Årsregnskap. Inderøy kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap. Inderøy kommune"

Transkript

1 110 IIIII IHI Årsregnskap 2009 Inderøy kmmune

2 INNLEDNING Dette dkumentet er deler av Inderøy kmmunes årsppgjør fr regnskapsåret 2009 g innehlder regnskapstall fr 2009 fr alle kmmunens virksmhetsmråder. Dkumentet vil sammen med årsrapprt presentere årsppgjøret fr Driftsregnskapet gjengis på underpstnivå med klnner fr regnskap g budsjett Regnskapet er ført etter regnskapsfrskriftene fr kmmuner av g ny 13 i samme frskrift m regnskapsregler fr pensjner av , g med siste endring av 13-5 i frskrift av Regnskapet er fr øvrig ført i samsvar med gd regnskapsskikk ihht 7, etter GKRS sine standarder g etter frskrifter m KOSTRA. Det betyr i praksis at regnskapet er ført slik at det skal gi tilstrekkelig gd infrmasjn m ressursbruken ved de ulike aktiviteter g virksmheter. Steinkjer ,14/11 ekim 7Rådmann Øyst L sen Enhe 1'1r øknmi

3 HOVEDOVERSIKTER

4 el Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Tall i 1000 krner Regnskap Regnskap 2008 INNTEKTER Salg driftsmidler g fast eiendm Andre salgsinntekter Overføringer med krav til mtytelse Statlige verføringer Andre verføringer Renteinntekter, utbytte g eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Ssiale utgifter Kjøp varer g tjenester sm inngår i kmmunens fjenesteprduksjn Kjøp av tjenester sm erstatter kmmunens fjenesteprduksjn Overføringer Renteutgifter g mkstninger Frdelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer g andeler Dekning av tidligere års udekkede merfrbruk Avsatt til ubundne investeringsfnd Avsatt til bundne fnd Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjner FInansleringsbellv FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer g andeler Bruk av tidligere års udispnerte mindrefrbruk Mttatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av dispsisjnsfnd Bruk av ubundne investeringsfnd Bruk av bundne fnd Bruk av likviditetsreserven Sum finanslring Uclispnrt

5 ird Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Tall i 1000krner Regnskap Regnskap 2008 DRIFTSINN1EKTER Brukerbetalinger Andre salgs- g leieinntekter Overføringer med krav til mtytelse Rammetilskudd Andre statlige verføringer Andre verføringer Inntekts- g frmuesskatt Eiendmsskatt Andre direkte g indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Ssiale utgifter Kjøp av varer g ftenester sm inngår i kmmunens tjenesteprduksjn Kjøp av tjenester sm erstatter kmmunens tjensteprduksjn Overføringer Avskrivninger Frdelte utgifter Sum driftsutgifter Brutt driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter g utbytte Mttatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter g lånemkstninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjner Mtpst avskrivninger Nett driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefrbruk Bruk av dispsisjnsfnd Bruk av bundne fnd Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet I Avsatt ti! dekning av tidligere års regnskapsmessige merfrbr:uk Avsatt til dispsisjnsfnd Avsatt til bundne fnd Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mindrefrbruk

6 Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Tall i 1000 krner Regnskap Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt g frmue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendm Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie dispnible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter g utbytte Renteutgifter, prvisjner g andre finansulgifter Avdrag på lån Nett finansinntekter/ -utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merfrbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefrbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Nett avsetninger FORDELING Overført til investenngsregnskapet Til frdeling drift Sum frdelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mindrefrbruk

7 *) Regnskap 2008 viser frdeling drift på hvedmråder. Tallene blir derfr ikke sammenlignbare.

8 Udispnert

9 Prsj. Tekst Fra regnskapsskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler Tall i 1000 kr 146 Sandvlleyballbaner Sundsand 152 Nytt data utstyr legetjenesten 155 Nye PC-er 158 Hjemmeside Inderøy 159 Fagprgram PLO 160 Nytt øknmisystem 161 TRIO 162 Kntrstøttesystem 163 NAV-støttesystem 451 Btilbud funksj.hemmede Årfall 459 Dementbliger Slstad 463 Salg av bliger,tmter 466 Nytt kntrbygg 481 Utskift.avløpsledning Gangstadhaugen 501 Gangvei Sakshaug skle - Årfall 511 Ny barnehage Sakshaug 513 Røra skle, heis 514 Riving av bygning(karius g Baktus) 515 PlanI.Næss/Venna- utb.knkurranse m.v. 519 NAV 522 Trappeheis ungdmssklen 526 Jætåsen 527 Utbedringer etter branntilsyn 528 Vanntilførsel Røra - Straumen 529 Tilskudd vei Venna eiendm 532 Tmtesalg Kv.bakkkan 533 Gatelys Sandvllan (v. sklen,småland,g.h 535 Frprsjekt utbygging Sandvllan skle 538 Kulturcampus viderg.skle 539 IT-invest.(bev.2009) 540 HMS, mgjøring bygg 541 Tilrettelegging bligmråde 542 Nytt kartgrunnlag 543 GPS-utstyr 544 Trafikk/parkering Kulturhus 545 Div.utskiftn.hvedvannsledning 546 Opprustning kmmuneveier 557 Overtakelse g utb. Gangstadh Utbygging Næssjrdet Sum Regnskap Reg.budsj i i Oppr.budsj i Regnsk i

10 :.. I,, Tall i 1000 krner Nter Regnskap 2009 Regnskap 2008 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendmmer g anlegg Utstyr, maskiner g transprtmidler Pensjnsmidler Utlån Aksjer g andeler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Krtsiktige frdringer Aksjer g andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjner 0 0 Kasse, pstgir, bankinnskudd Premieavvik Sum mløpsmidler Sum elendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Dispsisjnsfnd Bundne driftsfnd Ubundne investeringsfnd Bundne investeringsfnd Endring regnskapsprinsipp Regnskapsmessig mindrefrbruk Regnskapsmessig merfrbruk 0 0 Udispnert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve Kapitalknt Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjnsfrpliktelser Ihendehaverbligasjnslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen krtsiktig gjeld Premieavvik Sum krtsiktig gjeld Sum egenkapital g gjld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Mtknt fr ubrukte lånemidler

11 INVESTERINGSREGNSKAP

12 I II, Iriderøy kmmune Investeringsregnskap 2009 I II I II I II Knt Tekst knt 9201 Ekstrard.avdr.frmidl.lån 9204 Ekstrard.avdr.startlån L. 001 Ekstrardinære avdrag frmidlingslån 5100 Avdragsutgifter 9200 Avdrag frmidlingslån 9203 Avdrag startlån,lindrff 002 Avdrag frmidlingslån 5200 Utlån 9100 Bruk av lån 003 Utlån/bruk av lån startlån 5291 Egenkapitalinnskudd 9700 Overføringer fra driftsregnskapet 004 Egenkapitalinnskudd 5600 Avsatt likv.reserve investering 9480 Bruk av ubundet investeringsfnd 006 Likviditetsreserve investering 5200 Utlån 9100 Bruk av lån 007 Utlån/bruk av lån startlån Lindrff 5290 Kjøp av aksjer, andeler 9400 Bruk av dispsisjnsfnd 9480 Bruk av ubundet investeringsfnd 009 Utvidelse aksjekapital 9400 Bruk av dispsisjnsfnd 546 Opprusting kmmuneveier 101 Fellesmråde diverse Regnskap 2009 Rev.budsjett , , , , , , , , , , , Materialer til vedlikehld g nybygg 4290 Mva utenfr mva-lven, investering ,00 I II 155 Nye PC-er 2000 Inventar g utstyr (kjøp g leie) 4290 Mva utenfr mva-lven, investering 159 Fagprgram PLO , , , , Prgramvare 162 Kntrstøttesystem , ,50 I I II 2000 Inventar g utstyr (kjøp g leie) 2002 Prgramvare 4290 Mva utenfr mva-lven, investering 9100 Bruk av lån 9700 Overføringer fra driftsregnskapet 539 IT-invest.(bev. 2009) 130 Service,stab g støtte , , , , , , Materialer til vedlikehld g nybygg ,00 I I 7700 Refusjner fra andre (private) 9400 Bruk av dispsisjnsfnd 146 Sandvlleyballbaner Sundsand , ,00 Agress øknmi 1

13 Agress Øknmi 2 I I

14 Inderøykmmune Investeringsregnskap 2009 I II I I II I I II I I I I I I I I I I Knt Tekst knt Regnskap 2009 Rev.budsjett Bruk av lån , Overføringer fra driftsregnskapet , Utbedringer etter branntilsyn 6700 Salg av fast eiendm Tmtesalg Kv.bakkkan Vedlikehld, nybygg, byggtjenester Serviceavtaler g reparasjner , Knsulent-tjenester , Mva utenfr mva-lven,investering , Bruk av lån , Overføringer fra driftsregnskapet , utbygging Sandvllan skle 2300 Vedlikehld, nybygg, byggtjenester Knsulent-tjenester 4 656, Mva utenfr mva-lven, investering , Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Kulturcampus/videreg. skle 9100 Bruk av lån , IT-invest.(bev. 2009) , Vedlikehld, nybygg, byggtjenester Knsulent-tjenester Mva utenfr mva-lven, investering , Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet , HMS, mgjøring bygg 2300 Vedlikehld, nybygg, byggtjenester Mva utenfr mva-lven, investering Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Trafikk/parkering Kulturhus 1400 Annnse,reklame,infrmasjn 2 194, Vedlikehld, nybygg, byggtjenester , Materialer til vedlikehld g nybygg , Knsulent-tjenester Mva utenfr mva-lven, investering , Refusjner fra andre (private) , Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet , Opprusting kmmuneveier , Annnse,reklame,infrmasjn Knsulent-tjenester , Kjøp av tmt g grunn , Mva utenfr mva-lven, investering , Bruk av lån , Overtagelse g Utbygging Gangstadhaugen Il 1400 Annnse,reklame,infrmasjn Avgifter, gebyrer, lisenser Knsulent-tjenester ,13 Agress Øknmi 3

15 I II I II I II I II I II I II Agress øknmi 4 I

16 smem limffig 11110M MM

17 MOINIMM 0111M-00/M

18 Inderøy kmmune Driftsregnskap 2009 Knt Tekst knt Rammetilskudd innbyggertilskudd Rammetilskudd skjønnsmidler Rammetilskudd inntektutjevning Andre statlige verføringer Investeringskmp.grunnskle Investeringskmpensasjn helse Rentekmp. kirkebygg Skatt på inntekt g frmue Eiendmsskatt annen eiendm Eiendmsskatt bliger g fritidseiendmmer 100 Fellesmråde inntekter Pensjnsavgift KLP AFP (Avtalefestet pensjn) Premieavvik Arbeids.avgift pensjn Arb.g.avgift av premieavgift Avgifter, gebyrer, lisenser g lignende Overføringer til andre (private) uten mtytelse Tap på frdringer Renteutgifter Avsetning til dispsisjnsfnd Overføring til investeringsregnskapet Regnskapsmessig mindrefrbruk Kmpensasjn mva påløpt i investeringsregnskap Refusjner fra andre (private) Renter av frmidlingslån Renter startlån Lindrff Bruk av bundet driftsfnd Mtpst ekstrard.avskrivning Mtpst avskr. inventar/utstyr Mtpst avskr. kjøretøy Mtpst avskr.tekniske anlegg Mtpst avskr. eiendmmer Kalkulatrisk avskr. vann Kalkulatrisk avskr. avløp 101 Fellesmråde diverse Renteutg., prvisjner g andre finansutgifter Renteutgifter Påløpte renter Avdragsutgifter Tilskudd/refusjner fra staten Kmpensasjn mva påløpt i driftsregnskap Refusjner fra andre (private) Renter av bankinnskudd Renter av bankinnskudd,fnds Renter driftsknt Bruk av bundet driftsfnd 102 Renter g avdrag Reserverte bevilgninger/avsetninger 103 Fellesmråde tilleggsbevilgninger Avtalefestede tillegg/funk.tillegg vikarer Andre vikarer Regnskap , , , , , , , , , ,73 Rev.budsjett , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 Agress øknmi

19 Inclerøy kmmune Driftsregnskap 2009 Knt Tekst knt Regnskap 2009 Rev.budsjett Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn 7 635, Gdtgj. flkevalgte , Pensjnsavgift KLP , Arbeids.avgift lønn , Arbeids.avgift pensjn , Kntrmateriell (frbruksvarer) , Abnnement,tidsskrifter,faglitteratur , Matvarer , Samlepst annet frbruksmateriell, råvarer/tjenester , Driftsmateriell knyttet til drift av bygg (maling, festeanrdn. verktøy, filter, ly 252, Utgiftsdekning g tjenestefrikjøp , Etabl.bruk av telef.,internett,linjeleie,signalkabel Annnse, reklame, infrmasjn , Opplæring, kurs (ikke ppg.pl.) , Møte/kurs-utgifter, eksterne 819, Utgifter g gdtgj. fr reiser, diett, bil m.v. (ppg.pliktig) Kjøregdtgjørelse , Diett/kstgdtgjørelse Transprt/drift av egne g leide transprtmidler, herunder anleggsmask..l , Ikke ppgavepliktige reiseutgifter (tg, buss, fly, taxi m.v. inkl. bmpenger g , Leie av lkaler g grunn Husleie Avgifter, gebyrer, lisenser g lignende , Kjøp g finansiell leasing av driftsmidler (inventar, utstyr, maskiner etc.) , Leie,leasing av transp.midler u /ref Internkjøp Kjøp fra andre (private) Kjøp fra IKS der kmmunen selv er deltaker , Mva sm gir rett til mmskmpensasjn , Overføringer til andre (private) uten mtytelse , Billettinntekter Kmpensasjn mva påløpt i driftsregnskap , Plitisk rganisasjn m.m , Fast lønn Fastlønn , Fastlønn sykepleiere Fastlønn lærere Funksjnstillegg 6 415, Lønn engasjementer Overtidslønn 3 665, Annen lønn g trekkpl.gdtgjørelser 1 005, Gdtgjørelse tillitsvalgte , Pensjnsavgift KLP , Pensjnsavgift SPK , Gruppeliv/ulykke avg.pl , Arbeids.avgift lønn , Arbeids.avgift pensjn , Kntrmateriell (frbruksvarer) 6 086, Abnnement,tidsskrifter,faglitteratur 5 432, Matvarer , Matvarer, til bevertning (møter sv) 2 404, Samlepst annet frbruksmateriell, råvarer/tjenester 8 706, Velferdstiltak ansatte/brukere, gaver , Utgiftsdekning g tjenestefrikjøp 449, Pst, banktj., telefn g internett/bredbånd 1 796, Etabl.bruk av telef.,internett,linjeleie,signalkabel 1 901,89 Agress øknmi 2

20 ,Inderøy kmmune Driftsregnskap 2009 Knt Tekst knt Annnse, reklame, infrmasjn Opplæring, kurs (ikke ppg.pl.) Møte/kurs-utgifter, eksterne Utgifter g gdtgj. fr reiser, diett, bil m.v. (ppg.pliktig) Kjøregdtgjørelse Diett/kstgdtgjørelse Unifrm/klesgdtgjørelse Transprt/drift av egne g leide transprtmidler, herunder anleggsmask..l Ikke ppgavepliktige reiseutgifter (tg, buss, fly, taxi m.v. inkl. bmpenger g Yrkesskadefrsikringer Elevfrsikring Frsikringer av bygg, anlegg, eiendmmer, maskiner g utstyr Avgifter, gebyrer, lisenser g lignende Kjøp g finansiell leasing av driftsmidler (inventar, utstyr, maskiner etc.) Serviceavtaler, reparasjner g vaktmestertjenester (kjøp av tj. fra andre) Materialer til vedlikehld, påkstning g nybygg (vedlikehld bygg g anlegg: Andre tjenester (sm inngår i egenprduksjn) Knsulenttjeneste Juridisk bistand Kjøp av tjenester fra andre kmmuner Kjøp fra andre (private) Mva sm gir rett til mmskmpensasjn Overføringer til andre (private) uten mtytelse Avsetning til bundet driftsfnd Annet salg av varer g tjenester, gebyrer.i., avg.fritt (bl.a. byggemelding, Andre inntekter Kpiering Frdelte utgifter/internsalg Sykelønn- g fødselspengerefusjn Kmpensasjn mva påløpt i driftsregnskap Refusjner fra andre (private) Ref. fra rganisasjner/stiftelser Andre statlige verføringer Bruk av bundet driftsfnd 120 Rådmann Regnskap 2009 Rev.budsjett , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Fastlønn Lønn sykevikarer krttids Lønn sykevik./langtids./svanger.perm Lønn ferievikarer Andre vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Lønn lærlinger Pensjnsavgift KLP Arbeids.avgift lønn Arbeids.avgift pensjn Kntrmateriell (frbruksvarer) Abnnement,tidsskrifter,faglitteratur Matvarer Samlepst annet frbruksmateriell, råvarer/tjenester Velferdstiltak ansatte/brukere, gaver Kjemikalier g veisalt Driftsmateriell knyttet til drift av bygg (maling, festeanrdn. verktøy, filter, ly Utgiftsdekning g tjenestefrikjøp Pst, banktj., telefn g internett/bredbånd Linjeleie IKT Etabl.bruk av telef.,internett,linjeleie,signalkabel Agress øknmi , , , , , , , , , , , , , , ,66 32,80-288,63 136, , , ,

21 Agress øknmi 4

22 sinderøy kmmune Driftsregnskap 2009 Knt Tekst knt Regnskap 2009 Rev.budsjett Avtalefestede tillegg/funk.tillegg vikarer 937, Andre vikarer , Lønn til ekstrahjelp 6 971, Lønn engasjementer 2 618, Annen lønn g trekkpl.gdtgjørelser , Pensjnsavgift KLP , Pensjnsavgift SPK , Arbeids.avgift lønn , Arbeids.avgift pensjn , Kntrmateriell (frbruksvarer) , Abnnement,tidsskrifter,faglitteratur 7 954, Undervisningsmateriell , Medisinsk frbruksmateriell 46, Matvarer , Samlepst annet frbruksmateriell, råvarer/tjenester , Velferdstiltak ansatte/brukere, gaver , Materialer til vedlikehld av maskiner, utstyr g inventar 1 384, Pst, banktj., telefn g internett/bredbånd , Etabl.bruk av telef.,internett,linjeleie,signalkabel 2 838, Annnse, reklame, infrmasjn , Annnser, infrmasjn 344, Opplæring, kurs (ikke ppg.pl.) , Utgifter g gdtgj. fr reiser, diett, bil m.v. (ppg.pliktig) Kjøregdtgjørelse , Diett/kstgdtgjørelse 4 905, Telefngdtgjørelse Transprt/drift av egne g leide transprtmidler, herunder anleggsmask..l , Ikke ppgavepliktige reiseutgifter (tg, buss, fly, taxi m.v. inkl. bmpenger g , Frsikring g årsavg , Frsikringer g utg. til vakthld g sikring Frsikringer av bygg, anlegg, eiendmmer, maskiner g utstyr 5 478, Leie av lkaler g grunn , Husleie , Avgifter, gebyrer, lisenser g lignende , Innkjøp/ppgradllisens dataprgrammer (ikke fagsystem) , Kjøp g finansiell leasing av driftsmidler (inventar, utstyr, maskiner etc.) , Bøker, tidsskrift m.v , AV-medier , Kjøp, leie g leasing av transp.midler 737, Leie av driftsmidler (inventar, utstyr, maskiner etc.) , Serviceavtaler, reparasjner g vaktmestertjenester (kjøp av tj. fra andre) 5 441, Drift/service-avtalerteknisk infrastruktur, IT, annet inventar g utstyr (ikke di 2 370, Materialer til vedlikehld, påkstning g nybygg (vedlikehld bygg g anlegg: 1 192, Andre tjenester (sm inngår i egenprduksjn) Knsulenttjeneste Kjøp fra staten 1 044, Kjøp fra fylkeskmmuner , Kjøp av tjenester fra andre kmmuner , Kjøp fra andre (private) , Mva sm gir rett til mmskmpensasjn , Overføringer til andre (private) uten mtytelse , Friplasser g søskenmderasjn , Tilskudd , Avsetning til bundet driftsfnd Avskrivninger kj.tøy/maskiner , Avskrivninger tekniske anlegg , Brukerbetaling kmmunale tjenester , Annet salg av varer g tjenester, gebyrer.i., avg.fritt (bl.a. byggemelding, r , Agress øknmi

23 Agress øknmi 6

24 Inderøy kmmune Driftsregnskap 2009 Knt Tekst knt Avgifter, gebyrer, lisenser g lignende Kmmunale avgifter g gebyrer Kjøp g finansiell leasing av driftsmidler (inventar, utstyr, maskiner etc.) Medisinsk utstyr Kjøp, leie g leasing av transp.midler Vedlikehld bygninger, anlegg g maskiner Serviceavtaler, reparasjner g vaktmestertjenester (kjøp av tj. fra andre) Drift/service-avtalerteknisk infrastruktur, IT, annet inventar g utstyr (ikke Materialer til vedlikehld, påkstning g nybygg (vedlikehld bygg g anlegg: Renhlds- g vaskeritjenester Knsulenttjeneste Kjøp fra fylkeskmmuner Kjøp av tjenester fra interkmmunale selska (annen kmm. vertskmm Kjøp fra andre (private) Mva sm gir rett til mmskmpensasjn Tap på frdringer Avskrivninger inventar/utstyr Brukerbetaling kmmunale tjenester Annet salg av varer g tjenester, gebyrer.i., avg.fritt (bl.a. byggemelding, Husleieinntekter, festeavg., utleie av lkaler Annet avgiftspliktig salg av varer g tjenester Annet avg.pl. salg varer g tjenester Frdelte utgifter/internsalg Tilskudd/refusjner fra staten Øremerket statstilskudd Sykelønn- g fødselspengerefusjn Refusjn sykepenger Kmpensasjn mva påløpt i driftsregnskap Refusjn fra fylkeskmmuner Lærlingetilskudd Refusjner fra andre (private) 310 Pleie- g msrg Regnskap , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 Rev.budsjett Fastlønn Fastlønn sykepleiere Avtalefestede tillegg Lønn sykevikarer krttids Lønn sykevik./langtidslsvanger.perm Lønn ferievikarer Avtalefestede tillegg/funk.tillegg vikarer Andre vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Arbeidsgdtgjøring (bl.a. fsterhjem) Lønn støttekntakter Lønn lærlinger Frskjøvet arbeidstid Helligdagstillegg- g gdtgjøring Pensjnsavgift KLP Arbeids.avgift lønn Arbeids.avgift pensjn Kntrmateriell (frbruksvarer) Abnnement,tidsskrifter,faglitteratur Undervisningsmateriell Medisinsk frbruksmateriell Matvarer Samlepst annet frbruksmateriell, råvarer/tjenester Velferdstiltak ansatte/brukere, gaver Agress øknmi , , , , , , , , , ,31 712, , , , , , , , , , , , ,

25 Inderøy kmmune Driftsregnskap 2009 Knt Tekst knt Regnskap 2009 Rev.budsjett Renhldsartikler/sanitærpapir 2 054, Driftsmateriell knyttet til drift av bygg (maling, festeanrdn. verktøy, filter, ly , Materialer til vedlikehld av maskiner, utstyr g inventar 489, Pst, banktj., telefn g internett/bredbånd 4 558, Annnse, reklame, infrmasjn 9 984, Opplæring, kurs (ikke ppg.pl.) , Utgifter g gdtgj. fr reiser, diett, bil m.v. (ppg.pliktig) Kjøregdtgjørelse 341, Unifrm/klesgdtgjørelse , Transprt/drift av egne g leide transprtmidler, herunder anleggsmask..l , Ikke ppgavepliktige reiseutgifter (tg, buss, fly, taxi m.v. inkl. bmpenger g 2 195, Drivstff g rekvisita 8 672, Leie av lkaler g grunn 8 564, Avgifter, gebyrer, lisenser g lignende , Kjøp g finansiell leasing av driftsmidler (inventar, utstyr, maskiner etc.) , Bøker,musikk,vide Bøker, tidsskrift m.v. 512, Kjøp, leie g leasing av transp.midler , Leie av driftsmidler (inventar, utstyr, maskiner etc.) 469, Serviceavtaler, reparasjner g vaktmestertjenester (kjøp av tj. fra andre) Materialer til vedlikehld, påkstning g nybygg (vedlikehld bygg g anlegg; , Materialer til påkstning nybygg, bygg g anlegg Andre tjenester (sm inngår i egenprduksjn) Kjøp av tjenester fra interkmmunale selska (annen kmm. vertskmm Kjøp fra andre (private) , Mva sm gir rett til mmskmpensasjn , Overføringer til andre (private) uten mtytelse , Tap på frdringer Brukerbetaling kmmunale tjenester , Andre inntekter Frdelte utgifter/internsalg Tilskudd/refusjner fra staten , Øremerket statstilskudd , Sykelønn- g fødselspengerefusjn , Refusjn sykepenger 4 687, Kmpensasjn mva påløpt i driftsregnskap , Lærlingetilskudd , Refusjner fra andre (private) , Bistand funksjnshemmede , Fastlønn , Fastlønn sykepleiere , Fastlønn lærere , Funksjnstillegg 9 498, Avtalefestede tillegg , Lønn sykevikarer krttids Lønn sykevik./langtids./svanger.perm , Lønn ferievikarer , Avtalefestede tillegg/funk.tillegg vikarer 302, Andre vikarer , Lønn til ekstrahjelp , Overtidslønn , Annen lønn g trekkpl.gdtgjørelser , Arbeidsgdtgjøring (bl.a. fsterhjem) , Lønn hjemmetjenester , Lønn støttekntakter , Frskjøvet arbeidstid , Helligdagstillegg- g gdtgjøring ,92 Agress øknmi 8

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune inderoy kommune.11,111% 0.1 115 HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for

Detaljer

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde Rev. 25.03.2011 Ansvarskontoplan Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde 100 Fellesområde inntekter 2010 Førskole 8000 Skatt på inntekt og formue 8001 Eiendomsskatt 8400 Rammetilskudd, inntektsutjevning

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KMMUNE 2008 Fauske kommune Regnskap 2008 o Arsberetning til regnskapet ÅRSBERETNING 2008 FR FAUSKE KMMUNE INNLEDNING Rådmannen legger med dette fram årsberetningen til regnskapet for 2008.

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013 Lardal kommune Fra Svarstad Årsregnskap 2013 14/2-2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 1 Regnskapsoversikter 4 1.1 Regnskapsskjema 1A drift 4 1.2 Regnskapsskjema 1B Fordelt til drift (fra regnskapsskjema

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Innhold Del 1 -... 3 Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema.... 4 sskjema 1a Driftsregnskapet.... 4 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene.... 5 sskjema

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Grimstad kommune årsregnskap 2013

Grimstad kommune årsregnskap 2013 Grimstad kommune årsregnskap Side 2 Grimstad kommune årsregnskap Innholdsfortegnelse Signaturer 5 DRIFTSREGNSKAP 6 Anskaffelse og anvendelse av midler 7 Hovedoversikt drift 8 sskjema 1A 9 sskjema 1B 10

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger Høgsklen i Hedmark Eksamenssted: Studiesenteret.n / Campus Rena Eksamensdat: 1. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulatr Kmpendium «Regnskap g budsjettering

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2011 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2011 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2011 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2011 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2006 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2006 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2006 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2006 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak NAMSOS KOMMUNE Kommunestyrets vedtak ÅRSREGNSKAP 2013- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av

Detaljer

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2013 1 Økonomiske oversikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Balanseregnskapet Driftsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008

NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008 NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008 ÅRSREGNSKAP 2007 - INNHOLD: Side Regnskap: 3 Driftsregnskap 4 Balanse 5 Regnskapsskjema 1A Drift 6 Regnskapsskjema 1B Drift 7 Endring i arbeidskapital 8 Anskaffelse

Detaljer