MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING /05 04/1231 BJØRNEFJORDEN NÆRINGSUTVIKLING. KVAR GÅR VEGEN? DRØFTING AV ULIKE MODELLAR FOR FRAMTIDIG NÆRINGSUTVIKLING 188/05 04/1474 AVVIKLING AV MIDTHORDLAND REVISJONSDISTRIKT VAL AV AVVIKLINGSSTYRE 189/05 05/2364 AVTALE OM ARBEIDSDELING - OS KOMMUNE OG BIR PRIVAT AS 190/05 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE -MILEPELSRAPPORT OM STATUS OG FRAMDRIFT /05 03/1496 OS BRANNSTASJON - PÅLEGG FRÅ ARBEIDSTILSYNET /05 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN- OPPRETTING AV BOMPENGESELSKAP 193/05 05/2410 REKRUTTERING AV NY RÅDMANN - VAL AV KONSULENTFIRMA /05 05/40

2 POLITISK KVARTER /05 05/43 NÆRINGSLIVETS KVARTER 1793 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Lars Atle Skorpen Rådmann

3 Sak 186/05 MØTEBOK LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 614 A &47 Arkivsaksnr.: 05/133 Saksnr.: Utval Møtedato 2/05 Os kommunestyre /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre /05 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret løyver kr til inventar i ny avdeling ved Lysekloster barnehage, ettersom det statlege investeringstilskotet til prosjektet vil verta avkorta tilsvarande momskompensasjonskravet frå kommunen, og i praksis vil verta null. Kommunestyret vil nytta restmidlar frå Reform 97 til å dekka utgiftene. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Lysekloster barnehage - vert auka med kr ,- Post Bruk av ubundne fond* - vert auka med kr ,- * Ubunde fond, balansekonto Statstilskot Reform 97 Ny kostnadsramme for prosjektet vert etter dette kr ,-. Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

4 Sak 186/05 Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek delegert vedtak frå ordføraren i ovannemnde sak som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som framlegget frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek delegert vedtak frå ordføraren i ovannemnde sak som melding. Side 4 av 27

5 Sak 186/05 Vedlegg: Saksopplysningar: I F-sak 116/04 av vart det vedteke å setja av kr ,- til bygging av ny avdeling i Lysekloster barnehage. For å klargjera grunn for eit mogeleg framtidig 3. byggetrinn vart det seinare tilleggsløyvd kr til sprenging, planering og grusing slik at kostnadsramma vart kr ,-. I kostnadsramma for avdelinga var det ikkje lagt inn midlar til nytt inventar, då ein tenkte at utgifter til inventar kunne dekkast av det statlege investeringstilskotet. Det vil gå med ca. kr til nytt inventar og utstyr til barnehageavdelinga. Administrasjonen har diverre ikkje vore oppmerksom på at investeringstilskotet frå staten ville verta avkorta tilsvarande det momskompensasjonskravet barnehageeigar (kommunen) har mot staten for dette prosjektet. I praksis vil netto investeringstilskot for kommunen verta null. Vi må difor finna anna finansiering for utgiftene til inventar og utstyr. Rådmannen foreslår å nytta restmidlar frå Reform 97 til å dekka utgiftene til inventar og utstyr til barnehageavdelinga. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 5 av 27

6 Sak 187/05 MØTEBOK BJØRNEFJORDEN NÆRINGSUTVIKLING. KVAR GÅR VEGEN? DRØFTING AV ULIKE MODELLAR FOR FRAMTIDIG NÆRINGSUTVIKLING Saksbehandler: Lars Atle Skorpen Arkiv: 026 U Arkivsaksnr.: 04/1231 Saksnr.: Utval Møtedato 70/04 Os kommunestyre /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Bjørnefjorden Næringsutvikling vert avvikla f.o.m Frå same tidspunkt vert det etablert eit felles næringskontor for kommunane Fusa, Os og Samnanger etter same modell som for felles landbrukskontor for dei same kommunane. Personalet i Bjørnefjorden næringsutvikling vert tilbydd tilsetting i det nye næringskontoret. Ansvarleg kommune vert Os kommune. Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

7 Sak 187/05 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Kort orientering frå Jan Magne Stensrud om resultat frå spørjeundersøking blant 40 bedrifter knytt til Bjørnefjorden Næringsutvikling (BNU). Formannskapet diskuterte ei betre rolleavklaring mellom dei ulike aktørane, trong for ei eigarforankring og ønskje om meir framsynte prognosar. Samrøystes vedtak i samsvar med framlegg. Vedtak: Formannskapet tek dokumenta frå Bjørnefjorden Næringsutvikling som melding. Formannskapet gjev ordførar og rådmann fullmakt til, i samarbeid med ordførarane og rådmenn frå dei andre eigarkommunane, å arbeida ut ein modell for framtidig utvikling og satsing på næringsutvikling i kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal fremjast for formannskap og kommunestyre for vedtak. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga. Ruth Elin Midtbø (Ap) foreslo Terje Olav Hermansen som medlem i representantskapet. Lisbeth Axelsen (H), foreslo Bjørn Matland som varamedlem. Desse vart samrøystes valde. Vedtak: Kommunestyret vedtek omdanning av Bjørnefjorden Næringsutvikling frå 27 interkommunalt samarbeid til Interkommunalt Selskap (IKS). Kommunestyret vedtek selskapsavtale for Bjørnefjorden Næringsutvikling IKS. Kommunestyret vel Terje Olav Hermansen som politisk vald medlem av representantskapet, med Bjørn Matland som varamedlem. Kommunestyret vel rådmann Lars A Skorpen Hansen som medlem i representantskapet frå administrasjonen, med kommunaldirektør Øyvind Tøsdal som varamedlem. Side 7 av 27

8 Sak 187/05 Vedlegg: Vedtekter for Bjørnefjorden næringsutvikling Utrykte vedlegg: Evalueringsrapport frå Salgs- og MarkedsInstituttet (SMI) Saksopplysningar: Politiske utval i Fusa, Os og Samnanger har i juni 2005 fatta tilnærma likelydande vedtak i tilknyting til arbeidet med å evaluera Bjørnefjorden næringsutvikling. I Samnanger kommune lyder vedtaket som fylgjer: PØ (personal- og økonomiutvalet) tek dokumenta frå Bjørnefjorden Næringsutvikling som melding. PØ-utvalet gjev ordførar og adm.sjef fullmakt til, i samarbeid med ordførarane og adm.sjefane frå dei andre eigarkommunane, å utarbeida ein modell for framtidig utvikling og satsing på næringsutvikling i kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal fremjast for PØutval og kommunestyre for vedtak. Bakgrunnen for dette vedtaket var at styret i Bjørnefjorden Næringsutvikling (BNU) har vedteke å gjennomføra ei evaluering av organisasjonen og tenestene. Delar av dette vedtaket vart gjort ved at det er gjennomført ei spørjeundersøking til bedrifter i dei tre kommunane, og resultatet av denne vart presentert i vår. SMI gjennomførte ei spørreundersøking blant 39 utvalde bedrifter i dei tre kommunane. Hovudkonklusjonane her var at BNUer godt kjend mellom dei nærignsdrivande, at mange av dei spurde har nytta BNU sine tilbod og at dei er nøgde med tenestene. Neste steg vert å sjå på tenestene ut frå kommunane sin ståstad. Kva vil kommunane med Bjørnefjorden Næringsutvikling oppnår me det i dag eller skal kursen dreiast, og i så fall i kva retning? Eit anna sentralt spørsmål vil vera om kommunane får nok ut av investerte midlar, evt. om det er andre måtar å organisera tenestene på som gjev betre resultat. Med eit einmannskontor er det og viktig å få presisert kva oppgåver som skal ha prioritet. I dei vidare drøftingane føreset me at Deltakarkommunane er viljuge til å bruka like mykje midlar som i dag Hordaland fylkeskommune bidreg med minst same summen som i 2005 Ordførarane og administrasjonssjefane i Fusa, Os og Samnanger har vore samla i to møte. Blant dei er det eit ønskje om vidare interkommunalt samarbeid omkring næringsutvikling. Kommunane, både v. ordførarar og administrasjonssjefar meiner at BNU sprer arbeidsinnsatsen sin over for mange oppgåver. I dag skal BNU både vera rådgjevar for einskildpersonar og vera ressursperson for kommunane i næringsspørsmål. Det er i det heile eit stort spørsmål om dette er mogleg både med tanke på tilgjengelege ressursar og i høve til rollefordeling. Side 8 av 27

9 Sak 187/05 Fokuset til kontoret har i stor grad vore retta mot den einskilde bedrift gjennom råd- og rettleiingstenester. Kommunane har i liten grad vore flinke til å nytta ressursane på kontoret til å utvikla regionen t.d. gjennom utarbeiding av felles planar og strategiar. Oppslutninga om og engasjementet for BNU frå næringslivet, gjennom å vera medlemmer og å delta på årsmøta er heller labert. Det er liten kontakt mellom BNU og næringslivslag i den einskilde kommune med unnatak av at sentrale representantar frå desse ofte har vore næringslivet sine representantar til styret i BNU. Spørsmålet vert kva oppgåver som skal prioriterast, og korleis arbeidet skal organiserast. Fylgjande oppgåver er sentrale for kommunane: Kommunale gjeremål Sakshandsasming og rettleiing for kommunane i saker vedkomande etablering og utviding av verksemder, økonomisk støtte m.m. Ingen av dei deltakande kommunane har tilsette som har dette som ansvarsområde. Ivareta næringslivet sine interesser på generell basis i planarbeid i kommunane. (Kommune (del)planar, reguleringsplanar osb.). Utarbeiding av kommunale og felles (interkommunale) strategiske næringsplanar. Gjeremål direkte retta mot næringslivet Gje råd og rettleiing til etablerarar. Utarbeida grunnlagsmateriale som vil vera til hjelp for næringslivet ved etablering, søknad om støtte m.m. Tilføra næringslivet ny kompetanse. Gjennomføra informasjonsmøte og opplæring i aktuelle tema Organisering Fylgjande modellar vert drøfta: 1. Som i dag 2. Som i dag, men med ei anna samansetting av styret 3. Eit næringskontor etablert i ein av dei tre kommunane direkte underlagt administrasjonssjefen/rådmannen. Som organisering av interkommunalt landbrukskontor. 1. Interkommunalt samarbeid der både næringsliv og kommunane er representerte i styrande organ. Den størte føremonen med ei slik organisering er moglegheit for tett kontakt med næringslivet. Styret vil lettare vera i stand til å prioritera oppgåver som næringslivet er opptekne av. Skal dette lukkast må representantane frå næringslivet vera representative for det lokale næringslivet, og ikkje berre representera seg sjølv eller bedrifta si. Eit alternativ vil vera å få inn eksterne næringslivsrepresentantar med kompetanse innan område som er viktige for utvikling av regionen vår. Den største faren i slike organ er at dei lever sitt eige liv. Tilknytinga til eigarane vert for laus eller for fjern, og det besluttande organ styret eller delar av det har lite ansvar for vedtak som vert fatta. Med dei midlane som er til rådvelde er det ikkje mogleg å få utvida kontoret noko særleg. Fagmiljøet vert avgrensa og sårbart då tenestene vert svært personavhengige. Side 9 av 27

10 Sak 187/05 2. Eit interkommunalt samarbeid utan representantar frå næringslivet i styrande organ I eit slikt system mister ein naudsynt input frå næringslivet. Dette kan kompenserast med å trekke inn næringslivet i styret sine diskusjonar i forkant av prioriteringane. Tilknytinga til kommunane kan verta tettare enn i modell 1 då det her er lettare å sjå føre seg eit styret der både administrativ og politisk leiing i kommunane er representerte. Med ei slik organisering vil samarbeidsprosjekt det vera seg innan planlegging eller kollektive tiltak retta inn mot større grupper ha fokus. Det faglege miljøet er fortsett lite, med dei problema som er nemnd under pkt Eit næringskontor etablert i ei av dei tre kommunane etter modell av interkommunalt landbrukskontor Vert det større fokus på reint kommunale oppgåver, vil det truleg vera mest rett å ha eit kontor med direkte tilknyting til ein eller alle kommunane. Erfaringane tilseier og at det er lettare å fylgja opp personale i BNU med ein slik organisering. Tenestene vil og vera mindre personavhengig då det er mogleg med større overføring av kunnskap og informasjon ved at konsulenten vert ein del av administrasjonssjefen sin stab. Næringsutvikling er ikkje berre ei administrativ teneste, og utviklingsbiten vert viktig å ivareta. Det kan derfor vera riktig å etablera ei styringsgruppe sett saman av ordførarar og administrasjonssjefar i dei tre kommunane. Kontakten mot næringslivet kan skje gjennom tett dialog med lokale næringslivslag. (Ref. landbrukskontoret og deira arbeidsmetoder). Hordaland fylkeskommune er ein viktig økonomisk bidragsytar. På telefon opplyser dei at så lenge den regionale biten er til stades, har dei ikkje merknader til korleis tenestene vert organisert. Side 10 av 27

11 Sak 188/05 MØTEBOK AVVIKLING AV MIDTHORDLAND REVISJONSDISTRIKT VAL AV AVVIKLINGSSTYRE Saksbehandler: Lars Atle Skorpen Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 04/1474 Saksnr.: Utval Møtedato 137/04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret legg til grunn av Midthordland Revisjonsdistrikt vert avvikla, då det ikkje lenger er grunnlag for vidare drift. Alle eigarkommunane i Midthordland Revisjonsdistrikt har inngått avtale med private revisjonsfirma frå Kommunestyret vel ordføraren i Fusa, ordføraren i Os og rådmannen i Os til avviklingsstyre i Midthordland Revisjonsdistrikt. Avviklingsstyret får fullmakt til å gjennomføra ei styrt avvikling av selskapet innanfor gjeldande lov- og avtaleverk, og avløyser det ordinære styret i revisjonsdistriktet frå Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

12 Sak 188/05 Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Administrasjonen si innstilling vart vedteke mot 3 røyster (3SV). Vedtak: Os kommunestyre ber kontrollutvalet fremja ei innstilling om konkurranseutsetjing av revisjonstenestene for Os kommune. Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføra det praktiske arbeidet med innstillinga og eventuell konkurranseutsetjing, dersom kontrollutvalet ønskjer dette. Os kommune ber kontrollutvalet fremja ei innstilling om organisering av sekretærfunksjonane for kontrollutvalet. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Terje Hermannsen (Ap) fremja forslag om tilleggspkt. 2: Os kommune ber kontrollutvalet fremja ei innstilling om organisering av sekretærfunksjonane for kontrollutvalet. Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen med tillegget frå Ap. Vedtak: Os kommunestyre ber kontrollutvalet fremja ei innstilling om konkurranseutsetjing av revisjonstenestene for Os kommune. Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføra det praktiske arbeidet med innstillinga og eventuell konkurranseutsetjing, dersom kontrollutvalet ønskjer dette. Os kommune ber kontrollutvalet fremja ei innstilling om organisering av sekretærfunksjonane for kontrollutvalet. Side 12 av 27

13 Sak 188/05 Vedlegg: Saksopplysningar: Etter at det vart opna for privat kommunerevisjon, har alle dei fem eigarkommunane i Midthordland Revisjonsdistrikt fatta vedtak om å engasjera private revisjonsfirma. Dette gjeld Os, Fusa, Samnanger, Tysnes og Austevoll. Midthordland Revisjonsdistrikt står såleis utan revisjonsoppgåver frå hausten 2005 av. Ordførarane og rådmennene i dei fem eigarkommunane, saman med styreleiar i Midthordaland Revisjonsdistrikt, drøfta dette tilhøvet i eit møte på Os i vår. Konklusjonen i møtet var at Midthordland Revisjonsdistrikt snarast råd burde avviklast innanfor gjeldane lovog avtaleverk. Styret i selskapet har arbeidd vidare med avviklinga, og i styremøte i august konkludert med å oppretthalda drifta ut Ordførarane og rådmennene drøfta saka på nytt under Fylkesmannens samling på Solstrand Hotell og Bad november, og konkluderte der at avviklingsprosessen best kan vidareførast av eit eige avviklingsstyre. Eit slikt avviklingsstyre må avklåra dei formelle sidene ved avviklinga, ivareta dei tilsette (2 personar) sine interesser og gjennomføra eit økonomisk oppgjer etter selskapet. I møtet på Solstrand Hotell og Bad vart også samansetjing av avviklingsstyret drøfta, og representantane samla seg om følgjande forslag: Ordføraren i Fusa, ordføraren i Os og rådmannen i Os. Os kommune har stilt organisasjonseininga si til disposisjon i høve forhold som gjeld dei tilsette i selskapet. I etterkant av Solstrandsmøtet er det avklåra med Fylkesmannen i Hordaland at oppnemning av avviklingsstyre formelt bør skje gjennom vedtak i dei respektive kommunestyra i dei fem eigarkommunane. Saka vert difor fremja med likelydande framlegg til vedtak i kommunestyra i Os, Fusa, Samnanger, Tysnes og Austevoll. Os, Lars Atle Skorpen Rådmann Side 13 av 27

14 Sak 189/05 MØTEBOK AVTALE OM ARBEIDSDELING - OS KOMMUNE OG BIR PRIVAT AS Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: M50 &01 Arkivsaksnr.: 05/2364 Saksnr.: Utval Møtedato 189/05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Os kommunestyre godkjenner avtaleframlegg mellom Os kommune og BIR Privat AS datert Administrativ kapasitet som vert frigjeven i og med avtalen med BIR AS, om lag 20% av ei stilling, vert overført til bruk innan sjølvkostområdet i eining for Arealbruk. Os Lars Atle Skorpen Rådmann

15 Sak 189/05 Vedlegg: 1. Brev frå BIR AS datert Framlegg til avtale datert mellom BIR privat AS og Os kommune 3. Inkassoavtale mellom BIR privat AS og Lindorff AS Saksopplysningar: Os kommune fakturerer i dag renovasjonsavgifta til abbonentane i Os, medan BIR AS har resten av arbeidet knytt til renovasjonen;- inklusiv klagebehandling. Os kommune har eit påslag på tretti kroner på BIR AS si ordinære renovasjonsavgift. Dette for å dekka kommunen sin kostnad med faktureringa. Det går med om lag 0,2 årsverk knytt til faktureringsoppdraget og til å handsama kunder som vender seg til Os kommune med spørsmål knytte til renovasjonsordninga. BIR Privat AS ønskjer å sjølv ha faktureringa. Alle BIR kommunane, med unntak av Bergen, har no gitt BIR Privat AS i oppdrag å stå for fakturering. Vurdering: Slik rådmanen ser det, er det ikkje lenger nokon grunn til at Os kommune skal halda på faktureringa av renovasjonsavgifta. Alt anna arbeid knytt til renovasjonen er overteke av BIR. Sjølv om det 0,2 -årsverket kommunen brukar til fakturering, vert finansiert gjennom påslag på BIR Privat AS si ordinære renovasjonsavgift, og difor netto ikkje kostar kommunen noko, finn rådmannen ikkje nokon god grunn for at ordninga med kommunal fakturering av renovasjonsavgifta skal halda fram. Det om lag 0,2-årsverket sjølvfinansierte årsverket, er det stor trong for innan Eining for Arealbruk. Sakbehandlarane ved byggesaksavdelinga brukar i dag tid på oppgåver som ikkje treng den typen kompetanse ein treng til byggesaksbehandling. Dette er oppgåver som kan utførast av merkantilt personale og difor kan gjeva byggesaksavdelinga auka kapasitet til byggesaksbehandling. Ved å overføra 0,2 årsverk frå arbeidet med fakturering av renovasjonsavgifta, til merkantilt arbeid innan sjølvkostområda i Eining for arealbruk, vil endring av arbeidsoppgåver knytte til å gje slepp på faktureringa av renovasjonsavgifta, ikkje påføra Os kommune nettoutgifter. Fakturering frå BIR AS vil føra til at abbonentane i Os får to rekningar meire per år enn tilfellet er i dag. Nokon vil synast det er greit, medan andre vil meina at det er best å få samlerekning, der flest mogeleg av avgiftene er samla i ei rekning. Rådmannen kan ikkje sjå at talet på rekningar skal vera avgjerande for om Os kommune skal overlata faktureringa av renovasjonsavgifta til BIR Privat AS eller ikkje. Konklusjon: Rådmannen rår til at Os kommunestyre godkjenner avtaleframlegg mellom Os kommune og BIR Privat AS datert Administrativ kapasitet som vert frigjeven i og med avtalen med BIR AS, om lag 20% av ei stilling, vert overført til bruk innan sjølvkostområdet i eining for Arealbruk. Os, Øyvind Tøsdal Kommunaldirektør Side 15 av 27

16 Sak 190/05 MØTEBOK BADEANLEGG I OS KOMMUNE -MILEPELSRAPPORT OM STATUS OG FRAMDRIFT Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: D23 Arkivsaksnr.: 03/1168 Saksnr.: Utval Møtedato 190/05 Os Formannskap Framlegg til vedtak om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

17 Sak 190/05 Vedlegg: 1. Økonomisk oversyn per Månadsrapport per Prosjektrapport frå Strand AS per Saksopplysningar: I kommunestyrevedtaket frå , K-sak 0124/04, er det mellom anna sagt følgjande: Formannskapet er styringsgruppe og skal ha skriftleg eller munnleg milepælsrapportar om status og framdrift i prosjektet i kvart ordinære møte. Formannskapet tek avgjerd i viktige prioriteringssaker innanfor vedtekne rammer. Formannskapet vil vedta instruks og mandat for prosjektgruppa. Prosjektgruppa kan, innanfor eige mandat og rammer, etablera undergrupper. Prosjektgruppa legg fram saker som krev vedtak i folkevald organ gjennom rådmannen på vanleg vis, jfr pkt 4. Kommunestyret legg til grunn at prosjektgruppa analyserar og rår til løysingar kring eigarstrukturar, driftsstrukturar (offentleg, privat, ops, etc), tidleg tilsetting i nøkkelstillingar, osb, relativt tidleg i prosjektarbeidet. Økonomisk og framdriftsmessig er framleis alt i samsvar med rammer og planar. Det vert tett hus før jul. Det var ikkje så mange verksemder som var representerte på møtet i Bjørnefjorden gjestetun , men alle var særs positive til samarbeid og det vil vera vidare kontakt med alle. Når det gjeld investeringsstønad, er det eit ope spørsmål kor mykje næringslivet vil satsa på badeanlegget. Det er per i dag ikkje nokon som har sagt at dei vil gå inn med investeringsmidlar. KF-styret har hatt tre møte inklusiv møte med næringslivet Det har vore daglegleiar stillinga som har vore hovudtemaet samt orientering frå Prosjektstyret til KF-styret. Entusiasmen i det nye KF-styret er stor og styret har ein allsidig bakgrunn og vil heilt sikkert gjera ein framifrå jobb for å sikra ei optimal drift av badeanlegget. Konklusjon: Rådmannen rår til at Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Os, Øyvind Tøsdal Kommunaldirektør Side 17 av 27

18 Sak 191/05 MØTEBOK OS BRANNSTASJON - PÅLEGG FRÅ ARBEIDSTILSYNET Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 03/1496 Saksnr.: Utval Møtedato 30/05 Arbeidsmiljøutval /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Os kommunestyre løyver kroner ,- inklusiv mva til dekking av oppgradering av Os brannstasjon og utgifter knytte til flytting av feiarvesenet til nye midlertidige lokale i Os Næringspark. Vidare godkjenner Os kommunestyre framlegg til avtale mellom Os Næringspark AS og Os kommune datert om leige av areal i Os Næringspark. Summen, kr ,-, vert løyvd ved bruk av unytta lånemidlar og fondsmidlar. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Brannstasjon - vert auka med kr ,- Post Bruk av ubunde kapitalfond* - vert auka med kr ,- Post Bruk av unytta lån ** - vert auka med kr ,- * Ubunde kapitalfond balansekonto Fond avdragsrefusjon ** Unytta lån balansekonto Rullestolrampe Haugsheim Utgiftene til husleige i Os Næringspark må innarbeidast i budsjettet for Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

19 Sak 191/05 Behandling i Arbeidsmiljøutval i møte Behandling i utvalget: Verneombodet for eininga og hovudverneombodet gjekk i gjennom historikken i denne saka som går heilt tilbake til Hovudverneombodet (HVO) saknar formell kontakt og møteverksemd i saka og reagerer på kommunaldirektøren sitt utsagn i Formannskapet om manglande samarbeid og vilje til løysing. HVO ønskjer at dette vert beklaga, då han meiner at uttalen byggjer på feil grunnlag. Kommunaldirektør Tøsdal tok for seg punkt for punkt i pålegget og orienterte om korleis ein tenkjer seg løysing på kort og lengre sikt. Dette er og avhengig av resultatet i budsjettet, kva for årstall ny brannstasjon kan stå ferdig. Kommunaldirektøret har kalla inn til møte for drøfting av konkrete tiltak, fredag , der vernetenesta skal delta. Det vil bli sendt svar til Arbeidstilsynet med konkrete tiltak for betring av arbeidsforholda i Brannstasjonen, innan fristen som er Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet er orientert om saksgangen fram til varsel om tvangsmulkt og korleis Os kommune tenkjer å oppfylla pålegga frå Arbeidstilsynet vedkomande arbeidstilhøva i og rundt lokala i Allaktivitetshuset/Brannstasjonen. Side 19 av 27

20 Sak 191/05 Vedlegg: 1. Brev frå Arbeidstilsynet datert Kopi av til Arbeidstilsynet datert 4.juli Kopi av brev til Arbeidstilsynet datert 4.juli Brev frå Arbeidstilsynet datert Kopi av frå Arbeidstilsynet datert 11.august Brev frå Arbeidstilsynet datert Kopi av brev til Arbeidstilsynet datert Kopi av brev frå Os Næringspark datert Kopi av framlegg til leigeavtale mellom Os kommune og Os Næringspark datert Kopi av planløysing aktuelt lokale i Os Næringspark Saksopplysningar: Arbeidstilsynet har gitt Os kommune pålegg om å utbetra arbeidstilhøva for brannmannskapa og feiarane i Os kommune gjennom elve konkrete pålegg. Frist for utføring av utbetringstiltaka var Det har vore kontakt mellom Os kommune og Arbeidstilsynet om utsetjing av fristen med å etterkoma pålegga til Seinare er det, den , søkt om ny frist til Det har per ikkje kome skriftleg svar på søknad om utsetjing til , men seniorinspektør Tor Fjelldal i Arbeidstilsynet har gjeve positive siganal i samtale med kommunaldirektør Øyvind Tøsdal. Os formannskap har og i framlegget til økonomiplan gått inn for ferdigstilling av brannstasjonen i Arbeidet med å etterkoma pålegga er rekna til å kosta maksimum kroner ,- eks mva. Største kostnaden er ventilasjonsanlegget som vil kosta kroner ,- + mva. 24 nye garderobeskåp vil kosta om lag kroner 33000,- + mva. To branndører vil kosta om lag kroner ,- + mva og avsug til i garasjane vil kosta om lag kroner ,- eks mva. Andre kostnadar knytte til opprusting og flytting er stipulerte til om lag kroner ,- eks mva. Det vil ikkje vera forsvarleg reint økonomisk, for ikkje å seia fysisk umogeleg, å etterkoma alle pålegga gjennom tiltak i noverande brannstasjon. Sjølv om ein kan seia mykje det å investera i opprustning etter meir enn 50 års bruk, når stasjonen likevel snart skal fråflyttast, må Os kommune etterkoma pålegga og snarast mogeleg syta for at dei fysiske arbeidstilhøva for brannmannskapa og feiarane vert innanfor krava Arbeidstilsynet har sett i samsvar med Arbeidsmiljølova. Vurdering: Ut frå kjensgjerninga om at Os kommune snart skal byggja ny brannstasjon, meiner rådmannen at det må brukast minst mogeleg med pengar for å rusta opp den gamle brannstasjonen knytt til eit føremål som no er kortsiktig. I og med at Os Næringspark tilbyr nær sagt skreddarsydde lokale for feiarvesenet, inklusiv verkstad der mellom anna feiarlærlingen kan utføra oppgåver knytte til opplæringa si, finn rådmannen det rett å rå til at feiarvesenet, som ei mellombels løysing, flyttar til Os Næringspark. Dersom det på eit seinare tidspunkt syner seg at det vert tilgjengleg andre rimlegare eigna lokale i kommunalt bygg, eller hos andre private, kan feiarvesenet flytta etter tre månaders opseiingstid. Slik situasjonen no er, ser rådmannen det ikkje som mogeleg å kunna etterkoma alle pålegga frå Arbeidstilsynet i noverande brannstasjon. Det er ein føresetnad for kostnaden på ,- + mva til gjennomføring av tiltak for å etterkoma pålegga, at Arbeidstilsynet er villeg til å gjeva dispensasjonar og at feiarvesenet flyttar ut. Lokala i Os Næringspark må godkjennast av Arbeidstilsynet etter tilråding frå AMU. Rådmannen vil syta for at formell behandling skjer i samsvar med ordinær saksgang for slike saker. Side 20 av 27

21 Sak 191/05 Konklusjon: Rådmannen rår til at Os kommunestyre løyver kroner ,- inklusiv mva til dekking av oppgradering av Os brannstasjon og utgifter knytte til flytting av feiarvesenet til nye midlertidige lokale i Os Næringspark. Vidare godkjenner Os kommunestyre framlegg til avtale mellom Os Næringspark AS og Os kommune datert om leige av areal i Os Næringspark. Utgiftene til husleige i Os Næringspark må innarbeidast i budsjettet for Os, Øyvind Tøsdal Kommunaldirektør Side 21 av 27

22 Sak 192/05 MØTEBOK E39 RÅDAL - SVEGATJØRN- OPPRETTING AV BOMPENGESELSKAP Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: PRN Arkivsaksnr.: 05/2278 Saksnr.: Utval Møtedato 192/05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Os kommunestyre godkjenner at det vert etablert bompengeselskap for bompengeprosjekt E- 39 Rådal -Svegatjørn som aksjeselskap. Os kommunestyre godkjenner vidare at Bergen-Os Bompengeselskap blir stifta basert på utkast til stiftingsdokument datert 1.november 2005 der Os kommune skal teikna 24 aksjar kvar pålydande kroner 1000,-. Os kommune set fram følgjande framlegg til styremedlem: Til varamedlem vert gjort framlegg om å velja: får fullmakt til å representera Os kommune på stiftingsmøtet. Summen, kr ,- vert dekka ved bruk av unytta lånemidlar. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Kjøp av aksjar - vert sett til kr ,- Post Bruk av unytta lån* - vert sett til kr ,- * Unytta lån, balansekonto Rullestolrampe Haugsheim Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

23 Sak 192/05 Vedlegg: 1. Brev frå Hordaland Fylkeskommune datert 01.november Utkast til stiftingsdokument datert 01.november 2005 Saksopplysningar: For å kunna gjennomføra bygginga av ny parsell Svegatjørn-Rådal, med utbetring av Rådalskrysset og bygging av tverrsamband til Lysefjorden, før det vert løyvd ordinære midlar over statsbudsjettet, må det opprettast Bompengeselskap for å finansiera delar av bygginga gjennom innkrevjing av bompengar. Det vil, slik planane er per i dag, bli kravd bompengar på tre vegar mellom Os og Bergen;- ny E-39, noverande E-39 og vegen over Fanafjellet. Det er Stortinget som må godkjenna oppretting av Bompepengeselskap for å førestå delfinansiering av overnemnde prosjekt. Vurderingar: Rådmannen vil peika på den store verdien det vil ha for Os kommune og alle osingar å få nytt og raskare vegsamband til Bergen. Utan å gå i detalj, vil rådmannen peika på at kroner ,- i akskjekapital er ein særs rimleg inngongsbillet for å få framskunda vegprosjektet fleire år i tid. Med bompengefinansiering vil fysisk arbeid kunna starta i og vera ferdig i , mot tidlegast oppstart etter 2015 utan bompengeselskap. Det er og usikkert kor lang tid etter 2015 ei eventuell bygging ville ha starta opp dersom ein skal venta på ordinære løyvingar over statsbudsjettet. Konklusjon: Rådmannen rår til at Os kommunestyre godkjenner at det vert etablert bompengeselskap for bompengeprosjekt E-39 Rådal -Svegatjørn som aksjeselskap. Os kommunestyre godkjenner vidare at Bergen-Os Bompengeselskap blir stifta basert på utkast til stiftingsdokument datert 1.november Os kommune skal teikna 24 aksjar kvar pålydande kroner 1000,-. Os kommune set fram følgjande framlegg til styremedlem: Til varamedlem vert gjort framlegg om: får fullmakt til å representera Os kommune på stiftingsmøtet. Os Øyvind Tøsdal Kommunaldirektør Side 23 av 27

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer