MØTEINNKALLING Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Formannskapet"

Transkript

1 Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den kl på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem Karl Nikodemussen AP Medlem Catharina Jensen Sæther AP Medlem Yngve Nilsen SV Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund Ragnar Olsen ordfører

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/948 GODKJENNING AV PROTOKOLL 2/13 13/947 REFERATSAKER 3/13 12/495 HOLMGREN SJØSERVICE - KAILEIE 4/13 12/1101 ORCA NORTH CAPE AS - SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV VANNAVGIFT 5/13 13/943 INNKJØPSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE 6/13 13/863 ETISKE RETNINGSLINJER FOR KVALSUND KOMMUNE 7/13 10/53 KLAGEBEHANDLING ANG. FAKTURA, JFR. AVTALT KARTLEGGING OG GEBYRREGULATIV 8/13 13/949 KVALSUND KOMMUNES ÅRSMELDING /13 13/308 KVALSUND KOMMUNENS ÅRSREGNSKAP 2012

3 10/13 13/953 ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVEREN I KVALSUND KOMMUNE 11/13 13/954 PERIODEREGNSKAP 1. TERTIAL 2013 EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

4 Sak 1/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 13/948 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/13 Formannskapet GODKJENNING AV PROTOKOLL Ordførers innstilling: Protokoll fra møte i personal- og økonomiutvalget godkjennes.

5 Sak 1/13 SAKSGRUNNLAG: Protokoll fra møte Rådmannens tilråding: Protokoll fra møte i personal- og økonomiutvalget godkjennes. Arne Hansen rådmann

6 Sak 2/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/947 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/13 Formannskapet REFERATSAKER Ordførers innstilling: Referatsakene tas til orientering.

7 Sak 2/13 SAKSGRUNNLAG: 1. Trygg Trafikk Protokoll fra Trygg Trafikks landsmøte Utviklingsutvalget Protokoll fra møte Rådmannens tilråding: Referatsakene tas til orientering. Arne Hansen rådmann

8 Sak 3/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Arne Hansen Arkiv: 231 P20 Arkivsaksnr.: 12/495 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/13 Formannskapet HOLMGREN SJØSERVICE - KAILEIE Ordførers innstilling: Kaileie fra Holmgren Sjøservice AS for 2011 og 2012 endres til kun å omfatte kaileie for Ut i fra ovennevnte justeres betalingen slik; - Kaileie; 184 dager a kr 185,- = kr ,- - Strøm; = kr ,- Til fradrag for ovennevnte kommer a konto innbetaling på kr ,-.

9 Sak 3/13 SAKSGRUNNLAG: - Brev av fra Kvalsund kommune vedr oppsigelse av kaiplass - Brev fra Holmgren Sjøservice AS av vedr leie kai Kvalsund - E-post fra Holmgren Sjøservice AS av SAKSOPPLYSNINGER: Saken omhandler tvist om betaling for kaiplass i 2011/2012. Fra kommunen er det sendt ut regning på kaileie fra 1. aug 2011 til 1. mai 2012 (305 dager) + strøm på totalt kr Kr av dette er innbetalt a konto. Holmgren Sjøservice AS bestrider fakturaen og mener de skal betale for 184 dager samt kun for litt strøm; totalt kr Kr av dette er innbetalt a konto. Dette ut i fra at fergen Sjøservice 2 har vært til kommunens kai i perioden (= 135 liggedager) da den ble flyttet til egen kai. Fergen Sjøservice 1 skal ha ligget til kai fra = 49 liggedager. Når det gjelder strømforbruk mener de at Sjøservice 1 ikke har hatt landstrøm, mens Sjøservice 2 kun har hatt landstrøm i den kaldeste perioden og at dette kun er 1,5 kw/t i strømtrekk, da det kun er drift av egen olje-fyrkjele samt noen lyspunkter. SAKSVURDERING: Partene er ikke enige om liggetiden idet Holmgren Sjøservice AS hevder at de kun har vært ved kai i 2012, mens kommunen har beregnet fra Ut i fra uklarheter omkring dette mener rådmannen det kan forsvares å imøtekomme Holmgren Sjøservice AS om beregning fra Når det gjelder strømforbruket har kommunen dokumentasjon på strømforbruket via måler. Dersom man går ut i fra at starttidspunktet skal være og t.o.m har vi foretatt en avregning i nevnte tidsrom på kwh. Med en pris på kr 1,- blir dette kr ,- i forhold til vårt opprinnelige krav på kr ,-. Påstanden fra Holmgren Sjøservice AS om kun forbruk av kwh er etter rådmannens syn helt urealistisk. Rådmannen mener saken har dratt ut i tid, og det er behov for å få en avslutning på disse forholdene. Ved kommunens aksept på redusert liggetid er partene enige om dette også beløpets størrelse. Når det gjelder strømforsyning, har vi nødvendig dokumentasjon i form av foto av avlesningene.

10 Sak 3/13 Rådmannens tilråding: Kaileie fra Holmgren Sjøservice AS for 2011 og 2012 endres til kun å omfatte kaileie for Ut i fra ovennevnte justeres betalingen slik; - Kaileie; 184 dager a kr 185,- = kr ,- - Strøm; = kr ,- Til fradrag for ovennevnte kommer a konto innbetaling på kr ,-. Arne Hansen rådmann

11 Sak 4/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Arne Hansen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/1101 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet ORCA NORTH CAPE AS - SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV VANNAVGIFT Ordførers innstilling: Søknaden fra Orca North Cape AS om ettergivelse av vannavgift for 2011 og 2012 imøtekommes delvis, ved at avgiften for 2012 ikke kreves inn/ettergis.

12 Sak 4/13 SAKSGRUNNLAG: - Brev av SAKSOPPLYSNINGER: Orca North Cape AS har i brev har i brev av søkt om ettergivelse av kravet om vannavgift for sin fabrikk i Kvalsund. Dette gjelder for 2011 og 2012 med begrunnelse om at det ikke har vært drift i det hele tatt i denne perioden. Ut i fra korrespondanse henvises til mail fra Kvalsund kommune av , hvor de opplyser at de ikke visste om at man måtte søke skriftlig for å bli koblet fra vannanlegget. De ber også om å holde tilbake begjæringen om tvangssalg. Ut i fra at vannavgift ikke ble betalt i 2011, ble det fra kommunens side iverksatt innfordring via Lindorff og til sist begjæring om tvangssalg. Dette ble stoppet etter at Orca North Cape AS i 2012 innbetalte det skyldige beløp for Beløpene det her dreier seg om er følgende: Vannavgift 2011 : kr Vannavgift 2012 : kr ikke betalt SAKSVURDERING: Orca North Cape AS har ut i fra ovennevnte vært informert om utviklingen i saken, og burde ha hatt nærmere kontakt med kommunen dersom man ønsket å avslutte forholdet. Denne skriftlige kontakten kom først 7. september 2012 dvs 1 år og 8 mndr etter at man hevder ikke å ha hatt drift på anlegget. Etter rådmannens syn burde man kunne forvente en annen tilnærming til saken fra en seriøs næringsaktør. Skriftlig oppsigelse kom først i oktober Selskapet opplyser at det ikke har vært drift på anlegget i 2011 og Det kan derfor synes urimelig at det skal betales vannavgift. Et vesentlig spørsmål her er om man fra kommunens side skal akseptere en ettergi vannavgift i «ettertid». Ut i fra rådmannens syn er kommunen ikke å klandre i saken; dette taler for at man ikke bør ettergi avgiften før oppsigelse foreligger. På den andre siden har kommunen ikke hatt utgifter når det ikke har vært brukt vann i perioden. Slik rådmannen ser det foreligger minst tre ulike løsninger; A) Søknaden kan imøtekommes fult ut og det innbetalte beløpet for 2011 tilbakebetales. B) Søknaden imøtekommes delvis, ved at avgiften for 2012 ikke kreves inn/ettergis.

13 Sak 4/13 C) Søknaden imøtekommes ikke, men oppsigelsen tas til etterretning fra og vannavgiften for 2012 justeres tilsvarende. Rådmannen ser ingen grunn til å imøtekomme søknaden fullt ut (alternativ A) ut i fra ovennevnte argumentasjon. Når det gjelder alternativ C vil dette fullt ut forsvares ut i fra at det skal være skriftlighet i slike saker. Men - ut i fra ovennevnte vil rådmannen tilrå at alternativ B velges som en mellomløsning. Rådmannens tilråding: Søknaden fra Orca North Cape AS om ettergivelse av vannavgift for 2011 og 2012 imøtekommes delvis, ved at avgiften for 2012 ikke kreves inn/ettergis. Arne Hansen rådmann

14 Sak 5/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Arne Hansen Arkiv: 601 &00 Arkivsaksnr.: 13/943 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/13 Formannskapet / Kommunestyret INNKJØPSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE Ordførers innstilling: Foreliggende forslag til Innkjøpsreglement for Kvalsund kommune vedtas.

15 Sak 5/13 SAKSGRUNNLAG: - Anskaffelsesinstruks for Kvalsund kommune fra Kommunestyresak 97/ SAKSOPPLYSNINGER: Bakgrunnen for at denne saken forelegges kommunestyret er sak 97/12 «Rapport gransking utbetaling av diverse konsulenthonorar» - hvor kontrollutvalget i sin innstilling til kommunestyret blant annet anbefalte at man foretok en evaluering av innkjøpsreglementet for kommunen. Dette ble etterkommet av kommunestyret som ba om at saken ble forelagt som selvstendig sak. Gjeldende «Anskaffelsesinstruks for Kvalsund kommune» skriver seg fra 1999, hvor den ble behandlet i kommunestyret i sak 6/ Denne baserte seg på «mal» fra Kommunenes Sentralforbund fra 1997 og er for lengst gått ut på dato. Kommunestyrets vedtak lyder: «Forelagt forslag til anskaffelsesinstruks vedtas. Beløpsgrensen for innhenting av skatteattest i 24 settes til kr 50.00,-. Selv om skatteattest ikke innhentes på grunn av beløpsgrensen, skal det stilles krav til at kandidater har betalt skatter og avgifter, og driver sin virksomhet i samsvar med landets lover jfr 6. Beløpsgrensen for direkte anskaffelser i instruksens 42 (1) litra a) settes til kr ,-.» Stortinget vedtok i 1999 «Lov om offentlige anskaffelser» som trådte i kraft , med følgende formålsparagraf; 1. Formål Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Til loven hører et meget omfattende forskriftsverk med i alt 26 kapitler; «Forskrift om offentlige anskaffelser», vedtatt i 2006 og som trådte i kraft Vedlagte utkast til «Innkjøpsreglement for Kvalsund kommune» er derfor etablert for å supplere Lov om offentlige anskaffelser m/tilhørende forskrifter; dvs hvordan kommunen som innkjøper skal agere.

16 Sak 5/13 I tillegg til reglementet er det lagt ved følgende til orientering; - Protokoll for anskaffelser mellom kr og kr eks mva (eksempel) - Protokoll for anskaffelser som overstiger kr eks mva (eksempel) - HMS-attest (eksempel) SAKSVURDERING: Som det er redegjort for i saksopplysningene styres regler og prosedyrer for innkjøp av ovennevnte lovverk med forskrifter. Ulike gjennomganger fra revisjonen viser at vårt innkjøpsreglement er overmodent for endring. Dette vil også bidra til å gjøre det lettere for og gi større trygghet for alle i organisasjonen som kommer i befatning med innkjøp. I reglementet er det tatt inn et beløp for leveranser over kr når det gjelder innlevering av skatteattest samt HMS-attest. Dette er i samsvar med forskriftenes 3.3, 3.4, 8.7 og 8.8. Det reviderte innkjøpsreglementet som nå legges frem bør jevnlig opp til revisjon ut ifra den erfaring man høster. Ved gjennomgang av mange kommuners anskaffelses- og innkjøpsinstrukser viser at disse er bygd opp på forskjellige måter noen enkle mens andre er svært omfattende. Det viktige er at vi alle forholder oss til aktuelle lovverk med forskrifter, og at vi alle har samme grunnlag for praktisering av innkjøp og anskaffelser. Rådmannen mener at foreliggende utkast til innkjøpsreglement dekker det behov Kvalsund kommune i dag har, og at det vil være et nyttig verktøy fremover. Rådmannens tilråding: Foreliggende forslag til Innkjøpsreglement for Kvalsund kommune vedtas. Arne Hansen rådmann

17 Sak 6/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Eva Larsen Arkiv: 440 &00 Arkivsaksnr.: 13/863 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/13 Arbeidsmiljøutvalget /13 Formannskapet / Kommunestyret ETISKE RETNINGSLINJER FOR KVALSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalgets innstilling: Etiske retningslinjer for Kvalsund kommune godkjennes. Ordførers innstilling: Som arbeidsmiljøutvalgets innstilling.

18 Sak 6/13 SAKSGRUNNLAG: Kommuneloven 1 «Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge til rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard». Kommuneloven 48 nr. 5 «...Eksempler på ulike typer tiltak som kan bidra til å sikre en høy etisk standard kan være at kommunen utarbeider eller oppdaterer etiske retningslinjer, på ulike måter søker å skape oppmerksomhet og kunnskaper om de etiske retningslinjene, gjennomfører dilemmatrening og andre tiltak for å bevisstgjøre ansatte og folkevalgte om mulige etiske utfordringer, holder kurs og seminarer om aktuelle problemstillinger, fokuserer på etikk i folkevalgtopplæringen og gjør etiske utfordringer til et fast punkt i samtaler mellom ledere og ansatte...» SAKSOPPLYSNINGER: AMU hadde etiske retningslinjer til behandling den (saksnr. 12/162) hvorpå administrasjon ble oppfordret til å utforme egne retningslinjer for sosiale medier og vurdere om disse skulle innlemmes i de allerede eksisterende retningslinjene. Retningslinjene skulle sendes ut på høring til arbeidstaker organisasjonen før de endelige retningslinjene oversendes AMU til behandling. SAKSVURDERING: Etikk og etiske retninslinjer i kommuneorganisajon har vært og er et høyt aktuellt tema. Det har vært og er fremdeles debattert og problematisert både sentralt og lokalt i våre medier. Da offentlig sektor er spesielt avhengige av tillit for å kunne utøve en god jobb er det viktig å ha et sterkt fokus på etikken som utøves i organisasjon, både av politikere og ansatte i kommuneorganisasjonen. Administrasjonen har derfor gjennomgått de etiske retningslinjene kommunen arbeidet etter, det ble først gjort et forsøk på å innlemme sosiale medier i disse, men da ansatte i kommuneorganisasjonen og politiker har en svært forskjellig rolle i sosiale medier lot dette seg ikke gjøre. Det er utarbeidet egne etiske retningslinjer for sosiale medier for ansatte i kommuneorganisasjonen. De nye etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte og folkevalgte i kommunen. Retningslinjene er utarbeidet med bakgrunn i de eksisterende retningslinjene og samfunnsdebatten som har eksistert den siste tiden, dvs vi har trukket veksel på andres kommuners erfaringer.

19 Sak 6/13 De etiske retningslinjene er ment til diskusjon, hvilken etisk standard som vil gjelde for den enkelte avhenger av hvilken rolle en har i organisasjon. Derfor bør retninglinjene være gjevnlig oppe som tema på personalmøter og debatteres blandt de folkevalgte. Retningslinjene følger vedlagt. Arne Hansen rådmann

20 Sak 7/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Jon Einar Strige Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/53 Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/10 Utviklingsutvalget /10 Kommunestyret /10 Utviklingsutvalget /10 Kommunestyret /10 Utviklingsutvalget /10 Kommunestyret /11 Utviklingsutvalget /12 Utviklingsutvalget /12 Kommunestyret /12 Kommunestyret /12 Kommunestyret /12 Personal- og økonomiutvalget /13 Utviklingsutvalget /13 Formannskapet KLAGEBEHANDLING ANG. FAKTURA, JFR. AVTALT KARTLEGGING OG GEBYRREGULATIV Ordførers innstilling: Formannskapet vedtar etter klage å justere fakturagrunnlaget til kr ,- for laserskanning og kr , 25,- for arealgebyr til Nussir ASA, samlet kroner , 25.

21 Sak 7/13 SAKSGRUNNLAG: - Reguleringsplan med konsekvensvurdering for Nussir og Ulveryggen, vedtatt Brev fra Nussir ang faktura den Meklingsprotokoll godkjent den Fakturagrunnlag etablert og sendt Nussir den Forslag til GEOVEKST avtale for tidsrom E-post fra kartverket til Kvalsund kommune den E-post fra kartverket til Kvalsund kommune den Gebyrregulativet Politisk vedtak (PØ) den Melding om politisk vedtak den E-poster ang. Utsatt frist til for event. Klage på politisk vedtak. - Brev ang. (klage) politisk vedtak den Møte mellom rådmann og Øystein Rushfeldt, den SAKSOPPLYSNINGER: Reguleringsplan med KU ble vedtatt den av kommunestyret. Innsigelser fra reindrifta og Sametinget ble ikke behandlet (tatt til følge), slik at spørsmålet ble oversendt til Fylkesmannen for mekling. Mekling ble utført den hvor innsigelser angående kulturminner ble avklart, men det øvrige som omhandlet reindrift ble det ikke enighet om. Innsigelsesspørsmål må avklares av overordnet myndighet, og kommunestyret fattet vedtak den om at saken oversendes departementet for endelig avgjørelse. Utsendelsen av gebyrer er gjort i henhold til Pbl kapittel 2, avsnitt 2. Kommunen kan kreve at den som fremmer planforslag eller søknad om tiltak, utarbeider kart når dette er nødvendig for å ta stilling til forslaget eller søknaden. Det siste vedtaket ( ) danner grunnlaget for utskriving tilleggsgebyrer for arealer ihht plan jfr gebyrregulativet for behandling av private plansakeretter pbl Det er tidligere utstedet gebyrer på bakgrunn av vedtak i PØ den 27/ på til sammen kroner Det er fakturaer med grunnlag pålydende kr ,- (laserskanning) og kr ,- (arealgebyr) til Nussir ASA. Det er disse tiltakshaver har bedt om fornyet behandling av.

22 Sak 7/13 Klagen fra Nussir av 4. januar 2013 er todelt og omhandler 1) klage på flymåling/laserskanning og 2) klage på arealgrebyret. Saksvurderingen er derfor gjort i den rekkefølge. SAKSVURDERING: Tiltakshaver Nussir ASA har gjennom sitt initiativ og engasjement brukt store summer for å kjøpe en utredning og lage en reguleringsplan i henhold til gjeldene lov- og regelverk. At en så stor og omfattende plan har utløst mye arbeid for planmyndigheten, bør ikke være overraskende. Kvalsund kommune er per definisjon denne myndighet, og har hjemlet adgang til å kreve dekningsbidrag gjennom gebyrregulativet for dette arbeidet. Nussir ASA har påklaget gebyrerts størrelse. Det er også hva saken i det videre skal dreie seg om. Kvalsund kommune tar derfor ikke stilling i denne saken til andre forhold enn gebyrets størrelse. Et kommunalt gebyr som faktureres en aktør, skal være et dekningsbidrag for en del av det arbeidet kommunen gjør, i denne sammenhengen å legge til rette for privat kommersiell næringsutvikling. I denne sammenheng er også begrepet bidrag det rette, ettersom kommunen i stor grad har medvirket i denne prosessen med mye ressurser over lang tid, og således valgt å bære fram noe av prosessen med en begrunnelse om at dette vil gagne kommunen noe som også kom fram da reguleringsplanen først ble behandlet i mai Kostnad ved flymåling/laserscanning. Kommunen har på sin side ikke krevd ny kartlegging i forbindelse med reguleringsarbeidet, men gitt et åpent tilbud. Tiltakhaver har akseptert dette i forbindelse med forarbeidet til reguleringsplanen. En gjennomgang av utført arbeidet som er gjort av utførende selskap, viser at det er problematisk helt nøyaktig å beregne merkostnaden som skal belastes tiltakshaver Nussir ASA. Rådmann velger derfor å legge seg på laveste anslag. Ut fra det innmålte arealet, som er vel 24,3 km2 og gjeldene enhetspriser for skanning kr. 1232,50/ km2, blir dette en merkostnad på kr

23 Sak 7/13 I tillegg kommer firmakostnader til målinger, generering av høydekurver og leveranser, økt timeforbruk og andel av prosjektledelse, bearbeiding av data, sammensying med eldre data og utlegging/distribusjon av data. Et grovt anslag for disse merkostnadene er oppgitt til mellom kroner og Rådmann velger i denne sammenhengen å bruke minimumskostnad, kroner Arealgebyret Årsaken til at Kvalsund kommune har ventet med utsendelse av gebyrer, er at det erfaringsmessig kan skje endringer i en så stor reguleringsprosess som denne. Selv under mekling vil det kunne oppstå endringer i formåls- og arealdisponeringen. Kvalsund kommune vurderte at perioden før mekling og den påfølgende saksbehandling som gebyrutløsende periode. Nussir ASA har i sin klage argumentert for at de kun skal ilegges et samlet gebyr for planen under ett. Da vil kommunen måtte se bort fra at en rekke enkeltelementer i området har vært gjenstand for regulering. Velges en slik løsning som klager anfører, vil hele området utløse kroner i gebyr. Om Kvalsund kommuner velger en omforent løsning, frasier kommunen seg gebyr for det som er innenfor LNFR- området, for sjøarealet og, ikke minst, for industriområdet I1 til I3. dette er et areal på vel kvadratmeter. Det som utløser gebyr er da regulering av vannforsyningsdam, påhugg Nussir alt 3 Dypelv, anleggsvei og belte til påhugg Dypelv og anleggsrigg. Disse fire elementene summert blir kr , 25. Da vil tiltakshaver også yte et reelt bidrag til reguleringsarbeidet. Ut i fra overnevnte vurdering og dokumentasjon anbefales formannskapet å vedta etter klage å justere fakturagrunnlaget til kr ,- for laserskanning og kr , 25,- for arealgebyr til Nussir ASA, samlet kroner , 25.

24 Sak 7/13 Rådmannens tilråding: Formannskapet vedtar etter klage å justere fakturagrunnlaget til kr ,- for laserskanning og kr , 25,- for arealgebyr til Nussir ASA, samlet kroner , 25. Arne Hansen Rådmann

25 Sak 8/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 13/949 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/13 Formannskapet KVALSUND KOMMUNES ÅRSMELDING 2012 Ordførers innstilling: Kvalsund kommunes årsmelding for 2012 tas til orientering.

26 Sak 8/13 SAKSGRUNNLAG: Kvalsund kommunes årsmelding 2012 datert 25. mars SAKSOPPLYSNINGER: Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 10, 3. ledd skal Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet utarbeider årsberetningen, og fremmer denne for det organ kommunestyret eller fylkestinget bestemmer. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. Årsmeldingen fremmes ikke for kontrollutvalget, men utvalget skal ha denne før de behandler årsregnskapet. Årmeldingen er bygd opp etter en felles mal for alle avdelinger, og vi får dermed en ensartet framstilling av meldingen. I tillegg fikk vi innspill fra kommunestyret i forbindelse med fjorårets behandling av årsmeldingen, og som vi også har innarbeidet i årsmelding for For konkrete tall og kommentarer til det enkelte rammeområde henvises det i sin helthet til vedlagte årsmelding for Rådmannens tilråding: Kvalsund kommunes årsmelding for 2012 tas til orientering. Arne Hansen rådmann

27 Sak 9/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/308 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet / Kommunestyret KVALSUND KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 2012 Ordførers innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner det framlagte årsregnskapet for 2012 som Kvalsund kommunes regnskap. 2. Merforbruket i driftsregnskapet på kr ,71 for 2011 og kr ,34 dekkes inn over 2 år, 2013 og Inndekkingen i 2013 kommer vi tilbake med ved en budsjettregulering til høsten

28 Sak 9/13 SAKSGRUNNLAG: Kvalsund kommune årsregnskap 2012 datert Revisjonsberetning av fra Vest-Finnmark kommunerevisjon Uttalelse fra kontrollutvalgets møte sak 6/13 ettersendes SAKSOPPLYSNINGER: Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 10, 2 og 1. ledd sier at: Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret. Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Vi er meget godt fornøyd med at vi klarte å legge fram regnskapet innen fristen til revisjonen og til Kommunestyrets juni-møte som normalt. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 7 regulerer kontrollutvalgets uttalelse av kommunens årsregnskap: Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. KUSEK opplyser at det blir avholdt kontrollutvalgsmøte 4. juni DRIFTSREGNSKAPET 2012 Årsregnskap 2012 for Kvalsund kommune viser et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr i driftsregnskapet. Netto driftsresultat utgjorde kr Samlet rammetilskudd utgjorde kr. 61,9 mill., dvs 1,2 mill. mindre enn budsjett. Ordinært rammetilskudd var som budsjettert, mens inntektsutjevningen hadde en nedgang på 1,2 mill sammenlignet med budsjett. Sammenlignet med 2011 hadde vi en økning i samlet rammetilskudd med 2,1 mill. I 2012 ble samhandlingsreformen innført og der fulgte det med 1,5 mill i økning i rammetilskuddet. Den reelle veksten blir dermed kun på 0,6 mill eller 1,0 %, noe som gjør at vi ikke får kompensert for lønnsog prisvekst i løpet av året.

29 Sak 9/13 For skatt på inntekt og formue ble det en økning på vel på 2,1 mill. i forhold til regulert og ordinært budsjett. Sammenlignet med 2011 fikk skatt på inntekt og formue en økning på 2,0 mill eller på hele 9,6 %. Eiendomsskatt for verker og bruk hadde samme inntekt i 2012 som i Samlede lønnsutgifter inkl. sosiale kostnader utgjorde 74,0 mill eller 61,4 % av samlede driftsutgifter i Dette betyr at i underkant 60 % går med til å betale lønn til de ansatte. Lønn inkl. sosiale kostnader fikk en økning på 3 mill eller 4,2 % i forhold til regulert budsjett. Sammenlignet med regnskap for 2011 var dette en økning på 7,2 mill eller 10,9 %. Sykefraværet har hatt en positiv utvikling de senere år, og ble redusert med 25,7 % fra 9,7 % i 2008 til 7,4 % i Både egenmeldt og langtidsfraværet har hatt en reduksjon i samme periode. Langtidsfravær er definert som legemeldt sykefravær over 16 dager. Høyt sykefravær medfører økte utgifter for kommunen. Når det gjelder ordinær drift hadde vi et merforbruk på 5,8 mill sammenlignet med regulert budsjett i De største merforbrukene i kroner finner vi innen Politisk/administrativ styring på 1,1 mill kroner eller 12,6 %, Helse og sosial på 1,3 mill kroner eller 3,5 % og Teknisk også med 1,3 mill kroner eller 11,0 %. Kun oppvekst og kultur har et mindreforbruk med et avvik på kr. 0,4 mill eller 1,6 %. For nærmere kommentarer til avvikene viser vi til årsmeldingen. Avdrag og renter på lån økte fra 4,7 mill i 2011 til 4,8 mill i Avdragene er tilpasset minimumsavdrag i henhold til lovverket. INVESTERINGSREGNSKAPET 2012 Denne ble behandlet i kommunestyret 25. april 2013 i sak 14/13. SAKSVURDERING: Driftsregnskapet viste et merforbruk på 1,3 mill, mens budsjettet la opp til balanse. Det er redegjort nærmere for avvikene i årsmeldingen.

30 Sak 9/13 Kommunen har hatt et regnskapsmessig merforbruk fram til og med 2008, og tendensen har vært en svak økning fra år til år. Denne trenden fikk vi snudd i 2009 og ytterligere forsterket i 2010, før vi på nytt i 2011 fikk et lite merforbruk og et større ett nå i Kommunen har oppnådd en bedre balanse mellom inntekter og kostnader, men vi må arbeide videre i årene fremover for å opprettholde den gode utviklingen vi hadde i 2009 og Målet bør være å oppnå en handlefrihet på 3-5 % av samlede driftsinntekter hvert år. Rådmannens tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner det framlagte årsregnskapet for 2012 som Kvalsund kommunes regnskap. 2. Merforbruket i driftsregnskapet på kr ,71 for 2011 og kr ,34 dekkes inn over 2 år, 2013 og Inndekkingen i 2013 kommer vi tilbake med ved en budsjettregulering til høsten Arne Hansen rådmann

31 Sak 10/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 232 &14 Arkivsaksnr.: 13/953 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/13 Formannskapet ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVEREN I KVALSUND KOMMUNE Ordførers innstilling: Årsmelding inkl. årsregnskapet for 2011 fra Skatteoppkreveren i Kvalsund kommune tas til orientering.

32 Sak 10/13 SAKSGRUNNLAG: Årsmelding inkl. årsregnskap for 2012 fra Skatteoppkreveren i Kvalsund kommune. SAKSOPPLYSNINGER/SAKSVURDERING: Skatteoppkreveren i Kvalsund har for tidsrommet til stått for innfordringen av kr ,-. Skatteinngangen for Kvalsund kommune for 2012 utgjorde kr ,-, en økning på kr ,- eller 11,2 % i forhold til Kommunen har også i 2012 kjøpt tjenester innenfor skatteområdet fra Hammerfest kommune. Dette utgjør 0,5 årsverk. Skattekreverfunksjonen drives fra Hammerfest. Og dette har fungert tilfredsstillende. Årsrmeldingen inkl. årsregnskapet vedlegges saken. Rådmannens tilråding: Årsmelding inkl. årsregnskapet for 2012 fra Skatteoppkreveren i Kvalsund kommune tas til orientering. Arne Hansen rådmann

33 Sak 11/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/954 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/13 Formannskapet PERIODEREGNSKAP 1. TERTIAL 2013 Ordførers innstilling: Innstilling legges frem i møtet.

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 18.06.2013 klokka 08.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 11/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 21.12.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 11/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 05.12.2011 kl 08.00 på Rådhuset, kommunstyresalen. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2011 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.12.2011 Tid: Fra kl.: 08.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. Mai 2013 Møtetid: Kl. 13.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: Fra kl.: 16:00 - til kl.: 17:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19.

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19. Møteinnkalling TID: Torsdag den 08.06.2006, kl. 19:15 STED: Kommunehuset, Dun (1. etasje) De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte fredag 12.04.2013 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2012 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB MERK TIDSPUNKTET! Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag den 01.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr.3/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 05.09.2013 klokka 12.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB!

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr.

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 22. juni 2011 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 07.02.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13.

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.04. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 19.06.2007 kl. 08.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2013 04. juni 2013 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2013/16026-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Meldt forfall: Tor A. Myrseth, leder Alf Sakshaug, nestleder Anne Larsen, medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte Møte nr. 4/2007 I henhold til Kommunelovens 17 innkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte tirsdag 09.10.07 kl. 18.00 på rådhuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namsos - Namdalshagen

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namsos - Namdalshagen Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 06.04.2017 Møtetid: Kl. 12.30 Møtested: Namsos - Namdalshagen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 1/2017 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 01.06.2017 klokka 09:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 12:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.09.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl. 10.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 12. mai 2010 Tid: Kl. 09.00 Sted: Verran Servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.04.2011 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1.

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Torsdag 3.mai 2007 kl. 10.00 STED: Kommunestyresalen, Røyrvik Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2016 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 29.03.2016 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Skaidi hotell Møtedato: 15.05.2008 Tid: Fra kl.: 16.00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.09.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 4/2010 Kommunestyret holder møte tirsdag 20.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Navn Tor Arvid Myrseth KOBL

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 30.04.2014 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 /908 55

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer