Årsregnskap. Inderøy kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap. Inderøy kommune"

Transkript

1 110 IIIII IHI Årsregnskap 2009 Inderøy kmmune

2 INNLEDNING Dette dkumentet er deler av Inderøy kmmunes årsppgjør fr regnskapsåret 2009 g innehlder regnskapstall fr 2009 fr alle kmmunens virksmhetsmråder. Dkumentet vil sammen med årsrapprt presentere årsppgjøret fr Driftsregnskapet gjengis på underpstnivå med klnner fr regnskap g budsjett Regnskapet er ført etter regnskapsfrskriftene fr kmmuner av g ny 13 i samme frskrift m regnskapsregler fr pensjner av , g med siste endring av 13-5 i frskrift av Regnskapet er fr øvrig ført i samsvar med gd regnskapsskikk ihht 7, etter GKRS sine standarder g etter frskrifter m KOSTRA. Det betyr i praksis at regnskapet er ført slik at det skal gi tilstrekkelig gd infrmasjn m ressursbruken ved de ulike aktiviteter g virksmheter. Steinkjer ,14/11 ekim 7Rådmann Øyst L sen Enhe 1'1r øknmi

3 HOVEDOVERSIKTER

4 el Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Tall i 1000 krner Regnskap Regnskap 2008 INNTEKTER Salg driftsmidler g fast eiendm Andre salgsinntekter Overføringer med krav til mtytelse Statlige verføringer Andre verføringer Renteinntekter, utbytte g eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Ssiale utgifter Kjøp varer g tjenester sm inngår i kmmunens fjenesteprduksjn Kjøp av tjenester sm erstatter kmmunens fjenesteprduksjn Overføringer Renteutgifter g mkstninger Frdelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer g andeler Dekning av tidligere års udekkede merfrbruk Avsatt til ubundne investeringsfnd Avsatt til bundne fnd Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjner FInansleringsbellv FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer g andeler Bruk av tidligere års udispnerte mindrefrbruk Mttatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av dispsisjnsfnd Bruk av ubundne investeringsfnd Bruk av bundne fnd Bruk av likviditetsreserven Sum finanslring Uclispnrt

5 ird Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Tall i 1000krner Regnskap Regnskap 2008 DRIFTSINN1EKTER Brukerbetalinger Andre salgs- g leieinntekter Overføringer med krav til mtytelse Rammetilskudd Andre statlige verføringer Andre verføringer Inntekts- g frmuesskatt Eiendmsskatt Andre direkte g indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Ssiale utgifter Kjøp av varer g ftenester sm inngår i kmmunens tjenesteprduksjn Kjøp av tjenester sm erstatter kmmunens tjensteprduksjn Overføringer Avskrivninger Frdelte utgifter Sum driftsutgifter Brutt driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter g utbytte Mttatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter g lånemkstninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjner Mtpst avskrivninger Nett driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefrbruk Bruk av dispsisjnsfnd Bruk av bundne fnd Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet I Avsatt ti! dekning av tidligere års regnskapsmessige merfrbr:uk Avsatt til dispsisjnsfnd Avsatt til bundne fnd Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mindrefrbruk

6 Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Tall i 1000 krner Regnskap Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt g frmue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendm Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie dispnible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter g utbytte Renteutgifter, prvisjner g andre finansulgifter Avdrag på lån Nett finansinntekter/ -utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merfrbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefrbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Nett avsetninger FORDELING Overført til investenngsregnskapet Til frdeling drift Sum frdelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mindrefrbruk

7 *) Regnskap 2008 viser frdeling drift på hvedmråder. Tallene blir derfr ikke sammenlignbare.

8 Udispnert

9 Prsj. Tekst Fra regnskapsskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler Tall i 1000 kr 146 Sandvlleyballbaner Sundsand 152 Nytt data utstyr legetjenesten 155 Nye PC-er 158 Hjemmeside Inderøy 159 Fagprgram PLO 160 Nytt øknmisystem 161 TRIO 162 Kntrstøttesystem 163 NAV-støttesystem 451 Btilbud funksj.hemmede Årfall 459 Dementbliger Slstad 463 Salg av bliger,tmter 466 Nytt kntrbygg 481 Utskift.avløpsledning Gangstadhaugen 501 Gangvei Sakshaug skle - Årfall 511 Ny barnehage Sakshaug 513 Røra skle, heis 514 Riving av bygning(karius g Baktus) 515 PlanI.Næss/Venna- utb.knkurranse m.v. 519 NAV 522 Trappeheis ungdmssklen 526 Jætåsen 527 Utbedringer etter branntilsyn 528 Vanntilførsel Røra - Straumen 529 Tilskudd vei Venna eiendm 532 Tmtesalg Kv.bakkkan 533 Gatelys Sandvllan (v. sklen,småland,g.h 535 Frprsjekt utbygging Sandvllan skle 538 Kulturcampus viderg.skle 539 IT-invest.(bev.2009) 540 HMS, mgjøring bygg 541 Tilrettelegging bligmråde 542 Nytt kartgrunnlag 543 GPS-utstyr 544 Trafikk/parkering Kulturhus 545 Div.utskiftn.hvedvannsledning 546 Opprustning kmmuneveier 557 Overtakelse g utb. Gangstadh Utbygging Næssjrdet Sum Regnskap Reg.budsj i i Oppr.budsj i Regnsk i

10 :.. I,, Tall i 1000 krner Nter Regnskap 2009 Regnskap 2008 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendmmer g anlegg Utstyr, maskiner g transprtmidler Pensjnsmidler Utlån Aksjer g andeler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Krtsiktige frdringer Aksjer g andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjner 0 0 Kasse, pstgir, bankinnskudd Premieavvik Sum mløpsmidler Sum elendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Dispsisjnsfnd Bundne driftsfnd Ubundne investeringsfnd Bundne investeringsfnd Endring regnskapsprinsipp Regnskapsmessig mindrefrbruk Regnskapsmessig merfrbruk 0 0 Udispnert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve Kapitalknt Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjnsfrpliktelser Ihendehaverbligasjnslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen krtsiktig gjeld Premieavvik Sum krtsiktig gjeld Sum egenkapital g gjld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Mtknt fr ubrukte lånemidler

11 INVESTERINGSREGNSKAP

12 I II, Iriderøy kmmune Investeringsregnskap 2009 I II I II I II Knt Tekst knt 9201 Ekstrard.avdr.frmidl.lån 9204 Ekstrard.avdr.startlån L. 001 Ekstrardinære avdrag frmidlingslån 5100 Avdragsutgifter 9200 Avdrag frmidlingslån 9203 Avdrag startlån,lindrff 002 Avdrag frmidlingslån 5200 Utlån 9100 Bruk av lån 003 Utlån/bruk av lån startlån 5291 Egenkapitalinnskudd 9700 Overføringer fra driftsregnskapet 004 Egenkapitalinnskudd 5600 Avsatt likv.reserve investering 9480 Bruk av ubundet investeringsfnd 006 Likviditetsreserve investering 5200 Utlån 9100 Bruk av lån 007 Utlån/bruk av lån startlån Lindrff 5290 Kjøp av aksjer, andeler 9400 Bruk av dispsisjnsfnd 9480 Bruk av ubundet investeringsfnd 009 Utvidelse aksjekapital 9400 Bruk av dispsisjnsfnd 546 Opprusting kmmuneveier 101 Fellesmråde diverse Regnskap 2009 Rev.budsjett , , , , , , , , , , , Materialer til vedlikehld g nybygg 4290 Mva utenfr mva-lven, investering ,00 I II 155 Nye PC-er 2000 Inventar g utstyr (kjøp g leie) 4290 Mva utenfr mva-lven, investering 159 Fagprgram PLO , , , , Prgramvare 162 Kntrstøttesystem , ,50 I I II 2000 Inventar g utstyr (kjøp g leie) 2002 Prgramvare 4290 Mva utenfr mva-lven, investering 9100 Bruk av lån 9700 Overføringer fra driftsregnskapet 539 IT-invest.(bev. 2009) 130 Service,stab g støtte , , , , , , Materialer til vedlikehld g nybygg ,00 I I 7700 Refusjner fra andre (private) 9400 Bruk av dispsisjnsfnd 146 Sandvlleyballbaner Sundsand , ,00 Agress øknmi 1

13 Agress Øknmi 2 I I

14 Inderøykmmune Investeringsregnskap 2009 I II I I II I I II I I I I I I I I I I Knt Tekst knt Regnskap 2009 Rev.budsjett Bruk av lån , Overføringer fra driftsregnskapet , Utbedringer etter branntilsyn 6700 Salg av fast eiendm Tmtesalg Kv.bakkkan Vedlikehld, nybygg, byggtjenester Serviceavtaler g reparasjner , Knsulent-tjenester , Mva utenfr mva-lven,investering , Bruk av lån , Overføringer fra driftsregnskapet , utbygging Sandvllan skle 2300 Vedlikehld, nybygg, byggtjenester Knsulent-tjenester 4 656, Mva utenfr mva-lven, investering , Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Kulturcampus/videreg. skle 9100 Bruk av lån , IT-invest.(bev. 2009) , Vedlikehld, nybygg, byggtjenester Knsulent-tjenester Mva utenfr mva-lven, investering , Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet , HMS, mgjøring bygg 2300 Vedlikehld, nybygg, byggtjenester Mva utenfr mva-lven, investering Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Trafikk/parkering Kulturhus 1400 Annnse,reklame,infrmasjn 2 194, Vedlikehld, nybygg, byggtjenester , Materialer til vedlikehld g nybygg , Knsulent-tjenester Mva utenfr mva-lven, investering , Refusjner fra andre (private) , Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet , Opprusting kmmuneveier , Annnse,reklame,infrmasjn Knsulent-tjenester , Kjøp av tmt g grunn , Mva utenfr mva-lven, investering , Bruk av lån , Overtagelse g Utbygging Gangstadhaugen Il 1400 Annnse,reklame,infrmasjn Avgifter, gebyrer, lisenser Knsulent-tjenester ,13 Agress Øknmi 3

15 I II I II I II I II I II I II Agress øknmi 4 I

16 smem limffig 11110M MM

17 MOINIMM 0111M-00/M

18 Inderøy kmmune Driftsregnskap 2009 Knt Tekst knt Rammetilskudd innbyggertilskudd Rammetilskudd skjønnsmidler Rammetilskudd inntektutjevning Andre statlige verføringer Investeringskmp.grunnskle Investeringskmpensasjn helse Rentekmp. kirkebygg Skatt på inntekt g frmue Eiendmsskatt annen eiendm Eiendmsskatt bliger g fritidseiendmmer 100 Fellesmråde inntekter Pensjnsavgift KLP AFP (Avtalefestet pensjn) Premieavvik Arbeids.avgift pensjn Arb.g.avgift av premieavgift Avgifter, gebyrer, lisenser g lignende Overføringer til andre (private) uten mtytelse Tap på frdringer Renteutgifter Avsetning til dispsisjnsfnd Overføring til investeringsregnskapet Regnskapsmessig mindrefrbruk Kmpensasjn mva påløpt i investeringsregnskap Refusjner fra andre (private) Renter av frmidlingslån Renter startlån Lindrff Bruk av bundet driftsfnd Mtpst ekstrard.avskrivning Mtpst avskr. inventar/utstyr Mtpst avskr. kjøretøy Mtpst avskr.tekniske anlegg Mtpst avskr. eiendmmer Kalkulatrisk avskr. vann Kalkulatrisk avskr. avløp 101 Fellesmråde diverse Renteutg., prvisjner g andre finansutgifter Renteutgifter Påløpte renter Avdragsutgifter Tilskudd/refusjner fra staten Kmpensasjn mva påløpt i driftsregnskap Refusjner fra andre (private) Renter av bankinnskudd Renter av bankinnskudd,fnds Renter driftsknt Bruk av bundet driftsfnd 102 Renter g avdrag Reserverte bevilgninger/avsetninger 103 Fellesmråde tilleggsbevilgninger Avtalefestede tillegg/funk.tillegg vikarer Andre vikarer Regnskap , , , , , , , , , ,73 Rev.budsjett , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 Agress øknmi

19 Inclerøy kmmune Driftsregnskap 2009 Knt Tekst knt Regnskap 2009 Rev.budsjett Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn 7 635, Gdtgj. flkevalgte , Pensjnsavgift KLP , Arbeids.avgift lønn , Arbeids.avgift pensjn , Kntrmateriell (frbruksvarer) , Abnnement,tidsskrifter,faglitteratur , Matvarer , Samlepst annet frbruksmateriell, råvarer/tjenester , Driftsmateriell knyttet til drift av bygg (maling, festeanrdn. verktøy, filter, ly 252, Utgiftsdekning g tjenestefrikjøp , Etabl.bruk av telef.,internett,linjeleie,signalkabel Annnse, reklame, infrmasjn , Opplæring, kurs (ikke ppg.pl.) , Møte/kurs-utgifter, eksterne 819, Utgifter g gdtgj. fr reiser, diett, bil m.v. (ppg.pliktig) Kjøregdtgjørelse , Diett/kstgdtgjørelse Transprt/drift av egne g leide transprtmidler, herunder anleggsmask..l , Ikke ppgavepliktige reiseutgifter (tg, buss, fly, taxi m.v. inkl. bmpenger g , Leie av lkaler g grunn Husleie Avgifter, gebyrer, lisenser g lignende , Kjøp g finansiell leasing av driftsmidler (inventar, utstyr, maskiner etc.) , Leie,leasing av transp.midler u /ref Internkjøp Kjøp fra andre (private) Kjøp fra IKS der kmmunen selv er deltaker , Mva sm gir rett til mmskmpensasjn , Overføringer til andre (private) uten mtytelse , Billettinntekter Kmpensasjn mva påløpt i driftsregnskap , Plitisk rganisasjn m.m , Fast lønn Fastlønn , Fastlønn sykepleiere Fastlønn lærere Funksjnstillegg 6 415, Lønn engasjementer Overtidslønn 3 665, Annen lønn g trekkpl.gdtgjørelser 1 005, Gdtgjørelse tillitsvalgte , Pensjnsavgift KLP , Pensjnsavgift SPK , Gruppeliv/ulykke avg.pl , Arbeids.avgift lønn , Arbeids.avgift pensjn , Kntrmateriell (frbruksvarer) 6 086, Abnnement,tidsskrifter,faglitteratur 5 432, Matvarer , Matvarer, til bevertning (møter sv) 2 404, Samlepst annet frbruksmateriell, råvarer/tjenester 8 706, Velferdstiltak ansatte/brukere, gaver , Utgiftsdekning g tjenestefrikjøp 449, Pst, banktj., telefn g internett/bredbånd 1 796, Etabl.bruk av telef.,internett,linjeleie,signalkabel 1 901,89 Agress øknmi 2

20 ,Inderøy kmmune Driftsregnskap 2009 Knt Tekst knt Annnse, reklame, infrmasjn Opplæring, kurs (ikke ppg.pl.) Møte/kurs-utgifter, eksterne Utgifter g gdtgj. fr reiser, diett, bil m.v. (ppg.pliktig) Kjøregdtgjørelse Diett/kstgdtgjørelse Unifrm/klesgdtgjørelse Transprt/drift av egne g leide transprtmidler, herunder anleggsmask..l Ikke ppgavepliktige reiseutgifter (tg, buss, fly, taxi m.v. inkl. bmpenger g Yrkesskadefrsikringer Elevfrsikring Frsikringer av bygg, anlegg, eiendmmer, maskiner g utstyr Avgifter, gebyrer, lisenser g lignende Kjøp g finansiell leasing av driftsmidler (inventar, utstyr, maskiner etc.) Serviceavtaler, reparasjner g vaktmestertjenester (kjøp av tj. fra andre) Materialer til vedlikehld, påkstning g nybygg (vedlikehld bygg g anlegg: Andre tjenester (sm inngår i egenprduksjn) Knsulenttjeneste Juridisk bistand Kjøp av tjenester fra andre kmmuner Kjøp fra andre (private) Mva sm gir rett til mmskmpensasjn Overføringer til andre (private) uten mtytelse Avsetning til bundet driftsfnd Annet salg av varer g tjenester, gebyrer.i., avg.fritt (bl.a. byggemelding, Andre inntekter Kpiering Frdelte utgifter/internsalg Sykelønn- g fødselspengerefusjn Kmpensasjn mva påløpt i driftsregnskap Refusjner fra andre (private) Ref. fra rganisasjner/stiftelser Andre statlige verføringer Bruk av bundet driftsfnd 120 Rådmann Regnskap 2009 Rev.budsjett , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Fastlønn Lønn sykevikarer krttids Lønn sykevik./langtids./svanger.perm Lønn ferievikarer Andre vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Lønn lærlinger Pensjnsavgift KLP Arbeids.avgift lønn Arbeids.avgift pensjn Kntrmateriell (frbruksvarer) Abnnement,tidsskrifter,faglitteratur Matvarer Samlepst annet frbruksmateriell, råvarer/tjenester Velferdstiltak ansatte/brukere, gaver Kjemikalier g veisalt Driftsmateriell knyttet til drift av bygg (maling, festeanrdn. verktøy, filter, ly Utgiftsdekning g tjenestefrikjøp Pst, banktj., telefn g internett/bredbånd Linjeleie IKT Etabl.bruk av telef.,internett,linjeleie,signalkabel Agress øknmi , , , , , , , , , , , , , , ,66 32,80-288,63 136, , , ,

21 Agress øknmi 4

22 sinderøy kmmune Driftsregnskap 2009 Knt Tekst knt Regnskap 2009 Rev.budsjett Avtalefestede tillegg/funk.tillegg vikarer 937, Andre vikarer , Lønn til ekstrahjelp 6 971, Lønn engasjementer 2 618, Annen lønn g trekkpl.gdtgjørelser , Pensjnsavgift KLP , Pensjnsavgift SPK , Arbeids.avgift lønn , Arbeids.avgift pensjn , Kntrmateriell (frbruksvarer) , Abnnement,tidsskrifter,faglitteratur 7 954, Undervisningsmateriell , Medisinsk frbruksmateriell 46, Matvarer , Samlepst annet frbruksmateriell, råvarer/tjenester , Velferdstiltak ansatte/brukere, gaver , Materialer til vedlikehld av maskiner, utstyr g inventar 1 384, Pst, banktj., telefn g internett/bredbånd , Etabl.bruk av telef.,internett,linjeleie,signalkabel 2 838, Annnse, reklame, infrmasjn , Annnser, infrmasjn 344, Opplæring, kurs (ikke ppg.pl.) , Utgifter g gdtgj. fr reiser, diett, bil m.v. (ppg.pliktig) Kjøregdtgjørelse , Diett/kstgdtgjørelse 4 905, Telefngdtgjørelse Transprt/drift av egne g leide transprtmidler, herunder anleggsmask..l , Ikke ppgavepliktige reiseutgifter (tg, buss, fly, taxi m.v. inkl. bmpenger g , Frsikring g årsavg , Frsikringer g utg. til vakthld g sikring Frsikringer av bygg, anlegg, eiendmmer, maskiner g utstyr 5 478, Leie av lkaler g grunn , Husleie , Avgifter, gebyrer, lisenser g lignende , Innkjøp/ppgradllisens dataprgrammer (ikke fagsystem) , Kjøp g finansiell leasing av driftsmidler (inventar, utstyr, maskiner etc.) , Bøker, tidsskrift m.v , AV-medier , Kjøp, leie g leasing av transp.midler 737, Leie av driftsmidler (inventar, utstyr, maskiner etc.) , Serviceavtaler, reparasjner g vaktmestertjenester (kjøp av tj. fra andre) 5 441, Drift/service-avtalerteknisk infrastruktur, IT, annet inventar g utstyr (ikke di 2 370, Materialer til vedlikehld, påkstning g nybygg (vedlikehld bygg g anlegg: 1 192, Andre tjenester (sm inngår i egenprduksjn) Knsulenttjeneste Kjøp fra staten 1 044, Kjøp fra fylkeskmmuner , Kjøp av tjenester fra andre kmmuner , Kjøp fra andre (private) , Mva sm gir rett til mmskmpensasjn , Overføringer til andre (private) uten mtytelse , Friplasser g søskenmderasjn , Tilskudd , Avsetning til bundet driftsfnd Avskrivninger kj.tøy/maskiner , Avskrivninger tekniske anlegg , Brukerbetaling kmmunale tjenester , Annet salg av varer g tjenester, gebyrer.i., avg.fritt (bl.a. byggemelding, r , Agress øknmi

23 Agress øknmi 6

24 Inderøy kmmune Driftsregnskap 2009 Knt Tekst knt Avgifter, gebyrer, lisenser g lignende Kmmunale avgifter g gebyrer Kjøp g finansiell leasing av driftsmidler (inventar, utstyr, maskiner etc.) Medisinsk utstyr Kjøp, leie g leasing av transp.midler Vedlikehld bygninger, anlegg g maskiner Serviceavtaler, reparasjner g vaktmestertjenester (kjøp av tj. fra andre) Drift/service-avtalerteknisk infrastruktur, IT, annet inventar g utstyr (ikke Materialer til vedlikehld, påkstning g nybygg (vedlikehld bygg g anlegg: Renhlds- g vaskeritjenester Knsulenttjeneste Kjøp fra fylkeskmmuner Kjøp av tjenester fra interkmmunale selska (annen kmm. vertskmm Kjøp fra andre (private) Mva sm gir rett til mmskmpensasjn Tap på frdringer Avskrivninger inventar/utstyr Brukerbetaling kmmunale tjenester Annet salg av varer g tjenester, gebyrer.i., avg.fritt (bl.a. byggemelding, Husleieinntekter, festeavg., utleie av lkaler Annet avgiftspliktig salg av varer g tjenester Annet avg.pl. salg varer g tjenester Frdelte utgifter/internsalg Tilskudd/refusjner fra staten Øremerket statstilskudd Sykelønn- g fødselspengerefusjn Refusjn sykepenger Kmpensasjn mva påløpt i driftsregnskap Refusjn fra fylkeskmmuner Lærlingetilskudd Refusjner fra andre (private) 310 Pleie- g msrg Regnskap , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 Rev.budsjett Fastlønn Fastlønn sykepleiere Avtalefestede tillegg Lønn sykevikarer krttids Lønn sykevik./langtidslsvanger.perm Lønn ferievikarer Avtalefestede tillegg/funk.tillegg vikarer Andre vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Arbeidsgdtgjøring (bl.a. fsterhjem) Lønn støttekntakter Lønn lærlinger Frskjøvet arbeidstid Helligdagstillegg- g gdtgjøring Pensjnsavgift KLP Arbeids.avgift lønn Arbeids.avgift pensjn Kntrmateriell (frbruksvarer) Abnnement,tidsskrifter,faglitteratur Undervisningsmateriell Medisinsk frbruksmateriell Matvarer Samlepst annet frbruksmateriell, råvarer/tjenester Velferdstiltak ansatte/brukere, gaver Agress øknmi , , , , , , , , , ,31 712, , , , , , , , , , , , ,

25 Inderøy kmmune Driftsregnskap 2009 Knt Tekst knt Regnskap 2009 Rev.budsjett Renhldsartikler/sanitærpapir 2 054, Driftsmateriell knyttet til drift av bygg (maling, festeanrdn. verktøy, filter, ly , Materialer til vedlikehld av maskiner, utstyr g inventar 489, Pst, banktj., telefn g internett/bredbånd 4 558, Annnse, reklame, infrmasjn 9 984, Opplæring, kurs (ikke ppg.pl.) , Utgifter g gdtgj. fr reiser, diett, bil m.v. (ppg.pliktig) Kjøregdtgjørelse 341, Unifrm/klesgdtgjørelse , Transprt/drift av egne g leide transprtmidler, herunder anleggsmask..l , Ikke ppgavepliktige reiseutgifter (tg, buss, fly, taxi m.v. inkl. bmpenger g 2 195, Drivstff g rekvisita 8 672, Leie av lkaler g grunn 8 564, Avgifter, gebyrer, lisenser g lignende , Kjøp g finansiell leasing av driftsmidler (inventar, utstyr, maskiner etc.) , Bøker,musikk,vide Bøker, tidsskrift m.v. 512, Kjøp, leie g leasing av transp.midler , Leie av driftsmidler (inventar, utstyr, maskiner etc.) 469, Serviceavtaler, reparasjner g vaktmestertjenester (kjøp av tj. fra andre) Materialer til vedlikehld, påkstning g nybygg (vedlikehld bygg g anlegg; , Materialer til påkstning nybygg, bygg g anlegg Andre tjenester (sm inngår i egenprduksjn) Kjøp av tjenester fra interkmmunale selska (annen kmm. vertskmm Kjøp fra andre (private) , Mva sm gir rett til mmskmpensasjn , Overføringer til andre (private) uten mtytelse , Tap på frdringer Brukerbetaling kmmunale tjenester , Andre inntekter Frdelte utgifter/internsalg Tilskudd/refusjner fra staten , Øremerket statstilskudd , Sykelønn- g fødselspengerefusjn , Refusjn sykepenger 4 687, Kmpensasjn mva påløpt i driftsregnskap , Lærlingetilskudd , Refusjner fra andre (private) , Bistand funksjnshemmede , Fastlønn , Fastlønn sykepleiere , Fastlønn lærere , Funksjnstillegg 9 498, Avtalefestede tillegg , Lønn sykevikarer krttids Lønn sykevik./langtids./svanger.perm , Lønn ferievikarer , Avtalefestede tillegg/funk.tillegg vikarer 302, Andre vikarer , Lønn til ekstrahjelp , Overtidslønn , Annen lønn g trekkpl.gdtgjørelser , Arbeidsgdtgjøring (bl.a. fsterhjem) , Lønn hjemmetjenester , Lønn støttekntakter , Frskjøvet arbeidstid , Helligdagstillegg- g gdtgjøring ,92 Agress øknmi 8

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger Høgsklen i Hedmark Eksamenssted: Studiesenteret.n / Campus Rena Eksamensdat: 1. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulatr Kmpendium «Regnskap g budsjettering

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune inderoy kommune.11,111% 0.1 115 HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Inderøy kommune. 11Mli IIII. Årsregnskap. Inderøy kommune

Inderøy kommune. 11Mli IIII. Årsregnskap. Inderøy kommune 039774IIII 11Mli Inderøy kommune Årsregnskap 2010 Inderøy kommune - INNHOLDSFORTEGNELSE: Hovedoversikter Investeringsregnskap Driftsregnskap Driftsregnskap på funksjon Balanseregnskap Noter til regnskapet

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Note 1: Endring likviditetsreserver. Likviditetsreserve drift. Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Likviditetsreserve investering.

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 5. september 2008, kl. 09.00 ved rådhuset i Ballangen. Merk tidspunkt! Sakskart Sak 14/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer