EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE"

Transkript

1 EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE 1

2 Innhold 1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen Kommunestyrets vedtak KS Eierforums anbefaling om eierskapsmelding Arbeidsmetode Første generasjons eierskapsmelding oppbygging... 5 DEL I Overordnet eierskapspolitikk forslag til Birkenes kommunes prinsipper for godt eierskap Om eierskap og eierskapspolitikk Intensjon med kommunalt eierskap Nærmere om finansielt og politisk eierskap Fordeler og ulemper med kommunalt eierskap Nærmere om eierskapspolitikk og eierstrategi Birkenes kommunes prinsipper for godt kommunalt eierskap Rutiner for kommunikasjon mellom kommunen og virksomheten Styresammensetninger, styrehonorarer, opplæring, habilitet Tilsyn og kontroll DEL II Forslag til eierstrategi skjematisk oversikt over kommunens eierskap, samt anbefalinger knyttet opp mot enkelte virksomheter Oversikt over selskaper Aksjeselskaper (AS) Interkommunale selskaper (IKS) Stiftelser Andre samarbeidsformer Vedlegg 1. Oversikt over virksomheter hvor kommunen har eierinteresser eller er deltaker i Vedlegg 2. Generelt om selskapsformer

3 1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen Birkenes kommune skal utarbeide en eierskapsmelding for første gang. Eierskapsmeldingen har til hensikt å øke bevisstheten rundt kommunens rolle som eier gi kortfattet og overordnet informasjon om kommunens eierinteresser bidra til å klargjøre hvordan kommunen styrer virksomhetene sine (overordnet eierskapspolitikk) avklare hva kommunen ønsker å oppnå med eierskapet (eierstrategi). 1.1 Kommunestyrets vedtak Birkenes kommune har relativt store verdier og eierinteresser plassert i virksomheter utenfor den kommunale organisasjon. Kommunen har verken vedtatt en overordnet eierskapspolitikk, eller en eierstrategi. Eierskapspolitikk = overordnede prinsipper for forvaltning av virksomheter kommunen eier helt eller delvis. Eierstrategi = prioriteringer, tiltak og resultatkrav kommunen som eier stiller overfor den enkelte virksomhet for å sikre at virksomheten ivaretar de målsettinger eierne har. Med dette som bakgrunn vedtok kommunestyret i møte , sak 049/10, å utarbeide en eierskapsmelding på følgende måte: Birkenes kommune utarbeider i en eierskapsmelding, og vil inngå samarbeid med Lillesand kommune vedrørende innleie av ekstern rådgivning til utarbeidelse og ferdigstillelse av eierskapsmeldingen, inkludert anbefalt eierstrategi for selskapene. I samarbeid med Lillesand kommune er det besluttet at følgende selskaper skal ha en mer detaljert gjennomgang av eierstrategi: 1. Libir IKS 2. BIVA AS 3. Avigo AS 4. Arendal revisjonsdistrikt IKS 5. KBR IKS 6. Langemyr skole og ressurssenter 7. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS 8. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 3

4 1.2 KS Eierforums anbefaling om eierskapsmelding KS Eierforum har i sin Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak av august 2010, uttalt følgende om eierskapsmeldinger: Kommuner skal foreta en politisk gjennomgang av virksomhet som er organisert som selvstendige rettssubjekter eller interkommunale organer gjennom utarbeidelse av en eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen bør gjennomgås og eventuelt revideres hvert år i kommunestyret. Eierskapsmeldingen skal følges av strategier og formål/selskapsavtale for det enkelte selskap. Alt eierskap i selvstendige rettssubjekter skal fremgå på en klar og instruktiv måte i kommunens årsberetning. Interkommunale eierskapsmeldinger kan også utarbeides. En eierskapsmelding kan defineres som et overordnet politisk styringsinstrument for virksomhet som er lagt til et annet rettssubjekt, eget styre eller en vertskommune eller til et annet interkommunalt organ. Selv om en eiermelding primært sett skal handle om selskapene, bør den også skjele til de interkommunale samarbeid. En eierskapsmelding bør som minimum ha tre hovedpunkter; 1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 2. Politisk (prinsipper for eierstyring) og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. 3. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder vedtektsrevisjon. Gjennom foreliggende eierskapsmeldning ønsker rådmannen å reise en politisk debatt om kommunens rolle som eier. Sentralt er forslagene til grunnleggende prinsipper for godt kommunalt eierskap. 1.3 Arbeidsmetode Administrasjonen i Birkenes kommune har samarbeidet med Lillesand kommune om utarbeidelse av eierskapsmeldingen. Rådmennene har nedsatt en egen prosjektgruppe bestående av 4 personer. Birkenes kommunes representanter er assisterende rådmann Kjell G. Olsen og økonomisjef Lisa Johannessen. Prosjektgruppen har inngått samarbeid med selskapet Faveo Prosjektledelse AS, som har samlet inn relevant informasjon til eierskapsmeldingen og bistått i utarbeidelsen av meldingen. Innsamlingen av informasjon har foregått ved at de aktuelle virksomhetene er tilsendt et spørreskjema som de er bedt om å besvare (disse fremgår av vedlegg 1). I tillegg er det gjennomført et intervju med rådmannen, for å få innsikt i bakgrunnen for etableringen av selskapet, eventuelt kommunens etterfølgende kjøp av eierandeler. Videre er arbeidet presentert for formannskap samt leder av tjenesteutvalget hvor de folkevalgte gav innspill til områder/ tema som forventes omtalt i eierskapsmeldingen. 4

5 1.4 Første generasjons eierskapsmelding oppbygging Eierskapsmeldingen består av to hoveddeler med vedlegg: Del I: Overordnet eierskapspolitikk forslag til Birkenes kommunes prinsipper for godt eierskap. Del II: Forslag til eierstrategi skjematisk oversikt over kommunens eierskap, samt anbefalinger knyttet opp mot enkelte virksomheter. Vedlegg 1 Besvarte spørreskjemaer fra virksomhetene Vedlegg 2 Generelt om selskapsformer 5

6 DEL I Overordnet eierskapspolitikk forslag til Birkenes kommunes prinsipper for godt eierskap 2 Om eierskap og eierskapspolitikk 2.1 Intensjon med kommunalt eierskap Kommunens primære oppgaver, ansvar og roller fremgår av kommuneloven. I tillegg er kommunen gitt myndighet etter en rekker særlover dels som vedtaksmyndighet, men også som tilsyns- og kontrollmyndighet. Disse oppgavene kan løses gjennom den tradisjonelle, kommunale organisasjonen eller gjennom samarbeid med andre, eventuelt i egne juridiske enheter, som for eksempel aksjeselskaper. Det kan være flere begrunnelser for en kommune, for å engasjere seg på eiersiden i en virksomhet. En kan være et politisk ønske om å gi økonomisk støtte. Kommunen har da ikke til hensikt å delta i styring eller utvikling av selskapet/ organisasjonen. Ofte er betingelsene for støtten at det ikke skal hentes ut utbytte eller andre fordeler ved å være eier eller støttedeltaker. Videre kan aktiv etablering av nye selskaper brukes i en næringsutviklingsstrategi, ved at det kan gi positive ringvirkninger som flere arbeidsplasser og økt spesialisert kompetanse. Selskapsorganisering kan i tillegg bidra til vitalisering av oppgaver eller tjenester, og medvirke til tydeligere resultatkrav i virksomheten. En intensjon med å gå inn i et selskap kan være å maksimere en avkastning for å finansiere kommunale tjenester. Det kan være både rene finansielle og politiske intensjoner for en kommune ved å etablere eller gå inn på eiersiden i virksomheter, eller en kombinasjon av disse. Det kan være kommunen selv, eventuelt i samarbeid med andre kommuner eller private aktører, som tar initiativ til selskapsorganisering. Kommunen bør som aktiv eier stille spørsmål som: Er eierskap begrunnet i økonomisk avkastning (finansielt eierskap) eller er virksomheten et gjennomføringsorgan for samfunnsmessige oppgaver (politisk eierskap) Hvilke kommunale tjenester egner seg for å bli skilt ut i en egen virksomhet, og hvilken organisasjonsform egner seg best Hva betyr et eierskap/ medeierskap for vår kommune Hvem bør delta i etableringen av virksomheten Er kommunalt eierskap en forutsetning for etablering av virksomheten eller samarbeidet Vil virksomheten støtte kommunens overordnede målsettinger, herunder ha en forsvarlig etisk og miljømessig profil Vil virksomheten gi kommunen et positivt omdømme som eier/ medeier. Hvordan bør de styrende organer sammensettes for å ivareta virksomhetens formål Hvilke vedtekter og/eller avtaler må ligge til grunn for å ivareta kommunens interesser Vil virksomheten ha behov for støtte eller kontroll fra kommunen 6

7 Hvilke krav skal stilles til samarbeid med kommunens organisasjon og rapporteringsrutiner I denne sammenheng er det viktig å være oppmerksom på at eierskapets formål ikke er statisk, men kan endre seg over tid. 2.2 Nærmere om finansielt og politisk eierskap En viktig avveining er hvorvidt eierskapet er av finansiell eller politisk karakter. Eierskapet er av finansiell karakter dersom kommunens hovedmålsetting er å oppnå økonomisk avkastning. Virksomheter med finansielt formål kan likevel gjøre oppgaver av stor politisk betydning, men da ivaretas behovet for politisk styring gjennom ulike former for myndighetsutøvelse, blant annet konsesjoner, og ikke gjennom eierskap som sådan. Dersom virksomheten betraktes som et gjennomføringsorgan for samfunnsmessige oppgaver defineres eierskapet som politisk. I aksjeselskaper har aksjonærene ulike rettigheter avhengig av hvor stor andel av virksomheten vedkommende eier (se vedlegg 2). For kommunen er det derfor viktig at eierandelen med tilhørende grad av kontroll er tilpasset kommunes formål med eierskapet. Dersom kommunen har klare strategiske mål for eierskapet sitt (jfr eierstrategi), bør den ha kontroll med virksomheten ved å eie 50 % eller mer av de stemmeberettigede aksjene eller andelene i virksomheten. Dersom virksomheten har flere eiere bør det sørges for et eierfellesskap som sikrer den samme kontrollen. Dersom kommunen ønsker maksimal kontroll over virksomheten bør kommunen eie virksomheten fullt ut. Om eierskapet er av mer finansiell karakter, er det i et kontrollperspektiv ikke så betydningsfullt hvor stor andel av virksomheten kommunen eier. Finansielt sett vil imidlertid eierandel ha betydning ved å kunne bestemme utbytte (utbytte vedtas med alminnelig flertall). 2.3 Fordeler og ulemper med kommunalt eierskap Et eierskap i en virksomhet kan innebære flere fordeler, jfr bl.a. det som fremgår over om intensjon med kommunalt eierskap. Er kommunen inne på eiersiden, vil det gi muligheter for påvirkning. Grad av påvirkning avhenger av flere forhold, jfr. gjennomgangen av ulike selskapsformer i vedlegg 2. Det er også utfordringer knyttet til økt selskapsorganisering og interkommunalt samarbeid. Enhver selskapsdannelse eller samarbeidsetablering reduserer mulighetene for direkte politisk styring og kontroll. Utfordringene vil være å sikre folkevalgte nødvendig innsikt og informasjon for eierstyring, samt i forbindelse med virksomhetsetableringen avklare leveransen (kvalitet og omfang) og roller. Nye former for tjenesteproduksjon krever ny kompetanse både administrativt og politisk. En utvikling mot en klarere bestiller utførermodell forutsetter at kommunen blir en profesjonell bestiller. 7

8 2.4 Nærmere om eierskapspolitikk og eierstrategi Eierskapspolitikk Eierstrategi Kommunens eierskapspolitikk består av de overordnede prinsipper som legges til grunn for forvaltningen av kommunens virksomheter eller eierinteresser. Dette vil både være generelle krav kommunen stiller til seg selv som eier, samt krav som kommunen gjennomgående stiller til alle virksomhetene. Disse kravene skal ivaretas når det utarbeides en spesifikk eierstrategi overfor det enkelte selskap. Gjennom eierstrategien stiller altså kommunen som eier generelle og spesifikke krav og forventninger til virksomheten. Som eier forventer kommunestyret at den enkelte virksomhet følger opp strategien gjennom beslutninger i virksomhetens styrende organer. Utforming av eierstrategi må baseres på fakta og oppdatert kunnskap om den enkelte virksomhet. Eiernes krav til virksomheten Skal virksomheten kunne realisere eierens krav må kravene: Være tydelig formulert og kommunisert til virksomhetene Utformes slik at måloppnåelsen kan etterprøves - på objektivt grunnlag må det kunne fastslås om eierkravene er innfridd eller ikke Være utfordrende og krevende, men samtidig realistiske Være forutsigbare for virksomheten Gi virksomheten frihet og selvstendighet til å realisere eiernes mål Ligge mest mulig fast i den tidsperioden virksomheten er gitt for å nå målene Eierskapspolitikk og eierstrategi handler om forutsigbarhet. Både kommunen som eier, kommunens representanter i styrende organer og ikke minst virksomhetene selv må ha mulighet til å innrette seg på en slik måte at vedtatte prinsipper og gitte styringssignaler kan legges til grunn i en mer langsiktig planlegging/strategi. Slik mulighet foreligger bare når eier er tydelig i sin eierstrategi. 8

9 3 Birkenes kommunes prinsipper for godt kommunalt eierskap 1. Kommunestyret skal minst en gang i kommunestyreperioden behandle egen sak Kommunens eierskapsmelding. Ut over dette minstekravet skal rådmannen årlig vurdere behovet for å revidere hele eller deler av meldingen. 2. Det skal utformes eierstrategi (eiernes forventninger og krav) til den enkelte virksomhet/samarbeid, som inneholder: a. klargjøring av intensjonen (se kap 2.1 og 2.2 over) b. forutsigbare og kontrollerbare mål og resultatkrav for virksomheten (avkastning på den kapitalen selskapet forvalter, kundetilfredshet, HMS forhold, likestilling o.l.) c. rutiner for rapportering d. klar og forutsigbar utbyttepolitikk 3. Formelt fremmer kommunen sine interesser gjennom generalforsamling og representantskap. a. Kommunens representanter på generalforsamling og representantskap skal ivareta den vedtatte eierstrategien b. Hovedregelen er at det skal utarbeides en aksjonær-/eieravtale som bl.a. beskriver forholdet mellom eierne, kjøp og salg av eierandeler, virksomhetens formål og valg av styret. 4. Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierskap. a. Det skal tilstrebes åpenhet om virksomheten. b. Det skal være åpenhet rundt eierkommunenes valg av styremedlemmer. c. Det skal være åpenhet rundt godtgjørelse til styret. 5. Valg av kommunens representanter i de ulike selskapsorganer skal ta hensyn til a. virksomhetens eller samarbeidets behov for kompetanse og mangfold b. eiernes behov for oppfølging av selskapets virksomhet c. virksomhetens formål og behov, samt styrets totale sammensetning 6. Kommunestyret vil medvirke til at styrende organer er likestilt i kjønnsrepresentasjon. 7. Alle som påtar seg styreverv for kommunale virksomheter skal registrere seg i styrevervregisteret. 8. Det bør unngås å oppnevne representanter fra kommunen, hvor det er sannsynlig at vedkommende gjentatte ganger kan komme i konflikt med virksomhetens/samarbeidets habilitetsbestemmelser. 9. Kommunestyret vil gi kommunale styremedlemmer nødvendig opplæring. 10. Det utarbeides rapporteringsrutiner, for å sikre at kommunestyret får all vesentlig informasjon om virksomheten, bl.a. gjennom kontaktmøter. 11. Kommunestyret skal sikre at virksomhetene undergis nødvendig tilsyn og kontroll, bl.a. gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 12. Ved behov etableres det eiermøter i virksomheter med flere eiere, hvor eierne kan drøfte felles eierstyring og sikre god dialog med kommunens representanter. 13. Det skal etableres tydelige krav til virksomhetene i forhold til likebehandling av eierne, styrets arbeid, samt etiske retningslinjer og samfunns- og miljøbevisst drift. 9

10 Ved utarbeidelsen av Birkenes kommunes prinsipper for godt eierskap er det tatt utgangspunkt i KS Eierforums Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. Enkelte av prinsippene for godt eierskap stiller krav til kommunen som eier. Andre stiller krav til virksomheten. Til enkelte av disse prinsippene knyttes det utdypende kommentarer til i det følgende. 3.1 Rutiner for kommunikasjon mellom kommunen og virksomheten Prinsippene for eierskap slår fast at kommunen skal utvikle en enhetlig og langsiktig eierstrategi. Det er derfor viktig at det er samme del av kommunens administrasjon som er saksbehandler for alle typer virksomheter og at det er det samme politiske organet som har hovedansvar for å utøve eierstrategi. Mål med rutiner må være at de skal bidra til å utvikle kommunens eierskap, skape større åpenhet om de eierforholdene som kommunen har og styrke kontakten mellom virksomhetene og kommunen. Som kommunens øverste organ, fatter kommunestyret vedtak om etablering og avvikling av kommunale foretak, avgjør saker om deltakelse i interkommunale selskap, og er beslutningsorgan for saker om kjøp og salg av aksjer i aksjeselskap. Kommunestyret har det overordnete ansvar for å vedta kommunens eierstrategi. Kommunestyret må også ha jevnlig tilbakemelding om hvordan verdiene i kommunens virksomheter blir forvaltet og hvordan kommunens eierstrategi blir fulgt opp. Alle virksomheter bør følges opp systematisk ved at årsrapporter og årsregnskap behandles politisk, f eks som melding. Kommunestyret bør vurdere å behandle virksomhetenes årsbudsjett og årsrapport/-regnskap, og innarbeide dette i kommunens økonomiplan. Nivået på politisk og administrativ oppfølging bør stå i forhold til de konsekvenser virksomheten har for kommunens budsjett (eksempelvis bør kapitaltilførsel, planer om utbetaling av utbytte etc. alltid behandles). Det bør vurderes å etablere en ordning med kontaktmøter mellom kommunestyret og de viktigste kommunale foretakene, heleide og deleide aksjeselskaper, samt interkommunale foretak hvor kommunen har en dominerende innflytelse. På disse møtene bør virksomhetenes styre og ledelse møte. Kontaktmøtene skal gi kommunestyret mulighet til å ta opp forhold det mener virksomhetene bør vurdere for sin virksomhet og utvikling. Virksomhetene kan informere om ulike sider ved sin virksomhet. Grunnleggende for all informasjon som gis fra virksomhetene i kontaktmøtene må være de lovmessige krav til likebehandling av alle eiere. Av denne grunn er det viktig å framholde at saker som krever tilslutning fra eierne skal tas opp i virksomhetenes representantskap (IKS) og generalforsamling (AS). Signaler fra eierne til styret skal også fremmes i disse organ. Møtene bør vurderes lagt til februar/mars fordi en da vil fange opp de mest sentrale elementene som vil inngå i virksomhetenes årsmeldinger. Dette vil også gi kommunen grunnlag for, og rimelig tid til, å ivareta et aktivt eierskap gjennom å forberede og fremme saker til virksomhetenes representantskap og generalforsamling. For rådmannen blir kontaktmøtene et verdifullt tilskudd til den administrative oppfølging av eierskapet. 10

11 Rådmannen har som øverste leder for den samlede kommunale administrasjon ansvar for den administrative kontakten med ledelsen i virksomhetene. Rådmannen skal sørge for at virksomhetene rapporterer slik det blir forutsatt og legger fram saker for kommunestyret. Rådmannen har ansvar for å kommunisere politiske vedtak til virksomhetene. Rådmannen skal på grunnlag av politiske vedtak ha løpende dialog med virksomhetenes styrer og ledelse om styring, utvikling og rapportering fra virksomhetene. Rådmannen bistår kommunens representanter i representantskap, bedriftsforsamlinger og generalforsamlinger med å avklare kommunens vedtatte eierstrategier og politisk vedtatte standspunkter og krav. I den grad det er ønskelig kan rådmannen også yte styremedlemmer i virksomheter den samme service. Det bør etableres et administrativt eierforum mellom rådmenn i kommuner som har felleseierskap i viktige virksomheter. Målet med dette er kompetanseutvikling av kommunens eierskapsrolle, utvikle en felles eierstrategi for virksomhetene kommunene eier og lage rapporter som jevnlig skal gi eierne nøkkeldata fra virksomhetenes drift og investeringer. Rapportene som utarbeides skal støtte opp under arbeidet med eierstrategier. Virksomheten skal likebehandle eierne. a. Det skal legges til rette for god dialog på generalforsamlingen/representantskapet mellom eiere, styret og ledelsen. b. Virksomheten skal gi dekkende informasjon i god tid om saker som er til behandling, saksdokumentene bør være utførlig nok til at eierne kan ta stilling til alle saker som skal behandles. c. Innkalling og saksdokumenter til bedriftsforsamling og generalforsamling, eventuelt representantskap, bør sendes minst fire uker før møtet skal holdes. 3.2 Styresammensetninger, styrehonorarer, opplæring, habilitet Styresammensetning KS Eierforum sier bl.a. følgende om sammensetning av styret: Det er eiers ansvar å sørge for at styret sammensettes og gis de nødvendige styringsrammene for å utøve sitt virke som et profesjonelt organ. Et profesjonelt styre som kollegium består av personer med egnede personlige egenskaper som utfyller hverandre kompetansemessig. Å påta seg et styreverv i et aksjeselskap eller interkommunale selskap, er et personlig verv. Det betyr at man ikke representerer verken partier, kommunen eller andre interessenter, men ivaretar bedriftens interesser på best mulig måte sammen med resten av styret og ut fra selskapets formål. Det følger naturlig av at profesjonelt eierskapet utøves gjennom eierorgan. Et styre skal ha generalist- og fagspesifikk kompetanse. Formålet for de kommunale selskapene er ulikt, fra f eks finansielt, politisk eller mer samfunnsnyttig motivert eierskap. Det innebærer at kompetanse sees i lys av selskapets formål. Et profesjonelt sammensatt styre har kompetanse som er nødvendig for å oppfylle eiers 11

12 forventninger. Styret er også et kollegialt organ og kompetanse skal også sees i lys av hver enkelt medlems personlige bidrag i form av spesifikke egenskaper. Noen kommuner velger å sette inn eksterne styremedlemmer med særskilt kompetanse ut fra virksomhetens formål. Slike styremedlemmer kan bidra med erfaring og innsikt som kan styrke styrearbeidet for de kommunale virksomhetene. Særlig for virksomheter som skal forvalte store verdier eller virksomheter som må forholde seg til et konkurranseutsatt marked, bør styremedlemmenes faglige kompetanse vektlegges høyere enn den politiske tilhørigheten. For virksomheter hvor det samfunnspolitisk formål er det viktigste, kan engasjement og faglig innsikt være viktigere. Politikere bidrar som styremedlemmer til demokratisk legitimitet i virksomhetene, samtidig som de ofte besitter erfaringer som styrker styrets og virksomhetens arbeid. Det kan ut fra etterspurt kompetanse være ønskelig og hensiktsmessig å utpeke styremedlemmer fra kommunens administrasjon. Disse rapporterer i sitt daglige virke til rådmannen. I rollen som styremedlem vil de rapportere til eierorganene. Dette kan gi de aktuelle tjenestemenn en uklar dobbeltrolle. Dette bør ikke være til hinder for å bruke ansatte i kommunen i styrer hvor disse har nødvendig kompetanse for oppdraget, men rådmannen bør ha vurdert problemstillingen i hvert enkelt tilfelle. Etter IKS-loven er det krav om minst 40 % representasjon av begge kjønn i styrene. For vanlige aksjeselskaper er det ikke et tilsvarende lovkrav om balansert kjønnsrepresentasjon. I alle styrer som Birkenes kommune oppnevner styrerepresentanter til, bør det tilstrebes at det skal være lik representasjon av begge kjønn. Dette kravet bør gå foran ønsker om politisk fordeling. De generelle regler om likestilling i offentlige utvalg skal også gjelde for styrer og representantskap i virksomheter Habilitet Folkevalgte styremedlemmer kan få utfordringer med å skille rollene når de som kommunestyremedlem er satt til å ha en kontrollfunksjon overfor selskapet de er styremedlem i og lojal overfor. Uklarhet om habilitet kan bidra til å svekke virksomhetens og kommunens omdømme. I anbefalingen fra KS Eierforum heter det: Det er opp til hvert enkelt eierorgan (kommunestyre, representantskap/ generalforsamling) å avgjøre hvilken type kompetanse et styre skal ha. I utgangspunktet anbefales det å unngå situasjoner der styrets medlemmer jevnlig blir vurdert i forhold til forvaltningslovens regler om habilitet og derfor kritisk vurderer bruken av ledende politikere i selskapsstyrene. Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter, og at kommunestyret oppretter en valgkomité som innstiller til det organ som skal velge styrerepresentanter. 12

13 KS Eierforum mener også at ledende ansatte generelt bør gjøres gjenstand for en habilitetsvurdering i forkant av eventuell styreoppnevnelse. Eierforum mener at et generelt lovforbud mot ledende politikere i kommunalt eide selskapers styrer ikke er hensiktsmessig. Faren ved å lovregulere denne type forhold utover det som allerede eksisterer av habilitetsregler, anskaffelsesregelverket m.v. er at alle selskaper skjæres over en kam, og at man får regler som ikke er fleksible nok i forhold til formålet med eierskapet og det enkelte selskaps behov. Som en hovedregel bør politikerne ikke sitte i styrene i de kommunale /fylkeskommunale foretakene på grunn av den direkte rapporteringslinjen mellom styret og øverste politiske nivå. Endringene i forvaltningslovens 6 vil medføre at ingen kommunalt ansatte eller folkevalgte skal håndtere saker i kommunen som gjelder et selskap der de selv er styremedlem, også der selskapene er fullt ut offentlig eide. Bakgrunnen er å unngå mistanke om rolleblanding og mulig habilitetskonflikter. En praktisk konsekvens av denne endringen vil være at ordførere og ledende politikere vil vurderes som inhabile i saksforberedning og ved vedtak i saker som gjelder selskapet. Lovendringen trer i kraft Det anbefales å utarbeide et styrevervsregister, og oppdatere dette løpende. Et slikt register vil kunne være et verktøy for å overvåke habilitet Styrehonorar Norsk anbefaling om Eierstyring og selskapsledelse har fremmet en rekke anbefalinger for hvordan styrehonorar bør fastsettes. De videre retningslinjene er basert på disse anbefalingene. Retningslinjer: I virksomheter der kommunen oppnevner styrerepresentanter skal det tegne styreforsikring. Forsikringen tegnes av virksomheten for sitt styre. Godtgjøringen til styremedlemmene skal ta hensyn til styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Styreleder bør godtgjøres særskilt i forhold til øvrige styremedlemmer. Godtgjøring til enkeltstyremedlem ut over fastsatt styrehonorar skal godkjennes av styret. Det skal gis opplysning om alle godtgjørelser eller utbetalinger til styremedlemmene i årsrapporten Opplæring Som det fremgår av denne meldingen, har kommunen mange virksomheter og er representert med mange styremedlemmer. Det er eieren som har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å kunne lede virksomheten på en god måte og slik at det når virksomhetens mål. Styret har også et selvstendig ansvar for jevnlig å vurdere egen kompetanse i forhold til eiernes formål med virksomheten. 13

14 Følgende retningslinjer for opplæring av styremedlemmer skal gjelde: Alle styrerepresentanter i aksjeselskaper, interkommunale selskaper og kommunale foretak skal gjennomføre et obligatorisk kurs i styrearbeid og kommunens eierstrategi i starten av valgperioden. Kommunestyret skal som del av folkevalgtopplæringen få innføring i kommunens eierskapspolitikk og eierstrategi Styrets arbeid Styret skal påse at virksomheten har god virksomhetsledelse. Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av virksomheten og for å føre tilsyn med den daglige ledelsen og virksomhetens virksomhet. Med styrets forvaltningsansvar menes blant annet ansvaret for å organisere virksomheten på en forsvarlig måte, ansvaret for å fastsette planer og budsjetter for virksomhetens virksomhet, ansvaret for å holde seg orientert om virksomhetens økonomiske stilling og at dets virksomhet, formuesforvaltning og regnskaper er gjenstand for betryggende kontroll. Virksomhetens styre skal blant annet: utarbeide virksomhetens strategiplan med visjoner, mål og handlingsplan, gi en samlet redegjørelse for virksomhetens styring og ledelse i en årsrapport, utarbeide plan for eget arbeid og egen kompetanseutvikling, samt evaluere sin virksomhet, sørge for at det er gode rutiner for intern-kontroll, påse at virksomheten har gode rutiner for utnyttelse og utvikling av ansattes kompetanse og ferdigheter, utforme styreinstruks utarbeide instruks for daglig leder Virksomheter kommunen har eierinteresser i skal utarbeide etiske retningslinjer og utøve en samfunns- og miljøbevisst drift. Virksomheten bør rapportere etter bærekraftige prinsipper, det vil si en integrert økonomisk, miljømessig og sosial rapportering. Virksomhetene skal ha etikk, miljø og likestilling som en del av strategiplanen. 14

15 3.3 Tilsyn og kontroll Ihht kommuneloven skal kontrollutvalget blant annet føre kontroll med kommunens eierskap i selskaper. Forskrift om kontrollutvalg 14 hjemler at utvalget plikter å påse at det gjennomføres kontroll med forvaltning av kommunens eierinteresser og om eierinteressene utøves i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget er etter kommuneloven ansvarlig for at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll som skal vedtas av kommunestyret. Det fokuseres i lovverket på kontroll, men kommunens eierinteresser bør også ivaretas gjennom strategiske fremtidsrettede visjoner. Kontrollutvalget bør fokusere på og bidra til at kommunens eierinteresse er langsiktig. Kontrollutvalget kan dermed utfordre og være bidragsyter til at kommunen blir en god eier av samfunnsansvarlige virksomheter. Selskapets revisor er sentral i forhold til kontroll med selskapets virksomhet. Bruk av revisor må tilpasses virksomhetens størrelse og risiko. For eksempel kan selskapets revisor fremlegge for styret hovedtrekkene i en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet delta i styremøter som behandler årsregnskapet gjennomgå minst en gang i året med styret virksomhetens interne kontroll, herunder identifiserte svakheter og forslag til forbedringer ha et årlig møte sammen med styret uten at daglig leder eller andre fra den daglige ledelsen er til stede 15

16 DEL II - Forslag til eierstrategi skjematisk oversikt over kommunens eierskap, samt anbefalinger knyttet opp mot enkelte virksomheter Ett av målene med eierskapsmeldingen er å foreta en gjennomgang av kommunens forhold til den enkelte virksomhet og det enkelte samarbeid. Ut fra de fakta som er innhentet og basert på den informasjon og kunnskap rådmannen har om selskapene, legges det frem en anbefaling om kommunens videre engasjement (eierstrategi). Som nevnt er det utarbeidet en utvidet eierstrategi for noen utvalgte selskaper med høy relevans for Birkenes kommune. Dette gjelder: 1. Libir IKS 2. BIVA AS 3. Avigo AS 4. Arendal revisjonsdistrikt IKS 5. KBR IKS 6. Langemyr skole og ressurssenter 7. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS 8. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond For virksomhetene som er gjenstand for en utvidet eierstrategidrøfting søkes følgende tema dekket: Anbefaling Virksomhetens formål Eierforhold Økonomi Andre viktige forhold Eierskapsstrategi For enkelte virksomheter anbefales kommunen enten å trekke seg ut av selskapet, eventuelt at kommunen tar initiativ til en mer dyptgående gjennomgang. Kommunestyret vil gjennom fremleggelse av eierskapsmeldingen få anledning til å ta stilling til anbefalingene. For mer detaljert informasjon vises til del II, vedlegg 1. (Regnskapstall som presenteres nedenfor er hentet fra årsregnskap for 2009). 16

17 4. Oversikt over selskaper 4.1 Aksjeselskaper (AS) Virksomhet Anbefaling Avigo AS Eierandel: Birkenes kommune 7,8 % Største eiere er Lillesand kommune (30,3 %), Grimstad kommune (27,3 %) og Aust-Agder Næringsselskap AS (27,2 %). Det anbefales at kommunen beholder sine eierandeler. Samarbeidet mellom kommunen og selskapet bør styrkes, eksempelvis ved å formalisere faste kontaktmøter. Det bør også tas initiativ til et eiermøte i selskapet, eventuelt felles med BIVA AS. Selskapets formål er å drive attføring gjennom avklaring, kvalifisering og formidling av arbeidssøkere. Dette skal skje gjennom produksjons- og arbeidspraksis i et reelt og moderne arbeidsmiljø, samt gjennom kurs og individuell veiledning. Virksomheten er en attføringsbedrift, og det er ikke lov å ta ut utbytte fra attføringsbedriftene. All verdiskaping skal bidra til å videreutvikle bedriften. Med unntak av at det ikke er adgang til å ta ut utbytte, fungerer virksomheten som et ordinært AS. Eierskapet vurderes å ha et politisk formål. Selskapet har solid økonomi ihht Lindorff Desicion (Scorer 4 av 5 på kredittverdighet og meget god soliditet - egenkapitalandel 34,42 %). I følge virksomheten selv er største utfordring endringer i rammebetingelser og løpende endringer hos deres største oppdragsgiver NAV. Kommunens eget behov innen attføringsområdet bør vurderes opp mot virksomhetens tilbud. Det bør fokuseres på minst mulig overlappende tjenesteområder (like tjenester utføres både i virksomhet og hos kommune). I denne sammenheng bør administrasjonen i kommunen komme i bedre inngrep med selskapet. For å oppnå et bedre samarbeid mellom selskapet og kommunen/ NAV bør det etableres jevnlige kontaktmøter. I disse bør det fokuseres på å informere kommunen om viktige endringer i selskapets virksomhet og/eller rammebetingelser, slik at kommunen gis mulighet til å tilpasse sin organisasjon eller tjenestekjøp fra selskapet. Det bør også fokuseres på eierskap kommunen har i andre tilsvarende virksomheter. I tillegg bør det etableres faste rapporteringsrutiner fra selskapet til kommunens administrasjon, ved kvartalsvise rapporter. Det bør tas initiativ til et eiermøte hvor det bl.a. drøftes tilsvarende virksomheter som eies i fellesskap (BIVA AS). Eierandel anbefales beholdt, både i forhold til at aksjene ikke vurderes å være særlig omsettelige (utbyttebegrensninger), og at virksomheten virker å fungere ihht intensjonen bak eierskap. 17

18 Agder Energi AS Eierandel: Kommunen eier 1,260 % Aust-Agder Næringsselskap AS Eierandel: Kommunen eier 0,49 %. Aust-Agder fylkeskommune er største aksjonær med 51,8 % av aksjene. Den eiermessige fordelingen er 67 % offentlig og 23 % privat. Det anbefales at kommunen bør beholde sine aksjer så lenge kommunene samlet har mer enn 50 % av aksjene i selskapet. Dersom kommunene samlet har under 50 % aksjene bør strategi revurderes. Eierskapet er bundet opp i avtaler som gjør det svært vanskelig å avhende aksjene. Eierskapet er av finansiell karakter, og potensiell salgsverdi oppfattes som interessant. Alt utbytte tas inn i driften av kommunen (godkjent av revisor). Det anbefales at kommunen beholder sine eierandeler. Selskapet ble etablert i 1980 av banker, forsikringsselskap, kraftverk, næringsorganisasjoner, Aust-Agder fylkeskommune, samt samtlige av fylkets kommuner. Eierskapet vurderes å ha et politisk formål. Virksomheten konsentreres til tegning av aksjekapital i eiendoms- eller driftsselskap samt bygging av næringsbygg for utleie og/ eller salg. Næringsselskapet kan også delta i andre selskaper hvor eierrettigheten til kapitalinnskudd opprettholdes. Selskapet skal fungere som et investeringsselskap og kan arrangere fagseminarer og studiereiser. Næringsselskapets styre består av 9 representanter som velges for 4 år. Funksjonstiden følger kommunevalgperioden. Leder og nestleder velges for 2 år. Selskapets virksomhet tar ikke sikte på å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Eventuelt overskudd skal benyttes til å fremme selskapets formål. Selskapets inntektsgrunnlag består av renter på kapitalen og bevilgninger fra Aust-Agder fylkeskommune (konsesjonskraftinntekter). Birkenes kommune bør beholde sine aksjer. Hovedargumentene for dette er at kommunen gjennom sitt eierskap er med på å påvirke næringsutvikling i fylket, at aksjene vurderes å ikke være særlig omsettelige (utbyttebegrensninger), samt at virksomheten virker å fungere ihht intensjonen bak eierskap. BIVA AS Eierandel: Kommunene Birkenes, Lillesand og Grimstad eier hver sin 1/3 av selskapet. Det anbefales at kommunen beholder sine eierandeler. Samarbeidet mellom kommunen og selskapet bør styrkes, eksempelvis ved å formalisere faste kontaktmøter. Det bør også tas initiativ til et eiermøte i selskapet, eventuelt felles med Avigo AS. Selskapets formål er å være tiltaksarrangør for NAV med tiltakene Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeid med bistand (AB) i kommunene Lillesand, Birkenes og Grimstad. Virksomheten er en attføringsbedrift, og det er ikke lov å ta ut utbytte fra attføringsbedriftene. All verdiskaping skal bidra til å videreutvikle bedriften. Med unntak av at det ikke er adgang til å ta ut utbytte, fungerer 18

19 BIVA AS forts. virksomheten som et ordinært AS. Eierskapet vurderes å ha et politisk formål. Selskapet har solid økonomi ihht Lindorff Desicion (Scorer 4 av 5 på kredittverdighet og meget god soliditet (egenkapitalandel 70,35 %). Kommunenes medfinansieringssats skal være på minst 25 % av den til en hver tid gjeldende statlige faste støttesats. Dette gjelder kun de 32 VTA plassene. Tiltak Arbeid med Bistand (AB) har i dag 48 godkjente plasser, og er 100 % finansiert med statlige midler. For å oppnå et bedre samarbeid mellom selskapet og kommunen bør det etableres jevnlige kontaktmøter. I disse bør det fokuseres på å informere kommunen om viktige endringer i selskapets virksomhet og/eller rammebetingelser, slik at kommunen gis mulighet til å tilpasse sin organisasjon eller tjenestekjøp fra selskapet. Det bør også fokuseres på eierskap kommunen har i andre tilsvarende virksomheter. I tillegg bør det etableres faste rapporteringsrutiner fra selskapet til kommunens administrasjon, ved kvartalsvise rapporter. Det bør tas initiativ til et eiermøte hvor det bl.a. drøftes tilsvarende virksomheter som eies i fellesskap (Avigo AS). Eierandel anbefales beholdt, både i forhold til at aksjene ikke vurderes å være særlig omsettelige (utbyttebegrensninger), og at virksomheten virker å fungere ihht intensjonen bak eierskap. 19

20 4.2 Interkommunale selskaper (IKS) Virksomhet Anbefaling Lillesand og Birkenes Det anbefales at kommunen fortsetter som deltaker. Virksomheten interkommunale bør utfordres til å utarbeide en strategi for å utvikle nye renovasjonsselskap tjenesteområder, spesielt på næringssiden. (LiBiR) Eierandel: Kommunens eierandel er 32,35. Lillesand kommune eier 67,65 % Selskapets ansvarsområde er behandling og innsamling av avfall og slam i kommunene Lillesand og Birkenes. Dette gjelder både for husholdninger og næringslivet. Virksomheten eier 100 % av datterselskapet LiBiR Energi AS. Det er videre inngått samarbeid med forbrenningsanlegget Returkraft AS. Her har LiBiR en aksjeandel på 6,5 %, og har skutt inn egenkapital i form av lån på kr 2,608 mill. Virksomhetens tjenester for husholdningene er underlagt selvkostprinsippet. Det vil si at de positive resultatene som er oppnådd de siste årene er relatert til næringsvirksomheten. Det har ikke blitt opparbeidet selvkostfond i disse årene. Det ble etter avtale med Lillesand kommune enighet om at LiBiR skulle dekke inn et negativt underskudd fra tiden før LiBiR overtok fakturering. Planen er at dette innløses i Renovasjonsavgift fastsettes av kommunestyret årlig. I denne forbindelse orienteres kommunestyret om virksomheten. Virksomheten forventer at avfallsbransjen vil stå foran store endringer i nær fremtid. Et deponeringsforbud som nå trer i kraft, kombinert med oppstart av Returkraft AS sitt forbrenningsanlegg i Kristiansand, vil få til dels store konsekvenser for store deler av virksomheten. Kort oppsummert vil dette tilsi: Kostnadene til behandling av enkelte fraksjoner vil stige dramatisk. Inntektene på de samme fraksjonene vil bli vesentlig redusert. LiBiR IKS er også underlagt KLIF (tidligere SFT). Krav om ekstra tiltak på miljøsiden fra KLIF kan absolutt komme opp. Virksomheten vurderes å oppfylle gjeldende formål. Det anbefales å videreføre deltakelse i virksomheten. Det bør utarbeides en strategi for utvikling av nye tjenesteområder, spesielt på næringssiden. Her bør samarbeid med andre renovasjonsselskap vurderes. Samtidig må rammebetingelsene for virksomheten (endringer i bransjen) overvåkes. Det bør foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse ved å utvikle næringssiden. 20

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen - for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder fylkesrevisjon August

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/113-1 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi 1. FORSLAG TIL

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS)

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 18.09.15 SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Agder Kommunerevisjon IKS. 2 SELSKAPSFORM / EIERANDEL Selskapet

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Aust-Agder Revisjon IKS 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap eid av kommunene Arendal, Birkenes,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Eierutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 05.03.204 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Nesset kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune 2013 Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune Interkommunale selskap (IKS) Interkommunale selskaper må etableres og drives med utgangspunkt i Lov om interkommunale selskaper. Hensikten

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS Selskapsavtale 15.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2 1.4. Selskapets

Detaljer

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Saknr. 13/11768-1 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Geir Aalgaard Heidi Skåret Brede K. Myhre Kari Mette Hoel Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Selskapsavtale Vedtatt i representantskapet i IØKR IKS 14.11.2013, og korrigert 24.04.2013 og 27.08.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Plan for. selskapskontroll. Birkenes kommune

Plan for. selskapskontroll. Birkenes kommune 2016-2019 Plan for selskapskontroll Birkenes kommune Innhold 1.0 Innledning.... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 2.0 Aktuelle lov- og forskriftsbestemmelser... 3 2.1 Kommunelovens bestemmelser... 3

Detaljer

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 Eierskapsstyring i ØRU Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 FELLES EIERPOLITIKK Gode tjenester for innbyggerne God politisk styring God økonomisk kontroll Krever aktive eiere som kan samarbeide. Eierskapsstyring

Detaljer

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Saknr. 14/668-3 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE"

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9530-1 Dato: 15.09.2017 SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE" Vedlegg: Revisjonsrapport utarbeidet av Innlandet

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hemne kommune Vedtatt i kommuenstyret sak 75/14 den 25.11.2014 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Vestnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Vestnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Vestnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

Skriftlig spørsmål til ordføreren fra Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om Styrerepresentanter i Avfall Sør AS

Skriftlig spørsmål til ordføreren fra Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om Styrerepresentanter i Avfall Sør AS ORDFØRER Marte Rostvåg Ulltveit-Moe Solbergveien 3 4615 KRISTIANSAND S Vår ref.: 201701735-1 (Bes oppgitt ved henvendelse) Deres ref.: Dato: Kristiansand, 17.02.2017 Skriftlig spørsmål til ordføreren fra

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2012 2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Rådmannens rolle... 3 3. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 4. Valg, Styresammensetning,

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Modum, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER KOMMUNALE / FYLKESKOMMUNALE SELSKAPSFORMER

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Rauma kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Rauma kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Rauma kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6 Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune EIERSTRATEGI Forslag lagt fram for kommunestyret 19.5.2011 Arkiv: 10/1592-6 Eierstrategi Hadeland Energi og Hadeland Kraft - 1 - Innhold 1. Innledning Bakgrunn

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: KOMMUNENS EIERSKAP I SELSKAPER. Planlagt behandling:

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: KOMMUNENS EIERSKAP I SELSKAPER. Planlagt behandling: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-3 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: KOMMUNENS EIERSKAP I SELSKAPER Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av kommunestyret 12.02.2009 Side 2 av 12 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 4 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

Avlastningshjemmet IKS

Avlastningshjemmet IKS Avlastningshjemmet IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Fosnes kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015 Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78558/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Bodø kommunes

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 29.10.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING VEFSN KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING VEFSN KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING VEFSN KOMMUNE 21.03.2017 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Vefsn kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2013

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2013 Saknr. 14/9711-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Brede Kristen Myhre Kari Mette Hoel Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2013 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Saksmappe nr: 2008/232 Arkiv: 037 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 40/2009 Formannskapet 27.08.2009 42/2009 Kommunestyret

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS Eieravtale for IKA Finnmark IKS Innhold 1. Avtalens formål... 3 2. Formålet med IKA Finnmark IKS... 3 3. Styringsdokumenter... 3 4. Styringsorganer i selskapet... 4 4.1. Organer etter loven... 5 4.1.1.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

Strategiplan for FeFo FeFos strategiplan vedtatt 1.04.2011, gir følgende føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet:

Strategiplan for FeFo FeFos strategiplan vedtatt 1.04.2011, gir følgende føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet: STYRESAK EIERSKAPSSTRATEGI FOR FEFO Innledning Ved styrets behandling av retningslinjer for overskuddsanvendelse og forretningsmessig engasjement fra 6. desember 2006, ble det vedtatt at FeFo skal ha en

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Sunndal kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Sunndal kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Sunndal kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 Ås kommune Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat, Rådhusplassen 29, Postboks 195, 1431 Ås 64 96 20 58 64 96 20 59 www.follofiks.no FIKS@follofiks.no

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Meldal kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Meldal kommune. Administrativt utkast PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Meldal kommune Administrativt utkast 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

Instruks for valgkomiteen

Instruks for valgkomiteen Interkommunale selskap (IKS) i Indre Østfold Instruks for valgkomiteen Basert på Interkommunal Eierskapsmelding for Indre Østfold 10.02.14 INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I INDRE ØSTFOLD Interkommunal Eierskapsmelding

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Melhus kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Melhus kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2019 Melhus kommune Vedtatt kommunestyret i sak 112/16, 20.12.2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll valgperioden

Plan for selskapskontroll valgperioden Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2008/1117-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Plan for selskapskontroll valgperioden 2007-2011 VEDLEGG 1. Utkast

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/1626-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune 2016-2019 Andre saksdokumenter

Detaljer