uristkontakt Med retten i egne hender Gatejustis i Nairobis slum: Norge inn i EUs påtalesamarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "uristkontakt Med retten i egne hender Gatejustis i Nairobis slum: Norge inn i EUs påtalesamarbeid"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR ÅRGANG uristkontakt Tilsynsrådet fastslår: Grunnlønn for advokatfullmektiger Jurister avslørte snusk: Presset ut av jobben Gatejustis i Nairobis slum: Med retten i egne hender Norge inn i EUs påtalesamarbeid

2 NJ-kommentaren Pensjonsreformen i havn Denne gangen må vi berømme det politiske systemet i Norge for evnen til å finne løsninger på omfattende og sentrale problemer. Det ligger et pensjonsforlik på bordet, og i skrivende stund blir det vedtatt av Stortinget. Det er ikke gitt at vi er like fornøyd med alle elementer, men det viktigste var likevel å finne en fremtidsrettet løsning. Pensjonsordninger egner seg definitivt ikke for stadige politiske omkamper. Det er avgjørende at det skapes forutsigbarhet og at det står et stabilt politisk flertall bak reformen. I forkant av en ganske avgjørende valgkamp har politikerne klart å enes om hovedprinsippene. Politikerforakten har fått et tilsvar. Vi drister oss til å sende en liten blomst som takk for innsatsen. Så får vi håpe at skeptikerne ikke får rett. Da tenker vi på dem som sier at reformen så langt bare har begrenset utgiftsøkningen i folketrygden, mens det må mye sterkere lut til i fremtiden. Hovedkomponentene i pensjonsforliket er sikkert godt kjent blant våre medlemmer. Besteårsregelen erstattes av alleårsregelen heldigvis også med opptjening ved omsorgsavbrudd. Mulighet for fleksibel fratreden videreføres, og det innføres obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor. Så åpnes det for fremtidige justeringer av pensjonsalderen i pakt med endring i gjennomsnittlig levealder. Som sagt er ikke alt like positivt. Vi registrerer at forliket beskriver de store linjene, mens det fortsatt er en mengde viktige detaljer som skal på plass. Det er fortsatt nødvendig å følge arbeidet tett. Når det gjelder de offentlige tjenestepensjonene, ser det ut til at vårt mål om å opprettholde disse, er innfridd. Dette er av stor betydning for våre medlemmer i offentlig sektor. I den grad vi likevel frykter noe, må det være at den solide brutto pensjonsordning vil tydeliggjøre forskjellen mellom privat og offentlig sektor. Fremtidige statsråder kan fristes til å vise til den gunstige pensjonsordningen når lønnskravene presenteres. Det blir helt klart en utfordring for oss. Privat sektor fortjener spesiell oppmerksomhet fremover. Våre medlemmer her bytter jobber ofte, og pensjon prioriteres kanskje ikke spesielt høyt. Et akseptabelt lønnsnivå kan i noen grad kompensere for dette. Behovet for privat pensjonssparing vil sannsynligvis stige. Men innføring av allmenn ordning med tjenestepensjoner vil naturlig nok være et positivt bidrag. Det blir viktig å følge med på utviklingen, slik at våre medlemmer kan få gode og fremtidsrettede råd. Erik Graff er generalsekretær i Norges Juristforbund

3 Juristkontakt 5/ Uvel blåst De er kvinnelige jurister og såkalte «whistleblowers». De varslet om det de mente var snusk på jobben. De forventet aksept fra sjefen, men ble i stedet presset ut. Gatejustis Du har kranglet med naboen i et slumområde i Kenya. Han setter ut et rykte om at du har forbrudt deg. Snart dukker mobben opp og lar «rettferdigeten» skje NJ-kommentaren: Pensjonsreformen i havn Norge uten innflytelse men likevel med: Forbrytelse og straff i Norge og EU Siden sist Whistleblowing: Juristene som blåste i fløyta Når du oppdager noe kritikkverdig på jobben: Når kan jeg blåse i fløyta? Ny stilling eller adresse? Annonseinformasjon Juristforbundet med lønnshåp for neste år: Forhandlet seg til arbeidsgruppe for lokal lønnsdannelse 4 Påtale på tvers Som det første landet utenfor EU har Norge gått inn i Eurojust, det intereuropeiske påtalesamarbeidet. Riksadvokaten har store forventninger Advokatfullmektiger fikk kun provisjon: Tilsynsrådet: «Advokatene synes å ha forsøkt å utnytte unge jurister» Eiendomsinvestor gir penger til gatejuss: Christian Ringnes støtter Gatejuristen Juristkontakts lederskole: Ledelse i en krisesituasjon 26 Lønnlig håp Akademikerne Stat fikk ikke mer penger under meklingen i årets tariffoppgjør. Noe de heller ikke hadde krevd. Men staten vil snakke videre om mer lokal lønnsdannelse Meninger Advokat Knut Fure: SEFO Sentralenheten Afrikansk gatejustis: Renovasjon og menneskeverd i Nairobis slum Bokhyllen Stilling ledig Hva skjer i NJ? 28 Grunnlønn To advokatfullmektiger fra Trøndelag er fornøyde med en fersk prinsippavgjørelse i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet: Advokatfullmektiger skal ha en grunnlønn i bunnen! Klart svar Overgang til ny stilling: Avvikling av plusstid i oppsigelsestiden Tariffoppgjøret i KS-området: Fortsatt lokale forhandlinger Kurs i NJ Jurister 59 What s in it for me?

4 STRAFFERETT I EU Forbrytelse og straff i Norge og EU Norge uten innflytelse men likevel med Strafferetten er et av de kraftigste instrumenter et samfunn har. I EU blir justis- og politisamarbeid stadig viktigere og mer omfattende. Norge står utenfor innflytelse, men er likevel med på det meste av samarbeidet. Det siste er en avtale med EUs organ for påtalesamarbeid, Eurojust. Den kanskje viktigste motoren i det strafferettslige samarbeidet er Eurojust, mener den svenske juristen og forskeren Gunnar Persson. Han er bekymret for manglende debatt om hvem som skal ha makt over strafferetten og hva makten sier om den som har den. Av Ole-Martin Gangnes Den svenske forskeren og juristen Gunnar Persson tror at en bevisst tilnærming til samarbeidet kan gi et godt resultat for strafferetten. Men det krever en smertefull erkjennelse. Vi kan ikke late som om det er riksdagen som avgjør hvordan stafferetten utformes, sier han (foto: Jonas Eriksson). Hvem bestemmer hva som skal være straffbart? Hva gir strafferetten legetimitet? Strafferetten er ingen hvilken som helst del av jussen. Tidligere kunne den dømme mennesker til døden. I dag kan den dømme mennesker til fengsel på livstid. Det er en disiplin som har vidtgående konsekvenser for andre mennesker. Strafferetten er i så måte ytterst konkret. Den er også knyttet til makten. Man kan kort si at en nasjonal strafferett er en markering av en nasjonalstat. Det vi nå står overfor, er om man skal beholde markeringen selv om forutsetningen endres, mener Gunnar Persson. Jeg vil peke på at det rent juridisk teknisk ikke er vanskelig å forandre den nasjonale strafferetten til noe annet. Det forekommer i stedet overraskende enkelt, påpeker den svenske forskeren og juristen i den ferske rapporten «Gamla och nya lagstiftare om EU og straffrätt», gitt ut av Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps). Rapporten tar utgangs- punkt i forslaget til ny forfatning, eller grunnlov, for EU. Et forslag som har en usikker framtid etter at Frankrike sa nei i folkeavstemmingen. Men debatten om strafferett i EU-perspektiv er neppe over av den grunn. Mer innvirkning på Norge Diskusjonen er aktuell også her i landet. I slutten av april undertegnet Norge en avtale med EUs påtalesamarbeid Eurojust. Det er bare én av avtalene Norge har inngått om justissamarbeid. Norge er ikke med i EU. Men utenforlandet er likevel med på de sentrale delene av politi- og justissamarbeidet som foregår i EU-regi. Og mange i EU arbeider for at det lages såkalte rammelover medlemslandene blir bundet av. Gjermund Mathisen i Justisdepartementets lovavdeling levner i en artikkel i Tidsskrift for strafferett fra 2003 lite tvil om at også Norge må forholde seg til strafferettssamarbeidet i EU. 4 Juristkontakt

5 EU får en stadig viktigere rolle for strafferetten. Nylig undertegnet Norge en avtale med EUs påtalesamarbeid Eurojust (foto: Ole-Martin Gangnes). Etter min oppfatning er det grunn til å tro at de kommende EU-initiativene innenfor den tredje søyle (som gjelder politi- og rettslig samarbeid i straffesaker red. anm.) ikke vil få mindre innvirkning på ny norsk lovgivning enn slike initiativer har fått til nå, skriver han. Mathisen tror innvirkningen vil øke. Særlig etter hvert som ny lovgivning i våre nærmeste naboland, Danmark og Sverige, i større og større grad blir preget av slike EU-initiativer. Han mener det er grunn til å tro at den pågående utviklingen av EU vil gi politikkområdene som er innlemmet i den tredje søyle, en stadig mer selvstendig stilling. Gjermund Mathisen trekker fram både Europol og Eurojust som viktige instrumenter. Et sentralt instrument i dette samarbeidet er det som kanskje vil vise seg å bli forløperen til et føderalt europeisk politi, Europol. Om Eurojust skriver han: Det som kanskje vil vise seg å bli forløperen til en felles europeisk påtalemyndighet. Dessuten skal medlemsstatenes «strafferettslige regler» harmoniseres der det er nødvendig. Mer initiativ fra Eurojust Gunnar Persson ser det hele fra ett medlemslands perspektiv, Sverige. Det har i lang tid ikke vært noen grunn til å diskutere hvem som lager svenske straffelover, eller hva denne lovstifteren gjør. Ikke siden kongen sluttet å legge seg bort i regjeringsarbeidet, skriver Persson i sin rapport. Men han mener det fort kan komme til et punkt der det blir aktuelt å diskutere strafferettens legitimitet. I Sverige har vi vært så heldige at grunnloven har gitt svaret på dette. Hvis det blir sånn at grunnloven ikke gir et klart svar, så dreier ikke dette seg om bare et konstitusjonelt spørsmål. Det er en av strafferettens absolutte kjernespørsmål, mener han. Den enkle sannheten er at EU, dels gjennom å ha skalet bort så mange skranker rundt nasjonalstaten, dels har regulert så mange rettsforhold at fravær av den siste biten i puslespillet, strafferettslige sanksjoner, fremstår stadig mer kunstig. Juristkontakt

6 EUs justissamarbeid og Norge Unionens justisministere har tradisjonelt vært lite villige til å gi fra seg kontrollen over politikkutformingen, men justis- og politisamarbeidet i EU får nå stadig økende betydning. Norge har ikke en formell tilknytning til justissamarbeidet i sin helhet, men er med på de fleste betydelige feltene. Det gjelder Schengen-samarbeidet, tilknytningsavtalene med Dublin-konvensjonen, Europol og nå sist Eurojust. Fellesskapspolitikken i EU omhandler grensekontroll, visum-, asyl-, innvandrings-, og flyktningpolitikken og sivilrettslig samarbeid. Mellomstatlig samarbeid i EU omhandler politisamarbeid, kriminalitetsforebygging- og bekjempelse og strafferettslig samarbeid. Den europeiske arrestordren har erstattet, og går betydelig lenger, enn den tidligere utleveringsinstitusjonen. Norge har ikke undertegnet arrestordren, men det forhandles om og vurderes deltakelse. EU arbeider også med planer om en felles offentlig påtalemyndighet, European Public Prosecutor (EPP). Flere har tatt til orde for at det må etableres en felles, operativ politistyrke i Europa. Diskusjonen har særlig satt fart etter terrorangrepene mot USA og Spania. Han trekker fram Eurojust som en viktig motor. Ut fra et EU-rettslig perspektiv representerte dette noe nytt da det kom i Et EU-organ som kun jobber med å studere kriminalitet og rettslig tillemping og med mulighet til å agere i forhold til nasjonale myndigheter. Persson beskriver Eurojust slik: Det tydeligste eksemplet på at det handler om mer enn mellomstatlig samarbeid er selve eksistensen av Eurojust, som utrykkelig er et av unionens organer. Eurojust har i sin arbeidsinstruks svært tette bånd til Kommisjonen, samtidig Etter min oppfatning er det grunn til å tro at de kommende EU-initiativene innenfor den tredje søyle ikke vil få mindre innvirkning på ny norsk lovgivning enn slike initiativer har fått til nå, mener Gjermund Mathisen i Justisdepartementets lovavdeling. Han tror innvirkningen vil øke (foto: Ole-Martin Gangnes). som det har veldig god kontroll på hva som skjer i medlemsstatenes strafferett, skriver Persson. Han tror Eurojust vil vokse og ta initiativ i større grad. Mer makt til Regjeringen Persson ser for seg en utvikling der handlingsrommet blir mindre for de nasjonale parlamentene når det gjelder strafferett. Også for straffeutmåling. Den medbestemmelsesretten som er tilbake, havner hos Regjeringen, mener Persson. De som arbeider for den nye forfatningen i EU, ønsker at vetoretten skal forsvinne på viktige spørsmål om kriminalitet. I stedet vil man innføre en såkalt «nødbrems» hvis et land mener avgjørelser griper for mye inn i den nasjonale strafferetten. Da kan man kreve at spørsmålet avgjøres av det Europeiske rådet som består av Europas stats- og regjeringssjefer. Hvis «nødbremsen» fører til at beslutningen ikke kan fattes, kan de gjenværende landene gå videre. Men hva resultatet blir, er usikkert. Gunnar Persson er uansett sikker på at Eurojust vil vokse seg sterkere, og at det kommer mer harmonisering. Og han ser to måter å forholde seg til det på. En rendyrket negativ måte er å bruke nødbremsen hele tiden og hoppe av. På den måten behøver man ikke ta stilling til noen rammelover i det hele tatt. Derimot blir man bundet av direktevirkende lover. Jeg må si at det er vanskelig å se noen realisme i den linjen. Da må man jo heller gå ut av unionen, mener Persson. Han tror heller på at en aktiv og bevisst tilnærming kan gi et godt resultat. Men det krever en smertefull erkjennelse. Vi kan ikke late som om det er riksdagen som avgjør hvordan strafferetten utformes. Vi må bli i stand til å agere på EU-nivå, både raskt og tidlig. Tar ikke riksdagen dette på alvor, kommer «svensk holdning» til å være helt bestemt av regjeringen. Hvis vi får en regjering som heller ikke agerer blir det ytterst problematisk, skriver Persson om hjemlandet. 6 Juristkontakt

7 STRAFFERETT I EU Norsk statsadvokat til Haag: Påtalemyndigheten går over grensen Organisert kriminalitet er i dag en ren forretningsvirksomhet, sier den britiske statsadvokaten Michael Kennedy. Han leder samarbeidet mellom europeiske lands påtalemyndighet, Eurojust. Nå får også Norge en plass rundt bordet i Haag. Det kan få fortgang i bl.a. utlevering av personer, sier riksadvokat Tor Aksel Busch. Tekst og foto: Ole-Martin Gangnes Eurojusts Michael G. Kennedy (t.v) undertegnet nylig avtalen med Norge, representert ved statssekretær Trond Prytz i Justisdepartementet. Samarbeidet gjør det enklere å etterforske og oppklare straffesaker med forgreninger i flere land, sier Prytz. I slutten av april undertegnet norske myndigheter, som første land utenfor EU, en samarbeidsavtale med EU-organet Eurojust. Organet består av representanter fra landenes ulike påtalemyndigheter og befinner seg i Haag. Her samarbeider man om konkrete saker, og utveksler erfaringer og opplysninger. Eurojust jobber tett med det europeiske politisamarbeidet Europol. En norsk statsadvokat skal trolig etablere seg i Haag til høsten. Avtalen må formelt godkjennes av Stortinget først. Dette dreier seg om et praktisk samarbeid. Organisasjonen har en flat struktur, og vi blir ikke deltakere i et stort byråkrati, sier riksadvokat Tor Aksel Busch til Juristkontakt. Han tror samarbeidet kan gjøre det lettere å løse opp «knuter i systemet». Som for eksempel ved utleveringen av Nokas-siktede David Toska. Det var lenge uklart hvor lang tid utleveringen ville ta, og om det hadde betydning at Norge ikke hadde undertegnet avtalen om Europeisk arrestorde. Dette betyr ikke noen forandring av formelle regler. Men en direkte kontakt med andre lands påtalemyndighet gjør det mulig å få til en annen prioritering av saker som er viktige for oss. Dessuten får vi bedre kjennskap til systemene og hvor de vanskelige knutene er. I et slikt praktisk samarbeid oppnår man et nettverk med kontakter. Samarbeid på denne måten har vi veldig gode erfaringer fra i Norden. Derfor har vi store forventninger til dette samarbeidet, sier Busch. Riksadvokaten blir viktig i det løpende samarbeidet. Det skal ifølge Justisdepartementet legges stor vekt på regler som skal ivareta personvern og databeskyttelse i avtalen. For mye av arbeidet dreier seg om å utveksle informasjon om personer. Vil ha med USA Organisert kriminalitet som strekker seg over landegrensene og saker om terror er viktige arbeidsområder for Eurojust. For Norges del vil dette gi mulighet for innflytelse i systemet. Norge kan påvirke våre prioriteringer ved å få en plass rundt bordet. Uten den plassen er det vanskelig, sier Eurojusts leder, briten Michael G. Kennedy. Han har over 20 års erfaring fra ulike oppgaver innen britisk påtalemyndighet. Før han tok over som leder av Eurojust, ledet han påtalemyndigheten i Sussex i England. Hos oss er det jurister med lang erfaring fra påtalemyndigheten i sitt eget land. Som f.eks. min tyske kollega, som har 30 års erfaring på området, forteller Kennedy. Det europeiske påtalesamarbeidet startet så smått i 2001 og fikk en mer formell ramme året etter. Fra slutten av 2002 ble representantene fra hvert land samlet i Haag. Det er i dag 25 land med i gruppen. Juristkontakt

8 Riksadvokat Tor Aksel Busch har store forventninger til samarbeidet med EUs samarbeidsorgan for ulike lands påtalemyndighet. Direkte kontakt med andre lands påtalemyndighet gjør det mulig å få til en annen prioritering av saker som er viktige for oss. Hva er Eurojust? Eurojust er navnet på EUs påtalemyndighetssamarbeid. Er en del av det øvrige justissamarbeidet i EU. Målet er å bedre medlemmenes samarbeid når det gjelder etterforskning og tiltale ved grov, organisert kriminalitet. Hvert land har sin representant fra påtalesiden, og alle sitter fysisk samlet i Haag. Norge har som første land utenfor EU fått en plass rundt bordet. Eurojust kan oppfordre justismyndigheter i hvert land til å gjennomføre etterforskning eller å gå til rettslige skritt. Eller å ikke gjøre det. Eurojust kan oppfordre til å samordne etterforskning eller rettslige skritt. Eurojust har ikke egen juridisk myndighet, og beslutningene fattes fortsatt på nasjonalt nivå. For oss er det et viktig skritt å få med Norge, som blir det første landet utenfor EU som er med. Det er et veldig fornuftig skritt å ta med Norge på dette samarbeidet. Vi ser det som nok et viktig skritt i samarbeid not organisert kriminalitet, og det at vi nå går utenfor unionen er en milepæl. Norge blir en viktig partner, sier Kennedy. Det forhandles også for å få Sveits og Island med i gruppen. Men Eurojust har ikke tenkt å begrense seg til Europa. Man er også i samtaler med USA om påtalesamarbeid. Spritsmugling Riksadvokat Tor Aksel Busch forteller at det har vært noe samarbeid med Eurojust også tidligere. Vi har hatt en uformell kontakt tidligere, men nå blir dette formalisert og ikke avhengig av enkeltpersoners innsats. Men tidligere samarbeid har gitt resultater. I en spritsmuglersak fikk Norge det aktuelle landet til å sette inn store politistyrker. Det er ikke sikkert saken ville blitt prioritert uten kontakt på dette planet, forteller han. Busch mener den frie flyten i Schengen gjør at det trengs nye metoder også for påtalemyndigheten. Vi møter andre praktikere rundt samme bord og får mulighet til å drøfte saker av samme interesse. Samarbeidet må også ses i sammenheng med diskusjonen rundt dette med europeisk arrestordre. Busch tror også det er mye å hente på kunnskapssiden. Her kan vi kunnskap om organisatoriske forhold som vi kan lære av; vi kan få tidlig kunnskap om kriminalitetstrekk og om konkrete saker, aktive kriminelle personer og gjenger, sier han. Nå er påtalemyndigheten interessert i å få egnede saker for å prøve ut systemet. Da må Busch gjøre noe han ikke er vant til. Han må drive markedsføring. Ja, det er vi ikke vant til. Men skal vi lykkes, må denne muligheten markedsføres hos både politiet og påtalemyndigheten. Vi må nemlig få sakene inn fra systemet for å føre dem videre, sier han. Helt gresk Statsadvokatene i Eurojust har mange typer saker på bordet i løpet av året. Grov svindel, pengevasking, terror, våpen- og narkotikasmugling. Organisert kriminalitet er i dag en ren forretningsvirksomhet. Vår oppgave er å «put them out of business». Beslaglegge pengene deres og få dem dømt. Vi ser at en del type kriminalitet er 8 Juristkontakt

9 STRAFFERETT I EU Europeiske forsvarere advarer: Haster med uavhengig ombud Vi er nødt til å jobbe tettere og mer effektivt i samme retning. Med fokus på at vi skal fullt ut respektere menneskerettighetene, sier leder av Eurojust, britiske Michael G. Kennedy. økende i Europa, sier Michael G. Kennedy. Trafficking med mennesker er ett eksempel. Organiserte kriminelle som før har smuglet narkotika har gått over til å smugle mennesker. De har allerede et smuglernettverk på plass, og «varen» er lettere å bli kvitt når det kommer fram. Narkotika ligger der i pakker, men mennesker rusler bare av gårde på egen hånd. De kriminelle går etter det som er lettest å tjene mye penger på, sier Kennedy. Organisasjonen får stadig flere saker på bordet og har hatt jevn økning siden starten. Europa er i ferd med å bli en smeltedigel, og vi er nødt til å jobbe tettere og mer effektivt i samme retning. Med fokus på at vi skal fullt ut respektere menneskerettighetene, sier han. Samarbeidet gjør det lettere å konfiskere kriminelles penger og eiendom. Dersom norske kriminelle penger har blitt brukt til å kjøpe en stor eiendom og et flott hus på f.eks. en gresk øy, er det ikke sikkert det er så lett å få beslaglagt dette hvis man ikke kjenner til hvor utfordringene i det greske systemet ligger. Men når man kommer sammen og diskuterer saken, kan man klare å få fortgang i prosessene, sier han. Fri flyt av beviser, europeisk arrestordre og påtalesamarbeid. Går det mot en felles påtalemyndighet i Europa? Norske og europeiske advokater er bekymret for rettssikkerhet og personvern. Av Ole-Martin Gangnes Strafferettsutvalget i den europeiske advokatforeningen, Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), foreslår at det opptrettes en ordning med en ombudsmann for å ivareta interessene til en tiltalt eller mistenkt. Også den norske Advokatforeningen er representert i den europeiske foreningen. Dårlige erfaringer EU har forsikret at rettssikkerheten til en mistenkt skal ivaretas fullt ut ved det omfattende justissamarbeidet. Men CCBEs erfaring er at både den mistenkte og forsvaret blir skadelidende. Det er ikke tilstrekkelig sikkerhet for EUborgere som blir involvert i saker som gjelder grenseoverskridende kriminalitet. Europol og Eurojust arbeider over grensene for å håndheve loven. Men det haster også med å få til en form for grenseoverskridende håndheving av rettighetene for å balansere dette, skriver foreningen i en rapport. CCBE går derfor inn for at det opprettes et uavhengig organ som skal overvåke og sikre den mistenktes rettssikkerhet. Maktforskyvning Det er særlig ved starten av en prosess forsvarerne er bekymret for den mistenktes rettigheter. Det er to land involvert, ofte med store forskjeller i det juridiske systemet. I tillegg kommer språkforskjeller. Kommunikasjonen mellom myndigheter i forskjellige land, domstoler, påtalemyndighet og forsvarere er komplisert og vanskelig, mener foreningen. I tillegg er det ikke sikkert man har fått en kompetent forsvarer. Advokatene mener det blir en kraftig forskyvning av makt til fordel for politi og påtalemyndighet. Juristkontakt

10 Juristkontakt Medlemsblad for Norges Juristforbund Ansv. redaktør: Erik Graff Redaktør: Jan Lindgren Frilans journalist: Ole-Martin Gangnes Design/layout: Kristine Steen, PDC Tangen as Teknisk produksjon: PDC Tangen as, Aurskog Annonsekontakt: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Advokatomsetning på 6,7 milliarder Norske advokater omsatte for 6,7 milliarder kroner i Det viser tall fra en bransjeundersøkelse Advokatforeningen har fått gjennomført. Gjennomsnittlig timepris basert på undersøkelsen er 1030 kroner (ekskl. mva). Gjennomsnittlig timepris til privatklienter er 994 kroner (ekskl. mva), mens gjennomsnittlig timepris til næringslivsklienter er 1161 kroner (ekskl. mva). Telemark har ifølge bransjeundersøkelsen de laveste timeprisene til privatklienter, mens advokattjenester til forbruker er høyest priset i Akershus. For næringslivsklienter viser undersøkelsen at advokatenes gjennomsnittlige timepris ligger høyest i Oslo og lavest i Aust-Agder. Høyest gjennomsnittsinntekt for partnere/eiere har Oslo med kroner, og lavest har Vestfold med kroner. Mens ansatte advokater i Nordland har en gjennomsnittsinntekt på kroner, tjener ansatte advokater i Oslo i gjennomsnitt kroner. Samlet sett lå gjennomsnittsinntekten for norske advokater i 2003 på kroner. Signerte artikler står for forfatternes egne synspunkter. Det samme gjelder intervjuobjekters uttalelser. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Redaksjonen avsluttet 3. juni 2005 Forsidefoto: Vegard Fimland. Redde for å vitne Å vitne i retten oppleves som en ekstremt vanskelig situasjon av mange ofre i kriminalsaker. Verst av alt er det å treffe igjen gjerningsmannen. Det forteller prosjektleder Hanne Haugen ved Støttesenteret for fornærmede i straffesaker til Adresseavisen. Før rettssaken er mange også redde for å ikke bli trodd, eller å si noe galt eller ikke huske. Flere av de senteret har hjulpet har villet trekke seg, selv om de har plikt til å forklare seg, sier Haugen. Hun opplever at ofre som skal vitne, ser for seg amerikanske tv-seriers fremstillinger av rettssalen, med krysseksaminering og pågående forsvarsadvokater. Feta er gresk Danmark og Tyskland ser ut til å tape kampen om å få bruke betegnelsen «feta». Grekerne har nemlig enerett på å kunne kalle den hvite osten i saltlake for fetaost. Det fastslår EUs generaladvokat i et forslag til avgjørelse på saken Danmark og Tyskland anla som en protest mot et vedtak fra Da ble det vedtatt at det bare er ost produsert i Hellas som kan kalles feta. Følges anbefalingen fra generaladvokaten, noe som vanligvis skjer, må Danmark slutte å markedsføre osten under denne betegnelsen. Landet eksporterer i dag store mengder fetaost som ikke er gresk. Russland stiller ut omstridt kunst Det russiske Pushkinmuseet for kunst i Moskva stilte nylig ut 552 antikke kunstgjenstander som ble tatt av sovjetiske styrker i Berlin i Utstillingen kom i stand i forbindelse med 60 års markeringen for avslutningen av 2. verdenskrig. Dette kan vanskelig forstås, sier en kritisk tysk kulturminister Christina Weiss ifølge New York Times. Tyskland og Russland har lenge diskutert eiendomsretten til de tusenvis av unike kunstgjenstander Sovjetunionen beslagla i Tyskland, og mente skulle være kompensasjon for Nazi-Tysklands invasjon i Russland viser til at russisk lov sier at det bare er gjenstander som er ulovlig tatt som leveres tilbake i motsetning til kunst som er «offisielt beslaglagt». Russland skal ha kunstverk, arkivfiler og over én million bøker som ble tatt med fra Berlin i Det mest berømte er en antikk gullsamling funnet av den tyske arkeologen Heinrich Schliemann i 1873.

11 Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Siden sist Fengsel etter finger-mat? Amerikanske Anna Ayala er tiltalt for å ha plantet en finger i en chilisaus hun kjøpte på en av restaurantene til hurtigmatgiganten Wendy s. Motivet skal ha vært utsikter til en giganterstatning. Kjeden tapte millioner da kvinnen gikk til søksmål mot kjeden etter å angivelig ha funnet fingertuppen i maten sin. Politiet var mistenksomme mot Ayala fra starten av. Kort tid etterpå gikk hurtigmatgiganten til motsøksmål mot Ayala, melder vg.no. Trodde politimannen var VIF-fan En Brann-supporter ble nylig dømt etter å ha slått ned en politimann utenfor en sportsbar, skriver Bergensavisen. Jeg trodde han var Vålerenga-supporter, forklarte han i retten. Ifølge politibetjenten var mannen en del av en gjeng med «casuals». Det vil si et voldelig supportermiljø som er kjent for å lage bråk i tilknytning til kamper. Den sivilkledde politimannen beordret gjengen til å trekke over på den andre siden av gaten da det smalt. Jeg trodde jeg slo en VIF-supporter, jeg visste ikke at han var politimann, unnskyldte bergenseren seg ifølge BA. Jurister åpne for svart arbeid Det var overraskende at jurister er beredt til å utsette seg for risken ved å utbetale lønn svart, sier den svenske journalisten Kerstin Fredholm. Hun har undersøkt markedet for svart hushjelp i Sverige. Fredholm utga seg for å være rengjører på jobbjakt og satte inn en annonse for å tilby hjelp i hjemmet. De fleste som svarte, var helt åpne på at det ikke skulle betales skatt. Flere var jurister, og de fortalte villig vekk om tidligere hushjelper de hadde hatt og hva deres venner betalte for tilsvarende svarte tjenester, skriver bladet Jusektidningen. Men bør de moralske kravene være høyere for eksempelvis jurister og revisorer? spør bladet leserne. «Snille og hjelpsomme» taper Det finnes ingen økonomisk gevinst i det å være snill og omgjengelig på arbeidsplassen, sier forsker Ellen Katrine Nyhus ved Høgskolen i Agder til Fædrelandsvennen. I samarbeid med et spansk universitet har hun gjennomført en undersøkelse som viser at de føyelige, de som hjelper andre og tar hensyn, står igjen som tapere i lønnskampen. Gruppen som ikke er opptatt av å hjelpe andre eller tilpasse seg, vinner. Disse arbeidstakerne gjør seg gjeldende; de blir sett og hørt. De er rolige og hevder sine meninger på en måte som oppfattes som positiv. Dette står i motsetning til de «føyelige», som verken blir sett eller hørt på samme måte. I mange tilfeller deler de æren for vel utført jobb med andre, eller lar andre få hele æren. Forskeren understreker at materialet ikke skiller mellom offentlig og privat ansatte. Spesielt i offentlig sektor vil de sentrale lønnsforhandlinger slå inn med lik lønn uavhengig av personlighet, sier hun. Nordmenn flykter fra gjeld Kreditorer som forsøker å få namsmannen til å ta utlegg i faste inntekter har store problemer med å nå frem med sine krav hvis skyldneren bor i utlandet. Tvangsfullbyrdelsesloven slår nemlig fast at lønns- og trygdetrekk bare kan besluttes av namsmannen i det distriktet der saksøkte bor, skriver Aftenposten. Samtidig er det umulig for kreditorer å be utenlandske namsmyndigheter å pålegge trekk av utbetalinger fra Norge. Ifølge inkassoselskapet Lindorff har det vært nok å flytte til Sverige. Og i Spania har 3000 nordmenn inkassokrav mot seg. Flere inkassoselskaper har de siste par årene oppsøkt skyldnere i Spania. Jeg antar at rundt 80 prosent av dem vi har oppsøkt bodde i flotte hus og kjørte dyre biler, sier kommunikasjonsdirektør Arve Paulsen i Lindorff til Aftenposten. Juristjobber i Brønnøysund Brønnøysundregistrene, lokalisert i Brønnøysund på Helgelandskysten, ønsker seg nå flere jurister. Den statlige arbeidsplassen skal nemlig ansette mellom femten og tjue nye fagpersoner, blant dem altså jurister. Disse skal bli en del av tverrfaglige team som skal utvikle og drifte nye tjenester, melder registrene i en pressemelding. Juristkontakt

12 Siden sist Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: DA på tur med leverandør Direktør Knut Sæther i Domstolsadministrasjonen (DA) må lage en skriftlig rapport til sitt eget styre om en tur til Strasbourg med reiselivsbransjen. Det var direktøren og fire medarbeidere som reiste til Strasbourg sammen med fem representanter for reiselivsbransjen. Man må være ytterst varsom med å delta på arrangementer i regi av leverandører. En slik holdning er viktig for alle offentlige organer, og spesielt for DA og domstolene, sier DAs styreleder Ingeborg Moen Borgerud til adressa.no. Knut Sæther tilbød seg å utarbeide en skriftlig rapport før neste styremøte 20. juni, dermed får styremedlemmene en grundigere orientering senere, opplyser styrelederen. Profesjonskamp i kriminalomsorgen Forskere feller en knallhard dom over norsk kriminalomsorg. Siden 1841 har eksperter gang på gang konkludert med at oppfølging etter soning er avgjørende. Men intet skjer, sier professor Terje Manger til Bergens Tidende. BT har snakket med flere forskere som har evaluert norsk kriminalomsorg. De peker på følgende: Liten eller ingen planlegging av tiden etter soning. For lite vekt på å lære innsatte å mestre livet sitt. Samarbeidet mellom offentlige etater er elendig. Liten eller ingen hjelp til å skaffe skikkelig bolig, jobb eller skolegang. Få tilbud om avrusning. Og profesjonskampen råder. Det er dype ideologiske motsetninger og mer eller mindre åpne maktkamper mellom profesjonene. Det er dessuten til dels betydelig sprik mellom ulike departementer når det gjelder hva som anses som riktig eller galt, smart eller tåpelig og god eller dårlig prioritering, sier høyskoledosent Karl Hellemsvik ved Luftkrigsskolen. Aulaforum med fokus på forvaltningsrett Studentene ved Det juridiske fakultet i Oslo inviterer for fjerde gang advokater, jurister og jusstudenter til seminaret «Aulaforum» i Universitetets aula 30. august Årets tema er forvaltningsrettens rolle i den moderne markedsstaten. Siden forvaltningsloven ble vedtatt for 40 år siden har vi sett økende markedsregulering, større makt til statlige tilsynsorganer og internasjonalisering av jussen. Hvordan har disse utviklingstrekkene påvirket den alminnelige forvaltningsretten? Spørsmålet skal belyses med fokus på fremveksten av den moderne markedsstaten, rettssikkerhetsspørsmål knyttet til tilsynsorganene og EØS-avtalens krav til forvaltningsretten. Blant bidragsyterne finner vi professor Ola Mestad fra Universitetet i Oslo, advokat Frode Elgesem og seniorrådgiver Jon Gauslaa fra Justisdepartementet. Aulaforum er godkjent som videreutdanning av Den Norske Advokatforening. Mer informasjon på Tilsynsansatte på visningstur I mai busset Post- og teletilsynet (PT) 70 personer til Sørlandet for å se hva landsdelen har å by på. Tilsynet skal flyttes til Lillesand, og nå håper man at turen skal føre til at flere av de ansatte blir med på flyttelasset. Omkring 35 ansatte hos oss blir med på visningsturen, og med sine familier teller følget 70 personer, opplyste Elisabeth Aarsæther i PT til Fædrelandsvennen. På programmet stod båttur i Blindleia, boligvisninger, kulturtilbud, en titt på arbeidsmarkedet for de ansattes partnere, busstur til Birkeland, samt besiktigelse av det nye kulturhuset i Arendal. Finner massegraver i Irak Over 300 massegraver er så langt funnet i Irak. Den siste er en grav funnet i mai, som inneholdt 1500 kurdiske mennesker. Irakiske myndigheter regner med at opp til én million mennesker forsvant under Saddam Husseins styre fra 1968, skriver Spiegel. Amerikanske etterforskere skal bruke funnene i rettsaken mot Hussein. Men arbeidet er enormt og svært kostbart. I Irak skal et nasjonalt senter etableres, og det er lovet internasjonal hjelp. Tyskland skal bidra med et DNA-laboratorium. Mindre fokus på familievold Politiet i Hordaland var pionerer i kampen mot familievold. Et familievoldsprosjekt var det eneste i sitt slag da daværende politimester Rolf B. Wegner lanserte det i Men nå er arbeidet nedprioritert, mener politifolk Bergens Tidende har snakket med. Jan Martin Skulstad i Politiets Fellesforbunds lokallag beskriver det som at «temperaturen har gått ut av satsingen». I forbindelse med politireformen fikk alle lensmannskontor en person med ansvar for familievold, men ifølge tidligere koordinator for prosjektet, politiførstebetjent Gunnar Jenssen, blir det for lite tid igjen. Når man fikk flere arbeidsoppgaver i tillegg, ble det umulig å gjøre en fullgod jobb, sier Jenssen. 12 Juristkontakt

13 Finner jurister utenfor Oslo Jurister og andre akademikere utenfor Oslo står parate til å overta jobbene i statlige tilsyn når 900 arbeidsplasser flyttes fra hovedstaden, skriver Dagens Næringsliv. Vi søkte etter fire jurister og fikk 95 søkere, sier Sigurd Gude, fungerende sjøfartsdirektør i Sjøfartsdirektoratet som flytter til Haugesund. Også direktør Ivar Leveraas i Arbeidstilsynet er fornøyd. Vi har en enorm bunke søkere. I første runde fikk vi 800 søknader og henvendelser. Det er ikke vanskelig å rekruttere arbeidskraft til i Trondheim, sier han. Post- og teletilsynet, som skal flytte til Lillesand, har også mange søkere. De vi har ansatt, er forholdsvis unge sivilingeniører, jurister og økonomer. Det er ikke noe problem å rekruttere, sier informasjonsdirektør Anne Marie Storli til DN. Knut Eggum Johansen i Konkurransetilsynet, som flytter til Bergen, sier de får det de trenger av samfunnsøkonomer og jurister. Anbefaler raringer Robert Sutton, professor i ledelse ved Universitet i Stanford, er blitt verdenskjent for sin lederfilosofi. Nylig var han i Norge. Å skape nytt handler om å se gamle ting på nye måter. Dere må krangle mer. Og kom dere ut av disse koselige kreative laboratoriene som skaper skrekkslagen prestasjonsangst. Disse «nå skal vi tenke kreativt-kamrene», er en trussel for nyskapingen, sier Sutton, som framholder at det ikke alltid er lystbetont å drive med kreativt arbeid. Han anbefaler at det ansettes flere raringer. Såkalte raringer eller urokråker er positive for en gruppe, sier Sutton til adressa.no. Munnkurv i Oslo Taxi Ledelsen i Oslo Taxi vil gi bøter på kroner for å stoppe lekkasjer blant annet til pressen. I et utkast til driftsavtale mellom Oslo Taxi AS og drosjeeierne pålegges eierne taushetsplikt. Dette kan bli misbrukt, og er en form for knebling. Hvis målet er å hindre lekkasjer av forretningshemmeligheter, rammes jo dette allerede av straffeloven, sier jusprofessor Carl August Fleischer til Aftenposten. En intern krangel i drosjeselskapet pågikk i hele fjor, bl.a. etter at en av sjefene ble sparket på grunn av privat pengebruk på selskapets regning. Flere rapporter påpekte omfattende pengerot. Daglig leder, som ville rydde opp i rotet, ble fjernet fra stillingen, skriver Aftenposten. Det hele foregikk delvis i full offentlighet i avisene. Hvem fortjener ære, heder og kroner? Hvilken jurist har gjort en ekstraordinær innsats for rettssikkerhet i helse- og sosialtjenesten? Helsetilsynet spør nå etter kandidater til Karl Evangs pris for Prisen på kroner gis til en person eller organisasjon som «har gjort en særlig fortjenstfull innsats for å fremme enten folkehelsen og sosiale forhold av betydning for denne, rettssikkerhet og sikkerhet i helse- og sosialtjenesten eller opplysningsarbeid og medvirkning i samfunnsdebatten om viktige helse- og sosialpolitiske spørsmål». Forslag til kandidater må sendes Statens helsetilsyn innen 19. august. Prisen deles ut 19.oktober. Kan kreve 5 års passasjerlister Stavanger tingrett har gitt Nokas-etterforskerne rett til å få utlevert alle passasjerlister fra alle flygninger de siste fem årene. Det er VG som melder om avgjørelsen fra januar i år. Først ba etterforskerne om rett til å kreve utlevert passasjerlister fra både fly- og fergeselskaper fra de siste fem årene, samt oversikt fra alle reisebyråer over deres kunder fra 26. august i fjor. Tingretten ba da om en utfyllende begrunnelse, og politiet modererte henvendelsen til kun å omfatte flytrafikken. Men til gjengjeld ønsket etterforskerne tilgang til samtlige passasjerlister hos samtlige selskap på en hvilken som helst rute fra år Konstituert tingrettsdommer Mariann A. Svenssen ga politiet medhold. Stavanger tingrett mener de «betydelige mengder overskuddsinformasjon» som begjæringen vil medføre, ikke kan være til hinder for en slik utlevering politiet ber om, skriver VG. Krangler om eierskap til ambassade Da Sovjetunionen kollapset, overtok Russland Sovjetunionens ambassadebygninger. Også i Danmark. Nå går Ukraina til rettssak mot Danmark fordi ambassaden ble gitt til russerne. Ukraina var også en del av Sovjetunionen. Danmark har forbrutt seg mot internasjonal lov ved å overdra Sovjetunionens besittelser i Danmark til Den Russiske Føderasjon, sier Ukrainas ambassadør Natalija Zarudna til Weekendavisen. Det er 95 land rundt i verden som forærte sovjetisk eiendom til russerne. Men i de fleste land er tinglysning en ren administrativ avgjørelse, mens det i Danmark hører inn under domstolene. Det har gitt Ukraina en unik mulighet til å føre en rettssak om ambassadebygningene. Brukte millioner på lobbying i USA Siden 1998 har norske firmaer brukt over 30 millioner kroner på å påvirke amerikanske politikere. Lobbying er big business i USA. I 2003 brukte lobbyister svimlende 2,4 milliarder dollar på å påvirke, viser tall fra Center for Public Integrety. Blant de største norske er Statoil, som har hatt behov for å blidgjøre amerikanske politikere i forhold til sine engasjementer i Iran, Irak og Libya, melder TV2. Juristkontakt

14 Siden sist Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Trafficking-ekspert ville skjule kvinner Ekstremfeminismen har fått feste i Sverige, hevder dokumentaren «Könskriget» på SVT. Dokumentaren avslører at Tove Smaadahl fra det norske Krisesentersekretariatet hjalp svenske feminister med å skjule to påståtte overgrepsofre, og var med på å forhindre dem fra å ta kontakt med politi eller sykehus på første halvdel av 90-tallet. Det skriver Klassekampen. Kvinnene skulle være forfulgt av et pedofilt, satanistisk nettverk som drev med rituelle drap. Det har senere blitt avslørt at det hele var oppspinn. Smaadahl tilbød hjelp fordi forespørselen kom fra høyeste hold i den svenske regjeringen fra trafficking-eksperten Gunhilda Ekberg, med støtte fra eks-likestillingsminister Margareta Winberg. Jeg stilte ikke spørsmål, fordi den svenske regjeringens spesialrådgiver på trafficking ba om hjelp, forteller Smaadahl til Klassekampen. Hun ble etter hvert skeptisk, og da den ene kvinnen ble mer og mer deprimert, tok Smaadahl affære og fikk henne hjem. Den svenske journalisten som konfronterer Ekberg med opplysningene, får i dokumentaren beskjed om at hun aldri vil få noe hjelp på et krisesenter, hvis hun skulle trenge det. Den som ikke er med er mot oss, hevder Ekberg da hun tror mikrofonen er slått av. Ansvaret flyttet fra riksadvokat til justisminister Sentralt i debatten om nye politimetoder står spørsmålet om metodene skal brukes i eller utenfor politiets etterforskning, skriver statsadvokat Erik Førde i et debattinnlegg i Aftenposten. I det lovforslaget som nå er oppe til behandling, er det forslag om at PST skal gis adgang til å benytte tvangsmidler som ledd i forebyggende virksomhet. Det er vanskelig, selv for en som er godt fortrolig med etterforskningsbegrepet, å se hva som skiller den forebyggende virksomheten fra tradisjonell etterforskning. Dette gjelder særlig når den forebyggende virksomheten skal inneholde elementer som spaning, infiltrasjon, dokumentfunn og vekting av andre bevis. Det er overraskende at denne type virksomhet skal unntas påtalemyndighetens styring og kontroll. Ansvaret for «etterforskning» av en rekke alvorlige straffbare handlinger blir da i realiteten flyttet fra riksadvokat til justisminister. Dette burde ha foranlediget en grundigere vurdering i lovgivningsprosessen og en større offentlig debatt, skriver Erik Førde. Erik Møse gjenvalgt for to år Den norske lagdommeren Erik Møse er gjenvalgt for to år som president for krigsforbryterdomstolen i Rwanda. Domstolen er lokalisert i Arusha i Tanzania og ble opprettet i Minst mennesker ble drept i etniske utrenskninger under borgerkrigen i Rwanda. Hittil er 22 funnet skyldige i folkemord, mens 3 er frikjent. Domstolen, som ble opprettet av FN, skal opphøre innen Kriminelle på 1. klasse I ti år har politiet i Tromsø fotfulgt kriminelle gjengangere. Politiet i byen har hatt en egen ti-på-topp liste som senere er blitt utvidet med nye navn. Hver gang disse gjengangerne har begått lovbrudd, er de blitt pågrepet og begjært varetektsfengslet. Vinningsforbrytelser er betydelig redusert de siste årene, skriver Aftenposten. Vi lar de kriminelle seile på 1. klasse gjennom hele systemet, raskt og effektivt, sier politimester Truls Fyhn. Politiet i Tromsø har også hentet inn vinningsforbrytere like før påske og andre «høysesonger». De ble satt i varetekt på grunn av tidligere straffbare forhold. Brøt seg inn og holdt visning Snakk om opphetet boligmarked! Mens eieren var borte, brøt en ukjent mann seg inn i leiligheten og holdt visning for over 60 personer. På finn.no hadde han annonsert treromsleiligheten på Majorstuen i Oslo for forholdsvis rimelige 5000 kroner i måneden, skriver VG. Minst 24 personer fikk i etterkant beskjed om at de skulle få leie leiligheten, og de fikk tilsendt en standard leiekontrakt. En forutsetning var at det skulle betales kroner i forskuddsleie. Elleve personer betalte summen inn på kontoen til 29-åringen. Dermed ble totalt kroner betalt inn i forskuddsleie. Mannen er nå siktet i saken. Menn på Østlandet hvitvasker Økokrims hvitvaskingsteam har analysert meldinger de har mottatt om mistenkelige transaksjoner: I meldingene som gikk inn i sak var andelen menn hele 83 %. 73 % av alle de rapporterte personene med kjent adresse var bosatt på Østlandet. 46 % av personene i meldingene var uten registrert arbeid. Hele 79 % av personene inn i sak var kjent av politiet fra før, enten fra dommer, anmeldelser eller etterretning. Det kan tyde på at de rapporteringspliktige har hatt størst oppmerksomhet mot hvitvaskingens første fase der utbyttet fra de straffbare handlingene begynner sin vandring mot en tryggere havn. Den siste fasen, hvor pengene synes å ha mistet all forbindelse til kriminell virksomhet og dermed sluses tilbake i privatøkonomien, er trolig i mindre grad representert i databasen, skriver teamet i sitt nyhetsbrev. 14 Juristkontakt

15 Politi slått av motspiller En fotballkamp mellom Drammen politidrettslag og innvandrerlaget Viktoria endte med håndgemeng og anmeldelse, skriver Drammens Tidende. I følge lagleder hos politidrettslaget, Henning Skaug, skal oppgjøret ha utviklet seg til en meget amper affære. Dette skal ha toppet seg da en av spillerne på Drammen politiidrettslag ble slått av en motstander fra Viktoria. Schødt vs. Kolrud Advokat Annæus Schødt fikk gjennomgå i kollega Helge Jakob Kolruds omtale av Schødts selvbiografi «Mange liv» i Advokatbladet i fjor høst. Kolrud mente bl.a. at Schødt hadde altfor nærgående beskrivelser av tidligere klienter og at dette var i strid mer taushetsplikten. I mellomtiden har Advokatforeningens hovedstyre på eget initiativ vurdert evt. brudd på taushetsplikten, men kommet til at det ikke er noe å forfølge. Nå slår Schødt tilbake mot Kolrud i siste nummer av Advokatbladet. Advokat Kolruds juss i angrepene mot meg er ganske skrøpelig. For noe av det han særlig bebreider meg som brudd på taushetsplikten, er hva jeg har fortalt fra et styre der jeg var medlem i mange år, særlig om et annet medlems forsøk på å bestikke meg. Men både Hovedstyret og Advokatforeningens sekretariat konstaterer at slikt ligger utenfor det område som er undergitt en advokats taushetsplikt, skriver Schødt blant annet. Venter flere saker om tvangsekteskap To kurdiske menn, en far og hans sønn, ble nylig dømt til henholdsvis ti og åtte måneders fengsel for drapstrusler og for å ha tvunget sin datter/søster til å reise til Nord-Irak og gifte seg med en fremmed mann. Far og sønn ble også dømt til å betale kroner i oppreisning til den 17 år gamle jenta, som nå lever i beredskapshjem på hemmelig adresse. Dommen er den første i sitt slag i Norge. Nå venter politiet i Søndre Buskerud politidistrikt flere rettssaker i kjølvannet av dommen. Dette er en veldig viktig prinsipiell sak som vil få følger. Vi jobber nå med en tilsvarende sak. Av erfaring, og på bakgrunn av kontakt med våre samarbeidspartnere, venter vi at det vil komme flere saker fremover, sier politimester Christine Fossen til Drammens Tidende. Det samme sier 17-åringens bistandsadvokat, Monica Lindbeck. Vil vite om sykehusets nesten-ulykker I dag er sykehusene pålagt å melde skader og alvorlige hendelser til det lokale helsetilsynet Men nå vil Legeforeningen at det kommer et meldesystem som også omfatter «nesten-feilbehandling». En utredning om saken er på vei til departementet fra Sosial- og helsedirektoratet, skriver Bergens Tidende. Inspirasjonen kommer fra utlandet. Som første land i verden innførte Danmark en egen pasientsikkerhetslov fra årsskiftet i fjor. Et mer omfattende frivillig feilmeldingssystem er også på trappene i EU-landene. Hva skjedde? Anklager om rolleblanding Samtidig som psykiater Michael Setsaas forsynte advokat Øystein Skogrand med vanedannende tabletter, var psykiateren rettsoppnevnt ekspert i straffesaker der Skogrand var forsvarer, skriver Adresseavisen. En av sakene der Setsaas og Skogrand har opptrådt samtidig i rettsvesenet er en omfattende incestsak som gikk i Frostating lagmannsrett i Setsaas var en av to rettspsykiatere. Leder av Dommerforeningen, Bjørn Solbakken, mener Setsaas burde sagt fra til retten i de aktuelle sakene. Denne behandleren burde tatt opp dette, og så latt andre avgjøre om det forelå habilitetsproblemer, sier han. Helsetilsynet mener Setsaas har brutt Legeloven og Helsepersonell-loven da han forskrev beroligende medikamenter. Setsaas uttaler at han vil avstå fra å kommentere saken inntil konklusjonen fra Statens helsetilsyn foreligger. Juristkontakt for 30 år siden «Justisminister Valle har latt seg intervjue om tema spekulativ reklame, og varsler strengere tiltak. Imidlertid mener hun at den myke linje vanligvis bør følges ved håndhevelse av markedsloven. Justisministeren sier ellers at hun ikke er tilhenger av et reklameløst samfunn, men hun mener reklamen bør gjøres mer informativ.» (Fra omtale av nytt info-blad fra Forbrukerombudet) Juristkontakt for 20 år siden «Vi har gitt eksempler fra kvinner som kom inn i juridisk arbeid, og som nådde langt. At disse kvinnene fullt og helt kunne komme til sin rett gjennom viktig og krevende arbeid med den stringente jus, og få brukt evner og intellektuelt utstyr i behandling av lovverket og på rettstenkningens område, har vært og er stadig like verdifullt i seg selv.» (Thordis Støren presenterer sin egen bok «Justitias døtre») Juristkontakt for 10 år siden Informasjonsmedarbeideren skal drive lobbyvirksomhet og holde kontakt med medieverden. Det var jo en tid slik at hver gang det ble skrevet om advokater, så var det med negativt fortegn. Vi ønsker selv å ta initiativ og meddele offentligheten også de positive sider ved advokatrollen. (Intervju med Advokatforeningens leder Bjørg Ven) Juristkontakt

16 WHISTLEBLOWING Juristene som blåste i fløyta De oppdaget uønskede forhold på jobben. Og sa fra til sjefen. Whistleblowing, å blåse i varselsfløyta, kan være farlig. Varslerens skjebne kan bli forferdelig. Og karrieren kan man bare glemme. Vernet er ikke sterkt nok for dem som varsler, mener mange. Juristene Lynn Brewer, Kari Breirem og Bjørnhild Hovden varslet. Og betalte prisen. Tekst og foto: Ole-Martin Gangnes 16 Juristkontakt

17 WHISTLEBLOWING Jeg fortalte sjefen min om oppblåste tall og manipulerte regnskaper. Jeg trodde jeg ville få en klapp på skulderen. Det fikk jeg ikke Jurist Lynn Brewer, tidligere ansatt i Enron. Jeg fortalte sjefen min om mistenkelige utgifter til syketransport. Jeg trodde jeg ville få en klapp på skulderen. Det fikk jeg ikke Jurist Bjørnhild Hovden, tidligere trygdesjef. Jeg fortalte sjefen min om en mistenkelig faktura. Jeg trodde jeg ville få en klapp på skulderen. Det fikk jeg ikke Jurist Kari Breirem, tidligere ansatt i BAHR. Juristkontakt

18 WHISTLEBLOWING Når det ikke føles riktig, er det ofte ikke riktig Amerikanske Lynn Brewer jobbet i selskapet som ble et symbol på griskhet i næringslivet: Enron. Hun advarer mot hva som kan skje hvis ingen sier ifra. Hun utfordret «de store guttene» da hun varslet om snusk i energiselskapet Enron i USA, og har opplevd å få konkrete drapstrusler. Brewer hadde tidligere et annet navn, men skiftet fornavn og etternavn i kjølvannet av Enron. I dag reiser hun verden rundt og forteller om erfaringene sine. Ikke la grådighet overskygge integriteten, sier hun til Juristkontakt. Det er en feil hun innrømmer at hun gjorde selv altfor lenge. Det er ingen ofre i denne saken. Alle tjente penger, og alle lukket øynene. Nå advarer hun mot følgene. Det dreier seg om de verdiene et helt samfunn er bygget på. Hvis ingen tør å varsle, kan det føre til en total kollaps. I Enron var det ikke bare en liten gruppe som stod for snusk. Det dreide seg om en systemfeil. I dag må hun leve med etterspillet av Enron. Mennesker har begått selvmord. Hardt arbeidende og flinke folk har mistet alle pengene sine. En tidligere god venn av meg må i fengsel. Min personlige sikkerhet har vært i fare, forteller Lynn Brewer. Brewer har nettopp vist norske næringslivsfolk den PR-filmen som Enron i sin tid viste til alle sine nyansatte. Den samme filmen hun selv så da hun begynte i Enron i Enron hadde også et etisk regelverk på hele 63 sider. Her i Enron har vi verdier og høy integritet. We do business right. We set the standard, sier fortellerstemmen på filmen. Lynn Brewer trekker på smilebåndet. I dag blir det jo latterlig å se på. Alle som lager PR, bør vite at det kan komme tilbake som et gjenferd en dag. 600 advokater Men hun smilte ikke mye da det blåste som verst rundt Enron. Jeg oppdaget flere ting rundt i organisasjonen, men fikk hele tiden beskjed om å glemme det. Ved ett tilfelle manglet det viktig dokumentasjon i en sak som involverte to banker, et advokatfirma og et revisjonsfirma. Men ingen så det. Da jeg sa ifra til min sjef, fikk jeg beskjed om å glemme det. Brewer forteller om en ledelse som var helt uten kontroll over hva som skjedde i selskapet, og som heller ikke var villig til å finne det ut. Dette ble utnyttet av mange. Investorer, analytikere, styret. Alle spilte en rolle. Lynn Brewer ble overrasket da de tingene hun påpekte, ble lagt bort. Jeg trodde jeg gjorde hva alle ville gjøre. Som jurist kan man da ikke bare se bort fra snusk? Vel, ikke for det. Det jobbet jo rundt 600 advokater i Enron, forteller hun. Brewer oppdaget oppblåste tall, en toppledelsen som var involvert og et selskap basert på tomme verdier. Og det i et selskap med ansatte. Det ble sagt én ting, men gjort noe helt annet. Hele systemet var bygget opp for at alle skulle se en annen vei. Det sørget bonussystemet og opsjoner på aksjer for, mener Brewer. Ved ett tilfelle oppdaget hun at mannen til hennes sjef drev industrispionasje på selskapet. Men også det skulle dysses ned. Hun fikk bare beskjed om å stryke sjefens ene etternavn på alle intranettsider, så det ikke skulle oppdages at hun var gift med «spionen». Da hun jobbet i kraftdivisjonen så hun at poenget ikke var å produsere kraft, men å flytte verdier rundt og presse prisene så høyt som mulig. Mens eldre mennesker døde av heteslag fordi de ikke klarte å betale for air condidion. I vanndivisjonen gjaldt 18 Juristkontakt

19 WHISTLEBLOWING det bare å blåse opp tallene. I bredbånddivisjonen gjaldt det bare å hause opp forventningene uten at det var dekning for det. Jeg prøvde også å si ifra via de ansattes organisasjon for varsling. Men fikk beskjed om at de ikke behandlet slike spørsmål. Hvis jeg var avhengig av kokain eller alkohol, stilte det seg imidlertid annerledes. Det var bare slikt de ville høre om. Jeg var sjokkert. Hvordan kan man få vite noe hvis man ikke åpner opp kommunikasjonslinjene. Det var ikke bare jeg som prøvde å varsle. Men til slutt sprakk alt sammen. Tilliten til selskapet forsvant, og aksjekursen kom i fritt fall. Korthuset falt sammen. Symptom på noe større Hvorfor sa du ikke fra enda sterkere? Jeg så ikke hele bildet og visste ikke alt om denne bransjen. Man skal være klar over at i de fleste selskaper kan man bra glemme å se på organisasjonskartet hvis man vil finne ut hvordan ting fungerer. Det meste skjer under overflaten. I likhet med flere, tjente også jeg masse penger. De fleste skjønte ikke hvordan det skjedde, de så bare at det kom penger. Som advokat har man også dette med taushetsplikt. Senere har det kommet regler som sier at man kan trekke seg høylydt fra en klient man ikke vil ha, såkalt «noisy withdrawal». Jeg prøvde også med pressen, men gikk til dem for tidlig. De tør ikke å skrive noe hvis de ikke er helt sikre. Ellers blir de saksøkt. Det var først da aksjen stupte at pressen kastet seg over saken. Og politikerne var ikke interessert. De var jo betalt av Enron alle sammen. Hvordan kunne det fortsette så lenge som det gjorde? Alle selskaper kan bli Enron. Det skjer hvis styret og ledelsen ikke får riktig informasjon i tide. Det skjer i alle selskaper at informasjon ikke kommer videre. Ledere vet ikke nok om organisasjonen, penger eller ansatte. Dessuten har teknologien kommet langt og gjort svindel mulig. Mange steder har man ikke fulgt med på dette, og bruker teknologi som er vår gammel. Feilkildene er mange. I Enron ble viktige avgjørelser avgjort «effektivt og raskt» fordi ledelsen ikke ante hva de holdt på med i mange tilfeller. Lurer seg selv Budskapet hennes er at alle må si ifra. Samfunnet er avhengig av det. Alt koker ned til menneskene. Hele systemet er avhengig av integriteten til alle ansatte. Det er ingen ofre i Enronsaken. Alle spilte en rolle. De ansatte prøver ofte å skape en offer-mentalitet, men det stemmer ikke alltid. Én gruppe har veldig høy integritet, og en annen gruppe kutter de fleste svinger. Midt i har vi en gruppe som ser på ledelsen som ufeilbarlig og kjøper absolutt alt som blir sagt. Hun er ikke optimist. Enron er et symptom på noe større. Den som sier «dette skjer ikke her», lurer seg selv. Vi må forandre det som ikke fungerer i systemet. Brewer har følgende råd: Du skal ha først og fremst ha lojalitet overfor deg selv, din familie og dine verdier. Du skal også ha lojalitet overfor det selskapet du jobber for. Og du skal ha lojalitet overfor det samfunnet du er en del av. Hvis det ikke nytter å si ifra internt, må man gå til samfunnet utenfor, sier Lynn Brewer. Hun går inn for at whistleblowere får et ombud som fungerer som en ekstern kontakt for de ansatte. Juristkontakt

20 WHISTLEBLOWING Har følt meg totalt rettsløs Bjørnhild Hovden var trygdesjef da hun mente drosjenæringen trikset til seg store beløp i form av for mye utbetalt til syketransport. Hun ble snart et «arbeidsmiljøproblem» og suspendert. Nå får hun millionerstatning fra Rikstrygdeverket. Hun hadde vært trygdesjef siden 1994 da hun ble kastet ut av kontoret sitt i januar i fjor. Hun hadde ifølge arbeidsgiveren blitt et så stort problem for arbeidsmiljøet at hun ble suspendert, og senere oppsagt. Senere har Rikstrygdeverket lagt seg flate. Men historien begynner lenge før dette. Med varsling om mulig bedrageri. Trygdesjefen fikk mistanke om at Trygdeetatens oppgjør til drosjeselskapet som kjørte syketransport, ikke gikk riktig for seg. Hovden mente at etaten ikke fulgte retningslinjene for hvordan oppgjør for syketransport skulle betales. Jeg vet ikke om det ble trikset, men påpekte at systemet var lagt opp på en måte som gjorde det veldig vanskelig å kontrollere. Utgiftene til syketransport var også veldig høye. De var over landsgjennomsnittet, hevder Hovden. Hun sa ifra til Fylkestrygdekontoret om rutinene og trodde det ville bli fulgt opp. Det ble begynnelsen på flere års konflikt og mareritt for Hovden. Tilrettevisning Fylkestrygdekontoret sa seg fornøyd med de rutinene som var i bruk. Høsten 1999 kom det en kritisk rapport fra riksrevisjonen. Etter det fikk vi på det lokale trygdekontoret full myndighet til å administrere dette selv. Utgiftene gikk ned. Men våren 2000 ble vi instruert av Fylkestrygdekontoret om å utbetale 1,5 millioner til drosjeselskapet. Vi var ikke enig i tallene, forteller Hovden. Uenigheten ble sendt videre til Rikstrygdeverket, og Hovden var overbevist om at noe ville skje. Men det endte bare med at vi fikk ordre fra Fylkestrygdekontoret om å utbetale hele summen, samt å levere tilbake alle bilagene. I tillegg kom en muntlig tilrettevisning for å ha sendt den mulige bedragerisaken til Rikstrygdeverket, sier Hovden. Fylkestrygdekontoret forventet lojalitet. Og tok tilbake administrasjonen med syketransporten. Ifølge Bjørnhild Hovden begynte utgiftene igjen å stige. 1,2 millioner fra Rikstrygdeverket Og presset på Hovden økte. Selv mente hun det var forhold som burde undersøkes og som ga grunn til mistanke. Forhold som, hvis de viste seg å stemme, sannsynligvis ville gjelde drosjeoppgjør også utenfor hennes eget distrikt. Det kunne dreie seg om også de andre trygdekontorene i Bergen. Ikke lenge etter den muntlige tilrettevisningen ble det ifølge Hovden sendt påstander og anklager mot henne til Rikstrygdeverket. Dette er påstander som senere er lagt døde, men Rikstrygdeverket forholdt seg passiv hele tiden. Ettervert kom påstander om at jeg trakasserte ansatte. Og det ble hovedfokus i saken. Det ble laget en arbeidsmiljørapport som stemplet henne som psykisk ustabil. I januar 2004 fikk hun beskjed om å forlate kontoret så raskt som mulig. Konflikten som begynte med varsling, endte med å få sparken og et stempel som nærmest gal. Ett år senere følte hun imidlertid at hun kunne begynne å se framover. I slutten av januar i år inngikk Hovden og Rikstrygdeverket forlik. Rikstrygdeverket beklager det inntrufne og betaler Bjørnhild Hovden drøyt 1,2 millioner. Rikstrygdeverket legger seg helt flate i avtalen som ble inngått i Oslo Tingrett. Suspensjonen skulle ikke vært gjennomført, og oppsigelsen trekkes tilbake. Det blir gitt i tapt arbeidsfortjeneste og i oppreisning, ifølge bladet Velferd. Fagbladet Velferd er også en av de få Hovden har følt støttet henne da stormen red som verst. Det har vært tøft. Jeg har følt meg totalt rettsløs, sier hun. 20 Juristkontakt

uristkontakt Gatejustis i Nairobis slum: Med retten i egne hender Norge inn i EUs påtalesamarbeid

uristkontakt Gatejustis i Nairobis slum: Med retten i egne hender Norge inn i EUs påtalesamarbeid MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 5 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Tilsynsrådet fastslår: Grunnlønn for advokatfullmektiger Jurister avslørte snusk: Presset ut av jobben Gatejustis i Nairobis slum:

Detaljer

Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett

Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett Innlevering og gjennomgang: Se semestersiden Våren og sommeren 2006 arrangerte norske og svenske nynazister felles demonstrasjoner i flere byer i Sverige.

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Drammensprosjektet. Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i nære relasjoner æresrelatert vold

Drammensprosjektet. Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i nære relasjoner æresrelatert vold Drammensprosjektet Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i nære relasjoner æresrelatert vold Drammensprosjektet Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer VERNER VIKTIGE VERDIER

Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer VERNER VIKTIGE VERDIER Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer Studietur for de 4 fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Av: Trude Stanghelle og Kjell Inge Heiland trude.stanghelle@politiet.no Dato

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

HELGELAND POLITIDISTRIKT. Gå inn i din tid! Pob. Reidun Breirem Familievoldskoordinator ENHET/AVDELING

HELGELAND POLITIDISTRIKT. Gå inn i din tid! Pob. Reidun Breirem Familievoldskoordinator ENHET/AVDELING Gå inn i din tid! Pob. Reidun Breirem Familievoldskoordinator Presentasjon av meg Ferdig utdannet i 1981 Arbeidet i Oslo og Vestoppland Kom til Helgeland i 1993 Begynte på etterforskningsavdelingen i 1994

Detaljer

JEG TURTE IKKE Å SI AT HUN SLO

JEG TURTE IKKE Å SI AT HUN SLO Fotograf Journalist 03:35 JEG TURTE IKKE Å SI AT HUN SLO I sju år har han kjempet for å få hjelp. Hjelp til å beskytte barna mot sin voldelige mor. Publisert i dag, for 2 timer siden Hanne Stine Kind Maria

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justis og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo 04.10.07 HØRING FORSLAG OM KRIMINALISERING AV SEXKJØP Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, viser til

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

DEN NEDRE GRENSE FOR KORRUPSJON I LYS AV RUTER- SAKEN (RT-2014-786)

DEN NEDRE GRENSE FOR KORRUPSJON I LYS AV RUTER- SAKEN (RT-2014-786) DEN NEDRE GRENSE FOR KORRUPSJON I LYS AV RUTER- SAKEN (RT-2014-786) ADVOKAT LARS FREDRIK STYREN NYTTEKJØRETØYKONFERANSEN 2. JUNI 2015 Straffeloven 276 a For korrupsjon straffes den som: a) for seg eller

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

HVA ER GALT MED BARNEVERNET?

HVA ER GALT MED BARNEVERNET? HVA ER GALT MED BARNEVERNET? Det finnes en del mennesker i Norge som har en klokkeklar tro på at barnevernet er en hjelpeinstitusjon som jobber ut fra "barnets beste" o g som da også barnevernet er meget

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

PLAKATAKSJON MOT VOLDTEKT. Initiativtakere: Anna Kathrine Eltvik, kvinnepolitisk leder i Rødt Åshild Austegard, medlem i Rødt

PLAKATAKSJON MOT VOLDTEKT. Initiativtakere: Anna Kathrine Eltvik, kvinnepolitisk leder i Rødt Åshild Austegard, medlem i Rødt PLAKATAKSJON MOT VOLDTEKT Initiativtakere: Anna Kathrine Eltvik, kvinnepolitisk leder i Rødt Åshild Austegard, medlem i Rødt FRA INNLEGGET I DAGBLADET: «Spitznogle har helt rett i at man ikke skal godta

Detaljer

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE:

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: 442 Street, 2825 Phnom Penh, Kambodsja fairtrade@caring-hands.no PUBLIKASJON: Oppland Arbeiderblad PUBLISERINGSDATO: 07.05.2015 STOFFOMRÅDE: Diverse

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

Stiftelsen Alternativ Til Vold (ATV) Lilletorget 1 0184 Oslo www.atv-stiftelsen.no

Stiftelsen Alternativ Til Vold (ATV) Lilletorget 1 0184 Oslo www.atv-stiftelsen.no Stiftelsen Alternativ Til Vold (ATV) Lilletorget 1 0184 Oslo www.atv-stiftelsen.no Justisdepartementet Sivilavdelingen Postboks 8005 Dep 003 Oslo E.post: postmottak@jd.dep.no Oslo 16.03.2012 Høringsuttalelse

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 En stadig bredere, sentral satsing mot vold i nære relasjoner Regjeringens handlingsplaner:

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige

Detaljer

Bokloven og forskningen

Bokloven og forskningen Bokloven og forskningen Knut Løyland, Telemarksforsking Foredrag på Kulturrikets tilstand, Oslo den 30.10 2013 I forbindelse med den rød-grønne regjeringens ønske om å innføre enn boklov, ville den i forkant

Detaljer

Studieplasser for lærere står tomme

Studieplasser for lærere står tomme Vedlegg 2 Studieplasser for lærere står tomme Studieplasser står tomme fordi lærere ikke har søkt på videreutdanning. Bare tre av fem plasser er fylt. Av: NTB Publisert 29.03.2010 kl 08:26 1.600 lærere

Detaljer

NFBO Protokoll fra styremøte i København 25. april 2009

NFBO Protokoll fra styremøte i København 25. april 2009 NFBO Protokoll fra styremøte i København 25. april 2009 Møtested: Redd Barnas lokaler Deltagere: Danmark: Kuno Sørensen og Margit Harder Sverige: Ingrid Åkerman Grønland og Færøyene: Anita Johansen Norge:

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken

Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken Kommentarer Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken to syn på samme virkelighet Brev til Michael fra Per Nyborg og Kaare R. Norum Michael 2014; 11: 541 5. To av de nyeste Michael-utgivelsene er bøker

Detaljer

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN?

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? INNLEDNING Siden 1. januar 1997 har et prøveprosjekt om rettsmekling vært utprøvd ved Tønsberg byrett, Agder lagmannsrett, Nordmøre herredsrett, Salten herredsrett,

Detaljer

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-129394ENE-OTIR/06 Tingrettsdommer Hugo Abelseth Dommeren Begjæring om

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov - kort om status Advokatlovutvalget publiserte et foreløpig lovutkast i juli 2014 Sendt på «høring» i referansegruppen

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104681/MKJ 11/00706-2/CBR 14. september 2011 Dato Høringsuttalelse - Forslag til ny forskrift

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT Comtive AS og Andreas Christensen Postboks 400 Sand Gård 3201 SANDEFJORD 3233 SANDEFJORD Cocell AS Postboks 217 3201 SANDEFJORD Sak nr.: 04-0160 Saksbeh.:

Detaljer

Ingeniører stadig mer ettertraktet

Ingeniører stadig mer ettertraktet Adressen til denne artikkelen er: http://forbruker.no/jobbogstudier/jobb/article1623459.ece Annonse Ingeniører stadig mer ettertraktet Mens Sheraz Akhtar har gått arbeidsledig, har suget etter ingeniører

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Kripos drapsstatistikk sorteres etter gjerningsår og blir regelmessig fulgt opp og oppdatert

Detaljer

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 2 Minst 60 sivile ble drept i løpet av fem ulike bombeangrep av NATO-fly i Libya, ifølge undersøkelser gjort av Human Rights Watch. Norge blir bedt om

Detaljer

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EU Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EUs prinsipper Overnasjonalitet Vedtak er forpliktende Det indre markedet (fra 1993) Fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren Justis- og beredskapsdepartementet v/ Plan- og administrasjonsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 201300318- Ingrid Olsen/Gunvor Løge 26.09.2013 Høring - felles

Detaljer

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge Mannfolk mot vold Hvitt Bånd Norge Ekte mannfolk sier nei til vold mot kvinner! Hvitt Bånd Norge er menn i alle aldre som har én ting til felles: Vi engasjerer oss mot menns vold mot kvinner. Vi ønsker

Detaljer

HØringsuttalelse- Implementering av EU-kommisjonens rekommandasjon 5. juni 2008 om begrensning av revisorers erstatningsansvar.

HØringsuttalelse- Implementering av EU-kommisjonens rekommandasjon 5. juni 2008 om begrensning av revisorers erstatningsansvar. HANDELSHØYSKOLEN Telefon 06600 www.bi.no Nydalsveien 37, 0484 Oslo Telefaks 21 04 80 00 info@bi.no Postadresse 0442 Oslo Studieinfo. tlf. 810 00 500 Org. nr. 971 22 8865 Det Kongelige Finansdepartement

Detaljer

Høring om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister

Høring om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister NORSK PRESSEFORBUND Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no Deres ref Vår ref Dato 09/5279 SL MLF/KR 030-11 04.03.2011 Høring om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister Norsk Presseforbund

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-175124ENE-OTIR/03.

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-175124ENE-OTIR/03. OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Monica

Detaljer

Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener

Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener Registrarseminar 17. mars 2015 Thor Martin Abell Bjerke, sikkerhetsrådgiver Tlf. 2254 1794. Mail: t.m.bjerke@virke.no Hovedorganisasjonen Virke Virke er

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden?

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Vold mot demente Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Hvem er jeg? Frode Thorsås 48 år So-/familievoldskoordinator i Telemark politidistrikt Tlfnr. 35 90 64 66 eller e-post: frode.thorsas@politiet.no

Detaljer

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? krisesentersekretariatet 2002 1 Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? 2 Myter om vold og overgrep Jenter lyver om vold og overgrep for å

Detaljer

Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket

Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket - Aktuelt - Nyheter og aktuelt - Foreningen - Norsk Psykologforening Sakkyndig: Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket Publisert: 21.01.13 - Sist endret: 23.01.13 Av: Per Halvorsen Sakkyndige psykologer

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Gjelder fra: 18.05.2010

Gjelder fra: 18.05.2010 Personalenheten Rett til å varsle/vern om varslere Rutine Utgave: 1 Sist revidert: Utarbeidet av: Rose Mari Haug Gjelder fra: 18.05.2010 Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Sidenr. 1 av 5 Lovhenvisninger:

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2006:10 Fornærmede i straffeprosessen

Høringsuttalelse NOU 2006:10 Fornærmede i straffeprosessen Justis- og politidepartementet Vår ref. #63135/1 Deres ref. 200603987 ES Postboks 8005 Dep GGK/AME 0030 OSLO Dato 15. sept. 2006 Høringsuttalelse NOU 2006:10 Fornærmede i straffeprosessen Redd Barna er

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var:

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var: NORGES HØYESTERETT Den 29. oktober 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02101-A, (sak nr. 2014/1248), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen)

Detaljer

Hiv og straffeloven i de nordiske land

Hiv og straffeloven i de nordiske land &A Hiv og straffeloven i de nordiske land Hiv og straffeloven i de nordiske land I en rekke land verden over blir straffeloven anvendt mot hivpositive som har overført eller utsatt andre for en smitterisiko.

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

Orientering om Rådgivningskontorene i Norge

Orientering om Rådgivningskontorene i Norge 1 Orientering om Rådgivningskontorene i Norge Velkommen Bodø 23.04.2008 Rådgivningskontoret for Salten, sted Bodø. 2 Hvem er vi? Etablert som prøveprosjekt i 1996 Permanent ordning fra jan. 2007 Gratis

Detaljer

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Bakgrunn og begrunnelse for særreaksjonen samfunnsvernet Ved særreaksjonsreformen av 01.01.02 ble sikring erstattet av tre

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

ROBIN SCHAEFER MONIKA-SAKEN. Min historie fra drapsetterforsker til varsler

ROBIN SCHAEFER MONIKA-SAKEN. Min historie fra drapsetterforsker til varsler ROBIN SCHAEFER MONIKA-SAKEN Min historie fra drapsetterforsker til varsler Copyright Vigmostad & Bjørke AS 2015 Tilrettelagt for e-bok: John Grieg AS, Bergen Forsidedesign: Øystein Vidnes Forsidefoto:

Detaljer

Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også!

Rikskampanjen Fra Varde til Varde - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen «Fra Varde til Varde» oppfordrer til aksjon over hele landet 17. mai for å sette søkelys på en utvikling

Detaljer

OSLO POLICE DISTRICT STOP. Spesialgruppe mot trafficking. Oslo politidistrikt. Police Superintendent Harald Bøhler

OSLO POLICE DISTRICT STOP. Spesialgruppe mot trafficking. Oslo politidistrikt. Police Superintendent Harald Bøhler STOP Spesialgruppe mot trafficking Oslo politidistrikt STOP-prosjektet: Seksjon for organisert kriminalitet, Oslo politidistrikt 14 tjenestemenn (leder, 5 etterforskere, 7 operative) Fire hovedstrategier:

Detaljer

PFU-SAK NR. 051/16. Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE:

PFU-SAK NR. 051/16. Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE: PFU-SAK NR. 051/16 KLAGER: Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE: sga@holmenindustri.no PUBLIKASJON: Finansavisen PUBLISERINGSDATO: 05.12.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Leserinnlegg

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 09/00646-8 Frøydis Heyerdahl 759;O;BV 14.4.2011

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 09/00646-8 Frøydis Heyerdahl 759;O;BV 14.4.2011 BARNEOMBUDET Justis- og politidepartementet v/ statsråd Knut Storberget Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 09/00646-8 Frøydis Heyerdahl 759;O;BV 14.4.2011 Brudd på

Detaljer

Konstitusjonen av 1789

Konstitusjonen av 1789 Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup Filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 5. juni 2004 Konstitusjonen av 1789 Det første som måtte bestemmes når den franske nasjonalforsamling

Detaljer

Kultur og ledelse konkrete tiltak

Kultur og ledelse konkrete tiltak Kultur og ledelse konkrete tiltak Nr. Hva står det nå s. Hva bør det stå 1 «Politiet skal være en aktiv og kreativ etat der ledelse preger alle fra topp til bunn» og «Det vil måtte arbeides med å videreutvikle

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justisdepartementet, Sivilavdelingen Boks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 19.05.05 HØRINGSUTTALELSE UTKAST TIL LOV OM ENDRINGER I VOLDSOFFERERSTATNINGSLOVEN MED MER Juridisk

Detaljer

ØKONOMISK KRIMINALITET SOM TRUSSEL MOT NÆRINGS- LIVET VI VERNER VIKTIGE VERDIER

ØKONOMISK KRIMINALITET SOM TRUSSEL MOT NÆRINGS- LIVET VI VERNER VIKTIGE VERDIER ØKONOMISK KRIMINALITET SOM TRUSSEL MOT NÆRINGS- LIVET Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2010-2012 Antallet anmeldte økonomiske forbrytelser har ligget jevnt mellom 6.000 og 8.000 anmeldelser

Detaljer

Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m.

Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m. Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo?, TV2 AS Oslo, 15. september 2011 Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m. Det vises til Justisdepartementets høringsnotat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter Menneskerettigheter 1 Menneskerettigheter er de rettighetene alle har i kraft av det å være et menneske. De er universelle og evige. Rettighetene er umistelige og skal følge deg hele livet. Det er ikke

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene Hvorfor etiske regler? Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de

Detaljer

KRÅD og kriminalitetsforebygging. Politirådsseminar 2. og 9. september 2014

KRÅD og kriminalitetsforebygging. Politirådsseminar 2. og 9. september 2014 KRÅD og kriminalitetsforebygging Politirådsseminar 2. og 9. september 2014 Takk for invitasjonen til denne konferansen. Anledningen til å møte nærmere 200 ordførere og politisjefer er viktig for KRÅD.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Til Finansdepartementet 3. april 2014. Tilrådning om Repsol S.A. og Reliance Industries Limited

Til Finansdepartementet 3. april 2014. Tilrådning om Repsol S.A. og Reliance Industries Limited Til Finansdepartementet 3. april 2014 Tilrådning om Repsol S.A. og Reliance Industries Limited Innhold 1 Sammendrag 1 2 Bakgrunn 1 3 Endringer i fellesforetaket for blokk 39 3 4 Etikkrådets vurdering 3

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00596-A, (sak nr. 2010/310), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00596-A, (sak nr. 2010/310), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. april 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00596-A, (sak nr. 2010/310), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Solstrand 24.10.2013 Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Norsk arbeidsliv Påvirkes av internasjonale forhold

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO. Oslo, 28. april 2014. Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse

Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO. Oslo, 28. april 2014. Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO Oslo, 28. april 2014 Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse Vi har fulgt med på og vært sterkt involvert i hendelsene forrige

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Høring - EU-kommisjonens forslag til ordning med en ny europeisk stiftelsesform (FE)

Høring - EU-kommisjonens forslag til ordning med en ny europeisk stiftelsesform (FE) Side 1 av 6 Vår dato Vår referanse 09.07.2012 12/01261-2/008 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Tom S. B. Plünnecke, 57 82 80 69 Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005

Detaljer

ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE VITENDE.

ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE VITENDE. Jan Tennøe Grindbakken 58, 0764 Oslo mail: tennoe.jan@orange.fr Oslo politikammer Oslo dep 0030 Oslo ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 25. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Torunn Gran) mot A B (advokat

Detaljer

Erfaringer fra Danmark. Veien videre for Trondheim og regionen. Foto: Carl-Erik Eriksson

Erfaringer fra Danmark. Veien videre for Trondheim og regionen. Foto: Carl-Erik Eriksson Erfaringer fra Danmark. Veien videre for Trondheim og regionen. Foto: Carl-Erik Eriksson Sentrale tema fra København. Orientering fra NEC v/ Kim Kliver. Fra 1980 ( HA etablering ) geriljakrig som etter

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVENS 2-4 - OM VERN AV VARSLERE

ARBEIDSMILJØLOVENS 2-4 - OM VERN AV VARSLERE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 11.09.2006 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Til rette vedkommende Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 21. mai 2007 fra A. A hevder at B kommune v/etaten handler i strid med likestillingsloven

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. november 2007 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2007-01864-A, (sak nr. 2007/872), straffesak, anke, A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå? Er statens forhold til tariffavtaler endret?

Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå? Er statens forhold til tariffavtaler endret? Fafo Østforum, medlemsseminar 26. oktober 2004: Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå? Torgeir Aarvaag Stokke, Fafo: Er statens forhold til tariffavtaler endret? Hvordan staten som stat forholder seg

Detaljer