uristkontakt Med retten i egne hender Gatejustis i Nairobis slum: Norge inn i EUs påtalesamarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "uristkontakt Med retten i egne hender Gatejustis i Nairobis slum: Norge inn i EUs påtalesamarbeid"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR ÅRGANG uristkontakt Tilsynsrådet fastslår: Grunnlønn for advokatfullmektiger Jurister avslørte snusk: Presset ut av jobben Gatejustis i Nairobis slum: Med retten i egne hender Norge inn i EUs påtalesamarbeid

2 NJ-kommentaren Pensjonsreformen i havn Denne gangen må vi berømme det politiske systemet i Norge for evnen til å finne løsninger på omfattende og sentrale problemer. Det ligger et pensjonsforlik på bordet, og i skrivende stund blir det vedtatt av Stortinget. Det er ikke gitt at vi er like fornøyd med alle elementer, men det viktigste var likevel å finne en fremtidsrettet løsning. Pensjonsordninger egner seg definitivt ikke for stadige politiske omkamper. Det er avgjørende at det skapes forutsigbarhet og at det står et stabilt politisk flertall bak reformen. I forkant av en ganske avgjørende valgkamp har politikerne klart å enes om hovedprinsippene. Politikerforakten har fått et tilsvar. Vi drister oss til å sende en liten blomst som takk for innsatsen. Så får vi håpe at skeptikerne ikke får rett. Da tenker vi på dem som sier at reformen så langt bare har begrenset utgiftsøkningen i folketrygden, mens det må mye sterkere lut til i fremtiden. Hovedkomponentene i pensjonsforliket er sikkert godt kjent blant våre medlemmer. Besteårsregelen erstattes av alleårsregelen heldigvis også med opptjening ved omsorgsavbrudd. Mulighet for fleksibel fratreden videreføres, og det innføres obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor. Så åpnes det for fremtidige justeringer av pensjonsalderen i pakt med endring i gjennomsnittlig levealder. Som sagt er ikke alt like positivt. Vi registrerer at forliket beskriver de store linjene, mens det fortsatt er en mengde viktige detaljer som skal på plass. Det er fortsatt nødvendig å følge arbeidet tett. Når det gjelder de offentlige tjenestepensjonene, ser det ut til at vårt mål om å opprettholde disse, er innfridd. Dette er av stor betydning for våre medlemmer i offentlig sektor. I den grad vi likevel frykter noe, må det være at den solide brutto pensjonsordning vil tydeliggjøre forskjellen mellom privat og offentlig sektor. Fremtidige statsråder kan fristes til å vise til den gunstige pensjonsordningen når lønnskravene presenteres. Det blir helt klart en utfordring for oss. Privat sektor fortjener spesiell oppmerksomhet fremover. Våre medlemmer her bytter jobber ofte, og pensjon prioriteres kanskje ikke spesielt høyt. Et akseptabelt lønnsnivå kan i noen grad kompensere for dette. Behovet for privat pensjonssparing vil sannsynligvis stige. Men innføring av allmenn ordning med tjenestepensjoner vil naturlig nok være et positivt bidrag. Det blir viktig å følge med på utviklingen, slik at våre medlemmer kan få gode og fremtidsrettede råd. Erik Graff er generalsekretær i Norges Juristforbund

3 Juristkontakt 5/ Uvel blåst De er kvinnelige jurister og såkalte «whistleblowers». De varslet om det de mente var snusk på jobben. De forventet aksept fra sjefen, men ble i stedet presset ut. Gatejustis Du har kranglet med naboen i et slumområde i Kenya. Han setter ut et rykte om at du har forbrudt deg. Snart dukker mobben opp og lar «rettferdigeten» skje NJ-kommentaren: Pensjonsreformen i havn Norge uten innflytelse men likevel med: Forbrytelse og straff i Norge og EU Siden sist Whistleblowing: Juristene som blåste i fløyta Når du oppdager noe kritikkverdig på jobben: Når kan jeg blåse i fløyta? Ny stilling eller adresse? Annonseinformasjon Juristforbundet med lønnshåp for neste år: Forhandlet seg til arbeidsgruppe for lokal lønnsdannelse 4 Påtale på tvers Som det første landet utenfor EU har Norge gått inn i Eurojust, det intereuropeiske påtalesamarbeidet. Riksadvokaten har store forventninger Advokatfullmektiger fikk kun provisjon: Tilsynsrådet: «Advokatene synes å ha forsøkt å utnytte unge jurister» Eiendomsinvestor gir penger til gatejuss: Christian Ringnes støtter Gatejuristen Juristkontakts lederskole: Ledelse i en krisesituasjon 26 Lønnlig håp Akademikerne Stat fikk ikke mer penger under meklingen i årets tariffoppgjør. Noe de heller ikke hadde krevd. Men staten vil snakke videre om mer lokal lønnsdannelse Meninger Advokat Knut Fure: SEFO Sentralenheten Afrikansk gatejustis: Renovasjon og menneskeverd i Nairobis slum Bokhyllen Stilling ledig Hva skjer i NJ? 28 Grunnlønn To advokatfullmektiger fra Trøndelag er fornøyde med en fersk prinsippavgjørelse i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet: Advokatfullmektiger skal ha en grunnlønn i bunnen! Klart svar Overgang til ny stilling: Avvikling av plusstid i oppsigelsestiden Tariffoppgjøret i KS-området: Fortsatt lokale forhandlinger Kurs i NJ Jurister 59 What s in it for me?

4 STRAFFERETT I EU Forbrytelse og straff i Norge og EU Norge uten innflytelse men likevel med Strafferetten er et av de kraftigste instrumenter et samfunn har. I EU blir justis- og politisamarbeid stadig viktigere og mer omfattende. Norge står utenfor innflytelse, men er likevel med på det meste av samarbeidet. Det siste er en avtale med EUs organ for påtalesamarbeid, Eurojust. Den kanskje viktigste motoren i det strafferettslige samarbeidet er Eurojust, mener den svenske juristen og forskeren Gunnar Persson. Han er bekymret for manglende debatt om hvem som skal ha makt over strafferetten og hva makten sier om den som har den. Av Ole-Martin Gangnes Den svenske forskeren og juristen Gunnar Persson tror at en bevisst tilnærming til samarbeidet kan gi et godt resultat for strafferetten. Men det krever en smertefull erkjennelse. Vi kan ikke late som om det er riksdagen som avgjør hvordan stafferetten utformes, sier han (foto: Jonas Eriksson). Hvem bestemmer hva som skal være straffbart? Hva gir strafferetten legetimitet? Strafferetten er ingen hvilken som helst del av jussen. Tidligere kunne den dømme mennesker til døden. I dag kan den dømme mennesker til fengsel på livstid. Det er en disiplin som har vidtgående konsekvenser for andre mennesker. Strafferetten er i så måte ytterst konkret. Den er også knyttet til makten. Man kan kort si at en nasjonal strafferett er en markering av en nasjonalstat. Det vi nå står overfor, er om man skal beholde markeringen selv om forutsetningen endres, mener Gunnar Persson. Jeg vil peke på at det rent juridisk teknisk ikke er vanskelig å forandre den nasjonale strafferetten til noe annet. Det forekommer i stedet overraskende enkelt, påpeker den svenske forskeren og juristen i den ferske rapporten «Gamla och nya lagstiftare om EU og straffrätt», gitt ut av Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps). Rapporten tar utgangs- punkt i forslaget til ny forfatning, eller grunnlov, for EU. Et forslag som har en usikker framtid etter at Frankrike sa nei i folkeavstemmingen. Men debatten om strafferett i EU-perspektiv er neppe over av den grunn. Mer innvirkning på Norge Diskusjonen er aktuell også her i landet. I slutten av april undertegnet Norge en avtale med EUs påtalesamarbeid Eurojust. Det er bare én av avtalene Norge har inngått om justissamarbeid. Norge er ikke med i EU. Men utenforlandet er likevel med på de sentrale delene av politi- og justissamarbeidet som foregår i EU-regi. Og mange i EU arbeider for at det lages såkalte rammelover medlemslandene blir bundet av. Gjermund Mathisen i Justisdepartementets lovavdeling levner i en artikkel i Tidsskrift for strafferett fra 2003 lite tvil om at også Norge må forholde seg til strafferettssamarbeidet i EU. 4 Juristkontakt

5 EU får en stadig viktigere rolle for strafferetten. Nylig undertegnet Norge en avtale med EUs påtalesamarbeid Eurojust (foto: Ole-Martin Gangnes). Etter min oppfatning er det grunn til å tro at de kommende EU-initiativene innenfor den tredje søyle (som gjelder politi- og rettslig samarbeid i straffesaker red. anm.) ikke vil få mindre innvirkning på ny norsk lovgivning enn slike initiativer har fått til nå, skriver han. Mathisen tror innvirkningen vil øke. Særlig etter hvert som ny lovgivning i våre nærmeste naboland, Danmark og Sverige, i større og større grad blir preget av slike EU-initiativer. Han mener det er grunn til å tro at den pågående utviklingen av EU vil gi politikkområdene som er innlemmet i den tredje søyle, en stadig mer selvstendig stilling. Gjermund Mathisen trekker fram både Europol og Eurojust som viktige instrumenter. Et sentralt instrument i dette samarbeidet er det som kanskje vil vise seg å bli forløperen til et føderalt europeisk politi, Europol. Om Eurojust skriver han: Det som kanskje vil vise seg å bli forløperen til en felles europeisk påtalemyndighet. Dessuten skal medlemsstatenes «strafferettslige regler» harmoniseres der det er nødvendig. Mer initiativ fra Eurojust Gunnar Persson ser det hele fra ett medlemslands perspektiv, Sverige. Det har i lang tid ikke vært noen grunn til å diskutere hvem som lager svenske straffelover, eller hva denne lovstifteren gjør. Ikke siden kongen sluttet å legge seg bort i regjeringsarbeidet, skriver Persson i sin rapport. Men han mener det fort kan komme til et punkt der det blir aktuelt å diskutere strafferettens legitimitet. I Sverige har vi vært så heldige at grunnloven har gitt svaret på dette. Hvis det blir sånn at grunnloven ikke gir et klart svar, så dreier ikke dette seg om bare et konstitusjonelt spørsmål. Det er en av strafferettens absolutte kjernespørsmål, mener han. Den enkle sannheten er at EU, dels gjennom å ha skalet bort så mange skranker rundt nasjonalstaten, dels har regulert så mange rettsforhold at fravær av den siste biten i puslespillet, strafferettslige sanksjoner, fremstår stadig mer kunstig. Juristkontakt

6 EUs justissamarbeid og Norge Unionens justisministere har tradisjonelt vært lite villige til å gi fra seg kontrollen over politikkutformingen, men justis- og politisamarbeidet i EU får nå stadig økende betydning. Norge har ikke en formell tilknytning til justissamarbeidet i sin helhet, men er med på de fleste betydelige feltene. Det gjelder Schengen-samarbeidet, tilknytningsavtalene med Dublin-konvensjonen, Europol og nå sist Eurojust. Fellesskapspolitikken i EU omhandler grensekontroll, visum-, asyl-, innvandrings-, og flyktningpolitikken og sivilrettslig samarbeid. Mellomstatlig samarbeid i EU omhandler politisamarbeid, kriminalitetsforebygging- og bekjempelse og strafferettslig samarbeid. Den europeiske arrestordren har erstattet, og går betydelig lenger, enn den tidligere utleveringsinstitusjonen. Norge har ikke undertegnet arrestordren, men det forhandles om og vurderes deltakelse. EU arbeider også med planer om en felles offentlig påtalemyndighet, European Public Prosecutor (EPP). Flere har tatt til orde for at det må etableres en felles, operativ politistyrke i Europa. Diskusjonen har særlig satt fart etter terrorangrepene mot USA og Spania. Han trekker fram Eurojust som en viktig motor. Ut fra et EU-rettslig perspektiv representerte dette noe nytt da det kom i Et EU-organ som kun jobber med å studere kriminalitet og rettslig tillemping og med mulighet til å agere i forhold til nasjonale myndigheter. Persson beskriver Eurojust slik: Det tydeligste eksemplet på at det handler om mer enn mellomstatlig samarbeid er selve eksistensen av Eurojust, som utrykkelig er et av unionens organer. Eurojust har i sin arbeidsinstruks svært tette bånd til Kommisjonen, samtidig Etter min oppfatning er det grunn til å tro at de kommende EU-initiativene innenfor den tredje søyle ikke vil få mindre innvirkning på ny norsk lovgivning enn slike initiativer har fått til nå, mener Gjermund Mathisen i Justisdepartementets lovavdeling. Han tror innvirkningen vil øke (foto: Ole-Martin Gangnes). som det har veldig god kontroll på hva som skjer i medlemsstatenes strafferett, skriver Persson. Han tror Eurojust vil vokse og ta initiativ i større grad. Mer makt til Regjeringen Persson ser for seg en utvikling der handlingsrommet blir mindre for de nasjonale parlamentene når det gjelder strafferett. Også for straffeutmåling. Den medbestemmelsesretten som er tilbake, havner hos Regjeringen, mener Persson. De som arbeider for den nye forfatningen i EU, ønsker at vetoretten skal forsvinne på viktige spørsmål om kriminalitet. I stedet vil man innføre en såkalt «nødbrems» hvis et land mener avgjørelser griper for mye inn i den nasjonale strafferetten. Da kan man kreve at spørsmålet avgjøres av det Europeiske rådet som består av Europas stats- og regjeringssjefer. Hvis «nødbremsen» fører til at beslutningen ikke kan fattes, kan de gjenværende landene gå videre. Men hva resultatet blir, er usikkert. Gunnar Persson er uansett sikker på at Eurojust vil vokse seg sterkere, og at det kommer mer harmonisering. Og han ser to måter å forholde seg til det på. En rendyrket negativ måte er å bruke nødbremsen hele tiden og hoppe av. På den måten behøver man ikke ta stilling til noen rammelover i det hele tatt. Derimot blir man bundet av direktevirkende lover. Jeg må si at det er vanskelig å se noen realisme i den linjen. Da må man jo heller gå ut av unionen, mener Persson. Han tror heller på at en aktiv og bevisst tilnærming kan gi et godt resultat. Men det krever en smertefull erkjennelse. Vi kan ikke late som om det er riksdagen som avgjør hvordan strafferetten utformes. Vi må bli i stand til å agere på EU-nivå, både raskt og tidlig. Tar ikke riksdagen dette på alvor, kommer «svensk holdning» til å være helt bestemt av regjeringen. Hvis vi får en regjering som heller ikke agerer blir det ytterst problematisk, skriver Persson om hjemlandet. 6 Juristkontakt

7 STRAFFERETT I EU Norsk statsadvokat til Haag: Påtalemyndigheten går over grensen Organisert kriminalitet er i dag en ren forretningsvirksomhet, sier den britiske statsadvokaten Michael Kennedy. Han leder samarbeidet mellom europeiske lands påtalemyndighet, Eurojust. Nå får også Norge en plass rundt bordet i Haag. Det kan få fortgang i bl.a. utlevering av personer, sier riksadvokat Tor Aksel Busch. Tekst og foto: Ole-Martin Gangnes Eurojusts Michael G. Kennedy (t.v) undertegnet nylig avtalen med Norge, representert ved statssekretær Trond Prytz i Justisdepartementet. Samarbeidet gjør det enklere å etterforske og oppklare straffesaker med forgreninger i flere land, sier Prytz. I slutten av april undertegnet norske myndigheter, som første land utenfor EU, en samarbeidsavtale med EU-organet Eurojust. Organet består av representanter fra landenes ulike påtalemyndigheter og befinner seg i Haag. Her samarbeider man om konkrete saker, og utveksler erfaringer og opplysninger. Eurojust jobber tett med det europeiske politisamarbeidet Europol. En norsk statsadvokat skal trolig etablere seg i Haag til høsten. Avtalen må formelt godkjennes av Stortinget først. Dette dreier seg om et praktisk samarbeid. Organisasjonen har en flat struktur, og vi blir ikke deltakere i et stort byråkrati, sier riksadvokat Tor Aksel Busch til Juristkontakt. Han tror samarbeidet kan gjøre det lettere å løse opp «knuter i systemet». Som for eksempel ved utleveringen av Nokas-siktede David Toska. Det var lenge uklart hvor lang tid utleveringen ville ta, og om det hadde betydning at Norge ikke hadde undertegnet avtalen om Europeisk arrestorde. Dette betyr ikke noen forandring av formelle regler. Men en direkte kontakt med andre lands påtalemyndighet gjør det mulig å få til en annen prioritering av saker som er viktige for oss. Dessuten får vi bedre kjennskap til systemene og hvor de vanskelige knutene er. I et slikt praktisk samarbeid oppnår man et nettverk med kontakter. Samarbeid på denne måten har vi veldig gode erfaringer fra i Norden. Derfor har vi store forventninger til dette samarbeidet, sier Busch. Riksadvokaten blir viktig i det løpende samarbeidet. Det skal ifølge Justisdepartementet legges stor vekt på regler som skal ivareta personvern og databeskyttelse i avtalen. For mye av arbeidet dreier seg om å utveksle informasjon om personer. Vil ha med USA Organisert kriminalitet som strekker seg over landegrensene og saker om terror er viktige arbeidsområder for Eurojust. For Norges del vil dette gi mulighet for innflytelse i systemet. Norge kan påvirke våre prioriteringer ved å få en plass rundt bordet. Uten den plassen er det vanskelig, sier Eurojusts leder, briten Michael G. Kennedy. Han har over 20 års erfaring fra ulike oppgaver innen britisk påtalemyndighet. Før han tok over som leder av Eurojust, ledet han påtalemyndigheten i Sussex i England. Hos oss er det jurister med lang erfaring fra påtalemyndigheten i sitt eget land. Som f.eks. min tyske kollega, som har 30 års erfaring på området, forteller Kennedy. Det europeiske påtalesamarbeidet startet så smått i 2001 og fikk en mer formell ramme året etter. Fra slutten av 2002 ble representantene fra hvert land samlet i Haag. Det er i dag 25 land med i gruppen. Juristkontakt

8 Riksadvokat Tor Aksel Busch har store forventninger til samarbeidet med EUs samarbeidsorgan for ulike lands påtalemyndighet. Direkte kontakt med andre lands påtalemyndighet gjør det mulig å få til en annen prioritering av saker som er viktige for oss. Hva er Eurojust? Eurojust er navnet på EUs påtalemyndighetssamarbeid. Er en del av det øvrige justissamarbeidet i EU. Målet er å bedre medlemmenes samarbeid når det gjelder etterforskning og tiltale ved grov, organisert kriminalitet. Hvert land har sin representant fra påtalesiden, og alle sitter fysisk samlet i Haag. Norge har som første land utenfor EU fått en plass rundt bordet. Eurojust kan oppfordre justismyndigheter i hvert land til å gjennomføre etterforskning eller å gå til rettslige skritt. Eller å ikke gjøre det. Eurojust kan oppfordre til å samordne etterforskning eller rettslige skritt. Eurojust har ikke egen juridisk myndighet, og beslutningene fattes fortsatt på nasjonalt nivå. For oss er det et viktig skritt å få med Norge, som blir det første landet utenfor EU som er med. Det er et veldig fornuftig skritt å ta med Norge på dette samarbeidet. Vi ser det som nok et viktig skritt i samarbeid not organisert kriminalitet, og det at vi nå går utenfor unionen er en milepæl. Norge blir en viktig partner, sier Kennedy. Det forhandles også for å få Sveits og Island med i gruppen. Men Eurojust har ikke tenkt å begrense seg til Europa. Man er også i samtaler med USA om påtalesamarbeid. Spritsmugling Riksadvokat Tor Aksel Busch forteller at det har vært noe samarbeid med Eurojust også tidligere. Vi har hatt en uformell kontakt tidligere, men nå blir dette formalisert og ikke avhengig av enkeltpersoners innsats. Men tidligere samarbeid har gitt resultater. I en spritsmuglersak fikk Norge det aktuelle landet til å sette inn store politistyrker. Det er ikke sikkert saken ville blitt prioritert uten kontakt på dette planet, forteller han. Busch mener den frie flyten i Schengen gjør at det trengs nye metoder også for påtalemyndigheten. Vi møter andre praktikere rundt samme bord og får mulighet til å drøfte saker av samme interesse. Samarbeidet må også ses i sammenheng med diskusjonen rundt dette med europeisk arrestordre. Busch tror også det er mye å hente på kunnskapssiden. Her kan vi kunnskap om organisatoriske forhold som vi kan lære av; vi kan få tidlig kunnskap om kriminalitetstrekk og om konkrete saker, aktive kriminelle personer og gjenger, sier han. Nå er påtalemyndigheten interessert i å få egnede saker for å prøve ut systemet. Da må Busch gjøre noe han ikke er vant til. Han må drive markedsføring. Ja, det er vi ikke vant til. Men skal vi lykkes, må denne muligheten markedsføres hos både politiet og påtalemyndigheten. Vi må nemlig få sakene inn fra systemet for å føre dem videre, sier han. Helt gresk Statsadvokatene i Eurojust har mange typer saker på bordet i løpet av året. Grov svindel, pengevasking, terror, våpen- og narkotikasmugling. Organisert kriminalitet er i dag en ren forretningsvirksomhet. Vår oppgave er å «put them out of business». Beslaglegge pengene deres og få dem dømt. Vi ser at en del type kriminalitet er 8 Juristkontakt

9 STRAFFERETT I EU Europeiske forsvarere advarer: Haster med uavhengig ombud Vi er nødt til å jobbe tettere og mer effektivt i samme retning. Med fokus på at vi skal fullt ut respektere menneskerettighetene, sier leder av Eurojust, britiske Michael G. Kennedy. økende i Europa, sier Michael G. Kennedy. Trafficking med mennesker er ett eksempel. Organiserte kriminelle som før har smuglet narkotika har gått over til å smugle mennesker. De har allerede et smuglernettverk på plass, og «varen» er lettere å bli kvitt når det kommer fram. Narkotika ligger der i pakker, men mennesker rusler bare av gårde på egen hånd. De kriminelle går etter det som er lettest å tjene mye penger på, sier Kennedy. Organisasjonen får stadig flere saker på bordet og har hatt jevn økning siden starten. Europa er i ferd med å bli en smeltedigel, og vi er nødt til å jobbe tettere og mer effektivt i samme retning. Med fokus på at vi skal fullt ut respektere menneskerettighetene, sier han. Samarbeidet gjør det lettere å konfiskere kriminelles penger og eiendom. Dersom norske kriminelle penger har blitt brukt til å kjøpe en stor eiendom og et flott hus på f.eks. en gresk øy, er det ikke sikkert det er så lett å få beslaglagt dette hvis man ikke kjenner til hvor utfordringene i det greske systemet ligger. Men når man kommer sammen og diskuterer saken, kan man klare å få fortgang i prosessene, sier han. Fri flyt av beviser, europeisk arrestordre og påtalesamarbeid. Går det mot en felles påtalemyndighet i Europa? Norske og europeiske advokater er bekymret for rettssikkerhet og personvern. Av Ole-Martin Gangnes Strafferettsutvalget i den europeiske advokatforeningen, Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), foreslår at det opptrettes en ordning med en ombudsmann for å ivareta interessene til en tiltalt eller mistenkt. Også den norske Advokatforeningen er representert i den europeiske foreningen. Dårlige erfaringer EU har forsikret at rettssikkerheten til en mistenkt skal ivaretas fullt ut ved det omfattende justissamarbeidet. Men CCBEs erfaring er at både den mistenkte og forsvaret blir skadelidende. Det er ikke tilstrekkelig sikkerhet for EUborgere som blir involvert i saker som gjelder grenseoverskridende kriminalitet. Europol og Eurojust arbeider over grensene for å håndheve loven. Men det haster også med å få til en form for grenseoverskridende håndheving av rettighetene for å balansere dette, skriver foreningen i en rapport. CCBE går derfor inn for at det opprettes et uavhengig organ som skal overvåke og sikre den mistenktes rettssikkerhet. Maktforskyvning Det er særlig ved starten av en prosess forsvarerne er bekymret for den mistenktes rettigheter. Det er to land involvert, ofte med store forskjeller i det juridiske systemet. I tillegg kommer språkforskjeller. Kommunikasjonen mellom myndigheter i forskjellige land, domstoler, påtalemyndighet og forsvarere er komplisert og vanskelig, mener foreningen. I tillegg er det ikke sikkert man har fått en kompetent forsvarer. Advokatene mener det blir en kraftig forskyvning av makt til fordel for politi og påtalemyndighet. Juristkontakt

10 Juristkontakt Medlemsblad for Norges Juristforbund Ansv. redaktør: Erik Graff Redaktør: Jan Lindgren Frilans journalist: Ole-Martin Gangnes Design/layout: Kristine Steen, PDC Tangen as Teknisk produksjon: PDC Tangen as, Aurskog Annonsekontakt: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Advokatomsetning på 6,7 milliarder Norske advokater omsatte for 6,7 milliarder kroner i Det viser tall fra en bransjeundersøkelse Advokatforeningen har fått gjennomført. Gjennomsnittlig timepris basert på undersøkelsen er 1030 kroner (ekskl. mva). Gjennomsnittlig timepris til privatklienter er 994 kroner (ekskl. mva), mens gjennomsnittlig timepris til næringslivsklienter er 1161 kroner (ekskl. mva). Telemark har ifølge bransjeundersøkelsen de laveste timeprisene til privatklienter, mens advokattjenester til forbruker er høyest priset i Akershus. For næringslivsklienter viser undersøkelsen at advokatenes gjennomsnittlige timepris ligger høyest i Oslo og lavest i Aust-Agder. Høyest gjennomsnittsinntekt for partnere/eiere har Oslo med kroner, og lavest har Vestfold med kroner. Mens ansatte advokater i Nordland har en gjennomsnittsinntekt på kroner, tjener ansatte advokater i Oslo i gjennomsnitt kroner. Samlet sett lå gjennomsnittsinntekten for norske advokater i 2003 på kroner. Signerte artikler står for forfatternes egne synspunkter. Det samme gjelder intervjuobjekters uttalelser. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Redaksjonen avsluttet 3. juni 2005 Forsidefoto: Vegard Fimland. Redde for å vitne Å vitne i retten oppleves som en ekstremt vanskelig situasjon av mange ofre i kriminalsaker. Verst av alt er det å treffe igjen gjerningsmannen. Det forteller prosjektleder Hanne Haugen ved Støttesenteret for fornærmede i straffesaker til Adresseavisen. Før rettssaken er mange også redde for å ikke bli trodd, eller å si noe galt eller ikke huske. Flere av de senteret har hjulpet har villet trekke seg, selv om de har plikt til å forklare seg, sier Haugen. Hun opplever at ofre som skal vitne, ser for seg amerikanske tv-seriers fremstillinger av rettssalen, med krysseksaminering og pågående forsvarsadvokater. Feta er gresk Danmark og Tyskland ser ut til å tape kampen om å få bruke betegnelsen «feta». Grekerne har nemlig enerett på å kunne kalle den hvite osten i saltlake for fetaost. Det fastslår EUs generaladvokat i et forslag til avgjørelse på saken Danmark og Tyskland anla som en protest mot et vedtak fra Da ble det vedtatt at det bare er ost produsert i Hellas som kan kalles feta. Følges anbefalingen fra generaladvokaten, noe som vanligvis skjer, må Danmark slutte å markedsføre osten under denne betegnelsen. Landet eksporterer i dag store mengder fetaost som ikke er gresk. Russland stiller ut omstridt kunst Det russiske Pushkinmuseet for kunst i Moskva stilte nylig ut 552 antikke kunstgjenstander som ble tatt av sovjetiske styrker i Berlin i Utstillingen kom i stand i forbindelse med 60 års markeringen for avslutningen av 2. verdenskrig. Dette kan vanskelig forstås, sier en kritisk tysk kulturminister Christina Weiss ifølge New York Times. Tyskland og Russland har lenge diskutert eiendomsretten til de tusenvis av unike kunstgjenstander Sovjetunionen beslagla i Tyskland, og mente skulle være kompensasjon for Nazi-Tysklands invasjon i Russland viser til at russisk lov sier at det bare er gjenstander som er ulovlig tatt som leveres tilbake i motsetning til kunst som er «offisielt beslaglagt». Russland skal ha kunstverk, arkivfiler og over én million bøker som ble tatt med fra Berlin i Det mest berømte er en antikk gullsamling funnet av den tyske arkeologen Heinrich Schliemann i 1873.

11 Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Siden sist Fengsel etter finger-mat? Amerikanske Anna Ayala er tiltalt for å ha plantet en finger i en chilisaus hun kjøpte på en av restaurantene til hurtigmatgiganten Wendy s. Motivet skal ha vært utsikter til en giganterstatning. Kjeden tapte millioner da kvinnen gikk til søksmål mot kjeden etter å angivelig ha funnet fingertuppen i maten sin. Politiet var mistenksomme mot Ayala fra starten av. Kort tid etterpå gikk hurtigmatgiganten til motsøksmål mot Ayala, melder vg.no. Trodde politimannen var VIF-fan En Brann-supporter ble nylig dømt etter å ha slått ned en politimann utenfor en sportsbar, skriver Bergensavisen. Jeg trodde han var Vålerenga-supporter, forklarte han i retten. Ifølge politibetjenten var mannen en del av en gjeng med «casuals». Det vil si et voldelig supportermiljø som er kjent for å lage bråk i tilknytning til kamper. Den sivilkledde politimannen beordret gjengen til å trekke over på den andre siden av gaten da det smalt. Jeg trodde jeg slo en VIF-supporter, jeg visste ikke at han var politimann, unnskyldte bergenseren seg ifølge BA. Jurister åpne for svart arbeid Det var overraskende at jurister er beredt til å utsette seg for risken ved å utbetale lønn svart, sier den svenske journalisten Kerstin Fredholm. Hun har undersøkt markedet for svart hushjelp i Sverige. Fredholm utga seg for å være rengjører på jobbjakt og satte inn en annonse for å tilby hjelp i hjemmet. De fleste som svarte, var helt åpne på at det ikke skulle betales skatt. Flere var jurister, og de fortalte villig vekk om tidligere hushjelper de hadde hatt og hva deres venner betalte for tilsvarende svarte tjenester, skriver bladet Jusektidningen. Men bør de moralske kravene være høyere for eksempelvis jurister og revisorer? spør bladet leserne. «Snille og hjelpsomme» taper Det finnes ingen økonomisk gevinst i det å være snill og omgjengelig på arbeidsplassen, sier forsker Ellen Katrine Nyhus ved Høgskolen i Agder til Fædrelandsvennen. I samarbeid med et spansk universitet har hun gjennomført en undersøkelse som viser at de føyelige, de som hjelper andre og tar hensyn, står igjen som tapere i lønnskampen. Gruppen som ikke er opptatt av å hjelpe andre eller tilpasse seg, vinner. Disse arbeidstakerne gjør seg gjeldende; de blir sett og hørt. De er rolige og hevder sine meninger på en måte som oppfattes som positiv. Dette står i motsetning til de «føyelige», som verken blir sett eller hørt på samme måte. I mange tilfeller deler de æren for vel utført jobb med andre, eller lar andre få hele æren. Forskeren understreker at materialet ikke skiller mellom offentlig og privat ansatte. Spesielt i offentlig sektor vil de sentrale lønnsforhandlinger slå inn med lik lønn uavhengig av personlighet, sier hun. Nordmenn flykter fra gjeld Kreditorer som forsøker å få namsmannen til å ta utlegg i faste inntekter har store problemer med å nå frem med sine krav hvis skyldneren bor i utlandet. Tvangsfullbyrdelsesloven slår nemlig fast at lønns- og trygdetrekk bare kan besluttes av namsmannen i det distriktet der saksøkte bor, skriver Aftenposten. Samtidig er det umulig for kreditorer å be utenlandske namsmyndigheter å pålegge trekk av utbetalinger fra Norge. Ifølge inkassoselskapet Lindorff har det vært nok å flytte til Sverige. Og i Spania har 3000 nordmenn inkassokrav mot seg. Flere inkassoselskaper har de siste par årene oppsøkt skyldnere i Spania. Jeg antar at rundt 80 prosent av dem vi har oppsøkt bodde i flotte hus og kjørte dyre biler, sier kommunikasjonsdirektør Arve Paulsen i Lindorff til Aftenposten. Juristjobber i Brønnøysund Brønnøysundregistrene, lokalisert i Brønnøysund på Helgelandskysten, ønsker seg nå flere jurister. Den statlige arbeidsplassen skal nemlig ansette mellom femten og tjue nye fagpersoner, blant dem altså jurister. Disse skal bli en del av tverrfaglige team som skal utvikle og drifte nye tjenester, melder registrene i en pressemelding. Juristkontakt

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen?

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 3 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? Utvikling av de ansatte: Må ta mest ansvar selv Kommer svenskene? Jus over disk

Detaljer

uristkontakt Knut Storberget ny justissjef Trøbbel i skatteparadis Start heller eget firma Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok

uristkontakt Knut Storberget ny justissjef Trøbbel i skatteparadis Start heller eget firma Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 8 2005 39. ÅRGANG uristkontakt EU presser mikrostater: Trøbbel i skatteparadis Oppfordrer kvinnelige jurister: Start heller eget firma Hedmarking på hugget: Knut

Detaljer

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Nettverksbygging: Maktmisbruk for nybegynnere Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden 3M Skjermfilter til bærbar PC med privat

Detaljer

uristkontakt Barn ingen hindring Trebarnsmor på jusstudiet: Overtid på helsa løs Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene

uristkontakt Barn ingen hindring Trebarnsmor på jusstudiet: Overtid på helsa løs Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 1 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene Effektivisering i retten: Dommerne tar grep Trebarnsmor på jusstudiet: Barn ingen hindring

Detaljer

JURISTkontakt. Jorda rundt på 61 advokatkontorer. George Mitchell: Drømmejobbene er kartlagt. Lagdommer kritiserer DAs personalpolitikk

JURISTkontakt. Jorda rundt på 61 advokatkontorer. George Mitchell: Drømmejobbene er kartlagt. Lagdommer kritiserer DAs personalpolitikk Magasinet for hele jus-norge NR 8 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt George Mitchell: Jorda rundt på 61 advokatkontorer Drømmejobbene er kartlagt Lagdommer kritiserer DAs personalpolitikk 60 år siden Nürnberg

Detaljer

uristkontakt Kø i retten:

uristkontakt Kø i retten: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 5 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Kø i retten: Sil sakene Busch mot Dørum: Ikke rør påtalemyndigheten Sivilombudsmannen: Innsyn i korrespondanse APENES UT MOT ØKOKRIM

Detaljer

uristkontakt Kampen om overtiden Unge jurister presses: FORSTÅR UNDERDOMSTOLENE EIERSKIFTEFORSIKRING?

uristkontakt Kampen om overtiden Unge jurister presses: FORSTÅR UNDERDOMSTOLENE EIERSKIFTEFORSIKRING? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 1 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Unge jurister presses: Kampen om overtiden Flytting av statlige tilsyn: NJ spør etter gevinsten Jenter med jerndisiplin: Nonnen og

Detaljer

uristkontakt Vi vil ha partnerbytte Når kan politiet skyte? Meninger: Jurist, homo eller homojurist? NOKAS-saken aktualiserer debatt:

uristkontakt Vi vil ha partnerbytte Når kan politiet skyte? Meninger: Jurist, homo eller homojurist? NOKAS-saken aktualiserer debatt: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2005 39. ÅRGANG uristkontakt NOKAS-saken aktualiserer debatt: Når kan politiet skyte? Kvinner ønsker kvinner i advokatbransjen: Vi vil ha partnerbytte Meninger:

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2005 39. ÅRGANG. uristkontakt. Justispolitikk: Valgflesket er fett men hva så?

MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2005 39. ÅRGANG. uristkontakt. Justispolitikk: Valgflesket er fett men hva så? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Justispolitikk: Valgflesket er fett men hva så? Finnes det liv etter fengsel? Juristforbundet drar på tur NJ-kommentaren Nøytrale

Detaljer

JURISTkontakt. Advokatenes nye leder. En reise inn i det russiske rettsvesenet. Statsråd vil diskutere lederlønninger. Høyesterett på sightseeing

JURISTkontakt. Advokatenes nye leder. En reise inn i det russiske rettsvesenet. Statsråd vil diskutere lederlønninger. Høyesterett på sightseeing Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 7 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt En reise inn i det russiske rettsvesenet Statsråd vil diskutere lederlønninger Høyesterett på sightseeing Møt Birkebeinerjuristen

Detaljer

JURISTkontakt. Likestillings- og diskrimineringskonstabelen. Beate Gangås. Han gir Condoleezza Rice juridiske råd. Jurist er byombud i Kristiansand

JURISTkontakt. Likestillings- og diskrimineringskonstabelen. Beate Gangås. Han gir Condoleezza Rice juridiske råd. Jurist er byombud i Kristiansand Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 8 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Beate Gangås Likestillings- og diskrimineringskonstabelen Han gir Condoleezza Rice juridiske råd Jurist er byombud i

Detaljer

Juristkontakt. Jus blir mindre firkantet. Kvinnene suser inn på arenaen: LOKALE FORHANDLINGER PÅ BRED FRONT

Juristkontakt. Jus blir mindre firkantet. Kvinnene suser inn på arenaen: LOKALE FORHANDLINGER PÅ BRED FRONT MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 8 2002 36. ÅRGANG Juristkontakt Trøst i høstmørket: En lysfontene på kontorpulten Prostitusjon: For sterkt fokus på utlendinger? Kvinnene suser inn på arenaen:

Detaljer

JURISTkontakt. Har blitt profesjonell lekmann. Jan Arild Ellingsen etter åtte år i Justiskomiteen. Vi fant Peder Aas les om jakten

JURISTkontakt. Har blitt profesjonell lekmann. Jan Arild Ellingsen etter åtte år i Justiskomiteen. Vi fant Peder Aas les om jakten Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 5 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Vi fant Peder Aas les om jakten Kvinner støtter kvinner i ny mentorordning Juristforbundet og Advokatforeningen skiller

Detaljer

uristkontakt Putt paragrafer i reagensrør! Behov for mer juridisk forskning: 40 ÅR ETTER JFK SAKEN FORTSATT ÅPEN

uristkontakt Putt paragrafer i reagensrør! Behov for mer juridisk forskning: 40 ÅR ETTER JFK SAKEN FORTSATT ÅPEN MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 8 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Behov for mer juridisk forskning: Putt paragrafer i reagensrør! Slipp fangene fri: Samfunnsstraff mer intelligent? Kvinnesjefer og

Detaljer

JURIST KONTAKT. Verdien av et halvt tre. Fristilling av jobben en motesak? Kriminalomsorg med den innsattes øyne. Vegring mot offentlige søkerlister

JURIST KONTAKT. Verdien av et halvt tre. Fristilling av jobben en motesak? Kriminalomsorg med den innsattes øyne. Vegring mot offentlige søkerlister JURIST KONTAKT Verdien av et halvt tre Side 26 Fristilling av jobben en motesak? Side 22 Kriminalomsorg med den innsattes øyne Side 42 Vegring mot offentlige søkerlister Side 36 Kristin Kjelland-Mørdre:

Detaljer

uristkontakt Sosiale rettigheter - finns dom? Paragrafer og realiteter: Hvem skal ha betalt for overtid?

uristkontakt Sosiale rettigheter - finns dom? Paragrafer og realiteter: Hvem skal ha betalt for overtid? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 8 2004 38. ÅRGANG uristkontakt 70-tallets Geijer-affære på nytt: Da svensk maktelite kneblet pressen John Christian Elden: Tiltale for fyllekjøring i villfarelse?

Detaljer

uristkontakt Hvem eier blodprøven din? Etter biobankloven: Nytt kvinnenettverk Tydelige prinsipper Dansk mot ledighet

uristkontakt Hvem eier blodprøven din? Etter biobankloven: Nytt kvinnenettverk Tydelige prinsipper Dansk mot ledighet MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 3 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Etter biobankloven: Hvem eier blodprøven din? Rettssaken mot Jesus: Rå historie lenge før Mel Gibson European Arrest Warrant: Grenseløs

Detaljer

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2010 44. ÅRGANG Innocence Network åpen for norsk samarbeid Hvem kan kalle seg «juridisk rådgiver»? Siri S. Frigaard med internasjonalt blikk Curt

Detaljer

URISTkontakt. Jurister inntar rådhusene. Marianne Røed stiller til valg. PST-sjef Jørn Holme letter på sløret. På jobb i Brussel

URISTkontakt. Jurister inntar rådhusene. Marianne Røed stiller til valg. PST-sjef Jørn Holme letter på sløret. På jobb i Brussel Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 6 2007 41. ÅRGANG URISTkontakt PST-sjef Jørn Holme letter på sløret På jobb i Brussel Jurister i Forsvaret lei forskjellsbehandling Avdekker krigsforbrytelsene

Detaljer

uristkontakt Gatejuristen Klienter på utsiden: Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd?

uristkontakt Gatejuristen Klienter på utsiden: Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Klienter på utsiden: Gatejuristen Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd? www.universitetsforlaget.no

Detaljer

JURISTkontakt. Lovens lange arm. Helge Ingstad jurist og helt. Rettssikkerhetsprisen. Advokatene frykter A- og B-lag innen rettshjelp.

JURISTkontakt. Lovens lange arm. Helge Ingstad jurist og helt. Rettssikkerhetsprisen. Advokatene frykter A- og B-lag innen rettshjelp. Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 3 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Ingelin Killengreen: Lovens lange arm Helge Ingstad jurist og helt Rettssikkerhetsprisen 2008 til Gatejuristen Advokatene

Detaljer

uristkontakt Men tro gjerne på julenissen Hysj, ikke nevn julen! Vil utvide DNA-registeret Rettssikkerhet i skuddlinjen

uristkontakt Men tro gjerne på julenissen Hysj, ikke nevn julen! Vil utvide DNA-registeret Rettssikkerhet i skuddlinjen MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 9 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Hysj, ikke nevn julen! Men tro gjerne på julenissen Utvalg har tenkt ferdig: Vil utvide DNA-registeret Nord-Kaukasus: Rettssikkerhet

Detaljer

uristkontakt Kårner æ kke mål! Når stressen tar deg: Tortur finnes det en grense? Personvern hvem har ansvaret?

uristkontakt Kårner æ kke mål! Når stressen tar deg: Tortur finnes det en grense? Personvern hvem har ansvaret? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 5 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Når stressen tar deg: Kårner æ kke mål! Tortur finnes det en grense? Personvern hvem har ansvaret? Tariffoppgjøret Kvinnenettverket

Detaljer

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 8 2011 45. ÅRGANG Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring Jurister trues på livet Stud. Jur. jubilerer Finanskrisen i Europa Møt 22/7-enheten

Detaljer

Juristkontakt. Tar tilbake asylpolitisk styring. Erna vil kue UDI: Jakhelln reagerer på Norman igjen!

Juristkontakt. Tar tilbake asylpolitisk styring. Erna vil kue UDI: Jakhelln reagerer på Norman igjen! MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 9 2003 37. ÅRGANG Juristkontakt Erna vil kue UDI: Tar tilbake asylpolitisk styring Staten overtar barnevern: Juristene mangler i fagteam Norske advokater i Spania:

Detaljer

JURISTkontakt. Fritz Moen-saken slapp aldri taket i meg. Tore Sandberg: Saddams advokat på norgesbesøk. Jurister inntok gatene!

JURISTkontakt. Fritz Moen-saken slapp aldri taket i meg. Tore Sandberg: Saddams advokat på norgesbesøk. Jurister inntok gatene! Magasinet for hele jus-norge NR 7 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Tore Sandberg: Fritz Moen-saken slapp aldri taket i meg Saddams advokat på norgesbesøk Jurister inntok gatene! Christiania blir LOVLYDIG

Detaljer

JURISTkontakt. Evig universitetsromantiker. Tor Langbach elsker blues og gode debatter. Norges yngste kemner i Orkdal. Jurist samarbeid mot korrupsjon

JURISTkontakt. Evig universitetsromantiker. Tor Langbach elsker blues og gode debatter. Norges yngste kemner i Orkdal. Jurist samarbeid mot korrupsjon Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 2 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Tor Langbach elsker blues og gode debatter Norges yngste kemner i Orkdal Arkeologiske lover stopper gravemaskiner Jurist

Detaljer

Juristforbundets nyvalgte president

Juristforbundets nyvalgte president JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 1 2013 47. ÅRGANG Curt A. Lier Juristforbundets nyvalgte president Pressen og Vågå-saken // Juristkongressen Sakkyndighet til utredning // På jobb

Detaljer

uristkontakt Norsk dommer på videolink:

uristkontakt Norsk dommer på videolink: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 4 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Norsk dommer på videolink: Online mekling Oslo Singapore Studiereform i Bergen: Over og ut for supereksamen Nedbemanning: Råkjør

Detaljer

JURISTkontakt. Nestor i norsk arbeidsrett. Professor Henning Jakhelln. Fakultet i fare. Omfattende justissamarbeid.

JURISTkontakt. Nestor i norsk arbeidsrett. Professor Henning Jakhelln. Fakultet i fare. Omfattende justissamarbeid. Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 9 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Tromsø: Fakultet i fare EU: Omfattende justissamarbeid Sakkyndig i Fritz Moen-saken: En flau følelse Professor Henning

Detaljer