Database for offentlige innkjøp = DOFFIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Database for offentlige innkjøp = DOFFIN"

Transkript

1 Database for offentlige innkjøp = DOFFIN Privat tjenesteyter eller offentlig forvaltningsorgan? Utredning om den fremtidige organiseringen av det nasjonale informasjonssystemet for kunngjøringer om offentlige innkjøp. Arbeids- og administrasjonsdepartementet November 2003

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål, konklusjoner og anbefalinger 3 2. Arbeidsgruppens mandat og sammensetting Innledning Målsettinger for DOFFIN 5 3. DOFFINs fremvekst DOFFIN og Program for statlige innkjøp Best in EU Innkjøpsbilaget og nyhetsavisen Hjemmesiden Veiledningstjenesten Forholdet til EU og TED-basen Norske kunngjøringsskjemaer og -rutiner 9 4. Dagens DOFFIN Ansvarsforhold Viktige rammebetingelser for DOFFIN Juridiske rammebetingelser Økonomiske rammebetingelser Teknologiske rammebetingelser Fremtidig organisering av DOFFIN Eierskap til DOFFIN Ny organisasjonsmodell Forslag til ny prisingsmodell Roller for drift og utvikling av DOFFIN Produksjon, drifts- og kontrollfunksjoner for databasen Regelverksimplementering Retningslinjer for videre utnyttelse av lagrede data Styringsinformasjon og statistikk Oppfølging av brukerundersøkelser Kopling mellom DOFFIN og andre informasjonssystemer Informasjons- og veiledningsoppgaver for DOFFIN Øvrige informasjons- og veiledningsoppgaver Ordninger i andre land Konklusjoner og anbefalinger Økonomiske og administrative konsekvenser Kort om behandlingen videre 21 Annex 1: Kunngjøring i andre land 22 Annex 2: Konkurranseutsatte oppgaver og kontrakten med Nor-Trykk 25 Konkurranseutsetting kontrakten med Nor-Trykk 25 Annex 3: DOFFIN som teknologisk system og som produksjonssystem 27 DOFFIN systemmodul 27 Nærmere beskrivelse av NL-systemer 30 Avhengigheter i NL-systemene 33 Annex 4: DOFFIN-oppgaver og -rutiner i Ft 34 Serviceoppgaver overfor offentlige oppdragsgivere 34 2

3 1. Mål, konklusjoner og anbefalinger Arbeidsgruppen foreslår følgende målformuleringer for informasjonssystemet Database for offentlig anskaffelser i Norge (DOFFIN): Informasjonssystemet DOFFIN skal være et sentralt virkemiddel for å realisere intensjonen bak loven om offentlige innkjøp: effektivisere innkjøp og innkjøpsprosessen i det offentlige ved å få flere og bedre tilbud fra leverandørene. Det må tilbys brukervennlige, teknologisk nøytrale og kontinuerlig oppdaterte informasjons- og publiseringstjenester, søkeverktøy osv. både for dem som kunngjør og overfor potensielle leverandører. For at informasjonssystemet skal fungere må regelverksendringer og prosedyrekrav nasjonalt og internasjonalt fanges opp og implementeres. DOFFIN skal legge til rette for videreutnyttelse av kunngjøringsinnholdet av kommersielle aktører for å øke tilbudet av kunngjøringstjenester og stimulere informasjonsmarkedet. Konklusjoner og anbefalinger Arbeidsgruppen har samlet seg om følgende konklusjoner og anbefalinger: DOFFIN bør organiseres med sikte på å bli et selvstendig, nasjonalt informasjonssystem for kunngjøringer om offentlige innkjøp, samt etter behov kunne ivareta nasjonale informasjons- og veiledningsoppgaver om offentlige anskaffelser. Integrasjonen med Norsk lysingsblad (NL) mht. til økonomi bør utfases. Samarbeidet med NL mht. produksjons- og publiseringsløsning vurderes på nytt, når NLs fremtidige organisering og driftskonsept er nærmere avklart. Oppslag/søk i DOFFIN bør være gratis. Elektroniske kunngjøringer i DOFFIN bør videre være gratis for offentlige oppdragsgivere. En eventuell innføring av brukerbetaling for elektroniske kunngjøringer vil kreve lovendring. DOFFIN bør gis adgang til å kreve brukerbetaling for alle tilleggstjenester utover elektronisk kunngjøring av offentlige anskaffelser. Det skal legges til rette for at verdiøkende tjenester basert på kunngjøringsinformasjonen i DOFFIN tilbys av kommersielle aktører. DOFFIN skal videreføre dialogbaserte tjenester på nett, f. eks. i form av intelligente skjemaer og å integrere juridisk informasjon som hjelpetekster. Utviklingen av DOFFIN som informasjonssystem er nært knyttet til rollen som lovforvalter. Det er derfor naturlig å vurdere en overføring av ansvaret fra AAD til NHD på et senere tidspunkt. 2. Arbeidsgruppens mandat og sammensetting Arbeidsgruppen ble gitt følgende mandat: 3

4 Dokumentere lovens krav og eventuelle andre sentrale momenter mht. elektronisk publisering av kunngjøringer for offentlige anskaffelser i Norge. Vurdere organisatoriske forhold omkring kunngjøringer av offentlige anskaffelser. Vurdere teknologiske forhold og løsninger omkring kunngjøring av offentlige anskaffelser. Foreslå fremtidig organisering av og evt organisatorisk plassering av kunngjøringsbasen for offentlige anskaffelser, DOFFIN. Utarbeide rapport med anbefaling om fremtidig organisering av database for informasjon om offentlige innkjøp i Norge. Arbeidsgruppen har bestått av: Anne-Mette Ringdal, AAD (leder) Thorvald Wettestad, AAD Helga Strømme, Ft Per Mjelva, Ft John Barstad, Ft Johan Henrik Bjørge, NHD Ingunn R. Sørlie, Pharos AS (sekretær) Arbeidsgruppen har avholdt åtte møter, det første 28. april og det siste 25. september Som et ledd i gruppens arbeid har det vært utført to selvstendige undersøkelser knyttet til DOFFINs brukere: Eń rettet mot brukerne av de elektroniske kunngjøringsskjemaene og én for å få frem behov og ønsker fra databasens primærbrukerne, leverandørene. Den første var en brukervennlighetstest utført av NetLife Research AS på oppdrag fra AAD og den andre var en nettbasert spørreundersøkelse, som NHD og Statens forvaltningstjeneste stod bak, se vedlegg: Brukervennlighetstest og Spørreundersøkelse Innledning Tittelen på rapporten Privat tjenesteyter eller offentlig forvaltningsorgan?. Utredning om den fremtidig organiseringen av det nasjonale informasjonssystemet for kunngjøringer om offentlige innkjøp, henspiller på de store endringene som har skjedd de siste år i og utenfor DOFFIN. Disse endringene er årsaken til at AAD fant behov for å foreta en utredning av DOFFIN s fremtid. I den forbindelse er det viktig å ha i mente at DOFFIN ivaretar flere viktige oppgaver, herunder: Forpliktelser i forhold til EU s regleverk om offentlige anskaffelser. Formidler av endringer i lov og regelverk. Bistå med å sette det politiske fokus på offentlige innkjøp. Utprøve nye teknologiske muligheter. Øke modenhet hos brukere mht. til elektroniske tjenester. 4

5 En rekke forhold ved DOFFIN har konsekvenser for dens moderorganisasjon, NL og vice versa. NLs fremtid har vært vurdert av en annen arbeidsgruppe og resultert i utredningen: Fra kirkebakken til Internett. De to utredningene anbefales videre behandlet i fellesskap. Dagens DOFFIN må forstås ut i fra oppveksten i moderorganisasjonen NL. Med digitaliseringen av publiseringsprosessen for trykking av NL kom muligheten for å samle kunngjøringene i en databasestruktur. Dermed kunne NL tilby Internettbaserte søkemuligheter for nye og historiske kunngjøringer. I utgangspunktet er altså dagens DOFFIN et biprodukt av arbeidet med å publisere kunngjøringer i papirutgaven av NL. I dag kan hele produksjonsprosessen mht. til kunngjøringene foregå elektronisk. Dette inkluderer innsending av elektroniske kunngjøringsskjemaer. DOFFIN, Database for offentlige innkjøp, har dermed utviklet seg fra et enkeltstående tjenestetilbud til et nasjonalt informasjonssystem for kunngjøringer om offentlige innkjøp. Et slikt informasjonssystem begrenser seg ikke til selve databasen og de oppgaver som følger av drift og utvikling av denne, den forutsetter en rekke utfordrende funksjoner og roller som må ivaretas for å nå de mål som til en hver tid har blitt satt og settes for DOFFIN. Informasjonssystemet DOFFIN Databasen: -drift -utvikling Oppgaver, funksjoner og roller 2.2. Målsettinger for DOFFIN 1. Informasjonssystemet DOFFIN skal være et sentralt virkemiddel for å realisere lov om offentlige innkjøps intensjon: Effektivisere innkjøp og innkjøpsprosessen i det offentlige ved å få flere og bedre tilbud fra leverandørene. 2. Det må tilbys brukervennlige, teknologisk nøytrale og kontinuerlige oppdaterte informasjons- og publiseringstjenester, søkeverktøy osv. både for dem som kunngjør og overfor potensielle leverandører. 5

6 3. For at informasjonssystemet skal fungere må regelverksendringer og prosedyrekrav nasjonalt og internasjonalt fanges opp og implementeres. 4. DOFFIN skal legge til rette for videreutnyttelse av kunngjøringsinnholdet av kommersielle aktører - for å øke tilbudet av kunngjøringstjenester og stimulere informasjonsmarkedet. Det er generelt viktig at informasjonssystemet vurderes i forhold til fremveksten av andre systemer som det kan være naturlig å koordinere i forhold til fremover, f. eks. i forbindelse med utviklingen av e-handel og offentlig engasjement i dette. Det er også viktig at informasjonssystemet organiseres slik at det ligger til rette for å kontrollere kvalitet og brukertilfredshet. Mellom formalisert informasjon som formidles ved bruk av informasjonssystemet og personlig veiledning, f. eks. per telefon eller via spørsmål på Internett, er grensen ikke skarp. Det er likevel naturlig å skille mellom informasjon og veiledning som gjelder bruk av systemet og juridiske vurderinger overfor enkeltbrukere. Det forhindrer ikke at juridisk informasjon og veiledning mht. offentlige innkjøp organisatorisk kan knyttes til informasjonssystemet. 3. DOFFINs fremvekst 3.1. DOFFIN og Program for statlige innkjøp DOFFIN var et resultat av et prosjekt under Program for statlige innkjøp Allerede i 1996 var den norske søkbare DOFFIN-databasen et tilbud på lysingsbladets web-sider. Programmets formål var å iverksette tiltak som kan bidra til å effektivisere og profesjonalisere den statlige innkjøpsvirksomheten, samt bidra til at staten fremstår med en enhetlig innkjøpspolitikk. Deltakere i programmet var AAD, NHD, MD, Statskonsult (SK) og Statens forvaltningstjeneste (Ft). Bakgrunnen for Program for statlige innkjøp var gjennomføringen av EØSavtalen og utnyttelsen av dens muligheter. Programmets fire nøkkelord var effektivisering og profesjonalisering av offentlige innkjøp, aktiv leverandørutvikling og nødvendig hensyn til miljøpåvirkning. Programmet hadde en todelt oppgave: Å tilrettelegge for å utnytte det offentliges markedsmakt til å oppnå lavere pris og høyere kvalitet med lavere ressursbruk, og samtidig utvikle en bevisst holdning til hele innkjøpsprosessen for å skape et mer konkurransedyktig næringsliv i det nasjonale og internasjonale markedet. DOFFIN-prosjektets mandat var å lage elektroniske løsninger for innsamling/publisering av offentlig innkjøpsinformasjon og formidle denne til næringslivet. Videre skulle det utvikles nye samarbeidsformer på kjøpersiden, legges grunnlag for praktisk innkjøpssamarbeid mellom forvaltningsnivåene og mellom NL og EUs Publication Office (OPOCE). I 6

7 DOFFIN-utredningen var det deltakere fra de samme institusjonene som i Program for statlige innkjøp, unntatt MD. Et brukerpanel med 22 representanter for næringslivet, kommunalforvaltningen og statlige organer bidro med definisjon av brukerbehov Best in EU Elektronisk kunngjøring av offentlige innkjøp i Norge er en suksesshistorie. Norge har inntatt plassen som Best in EU, dette i følge uttalelse fra EUs Publication Office på talerstolen i e-handelsmøtet i IDA-programmet i Brussel i april NL er autorisert esender OJS for innsamling og videresending av alle norske kunngjøringer til EUs Publication Office (TED-databasen). NL var initiativtaker overfor Publication Office for å få formalisert esender-ordningen. Fra Norge sendes alle kunngjøringer elektronisk. Til sammen utgjør norske og svenske elektroniske kunngjøringer ca. 50 prosent av alle elektroniske kunngjøringer i EU. For øvrig sendes bare èn av ti kunngjøringer elektronisk direkte til TED. Resten sendes på faks. Det kan neppe herske tvil om at den koordinerte administrasjon av kunngjøringer med NL som National Entry Point er hovedforklaringen på at Norge i dag ligger langt fremme Innkjøpsbilaget og nyhetsavisen Det ukentlige EØS-bilaget, nå Lysingsbladets innkjøpsbilag, har siden 1994 kommet ut hver fredag, unntatt jul og påske. Innkjøpsbilaget inneholder en nyhetsavis og opptrykk av ukens norske innkjøpskunngjøringer. Fra juli 1996 ble Innkjøpsbilaget og nyhetsavisen også publisert på NLs hjemmeside. Inntil mai/juni 2003 ble også en summarisk oversikt over ukens TED-kunngjøringer trykket i Innkjøpsbilaget, men dette ble sløyfet av økonomiske grunner i Den betalte søketjenesten i TED opprettholdes. Fredagsnummeret med Innkjøpsbilaget har ca 1500 ukeabonnementer i tillegg til alle som leser Innkjøpsbilaget under sitt ordinære abonnement. I tillegg kommer Internettleserne. Mange ser Innkjøpsbilagets nyhetsavis som et viktig bidrag til næringslivets interesse og engasjement innen offentlige innkjøp. Redaksjonen legger stor vekt på å kvalitetssikre innholdet som publiseres for å fylle kravet til pålitelighet som må prege et levende offentlig publiseringsorgan. Stoffet presenteres i form av redaksjonens egne intervjuer med fagfolk, autoriteter og politikere i departementer, staten og kommunalforvaltningen og næringslivet i Norge og i noen grad i EU/EØS-landene. Ellers presenteres og oppsummeres nasjonale og internasjonale utredninger, høringer, publiserte erfaringer, kursinvitasjoner osv. Stofftilfanget er stort. Bare unntaksvis gir redaksjonen direkte uttrykk for egne meninger. Heller ikke trykkes debattinnlegg og leserbrev. I tillegg til lesere av papirutgaven og på Internett holdes media løpende informert om innholdet gjennom en ukentlig pressemelding om det viktigste innholdet. Større aviser bruker vanligvis pressemeldingen og nyhetsavisen til egne artikler, de mindre klipper med kildeangivelse. Alle nummer er 7

8 dessuten lagret som informasjonsbank i en egen søkbar database på hjemmesiden fordi innholdet har interesse i lang tid Hjemmesiden NLs hjemmeside, ble tatt i bruk i 1996 som en felles side for alle deler av NL, men har hovedsakelig vært viet offentlige innkjøp. Via hjemmesiden tilbys nå tilgang til samtlige kunngjøringer som publiseres av NL, med marginale unntak. NL er således etablert som en samlet Internettportal for alle offentlige kunngjøringer i Norge, men det er uklart om denne posisjonen kan opprettholdes når/dersom Brønnøysund ikke lenger skal betale for kunngjøringene i papirutgaven av NL. Lysingsbladet har kjøpt seg ytterligere tolv domenenavn for å sikre seg rettigheten til navnene, bl. a. norsk.lysningsblad.no, lysingsbladet.no og doffin.no. Alle tolv er aktive og fører til NLs hjemmeside Veiledningstjenesten Ft og Nor-Trykk har vært etablert som en rådgivningsinstans, både overfor dem som skal kunngjøre (bruk av regelverk, CPV-koder og skjemautfylling) og overfor leverandører. Disse henvendelsene gjelder både tekniske og enklere juridiske spørsmål. De fleste av disse henvendelsene kommer per telefon, men andelen e-postmeldinger er stigende. Denne førstelinjetjenesten tar mellom og henvendelser per år (i Narvik-ekspedisjonen og i Oslo-redaksjonen). Det henvises til andre aktører i det offentlige og det private for ytterligere rådgivning ved behov. Dette dreier seg om mindre enn 20 prosent av henvendelsene. Arbeidsgruppen vil peke på at i henhold til de erfaringer som er gjort, krever ofte henvendelsene relativt grundige kunnskaper om anskaffelsesregelverket og eksternt informasjonsapparat. Det vil derfor være fornuftig å vurdere, i forbindelse med en fremtidige DOFFIN-organiseringen, om det kompetansemiljøet som er opparbeidet i Narvik kan involveres Forholdet til EU og TED-basen Et sammendrag av EUs TED-database har vært publisert i NLs Innkjøpsbilag (EØS-bilaget) siden 1994 iht. betalt lisensavtale med EUs Publication Office (nå ca kr/år). Søkehjelp i TED-databasen ble etablert som en betalt brukertjeneste i NL samtidig. Fra juli 1996 ble også ukens TED-sammendrag lagt på web-siden i en søkbar fil-database med begrenset lagringstid. Bakgrunnen for etablering av denne tjenesten var at søking i TED-databasen via Internett var vanskelig. Til tross for flere omlegginger i TED siden den gang, oppfattes søking i TED som komplisert. Tjenestetilbudet eksisterer derfor fortsatt. Som første i Europa fikk NL i 1997 tillatelse fra Publication Office til å erstatte sendinger på faks med daglige elektroniske sendinger under forutsetning av avtalt kvalitetskontroll før og under sending. For dette arbeidet, som avlastet Publication Office, fikk NL godtgjørelse per kunngjøring fordi det var en frivillig ordning utført uten nasjonalt pålegg gjennom regelverk. Godtgjørelsen opphørte derfor i 1998 da NHD i brev ba 8

9 innkjøpende enheter om å sende alle kunngjøringer via NL til TED. Dette sikret at DOFFIN-databasen ble komplett. EUs kunngjøringskjemaer ble utviklet i EUs arbeidsgruppe MD12, en av 12 standardiseringsgrupper, Message Development Groups, for europeiske standarder innen handel. Skjemaene ble ferdigstillet i MD12 hadde deltakere fra alle EU/EØS-land og brukte tre år på design og innhold tilpasset alle landenes regelverk. Statskjøp, senere også NL, deltok i MD12 sammen med NHD. Disse skjemaene inngår som vedlegg i EUs direktiver fra 1.mai Norske kunngjøringsskjemaer og -rutiner Kunngjøringsskjemaer over terskelverdiene har vært i bruk i Norge siden Statskjøp deltok i 1994/95 på vegne av NHD i europeisk kartlegging av nasjonale papirbaserte skjemaer i Europa som et første trinn for å lage omforente skjemaer. EU-skjemaene var utarbeidet og oversatt til alle EU-språk som en del av EUs SIMAP-prosjekt. Skjemaer og systemer ble tilpasset til bruk for NL av Nor-Trykk/FUNN, herunder også integrering av oversetterrutinen. Kunngjøringsskjemaer under terskelverdiene ble fra 2003 felles for kjøp over og under terskelverdiene. Hensikten var å tilby like skjemaer for alle typer innkjøpskunngjøringer. Skjemaene erstattet det enkle Excel-skjemaet som ble laget for NL av Nor-Trykk/FUNN i 2001 da kunngjøringsplikt over ble innført. Mange oppfatter de nye skjemaene som unødvendig omfattende og kompliserte for svært mange kjøp under EØS-tersklene. Dette er tatt opp i NHDs prosjekt for gjennomgang av dokumentasjonskrav og fører sannsynligvis til forenklinger. 4. Dagens DOFFIN 4.1. Ansvarsforhold Det er AAD ved Ft som har ansvaret for DOFFIN. Ft har også ansvaret for NL, og DOFFIN fremstår nå som en integrert del av drift og utvikling av NL. AAD har tatt ansvar for DOFFIN som ansvarlig for NL og pga. sin rolle som pådriver for effektive løsninger i offentlig sektor. Enkelte oppgaver og deler av oppgaver som Ft har ansvaret for er konkurranseutsatt. Informasjon og veiledning om gjeldende utlysingsrutiner og regelverk har bl.a. Nor- Trykk ansvaret for etter gjeldende kontrakt. Som det framgår av utredningen om NL er det tett sammenheng mellom DOFFIN-funksjoner og NL. NL-utredningen tar ikke stilling til om DOFFIN-funksjonene fortsatt skal ha samme organisatoriske forankring som NL. Den foreslår NL som elektronisk publiseringssted og åpner for at en ny NL-organisasjon skal kunne ta en rolle mht. til administrasjon, drift og utvikling for enkelte kunngjøringstyper, eventuelt også for DOFFIN. Samorganiseringen av NL og DOFFIN har ikke gjort det naturlig å skille mellom inntekter knyttet til kunngjøringer om offentlige innkjøp og andre 9

10 inntekter. I forslaget til et reorganisert NL legges det opp til at inntektene i utgangspunktet skal følge de kunngjøringer som skaper dem og at man evt. fordeler utgiftene mht. publiseringen mellom kunngjøringstypene. DOFFIN har gjennomgått store endringer. Nasjonalt og internasjonalt regelverk har stått for de mest imperative krav, men brukerkrav og økt modenhet mht. Internett har også bidratt til utvikling. NHD har som forvalter av Lov om offentlige innkjøp spilt en avgjørende rolle for legaliteten av DOFFIN. Lov om offentlige innkjøp som trådte i kraft 1. juli 2001, gjorde DOFFIN til lovfestet, obligatorisk kunngjøringssted både for EØS-kunngjøringer og nasjonale kunngjøringer. DOFFIN har utviklet seg til å bli det sentrale virkemiddelet for regelforvalteren mht. organisering og måloppnåelse knyttet til offentlige innkjøp. Situasjonen mht. til rådgivning og informasjon om offentlige innkjøp er et område der både AAD og NHD har et ansvar. Mange aktiviteter er tonet ned. Statskjøp og Kommunalbankens rådgivningstjeneste er nedlagt. Innkjøpsprogrammet er ikke videreført i AAD. NHD har revidert veiledningen om offentlige innkjøp etter endringer, sist i NL har et stykke på vei møtt behovet for veiledning på telefon og hjemmeside, men det er stor etterspørsel etter en mer omfattende veiledningstjeneste - eventuelt også en som i noen grad kan besvare mer kompliserte spørsmål av juridisk art. NL og DOFFIN har derfor, på statlig side, langt på vei blitt alene om å tilby gratis rådgivning og informasjon om offentlige innkjøp. DOFFIN har også tatt ansvar for alle utviklingstiltak initiert fra EU-kommisjonen, Publication Office og NHD Viktige rammebetingelser for DOFFIN I beskrivelsen av rammebetingelser for DOFFIN har arbeidsgruppen inkludert gjeldende rammebetingelser - og i stor grad også bygget på forutsetninger som fremkommer i utredningen om NL. Der rammebetingelsene ikke er vedtatt eller enstemmig vedtatt gjør vi oppmerksom på dette. Videre er det i praksis vanskelig å skille klart mellom ulike rammebetingelser, de virker alle inn på hverandre. Økonomiske rammebetingelser kan f. eks. være nedfelt som en juridisk rammebetingelse. I gjennomgangen av rammebetingelser har vi også inkludert forhistoriene i den grad dette forklarer dagens situasjon og belyser de problemstillinger som nå er sentrale Juridiske rammebetingelser De juridiske rammebetingelser som angår DOFFIN er hjemlet i Lov om offentlige anskaffelser. Loven og tilhørende forskrifter har som formål å bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og 10

11 likebehandling. Den nasjonale lovgivningen speiler de forpliktelser Norge har mht. EØS-avtalen og andre internasjonale forpliktelser. Det internasjonale lovverket krever ikke opprettelsen av et samlet nasjonalt system for å ivareta den enkelte offentlige virksomhets forpliktelser i forbindelse med offentlige innkjøp. Å kunngjøre iht. lov om offentlige anskaffelser er primært et ansvar som hviler på den enkelte offentlige virksomhet. Alternativet var derfor å la hver enkelt virksomhet oversende sine kunngjøringer direkte til TED, slik EØS-avtalen krever. Med NL og DOFFIN allerede etablert ble disse vurdert som effektive for å samle funksjoner for informasjon, veiledning og skjemautforming osv., det fantes et allerede etablert kompetansemiljø. Norge innførte imidlertid lavere terskler for når kravene om offentlige kunngjøringer skulle slå inn og har senere også oppmuntret til å kunngjøre når det iht. lov og forskrift ikke er påkrevd. Begrunnelsen for slike særnorske kunngjøringskrav var, og er, at små og mellomstore bedrifter skal øke sine muligheter for å levere til offentlige virksomheter. I det nasjonale regelverket som trådte kraft 1. juli 2001 fikk DOFFIN en sentral rolle som obligatorisk kunngjøringssted. I forskriften refereres det til Database for offentlige anskaffelser som obligatorisk kunngjøringssted for offentlige anskaffelser også over terskelverdiene. I den samme forskriften åpnes det for at elektroniske kunngjøringer i DOFFIN skal være gratis for kunngjører. Loven nedfeller altså en viktig økonomisk rammebetingelse for DOFFIN. Dersom forslagene i NLutredningen blir tatt til følge må forskriften som gir rett til gratis kunngjøring i DOFFIN endres. NL-utredningen holder fast på - og innskjerper - det til nå rådende prinsipp for kunngjøringer om offentlige innkjøp, nemlig at det er kunngjører som skal betale for kunngjøringen. Tilbudet om gratis elektronisk kunngjøring er avhengig av overføring av midler fra andre deler av NLs virksomhet. Dette er nå ikke lenger gjennomførbart grunnet bortfall av inntekter fra Brønnøysund og eventuelt også overgang til kun å publisere NL elektronisk (som også i forhold til tidligere vil gi et inntektsbortfall). Arbeidet med kunngjøringene, utover selve publiseringen, har til nå både vært underkommunisert og undervurdert. På bakgrunn av tidligere og nåværende lovgivning om offentlige innkjøp har altså DOFFIN vokst frem. Per i dag omfatter DOFFIN fire kunngjøringstyper: 1. EØS-kunngjøringer Iht. EØS-avtalens krav ville det vært tilstrekkelig at hver enkelt oppdragsgiver sørget for kunngjøringen i Official Journal. Den nasjonale lovgivningen tilsier imidlertid at norske kunngjørere skal gå via DOFFIN. Begrunnelsen for å innføre kunngjøringsplikten var å gi leverandører lett 11

12 tilgang til kunngjøringer og å effektivisere det offentliges forpliktelse mht. kunngjøringene, og motivasjonen for dette igjen var særlig kravet om at kunngjøringene måtte foreligge på et av to EU-språk (dansk eller engelsk). Dersom Norge hadde vært medlem av EU ville kunngjøringene kunne blitt mottatt på norsk og det ville vært betydelig lettere for hver enkelt kunngjører og leverandør å forholde seg direkte til Official Journal. De juridiske rammebetingelsene er formelt sett nasjonalt bestemt og dermed mulig/lettere å endre. Dagens ordning med nasjonal database bunner egentlig ikke i EØS-lovgivning, men i et nasjonalt lovverk som har sin bakgrunn i tjenesteutvikling som skal støtte offentlig sektors effektivitet og ikke minst norsk næringslivs behov for tilgang til kunngjøringsinformasjon. Å søke i TED-basen, på et språk som ikke er morsmålet, vil med rimelighet kunne oppfattes som en hemsko. Slike søketjenester blir også tilbudt i det norske markedet, utenfor NL. 2. Nasjonalt bestemte kunngjøringsplikter Norge har videre egne nasjonale regler for kunngjøringsplikt. Terskelverdiene for disse er lavere enn for EØS-kunngjøringene. Dette er hjemlet i det nasjonale regelverket for offentlige innkjøp. Det er vanskelig å tenke seg nasjonale kunngjøringsforpliktelser som ikke blir fulgt opp av et egnet system for publisering av disse kunngjøringene. DOFFINorganisasjonen fyller i dag funksjoner for å få inn kunngjøringene og for å få dem tilgjengeliggjort. For dette finnes det ikke noe alternativt system, slik som for EØS-kunngjøringer, verken for in-put-siden eller out-put-siden. 3. WTO/GPA Kravene som stilles til å kunngjøre iht. WTO/GPA, samt andre frihandelsavtaler, tilfredsstilles ved å fylle ut de ordinære kunngjøringsskjemaene som skal oversendes TED. De fleste statlige innkjøp omfattes av WTO/GPA-avtalen (World Trade Organization/ Government Procurement Agreement). Avtalen avløste GATT-avtalen og ble samtidig gjort gjeldende for de fleste statsinstitusjoner. Det innebærer at disse må kunngjøre sine innkjøp over bestemte terskelverdier, både i DOFFIN og TED. Terskelverdiene i GPA avviker noe fra EØS-avtalen, men ikke mer enn at det har vært mulig for NHD å lage felles terskelverdier og regler for alle norske offentlige innkjøp. De norske forskriftene dekker således både EØS-avtalen og GPA-avtalen uten at ulikhetene kan leses ut av forskriftsteksten. Den enkelte kunngjøring som følger regelverket, tilfredsstiller begge avtaler. Der det ene regelverket stiller strengere krav enn det andre, blir alle kjøp kunngjort etter de strengeste kravene. Den som kunngjør må vite om egen virksomhet omfattes av WTO-avtalen eller ikke. Kunngjøringsskjemaet skal avkrysses med ja/nei til GPA. Den enkelte statlige innkjøper trenger derfor ikke kunnskaper om GPA-reglene, men skal bare følge de norske forskriftene. Indirekte skaper WTO/GPAkunngjøringene et betydelig behov for informasjon og rådgivning, det er stor 12

13 usikkerhet blant dem som skal kunngjøre om og hvordan man oppfyller sine eventuelle forpliktelser. 4. Frivillige kunngjøringer Regelverket unntar visse kontrakter fra kunngjøringsplikten i DOFFIN og TED. I tråd med målsetning om størst mulig åpenhet og konkurranse om offentlige kontrakter, oppfordres likevel offentlige etater og virksomheter til å kunngjøre kontrakter i DOFFIN. Volumet på frivillige kunngjøringer representerer i dag en forholdsvis liten andel av det totale antall kunngjøringer, men antas å øke ettersom oppdragsgivere i økende grad ser fordelene ved økt konkurranse om kontrakter. Frivillige kunngjøringer kan også sendes til TED for kunngjøring der Økonomiske rammebetingelser I dag er NL og DOFFIN integrert mht. økonomi. Inntekter knyttet til kunngjøringene for offentlige innkjøp utgjør anslagsvis to millioner kroner. Den totale inntektssummen for annonseinntekter er drøye 10 millioner kroner (ekskl. kunngjøringer fra foretaksregisteret). Utgifter til vedlikehold og utvikling av kunngjøringsskjemaer, databasen og andre utviklingstiltak skjer også over NLs budsjett. Dette utgjør ca. tre millioner kroner. Dette tallet er unormalt høyt pga. de store utviklingskostnadene for de nye elektroniske skjemaene. I fjor ble ca. 22 millioner av NLs inntekter tilbakeført til statskassen. Dette er restbeløpet når utgifter trekkes fra inntektene av annonsene og inntektene fra Brønnøysund (som altså vil falle bort fra 31. desember 2004). Arbeidsgruppen har konkludert med at de nye økonomiske betingelsene for NL verken gir grunnlag for drift og utvikling av NL eller drift og utvikling av DOFFIN. Dette gjelder uavhengig av om man ser DOFFIN i sammenheng med NL eller som en selvstendig tjeneste. Dette skyldes både bortfallet av inntekter fra Brønnøysund og reduserte inntekter fordi elektroniske kunngjøringer er gratis. I kapittelet om fremtidig organisering av DOFFIN presenterer derfor arbeidsgruppen sentrale elementer for en ny prisingsmodell. I årsverk regner vi med at NL inkludert DOFFIN-oppgaver tar ca. 20 årsverk (15 heltidsstillinger og 5 i administrasjon og trykkeri). Det anslås at DOFFIN-oppgavene tar ca. halvparten av årsverkene og en mindre del av administrasjon og trykkeri, ca. 9 stillinger totalt. Det er videre ca. 1 årsverk i Ft som arbeider dedikert med DOFFIN og offentlige innkjøp, inkludert Innkjøpsbilaget/Nyhetsavisen. Ft har benyttet seg av to år av den 5 års prolongeringstiden som gjeldende kontrakt åpnet for, og kontrakten gjelder nå frem til 31. desember Det er ikke mulig med ytterligere forlengelse. 13

14 4.3.Teknologiske rammebetingelser Teknologiske rammebetingelser blir lett avfeid som virkemiddel uten selvstendig dynamikk. DOFFIN har utviklet seg slik at den ikke bare er et tjenestetilbud knyttet til publisering av kunngjøringer, men et obligatorisk system for kunngjøringer basert på lover og forskrifter. I et samspill mellom brukerbehov, nye teknologiske muligheter og tilbud om mer effektiv kommunikasjon til EU har DOFFIN utviklet seg fra en database til et informasjonssystem. Denne gjennomgangen av teknologiske rammebetingelser skal sette søkelys på de forhold ved dagens løsning som eventuelt må tas hensyn til i vurderingen av fremtidig organisasjonsmodell. Arbeidsgruppen er klar over at vurderingene på dette punkt i og for seg ikke gjelder teknologianvendelsene, men de kostnader en omlegging av dagens system vil føre med seg. Arbeidsgruppen har identifisert fire sentrale problemstillinger i den forbindelse: Eiendomsretten til kildekoden. Graden av integrasjon med NLs produksjonssystem. Trykkesystem versus et informasjonssystem/publiseringssystem. Rollen/funksjonene knyttet til esender. 1. Eiendomsretten til kildekoden Nor-Trykk har eiendomsretten til kildekoden for utviklet skjemaportalløsning. Siden kontrakten gir staten brukerrettighet, kan systemet uten lisensavgifter eller andre godtgjørelser flyttes med til en evt. ny driftsoperatør. Skjemasystemet med valideringstester er dessuten meget kostbart å utvikle, og det er ikke ventet større endringer i skjemaene de nærmeste årene. Det kan derfor være et økonomisk interessant alternativ for en DOFFIN-organisasjon bare å inngå vedlikeholdsavtale, eventuelt inkludere enklere videreutvikling med Nor-Trykk. Før en eventuell ny anbudskonkurranse om drifts- og vedlikeholdsoppgaver for kunngjøringssystemet, bør staten likevel vurdere om det kan være formålstjenlig å erverve full eiendomsrett til kildekoden fra Nor-Trykk. Her vil imidlertid forhandlingssituasjonen kunne være forskjellig enten man vil kjøpe ut retten til å videreutvikle programvaren kun for eget formål, eller med alle rettigheter til videre utvikling og salg for andre formål. 2. Graden av integrasjon med Lysingsbladets produksjonssystem I følge systemskissen fra Ft og Nor-Trykk, i annex 3 deles produksjonssystemet i tre: Innstrøm Produksjon, bearbeiding og publisering Utstrøm Innstrømssiden er DOFFIN-spesifikk fordi det dreier seg om et stort online dialogsystem med valideringstester. Nor-Trykk har betydelig spesialkompetanse mht. håndteringen av skjemaene, kundekontakt mv. 14

15 Hoveddelen av produksjonssystemet: Produksjon, bearbeiding og publisering har noen DOFFIN-spesifikke funksjoner. For øvrig er det et betydelig overlapp mellom NL og DOFFIN. Arbeidsgruppen har ikke gått inn på eventuell avhengighet mellom NL og DOFFIN, eller hvordan og med hvilke kostnader man kan etablere et selvstendig DOFFIN. Arbeidsgruppen antar at man bør gå vesentlig dypere inn på disse spørsmålene dersom man beslutter å gå over til et elektronisk NL, eller vil fristille DOFFIN. Utstrømsiden er også DOFFIN-spesifikk slik den fremstår her, selv om søkemulighetene er blitt utvidet til å omfatte flere kunngjøringer enn offentlige innkjøp. Sending til TED-databasen er også en del av utstrømmen. 3. Trykkesystem versus et informasjonssystem/publiseringssystem Under utredningen av Norsk lysingsblad er det ikke tatt frem tilstrekkelig underlag for å vurdere den kostnadsmessige situasjonen der NL kun utgis elektronisk. Men det er antatt betydelige kostnadsreduksjoner ved en slik omlegging. Arbeidsgruppen ser ikke bort i fra at det fortsatt vil være en gevinst ved å produsere kunngjøringene om offentlige innkjøp sammen med andre offentlige kunngjøringer. Også her er det nødvendig med en gjennomgang som oppfølging av eventuelt vedtak om å gå over til å publisere NL elektronisk. 4. esender Oppgaven som esender innebærer både tilrettelegging for og selve den elektroniske oversendelsen til Official Journal og TED. I denne prosessen inngår også kvalitetskontroll på et så avansert og sikkert nivå at kunngjøringene fra Norge legges direkte inn i TED. Norge kan tilby dette fordi det er bestemt at alle EØS-kunngjøringer fra Norge skal sendes til DOFFIN. Deretter tar myndighetene ansvar for å oversende dem til Official Journal. Uansett den rollen som Official Journal kaller esender, og som altså består av funksjoner ut over selve oversendelsen, må DOFFIN iht. gjeldende regelverk stå for oversendelsen til TED. Dette er en oppgave staten har tatt på seg på vegne av alle norske offentlige eller halvoffentlige virksomheter. I dag utfører Nor-Tykk som driftsoperatør esender-funksjonen for NL/Ft, som igjen har avtale med EU s Publication Office om elektronisk oversending av kunngjøringer til TED. 5. Fremtidig organisering av DOFFIN Dette kapittelet omfatter flere aspekter ved DOFFINs fremtidige organisering: Eierskap til DOFFIN Ny organisasjonsmodell Forslag til ny prisingsmodell Roller for drift og utvikling av DOFFIN Ordninger i andre land 15

16 5.1. Eierskap til DOFFIN Arbeidsgruppen har lagt til grunn at eierskapet til DOFFIN primært bør legges til et departement. Det er imidlertid en rekke utfordringer knyttet til styringen av en så operativ og spesialisert tjeneste som DOFFIN. Rollen som bestiller og oppfølger av tjenestekvalitet krever betydelig kompetanse og ressurser. I diskusjonen om den fremtidige organiseringen av DOFFIN legger arbeidsgruppen videre til grunn at verken AAD eller NHD har underliggende enheter, eller organer, som uten videre kan gå inn i en avlastningsrolle og utføre oppgaver på vegne av departementet, f. eks. oppfølgning av kontrakt med underleverandører for drift og andre oppgaver. Denne rollene innehas i dag av Ft. Siden Ft nå skal konsentrere sin tjenesteyting mot departementene blir DOFFIN-funksjonenes tilhørighet der mindre opplagt for fremtiden. Arbeidsgruppen har foretatt en rent foreløpig vurdering av enkelte av de to departementenes underliggende organer med henblikk på egnethet eller fortrinn mht. å utføre DOFFIN-funksjoner, men uten å kunne trekke noen bestemte konklusjoner. In-put siden, bestående av (elektroniske) skjemaer og veiledning i forhold til disse overfor offentlige myndigheter, krever en unik, spesialisert kompetanse. Dersom nåværende kompetansemiljøer ikke benyttes i fremtiden, må kompetansen langt på vei bygges opp på nytt. (Det er uansett fremtidig løsning antagelig nødvendige med overgangsordninger som sikrer at nødvendig kompetanseoverføring finner sted). Arbeidsgruppen er imidlertid kommet til at for å kunne ivareta de fremtidige kravene og ambisjonene som gjenspeiles i målsettingen med DOFFIN, bør nye DOFFIN antagelig knyttes opp mot en enhet som kan håndtere et betydelig antall brukere, og ha kapasitet og økonomi til å utvikle et tilstrekkelig kompetansenivå på området innkjøp, evt. på en effektiv måte kunne administrere den daglige kontakten (kontrakten) med et miljø som skal innha slike funksjoner. Dette kan for eksempel gjøres gjennom å utnytte den kompetansen som finnes i eksisterende miljøer i Narvik. DOFFIN som verktøy for leverandørutvikling kan med fordel sees i en bredere sammenheng. Det er først og fremst NHD som har ansvar for å se DOFFIN i en slik sammenheng. Når det gjelder stabile driftsmiljøer for databaser, registre mv. er det imidlertid en rekke muligheter å velge i, både fra privat og offentlig sektor. 5.2 Ny organisasjonsmodell Arbeidsgruppen har vurdert fire ulike hovedmodeller for organisering av DOFFIN: 1. DOFFIN samorganisert med et NL - i grove trekk dagens modell. 2. DOFFIN samorganisert med et NL som kun utgis elektronisk og der finansieringen av de to systemene skilles fra hverandre. 3. DOFFIN som selvstendig virksomhet. 16

17 4. DOFFIN som selvstendig virksomhet koplet til andre initiativ eller virksomheter enn NL (ehandel, markedsplass mv.). Etter en helhetlig vurdering samlet arbeidsgruppen seg om modell 3, samtidig som den slo fast at man på kort sikt så for seg at DOFFIN organisatorisk skulle sees i sammenheng med et reorganisert og eventuelt elektronisk NL. Den videre diskusjon og oppgaveidentifisering tar derfor utgangspunkt i at DOFFIN skal kunne fungere som et frittstående publiserings- og informasjonssystem Forslag til ny prisingsmodell Arbeidsgruppen konkluderte i sin gjennomgang av økonomiske rammebetingelser for DOFFIN at det ikke er økonomisk grunnlag for økt drift og utvikling av DOFFIN innenfor dagens modell, og foreslår i stedet sentrale elementer i en ny prisingsmodell. Disse elementene tar i stor grad utgangspunkt i prinsipielle overveininger omkring prising av offentlig informasjon og tjenester: 1. Arbeidsgruppen mener at elektronisk kunngjøring bør være gratis, som nå. En endring av dette prinsippet vil kreve lovendring. 2. Søking i databasen og veiledning i forbindelse med søking bør også fortsatt være gratis. 3. Kunngjøringsinnholdet i DOFFIN og andre tjenester skal tilbys kommersielle aktører på en måte som sikrer bred spredning av kunngjøringsinformasjon til næringslivet. Det antas at man kan oppnå dette og samtidig sikre et visst tilskudd til driften av DOFFIN Roller for drift og utvikling av DOFFIN Arbeidsgruppen ser følgende roller som må ivaretas for drift og utvikling av DOFFIN: Produksjon, drifts- og kontrollfunksjoner for databasen. Regelverksimplementering. Retningslinjer for videre utnyttelse av lagrede data. Styringsinformasjon og statistikk. Oppfølging av brukerundersøkelser. Kopling mellom DOFFIN og andre informasjonssystemer. Informasjons- og veiledningsoppgaver for DOFFIN. Øvrige informasjons- og veiledningsoppgaver Produksjon, drifts- og kontrollfunksjoner for databasen Eksempler på slike oppgaver er: Utarbeiding av elektroniske kunngjøringsskjemaer. Tilrettelegging av mottak av elektroniske kunngjøringer, kvalitetskontroll. Oversettelse, kvalitetskontroll. Drift av systemet databasen (med eller uten tilrettelegging for trykking). 17

18 Elektronisk oversendelse av norske EØS-kunngjøringer til Official Journal, TED. Drifts- og utviklingsoppgaver mht rollen som esender. Administrativ og teknologisk tilrettelegging av videreutnyttelse for kommersielle 3. parter. Drift av egen hjemmeside for DOFFIN integrert med formidler av informasjon (nyhetsavis). Veiledning i forbindelse med bruk av databasen. Veiledning i forbindelse med bruk av kunngjøringsskjemaene Regelverksimplementering Regelbasert veiledning og informasjon kan med ulikt ambisjonsnivå integreres i informasjonssystemet. De elektroniske skjemaene speiler nasjonale og internasjonale lover og avtalestruktur. Å operasjonalisere en eksisterende regelstruktur og implementere endringer i dette, er en krevende oppgave med høye krav til kvalitet og etterprøvbarhet. Dette peker mot at regelforvalteren, i dette tilfellet NHD, bør ha sentral rolle. Dersom man øker ambisjonsnivået til å omfatte regelveiledning direkte knyttet til utfylling av skjemaene vil behovet for en tett kopling og oppfølging fra lovforvalterens side nærmest tilsi at ansvaret overføres til regelforvalteren. Arbeidsgruppen konstaterer at brukerne av kunngjøringsskjemaene etterlyser og/eller trenger mer informasjon i forbindelse med utfylling enn det de tilbys gjennom systemet i dag. Arbeidsgruppen mener også at forpliktelsene knyttet til ansvaret for lov og regelverk grunnleggende sett er en myndighetsoppgave Retningslinjer for videre utnyttelse av lagrede data Arbeidsgruppen har gjennom forslaget til målsettinger foreslått en ny oppgave knyttet til DOFFIN: Å legge til rette for videreutnyttelse av kunngjøringsinformasjon. Hensynet til utviklingen av et kommersielt informasjonsmarked med basis i offentlig informasjon vil få økt vekt fremover. NHD har tatt en ledende rolle på dette området nå. I løpet av nær fremtid vil det etter all sannsynlighet bli vedtatt et EU-direktiv som kan påvirke nasjonal politikk på området. Arbeidsgruppen har anbefalt at DOFFIN som hovedregel ikke bør tilby verdiforøkende tjenester som konkurrerer med det private markedet man prøver å stimulere. Lisensavtalene må sikres bredest mulig spredning av kunngjørings-informasjon, se prisingsmodell ovenfor Styringsinformasjon og statistikk For å styrke mulighetene for at styringsinformasjon, statistikk og måltall kan trekkes ut av informasjonssystemet, må oppdragsgiver spesifisere sine behov og eventuelt inkludere bestillinger i kontrakten. Videreforedling bør ivaretas i ansvarlig departement eller den virksomhet som har behov for informasjon. Ansvarlig departement bør ta rolle som kontaktpunkt for tilgangen til slik informasjon for andre aktører, f. eks. næringspolitiske aktører. Dette kan 18

19 skje i form av retningslinjer som kan administreres av en operatør. Det er naturlig at slik styringsinformasjon gjøres offentlig tilgjengelig på web Oppfølging av brukerundersøkelser I kontrakten bør det ligge muligheter for oppfølging av resultater av brukerundersøkelser mv. Oppfølging kan utføres av bestiller eller den som bestiller delegerer til Kopling mellom DOFFIN og andre informasjonssystemer Målet om økt tilgjengelighet til kunngjøringsinformasjon ved utvikling av DOFFIN bør suppleres med større oppmerksomhet mot å synliggjøre DOFFIN og kunngjøringsinformasjon i andre informasjonssystemer, først og fremst Norge.no og Odin. Det er også viktig å holde kontakt med øvrige forvaltningsnivåer samt sentrale sektorsystemer. Dette er oppgaver av informasjons- og forhandlingsnatur som naturlig hører hjemme i forvaltningen. Gjerne hos den som står ansvarlig for DOFFIN. Det er også mulig å utvide ambisjonsnivået for denne oppgaven til å omfatte bransjer og næringsorganisasjoner Informasjons- og veiledningsoppgaver for DOFFIN Arbeidsgruppen ser at det er behov for å styrke veiledningen og kompetansen både overfor brukerne av kunngjøringsskjemaene og ikke minst leverandørene, ref. spørreundersøkelsen som ble gjennomført på nett i juli 2003 for å fange opp ønsker og behov. Slike veiledningsbehov gjelder f. eks. assistanse til søking, forklaringstekster og hjelp-funksjoner. Slike oppgaver bør fortsatt tilbys av dem som står ansvarlig for DOFFIN. Det tilbys i dag bistand til søking i TED og dette tilbudet bør også videreføres, selv om det også er andre tilbydere av en slik tjeneste Øvrige informasjons- og veiledningsoppgaver Alle rollene/oppgavene ovenfor har aspekter ved seg som kan kalles informasjon og veiledning. Her tar vi opp fire punkter i tillegg: Redaktørrollen for et eventuelt Innkjøpsbilag/Nyhetsavis. Redaktør for hjemmeside. Generell veiledning og informasjon om offentlige innkjøp, f. eks. i forbindelse med regelendringer. Juridisk rådgivning i enkeltsaker. Arbeidsgruppen ser at forvaltningen kan ta på seg ansvaret for redaktørrollen, både for redaksjonelt stoff og nyhetsstoff, på papir eller elektronisk. Informasjon knyttet til offentlige innkjøp formidlet i lett tilgjengelig form har vist seg å være viktig ledd for å øke innkjøperes og leverandørers kompetanse. Erfaringene med en ukentlig nyhetsavis sammen med løpende oppdatering av et nettsted, i nær kontakt med DOFFIN, er gode og bør videreføres. Dette informasjonstilfanget består primært av løpende aktuell informasjon og nyheter og er en viktig del av veiledningsinnsatsen. 19

20 Innretningen på nyhetsavisen må vurderes i sammenheng med DOFFIN og de utfordringer alle typer brukere har i denne sammenheng. Arbeidsgruppen anbefaler at den generelle veiledningsinnsatsen styrkes. Det er i dag et vakuum mht. informasjon og veiledning om offentlige innkjøp. DOFFIN står nærmest til å få alle typer henvendelser om offentlige innkjøp - noe som klart vil belaste organisasjonen og bidra til et dårlig inntrykk av den, dersom man verken har muligheter for å svare og ikke noen å vise til. Alternativt må veiledningsressursene til DOFFIN utvides utover informasjonstilbudet knyttet til selve systemet Ordninger i andre land Norge har etablert ett offentlig tjeneste- og informasjonssystem, DOFFIN. En viktig begrunnelse for denne etableringen var at norsk ikke er et EUspråk og at man dermed verken kunne utferdige kunngjøringer eller søke på sitt morsmål i TED. Andre land har normalt ikke etablert denne type støtte til den enkelte kunngjører. Det er likevel tegn til økt ønske om å etablere egne, nasjonale baser for kunngjøringer under EØS-terskelverdier. For mer informasjon om andre lands ordninger, se annex Konklusjoner og anbefalinger Arbeidsgruppen har samlet seg om følgende konklusjoner og anbefalinger: DOFFIN bør organiseres med sikte på å bli et selvstendig, nasjonalt informasjonssystem for kunngjøringer om offentlige innkjøp, samt etter behov kunne ivareta nasjonale informasjons- og veiledningsoppgaver om offentlige anskaffelser. Integrasjonen med Norsk lysingsblad (NL) mht. til økonomi bør utfases. Samarbeidet med NL mht. produksjons- og publiseringsløsning vurderes på nytt når NLs fremtidige organisering og driftskonsept er nærmere avklart. Oppslag/søk i DOFFIN bør være gratis. Elektroniske kunngjøringer i DOFFIN bør videre være gratis for offentlige oppdragsgivere. En eventuell innføring av brukerbetaling for elektroniske kunngjøringer vil kreve lovendring. DOFFIN bør gis adgang til å kreve brukerbetaling for alle tilleggstjenester utover elektronisk kunngjøring av offentlige anskaffelser. Det skal legges til rette for at verdiøkende tjenester basert på kunngjøringsinformasjonen i DOFFIN kan tilbys av kommersielle aktører mot betaling. DOFFIN skal videreføre dialogbaserte tjenester på nett, f. eks. i form av intelligente skjemaer, og integrere juridisk basert informasjon som hjelpetekster. Utviklingen av DOFFIN som informasjonssystem er nært knyttet til rollen som lovforvalter. Det kan derfor være naturlig å vurdere en overføring av ansvaret fra AAD til NHD på et senere tidspunkt. 20

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Innføring av obligatorisk, elektronisk faktura i staten ( AGFA-rapport av 25 mars 2008)

Innføring av obligatorisk, elektronisk faktura i staten ( AGFA-rapport av 25 mars 2008) Innføring av obligatorisk, elektronisk faktura i staten ( AGFA-rapport av 25 mars 2008) Rapportens anbefalinger Eforum i Standard Norge, 18 sep 08 - Knut Øyvind Granli Mandat Arbeidsgruppen skal vurdere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Intern korrespondanse Saksnr.: 201302545-6 Saksbehandler: BJOL Emnekode: ESARK-100 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådsleder Dato: 26. februar

Detaljer

FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN HØRINGSUTTALELSE

FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN HØRINGSUTTALELSE TOLL- O G A V G I F T S D I R E K T O R A T E T Innk r e v i n g - o g r e g n s k a p s a v d e li n g e n V å r d a t o V å r r e f e r a n s e A r k i v n u m m e r 30.09. 0 8 2008/01717 1 7 4 S a k

Detaljer

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter»

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» «Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» Elektronisk tilbudsinnlevering, egenerklæringsskjema og anskaffelsesattest Jostein Engen Seniorrådgiver, Difi Digitalisering av anskaffelser En forutsetning

Detaljer

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Trondheim 09.06.09 Sidsel I. Tønnessen Avdeling for IKT og fornying FAD Bakgrunn AGFA -rapporten Høring St.m. Nr. 36 (2008-2009)

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår dato: 23.10.2014 Vår referanse: 14/28245 Deres dato: Deres referanse: Høringsuttalelse NOU 2014:4 Enklere regler -

Detaljer

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 27. april 2017 Vår ref: Anita Sundal/ 17-12196 VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Hovedorganisasjonen

Detaljer

Offentlige anskaffelser Kunngjøring og frister

Offentlige anskaffelser Kunngjøring og frister Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser Kunngjøring og frister Administrasjon og ledelse og årsstudiet i organisasjon og ledelse Kunngjøring av konkurranser 1 Hvorfor kunngjøringsregler? Regulert

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel Hvordan komme i gang med e-handel Hvordan hente gevinster HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Notat Til: MOD KPA Fra: Ehandelssekretariatet v/andré Hoddevik Kopi: MOD ITP Dato 6. juli 2005 Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Bakgrunn Det vises til Departementets

Detaljer

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post.

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post. Konkurransegrunnlag Utarbeidelse av innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling 1. Om oppdragsgiveren Design og Arkitektur Norge (DOGA) ble stiftet 1. mai 2014, etter sammenslutning mellom Norsk Form

Detaljer

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300222-21 Arkivkode:---/N00 Samferdselsavdelinga Saksbehandler: Ann-Kristin Johnsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) 10.12.2014 Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI AVDELING FOR ØKONOMI Orienteringssak Til: Universitetsstyret Møtedato: 06.05.13 Arkivref.:2013/739 Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT 2013 2015 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet gjennomførte

Detaljer

Veiledende kunngjøring Denne kunngjøringen tar sikte på å redusere tidsfristen for mottak av tilbud

Veiledende kunngjøring Denne kunngjøringen tar sikte på å redusere tidsfristen for mottak av tilbud Kunngjøring i Doffin og TED Del I: Oppdragsgiver Anskaffelsesforskriften: Veiledende kunngjøring Denne kunngjøringen tar sikte på å redusere tidsfristen for mottak av tilbud I.1) Navn og adresser 1 (Gjenta

Detaljer

Offisielt navn Organisasjonsnummer 2 Postadresse: Poststed: NUTS-kode: Postnummer: Land:

Offisielt navn Organisasjonsnummer 2 Postadresse: Poststed: NUTS-kode: Postnummer: Land: Kunngjøring i Doffin og TED Anskaffelsesforskriften: Kunngjøring av konkurranse Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser 1 (Gjenta så mange ganger som nødvendig slik at alle ansvarlige oppdragsgivere

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

E-handel Status og veien videre. Jostein Engen Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

E-handel Status og veien videre. Jostein Engen Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) E-handel Status og veien videre Jostein Engen Seniorrådgiver (Difi) Agenda Nytt forenklet regelverk for offentlige anskaffelser Nye EU-direktiver Status elektronisk faktura Status e-handel E-handel i årene

Detaljer

Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Bakgrunn for endringene Omfattende endringer både i EU og i særnorsk regelverk.

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Oppdatert: 2009-10-27 Til: Styremøte 2009-11-02 Saksdokument S-2009/57 Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Det vises til vedlagte notat om anskaffelsen. Notatet ble brukt da KD ble orientert på etatsstyringsmøtet

Detaljer

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert januar 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

VEDLEGG XIV OM GENERELLE NOTER

VEDLEGG XIV OM GENERELLE NOTER VEDLEGG XIV HENVIST TIL I UNDERAVSNITT 1 (E) I ARTIKKEL 7.1 (OMFANG OG DEKNING), AVSNITT 1 TIL ARTIKKEL 7.9 (KUNNGJØRING AV INFORMASJON OM ANSKAFFELSEN), AVSNITT 1, 3 OG 4 I ARTIKKEL 7.10 (OFFENTLIGGJØRING

Detaljer

Høringsuttalelse til høring om innføring av standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)

Høringsuttalelse til høring om innføring av standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/3857-1 17/00174 31.10.2017 Høringsuttalelse til høring om innføring av standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) Ansvarlig

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser BOKMÅL Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser Anbudssamarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet. Anbuds samarbeid innebærer at konkurrenter samarbeider om priser og

Detaljer

Vi bidrar til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer! Offentlige anskaffelser Upphandlingsdagen, Luleå, 8. februar 2017

Vi bidrar til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer! Offentlige anskaffelser Upphandlingsdagen, Luleå, 8. februar 2017 Vi bidrar til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer! Offentlige anskaffelser Upphandlingsdagen, Luleå, 8. februar 2017 Agenda Offentlige anskaffelser Anskaffelsesregler fra 1.1.2017 Hvordan

Detaljer

Difi-strategien

Difi-strategien Difi-strategien 2012-2015 Innhold Forord... 1 1 Visjon og verdier... 2 2 Samfunnsoppdraget... 2 3 Strategiske valg og prioriteringer for perioden... 3 3.1 Difi har tre innsatsområder... 3 3.2 Difis primærmålgruppe

Detaljer

Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser

Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 16/2036 16/00128 20.12.2016 Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser Ansvarlig myndighet: Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 16/ /

Deres ref. Vår ref. Dato 16/ / Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 16/5493-1 16/00094 15.12.2016 NOU 2016:22: Aksjelovgivning for økt verdiskapning Ansvarlig myndighet: Nærings- og fiskeridepartementet Regelrådets

Detaljer

HØRINGSSVAR FRA VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE - NOU 2014:4 ENKLERE REGLER - BEDRE ANSKAFFELSER, FORENKLING AV DET NORSKE ANSKAFFELSESREGELVERKET

HØRINGSSVAR FRA VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE - NOU 2014:4 ENKLERE REGLER - BEDRE ANSKAFFELSER, FORENKLING AV DET NORSKE ANSKAFFELSESREGELVERKET Arkivsak-dok. 14/25579-4 Saksbehandler Knut Otto Pedersen Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 03.12.2014 HØRINGSSVAR FRA VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE - NOU 2014:4 ENKLERE REGLER - BEDRE ANSKAFFELSER, FORENKLING

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 3 2016 Beregning av en kontrakts verdi. Blandede kontrakter. Konkurranseformer og konkurransevilkår Kunngjøring og konkurransegrunnlag Administrasjon og ledelse

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2011 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjon av systemforvaltning... 4 Formål og omfang... 4 Tidsrom for gjennomføring og ressursbruk... 4 Funn og anbefalinger...

Detaljer

Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Tone Gulliksen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Tone Gulliksen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Tone Gulliksen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Bakgrunn for endringene Omfattende endringer både i EU og i særnorsk regelverk. Noe ulike

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1)

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Rådgivning for strategisk utviklingsarbeid Saksnr. 2016-4 Tilbudsfrist: 17.06.2016

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 15/439-03.07.2015 Høring Forslag til forskrift om energi- og miljøkrav ved kjøp av kjøretøy til veitransport - Implementering av EU-direktiv 2009/33 Ved EØS-komiteen

Detaljer

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet Difi Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no Difi (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013

Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013 Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013 Formålet med reformen Enklere og mer fleksibelt regelverk Strategisk bruk

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-byer

Kriterier for Fairtrade-byer Kriterier for Fairtrade-byer Stiftelsen Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: maxhavelaar@maxhavelaar.no Hjemmeside: www.maxhavelaar.no Guide for Fairtrade-byer

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Høringssvar NOU 2016:14 «Mer å hente»

Høringssvar NOU 2016:14 «Mer å hente» Høringssvar NOU 2016:14 «Mer å hente» Dato: 8. desember 2016 Statped vil innledningsvis peke på det gode arbeidet som er gjort i utvalget. NOU 2016:14 gir, etter Statpeds oppfatning, et svært godt fundament

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Veikart Standardiseringsrådet

Veikart Standardiseringsrådet Veikart Standardiseringsrådet 17.03.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Mål (endepunkt) Følgende mål er foreslått for

Detaljer

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Byggavfallskonferansen 7. februar 2017 07.02.2017 Inger Roll-Matthiesen DISPOSISJON Kort om anskaffelsesregelverket

Detaljer

Kapittel 11 Plikt til å ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser

Kapittel 11 Plikt til å ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser Fra: Watz Sissel Sendt: 27. oktober 2014 10:40 Til: Postmottak NFD Emne: NOU 2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelser - høring Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår

Detaljer

Utviklingavområdetgodkjenningavutenlandskutdanning. Langtidsplan2012 2014

Utviklingavområdetgodkjenningavutenlandskutdanning. Langtidsplan2012 2014 Utviklingavområdetgodkjenningavutenlandskutdanning Langtidsplan2012 2014 Utvikling av området godkjenning av utenlandsk utdanning Langtidsplan 2012 2014 1. Innledning Denne langtidsplanen konkretiserer

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 19.09.2014 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked André Hoddevik Fagdirektør, Difi Innhold Hva skjer i Europa? PEPPOL-prosjektet Oppsummering/spørsmål 15. mars 2012 Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Frister Hjemmel

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune

Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune Journalpost:16/58810 Saksnummer Utvalg/komite Dato Fylkesrådet 06.09.2016 273/2016 Fylkesrådet 06.09.2016 Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune Sammendrag Saken drøfter Nordlands fylkeskommunes innkjøpspolicy

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Utredning om økonomi og pengestrømmer i norsk filmbransje

Utredning om økonomi og pengestrømmer i norsk filmbransje Utredning om økonomi og pengestrømmer i norsk filmbransje Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/45054004.aspx External tender id 2014-341605 Ajour number 13/4199 Tender type Contract Award

Detaljer

forebygger stress Nominér kandidater Gode arbeidsplasser Den europeiske prisen for god praksis

forebygger stress Nominér kandidater Gode arbeidsplasser Den europeiske prisen for god praksis Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Gode arbeidsplasser #EUManageStress forebygger stress www.healthy-workplaces.eu Nominér kandidater Den europeiske prisen for god praksis Forebygging

Detaljer

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER Notat Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: 22.05.2008 Til: Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Saksnr.: 2008/02584 Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER 1. MÅLSETNING

Detaljer

INTERN. Anskaffelsesstrategi

INTERN. Anskaffelsesstrategi INTERN Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Utgangspunkt for ny strategi... 4 2 Ny strategiperiode - nye steg... 4 3 Videre

Detaljer

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer

Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn

Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn INNHOLD 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN... 1 1.1. Politiske målsetninger som berører Altinn... 1 2. LANGSIKTIG STRATEGI FOR ALTINN... 2 2.1. Mål og føringer...

Detaljer

Offisielt navn Organisasjonsnummer 2 Postadresse: Poststed: NUTS-kode: Postnummer: Land:

Offisielt navn Organisasjonsnummer 2 Postadresse: Poststed: NUTS-kode: Postnummer: Land: Kunngjøring i Doffin og TED Forsyningsforskriften: Kunngjøring av konkurranse Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser 1 (Gjenta så mange ganger som nødvendig slik at alle ansvarlige oppdragsgivere blir

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Organisering av persontransport på jernbane i Europa: En kunnskapsoversikt

Organisering av persontransport på jernbane i Europa: En kunnskapsoversikt Sammendrag: Organisering av persontransport på jernbane i Europa: En kunnskapsoversikt TØI rapport 1273/2013 Forfatter: Julie Runde Krogstad Oslo 2013 57 sider Rapporten gir en oversikt over studier og

Detaljer

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007 2007/2 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrå Strategier 2007 Ledelsen har ordet Hvordan vil rammebetingelsene for produksjon av offisiell statistikk utvikle seg framover? Det kan vi ikke svare presist

Detaljer

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Kommentarer og argumentasjon Med virkning fra 1. januar 2015 slås fire arbeidsrettede tiltak sammen

Detaljer

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Samordning av IKT i det offentlig Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Agenda for sesjonen Utvikling gjennom samarbeid 3 forskjellige

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KVM-14/13212-3 92765/14 09.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK Byrådssak 107/16 Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra LIGA ESARK-03-201600938-9 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet satte i april 2015 ned en gruppe for å vurdere organiseringen av

Detaljer

Release notes til norske brukere

Release notes til norske brukere Release notes til norske brukere Fra og med 21.02.2013 forenkler vi prosessen for TED-kunngjøringer. Visma Opic har gjort et antall forbedringer av integrasjonen mellom TendSign og Doffin. Mye av informasjonen

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015

Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015 Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015 Anskaffelsesregimet EU-regler over EU-terskelverdi Særnorske regler Under EU-terskelverdi Endringer Blir til ny lov om

Detaljer

Utredning om system om avregning av betalingsanksjoner ifm ladestasjoner for elbiler i Norge

Utredning om system om avregning av betalingsanksjoner ifm ladestasjoner for elbiler i Norge Utredning om system om avregning av betalingsanksjoner ifm ladestasjoner for elbiler i Norge Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38736479.aspx Ekstern anbuds ID M292190/APR196605

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Anskaffelsesregelverk. Kort oppdatering om elektronisk kommunikasjon

Anskaffelsesregelverk. Kort oppdatering om elektronisk kommunikasjon Anskaffelsesregelverk Kort oppdatering om elektronisk kommunikasjon Elektronisk kommunikasjon Hovedregel for kommunikasjon mellom oppdragsgivere og leverandører Kunngjøring, konkurransegrunnlag og innlevering,

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Nordisk statsregnskapssjefmøte Island 2011 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Ekonomistyrelsen i varje land 11.10.2011 Senter for statlig

Detaljer

Grunnleggende datakommunikasjon sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder

Grunnleggende datakommunikasjon sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder HØRINGSNOTAT Høring av forslag til nye eller reviderte forvaltningsstandarder Dato for utsendelse 23.01.17 Behandles i Standardiseringsrådet 22.03.17 Frist for høringssvar 27.02.17 Implementeres i referansekatalogen

Detaljer