Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13"

Transkript

1 Til Høyanger kommune ved Ordførar Leikanger kommune ved Ordførar Sogndal kommune ved Ordførar Luster kommune ved Ordførar Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Me viser til hyggjeleg møte i Ulvik der IS Fjordvegen Rute 13 vart kort presentert. IS Fjordvegen vart skipa i møte 19. Juni 1995 under namnet IS Vestlandsvegen. I 1997 vart namnet endra til IS Fjordvegen og i 2013 til IS Fjordvegen Rute 13, som er eit interesseselskap for kommunar, fylkeskommunar, næringsliv og organisasjonar langs heile RV 13/FV 13, frå Sandnes i sør til Førde i nord. Selskapet har heile tida vore drifta av Hardangerrådet iks og har i dag eigen profileringsmedarbeidar i ½ stilling. I/S Fjordvegen ynskjer å knyta det indre Vestlandet saman med ei best mogleg transportåre for næringsliv og innbyggjarar. Dette er hovudvegen for mange og ofte einaste alternativ. Selskapet har som eit samordnande organ (ved å stå saman) bidrege til å synleggjera vegen si avgjerande betydning for attraktiviteten og utviklinga til kommunane og næringslivet langs med. Hyggeleg lesing er at store prosjekt til mange milliardar kroner er investerte langs RV 13. Når Ryfast står ferdig vert RV 13 lagt over Stavanger/Tau. IS Fjordvegen Rute 13 har i dag 13 medlemskommunar langs vegen. I Sogn er det Vik og Balestrand. I tillegg til kommunar vert det rekruttert stadig fleire lokale næringsselskap/- foreiningar samt bedrifter. Frå i år har desse ein vararepresentant til styret. I NTP har Rv 13 og Rv 55 stamvegstatus frå Sandnes/Stavanger via Vangsnes/Hella/ Dragsvik til Sogndal og møter der Rv 5. (Delar av NTP-Rute 4c og Rute 5a). Styret i IS Fjordvegen Rute 13 vil peika på at: Riksveg 13/55 Sandnes Sogndal har felles interesser i å trykkja på for fleire statlege veginvesteringar, mellom anna Vikafjellstunnelen, gul stripe og rassikring. Ferjefrekvensen over Sognefjorden ved Vangsnes/Hella/Drasgsvik skal ha faste døgnavgangar som trafikkregularitet. Fylkesveg 55 Luster-Vadheim er viktig tverrsamband til Kyststamvegen frå Sogn og treng fylkeskommunale prioriteringar i forlenginga av Riksveg 13/55. Reiselivet er svært viktig og vegavhengig i Sunnfjord, Sogn, Voss, Hardanger og Ryfylke. Fjordvegen Rute 13 har kontinuerleg samarbeid med dei regionale reisemålselskapa og dei største reiselivsaktørane. RV13 /FV 13 er del av 3 Nasjonale turistvegstrekningar som har internasjonalt attraktive opplevingar og som trekkjer mange turistar til regionane. IS Fjordvegen Rute 13 samarbeider godt med desse. Med Ryfast, Vikafjellstunnel og Sognefjellstunnel blir det under 80 mil sikker heilårsveg mellom Trondheim og Stavanger og kun 2 ferjer. Tilsvarande mellom Trondheim og Bergen er det under 60 mil og 1 ferje og Trondheim - Kristiansand er 98 mil og ei ferje.

2 Det er vårt felles mål at denne vegen vert prioritert. For å oppnå dette er må me stå saman om ein indre stamveg på Vestlandet. Til det trengs IS Fjordvegen Rute 13 som reiskap, og di fleire me er di meir kan me få til. Kontingentkategoriar og Kontingent 2014 Medlemskategori 1: Kommunar, Fylkeskommunar og offentlege selskap kr Medlemskategori 2: Næringsselskap/Interesseselskap over 50 medlemmer kr Medlemskategori 3: Næringsselskap/Interesseselskap inntil 50 medlemmer kr Medlemskategori 4: Andre kr Medlemskategori 5: Fylkeskommunar kr Me legg ved: 1. Fjordvegdrøs 2. Vedtekter for IS Fjordvegen Rute Profileringsstrategi og påverknadsstrategi. 4. Årsmelding Rekneskap Årsmøteprotokoll Uttale til NTP Uttale til Vestlandsrådet Uttale til RTP Sogn og Fjordane Sjå også: m.a. frå årskonferansen i Balestrand i juni (under Aktuelt) https://www.facebook.com/fjordvegenn Me ynskjer dykk velkomne som medlemmer i IS Fjordvegen Rute 13. Dersom de vil ha nærmare informasjon står me til rådvelde og kjem gjerne på besøk for å fortelja om selskapet. Kinsarvik Med beste helsing I/S Fjordvegen Marta Finden Halset/s Styreleiar Leiv Vambheim Dagleg leiar IS Fjordvegene signerar digitalt

3 FJORDVEG-DRØSEN Splitter nytt medlemsskriv! Nytt frå IS Fjordvegen Rute 13 Medlemsinformasjon nr 1/2014 Redaktør: Hanne Sundbø BLI MED FJORDVEGEN PÅ FACEBOOK! som ny profil blei oppretta i oktober 2013 og blir nytta jamnleg til nytt frå heile strekninga. Stoff blir løpande saksa frå lokalmedia, destinasjonar, statens vegvesen, fylkeskommunane, ytringar frå styret, etc. Ver aktiv med i selskapet ditt på facebook! Din aktivitet her aukar sjansen for at selskapet og dermed din organisasjon eller kommune blir sett, høyrd og tatt seriøst som en aktiv pådrivar for ditt føremål. Framgongsmåte: sjå neste side Nettsida skal nyttast til fakta om kva selskapet sjølv er og gjer, vera oppslagsplass og syna medlemmene med deira interesser. Ny versjon der litt arbeid gjenstår ligg ute no, ta ein titt og gje oss gjerne kommentarar. STYRELEIAR ARNE KLEPPA HAR ORDET: Statens Vegvesen gir ut ei avis med namnet Vegen og Vi. Eg vil omsetja dette i vår samanheng til RUTE 13 OG VI. Kva er RUTE 13? og kven er VI? Det er nå ca 20 år sidan IS Fjordvegen vart stifta. Det store målet har heile tida vore å utvikla Rute 13 til ein høgstandardveg. Og den som har levd ei stund, vil nok sanna at det har skjedd mykje dei siste 20 åra. Det er truleg investert meir på Rv13 dei siste 20 åra enn på dei 50 føregåande år relativt betrakta. Det er viktig å poengtera dette opp i all klag og syt. Ting skjer og ting vil skje!! Det er likevel ikkje å stikka under stol at mykje står att. Svært mykje!! Men den som ventar på noko godt, ventar som kjent ikkje forgjeves. Vikafjellstunnelen, Deildo, Oddadalen, Sand Erfjord er alle døme på slike godbitar vi ser føre oss som nye startprosjekt i nær framtid!! I dette perspektivet har vi likevel ikkje gløymd Espedal - Frafjord og så vidare med banebrytande utviklingsprosjekt langs heile vegen til Førde i Sunnfjord. Og det er i denne samanheng at det er så sentralt å fokusera på kven VI er!! IS Fjordvegen Rute 13, altså VI, skal vera eit talerøyr inn mot dei løyvings - og vedtaksinstansar som utløyser nye vegprosjekt. Omgrepet «talerøyr» har sitt opphav i innretningar før dagens kommunikasjonsverd. Føremålet var å forsterka lyden. Bodskapen skulle bera lenger og vera klar. Og det er denne rollen VI har hatt og i ennå sterkare grad skal ha. Difor har medlemene 3 fylkeskommunar, 15 kommunar og ei rekke andre offentlege og private organisasjonar gitt rom for å intensivera arbeidet vårt. Dette m.a. ved at Hanne Sundbø frå hausten 2013 har starta i halv stilling i organisasjonen. Resultatet av dette ser vi mellom anna ved ny aktivitet gjennom dette splitter nye medlemsskrivet, Facebook-profil, ny levande heimeside, auka kontaktskapande arbeide internt og eksternt. Talerøyret vert med andre ord vitalisert. Vår stemme er blitt sterkare og han skal ytterlegare forsterkast. VI det er altså alle oss som arbeider for same sak. Og vi er mange. Alle treng ikkje vera på banen, les vegen, samstundes, men nokon må vera der alltid. Vegframføring er lagarbeid. Alle deltakarane i IS Fjordvegen Rute 13 må såleis på banen til rett tid og på rett stad. Det er dette vi i administrasjon og styre nå vonar vår «nye giv» skal inspirera til. Og til sist: Askeladden i eventyra hadde suksess av ein hovudgrunn: Han hadde evne og mot til å knytte til seg dei naudsynte og beste hjelparane. Alliansepartnerar blir slike kalla i vår tid!! GODT NYTT VEGÅR FOR ALLE TILKNYTT FJORDVEGEN RUTE 13! Styret i IS Fjordvegen Rute 13 på opning av Svotunnelen Strand i Ryfylke ,: Frå venstre: Sigbjørn Hauge, Kari Vaage Gjuvsland (vara), Leiv Vambheim (administrasjonen), Bjørn Laugaland, Arne Kleppa (bak til høgre). Arne Kleppa, styreleiar

4 Intensivering av arbeidet i IS Fjordvegen Rute 13 - Ny medarbeidar Hanne Sundbø Styret i IS Fjordvegen tilsette sist haust underteikna i ein halv stilling i eit 2 års engasjement med hovudfokus på profi-lering. Ein spennande utfordring å gå laus på! Vitalisering av selskapet sitt arbeid saman med styret og administrasjonen i Hardangerrådet krev ein del prioriteringar, og ramer er no lagt for arbeidet. Tiltaksplanen er på plass, ein intensiv styretur er gjennomført, møte med dei tre fylkessamferdselutvala er under planlegging for våren, årsmøte er bestemt. På profileringssida blei straks facebookprofil oppretta og hyppig oppdatert og arbeidet med å fornya og oppgradera nettsidene tatt opp. Journalistar er følgt opp, fleire oppslag i papir- og nettmedia er oppnådd, samt intervju i Radio Folgefonna. Styret er godt engasjert og har vald vinkling på profileringsarbeidet samt følgjer opp den politiske delen av arbeidet. Eg har kontakta destinasjonselskapa langs strekninga og nye potensielle medlemmer er under kartlegging. Nasjonale turistvegar er det dialog med. Men ytterlegare medlemskontakt er ønskt samt at ytterlegare verving skal gjerast. Eit trykt hefte skal og lagast. Alle lokale og regionale media er kontakta. Kven er no eg? Eg er opprinneleg utdanna landskapsarkitekt frå NLH-Ås og bur no på garden Hagalid i Hjelmeland i Ryfylke. På garden som ligg høgt over Jøsenfjorden og Rv 13 midt i Ryfylke har eg frå sommaren 2013 starta eige firma med drift av Galleri Eldhuset, eit sommartilbod med kunst og kunsthandverk frå primært vestlandet samt opplevingar knytt til garden. Før har eg har jobba i små konsulentfirma, i Hjelmeland kommune med kommuneplanarbeide, som næringssjef i Dalane, samt starta opp og vore dagleg leiar i Reisemål Ryfylke as i over 17 år. Eg har forskjellig tilleggsutdanning frå BI o.a. samt styreverv. Arbeidet for IS Fjordvegen vil gå heile året, men ha hovudtyngde frå september til april. De finn meg på heimakontor på Hjelmeland, men og av og til hjå Hardangerådet med Leiv Vambheim og Trude Rinaldo i Kinsarvik. Det viktige løpande arbeid med m.a. uttalar i samband med Nasjonal transportplan og dei to regionale transportplanane for Hordaland og Sogn & Fjordane er gjort i år frå dagleg leiar Leiv Vambheim. Eg, Leiv, Trude og styret ser fram til å ha meir kontakt med dykk som medlemmer! Ver med å påverka arbeidet! Direkte kontakt: ring meg gjerne på tlf / Epost: Årsmøtet 2014 blir på Kviknes hotel i vakre Balestrand, tysdag 17. juni. Sett av dagen! Me kjem tilbake til program i mars. (Eller send meg ein link eller tips meg om kva som skjer.) VER MED FJORDVEGEN PÅ FACEBOOK! Framgongsmåte (for deg som ikkje er kjent med facebook): 1. Trykk Like for sida 2. Lik og kommenter gjerne nokre av oppslaga. Desse er henta frå lokalaviser med nettside eller facebookprofil, Statens vegvesen, andre samferdselssaktørar som legg ut noko aktuelt (t.d. Hardangerbrua), kommunar og fylke, reiselivsaktørar etc. Det er mange eg ikkje har oppdaga, gje meg tips! Interesserte journalistar følgjer profilen. 3. Lag eit oppslag sjølv på sida; eit kort synspunkt, ein link med kommentar til ein artikkel, eit bilde. 4. Del innlegg (trykk share = del) på våre oppslag til vener og kjente, organisasjonar etc du meiner har interesse av arbeidet. 5. Send meg bilde eller filmsnuttar til vidare bruk på (facebook, nettsida, mm). Ta med mobilen og knips i farta av ras, stengt med bom, trafikksituasjonar, snøføyke, vakker utsikt, kø, flott tunnel; kva som helst relatert til Fv&Rv 13, det kan vera godt nok! 6. Inviter vener og kjente, politikarar på lokalt, fylkes- og nasjonalt nivå o.a. til å like sida slik at trafikken til sida kan auka: Skriv inn ein fb-ven sitt namn i «Invite Your Friends to Like This Page».

5 Medlemsdialog i haust - styret på tur langs Fjordvegen Rute 13 frå sør til nord Styret i IS Fjordvegen arrangerte styrereise for å møte og lytta til medlemmer, frå Sandnes i sør til Gaularfjellet i nord, ein maraton med 11 møte undervegs. Ein større bildeserie frå turen ligg på facebook. Forskjellige lokalaviser fann turen interessant å skriva om De av dykk som ikkje hadde høve til å møta oss då vil me i nær framtid ta kontakt med. Inviter oss gjerne på eit passande møte hjå dykk! Bilda: Til venstre: interessert journalist Tor Inge Jøssang frå Stavanger Aftenblad intervjuar gruppa på tur, her på ferjeleiet på Lauvvik v/lysefjorden. Frå venstre: Styreleiar Arne Kleppa, Journalist Jøssang, Leiv Vambheim (dagleg leiar), Sigbjørn Hauge. Til venstre: Vente på ferje ved Sognefjorden med Leiv Vambheim, Sigbjørn Hauge, Marta F. Halset og Trude Rinaldo. Til høgre: På Utsikten, Nasjonal turistveg Gaularfjellet med Arnstein Menes (leiar i samferdselsuvalet i Sogn & Fjordane), Arne Kleppa og Sigbjørn Hauge frå styret, Leiv Vambheim og Trude Rinaldo (administrasjonen) og Mathias Råheim (ordførar i Gaular). Her vart vist utfordringane med låg vegstandar med m.a. utgliding av kantar, smal vegbane og dårleg dekke. Styret har vedtatt to tiltaksplanar som bli jobba med, ein for profileringsarbeidet og ein for samferdsel. Sistnemnte plan er oppfølging av medlemmene sine ønskje, Bilde: Vel spennande trafikksituasjonar undervegs, her langs Hardangerfjorden. Under: Ei nyting å køyra over Hardangerbrua. Styret i IS Fjordvegen Rute 13 ( ): Arne Kleppa (leiar), Marta Finden Halset (nestleiar), Sigbjørn Hauge, Bjørn Laugaland, John Opdal. Oppnemnde frå medlemsfylka: Per Kåre Foss, Einar Horvei og Anders Ryssdal. Redaktør: Hanne Sundbø, Hagalid, 4130 Hjelmeland. Tlf / Kontakt selskapet: IS Fjordvegen Rute 13, Hovudkontor: Pb. 78, 5782 Kinsarvik (Leiv Vambheim og Trude Rinaldo) Tlf

6 1. Selskapet sitt namn. Vedtekter for IS Fjordvegen Rute 13 Vedtekne på Årsmøtet Selskapet sitt namn er IS Fjordvegen Rute Selskapet sitt forretningskontor. Selskapet sitt forretningskontor er i Ullensvang herad. 3. Selskapet sitt føremål. Selskapet sitt føremål er: 1. Å arbeida for utbygging av Fv/Rv13 slik at denne blir ein trygg veg med gjennomgåande høg standard og gul midtstripe for heile strekninga. 2. Å marknadsføra vegstrekninga som ei effektiv og vakker transportåre og som den indre stamvegen frå Nord Jæren til Sunnfjord. 4. Medlemmer Medlemmer i selskapet er fylkeskommunar, kommunar, interkommunale selskap, vegselskap, næringsorganisasjonar, verksemder og andre føretak som har interesse i selskapet sitt føremål. 5. Årsmøtet. IS Fjordvegen sitt øvste organ er årsmøtet som skal avhaldast innan utgongen av juni kvart år. Årsmøtet skal kallast inn med minst 2 vekers varsel, og skal handsama følgjane saker: Årsmelding og rekneskap Val av 5 av 8 styremedlemer for 2 år om gongen. Valet vert organisert slik at det høvesvis er 2 og 3 på val annakvart år. Val av 3 varamedlemer i nummerrekkefølge for 1 år om gongen. Val av leiar og nestleiar for 1 år om gongen. Fastsetja kontingent for påfølgjande år. Vedta treårig handlingsplan og langtidsbudsjett med rullering for kvart år. Vedta eventuelle vedtektsendringar, jfr. par.9. Val av valnemnd. Andre saker som er innsende av medlemmer innan 4 veker før årsmøtet og handsama av styret. Fylkestinga i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane oppnemner sjølv kvart sitt styremedlem med personleg varamedlem for 4 år om gongen som følgjer valperioden for val til fylkesting.

7 Årsmøtet vert leia av styreleiar. Om denne ikkje er til stades vel årsmøtet sjølv møteleiar. Alle vedtak på årsmøtet vert avgjort med vanleg fleirtal, dersom desse vedtektene ikkje seier noko anna. Alle røyster tel likt som vert gitt ved frammøte eller ved fullmakt. 6. Styret Selskapet sitt styre skal ha 8 medlemmer med varamedlemer vald slik det går fram av paragraf 5 i desse vedtektene. Styret har ansvar for den daglege drifta av selskapet, som m.a. inneber: Gjennomføra dei planar som årsmøtet fastset Syta for at selskapet vert organisert med dagleg leiing og sekretariat Fastsetja detaljert årsbudsjett Gje uttaler på vegne av organisasjonen Førebu og handsama alle saker som skal leggjast fram for årsmøtet Kalla inn til ekstraordinært årsmøte når styret finn det nødvendig, eller dersom 1/3 av medlemmene krev det. Andre saker som føl av styret sitt ansvar. Styret er vedtaksført når 4 eller fleire medlemmer er tilstades. Styret vert kalla saman til møte når styreleiar finn dette naudsynt eller når minst 3 av styremedlemene krev det. Alle saker vert avgjort ved vanleg fleirtal. Ved stemmelikskap avgjer møteleiar si dobbelrøyst. 7. Forvaltning av selskapet Styret representerer selskapet eksternt. Styreleiar teiknar for selskapet. Selskapet kan ikkje ta opp lån. 8. Kontingent Vert betalt forskotsvis for 1 år om gongen. Utmelding av selskapet med bindande verknad for kontingentbetaling må vera gjort minst 1 år før det kalenderåret utmeldinga skal tre i kraft. 9. Vedtektsendring og oppløysing. Vedtektsendring på årsmøtet krev 2/3 fleirtal av gjevne røyster enten frå den som er til stades på årsmøtet eller ved fullmakt. Årsmøtet kan etter lovleg innkalling løysa opp selskapet med ¾ fleirtal, jfr. 1. punktum i denne paragrafen. Årsmøtet avgjer kva eventuelle unytta midlar skal brukast til.

8 HANDLINGSPLAN IS Fjordvegen skal verta den viktigaste reiskapen for regionar, kommunar og verksemder til å skaffa midlar til fullverdig vegstandard med gul stripe på Riksveg/Fylkesveg 13. PROFILERING: Intern og ekstern profilering og marknadsføring Legitimiteten og effekten av selskapet er avhengig av kjennskap til og eigarskapen til selskapet. Selskapet skal spissa bodskapen sin og vera tydelege av kva føremoner medlemmer vil få av å nytta selskapet. Medlemmer. Selskapet inviterer seg inn til alle kommunestyra og alle næringsforeiningar til å orientera og inspirera for aktivt arbeid for Rv/Fv13 og å bruka Fjordvegen Rute 13 som samarbeidsorgan for sine veginitiativ. Ny brosjyre. Det vert laga ny brosjyre for Fjordvegen Rute 13. Oppdatert nettside. Nettsida vert vedlikehalde og er aktiv. Facebookside vert vedlikehalden og er aktiv Fjordvegendrøsen kjem ut med jamne mellomrom Media vert orienterte med jamne mellomrom. PÅVERKNAD: Øva trykk på kontinuerleg utvikling av tiltak langs Rv/Fv13. Gjennomslag hos løyvande myndigheiter er avhengig av god informasjon, truverdige nettverk og pågåande arbeid. 1. Samarbeid med vegstyresmaktene. Systematisk kontakt og nettverksbygging. 2. Støtta kommunar og regionar i deira aktuelle vegtiltak langs Rv/Fv 13 og øva påverknad i samarbeid med dei. 3. Ta initiativ til møte med fylkeskommunale og sentrale styresmakter i enkeltsaker. MEDLEMSKAP Fleire medlemmer. Tilretteleggja for å halda på medlemmene. Arbeida for at alle kommunane, alle næringsforeiningar og interesserte enkeltbedrifter langs Rute 13 vert medlem i perioden.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 ÅRSMØTEPROTOKOLL FOR I/S FJORDVEGEN 2014 ÅRSMØTET VART HALDE: Dato: Torsdag Tid: Stad: Kviknes hotel, Balestrand Årsmøtedeltakarar: Ulvik herad Ordførar Hans Petter Thorbjørnsen Hjelmeland kommune: Bjørn Laugaland etter fullmakt Ullensvang herad: Ordførar Solfrid Borge Voss kommune: Vararordførar Sigbjørn Hauge Balestrand kommune : Ordførar Harald Offerdal Vik kommune: Ordførar Marta Finden Halset Hardangerrådet iks: Styreleiar Toralv Mikkelsen Sauda kommune: Ordførar Frode Sulen Odda kommune: Nils Petter Freim etter fullmakt Sogn og Fjordane Fylkeskommune: Anders Ryssdal etter fullmakt. Rogaland Fylkeskommune: Arne Kleppa etter fullmakt Ryfylke iks: Nils Moldøen etter fullmakt Hardangerbrua AS Einar Lutro Myrkdalen Fjellandsby: John Helge Måren Hotel Ullensvang: Edmund Utne Andre: Sekretariatet: Leiv Vambheim, Trude L. Rinaldo og Hanne Sundbø Saker til handsaming. Alle saker er samrøystes om ikkje anna er nemnt. Årsmøtesak 01/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Det er frammøtt 15 stemmeberettiga medlemmer Vedtak: Innkalling og sakliste vart godkjent. Årsmøtet lovleg sett. Årsmøtesak 02/14 Val av møteleiar og 2 utsendingar til å skriva under protokollen Vedtak: Møteleiar: Styreleiar Arne Kleppa Til å skriva under møteboka: Marta F. Halset og Harald Offerdal Sekretær: Leiv Vambheim Årsmøtesak 03/14 Årsmelding med revidert rekneskap for 2013 Revisjonsmeldinga vart opplesen. Vedtak: 1. Styret sitt framlegg til Årsmelding for IS Fjordvegen 2013 vert godkjent slik den ligg føre.

24 2. Styret sitt framlegg til Rekneskap for IS Fjordvegen 2013 vert godkjent slik det føre. Overskotet 2013 vert tillagt eigenkapitalen Årsmøtesak 04/14 Korrigert kontingent for 2014 Vedtak: Kontingenten for medlemskategoriane 2,3 og 4 for året 2014 vert endra slik: Medlemskategori 2: Næringsselskap/Interesseselskap over 50 medlemmer kr Medlemskategori 3: Næringsselskap/Interesseselskap inntil 50 medlemmer kr Medlemskategori 4: Andre kr Årsmøtesak 05/14 Fastsetjing av kontingent 2015 Vedtak: Medlemskategori 1: Kommunar kr Medlemskategori 2: Næringsselskap/Interesseselskap over 50 medlemmer kr Medlemskategori 3: Næringsselskap/Interesseselskap inntil 50 medlemmer kr Medlemskategori 4: Andre kr Medlemskategori 5: Fylkeskommunar kr Årsmøtesak 06/14 Strategi- og Handlingsplan og langtidsbudsjett Vedtak. 1. Styret sitt framlegg til Strategi- og Handlingsplan vert vedteken slik han ligg føre etter drøftinga i Årsmøtet. 2. Framlegg til Langtidsbudsjett vert vert vedteken slik han ligg føre etter drøftinga i Årsmøtet. Årsmøtesak 07/14 a) Val av styremedlemmer for 2 år 2014/2016 b) Val av leiar og nestleiar. c) Val av valnemnd Valkomiteen ved Hans Petter Thorbjørnsen la fram forslag. Vedtak: a)val av styremedlemmer for 2014/2016 Marta Finden Halset, Vik i Sogn Torkel Myklebust, Suldal b) Varamedlemmer i rekkefølgje for 2014/2015: 1. Harald Offerdal, Balestrand 2. Edmund Utne, Hotel Ullensvang 3. Trine Danielsen, Hjelmeland c) Val av leiar og nestleiar for 1 år. Leiar 2014/2015 : Marta Finden Halset Nestleiar 2014/2015: Torkel Myklebust d ) Val av valnemnd for 2015: Vedtak: Val av Valnemnd: Hans Petter Thorbjørnsen, Nils Moldøen, Trude Underbakke. Det var ikkje registrert innkomne saker.... Arne Kleppa Harald Offerdal.. Marta Finden Halset

25 Til Rogaland Fylkeskommune Hordaland Fylkeskommune Sogn og Fjordane Fylkeskommune Vestlandsrådet NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) FRÅSEGN IS Fjordvegen Generelt til alle 3 fylka og til Vestlandsrådet. IS Fjordvegen er er eit samarbeidselskap for utvikling av den viktige indre samferdselsåra Rv/Fv 13 på Vestlandet og gjeld 18 kommunar, med Time og Fjaler, og går gjennom dei 3 fylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. IS Fjordvegen er ei livsnerve for kommunane den går gjennom både for næringsliv/turisme og innbyggjarar. Det er Riksvegstatus på strekninga Sandnes- Jøsendal/Odda Voss-Vik/Vangsnes- Hella/Dragsvik (- med Rv 55 Hella-Sogndal) og Fylkesvegstatus på strekninga Dragsvik- Gaular-Moskog/Førde og turistvegstatus på strekningane Moskog/Førde- Balestrand, Kinsarvik Tyssedal og Røldal-Forsand. IS Fjordvegen vil med dette gje innspel til dei 3 Fylka som igjen skal uttala seg til Samferdselsdepartementet om framlegg til NTP frå dei statlege transportetatane og Avinor: 1.Finansiering av Fylkesvegane: IS Fjordvegen vil peika på at no etter funksjonsfordelinga av vegsektoren mellom stat og fylke, så føreheld denne uttalen seg til Nasjonal Transportplan. IS Fjordvegen forventar at Staten føl opp denne fordelinga med betydelege midlar slik at fylkeskommunane kan vera aktiv vegeigar med både drift, vedlikehald og investeringar. IS Fjordvegen vil gje uttale til Regional Transportplan for dei 3 Fylka når desse kjem på høyring. IS Fjordvegen vil likevel peika på at me har eit samanhengande vegnett i landet og det vert derfor viktig også i NTP å ha blikk for dette. IS Fjordvegen viser også til kommunane/herada sine mogelege eigne meir spesifikke uttalar til NTP og RTP. 2. IS Fjordvegen er samd med transportetatane at prioritering av drift vedlikehald er naudsynt for å ta att lang tids forsøming og støttar ei planramme på + 45 % i framlegg i NTP. Det vil vera mogeleg å nå vedtekne nasjonale mål med dei økonomiske rammer som er gjeve som grunnlag for NTP og dei verkemiddel som er føreslegne tekne i bruk med ei + 45 % ramme. Dei andre planrammene er for små. Noreg har hamna håplaust på etterskot både i forhold til vedlikehald og investeringar, både når det gjeld veg og jernbane. 1

26 3. IS Fjordvegen krev minimum investeringsnivå på minimum dagens nivå for vegsektoren og auka totalrammer på i NTP på +65 %. Vegdirektoratet har prioritert innanfor dei råmene dei pr. no har til rådvelde. Vegbygging er svært viktig for utvikling av samfunnet og råmene i den endelege NTP, må difor aukast monaleg og minst 65% i høve til planråmene. 4. IS Fjordvegen krev 2 mrd. årleg til nasjonal rassikring og trygge fjordvegar Hardangerregionen har fleire av dei alvorlegaste raspunkta og rasstrekningane i Noreg. Rastrygge vegar må vera eit minstekrav for å ta heile landet i bruk og skapa busetnad og næringsutvikling i distrikta. Dette gjeld skulevegar, pendlarvegar, næringstransport og ikkje minst fritidsreisande i ein av landets største reiselivsregionar, Hardanger. 5. Forventar gul stripe på riksvegstrekningane våre. Når Stortinget har bestemt at Rv 13 er riksveg så forventar IS Fjordvegen riksvegstandard med gul stripe og vegbreidde på 8,5 m, i visse parti 7,5 m, og tilfredstillande geometri. IS Fjordvegen viser mellom anna til Strekningsanalyse Rv 13 Solbakk Sand av 2004, Plan for Stamveg Rute 4 c av 2006 og Konsekvensutgreiing for Rv 13 gjennom Ullensvang av IS Fjordvegen forventar at Nasjonal Turistvegar og vegutbygging i langs Rv 13 må arbeida saman. Det er svært positivt at Nasjonale Turistvegar vil satsa vidare i eit spleiselag med Fylkeskommunar og kommunar om utvikling av dei 3 NT-strekningane langs RV/FV 13: Turistveg Ryfylke, Turistveg Hardanger og Turistveg Gaularfjellet. Men skal ein halda ei forventa framdrift, er det nødvendig at Staten aukar løyvingstakten på investeringane i NT. 7. IS Fjordvegen forventar at Høgfartsjernbanestruktur i Noreg må besluttast i planperioden. I NTP er Høgfartsutgreiinga for jernbane omtala som mogeleg og driftsforsvarleg når byggekostnadane er utanfor samfunnsrekneskapen.. Hardanger forventar ei satsing på Høgfartsbane i SørNoreg og viser til at Haukelibanen er den trasen vest-aust med størst passasjerpotensiale. For Ryfylke og deler av Hardanger vil Haukelibanen vera ei sterk vitaminsprøyte for regional utvikling. 8. IS Fjordvegen meiner at reisetida med Bergensbanen Oslo Bergen må ned til 4t og 15 min i neste planperiode og at godsmengder må overførast frå vegane til Bergensbanen. Dette er viktig for Voss kommune, deler av Hardanger og deler av Sogn og Fjordane. IS Fjordvegen er svært positiv til at Dobbelspor gjennom Ulriken vert bygd i Vossebanen er en del av satsinga for regiontrafikk i Bergensområdet. Funksjonelle krysningspor og rasskifting av Bergensbanen ligg inne i alle rammer og særleg effekt i +45 % ramma. IS Fjordvegen forventar vidare i auka ramme: Forsering av planarbeidet for Bergensbanen med fullføring av Ringeriksbanen innan 2023 sik at reisetid Bergen Oslo vert 4 t og 15 min. 2

27 Til Rogaland Fylke: Rv 13 frå Sandnes til Røldal gjennom Ryfylke er lite omtala i transportkorridor 5 i NTPframlegget. IS Fjordvegen ber om at føringane som ligg i Areal- og Transportplan for Ryfylke (ATP), vedteke av fylkestinget i Rogaland sommaren 2011, vert lagt til grunn for framtidig Rv. 13 gjennom Rogaland og teke inn i NTP IS Fjordvegen er svært positiv til: Rv 13 har fått det gode utbetrings- og rassikringsarbeidet som er gjort i Ryfylke inneverande periode og at Tysdalsvatnet vert fullført i E 39 Eiganestunnelen vert prioritert i NTP og at Ryfast vert realisert. E 134 Nye tunnelar ved Røldal og Haukelifjell og prosjekt i Telemark i + 45 % ramma IS Fjordvegen forventar vidare: Rv 13 ferjesambandet Lauvvik/Oanes vert oppretthalde etter at Ryfast er realisert. Rv 13 Rassikring og utbetring av strekningane Erfjord- Sand i Suldal kommune og Bratlandsdalen i Odda kommune. Rv 13 avklaring av framtidig trase Tau Hjelmeland snarast råd med løyving i NTP Sjå også uttale frå Ryfylke iks og Hjelmeland kommune om trasealternativ. Rv 13 sitt eksisterande riksvegferjesamband vert endra slik at Hjelmeland-Nesvik får 2 avgangar pr klokketime frå kvar side, tilsvarande sambandet Oanes-Lauvvik. Tilknytinga til Ombo kan til dømes løysas gjennom ei eiga fylkesvegferje, tilpassa trafikkmengda i storleik, og med same tal anløp som trekantsambandet køyrer i dag. Planen må styrkja satsinga på Nasjonal Turistveg Til Hordaland Fylke Rv 13 frå Jøsendal i Odda kommune til Holo i Voss kommune har fått gode utbetringar med Rassikring ved Bugjele, Hardangerbru og Vossapakke og Myrkdalen i inneverande planperiode. Dette gjev regionen løft og utviklar nye arbeids- og buområde i Hardanger og Voss. Ny tunnell på Fv 572 i Ulvik er også del av dette. IS Fjordvegen er svært positiv til: E 134 Nye tunnelar ved Røldal og Haukelifjell og prosjekt i Telemark i + 45 % ramma Rv 13 Joberget i Granvin herad i Rv 13 Deildo i Ullensvang herad i Rv 13 Rassikring ved Låtefoss i +20 % ramma Rv 13 Odda - Tyssedal i i + 45 % ramma. IS Fjordvegen forventar vidare i auka ramme: Rv 13 Planavklaring og bygging av ny trase i Oddadalen, i samarbeid med Odda vegfinans, og Odda sentrum x Fv 550/551 i løpet av planperioden. Rv 13 Odda Kinsarvik med utbetring av smale parti som trafikksikringstiltak og nyanlegg. Tunnel Stana - Skjelvik i Odda kommune/ullensvang herad. Kinsarvik- Bu x Rv 7 - Utbetring av smale parti som trafikksikringstiltak i planperioden og nyanlegg ved Kyrkjenes, Tveisme og Ringøy i tråd med KU for Ullensvang Herad av Rv 13 Voss-Vik kjem inn i NTP og at det vert oppstart på Vikafjellstunnelen i Voss og Vik i planperioden. Planen må styrkja satsinga på Nasjonal Turistveg Rv 13 Vikafjellstunnelen må inn i NTP. Den store saka for IS Fjordvegen er Vikafjellstunnelen som vil skapa eit felles bu, arbeids og rekreasjonsområdet Voss Vik og opna midtre Sogn for sikker dagleg tilgang til Flesland Flyplass. Vikafjellstunnelen er vedteken av Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar 3

NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS

NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS Til Rogaland Fylkeskommune Hordaland Fylkeskommune Sogn og Fjordane Fylkeskommune Vestlandsrådet NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS Generelt til alle

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

Valkamputvalet sin sluttrapport

Valkamputvalet sin sluttrapport Valkamputvalet sin sluttrapport Vi slår det fast med ein gong: Sogn og Fjordane Venstre nådde målsetjinga vi har slåss for sidan 1969. Gunvald Ludvigsen vart etter nervepirrande oppteljingar vald som stortingsrepresentant

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane

FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane Consulting FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane 16. desember 2013 Askvoll Kommune, Askvoll Næringsutvikling - Rom for eventyr Forord Forord I 2012 utarbeida Omstillingstyret i

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Rapport «Byen og regionsenteret Stord» 30. desember 2014 «Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport Samarbeidsrådet for Sunnhordland Tittel: Prosjektnr.: 2091

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument 1 Føreord Fylkesordførar Nils R. Sandal tok i sin tale i fylkestinget i juni 2007 til orde for at det vart utarbeidd ein Klima-

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer