Prosjekt norsk korn i kraftfôr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt norsk korn i kraftfôr"

Transkript

1 Prosjekt norsk korn i kraftfôr Sluttrapport mars 2012

2 Norsk korn i kraftfôr Utviklingen i bruk av norsk korn i kraftfôr og de viktigste årsakene til endringene Innhold Utviklingen i bruk av norsk korn i kraftfôr og de viktigste årsakene til endringene Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Utviklinga i bruken av norsk korn... 4 Makronivå... 4 Karbohydratråvarer... 5 Proteinråvarer... 7 Feittråvarer... 8 Andel norske råvarer... 9 Kraftfôr til ulike dyregrupper Drøvtyggarar Svin Fjørfe Utviklingstrekk i norsk husdyrproduksjon Dyretall Besetningsstruktur Produksjonsmengde Produksjonseffektivitet Endringer i regelverk for kraftfôr Krav til fett i drøvtyggerfôr Urea i drøvtyggerfôr Endringer i krav til hygienisk kvalitet Redusert målpris proteinråvarer Bortfall av fiskemel Oppsummering regelverk Andre forhold som har innvirkning på bruken av norsk korn i kraftfôr Grovfôr Side 1

3 Prisutvikling for råvarer Kvalitet Konkurranseforhold i markedet for kraftfôr De viktigste årsaker til endringer i bruk av norsk korn Beskrivelse av alternative scenarioer for mulig utvikling i norsk korn- og husdyrproduksjon Kornscenarioer Arealutvikling Fordeling mellom kornslag Avlingsnivå Kornscenario A: det optimistiske kornalternativet Kronscenario B: det mest realistiske kornscenarioet Kornscenario C: det pessimistiske kornalternativet Totaltilgang på norsk korn Økologisk korn Levert til leiemaling, -rensing, såkorn og innkjøpt av såkornforretninger Matkorn Tilgangen på fôrkorn Husdyrscenarioer Mjølkeproduksjon og plass til norsk korn i fôret Norsk korn til andre husdyr Andre forhold Beskrivelse av husdyrscenarioene Balansen mellom tilbud og etterspørsel etter norsk fôrkorn Balansen med det mest sannsynlige husdyrscenarioet Balansen med det optimistiske husdyrscenarioet Balansen med det pessimistiske husdyrscenarioet Balansen med +1%-scenarioet for husdyr Konklusjoner VEDLEGG Side 2

4 Innledning Prosjektet Norsk korn i kraftfôr er oppnevnt av Norske Felleskjøp, og rapporten er utarbeidet i samarbeid med Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Fôrutvikling, Nortura og Tine. Det vises for øvrig til prosjektdirektiv av Prosjektet er gjennomført i to klart adskilte faser. 1. I fase 1 har vi analysert utviklingen i bruken av norsk korn som råvare i kraftfôr over de siste 20 år og beskrevet hva som har vært de viktigste forklaringsfaktorer og drivere i denne perioden. 2. I fase 2 har vi sett på de langsiktige virkningene av et utvalg av alternative scenarioer. Bakgrunn Selv om det på kort sikt neppe er grunn til bekymring for hvorvidt norsk korn skal få en plass i kraftfôr som innebærer at den norske kornproduksjonen ikke brukes opp i normalår, er det likevel viktige utviklingstrekk som går i retning av mindre rom for norsk korn i kraftfôr. Det er behov for å se på hva som har vært årsakene til denne utviklingen og om dette vil kunne gi utfordringer for fremtidig avsetning av norsk korn. Utviklingen drar i retning av at volumet av norsk husdyrproduksjon øker og at mye av denne økningen er basert på kraftfôr. Vi har sett på om den fremtidige utviklingen vil gå i retning av at husdyrholdet i økende grad kan komme til å basere seg på importerte råvarer i en grad som fortrenger norsk korn. Vi ser at økonomien styrer utviklingen. Dersom en forutsetter at norsk matproduksjon skal være basert i hovedsak på norske ressurser må rammebetingelser og økonomiske forutsetninger både i kornproduksjonen og husdyrholdet formes slik at de medfører rådgivning og beslutninger som er i samsvar med de overordnede politiske målsetningene. Drøvtygger- og særlig melkeproduksjon er den største forbrukeren av kraftfôr. Ca 50 % av kraftfôret går til drøvtyggere. Utviklingen går i retning av større besetninger, større kvoter og større investeringer, med økende krav til ytelse pr ku. Ytelsesbehovet presser opp kraftfôrandelen og endrer kravene til sammensetningen av fôret. Krav til høyt proteininnhold, høyt energiinnhold og øvre tak for andel lettløselige karbohydrat er alle faktorer som har bidratt til en reduksjon i norskkornandelen til drøvtyggere til rundt 40 %. Dagens verdensmarkedspriser på fett er, og har i lang tid vært høyere enn målprisen på fett. Fjørfekjøtt er utelukkende basert på kraftfôr. For kyllingfôr har det store fokuset på fôrutnyttelse, målt som energiforbruk pr kg tilvekst, medført fôr med høyt energiinnhold. Dette er forsterket av at fett med dagens tollregime er en relativ rimelig råvare. Kravet til energikonsentrasjon medfører også høyt innhold av protein og følgelig et noe mindre rom for karbohydrat og dermed norsk korn. Dette forsterkes også av at importert protein er en relativ rimelig råvare, i alle fall sammenlignet med prisforhold mellom norske karbohydrat- og proteinråvarer. Bortfall av kjøttbeinmel, og lavere bruk av fiskemel har ført til bruk av mindre konsentrerte proteinråvarer. Disse råvarene har gitt noe redusert rom for norsk korn. Side 3

5 For svinefôr er situasjonen enklere da grisen er god til å utnytte norsk korn. Her er hovedutfordringen for bruk av norsk korn for tiden den hygieniske kvaliteten på havre. Prosjektet er ment å skulle gi underlag for arbeidet i NFK med å forvalte markedsordningen for korn og for arbeidet med landbrukspolitikk i NFK og derigjennom gi underlag for eventuelle innspill til partene i Jordbruksoppgjøret. Vi håper prosjektet vil bidra til en omforent forståelse av utfordringene i og ansvaret for å bidra til at norsk korn fortsatt får en riktig plass i norsk kraftfôr. Utviklinga i bruken av norsk korn Makronivå Kraftfôr er energirikt husdyrfôr som dels utgjer heile fôrrasjonen for svin og fjørfe, dels er tilleggsfôr til lokalt produsert gras for drøvtyggarar. Basis i kraftfôret i Norge er tradisjonelt korn. I tillegg vert kraftfôret styrka med mineralar, vitaminar, feitt og protein. Kraftfôr gir oftast auka tilvekst og yting i produksjon av husdyrprodukt. Tabellen under syner utviklinga i sal av kraftfôr til dei store husdyrgruppene: Drøv Svin Fjørfe Annet Total Statens landbruksforvaltning samlar inn statistikk over forbruk av råvarer i kraftfôrindustrien. Frå 1997 ser statistikken relativt konsistent ut og gir dette biletet av bruken av hovudgruppene karbohydratråvarer, protein, feitt og vitaminar/mineralar: Side 4

6 Bruken av råvaregrupper i kraftfôr tonn Vitamin/mineral Feitt Protein, import Protein, norsk Karbo, import Karbo, norsk Samansettinga av kraftfôret endrar seg og har over tid ført til at vi i dag har eit anna kraftfôr enn for nokre år sidan. Norske karbohydratråvarer er korn, hovudsakleg bygg, havre og kveite. Karbohydratråvarer Det mest tydelege trekket er at medan volumet av kraftfôr har auka, har volumet av karbohydratråvarer gått ned. Bruken av karbohydrat totalt er redusert med tonn frå 1997 til Karbohydratråvarer er energirike planteprodukt, anten korn av ulike slag eller biprodukt etter foredling av planteprodukt. Figuren under illustrerer endringar i bruken av ulike typar karbohydratråvarer: Side 5

7 Endringar i forbruk av ulike karbohydratråvarer frå 1997 tonn Mais/maisgrits Durra Hvete Bygg Havre Kli Melasse Annet karbo Først og fremst er det auke i bruken av kveite, medan det blir brukt mindre bygg og havre. Desse tre er råvarer vi produserer i Norge. Importerte råvarer og kli har hatt eit ganske stabilt forbruksnivå. Forbruket av fôrkveite var ekstra høg i Dette har samanheng med svært stor tilgang av norsk fôrkveite etter hausten Tilgangen av fôrkveite til industrien dei siste åra er synt i figuren under: Tilgang av hvete til kraftfôr tonn / / / / / / / / 2011 Import fôrhvete Omdisponert mathvete Norsk fôrhvete Side 6

8 Norsk karbohydrat er hovudsakleg korn, men også kli frå norske møller, ein del avrens frå såfrøforretningane o.l., sjå tabell nedanfor: Norsk karbohydrat Hvete Rug/ rughvete Bygg Havre Norsk korn Kli av norsk matkorn Annet karbo. Norsk karbo i alt Råvarer til kraftfôr i alt % Andel norsk karbo i råvarer til kraftfôr 66 % 64 % 62 % 60 % 58 % 56 % 54 % 52 % 50 % Proteinråvarer Eit anna tydeleg trekk i utviklinga av samansettinga av kraftfôret er at bruken av protein har auka. Auken frå 1997 til 2009 er tonn. Proteinråvarer er energi- og proteinrike planteprodukt, anten frø av ulike slag eller biprodukt av foredling av planteprodukt. Råvarene vert rekna som proteinråvarer dersom innhaldet av råprotein er over 25 %. Side 7

9 tonn Endring i forbruket av ulike proteinråvarer frå Fiskemjøl Maisgluten Soyamel Rapspellets Oljefrø Fiskeensilasje Urea Kjøttbeinmjøl Annet protein Først og fremst har bruken av soya auka med tonn. Også bruken av rapspellets har auka kraftig, medan kjøttbeinmjøl gjekk heilt ut i Feittråvarer Endring i bruken av feittråvarer sidan tonn D-fett Vegetabilsk fett Side 8

10 Det er vegetabilsk feitt som har stått for veksten i bruk av feitt i kraftfôret. Dette er importerte råvarer. Bruken av destruksjonsfeitt, som er produsert i Norge, har vore stabilt. Andel norske råvarer Norske råvarer utgjer ein fallande andel av innhaldet i norsk kraftfôr. Det er først og fremst auken i bruk av importerte proteinråvarer som pregar denne utviklinga, jamfør figuren side Feil! Bokmerke er ikke definert.. Nedanfor er utviklinga i norskandel illustrert for hovudgruppene av råvarer og gjennomsnittleg andel norsk for alle varer: 100 % Andel norsk vare av hovudgrupper råvare 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Alle varer Karbohydrat Protein Feitt 20 % 10 % 0 % Andelen norsk karbohydrat er høgare enn norskkornandelen, då karbohydrat også omfattar kli frå foredling av norsk matmjøl, mellom anna. Andelen norsk karbohydrat, dvs. korn, avheng i første rekke av tilgangen i det enkelte avlingsåret. Fallet i andel norsk protein heng saman med den sterke auken i bruk av proteinråvarer som har skjedd i form av import. Side 9

11 Kraftfôr til ulike dyregrupper Drøvtyggarar Forbruket av fôr til drøvtyggarar har dreia mot fôr til høgtytande dyr: Utvikling i sal av ulike typar drøvtyggarfôr 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Lavenergi 64 % 56 % 56 % 41 % 37 % 32 % Middels energi 20 % 14 % 22 % 30 % 32 % 32 % Høgenergi 1 % 1 % 3 % 5 % 7 % 11 % Anna drøvtyggarfôr 15 % 14 % 19 % 23 % 24 % 25 % I figurane på neste side er synt andelen norsk korn og andelen protein i dei største blandingane til mjølkekyr. Andelen norsk korn i drøvtyggarfôr har falle, mest i fôr til høgtytande kyr. Sidan 2000 har andelen råprotein i kraftfôr til dei høgstytande kyrne auka frå 15 til 17 %. For andre reseptar til drøvtyggarar har proteinandelen vore relativt stabil. Side 10

12 Drøvtyggarfôr - andel norsk korn Drøvtyggarfôr - andel protein 90 % 25 % 80 % 70 % 20 % 60 % 50 % 15 % 40 % 10 % 30 % 20 % 10 % Lavenergi NK% Middels energi NK% Høgenergi NK% 5 % Lavenergi, % råprotein Middels energi, % råprotein Høgenergi, % råprotein 0 % % Svin Andelen norsk korn i svinefôr har vore relativt stabil, det same gjeld andelen råprotein: Svinefôr - andel norsk korn Svinefôr - andel protein 90 % 25 % 80 % 70 % 20 % 60 % 50 % 15 % 40 % 30 % 10 % 20 % 5 % 10 % 0 % % Smågris NK% Slaktegris NK% Smågris Råprotein Slaktegris Råprotein Side 11

13 Fjørfe I fjørfefôr har andelen norsk korn i reseptar for fjørfefôr auka noko i perioden. Andelen råprotein i reseptane til kyllingfôr har også hatt ein auke. Fjørfefôr - andel norsk korn Fjørfefôr - andel protein 90 % 25 % 80 % 70 % 20 % 60 % 50 % 15 % 40 % 30 % 10 % 20 % 5 % 10 % 0 % % Verpefôr NK% Kylling 2 NK% Verpefôr Råprotein Kylling 2 Råprotein Utviklingstrekk i norsk husdyrproduksjon Det er gjort et utvalg av år i oppstillingene som innebærer at de første periodene har fem års intervall, mens de siste 10 år har ettårs intervall. Utviklingen vil derfor se mer dramatisk ut for de første årene. Dyretall Kutallet har vært jamt synkende de siste 20 år, fra ca kyr i 1990 til ca kyr i Antall mjølkekyr er redusert fra ca i 1990 til ca i 2010, mens antall ammekyr i samme periode har økt fra ca til knapt Antall dyr Utvikling antall kyr Mjølkeku Ammeku Andre storfe Side 12

14 Sauetallet har falt noe fra 2000 til Det var ca sauer over 1 år i 2000, mens det i 2010 var ca sauer over 1 år. Antall dyr Utvikling antall sau/lam Sau under 1 år Sau over 1 år Antall dyr Utvikling antall geiter Geit Mjølkegeit Antall mjølkegeiter har i perioden 1990 til 2010 vist en betydelig nedgang, fra ca i 1990 til ca i Reduksjonen i totalt antall geiter har vært noe mindre enn reduksjonen i antall mjølkegeiter. Side 13

15 Svinetallet økte på begynnelsen av 2000-tallet og har stabilisert seg de siste årene. Antall dyr Utvikling antall avlssvin Antall dyr Utvikling antall slaktegris Side 14

16 Antall verpehøner har økt gjennom hele 2000-tallet, med unntak av siste år. Antall dyr Utvikling antall høner inkl. livkylling Antall slaktekylling økte gjennom første del av 2000-tallet, men har etter hvert stabilisert seg og endog gått noe ned siste år. Antall dyr Utvikling antall slaktekylling Side 15

17 Besetningsstruktur For mjølkeku og sau er besetningsantallet betydelig redusert gjennom hele perioden. For ammeku var det i begynnelsen av perioden en økning som flatet ut fra rundt årtusenskiftet. For svin har antallet besetninger blitt redusert gjennom hele perioden. For verpehøns er antallet besetninger redusert gjennom hele perioden, mens antallet kyllingprodusenter er stabilt eller svakt økende Utvikling antall jordbruksbedrifter med melkekyr Mjølkeku Ammeku Side 16

18 Utvikling antall jordbruksbedrifter med andre husdyr Vinterfora sau Svin Høner Slaktekylling Bruksstruktur i melkeproduksjonen er i betydelig endring. De små gir seg, mens mer og mer av produksjonen skjer på større bruk Antall bruk med melkekyr Side 17

19 Produksjonsmengde Melkeproduksjonen falt frem til 2005, og har stabilisert seg senere. Kjøtt- og eggproduksjonen har økt gjennom hele perioden. I løpet av 1990-åra var det en betydelig reduksjon i produksjonen av både kumjølk og geitmjølk. Begge disse produksjonene er kvoteregulert. Utviklingen er derfor et resultat av en bevist reduksjon av kvotene for å begrense overproduksjonen av mjølk. De senere år har både ku- og geitmjølkproduksjonen vært relativt stabil med en kumjølkproduksjon på litt i overkant av 1500 mill liter og en geitmjølkproduksjon på ca 20 mill liter. I løpet av den siste 10-års periode har det vært en økning i omlegging til økologisk mjølkeproduksjon, mottatt mengde økologisk kumjølk har økt fra 13,1 mill liter i 2000 l til 46,6 mill liter i Mill.l Utvikling melkeproduksjon Tonn Utvikling kjøttproduksjon Storfe/kalv Gris Sau/lam Fjørfe Side 18

20 Tonn Utvikling eggproduksjon Produksjonseffektivitet Data fra Kukontrollen viser at det fra 1990 fram til 2001 var en nesten jevn årlig nedgang i mjølkeavdråtten pr årsku, fra 6363 kg i 1990 til 6078 kg i Fra 2002 har det vært en jevn årlig økning i mjølkeavdråtten til 7125 kg i I løpet av de siste 10 år har avdråtten økt med i overkant av 1000 kg mjølk pr årsku. I samme periode har andelen kraftfôr i rasjonen økt fra 36,4 % til 41,0 %. Andelen surfôr i fôrrasjonen har også økt, mens det har vært reduksjon i andelene av beite, høy og rotvekster. Kraftfôrforbruket pr årsku har økt fra 1660 FEm i 1990 til 2118 FEm i Kraftfôrforbruket angitt som FEm kraftfôr pr 100 kg EKM (energikorrigert mjølk) har økt fra 27,0 til 28,9 fra 1990 til Tas det omsyn til leveringsprosenten viser det seg at kraftfôrforbruket har økt fra 0,28 FEm til 0,32 FEm pr kg levert mjølk fra 1990 til Dersom det antas at kraftfôrforbruket i Kukontrollen også er representativt for de som ikke er medlemmer, kan vi estimere kraftfôrforbruket til mjølkekyr ut i fra levert mjølkemengde. En slik betraktning viser at samlet kraftfôrforbruk til mjølkekyr er redusert fra ca 515 mill FEm i 1990 til ca 482 mill FEm i Dette har sammenheng med redusert volum av produsert melk. Data fra Geitkontrollen viser at mjølkeavdrått pr årsgeit har økt fra 577 kg 1990 til 693 kg i 2010, i samme periode har kraftfôrforbruket pr kg produsert mjølk økt fra 0,36 FEm til 0,46 FEm. En lignende betraktning av geimjølkproduksjonen som for kumjølkproduksjonen, gir estimert samlet forbruk av kraftfôr til mjølkegeiter på ca 10 mill FEm i 1990 mot ca 9,2 mill FEm Data fra Sauekontrollen tyder på at det har vært en viss økning i effektiviteten i saueholdet i perioden 1990 til 2010 ved at både antall fødde lam og samlet avdrått om høsten har økt pr para søye. Korrigert høstvekt har økt fra 43,8 kg til 44,9 kg, mens samlet avdrått om høsten har økt fra 67,8 kg til 73,5 kg i perioden fra 1990 til Side 19

21 kg kumelk, kraftfôr Utvikling i produksjonseffektivitet, kumelk Kg kumelk pr årsku Fe totalt Kraftfor % Beite % Surfor % Høy % Rotvekster % Annet % % Kg kumelk pr årsku Fe totalt Kraftfor % 39,1 36,8 36,4 37,7 38,5 39,4 39,8 40,1 41,0 - Beite % 15,1 15,4 17,2 15,5 15,3 13,4 13,5 13,0 11,6 - Surfor % 37,2 39,6 41,6 43,6 43,2 43,9 44,4 44,8 45,6 - Høy % 1,9 1,9 1,2 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 - Rotvekster % 0,7 0,3 0,1 0,1 0,1 0, Annet % 5,9 6,0 3,5 2,4 2,3 2,2 2,0 1,8 1,5 Side 20

22 Fôrforbruk per kg slakt 2,9 Utvikling i fôrforbruk og slaktevekt for slaktekylling Gj.sn. slaktevekt, gram ,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2 1, Fôrforbruk per kg slakt Gjennomsnittlig slaktevekt, gram Side 21

23 Fôrforbruk per kg egg 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2 Utvikling i fôrforbruk og kg egg per høne Kg egg per høne 20,3 20,2 20, ,9 19,8 19,7 19,6 1, ,5 Fôrforbruk per kg egg Kg egg per innsatt høne til 71 uker Endringer i regelverk for kraftfôr Fram til at Norge ble medlem i EØS ( EØS-loven av ) hadde Norge nasjonalt regelverk knytta til fôr, fôrråvarer og herunder kraftfôr. I praksis ble endringen innført ved ny fôrforskrift i Rådet for fôrvarer var før EØS-avtalen trådde i kraft en viktig premiss. Dette rådet fastsatte mellom anna krav til standardiserte kraftfôrblandinger. I forhold til råvarer var det var ei positivliste, hvor godkjente råvarer var lista opp. En viss fleksibilitet var likevel innebygd; det kunne søkes til Rådet for fôrvarer dersom en kraftfôrprodusent hadde behov eller ønske om å produsere fôr som ikke inngikk i standard sortiment eller om å få nye råvarer inn på positivlista. Da EØS-avtalen trådte i kraft ble i prinsippet regelverksutforminga og -praktiseringa i Norge og i EØSområdet lik. Dette er avgjort den viktigste endringa de siste 20 årene. For en kraftfôrprodusent har denne endringa betydd at en står mye friere til sjøl å fastsette krav til innhold i ei fôrblanding. Eksempler på konsekvenser av denne oppmykingen er kravet til fett i drøvtyggerfôr og bruk av urea i drøvtyggerfôr. Side 22

24 Krav til fett i drøvtyggerfôr Fram til EØS-medlemskapet var det satt (av Rådet for fôrvarer) ei nedre grense på fett i drøvtyggerfôr. Grensa var minimum 4 %, og ble etter noe tid redusert en del. Dette har som konsekvens gitt mer rom for bygg og noe mindre rom for havre, som er relativt rik på fett. Markedet for herda marint fett ( HMF ) ble også mindre. Denofa var en stor produsent av HMF, men produktet produseres ikke lengre her til lands. Som fôrråvare brukes i dag andre fettkilder enn HMF. Urea i drøvtyggerfôr Urea kan til en viss grad brukes som råvare i fôr til drøvtyggere og da som proteinfôrmiddel, med ekstremt høgt innhold av PBV. Urea var ikke på positivlista til Rådet for fôrvarer, men var tillatt i det nye reglementet. På slutten av 90-tallet ble avgifta på urea administrert ned, og bruken av urea tiltok tidlig på 2000 tallet. Etter som urea inneholder hele 47 % nitrogen, og i denne sammenhengen kan forenkles til ekvivalent med reint protein, fikk denne endringa som konsekvens at mange drøvtyggerresepter fikk større plass for norsk korn og tilsvarende mindre for proteinråvarer som soya- og rapsmjøl. Endringer i krav til hygienisk kvalitet Høsten 2006 kom EUs anbefalinger for innhold av mykotoksin i fôrvarer (Commission Recommendation 2006/576/EC). På oppdrag fra Mattilsynet utarbeidet Veterinærinstituttet i 2007, i samarbeid med Mattilsynet, anbefalte grenseverdier for innhold av muggsopp og mykotoksin i fôrvarer. Disse innebar en skjerping av kravene til mykotoksin, spesielt i svinefôr. De norske retningslinjene for svin er strengere enn EUs regler. Konsekvensen har vært at det i år med mye mykotoksin i norsk korn har vært vanskelig å finne plass for de produserte kvantum av havre. Redusert målpris proteinråvarer I jordbruksforhandlingene har målprisen for proteinråvarer ved to tilfeller blitt redusert. (se også s. 25) Dette har vært viktige bidrag til redusert kraftfôrpris og dermed økt lønnsomhet i husdyrproduksjonene. Dette har imidlertid hatt den konsekvens at bruken av mer proteinrike kraftfôrblandinger har tiltatt. Etter som proteinråvarer også inneholder en viss del karbohydrat (~30 %), vil lavere pris på protein kunne føre til noe mindre bruk av norsk korn. Bortfall av fiskemel Fiskemel er en av de råvarene som er i bruk med høyest proteininnhold (70 %) og fordøyelighet (80 %). Fiskemjøl har vært tema ved flere anledninger i perioden. Mange har stilt spørsmålstegn ved bærekraft, sporbarhet og mattrygghet, og etter stort påtrykk fra enkelte EU land er fiskemel nesten ute av alle resepter. Dette er en endring som har medvirket til redusert rom for norsk korn. Oppsummering regelverk Dette er på ingen måte en fyllestgjørende framstilling av status eller historie. Den viktigste endringen av regelverket knytta til fôr og fôrråvarer er endringen som følge av Norges tilslutning til EØS. I øyeblikket er en ny forordning (767) aktuell. Denne får konsekvens for merking av fôr, og den har antagelig i liten grad innvirking på innhold av enkeltråvarer, og da spesielt innhold og bruk av norsk korn. Side 23

25 Andre forhold som har innvirkning på bruken av norsk korn i kraftfôr Grovfôr Statistikk over utvikling av arealet av eng til slått og beite viser at dette økte fra ca 5,5 mill daa i 1989 til ca 6,4 mill daa i 1999, de senere år har arealet ligget på ca 6,6 mill daa. Arealet brukt til rotvekster og grønfôrvekster lå på 1990-tallet på ca daa, mens det de senere år bare har ligget på noe i overkant av daa. Total engavling ser ut for å ha vært relativt stabil i en lengre periode. Omregnet til høy var samlet engavling i ,86 mill tonn, mens avlingen i 2009 var beregnet til 2,70 mill tonn. Uttrykt som kg høy pr daa viser engavlingen en svak tendens til reduksjon de senere år, i 1989 er avlingen oppgitt til 665 kg høy pr daa, mens den de senere år har ligget på ca 620 kg høy pr daa. Beregnet grovfôravling pr daa i Effektivitetskontrollen viser også en svak tendens til reduksjon, fra ca 420 FEm pr daa rundt år 2000 til ca 400 FEm pr daa de senere år. Dette tyder på at de enkelte mjølkeprodusentene har dekket sitt økte grovfôrbehov ved å øke grovfôrarelat og ikke gjennom avlingsøkning pr daa. Data fra analyser av fôrprøver viser at det har vært relativt små variasjoner i kvaliteten på grovfôret de siste 20 år. I prøver av surfôr fra 1. slått har gjennomsnittlig innhold av FEm pr kg tørrstoff variert mellom 0,82 og 0,86, mens innholdet av råprotein i de samme prøven har variert mellom 136 og 151 g pr kg tørrstoff. Det er ingen klar tendens til endring i kvalitet i løpet av de siste 20 år, variasjonen i middel mellom år ser i hovedsak ut til å skyldes noe ulikt utvalg av prøver og sikkert også varierende vekst- og høsteforhold mellom år. Data fra Effektivitetskontrollen over kostnaden i grovfôrproduksjonen på mjølkeproduksjonsbruk viser at totale kostnader pr FEm har økt fra litt over 2,00 kr i 2000 til ca 3,00 kr i Variable grovfôrkostnader har økt fra i underkant av 50 øre pr FEm i 2000 til 71 øre Netto grovfôrkostnader (bruttokostnader tilskudd til areal og kulturlandskap) har økt fra 1,00 kr pr FEm i 2000 til 1,73 kr pr FEm i Side 24

26 Utvikling grovfôrpris pr. FEm 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Kalkulert rentekrav Avskriv-inger Andre faste kostnader Energi Vedlike-hold Var.kostn. pr FEm Prisutvikling for råvarer Under er vist prisutviklinga for sentrale representative varer innan gruppene karbohydrat norsk målpris for bygg til fôr, soyamjøl (referansepris i jordbruksavtalen) og gjennomsnittsprisar for soyaolje Prisutvikling for ulike råvarer Øre pr kg Karbohydrat/bygg Protein/soyamjøl Feitt/Soyaolje Side 25

27 Kiloprisen på feitt er høg i forhold til protein og karbohydrat. På den andre sida er feitt svært konsentrert energi. I forhold til andre land, som brukar relativt mindre feitt i kraftfôr (Finland, Nordang pers med), er feittprisen gunstig, sidan kornprisane i dei fleste andre land er på nivået det halve av norske prisar. Aukande bruk av feitt bidreg difor til noko mindre plass til norsk korn. Isolert sett er denne effekten nokså marginal, men bør nemnast. Effekten heng også saman med auka bruk av proteinrike råvarer (soya- og rapsmjøl). Kvalitet Endra prisar på protein Før starten av den nye marknadsordninga, i 1999 vart prisen på importerte proteinråvarer redusert med frå øre pr. kg. Pris på soyamjøl vart redusert med 50 øre. I 2005 vart regelverket endra, slik at prisen på ulike råvarer vart endra innbyrdes. Statens landbruksforvaltning oppgir følgjande referanseprisar på soyamjøl brukt ved utrekning av tollsats i det enkelte året etter 2002: Soyamel Endring Kvoteår kr/tonn kr/tonn Konkurranseforhold i markedet for kraftfôr Prosjektet har ingen data som kan verifisere hvilken effekt konkurranse har for salg av forskjellig type kraftfôr. Når enkelte likevel hevder at konkurransen påvirker salget av kraftfôr i retning av de mest avanserte blandingene, er dette krefter som virker i retning av mindre rom for norsk korn. Generelt betraktet vil markedet normalt la seg påvirke av de beste produsentene, dvs., de med høyest ytelse. Det vil også være noen som ønsker å ha det beste fôret uansett om de har behov for det eller ikke, selv om det har en høyere pris. Det vil også være noen som kjøper det rimeligste fôret rett og slett fordi det koster minst, uten at de ser på forholdet mellom kostnad og utbytte. Konkurranse mellom kraftfôraktørene kan også medføre at selgeren ønsker å selge det beste fôret i sin portefølje. Side 26

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

to tredjedeler 20 % 12 %

to tredjedeler 20 % 12 % 1 Inneværende sesong vil det globalt bli produsert ca. 2,5 milliarder tonn med korn, soya og ris. Dette er den største avlinga noen gang. Denne plansjen viser hvordan produksjonen fordeler seg på de ulike

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Markedsregulering verdsatt, men omstridt

Markedsregulering verdsatt, men omstridt nilf-rapport 2013 5 Markedsregulering verdsatt, men omstridt Synspunkter på markedsreguleringen i jordbruket per christian rålm stine evensen sørbye sofie kjernli-wijnen ivar pettersen NILF utgir en rekke

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Fusjonen mellom Gilde og Prior

Fusjonen mellom Gilde og Prior NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2013 Fusjonen mellom Gilde og Prior En empirisk analyse av priseffektene Stine Mari Lunde Godeseth Veiledere: Lars Sørgard og Øivind Anti Nilsen Masteroppgave innen

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

Marked før regulering:

Marked før regulering: NOTAT 2014 12 Marked før regulering: Vurdering av statlige lagringstiltak for sikker matkornforsyning IVAR PETTERSEN NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Offentlig 978-82-93150-35-0 Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? På oppdrag fra Olje- og energidepartementet april 2013 THEMA Rapport 2013-18 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker

Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker OE-rapport 2014-12 Utarbeidet på oppdrag for Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen, Den norske Forfatterforening, Norsk Oversetterforening,

Detaljer

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge Rapport 2007-123 Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 55480 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-939-5 AEN/pil, OSH, 22. november 2007 Offentlig

Detaljer

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler ZERO November 2013 Denne rapporten er laget av Thema Consulting Group Prosjektleder Vidar Eide

Detaljer

Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt?

Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt? Rapport Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt? MENON-PUBLIKASJON April 2013 av Sveinung Fjose, Magnus Utne Gulbrandsen, Christian Mellbye, Erik Jakobsen og Jens Fredrik Skogstrøm Innhold

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Ett Land èn kommune? Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Av Bent Aslak Brandtzæg, Karl Gunnar Sanda og Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø TF-notat nr. 4/2006

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

POTENSIALET FOR ET BIORAFFINERI I TRØNDELAG

POTENSIALET FOR ET BIORAFFINERI I TRØNDELAG POTENSIALET FOR ET BIORAFFINERI I TRØNDELAG En analyse av miljømessige virkninger og bedriftsøkonomi ved produksjon av biodrivstoff basert på trevirke Hans Martin Storø Roald Sand Rapport 2008:2 POTENSIALET

Detaljer