Tid: Styret for Helse Vest RHF , 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger"

Transkript

1 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF , 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret: Oddvar Nilsen Leiar Kari Oftedal Lima Nestleiar Helge Espelid Medlem Gisle Handeland Medlem Reidun Korsvoll Medlem Inger Hamborg Medlem Magnar Lussand Medlem Aslaug Husa Medlem Ellen Solheim Medlem Gunvor Sunde Medlem Deltakarar frå administrasjonen: Administrerande direktør Herlof Nilssen Viseadministrerande direktør Helge E. Bryne Fagdirektør Odd Søreide Økonomi- og finansdirektør Per Karlsen Personal- og organisasjonsdirektør Hilde Christiansen Kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal Seniorrådgivar Torunn Nilsen (ref) 1

2 Saker: B 07/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden B 07/2 Godkjenning av protokoll frå styremøte 14. desember 2006 O 07/3 B 07/4 Administrerande direktør si orientering B 07/5 Konsernbudsjett 2007 B 07/6 Rapport frå verksemda pr 31 desember 2006 med prognose for rekneskapstal Investeringar styring, prioritering og fastsetting av investeringsramme og lånebehov for 2007 B 07/7 Protokoll frå Føretaksmøte i Helse Vest RHF 13. februar 2007 B 07/8 B 07/9 B 07/10 B 07/11 B 07/12 B 07/13 B 07/14 B 07/15 B 07/16 B 07/17 O 07/18 B 07/19 Oppdragsdokument 2007 Helse Vest RHF Høyring - Forslag til lov om bruk av levande biologisk materiale frå dyr ved medisinsk behandling av menneske. Tilrettelegging av spesialisthelsetenestetilbodet i Bergensområdet Fedmebehandling i Helse Vest - auka kapasitet Definering av grenseverdiar i styrerapporteringa Etablering av rekneskaps- og lønskontor for Helse Vest RHF, Apoteka Vest HF og Helse Vest IKT AS Administrasjonen i Helse Vest RHF - organisering og fullmaktstruktur Framtidig utbyggingsstrategi for Stavanger universitetssjukehus Forprosjekt nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Helse Stavanger HF Ny hudavdeling i Helse Bergen HF - godkjenning av forprosjekt Årsmelding for 2006 frå det regionale brukarutvalet i Helse Vest Eventuelt Presentasjon av private ideelle sjukehus ved administrerande direktør ved Haraldsplass diakonale sjukehus, Eivind Hansen Administrerande direktør ved Haraldsplass diakonale sjukehus, Eivind Hansen presenterte dei private ideelle institusjonane i Helse Vest: Kjenneteikn på dei private ideelle Har vore med å byggje det offentlige helsevesen i Noreg. Sentral del av sørge for ansvaret lenge. Har vore spydspissar i utvikling av delar av helsetilbodet. Eventuelt overskot vert brukt i institusjonen. Aksjar som ikkje kan seljast og stiftingar under offentleg kontroll. Har stilt og stiller bygningsmasse og innhaldsrike institusjonar til disposisjon for det offentlige helsevesen. Verdimessig motivert - diakonale, frivillige og omsorg for pasient og brukarar. Ideelle institusjonar er ein rikdom for det norske samfunn som: 2

3 Engasjerer mange frivillige Bidreg til verdidebatt og refleksjon Produserer tenester for medmenneske Er med i utvikling av offentlege tenester Sikrar mangfald og alternativ for brukarane Har 1928 tilsette, fordelt på 1392 årsverk Har ei årsomsetning på 956 mill. Har utbyggingsplanar i på 993 mill. I tillegg kjem rusinstitusjonane som i stor grad er ideelle. Dei Private Ideelle i Helse Vest er: Haraldsplass Diakonale Sykehus Hospitalet Betanien NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus Haugesund santitetsforenings revmatismesykehus NKS Bjørkeli døgnavdeling Solli Sykehus Jæren DPS Utbyggings- og utviklingsplaner for private ideelle i Helse Vest Alle har ulike utviklings- og utbyggingsplanar knytt til: Opptrappingsplanen i psykiatri. Utbygging av rehabiliteringskapasitet. Fornying av utdatert bygningsmasse. Kapasitet til å møte utfordringsbildet. Ideelle kan og vil Vidareutvikle eksisterande verksemder i nær dialog og samhandling med RHF og helseføretak. Ta opp nye utfordringar innan helsetenesta som ideelle har særlige føresetnadar for. Utfordre det offentlige på verdiar, pasientgrupper, metodar og tiltak. Sikre eit mangfald av tilbod til pasientar og andre brukarar. Kvifor satsar vi? Vi vil gjere godt for pasientar og andre brukarar! Vi meiner vi har noko å bidra med i utviklinga av helsetenestene. Vi vil levere kvalitet med basis i vårt verdigrunnlag. Vi får mykje utav ressursane! B 07/001 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styret si eigenevaluering og vurdering av administrerande direktør: Styreleiar orienterte om at styret si eigenevaluering og vurdering av administrerande direktør vil bli gjennomført etter neste styremøte 7. mars. Det vil bli ei eiga samling for styret umiddelbart etter styremøtet. Følgjande dokument var delt ut i møte: Styresak 07/007 B Protokoll frå Føretaksmøte i Helse Vest RHF 13. februar

4 Styresak 07/010 B Tilrettelegging av spesialisthelsetenestetilbodet i Bergensområdet - Vedlegg 2: Styrevedtak frå styra i Helse Bergen HF og Haraldsplass diakonale sjukehus Skriv og meldingar: Brev frå HOD, dagsett : Innkalling til føretaksmøte i Helse Vest RHF 13. februar 2007 Brev frå HOD, dagsett : Sammanslåing av Helse Sør RHF og Helse Øst RHF og økonomi Oppdatert program til styresamling for RHF-styret og HF-styra 15. februar Følgjande saker vart meldt til sak 019/07 - Eventuelt: Helse 2020 Utsendt grunnlagsdokument som fundament for føretaksplan og langtidsplan (Ellen Solheim) Nevrokirurgifunksjonen ved Stavanger Universitetssjukehus (Ellen Solheim) Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. B 07/2 Godkjenning av protokoll frå styremøte 14. desember 2006 Styret godkjende og underteikna protokollen frå styremøte 14. desember B 07/3 Administrerande direktør si orientering 1. Føretaksmøte i Helse Vest RHF, Helse Stavanger HF og Helse Bergen HF 22. desember 2006 og føretaksmøte i Helse Fonna HF 26. januar 2007 Administrasjonen viste til utsende protokollar frå føretaksmøta, og orienterte om at eigedommane er solgt. 2. Kapitaltilskot til private ideelle institusjonar Dei private ideelle har gjennom den årlige bestillinga tatt opp utfordringar knytt til nivået på kapitaltilskotet. I samband med bestillinga for 2007 har dei private ideelle fremja krav/ønske om at dei resterande 6,5 mill. kr vert utbetalt med verknad frå På eit møte mellom Helse Vest og representantar frå dei private ideelle 22. januar vart partane samde om å utbetale dei resterande 6,5 millionane kronene dei neste tre åra. Representantane hadde fullmakt til å inngå avtale på vegne av alle dei sju private ideelle verksemda. Dei private ideelle vil få utbetalt 2 mill. kr i 2007, 2 mill. kr i 2008 og dei siste 2,5 mill. kronene i I møtet understreka Helse Vest at ordninga som det no er semje om, inneber at dei private ideelle institusjonane sjølve må finansiere framtidige utbyggingar. Dette vil bli teke med i avtalen for Spesialisthelsetenester ved universiteta Styret ba om at det vart sendt brev til departementet om der Helse Vest ber om at ordninga med finansiering av studenthelseteneste og må gjelde for dei nye universiteta. 4

5 4. Vurdering av behovet for ei vidareutdanning innan området akuttmedisin/prehospitalt arbeid Ut frå dei tilbakemeldingane som er gitt frå helseføretaka framstår det som viktig at ei vidareutdanning innan ambulansefaget blir ei felles nasjonal utdanning forankra i det offentlege utdanningssystemet. Det blir vist til at ei rekke andre land allereie har forankra denne utdanninga i høgskulesystemet. Det blir understreka at det er behov for å gjere ei meir heilskapleg vurdering av det totale utdanningsbehovet innan prehospital akuttmedisin. Sosial- og helsedirektoratet vurderer å arrangere ein konferanse for nærare drøfting av ulike alternativ. Helseføretaka vil bli invitert saman med utdanningsinstitusjonane og arbeidsgivar- og arbeidstakarorganisasjonane. Dei einskilde høgskulane kan sjølv ta initiativ til vidareutdanningar som blir etterspurt frå helseføretaka. På denne bakgrunn synes det no ikkje riktig at Helse Vest RHF skal ta noko initiativ til ei slik utdanning ved Høgskulen i Haugesund. 5. Individuell plan Riksrevisjonen sine merknadar Administrasjonen viste til utsendt notat. Styret var opptatt av at ein må tilstrebe stadig betre talgrunnlag og praksis for å få lik rapportering. 6. Legemiddelassistert rehabilitering ved LAR-Rogaland Helse Vest har eit overordna ansvar for LAR-tilbodet og har hatt og vil ha jamlege oppfølgingsmøte med Frelsesarmeen for å betre tilbodet. Som for alle rustiltaka har det tatt noko tid å tilpassa seg regelverket for spesialisthelsetenesta. For LAR-sentra har det vore ei ekstra utfordring, fordi ein her også har eit eige regelverk å halda seg til. Helse Vest ser det såleis også som viktig at verksemda vert vurdert i eit varsla tilsyn frå Helsetilsynet i Rogaland. Det har ikkje kome opp forhold som skulle tilseie at drifta ikkje er eller har vore forsvarleg eller at avtala er misleghalden frå Frelsesarmeens side. Det kan likevel vere aktuelt å endre dagens organisering av tilbodet. Dette må vurderast samla mellom anna med bakgrunn i den nye forskrifta til pasientrettighetslova, dei nye retningslinene og den regionale planen for tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Helse Vest RHF vil i samarbeid med institusjonen vurdere alle tilhøve ved organisering og drift for dermed å sikre eit godt tilbod til pasientane. Helse Vest har bedt om at LAR-Rogaland vurderer verksemda med tanke på å styrkje denne. Når gjennomgangen av LAR-Rogaland er gjennomført ønskja styret å få lagt fram ei ny sak som belyser følgjande: Organisering av tilbodet - Kan/bør LAR-behandling leggjast til sjukehusa? Integrasjon mellom fagfelta - Samarbeid psykiatri/rus/somatikk Læring og meistring og brukarmedverknad for rusmiddelavhengige Vurdere erfaringane frå Helse Midt med eige HF for rusomsorg Sak om forskingsprogram innan rusfeltet vil bli lagt fram for styret i april. 7. Helse Vest etter 5 år kva har vi oppnådd? Notatet Helse Vest etter 5 år kva har vi oppnådd? ligg på Helse Vest sine nettsider. Notatet er ei oppsummering av resultat på viktige område i reforma har vart. Styreleiar oppfordra styret til å bruke notatet i presentasjonar og kontakt med ulike aktørar. 5

6 8. St. meld. Nr. 13 ( ) Et aktivt og langsiktig eierskap Administrasjonen viste til utsendt Stortingsmelding. 9. Årsrapport 2006 Styret slutta seg til at Årsrapporten for 2006 blir utarbeidd etter same mal som tidlegare. Styret gav tilbakemelding på delar av notatet Helse Vest etter 5 år kva har vi oppnådd? bør innarbeidast i årsrapporten. 10. Forlik arbeidstvistsak praktisering av pensjonsgivande tillegg Administrasjonen orienterte om forliket som NAVO har inngått med LO v/fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund knytt til arbeidstidsordningar tilbake til Forliket fører til ein ekstrakostnad for Helse Vest i 2006 på 48 millionar kr. 11. Evaluering av ordningar med fellestransport Styret oppfatta notata frå HFa som ei tilbakerapportering og ønskja ei meir omfattande evaluering av ordninga for å sjå på korleis vi kan sikre styring med ordningane og eit godt tilbod til pasientane. 12. Forlik i rettstvist mellom Yara og Helse Vest RHF Administrerande direktør viste til tidlegare orienteringar vedrørande søksmål mot Helse Vest RHF frå Yara Industrial AS. Saka blei reist ved stemning av 30. oktober 2006 og gjaldt krav om skadebot for brot på kontrakt om distribusjon av medisinsk gass til heimebasert oksygenterapi. Partane var kalla inn til rettsmeklingsmøte onsdag 17. januar Under rettsmeklingsmøtet blei det inngått utanrettsleg forlik. Saka er med dette avslutta og inneberer at Yara Industrial har fråfalla krav om skadebot. 13. Rentebinding av lån til investeringar Etter ei samla vurdering og i samråd med helseføretaka har Helse Vest pr. 1/1 bunde renta på 5 år for dei lån som blei konvertert til langsiktig lån. Lånebeløpa utgjorde kr 27,6 mill og 209,3 mill. Fordelinga mellom fast og flytande del av låna utgjer no føljande: Saldo Rente Fordeling Serielån tatt opp før Fast Konvertert låneopptak Fast Konvertert låneopptak Fast Konvertert låneopptak Fast Avdrag Sum fastlån Fast 61,1 % Vidareført byggelån pr. 1/ Flytende 38,9 % SUM ,0 % Administrerande direktør informerte styret i Helse Vest om dei disposisjonane som blir gjort i samband med framtidig rentebinding. 14. Bankavtale Etter nasjonalt anbod er det avklart at vår nye bankavtale vil bli med DNBNor. 6

7 15. Landsverneplan Prosjektet har presentert ein foreløpig oversikt over bygg/anlegg som er aktuelle for å inngå i verneplanen. Gruppe A er bygg/anlegg som har høg verneverdi på landsbasis og som med stor sannsynlegheit vil inngå i endeleg verneplan. For Helse Vest gjeld dette følgjande eigedommar: Førde Sentralsjukehus(Førde), Jonatunet (Fonna), Deler av Haukeland Universitetssjukehus (Bergen), Tronvik, Psykiatrisk klinikk (Førde), Stord sjukehus (Fonna). 16. Orientering om relevante lover og myndigheitskrav Administrasjonen viste til utsendt notat 17. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker Administrasjonen viste til utsendt notat 18. Oversikt over høyringar Administrasjonen viste til utsendt notat Styret tok meldingane til orientering B 07/4 Rapport frå verksemda pr 31 desember 2006 med prognose for rekneskapstal Førebels resultat for 2006: Årsprognose: A Årsbudsjett: B Avvik: = A-B Siste årsreknskap Apoteka Vest 5,500 1,400 4, Helse Bergen -278,993-70, , ,929 Helse Fonna -77,845-17,101-60,744-36,063 Helse Førde -77,013-42,401-34,612-57,401 Helse Stavanger -89,714-8,603-81,112-3,238 Helse Vest (Mor) -53,846-71,207 17,361-49,200 Kjøp av helsetenester 200, ,197-10, ,171 Helse Vest IKT 5, ,346-7,161 Sum -366,311 1, , ,866 7

8 Estimatendringar - resultatprognose for heile året Helse Vest (føretaksgruppa) Resultatprognose for hele året Estimat Budsjett Resultat i heile tusen JUNI AUG OKT DES 2006 Helse Stavanger HF Helse Fonna HF Helse Bergen HF Helse Førde HF Apoteka Vest HF Helse Vest IKT Kjøp av helsetenester Helse Vest RHF Sum resultat *) Styret beklaga at Helse Vest sitt resultat for 2006 ser ut til å bli langt dårlegare enn forventa og var opptatt av at prognosearbeid og økonomistyring i helseføretaka må bli betre. Styret slutta seg til følgjande opplegg for økonomistyring i 2007: Oppfølgingsmøte med Hfa kvar månad (utanom januar og juli) med styreleiar, administrerande direktør, økonomidirektør i RHF og HF For å understøtte arbeidet i styra med å nå resultatkrava, vil RHF ha fokus på lågare nivå i HFa i 2007 med rapportering på tiltak på nivå under klinikk Rapportering på ansvar, plan, planlagt effekt pr månad, realisert effekt pr månad, tiltak for å korrigere avvik Styra i HFa må formulere tydelegare tiltak Tiltaka må bli sette i verk snarast råd: Månadleg rapportering til RHFet på tiltak er iverksett. Første rapportering: 20. februar Planane skal vise tiltak, framdrift, innsparingar og ansvarsplassering slik at det kan etterprøvast Rutinar for handtering av avvik skal klargjerast 1. Styret tok verksemdsrapport pr. 31. desember 2006 med prognose for rekneskap 2006 til orientering. B 07/5 Konsernbudsjett 2007 Helse Vest la i møtet den 8. november 2006 fram sak 099/06 B Inntektsfordeling 2007 og førebels resultatkrav Det vart under punkt 3 i vedtaket fastsett følgjande resultatkrav for 2007: Tal i heile mill kronar Stavanger Fonna Bergen Førde Apoteka IKT RHF Total Resultatkrav Helseføretaka har med basis i inntektsramma 2007 samt fastsett resultatkrav behandla og vedtatt sine budsjett for 2007 i dei respektive styra. Helse Vest legg med basis i desse vedtaka fram sak om konsernbudsjett Denne saka tar opp i seg endringar i inntektsramma som følgjer av oppdragsdokumentet frå eigar og som ikkje var innarbeida i sak om inntektsfordeling I tillegg er resultatkravet frå eigar på kr 305 mill i underskot innarbeida i konsernbudsjettet. Endringa i resultatkravet på kr 25 mill foreslåast handtert ved at det i budsjettet til Kjøp av helsetenester blir innarbeida ein 8

9 uspesifisert post på kr 25 mill slik at resultatet her blir eit underskot på kr 25 mill. Denne posten må sjåast opp mot dei krav som blir stilt i bestillinga frå eigar samt forhold som Helse Vest har blitt kjend med etter budsjettbehandlinga i november Det er og gjort oppdatering for budsjetterte DRG poeng for Det samla nivå på DRG poeng ligg innafor bestillinga frå eigar. I tillegg er det gjort fordeling av budsjettpostar som ikkje var tatt omsyn til under sak 099/06 B. Regjeringa legg fram proposisjon om auka basisløyving for 2007 på totalt kr 800 mill. Det er føreslått at Helse Vest får kr 100 mill av denne løyvinga. I tillegg foreslår regjeringa at kr 50 mill blir nytta til lokalsjukehusprosjekt og kr 50 mill til rustiltak. Helse Vest har i denne saka innarbeida denne ekstra løyvinga, men det må takast atterhalt for endeleg godkjenning i Stortinget. 1. Konsernbudsjett 2007 for føretaksgruppa Helse Vest blir vedtatt med følgjande resultatkrav for føretaka: Helse Helse Helse Helse Helse Vest Kjøp av Helse Vest Tal i heile mill. Stavanger Fonna Bergen Førde Apoteka IKT helsetenester administrasjon Konsern Resultatkrav Inntektsramma som blei vedtatt under sak 99/06 B blir justert i tråd med endringane som følgjer av tabellen under. Helse Helse Helse HelseHelse Vest Inntektsfordelig 2007 Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM SUM inntektsramme (sak 099/06 B) Habilitering og rehabilitering av tiltak for rusmiddelavhengige Endra overslagsløyving ISF inntekt Tilskot til arbeid med vald og traumatisk stress Tilskot til regional legemiddelsenter (RELIS) Ekstraløyving Opptrappingsplan psykiatri Omlegging arbeidsgivaravgift Gjestepasientoppgjer: Uttrekk fra basis fordelt etter produksjon (interne DRG poeng inn i 2006 * 20 % * DRG pris Fordeling av midler til dekning av 20 % kostnad gjestepasientar Reduksjon omfordeling i ramme internt gjestepasientoppgjør Endringar i HF'a sin inntekter/kostnader: Inntekt 40 % fakturering til andre HF i regionen (interne DRG poeng inn i 2007 * 20 % * DRG pris) Kostnad 40 % fakturering fra andre HF i regionen Korreksjon Sum endringar Sum oppdatert inntektsramme

10 Styret tar atterhald for tildeling av ekstra løyving på kr 100 mill då denne ikkje er vedtatt av Stortinget enno. Ekstraløyvinga skal nyttast til å innarbeide ein reservepost i budsjettet til HFa. HFa må fortsett fokusere på tiltak og balansekrav. 3. Administrerande direktør vil foreta nødvendige omdisponeringar av budsjettpostane innafor den totale budsjettramma. B 07/6 Investeringar styring, prioritering og fastsetting av investeringsramme og lånebehov for 2007 Styret i Helse Vest fekk i møte den 6. september 2006 under sak 076/06 O framlagt samla oversikt over alle investeringsprosjekt i Helse Vest. I denne saka blei det gitt ei førebels oversikt over: Det finansielle grunnlaget Helse Vest har for å gjennomføre investeringar Investeringsplanar som er meldt inn frå helseføretaka Investeringane sin innverknad på resultatet Styret fatta følgjande vedtak: 1. Styret tar saka til førebels orientering 2. Helse Vest må saman med helseføretaka foreta ei heilskapeleg gjennomgang av investeringsplanane og sørgje for at desse blir tilpassa den finansielle og driftsøkonomiske ramma som føretaksgruppa har. Det er i St.prp. nr 1 for 2006 varsla sterkare nasjonal styring av investeringsområdet. Som oppfølging av vedtak i føretaksmøtet i januar 2006 blei det gjennomført eit møte med HOD i november for gjennomgang av etablert styrings- og kvalitetssikringsopplegg for investeringsområdet. Denne saka vil gje styret ei tilråding på korleis Helse Vest RHF kan legge sterkare føring på omfang og prioritering av investeringar i helseføretaka for å sikra at føretaksgruppa samla sett tilpassar seg den finansielle og driftsøkonomiske ramma som blir stilt frå eigar. For å gje eit bilde av korleis investeringsplanane i HFa slår inn på resultatet er det her utarbeida ulike scenario. Scenaria under viser korleis auka avskrivingar og rentekostnad påverkar utviklinga i resultatet som følgje av ulike investeringsnivå. Investeringane legg band på den finansielle og det driftsmessige handlingsrommet i mange år framover. Scenaria gjev ein peikepinn på korleis ulike investeringsnivå påverkar resultata i føretaksgruppa over tid. 10

11 Resultatutfordring ved ulik investeringsnivå (Scenario 3) Investeringsnivå = Om lag 2006-nivå fram til 2012, deretter nivå for kapitaltilskot (MTU=250) (Scenario 4) Investeringsnivå = Om lag 2006-nivå fram til 2012, deretter nivå for kapitaltilskot og 200 mill i lån (MTU=200) (Scenario 2) Investeringsnivå = Kapitaltilskot+ lån 550 mill, fra 2014 = kapitaltilskot (Scenario 1) Investeringsnivå = "ønskeliste", fra 2014 = kapitaltilskot' Av scenaria over er det scenario 3 og 4 som over tid gjer ein positiv utvikling på kapitalkostnadene. Det er likevel scenario 4 som synast å vere mest realistisk med tanke å dekke investeringsbehovet i eit lengre tidsperspektiv. Dette inneberer eit årleg investeringsnivå på om lag kr 1,1 mrd. Dette scenariet gjer ein positiv resultatutvikling på sikt samtidig som ein og er i stand til å redusere langsiktig gjeld. Helseføretaka må prioritera innafor gjeldande investeringsprosedyre og fastsett investeringsramme. Frå og med 2007 må føretaka søka om lån til enkeltprosjekt. Føretaka må i tillegg tilpasse investeringsnivået i tråd med tilgjengeleg finansielle midlar. 1. Dei årlege investeringsrammene bør over tid ikkje overstige det finansielle grunnlaget som følgjer av kapitaltilskotet og årleg låneramme på kr 200 mill. Dette inneber at investeringsnivået over tid ikkje må overstige om lag kr 1,1mrd. årleg for konsernet samla. 2. I ein fase fram mot 2013 vil det være behov for å gjennomføre investeringar som overstig kapitalgrunnlaget og det er derfor nødvendig å ta opp lån. Helse Vest vil med basis i vedtatt prioritering søke eigar om lån til enkeltprosjekt 3. Styret setter følgjande øvre ramme for investeringar finansiert i 2007 fordelt på kategoriane under Stavanger Fonna Bergen Førde Helse Vest IKT SUM Nybygg og bygningsmessige investeringar - finansiering i MTU IKT Andre investeringar SUM investeringar Helseføretaka kan omprioritere investeringsramma på MTU og andre investeringar inn mot nybygg og bygningsmessige investeringar. 4. Helse Vest søkjer departementet om lån til prosjekta i tabellen under. Investeringsramma føreset at lånesøknadane blir godkjend. I motsatt fall må helseføretaka omprioritera investeringsramma. Helse Vest vil søkje om lån til følgjande prosjekt: 11

12 Lån 2007 Stavanger Fonna Bergen Førde SUM MOBA BUPA (egen sak) Ferdigstilling av byggningsmessig arbeid og renovering Stord Lab bygget Helse Bergen Parkbygg Sandviken Hudbygg Nordås og DPS Khronsminde Kjøkkenprosjekt Sluttfinansiering Påbygg Sum lånefinansiert investering B 07/7 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 13. februar 2007 Tysdag 13. februar 2007 blei det halde føretaksmøte i Helse Vest RHF. I føretaksmøtet stiller departementet krav som eigar. På spørsmål frå styremedlemmer om korleis styrehonorar vert fastsett, svarte styreleiar at styrehonorar vert fastsett av Statsråden i føretaksmøte. Styret var samde i at endringar i styrehonorar vert vidareført til HF-styra etter prosentvis fordelingsnøkkel. Vedtak (samrøystes, men med protokolltilførsel frå styremedlemmer valt av og blant dei tilsette): Styret tok Protokoll frå Føretaksmøte i Helse Vest RHF 13. februar 2007 til etterretning. Protokolltilførsel frå styremedlemmer valt av og blant dei tilsette (Aslaug Husa, Inger Hamborg, Helge Espelid: Tilsettvalde styremedlemmer i styret for Helse Vest RHF konstaterer at Helse Vest RHF er underfinansiert både drifts- og investeringsmessig. Den erkjente skeivdelinga aukar no ytterlegare gjennom fordelinga av dei ekstra midlane for 2007 til helseføretaka, der Helse Vest får 100 millionar av totalt 800 millionar kroner. Styremedlemmene valt av og blant dei tilsette er vidare kritisk til omstillingar som eine og aleine blir gjennomført i eit forsøk på å oppfylle eigar sine krav til økonomisk balanse. Helseføretaka blir pålagt stadig nye oppgåver utan at friske midlar blir tilført og dei tilsettvalde styremedlemmene er uroa for kvaliteten på tenestene og tilhøva for dei tilsette. Vidare ønskjer dei tilsettvalde styremedlemmene å uttrykke at auka styrehonorar burde ha vore i høve til normal lønsutvikling i perioden B 07/8 Oppdragsdokument 2007 Helse Vest RHF Helse- og omsorgsdokumentet stiller kvart år gjennom eit eige dokument krav til bruk av dei midlane som Stortinget løyver til dei regionale helseføretaka. Dokumentet er i år kalla eit oppdragsdokument. Oppdragsdokumentet kommer i tillegg til dei mål og rammer som gis for verksemda gjennom lover, forskrifter og myndigheitsavgjerder. 12

13 Nasjonal helseplan vil mellom anna vere ei viktig referanseramme for verksemda i Det blir lagt opp til ei sterkare eigarstyring og oppfølging mellom dei regionale helseføretaka og helseføretaka. I oppdragsdokumentet for 2007 legger departementet til grunn ein meir systematisk bruk av nøkkeltal og indikatorar. Nøkkeltala og indikatorane skal nyttast til å måla i kva grad tenestene er i samsvar med måla for helsepolitikken. For nokon indikatorar er det sett bestemte styringskrav mens andre gir grunnlag for å følgja utviklinga. Oppdragsdokumentet inneheld elles ei rekke styringskrav som Helse Vest RHF må følgje opp i styringa av helseføretaka. Styret tok Oppdragsdokumentet 2007 Helse Vest RHF til etterretning. B 07/9 Høyring - Forslag til lov om bruk av levande biologisk materiale frå dyr ved medisinsk behandling av menneske. Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høyring forslag til lov om bruk av levande biologisk materiale frå dyr ved medisinsk behandling av menneske (Xenotransplantasjon). Helse Vest RHF gjev følgjande høyringsuttale: Etter vår vurdering gir forslaget grunnlag for at framtidig xenotransplantasjonar kan organiserast og gjennomførast på ein etisk og vitskapleg korrekt måte. Lovforslaget inneheld ei god regulering av vilkår for klinisk utprøving på dette feltet. Xenotransplantasjonar kan kome til å utgjere eit framtidig behandlingsalternativ for pasientar med livstruande og irreversibel organsvikt. Det er her viktig at eit gjennomarbeida regelverk er på plass i god tid før metoden blir tatt i bruk. Det er viktig med reglar om nøyaktig registrering av kildedyr og personar som får utført xenotransplantasjon samt oppbevaring av biologisk materiale i eigne biobankar. Dette gjer det mogleg å evaluere risiko for overføring av smitte og infeksjonar, jf til dømes Creutzfeldt- Jakobs sjukdom som kan utviklast mange år etter ein transplantasjon. I høyringsnotatet er det peika på viktige innvendingane når det gjeld risiko som Porcint endogene retrovirus (PERV) utgjer. I dei studia der ein prøver å estimere om PERV utgjer ein risiko, så er observasjonstida kort og det er eit relativt sett lite tal individ som har delteke. Det bør difor kome fram betre studiar som evaluerer risikoen før ein kan konkludere med at PERV ikkje vil vere eit problem ved xenotransplantasjon. Helse Vest støttar også forslaget om å oppnemne ei xenotransplantasjonsnemnd som skal trygge at vilkåra i lova blir følgt. Styret støttar lovforslaget. 13

14 B 07/10 Tilrettelegging av spesialisthelsetenestetilbodet i Bergensområdet Helse Vest RHF etablerte i 2003 i samarbeid med Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale sjukehus AS (HDS) eit prosjekt for å sjå på oppgåvedelinga mellom Haukeland universitetssjukehus (HUS) og HDS. Det blei utarbeid ein rapport med kortsiktige og langsiktige tiltak. Det var semje om dei kortsiktige tiltaka, men usemje om deler av den langsiktige strategien. Av dei langsiktige tiltaka var det semje om å samle akuttkirurgien på HUS og styrke indremedisin ved HDS, men usemje om felles akuttmottak for indremedisin på HUS. Rapporten har vore behandla i alle aktuelle styrer. I løpet av hausten 2005 og våren 2006 har Helse Vest RHF hatt prosessar med HDS og Helse Bergen HF for å følgje opp styrevedtak 30/04 omtala over. Ut i frå dette er det utarbeid ei prinsippskisse for tilrettelegging av spesialisthelsetenestetilbodet i Bergensområdet. Styret ved Haralsdplass Diakonale sykehus AS fatta i styremøte følgjande vedtak: Styret ved Haraldsplass Diakonale Sykehus har behandlet sak vedrørende oppgave- og arbeidsdeling mellom Haraldsplass Diakonale Sykehus og Haukeland Universitetssykehus og slutter seg til den løsningen som er presentert i sakspapir fra Helse Vest RHF. Styret legger vekt på at løsningen er fremtidsrettet og at den gir et godt utviklingspotensiale for Nye Haraladsplass. Styret i Helse Bergen HF fatta i styremøte i sak følgjande vedtak: Styret i Helse Bergen sluttar seg til den prinsippskissa som er laga for spesialisthelsetenestetilbodet i Bergensområdet. Saka har vore drøfta med det regionale brukarutvalet, og impliserte kommunar har vore invitert til informasjonsmøte. Styret la vekt på at løysinga er god og framtidsretta, sam at dette er ein samarbeidsmodell som vil integrere dei to nabosjukehusa på ein tettare og betre måte både fagleg og administrativt enn i dag. Styret presiserte og at HDS må levere tenester med dei same krava til kvalitet som eigne helseføretak. Styret i Helse Vest RHF legger framlagte prinsippskisse til grunn for tilrettelegging og utvikling av spesialisthelsetenestetilbodet i Bergensområdet. B 07/11 Fedmebehandling i Helse Vest - auka kapasitet Operasjonskapasiteten for sjukleg overvekt i Helse Vest må styrkast for å sikre at desse pasientane får nødvendig helsehjelp i vår region. Det blir foreslått etablering av kirurgisk verksemd i Helse Fonna HF. Tilbodet skal utviklast og drivast i nært samarbeid med Førde sentralsjukehus. Frå og med 2006 er måltalet 60 fedmeoperasjonar ved Førde sentralsjukehus (FSS) per år. Helse Førde vurderer ei utviding av operasjonskapasiteten. Ved utgangen av 2006 var det 280 pasientar som stod på venteliste for vurdering for operasjon. Pasientane er prioriterte på bakgrunn av medisinske tilleggssjukdommar og graden av overvekt. Dei fleste pasientane kjem frå Helse Vest (95%). Operasjonskapasiteten i Helse Vest ligg noko under det som er etablert i dei andre regionale helseføretaka. Det er lang ventetid både på utgreiing og operasjon, og det har vore fleire tilfelle av fristbrot. 14

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 14. desember 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: SAS Bryggen Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Presentasjon av Apoteka Vest HF

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 07.12.2011 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Torill Selsvold Nyborg Reidun

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak 122/10 B Styremøte 01.12. 2010 Forslag

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 23.01.2008 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringar og lån 2008 med 5-årig investeringsplan Arkivsak Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.01.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Kjell-Einar Bjørklund, Gunnhild Haslerud og Hans K. Stenby Konseptrapport for nytt senter for Barn, Unge

Detaljer

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde STYREMØTE Helse Førde HF 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde 1 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FØRDE HF Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4, Svanehaugvegen 2, Førde Møtetidspunkt:

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Innhald 1. Overordna føringar 4 2. Tildeling av midlar 8 3. Aktivitet 12 4. Satsingsområde 2013 13 4.1 Tilgjenge og brukarorientering 13 4.2 Kvalitetsforbetring

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009 Styringsdokument 2009 Helse Bergen HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Helse 2020... 4 2 Hovudområde for styring og oppfølging i 2009... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund

STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.13 kl. 10.00 14.00 Styremøtet

Detaljer

Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF

Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF Føretaksmøte 7. januar 2015 Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF www.helse-vest.no Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF Krav og rammer m.v. for 2015 Innhald Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert...

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24.

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 17.02.2012 INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. FEBRUAR 2012 Vi kallar

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Årsmelding frå styret 2012

Årsmelding frå styret 2012 Årsmelding frå styret 2012 Der ein sa at 2011 var det beste året i Helse Vest si ti år lange driftshistorie, kan ein no konstatere at resultata for 2012 er enda betre. Føresetnadene er dei beste for å

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer