Lier kommune Politisk sekretariat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune Politisk sekretariat"

Transkript

1 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra kl 17:00. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. For rådmannen møter: Kommunalsjef Bjørn Harry Støle Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

2 SAKSLISTE: Saksnr 5/2009 Godkjenning av protokoll 6/2009 Meldinger 17/2009 Oversikt avvik 4.kvartal /2009 Melding om forvaltningsrevisjon ved kommunens sykehjem 19/2009 Forslag til endringer i apotekloven og apotekforskriften - høringsuttalelse 20/2009 Melding om bruk av sykehjemsplasser 21/2009 Status for kommunens integrasjonsarbeid ved utgangen av 3.tertial /2009 Status Rusmiddelpolitisk Handlingsplan /2009 Status for Boligsosial handlingsplan pr /2009 Bruk av Husbankmidler /2009 Protokoll fra Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 26/2009 Nasjonale prøver 2008/ resultater og analyse 27/2009 Status for grunnskolens arbeid med den pedagogiske IKT-handlingsplanen 28/2009 Utstyr fra Gilhusodden prosjektskole 29/2009 Statusrapport Høvik/ Stoppen januar 09 30/2009 Tilsyn med barnehagene i Lier kommune 2008

3 5/2009 Godkjenning av protokoll

4 6/2009 Meldinger

5 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2007/3261 Saksbehandler: Brita Snarheim 17/2009 Tjenesteutvalget Oversikt avvik 4.kvartal 2008 Vedlagt følger oversikt over avvik 4. kvartal 2008 fra Kvalitetsutvalget for Helse-, omsorg-, sosial- og barneverntjenesten

6 Lier kommune Oversikt over avvik 4. kvartal 2008 fra Kvalitetsutvalget for Helse-, omsorg-, sosial- og barneverntjenesten - 1 -

7 Innhold 1. Innledning Skjematisk oversikt over avvik i perioden oktober -november - desember 2008 fordelt på områder Sammenligning avvik 4.kvartal 2007 kontra 4.kvartal Kort beskrivelse av avvikenes innhold Institusjon (Sykehjem, Rehabiliteringsenheten Liertun og Habiliteringsvirksomhetens barneog avl.bolig) Avvik løst internt i virksomheten av LMU/virksomhetsleder Antall og kort beskrivelse av avvik som er oversendt kvalitetsutvalget Avvik meldt annen virksomhet/ekstern virksomhet Avvik i forbindelse med medikamenthåndtering Bolig med heldøgns omsorg (boliger med bemanning eldre, psykisk utviklingshemmede, psykiatri) Avvik løst internt i virksomheten av LMU/virksomhetsleder Antall og kort beskrivelse av avvik som er oversendt kvalitetsutvalget Avvik meldt annen virksomhet/ekstern virksomhet Avvik i forbindelse med medikamenthåndtering Hjemmetjeneste(Hjemmetjenesten Øvre Lier og Ytre Lier, Habiliteringsvirksomheten, Psykisk helse, Rehabiliteringsvirksomheten) Avvik løst internt i virksomheten av LMU/virksomhetsleder Antall og kort beskrivelse av avvik som er oversendt kvalitetsutvalget Avvik meldt annen virksomhet/ekstern virksomhet Avvik i forbindelse med medikamenthåndtering Øvrige(Helsetjenesten, Barneverntjenesten, Sosialtjenesten, Brukerkontor, Kjøkken, Dagtilbud) Avvik løst internt i virksomheten av LMU/virksomhetsleder Antall og kort beskrivelse av avvik som er oversendt kvalitetsutvalget Ingen Avvik meldt annen virksomhet/ekstern virksomhet Avvik i forbindelse med medikamenthåndtering Rapportering Sosialtjenesteloven -kap.4a Intern systemrevisjon Oppfølgingsbesøk

8 1. Innledning Områdene det rapporteres på er som følger: Institusjon (Sykehjem, Rehabiliteringsenheten Liertun og Habiliteringsvirksomhetens barneog avlastningsbolig) Bolig med heldøgns omsorg (boliger med bemanning for eldre, psykisk utviklingshemmede og psykiatri) Hjemmetjeneste(Hjemmetjenesten Øvre Lier og Ytre Lier, Habiliteringsvirksomheten, Psykisk helse, Rehabiliteringsvirksomheten ) Øvrige(Helsetjenesten, Barneverntjenesten, Sosialtjenesten, Brukerkontor, Kjøkken, Dagtilbud) Det rapporteres inn til kvalitetsutvalget hvert kvartal på følgende punkter: Antall og kort beskrivelse av avvik som er løst internt i virksomheten av LMU/virksomhetsleder Antall og kort beskrivelse av avvik som er oversendt kvalitetsutvalget Antall og kort beskrivelse av avvik som er meldt på annen virksomhet /ekstern virksomhet Antall og kort beskrivelse av avvik i forbindelse med medikamenthåndtering. Kvalitetsutvalget har valgt å ha medikamenthåndtering som eget punkt i rapporteringen pga. alvorlighetsgraden ved avvik på dette området, samt at dette også spesielt blir fulgt opp fra tilsynsfarmasøyt. 2. Skjematisk oversikt over avvik i perioden oktober - november - desember 2008 fordelt på områder Virksomhet Totalt antall avvik hvor avtale/oppdrag med bruker ikke er gjennomført eller erstattet Totalt antall avvik på grunn av rutinesvikt Totalt antall avvik på grunn av manglende rutiner Annet Totalt antall avvik løst internt i virksomheten Totalt antall avvik hvor avtale/oppdrag med bruker ikke er gjennomført eller erstattet p.g.a. manglende midler Rutinesvikt eller manglende rutine som har ført til skade på bruker/pasient Totalt antall avvik oversendt kvalitetsutvalget Totalt antall avvik meldt på annen intern virksomhet Totalt antall avvik meldt på eksten virksomhet Totalt antall avvik meldt annen virksomhet/ekstern virksomhet Bruker/pasient har fått feil medisin Bruker/pasient har ikke fått medisin til rett tid Bruker/pasient har fått rett medisin, men fra ansatt uten godkjenning for utdeling av medikamenter Bruker pas. har fått medisin, men feil styrke Totalt antall avvik i forbindelse med medikamenthåndtering Institusjon Sum bolig m/heldøgns omsorg: Sum hjemmetjeneste: Sum øvrige: SUM TOTALT:

9 3. Sammenligning avvik 4.kvartal 2007 kontra 4.kvartal 2008 Virksomhet Avvik løst internt i virksomheten Avvik oversendt kvalitetsutvalget Avvik meldt annen virksomhet/ekstern virksomhet Avvik i forb. med med.håndtering 4.kv kv Endr kv kv Endr kv kv Endr kv kv Institusjon Endr Bolig m/heldøgns omsorg Hjemmetjeneste Øvrige SUM TOTALT: Kort beskrivelse av avvikenes innhold Institusjon (Sykehjem, Rehabiliteringsenheten Liertun og Habiliteringsvirksomhetens barne- og avl.bolig) Avvik løst internt i virksomheten av LMU/virksomhetsleder a) Hovedtyngden av avvikene er i forhold til rutinesvikt. Tiltak som er satt i gang i forbindelse med at avvik er avdekket a) Rutiner innskjerpet Antall og kort beskrivelse av avvik som er oversendt kvalitetsutvalget a) Meget alvorlig hendelse. Stearinlys antente klær til en av beboerne ved frokostbordet. Tiltak som er satt i gang i forbindelse med at avvik er avdekket a) Rådmann nedsatte et internt granskningsutvalg som skulle gjennomgå alle sider ved ulykken og vurdere hendelsen opp mot kommunens/sykehjemmets interne rutiner og prosedyrer, fatte eventuelle konklusjoner basert på utvalgets undersøkelse og komme med anbefalinger om behov for eventuelle endringer av rutiner og prosedyrer og eventuelt andre anbefalinger utvalget måtte konkludere med. Henviser til melding i tjenesteutvalget den hvor granskningsutvalgets rapport/konklusjoner ble lagt frem Avvik meldt annen virksomhet/ekstern virksomhet a) Avvik bl.a. meldt på sykehuset Buskerud. Avvikene går på at ambulanse ikke er kommet som avtalt, sykepleie rapport ikke fulgt med pasient fra sykehuset etc. Tiltak som er satt i gang i forbindelse med at avvik er avdekket a) Avviket er meldt sykehuset, en venter på tilbakemelding for hvordan de håndterer dette for at lignende hendelser ikke skal skje igjen

10 Avvik i forbindelse med medikamenthåndtering a) Fått feil medisin b) Fått medisin til feil tid. c) Fått rett medisin, men ikke av ansatt som har bemyndigelse til å gi medisin. Tiltak som er satt i gang i forbindelse med at avvik er avdekket a) Gjeldende prosedyrer fulgt, har ikke medført merbelastning for de det gjelder. b) Rutiner innskjerpet. c) Arbeid med å skolere ansatte til å kunne dele ut medisiner er en kontinuerlig prosess. Det gjennomføres kurs vår og høst Bolig med heldøgns omsorg (boliger med bemanning eldre, psykisk utviklingshemmede, psykiatri) Avvik løst internt i virksomheten av LMU/virksomhetsleder a) Avvik bla. knyttet til fravær hos ansatte hvor det ikke har vært mulig å få leid inn vikar, som igjen har medført at den enkelte ikke har fått deltatt på planlagte aktiviteter. b) Ved fravær hos ansatte hvor det ikke har lyktes å få inn vikarer så har det pga. personalmangel i flere tilfeller ikke kunnet bli satt i gang tiltak etter sotjl. Kap.4a som vedtaket tilsier eller at vedtak er satt i verk uten rett kompetanse på plass Tiltak som er satt i gang i forbindelse med at avvik er avdekket a) Jobbes kontinuerlig med å få rekruttert vikarer. b) Som pkt. a samt at det arbeides med å tilpasse turnus Antall og kort beskrivelse av avvik som er oversendt kvalitetsutvalget a) Avviket går på at det er mindre enn 4 timer mellom hovedmåltider på lørdag og søndag. Tiltak som er satt i gang i forbindelse med at avvik er avdekket a) Ekstrahjelp er satt inn fra kl på lørdager og søndager Avvik meldt annen virksomhet/ekstern virksomhet Ingen Avvik i forbindelse med medikamenthåndtering I hovedsak som institusjon se pkt Tiltak som er satt i gang i forbindelse med at avvik er avdekket Se institusjon pkt Hjemmetjeneste(Hjemmetjenesten Øvre Lier og Ytre Lier, Habiliteringsvirksomheten, Psykisk helse, Rehabiliteringsvirksomheten) Avvik løst internt i virksomheten av LMU/virksomhetsleder a) Hovedtyngden av avvikene er at brukere ikke har fått/ eller har fått forsinket hjelp til hjemmehjelpsoppdrag i forbindelse med sykdom hos ansatte hvor 3 av 4 var syke i en bestemt periode

11 Tiltak som er satt i gang i forbindelse med at avvik er avdekket a) Det var spesielt vanskelig å få inn vikarer, ble annonsert etter vikarer. Et vikarbyrå ble hyret, de trakk seg etter en dag da de syntes arbeidet var for tungt. Etter en ny annonse, fikk man inn to vikarer. Oppdragene er nå i rute igjen Antall og kort beskrivelse av avvik som er oversendt kvalitetsutvalget Ingen Avvik meldt annen virksomhet/ekstern virksomhet Ingen Avvik i forbindelse med medikamenthåndtering a) I hovedsak som institusjon se pkt Tiltak som er satt i gang i forbindelse med at avvik er avdekket Se institusjon pkt Øvrige(Helsetjenesten, Barneverntjenesten, Sosialtjenesten, Brukerkontor, Kjøkken, Dagtilbud) Avvik løst internt i virksomheten av LMU/virksomhetsleder a) Det er stadig for lang ventetid hos økonomisk rådgiver. Det er nå to halve rådgivere ved sosialtjenesten - NAV, men det er ikke tilstrekkelig. Ventetiden er nå oppe i to måneder. Tiltak som er satt i gang i forbindelse med at avvik er avdekket a) Det er utlyst egen stilling for forvaltning av trygd og andre inntekter, håper å omdisponere til dette. Forvalter for 40 brukere. I Drammen har de 5,5 stillinger og utvider med en, disponerer inntekten for 183 brukere. Har også måttet omdisponere til publikumsmottaket. Avviket består i at vi omdisponerer midler Antall og kort beskrivelse av avvik som er oversendt kvalitetsutvalget Ingen Avvik meldt annen virksomhet/ekstern virksomhet a) Manglende tilgang til nødvendig datatverktøy. b) Avvik meldt på manglende saksbehandling. Tiltak som er satt i gang i forbindelse med at avvik er avdekket a) Avviket er lukket ved at IKT-enheten har installert nødvendig programvare. b) Avviket sendt aktuelle virksomhet for at de skal endre på rutiner slik at lignede hendelse ikke skal skje igjen Avvik i forbindelse med medikamenthåndtering Ingen - 6 -

12 5. Rapportering Sosialtjenesteloven -kap.4a 5.1 Intern systemrevisjon Har ikke kommet i gang med dette ennå Oppfølgingsbesøk Det er blitt gjennomført 4 oppfølgingsmøter på bakgrunn av innkomne meldinger om skadeavvergende tiltak samt oppfølging og evaluering i forhold til der det er fattet vedtak

13 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2008/4838 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle 18/2009 Tjenesteutvalget Melding om kommunerevisjonen kontroll av enkelte rutiner ved kommunens sykehjem Buskerud Kommunerevisjon valgte ut, i forbindelse med revisjon av Lier kommunes årsregnskap for 2008, 3 av kommunens virksomheter for nærmere kontroll: Frogner sykehjem Liertun sykehjem Nøstehagen bo- og omsorgssenter De forhold som ble kontrollert var: Virksomhetenes etablerte rutiner rundt fakturering/vederlagsberegning av langtidsopphold. Rutiner vedrørende innkjøp, håndtering/oppbevaring av likvide midler Spørsmål knyttet til elektroniske timelister/turnusprogram. Den 19. januar mottok rådmannen kommunerevisjonens rapporter, som vedlegges. Kort oppsummert var funnene følgende: Vederlagsberegningen: Nøstehagen og Liertun fungerer rutinen tilfredsstillende. Ved Frogner ble det avdekket enkelte avvik. Innkjøp av varer og tjenester: Etter kommunerevisjonens vurdering benyttes kommunens rammeavtaler på de områdene som er undersøkt: medisiner, medisinsk forbruksmateriell og kontorrekvisita ved alle tre institusjonene. Det foretas tilfredsstillende kontroll ved varemottak med unntak av medisinsk forbruksmateriell ved alle tre institusjonene. Rutinene for attestasjon og anvisning fungerer i henhold til oversikten. Pakksedler benyttes som grunnlag ved kontroll av varemottak ved alle tre institusjonene. Det stilles spørsmål oppbevaringskravene til disse. Håndtering/oppbevaring av likvide midler

14 Ved Liertun synes oppbevaringen av kontanter å være tilfredsstillende. Det anbefales imidlertid forbedring av rutiner knyttet til gavekasse. Ved Nøstehagen synes også oppbevaringen av kontanter å være tilfredsstillende. Imidlertid anbefales det en forbedring av rutiner knyttet til gavekasse. Ved Frogner er det registrert avvik ift. kommunens retningslinjer ved bruk av underkasse. Det anbefales at denne følges, samt at rutinene knyttet til gavekasse forbedres. Elektronisk timelister/turnusprogram GAT Soft. Ved ingen av institusjonene avdekket kommunerevisjonen noen vesentlige feil eller avvik. Rådmannen har bedt virksomhetslederne etablere rutiner i tråd med kommunerevisjonens anbefalinger.

15 BKR WWWW W R1. øøøøøø Buskerud Kommunerevisjon IKS Lier Kommune Postboks 205 v/rådmannen 3401 Lier Drammen, 19.j anuar 2009 Hei. Oversender kopier av våre rapporter fra 3 virksomhetsbesøk i kommunen. Med vennlig hilsen 014 I 76-() Torkild Halvorsen teamleder

16 E3KR 1 Buskerud Kommunerevisjon 1KS Nøstehagen bo- og omsorgssenter v/anne Grete Wexhal 3400 Lier Dato: Referanse: 019/09 th Deres dato: Deres ref: Saksbehandler: Torkild Halvorsen Dir. tlf. nr: Rapport på revisjonsbesøk ved virksomheten I forbindelse med revisjon av Lier kommunes årsregnskap for 2008 har vi valgt ut 3 av kommunens virksomheter for nærmere kontroll. Denne rapport angår vårt besøk ved Nøstehagen bo- og omsorgssenter. Virksomheten hadde høsten 08 besøk av revisor Kristin Haugen hvor fokus var på virksomhetens etablerte rutiner rundt fakturering/vederlagsberegning av langtidsopphold med tilhørende testing av disse. Ved vårt besøk ved virksomheten den hadde vi særskilt fokus på rutiner vedrørende innkjøp, håndtering/oppbevaring av likvide midler, samt gjennomgang og observasjon av fagsystemet GAT Soft i forbindelse med lønn. Vederlagsberegning; Når det gjelder rutine for vederlagsberegning så er det vår vurdering at denne synes å fungere hensiktsmessig og tilfredsstillende. Etteroppgjør var imidlertid ikke utført og vi kan derfor ikke uttale oss med hensyn til disse oppgjørene. Innkjøp av varer og tjenester: Rammeavtaler; kontroll ift bruk av rammeavtaler på medisiner, medisinsk forbruksmateriell og kontorrekvisita avtalene benyttes. Varemottak; det foretas tilfredsstillende kontroll ved varemottak. Unntaket har vært medisinsk forbruksmateriell. Vi vil fremheve viktigheten av kontroll ved varemottak av denne varegruppen også. Dedikert person foretar nå kontroll ved varemotta mot bestilling i bok. Det er vår anbefaling at de kontrolloppgavene som utføres nedfelles skriftlig slik at stedfortreder kan utføre tilsvarende kontroll ved dedikert persons fravær. Attestasjon og anvisning; fungerer iht mottatt oversikt. Pakksedler; benyttes som grunnlag ved kontroll varemottak. Noe usikkerhet i forhold til oppbevaringskrav av disse. Dette har vi nå sjekket ut mot relevant lovverk og funnet at såfremt inngående pakksedler kan kategoriseres som sekundær regnskapsdokumentasjon, er det ikke noe lovmessig oppbevaringskrav til disse. I den grad pakksedlene har karakter av å være primær regnskapsdokumentasjon, gjelder 10-årsregelen for oppbevaring. Dette må derfor vurderes i hvert enkeltstående tilfelle. Kontering; vi har funnet at det er registrert noen bilag fra Norengros på konto for medisiner vi antar at dette skyldes feilkontering. Hovedkontor - Drammen Postadresse: Postboks 4197, N-3005 Drammen Telefon: Org.nr: Besøksadresse: Øvre Eiker vel 14, N-3048 Drammen Telefaks: Bankgiro: Avdelingskontor - Hønefoss Postadresse: Serviceboks 4, N-3504 Hønefoss Telefon: Besøksadresse: Oslovelen 1, N-3511 Hønefoss Telefaks:

17 Buskerud Kommunerevisjon IKS 2 av 3 Håndtering/oppbevaring av likvide midler: Underkasse; virksomheten har en underkasse som er innarbeidet i kommunens regnskap med egen hovedbokskonto. Kassen har et fast beløp kr Vi foretok en kontrolltelling og fant at kontantbeholdning og utgiftsbilag stemte overens med oppgitt beløp. Oppbevaring av kontanter synes å være tilfredsstillende. Virksomheten oppgav å være gjort kjent med kommunens sentralt utviklede retningslinjer for bruk av underkasser. Andre likvide beholdninger; utover registrert underkasse i kommuneregnskapet håndteres/oppbevares det gavemidler av tildels stort omfang. o Venneforening kontantkasse; dette oppgis av virksomhetsleder å være frivillig, innsamlede midler som medgår til å finansiere underholdningstilbudet til brukere/beboere ved institusjonen. Det er nedfelt en skriftlig rutinebeskrivelse for håndtering av midlene. Virksomhetsleder oppgir at det føres regnskap over transaksjoner inn/ut. Regnskap blir imidlertid ikke oppbevart som dokumentasjon for etterfølgende år. Vi anbefaler at det etableres rutine for slik oppbevaring av dokumentasjonshensyn, samt at regnskap over gavekontoen ved årsslutt oversendes regnskapstjenesten sentralt for å bli fanget opp av kommunens egne kontrollrutiner. o Vi foretok en kontrolltelling av kassen som innholdt ca kr , som var i samsvar med beholdning ført i kasseregnskapet. Kassen har en tilstøtende konto i DnB Nor hvor kontoutdrag pr viste innestående saldo med ca kr ,-. o "Loppekasse"; kontrolltelt til kr 4.560,- o konto "gavekonto ansatte" Nøstehagen c/o A.G,Wexhal: saldo ca kr o konto "vennebedrift" Nøstehagen c/o A.G.Wexhal: saldo ca kr 5.110,-. o Konvolutter; virksomhetsleder fremla i tillegg 3 konvolutter med navn på brukere som hadde gått bort. Disse inneholdt pengegaver gitt av pårørende/brukere selv. Disse midlene ble opplyst håndtert av virksomhetsleder og blir utelukkende benyttet til velferdsformål ved virksomheten, dvs øremerket brukere/beboere. Disse konvoluttene ble kontrolltelt av oss og inneholdt til sammen kr Midlene oppbevares på virksomhetsleders kontor. Det er vår anbefaling at ved mottak av pengegaver bør 2 ansatte kvittere for mottatt beløp. Videre bør det utarbeides en total oppstilling som viser hvilke likvide midler som virksomheten råder over utover underkasse som er registrert i kommuneregnskapet. Denne oppstillingen bør oversendes regnskapstjenesten sentralt i kommunen ved utgangen av hvert år av interne kontrollhensyn. Som hovedregel vil vi opplyse om at midler som gis til virksomheten/kommunen, og som kommunen selv har råderett over, bør inntektsføres i kommunens regnskap fortløpende og avsettes til bundne fond, øremerket virksomheten. Gjennomgang/observasjon av fagsystemet GAT Soft - lønn; Systemet er utvidet fra pilotkjøring i 2007 til full utnyttelse innfor turnusarbeidende i kommunen i Vår gjennomgang og observasjon av hvordan fagsystemet benyttes ved virksomheten avdekket ingen vesentlig feil eller avvik.

18 Buskerud Kommunerevisjon IKS 3 av 3 På vegne av teamet vil jeg takke for god mottakelse og imøtekommenhet ved vårt besøk. Med vennlig hilsen Buskerud Kommunerevisjon IKS V26e C77 (Ce"011 ngeli Anne Fredriksen Torkild Halvorsen Leder regnskapsrevisjon Teamleder Kopi: Rådmannen Regnskapsansvarlig E.Brandbu

19 K R Buskerud Kommunerevisjon IKS Liertun sykehjem v/kari-lise Fuglerud Tranby Torg Tranby Dato: Referanse: 018/09 th Deres dato: Deres ref: Saksbehandler: Torkild Halvorsen Dir, fif. nr: Rapport på revisjonsbesøk ved virksomheten I forbindelse med revisjon av Lier kommunes årsregnskap for 2008 har vi valgt ut 3 av kommunens virksomheter for nærmere kontroll. Denne rapport angår vårt besøk ved Liertun sykehjem. Virksomheten hadde høsten 08 besøk av revisor Kristin Haugen hvor fokus var på virksomhetens etablerte rutiner rundt fakturering/vederlagsberegning av langtidsopphold med tilhørende testing av disse. Ved vårt besøk ved virksomheten den hadde vi særskilt fokus på rutiner vedrørende innkjøp, håndtering/oppbevaring av likvide midler, samt gjennomgang og observasjon av fagsystemet GAT Soft i forbindelse med lønn. Vederlagsberegning; Når det gjelder rutine for vederlagsberegning så er det vår vurdering at denne synes å fungere tilfredsstillende. Innkjøp av varer og tjenester: Rammeavtaler; kontroll ift bruk av rammeavtaler på medisiner, medisinsk forbruksmateriell og kontorrekvisita avtalene benyttes. Varemottak; det foretas tilfredsstillende kontroll ved varemottak. Unntaket har vært medisinsk forbruksmateriell ny rutine/praksis vil bli innført som gir en bedre kontroll på varelageret. Attestasjon og anvisning; fungerer iht mottatt oversikt. Pakksedler; benyttes som grunnlag ved kontroll varemottak. Noe usikkerhet i forhold til oppbevaringskrav av disse. Dette har vi nå sjekket ut mot relevant lovverk og funnet at såfremt inngående pakksedler kan kategoriseres som sekundær regnskapsdokumentasjon, er det ikke noe lovmessig oppbevaringskrav til disse. I den grad pakksedlene har karakter av å være primær regnskapsdokumentasjon, gjelder 10-årsregelen for oppbevaring. Håndtering/oppbevaring av likvide midler: Underkasse; virksomheten har en underkasse som er innarbeidet i kommunens regnskap med egen hovedbokskonto. Kassen har et fast beløp kr Vi foretok en kontrolltelling og fant at kontantbeholdning og utgiftsbilag stemte overens med oppgitt beløp. Oppbevaring av kontanter synes å være tilfredsstillende. Virksomheten oppgav å være gjort kjent med kommunens sentralt utviklede retningslinjer for bruk av underkasser. Hovedkontor Drammen Postadresse: Postboks 4197, N-3005 Drammen Telefon: Org.nr: Besøksadresse: øvre Eiker vei 14, 1'J-3048 Drammen Telefaks: Bankgiro: Avdelingskontor - Hønefoss Postadresse: Serviceboks 4, N-3504 Hønefoss Telefon: Besøksadresse: Osloveien 1, N-3511 Hønefoss Telefaks:

20 Buskerud Kommunerevisjon IKS 2 av 2 Gavekasse/konto; her oppbevares midler som virksomheten mottar som gaver fra pårørende og brukere ved institusjonen. Midlene styres av virksomhetsleder og har ikke vært regnskapsmessig behandlet i kommuneregnskapet. Midlene oppgis å bli benyttet til arrangementer for brukere ved institusjonen, dvs at midlene er øremerket brukere/beboere. Innestående på konto pr ble oppgitt å være ca ,-. Virksomhetsleder oppgav at det føres regnskap over denne gavekontoen. Det er vår anbefaling at ved mottak av pengegaver bør 2 ansatte kvittere for mottatt beløp. Videre bør regnskap over gavekontoen ved årslutt oversendes regnskapstjenesten sentralt for å bli fanget opp av kommunens egne kontrollrutiner. Som hovedregel vil vi opplyse om at midler som gis til virksomheten/ kommunen, og som kommunen selv har råderett over, bør inntektsføres i kommunens regnskap fortløpende og avsettes til bundne fond, øremerket virksomheten. Etter vårt besøk har vi via e-post fra virksomhetsleder mottatt et forslag til oppsett av rutine for kvalitetssikring av mottak av gaver beregnet til velferdstiltak for beboere. Med den forutsetning at rutinen praktiseres slik den fremkommer, vil dette etter vår vurdering medføre en redusert risiko for misligheter i tilknytning til slike midler. Gjennomgang/observasjon av fagsystemet GAT Soft - lønn; Systemet er utvidet fra pilotkjøring i 2007 til full utnyttelse innfor turnusarbeidende i kommunen i Vår gjennomgang og observasjon av hvordan fagsystemet benyttes ved virksomheten avdekket ingen vesentlig feil eller avvik. På vegne av teamet vil jeg takke for god mottakelse og imøtekommenhet ved vårt besøk. Med vennlig hilsen Buskerud Kommunerevisjon IKS Inger Anne Fredriksen Leder regnskapsrevisjon Torkild Halvorsen Teamleder Kopi: Rådmannen Regnskapsansvarlig E. Brandbu

21 BKR URO Buskerud Kommunerevisjon IKS Frogner sykehjem v/anne Rasch-Haugen Vestsideveien Lier Dato: Referanse: 035/09 th Deres dato: Deres ref: Saksbehandler: Torkild Halvorsen Dir. tlf. nr: Rapport på revisjonsbesøk ved virksomheten forbindelse med revisjon av Lier kommunes årsregnskap for 2008 har vi valgt ut 3 av kommunens virksomheter for nærmere kontroll. Denne rapport angår vårt besøk ved Frogner sykehjem. Virksomheten hadde høsten 08 besøk av revisor Kristin Haugen hvor fokus var på virksomhetens etablerte rutiner rundt fakturering/vederlagsberegning av langtidsopphold med tilhørende testing av disse. Ved vårt besøk ved virksomheten den hadde vi fokus på rutiner vedrørende innkjøp, håndtering/oppbevaring av likvide midler, oppfølging og avklaringer i forhold til vederlagsberegningen samt spørsmålsstillinger vedrørende fagsystemet GAT Soft i forbindelse med lønn. Vederlagsberegning; I forbindelse med testing av rutine ble det avdekket enkelte avvik. Avvikene kan bl.a relateres til at kommunen fakturerer samtidig som NAV trekker for opphold i institusjonen. Vi vil på bakgrunn av dette anbefale en bedre etterkontroll ved f.eks å ta ut liste/rapport over hva kommunen fakturerer den enkelte måned. Videre å benytte denne aktivt mot fakturagrunnlag, datere og signere for utført kontroll. Det anbefales videre at listene/rapportene oppbevares som dokumentasjon på at etterkontroll er utført. Innkjøp av varer og tjenester: Rammeavtaler; kontroll ift bruk av rammeavtaler, medikamenter, medisinsk forbruksmateriell og kontorrekvisita det er vår oppfatning at avtalene benyttes. Varemottak; det foretas tilfredsstillende kontroll ved varemottak. Unntaket er medisinsk forbruksmateriell hvor det ikke foretas mottakskontroll. Vi vil fremheve viktigheten av kontroll ved varemottak av denne varegruppen også. Det er vår anbefaling at det etableres rutiner for mottak av medisinsk forbruksmateriell på lik linje med øvrige varemottak. Attestasjon og anvisning; rutinene fungerer iht mottatt oversikt. Det kan være hensiktsmessig at ytterligere en person har myndighet til å attestere ved et eventuelt fravær. Pakksedler; benyttes som grunnlag ved kontroll varemottak. Når det gjelder oppbevaringskrav i forhold til pakksedler, så er det ingen krav såfremt inngående pakksedler kan kategoriseres som sekundær regnskapsdokumentasjon. I den grad pakksedlene har karakter av å være primær regnskapsdokumentasjon, gjelder 10-årsregelen for oppbevaring. Dette må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle. Hovedkontor - Drammen Postadresse: Postboks 4197, N-3005 Drammen Telefon: Org.nr: Besøksadresse: Øvre Etker vei 14, N-3048 Drammen Telefaks: Bankgiro: Avdelingskontor - Hønefoss Postadresse: Serviceboks 4, N-3504 Hønefoss Telefon: Besøksadresse: Oslovelen 1, N-3511 Hønefoss Telefaks:

22 Buskerud Kommunerevisjon IKS 2 av 3 Håndtering/oppbevaring av likvide midler: Underkasse; virksomheten har en underkasse som er innarbeidet i kommunens regnskap med egen hovedbokskonto. Kassen har et fast beløp kr Vi foretok en kontrolltelling og fant avvik mellom kontantbeholdning og utgiftsbilag på ca kr for mye i utgiftsbilag. Avviket forklares med noe sammenblanding med kjøkkenvirksomheten som tilsynelatende ikke har egen underkasse. Det har med andre ord blitt ført transaksjoner over sykehjemmets kontantkasse som strengt tatt burde vært ført på kjøkkenvirksomheten. Det bør vurderes opprettelse av egen underkasse for kjøkkenvirksomheten, samt innføre tilfredssfillende rutiner for opptelling og avstemming Kontanter tilhørende underkassen oppbevares i låsbart skrin i safe på sekretærs kontor, dette synes å være tilfredsstillende. Det er vår anbefaling at man bør forholde seg til kommunens sentralt utviklede retningslinjer ved bruk av underkasse og ikke benytter denne til regelmessig innkjøp av varer og tjenester hvor faktura i stedet bør sendes kommunen for korrekt behandling i fakturasystemet. Andre likvide beholdninger; utover registrert underkasse i kommuneregnskapet håndteres/oppbevares det gavemidler av tildels stort omfang. o Venneforening; midler er ikke registrert i kommuneregnskapet. Midlene oppgis av virksomhetsleder å være frivillig, innsamlede midler som medgår til å finansiere underholdningstilbudet til brukere/beboere ved institusjonen. Virksomhetsleder oppgir at det føres regnskap av en frivillig. Virksomhetsleder har funksjon av å være kasserer med disposisjonsrett og fullmakt til bannkonto opprettet i DnB Nor.. Innestående pr var kr Vi anbefaler at regnskap over bruk av venneforeningens midler ved årsslutt oversendes regnskapstjenesten sentralt for å bli fanget opp av kommunens egne kontrollrutiner. o Dagsenter; 2 ansatte har disposisjonsrett til kontanter. Videre har virksomhetsleder fullmakt til bankkonto i DnB Nor. Det føres egen kassedagbok over kontantene. Vi kontrolltelte dette til kr Kassedagbok viste saldo pr på kr Avviket på kr 300 forklares med manglende føring av gaver i kassedagbok. Vi anbefaler at det innføres månedlige rutiner for føring/avstemming kontanter mot kassedagbok. Kontantene oppbevares på sekretærs kontor i safe. Bankkonto dagsenter, DnB Nor, viste innestående pr kr o Dagsenter, arbeidsstue; glass med ca kr 500 i sedler og mynt. Gaver som oppgis benyttet til kos og hygge for beboere. Oppbevares i låst skap på arbeidsstuen. Ansvarlig på arbeidsstuen oppgir at denne beholdningen styres av ansatte med tilknytning til arbeidsstuen. Sedler skal i utgangspunktet ikke oppbevares i glass, men på sekretærs kontor i safe. o Velferdskasse ansatte; virksomhetsleder har fullmakt til bankkonto i DnB NOR. Innestående pr var kr Kontanter er telt til kr som oppbevares på sekretærs kontor i safe. o Kopipenger; plastlomme med kr Det er vår anbefaling at ved mottak av pengegaver bør 2 ansatte kvittere for mottatt beløp. Videre bør det utarbeides en total oppstilling som viser hvilke likvide midler som virksomheten råder over utover underkasse som er registrert i kommuneregnskapet. Denne oppstillingen bør av inteme kontrollhensyn oversendes regnskapstjenesten sentralt i kommunen ved utgangen av hvert år.

23 Buskerud Kommunerevisjon IKS 3 av 3 Som hovedregel vil vi opplyse om at midler som gis til virksomheten/kommunen, og som kommunen selv har råderett over, bør inntektsføres i kommunens regaskap fortløpende og avsettes til bundne fond, øremerket virksomheten. Gjennomgang/observasjon av fagsystemet GAT Soft - lønn; Systemet er utvidet fra pilotkjøring i 2007 til full utnyttelse innfor turnusarbeidende i kommunen i Vår gjennomgang og observasjon av hvordan fagsystemet benyttes ved virksomheten avdekket ingen vesentlig feil eller avvik. Vi anbefaler imidlertid at det innarbeides månedlig rutine for rimelighetskontroll i forbindelse med lønnskjøringen. Dette for å sikre fullstendighet og gyldighet av lønn. På vegne av teamet vil jeg takke for god mottakelse og imøtekommenhet ved vårt besøk. Med vennlig hilsen Buskerud Kommunerevisjon IKS Inger e Fredriksen Leder regnskapsrevisjon Torkild Halvorsen Teamleder Kopi: Rådmannen Regnskapsansvarlig E.Brandbu

24 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2008/4415 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle 19/2009 Tjenesteutvalget Forslag til endringer i apotekloven og apotekforskriften - høringsuttalelse Helse- og omsorgsdepartementet, sendte den ut på høring forslag til endringer i apotekloven og apotekforskriften, med høringsfrist den Det har ikke vært mulig å utarbeide et forslag til høringsuttalelse for politisk behandling innen høringsfristen. Rådmannens høringsuttalelse vedlegges.

25 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Adressater iht. vedlagte høringsliste Deres ref Vår ref Dato /TIK Høring - forslag til endringer i apotekloven og apotekforskriften Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i apotekloven og apotekforskriften på høring. Gjeldende apoteklov trådte i kraft 1. mars Departementet varslet en gjennomgang av apotekloven i St. meld nr. 18 ( ). I Lys av dette har Statens legemiddelverk, på bestiffing fra departementet, foretatt en gjennomgang av apoteklovgivningen. Denne gjennomgangen ble organisert med en sterk involvering av berørte instanser i prosessen. Med bakgrunn i denne gjennomgangen fremmer nå departementet forslag til endringer i apotekloven og apotekforskriften. Det vises til høringsnotat og utkast til endringer i apotekloven og apotekforskriften. Formålet med de foreslåtte endringene er dels å forenkle lovgivningen, dels å bringe lovgivningen i tråd med den utviklingen som har funnet sted siden loven trådte i kraft. Høringsnotat med vedlegg er tilgjengelig på: Vi ber om at høringsuttalelser sendes departementet innen 12. januar 2009 til: Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 OSLO. Høringsuttalelser kan alternativt sendes elektronisk til: pos Me vennlig hilsen avdelingsdirektør 1$ Tor Ivar estrøm seniorrådgiver Vedlegg 4 Postadresse Kontoradresse Telefon Folkehelseavdelingen Saksbehandler Postboks 8011 Dep Einar Gerhardsens plass Tor Ivar Kanestrøm 0030 Oslo Org no. Telefaks

26 LL Lier kommune Rådmannen Helse og Omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår ref: BHS/2008/4415/ Deres ref: 2006/1799 Lier Forslag til endringer i apotekloven og apotekforskriften - høringsuttalelse Det vises til brev, datert der Helse- og omsorgsdepartementet sender forslag til endringer i apotekloven og apotekforskriften på høring. Lier kommune avgir følgende høringsuttalelse: Når departementet foreslår at kravet om kommunal høring i konsesjonssaker oppheves, så har vi ingen merknader til det. Imidlertid synes kommunens påvirkning i spørsmål om eventuell apotekvakt, medisinutsalg eller spesielle tjenester overfor kommunehelsetjenesten, blir for svakt ivaretatt. Når det i høringsnotatet henvises til at det ikke er noe som hindrer kommunen i å fremme synspunkter og ønsker, så bør departementet vurdere å inntas en bestemmelse om å kunne pålegge apotek spesielle tjenester overfor kommunehelsetjenesten, på samme måte som for eksempel fastleger kan pålegges offentlige oppgaver. Når departementet foreslår at detaljkravene til åpningstider i apotekloven/apotekforskriften fjernes, er det viktig å understreke behovet for en beredskap for å få tak i nødvendige akutte medisiner. For øvrig har Lier kommune ingen merknader til endringsforslagene. Med vennlig hilsen Bjørn Harry Støle Kommunalsjef Rådhuset Postboks 205, 3401 Lier / Tlf: / Fax: Org nr: / Bankgiro:

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Se vedlagt høringsliste Deres ref Vår ref Dato 12/5170-20.12.2012 Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 09.06.2008 Kl 16:30 på Frivillighetssentralen, Fosskvartalet

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 09.06.2008 Kl 16:30 på Frivillighetssentralen, Fosskvartalet Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 09.06.2008 Kl 16:30 på Frivillighetssentralen, Fosskvartalet Enkel bespisning kl 16:00.

Detaljer

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I

INNKALLING TIL MØTE I Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 05.05.2008 Kl 16:30 på Frivillighetssentralen, Fosskvartalet Enkel bespisning fra kl

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 11.06.2008 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. ennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra kl

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 03.12.2008 Tidspunkt: 18:00 20:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 03.12.2008 Tidspunkt: 18:00 20:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 03.12.2008 Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Jostein Spangen Hoset

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksframlegg Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "TIDLIG INNSATS" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats» utarbeidet

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/16 Dato: 11.04.16 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 22. november 2011 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 22. november 2011 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 22. november 2011 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 I tillegg til saksdokumentene følger i tilknytning til sakene

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. ORIENTERINGER Hvordan følger kommunen opp ulovlige/ikke godkjente byggetiltak.

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. ORIENTERINGER Hvordan følger kommunen opp ulovlige/ikke godkjente byggetiltak. Møte nr. 01/17 Dato: 15.02.17 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Randi Eik, medlem Martin

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Barnehage, skole, oppvekst og integrering Barnehage, skole, oppvekst og integrering 12.11.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 10. november 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Dato: 13.06.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i Kulturhuset Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

Disponering av kontantytelser

Disponering av kontantytelser Orgnr: 993132284 Tlf: 32243250 Fax: 32243251 E-post: post@villaskaarno Disponering av kontantytelser : Thorsrud Richard Skaar Utarbeidet av: Thorsrud Richard Skaar Revidert dato: Revisjonsnummer: Dokumentnummer:

Detaljer

Lier kommune Rådgivingsenheten

Lier kommune Rådgivingsenheten LL Lier kommune Rådgivingsenheten Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår ref: ELSO/2012/5802/F00 Deres ref: Lier 16.11.2012 Høring Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Helseetaten Postboks 30 Sentrum 0101 OSLO Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Dato: 31.01.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201100288 201100096-10 Else-Berit Momrak,

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Rådmannen Vår dato Vår referanse 17.09.2013 2012/1302-9860/2013 Arkivkode: F40/&00 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Karin Friborg Berger, tlf 77722050 13.05.13

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med Moss kommunes arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder - 2016 Virksomhetens adresse: Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i

Detaljer

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE Prosedyrenavn Individuell plan Godkjent av: Koordinerende enhet Godkjent dato: 1. FORMÅL Bidra til at brukeren/pasienten får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2016 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2016 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig 16.2.16 1/16 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 2/16 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med varaordføreren til 3/16 srapport interim 2015,

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 13/487-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.09.2013 Christian Moulin Johan Guldbjørnsen Aud Fleten Anne Sæterdal Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/01594-002 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2004 Saksdokumenter: Brev fra UDI K-sak 82/02 Saksopplysninger: UDI anmoder i brev av 12. mai

Detaljer

Befaring: Før møtet var utvalget på befaring på Lier voksenopplæring.

Befaring: Før møtet var utvalget på befaring på Lier voksenopplæring. Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder H

Detaljer

Svarbrev: Rapport fra tilsyn ved Fyllingsdalen og Åsane helsestasjonstjenester 2013

Svarbrev: Rapport fra tilsyn ved Fyllingsdalen og Åsane helsestasjonstjenester 2013 ETAT FOR BARN og FAMILIE Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 / 53 03 34 53 Besøksadresse: Rådstuplass 5 www.bergen.kommune.no Fylkesmannen i Hordaland Helse- og sosialavdelingen Postboks 7310 5020

Detaljer

Disponering av kontantytelser

Disponering av kontantytelser Orgnr : 993132284 Tlf: 32243250 Faks: 32243251 E-post: post@villaskaarno Disponering av kontantytelser Godkjent av: Thorsrud Richard Skaar Utarbeidet av: Thorsrud Richard Skaar Opprettet dato: Revidert

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Skaun kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Skaun kommune Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Skaun kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Varsel om tilsyn med Frogn kommune - Kommunale tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse

Varsel om tilsyn med Frogn kommune - Kommunale tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse Helseavdelingen Frogn kommune v/ rådmannen Postboks 10 1441 DRØBAK Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 01.02.2016 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom Adalsborgen Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne

Detaljer

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksutskrift Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksbehandler: Aud Palm Saksnr.: 14/00956-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 29/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven oppnevning av kontaktperson m.m.

Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven oppnevning av kontaktperson m.m. v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 13/5822-8 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 21.10.2013 Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Detaljer

Høring fra Moss kommune - Med forskertrang og lekelyst - Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn

Høring fra Moss kommune - Med forskertrang og lekelyst - Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn Moss kommune Det kongelige kunnskapsdepartement PB 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 201004890 Vår ref.: 11/4638/ECH Dato: 28.01.2011 Høring fra Moss kommune - Med forskertrang og lekelyst - Systematisk pedagogisk

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE Orientering v/ ass. fylkesmann Knut

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Nøstehagen bo- og omsorgssenter Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 18:00 19:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Nøstehagen bo- og omsorgssenter Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 18:00 19:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Nøstehagen bo- og omsorgssenter Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 18:00 19:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Enebakk kommune, Enebakk sykehjem avd. Kopås Virksomhetens adresse: Kopåsveien 5,

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: Råde rådhus, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 06.06.2011 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon 41471166 eller

Detaljer

MOTTATT. DSS: Skanning. Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/ Songdalen, (Bes oppgitt ved henvendelse)

MOTTATT. DSS: Skanning. Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/ Songdalen, (Bes oppgitt ved henvendelse) Songdalen kommune Helse og omsorg Helse og omsrogsdepermentet MOTTATT ~9DESZ015 DSS: Skanning Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/01820-1 Songdalen, 07.12.2015 (Bes oppgitt ved henvendelse) Høringsuttalelse

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene Fra: Kjell Dalløkken [mailto:kjell.dallokken@tynset.kommune.no] Sendt: 3. januar 2013 10:52 Til: Postmottak KD Kopi: Stein Halvorsen; Erling Straalberg Emne: SVAR HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Eldrerådet behandlet saken den 19.01.2016, saksnr. 3/16 Behandling: Innstillingen enstemmig tatt til etterretning. SAKSPROTOKOLL

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 03. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 49/07 Rapport 6/2007 Økonomisk forvaltning av

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/9-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 07.01.2014 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte Dato: Tirsdag 14.01.2014 Tid: Kl 0900-1600 Sted: Rådhuset, Møterom 3.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Tildelingsbrev 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Husbanken -

Deres ref Vår ref Dato. Tildelingsbrev 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Husbanken - Husbanken Postboks 1404 8002 Bodø Deres ref Vår ref Dato 16/1367-22. 12.2016 Tildelingsbrev 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Husbanken - I dette tildelingsbrevet stiller Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Intern korrespondanse Saksnr.: 201600086-23 Saksbehandler: BETU Emnekode: ESARK-44 Til: Fra: Sekretariatet for kontrollutvalget Byrådsavdeling for helse

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Rundskriv nr. 1/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten. Rundskriv nr. 1/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Rundskriv nr. 1/2015 Til: Alle grunnskoler Saksnr: 12/00872-1 Fra: Utdanningsetaten Saksbeh: Olav Befring Gjelder fra: 01.01.2015 Telefon: +47 23 46 71 36 Erstatter: Rundskriv

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 Eldrerådet 19.01.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2010 30. september 2010 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2010/10014-17 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Heidi Aspenes, leder Rolf Johansen, nestleder Anne Kari Iversen, medlem Vefik

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 28.03.2012 12/185 416 5.4

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 28.03.2012 12/185 416 5.4 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 28.03.2012 12/185 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 12.30 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/16 Dato: 11.04.2016 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, møterom Lilleheia

Detaljer

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Ås kommune

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Ås kommune PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 2017 2020 Ås kommune 1 Plan for forvaltningsrevisjon i Ås kommune 2017-2020 Bakgrunn Kommunelovens 77 bestemmer at kontrollutvalget skal påse at det blir

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på LHL, Nøsteveien 2

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på LHL, Nøsteveien 2 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 02.06.2014 Kl 16:30 på LHL, Nøsteveien 2 Kl. 15.00 16.00 Opplæring i bruk av Ipad I møtet

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/16 Dato: 10.02.16 kl. 13.00 15.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Per Haarr direktør oppvekst og levekår 10.12.2015 Forankring fryder Mangfold og deltakelse et av de fem langsiktige målene i Kommuneplanen 2014-2029 Stavanger

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerom 3. etg. Møtetid: Mandag 06. november 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester,

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 02.03.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 11/15 Møtedato: 26.08.15 Saksbehandler: Willy Gill

Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 11/15 Møtedato: 26.08.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 11/15 Møtedato: 26.08.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL Vedlegg: 1. Uttalelse

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/191 Anette Nordstaa 240.4

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/191 Anette Nordstaa 240.4 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/191 Anette Nordstaa 240.4 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Rådet for funksjonshemmede 11.11.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. 02.12.2008 kl. 19.00. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Ås bibliotek og Servicetorget.

MØTEINNKALLING. 02.12.2008 kl. 19.00. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Ås bibliotek og Servicetorget. MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom NB! Det vil bli servert en juletallerken og møtestedet kan bli endret. Nærmere beskjed kommer via e-post. 02.12.2008 kl. 19.00 Møtet

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat - FIKS Pb 195 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 14/02128-8 Anne

Detaljer

16/29 16/1360 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /30 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE

16/29 16/1360 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /30 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtedato: 23.08.2016 Tid: 18:00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 20. september 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 20. september 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 20. september 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 80/07 Protokoll fra kontrollutvalgets møte

Detaljer

-- behandler: ERJ/TEI KR INKLUDERINGSDEKRTERIEW ef.: 09/701 MOTTATT 17 MAR2009

-- behandler: ERJ/TEI KR INKLUDERINGSDEKRTERIEW ef.: 09/701 MOTTATT 17 MAR2009 Helsedirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep ARBEIDS- OG 0030 OSLO Deres ref.: Z u 15' J 6 :;:'1 -.)/Ami -- behandler: ERJ/TEI KR INKLUDERINGSDEKRTERIEW ef.: 09/701 Dat 11.03.2009

Detaljer

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Rendalen kommune Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Årsrapport 2016 Innhold Innledning... Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... Saker til behandling... Innkalling av administrative ledere,

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61)

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2015 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) Innhold

Detaljer

MØTEINNKALLING Nesodden kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Nesodden kontrollutvalg MØTEINNKALLING Nesodden kontrollutvalg Møtetid: 10.02.2016 kl. 17:15 Møtested: Møterom Hasle i Tangenten Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 05/16 Dato: 09.11.16 kl. 13.00 15.00 Sted: Rådhuset, Grønne salong FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Martin Reinertsen, medlem Osmund Viken, møtte for Eik

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE ~ FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar Johansen(lauske.kommune.no

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer