EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE"

Transkript

1 EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE 1

2 Innhold 1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen Kommunestyrets vedtak KS Eierforums anbefaling om eierskapsmelding Arbeidsmetode Første generasjons eierskapsmelding oppbygging... 5 DEL I Overordnet eierskapspolitikk forslag til Birkenes kommunes prinsipper for godt eierskap Om eierskap og eierskapspolitikk Intensjon med kommunalt eierskap Nærmere om finansielt og politisk eierskap Fordeler og ulemper med kommunalt eierskap Nærmere om eierskapspolitikk og eierstrategi Birkenes kommunes prinsipper for godt kommunalt eierskap Rutiner for kommunikasjon mellom kommunen og virksomheten Styresammensetninger, styrehonorarer, opplæring, habilitet Tilsyn og kontroll DEL II Forslag til eierstrategi skjematisk oversikt over kommunens eierskap, samt anbefalinger knyttet opp mot enkelte virksomheter Oversikt over selskaper Aksjeselskaper (AS) Interkommunale selskaper (IKS) Stiftelser Andre samarbeidsformer Vedlegg 1. Oversikt over virksomheter hvor kommunen har eierinteresser eller er deltaker i Vedlegg 2. Generelt om selskapsformer

3 1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen Birkenes kommune skal utarbeide en eierskapsmelding for første gang. Eierskapsmeldingen har til hensikt å øke bevisstheten rundt kommunens rolle som eier gi kortfattet og overordnet informasjon om kommunens eierinteresser bidra til å klargjøre hvordan kommunen styrer virksomhetene sine (overordnet eierskapspolitikk) avklare hva kommunen ønsker å oppnå med eierskapet (eierstrategi). 1.1 Kommunestyrets vedtak Birkenes kommune har relativt store verdier og eierinteresser plassert i virksomheter utenfor den kommunale organisasjon. Kommunen har verken vedtatt en overordnet eierskapspolitikk, eller en eierstrategi. Eierskapspolitikk = overordnede prinsipper for forvaltning av virksomheter kommunen eier helt eller delvis. Eierstrategi = prioriteringer, tiltak og resultatkrav kommunen som eier stiller overfor den enkelte virksomhet for å sikre at virksomheten ivaretar de målsettinger eierne har. Med dette som bakgrunn vedtok kommunestyret i møte , sak 049/10, å utarbeide en eierskapsmelding på følgende måte: Birkenes kommune utarbeider i en eierskapsmelding, og vil inngå samarbeid med Lillesand kommune vedrørende innleie av ekstern rådgivning til utarbeidelse og ferdigstillelse av eierskapsmeldingen, inkludert anbefalt eierstrategi for selskapene. I samarbeid med Lillesand kommune er det besluttet at følgende selskaper skal ha en mer detaljert gjennomgang av eierstrategi: 1. Libir IKS 2. BIVA AS 3. Avigo AS 4. Arendal revisjonsdistrikt IKS 5. KBR IKS 6. Langemyr skole og ressurssenter 7. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS 8. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 3

4 1.2 KS Eierforums anbefaling om eierskapsmelding KS Eierforum har i sin Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak av august 2010, uttalt følgende om eierskapsmeldinger: Kommuner skal foreta en politisk gjennomgang av virksomhet som er organisert som selvstendige rettssubjekter eller interkommunale organer gjennom utarbeidelse av en eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen bør gjennomgås og eventuelt revideres hvert år i kommunestyret. Eierskapsmeldingen skal følges av strategier og formål/selskapsavtale for det enkelte selskap. Alt eierskap i selvstendige rettssubjekter skal fremgå på en klar og instruktiv måte i kommunens årsberetning. Interkommunale eierskapsmeldinger kan også utarbeides. En eierskapsmelding kan defineres som et overordnet politisk styringsinstrument for virksomhet som er lagt til et annet rettssubjekt, eget styre eller en vertskommune eller til et annet interkommunalt organ. Selv om en eiermelding primært sett skal handle om selskapene, bør den også skjele til de interkommunale samarbeid. En eierskapsmelding bør som minimum ha tre hovedpunkter; 1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 2. Politisk (prinsipper for eierstyring) og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. 3. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder vedtektsrevisjon. Gjennom foreliggende eierskapsmeldning ønsker rådmannen å reise en politisk debatt om kommunens rolle som eier. Sentralt er forslagene til grunnleggende prinsipper for godt kommunalt eierskap. 1.3 Arbeidsmetode Administrasjonen i Birkenes kommune har samarbeidet med Lillesand kommune om utarbeidelse av eierskapsmeldingen. Rådmennene har nedsatt en egen prosjektgruppe bestående av 4 personer. Birkenes kommunes representanter er assisterende rådmann Kjell G. Olsen og økonomisjef Lisa Johannessen. Prosjektgruppen har inngått samarbeid med selskapet Faveo Prosjektledelse AS, som har samlet inn relevant informasjon til eierskapsmeldingen og bistått i utarbeidelsen av meldingen. Innsamlingen av informasjon har foregått ved at de aktuelle virksomhetene er tilsendt et spørreskjema som de er bedt om å besvare (disse fremgår av vedlegg 1). I tillegg er det gjennomført et intervju med rådmannen, for å få innsikt i bakgrunnen for etableringen av selskapet, eventuelt kommunens etterfølgende kjøp av eierandeler. Videre er arbeidet presentert for formannskap samt leder av tjenesteutvalget hvor de folkevalgte gav innspill til områder/ tema som forventes omtalt i eierskapsmeldingen. 4

5 1.4 Første generasjons eierskapsmelding oppbygging Eierskapsmeldingen består av to hoveddeler med vedlegg: Del I: Overordnet eierskapspolitikk forslag til Birkenes kommunes prinsipper for godt eierskap. Del II: Forslag til eierstrategi skjematisk oversikt over kommunens eierskap, samt anbefalinger knyttet opp mot enkelte virksomheter. Vedlegg 1 Besvarte spørreskjemaer fra virksomhetene Vedlegg 2 Generelt om selskapsformer 5

6 DEL I Overordnet eierskapspolitikk forslag til Birkenes kommunes prinsipper for godt eierskap 2 Om eierskap og eierskapspolitikk 2.1 Intensjon med kommunalt eierskap Kommunens primære oppgaver, ansvar og roller fremgår av kommuneloven. I tillegg er kommunen gitt myndighet etter en rekker særlover dels som vedtaksmyndighet, men også som tilsyns- og kontrollmyndighet. Disse oppgavene kan løses gjennom den tradisjonelle, kommunale organisasjonen eller gjennom samarbeid med andre, eventuelt i egne juridiske enheter, som for eksempel aksjeselskaper. Det kan være flere begrunnelser for en kommune, for å engasjere seg på eiersiden i en virksomhet. En kan være et politisk ønske om å gi økonomisk støtte. Kommunen har da ikke til hensikt å delta i styring eller utvikling av selskapet/ organisasjonen. Ofte er betingelsene for støtten at det ikke skal hentes ut utbytte eller andre fordeler ved å være eier eller støttedeltaker. Videre kan aktiv etablering av nye selskaper brukes i en næringsutviklingsstrategi, ved at det kan gi positive ringvirkninger som flere arbeidsplasser og økt spesialisert kompetanse. Selskapsorganisering kan i tillegg bidra til vitalisering av oppgaver eller tjenester, og medvirke til tydeligere resultatkrav i virksomheten. En intensjon med å gå inn i et selskap kan være å maksimere en avkastning for å finansiere kommunale tjenester. Det kan være både rene finansielle og politiske intensjoner for en kommune ved å etablere eller gå inn på eiersiden i virksomheter, eller en kombinasjon av disse. Det kan være kommunen selv, eventuelt i samarbeid med andre kommuner eller private aktører, som tar initiativ til selskapsorganisering. Kommunen bør som aktiv eier stille spørsmål som: Er eierskap begrunnet i økonomisk avkastning (finansielt eierskap) eller er virksomheten et gjennomføringsorgan for samfunnsmessige oppgaver (politisk eierskap) Hvilke kommunale tjenester egner seg for å bli skilt ut i en egen virksomhet, og hvilken organisasjonsform egner seg best Hva betyr et eierskap/ medeierskap for vår kommune Hvem bør delta i etableringen av virksomheten Er kommunalt eierskap en forutsetning for etablering av virksomheten eller samarbeidet Vil virksomheten støtte kommunens overordnede målsettinger, herunder ha en forsvarlig etisk og miljømessig profil Vil virksomheten gi kommunen et positivt omdømme som eier/ medeier. Hvordan bør de styrende organer sammensettes for å ivareta virksomhetens formål Hvilke vedtekter og/eller avtaler må ligge til grunn for å ivareta kommunens interesser Vil virksomheten ha behov for støtte eller kontroll fra kommunen 6

7 Hvilke krav skal stilles til samarbeid med kommunens organisasjon og rapporteringsrutiner I denne sammenheng er det viktig å være oppmerksom på at eierskapets formål ikke er statisk, men kan endre seg over tid. 2.2 Nærmere om finansielt og politisk eierskap En viktig avveining er hvorvidt eierskapet er av finansiell eller politisk karakter. Eierskapet er av finansiell karakter dersom kommunens hovedmålsetting er å oppnå økonomisk avkastning. Virksomheter med finansielt formål kan likevel gjøre oppgaver av stor politisk betydning, men da ivaretas behovet for politisk styring gjennom ulike former for myndighetsutøvelse, blant annet konsesjoner, og ikke gjennom eierskap som sådan. Dersom virksomheten betraktes som et gjennomføringsorgan for samfunnsmessige oppgaver defineres eierskapet som politisk. I aksjeselskaper har aksjonærene ulike rettigheter avhengig av hvor stor andel av virksomheten vedkommende eier (se vedlegg 2). For kommunen er det derfor viktig at eierandelen med tilhørende grad av kontroll er tilpasset kommunes formål med eierskapet. Dersom kommunen har klare strategiske mål for eierskapet sitt (jfr eierstrategi), bør den ha kontroll med virksomheten ved å eie 50 % eller mer av de stemmeberettigede aksjene eller andelene i virksomheten. Dersom virksomheten har flere eiere bør det sørges for et eierfellesskap som sikrer den samme kontrollen. Dersom kommunen ønsker maksimal kontroll over virksomheten bør kommunen eie virksomheten fullt ut. Om eierskapet er av mer finansiell karakter, er det i et kontrollperspektiv ikke så betydningsfullt hvor stor andel av virksomheten kommunen eier. Finansielt sett vil imidlertid eierandel ha betydning ved å kunne bestemme utbytte (utbytte vedtas med alminnelig flertall). 2.3 Fordeler og ulemper med kommunalt eierskap Et eierskap i en virksomhet kan innebære flere fordeler, jfr bl.a. det som fremgår over om intensjon med kommunalt eierskap. Er kommunen inne på eiersiden, vil det gi muligheter for påvirkning. Grad av påvirkning avhenger av flere forhold, jfr. gjennomgangen av ulike selskapsformer i vedlegg 2. Det er også utfordringer knyttet til økt selskapsorganisering og interkommunalt samarbeid. Enhver selskapsdannelse eller samarbeidsetablering reduserer mulighetene for direkte politisk styring og kontroll. Utfordringene vil være å sikre folkevalgte nødvendig innsikt og informasjon for eierstyring, samt i forbindelse med virksomhetsetableringen avklare leveransen (kvalitet og omfang) og roller. Nye former for tjenesteproduksjon krever ny kompetanse både administrativt og politisk. En utvikling mot en klarere bestiller utførermodell forutsetter at kommunen blir en profesjonell bestiller. 7

8 2.4 Nærmere om eierskapspolitikk og eierstrategi Eierskapspolitikk Eierstrategi Kommunens eierskapspolitikk består av de overordnede prinsipper som legges til grunn for forvaltningen av kommunens virksomheter eller eierinteresser. Dette vil både være generelle krav kommunen stiller til seg selv som eier, samt krav som kommunen gjennomgående stiller til alle virksomhetene. Disse kravene skal ivaretas når det utarbeides en spesifikk eierstrategi overfor det enkelte selskap. Gjennom eierstrategien stiller altså kommunen som eier generelle og spesifikke krav og forventninger til virksomheten. Som eier forventer kommunestyret at den enkelte virksomhet følger opp strategien gjennom beslutninger i virksomhetens styrende organer. Utforming av eierstrategi må baseres på fakta og oppdatert kunnskap om den enkelte virksomhet. Eiernes krav til virksomheten Skal virksomheten kunne realisere eierens krav må kravene: Være tydelig formulert og kommunisert til virksomhetene Utformes slik at måloppnåelsen kan etterprøves - på objektivt grunnlag må det kunne fastslås om eierkravene er innfridd eller ikke Være utfordrende og krevende, men samtidig realistiske Være forutsigbare for virksomheten Gi virksomheten frihet og selvstendighet til å realisere eiernes mål Ligge mest mulig fast i den tidsperioden virksomheten er gitt for å nå målene Eierskapspolitikk og eierstrategi handler om forutsigbarhet. Både kommunen som eier, kommunens representanter i styrende organer og ikke minst virksomhetene selv må ha mulighet til å innrette seg på en slik måte at vedtatte prinsipper og gitte styringssignaler kan legges til grunn i en mer langsiktig planlegging/strategi. Slik mulighet foreligger bare når eier er tydelig i sin eierstrategi. 8

9 3 Birkenes kommunes prinsipper for godt kommunalt eierskap 1. Kommunestyret skal minst en gang i kommunestyreperioden behandle egen sak Kommunens eierskapsmelding. Ut over dette minstekravet skal rådmannen årlig vurdere behovet for å revidere hele eller deler av meldingen. 2. Det skal utformes eierstrategi (eiernes forventninger og krav) til den enkelte virksomhet/samarbeid, som inneholder: a. klargjøring av intensjonen (se kap 2.1 og 2.2 over) b. forutsigbare og kontrollerbare mål og resultatkrav for virksomheten (avkastning på den kapitalen selskapet forvalter, kundetilfredshet, HMS forhold, likestilling o.l.) c. rutiner for rapportering d. klar og forutsigbar utbyttepolitikk 3. Formelt fremmer kommunen sine interesser gjennom generalforsamling og representantskap. a. Kommunens representanter på generalforsamling og representantskap skal ivareta den vedtatte eierstrategien b. Hovedregelen er at det skal utarbeides en aksjonær-/eieravtale som bl.a. beskriver forholdet mellom eierne, kjøp og salg av eierandeler, virksomhetens formål og valg av styret. 4. Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierskap. a. Det skal tilstrebes åpenhet om virksomheten. b. Det skal være åpenhet rundt eierkommunenes valg av styremedlemmer. c. Det skal være åpenhet rundt godtgjørelse til styret. 5. Valg av kommunens representanter i de ulike selskapsorganer skal ta hensyn til a. virksomhetens eller samarbeidets behov for kompetanse og mangfold b. eiernes behov for oppfølging av selskapets virksomhet c. virksomhetens formål og behov, samt styrets totale sammensetning 6. Kommunestyret vil medvirke til at styrende organer er likestilt i kjønnsrepresentasjon. 7. Alle som påtar seg styreverv for kommunale virksomheter skal registrere seg i styrevervregisteret. 8. Det bør unngås å oppnevne representanter fra kommunen, hvor det er sannsynlig at vedkommende gjentatte ganger kan komme i konflikt med virksomhetens/samarbeidets habilitetsbestemmelser. 9. Kommunestyret vil gi kommunale styremedlemmer nødvendig opplæring. 10. Det utarbeides rapporteringsrutiner, for å sikre at kommunestyret får all vesentlig informasjon om virksomheten, bl.a. gjennom kontaktmøter. 11. Kommunestyret skal sikre at virksomhetene undergis nødvendig tilsyn og kontroll, bl.a. gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 12. Ved behov etableres det eiermøter i virksomheter med flere eiere, hvor eierne kan drøfte felles eierstyring og sikre god dialog med kommunens representanter. 13. Det skal etableres tydelige krav til virksomhetene i forhold til likebehandling av eierne, styrets arbeid, samt etiske retningslinjer og samfunns- og miljøbevisst drift. 9

10 Ved utarbeidelsen av Birkenes kommunes prinsipper for godt eierskap er det tatt utgangspunkt i KS Eierforums Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. Enkelte av prinsippene for godt eierskap stiller krav til kommunen som eier. Andre stiller krav til virksomheten. Til enkelte av disse prinsippene knyttes det utdypende kommentarer til i det følgende. 3.1 Rutiner for kommunikasjon mellom kommunen og virksomheten Prinsippene for eierskap slår fast at kommunen skal utvikle en enhetlig og langsiktig eierstrategi. Det er derfor viktig at det er samme del av kommunens administrasjon som er saksbehandler for alle typer virksomheter og at det er det samme politiske organet som har hovedansvar for å utøve eierstrategi. Mål med rutiner må være at de skal bidra til å utvikle kommunens eierskap, skape større åpenhet om de eierforholdene som kommunen har og styrke kontakten mellom virksomhetene og kommunen. Som kommunens øverste organ, fatter kommunestyret vedtak om etablering og avvikling av kommunale foretak, avgjør saker om deltakelse i interkommunale selskap, og er beslutningsorgan for saker om kjøp og salg av aksjer i aksjeselskap. Kommunestyret har det overordnete ansvar for å vedta kommunens eierstrategi. Kommunestyret må også ha jevnlig tilbakemelding om hvordan verdiene i kommunens virksomheter blir forvaltet og hvordan kommunens eierstrategi blir fulgt opp. Alle virksomheter bør følges opp systematisk ved at årsrapporter og årsregnskap behandles politisk, f eks som melding. Kommunestyret bør vurdere å behandle virksomhetenes årsbudsjett og årsrapport/-regnskap, og innarbeide dette i kommunens økonomiplan. Nivået på politisk og administrativ oppfølging bør stå i forhold til de konsekvenser virksomheten har for kommunens budsjett (eksempelvis bør kapitaltilførsel, planer om utbetaling av utbytte etc. alltid behandles). Det bør vurderes å etablere en ordning med kontaktmøter mellom kommunestyret og de viktigste kommunale foretakene, heleide og deleide aksjeselskaper, samt interkommunale foretak hvor kommunen har en dominerende innflytelse. På disse møtene bør virksomhetenes styre og ledelse møte. Kontaktmøtene skal gi kommunestyret mulighet til å ta opp forhold det mener virksomhetene bør vurdere for sin virksomhet og utvikling. Virksomhetene kan informere om ulike sider ved sin virksomhet. Grunnleggende for all informasjon som gis fra virksomhetene i kontaktmøtene må være de lovmessige krav til likebehandling av alle eiere. Av denne grunn er det viktig å framholde at saker som krever tilslutning fra eierne skal tas opp i virksomhetenes representantskap (IKS) og generalforsamling (AS). Signaler fra eierne til styret skal også fremmes i disse organ. Møtene bør vurderes lagt til februar/mars fordi en da vil fange opp de mest sentrale elementene som vil inngå i virksomhetenes årsmeldinger. Dette vil også gi kommunen grunnlag for, og rimelig tid til, å ivareta et aktivt eierskap gjennom å forberede og fremme saker til virksomhetenes representantskap og generalforsamling. For rådmannen blir kontaktmøtene et verdifullt tilskudd til den administrative oppfølging av eierskapet. 10

11 Rådmannen har som øverste leder for den samlede kommunale administrasjon ansvar for den administrative kontakten med ledelsen i virksomhetene. Rådmannen skal sørge for at virksomhetene rapporterer slik det blir forutsatt og legger fram saker for kommunestyret. Rådmannen har ansvar for å kommunisere politiske vedtak til virksomhetene. Rådmannen skal på grunnlag av politiske vedtak ha løpende dialog med virksomhetenes styrer og ledelse om styring, utvikling og rapportering fra virksomhetene. Rådmannen bistår kommunens representanter i representantskap, bedriftsforsamlinger og generalforsamlinger med å avklare kommunens vedtatte eierstrategier og politisk vedtatte standspunkter og krav. I den grad det er ønskelig kan rådmannen også yte styremedlemmer i virksomheter den samme service. Det bør etableres et administrativt eierforum mellom rådmenn i kommuner som har felleseierskap i viktige virksomheter. Målet med dette er kompetanseutvikling av kommunens eierskapsrolle, utvikle en felles eierstrategi for virksomhetene kommunene eier og lage rapporter som jevnlig skal gi eierne nøkkeldata fra virksomhetenes drift og investeringer. Rapportene som utarbeides skal støtte opp under arbeidet med eierstrategier. Virksomheten skal likebehandle eierne. a. Det skal legges til rette for god dialog på generalforsamlingen/representantskapet mellom eiere, styret og ledelsen. b. Virksomheten skal gi dekkende informasjon i god tid om saker som er til behandling, saksdokumentene bør være utførlig nok til at eierne kan ta stilling til alle saker som skal behandles. c. Innkalling og saksdokumenter til bedriftsforsamling og generalforsamling, eventuelt representantskap, bør sendes minst fire uker før møtet skal holdes. 3.2 Styresammensetninger, styrehonorarer, opplæring, habilitet Styresammensetning KS Eierforum sier bl.a. følgende om sammensetning av styret: Det er eiers ansvar å sørge for at styret sammensettes og gis de nødvendige styringsrammene for å utøve sitt virke som et profesjonelt organ. Et profesjonelt styre som kollegium består av personer med egnede personlige egenskaper som utfyller hverandre kompetansemessig. Å påta seg et styreverv i et aksjeselskap eller interkommunale selskap, er et personlig verv. Det betyr at man ikke representerer verken partier, kommunen eller andre interessenter, men ivaretar bedriftens interesser på best mulig måte sammen med resten av styret og ut fra selskapets formål. Det følger naturlig av at profesjonelt eierskapet utøves gjennom eierorgan. Et styre skal ha generalist- og fagspesifikk kompetanse. Formålet for de kommunale selskapene er ulikt, fra f eks finansielt, politisk eller mer samfunnsnyttig motivert eierskap. Det innebærer at kompetanse sees i lys av selskapets formål. Et profesjonelt sammensatt styre har kompetanse som er nødvendig for å oppfylle eiers 11

12 forventninger. Styret er også et kollegialt organ og kompetanse skal også sees i lys av hver enkelt medlems personlige bidrag i form av spesifikke egenskaper. Noen kommuner velger å sette inn eksterne styremedlemmer med særskilt kompetanse ut fra virksomhetens formål. Slike styremedlemmer kan bidra med erfaring og innsikt som kan styrke styrearbeidet for de kommunale virksomhetene. Særlig for virksomheter som skal forvalte store verdier eller virksomheter som må forholde seg til et konkurranseutsatt marked, bør styremedlemmenes faglige kompetanse vektlegges høyere enn den politiske tilhørigheten. For virksomheter hvor det samfunnspolitisk formål er det viktigste, kan engasjement og faglig innsikt være viktigere. Politikere bidrar som styremedlemmer til demokratisk legitimitet i virksomhetene, samtidig som de ofte besitter erfaringer som styrker styrets og virksomhetens arbeid. Det kan ut fra etterspurt kompetanse være ønskelig og hensiktsmessig å utpeke styremedlemmer fra kommunens administrasjon. Disse rapporterer i sitt daglige virke til rådmannen. I rollen som styremedlem vil de rapportere til eierorganene. Dette kan gi de aktuelle tjenestemenn en uklar dobbeltrolle. Dette bør ikke være til hinder for å bruke ansatte i kommunen i styrer hvor disse har nødvendig kompetanse for oppdraget, men rådmannen bør ha vurdert problemstillingen i hvert enkelt tilfelle. Etter IKS-loven er det krav om minst 40 % representasjon av begge kjønn i styrene. For vanlige aksjeselskaper er det ikke et tilsvarende lovkrav om balansert kjønnsrepresentasjon. I alle styrer som Birkenes kommune oppnevner styrerepresentanter til, bør det tilstrebes at det skal være lik representasjon av begge kjønn. Dette kravet bør gå foran ønsker om politisk fordeling. De generelle regler om likestilling i offentlige utvalg skal også gjelde for styrer og representantskap i virksomheter Habilitet Folkevalgte styremedlemmer kan få utfordringer med å skille rollene når de som kommunestyremedlem er satt til å ha en kontrollfunksjon overfor selskapet de er styremedlem i og lojal overfor. Uklarhet om habilitet kan bidra til å svekke virksomhetens og kommunens omdømme. I anbefalingen fra KS Eierforum heter det: Det er opp til hvert enkelt eierorgan (kommunestyre, representantskap/ generalforsamling) å avgjøre hvilken type kompetanse et styre skal ha. I utgangspunktet anbefales det å unngå situasjoner der styrets medlemmer jevnlig blir vurdert i forhold til forvaltningslovens regler om habilitet og derfor kritisk vurderer bruken av ledende politikere i selskapsstyrene. Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter, og at kommunestyret oppretter en valgkomité som innstiller til det organ som skal velge styrerepresentanter. 12

13 KS Eierforum mener også at ledende ansatte generelt bør gjøres gjenstand for en habilitetsvurdering i forkant av eventuell styreoppnevnelse. Eierforum mener at et generelt lovforbud mot ledende politikere i kommunalt eide selskapers styrer ikke er hensiktsmessig. Faren ved å lovregulere denne type forhold utover det som allerede eksisterer av habilitetsregler, anskaffelsesregelverket m.v. er at alle selskaper skjæres over en kam, og at man får regler som ikke er fleksible nok i forhold til formålet med eierskapet og det enkelte selskaps behov. Som en hovedregel bør politikerne ikke sitte i styrene i de kommunale /fylkeskommunale foretakene på grunn av den direkte rapporteringslinjen mellom styret og øverste politiske nivå. Endringene i forvaltningslovens 6 vil medføre at ingen kommunalt ansatte eller folkevalgte skal håndtere saker i kommunen som gjelder et selskap der de selv er styremedlem, også der selskapene er fullt ut offentlig eide. Bakgrunnen er å unngå mistanke om rolleblanding og mulig habilitetskonflikter. En praktisk konsekvens av denne endringen vil være at ordførere og ledende politikere vil vurderes som inhabile i saksforberedning og ved vedtak i saker som gjelder selskapet. Lovendringen trer i kraft Det anbefales å utarbeide et styrevervsregister, og oppdatere dette løpende. Et slikt register vil kunne være et verktøy for å overvåke habilitet Styrehonorar Norsk anbefaling om Eierstyring og selskapsledelse har fremmet en rekke anbefalinger for hvordan styrehonorar bør fastsettes. De videre retningslinjene er basert på disse anbefalingene. Retningslinjer: I virksomheter der kommunen oppnevner styrerepresentanter skal det tegne styreforsikring. Forsikringen tegnes av virksomheten for sitt styre. Godtgjøringen til styremedlemmene skal ta hensyn til styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Styreleder bør godtgjøres særskilt i forhold til øvrige styremedlemmer. Godtgjøring til enkeltstyremedlem ut over fastsatt styrehonorar skal godkjennes av styret. Det skal gis opplysning om alle godtgjørelser eller utbetalinger til styremedlemmene i årsrapporten Opplæring Som det fremgår av denne meldingen, har kommunen mange virksomheter og er representert med mange styremedlemmer. Det er eieren som har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å kunne lede virksomheten på en god måte og slik at det når virksomhetens mål. Styret har også et selvstendig ansvar for jevnlig å vurdere egen kompetanse i forhold til eiernes formål med virksomheten. 13

14 Følgende retningslinjer for opplæring av styremedlemmer skal gjelde: Alle styrerepresentanter i aksjeselskaper, interkommunale selskaper og kommunale foretak skal gjennomføre et obligatorisk kurs i styrearbeid og kommunens eierstrategi i starten av valgperioden. Kommunestyret skal som del av folkevalgtopplæringen få innføring i kommunens eierskapspolitikk og eierstrategi Styrets arbeid Styret skal påse at virksomheten har god virksomhetsledelse. Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av virksomheten og for å føre tilsyn med den daglige ledelsen og virksomhetens virksomhet. Med styrets forvaltningsansvar menes blant annet ansvaret for å organisere virksomheten på en forsvarlig måte, ansvaret for å fastsette planer og budsjetter for virksomhetens virksomhet, ansvaret for å holde seg orientert om virksomhetens økonomiske stilling og at dets virksomhet, formuesforvaltning og regnskaper er gjenstand for betryggende kontroll. Virksomhetens styre skal blant annet: utarbeide virksomhetens strategiplan med visjoner, mål og handlingsplan, gi en samlet redegjørelse for virksomhetens styring og ledelse i en årsrapport, utarbeide plan for eget arbeid og egen kompetanseutvikling, samt evaluere sin virksomhet, sørge for at det er gode rutiner for intern-kontroll, påse at virksomheten har gode rutiner for utnyttelse og utvikling av ansattes kompetanse og ferdigheter, utforme styreinstruks utarbeide instruks for daglig leder Virksomheter kommunen har eierinteresser i skal utarbeide etiske retningslinjer og utøve en samfunns- og miljøbevisst drift. Virksomheten bør rapportere etter bærekraftige prinsipper, det vil si en integrert økonomisk, miljømessig og sosial rapportering. Virksomhetene skal ha etikk, miljø og likestilling som en del av strategiplanen. 14

15 3.3 Tilsyn og kontroll Ihht kommuneloven skal kontrollutvalget blant annet føre kontroll med kommunens eierskap i selskaper. Forskrift om kontrollutvalg 14 hjemler at utvalget plikter å påse at det gjennomføres kontroll med forvaltning av kommunens eierinteresser og om eierinteressene utøves i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget er etter kommuneloven ansvarlig for at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll som skal vedtas av kommunestyret. Det fokuseres i lovverket på kontroll, men kommunens eierinteresser bør også ivaretas gjennom strategiske fremtidsrettede visjoner. Kontrollutvalget bør fokusere på og bidra til at kommunens eierinteresse er langsiktig. Kontrollutvalget kan dermed utfordre og være bidragsyter til at kommunen blir en god eier av samfunnsansvarlige virksomheter. Selskapets revisor er sentral i forhold til kontroll med selskapets virksomhet. Bruk av revisor må tilpasses virksomhetens størrelse og risiko. For eksempel kan selskapets revisor fremlegge for styret hovedtrekkene i en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet delta i styremøter som behandler årsregnskapet gjennomgå minst en gang i året med styret virksomhetens interne kontroll, herunder identifiserte svakheter og forslag til forbedringer ha et årlig møte sammen med styret uten at daglig leder eller andre fra den daglige ledelsen er til stede 15

16 DEL II - Forslag til eierstrategi skjematisk oversikt over kommunens eierskap, samt anbefalinger knyttet opp mot enkelte virksomheter Ett av målene med eierskapsmeldingen er å foreta en gjennomgang av kommunens forhold til den enkelte virksomhet og det enkelte samarbeid. Ut fra de fakta som er innhentet og basert på den informasjon og kunnskap rådmannen har om selskapene, legges det frem en anbefaling om kommunens videre engasjement (eierstrategi). Som nevnt er det utarbeidet en utvidet eierstrategi for noen utvalgte selskaper med høy relevans for Birkenes kommune. Dette gjelder: 1. Libir IKS 2. BIVA AS 3. Avigo AS 4. Arendal revisjonsdistrikt IKS 5. KBR IKS 6. Langemyr skole og ressurssenter 7. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS 8. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond For virksomhetene som er gjenstand for en utvidet eierstrategidrøfting søkes følgende tema dekket: Anbefaling Virksomhetens formål Eierforhold Økonomi Andre viktige forhold Eierskapsstrategi For enkelte virksomheter anbefales kommunen enten å trekke seg ut av selskapet, eventuelt at kommunen tar initiativ til en mer dyptgående gjennomgang. Kommunestyret vil gjennom fremleggelse av eierskapsmeldingen få anledning til å ta stilling til anbefalingene. For mer detaljert informasjon vises til del II, vedlegg 1. (Regnskapstall som presenteres nedenfor er hentet fra årsregnskap for 2009). 16

17 4. Oversikt over selskaper 4.1 Aksjeselskaper (AS) Virksomhet Anbefaling Avigo AS Eierandel: Birkenes kommune 7,8 % Største eiere er Lillesand kommune (30,3 %), Grimstad kommune (27,3 %) og Aust-Agder Næringsselskap AS (27,2 %). Det anbefales at kommunen beholder sine eierandeler. Samarbeidet mellom kommunen og selskapet bør styrkes, eksempelvis ved å formalisere faste kontaktmøter. Det bør også tas initiativ til et eiermøte i selskapet, eventuelt felles med BIVA AS. Selskapets formål er å drive attføring gjennom avklaring, kvalifisering og formidling av arbeidssøkere. Dette skal skje gjennom produksjons- og arbeidspraksis i et reelt og moderne arbeidsmiljø, samt gjennom kurs og individuell veiledning. Virksomheten er en attføringsbedrift, og det er ikke lov å ta ut utbytte fra attføringsbedriftene. All verdiskaping skal bidra til å videreutvikle bedriften. Med unntak av at det ikke er adgang til å ta ut utbytte, fungerer virksomheten som et ordinært AS. Eierskapet vurderes å ha et politisk formål. Selskapet har solid økonomi ihht Lindorff Desicion (Scorer 4 av 5 på kredittverdighet og meget god soliditet - egenkapitalandel 34,42 %). I følge virksomheten selv er største utfordring endringer i rammebetingelser og løpende endringer hos deres største oppdragsgiver NAV. Kommunens eget behov innen attføringsområdet bør vurderes opp mot virksomhetens tilbud. Det bør fokuseres på minst mulig overlappende tjenesteområder (like tjenester utføres både i virksomhet og hos kommune). I denne sammenheng bør administrasjonen i kommunen komme i bedre inngrep med selskapet. For å oppnå et bedre samarbeid mellom selskapet og kommunen/ NAV bør det etableres jevnlige kontaktmøter. I disse bør det fokuseres på å informere kommunen om viktige endringer i selskapets virksomhet og/eller rammebetingelser, slik at kommunen gis mulighet til å tilpasse sin organisasjon eller tjenestekjøp fra selskapet. Det bør også fokuseres på eierskap kommunen har i andre tilsvarende virksomheter. I tillegg bør det etableres faste rapporteringsrutiner fra selskapet til kommunens administrasjon, ved kvartalsvise rapporter. Det bør tas initiativ til et eiermøte hvor det bl.a. drøftes tilsvarende virksomheter som eies i fellesskap (BIVA AS). Eierandel anbefales beholdt, både i forhold til at aksjene ikke vurderes å være særlig omsettelige (utbyttebegrensninger), og at virksomheten virker å fungere ihht intensjonen bak eierskap. 17

18 Agder Energi AS Eierandel: Kommunen eier 1,260 % Aust-Agder Næringsselskap AS Eierandel: Kommunen eier 0,49 %. Aust-Agder fylkeskommune er største aksjonær med 51,8 % av aksjene. Den eiermessige fordelingen er 67 % offentlig og 23 % privat. Det anbefales at kommunen bør beholde sine aksjer så lenge kommunene samlet har mer enn 50 % av aksjene i selskapet. Dersom kommunene samlet har under 50 % aksjene bør strategi revurderes. Eierskapet er bundet opp i avtaler som gjør det svært vanskelig å avhende aksjene. Eierskapet er av finansiell karakter, og potensiell salgsverdi oppfattes som interessant. Alt utbytte tas inn i driften av kommunen (godkjent av revisor). Det anbefales at kommunen beholder sine eierandeler. Selskapet ble etablert i 1980 av banker, forsikringsselskap, kraftverk, næringsorganisasjoner, Aust-Agder fylkeskommune, samt samtlige av fylkets kommuner. Eierskapet vurderes å ha et politisk formål. Virksomheten konsentreres til tegning av aksjekapital i eiendoms- eller driftsselskap samt bygging av næringsbygg for utleie og/ eller salg. Næringsselskapet kan også delta i andre selskaper hvor eierrettigheten til kapitalinnskudd opprettholdes. Selskapet skal fungere som et investeringsselskap og kan arrangere fagseminarer og studiereiser. Næringsselskapets styre består av 9 representanter som velges for 4 år. Funksjonstiden følger kommunevalgperioden. Leder og nestleder velges for 2 år. Selskapets virksomhet tar ikke sikte på å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Eventuelt overskudd skal benyttes til å fremme selskapets formål. Selskapets inntektsgrunnlag består av renter på kapitalen og bevilgninger fra Aust-Agder fylkeskommune (konsesjonskraftinntekter). Birkenes kommune bør beholde sine aksjer. Hovedargumentene for dette er at kommunen gjennom sitt eierskap er med på å påvirke næringsutvikling i fylket, at aksjene vurderes å ikke være særlig omsettelige (utbyttebegrensninger), samt at virksomheten virker å fungere ihht intensjonen bak eierskap. BIVA AS Eierandel: Kommunene Birkenes, Lillesand og Grimstad eier hver sin 1/3 av selskapet. Det anbefales at kommunen beholder sine eierandeler. Samarbeidet mellom kommunen og selskapet bør styrkes, eksempelvis ved å formalisere faste kontaktmøter. Det bør også tas initiativ til et eiermøte i selskapet, eventuelt felles med Avigo AS. Selskapets formål er å være tiltaksarrangør for NAV med tiltakene Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeid med bistand (AB) i kommunene Lillesand, Birkenes og Grimstad. Virksomheten er en attføringsbedrift, og det er ikke lov å ta ut utbytte fra attføringsbedriftene. All verdiskaping skal bidra til å videreutvikle bedriften. Med unntak av at det ikke er adgang til å ta ut utbytte, fungerer 18

19 BIVA AS forts. virksomheten som et ordinært AS. Eierskapet vurderes å ha et politisk formål. Selskapet har solid økonomi ihht Lindorff Desicion (Scorer 4 av 5 på kredittverdighet og meget god soliditet (egenkapitalandel 70,35 %). Kommunenes medfinansieringssats skal være på minst 25 % av den til en hver tid gjeldende statlige faste støttesats. Dette gjelder kun de 32 VTA plassene. Tiltak Arbeid med Bistand (AB) har i dag 48 godkjente plasser, og er 100 % finansiert med statlige midler. For å oppnå et bedre samarbeid mellom selskapet og kommunen bør det etableres jevnlige kontaktmøter. I disse bør det fokuseres på å informere kommunen om viktige endringer i selskapets virksomhet og/eller rammebetingelser, slik at kommunen gis mulighet til å tilpasse sin organisasjon eller tjenestekjøp fra selskapet. Det bør også fokuseres på eierskap kommunen har i andre tilsvarende virksomheter. I tillegg bør det etableres faste rapporteringsrutiner fra selskapet til kommunens administrasjon, ved kvartalsvise rapporter. Det bør tas initiativ til et eiermøte hvor det bl.a. drøftes tilsvarende virksomheter som eies i fellesskap (Avigo AS). Eierandel anbefales beholdt, både i forhold til at aksjene ikke vurderes å være særlig omsettelige (utbyttebegrensninger), og at virksomheten virker å fungere ihht intensjonen bak eierskap. 19

20 4.2 Interkommunale selskaper (IKS) Virksomhet Anbefaling Lillesand og Birkenes Det anbefales at kommunen fortsetter som deltaker. Virksomheten interkommunale bør utfordres til å utarbeide en strategi for å utvikle nye renovasjonsselskap tjenesteområder, spesielt på næringssiden. (LiBiR) Eierandel: Kommunens eierandel er 32,35. Lillesand kommune eier 67,65 % Selskapets ansvarsområde er behandling og innsamling av avfall og slam i kommunene Lillesand og Birkenes. Dette gjelder både for husholdninger og næringslivet. Virksomheten eier 100 % av datterselskapet LiBiR Energi AS. Det er videre inngått samarbeid med forbrenningsanlegget Returkraft AS. Her har LiBiR en aksjeandel på 6,5 %, og har skutt inn egenkapital i form av lån på kr 2,608 mill. Virksomhetens tjenester for husholdningene er underlagt selvkostprinsippet. Det vil si at de positive resultatene som er oppnådd de siste årene er relatert til næringsvirksomheten. Det har ikke blitt opparbeidet selvkostfond i disse årene. Det ble etter avtale med Lillesand kommune enighet om at LiBiR skulle dekke inn et negativt underskudd fra tiden før LiBiR overtok fakturering. Planen er at dette innløses i Renovasjonsavgift fastsettes av kommunestyret årlig. I denne forbindelse orienteres kommunestyret om virksomheten. Virksomheten forventer at avfallsbransjen vil stå foran store endringer i nær fremtid. Et deponeringsforbud som nå trer i kraft, kombinert med oppstart av Returkraft AS sitt forbrenningsanlegg i Kristiansand, vil få til dels store konsekvenser for store deler av virksomheten. Kort oppsummert vil dette tilsi: Kostnadene til behandling av enkelte fraksjoner vil stige dramatisk. Inntektene på de samme fraksjonene vil bli vesentlig redusert. LiBiR IKS er også underlagt KLIF (tidligere SFT). Krav om ekstra tiltak på miljøsiden fra KLIF kan absolutt komme opp. Virksomheten vurderes å oppfylle gjeldende formål. Det anbefales å videreføre deltakelse i virksomheten. Det bør utarbeides en strategi for utvikling av nye tjenesteområder, spesielt på næringssiden. Her bør samarbeid med andre renovasjonsselskap vurderes. Samtidig må rammebetingelsene for virksomheten (endringer i bransjen) overvåkes. Det bør foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse ved å utvikle næringssiden. 20

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Eierskapsmelding 2012

Eierskapsmelding 2012 Hol kommune Eierskapsmelding 2012 Vedtak i Hol kommunestyre 13.12.2012 sak nr. 101/12 1. Hol kommunestyre tar eierskapsmelding 2012 til orientering. 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Eierskapsmelding 12.04.2010. Aurskog-Høland kommune

Eierskapsmelding 12.04.2010. Aurskog-Høland kommune Eierskapsmelding 12.04.2010 Aurskog-Høland kommune Vedtatt av Aurskog-Høland kommunestyre 3. mai 2010 sak nr. 25/2010 2 1. Innledning Kommunene har stor frihet til å organisere tjenestene slik det er hensiktsmessig,

Detaljer

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierforum Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak 1 Forord Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kommune-norge, og det er

Detaljer

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 1. Innledning:... 2 2. Andebu kommunes eierskapsmelding... 3 2.1 Eierskapsmelding 2014... 3 2.2 Eier og selskapsdokumenter... 5 3. Andebu kommunes

Detaljer

Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012 92/12 Bystyret 31.05.2012

Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012 92/12 Bystyret 31.05.2012 ARENDAL KOMMUNE Saksbehandlere Ingunn Kilen Thomassen og Trond S. Berg Saksprotokoll Referanse: 2010/1661 / 20 Ordningsverdi: 250 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012

Detaljer

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE 2008/3445-8 Vedtatt av Mandal bystyre 12. mars 2009 INNHOLD Del 1: Bakgrunn og mål for eierskapsmeldingen. side 3 Del 2: Oversikt over selskaps- og samarbeidsformer.

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Fotograf: Trym Ivar Bergsmo Side 1 1 Forord Harstad kommune har eierskap i kommunale foretak, interkommunale selskaper, stiftelser og aksjeselskap. Kommunestyret

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær Nore og Uvdal kommune m NUmEDAL DDR LA LO ER DAL Møteinnkalling Saksnr: 22-30 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 13:00 Fra administrasjonen: Notat Områdeplan

Detaljer

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon Eiermelding for Sørum kommune Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon 2015 Vedtaks- og endringsprotokoll, eiermeldingens del 1 Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Sørum

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Innholdsfortegnelse Kapittel I Sammendrag og byrådets forslag til vedtak 1. Sammendrag... s. 3 2. Byrådets forslag til vedtak...

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

EIERSKAPSMELDING. Grobunn for vekst? VEGÅRSHEI KOMMUNE levende og inkluderende

EIERSKAPSMELDING. Grobunn for vekst? VEGÅRSHEI KOMMUNE levende og inkluderende EIERSKAPSMELDING Grobunn for vekst? VEGÅRSHEI KOMMUNE levende og inkluderende EIERSKAPSUTVALGET JANUAR - MAI 2008 BEHANDLET I KOMMUNESTYRET MAI 2008 OPPDATERT, MED PÅFØLGENDE POLITISK BEHANDLING MARS 2010

Detaljer

Eierskapsmelding for Verran kommune

Eierskapsmelding for Verran kommune 2012 Eierskapsmelding for Verran kommune Oversikt over Verran kommunes involvering i andre selskap/bedrifter, samt kommunens samlede eierskap. Et styringsdokument for folkevalgte og administrasjon. Innhold

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 01.06.14 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Prinsipper for godt eierskap... 3 3. Valg av selskapsform styringsmuligheter... 5 3.1. Aksjeselskaper

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 037 Saksmappe: 2013/305-3056/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 24.01.2013 Saksframlegg Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Eiermelding Båtsfjord kommune 2011

Eiermelding Båtsfjord kommune 2011 Eiermelding Båtsfjord kommune 2011 Foreløpig versjon 20.03.2011 1 Ordførers forord Kommunesektoren har lange tradisjoner med å etablere selskaper. Selskapsorganisering er et virkemiddel for utøvelse av

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer