inspirerende og fremtidsrettet studiested for alle studenter. Utarbeide handlingsplan for bedre tilrettelegging for pendlerstudenter. Sikre kvalitet, integrering, tospråklig informasjon og et godt tilbud for internasjonale studenter. Styrke karriereveiledningen ved UMB gjennom å opprette et karrieresenter for studenter. 13

14 Norwegian University of Life Sciences Strategy Staff, management and organisation The university s staff and management will combine commitment and enthusiasm with responsibility and orientation around results. University organisation will be characterised by high levels of competence, change-friendly and efficient methods, as well as an ability and willingness to promote university goals. Photo: Bente Geving In the strategy period, the university will: Maintain a solid financial foundation, on the basis of which necessary changes can be made. Rationalise use of resources across all parts of the organisation to help release funds for academic activities. Set performance requirements and follow up all employees through annual assessment interviews and yearly goal-setting. Develop a long-term, holistic staffing plan in all units. Recruit academic staff of high international standard and increase the proportion of women among permanent academic staff. Further develop academic and organisational collaborations with the NOVA universities. Accentuate the development of good, direct communication between staff and student representatives and the university management. Continue and develop measures improving positive collegial collaboration. Make use of opportunities for individualisation of work tasks balancing university needs and individual capabilities. Provide a model and source of inspiration for environmental measures in the higher education sector. Secure effective use and good quality of physical areas used for teaching and research. 14

15 Universitetet for miljø- og biovitenskap - Det levende universitet Strategi Personale, ledelse og organisasjon Universitetet skal ha kompetente medarbeidere og ledere som kombinerer engasjement med ansvars- og resultatbevissthet. UMBs organisasjon skal preges av høy kompetanse, omstillingsvilje, effektive arbeidsmåter og evne og vilje til å fremme universitetets mål. Photo: Bente Geving Universitetet skal i perioden: Ha et solid økonomisk grunnlag som sikrer nødvendige omstillinger. Arbeide for å effektivisere ressursbruken i alle ledd av organisasjonen for å frigjøre midler til faglig aktivitet. Stille krav til og følge opp alle medarbeidere gjennom medarbeidersamtaler der årlige mål og resultater vurderes. Ha en langsiktig og helhetlig bemanningsplanlegging ved alle enheter. Rekruttere vitenskapelige ansatte på høyt internasjonalt nivå og øke andelen kvinner blant de fast vitenskapelige ansatte. Videreutvikle det faglige og organisatoriske samarbeidet med NOVA-universitetene. Videreutvikle en god og direkte kommunikasjon mellom de tillitsvalgte og ledelsen. Videreutvikle tiltak som styrker det positive kollegiale samarbeidet. Gjøre aktiv bruk av mulighetene for individuell tilpasning av arbeidsoppgaver ut fra universitetets behov og den enkeltes forutsetninger og livssituasjon (IA). Være et forbilde og en inspirasjonskilde for miljøsatsinger i U&H-sektoren. Arbeide for effektiv utnyttelse og god kvalitet på areal til undervisning og forskning. 15

16 Norwegian University of Life Sciences Strategy Campus Ås The university will develop an active and open approach to academic, financial and infrastructural collaboration with the research institutes on Campus Ås and will establish good collaborative agreements with them. In the strategy period, the university will: Aim to become first choice as a collaborative partner for the Research Institutes on Campus Ås. Seek rational, cross-institutional solutions to demanding challenges concerning educational and research infrastructure, operation and administration. Be Norway s most eco-friendly university by using renewable energy and new technology in the operation and development of the university and Ås Campus, and by constantly reviewing its environmental strategy. 16

17 Universitetet for miljø- og biovitenskap - Det levende universitet Strategi Campus Ås Universitetet for miljø- og biovitenskap skal ha en aktiv og inviterende holdning til faglig, økonomisk og arealmessig samarbeid med sektorforskningsinstituttene på Campus og etablere gode samarbeidsavtaler med disse. Universitetet skal i perioden: Være primærnæringsforskningsinstituttenes prioriterte samarbeidspartner. Søke rasjonelle og institusjonsovergripende løsninger på krevende utfordringer knyttet til utdanning og forskningsinfrastruktur, og til drift og administrasjon. Være Norges mest miljøvennlige universitetet ved å satse på fornybar energi, ny teknologi i drift og utviklingen av universitetet og Campus Ås, og ved å revidere sin miljøstrategi. Photo: Ulf Larson 17

18 Norwegian University of Life Sciences Strategy Coordination with the Norwegian School of Veterinary Science and the establishment of the new university The Norwegian parliament, the Storting, has instructed the Norwegian School of Veterinary Science and the Norwegian University of Life Sciences to establish a new university at Ås that continues and develops their education and research. UMB s contribution to the process of establishing linked premises and the merging of the two institutions will be constructive and inviting. In the strategy period, UMB will work to ensure: Shared visions of education and research in support of a sustainable basis for the life of future generations. New research and teaching synergies within life sciences, veterinary science and food science. The setting up of new research groups to develop new academic synergies and strengthen the research and teaching activities for the new university based on a faculty model. A newly merged university, established using efficient processes that maintain the strengths of both parties. Efficient joint management instruments, put quickly into place, to avoid unnecessary delay in establishing the new university. A joint plan for buildings and infrastructure for the new university, prepared and approved by

19 Universitetet for miljø- og biovitenskap - Det levende universitet Strategi Samorganisering med Norges veterinærhøgskole og opprettelse av det nye universitetet Stortinget har gitt Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap i oppdrag å opprette et nytt universitet som skal videreføre og utvikle de to institusjonenes utdannings- og forskningsvirksomhet. UMB skal fremstå som en konstruktiv og inviterende bidragsyter i prosessene med samlokalisering på Ås og samorganiseringen av NVH og UMB. Photo: Håkon Sparre UMB skal i perioden arbeide for: En felles visjon som støtter utdannings- og forskningsvirksomhet for sikring av et bærekraftig livsgrunnlag for kommende generasjoner. At det nye universitetet utvikler nye forsknings- og utdanningssynergier innen biovitenskap, veterinærvitenskap og matvitenskap. At organisering av faggruppene skal ha som mål å utvikle ny faglig synergi og styrke forsknings- og utdanningsvirksomheten for det nye universitetet med utgangspunkt i fakultetsorganisering. At dannelsen av et felles universitet skjer gjennom effektive prosesser som opprettholder fusjonspartenes konkurransekraft. At effektive felles styringsinstrumenter kommer på plass raskt, og at det nye universitetet blir etablert uten unødvendig tidstap. At det innen 2013 er utarbeidet og vedtatt en samlet utviklingsplan for bygninger og infrastruktur for det nye universitetet. 19

20 Universitetet for miljø- og biovitenskap, Postboks 5003, 1432 Ås, Telefon: , Internett: E-post: Design: Åslaug Borgan/Henrik Mikkelsen, Forsidefoto: Knut Werner Alsén Norwegian University of Life Sciences, NO 1432 Aas, Norway Phone , Frontpage Photo: Knut Werner Alsén

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade for at

Detaljer

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Rapport 4/2014 Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt?

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? 22. april 2013 Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? Med utgangspunkt i ikke-formell opplæring på norske arbeidsplasser For information on obtaining additional

Detaljer

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 AFI-rapport 8/2014 Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning Et lag rundt læreren En kunnskapsoversikt Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene Loughborough University Institutional Repository Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene This item was submitted to Loughborough University s

Detaljer

Rapport utarbeidet for Forskningsrådet

Rapport utarbeidet for Forskningsrådet Mai 2013 Utredning om departementenes arbeid med forskning Rapport utarbeidet for Forskningsrådet DAMVAD Sørkedalsveien 10 A N-0369 Oslo Frederik Langes Gate 20 N-9008 Tromsø Tel. +47 970 43 859 E-post:

Detaljer

Egil Petter Stræte Rådgiving til bonden - et innspill om behov og utfordringer. Formål. Rapport 10/2014 ISSN 1503-2035

Egil Petter Stræte Rådgiving til bonden - et innspill om behov og utfordringer. Formål. Rapport 10/2014 ISSN 1503-2035 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Tlf: 73 59 17 29 Fax: 73 59 12 75 post@bygdeforskning.no www.bygdeforskning.no Egil Petter Stræte Egil Petter Stræte Rådgiving

Detaljer

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009 CI Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet CIENS-rapport 1-2009 Tittel: Vanndirektivet Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet Forfatter(e): Haakon Thaulow, NIVA (red.) Anne Lyche

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune NIBR-rapport 2012:12 Arne Holm Hild Marte Bjørnsen Boligsosialt arbeid i Fjell kommune En evaluering Boligsosialt arbeid i Fjell kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

INTET MENNESKE ER EN ØY

INTET MENNESKE ER EN ØY INTET MENNESKE ER EN ØY Rapport fra evalueringen av tiltak i Satsing mot frafall Trond Buland og Vidar Havn i samarbeid med Liv Finbak og Thomas Dahl SINTEF Teknologi og samfunn Gruppe for skole- og utdanningsforskning

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Max Ingar Mørk Før tårnene faller Om forvaltning, drift, vedlikehold

Detaljer

Helse og kultur. Bergljot Baklien og Yngve Carlsson. Prosessevaluering av en nasjonal satsing på kultur og helsefremmende virkemiddel

Helse og kultur. Bergljot Baklien og Yngve Carlsson. Prosessevaluering av en nasjonal satsing på kultur og helsefremmende virkemiddel Bergljot Baklien og Yngve Carlsson Helse og kultur Prosessevaluering av en nasjonal satsing på kultur og helsefremmende virkemiddel Bergljot Baklien og Yngve Carlsson Helse og kultur Prosessevaluering

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse NIBR-rapport 2013:29 Helge Renå Camilla Lied Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Susanne Søholt Kristian Rose Tronstad Hild Marte Bjørnsen Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv En kunnskapsoppsummering Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Andre publikasjoner

Detaljer

Kvinner, klima og bærekrafig utvikling

Kvinner, klima og bærekrafig utvikling 1 Nr. 1-2012 Tema: Kvinner, klima og bærekrafig utvikling Disse er med og står vakt! HKH Kronprinsesse Mette-Marit Michelle Bachelet Under Secretary General and Excecutive Director, UN Women Erik Solheim

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Å utarbeide en visjon for Det nye universitetet er en oppgave som vil kreve både tid og involvering.

Detaljer

Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner

Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner 2 FLERE TETTE BYSENTRA GIR MER EFFEKTIVE NORSKE BYREGIONER DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate

Detaljer

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013 Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013

Detaljer