PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2014 Rev

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2014 Rev. 12.08.2014"

Transkript

1 PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2014 SFO OG BARNEHAGE.. 1 Barnehage - Skolefritidsordning HELSE OG OMSORG. 2 Legekontor Institusjonsopphold Trygdebolig Behovsprøvde tjenester..3 Trygghetsalarm Hjemmehjelp Diverse KULTUR 4 Kvitsøy Aktivitetshall Musikk- og kulturskolen DIVERSE TJENESTER.. 5 Kommunale utleieboliger Eiendomsskatt Startlån KOMMUNALE AVGIFTER. 6 Vann Kloakk Feier 7 Båtplass PLAN -OG BYGNING 8 Gebyr for behandling av planer Byggesaksgebyr Diverse tiltak.9 KART OG OPPMÅLING.. 10 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Grensejustering.. 11 Arealoverføring Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning. 12 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller klarlegging av rettigheter Privat grenseavtale Urimelig gebyr Betalingstidspunkt Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Utstedelse av matrikkelbrev Andre tjenester

2 PRISLISTE SFO OG BARNEHAGE Barnehage Foreldrebetaling 2013/ /2015* Fra dato Opphold full plass (inntil 48,75 timer per uke) Kost full plass (inntil 48,75 timer per uke) Opphold halv plass (inntil 24,5 timer per uke) Kost halv plass (inntil 24,5 timer per uke) Søskenmoderasjon*** - for 2 barn 25 % 25 % Søskenmoderasjon*** - for 3 eller flere barn 30 % 30 % Det faktureres for 11 terminer. Juli mnd er betalingsfrie uavhengig av når barna har ferie. * Prisene følger de makspriser Stortinget til enhver tid bestemmer, og oppjusteres umiddelbart ved forskriftsendring. Gjelder fra ** Ihht. Forskrift om foreldrebetaling, 3. Redusert foreldrebetaling etter søknad 25% redusert foreldrebetaling for brutto familieinntekt under 6 G 50% redusert foreldrebetaling for brutto familieinntekt under 3 G Grunnbeløpet (G) justeres hvert år per 1.mai og enhver tids gjeldende G benyttes. Per 1. mai 2013 er 1 G kr Skolefritidsordning Foreldrebetaling 2013/ /2015* Fra dato Opphold 5 dager per uke Skolestart 2014 Kost Skolestart 2014 Opphold 4 dager per uke Skolestart 2014 Kost 4 dager per uke Skolestart 2014 Opphold 3 dager per uke Skolestart 2014 Kost 3 dager per uke Skolestart 2014 Opphold 2 dager per uke Skolestart 2014 Kost 2 dager per uke Skolestart 2014 Utvidet åpningstid morgen kr.50 per ukedag Maks 250 kr/uke. Skolestart 2014 Enkeltbetaling 1 ekstra dag kr.85 for opphold og kr.10 for mat. Skolestart 2014 Ved eventuelt utvidet åpningstilbud i skoleferier følger eget info.skriv med priser. Det faktureres for 10 terminer. Juli og august er betalingsfrie Redusert foreldrebetaling etter søknad 25% redusert foreldrebetaling for brutto familieinntekt under 6 G 50% redusert foreldrebetaling for brutto familieinntekt under 3 G Grunnbeløpet (G) justeres hvert år per 1.mai og enhver tids gjeldende G benyttes. Per 1. mai 2013 er 1 G kr

3 PRISLISTE HELSE OG OMSORG Legekontor Betalingssatser Fra dato Girogebyr per gang Egenandel legekontor Variabelt* Variabelt* Forbruksvarer legekontor Variabelt Variabelt Medisinsalg legekontor Variabelt Variabelt *Ihht. til fastsatte priser. Detaljer se Institusjonsopphold Pasientbetaling Korttidsopphold sykehjem makspris per døgn 137* 142* Langtidsopphold sykehjem makspris Variabelt** Variabelt** Dagsopphold per dag/natt Gjesteplass Variabelt Variabelt Frokost Middag Kvelds Kaffe og kake * Følger forskriften nr 1349 sine makspriser. Umiddelbar endring ved evt. forskriftsendring. **Fribeløp før beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon settes til kroner For detaljer om utregning se Forskrift nr 1349: Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Fra 1.juli 2014 endres FOR og det innføres fribeløp på kroner for beboer som uten selv å ønske det legges på dobbeltrom. Her finnes også flere detaljer om egenandel per måned for praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon etc. Trygdebolig Husleie Enkel leilighet per måned * Dobbel leilighet per måned * * Økning i husleie varsles i eget brev. Ved skifte av leietaker iløpet av året foretaes en ny prisvurdering og ev. ny husleie fastsettes administrativt. Behovsprøvde tjenester Trygghetsalarm Fra dato Kr.per måned Gratis Gratis Hjemmehjelp Fra dato Kr. per time Inntekt under 2G Inntekt mellom 2G-3G Inntekt over 3G Grunnbeløpet (G) justeres hvert år per 1.mai og enhver tids gjeldende G benyttes. Per 1. mai 2013 er 1 G kr Diverse Tjeneste Middagsombringing Gratis Gratis Vask av tøy per gang

4 PRISLISTE KULTUR Kvitsøy Aktivitetshall Fra dato Halvårskort Ansattmoderasjon minimum 30% stilling (fast/vikariat)* 50 % 50 % Studentmoderasjon ** 50 % 50 % Depositum for nøkkel Enkelt time idrett i hallen, minst 2 personer*** Enkelt time annet arrangement opp til 20 personer*** Større arrangement** lag/foreninger. Dagspris over 20 pers.**** Større arrangement** for andre. Dagspris over 20 pers.**** *Som forebyggende tiltak og for å motivere ansatte til å benytte seg av gode treningsfasiliteter i aktivitetshallen, innføres redusert pris på halvårskort for kommunens ansatte.ansettelsesforhold (og evt. opphør av ansettelsesforhold) oppgis ved søknad om halvårskort. ** Faktureres per.år og med løpetid på et år. ***Ved leie og reservering av enkelttimer disponerer leietakeren studioet alene, evt. med sin gruppe. Kontakt driftsansvarlig for mer informasjon. ****Større arrangement må søke spesielt og hver søknad vurderes individuelt av driftsansvarlig og kulturleder. Tillegg til basisleie for arrangement med inntektspotensiale er 10% av billettinntekter.leie til større arrangement inkluderer alltid bruk av sosialrom og kjøkken. Vederlagene faktureres av driftsansvarlig i samarbeid med kommunens økonomiavdeling. Halvårskort Retningslinjer: Gir adgang til trening på treningsrommet til fastsatte tider med eget nøkkelkort. Trening skjer på eget ansvar for personer over fylte 16 år i det gjeldende året. For personer under 18 år må foresatte signere ut nøkkelkort. Apparatene skal kun brukes til deres tiltenkte formål. Er du usikker på apparatenes bruksområde ta kontakt med driftsansvarlig. Etter bruk skal apparatene gjøres rent, egne sprayflasker finnes i treningsrommet. Treningen med halvårskort skal kun foregå i treningsrommet, det er nødvendig å vise hensyn til parallelle aktiviteter i bygget. Betaling: Faktura oversendes kortholder per halvår inntil abonnementet sies opp skriftlig. Oppsigelse: Innen og hvert år. Musikk- og kulturskolen - elevavgift Elevavgift per halvår Søskenmoderasjon for barn nr % 25 %

5 PRISLISTE DIVERSE TJENESTER Kommunale utleieboliger 2013 Oppjustert 2013 ved utflytting 2014 Fra dato Haalandshuset 2.etasje Haalandshuset (19/28) 3 295* * etasje Haalandshuset (19/28) 3 295* 3375* Nordbø Nordbø Nord 3 425* 3510* Nordbø Sør 3 425* * * Husleie justert etter gjennomsnittelig 12 måneders konsumprisindeks Økning i husleie varsles i eget brev. Ved skifte av leietaker iløpet av året foretaes en ny prisvurdering og ev. ny husleie fastsettes administrativt. Eiendomsskatt Promille per år Eiendomsskatt verk og bruk Startlån* Etableringsgebyr Termingebyr Rente Flytende Flytende *Følger Husbankens øvrige betingelser og endres etter informasjon fra Lindorff. For spørsmål om øvrige gebyr vedr. startlån vennligst kontakt kommunen. Kloakk 5

6 PRISLISTE KOMMUNALE AVGIFTER Disse avgifter faktureres inkludert MVA med delbeløp pr.termin om ikke annet er spesifikt beskrevet. Renovasjon Restavfallsbeholder alt.1 240L årspris Restavfallsbeholder alt.2 140L årspris Rabatt for hjemmekompostering årspris* Hytterenovasjon årspris Gebyr for endre størrelse beholder per gang Avfall næringsliv per m Gebyr for tømming av henger/varebil miljøstasjon per m Tømming av septiktank inntil 4m 3 per år ** Tømming av septiktank inntil 4m per år for hytter*** Tillegg for tømming av septiktank over 4m 3 per gang Ekstratømming septiktank inntil 4m 3 per gang * Gjelder for alt.1 og alt.2 ** Tømmes hvert 2.år *** Tømmes hvert 4.år Septiktanker som tømmes fra båt blir fakturert basert på kostnad per gang. Landbruksavfall og rivningsmateriale til hus eller lignede må avregnes likt som avtaler for næringsavfall. Vann Vannavgift per år Målerleie per målerenhet Vann over 200m 3 avregnes per m Tilknytningsavgift vann per gang Kloakk Kr Kloakk kommunalt anlegg per år Kloakkavgift fritidsbolig kommunalt anlegg per år Kloakk samleledning* Tilknytningsavgift kloakk per tilknytning Utslippstillatelse tiltaksklasse 1 per utslipp Utslippstillatelse tiltaksklasse 2 per utslipp *Gjelder Nordbø, Haaland og Skjerastraen. Kostnad er oppgitt per år, men faktureres med halvårlig delbeløp. 5

7 Feier Feieavgift* *Betales der ildsted er tilknyttet pipeløp Båtplass Årsavgift båtplass gamle kai per år Årsavgift gjestehavn per døgn

8 PRISLISTE PLAN- OG BYGGESAKER 1. Gebyr for behandling av planer Reguleringsplan etter gammel PBL Bebyggelsesplan etter gammel PBL Områdeplan* Detaljreguerlingsplan t.o.m m Detaljreguleringsplan m Detaljreguleringsplan m Detaljreguleringsplan m For arealer over m2 tillegg pr 1000 m *Ved områdeplan fastsettes gebyr i avtale mellom privat forslagstiller og kommunen Mindre vesentlig reguleringsendring pålegges 50% av ordinært plangebyr. Konsekvensutredning pålegges 75% av ordinært plangebyr eller egen avtale inngås. 2. Byggesaksgebyr Boliger Enebolig Enebolig med hybel/leilighet Tomannsbolig, vertikaldelt Kloakk Rekkehus, leilighetsbygg per boenhet Fritidsbolig, per boenhet Garasje og uthus til bolig Andre småhus, inkl. naust Tilbygg/påbygg mindre enn 30 m Tilbygg/påbygg større enn 30 m Næringsbygg / bygg for allmennnyttige formål BRA m BRA m BRA over 1000 m

9 Diverse tiltak Fasadeenring/vindusskift Støttemur Innhegning/gjerde Brygger Graving/fylling/sprenging Brønn/dam/basseng Driftsbygninger i landbruket Andre saker etter pbl Oppføring/endring av bygningsteknisk installasjoner, pbl 20-1 f Reviderte tegninger/tilleggssøknader (mindre endringer) Delt igangsetting. Det tas gebyr for igangsetting nr. 2,3,4 osv Ferdigattest eldre bygg. Det tas gebyr for bygg eldre enn 5 år Deling av eiendom, jf pbl 20-1 m Skilt/reklame Riving (per bygning) Godkjenning av ansvarlig søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende Ved lokal godkjenning for hvert foretak per tiltak Ved sentral godkjenning for hvert foretak per tiltak Fornyelse av byggetillatelse 2013 Ombygging mindre enn 50% av enheten kr Ombygging mer enn 50% av enheten kr Fornyelse av byggetillatelse blir belastet med 10% iforhold til opprinnelig fullt gebyr ved godkjenningstidspunktet Dispensasjonssøknader (det skal beregnes gebyr for hvert av disse forhold) Kr a. Formål b. Utnyttelse c. Plassering (reg.plan, byggesone, byggelinje) d. Etasjetall e. Høyde (gesimshøyde/mønehøyde) f. Andre forhold i plan/reg.bestemmelser g. Avstandskrav jf. pbl h. Veiopparbeidelse

10 Tilleggsgebyr for ulovlige tiltak Ved mangel på søknad om dispensasjon 3x fullt gebyr 3x fullt gebyr Dersom tiltaket er innenfor regelverket 2x fullt gebyr 2x fullt gebyr Gjelder ved behandling av søknad for oppførte tiltak uten at det foreligger vedtak. Om fakturering av plan- og byggesaker Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes vedtak, ekempelsvis ved rammetillatelse og/eller igangsettingstillatelse samt melding og/eller enkle tiltak.består bygningen/søknaden av flere funksjoner beregnes gebyret etter de enkelte delene. Ved vedtak som medfører avslag på ramme/igangsettingsstillatelse/melding/enkle tiltak blir tiltakshaver belastet med 10% i forhold til opprinnelig fullt gebyr. Avslag i delingssaker belastes med 30% i forhold til opprinnelig fullt gebyr. Gebyr under kr.200,- faktureres ikke. Hvis gebyret ansees å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader plan og utvikling har hatt med saken eller ansees åpenbart urimelig av andre grunner, kan rådmannen fastsette passende gebyr. Etter søknad om reduksjon av gebyr, kan rådmannen fastsette lavere gebyr dersom gebyret anses åpenbart urimelig. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 8

11 PRISLISTE KART OG OPPMÅLING Gebyr for arbeid etter matrikkelloven. Jfr. Matrikkellovens 32 og forskriftenes 16. Tjenester etter denne lov er ikke momsbelagt. 1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra m Areal fra m Areal fra m Areal fra 2001m2 - økning per påbegynt dekar Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal fra m Areal fra m Areal fra m Areal fra 2001 m 2 - økning per påbegynt dekar Oppretting av uteareal på eierseksjon Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon Areal m Areal m Oppretting av anleggseiendom Areal fra m Areal fra 2001-økning per påbegynt dekar Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av jordsameie faktureres etter medgått tid. 2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Se satser under punkt 1. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. 2.1 Avbrudd i oppmålngsforretning eller matrikkulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold settes til 1/3 av gebyrsatsene etter pkt. 1 og 2 8

12 3. Grensejustering 3.1 Grunneiendom Areal fra m Areal fra m Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal med en maksimalgrense på 500 m 2. En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. 3.2 Anleggseiendom Areal m Areal m Areal m En anleggseiendom kan justeres med inntil 5% av eiendommens areal, men den maksimale grensen settes til 1000 m Arealoverføring 4.1 Grunneiendom Areal m Areal m Pr. nytt påbegynt 500 m 2 medfører en økning av gebyret på Kr Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. 4.2 Anleggseiendom Areal m Areal m Pr. nytt påbegynt 500 m 2 medfører en økning av gebyret på Kr For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Arealet kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal. 9

13 5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter For overskytende grensepunkter, per punkt Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter For overskytende grensepunkter, per punkt Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, se pkt Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Billigste alternativ for rekvirent velges. Gebyr fastsettes etter medgått tid. 8. Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt kan rådmannen eller den han/hun gir fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. 9. Betalingstidspunkt Kommunen vedtar om gebyret kan kreves inn etterskuddsvis. 10. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. 11. Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider* Matrikkelbrev over 10 sider* *Endring av maksimalsatsene reguleres av Statens Kartverk i takt med årlig kostnadsutvikling. Andre tjenester Ingeniør/konsulent per time* *Faktureres for arbeider som ikke passer inn i klassene beskrevet ovenfor. 10

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 GEBYRDEL Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 Forsidebildet: Fra gravearbeid i

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 12 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 12.1 Vann- og avløpsgebyrer 12.2 Renovasjonsgebyr 12.3 Priser i svømmehaller 12.4 Feieavgift 12.5 Egenbetalingssatser for barns

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 Kap. 1 Byggesaksbehandling og bygningskontroll...2 Kap. 2 Kart- og oppmålingsarbeider...4 Kap. 3 Plan- og delingssaker, konsekvensutredninger m.v....8 Kap. 4 Gebyr for

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune Gebyr- og betalingssatser for Inderøy kommune - Vedtatt av Inderøy kommunestyre 16.12.2009 GEBYR- OG BETALINGSSATSER 1. Vann- og avløpsgebyr side 2 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 1 BETALINGSSATSER - SENTRUM KINO Kategori 2013 Barn 60,- (70,-) 16,6 % 70,- (80,-) Ungdom 70,- (80,-) 14,3 % 80,- (90,-) Voksen 80,- (90,-) 12,5 % 90,- (100,-)

Detaljer

Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for 2015 Satser 2014 2014

Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for 2015 Satser 2014 2014 Utgangspunkt: Satsene endres i takt med lønns- og prisvekst som forutsettess til 3 % fra 2014il Skolefritidsordning (SFO) Plass Pris 5 % 100% - Plass alle morgener og alle ettermiddager 2828 2 969 50%

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651 Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015 Kommunestyrevedtak xx/14 Innhold Gebyrer Lyngen kommune... 3 Kopiering:... 3 Salg- og skjenkeavgifter:... 3 Oppvekst og kultur... 3 Barnehagene:... 3 SFO:... 4 Kulturskole:...

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14 BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOUNESTYRET 18. DESEBER 2014 SAK 77/14 1 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER 2015... 4 1.1 Sammendrag... 4 2. BARNEHAGER OG SKOLE... 6 2.1 Barnehager... 6 2.2 Skolefritidsordningen...

Detaljer

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD SENTRALADMINISTRASJON... 6 Bevillingsgebyr:... 6 Kunnskapsprøve skjenkebevilling/ salgsbevilling alkohol:... 6 Kunnskapsprøve

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer