Tid: Styret for Helse Vest RHF , 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger"

Transkript

1 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF , 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret: Oddvar Nilsen Leiar Kari Oftedal Lima Nestleiar Helge Espelid Medlem Gisle Handeland Medlem Reidun Korsvoll Medlem Inger Hamborg Medlem Magnar Lussand Medlem Aslaug Husa Medlem Ellen Solheim Medlem Gunvor Sunde Medlem Deltakarar frå administrasjonen: Administrerande direktør Herlof Nilssen Viseadministrerande direktør Helge E. Bryne Fagdirektør Odd Søreide Økonomi- og finansdirektør Per Karlsen Personal- og organisasjonsdirektør Hilde Christiansen Kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal Seniorrådgivar Torunn Nilsen (ref) 1

2 Saker: B 07/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden B 07/2 Godkjenning av protokoll frå styremøte 14. desember 2006 O 07/3 B 07/4 Administrerande direktør si orientering B 07/5 Konsernbudsjett 2007 B 07/6 Rapport frå verksemda pr 31 desember 2006 med prognose for rekneskapstal Investeringar styring, prioritering og fastsetting av investeringsramme og lånebehov for 2007 B 07/7 Protokoll frå Føretaksmøte i Helse Vest RHF 13. februar 2007 B 07/8 B 07/9 B 07/10 B 07/11 B 07/12 B 07/13 B 07/14 B 07/15 B 07/16 B 07/17 O 07/18 B 07/19 Oppdragsdokument 2007 Helse Vest RHF Høyring - Forslag til lov om bruk av levande biologisk materiale frå dyr ved medisinsk behandling av menneske. Tilrettelegging av spesialisthelsetenestetilbodet i Bergensområdet Fedmebehandling i Helse Vest - auka kapasitet Definering av grenseverdiar i styrerapporteringa Etablering av rekneskaps- og lønskontor for Helse Vest RHF, Apoteka Vest HF og Helse Vest IKT AS Administrasjonen i Helse Vest RHF - organisering og fullmaktstruktur Framtidig utbyggingsstrategi for Stavanger universitetssjukehus Forprosjekt nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Helse Stavanger HF Ny hudavdeling i Helse Bergen HF - godkjenning av forprosjekt Årsmelding for 2006 frå det regionale brukarutvalet i Helse Vest Eventuelt Presentasjon av private ideelle sjukehus ved administrerande direktør ved Haraldsplass diakonale sjukehus, Eivind Hansen Administrerande direktør ved Haraldsplass diakonale sjukehus, Eivind Hansen presenterte dei private ideelle institusjonane i Helse Vest: Kjenneteikn på dei private ideelle Har vore med å byggje det offentlige helsevesen i Noreg. Sentral del av sørge for ansvaret lenge. Har vore spydspissar i utvikling av delar av helsetilbodet. Eventuelt overskot vert brukt i institusjonen. Aksjar som ikkje kan seljast og stiftingar under offentleg kontroll. Har stilt og stiller bygningsmasse og innhaldsrike institusjonar til disposisjon for det offentlige helsevesen. Verdimessig motivert - diakonale, frivillige og omsorg for pasient og brukarar. Ideelle institusjonar er ein rikdom for det norske samfunn som: 2

3 Engasjerer mange frivillige Bidreg til verdidebatt og refleksjon Produserer tenester for medmenneske Er med i utvikling av offentlege tenester Sikrar mangfald og alternativ for brukarane Har 1928 tilsette, fordelt på 1392 årsverk Har ei årsomsetning på 956 mill. Har utbyggingsplanar i på 993 mill. I tillegg kjem rusinstitusjonane som i stor grad er ideelle. Dei Private Ideelle i Helse Vest er: Haraldsplass Diakonale Sykehus Hospitalet Betanien NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus Haugesund santitetsforenings revmatismesykehus NKS Bjørkeli døgnavdeling Solli Sykehus Jæren DPS Utbyggings- og utviklingsplaner for private ideelle i Helse Vest Alle har ulike utviklings- og utbyggingsplanar knytt til: Opptrappingsplanen i psykiatri. Utbygging av rehabiliteringskapasitet. Fornying av utdatert bygningsmasse. Kapasitet til å møte utfordringsbildet. Ideelle kan og vil Vidareutvikle eksisterande verksemder i nær dialog og samhandling med RHF og helseføretak. Ta opp nye utfordringar innan helsetenesta som ideelle har særlige føresetnadar for. Utfordre det offentlige på verdiar, pasientgrupper, metodar og tiltak. Sikre eit mangfald av tilbod til pasientar og andre brukarar. Kvifor satsar vi? Vi vil gjere godt for pasientar og andre brukarar! Vi meiner vi har noko å bidra med i utviklinga av helsetenestene. Vi vil levere kvalitet med basis i vårt verdigrunnlag. Vi får mykje utav ressursane! B 07/001 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styret si eigenevaluering og vurdering av administrerande direktør: Styreleiar orienterte om at styret si eigenevaluering og vurdering av administrerande direktør vil bli gjennomført etter neste styremøte 7. mars. Det vil bli ei eiga samling for styret umiddelbart etter styremøtet. Følgjande dokument var delt ut i møte: Styresak 07/007 B Protokoll frå Føretaksmøte i Helse Vest RHF 13. februar

4 Styresak 07/010 B Tilrettelegging av spesialisthelsetenestetilbodet i Bergensområdet - Vedlegg 2: Styrevedtak frå styra i Helse Bergen HF og Haraldsplass diakonale sjukehus Skriv og meldingar: Brev frå HOD, dagsett : Innkalling til føretaksmøte i Helse Vest RHF 13. februar 2007 Brev frå HOD, dagsett : Sammanslåing av Helse Sør RHF og Helse Øst RHF og økonomi Oppdatert program til styresamling for RHF-styret og HF-styra 15. februar Følgjande saker vart meldt til sak 019/07 - Eventuelt: Helse 2020 Utsendt grunnlagsdokument som fundament for føretaksplan og langtidsplan (Ellen Solheim) Nevrokirurgifunksjonen ved Stavanger Universitetssjukehus (Ellen Solheim) Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. B 07/2 Godkjenning av protokoll frå styremøte 14. desember 2006 Styret godkjende og underteikna protokollen frå styremøte 14. desember B 07/3 Administrerande direktør si orientering 1. Føretaksmøte i Helse Vest RHF, Helse Stavanger HF og Helse Bergen HF 22. desember 2006 og føretaksmøte i Helse Fonna HF 26. januar 2007 Administrasjonen viste til utsende protokollar frå føretaksmøta, og orienterte om at eigedommane er solgt. 2. Kapitaltilskot til private ideelle institusjonar Dei private ideelle har gjennom den årlige bestillinga tatt opp utfordringar knytt til nivået på kapitaltilskotet. I samband med bestillinga for 2007 har dei private ideelle fremja krav/ønske om at dei resterande 6,5 mill. kr vert utbetalt med verknad frå På eit møte mellom Helse Vest og representantar frå dei private ideelle 22. januar vart partane samde om å utbetale dei resterande 6,5 millionane kronene dei neste tre åra. Representantane hadde fullmakt til å inngå avtale på vegne av alle dei sju private ideelle verksemda. Dei private ideelle vil få utbetalt 2 mill. kr i 2007, 2 mill. kr i 2008 og dei siste 2,5 mill. kronene i I møtet understreka Helse Vest at ordninga som det no er semje om, inneber at dei private ideelle institusjonane sjølve må finansiere framtidige utbyggingar. Dette vil bli teke med i avtalen for Spesialisthelsetenester ved universiteta Styret ba om at det vart sendt brev til departementet om der Helse Vest ber om at ordninga med finansiering av studenthelseteneste og må gjelde for dei nye universiteta. 4

5 4. Vurdering av behovet for ei vidareutdanning innan området akuttmedisin/prehospitalt arbeid Ut frå dei tilbakemeldingane som er gitt frå helseføretaka framstår det som viktig at ei vidareutdanning innan ambulansefaget blir ei felles nasjonal utdanning forankra i det offentlege utdanningssystemet. Det blir vist til at ei rekke andre land allereie har forankra denne utdanninga i høgskulesystemet. Det blir understreka at det er behov for å gjere ei meir heilskapleg vurdering av det totale utdanningsbehovet innan prehospital akuttmedisin. Sosial- og helsedirektoratet vurderer å arrangere ein konferanse for nærare drøfting av ulike alternativ. Helseføretaka vil bli invitert saman med utdanningsinstitusjonane og arbeidsgivar- og arbeidstakarorganisasjonane. Dei einskilde høgskulane kan sjølv ta initiativ til vidareutdanningar som blir etterspurt frå helseføretaka. På denne bakgrunn synes det no ikkje riktig at Helse Vest RHF skal ta noko initiativ til ei slik utdanning ved Høgskulen i Haugesund. 5. Individuell plan Riksrevisjonen sine merknadar Administrasjonen viste til utsendt notat. Styret var opptatt av at ein må tilstrebe stadig betre talgrunnlag og praksis for å få lik rapportering. 6. Legemiddelassistert rehabilitering ved LAR-Rogaland Helse Vest har eit overordna ansvar for LAR-tilbodet og har hatt og vil ha jamlege oppfølgingsmøte med Frelsesarmeen for å betre tilbodet. Som for alle rustiltaka har det tatt noko tid å tilpassa seg regelverket for spesialisthelsetenesta. For LAR-sentra har det vore ei ekstra utfordring, fordi ein her også har eit eige regelverk å halda seg til. Helse Vest ser det såleis også som viktig at verksemda vert vurdert i eit varsla tilsyn frå Helsetilsynet i Rogaland. Det har ikkje kome opp forhold som skulle tilseie at drifta ikkje er eller har vore forsvarleg eller at avtala er misleghalden frå Frelsesarmeens side. Det kan likevel vere aktuelt å endre dagens organisering av tilbodet. Dette må vurderast samla mellom anna med bakgrunn i den nye forskrifta til pasientrettighetslova, dei nye retningslinene og den regionale planen for tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Helse Vest RHF vil i samarbeid med institusjonen vurdere alle tilhøve ved organisering og drift for dermed å sikre eit godt tilbod til pasientane. Helse Vest har bedt om at LAR-Rogaland vurderer verksemda med tanke på å styrkje denne. Når gjennomgangen av LAR-Rogaland er gjennomført ønskja styret å få lagt fram ei ny sak som belyser følgjande: Organisering av tilbodet - Kan/bør LAR-behandling leggjast til sjukehusa? Integrasjon mellom fagfelta - Samarbeid psykiatri/rus/somatikk Læring og meistring og brukarmedverknad for rusmiddelavhengige Vurdere erfaringane frå Helse Midt med eige HF for rusomsorg Sak om forskingsprogram innan rusfeltet vil bli lagt fram for styret i april. 7. Helse Vest etter 5 år kva har vi oppnådd? Notatet Helse Vest etter 5 år kva har vi oppnådd? ligg på Helse Vest sine nettsider. Notatet er ei oppsummering av resultat på viktige område i reforma har vart. Styreleiar oppfordra styret til å bruke notatet i presentasjonar og kontakt med ulike aktørar. 5

6 8. St. meld. Nr. 13 ( ) Et aktivt og langsiktig eierskap Administrasjonen viste til utsendt Stortingsmelding. 9. Årsrapport 2006 Styret slutta seg til at Årsrapporten for 2006 blir utarbeidd etter same mal som tidlegare. Styret gav tilbakemelding på delar av notatet Helse Vest etter 5 år kva har vi oppnådd? bør innarbeidast i årsrapporten. 10. Forlik arbeidstvistsak praktisering av pensjonsgivande tillegg Administrasjonen orienterte om forliket som NAVO har inngått med LO v/fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund knytt til arbeidstidsordningar tilbake til Forliket fører til ein ekstrakostnad for Helse Vest i 2006 på 48 millionar kr. 11. Evaluering av ordningar med fellestransport Styret oppfatta notata frå HFa som ei tilbakerapportering og ønskja ei meir omfattande evaluering av ordninga for å sjå på korleis vi kan sikre styring med ordningane og eit godt tilbod til pasientane. 12. Forlik i rettstvist mellom Yara og Helse Vest RHF Administrerande direktør viste til tidlegare orienteringar vedrørande søksmål mot Helse Vest RHF frå Yara Industrial AS. Saka blei reist ved stemning av 30. oktober 2006 og gjaldt krav om skadebot for brot på kontrakt om distribusjon av medisinsk gass til heimebasert oksygenterapi. Partane var kalla inn til rettsmeklingsmøte onsdag 17. januar Under rettsmeklingsmøtet blei det inngått utanrettsleg forlik. Saka er med dette avslutta og inneberer at Yara Industrial har fråfalla krav om skadebot. 13. Rentebinding av lån til investeringar Etter ei samla vurdering og i samråd med helseføretaka har Helse Vest pr. 1/1 bunde renta på 5 år for dei lån som blei konvertert til langsiktig lån. Lånebeløpa utgjorde kr 27,6 mill og 209,3 mill. Fordelinga mellom fast og flytande del av låna utgjer no føljande: Saldo Rente Fordeling Serielån tatt opp før Fast Konvertert låneopptak Fast Konvertert låneopptak Fast Konvertert låneopptak Fast Avdrag Sum fastlån Fast 61,1 % Vidareført byggelån pr. 1/ Flytende 38,9 % SUM ,0 % Administrerande direktør informerte styret i Helse Vest om dei disposisjonane som blir gjort i samband med framtidig rentebinding. 14. Bankavtale Etter nasjonalt anbod er det avklart at vår nye bankavtale vil bli med DNBNor. 6

7 15. Landsverneplan Prosjektet har presentert ein foreløpig oversikt over bygg/anlegg som er aktuelle for å inngå i verneplanen. Gruppe A er bygg/anlegg som har høg verneverdi på landsbasis og som med stor sannsynlegheit vil inngå i endeleg verneplan. For Helse Vest gjeld dette følgjande eigedommar: Førde Sentralsjukehus(Førde), Jonatunet (Fonna), Deler av Haukeland Universitetssjukehus (Bergen), Tronvik, Psykiatrisk klinikk (Førde), Stord sjukehus (Fonna). 16. Orientering om relevante lover og myndigheitskrav Administrasjonen viste til utsendt notat 17. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker Administrasjonen viste til utsendt notat 18. Oversikt over høyringar Administrasjonen viste til utsendt notat Styret tok meldingane til orientering B 07/4 Rapport frå verksemda pr 31 desember 2006 med prognose for rekneskapstal Førebels resultat for 2006: Årsprognose: A Årsbudsjett: B Avvik: = A-B Siste årsreknskap Apoteka Vest 5,500 1,400 4, Helse Bergen -278,993-70, , ,929 Helse Fonna -77,845-17,101-60,744-36,063 Helse Førde -77,013-42,401-34,612-57,401 Helse Stavanger -89,714-8,603-81,112-3,238 Helse Vest (Mor) -53,846-71,207 17,361-49,200 Kjøp av helsetenester 200, ,197-10, ,171 Helse Vest IKT 5, ,346-7,161 Sum -366,311 1, , ,866 7

8 Estimatendringar - resultatprognose for heile året Helse Vest (føretaksgruppa) Resultatprognose for hele året Estimat Budsjett Resultat i heile tusen JUNI AUG OKT DES 2006 Helse Stavanger HF Helse Fonna HF Helse Bergen HF Helse Førde HF Apoteka Vest HF Helse Vest IKT Kjøp av helsetenester Helse Vest RHF Sum resultat *) Styret beklaga at Helse Vest sitt resultat for 2006 ser ut til å bli langt dårlegare enn forventa og var opptatt av at prognosearbeid og økonomistyring i helseføretaka må bli betre. Styret slutta seg til følgjande opplegg for økonomistyring i 2007: Oppfølgingsmøte med Hfa kvar månad (utanom januar og juli) med styreleiar, administrerande direktør, økonomidirektør i RHF og HF For å understøtte arbeidet i styra med å nå resultatkrava, vil RHF ha fokus på lågare nivå i HFa i 2007 med rapportering på tiltak på nivå under klinikk Rapportering på ansvar, plan, planlagt effekt pr månad, realisert effekt pr månad, tiltak for å korrigere avvik Styra i HFa må formulere tydelegare tiltak Tiltaka må bli sette i verk snarast råd: Månadleg rapportering til RHFet på tiltak er iverksett. Første rapportering: 20. februar Planane skal vise tiltak, framdrift, innsparingar og ansvarsplassering slik at det kan etterprøvast Rutinar for handtering av avvik skal klargjerast 1. Styret tok verksemdsrapport pr. 31. desember 2006 med prognose for rekneskap 2006 til orientering. B 07/5 Konsernbudsjett 2007 Helse Vest la i møtet den 8. november 2006 fram sak 099/06 B Inntektsfordeling 2007 og førebels resultatkrav Det vart under punkt 3 i vedtaket fastsett følgjande resultatkrav for 2007: Tal i heile mill kronar Stavanger Fonna Bergen Førde Apoteka IKT RHF Total Resultatkrav Helseføretaka har med basis i inntektsramma 2007 samt fastsett resultatkrav behandla og vedtatt sine budsjett for 2007 i dei respektive styra. Helse Vest legg med basis i desse vedtaka fram sak om konsernbudsjett Denne saka tar opp i seg endringar i inntektsramma som følgjer av oppdragsdokumentet frå eigar og som ikkje var innarbeida i sak om inntektsfordeling I tillegg er resultatkravet frå eigar på kr 305 mill i underskot innarbeida i konsernbudsjettet. Endringa i resultatkravet på kr 25 mill foreslåast handtert ved at det i budsjettet til Kjøp av helsetenester blir innarbeida ein 8

9 uspesifisert post på kr 25 mill slik at resultatet her blir eit underskot på kr 25 mill. Denne posten må sjåast opp mot dei krav som blir stilt i bestillinga frå eigar samt forhold som Helse Vest har blitt kjend med etter budsjettbehandlinga i november Det er og gjort oppdatering for budsjetterte DRG poeng for Det samla nivå på DRG poeng ligg innafor bestillinga frå eigar. I tillegg er det gjort fordeling av budsjettpostar som ikkje var tatt omsyn til under sak 099/06 B. Regjeringa legg fram proposisjon om auka basisløyving for 2007 på totalt kr 800 mill. Det er føreslått at Helse Vest får kr 100 mill av denne løyvinga. I tillegg foreslår regjeringa at kr 50 mill blir nytta til lokalsjukehusprosjekt og kr 50 mill til rustiltak. Helse Vest har i denne saka innarbeida denne ekstra løyvinga, men det må takast atterhalt for endeleg godkjenning i Stortinget. 1. Konsernbudsjett 2007 for føretaksgruppa Helse Vest blir vedtatt med følgjande resultatkrav for føretaka: Helse Helse Helse Helse Helse Vest Kjøp av Helse Vest Tal i heile mill. Stavanger Fonna Bergen Førde Apoteka IKT helsetenester administrasjon Konsern Resultatkrav Inntektsramma som blei vedtatt under sak 99/06 B blir justert i tråd med endringane som følgjer av tabellen under. Helse Helse Helse HelseHelse Vest Inntektsfordelig 2007 Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM SUM inntektsramme (sak 099/06 B) Habilitering og rehabilitering av tiltak for rusmiddelavhengige Endra overslagsløyving ISF inntekt Tilskot til arbeid med vald og traumatisk stress Tilskot til regional legemiddelsenter (RELIS) Ekstraløyving Opptrappingsplan psykiatri Omlegging arbeidsgivaravgift Gjestepasientoppgjer: Uttrekk fra basis fordelt etter produksjon (interne DRG poeng inn i 2006 * 20 % * DRG pris Fordeling av midler til dekning av 20 % kostnad gjestepasientar Reduksjon omfordeling i ramme internt gjestepasientoppgjør Endringar i HF'a sin inntekter/kostnader: Inntekt 40 % fakturering til andre HF i regionen (interne DRG poeng inn i 2007 * 20 % * DRG pris) Kostnad 40 % fakturering fra andre HF i regionen Korreksjon Sum endringar Sum oppdatert inntektsramme

10 Styret tar atterhald for tildeling av ekstra løyving på kr 100 mill då denne ikkje er vedtatt av Stortinget enno. Ekstraløyvinga skal nyttast til å innarbeide ein reservepost i budsjettet til HFa. HFa må fortsett fokusere på tiltak og balansekrav. 3. Administrerande direktør vil foreta nødvendige omdisponeringar av budsjettpostane innafor den totale budsjettramma. B 07/6 Investeringar styring, prioritering og fastsetting av investeringsramme og lånebehov for 2007 Styret i Helse Vest fekk i møte den 6. september 2006 under sak 076/06 O framlagt samla oversikt over alle investeringsprosjekt i Helse Vest. I denne saka blei det gitt ei førebels oversikt over: Det finansielle grunnlaget Helse Vest har for å gjennomføre investeringar Investeringsplanar som er meldt inn frå helseføretaka Investeringane sin innverknad på resultatet Styret fatta følgjande vedtak: 1. Styret tar saka til førebels orientering 2. Helse Vest må saman med helseføretaka foreta ei heilskapeleg gjennomgang av investeringsplanane og sørgje for at desse blir tilpassa den finansielle og driftsøkonomiske ramma som føretaksgruppa har. Det er i St.prp. nr 1 for 2006 varsla sterkare nasjonal styring av investeringsområdet. Som oppfølging av vedtak i føretaksmøtet i januar 2006 blei det gjennomført eit møte med HOD i november for gjennomgang av etablert styrings- og kvalitetssikringsopplegg for investeringsområdet. Denne saka vil gje styret ei tilråding på korleis Helse Vest RHF kan legge sterkare føring på omfang og prioritering av investeringar i helseføretaka for å sikra at føretaksgruppa samla sett tilpassar seg den finansielle og driftsøkonomiske ramma som blir stilt frå eigar. For å gje eit bilde av korleis investeringsplanane i HFa slår inn på resultatet er det her utarbeida ulike scenario. Scenaria under viser korleis auka avskrivingar og rentekostnad påverkar utviklinga i resultatet som følgje av ulike investeringsnivå. Investeringane legg band på den finansielle og det driftsmessige handlingsrommet i mange år framover. Scenaria gjev ein peikepinn på korleis ulike investeringsnivå påverkar resultata i føretaksgruppa over tid. 10

11 Resultatutfordring ved ulik investeringsnivå (Scenario 3) Investeringsnivå = Om lag 2006-nivå fram til 2012, deretter nivå for kapitaltilskot (MTU=250) (Scenario 4) Investeringsnivå = Om lag 2006-nivå fram til 2012, deretter nivå for kapitaltilskot og 200 mill i lån (MTU=200) (Scenario 2) Investeringsnivå = Kapitaltilskot+ lån 550 mill, fra 2014 = kapitaltilskot (Scenario 1) Investeringsnivå = "ønskeliste", fra 2014 = kapitaltilskot' Av scenaria over er det scenario 3 og 4 som over tid gjer ein positiv utvikling på kapitalkostnadene. Det er likevel scenario 4 som synast å vere mest realistisk med tanke å dekke investeringsbehovet i eit lengre tidsperspektiv. Dette inneberer eit årleg investeringsnivå på om lag kr 1,1 mrd. Dette scenariet gjer ein positiv resultatutvikling på sikt samtidig som ein og er i stand til å redusere langsiktig gjeld. Helseføretaka må prioritera innafor gjeldande investeringsprosedyre og fastsett investeringsramme. Frå og med 2007 må føretaka søka om lån til enkeltprosjekt. Føretaka må i tillegg tilpasse investeringsnivået i tråd med tilgjengeleg finansielle midlar. 1. Dei årlege investeringsrammene bør over tid ikkje overstige det finansielle grunnlaget som følgjer av kapitaltilskotet og årleg låneramme på kr 200 mill. Dette inneber at investeringsnivået over tid ikkje må overstige om lag kr 1,1mrd. årleg for konsernet samla. 2. I ein fase fram mot 2013 vil det være behov for å gjennomføre investeringar som overstig kapitalgrunnlaget og det er derfor nødvendig å ta opp lån. Helse Vest vil med basis i vedtatt prioritering søke eigar om lån til enkeltprosjekt 3. Styret setter følgjande øvre ramme for investeringar finansiert i 2007 fordelt på kategoriane under Stavanger Fonna Bergen Førde Helse Vest IKT SUM Nybygg og bygningsmessige investeringar - finansiering i MTU IKT Andre investeringar SUM investeringar Helseføretaka kan omprioritere investeringsramma på MTU og andre investeringar inn mot nybygg og bygningsmessige investeringar. 4. Helse Vest søkjer departementet om lån til prosjekta i tabellen under. Investeringsramma føreset at lånesøknadane blir godkjend. I motsatt fall må helseføretaka omprioritera investeringsramma. Helse Vest vil søkje om lån til følgjande prosjekt: 11

12 Lån 2007 Stavanger Fonna Bergen Førde SUM MOBA BUPA (egen sak) Ferdigstilling av byggningsmessig arbeid og renovering Stord Lab bygget Helse Bergen Parkbygg Sandviken Hudbygg Nordås og DPS Khronsminde Kjøkkenprosjekt Sluttfinansiering Påbygg Sum lånefinansiert investering B 07/7 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 13. februar 2007 Tysdag 13. februar 2007 blei det halde føretaksmøte i Helse Vest RHF. I føretaksmøtet stiller departementet krav som eigar. På spørsmål frå styremedlemmer om korleis styrehonorar vert fastsett, svarte styreleiar at styrehonorar vert fastsett av Statsråden i føretaksmøte. Styret var samde i at endringar i styrehonorar vert vidareført til HF-styra etter prosentvis fordelingsnøkkel. Vedtak (samrøystes, men med protokolltilførsel frå styremedlemmer valt av og blant dei tilsette): Styret tok Protokoll frå Føretaksmøte i Helse Vest RHF 13. februar 2007 til etterretning. Protokolltilførsel frå styremedlemmer valt av og blant dei tilsette (Aslaug Husa, Inger Hamborg, Helge Espelid: Tilsettvalde styremedlemmer i styret for Helse Vest RHF konstaterer at Helse Vest RHF er underfinansiert både drifts- og investeringsmessig. Den erkjente skeivdelinga aukar no ytterlegare gjennom fordelinga av dei ekstra midlane for 2007 til helseføretaka, der Helse Vest får 100 millionar av totalt 800 millionar kroner. Styremedlemmene valt av og blant dei tilsette er vidare kritisk til omstillingar som eine og aleine blir gjennomført i eit forsøk på å oppfylle eigar sine krav til økonomisk balanse. Helseføretaka blir pålagt stadig nye oppgåver utan at friske midlar blir tilført og dei tilsettvalde styremedlemmene er uroa for kvaliteten på tenestene og tilhøva for dei tilsette. Vidare ønskjer dei tilsettvalde styremedlemmene å uttrykke at auka styrehonorar burde ha vore i høve til normal lønsutvikling i perioden B 07/8 Oppdragsdokument 2007 Helse Vest RHF Helse- og omsorgsdokumentet stiller kvart år gjennom eit eige dokument krav til bruk av dei midlane som Stortinget løyver til dei regionale helseføretaka. Dokumentet er i år kalla eit oppdragsdokument. Oppdragsdokumentet kommer i tillegg til dei mål og rammer som gis for verksemda gjennom lover, forskrifter og myndigheitsavgjerder. 12

13 Nasjonal helseplan vil mellom anna vere ei viktig referanseramme for verksemda i Det blir lagt opp til ei sterkare eigarstyring og oppfølging mellom dei regionale helseføretaka og helseføretaka. I oppdragsdokumentet for 2007 legger departementet til grunn ein meir systematisk bruk av nøkkeltal og indikatorar. Nøkkeltala og indikatorane skal nyttast til å måla i kva grad tenestene er i samsvar med måla for helsepolitikken. For nokon indikatorar er det sett bestemte styringskrav mens andre gir grunnlag for å følgja utviklinga. Oppdragsdokumentet inneheld elles ei rekke styringskrav som Helse Vest RHF må følgje opp i styringa av helseføretaka. Styret tok Oppdragsdokumentet 2007 Helse Vest RHF til etterretning. B 07/9 Høyring - Forslag til lov om bruk av levande biologisk materiale frå dyr ved medisinsk behandling av menneske. Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høyring forslag til lov om bruk av levande biologisk materiale frå dyr ved medisinsk behandling av menneske (Xenotransplantasjon). Helse Vest RHF gjev følgjande høyringsuttale: Etter vår vurdering gir forslaget grunnlag for at framtidig xenotransplantasjonar kan organiserast og gjennomførast på ein etisk og vitskapleg korrekt måte. Lovforslaget inneheld ei god regulering av vilkår for klinisk utprøving på dette feltet. Xenotransplantasjonar kan kome til å utgjere eit framtidig behandlingsalternativ for pasientar med livstruande og irreversibel organsvikt. Det er her viktig at eit gjennomarbeida regelverk er på plass i god tid før metoden blir tatt i bruk. Det er viktig med reglar om nøyaktig registrering av kildedyr og personar som får utført xenotransplantasjon samt oppbevaring av biologisk materiale i eigne biobankar. Dette gjer det mogleg å evaluere risiko for overføring av smitte og infeksjonar, jf til dømes Creutzfeldt- Jakobs sjukdom som kan utviklast mange år etter ein transplantasjon. I høyringsnotatet er det peika på viktige innvendingane når det gjeld risiko som Porcint endogene retrovirus (PERV) utgjer. I dei studia der ein prøver å estimere om PERV utgjer ein risiko, så er observasjonstida kort og det er eit relativt sett lite tal individ som har delteke. Det bør difor kome fram betre studiar som evaluerer risikoen før ein kan konkludere med at PERV ikkje vil vere eit problem ved xenotransplantasjon. Helse Vest støttar også forslaget om å oppnemne ei xenotransplantasjonsnemnd som skal trygge at vilkåra i lova blir følgt. Styret støttar lovforslaget. 13

14 B 07/10 Tilrettelegging av spesialisthelsetenestetilbodet i Bergensområdet Helse Vest RHF etablerte i 2003 i samarbeid med Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale sjukehus AS (HDS) eit prosjekt for å sjå på oppgåvedelinga mellom Haukeland universitetssjukehus (HUS) og HDS. Det blei utarbeid ein rapport med kortsiktige og langsiktige tiltak. Det var semje om dei kortsiktige tiltaka, men usemje om deler av den langsiktige strategien. Av dei langsiktige tiltaka var det semje om å samle akuttkirurgien på HUS og styrke indremedisin ved HDS, men usemje om felles akuttmottak for indremedisin på HUS. Rapporten har vore behandla i alle aktuelle styrer. I løpet av hausten 2005 og våren 2006 har Helse Vest RHF hatt prosessar med HDS og Helse Bergen HF for å følgje opp styrevedtak 30/04 omtala over. Ut i frå dette er det utarbeid ei prinsippskisse for tilrettelegging av spesialisthelsetenestetilbodet i Bergensområdet. Styret ved Haralsdplass Diakonale sykehus AS fatta i styremøte følgjande vedtak: Styret ved Haraldsplass Diakonale Sykehus har behandlet sak vedrørende oppgave- og arbeidsdeling mellom Haraldsplass Diakonale Sykehus og Haukeland Universitetssykehus og slutter seg til den løsningen som er presentert i sakspapir fra Helse Vest RHF. Styret legger vekt på at løsningen er fremtidsrettet og at den gir et godt utviklingspotensiale for Nye Haraladsplass. Styret i Helse Bergen HF fatta i styremøte i sak følgjande vedtak: Styret i Helse Bergen sluttar seg til den prinsippskissa som er laga for spesialisthelsetenestetilbodet i Bergensområdet. Saka har vore drøfta med det regionale brukarutvalet, og impliserte kommunar har vore invitert til informasjonsmøte. Styret la vekt på at løysinga er god og framtidsretta, sam at dette er ein samarbeidsmodell som vil integrere dei to nabosjukehusa på ein tettare og betre måte både fagleg og administrativt enn i dag. Styret presiserte og at HDS må levere tenester med dei same krava til kvalitet som eigne helseføretak. Styret i Helse Vest RHF legger framlagte prinsippskisse til grunn for tilrettelegging og utvikling av spesialisthelsetenestetilbodet i Bergensområdet. B 07/11 Fedmebehandling i Helse Vest - auka kapasitet Operasjonskapasiteten for sjukleg overvekt i Helse Vest må styrkast for å sikre at desse pasientane får nødvendig helsehjelp i vår region. Det blir foreslått etablering av kirurgisk verksemd i Helse Fonna HF. Tilbodet skal utviklast og drivast i nært samarbeid med Førde sentralsjukehus. Frå og med 2006 er måltalet 60 fedmeoperasjonar ved Førde sentralsjukehus (FSS) per år. Helse Førde vurderer ei utviding av operasjonskapasiteten. Ved utgangen av 2006 var det 280 pasientar som stod på venteliste for vurdering for operasjon. Pasientane er prioriterte på bakgrunn av medisinske tilleggssjukdommar og graden av overvekt. Dei fleste pasientane kjem frå Helse Vest (95%). Operasjonskapasiteten i Helse Vest ligg noko under det som er etablert i dei andre regionale helseføretaka. Det er lang ventetid både på utgreiing og operasjon, og det har vore fleire tilfelle av fristbrot. 14

15 Helse Fonna HF har etablert ein prosjektorganisasjon for førebuing av tilbod om kirurgisk behandling for sjukleg overvekt i Haugesund. Leiar for regionalt senter i Helse Førde deltek i dette arbeidet. Pasientane som blir operert i Haugesund vil måtte gjennomgå eit førebuande opplegg i regi av Overvektsteamet og Lærings- og meistringssenteret. Dei opererte pasientane vil bli følgt opp ved Overvektspoliklinikken i Haugesund i samarbeid med fastlegen. Haugesund sjukehus vil kunne operere ca 50 pasientar per år foreløpig. 1. Helse Førde, som har regionsfunksjon for behandling av sjukleg overvekt, vidarefører ein operasjonskapasitet på 60 operasjonar i per år. Styret ser positivt på ei viss utviding av kapasiteten i Helse Førde dersom føretaket kan realisere det innan gjeldande ressursramme. 2. Helse Fonna startar med overvektskirurgi i nært samarbeide med Helse Førde som vil ha systemansvaret. Haugesund sjukehus planlegg for inntil 50 operasjonar i året. 3. Førde sentralsjukehus og Haugesund sjukehus utviklar modell for fordeling av pasientar basert på medisinske kriteria. 4. Tilbodet i Helse Fonna skal etablerast innan tilgjengelege ressursar. 5. Styret ber administrerande direktør ta initiativ til å få justert DRG vekta for dei aktuelle inngrepa slik at finansieringsordninga tilsvarer dei reelle kostnadene. B 07/12 Definering av grenseverdiar i styrerapporteringa Ny mal for rapportering til styret i Helse Vest har vore i bruk frå og med august rapporteringa i Omlegginga av styrerapporteringa har gått i retning av meir heilskapeleg rapportering, der både fag, økonomi, medarbeidarar og omdømme er ein del av rapporteringa. Styret i Helse Vest har bedt om at grenseverdiane knytt til dei ulike måleparametra blir vurdert, og at dette blir tatt inn i styringsdokumenta til helseføretaka. Styret tok forslaga til målsettingar og grenseverdiar slik dei går fram av vedlegget til saka til etterretning, og ber om at desse blir lagt inn i styringsdokumenta til dei einskilde helseføretaka for B 07/13 Etablering av rekneskaps- og lønskontor for Helse Vest RHF, Apoteka Vest HF og Helse Vest IKT AS Helse Vest RHF sin kontrakt med Lindorff Accounting om føring av rekneskap og løn går ut 1. oktober Administrerande direktør tilrår i denne saka ikkje å lysa ut nytt anbod, men å utføra desse tenestene i eigenregi frå 1. oktober Helse Vest IKT og Apoteka Vest har òg behov for å vurdere leverandør innanfor løn og rekneskap. Dei har signalisert at dei 15

16 ønskjer å kjøpe tenester frå eit felles rekneskaps- og lønskontor etablert som ei avdeling i Helse Vest RHF. Fleire utgreiingar peiker på at den langsiktige løysinga for produksjon av desse tenestene er eit felles tenestesenter. Både regional utredning i 2002, samt den nasjonale utgreiinga i 2006 der Helse Sør leia arbeidet peikte på at dette er eit område som vil være blant dei første kor ein bør vurdere organisering som ei regional og kanskje også ei nasjonal teneste. Ved å etablera ein felles rekneskaps- og lønsfunksjon for dei tre føretaka vil vi få etablert ein organisasjon som har som oppgåve å levera tenester til kundar og system, og rutinar som støttar opp om dette vil dermed bli etablert frå starten. 1. Styret vedtar å etablera eit felles rekneskaps- og lønskontor som skal levera tenester til Helse Vest RHF, Helse Vest IKT AS og Apoteka Vest HF frå 1. oktober Kontoret vert etablert med sju stillingar ved oppstarten. 3. Kontoret vert etablert som ein del av Helse Vest RHF og rapporterer til økonomi- og finansdirektøren. O 07/014 Administrasjonen i Helse Vest RHF - organisering og fullmaktstruktur Styret har i sak 102/06 B behandla og gjort vedtak om fullmaktstrukturen i Helse Vest RHF. Den saka omfatta fullmaktstrukturen mellom dei leiande organa i det regionale helseføretaket dvs. mellom føretaksmøtet, styret og dagleg leiar (administrerande direktør). Denne saka omhandlar fordelinga av ansvarsområde og tilhøyrande fullmakter internt i administrasjonen. Dette må sjåast på som del av den myndigheit dagleg leiar har i kraft av å utøve den daglege leiinga av verksemda. Styret tok saka om organisering og fullmaktstruktur for administrasjonen i Helse Vest RHF til orientering. B 07/15 Framtidig utbyggingsstrategi for Stavanger universitetssjukehus Spørsmålet om framtidig utbyggingsstrategi for Stavanger universitetssjukehus blei behandla i styret i Helse Stavanger HF , jf sak 71/06. Styret fatta følgjande vedtak: 1. Styret mener at det i et års-perspektiv vil være driftsmessig og økonomisk forsvarlig å bygge ut og bli værende på Våland for å utnytte de investeringar som allerede her er gjort. Likevel mener styret at det ikke vil være hensiktsmessig å bli på Våland i all fremtid. 2. Videre nybygging av SUS, forutsatt at det fremdeles ikke vil være finansielt mulig å etablere et nytt sjukehus, bør skje etter tidligere vedtatt to-sentermodell. Dette må bli en trinnvis utbygging på ny tomt i det tempo som behovet tilsier. 3. En slik nybygging krever forholdsvis store arealer og god infrastruktur, og plasseringen må sees i et 100 års-perspektiv 16

17 4. Det er styrets oppfatning at det er tilstrekkelig tid til å finne et slikt område. Det er viktig at prosessen omfatter hele regionen for å forankre valget av ekspansjonsstedet på en trygg måte. 5. Saken oversendes Helse Vest RHF for videre behandling. Styret i Helse Stavanger har valt ei balansert løysing kor ein i fyrste omgang konsentrerer seg om nytting og utvikling av noverande sjukehusområde. Det vil på den eine sida no ikkje vere realistisk å bygge eit heilt nytt sjukehus på ei ny tomt. På den andre sida må ein vere open for at noverande tomteområde sjølv med ei viss utviding ikkje vil vere tilstrekkeleg i eit lengre perspektiv slik ein kan forventa utviklinga vil vere. Utbygging på ei ny tomt vil ligge lengre fram i tid. Det vil likevel vere riktig å starte eit arbeid med å kartlegge mogelige alternativ tidlig. Det er naturleg at Helse Vest RHF i samarbeid med Helse Stavanger HF tar initiativ til ei slik kartlegging i nært samarbeid med aktuelle aktørar. 1. Styret for Helse Vest RHF sluttar seg til framtidig utbyggingsstrategi for Helse Stavanger HF slik det går fram av styresak 71/06 i Helse Stavanger HF. 2. Helse Vest RHF tar i samarbeid med Helse Stavanger HF initiativ til kartlegging av alternative tomteområdet overfor aktuelle aktørar. 3. Helse Vest RHF tar i samarbeid med Helse Stavanger initiativ til ei fornya vurdering av framtidig behov for tenester. B 07/16 Forprosjekt nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Helse Stavanger HF Styret i Helse Vest RHF behandla sak om skisseprosjekt for nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i møte , jf sak 39/06. Styret fatta følgjande vedtak: 1. Styret godkjenner vidare planlegging av nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Helse Stavanger basert på gjennomført skisseprosjekt/konseptfase. 2. Styret legg til grunn at prosjektet kan vidareførast til forprosjekt innafor dei investerings- og driftskalkylar som ligg føre i saka. Dette utgjer: a. Investeringskostnad på kr 184 mill b. Auka netto driftskostnad pr år på kr 46 mill 3. Auka driftskostnadar må dekkast innafor Helse Stavanger HF sitt budsjett og føretaket sin del av nye midlar i opptrappingsplanen for psykisk helse. 4. Helse Stavanger HF må i samband med forprosjektet leggja fram ei økonomisk kalkyle som viser korleis føretaket kan finansiera drifta av bygget med opptrappingsmidlar og eigne midlar og samtidig innfri eit resultatkrav i balanse. 5. Helse Stavanger HF må og i samband med forprosjektet utarbeide ei samla oversikt over investeringsprosjekta som viser korleis desse vil påverke den samla driftsøkonomien og korleis dette finansielt kan gjennomførast. 6. Saka blir lagt fram på nytt for godkjenning etter gjennomført forprosjekt Det ligg no føre eit forenkla forprosjekt. Styret i Helse Stavanger behandla dette i møte og fatta følgjande vedtak: Styret godkjenner forprosjekt for nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatri på Våland som beskrevet i vedlagte saksframlegg Styret ber om at saken oversendes Helse Vest RHF for endelig godkjenning. 17

18 Styret forutsetter at det legges fram styringsdokument for prosjektet før det inngås bindende kontrakter. Saka er i brev av sendt Helse Vest RHF til behandling. Byggeprosjektet inneheld: poliklinikk akuttpost for barn med dag- og døgnplassar behandlingspost for barn med dag- og døgnplassar behandlingspost for ungdom med dag- og døgnplassar familiepost lokale for mobilt team (MoT) barn, ambulant team ungdom og autismeteam kontor for behandlarar og sekretær frå eksisterande sengepostar for ungdom Investeringskostnaden er no berekna til kr 210 millionar kroner, og årlege netto driftskostnader er berekna å auke med 36,8 millionar kroner. Anbodsgrunnlag kan være klar for utsending tidleg i Byggestart kan finne stad sommaren/hausten Styret for Helse Vest RHF godkjenner forenkla forprosjekt for nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Helse Stavanger HF. Bygget må realiserast innafor ei kostnadsramme på kr 210 mill (prisjustering pr des. 2006). Auka kostnadar avskrivingar, renter og drift må dekkast innafor inntektsramma til Helse Stavanger og nye midlar i opptrappingsplanen for psykisk helse. Drifta av bygget må tilpassast føretaket inntektsrammar. Styret i Helse Stavanger HF har ansvar for gjennomføring av prosjektet innan kostnadsramma. Vidare framdrift i prosjektet føresett at lånefinansieringa av prosjektet er avklara. B 07/17 Ny hudavdeling i Helse Bergen HF - godkjenning av forprosjekt I arealplan/utbyggingsplan for Helse Bergen inngår også oppgradering av lokala for hudavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus. Hudavdelinga held i dag til i gamle, nedslitne lokale i Hudbygget og tilhøyrande brakkebygg. Etter planen skal hudavdelinga flyttast til oppgraderte lokale i Lungebygget. Hudbygget skal deretter rivast for å gi plass til det planlagde kreftsenteret. Det ligg no føre forprosjekt for oppgradering av Lungebygget slik at dette kan nyttast av hudavdelinga. Prosjektet medfører ei fullstendig oppgradering av om lag 3000 kvm bygningsmasse. Hudavdelinga sitt areal i dag er om lag 250 kvm mindre. Dei nye lokala erstattar noverande lokale og prosjektet har ikkje nokon innverknad på tenestetilbodet i regionen elles. Prosjektet er kostnadsberekna til 61 mill. kr. Dette vil gi ei årleg utgift for helseføretaket på om lag 4,4 mill. kr til avskriving og rentekostnader. Arbeidet kan starte våren 2007 og vil kunna stå ferdig etter om lag 12 månadar. 18

19 Helse Vest RHF godkjenner forprosjekt for oppgradering av Lungebygget til nye lokale for hudavdelinga i Helse Bergen HF med ei kostnadsramme på 61 mill. kr. Auka kostnadar som følgje av prosjektet må dekkast innafor inntektsramma til Helse Bergen HF. Styret i Helse Bergen HF har ansvar for gjennomføring av prosjektet innan for kostnadsramma. Vidare framdrift i prosjektet føresett at lånefinansieringa av prosjektet er avklara. B 07/18 Årsmelding for 2006 frå det regionale brukarutvalet i Helse Vest Det regionale brukarutvalet har utarbeidd årsmelding for Leiar av regionalt brukarutval, Ingrid Mällberg presenterte brukarutvalet si årsmelding for Årsmelding for 2006 frå det regionale brukarutvalet vart tatt til orientering. 07/019 Eventuelt Helse 2020 Utsendt grunnlagsdokument som fundament for føretaksplan og langtidsplan (Ellen Solheim) Ellen Solheim deltok på Helse 2020 strategisamlinga i Stavanger. Dette var ikkje komme med på oversikten i utsendt grunnlagsdokument, og vil bli korrigert ved event. revisjon av dokumentet. Nevrokirurgifunksjonen ved Stavanger Universitetssjukehus (Ellen Solheim) Ellen Solheim stilte følgjande spørsmål: Det har i 2007 vært full nevrokirurgisk vaktdekning ved Stavanger Universitetssjukehus på kveld og natt. Jeg er imidlertid gjort kjent med at Helse Bergen ikke har levert på dagtid ihht. gjeldende samarbeidsavtale. Av de totalt lovede 21 arbeidsdager årets første seks uker, Har Helse Bergen kun sørget for å levere nevrokirurg i 10 dager - dvs. i underkant av 50% av det som avtalen forplikter dem på. Det har også vært et problem at forfall fra Bergens side ikke blir meldt på forhånd, slik at tilbudet til pasientene blir svekket. Jeg har i tillegg hørt at Helse Bergen ved nevrokirurgisk avdeling har meddelt at de ikke kommer til å sørge for bemanning i tråd med gjeldende samarbeidsavtale etter 1. mars i år, noe som skal være begrunnet med manglende ressurser i Helse Bergen. Styret vårt har nå nylig slått fast at samarbeidsavtalen fra 2005 skal gjelde inntil sakkyndig utvalg har levert rapport om funksjonsfordelingen mellom Helse Bergen og Helse Stavanger og styret eventuelt finner grunnlag for å gjøre endringer i dagens avtale. Dette forplikter Helse Bergen til å levere, noe som også ble presisert i foretaksmøtet 1. desember

20 Jeg spør på dette grunnlag hva Helse Vests ledelse vil bidra med for å få Helse Bergen til å overholde sin del av samarbeidsavtalen samt hvilke konsekvenser det vil få, dersom Helse Bergen ikke oppfyller sine forpliktelser. Administrasjonen viste til administrerande direktør i Helse Stavanger HF sitt innlegg i Rogaland Avis den 3. februar, der han skriver at avtalen fungerer tilfredstillande. Administrerande direktør informerte og om at Helse Vest har fått melding om at det ikkje har vore full bemanning på alle dagvakter i Helse Stavanger HF, og at dette er tatt opp med Helse Bergen. Det vart vidare understreka at administrerande direktør i Helse Stavanger eller Helse Bergen ikkje har meldt avvik på samarbeidsavtalen til Helse Vest. Styret la vekt på at ansvaret for oppfølging av samarbeidsavtalen er plassert i føretaksmøta med Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF 1. desember Styret forventar at helseføretaka følgjer opp dette ansvaret, og melder avvik om dei ikkje får til samarbeidet. HFa har moglegheit for å gjere tilpassingar innafor avtalen viss dei er samde om det. Skriv og meldingar Følgjande skriv og meldingar var sendt ut til styret: Brev frå LMI til HOD, dagsett Vedr. retningslinjer for samhandling mellom legemiddelindustri og helsetjenesten Brev frå HOD til RHFa, dagsett Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte Brev frå HOD til Norsk smerteforening, dagsett Smerteklinikkene og den økonomiske situasjonen Brev frå HOD til Stortingets president, dagsett Spørsmål nr. 416 til skriftleg svar frå helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad Brev frå KFO medlemmene Stord sjukehus kopi til styret i Helse Vest RHF, dagsett , Sommerstenging av Stord sjukehus Brev frå Allmennlegeutvalget i Stord og Fitjar kommuner, dagsett Angående varslede kutt i tilbudene ved Stord sjukehus Brev frå Fellesforbundet avd. 57 til styret i Helse Fonna HF, dagsett Kutt i viktige helsetilbud i distriktene Brev frå Rogaland Fylkeskommune til styret i Helse Fonna HF, dagsett Budsjett i Helse Fonna Brev frå Hardangerrådet til Helse Vest RHF, dagsett , Pressemelding Helseføretak situasjonen i Helse Vest Brev frå Bergen kommune til Helse Vest RHF, dagsett Forslag til budsjett. Foreslåtte nedskjæringer ved Kvinneklinikken Pressemelding fra Sykehusaksjonen - kopi til Helse Vest RHF, dagsett Nordfjord sjukehus Brev frå Førde kommune til Helse Førde, dagsett Budsjett for Helse Førde 2007 Brev frå Sogn Regionråd til Helse Førde, dagsett Helse Førde sitt budsjett for 2007 fråsegn frå Sogn regionråd 20

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 23.01.2008 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringar og lån 2008 med 5-årig investeringsplan Arkivsak Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03.

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009 Styresak 027/09 B Styremøte 04.03. 2009 Bakgrunn:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Skisseprosjekt nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Helse Stavanger

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Skisseprosjekt nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Helse Stavanger Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 23.03.2006 Sakshandsamar: Saka gjeld: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Skisseprosjekt nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Styresak. Terje Arne Krokvik Førebels inntektsfordeling 2008 og førebels resultatkrav 2008. Styresak 061/07 B Styremøte 27.06.

Styresak. Terje Arne Krokvik Førebels inntektsfordeling 2008 og førebels resultatkrav 2008. Styresak 061/07 B Styremøte 27.06. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.06.2007 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Førebels inntektsfordeling 2008 og førebels resultatkrav 2008 Styresak 061/07 B Styremøte

Detaljer

Styresak. Saka gjeld: Investeringar tilpassing av investeringsplanar i høve til finansielt og driftsmessig grunnlag (nytt investeringsregime)

Styresak. Saka gjeld: Investeringar tilpassing av investeringsplanar i høve til finansielt og driftsmessig grunnlag (nytt investeringsregime) Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 01.12.2008 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringar tilpassing av investeringsplanar i høve til finansielt og driftsmessig

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF Onsdag 15. mai 2013 kl. 15.10 blei det halde føretaksmøte per telefon i Helse Stavanger HF. Saksliste: 1. Føretaksmøtet blir konstituert 2. Godkjenning av

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem

Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF STAD: HELSE VEST RHF MØTETIDSPUNKT: 22. DESEMBER 2015 kl. 1230-1430 DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Tone Berentsen Steinsvåg Olin Johanne Henden

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar

Detaljer

Notat. Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 22.01.2015, kl. 10:00 14:30 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 26.08.2011, kl. 10.00 11.55 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Clara

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012

Styresak. Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 30.05.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Revidert nasjonalbudsjett 2012 Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS. Styresak 102/05 B Styremøte 23.11. 2005

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS. Styresak 102/05 B Styremøte 23.11. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 14.11.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS Styresak 102/05 B Styremøte 23.11.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.01.2010. Saka gjeld: Langtidsbudsjett 2010-2014 med investeringsbudsjett 2010

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.01.2010. Saka gjeld: Langtidsbudsjett 2010-2014 med investeringsbudsjett 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.1.21 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Langtidsbudsjett 21-214 med investeringsbudsjett 21 Arkivsak 29/414/ Styresak 9/1 B Styremøte

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 18.10.05 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet Styresak 92/05 B Styremøte 27.10.

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen Protokoll frå styremøtet i Helse Tid: 3. mars 2015 kl. 12.00 16.00 Møtestad: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland,

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF

Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 07.04.2015 SAKSHANDSAMAR: SAKA GJELD: Styremedlemmer Helse Vest Innkjøp HF Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF ARKIVSAK: 2015/1486 STYRESAK: 02/15 STYREMØTE:

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Haukelandsbakken 45, Solstua MØTETIDSPUNKT: 27. mars, kl. 10.00 14.00 Seminar for styremedlemer kl. 08.30 10.00 Tema: Leiinga i Helse Bergen - leiing og

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 19.08. 2013 Møtestad: Telefonmøte Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Aud Berit Alsaker Haynes Ohene Aboagye Tom Guldhav Gerd Dvergsdal Torill Selsvold Nyborg

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 03.10.2012 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Aud Berit Alsaker Haynes Ohene

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: 15.12.2011 Møtestad: Scandic Neptun Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Tid: 16.03.2012 Møtestad: Scandic Bergen Airport, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild Osmundsen Clara Øberg Wenche

Detaljer

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020.

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020. Vedlegg 1 TABELLOVERSIKT Kapittel 3. Mål og utfordringar Tabell 1a Venta befolkningsutvikling 2010 2025 etter helseføretak Endring 2010 2015 Endring 2010 2020 Endring 2010 2025 Helseføretak 2010 2015 2020

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse HF Tid: 23. oktober 2008, kl. 09.00 11.05 Stad: Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster Styremøtet var ope for publikum og presse. Følgjande saker var lagt fram til behandling:

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 29.11.2006, 11:30-13:30 Møtestad: Nådlandskroken 11, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret: Oddvar Nilsen Leder Kari Oftedal

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Fredag 17. juni 2005, kl 1000 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 61/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: Møtestad: Clarion Hotel Admiral, C. Sundtsgt. 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 10.01.2013 kl. 10.00 15.00 Møtestad: Rica Maritim Hotel Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Inge

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 31.01.2006 Sakshandsamar: Saka gjeld: Per Karlsen VAL AV KONTROLLKOMITÉ Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styret handsama sak 54/05

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

Referat frå møte i regionalt brukarutval

Referat frå møte i regionalt brukarutval Referat frå møte i regionalt brukarutval Møtetidspunkt: 7.mai kl. 13.00-15.00 og 16.30-17.30 Møtestad: Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo Sak 26/13 Godkjenning av innkalling og protokoll frå førre møte Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF Tid: 7. juni 2007, kl. 9.00-12.10 Stad: Haukeland Universitetssjukehus, Personalkantina, møterom Ulriken Frå styret: Ranveig Frøiland, styreleiar Mabel Wiik Kari

Detaljer

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø SAKA GJELD: Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF STAD: Nye Victoria Hotel, Turngaten 3, 1606 Fredrikstad MØTETIDSPUNKT: 27. mai 2015, kl. 09.00 12.00 Styremøtet var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styremøte 07.05. 2008 2007/617/ Styresak 040/08 B

Styresak. Arkivsak Styremøte 07.05. 2008 2007/617/ Styresak 040/08 B Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 28.04.2008 Sakhandsamar: Leif Johan Røthe, Terje Arne Krokvik, Hans Stenby Saka gjeld: MOBA 3. etasje innreiing Helse Stavanger HF Arkivsak

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 12.12.2012, kl. 15:00 18:40 Møtestad: Quality Hotel Sogndal, Gravensteinsgata 5, Sogndal Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn

Detaljer

Styreinstruks for Helse Vest RHF

Styreinstruks for Helse Vest RHF Styreinstruks for Helse Vest RHF 1. Formål med instruksen. Instruksen trekkjer rammene for styret sitt arbeid og byggjer på lova om helseføretak og vedtektene for Helse Vest RHF. Formålet med instruksen

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF 05.09.2007, 10:00-15:00 Møtestad: Rica Maritim Hotell, Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret:

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Styresak. Kåre Mentz Lysne/ Vidar Vie Førebels investeringsplan 2011 Helse Førde HF. Arkivsak 2010/2389 Styresak 064/10 A Styremøte 22.10.

Styresak. Kåre Mentz Lysne/ Vidar Vie Førebels investeringsplan 2011 Helse Førde HF. Arkivsak 2010/2389 Styresak 064/10 A Styremøte 22.10. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.10.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kåre Mentz Lysne/ Vidar Vie Førebels investeringsplan 2011 Helse Førde HF Arkivsak 2010/2389 Styresak

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 13.01.2011 kl. 09.00-10.30 Møtestad: Telefonstyremøte, Møterom psykisk helsevern, underetg. Haugesund sjukehus Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1 Fokusområda 20 Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 20 AD si orientering pkt. 1 Fokusområde 20 Styret valde både i 20 og 20 å fastsette fokusområde for å rette merksemda mot særskilte område innanfor

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 27.11.14 kl. 09.00 12.00 Møtestad: Rica Maritim Haugesund Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde Brit Christiansen

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Tid: 04.05.2012 Møtestad: Sjukehusapoteka Vest, Møllendalsbakken 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild Osmundsen

Detaljer

Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning 2014, behandling av årleg melding 2014 med meir.

Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning 2014, behandling av årleg melding 2014 med meir. Protokoll frå føretaksmøte 30. april 2015 Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning 2014, behandling av årleg melding 2014 med meir. Innhald Sak 1

Detaljer

Styresak. Terje Arne Krokvik Handtering av lån eventuell rentebinding. Styresak 115/05 O Styremøte 14.12. 2005

Styresak. Terje Arne Krokvik Handtering av lån eventuell rentebinding. Styresak 115/05 O Styremøte 14.12. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 05.12.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Handtering av lån eventuell rentebinding Styresak 115/05 O Styremøte 14.12. 2005 Bakgrunn

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Styringsdokument 2014

Styringsdokument 2014 Styringsdokument 2014 1 2 Sammensmelting av foretaksprotokoll og oppdragsdokument for Helse Vest RHF og egne styringsmål Hver tillitsvalgt og verneombud bør ta seg tid til å lese gjennom styringsdokumentene

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD Stad: Stort møterom, Helse Vest RHF Tid: Tysdag 24. februar 2009, kl 1300 kl 1600 Deltakarar: Aslaug Husa, Leif Johnsen, Reidun Mattingsdal, Janet

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Grunnlaget for samhandlingsreforma Folkehelselova, Kommunal helse- og omsorgstenestelov

Detaljer

STYRESAK: DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYRESAK: 62/15 A STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG

Detaljer