Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13"

Transkript

1 Til Høyanger kommune ved Ordførar Leikanger kommune ved Ordførar Sogndal kommune ved Ordførar Luster kommune ved Ordførar Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Me viser til hyggjeleg møte i Ulvik der IS Fjordvegen Rute 13 vart kort presentert. IS Fjordvegen vart skipa i møte 19. Juni 1995 under namnet IS Vestlandsvegen. I 1997 vart namnet endra til IS Fjordvegen og i 2013 til IS Fjordvegen Rute 13, som er eit interesseselskap for kommunar, fylkeskommunar, næringsliv og organisasjonar langs heile RV 13/FV 13, frå Sandnes i sør til Førde i nord. Selskapet har heile tida vore drifta av Hardangerrådet iks og har i dag eigen profileringsmedarbeidar i ½ stilling. I/S Fjordvegen ynskjer å knyta det indre Vestlandet saman med ei best mogleg transportåre for næringsliv og innbyggjarar. Dette er hovudvegen for mange og ofte einaste alternativ. Selskapet har som eit samordnande organ (ved å stå saman) bidrege til å synleggjera vegen si avgjerande betydning for attraktiviteten og utviklinga til kommunane og næringslivet langs med. Hyggeleg lesing er at store prosjekt til mange milliardar kroner er investerte langs RV 13. Når Ryfast står ferdig vert RV 13 lagt over Stavanger/Tau. IS Fjordvegen Rute 13 har i dag 13 medlemskommunar langs vegen. I Sogn er det Vik og Balestrand. I tillegg til kommunar vert det rekruttert stadig fleire lokale næringsselskap/- foreiningar samt bedrifter. Frå i år har desse ein vararepresentant til styret. I NTP har Rv 13 og Rv 55 stamvegstatus frå Sandnes/Stavanger via Vangsnes/Hella/ Dragsvik til Sogndal og møter der Rv 5. (Delar av NTP-Rute 4c og Rute 5a). Styret i IS Fjordvegen Rute 13 vil peika på at: Riksveg 13/55 Sandnes Sogndal har felles interesser i å trykkja på for fleire statlege veginvesteringar, mellom anna Vikafjellstunnelen, gul stripe og rassikring. Ferjefrekvensen over Sognefjorden ved Vangsnes/Hella/Drasgsvik skal ha faste døgnavgangar som trafikkregularitet. Fylkesveg 55 Luster-Vadheim er viktig tverrsamband til Kyststamvegen frå Sogn og treng fylkeskommunale prioriteringar i forlenginga av Riksveg 13/55. Reiselivet er svært viktig og vegavhengig i Sunnfjord, Sogn, Voss, Hardanger og Ryfylke. Fjordvegen Rute 13 har kontinuerleg samarbeid med dei regionale reisemålselskapa og dei største reiselivsaktørane. RV13 /FV 13 er del av 3 Nasjonale turistvegstrekningar som har internasjonalt attraktive opplevingar og som trekkjer mange turistar til regionane. IS Fjordvegen Rute 13 samarbeider godt med desse. Med Ryfast, Vikafjellstunnel og Sognefjellstunnel blir det under 80 mil sikker heilårsveg mellom Trondheim og Stavanger og kun 2 ferjer. Tilsvarande mellom Trondheim og Bergen er det under 60 mil og 1 ferje og Trondheim - Kristiansand er 98 mil og ei ferje.

2 Det er vårt felles mål at denne vegen vert prioritert. For å oppnå dette er må me stå saman om ein indre stamveg på Vestlandet. Til det trengs IS Fjordvegen Rute 13 som reiskap, og di fleire me er di meir kan me få til. Kontingentkategoriar og Kontingent 2014 Medlemskategori 1: Kommunar, Fylkeskommunar og offentlege selskap kr Medlemskategori 2: Næringsselskap/Interesseselskap over 50 medlemmer kr Medlemskategori 3: Næringsselskap/Interesseselskap inntil 50 medlemmer kr Medlemskategori 4: Andre kr Medlemskategori 5: Fylkeskommunar kr Me legg ved: 1. Fjordvegdrøs 2. Vedtekter for IS Fjordvegen Rute Profileringsstrategi og påverknadsstrategi. 4. Årsmelding Rekneskap Årsmøteprotokoll Uttale til NTP Uttale til Vestlandsrådet Uttale til RTP Sogn og Fjordane Sjå også: m.a. frå årskonferansen i Balestrand i juni (under Aktuelt) https://www.facebook.com/fjordvegenn Me ynskjer dykk velkomne som medlemmer i IS Fjordvegen Rute 13. Dersom de vil ha nærmare informasjon står me til rådvelde og kjem gjerne på besøk for å fortelja om selskapet. Kinsarvik Med beste helsing I/S Fjordvegen Marta Finden Halset/s Styreleiar Leiv Vambheim Dagleg leiar IS Fjordvegene signerar digitalt

3 FJORDVEG-DRØSEN Splitter nytt medlemsskriv! Nytt frå IS Fjordvegen Rute 13 Medlemsinformasjon nr 1/2014 Redaktør: Hanne Sundbø BLI MED FJORDVEGEN PÅ FACEBOOK! som ny profil blei oppretta i oktober 2013 og blir nytta jamnleg til nytt frå heile strekninga. Stoff blir løpande saksa frå lokalmedia, destinasjonar, statens vegvesen, fylkeskommunane, ytringar frå styret, etc. Ver aktiv med i selskapet ditt på facebook! Din aktivitet her aukar sjansen for at selskapet og dermed din organisasjon eller kommune blir sett, høyrd og tatt seriøst som en aktiv pådrivar for ditt føremål. Framgongsmåte: sjå neste side Nettsida skal nyttast til fakta om kva selskapet sjølv er og gjer, vera oppslagsplass og syna medlemmene med deira interesser. Ny versjon der litt arbeid gjenstår ligg ute no, ta ein titt og gje oss gjerne kommentarar. STYRELEIAR ARNE KLEPPA HAR ORDET: Statens Vegvesen gir ut ei avis med namnet Vegen og Vi. Eg vil omsetja dette i vår samanheng til RUTE 13 OG VI. Kva er RUTE 13? og kven er VI? Det er nå ca 20 år sidan IS Fjordvegen vart stifta. Det store målet har heile tida vore å utvikla Rute 13 til ein høgstandardveg. Og den som har levd ei stund, vil nok sanna at det har skjedd mykje dei siste 20 åra. Det er truleg investert meir på Rv13 dei siste 20 åra enn på dei 50 føregåande år relativt betrakta. Det er viktig å poengtera dette opp i all klag og syt. Ting skjer og ting vil skje!! Det er likevel ikkje å stikka under stol at mykje står att. Svært mykje!! Men den som ventar på noko godt, ventar som kjent ikkje forgjeves. Vikafjellstunnelen, Deildo, Oddadalen, Sand Erfjord er alle døme på slike godbitar vi ser føre oss som nye startprosjekt i nær framtid!! I dette perspektivet har vi likevel ikkje gløymd Espedal - Frafjord og så vidare med banebrytande utviklingsprosjekt langs heile vegen til Førde i Sunnfjord. Og det er i denne samanheng at det er så sentralt å fokusera på kven VI er!! IS Fjordvegen Rute 13, altså VI, skal vera eit talerøyr inn mot dei løyvings - og vedtaksinstansar som utløyser nye vegprosjekt. Omgrepet «talerøyr» har sitt opphav i innretningar før dagens kommunikasjonsverd. Føremålet var å forsterka lyden. Bodskapen skulle bera lenger og vera klar. Og det er denne rollen VI har hatt og i ennå sterkare grad skal ha. Difor har medlemene 3 fylkeskommunar, 15 kommunar og ei rekke andre offentlege og private organisasjonar gitt rom for å intensivera arbeidet vårt. Dette m.a. ved at Hanne Sundbø frå hausten 2013 har starta i halv stilling i organisasjonen. Resultatet av dette ser vi mellom anna ved ny aktivitet gjennom dette splitter nye medlemsskrivet, Facebook-profil, ny levande heimeside, auka kontaktskapande arbeide internt og eksternt. Talerøyret vert med andre ord vitalisert. Vår stemme er blitt sterkare og han skal ytterlegare forsterkast. VI det er altså alle oss som arbeider for same sak. Og vi er mange. Alle treng ikkje vera på banen, les vegen, samstundes, men nokon må vera der alltid. Vegframføring er lagarbeid. Alle deltakarane i IS Fjordvegen Rute 13 må såleis på banen til rett tid og på rett stad. Det er dette vi i administrasjon og styre nå vonar vår «nye giv» skal inspirera til. Og til sist: Askeladden i eventyra hadde suksess av ein hovudgrunn: Han hadde evne og mot til å knytte til seg dei naudsynte og beste hjelparane. Alliansepartnerar blir slike kalla i vår tid!! GODT NYTT VEGÅR FOR ALLE TILKNYTT FJORDVEGEN RUTE 13! Styret i IS Fjordvegen Rute 13 på opning av Svotunnelen Strand i Ryfylke ,: Frå venstre: Sigbjørn Hauge, Kari Vaage Gjuvsland (vara), Leiv Vambheim (administrasjonen), Bjørn Laugaland, Arne Kleppa (bak til høgre). Arne Kleppa, styreleiar

4 Intensivering av arbeidet i IS Fjordvegen Rute 13 - Ny medarbeidar Hanne Sundbø Styret i IS Fjordvegen tilsette sist haust underteikna i ein halv stilling i eit 2 års engasjement med hovudfokus på profi-lering. Ein spennande utfordring å gå laus på! Vitalisering av selskapet sitt arbeid saman med styret og administrasjonen i Hardangerrådet krev ein del prioriteringar, og ramer er no lagt for arbeidet. Tiltaksplanen er på plass, ein intensiv styretur er gjennomført, møte med dei tre fylkessamferdselutvala er under planlegging for våren, årsmøte er bestemt. På profileringssida blei straks facebookprofil oppretta og hyppig oppdatert og arbeidet med å fornya og oppgradera nettsidene tatt opp. Journalistar er følgt opp, fleire oppslag i papir- og nettmedia er oppnådd, samt intervju i Radio Folgefonna. Styret er godt engasjert og har vald vinkling på profileringsarbeidet samt følgjer opp den politiske delen av arbeidet. Eg har kontakta destinasjonselskapa langs strekninga og nye potensielle medlemmer er under kartlegging. Nasjonale turistvegar er det dialog med. Men ytterlegare medlemskontakt er ønskt samt at ytterlegare verving skal gjerast. Eit trykt hefte skal og lagast. Alle lokale og regionale media er kontakta. Kven er no eg? Eg er opprinneleg utdanna landskapsarkitekt frå NLH-Ås og bur no på garden Hagalid i Hjelmeland i Ryfylke. På garden som ligg høgt over Jøsenfjorden og Rv 13 midt i Ryfylke har eg frå sommaren 2013 starta eige firma med drift av Galleri Eldhuset, eit sommartilbod med kunst og kunsthandverk frå primært vestlandet samt opplevingar knytt til garden. Før har eg har jobba i små konsulentfirma, i Hjelmeland kommune med kommuneplanarbeide, som næringssjef i Dalane, samt starta opp og vore dagleg leiar i Reisemål Ryfylke as i over 17 år. Eg har forskjellig tilleggsutdanning frå BI o.a. samt styreverv. Arbeidet for IS Fjordvegen vil gå heile året, men ha hovudtyngde frå september til april. De finn meg på heimakontor på Hjelmeland, men og av og til hjå Hardangerådet med Leiv Vambheim og Trude Rinaldo i Kinsarvik. Det viktige løpande arbeid med m.a. uttalar i samband med Nasjonal transportplan og dei to regionale transportplanane for Hordaland og Sogn & Fjordane er gjort i år frå dagleg leiar Leiv Vambheim. Eg, Leiv, Trude og styret ser fram til å ha meir kontakt med dykk som medlemmer! Ver med å påverka arbeidet! Direkte kontakt: ring meg gjerne på tlf / Epost: Årsmøtet 2014 blir på Kviknes hotel i vakre Balestrand, tysdag 17. juni. Sett av dagen! Me kjem tilbake til program i mars. (Eller send meg ein link eller tips meg om kva som skjer.) VER MED FJORDVEGEN PÅ FACEBOOK! Framgongsmåte (for deg som ikkje er kjent med facebook): 1. Trykk Like for sida 2. Lik og kommenter gjerne nokre av oppslaga. Desse er henta frå lokalaviser med nettside eller facebookprofil, Statens vegvesen, andre samferdselssaktørar som legg ut noko aktuelt (t.d. Hardangerbrua), kommunar og fylke, reiselivsaktørar etc. Det er mange eg ikkje har oppdaga, gje meg tips! Interesserte journalistar følgjer profilen. 3. Lag eit oppslag sjølv på sida; eit kort synspunkt, ein link med kommentar til ein artikkel, eit bilde. 4. Del innlegg (trykk share = del) på våre oppslag til vener og kjente, organisasjonar etc du meiner har interesse av arbeidet. 5. Send meg bilde eller filmsnuttar til vidare bruk på (facebook, nettsida, mm). Ta med mobilen og knips i farta av ras, stengt med bom, trafikksituasjonar, snøføyke, vakker utsikt, kø, flott tunnel; kva som helst relatert til Fv&Rv 13, det kan vera godt nok! 6. Inviter vener og kjente, politikarar på lokalt, fylkes- og nasjonalt nivå o.a. til å like sida slik at trafikken til sida kan auka: Skriv inn ein fb-ven sitt namn i «Invite Your Friends to Like This Page».

5 Medlemsdialog i haust - styret på tur langs Fjordvegen Rute 13 frå sør til nord Styret i IS Fjordvegen arrangerte styrereise for å møte og lytta til medlemmer, frå Sandnes i sør til Gaularfjellet i nord, ein maraton med 11 møte undervegs. Ein større bildeserie frå turen ligg på facebook. Forskjellige lokalaviser fann turen interessant å skriva om De av dykk som ikkje hadde høve til å møta oss då vil me i nær framtid ta kontakt med. Inviter oss gjerne på eit passande møte hjå dykk! Bilda: Til venstre: interessert journalist Tor Inge Jøssang frå Stavanger Aftenblad intervjuar gruppa på tur, her på ferjeleiet på Lauvvik v/lysefjorden. Frå venstre: Styreleiar Arne Kleppa, Journalist Jøssang, Leiv Vambheim (dagleg leiar), Sigbjørn Hauge. Til venstre: Vente på ferje ved Sognefjorden med Leiv Vambheim, Sigbjørn Hauge, Marta F. Halset og Trude Rinaldo. Til høgre: På Utsikten, Nasjonal turistveg Gaularfjellet med Arnstein Menes (leiar i samferdselsuvalet i Sogn & Fjordane), Arne Kleppa og Sigbjørn Hauge frå styret, Leiv Vambheim og Trude Rinaldo (administrasjonen) og Mathias Råheim (ordførar i Gaular). Her vart vist utfordringane med låg vegstandar med m.a. utgliding av kantar, smal vegbane og dårleg dekke. Styret har vedtatt to tiltaksplanar som bli jobba med, ein for profileringsarbeidet og ein for samferdsel. Sistnemnte plan er oppfølging av medlemmene sine ønskje, Bilde: Vel spennande trafikksituasjonar undervegs, her langs Hardangerfjorden. Under: Ei nyting å køyra over Hardangerbrua. Styret i IS Fjordvegen Rute 13 ( ): Arne Kleppa (leiar), Marta Finden Halset (nestleiar), Sigbjørn Hauge, Bjørn Laugaland, John Opdal. Oppnemnde frå medlemsfylka: Per Kåre Foss, Einar Horvei og Anders Ryssdal. Redaktør: Hanne Sundbø, Hagalid, 4130 Hjelmeland. Tlf / Kontakt selskapet: IS Fjordvegen Rute 13, Hovudkontor: Pb. 78, 5782 Kinsarvik (Leiv Vambheim og Trude Rinaldo) Tlf

6 1. Selskapet sitt namn. Vedtekter for IS Fjordvegen Rute 13 Vedtekne på Årsmøtet Selskapet sitt namn er IS Fjordvegen Rute Selskapet sitt forretningskontor. Selskapet sitt forretningskontor er i Ullensvang herad. 3. Selskapet sitt føremål. Selskapet sitt føremål er: 1. Å arbeida for utbygging av Fv/Rv13 slik at denne blir ein trygg veg med gjennomgåande høg standard og gul midtstripe for heile strekninga. 2. Å marknadsføra vegstrekninga som ei effektiv og vakker transportåre og som den indre stamvegen frå Nord Jæren til Sunnfjord. 4. Medlemmer Medlemmer i selskapet er fylkeskommunar, kommunar, interkommunale selskap, vegselskap, næringsorganisasjonar, verksemder og andre føretak som har interesse i selskapet sitt føremål. 5. Årsmøtet. IS Fjordvegen sitt øvste organ er årsmøtet som skal avhaldast innan utgongen av juni kvart år. Årsmøtet skal kallast inn med minst 2 vekers varsel, og skal handsama følgjane saker: Årsmelding og rekneskap Val av 5 av 8 styremedlemer for 2 år om gongen. Valet vert organisert slik at det høvesvis er 2 og 3 på val annakvart år. Val av 3 varamedlemer i nummerrekkefølge for 1 år om gongen. Val av leiar og nestleiar for 1 år om gongen. Fastsetja kontingent for påfølgjande år. Vedta treårig handlingsplan og langtidsbudsjett med rullering for kvart år. Vedta eventuelle vedtektsendringar, jfr. par.9. Val av valnemnd. Andre saker som er innsende av medlemmer innan 4 veker før årsmøtet og handsama av styret. Fylkestinga i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane oppnemner sjølv kvart sitt styremedlem med personleg varamedlem for 4 år om gongen som følgjer valperioden for val til fylkesting.

7 Årsmøtet vert leia av styreleiar. Om denne ikkje er til stades vel årsmøtet sjølv møteleiar. Alle vedtak på årsmøtet vert avgjort med vanleg fleirtal, dersom desse vedtektene ikkje seier noko anna. Alle røyster tel likt som vert gitt ved frammøte eller ved fullmakt. 6. Styret Selskapet sitt styre skal ha 8 medlemmer med varamedlemer vald slik det går fram av paragraf 5 i desse vedtektene. Styret har ansvar for den daglege drifta av selskapet, som m.a. inneber: Gjennomføra dei planar som årsmøtet fastset Syta for at selskapet vert organisert med dagleg leiing og sekretariat Fastsetja detaljert årsbudsjett Gje uttaler på vegne av organisasjonen Førebu og handsama alle saker som skal leggjast fram for årsmøtet Kalla inn til ekstraordinært årsmøte når styret finn det nødvendig, eller dersom 1/3 av medlemmene krev det. Andre saker som føl av styret sitt ansvar. Styret er vedtaksført når 4 eller fleire medlemmer er tilstades. Styret vert kalla saman til møte når styreleiar finn dette naudsynt eller når minst 3 av styremedlemene krev det. Alle saker vert avgjort ved vanleg fleirtal. Ved stemmelikskap avgjer møteleiar si dobbelrøyst. 7. Forvaltning av selskapet Styret representerer selskapet eksternt. Styreleiar teiknar for selskapet. Selskapet kan ikkje ta opp lån. 8. Kontingent Vert betalt forskotsvis for 1 år om gongen. Utmelding av selskapet med bindande verknad for kontingentbetaling må vera gjort minst 1 år før det kalenderåret utmeldinga skal tre i kraft. 9. Vedtektsendring og oppløysing. Vedtektsendring på årsmøtet krev 2/3 fleirtal av gjevne røyster enten frå den som er til stades på årsmøtet eller ved fullmakt. Årsmøtet kan etter lovleg innkalling løysa opp selskapet med ¾ fleirtal, jfr. 1. punktum i denne paragrafen. Årsmøtet avgjer kva eventuelle unytta midlar skal brukast til.

8 HANDLINGSPLAN IS Fjordvegen skal verta den viktigaste reiskapen for regionar, kommunar og verksemder til å skaffa midlar til fullverdig vegstandard med gul stripe på Riksveg/Fylkesveg 13. PROFILERING: Intern og ekstern profilering og marknadsføring Legitimiteten og effekten av selskapet er avhengig av kjennskap til og eigarskapen til selskapet. Selskapet skal spissa bodskapen sin og vera tydelege av kva føremoner medlemmer vil få av å nytta selskapet. Medlemmer. Selskapet inviterer seg inn til alle kommunestyra og alle næringsforeiningar til å orientera og inspirera for aktivt arbeid for Rv/Fv13 og å bruka Fjordvegen Rute 13 som samarbeidsorgan for sine veginitiativ. Ny brosjyre. Det vert laga ny brosjyre for Fjordvegen Rute 13. Oppdatert nettside. Nettsida vert vedlikehalde og er aktiv. Facebookside vert vedlikehalden og er aktiv Fjordvegendrøsen kjem ut med jamne mellomrom Media vert orienterte med jamne mellomrom. PÅVERKNAD: Øva trykk på kontinuerleg utvikling av tiltak langs Rv/Fv13. Gjennomslag hos løyvande myndigheiter er avhengig av god informasjon, truverdige nettverk og pågåande arbeid. 1. Samarbeid med vegstyresmaktene. Systematisk kontakt og nettverksbygging. 2. Støtta kommunar og regionar i deira aktuelle vegtiltak langs Rv/Fv 13 og øva påverknad i samarbeid med dei. 3. Ta initiativ til møte med fylkeskommunale og sentrale styresmakter i enkeltsaker. MEDLEMSKAP Fleire medlemmer. Tilretteleggja for å halda på medlemmene. Arbeida for at alle kommunane, alle næringsforeiningar og interesserte enkeltbedrifter langs Rute 13 vert medlem i perioden.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 ÅRSMØTEPROTOKOLL FOR I/S FJORDVEGEN 2014 ÅRSMØTET VART HALDE: Dato: Torsdag Tid: Stad: Kviknes hotel, Balestrand Årsmøtedeltakarar: Ulvik herad Ordførar Hans Petter Thorbjørnsen Hjelmeland kommune: Bjørn Laugaland etter fullmakt Ullensvang herad: Ordførar Solfrid Borge Voss kommune: Vararordførar Sigbjørn Hauge Balestrand kommune : Ordførar Harald Offerdal Vik kommune: Ordførar Marta Finden Halset Hardangerrådet iks: Styreleiar Toralv Mikkelsen Sauda kommune: Ordførar Frode Sulen Odda kommune: Nils Petter Freim etter fullmakt Sogn og Fjordane Fylkeskommune: Anders Ryssdal etter fullmakt. Rogaland Fylkeskommune: Arne Kleppa etter fullmakt Ryfylke iks: Nils Moldøen etter fullmakt Hardangerbrua AS Einar Lutro Myrkdalen Fjellandsby: John Helge Måren Hotel Ullensvang: Edmund Utne Andre: Sekretariatet: Leiv Vambheim, Trude L. Rinaldo og Hanne Sundbø Saker til handsaming. Alle saker er samrøystes om ikkje anna er nemnt. Årsmøtesak 01/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Det er frammøtt 15 stemmeberettiga medlemmer Vedtak: Innkalling og sakliste vart godkjent. Årsmøtet lovleg sett. Årsmøtesak 02/14 Val av møteleiar og 2 utsendingar til å skriva under protokollen Vedtak: Møteleiar: Styreleiar Arne Kleppa Til å skriva under møteboka: Marta F. Halset og Harald Offerdal Sekretær: Leiv Vambheim Årsmøtesak 03/14 Årsmelding med revidert rekneskap for 2013 Revisjonsmeldinga vart opplesen. Vedtak: 1. Styret sitt framlegg til Årsmelding for IS Fjordvegen 2013 vert godkjent slik den ligg føre.

24 2. Styret sitt framlegg til Rekneskap for IS Fjordvegen 2013 vert godkjent slik det føre. Overskotet 2013 vert tillagt eigenkapitalen Årsmøtesak 04/14 Korrigert kontingent for 2014 Vedtak: Kontingenten for medlemskategoriane 2,3 og 4 for året 2014 vert endra slik: Medlemskategori 2: Næringsselskap/Interesseselskap over 50 medlemmer kr Medlemskategori 3: Næringsselskap/Interesseselskap inntil 50 medlemmer kr Medlemskategori 4: Andre kr Årsmøtesak 05/14 Fastsetjing av kontingent 2015 Vedtak: Medlemskategori 1: Kommunar kr Medlemskategori 2: Næringsselskap/Interesseselskap over 50 medlemmer kr Medlemskategori 3: Næringsselskap/Interesseselskap inntil 50 medlemmer kr Medlemskategori 4: Andre kr Medlemskategori 5: Fylkeskommunar kr Årsmøtesak 06/14 Strategi- og Handlingsplan og langtidsbudsjett Vedtak. 1. Styret sitt framlegg til Strategi- og Handlingsplan vert vedteken slik han ligg føre etter drøftinga i Årsmøtet. 2. Framlegg til Langtidsbudsjett vert vert vedteken slik han ligg føre etter drøftinga i Årsmøtet. Årsmøtesak 07/14 a) Val av styremedlemmer for 2 år 2014/2016 b) Val av leiar og nestleiar. c) Val av valnemnd Valkomiteen ved Hans Petter Thorbjørnsen la fram forslag. Vedtak: a)val av styremedlemmer for 2014/2016 Marta Finden Halset, Vik i Sogn Torkel Myklebust, Suldal b) Varamedlemmer i rekkefølgje for 2014/2015: 1. Harald Offerdal, Balestrand 2. Edmund Utne, Hotel Ullensvang 3. Trine Danielsen, Hjelmeland c) Val av leiar og nestleiar for 1 år. Leiar 2014/2015 : Marta Finden Halset Nestleiar 2014/2015: Torkel Myklebust d ) Val av valnemnd for 2015: Vedtak: Val av Valnemnd: Hans Petter Thorbjørnsen, Nils Moldøen, Trude Underbakke. Det var ikkje registrert innkomne saker.... Arne Kleppa Harald Offerdal.. Marta Finden Halset

25 Til Rogaland Fylkeskommune Hordaland Fylkeskommune Sogn og Fjordane Fylkeskommune Vestlandsrådet NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) FRÅSEGN IS Fjordvegen Generelt til alle 3 fylka og til Vestlandsrådet. IS Fjordvegen er er eit samarbeidselskap for utvikling av den viktige indre samferdselsåra Rv/Fv 13 på Vestlandet og gjeld 18 kommunar, med Time og Fjaler, og går gjennom dei 3 fylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. IS Fjordvegen er ei livsnerve for kommunane den går gjennom både for næringsliv/turisme og innbyggjarar. Det er Riksvegstatus på strekninga Sandnes- Jøsendal/Odda Voss-Vik/Vangsnes- Hella/Dragsvik (- med Rv 55 Hella-Sogndal) og Fylkesvegstatus på strekninga Dragsvik- Gaular-Moskog/Førde og turistvegstatus på strekningane Moskog/Førde- Balestrand, Kinsarvik Tyssedal og Røldal-Forsand. IS Fjordvegen vil med dette gje innspel til dei 3 Fylka som igjen skal uttala seg til Samferdselsdepartementet om framlegg til NTP frå dei statlege transportetatane og Avinor: 1.Finansiering av Fylkesvegane: IS Fjordvegen vil peika på at no etter funksjonsfordelinga av vegsektoren mellom stat og fylke, så føreheld denne uttalen seg til Nasjonal Transportplan. IS Fjordvegen forventar at Staten føl opp denne fordelinga med betydelege midlar slik at fylkeskommunane kan vera aktiv vegeigar med både drift, vedlikehald og investeringar. IS Fjordvegen vil gje uttale til Regional Transportplan for dei 3 Fylka når desse kjem på høyring. IS Fjordvegen vil likevel peika på at me har eit samanhengande vegnett i landet og det vert derfor viktig også i NTP å ha blikk for dette. IS Fjordvegen viser også til kommunane/herada sine mogelege eigne meir spesifikke uttalar til NTP og RTP. 2. IS Fjordvegen er samd med transportetatane at prioritering av drift vedlikehald er naudsynt for å ta att lang tids forsøming og støttar ei planramme på + 45 % i framlegg i NTP. Det vil vera mogeleg å nå vedtekne nasjonale mål med dei økonomiske rammer som er gjeve som grunnlag for NTP og dei verkemiddel som er føreslegne tekne i bruk med ei + 45 % ramme. Dei andre planrammene er for små. Noreg har hamna håplaust på etterskot både i forhold til vedlikehald og investeringar, både når det gjeld veg og jernbane. 1

26 3. IS Fjordvegen krev minimum investeringsnivå på minimum dagens nivå for vegsektoren og auka totalrammer på i NTP på +65 %. Vegdirektoratet har prioritert innanfor dei råmene dei pr. no har til rådvelde. Vegbygging er svært viktig for utvikling av samfunnet og råmene i den endelege NTP, må difor aukast monaleg og minst 65% i høve til planråmene. 4. IS Fjordvegen krev 2 mrd. årleg til nasjonal rassikring og trygge fjordvegar Hardangerregionen har fleire av dei alvorlegaste raspunkta og rasstrekningane i Noreg. Rastrygge vegar må vera eit minstekrav for å ta heile landet i bruk og skapa busetnad og næringsutvikling i distrikta. Dette gjeld skulevegar, pendlarvegar, næringstransport og ikkje minst fritidsreisande i ein av landets største reiselivsregionar, Hardanger. 5. Forventar gul stripe på riksvegstrekningane våre. Når Stortinget har bestemt at Rv 13 er riksveg så forventar IS Fjordvegen riksvegstandard med gul stripe og vegbreidde på 8,5 m, i visse parti 7,5 m, og tilfredstillande geometri. IS Fjordvegen viser mellom anna til Strekningsanalyse Rv 13 Solbakk Sand av 2004, Plan for Stamveg Rute 4 c av 2006 og Konsekvensutgreiing for Rv 13 gjennom Ullensvang av IS Fjordvegen forventar at Nasjonal Turistvegar og vegutbygging i langs Rv 13 må arbeida saman. Det er svært positivt at Nasjonale Turistvegar vil satsa vidare i eit spleiselag med Fylkeskommunar og kommunar om utvikling av dei 3 NT-strekningane langs RV/FV 13: Turistveg Ryfylke, Turistveg Hardanger og Turistveg Gaularfjellet. Men skal ein halda ei forventa framdrift, er det nødvendig at Staten aukar løyvingstakten på investeringane i NT. 7. IS Fjordvegen forventar at Høgfartsjernbanestruktur i Noreg må besluttast i planperioden. I NTP er Høgfartsutgreiinga for jernbane omtala som mogeleg og driftsforsvarleg når byggekostnadane er utanfor samfunnsrekneskapen.. Hardanger forventar ei satsing på Høgfartsbane i SørNoreg og viser til at Haukelibanen er den trasen vest-aust med størst passasjerpotensiale. For Ryfylke og deler av Hardanger vil Haukelibanen vera ei sterk vitaminsprøyte for regional utvikling. 8. IS Fjordvegen meiner at reisetida med Bergensbanen Oslo Bergen må ned til 4t og 15 min i neste planperiode og at godsmengder må overførast frå vegane til Bergensbanen. Dette er viktig for Voss kommune, deler av Hardanger og deler av Sogn og Fjordane. IS Fjordvegen er svært positiv til at Dobbelspor gjennom Ulriken vert bygd i Vossebanen er en del av satsinga for regiontrafikk i Bergensområdet. Funksjonelle krysningspor og rasskifting av Bergensbanen ligg inne i alle rammer og særleg effekt i +45 % ramma. IS Fjordvegen forventar vidare i auka ramme: Forsering av planarbeidet for Bergensbanen med fullføring av Ringeriksbanen innan 2023 sik at reisetid Bergen Oslo vert 4 t og 15 min. 2

27 Til Rogaland Fylke: Rv 13 frå Sandnes til Røldal gjennom Ryfylke er lite omtala i transportkorridor 5 i NTPframlegget. IS Fjordvegen ber om at føringane som ligg i Areal- og Transportplan for Ryfylke (ATP), vedteke av fylkestinget i Rogaland sommaren 2011, vert lagt til grunn for framtidig Rv. 13 gjennom Rogaland og teke inn i NTP IS Fjordvegen er svært positiv til: Rv 13 har fått det gode utbetrings- og rassikringsarbeidet som er gjort i Ryfylke inneverande periode og at Tysdalsvatnet vert fullført i E 39 Eiganestunnelen vert prioritert i NTP og at Ryfast vert realisert. E 134 Nye tunnelar ved Røldal og Haukelifjell og prosjekt i Telemark i + 45 % ramma IS Fjordvegen forventar vidare: Rv 13 ferjesambandet Lauvvik/Oanes vert oppretthalde etter at Ryfast er realisert. Rv 13 Rassikring og utbetring av strekningane Erfjord- Sand i Suldal kommune og Bratlandsdalen i Odda kommune. Rv 13 avklaring av framtidig trase Tau Hjelmeland snarast råd med løyving i NTP Sjå også uttale frå Ryfylke iks og Hjelmeland kommune om trasealternativ. Rv 13 sitt eksisterande riksvegferjesamband vert endra slik at Hjelmeland-Nesvik får 2 avgangar pr klokketime frå kvar side, tilsvarande sambandet Oanes-Lauvvik. Tilknytinga til Ombo kan til dømes løysas gjennom ei eiga fylkesvegferje, tilpassa trafikkmengda i storleik, og med same tal anløp som trekantsambandet køyrer i dag. Planen må styrkja satsinga på Nasjonal Turistveg Til Hordaland Fylke Rv 13 frå Jøsendal i Odda kommune til Holo i Voss kommune har fått gode utbetringar med Rassikring ved Bugjele, Hardangerbru og Vossapakke og Myrkdalen i inneverande planperiode. Dette gjev regionen løft og utviklar nye arbeids- og buområde i Hardanger og Voss. Ny tunnell på Fv 572 i Ulvik er også del av dette. IS Fjordvegen er svært positiv til: E 134 Nye tunnelar ved Røldal og Haukelifjell og prosjekt i Telemark i + 45 % ramma Rv 13 Joberget i Granvin herad i Rv 13 Deildo i Ullensvang herad i Rv 13 Rassikring ved Låtefoss i +20 % ramma Rv 13 Odda - Tyssedal i i + 45 % ramma. IS Fjordvegen forventar vidare i auka ramme: Rv 13 Planavklaring og bygging av ny trase i Oddadalen, i samarbeid med Odda vegfinans, og Odda sentrum x Fv 550/551 i løpet av planperioden. Rv 13 Odda Kinsarvik med utbetring av smale parti som trafikksikringstiltak og nyanlegg. Tunnel Stana - Skjelvik i Odda kommune/ullensvang herad. Kinsarvik- Bu x Rv 7 - Utbetring av smale parti som trafikksikringstiltak i planperioden og nyanlegg ved Kyrkjenes, Tveisme og Ringøy i tråd med KU for Ullensvang Herad av Rv 13 Voss-Vik kjem inn i NTP og at det vert oppstart på Vikafjellstunnelen i Voss og Vik i planperioden. Planen må styrkja satsinga på Nasjonal Turistveg Rv 13 Vikafjellstunnelen må inn i NTP. Den store saka for IS Fjordvegen er Vikafjellstunnelen som vil skapa eit felles bu, arbeids og rekreasjonsområdet Voss Vik og opna midtre Sogn for sikker dagleg tilgang til Flesland Flyplass. Vikafjellstunnelen er vedteken av Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar 3

NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS

NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS Til Rogaland Fylkeskommune Hordaland Fylkeskommune Sogn og Fjordane Fylkeskommune Vestlandsrådet NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS Generelt til alle

Detaljer

IS Fjordvegen Rute 13

IS Fjordvegen Rute 13 Interesseselskapet Fjordvegen Rute 13 = Riksveg 13 og Fylkesveg 13 Ved dagleg leiar Leiv Vambheim (foto: Hanne Sundbø og L.V.) IS Fjordvegen er samarbeidselskap for utvikling av den viktige indre samferdselsåra

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2014-2023 FRÅSEGN 13.04.2012 IS Fjordvegen

NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2014-2023 FRÅSEGN 13.04.2012 IS Fjordvegen Til Rgaland Fylkeskmmune Hrdaland Fylkeskmmune Sgn g Fjrdane Fylkeskmmune Vestlandsrådet NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2014-2023 FRÅSEGN 13.04.2012 IS Fjrdvegen Generelt til alle 3 fylka g til Vestlandsrådet.

Detaljer

IS Fjordvegen Rute 13

IS Fjordvegen Rute 13 Interesseselskapet (IS) Fjordvegen Rute 13 = Riksveg 13 & Fylkesvegn 13 Av dagleg leiar Leiv Vambheim Sogn Regionråd Bergen 26.02.2015 UTFORDRINGANE STÅR I KØ. Dette er også IS Fjordvegen SLIK KAN ME IKKJE

Detaljer

Medlemskap: Alle som støttar føremålet, kan verte medlem og betala etter kategori.

Medlemskap: Alle som støttar føremålet, kan verte medlem og betala etter kategori. ÅRSMELDING 2013 Generelt. I/S Fjordvegen Rute 13 er eit interesseselskap for den viktige indre samferdselsåra Rv/Fv 13 på Vestlandet som går gjennom dei 3 fylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Valnemnd 2015 : Hans Petter Thorbjørnsen, Nils Moldøen, Trude Underbakke.

Valnemnd 2015 : Hans Petter Thorbjørnsen, Nils Moldøen, Trude Underbakke. ÅRSMELDING 2014 Generelt. I/S Fjordvegen Rute 13 er eit interesseselskap for den viktige indre samferdselsåra Rv/Fv 13 på Vestlandet som går gjennom dei 3 fylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

Uttalen: NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) FRÅSEGN

Uttalen: NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) FRÅSEGN Til Hordaland fylkeskommune Melding om vedtak gjort i Hardangerrådet 27.4.2016 Særutskrift: HR-sak 23/16 NTP 2018 2029 Høyringsuttale til Hordaland fylkeskommune Høyringsfrist 13. mai 2016. Ved handsaming

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

TITTEL. Leiv Vambheim OPPDRAGSGIVER(E) IS Fjordvegen. IS Fjordvegen dagleg leiar Leiv Anders Vambheim

TITTEL. Leiv Vambheim OPPDRAGSGIVER(E) IS Fjordvegen. IS Fjordvegen dagleg leiar Leiv Anders Vambheim Prosjektplan Versjon 2 frå Interrimsstyret 22.10.07 TITTEL RUTE 13 Den indre hovudvegen på FORFATTER(E) Leiv Vambheim OPPDRAGSGIVER(E) IS Fjordvegen RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. IS Fjordvegen

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste

Møteprotokoll. Sakliste Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Eikum Hotell, Luster Møtedato: 17.06.2016 Tid: 09:30 12:10 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/16 16/1581 Nasjonal transportplan 2018-2029

Detaljer

Møtebok IS Fjordvegen Rute 13 Styremøte Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Klokka 13:15 16:00

Møtebok IS Fjordvegen Rute 13 Styremøte Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Klokka 13:15 16:00 Møtebok IS Fjordvegen Rute 13 Styremøte 08.06.2016 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Klokka 13:15 16:00 Møtte: Gerd Helen Bø, John Opdal, Bjørn Laugaland, Sigbjørn Hauge, Arnstein Menes, Morten Midlang,

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 Generelt. Nye vedtekter godkjende på Årsmøtet 2013 Styret 2016: Styret i 2016: 2015/16 Varamedlemmer i rekkefølgje:

ÅRSMELDING 2016 Generelt. Nye vedtekter godkjende på Årsmøtet 2013 Styret 2016: Styret i 2016: 2015/16 Varamedlemmer i rekkefølgje: ÅRSMELDING 2016 Generelt. Fjordvegen Rute 13 er eit interesseselskap for den viktige indre samferdselsåra Rv/Fv 13 på Vestlandet som går gjennom dei 3 fylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Fjordvegen

Detaljer

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Namnet til Båtlaget er: Kinsarvik Båtlag Kinsarvik Båtlag sitt føremål er å samla båtinteresserte

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

7. 5 m, Arkivnr. j 3 5- Eksp. U.off. Fjordvegen søkjer med dette om 200 000 kr til gjennomføring av eit treårig informasjonsprosjekt.

7. 5 m, Arkivnr. j 3 5- Eksp. U.off. Fjordvegen søkjer med dette om 200 000 kr til gjennomføring av eit treårig informasjonsprosjekt. HORDALAND FYLKESKOMM», Hordaland fylkeskommune v/dir.jan P. Styve Postboks 7900 5020 BERGEN Arkivnr. j 3 5- Eksp. U.off. 7. 5 m, Dok.nr. / s^^rr K-insarvikr-2-3-l-lT04 FJORDVEGEN - INFORMASJONSPROSJEKT

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Etne kommune SAKSUTGREIING

Etne kommune SAKSUTGREIING Utval Formannskap Etne kommune SAKSUTGREIING HORDALANDTYLKES KOMMUNE Arkivnr, S- To? 3 O NOV. 2006 Møtedato Saksh. 21.11.2006 09j0a?6ff. ELS Saksh.m*. Sakshandsamar: Elisabeth Silde Arkiv: N-700 Arkivsaknr:

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

Møtebok IS Fjordvegen Rute 13 Styremøte 27.11.2015 Stad: Hotel Ryfylke Fjordhotel, Sand Klokka 08:00 10:30

Møtebok IS Fjordvegen Rute 13 Styremøte 27.11.2015 Stad: Hotel Ryfylke Fjordhotel, Sand Klokka 08:00 10:30 Møtebok IS Fjordvegen Rute 13 Styremøte 27.11.2015 Stad: Hotel Ryfylke Fjordhotel, Sand Klokka 08:00 10:30 Møtte: Torkel Myklebust, Bjørn Laugaland, Einar Horvei, Arne Bergsvåg, varamedlem Edmund H Utne,

Detaljer

Solfrid Borge leiar i prosjektgruppa Lars Ueland Kobro forskar - Telemarksforsking

Solfrid Borge leiar i prosjektgruppa Lars Ueland Kobro forskar - Telemarksforsking DIKTARVEGEN OG FRAMTIDA Solfrid Borge leiar i prosjektgruppa Lars Ueland Kobro forskar - Telemarksforsking Idé og oppstart Ideen om Diktarvegen vert unnfanga i 2008 under eit frukostmøte på Hotell Bondeheimen

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30 A. Desse møtte Faste medlemmar Harald N. Offerdal,

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Forfall må meldast Hardangerrådet v/trude Rinaldo tlf 53 67 14 50 Varamedlemmene møter etter særskild innkalling.

Forfall må meldast Hardangerrådet v/trude Rinaldo tlf 53 67 14 50 Varamedlemmene møter etter særskild innkalling. RÅDSMEDLEMMENE INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Onsdag 27.04.2016 Klokka 09.00 14.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Møteplanen i Hardangerrådet IKS godkjent 17.09.2015 gjeld som møteinnkalling. Agenda: 09.00

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) VEDTEKTER FOR LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (LLP) 1 Føremål Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) sitt føremål er å fremje vern og formidling av kommunalt

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune

Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune Administrasjonseksjonen - Org avd Arkivnr: 2014/15940-1 Saksbehandlar: Brit Mari Heggøy/Ingeborg Borgen Takle Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 13.05.2014 Opplærings-

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR)

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) 01.07.2014 «Namn» IKS Indre Hordaland Sogn og Fjordane 1 SELSKAPETS

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SANDE NORD STORVALD (ajourført )

VEDTEKTER FOR. SANDE NORD STORVALD (ajourført ) VEDTEKTER FOR SANDE NORD STORVALD (ajourført 07.04.2008) 1 Sande Nord storvald Sande Nord storvald er ein samanslutning av rettshavarar innafor område som går fram av paragraf 3. Medlemmane har avgrensa

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA 1 Selskapsform og namn Skjørsand og Fusa vassverk SA er eit samvirkeføretak organisert etter lov av 29.06.2007 om samvirkeføretak. Medlemmene har ikkje ansvar

Detaljer

2014-2018 SAMFERDSELSPLAN FOR HARDANGER

2014-2018 SAMFERDSELSPLAN FOR HARDANGER 2014-2018 SAMFERDSELSPLAN FOR HARDANGER Ordførarane i Hardanger 2013 SAMFERDSELSPLAN FOR HARDANGER 2014-2018 Hardangerrådet iks har i 2012 utarbeidd ein oppdatert Samferdselsplanen for Hardanger. Denne

Detaljer

Vedtekter for Revisjon

Vedtekter for Revisjon Vedtekter for 1 2 VEDTEKTER 1. Namn Laget sitt namn er: Eidesjøen Grendalag, stiftet 14.10.2002. 2. Føremål og verkemiddel 2.1 Føremålet til grendalaget er å fremja medlemmene sine felles interesser i

Detaljer

Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling ved Dagleg leiar Leiv Vambheim

Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling ved Dagleg leiar Leiv Vambheim Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling 24.-25.10.2013 ved Dagleg leiar Leiv Vambheim Regionrådet i Hardanger Kommunestrukturprosessen i Hardangewr To løp: 1.Drøfting i Regionrådsmøta

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Dagleg leiar undersøkjer prisar på rekneskap og revisjon etter erfaringar i 2013.

Dagleg leiar undersøkjer prisar på rekneskap og revisjon etter erfaringar i 2013. Møtebok IS Fjordvegen Rute 3 Styremøte 9..03 Stad: Lilland Hotell, Tau Klokka 0.00 -.00?? Opning av Svotunnelen kl.30, N. Tysdalsvatnet etter møtet. Møtte: Arne Kleppa, Sigbjørn Hauge, Bjørn Laugaland,

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

Vedtekter for Sognefrukt SA

Vedtekter for Sognefrukt SA Side 1 av 5 Vedtekter for Sognefrukt SA 1 Laget Selskapet sitt namn er Sognefrukt SA. Selskapet har vekslande kapital og medlemstal. For selskapet sine plikter hefter kvart medlem berre for sin teikna

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Styret fremmer følgende forslag til landsmøtet: Som følge av landsmøtevedtak om

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS

SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS 1 Deltakarar Sogn brann og redning IKS er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik. Andre kommunar har høve

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 05.12.2014 Tid: 09:30-14:30. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 05.12.2014 Tid: 09:30-14:30. A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 05.12.2014 Tid: 09:30-14:30 A. Desse møtte Faste medlemmar Harald N. Offerdal,

Detaljer

UTTALE NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 2019

UTTALE NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 2019 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon 32 08 51 40 Telefaks 32 08 16 44 E-post: regionraadet@hallingnett.no Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse: Vår

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 27/13 12/114 Kommunale bustader - oppfølging av rapport frå arbeidsgruppe.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 27/13 12/114 Kommunale bustader - oppfølging av rapport frå arbeidsgruppe. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 Tid: 08.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 24/13 12/432 Sikring mot naturskade, Nybøstrondi 25/13 12/514 Søknad om økonomisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald Offerdal, ordførar Arnstein Menes Frode Bøthun Råmund Nyhammer Siv M. Lidal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald Offerdal, ordførar Arnstein Menes Frode Bøthun Råmund Nyhammer Siv M. Lidal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 19.04.2012 Kl: 11.00 16.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Harald Offerdal, ordførar Arnstein Menes Frode Bøthun Råmund

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG 1. LAGETS NAMN. Lagets namn er Ryssholmen båteigarlag. 2. LAGETS FORMÅL. Lagets formål er å bygge og drive ei trygg og god småbåthamn ved Ryssholmen, samt ta vare på

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 14.03.08 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon 32 08 51 40 Telefaks 32 08 16 44 E-post: regionraadet@hallingnett.no Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse:

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt.

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt. VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1 FORETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL. 1-1. Foretaksnamn og forretningskontor SpareBank 1 Søre Sunnmøre vart skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge 1 Organisasjonen sitt namn og sete Namnet til organisasjonen er Oikos - Økologisk Norge. Oikos har sete og verneting i Oslo. 2 Føremål Oikos - Økologisk Norge er ein

Detaljer

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11976-38 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 03.12.2015 Omklassifisering

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Vedteken i årsmøte 131210 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/8 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene

Detaljer

Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane

Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane Vedtak i Fylkestinget i Sogn og Fjordane (FT-sak 1/12): Endeleg vedtak i Fylkestinget likt

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal REVISJON 22032010 Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Vedteke av fylkestinget i møte 22.03.2010. T-sak 11/10 (U-sak 32/10). 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Ungdommens

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdalsmuseet Eigedom IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap, stifta i medhald

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Fjordvegen. Fjordvegen FOR PROSJEKTET RUTE 13 FJORDVEGEN 31.12.10. Volda. Måløy. Stryn Loen. Florø. Førde. Gaularfjellet. Voss.

SLUTTRAPPORT. Fjordvegen. Fjordvegen FOR PROSJEKTET RUTE 13 FJORDVEGEN 31.12.10. Volda. Måløy. Stryn Loen. Florø. Førde. Gaularfjellet. Voss. Måløy Florø Volda Stryn Loen G Førde Fjordvegen Dragsvik Gaularfjellet Vangsnes Voss Bergen Norheimsund Hardanger Kvanndal Fjordvegen Odda Bruravik Brimnes Kinsarvik Ullensvang Eidfjord Sauda Røldal Haugesund

Detaljer

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra )

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra ) LOVER FOR LEIKARRINGEN I BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Leikarringen vart skipa 14. november 1919. Lov og styringsføresegner sist endra 01.03.2016.) 1 Skipnad Leikarringen vart skipa som særlag i Bondeungdomslaget

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

statens vegvesen Rv. 13 - Utbetring Bratlandsdalen - Forskottering RYFYLKE - kommunane IKS 4130 HJELMELAND

statens vegvesen Rv. 13 - Utbetring Bratlandsdalen - Forskottering RYFYLKE - kommunane IKS 4130 HJELMELAND statens vegvesen RYFYLKE - kommunane IKS 4130 HJELMELAND Behandlende eining: Sakshandsamar/innvalsnr: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato: Region vest Per Steffen Myhren -55516534 2006/079396-006

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Regional transportplan Sogn og Fjordane

Regional transportplan Sogn og Fjordane Regional transportplan Sogn og Fjordane 2014-2023 Folkemøte Balestrand, Kviknes hotell 16.1.2013 Regional transportplan for Sogn og Fjordane Bakgrunn: Ny plan- og bygningslov 2010. Regional planstrategi:

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

NTP NÆRINGSLIVET SITT SAMFERDSLEFORUM I SOGN OG FJORDANE v/ VIDAR GRØNNEVIK, LEIAR

NTP NÆRINGSLIVET SITT SAMFERDSLEFORUM I SOGN OG FJORDANE v/ VIDAR GRØNNEVIK, LEIAR NTP 2014 2023 NÆRINGSLIVET SITT SAMFERDSLEFORUM I SOGN OG FJORDANE v/ VIDAR GRØNNEVIK, LEIAR NÆRINGSLIVET SITT SAMFERDSLEFORUM Næringslivet sitt samferdsleforum i Sogn og Fjordane er eit fritt og uavhengig

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

Møtebok frå skipingsmøtet i Nes og Høyheimsvik bygdelag. 11.. Mai 2006.

Møtebok frå skipingsmøtet i Nes og Høyheimsvik bygdelag. 11.. Mai 2006. Møtebok frå skipingsmøtet i Nes og Høyheimsvik bygdelag. 11.. Mai 2006. Det møtte 41 interessentar. Sak 1: Opning. Sak 2: Godkjenning av innkalling og sakliste. Sak 3: Konstituering. - val av møteleiar.

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Utkast januar 2016 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/9 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene har

Detaljer

Revidert Vest 39 - Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen

Revidert Vest 39 - Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen Revidert Vest 39 - Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: FORSLAG TIL VEDTAK 1. Vestlandsrådet viser til tidlegare handsaming

Detaljer