MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING /05 04/1231 BJØRNEFJORDEN NÆRINGSUTVIKLING. KVAR GÅR VEGEN? DRØFTING AV ULIKE MODELLAR FOR FRAMTIDIG NÆRINGSUTVIKLING 188/05 04/1474 AVVIKLING AV MIDTHORDLAND REVISJONSDISTRIKT VAL AV AVVIKLINGSSTYRE 189/05 05/2364 AVTALE OM ARBEIDSDELING - OS KOMMUNE OG BIR PRIVAT AS 190/05 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE -MILEPELSRAPPORT OM STATUS OG FRAMDRIFT /05 03/1496 OS BRANNSTASJON - PÅLEGG FRÅ ARBEIDSTILSYNET /05 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN- OPPRETTING AV BOMPENGESELSKAP 193/05 05/2410 REKRUTTERING AV NY RÅDMANN - VAL AV KONSULENTFIRMA /05 05/40

2 POLITISK KVARTER /05 05/43 NÆRINGSLIVETS KVARTER 1793 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Lars Atle Skorpen Rådmann

3 Sak 186/05 MØTEBOK LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 614 A &47 Arkivsaksnr.: 05/133 Saksnr.: Utval Møtedato 2/05 Os kommunestyre /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre /05 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret løyver kr til inventar i ny avdeling ved Lysekloster barnehage, ettersom det statlege investeringstilskotet til prosjektet vil verta avkorta tilsvarande momskompensasjonskravet frå kommunen, og i praksis vil verta null. Kommunestyret vil nytta restmidlar frå Reform 97 til å dekka utgiftene. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Lysekloster barnehage - vert auka med kr ,- Post Bruk av ubundne fond* - vert auka med kr ,- * Ubunde fond, balansekonto Statstilskot Reform 97 Ny kostnadsramme for prosjektet vert etter dette kr ,-. Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

4 Sak 186/05 Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek delegert vedtak frå ordføraren i ovannemnde sak som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som framlegget frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek delegert vedtak frå ordføraren i ovannemnde sak som melding. Side 4 av 27

5 Sak 186/05 Vedlegg: Saksopplysningar: I F-sak 116/04 av vart det vedteke å setja av kr ,- til bygging av ny avdeling i Lysekloster barnehage. For å klargjera grunn for eit mogeleg framtidig 3. byggetrinn vart det seinare tilleggsløyvd kr til sprenging, planering og grusing slik at kostnadsramma vart kr ,-. I kostnadsramma for avdelinga var det ikkje lagt inn midlar til nytt inventar, då ein tenkte at utgifter til inventar kunne dekkast av det statlege investeringstilskotet. Det vil gå med ca. kr til nytt inventar og utstyr til barnehageavdelinga. Administrasjonen har diverre ikkje vore oppmerksom på at investeringstilskotet frå staten ville verta avkorta tilsvarande det momskompensasjonskravet barnehageeigar (kommunen) har mot staten for dette prosjektet. I praksis vil netto investeringstilskot for kommunen verta null. Vi må difor finna anna finansiering for utgiftene til inventar og utstyr. Rådmannen foreslår å nytta restmidlar frå Reform 97 til å dekka utgiftene til inventar og utstyr til barnehageavdelinga. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 5 av 27

6 Sak 187/05 MØTEBOK BJØRNEFJORDEN NÆRINGSUTVIKLING. KVAR GÅR VEGEN? DRØFTING AV ULIKE MODELLAR FOR FRAMTIDIG NÆRINGSUTVIKLING Saksbehandler: Lars Atle Skorpen Arkiv: 026 U Arkivsaksnr.: 04/1231 Saksnr.: Utval Møtedato 70/04 Os kommunestyre /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Bjørnefjorden Næringsutvikling vert avvikla f.o.m Frå same tidspunkt vert det etablert eit felles næringskontor for kommunane Fusa, Os og Samnanger etter same modell som for felles landbrukskontor for dei same kommunane. Personalet i Bjørnefjorden næringsutvikling vert tilbydd tilsetting i det nye næringskontoret. Ansvarleg kommune vert Os kommune. Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

7 Sak 187/05 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Kort orientering frå Jan Magne Stensrud om resultat frå spørjeundersøking blant 40 bedrifter knytt til Bjørnefjorden Næringsutvikling (BNU). Formannskapet diskuterte ei betre rolleavklaring mellom dei ulike aktørane, trong for ei eigarforankring og ønskje om meir framsynte prognosar. Samrøystes vedtak i samsvar med framlegg. Vedtak: Formannskapet tek dokumenta frå Bjørnefjorden Næringsutvikling som melding. Formannskapet gjev ordførar og rådmann fullmakt til, i samarbeid med ordførarane og rådmenn frå dei andre eigarkommunane, å arbeida ut ein modell for framtidig utvikling og satsing på næringsutvikling i kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal fremjast for formannskap og kommunestyre for vedtak. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga. Ruth Elin Midtbø (Ap) foreslo Terje Olav Hermansen som medlem i representantskapet. Lisbeth Axelsen (H), foreslo Bjørn Matland som varamedlem. Desse vart samrøystes valde. Vedtak: Kommunestyret vedtek omdanning av Bjørnefjorden Næringsutvikling frå 27 interkommunalt samarbeid til Interkommunalt Selskap (IKS). Kommunestyret vedtek selskapsavtale for Bjørnefjorden Næringsutvikling IKS. Kommunestyret vel Terje Olav Hermansen som politisk vald medlem av representantskapet, med Bjørn Matland som varamedlem. Kommunestyret vel rådmann Lars A Skorpen Hansen som medlem i representantskapet frå administrasjonen, med kommunaldirektør Øyvind Tøsdal som varamedlem. Side 7 av 27

8 Sak 187/05 Vedlegg: Vedtekter for Bjørnefjorden næringsutvikling Utrykte vedlegg: Evalueringsrapport frå Salgs- og MarkedsInstituttet (SMI) Saksopplysningar: Politiske utval i Fusa, Os og Samnanger har i juni 2005 fatta tilnærma likelydande vedtak i tilknyting til arbeidet med å evaluera Bjørnefjorden næringsutvikling. I Samnanger kommune lyder vedtaket som fylgjer: PØ (personal- og økonomiutvalet) tek dokumenta frå Bjørnefjorden Næringsutvikling som melding. PØ-utvalet gjev ordførar og adm.sjef fullmakt til, i samarbeid med ordførarane og adm.sjefane frå dei andre eigarkommunane, å utarbeida ein modell for framtidig utvikling og satsing på næringsutvikling i kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal fremjast for PØutval og kommunestyre for vedtak. Bakgrunnen for dette vedtaket var at styret i Bjørnefjorden Næringsutvikling (BNU) har vedteke å gjennomføra ei evaluering av organisasjonen og tenestene. Delar av dette vedtaket vart gjort ved at det er gjennomført ei spørjeundersøking til bedrifter i dei tre kommunane, og resultatet av denne vart presentert i vår. SMI gjennomførte ei spørreundersøking blant 39 utvalde bedrifter i dei tre kommunane. Hovudkonklusjonane her var at BNUer godt kjend mellom dei nærignsdrivande, at mange av dei spurde har nytta BNU sine tilbod og at dei er nøgde med tenestene. Neste steg vert å sjå på tenestene ut frå kommunane sin ståstad. Kva vil kommunane med Bjørnefjorden Næringsutvikling oppnår me det i dag eller skal kursen dreiast, og i så fall i kva retning? Eit anna sentralt spørsmål vil vera om kommunane får nok ut av investerte midlar, evt. om det er andre måtar å organisera tenestene på som gjev betre resultat. Med eit einmannskontor er det og viktig å få presisert kva oppgåver som skal ha prioritet. I dei vidare drøftingane føreset me at Deltakarkommunane er viljuge til å bruka like mykje midlar som i dag Hordaland fylkeskommune bidreg med minst same summen som i 2005 Ordførarane og administrasjonssjefane i Fusa, Os og Samnanger har vore samla i to møte. Blant dei er det eit ønskje om vidare interkommunalt samarbeid omkring næringsutvikling. Kommunane, både v. ordførarar og administrasjonssjefar meiner at BNU sprer arbeidsinnsatsen sin over for mange oppgåver. I dag skal BNU både vera rådgjevar for einskildpersonar og vera ressursperson for kommunane i næringsspørsmål. Det er i det heile eit stort spørsmål om dette er mogleg både med tanke på tilgjengelege ressursar og i høve til rollefordeling. Side 8 av 27

9 Sak 187/05 Fokuset til kontoret har i stor grad vore retta mot den einskilde bedrift gjennom råd- og rettleiingstenester. Kommunane har i liten grad vore flinke til å nytta ressursane på kontoret til å utvikla regionen t.d. gjennom utarbeiding av felles planar og strategiar. Oppslutninga om og engasjementet for BNU frå næringslivet, gjennom å vera medlemmer og å delta på årsmøta er heller labert. Det er liten kontakt mellom BNU og næringslivslag i den einskilde kommune med unnatak av at sentrale representantar frå desse ofte har vore næringslivet sine representantar til styret i BNU. Spørsmålet vert kva oppgåver som skal prioriterast, og korleis arbeidet skal organiserast. Fylgjande oppgåver er sentrale for kommunane: Kommunale gjeremål Sakshandsasming og rettleiing for kommunane i saker vedkomande etablering og utviding av verksemder, økonomisk støtte m.m. Ingen av dei deltakande kommunane har tilsette som har dette som ansvarsområde. Ivareta næringslivet sine interesser på generell basis i planarbeid i kommunane. (Kommune (del)planar, reguleringsplanar osb.). Utarbeiding av kommunale og felles (interkommunale) strategiske næringsplanar. Gjeremål direkte retta mot næringslivet Gje råd og rettleiing til etablerarar. Utarbeida grunnlagsmateriale som vil vera til hjelp for næringslivet ved etablering, søknad om støtte m.m. Tilføra næringslivet ny kompetanse. Gjennomføra informasjonsmøte og opplæring i aktuelle tema Organisering Fylgjande modellar vert drøfta: 1. Som i dag 2. Som i dag, men med ei anna samansetting av styret 3. Eit næringskontor etablert i ein av dei tre kommunane direkte underlagt administrasjonssjefen/rådmannen. Som organisering av interkommunalt landbrukskontor. 1. Interkommunalt samarbeid der både næringsliv og kommunane er representerte i styrande organ. Den størte føremonen med ei slik organisering er moglegheit for tett kontakt med næringslivet. Styret vil lettare vera i stand til å prioritera oppgåver som næringslivet er opptekne av. Skal dette lukkast må representantane frå næringslivet vera representative for det lokale næringslivet, og ikkje berre representera seg sjølv eller bedrifta si. Eit alternativ vil vera å få inn eksterne næringslivsrepresentantar med kompetanse innan område som er viktige for utvikling av regionen vår. Den største faren i slike organ er at dei lever sitt eige liv. Tilknytinga til eigarane vert for laus eller for fjern, og det besluttande organ styret eller delar av det har lite ansvar for vedtak som vert fatta. Med dei midlane som er til rådvelde er det ikkje mogleg å få utvida kontoret noko særleg. Fagmiljøet vert avgrensa og sårbart då tenestene vert svært personavhengige. Side 9 av 27

10 Sak 187/05 2. Eit interkommunalt samarbeid utan representantar frå næringslivet i styrande organ I eit slikt system mister ein naudsynt input frå næringslivet. Dette kan kompenserast med å trekke inn næringslivet i styret sine diskusjonar i forkant av prioriteringane. Tilknytinga til kommunane kan verta tettare enn i modell 1 då det her er lettare å sjå føre seg eit styret der både administrativ og politisk leiing i kommunane er representerte. Med ei slik organisering vil samarbeidsprosjekt det vera seg innan planlegging eller kollektive tiltak retta inn mot større grupper ha fokus. Det faglege miljøet er fortsett lite, med dei problema som er nemnd under pkt Eit næringskontor etablert i ei av dei tre kommunane etter modell av interkommunalt landbrukskontor Vert det større fokus på reint kommunale oppgåver, vil det truleg vera mest rett å ha eit kontor med direkte tilknyting til ein eller alle kommunane. Erfaringane tilseier og at det er lettare å fylgja opp personale i BNU med ein slik organisering. Tenestene vil og vera mindre personavhengig då det er mogleg med større overføring av kunnskap og informasjon ved at konsulenten vert ein del av administrasjonssjefen sin stab. Næringsutvikling er ikkje berre ei administrativ teneste, og utviklingsbiten vert viktig å ivareta. Det kan derfor vera riktig å etablera ei styringsgruppe sett saman av ordførarar og administrasjonssjefar i dei tre kommunane. Kontakten mot næringslivet kan skje gjennom tett dialog med lokale næringslivslag. (Ref. landbrukskontoret og deira arbeidsmetoder). Hordaland fylkeskommune er ein viktig økonomisk bidragsytar. På telefon opplyser dei at så lenge den regionale biten er til stades, har dei ikkje merknader til korleis tenestene vert organisert. Side 10 av 27

11 Sak 188/05 MØTEBOK AVVIKLING AV MIDTHORDLAND REVISJONSDISTRIKT VAL AV AVVIKLINGSSTYRE Saksbehandler: Lars Atle Skorpen Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 04/1474 Saksnr.: Utval Møtedato 137/04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret legg til grunn av Midthordland Revisjonsdistrikt vert avvikla, då det ikkje lenger er grunnlag for vidare drift. Alle eigarkommunane i Midthordland Revisjonsdistrikt har inngått avtale med private revisjonsfirma frå Kommunestyret vel ordføraren i Fusa, ordføraren i Os og rådmannen i Os til avviklingsstyre i Midthordland Revisjonsdistrikt. Avviklingsstyret får fullmakt til å gjennomføra ei styrt avvikling av selskapet innanfor gjeldande lov- og avtaleverk, og avløyser det ordinære styret i revisjonsdistriktet frå Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

12 Sak 188/05 Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Administrasjonen si innstilling vart vedteke mot 3 røyster (3SV). Vedtak: Os kommunestyre ber kontrollutvalet fremja ei innstilling om konkurranseutsetjing av revisjonstenestene for Os kommune. Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføra det praktiske arbeidet med innstillinga og eventuell konkurranseutsetjing, dersom kontrollutvalet ønskjer dette. Os kommune ber kontrollutvalet fremja ei innstilling om organisering av sekretærfunksjonane for kontrollutvalet. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Terje Hermannsen (Ap) fremja forslag om tilleggspkt. 2: Os kommune ber kontrollutvalet fremja ei innstilling om organisering av sekretærfunksjonane for kontrollutvalet. Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen med tillegget frå Ap. Vedtak: Os kommunestyre ber kontrollutvalet fremja ei innstilling om konkurranseutsetjing av revisjonstenestene for Os kommune. Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføra det praktiske arbeidet med innstillinga og eventuell konkurranseutsetjing, dersom kontrollutvalet ønskjer dette. Os kommune ber kontrollutvalet fremja ei innstilling om organisering av sekretærfunksjonane for kontrollutvalet. Side 12 av 27

13 Sak 188/05 Vedlegg: Saksopplysningar: Etter at det vart opna for privat kommunerevisjon, har alle dei fem eigarkommunane i Midthordland Revisjonsdistrikt fatta vedtak om å engasjera private revisjonsfirma. Dette gjeld Os, Fusa, Samnanger, Tysnes og Austevoll. Midthordland Revisjonsdistrikt står såleis utan revisjonsoppgåver frå hausten 2005 av. Ordførarane og rådmennene i dei fem eigarkommunane, saman med styreleiar i Midthordaland Revisjonsdistrikt, drøfta dette tilhøvet i eit møte på Os i vår. Konklusjonen i møtet var at Midthordland Revisjonsdistrikt snarast råd burde avviklast innanfor gjeldane lovog avtaleverk. Styret i selskapet har arbeidd vidare med avviklinga, og i styremøte i august konkludert med å oppretthalda drifta ut Ordførarane og rådmennene drøfta saka på nytt under Fylkesmannens samling på Solstrand Hotell og Bad november, og konkluderte der at avviklingsprosessen best kan vidareførast av eit eige avviklingsstyre. Eit slikt avviklingsstyre må avklåra dei formelle sidene ved avviklinga, ivareta dei tilsette (2 personar) sine interesser og gjennomføra eit økonomisk oppgjer etter selskapet. I møtet på Solstrand Hotell og Bad vart også samansetjing av avviklingsstyret drøfta, og representantane samla seg om følgjande forslag: Ordføraren i Fusa, ordføraren i Os og rådmannen i Os. Os kommune har stilt organisasjonseininga si til disposisjon i høve forhold som gjeld dei tilsette i selskapet. I etterkant av Solstrandsmøtet er det avklåra med Fylkesmannen i Hordaland at oppnemning av avviklingsstyre formelt bør skje gjennom vedtak i dei respektive kommunestyra i dei fem eigarkommunane. Saka vert difor fremja med likelydande framlegg til vedtak i kommunestyra i Os, Fusa, Samnanger, Tysnes og Austevoll. Os, Lars Atle Skorpen Rådmann Side 13 av 27

14 Sak 189/05 MØTEBOK AVTALE OM ARBEIDSDELING - OS KOMMUNE OG BIR PRIVAT AS Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: M50 &01 Arkivsaksnr.: 05/2364 Saksnr.: Utval Møtedato 189/05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Os kommunestyre godkjenner avtaleframlegg mellom Os kommune og BIR Privat AS datert Administrativ kapasitet som vert frigjeven i og med avtalen med BIR AS, om lag 20% av ei stilling, vert overført til bruk innan sjølvkostområdet i eining for Arealbruk. Os Lars Atle Skorpen Rådmann

15 Sak 189/05 Vedlegg: 1. Brev frå BIR AS datert Framlegg til avtale datert mellom BIR privat AS og Os kommune 3. Inkassoavtale mellom BIR privat AS og Lindorff AS Saksopplysningar: Os kommune fakturerer i dag renovasjonsavgifta til abbonentane i Os, medan BIR AS har resten av arbeidet knytt til renovasjonen;- inklusiv klagebehandling. Os kommune har eit påslag på tretti kroner på BIR AS si ordinære renovasjonsavgift. Dette for å dekka kommunen sin kostnad med faktureringa. Det går med om lag 0,2 årsverk knytt til faktureringsoppdraget og til å handsama kunder som vender seg til Os kommune med spørsmål knytte til renovasjonsordninga. BIR Privat AS ønskjer å sjølv ha faktureringa. Alle BIR kommunane, med unntak av Bergen, har no gitt BIR Privat AS i oppdrag å stå for fakturering. Vurdering: Slik rådmanen ser det, er det ikkje lenger nokon grunn til at Os kommune skal halda på faktureringa av renovasjonsavgifta. Alt anna arbeid knytt til renovasjonen er overteke av BIR. Sjølv om det 0,2 -årsverket kommunen brukar til fakturering, vert finansiert gjennom påslag på BIR Privat AS si ordinære renovasjonsavgift, og difor netto ikkje kostar kommunen noko, finn rådmannen ikkje nokon god grunn for at ordninga med kommunal fakturering av renovasjonsavgifta skal halda fram. Det om lag 0,2-årsverket sjølvfinansierte årsverket, er det stor trong for innan Eining for Arealbruk. Sakbehandlarane ved byggesaksavdelinga brukar i dag tid på oppgåver som ikkje treng den typen kompetanse ein treng til byggesaksbehandling. Dette er oppgåver som kan utførast av merkantilt personale og difor kan gjeva byggesaksavdelinga auka kapasitet til byggesaksbehandling. Ved å overføra 0,2 årsverk frå arbeidet med fakturering av renovasjonsavgifta, til merkantilt arbeid innan sjølvkostområda i Eining for arealbruk, vil endring av arbeidsoppgåver knytte til å gje slepp på faktureringa av renovasjonsavgifta, ikkje påføra Os kommune nettoutgifter. Fakturering frå BIR AS vil føra til at abbonentane i Os får to rekningar meire per år enn tilfellet er i dag. Nokon vil synast det er greit, medan andre vil meina at det er best å få samlerekning, der flest mogeleg av avgiftene er samla i ei rekning. Rådmannen kan ikkje sjå at talet på rekningar skal vera avgjerande for om Os kommune skal overlata faktureringa av renovasjonsavgifta til BIR Privat AS eller ikkje. Konklusjon: Rådmannen rår til at Os kommunestyre godkjenner avtaleframlegg mellom Os kommune og BIR Privat AS datert Administrativ kapasitet som vert frigjeven i og med avtalen med BIR AS, om lag 20% av ei stilling, vert overført til bruk innan sjølvkostområdet i eining for Arealbruk. Os, Øyvind Tøsdal Kommunaldirektør Side 15 av 27

16 Sak 190/05 MØTEBOK BADEANLEGG I OS KOMMUNE -MILEPELSRAPPORT OM STATUS OG FRAMDRIFT Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: D23 Arkivsaksnr.: 03/1168 Saksnr.: Utval Møtedato 190/05 Os Formannskap Framlegg til vedtak om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

17 Sak 190/05 Vedlegg: 1. Økonomisk oversyn per Månadsrapport per Prosjektrapport frå Strand AS per Saksopplysningar: I kommunestyrevedtaket frå , K-sak 0124/04, er det mellom anna sagt følgjande: Formannskapet er styringsgruppe og skal ha skriftleg eller munnleg milepælsrapportar om status og framdrift i prosjektet i kvart ordinære møte. Formannskapet tek avgjerd i viktige prioriteringssaker innanfor vedtekne rammer. Formannskapet vil vedta instruks og mandat for prosjektgruppa. Prosjektgruppa kan, innanfor eige mandat og rammer, etablera undergrupper. Prosjektgruppa legg fram saker som krev vedtak i folkevald organ gjennom rådmannen på vanleg vis, jfr pkt 4. Kommunestyret legg til grunn at prosjektgruppa analyserar og rår til løysingar kring eigarstrukturar, driftsstrukturar (offentleg, privat, ops, etc), tidleg tilsetting i nøkkelstillingar, osb, relativt tidleg i prosjektarbeidet. Økonomisk og framdriftsmessig er framleis alt i samsvar med rammer og planar. Det vert tett hus før jul. Det var ikkje så mange verksemder som var representerte på møtet i Bjørnefjorden gjestetun , men alle var særs positive til samarbeid og det vil vera vidare kontakt med alle. Når det gjeld investeringsstønad, er det eit ope spørsmål kor mykje næringslivet vil satsa på badeanlegget. Det er per i dag ikkje nokon som har sagt at dei vil gå inn med investeringsmidlar. KF-styret har hatt tre møte inklusiv møte med næringslivet Det har vore daglegleiar stillinga som har vore hovudtemaet samt orientering frå Prosjektstyret til KF-styret. Entusiasmen i det nye KF-styret er stor og styret har ein allsidig bakgrunn og vil heilt sikkert gjera ein framifrå jobb for å sikra ei optimal drift av badeanlegget. Konklusjon: Rådmannen rår til at Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Os, Øyvind Tøsdal Kommunaldirektør Side 17 av 27

18 Sak 191/05 MØTEBOK OS BRANNSTASJON - PÅLEGG FRÅ ARBEIDSTILSYNET Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 03/1496 Saksnr.: Utval Møtedato 30/05 Arbeidsmiljøutval /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Os kommunestyre løyver kroner ,- inklusiv mva til dekking av oppgradering av Os brannstasjon og utgifter knytte til flytting av feiarvesenet til nye midlertidige lokale i Os Næringspark. Vidare godkjenner Os kommunestyre framlegg til avtale mellom Os Næringspark AS og Os kommune datert om leige av areal i Os Næringspark. Summen, kr ,-, vert løyvd ved bruk av unytta lånemidlar og fondsmidlar. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Brannstasjon - vert auka med kr ,- Post Bruk av ubunde kapitalfond* - vert auka med kr ,- Post Bruk av unytta lån ** - vert auka med kr ,- * Ubunde kapitalfond balansekonto Fond avdragsrefusjon ** Unytta lån balansekonto Rullestolrampe Haugsheim Utgiftene til husleige i Os Næringspark må innarbeidast i budsjettet for Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

19 Sak 191/05 Behandling i Arbeidsmiljøutval i møte Behandling i utvalget: Verneombodet for eininga og hovudverneombodet gjekk i gjennom historikken i denne saka som går heilt tilbake til Hovudverneombodet (HVO) saknar formell kontakt og møteverksemd i saka og reagerer på kommunaldirektøren sitt utsagn i Formannskapet om manglande samarbeid og vilje til løysing. HVO ønskjer at dette vert beklaga, då han meiner at uttalen byggjer på feil grunnlag. Kommunaldirektør Tøsdal tok for seg punkt for punkt i pålegget og orienterte om korleis ein tenkjer seg løysing på kort og lengre sikt. Dette er og avhengig av resultatet i budsjettet, kva for årstall ny brannstasjon kan stå ferdig. Kommunaldirektøret har kalla inn til møte for drøfting av konkrete tiltak, fredag , der vernetenesta skal delta. Det vil bli sendt svar til Arbeidstilsynet med konkrete tiltak for betring av arbeidsforholda i Brannstasjonen, innan fristen som er Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet er orientert om saksgangen fram til varsel om tvangsmulkt og korleis Os kommune tenkjer å oppfylla pålegga frå Arbeidstilsynet vedkomande arbeidstilhøva i og rundt lokala i Allaktivitetshuset/Brannstasjonen. Side 19 av 27

20 Sak 191/05 Vedlegg: 1. Brev frå Arbeidstilsynet datert Kopi av til Arbeidstilsynet datert 4.juli Kopi av brev til Arbeidstilsynet datert 4.juli Brev frå Arbeidstilsynet datert Kopi av frå Arbeidstilsynet datert 11.august Brev frå Arbeidstilsynet datert Kopi av brev til Arbeidstilsynet datert Kopi av brev frå Os Næringspark datert Kopi av framlegg til leigeavtale mellom Os kommune og Os Næringspark datert Kopi av planløysing aktuelt lokale i Os Næringspark Saksopplysningar: Arbeidstilsynet har gitt Os kommune pålegg om å utbetra arbeidstilhøva for brannmannskapa og feiarane i Os kommune gjennom elve konkrete pålegg. Frist for utføring av utbetringstiltaka var Det har vore kontakt mellom Os kommune og Arbeidstilsynet om utsetjing av fristen med å etterkoma pålegga til Seinare er det, den , søkt om ny frist til Det har per ikkje kome skriftleg svar på søknad om utsetjing til , men seniorinspektør Tor Fjelldal i Arbeidstilsynet har gjeve positive siganal i samtale med kommunaldirektør Øyvind Tøsdal. Os formannskap har og i framlegget til økonomiplan gått inn for ferdigstilling av brannstasjonen i Arbeidet med å etterkoma pålegga er rekna til å kosta maksimum kroner ,- eks mva. Største kostnaden er ventilasjonsanlegget som vil kosta kroner ,- + mva. 24 nye garderobeskåp vil kosta om lag kroner 33000,- + mva. To branndører vil kosta om lag kroner ,- + mva og avsug til i garasjane vil kosta om lag kroner ,- eks mva. Andre kostnadar knytte til opprusting og flytting er stipulerte til om lag kroner ,- eks mva. Det vil ikkje vera forsvarleg reint økonomisk, for ikkje å seia fysisk umogeleg, å etterkoma alle pålegga gjennom tiltak i noverande brannstasjon. Sjølv om ein kan seia mykje det å investera i opprustning etter meir enn 50 års bruk, når stasjonen likevel snart skal fråflyttast, må Os kommune etterkoma pålegga og snarast mogeleg syta for at dei fysiske arbeidstilhøva for brannmannskapa og feiarane vert innanfor krava Arbeidstilsynet har sett i samsvar med Arbeidsmiljølova. Vurdering: Ut frå kjensgjerninga om at Os kommune snart skal byggja ny brannstasjon, meiner rådmannen at det må brukast minst mogeleg med pengar for å rusta opp den gamle brannstasjonen knytt til eit føremål som no er kortsiktig. I og med at Os Næringspark tilbyr nær sagt skreddarsydde lokale for feiarvesenet, inklusiv verkstad der mellom anna feiarlærlingen kan utføra oppgåver knytte til opplæringa si, finn rådmannen det rett å rå til at feiarvesenet, som ei mellombels løysing, flyttar til Os Næringspark. Dersom det på eit seinare tidspunkt syner seg at det vert tilgjengleg andre rimlegare eigna lokale i kommunalt bygg, eller hos andre private, kan feiarvesenet flytta etter tre månaders opseiingstid. Slik situasjonen no er, ser rådmannen det ikkje som mogeleg å kunna etterkoma alle pålegga frå Arbeidstilsynet i noverande brannstasjon. Det er ein føresetnad for kostnaden på ,- + mva til gjennomføring av tiltak for å etterkoma pålegga, at Arbeidstilsynet er villeg til å gjeva dispensasjonar og at feiarvesenet flyttar ut. Lokala i Os Næringspark må godkjennast av Arbeidstilsynet etter tilråding frå AMU. Rådmannen vil syta for at formell behandling skjer i samsvar med ordinær saksgang for slike saker. Side 20 av 27

21 Sak 191/05 Konklusjon: Rådmannen rår til at Os kommunestyre løyver kroner ,- inklusiv mva til dekking av oppgradering av Os brannstasjon og utgifter knytte til flytting av feiarvesenet til nye midlertidige lokale i Os Næringspark. Vidare godkjenner Os kommunestyre framlegg til avtale mellom Os Næringspark AS og Os kommune datert om leige av areal i Os Næringspark. Utgiftene til husleige i Os Næringspark må innarbeidast i budsjettet for Os, Øyvind Tøsdal Kommunaldirektør Side 21 av 27

22 Sak 192/05 MØTEBOK E39 RÅDAL - SVEGATJØRN- OPPRETTING AV BOMPENGESELSKAP Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: PRN Arkivsaksnr.: 05/2278 Saksnr.: Utval Møtedato 192/05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Os kommunestyre godkjenner at det vert etablert bompengeselskap for bompengeprosjekt E- 39 Rådal -Svegatjørn som aksjeselskap. Os kommunestyre godkjenner vidare at Bergen-Os Bompengeselskap blir stifta basert på utkast til stiftingsdokument datert 1.november 2005 der Os kommune skal teikna 24 aksjar kvar pålydande kroner 1000,-. Os kommune set fram følgjande framlegg til styremedlem: Til varamedlem vert gjort framlegg om å velja: får fullmakt til å representera Os kommune på stiftingsmøtet. Summen, kr ,- vert dekka ved bruk av unytta lånemidlar. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Kjøp av aksjar - vert sett til kr ,- Post Bruk av unytta lån* - vert sett til kr ,- * Unytta lån, balansekonto Rullestolrampe Haugsheim Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

23 Sak 192/05 Vedlegg: 1. Brev frå Hordaland Fylkeskommune datert 01.november Utkast til stiftingsdokument datert 01.november 2005 Saksopplysningar: For å kunna gjennomføra bygginga av ny parsell Svegatjørn-Rådal, med utbetring av Rådalskrysset og bygging av tverrsamband til Lysefjorden, før det vert løyvd ordinære midlar over statsbudsjettet, må det opprettast Bompengeselskap for å finansiera delar av bygginga gjennom innkrevjing av bompengar. Det vil, slik planane er per i dag, bli kravd bompengar på tre vegar mellom Os og Bergen;- ny E-39, noverande E-39 og vegen over Fanafjellet. Det er Stortinget som må godkjenna oppretting av Bompepengeselskap for å førestå delfinansiering av overnemnde prosjekt. Vurderingar: Rådmannen vil peika på den store verdien det vil ha for Os kommune og alle osingar å få nytt og raskare vegsamband til Bergen. Utan å gå i detalj, vil rådmannen peika på at kroner ,- i akskjekapital er ein særs rimleg inngongsbillet for å få framskunda vegprosjektet fleire år i tid. Med bompengefinansiering vil fysisk arbeid kunna starta i og vera ferdig i , mot tidlegast oppstart etter 2015 utan bompengeselskap. Det er og usikkert kor lang tid etter 2015 ei eventuell bygging ville ha starta opp dersom ein skal venta på ordinære løyvingar over statsbudsjettet. Konklusjon: Rådmannen rår til at Os kommunestyre godkjenner at det vert etablert bompengeselskap for bompengeprosjekt E-39 Rådal -Svegatjørn som aksjeselskap. Os kommunestyre godkjenner vidare at Bergen-Os Bompengeselskap blir stifta basert på utkast til stiftingsdokument datert 1.november Os kommune skal teikna 24 aksjar kvar pålydande kroner 1000,-. Os kommune set fram følgjande framlegg til styremedlem: Til varamedlem vert gjort framlegg om: får fullmakt til å representera Os kommune på stiftingsmøtet. Os Øyvind Tøsdal Kommunaldirektør Side 23 av 27

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 15.00 17.45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00-18:40 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00-18:40 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: 22.10.2009 Møtetid: 15:00-18:40 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/08 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, BOMPENGEFINANSIERING 413

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/08 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, BOMPENGEFINANSIERING 413 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/08 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunestyresalen Møtedato: 17.09.2007 Tid: 15.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Medlem: Eli Årdal Berland (forfall) Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: I staden

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00 Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes

Detaljer

Referat. Styringsgruppa for kommunereform Os og Fusa Dato: fredag 18. august Tid: kl Stad: Fusa kommune - Kommunetunet Til stades:

Referat. Styringsgruppa for kommunereform Os og Fusa Dato: fredag 18. august Tid: kl Stad: Fusa kommune - Kommunetunet Til stades: Referat Styringsgruppa for kommunereform Os og Fusa Dato: fredag 18. august - 2017 Tid: kl. 10-14 Stad: Fusa kommune - Kommunetunet Til stades: Fusa kommune: Atle Kvåle, Aud May Boge, Svein Lang, Linda

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: og frå kl

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: og frå kl MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: 07.06.04 Tid: 08.30 13.00 og frå kl 16.30 16.45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: Møtetid: 16:00 - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: Møtetid: 16:00 - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 30.09.2013 Møtetid: 16:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes FO Varaordførar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: 13.00

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: 13.00 MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: 01.10.03 Tid: 13.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Andre som var tilstade på møtet: Adm.sjef Ramsli og ass.adm.sjef Våge.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Andre som var tilstade på møtet: Adm.sjef Ramsli og ass.adm.sjef Våge. MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunestyresalen Møtedato: 16.03.2009 Tid: 15.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 02.05.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemmar

Detaljer

Formelle vedtak i kommunestyra 21. juni 2017 i hht. 25 i inndelingslova for etablering av nye Ålesund kommune

Formelle vedtak i kommunestyra 21. juni 2017 i hht. 25 i inndelingslova for etablering av nye Ålesund kommune Formelle vedtak i kommunestyra 21. juni 2017 i hht. 25 i inndelingslova for etablering av nye Ålesund kommune Felles innleiing i sak 1 til 5 Bakgrunn for saka: Stortinget fatta vedtak om samanslåing av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

2 av 17 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 057/13 09/164 Tilslutning av nye deltarkommunar i Bergen og Omland

2 av 17 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 057/13 09/164 Tilslutning av nye deltarkommunar i Bergen og Omland SAMNANGER KOMMUNE 1 av 17 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 06.11.2013 Møtetid: 14:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

INNKALLING. Til orientering: Ungdomsrådet, senior- og funksjonsrådet, hovudverneombodet og dei HTV (hovudtillitsvalde) vert også invitert til å delta:

INNKALLING. Til orientering: Ungdomsrådet, senior- og funksjonsrådet, hovudverneombodet og dei HTV (hovudtillitsvalde) vert også invitert til å delta: INNKALLING Kommunestyret Utval: Møtestad: Oseana, Os Møtedato: 15.06.2017 Tid: kl.09:00 Innkalling til felles kommunestyremøte med Os kommune torsdag 15.06.2017 kl 09.00 - ca 16.00. Jf. Tidlegare innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: 02.11.2009 Møtetid: 15:00-17.30 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: 04.06.2007 Tid: 15.00 18.15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: 03.04.2006 Tid: 15.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Marianne Sandahl Bjorøy Fjell kommune Medlem: Kari-Anne Landro Sund kommune Varamedlem: Møter berre

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: kommunehuset Møtedato: 24.04.03 Tid: 17.00 22.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0008/03 03/00236 PARTISERVICE

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: 05.09.2005 Tid: 15.00-18.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Stord kommune Møteprotokoll

Stord kommune Møteprotokoll 1 Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 17.02.2014 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

Handsaming i Kommunestyret :

Handsaming i Kommunestyret : Handsaming i Kommunestyret 02.10.2014: Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Vinje kommunestyre ynskjer å oppretthalde Vinje som ein eigen sjølvstending kommune. 2. Vinje kommunestyre gjev likevel formannskapet

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE 08.11.2011 Steinar Hole Arkivsaknr. 11/313 Arkiv: FE-030 Rapport etter forvaltningsrevisjon vedk. internkontroll i Austevoll kommune

Detaljer

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland Eigarskapspolitisk plattform for Aurland AURLAND KOMMUNE Motiv og mål med offentleg eigarskap Ein eller fleire a dei fem kategoriane nedanfor skal leggjast til grunn for utforming av mål og motiv for selskapa

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer