FRED, UTVIKLING OG MILJØ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRED, UTVIKLING OG MILJØ"

Transkript

1 JONATUNET SENTER FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ NORDISK FREDSAKADEMI JONDAL JONATUNET - SENTER FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ NORDISK FREDSAKADEMI NOV

2 INNHALD NORDISK FREDSAKADEMI - VEDTEKTER JONDAL JONDAL - JONATUNET ROMPROGRAM DISPONERING KOSTNADER FRAMTIDA INTERESSENTAR NORDISK FREDSAKADEMI OG JOHAN GALTUNG PLANSKISSER LANDSVERNEPLAN FOR JONATUNET JONATUNET - SENTER FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ NORDISK FREDSAKADEMI NOV

3 1. Formål. Nordisk fredsakademi (NFA), lokalisert til Jondal kommune, er ein ideell allmennyttig foreining som har som hovudmålsetjing å driva undervisning og informasjon om fred og konfliktløysing for å medverka til fredeleg sameksistens mellom menneske og nasjonar. 2. Medlemskap. Einskildpersonar, organisasjonar og bedrifter kan vera medlemar i NFA mot å betala ein årskontingent som vert fastsett på årsmøtet. Oppstartskontingenten vert kr 100 per person og kr 500 per organisasjon/bedrift. 3. Årsmøtet. Årsmøtet skal haldast annankvart år innan og er NFA sitt høgaste organ. På årsmøtet har personmedlemer 1 røyst og organisasjonar/bedrifter 5 røyster kvar. Årsmøtet skal handsama fylgjande saker: 2-årsmelding 2-årsrekneskap 2-årsbudsjett Val av styremedlemer og varamedlemer Val av leiar Val av revisor Eventuelle endringar av vedtektene Andre saker som vert fremja av medlemene for styret innan i valperioden 4. Styret. Styret skal ha minst 3 medlemer og varamedlemer. Styret har ansvaret for den daglege drifta av NFA mellom årsmøta. 5. Vedtekter. Endringar av vedtektene skal godkjennast av årsmøtet. Framlegg til endringar skal fyrst handsamast i styret. JONATUNET - SENTER FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ NORDISK FREDSAKADEMI NOV

4 Jondal kommune ligg i Hardanger i Hordaland fylke. Kommunen har omlag 1025 innbyggjarar, har 50 km strandline og eit landareal på 210 km2. Folgefonna nasjonalpark utgjer 1,19 km2 av kommunen sitt areal. Kommunesenteret Jondal har status som nasjonalparklandsby. Jondal kommune består av bygdene og grendene Kysnes, Torsnes, Belsnes, Øvre og Nedre Krossdalen, Solesnes, Svåsand, Herand og kommunesenteret Jondal. Jondal har fergesamband med Tørvikbygd, veg til Utne, og veg til Kvinnherad og Odda, gjennom Folgefonntunnelen som vart opna i september Jondal er ein naturleg møtestad mellom aust og vest, mellom Oslo og Bergen, via Haukeli. JONATUNET - SENTER FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ NORDISK FREDSAKADEMI NOV

5 JONDAL JONATUNET Viser til vedlegg: Landsverneplan for helsesektoren kompleks Bygningen er foreslått freda. Dette betyr at både eksteriør ( fasader, vindu, dører, detaljer, materialbruk) og interiør (rominndeling, bygningsdeler, overflater, materialbruk) skal oppretthaldast. Ei freding legg sterke føringar på ny bruk av bygningen. Rombehovet til eit freds- og miljøsenter kan greit innpassast i hovedbygningen utan store endringar. Følgjande tiltak blir foreslått: A B C Nytt inngangsparti med universell tilgjengelighet Rehabilitering av våtrom Utvendig og innvendig oppussing bad/wc felles for kvar etasje ROMPROGRAM - DISPONERING Nytt inngangsparti i første etasje. Utgang til terreng i underetasje. 1.ETASJE Inngang Resepsjon 36 Kontoravdeling 54 Bokhandel 28 Møterom/ kinosal 73 Grupperom 17 Grupperom 23 Garderobar, wc Netto areal 231 U:ETASJE Spisesal/ møterom 80 Kjøkken, anretning 48 Spiserom 13 Utstilling 72 Div. lager Utgang terreng Netto areal ETASJE sengeplasser, fordelt på ulike romstørrelser Felles bad og wc Soverom 36 Soverom 29 Enkeltrom 12 Enkeltrom 14 Soverom 25 Soverom 25 Dobbeltrom 16 Soverom 23 Enkeltrom 9 Garderobar, wc Netto areal 189 LOFT 5 10 studieplasser, møterom for 12 Studierom 10 Studierom 10 Studierom 9 Studierom 10 Studierom/ ateliér 43 Grupperom 12 Arkiv, wc Netto areal 94 JONATUNET - SENTER FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ NORDISK FREDSAKADEMI NOV

6 KOSTNADER Foreslått bruk medfører nødvendige kostnader til nytt inngangsparti og istandsetjing av våtrom. Ein del av eksisterande våtrom har hatt vannskade, og må byggjast opp på nytt. Ellers er det behov for normale oppussingskostnader. Vi går ut frå at eigar Helse Fonna har tilgjengelig informasjon om tilstand, og ressursbehov til istandsetjing og drift. Hovedbygningen har eit totalt bruttoareal på ca m2. For nye brukarar vil følgjande kostnader vera aktuelle: A Kjøpesum for eigedomen B Istandsetjing, oppussing C Drift FRAMTIDA Jonatunet er eit freda anlegg, der det ikkje er aktuelt med store inngrep og endringar. Anlegget kan derfor vanskelig overtas av ein privat eigar med kommersielle interesser. Anlegget er eit viktig kulturminne med stor offentleg interesse, og bør derfor ha eit almennyttig formål. Gode krefter bør gå saman, og danna det første Senter for Fred, utvikling og miljø på Vestlandet, sentralt i Hordaland. og strategisk plassert I forhold til kommunikasjonar i Sør-Norge. INTERESSENTAR Senteret må bli ein aktiv areana for fredsog miljøarbeid. For å oppnå ein god bruk, og kunna driva senteret økonomisk, må fleire interessentar samarbeida. Vi ser på dette stadiet for oss bl.a. følgjande samarbeidspartar: Nordisk Fredsakademi Transcend Johan Galtung Sabona Jondal kommune Folgefonna Breførarlag Universitetet i Bergen Andre lag og organisasjonar NORDISK FREDSAKADEMI OG JOHAN GALTUNG Stiftinga Nordisk Fredsakademi har gjennom det siste tiåret arrangert fredssymposier i Jondal, i månadskiftet juli/ august. Sentralt i alle desse symposia har vore fredsforskar, professor Johan Galtung. Johan Galtung er anerkjent i heile verden som nestor i fredsforskning og ikkjevoldelig konflikthandsaming. Etter at han publiserte si første akademiske bok Gandhiʼs politiske etikk saman med filosofen Arne Næss i 1955, har Galtung gitt ut meir enn 150 bøker og over 1500 essays, oversett til meir enn 30 språk. Johan Galtung er rett og slett Noregs gåve til verden, meir anerkjent i utlandet enn heime - sålangt Det er Galtung som har etablert begrepet strukturell vold som gjer tydeleg den tette samanhengen mellom fred og miljø - mellom fredsarbeid og arbeid for å minska klimaendringar, som blir meir akutt for kvart år. På verdsbasis fins det fleire fredssentra. Dei representerer viktige kunnskapsbaser og driv utstrakt undervisnings-og seminarverksemd. Hittil fins det eit Galtungsinstitutt i Tyskland/ Dreiländereck Østerrike, Sveits, Tyskland, og eit i Mexico. Det 3. Galtunginstituttet er under etablering i Sveits. Vi arbeider for at Galtungs heimstad Jondal blir eit fjerde. Galtung stammar frå Jondal og har ein sterk tilknytning til bygda, der han og kona brukar hytta på Torsnes kvart år noko som samlar mange fredsinteresserte frå heile landet under Nordisk Fredsakademi sitt symposium. Galtung held foredrag, og dreg opp linjene i det som foregår rundt oss i State of the world. Fredssymposia går over ei oval helg, og har solide program og foredragshaldarar med deltakarar frå mange ulike leirar. JONATUNET - SENTER FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ NORDISK FREDSAKADEMI NOV

7 FASADE MOT SØRVEST sol og utsikt mot bygda og verden EIGEDOMEN JONATUNET fantastisk lokalisering, flott og fredelig BYGDA JONDAL sentralt i Hordaland, mellom fjord og fonn JONATUNET - SENTER FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ NORDISK FREDSAKADEMI NOV

8 JONATUNET SENTER FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ Nordisk Fredsakademi nov urban rabbe arkitektar as nytt inngangsparti med rampe bad wc/dusj wc grupperom heis møterom/ kinosal/ konsertsal 72 pl. grupperom kontor kontor kontor resepsjon bokhandel altan altan 1.ETASJE hovedplan inngang resepsjon kontor bokhandel møterom grupperom altan

9 JONATUNET SENTER FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ Nordisk Fredsakademi nov urban rabbe arkitektar as kjøl lager kjøl wc/dusj utstilling spisesal 80 plasser kjøkken anretn. ny dør til hage U.ETASJE terrengkontakt utstilling spisesal kjøkken anretning lager utgang til hage

10 rømningsvei for rullestol JONATUNET SENTER FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ Nordisk Fredsakademi nov urban rabbe arkitektar as bad wc/dusj wc wc sov 3 senger wc heis fellesrom sov sov sov 3 senger sov 3 senger sov sov 5 senger sov 5 senger 2.ETASJE overnatting felles bad/wc enkeltrom dobbeltrom "sovesalar" sengeplasser: 25-45

11 JONATUNET SENTER FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ Nordisk Fredsakademi nov urban rabbe arkitektar as wc møterom studierom studierom studierom studierom studierom ateliér LOFT studieetasje 5-10 studieplasser ateliér møterom for 12 p

12 Vedlegg nr. 31 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan JONATUNET Kommune: 1227/Jondal Gnr/bnr: 31/13 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang Hovedbygg /13 Eksteriør Kapell/garasje /13 Eksteriør/Interiør Kuren/liggehus ombygd til /13 Eksteriør/Interiør lager Utomhus /13 Utomhus

13 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Vedlegg nr. 31 Side 2 Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Fredning kompleks Omfang: Formål: Begrunnelse: Fredningen omfatter hovedbygg med sengebro, tidligere kurhall og kombinert kapell- og garasjebygg samt parkanlegg. Fredningen skal sikre enkeltbygningene, bygningenes innbyrdes sammenheng samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet. Formålet er å bevare Jonatunet som arkitektur- og helsehistorisk viktig eksempel på mellomkrigstidens mindre tuberkuloseinstitusjoner. Fredningen skal sikre anleggets utforming, bygningenes innbyrdes sammenheng og arkitektur. Jonatunet er med sin karakteristiske grunnplan og beliggenhet et godt bevart eksempel på periodens tuberkuloseinstitusjoner. Den tilbaketrukne beliggenheten, orientering mot sol og utsyn med parkmessig uteareal er karakteristisk for tuberkuloseinstitusjonene hvor det ble lagt stor vekt på frisk luft og rekreasjon i behandlingen. Ved siden av hovedbygget består anlegget av kurhall og kombinert kapell og garasjebygg i et delvis opparbeidet parklandskap. Anlegget har høy grad av autentisitet som helhetlig miljø. Bygningstyper og en del detaljer er svært typiske for tuberkuloseanlegg fra perioden og gjør det godt leselig som institusjon. Anleggets nyere historie som psykiatrisk institusjon er typisk for en lang rekke tidligere tuberkuloseinstitusjoner og er et godt og representativt eksempel på endret bruk av bygg i helsesektoren i takt med endrete samfunnsmessige behov i årene etter krigen.

14 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Vedlegg nr. 31 Side 3 Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan HOVEDBYGG Bygningsnr: Gnr/bnr: 31/13 Oppført: 1933 AskeladdenID: Referanse i landsverneplanen: Bygning Kompleks Fredning bygning Omfang: Formål: Begrunnelse: Fredningen omfatter bygningens eksteriør med utvendig sengebro. Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v. Formålet med fredningen er å bevare hovedbygningen som arkitektur- og helsehistorisk viktig eksempel på en mindre tuberkuloseinstitusjon fra mellomkrigstiden. Fredningen skal sikre sykehusets opprinnelige arkitektur. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Bygningen er typisk for mindre tuberkuloseinstitusjoner fra perioden. Hovedbygningen er delt i en større hovedfløy og en mindre og smalere sidefløy. Sammensetning av fløyer med knekk i grunnplanen er et særmerket og karakteristisk trekk ved en rekke formålsbygde tuberkoluseinstitusjoner. Arkitektonisk er bygget et relativt sent eksempel på institusjonsbyggeri i bergensklassisme, inspirert av og tilpasset eldre panelarkitektur på Vestlandet. Utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning med vekt også på bygningsdetaljer.

15 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Vedlegg nr. 31 Side 4 Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan KAPELL/GARASJE Bygningsnr: Gnr/bnr: 31/13 Oppført: 1933 AskeladdenID: Referanse i landsverneplanen: Bygning Kompleks Fredning bygning Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i kapellet. Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner, tekniske installasjoner m.v. er fredet som del av interiøret. Omfang interiør er markert på plantegning. Formål: Begrunnelse: Formålet med fredningen er å bevare bygningen som helsehistorisk eksempel på viktige funksjoner som kapell og garasjebygg for tuberkuloseinstitusjoner fra mellomkrigstiden. Fredningen skal sikre bygningens arkitektur. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formålet med fredning av det utvalgte interiøret er å opprettholde opprinnelig interiør med senere endringer fra 1970-tallet med rominndeling, bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt fast inventar. Bygningen utgjør et viktig eksempel på et typisk kombinert bruksformål for støttefunksjoner ved helseinstitusjoner i perioden. Kapellfunksjonen gjenspeiler også den høye dødeligheten blant tuberkuloserammete. Det er få bevarte kapeller ved mindre tuberkuloseinstitusjoner fra perioden. Det kombinerte kapell- og garasjebygget er en integrert del av det opprinnelige anlegget, og formspråk og materialbruk er ens med hovedbygget med blant annet tilsvarende ventilasjonspipe. Til tross for delvis nyere panel har bygningen fremdeles formspråk, dimensjoner og materialbruk som gjør det til en vikig del av det helhetlige miljøet.

16 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Vedlegg nr. 31 Side 5 Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Plantegning 1. etasje, kapell. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.

17 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Vedlegg nr. 31 Side 6 Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan KUREN/LIGGEHUS OMBYGD TIL LAGER Bygningsnr: Gnr/bnr: 31/13 Oppført: 1933 AskeladdenID: Referanse i landsverneplanen: Bygning Kompleks Fredning bygning Omfang: Formål: Begrunnelse: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner, tekniske installasjoner m.v. er fredet som del av interiøret. Formålet med fredningen er å bevare bygningen som helsehistorisk viktig eksempel på kurhall som sentral del av et tuberkuloseanlegg fra mellomkrigstiden. Fredningen skal sikre kurhallens opprinnelige arkitektoniske uttrykk. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, gjenanvendte materialer, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar. Kurhallen er til tross for senere endringer et viktig eksempel på denne bygningstypen, der pasientene skulle ligge i åpne kurhaller i sol og frisk luft for å bli kurert. Kurhaller var et helt sentralt og særmerket element på tuberkuloseinstitusjonene, men som idag er svært sjeldne. Senere endringer har ikke beskåret opprinnelig bygningsvolum eller medført vesentlige endringer i bygningens konstruksjon eller materialbruk. Kurhallen inngår som et vesentlig element i anlegget som helhet og som eksempel på en godt leselig historisk utvikling. Materialbehandling og utførelse er tilpasset hovedbygg og kapell, men enklere i utførelsen.

18 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Vedlegg nr. 31 Side 7 Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan UTOMHUS Bygningsnr: - Gnr/bnr: 31/13 Oppført: 1933 AskeladdenID: Referanse i landsverneplanen: Bygning Kompleks Fredning utomhus Omfang: Fredningen omfatter utomhusanleggets arealer, terreng, strukturer som park, hage, gårdsrom og grøntområder, hovedelementer som veier, stier, dekker, belegg, vegetasjon og annen grønnstruktur samt konstruksjoner som gjerder, porter, murer, belysning, paviljonger, skulpturer, basseng, trapper med detaljer, materialbruk og overflater. Fredningens avgrensning er markert med blå skravur på kart. Formål: Begrunnelse: Formålet med fredningen er å bevare grøntanlegget på Jonatunet. Fredningen skal sikre helheten og enkeltelementene i parkanlegget. Jonatunet er med sin beliggenhet et godt bevart eksempel på periodens tuberkuloseinstitusjoner. Den tilbaketrukne beliggenheten, orientering mot sol og utsyn med parkmessig uteareal er karakteristisk for tuberkuloseinstitusjonene hvor det ble lagt stor vekt frisk luft og rekreasjon i behandlingen.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer SVINØY TIDLIGERE TOLLSTASJON Kommune: 1029/Lindesnes Gnr/bnr: 131/1-13, 44/32 131/1-13 AskeladdenID: 175314 Referanse til landsverneplan: Omfang

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FAKULTET Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/1152 164/1150 164/1148 164/621 Referanse til landsverneplan: Omfang

Detaljer

Forvaltningsplan, del 2 - Bygning bygg 24 : Trafo

Forvaltningsplan, del 2 - Bygning bygg 24 : Trafo Forvaltningsplan, del 2 - Bygning bygg 24 : Trafo Byggnamn Verneklasse / status Omfang GAB-nr bygg 01 hovudbygg 1 Eksteriør / Interiør 48/23 bygg 02 administrasjonsbygg 1 Eksteriør / Interiør 48/23 bygg

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling 1 Foto forside: Trehus, Blåsenborg. Skråtårn, Jåttåvågen. Detalj, Stavanger domkirke. T.v.: Interiør, Breidablikk. Neste

Detaljer

Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg (utomhusanlegg)

Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg (utomhusanlegg) Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg (utomhusanlegg) Denne malen er ment å være et verktøy i utarbeidelsen av forvaltningsplaner for grøntanlegg (utomhusanlegg). Malen vil kunne benyttes i arbeidet

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4

67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4 67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4 Aalborg Universitet 2011 Arkitektur og Design Arkitektur Ma 4-Ark 4 Forfatter: Lill-Ann Sildelid Hovedveileder:

Detaljer

ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 3 2014 ET SKOLEEKSEMPEL

ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 3 2014 ET SKOLEEKSEMPEL ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 3 2014 ET SKOLEEKSEMPEL I august åpnet Høgskolen i Bergen dørene for studenter og ansatte. Ny teknologi og tøff konkurranse mellom skolene stiller stadig større krav til undervisnings-

Detaljer

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Nasjonalt utviklingsprogram Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Februar 2013 1 Samandrag Denne sluttrapporten tek sikte på å samanfatte informasjon og lærdom frå utviklingsprogrammet Landbruksbygg

Detaljer

Et magasin fra Statsbygg Nr 4 2011. form mot funksjon

Et magasin fra Statsbygg Nr 4 2011. form mot funksjon Et magasin fra Statsbygg Nr 4 2011 form mot funksjon De aller fleste museene som Statsbygg forvalter ble bygd for helt andre formål. En tidligere post- og telegrafbygning, en jernbanestasjon og to banker

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Statsbygg leverer alle tjenester i byggesaker fra idé til ferdig bygg. Vi planlegger, er byggherre og forvalter formålsbygg som virker og varer.

Statsbygg leverer alle tjenester i byggesaker fra idé til ferdig bygg. Vi planlegger, er byggherre og forvalter formålsbygg som virker og varer. Et magasin fra Statsbygg NR. 203 Statsbygg leverer alle tjenester i byggesaker fra idé til ferdig bygg. Vi planlegger, er byggherre og forvalter formålsbygg som virker og varer. 3 8 flisespikkeri De fikk

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Lørenskogs kulturarv. Del II: Bakgrunnsdokument

Lørenskogs kulturarv. Del II: Bakgrunnsdokument Lørenskogs kulturarv Kommunedelplan for Bevaring og forvaltning av Kulturminner, Kulturmiljøer og Kulturlandskap i Lørenskog kommune Del II: Bakgrunnsdokument Vedtatt av kommunestyret den 13.12.06, sak

Detaljer

Et magasin fra Stat S bygg nr 1 2011. bygg av sin tid

Et magasin fra Stat S bygg nr 1 2011. bygg av sin tid Et magasin fra Stat S bygg nr 1 2011 bygg av sin tid Slottets tilblivelse og størrelse sier mye om tiden det ble bygget. På samme måte forteller også annen statlig monumentalarkitektur historier om sin

Detaljer

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Eksisterande bygning Nybygg Eksisterande bygning Purkeskinnet i Gausdal, Oppland. Stabbur og våningshus

Detaljer

TID for TRE i Fremtidsbyen Bergen Et delprosjekt under Framtidens byer Prosjektperiode 2009-2014

TID for TRE i Fremtidsbyen Bergen Et delprosjekt under Framtidens byer Prosjektperiode 2009-2014 TID for TRE i Fremtidsbyen Bergen Et delprosjekt under Framtidens byer Prosjektperiode 2009-2014 Mål. Organisering. Kvalitetskriterier. Forbildeprosjekter i offentlig regi Bergen kommune: Planer, utredninger

Detaljer

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk trenger neppe noen forklaring på hvorfor det er

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha!

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! BYGGETRINN 2 Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! Alle bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

Nyere årringer til Trehusbyen Stavanger

Nyere årringer til Trehusbyen Stavanger Nyere årringer til Trehusbyen Stavanger Rekke-, kjede- og klyngebebyggelse fra 1952 til 2008 Alle flyfoto v/mapaid Trykk v/centrum trykkeri Opplag 2000 ISBN 978-82-91544-26-7 EUROPEISK KULTURHOVEDSTAD

Detaljer

VURDERING AV KULTURMILJØET

VURDERING AV KULTURMILJØET Foto: Ann Steindal DEL 2 VURDERING AV KULTURMILJØET 2:1 VERDIAR MÅLSETTING Følgjande kapittel skal definere dei særtrekk og verdiar som gjev verdskulturminnet Bryggen universell verdi. Ei slik vurdering

Detaljer

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Omslagsfoto: Tiedemannsjordet Forord Oslo er en by i sterk vekst, og det forventes at befolkningen vil vokse

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

En vanskelig pasient?

En vanskelig pasient? Rapport nr 11/08 En vanskelig pasient? Sykehusene og pasienter med sjeldne medisinske tilstander Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring En vanskelig pasient? Sykehusene

Detaljer