Klepp - verd å ta vare på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klepp - verd å ta vare på"

Transkript

1 Klepp - verd å ta vare på Årsrapport og rekneskap 2011

2 KLEPP KOMMUNE Politisk organisering Kommunestyre 31 medlemmer Kontrollutval 5 medlemmer Styret for Klepp Energi AS 5 medlemmer + 2 valde av tilsette. Adm. utval Formannskapet 9 medlemmer 9 medlemmer + 4 valde av tilsette. Økonomiutval, Kommuneplanutval og Klagenemnd. Senior- og brukarråd 9 medlemmer: 3 seniorrepresentantar 3 brukarrepresentantar 3 politisk valde Forhandlingsutval 3 medlemmer Hovudutval for helse og omsorg 9 medlemmer Hovudutval for lokal utvikling 9 medlemmer Hovudutval for skule og barnehage 9 medlemmer Høyre (11) Ane Mari Braut Nese - ordførar Reidar Øksnevad Marie Storhaug - leiar Hovudutval for helse og omsorg Olav Røysland - leiar Hovudutval for skule og barnehage Bjørn Sæstad Margot Bekkeheien Bjørn Honningsvåg Ove Horpestad Karl Kleppe Gro Haga Vidar Haugland Fremskrittspartiet (6) Torunn Austdal Rasmussen - varaordførar Arne Madland - leiar Hovudutval for lokal utvikling Brigt Rosland Gaute Stokka Tor Jostein Gudmestad Jan Egil Øksnevad Venstre (1) Børge Brunes Kristelig Folkeparti (5) Torbjørn Hovland Kjersti Olimb Salte Leif Harbo Kristian Haus Gislaug Søyland Sele Arbeiderpartiet (5) Sigmund Rolfsen Kate Helen Seldal Einar Erga Maria Tjaum Eimstad Geir Erik Ellefsen Senterpartiet (3) Hilde Kraggerud Asbjørn Aanestad Roar Lima Grødeland Med skrift i kursiv = formannskapsmedlemmer

3 INNHALD ÅRSRAPPORT Klepp kommunestyre Ordførar si innleiing 3 Rådmannen si innleiing 5 Mål-/resultatvurdering - Innbyggjarar 7 - Medarbeidarar 8 - Samfunn og miljø 9 - Økonomi 10 Økonomisk analyse - Innleiing 11 - Driftsrekneskapen 13 - Investeringsrekneskapen 16 - Arbeidskapital og fond 18 - Finansrapport 19 Folketalsutvikling 25 Personal 26 Etatene: Sentraladministrasjonen 29 Etat for skule og barnehage 34 Etat for helse, sosial og omsorg 41 Etat for lokal utvikling 51 Kyrkja 59 Revisjonsberetning 63 REKNESKAP 66 HOVEDOVERSIKTER Økonomisk oversikt drift 67 Regnskapsskjema 1 A drift 68 Regnskapsskjema 1 B drift 69 Økonomisk oversikt investering 70 Regnskapsskjema 2 A investering 71 Regnskapsskjema 2 B investering Balanse Anskaffelse og anvendelse av midler 76 NOTER Note 1 - Rekneskapsprinsipper 77 Note 2 - Kapitalkonto 78 Note 3 - Endring arbeidskapital 79 Note 4 - Fond/fondsavsetninger 80 Note 5 - Garantiansvar 82 Note 6 - Selvkostgrunnlag VAR 83 Note 7 - Aksjer og andeler Note 8 - Udekka og udisponert fra investeringsrekneskapen Note 9 - Anleggsmidler 86 Note 10 og 11 - Pensjonsnoter KLP og STP 87 Note 12 - Lønn administrasjonssjef og ordførar 89 Note 13 - Årsverk i Klepp kommune 90 Note 14 - Selvkosttjenester bygg, plan og oppmåling 91 1

4 Kommunestyret Valresultat: Ap: 16 prosent (+2,8) Frp: 17,2 prosent (-6,1) H: 33,6 prosent (+6,8) KrF: 16,2 prosent (+0,8) Rødt: 0,4 prosent (0) Sp: 10,6 prosent (-1,9) SV: 1,5 prosent (-1,2) V: 4,5 prosent (-1,1) Frammøte 62 prosent Kommunestyret i Klepp H Ane Mari Braut Nese (1979) Kleppe Ordførar/Eigedomsmeklar Reidar Øksnevad (1967) Orstad Kommersiell rådgjevar/ Tillitsvalt Marie Storhaug (1964) Kleppe Regnskapssjef Olav Røysland (1960) Voll Bonde Bjørn Sæstad (1961) Kleppe Direktør Margot Bekkeheien (1949) Orstad Pensjonist Bjørn Honningsvåg (1964) Tu Sivilingeniør Ove Horpestad (1971) Horpestad Gartnar/dagleg leiar Frp Karl Kleppe (1956) Verdalen Veterinær Gro Haga (1961) Orstad Prosjektsekretær Vidar Haugland (1967) Orre Operasjonssjef Torunn A. Rasmussen (1949) Kleppe Medisinsk sekretær/ varaordførar Arne Madland (1948) Kleppe Sjølvstendig næringsdrivande Brigt Rosland (1947) Kleppe Sjølvstendig næringsdrivande Gaute Stokka (1965) Tu Dagleg leiar/montør Tor Jostein Gudmestad (1965) Orstad Prosjektingeniør KrF Ap Jan Egil Øksnevad (1965) Kleppe Avdelingsleiar Torbjørn Hovland (1965) Klepp Stasjon Dagleg leiar Kjersti Olimb Salte (1960) Kleppe Menighetspedagog Leif Harbo (1982) Kleppe Bonde Kristian Haus (1977) Kleppe Energimontør/ Brannkonstabel Gislaug Søyland Sele (1972) Voll Regnskapsmedarbeidar Sigmund Rolfsen (1954) Kleppe Prosjektkoordinator Kate Helen Seldal (1948) Verdalen Omsorgsarbeidar Einar Erga (1960) Tu Lagermedarbeidar Maria Tjaum Eimstad (1970) Orstad Barnehagestyrar Geir Erik Ellefsen (1974) Kleppe Rettleiar Sp Hilde Kraggerud (1960) Kleppe Forskar Asbjørn Aanestad (1957) Bore Bonde Roar Lima Grødeland (1982) Orre Bonde V Børge Brunes (1972) Kleppe IKT-rådgjevar

5 Ordførar si innleiing 2011 har vore eit spennande år. Første sak politikarane behandla i kommunestyret i 2011 var ein rapport frå undersøking om lokaldemokrati. Det kom fram at 95% av innbyggjarane i Klepp var fornøgde med tenestene som kommunen gjer. Det kan me vera stolte av, og spesielt skal dei tilsette som yt tenestene vera stolte av dette. Det kom fram at det var høg grad av tillit mellom innbyggjarar og politisk leiing i kommunen. Det er noko det nye kommunestyret må ha som mål å minst halda vedlike. Sjølv om innbyggjarane er fornøgde med dei tenestene me gjer, har me gjennom året vorte oppmerksame på fleire område der det er behov for fleire tenester. Spesielt viser det seg å vera store udekka behov innan heimesjukepleie, barnevern, språkopplæring og spesialundervisning. Dette er gjerne dei innbyggjarane som ikkje har så gode muligheter for å gje beskjed om kva dei treng. Den nye sjukeheimen Sirkelen hadde siste byggjeår i Rett nok vart bygget helt ferdig først nokre veker inn i 2012, og bassenget vil sannynligvis vera ferdig før sommaren Bygget er flott, romma er store, lyse og trivelege. Pasientane som har vore innom rehabiliteringsavdelinga er storfornøgde med både lokale og god varm pleie. I løpet av året har me ferdigbehandla fleire reguleringsplanar. Ny barnehage på Tjøtta var ferdigbehandla i februar og bygget skal stå ferdig og vera klart til bruk til påsken Øksnevad vidaregåande skule legg om studietilbodet sitt, og hadde behov for å byggje nytt undervisningsbygg og idrettshall. Reguleringsplan for skulen sitt område vart ferdigbehandla i mai. I tillegg til dette har me ferdigbehandla mellom anna reguleringsplan for området rundt Bioforsk på Særheim og Haugabakka Vest. Ungdomstenesta OUT vart oppretta i 2010, og er eit lågterskeltilbod til ungdom som er i faresonen for å utvikla alvorlege psykiske vanskar. I 2011 fekk me ein rapport som synte korleis det første driftsåret hadde vore. Konklusjonen var at gruppa fekk god kontakt med ungdom, og at tilbodet verkeleg har fått ein låg dørterskel. Arbeidet skal spissast for å nå endå fleire og for å kunne samarbeide betre rundt kvar ungdom. Kort sagt: Eit tilbud som ser ut til å traffe målet. Det er no lys langs turvegen ved Frøylandsvatnet frå Orstad til Lalandsholmen. Kommunestyret vedtok i juni å bevilga 2,3 mill ekstra for å nå heilt bort til Lalandsholmen, og lysa vart tende 28. november var valår. Det enda med ein god miks av erfarne politikarar med historikk i baggasjen og fleire nye og svært engasjerte politikarar. For første gong på lenge enda det med ny 3

6 ordførar, og attpåtil ei kvinne for første gong i Klepp. Som ordførar opplever eg eit godt politisk samarbeid, der me alle har eit felles mål om å gjera det beste for innbyggjarane i Klepp. Nysgjerrighet og grundighet pregar arbeidet. Eg vil og peika på at samarbeidet mellom rådmann, med hans administrasjon og politikarane er veldig bra. Eg har fått sjå at det er svært mange kunnskapsrike, kreative, engasjerte og hjelpsame menneske som er tilsette i Klepp kommune. Kleppe, 27.mars 2012 Ane Mari Braut Nese ordførar Frå Orrevatnet 4

7 Rådmannen si innleiing Hausten 2011 blei det gjennomført ei ny medarbeidarkartlegging for alle tilsette i Klepp kommune. Resultata er samla sett betre enn i 2009 på dei fleste områda. Når det gjeld temaet Mobbing, diskriminering og varsling, er det for heile kommunen ei forbetring på 0,3 ; frå 4,7 i 2009 til 5,0 i 2011(på ein skala frå 0-6). Dette er gledeleg. Snitt totalt for Klepp kommune er 4,6. Dette gjeld 12 ulike dimensjonar. Dette er og betre enn snittet for heile landet. Rådmannen er glad for at det er etablert eit veldig godt samarbeid mellom den administrative leiinga i Klepp kommune og arbeidstakarorganisasjonane. Dei fleste tilbakemeldingane i ei årsmelding er på eit overordna nivå. Det er mellom anna mykje fokus på økonomistyring. God økonomistyring er viktig! Det som og er viktig er innsatsen som dei kommunale arbeidstakarane legg ned i møte med våre brukarar (til dømes barn, unge eller eldre) kvar dag heile året. Viss kommunen sine innbyggjarar jamt over opplevar at desse treffpunkta er gode, talar dei oftast vel om kommunen. Dette er viktig for kommunen sitt omdømme! Som rådmann har eg stor respekt for og er takksam for det arbeidet dei kommunalt tilsette utfører ; på alle plan i organisasjonen! Eg nemner følgjande frå 2011 : Klepp kommune fekk ny ordførar hausten Elfin Lea takka av etter 12 år som ordførar. Ane Mari Braut Nese blei vald som ny ordførar på møte i kommunestyret måndag 17. oktober. Dei økonomiske nøkkeltala visar eit netto driftsresultat på 4,3 % i Tilsvarande tal i 2010 var 2,7 %. Målsettinga i 2011 var 3 %. Overskotet (botnlinje drift) var på 11,8 millionar kronar. Etat for skule og barnehage har vidareført hovudsatsinga på språkutvikling i barnehagane og lesing i skulane. Dette er gjort i samarbeid med Universitet i Stavanger. Ny leseplan er på plass, og Klepp er blant dei første kommunane som nyttar verktøyet Leselos for å kartlegga elevane sine lesekunnskapar for vidare opplæring for kvar enkelt elev. Resultata syner godt igjen i dei første åra i grunnskulen. Rusarbeidet har hatt høg prioritet i Ein nasjonal opptrappingsplan har gjort det muleg å satsa på dette feltet. Gjennom prosjektet På vei har fleire rusavhengige fått oppfølging og betre tilbod enn før. Etablering av "Møteplassen" har vist at det er behov for ein stad å møtast, driva med ulike aktivitetar, kurs og gruppetilbod. Det er viktig at dette arbeidet held fram slik at rusavhengige blir sett og får den oppfølginga dei treng. Den nye sjukeheimen Sirkelen var ferdig årsskiftet 2011/2012. Den fyrste bebuaren flytta inn måndag 23. januar Det var eit velluka kultur- og friluftsarrangement i Kleppelunden 2. juni (Kristi Himmelfartsdag). Det var om lag 5000 besøkjande på konserten med VAMP. 5

8 Internasjonalt arbeid Klepp kommune sitt arbeid med universell utforming og trygt lokalsamfunn blir lagt merke til. Den kompetansen som me har utvikla gjennom fleire år, blir nå trekt inn i prosjektsamarbeid med kommunen Donji Vakuf i Bosnia. I 2011 fekk me midlar frå Utanriksdepartementet (1,350 mill. kr.) til å driva eit 3-årig prosjekt : "Trygg og tilgjengelig kommune". Kunnskapen vår er nyttig for Donji Vakuf. Mykje av det me har gjort i Klepp har stor overføringsverdi til deira forhold. Men dette er på ingen måte eit einsidig prosjekt. Det er og mykje å læra for Klepp i eit slikt internasjonalt samarbeid. Det var innbyggjarar i Klepp kommune pr. 1/ ; det vil seie + 2 % frå same tid året før ( innb.). Takk til alle tilsette, folkevalde og lag og organisasjonar for stor innsats i 2011! Kleppe 27. mars 2012 Svein Tore Åtland rådmann 6

9 1. MÅL-KART INN- BYGGARAR Indikatorar Metode Ambisjon 2011 RESULTAT 2011 Kommunemål God service overfor publikum Innbyggjarane skal oppleve å bli tatt på alvor i møte med kommunen sine tilsette. Publikum er nøgde med tenester og bruk av heimesida til Klepp kommune BU (1-6) KD 5,0 100 % på bra eller svært bra Det er ikkje gjennomført BU i 2011 Barn og unge skal ha trygge oppvekstvilkår Barn og unge skal ikkje oppleva vald og mobbing. Trivsel Elevunders. 1 = best Elevunders. 6 = Best 7. trinn: 1,3 10.trinn:1,3 7.trinn: 4,5 10.trinn:4,4 1.5 Landssnitt 1,4 1,5 1,4 4,3 4,3 4,3 4,4 Tidleg oppdaging av risiko og iverksetting av tiltak Evaluering Rutinar for tidlig oppdaging er gode og tiltak er sett i verk på alle med behov Viser til eiga sak til kommunestyret Trivselsresultat på eller over landsgjennomsnittet på skulen Ungdomsundersøking fylkessnitt 90 % 90 % Ungdatarapport frå hausten 2011: 87 % trivs i skulen Trivselsresultat på eller over landsgj i lokalmiljøet Ungdomsundersøking fylkessnitt 66 % 70 % Ungdatarapport frå hausten 2011: 68 % trivs i lokalmiljøet Ungdommen si oppleving av psykiske helse skal vera på fylkessnittet eller betre Ungdomsundersøking 20 % Ungdatarapport fråhausten 2011: 24 % av dei unge rapporterer senka stemningsleie/ depressivitet 7

10 God kvalitet og tilgjenge på tenestene Det skal vere tilstrekkeleg med heildøgnsplassar Innbyggjarane er i stand til å bu heime, trass store hjelpebehov KD, evaluering Evaluering 0 Nivået på nødvendige helse- og omsorgsteneste er oppretthalde Ikkje oppnådd. Målet er oppnådd, Omsorgsavd. Har måtta nytte ressurser utover ramma for å nå målet. Ein trygg kommune Skuleresultat på eller over landsgjennomsnitt Vatnet innanfor kvalitetskrav til Mattilsynet Tal på kommunale tiltak som skal redusera skader og ulukker Redusera vald i nære relasjonar Statistikk Statistikk KD KD Norsk 3,4 Engelsk 3,8 Matematikk 3,4 Ingen avvik Min 5 Plan klar til ,3 Landssnitt 3,5 3,6 3,8 3,3 3,1 Ingen avvik 5 gjennomført Planen er klar, men ikkje vedteken ennå Betre trafikktryggleiken, jfr. plan for trafikktryggleik PD 0 drepne Halvera skadde 0 drepne i Talet på skadde auka frå 18 i 2010 til 20 i KD = Kommunale data BU = Brukarundersøking PD = Politiets data politirapporterte trafikkulykker MEDARBEID ARAR Kommunemål Indikatorar Medtode Ambisjon 2011 RESULTAT 2011 Nøgd med innhald i jobben Samarbeid og trivsel kollega Stolt over eigen arbeidsplass Sjukefråver Klepp kommune skal vera ein attraktiv arbeidsplass som rekrutterer kompetente medarbeidarar Medarbeiderkartlegging Statstikk 5 5 4,8 Under 6.5 % 4,9 5,1 4,8 7,0 % 8

11 Fagpersonell i alle fagstillingar Fagleg og personleg utvikling Statistikk Kompetente medarbeidarar Medarbeiderkartlegging 100 % 4,6 Manglar førskulelærarar og sjukepleiarar 4,6 SAMFUNN/ MILJØ Kommunemål Indikatorar Metode Ambisjon 2011 RESULTAT 2011 Kleppe sentrum skal vera levande heile veka Deltaking i lokalsamfunnet for alle Opparbeide uteplassar/grøne område Færre tome forretningslokale Plan for meieriområdet Tal bygningar og fellesområde tilrettelagt for alle Sentrumsplanen Eigen plan KD Vedteken plan 0 Tiltak i 5 bygg/område Haugabakka Vesttursti Trimpark-Kleppeloen Sandvolleybane-Jfh Sirkelen-grøntanlegg OK. Det er blitt færre ledige lokale i sentrum Arbeidd med som eige prosjekt Ingen større prosjekt utført kun med tanke på UU, men UU har fokus ved alle vedlikehaldsprosjekt/nyanlegg der det er relevant t.d Sirkelen. Klepp skal vera attraktiv for allsidige og arbeidsintensive næringsetableringar Tal tilrettelagde kulturog fritidstilbod Leggje til rette for nyetableringar, særleg for miljø- og teknologibaserte verksemder. Auke talet på arbeidsplasser i Klepp mellom anna for å redusere omfanget av arbeidsreiser KD Evaluering Statstikk SSB Greater Stavanger Ta initiativ til 4 nye tilbod Kunna dekka etterspurnad for prioriterte verksemder Auka talet på arbeidsplassar i Klepp med 500 i løpet av 4 år. Møteplass. rusmis.br Teatergr.-utv.hemma Tur varmare strøk pensjonistar Friluftsarr.Kleppeloen Ledige næringsareal i Kverneland næringspark, Ørnatua næringsområde på Tu. 194 nye arbeidsplassar i 2010(SSB). Føreligg ikkje SSB- tal 2011) 9

12 Levande landskap Redusert omdisponert naturareal Redusert avgang jordbruksjord Statistikk (markslag) (daa) Statistikk (daa) Mindre enn 20 da Mindre enn 100 da 0 64 Redusert klimagassutslepp CO2-ekv.(tonn) Jf. klimaplanen Ikkje SSB-tall 2011 Godt utbygd turvegnett Km turvegar pr innbyggjar ØKONOMI Kommunemål Indikatorar Metode Ambisjon 2011 RESULTAT 2011 Sunn kommuneøkonomi som sikrar handlingsrom Revisor skal finna internkontrollen/- rutinane tilfredsstillande Statstikk/ evaluering Unngå nye rutinesvikt/ feilfunn jf. revisjonsrapport Ingen nye feilfunn i 2011, men framleis behov for følgje opp momskomp.- og tilskotskrav (SHB) Innkjøpsrutinane skal sikra at kommunen får varer og tenester med rett kvalitet, pris og kostnad E-handelsystemet blir nytta Statstikk/ evaluering Rekneskap Godkjent innkjøpsstrategi på plass % av innkjøpa på e- handel April 2011 Omfang innkjøp på e- handel auka. Førebels lite statistikk å bygge på Ta vare på kommunen sine eigedomar Netto driftsresultat minimum 3 % av driftsinntektene Gjennomføra vedlikehaldet slik at kvaliteten på bygg og anlegg blir i samsvar med gjeldande regelverk og kommunale vedtak Økonomiske ressursar brukt til vedlikehald/ vaktmeister pr. m2 Evaluering Rekneskap 3 % Pålegg og kjende manglar skal vera konsekvensvurderte og evt. utbetra innan 12 månader ,3 % Kjende kritiske avvik t.d gjeldande branntryggleik vert utbetra innan fristen. På område som inneklima og energimerking er det etterslep. 168 KD = Kommunale data BU = Brukarundersøking 10

13 NOKRE ØKONOMISKE NØKKELTAL 2011 Overskot: 11,8 mill. Netto driftsresultat i % av driftsinntektene : 4,3 % Negativt premieavvik 2,2 mill. Momskom pensasjon av investeringar 32 mill. Økonomisk analyse innleiing Årets resultat er uventa og gledelig. Eit overskot på 11,8 mill. og netto driftsresultat på 4,3 % av driftsinntektene må me seie oss nøgde med. Hovudårsaka er auka inntekter. I første rekkje større skatteinngang enn forventa. Vekeavisa Kommunal Rapport si undersøking av 144 kommunerekneskap 2011 pr. medio februar 2012 vert oppsummert slik:: Skatteinntektene redder rekneskapene i Kommune-Norge mens aksjemarknaden ødelegger dem. For Klepp kommune har aksje-/finansmarknaden ikkje utgjort noko stort økonomisk trugsmål i Ganske enkelt av di vi er lite eksponert i denne marknaden. Noko kurstap har det blitt på fondsobligasjonar, men i eit turbulent finansår som 2011 har Klepp kommune kome relativt godt ut av det. Konklusjonen innanfor finansforvaltninga er: Lite verditap, brukbar avkastning på våre omløpsmidler og relativt gunstig lånerente. Overskotet viser at vi har halde igjen på forbruket sett i høve til inntektsveksten. For å sei det på ein anna måte: Det er ikkje etablert varig aktivitetsvekst som følgje av auka inntekter. Dette er gunstig, av di me veit at store deler av den auka skatteinngangen i 2011 ikkje vert vidareført i Eit sunt trekk ved resultatet i 2011 er at det ikkje er prega av positivt premieavvik pensjon. Dette i motsetning til t.d og 2010 kor premieavvik forbetra rekneskapsresultatet med h.h.v. 6,4 og 5,2 mill. Tvert imot. Premieavviket i 2011 bidreg til å svekke resultatet med ca. 2 mill. Realøkonomisk er sistnemnde å foretrekke. Ved negativt premieavvik, slik som i 2011, vert pensjonsgjelda til oss sjølv banka litt ned sjå eige omtale av premieavvik nedanfor. Det gode driftsresultatet er også påvirka av momskompensasjonen frå investeringar. Det blei inntektsført vel 32 mill. i 2011 (ca. 4 mill. over budsjettet). Av dette er 12,8 mill. overført direkte til finans-iering av investeringar i Resterande er avsett på øyremerka fond til seinare finansiering av investeringar. Spesifisert netto driftsresultat i mill. kr og i % av driftsinntektene : Beløp i mill.kr Avsetting til fond 32,6 14,6 29,5 51,0 Dekning tidl.års u.skot (vatn) 1,8 Overf.fra driftsrekneskapen 19,5 15,4 26,3 13,1 Årets overskot 0,0 52,1 7,8 37,9 6,8 62,6 11,8 77,7 Bruk av fond 19,8 20,8 29,0 22,0 Underskot vatn 1,8 6,5 Bruk av likviditetsreserve 13, Bruk tidl. års overskot 0,0 33,4 0,0 20,8 7,8 38,6 6,8 35,3 NTO. DRIFTSRES. i mill.kr 18,7 17,1 24,0 42,4 NTO. DRIFTSRES. i % 2,5 2,1 2,7 4,3 11

14 Arbeidskapital i % av driftsinntektene: 14,9 % KOSTRA Netto driftsresultat i % av dr.innt. Klepp ,1 Klepp ,7 Klepp ,3 Time ,9 Hå ,3 Gr.7-kommunar ,3 Landet (eks.oslo) ,8 115 mill. i fondsbehaldning pr Analysen av netto driftsresultat viser sterk auke i avsetting til fond frå 2010 til I auken inngår m.a. avsetning av momskompensasjon frå investeringar på nærare 20 mill. Vidare er det avsett 6,8 mill. vedr. overskot 2010, 6,6 mill. til (to av) etatane sine fond, og 2,5 mill. til generell styrking av sentralt disposisjonsfond jf. vedtak ved 1.tertial Grafen nedanfor viser utviklinga i fond dei siste 4 åra. Samla fondsbehaldning pr er 115 mill., mot 73 mill. i Ein gjer merksam på at auken i bundne kapitalfond i hovudsak gjeld innfridde START-lån (ca. 12 mill.), som vert tilbakebetalt Husbanken i Netto lånegjeld i % av driftsinntektene: 48 % Overføring av driftsmidlar til investeringar er halvert i høve til 2010, og dette må sjåast i samanheng med fondsavsetting. KOSTRA Disposisjonsfond i % av driftsinnt. Klepp Klepp ,5 Klepp ,1 Time ,5 Hå ,1 Gr.7-kommunar ,5 Vi ser vidare at underskot på sjølvkostområdet vatn svekker driftsresultatet med 6,5 mill. Dette influerer ikkje på rekneskapsresultatet p.g.a. at det blir ført som fordring på vass-forsyningsområdet. Utan denne fordringsføringa ville overskotet vore berre 5,3 mill. Landet (eks.oslo) ,7 12

15 Økonomisk analyse Driftsrekneskapen Driftsrekneskapen Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Endring mill.kr. løpande prisar mill.kr. % (+) Driftsinntekter -758,2-831,2-898,1-994,8-96,7 11 % (-) Driftsutgifter (inkl.kalk. avskrivn.) 761,0 842,9 896,5 974,4 77,9 9 % (=) Brutto driftsresultat 2,8 11,7-1,6-20,4-18, % (+) Finansinntekter -42,5-37,9-33,2-39,6-6,4 19 % (-) Finansutgifter 52,7 44,8 49,2 59,8 10,6 22 % (+) Kalk. avskrivinger -31,7-35,6-38,4-42,2-3,8 10 % (=) Netto driftsresultat -18,7-17,0-24,0-42,4-18,4 77 % Brukt slik: (+) Bruk av avsetninger/tidl.års overskot -33,3-20,8-36,8-28,8 8,0-22 % (-) Finansiering av utgifter i invest.regnsk. 19,5 15,4 26,3 13,1-13,2-50 % (-) Avsetning til fond/likv.reserven 32,5 14,6 29,5 51,0 21,5 73 % (+) Dekning av tidl.års meiforbruk 1,8 1,8 (-) Meirforbruk Vassforsyning/(Fellesrådet-2010) -1,8-6,5-4,7 261 % Rekneskapsresultat (- = overskot) 0,0-7,8-6,8-11,8-5,0 73 % Nærare om pensjonskostnader, pensjonspremie og premieavvik Positivt premieavvik framkjem når pensjonspremien er høgare enn pensjonskostnaden. Intensjonen med denne kreative føringsmåten er å oppnå utjamning/ unngå store årlege svingingar i pensjonspremiane for kommunane. Ulempa er at kommunane skyv utgiftsføring av faktiske betalte utgifter framføre seg. I Klepp kommune har me fleire år med positive premieavvik bak oss. Slik at me pr har opparbeidd oss eit eit akkumulert premieavvik = lån av våre eige kontant-/bankbeholdning på om lag 14 mill. sjå tabell nedanfor. Kommunestyret har vedtatt at dette skal inndekkjast over 15 år i h.t. tidlegare gjeldande regler. Reglane er no endra, slik at det frå 2012 vert 10 års inndekking av nye premieavvik. Som nemnd i innleiinga er årets resultat både betre og sunnare enn resultatet i 2010 (og 2008). I dei to nemnde åra var resultatet prega av stort positivt premieavvik. Dette forbedra rekneskapsresultatet med h.h.v. 5,2 og 6,4 mill. Og samstundes auka det oppsamla premieavviket, som i praksis er ei gjeld til oss sjølve. I 2011 går premieavviket motsett veg med ca. 2 mill. Dvs. at det svekker resultatet med ca. 2 mill. men samstundes banker det ned nemnde gjeld tilsvarande. Oversikt over årleg premieavvik, akkumulert premieavvik og nedbetaling i åra framgår av tabellen nedanfor. Årets premieavvik har altså inga stor verknad på rekneskapsresultatet I grove trekk framkjem resultatet som følgje av avvik på følgjande område (sjå frå neste side): Premieavvik Akkum. inkl. arbeidsgjevaravgift) premie Beløp i 1000 kr. Årets Årets Årets Årets avvik prem.avvik prem.avvik prem.avvik prem.avvik KLP Statens pensj.kasse SUM premieavvik Nedbetaling Nedbetaling Nedbetaling Nedbetaling

16 Auka skatteinngang 19,3 mill. Redusert rammetilskot/ skatteutjamn. 7,4 mill. Netto overforbruk i etatane 6 mill. Frie inntekter ,8 mill. Finansutg./-inntekter netto.. + 6,4 mill. Etatane driftsrammer ,0 mill. Premieavvik. - 2,0 mill. Øvrige avvik netto - 1,6 mill. SUM + 11,8 mill. Resultatet kan også spesifiserast slik: mill.kr. Skatt 19,3 Rammetilskot -7,4 Sum frie inntekter 11,8 Øvrige fellesinntekter 7,5 Avvik fellesinntekter 19,3 Avvik fellesutgifter -3,5 Netto avvik fellesinntekter/-utgifter 15,8 Overføringar frå VAR (avskriv./fordelte utg.) 2,0 Etatene: Avvik før bruk og svetting fond 0,5 Bruk av fond 0,2 Fondsavsetting -6,7-6,0 TOTALT NETTO AVVIK 11,8 Skatt er nøkkelordet når ein skal forklare årets overskot. Som ein ser vart skatteinngangen Finansutgifter/-inntekter netto avvik -11 mill.kr nærare 20 mill. større enn budsjettert, som på sin side førte til auka skatteutjamning (trekk i rammetilskotet). Ut over dei frie inntektene er det finanssida (renteinntekter/-utgifter/ avkasting og avdrag) som framstår med eit realtivt stort, positivt avvik på rundt 6,4 mill. Dette fordeler seg slik som det framgår av tabellen til venstre: Renteinnt. (kompensasjon) frå staten 0,7 Renteinnntekter bankinnskot 1,6 Avkasting obligasjoner/eg.kap.bevis mv 1,5 Kurstap obligasjoner/eg.kap.bevis -0,8 Netto renteutgifter rentesikring (SWAP'er) -0,5 Renteinnnt.lån Klepp Energi og Lyse -0,2 Renteutgifter på lån 1,1 Avdrag på lån 3,0 SUM 6,4 Rammeområda/etatane Nettorammeanalyse Rammeområda kjem samla ut med eit overforbruk på knapt 6 mill. Som vanleg har økonomistyringa i etatane vore stram og god. Likevel har ikkje etat for helse, sosial og omsorg lukkast å styre forbruket innanfor tildelte netto ramme. Etaten har pådrege seg eit underskot på 6,2 mill., som dei ikkje er fondsreserver å saldere vekk med. Sentraladministrasjonen har også eit overforbruk. Men dette er svært avgrensa, og vert dekt inn ved bruk av sentraladministrasjonen sitt eige disposisjonsfond. Etat for skule og barnehage og lokal utvikling kjem begge ut med mindreforbruk - på h.h.v. 3,6 og 3,2 mill. Størtsedelen av desse midlane vert avsett til deira respektive fond. 14

17 NETTO FOR- TILDELTE RESULTAT AVSETT./ RESULTAT Beløp i 1000 kr BRUK FØR BRUK/ NETTO- FØR BRUK/ BRUK (-) ETTER BRUK/ ETATENE/RAMMEOMRÅDA AVSETT. FOND RAMMER AVS. FOND FOND AVS. FOND SENTRALADMINISTRASJONEN 32,375 32,209-0,166-0,166 0 SKULE OG BARNEHAGER 342, ,980 3,629 3,629 0 HELSE, SOSIAL OG OMSORG 231, ,657-6,189-6,189 LOKAL UTVIKLING 63,002 66,238 3,236 3,036 0,200 KIRKA 7,337 7,337 0,000 0 RESULTAT ETATENE 676, ,421 0,510 6,499-5,989 Avviksanalyse brutto-/inntekter og nettorammer etatane 2011 Beløp i mill. kr BUDSJETT REKNESKAP AVVIK Brutto utg. InntekterNetto utg. Brutto utg. Inntekter Netto utg. Brutto utg. Innt. Netto utg. Sentraladm. 35,6 3,4 32,2 38,6 6,4 32,2-3,0-3,0 0 Skule og barnehage 402,2 56,2 346,0 417,1 71,1 346,0-14,9-14,9 0 Helse,sosial og omsorg 294,9 69,2 225,7 327,3 95,4 231,9-32,4-26,2-6,2 Lokal utvikling 112,5 46,3 66,2 127,5 61,5 66,0-15,0-15,2 0,2 Kirka 7,3 7,3 7,3 7, TOTAL 852,5 175,1 677,4 917,8 234,4 683,4-65,3-59,3-6,0 Ein del av årsakene til resultata i dei einskilde rammeområda er som følgjer: Sentraladministrasjonen Etat for skule og barnehage Etat for lokal utvikling Etat for helse, sosial og omsorg Meirforbruk: Tilskot trossamfunn, godtgjersle folkevalde, kommuneval 2011, leiaropplæring, anna felles opplæring/kurs Mindreforbruk/meirinntekter: Porto, lærlingetilskot, refusjon sjukeløn (særleg lærlingar) Meirforbruk: Straum, skyss, vaksenopplæring Mindreforbruk/meirinntekter: Pensjonsutgifter, forsikring, refusjon sjukeløn, overskot frå fjoråret Mindreforbruk/meirinntekter: Vakante stillingar (vanskeleg å rekruttere), auka gebyr byggjesak og oppmåling Meirforbruk: Ekstra pasientskadeerstatning, sterkt hjelpetrengande brukarar, avlastning og støttekontakt, nye/auka barnevernstiltak, fleire pasientar med alvorlege lidingar Meirinntekter: Tilskot sterkt hjelpetrengande brukarar Som vi ser av tabellen framføre ligg totalavviket rundt 60 mill. Av ein brutto utgiftsauke på ca. 65 mill. har etatane finansiert om lag 59 mill. gjennom auka inntekter. Dei største avvika på einskildpostnivå innanfor utgiftene og inntektene er: Utgiftssida meirutgifter Inntektssida meirinntekter Vikarløn (artene ) Pensjonsutgifter Ekstrahjelp/overtid Opplæring, kurs Straum Kjøp tenester private Overføringar til staten Bidrag sosial omsorg Salsinntekter Eigeandel/brukarbetaling Refusjon sjukeløn Andre ref. frå staten Ref. frå andre kommunar 12,9 mill. 3,4 mill. 6,3 mill. 1,2 mill. 2,6 mill. 5,0 mill. 3,5 mill. 4,6 mill. 1,0 mill. 1,8 mill. 13,6 mill. 10,9 mill. 5,5 mill. Merknad: I tala framføre ligg og interne overføringar og fordelte utgifter ut over budsjettet. Dette blåser opp rekne-skapet på beggje sider, men repre-senterer ikkje direkte aktivitetsauke. 15

18 Økonomisk analyse: Investeringsrekneskapen INV.REKNESKAPEN Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik Tal i heile 1000 kr B-R 2011 Investeringer i anleggsmidler Utlån/kjøp av andeler Avdrag på lån Avsetninger Dekning tidlegare års udekka Årets finansieringsbehov Finansiert slik Bruk av lånemidler Inntekter fra sal av anl.midler Tilskot/refusj. til investeringer Mottatt avdrag på utlån Sum ekstern finansiering Overført fra driftsrekneskapen Bruk av tidlegare års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekka/udisponert NYE REGLAR FOR BUD- SJETTERING OG AVSLUT- NING AV INVESTERINGS- REKNESKAPEN FRÅ Årets rekneskapsavslutning er basert på desse nye reglane. Dette inneber m.a. at alle midlar er frie og vert sett på som felles finansiering av investeringsportefølgjen unntatt øyremerka midlar frå andre. Omgrepet udekka/ udisponert gjeld differansen mellom samla tilgang og samla bruk av midlar i året i investeringsrekneskapen og ikkje avvik på einskildprosjektnivå. I tabellen framføre ser ein m.a. at tidlegare års udisponerte midlar (12,6 mill.), og tidlegare års udekka (7,3 mill.) er saldert og nulla ut. Desse midlane tilhører ei rekkje einskildprosjekt. I den grad midlane framleis trengs for vidareføring av desse dedikerte prosjekta, så må dei løyvast på nytt i Samla forbruk utgjer 181 mill., og grovfordeler seg slik: Beløp i mill. kr BUD- FOR- AVVIK SJETT BRUK B- F IT/SENTR.ADM. 4,5 5,1-0,6 GRUNNSKULEN 14,5 35,4-20,9 BARNEHAGAR 0,0 3,3-3,3 HELSE OG SOSIAL 96,2 108,2-12,0 BUSTADER/TOMTER 16,6 8,1 8,5 LOKAL UTVIKLING 17,0 10,3 6,7 KYRKJA 8,0 7,7 0,3 VA-SEKTOREN 3,3 2,9 0,4 SUM 160,1 181,0-20,9 Dei største einskildprosjekta er: Sirkelen sjukeheim Bore ungdomsskule ombygging Lys tursti Frøylandsvatnet Kleppe skule arbeidsrom Kjøp eigedom Parkvegen 4 Ombygging Kleppheimen dagsenter Orre gamle kyrkje restaurering Flyktningbustader (kjøp) 103,4 mill. 24,4 mill. 5,3 mill. 4,0 mill. 3,9 mill. 3,8 mill. 3,6 mill. 3,6 mill. 16

19 Sak om reløyving vert framlagt og behandla politisk i løpet av våren Som følgje av regelendringane skal kommunestyret godkjenne rekkjefølgjen i bruk av finansieringskilder. Rådmannen tilrår slik rekkjefølgje (i samsvar med foreliggjande rekneskapsavslutning 2011): 1.Tilskot/refusjonar /sal av anleggmidlar 2. Bruk av bundne investeringsfond 3.Bruk av lånemidlar 4.Bruk av ubundne investeringsfond 5. Bruk av disposisjonsfond 6. Overføring frå driftsrekneskapen. I tillegg til sjølve investeringsprosjekta på 181 mill. er det bokført ein del finanstransaksjoner og avsettingar i investeringsrekneskapen på tils. ca. 13,9 mill., samt START-lån-transaksjoner på 35,6 mill. - totalt 230,5 mill. Dette er fianansiert/saldert slik: Finansiering investeringsrekneskapen 2011 Beløp i mill.kr Salsinnntekter 10,4 Refusjoner/tilskot 9,0 Mottatte avdrag 22,3 Bruk av tidl. års udisponert 12,6 Bruk av lån 161,8 Bruk av fond 1,3 Overf. frå driftsreknesk. (mvakomp.inv.) 13,1 SUM 230,5 Finansiering inv.rekneskapen fordeling i % Bruk av fond 1 % Overf. frå driftsreknesk. 6 % Salsinnntekter 4 % Refusj./tilskot 4 % Mottatte avdrag 10 % NB. Pkt. 1 og 2 er obligatorisk i h.t. dei nye reglane. Bruk av lån 70 % Bruk av tidl. års udisponert 5 % I bruken av lån er alle gamle lånerestansar nytta (eldste restanse frå 2008). Den nye føringsmåten gjer at ein no ser heilt vekk frå kva slags prosjekt låna i si tid var meint å finansiere. Etter denne oppryddinga står det framleis ubrukt ca. 21 mill. av låneopptak 2011 (ekskl. START-lån). Desse midlane vil og heilt eller delvis - inngå i sak om reløyving. Som ein konsekvens av foreslått finansieringsrekkjefølgje vert til slutt ca. 13 mill. av momskompensasjonen av investeringar på ca. 32 mill. nytta. (= overføring frå driftsrekneskapen). Resterande ca. 19 mill. er avsett til fond, og forutsettes nytta så langt som nødvendig i sak om reløyving våren 2012 jf. omtale i ingressen på denne og føregåande side. At ein har vald å bruke noko av momskompen (overføring frå driftsrekneskapen), og ikkje dei ubrukte lånemidlane, skuldast krav frå statleg hald om at minimum 40 % av momskompen av investeringar i 2011 skal nyttast til å finansiere investeringar. I 2014 skal 100 % av denne momskompen nyttast til investeringar. 17

20 I balansereknskapen framkjem verdiane av kommunen sine eigedelar, gjeld og eigekapital. Balansen gir på den eine sida info om kor mykje kommunen har på kistebotnen og på den andre kor store fordringar og gjeld ein har. På bakgrunn av denne informasjonen kan det gjerast vurderingar av m.a. kommunen sin økonomiske soliditet, likviditet og gjeldsbyrde. Økonomisk analyse - Arbeidskapital Definisjonen på arbeidskapital (AK) er omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. AK er dei pengane ein har til disposisjon til eikvar tid når kommunen skal foreta sine utbetalinger. Vårt mål er at AK skal vera minimum 15 % av driftsinntektene. Denne satsen (og målet) er anerkjent og ofte brukt av kommunane. 25,0 20,0 15,0 Arbeidskapital i % av driftsinntektene 18,8 20,3 17,2 14,9 Informasjon om balansen herunder status og utvikling i omløpsmidler og lånegjeld - danner m.a. ein viktig del av bakteppet for finansforvaltninga. Sjå også neste avsnitt - finansanalyse Årets resultat ligg hårfint under grensa i høve til måloppnåing. Resultatet er svakare enn dei tre føregåande år. Det er likevel å sjå på som tilfredsstillande. Utlån og aksjer/andeler 10,0 Klepp kommune har pr eit samla utlån på 234 mill. og aksjer og andeler på ca. 88 mill. Dei største utlåna er som følgjer: Ansvarleg lån til Lyse Energi. 114 mill. Ansvarleg lån Klepp Energi. 40 mill. START-/etableringslån (via Husbanken) 78 mill. Dei tre største aksje-/andelspostane er: Lyse Energi AS.. 43 mill. Klepp Energi AS 31 mill. Eigekapitaltilskot KLP.. 13 mill. 5,0 0, mill.kr OMLØPSMIDLER Andre fordringer 27,5 32,5 32,7 41,5 Premieavvik 16,7 14,0 17,8 14,1 Bankobl./grunnf.bevis 34,3 26,8 28,2 17,2 Til gode momskomp. 5,6 7,2 7,7 9,1 Kasse, bankinnskot 177,8 207,6 204,4 220,4 SUM OMLØPSMIDLER 261,9 288,1 290,8 302,3 KORTSIKTIG GJELD -119,1-119,1-136,4-154,2 ARBEIDSKAPITAL 142,8 169,0 154,4 148,1 KOSTRA Arbeidskapital i % av dr.innt. Klepp ,3 Klepp ,2 Klepp ,9 Time ,8 Hå ,3 Gr.7-kommunar ,4 Landet (eks.oslo) ,0 18

21 Finansrapport Finansreglementet med tilhøyrande rapportering er basert på følgjande tredeling: Forvaltning av ledig likviditet og andre midlar berekna på driftsformål Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva Gjeldsforvaltning Forvaltning av ledig likviditet berekna på driftsformål Alt av vår driftslikviditet har i 2011 vore plassert i bankinnskot på vår driftskonto i SR-bank. Dette med unntak for ca. 5 mill. som har vore plassert i Nes Prestegjeld Sparebank. Grafen nedanfor viser beholdninga ved utgongen av kvar månad i 2009, 2010 og Siste året, 2011 skil seg litt ut frå dei to føregåande ved ein noko jamnare kurve over året. Og behaldninga log i snitt noko høgare; 150 mill. mot h.h.v. 137 og 118 mill. i 2009 og Av grafen ser vi at årets låneopptak ble tatt opp ein månad tidlegare i 2011 (i november) enn åra framføre. Midler berekna for driftsformål - behaldning ved utgongen av kvar månad i 2009, 2010 og i mill.kr jan feb mars apr mai jun jul aug sep okt nov des ,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2,88 Årsgjennomsnitt % p.a. 3-mnd.NIBOR 3,99 Avkasting i % p.a. midler berekna for driftsformål Avkastning Mål for avkastning av desse midlane er i reglementet sett til 0,2 %-poeng over 3-mndr. NIBOR. Av grafen til venstre ser vi at avkastinga gjennom året er 1,11 %-poeng over årssnittet 3-mdr.NIBOR. Dette er svært svært bra resultat, og skuldast i all hovudsak gode vilkår i vår bankavtale. 19

22 Forvaltning av langsiktige langsiktige finansielle aktiva SR-Forvaltning AS har forvalta porteføljen frå Første halvår av forvaltninga har vore brukt til å ta ned risikoen i porteføljen - for og få forvaltingen inn under finansreglementet. Risikoklasse 4 er redusert frå 79 % til 32 % i porteføljen. Porteføljen er fortsatt overvekta i risikoklasse 4 i h.t. finansreglementet, mens risikoklasse 5 er undervekta. Målet er å koma inn forbi finansreglementet i Risikoklasser Minimum Normal Maksimum Portefølje SR-F pr Portefølje pr % 10 % 100 % 39 % 0 % 2 20 % 60 % 80 % 24 % 16 % 3 0 % 10 % 20 % 0 % 0 % 4 0 % 10 % 20 % 32 % 79 % 5 5 % 10 % 20 % 0 % 0 % 6 0 % 0 % 5 % 5 % 5 % Avkastning 2011 Portefølje Pr Portefølje SR-F Pr Avkastning 2011 Benchmark* 2011 Avvik Kr Kr 0,8 % 2 % -1,2 % *Benchmark: 30% ST1X, 50% ST4X, 10%OSEBX, 10%MSCI. Avvik: 2011 har vore eit tilpassingsår. SR-Forvaltning overtok portefølgjen i juni, og har enda ikkje sett sitt preg på portefølgjen. Rådmannen sin strategi har vore å bruke tid på tilpassinga, for å unngå å selgje med tap. Året endte -1,2% bak benchmark. Dette først og fremst av di fondsobligasjonane ikkje ga like god avkastning som referanseindeksen ST4X. Markedskommentar 2011 Oslo Børs gikk ned over 12 % og Verdensindeksen ned over 5 % i Risikofri rente ga 2,5 i Meget svakt børsår, dei mindre selskapa på Oslo Børs gikk ned med 32 % i Eigekapitalbevis har falt med 22 % på tross av relativt solide rekneskapstal. Eurokrisa, auka prisar på innlån, og usikkerhet om eigenkapitalkrav, har prega pris-inga i Året slutta med litt optimisme etter nødvendig førstehjelp til europeiske bankar. Eurokrisa blir med oss også inn i 2012, mens verdensøkonomien ruslar og går og selskapa greier seg betre no enn i 2008/

23 F.o.m. 3.tertial 2011 vart det innleia eit samarbeide med ein gjeldsforvaltar. Bergen Capital Management (BCM) er engasjert for ein prøveperiode ut første halvår Dette blei kort omtalt i finansrapport/ tertialrapport II for I samråd og samarbeide med BCM er det blitt gjennomført ein del omstruktureringar av gjelda hausten Gjeldsforvaltning Oppsummering/nøkkeltal Nøkkeltall Total lånegjeld NOK Durasjon September 0,95 Desember 0,95 Vekta gjennomsnittsrente September 3,50 % Desember 3,31 % BCM har også bidratt med rapporteringa. Rapporteringa pr. 3.tertial, som og utgjer årsrapportering vert noko endra sett i høve til tidlegare finansrapportar. Rådmannen voner at dette gir rapporteringa eit visst fagleg løft. Dette såvel i høve til hovudtal for dei folkevalde, som til detaljar omkring dei einskilde låna (for revisjonen). Ulempa med å endre ting i løpet av året, er at ein ikkje får full årshistorikk i alle rapporteringsscenariene. Status pr er uansett med i alle rapportane/tabellane. 21

24 Rentestruktur Tabellen nedanfor viser fordelingen av gjeldsportefølgjen til Klepp kommune jfr. kakediagram i innleiinga Lån med flytande rente er lån i Kommunalbanken og Husbanken til p.t. vilkår Lån med p.t. vilkår har 14 dagars rentevarsel og oppseiingstid. Fordeling Beløp i 1000 kr Saldo % vis av total Lån med fast rente lenger enn 1 år > 1 år ,0 % SWAP 1 løper til ,5 % SWAP 2 løper til ,7 % Sum rentebinding >1 år ,2 % Lån med fast rente kortere enn 1 år < 1 år ,0 % Sum rentebinding <1 år ,0 % Sum rentebinding ,2 % Flytande rente Flytande rente (p.t. vilkår) ,7 % SUM TOTAL ,0 % Krav til gjeldsportefølgjen Krav i kommunens reglement Innhente minst 3 konkurrerande tilbod ved refinansieringer og låneopptak Refinansieringsrisiko skal reduserast ved å spreie forfall/renteregulering Storleik på enkeltlån, ikkje mer enn 25 % andel av totalporteføljen Rapportering i henhold til gjeldande reglement og forskrift Fordeling av låneopptak på fleire långivarar Lån med fast rente skal utgjere minimum 1/3 av gjeldsporteføljen Nye låneopptak tatt opp i tråd med reglane i Kommuneloven 50 Status OK OK - Kommentar Prosedyre er at det har vore holdt anbodsrunde ved opptak av nye lån og refinansieringar. Unntak er låneopptak i statsbank som Husbanken. OK - Største enkeltlån utgjer 16,2 % av total lånegjeld. OK - Neste rapportering april 2012; tertialrapportering. OK - Det er halde ordinære bodrundar ved opptak av nye lån og refinansieringar. Det har vore fleire tilbydarar i alle rundane, både frå det ordinære lånemarkedet og verdipapirmarkedet. OK - Lån med rentebinding > 1 år utgjør 28 % og lån med rentebinding < 1 år utgjør 55 % av totalporteføljen. OK - Det er tatt opp ett nytt lån i henhold til budsjett Dette ble lagt ut på anbod, kor fleire tilbydarar var inkludert. 22

25 Effektiv løpetid for gjeldsportefølgjen Durasjon Durasjon vert ofte nytta for å måle renterisiko. Durasjon gir eit uttrykk for kor følsom markedsverdien på låna er for endring i markedsrentene. Ein kan sjå på durasjon som vekta gjennomsnittleg løpetid for eit lån eller ein plassering. Durasjonen for vår låneporteføglje var ved utgangen av desember 2011 på 0,95. Dette er i tråd med vårt reglement og rentesikringsstrategi. Durasjonsintervall Pålydende i NOK Durasjon Prosentvis andel av porteføljen Under 1 år ,36 76,5 % 1-2 år ,58 6,5 % 2-3 år ,65 5,1 % 3-5 år ,65 11,9 % Samla for porteføljen ,95 100,00 % Durasjon pr. utgangen av kvar månad i 3.tertial: Sept Okt Nov Des 0,95 0,99 0,90 0,95 Durasjonsintervall i mill. kr. Risiko i portefølgjen Balansen mellom det å liggja kort å dra nytte av låge marknadsrenter, samstundes som ein har vald å sikre noko på lengere sikt når nivåene har vore attraktive, er reflektert i forfallsstrukturen. Portefølgjen sin forfallsstruktur, durasjon og samansetting vert vurdert fortløpande og vert justert i høve til marknadssyn og marknadstilhøve. Utvikling i vekta gjennomsnittsrente Gjennom perioden har vekta gjennomsnittsrente i låneportefølgjen variert frå 3,5 % ved begynnelsen av perioden til 3,3 % ved utgangen av desember. Snittet for heile tertialen er 3,4 % p.a. Årssnittet ligg på ca. 3,5 % p.a. Dette er eit bra resultat, men likevel godt under målet om 3 mndr. NIBOR 0,1 %. Dette utgjorde ca. 2,8 % i Rådmannen trur at målsettinga 23

26 i finansreglementet er for ambisiøs. Ein god del lån er bundne til fastrente opp mot 4,9 % p.a. Nokre fram til Sjølv om andelen lån som ligg på dette høge rentenivået er avgrensa, så er det lite realistisk å matche heile lånegjelda mot 3 mndr. NIBOR - 0,1 %. 3 mndr. NIBOR har i lang tid har loge mellom 2,5 og 3,0 % p.a. Portefølgjen og markedsrenter pr Vektet gjennomsnittsrente Klepp komm. P.t.renter Kommunalbanken Norges Bank (styringsrenten) 1 mnd. NIBOR 3 mnd. NIBOR 12 mnd. NIBOR Nye låneopptak og betingelser Fem lån i KLP er slått saman og refinansiert i sertifikatmarknaden til ein rentebetingelse på NIBOR 40 basispunkt (0,4 % p.a.), og med løpetid på 6 mndr. Ny lånegiver er Kommunalbanken Låneopptak i h.t. budsjett 2011, ca. 95 mill., blei foretatt i november. For å dra vinst av dei gunstige markedsbetingelsene blei lånet lagt til ei løpetid på 9 månader til NIBOR 52 basispunkt. Lånegivar er Danske Markets. 91,61 mill. blei refinansiert i desember. Beløpet gjeld tre samanslåtte lån, opprinnelig tatt opp i Kommunalbanken. Bakgrunn for samanslåinga og refinansieringa var å oppnå gunstige betingelser som følgje av større låneeingar. Lånet er tatt opp på 3 mndr. NIBOR 19 basispunkt i Danske Markets. Dette lånet blir no brukt som funding på dei to SWAP ane, med rullering kvar tredje månad. Ytterlegare tre lån i Kommunalbanken blei slått saman og refinansiert Lånet ligg no i DnB Markets, med løpetid 6 månader NIBOR 29 basispunkt. Oversikt lånegivarar/lånegjeld i NOK/låneandel i % pr : 3 års SWAP 5 års SWAP 3,31 % 3,15 % 1,75 % 2,51% 2,89 % 3,47 % 2,81 % 3,15 % 30,1 KOSTRA: Netto lånegjeld =Langsiktig gjeld - utlån ubrukte lån KOSTRA: Netto finans = Renteutg./kurstap/avdragsutg. renteinntekter/kursvinst/mott.avdrag KOSTRA: Netto lånegjeld i % av driftsinntektene 39,1 48,0 56,4 24,5 70,1 65,0 prosent 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,8 Netto finans-/avdragsutg. i % av driftsinntektene 1,8 2,0 2,3 0,3 4,0 3,7 24

27 Folketalsutvikling Den 1. januar 2012 var det innbyggjarar i Klepp. Folketalet auka med 349 personar i Dette utgjer ein folketilvekst på 2,0% i Folketilveksten var 2,8% i 2010 og 3,5% i Det blei fødde 268 barn i Klepp i året som gjekk. Fødselstalet i 2010 var 266. Fødselstalet i 2009 var rekordhøgt med 292 barn. Fødselsoverskotet (fødde-døde) var 179 i Nettoinnflytting var 174 personar i 2011 (1240 flytta inn og 1066 flytta ut). Ein kan merka seg at nettoinnvandringa frå utlandet var 181 personar i Dette utgjer om lag 1% av folketilveksten. 25 Frå Skulehagen i Kleppe sentrum

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK SENTRALADMINISTRASJONEN Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Formannskapet 02.11.2015 85/15 Saksbehandler: Stein Kittelsen Arkiv: 145

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Klepp - verd å ta vare på

Klepp - verd å ta vare på Klepp - verd å ta vare på Årsrapport og rekneskap 2012 KLEPP KOMMUNE Politisk organisering 2011 2015 Kommunestyre 31 medlemmer Kontrollutval 5 medlemmer Styret for Klepp Energi AS 5 medlemmer + 2 valde

Detaljer

Rapportering finans 31.08.2014

Rapportering finans 31.08.2014 Rapportering finans 31.08.2014 Reglane for rapportering er heimla i forskrift om finansforvaltning for kommunar og fylkeskommunar gjeldane frå 1 juli 2010 samt Fjell kommune sitt nye finansreglement vedtatt

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 1 DRIFTSBUDSJETTET 1.1 Kommunestyret 1.1.1 Kommunestyret skal innan utgangen av året (31.12.)

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Finansforvaltninga i 2016

Finansforvaltninga i 2016 ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-12 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.02.2017 Fylkestinget 07.03.2017 Finansforvaltninga i 2016

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 11.05.2012 08/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2016

Finansrapport 1. tertial 2016 ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-9 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2016 Fylkestinget 14.06.2016 Finansrapport 1. tertial

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Saksprotokoll. Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Saksprotokoll. Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Saksprotokoll Utval: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2015 Arkivsak: 15/1144 Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Formannskapet 30.11.2015 sak 90/15 Formannskapet si einstemmige

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Finansforvaltninga i 2015

Finansforvaltninga i 2015 ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-8 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 24.02.2016 Fylkestinget 08.03.2016 Finansforvaltninga i 2015

Detaljer

ØKONOMIAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet Fylkestinget

ØKONOMIAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet Fylkestinget ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-4 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 18.02.2015 Fylkestinget 10.03.2015 Finansforvaltninga i 2014 Samandrag I saka

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Møtedato: 05.04.2017 Stad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Kl.: 09.00 11.30 Tilstade: Arild Tveranger (leiar), Astrid Nordanger (nestleiar),

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Avdelinga har samla hatt eit mindreforbruk på kr 198 000 i forhold til opprinnelig budsjett og kr. 1 250 000,- i forhold til justert budsjett. Det største underforbruket

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Godkjenning av rekneskapen for Åmli kommune 2014

Godkjenning av rekneskapen for Åmli kommune 2014 ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 15/21 18.05.2015 Administrasjonsutvalet 15/27 18.05.2015 Formannskapet 15/57 28.05.2015 Kommunestyret Arkivref: 2014/1173-6 Saksbeh.: Vidar Kyrdalen,

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2015

Finansrapport 2. tertial 2015 ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-6 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 23.09.2015 Fylkestinget 13.10.2015 Finansrapport 2. tertial

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.06.2015 Dykkar dato 29.04.2015 Vår referanse 2015/6219 331.1 Dykkar referanse 14/3513 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2017

Finansrapport 1. tertial 2017 ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-14 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 23.05.2017 Fylkestinget 13.06.2017 Finansrapport 1. tertial

Detaljer

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13 Någå om! -ei førebels KOSTRA-analyse for 212, pr mars -13 Innleiing Det er valt å lage ei utdjupande KOSTRA-oppstilling som eit supplement til årsmeldinga. Årsaka til dette er at årsmeldinga gir eit totalt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.01.2015 Dykkar dato 28.11.2014 Vår referanse 2014/14543 331.1 Dykkar referanse 14/752 Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE

Detaljer

Finansreglement for Fyresdal kommune

Finansreglement for Fyresdal kommune Finansreglement for Fyresdal kommune 2015-2019 - del av det politiske delegeringsreglementet Vedteke i kommunestyret 26.11.15 1. Finansreglementet sitt virkeområde Reglementet skal gje rammer og retningsliner

Detaljer

Finansforvaltninga i 2013

Finansforvaltninga i 2013 ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-1 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.02.2014 Fylkestinget 11.03.2014 Finansforvaltninga i 2013 Samandrag I saka

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Godkjenning av rekneskapen for Åmli kommune 2015 RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG:

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Godkjenning av rekneskapen for Åmli kommune 2015 RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 16/15 09.05.2016 Administrasjonsutvalet 16/25 09.05.2016 Formannskapet 16/50 26.05.2016 Kommunestyret Arkivref: 2015/838-7 Saksbeh.: Vidar Kyrdalen,

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 16.03.2015 Dykkar dato 04.02.2015 Vår referanse 2015/1962 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 13/371-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 13/371-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 13/371-1 Rapport om finansforvaltning 2012 TILRÅDING: Rapporten vert teken til vitande. DOKUMENT: Rapport pr.31.12.2012 frå Pareto

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2017

Finansrapport 2. tertial 2017 ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-15 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 20.09.2017 Fylkestinget 03.10.2017 Finansrapport 2. tertial

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Perioderekneskap August 2011

Perioderekneskap August 2011 1 Perioderekneskap August 2011 2 3 PERIODISERT REKNESKAP PR. 31.08.11 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert budsjett. Det

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Finansrapportering Per mars 2017

Finansrapportering Per mars 2017 Finansrapportering Per 31.12.2016 23. mars 2017 I henhold til kommunens finansreglement (sist revidert av kommunestyret i september 2014, K-sak 73/14) skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering

Detaljer