Årsregnskap. Inderøy kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap. Inderøy kommune"

Transkript

1 110 IIIII IHI Årsregnskap 2009 Inderøy kmmune

2 INNLEDNING Dette dkumentet er deler av Inderøy kmmunes årsppgjør fr regnskapsåret 2009 g innehlder regnskapstall fr 2009 fr alle kmmunens virksmhetsmråder. Dkumentet vil sammen med årsrapprt presentere årsppgjøret fr Driftsregnskapet gjengis på underpstnivå med klnner fr regnskap g budsjett Regnskapet er ført etter regnskapsfrskriftene fr kmmuner av g ny 13 i samme frskrift m regnskapsregler fr pensjner av , g med siste endring av 13-5 i frskrift av Regnskapet er fr øvrig ført i samsvar med gd regnskapsskikk ihht 7, etter GKRS sine standarder g etter frskrifter m KOSTRA. Det betyr i praksis at regnskapet er ført slik at det skal gi tilstrekkelig gd infrmasjn m ressursbruken ved de ulike aktiviteter g virksmheter. Steinkjer ,14/11 ekim 7Rådmann Øyst L sen Enhe 1'1r øknmi

3 HOVEDOVERSIKTER

4 el Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Tall i 1000 krner Regnskap Regnskap 2008 INNTEKTER Salg driftsmidler g fast eiendm Andre salgsinntekter Overføringer med krav til mtytelse Statlige verføringer Andre verføringer Renteinntekter, utbytte g eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Ssiale utgifter Kjøp varer g tjenester sm inngår i kmmunens fjenesteprduksjn Kjøp av tjenester sm erstatter kmmunens fjenesteprduksjn Overføringer Renteutgifter g mkstninger Frdelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer g andeler Dekning av tidligere års udekkede merfrbruk Avsatt til ubundne investeringsfnd Avsatt til bundne fnd Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjner FInansleringsbellv FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer g andeler Bruk av tidligere års udispnerte mindrefrbruk Mttatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av dispsisjnsfnd Bruk av ubundne investeringsfnd Bruk av bundne fnd Bruk av likviditetsreserven Sum finanslring Uclispnrt

5 ird Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Tall i 1000krner Regnskap Regnskap 2008 DRIFTSINN1EKTER Brukerbetalinger Andre salgs- g leieinntekter Overføringer med krav til mtytelse Rammetilskudd Andre statlige verføringer Andre verføringer Inntekts- g frmuesskatt Eiendmsskatt Andre direkte g indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Ssiale utgifter Kjøp av varer g ftenester sm inngår i kmmunens tjenesteprduksjn Kjøp av tjenester sm erstatter kmmunens tjensteprduksjn Overføringer Avskrivninger Frdelte utgifter Sum driftsutgifter Brutt driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter g utbytte Mttatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter g lånemkstninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjner Mtpst avskrivninger Nett driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefrbruk Bruk av dispsisjnsfnd Bruk av bundne fnd Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet I Avsatt ti! dekning av tidligere års regnskapsmessige merfrbr:uk Avsatt til dispsisjnsfnd Avsatt til bundne fnd Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mindrefrbruk

6 Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Tall i 1000 krner Regnskap Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt g frmue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendm Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie dispnible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter g utbytte Renteutgifter, prvisjner g andre finansulgifter Avdrag på lån Nett finansinntekter/ -utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merfrbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefrbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Nett avsetninger FORDELING Overført til investenngsregnskapet Til frdeling drift Sum frdelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mindrefrbruk

7 *) Regnskap 2008 viser frdeling drift på hvedmråder. Tallene blir derfr ikke sammenlignbare.

8 Udispnert

9 Prsj. Tekst Fra regnskapsskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler Tall i 1000 kr 146 Sandvlleyballbaner Sundsand 152 Nytt data utstyr legetjenesten 155 Nye PC-er 158 Hjemmeside Inderøy 159 Fagprgram PLO 160 Nytt øknmisystem 161 TRIO 162 Kntrstøttesystem 163 NAV-støttesystem 451 Btilbud funksj.hemmede Årfall 459 Dementbliger Slstad 463 Salg av bliger,tmter 466 Nytt kntrbygg 481 Utskift.avløpsledning Gangstadhaugen 501 Gangvei Sakshaug skle - Årfall 511 Ny barnehage Sakshaug 513 Røra skle, heis 514 Riving av bygning(karius g Baktus) 515 PlanI.Næss/Venna- utb.knkurranse m.v. 519 NAV 522 Trappeheis ungdmssklen 526 Jætåsen 527 Utbedringer etter branntilsyn 528 Vanntilførsel Røra - Straumen 529 Tilskudd vei Venna eiendm 532 Tmtesalg Kv.bakkkan 533 Gatelys Sandvllan (v. sklen,småland,g.h 535 Frprsjekt utbygging Sandvllan skle 538 Kulturcampus viderg.skle 539 IT-invest.(bev.2009) 540 HMS, mgjøring bygg 541 Tilrettelegging bligmråde 542 Nytt kartgrunnlag 543 GPS-utstyr 544 Trafikk/parkering Kulturhus 545 Div.utskiftn.hvedvannsledning 546 Opprustning kmmuneveier 557 Overtakelse g utb. Gangstadh Utbygging Næssjrdet Sum Regnskap Reg.budsj i i Oppr.budsj i Regnsk i

10 :.. I,, Tall i 1000 krner Nter Regnskap 2009 Regnskap 2008 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendmmer g anlegg Utstyr, maskiner g transprtmidler Pensjnsmidler Utlån Aksjer g andeler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Krtsiktige frdringer Aksjer g andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjner 0 0 Kasse, pstgir, bankinnskudd Premieavvik Sum mløpsmidler Sum elendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Dispsisjnsfnd Bundne driftsfnd Ubundne investeringsfnd Bundne investeringsfnd Endring regnskapsprinsipp Regnskapsmessig mindrefrbruk Regnskapsmessig merfrbruk 0 0 Udispnert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve Kapitalknt Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjnsfrpliktelser Ihendehaverbligasjnslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen krtsiktig gjeld Premieavvik Sum krtsiktig gjeld Sum egenkapital g gjld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Mtknt fr ubrukte lånemidler

11 INVESTERINGSREGNSKAP

12 I II, Iriderøy kmmune Investeringsregnskap 2009 I II I II I II Knt Tekst knt 9201 Ekstrard.avdr.frmidl.lån 9204 Ekstrard.avdr.startlån L. 001 Ekstrardinære avdrag frmidlingslån 5100 Avdragsutgifter 9200 Avdrag frmidlingslån 9203 Avdrag startlån,lindrff 002 Avdrag frmidlingslån 5200 Utlån 9100 Bruk av lån 003 Utlån/bruk av lån startlån 5291 Egenkapitalinnskudd 9700 Overføringer fra driftsregnskapet 004 Egenkapitalinnskudd 5600 Avsatt likv.reserve investering 9480 Bruk av ubundet investeringsfnd 006 Likviditetsreserve investering 5200 Utlån 9100 Bruk av lån 007 Utlån/bruk av lån startlån Lindrff 5290 Kjøp av aksjer, andeler 9400 Bruk av dispsisjnsfnd 9480 Bruk av ubundet investeringsfnd 009 Utvidelse aksjekapital 9400 Bruk av dispsisjnsfnd 546 Opprusting kmmuneveier 101 Fellesmråde diverse Regnskap 2009 Rev.budsjett , , , , , , , , , , , Materialer til vedlikehld g nybygg 4290 Mva utenfr mva-lven, investering ,00 I II 155 Nye PC-er 2000 Inventar g utstyr (kjøp g leie) 4290 Mva utenfr mva-lven, investering 159 Fagprgram PLO , , , , Prgramvare 162 Kntrstøttesystem , ,50 I I II 2000 Inventar g utstyr (kjøp g leie) 2002 Prgramvare 4290 Mva utenfr mva-lven, investering 9100 Bruk av lån 9700 Overføringer fra driftsregnskapet 539 IT-invest.(bev. 2009) 130 Service,stab g støtte , , , , , , Materialer til vedlikehld g nybygg ,00 I I 7700 Refusjner fra andre (private) 9400 Bruk av dispsisjnsfnd 146 Sandvlleyballbaner Sundsand , ,00 Agress øknmi 1

13 Agress Øknmi 2 I I

14 Inderøykmmune Investeringsregnskap 2009 I II I I II I I II I I I I I I I I I I Knt Tekst knt Regnskap 2009 Rev.budsjett Bruk av lån , Overføringer fra driftsregnskapet , Utbedringer etter branntilsyn 6700 Salg av fast eiendm Tmtesalg Kv.bakkkan Vedlikehld, nybygg, byggtjenester Serviceavtaler g reparasjner , Knsulent-tjenester , Mva utenfr mva-lven,investering , Bruk av lån , Overføringer fra driftsregnskapet , utbygging Sandvllan skle 2300 Vedlikehld, nybygg, byggtjenester Knsulent-tjenester 4 656, Mva utenfr mva-lven, investering , Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Kulturcampus/videreg. skle 9100 Bruk av lån , IT-invest.(bev. 2009) , Vedlikehld, nybygg, byggtjenester Knsulent-tjenester Mva utenfr mva-lven, investering , Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet , HMS, mgjøring bygg 2300 Vedlikehld, nybygg, byggtjenester Mva utenfr mva-lven, investering Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Trafikk/parkering Kulturhus 1400 Annnse,reklame,infrmasjn 2 194, Vedlikehld, nybygg, byggtjenester , Materialer til vedlikehld g nybygg , Knsulent-tjenester Mva utenfr mva-lven, investering , Refusjner fra andre (private) , Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet , Opprusting kmmuneveier , Annnse,reklame,infrmasjn Knsulent-tjenester , Kjøp av tmt g grunn , Mva utenfr mva-lven, investering , Bruk av lån , Overtagelse g Utbygging Gangstadhaugen Il 1400 Annnse,reklame,infrmasjn Avgifter, gebyrer, lisenser Knsulent-tjenester ,13 Agress Øknmi 3

15 I II I II I II I II I II I II Agress øknmi 4 I

16 smem limffig 11110M MM

17 MOINIMM 0111M-00/M

18 Inderøy kmmune Driftsregnskap 2009 Knt Tekst knt Rammetilskudd innbyggertilskudd Rammetilskudd skjønnsmidler Rammetilskudd inntektutjevning Andre statlige verføringer Investeringskmp.grunnskle Investeringskmpensasjn helse Rentekmp. kirkebygg Skatt på inntekt g frmue Eiendmsskatt annen eiendm Eiendmsskatt bliger g fritidseiendmmer 100 Fellesmråde inntekter Pensjnsavgift KLP AFP (Avtalefestet pensjn) Premieavvik Arbeids.avgift pensjn Arb.g.avgift av premieavgift Avgifter, gebyrer, lisenser g lignende Overføringer til andre (private) uten mtytelse Tap på frdringer Renteutgifter Avsetning til dispsisjnsfnd Overføring til investeringsregnskapet Regnskapsmessig mindrefrbruk Kmpensasjn mva påløpt i investeringsregnskap Refusjner fra andre (private) Renter av frmidlingslån Renter startlån Lindrff Bruk av bundet driftsfnd Mtpst ekstrard.avskrivning Mtpst avskr. inventar/utstyr Mtpst avskr. kjøretøy Mtpst avskr.tekniske anlegg Mtpst avskr. eiendmmer Kalkulatrisk avskr. vann Kalkulatrisk avskr. avløp 101 Fellesmråde diverse Renteutg., prvisjner g andre finansutgifter Renteutgifter Påløpte renter Avdragsutgifter Tilskudd/refusjner fra staten Kmpensasjn mva påløpt i driftsregnskap Refusjner fra andre (private) Renter av bankinnskudd Renter av bankinnskudd,fnds Renter driftsknt Bruk av bundet driftsfnd 102 Renter g avdrag Reserverte bevilgninger/avsetninger 103 Fellesmråde tilleggsbevilgninger Avtalefestede tillegg/funk.tillegg vikarer Andre vikarer Regnskap , , , , , , , , , ,73 Rev.budsjett , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 Agress øknmi

19 Inclerøy kmmune Driftsregnskap 2009 Knt Tekst knt Regnskap 2009 Rev.budsjett Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn 7 635, Gdtgj. flkevalgte , Pensjnsavgift KLP , Arbeids.avgift lønn , Arbeids.avgift pensjn , Kntrmateriell (frbruksvarer) , Abnnement,tidsskrifter,faglitteratur , Matvarer , Samlepst annet frbruksmateriell, råvarer/tjenester , Driftsmateriell knyttet til drift av bygg (maling, festeanrdn. verktøy, filter, ly 252, Utgiftsdekning g tjenestefrikjøp , Etabl.bruk av telef.,internett,linjeleie,signalkabel Annnse, reklame, infrmasjn , Opplæring, kurs (ikke ppg.pl.) , Møte/kurs-utgifter, eksterne 819, Utgifter g gdtgj. fr reiser, diett, bil m.v. (ppg.pliktig) Kjøregdtgjørelse , Diett/kstgdtgjørelse Transprt/drift av egne g leide transprtmidler, herunder anleggsmask..l , Ikke ppgavepliktige reiseutgifter (tg, buss, fly, taxi m.v. inkl. bmpenger g , Leie av lkaler g grunn Husleie Avgifter, gebyrer, lisenser g lignende , Kjøp g finansiell leasing av driftsmidler (inventar, utstyr, maskiner etc.) , Leie,leasing av transp.midler u /ref Internkjøp Kjøp fra andre (private) Kjøp fra IKS der kmmunen selv er deltaker , Mva sm gir rett til mmskmpensasjn , Overføringer til andre (private) uten mtytelse , Billettinntekter Kmpensasjn mva påløpt i driftsregnskap , Plitisk rganisasjn m.m , Fast lønn Fastlønn , Fastlønn sykepleiere Fastlønn lærere Funksjnstillegg 6 415, Lønn engasjementer Overtidslønn 3 665, Annen lønn g trekkpl.gdtgjørelser 1 005, Gdtgjørelse tillitsvalgte , Pensjnsavgift KLP , Pensjnsavgift SPK , Gruppeliv/ulykke avg.pl , Arbeids.avgift lønn , Arbeids.avgift pensjn , Kntrmateriell (frbruksvarer) 6 086, Abnnement,tidsskrifter,faglitteratur 5 432, Matvarer , Matvarer, til bevertning (møter sv) 2 404, Samlepst annet frbruksmateriell, råvarer/tjenester 8 706, Velferdstiltak ansatte/brukere, gaver , Utgiftsdekning g tjenestefrikjøp 449, Pst, banktj., telefn g internett/bredbånd 1 796, Etabl.bruk av telef.,internett,linjeleie,signalkabel 1 901,89 Agress øknmi 2

20 ,Inderøy kmmune Driftsregnskap 2009 Knt Tekst knt Annnse, reklame, infrmasjn Opplæring, kurs (ikke ppg.pl.) Møte/kurs-utgifter, eksterne Utgifter g gdtgj. fr reiser, diett, bil m.v. (ppg.pliktig) Kjøregdtgjørelse Diett/kstgdtgjørelse Unifrm/klesgdtgjørelse Transprt/drift av egne g leide transprtmidler, herunder anleggsmask..l Ikke ppgavepliktige reiseutgifter (tg, buss, fly, taxi m.v. inkl. bmpenger g Yrkesskadefrsikringer Elevfrsikring Frsikringer av bygg, anlegg, eiendmmer, maskiner g utstyr Avgifter, gebyrer, lisenser g lignende Kjøp g finansiell leasing av driftsmidler (inventar, utstyr, maskiner etc.) Serviceavtaler, reparasjner g vaktmestertjenester (kjøp av tj. fra andre) Materialer til vedlikehld, påkstning g nybygg (vedlikehld bygg g anlegg: Andre tjenester (sm inngår i egenprduksjn) Knsulenttjeneste Juridisk bistand Kjøp av tjenester fra andre kmmuner Kjøp fra andre (private) Mva sm gir rett til mmskmpensasjn Overføringer til andre (private) uten mtytelse Avsetning til bundet driftsfnd Annet salg av varer g tjenester, gebyrer.i., avg.fritt (bl.a. byggemelding, Andre inntekter Kpiering Frdelte utgifter/internsalg Sykelønn- g fødselspengerefusjn Kmpensasjn mva påløpt i driftsregnskap Refusjner fra andre (private) Ref. fra rganisasjner/stiftelser Andre statlige verføringer Bruk av bundet driftsfnd 120 Rådmann Regnskap 2009 Rev.budsjett , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Fastlønn Lønn sykevikarer krttids Lønn sykevik./langtids./svanger.perm Lønn ferievikarer Andre vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Lønn lærlinger Pensjnsavgift KLP Arbeids.avgift lønn Arbeids.avgift pensjn Kntrmateriell (frbruksvarer) Abnnement,tidsskrifter,faglitteratur Matvarer Samlepst annet frbruksmateriell, råvarer/tjenester Velferdstiltak ansatte/brukere, gaver Kjemikalier g veisalt Driftsmateriell knyttet til drift av bygg (maling, festeanrdn. verktøy, filter, ly Utgiftsdekning g tjenestefrikjøp Pst, banktj., telefn g internett/bredbånd Linjeleie IKT Etabl.bruk av telef.,internett,linjeleie,signalkabel Agress øknmi , , , , , , , , , , , , , , ,66 32,80-288,63 136, , , ,

21 Agress øknmi 4

22 sinderøy kmmune Driftsregnskap 2009 Knt Tekst knt Regnskap 2009 Rev.budsjett Avtalefestede tillegg/funk.tillegg vikarer 937, Andre vikarer , Lønn til ekstrahjelp 6 971, Lønn engasjementer 2 618, Annen lønn g trekkpl.gdtgjørelser , Pensjnsavgift KLP , Pensjnsavgift SPK , Arbeids.avgift lønn , Arbeids.avgift pensjn , Kntrmateriell (frbruksvarer) , Abnnement,tidsskrifter,faglitteratur 7 954, Undervisningsmateriell , Medisinsk frbruksmateriell 46, Matvarer , Samlepst annet frbruksmateriell, råvarer/tjenester , Velferdstiltak ansatte/brukere, gaver , Materialer til vedlikehld av maskiner, utstyr g inventar 1 384, Pst, banktj., telefn g internett/bredbånd , Etabl.bruk av telef.,internett,linjeleie,signalkabel 2 838, Annnse, reklame, infrmasjn , Annnser, infrmasjn 344, Opplæring, kurs (ikke ppg.pl.) , Utgifter g gdtgj. fr reiser, diett, bil m.v. (ppg.pliktig) Kjøregdtgjørelse , Diett/kstgdtgjørelse 4 905, Telefngdtgjørelse Transprt/drift av egne g leide transprtmidler, herunder anleggsmask..l , Ikke ppgavepliktige reiseutgifter (tg, buss, fly, taxi m.v. inkl. bmpenger g , Frsikring g årsavg , Frsikringer g utg. til vakthld g sikring Frsikringer av bygg, anlegg, eiendmmer, maskiner g utstyr 5 478, Leie av lkaler g grunn , Husleie , Avgifter, gebyrer, lisenser g lignende , Innkjøp/ppgradllisens dataprgrammer (ikke fagsystem) , Kjøp g finansiell leasing av driftsmidler (inventar, utstyr, maskiner etc.) , Bøker, tidsskrift m.v , AV-medier , Kjøp, leie g leasing av transp.midler 737, Leie av driftsmidler (inventar, utstyr, maskiner etc.) , Serviceavtaler, reparasjner g vaktmestertjenester (kjøp av tj. fra andre) 5 441, Drift/service-avtalerteknisk infrastruktur, IT, annet inventar g utstyr (ikke di 2 370, Materialer til vedlikehld, påkstning g nybygg (vedlikehld bygg g anlegg: 1 192, Andre tjenester (sm inngår i egenprduksjn) Knsulenttjeneste Kjøp fra staten 1 044, Kjøp fra fylkeskmmuner , Kjøp av tjenester fra andre kmmuner , Kjøp fra andre (private) , Mva sm gir rett til mmskmpensasjn , Overføringer til andre (private) uten mtytelse , Friplasser g søskenmderasjn , Tilskudd , Avsetning til bundet driftsfnd Avskrivninger kj.tøy/maskiner , Avskrivninger tekniske anlegg , Brukerbetaling kmmunale tjenester , Annet salg av varer g tjenester, gebyrer.i., avg.fritt (bl.a. byggemelding, r , Agress øknmi

23 Agress øknmi 6

24 Inderøy kmmune Driftsregnskap 2009 Knt Tekst knt Avgifter, gebyrer, lisenser g lignende Kmmunale avgifter g gebyrer Kjøp g finansiell leasing av driftsmidler (inventar, utstyr, maskiner etc.) Medisinsk utstyr Kjøp, leie g leasing av transp.midler Vedlikehld bygninger, anlegg g maskiner Serviceavtaler, reparasjner g vaktmestertjenester (kjøp av tj. fra andre) Drift/service-avtalerteknisk infrastruktur, IT, annet inventar g utstyr (ikke Materialer til vedlikehld, påkstning g nybygg (vedlikehld bygg g anlegg: Renhlds- g vaskeritjenester Knsulenttjeneste Kjøp fra fylkeskmmuner Kjøp av tjenester fra interkmmunale selska (annen kmm. vertskmm Kjøp fra andre (private) Mva sm gir rett til mmskmpensasjn Tap på frdringer Avskrivninger inventar/utstyr Brukerbetaling kmmunale tjenester Annet salg av varer g tjenester, gebyrer.i., avg.fritt (bl.a. byggemelding, Husleieinntekter, festeavg., utleie av lkaler Annet avgiftspliktig salg av varer g tjenester Annet avg.pl. salg varer g tjenester Frdelte utgifter/internsalg Tilskudd/refusjner fra staten Øremerket statstilskudd Sykelønn- g fødselspengerefusjn Refusjn sykepenger Kmpensasjn mva påløpt i driftsregnskap Refusjn fra fylkeskmmuner Lærlingetilskudd Refusjner fra andre (private) 310 Pleie- g msrg Regnskap , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 Rev.budsjett Fastlønn Fastlønn sykepleiere Avtalefestede tillegg Lønn sykevikarer krttids Lønn sykevik./langtidslsvanger.perm Lønn ferievikarer Avtalefestede tillegg/funk.tillegg vikarer Andre vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Arbeidsgdtgjøring (bl.a. fsterhjem) Lønn støttekntakter Lønn lærlinger Frskjøvet arbeidstid Helligdagstillegg- g gdtgjøring Pensjnsavgift KLP Arbeids.avgift lønn Arbeids.avgift pensjn Kntrmateriell (frbruksvarer) Abnnement,tidsskrifter,faglitteratur Undervisningsmateriell Medisinsk frbruksmateriell Matvarer Samlepst annet frbruksmateriell, råvarer/tjenester Velferdstiltak ansatte/brukere, gaver Agress øknmi , , , , , , , , , ,31 712, , , , , , , , , , , , ,

25 Inderøy kmmune Driftsregnskap 2009 Knt Tekst knt Regnskap 2009 Rev.budsjett Renhldsartikler/sanitærpapir 2 054, Driftsmateriell knyttet til drift av bygg (maling, festeanrdn. verktøy, filter, ly , Materialer til vedlikehld av maskiner, utstyr g inventar 489, Pst, banktj., telefn g internett/bredbånd 4 558, Annnse, reklame, infrmasjn 9 984, Opplæring, kurs (ikke ppg.pl.) , Utgifter g gdtgj. fr reiser, diett, bil m.v. (ppg.pliktig) Kjøregdtgjørelse 341, Unifrm/klesgdtgjørelse , Transprt/drift av egne g leide transprtmidler, herunder anleggsmask..l , Ikke ppgavepliktige reiseutgifter (tg, buss, fly, taxi m.v. inkl. bmpenger g 2 195, Drivstff g rekvisita 8 672, Leie av lkaler g grunn 8 564, Avgifter, gebyrer, lisenser g lignende , Kjøp g finansiell leasing av driftsmidler (inventar, utstyr, maskiner etc.) , Bøker,musikk,vide Bøker, tidsskrift m.v. 512, Kjøp, leie g leasing av transp.midler , Leie av driftsmidler (inventar, utstyr, maskiner etc.) 469, Serviceavtaler, reparasjner g vaktmestertjenester (kjøp av tj. fra andre) Materialer til vedlikehld, påkstning g nybygg (vedlikehld bygg g anlegg; , Materialer til påkstning nybygg, bygg g anlegg Andre tjenester (sm inngår i egenprduksjn) Kjøp av tjenester fra interkmmunale selska (annen kmm. vertskmm Kjøp fra andre (private) , Mva sm gir rett til mmskmpensasjn , Overføringer til andre (private) uten mtytelse , Tap på frdringer Brukerbetaling kmmunale tjenester , Andre inntekter Frdelte utgifter/internsalg Tilskudd/refusjner fra staten , Øremerket statstilskudd , Sykelønn- g fødselspengerefusjn , Refusjn sykepenger 4 687, Kmpensasjn mva påløpt i driftsregnskap , Lærlingetilskudd , Refusjner fra andre (private) , Bistand funksjnshemmede , Fastlønn , Fastlønn sykepleiere , Fastlønn lærere , Funksjnstillegg 9 498, Avtalefestede tillegg , Lønn sykevikarer krttids Lønn sykevik./langtids./svanger.perm , Lønn ferievikarer , Avtalefestede tillegg/funk.tillegg vikarer 302, Andre vikarer , Lønn til ekstrahjelp , Overtidslønn , Annen lønn g trekkpl.gdtgjørelser , Arbeidsgdtgjøring (bl.a. fsterhjem) , Lønn hjemmetjenester , Lønn støttekntakter , Frskjøvet arbeidstid , Helligdagstillegg- g gdtgjøring ,92 Agress øknmi 8

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger Høgsklen i Hedmark Eksamenssted: Studiesenteret.n / Campus Rena Eksamensdat: 1. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulatr Kmpendium «Regnskap g budsjettering

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune inderoy kommune.11,111% 0.1 115 HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Inderøy kommune. 11Mli IIII. Årsregnskap. Inderøy kommune

Inderøy kommune. 11Mli IIII. Årsregnskap. Inderøy kommune 039774IIII 11Mli Inderøy kommune Årsregnskap 2010 Inderøy kommune - INNHOLDSFORTEGNELSE: Hovedoversikter Investeringsregnskap Driftsregnskap Driftsregnskap på funksjon Balanseregnskap Noter til regnskapet

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

VEST-AGDER MUSEET IKS

VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER MUSEET IKS Organisasjonsnr. : 989 072 048 ÅRSREGNSKAP 2011 HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT Alle beløp i hele oner SUM ALLE AVDELINGER DRIFTSREGNSKAP Regnskap Budsjett 2011 2011 Salgsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Inderøy kommune. ...fail. Årsregnskap Inderøy kommune

Inderøy kommune. ...fail. Årsregnskap Inderøy kommune v -. Inderøy kommune...fail 00I IIII Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE: - Hovedoversikter - Investeringsregnskap - Driftsregnskap - Driftsregnskap på funksjon - Balanseregnskap - Noter

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Note 1: Endring likviditetsreserver. Likviditetsreserve drift. Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Likviditetsreserve investering.

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Levanger Næringsselskap AS

Årsregnskap 2012 for Levanger Næringsselskap AS Årsregnskap 2012 fr Levanger Næringsselskap AS Utarbeidet av: Øknmiservice AS Autrisert regnskapsførerselskap Pstbks 129 7619 SKOGN Resultatregnskap Nte 2012 2011 RESULTAT DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer