Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016: Nyheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016: Nyheter"

Transkript

1 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016: Nyheter Alta 28. september 2016 Avdeling for sivilsamfunn og idrett Frode Langø

2 Pkt. 1.2 Lovhjemmel og forskrift - endring Lov om pengespill m.v. endret 10, 2. ledd Overskuddet fra spillevirksomheten i selskapet og datterselskap fordeles først med 6,4 % til helse- og rehabiliteringsformål. Deretter fordeles resterende overskudd med 64 % til idrettsformål, 18 % til kulturformål og 18 % til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Midlene fordeles nærmere av Kongen.

3 Pkt. 1.3 Generell informasjon og søknadsprosedyre - endring Endret 1. ledd Søknad må normalt fremmes senest i løpet av søknadsåret etter ferdigstillelse av anlegget." Pkt Frister redaksjonelle endringer

4 Pkt Ikke tilskuddsberettiget endring Nytt 3. ledd "Det ytes heller ikke tilskudd basert på verdien av rabatter og gaver." Ny fotnote: "Søknader som var i formell orden ved behandling i søknadsåret 2016, med kostnadsoverslag medregnet verdien av gaver, kan fornyes på samme kostnadsgrunnlag i kommende søknadsrunder. Tilsvarende gjaldt, og gjelder søknader med kostnadsoverslag medregnet verdien av rabatter, som var i formell orden senest i søknadsåret 2014."

5 Pkt Krav til søker opplysning og endring Nytt 1. ledd opplysning "Departementet gjør oppmerksom på at søkere om tilskudd må ha organisasjonsnummer for å søke fra og med søknadsåret 2017/2018 for tildeling i 2018." Endring i 4 ledd bokstav j og ny bokstav l: j) sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, samt Oslofjordens Friluftsråd, og Norsk Friluftsliv (strykes: gjelder sammenslutninger som er organisert under Norsk Friluftsliv per 15. juni 2015) kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg slik disse er definert i pkt , og til nærmiljøanlegg, jf. kap. 3. l) sammenslutninger organisert under Norsk Kennel Klub kan søke om tilskudd til anlegg for hundesport, jf. punkt

6 Pkt Krav til universell utforming endring Nytt 1. og 2. ledd "Idrettsanlegg skal tilfredsstille kravene til universell utforming. Universell utforming betyr at anlegget er utformet på en slik måte at det kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig uten behov for tilpasning eller spesiell utforming." "For idrettsanlegg gjelder kravene alle som bruker anlegget, idrettsutøvere, trenere, dommere, arrangementsteknisk personelle og publikum."

7 Pkt Krav om eiendomsrett eller feste- /leierett til grunn endring Nytt 2. ledd, 4. strekpunkt "- avtale av minimum 30 års varighet med grunneiere om bruk av grunnen når det gjelder turveier, turløyper og turstier"

8 Pkt Obligatoriske vedlegg og krav til de enkelte vedlegg Vedlegg 3: Dokumentasjon av de ulike deler av finansieringsplanen endringer Endret 2. ledd, 4. strekpunkt og nytt 3. ledd - Pengegaver skal være dokumentert.

9 Pkt Åpent for allmenn idrettslig virksomhet opplysning Ny fotnote: "Den tidligere 40-årsregelen er opphevet og erstattet med 30-årsregelen for også tildelinger av tilskudd før Det vil si at anleggseiers plikt til å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig virksomhet i 30 år, skal gjelde alle spillemiddelfinansierte anlegg fra ferdigstillelse av anleggene."

10 Pkt Disposisjoner over spillemiddelfinansiert idrettsanlegg som krever skriftlig forhåndssamtykke fra departementet endring (også strykning i overskriften) Endret 3. ledd: Departementet kan fastsette vilkår i forbindelse med samtykke, jf. pkt om tilbakebetaling av tildelte midler."

11 Pkt Drift og bruk av spillemiddelfinansiert idrettsanlegg endring Nytt 4. ledd, 5. kulepunkt: "Anlegget kan leies/lånes ut til private skoler, dvs. at disse skolenes elever kan gis adgang til anleggets aktivitetsområder samt garderober i forbindelse med undervisningen. Det er et vilkår at elevene kun får benytte anlegget til tider når det ikke kommer i konflikt med idrettens og den egenorganiserte aktivitetens behov for tilgang til anlegget."

12 Pkt Tilbakebetaling av tildelt tilskudd endring, dvs. punktets 1. og 2. ledd er nye "Dersom departementet fastsetter vilkår om tilbakebetaling av tidligere utbetalt tilskudd, skal beløpet fastsettes slik: - Innen 10 år etter ferdigstillelse av anlegget skal beløpet være likt tidligere utbetalt tilskudd. - Fra og med år 11 etter ferdigstillelse av anlegget skal beløpet nedskrives lineært med 1/20-del per år som er gått fra og med år 11." "I helt spesielle tilfeller kan departementet fastsette annet beløp eller frafalle vilkår om tilbakebetaling."

13 Pkt Generelle bestemmelser endring 7. kulepunkt: "Det gis ikke tilskudd til rehabilitering av anlegg som er yngre enn 20 år. Unntak gjelder for idrettsgulv, idrettsdekker, snøproduksjonsanlegg, elektronisk målskivemateriell, ishockeyvant, undervarmeanlegg og kart hvor det kan søkes om tilskudd til rehabilitering etter 10 års bruk."

14 Pkt Generelt endring Nytt, 2. ledd: Orienteringskart er unntatt fra krav om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Det skal i stedet vedlegges terrengfordelingsbekreftelse utstedt av aktuell orienteringskrets."

15 Pkt Særskilt tilskudd ved større interkommunale idrettsanlegg endringer Nye, 7. og 8. ledd: "Særlig tilskuddssats vil også gjelde senere og ny utbygging av interkommunale anlegg, forutsatt at vilkårene 1 og 2 a og b over er oppfylt også for slik utbygging, herunder at 20-årsperioden under b forlenges til nye 20 år for kommunale driftstilskudd for ny utbygging." "Fylkeskommunen godkjenner om senere og ny utbygging av interkommunale anlegg oppfyller vilkårene."

16 Pkt Særskilte tilskuddsbeløp endring Styrketreningsrom, sosialt rom, garderober flyttes til kap (gjelder funksjoner som omfatter ulike anlegg redaksjonelt) Egne satser for flere størrelser av styrketreningsrom (60 m 2, 100m 2 og 150m 2 ). Garderober kr pr sett (også for idrettshus).

17 Endringer i tilskuddssummer Aktivitetssal min. 150m2 tilskudd inntil : 0,7 mill. kroner min. 250m2 tilskudd inntil : 1,2 mill. kroner min. 500m2 tilskudd inntil : 2,4 mill. kroner Treningsfelt for fotball areal >1500m2 tilskudd inntil : 0,5 mill. kroner Fotballhall spilleflate 30x50m tilskudd inntil : 3,5 mill. kroner spilleflate 40x60m tilskudd inntil: 5,0 mill. kroner Hundesport Hall for agility Etter særskilt vurdering Bestemmelser om spillemidler - nyheter 28. september 2016

18 Endringer i tilskuddssummer Delanlegg friidrett, utendørs Sprintbane 100m/110m 6 baner - tilskudd inntil : 1,0 mill. kroner Sprintbane 100m/110m 4 baner - tilskudd inntil : 0,6 mill. kroner Hoppfelt høyde/lengde - tilskudd inntil : 0,3 mill. kroner Kastfelt - tilskudd inntil : 0,3 mill. kroner Delanlegg friidrett, innendørs Sprintbane 60m 6 baner - tilskudd inntil : 1,0 mill. kroner Sprintbane 60m 3 baner - tilskudd inntil : 0,5 mill. kroner Hoppfelt høyde/lengde - tilskudd inntil : 0,3 mill. kroner Kastfelt - tilskudd inntil : 0,3 mill. kroner Bestemmelser om spillemidler - nyheter 28. september 2016

19 Endringer i tilskuddssummer Idrettshall 25x45m tillegg for takhøyde 9m Etter særskilt vurdering Innendørs skyteanlegg - 10m, 15m, 25m og 50m "satser se bestemmelser V-0732" Bestemmelser om spillemidler - nyheter 28. september 2016

20 Tilskuddssatser 2016 Innendørs svømmeanlegg inkl. garderober og nødvendige tilleggsrom. Opplæringsbasseng: 12,5 x 8,5 m inkl. garderober Tilskudd inntil 4,5 mill. kroner. Treningsbasseng: 25,0 x 12,5 m inkl. garderober Tilskudd inntil 17 mill. kroner. Konkurransebasseng: 25,0 x 15,5 m inkl. garderober Tilskudd inntil 21 mill. kroner.. Basseng 50 m: Eget stupbasseng: Tilskudd etter særskilt vurdering av departementet. Alle tilskudd er begrenset til 1/3 av godkjent kostnad inntil begrenset søknadssum. 20 Spillemidler og svømmeanlegg 28. september 2016

21 Tilskuddssatser 2016 Rullestolrampe i opplæringsbasseng Inntil kr Hev- og senkbare bunner i basseng. Inntil kr Sikkerhets-/overvåkningsutstyr Inntil kr Stup: 1 m svikt, 3 m fast Inntil kr Stup: 1 m svikt, 3 m svikt og 5 m fast Inntil kr Sosiale rom (Minste størrelse er 100 m²) Inntil kr (Kafé og vrimlearealer regnes ikke som sosiale rom) Alle tilskudd er begrenset til 1/3 av godkjent kostnad inntil begrenset søknadssum. 21 Spillemidler og svømmeanlegg 28. september 2016

22 Endringer i tilskuddssummer Tennishaller Gml. sats økt med 1 mill. pr bane Turnhall 23x44m tilskudd inntil : 8,0 mill. kroner Båtsportanlegg tilskudd inntil : 0,7 mill. kroner Bestemmelser om spillemidler - nyheter 28. september 2016

23 Pkt. 3.1 Definisjon endringer (tidligere pkt blir underpunkt til kap. 3) Endret 1. og nytt 2. ledd "Med nærmiljøanlegg menes utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder." "Nærmiljøanlegget skal være fritt, allment tilgjengelig for egenorganisert, fysisk aktivitet, først og fremst for barn og ungdom (6-19 år), men også for lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegget kan unntaksvis brukes til organisert, idrettslig aktivitet, men egenorganisert, fysisk aktivitet skal ha førsteprioritet."

24 Pkt Tilskuddsberettiget endringer (tidligere pkt. 3.9) Nytt punkt "Under følger en liste over tilskuddsberettigede anleggstyper/ elementer. Det kan også søkes om tilskudd til andre anleggstyper/elementer, forutsatt departementets skriftlige forhåndssamtykke."

25 Pkt Tilskuddsberettiget forts. endringer (tidligere pkt. 3.9) Nye/endrede anleggstyper "Flerbruksanlegg: - flerbruksområder og/eller naturis" "Lysanlegg: - lysanlegg i tilknytning til aktivitetsanlegg" "Utendørsanlegg: - utendørs klatrevegg/buldrevegg/ klatrestativ dimensjonert for barn og ungdom" "Fotnote til tursti/turløype: Ved etablering av tursti/turløype kan det inkluderes tilhørende elementer så som merking, hvileplasser og andre tilpasninger for å gjøre turstien/turløypa best mulig universelt utformet. Det forutsettes at hvileplasser er plassert på hensiktsmessige steder langs turstien/turløypa."

26 Pkt. 3.2 Krav til anlegget endringer (tidligere pkt. 3.5) Endret 1. og nytt 2. ledd "Nærmiljøanlegg skal ligge i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder. Med boområder menes områder der flere har sin faste bopel. Med aktivitetsområder menes områder der flere driver egenorganisert, fysisk aktivitet og/eller organisert, idrettslig aktivitet." "Nærmiljøanlegg kan uansett ligge i tilknytning til skole. Ved samlokalisering med skole skal nærmiljøanlegg være åpent utenfor skoletiden."

27 Pkt. 3.2 Krav til anlegget forts. endringer Nytt 3. og litt endrede 4. og 5. ledd "Nærmiljøanlegg skal være utendørsanlegg. Det kan settes opp skjerming mot vær der det er behov. Skjermingen kan ikke være så omfattende at nærmiljøanlegget mister karakter av å være utendørsanlegg. Skjermingen er ikke tilskuddsberettiget." "Nærmiljøanlegg skal være universelt utformet og åpent for alle brukere." "Anleggseier har ansvar for sikkerhet i nærmiljøanlegg."

28 Pkt Krav om eiendomsrett eller feste- /leierett til grunn endringer (tidligere pkt. 3.4) Nytt 1. ledd, strekpunkt 4 "- avtale av minimum 20 års varighet med grunneiere om bruk av grunnen når det gjelder turløyper og turstier"

29 Pkt Tilskuddsbeløp og beløpsgrense - endring Strykning av 4. ledd (Maksimalt tilskudd til ett anleggssted kan være inntil kr )

30 Pkt Rehabilitering av nærmiljøanlegg nytt punkt Nytt pkt.: "Det kan søkes om tilskudd til rehabilitering av nærmiljøanlegg etter 10 års bruk. Søknadsprosedyren er den samme som for nye anlegg. Rehabilitering er istandsetting av anlegget som skal gi vesentlig standardheving i forhold til dagens situasjon. Rehabilitering kan innebære større utskiftninger og ombygging av anlegget til behovsriktige formål."

31 Kap. 6 KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL SAKSBEHANDLING endring Saksbehandling av søknader og oversendelse av oversikter til departementet nytt 6. ledd "Fylkeskommunen godkjenner om senere og ny utbygging av interkommunale anlegg oppfyller vilkårene, jf. pkt "

32 Pkt. 9.2 Lovgivning 1. ledd strykes og erstattes med tidligere, endret 4. ledd: "Søker/anleggseier har selv ansvaret å følge gjeldende og aktuelle lover og forskrifter mv. i forbindelse med søknad om og tildeling av tilskudd samt bygging og drift av spillemiddelfinansierte anlegg for idrett og fysisk aktivitet." Nytt 9. kulepunkt: Lov om produktkontroll og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av , nr. 79 Nytt, endret 10. kulepunkt: Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. av 13. juni 1996, nr. 592

33 VEDLEGG 13 Vedlegget om turveier, turløyper og turstier er inntatt igjen

34 VEDLEGG 14 Vedlegget om anleggspolitisk program nytt

35 Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

36 Revidert veileder foreligger i uke 40 Samling Bodø

37 Samling Bodø

38 Samling Bodø

39 Idrettshaller For krav til Idrettslige mål, konferer med Målbok for idrettsanlegg V /2015 Krav til banestørrelser. Krav til sikkerhetssoner. Krav til fritakhøyder. Kommunen kan ikke gi dispensasjon fra disse kravene i forbindelse med idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Konferer med idrettsavdelingen i KUD. Det gis normalt ikke dispensasjon fra disse kravene. Krav til belysning Idrettsbelysning skal tilfredsstille krav i NS-EN Idrettsbelysning, minimum klasse 2. I tillegg til standarden bør man konferere med veiledere - idrettsbelysning fra Lyskultur. Samling Bodø

40 Idrettsdekke Idrettsdekker skal tilfredsstille krav som står nevnt i konkurransegrunnlag for idrettsgulv (dette kan fåes ved henvendelse til departementet). Universell utforming For nye idrettsanlegg kan det ikke gis idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning hvis ikke hele idrettsanlegg er universell utformet. Minimum ett sett med garderober og minimum en trener/dommergarderobe skal være universell utformet, det er ønskelig at alle garderobene er universell utformet. Alle idretts- og tilskuerarealer skal være tilgjengelig for alle. Samling Bodø

41 Garderober I kap i "Bestemmelsene" står det nevnt hvor mange garderober det forutsettes at en idrettshall skal ha. Blir anlegget bygd med færre garderober enn forutsatt vil dette medføre reduksjoner i tilskuddet fra spillemidlene. Lager For liten lagerplass i idrettshaller er en kjent problemstilling. Bestemmelsen har satt opp minimum størrelse for lager for idrettsmateriell for en del hallstørrelser. Skulle idrettshallen bli bygd med mindre lagerplass vil dette medføre reduksjon av tilskuddet fra spillemidlene. Samling Bodø

42 Styrketreningsrom Det er ikke krav om at en idrettshall skal ha styrketreningsrom. Styrketreningsrom >60m2 vil gi muligheter til å søke mer i tilskudd. Samling Bodø

43 Tilleggselementer til idrettshall Tilskudd til disse anleggselementene skal baseres på kostnader knyttet til den enkelte enhet. Klatrevegg Klatreveggen må plasseres utenfor sikkerhetssone og kan ikke strekke seg inn over aktivitetsflaten på en slik måte at det ikke tilfredsstiller krav til fri takhøyde. Klatreveggen bør ha tilstrekkelig arealer rundt seg slik at klatring og ballaktiviter kan foregå samtidig. Se ny veileder for klatreanlegg. Nedfelt hoppegrop Årets bestemmelser gir muligheter for å søke tilskudd til hydrauliske hoppegroper nedfelt i idrettsdekke eller som et anneks med tilløp i idrettshallen. Det kan søkes om tilskudd inntil 1/3 av godkjent kostnad begrenset til 1 mill. kroner. Samling Bodø

44 Aktivitetssal. Med aktivitetssal menes aktivitetsrom for idretter som ikke trenger store takhøyder. En aktivitetssal må ha et idrettsdekke som tilfredsstiller krav fra de idrettene som skal bruke salen. Det stilles også krav til idrettsbelysning ref. standard NS-EN Idrettsbelysning. Eksempel på idretter vil være kampsport, bordtennis, dans, aerobic, fekting m.m. Arealkrav til aktivitetssal er >150m2. Det kan søkes om tilskudd inntil 1/3 av godkjent kostnad begrenset til kroner. Samling Bodø

45 Sosialt rom. Sosialtrom for idrettslig bruk skal være et eget avgrenset rom. Kafe eller gang- og vrimle arealer godkjennes ikke som. Krav til areal er minimum 100m2. Rommet kan deles opp med skyve/foldevegger. Det kan søkes om tilskudd inntil 1/3 av godkjent kostnad begrenset til 0,5 mill. kroner. Klubbhus En idrettshall kan kombineres med arealer avsatt for klubbdrift for en eller flere klubber. Klubbhuset kan inneholde kontorer, lager, møterom som trengs for klubbdrift og idrettsarrangementer. Det kan søkes om tilskudd inntil 1/3 av godkjent kostnad begrenset til 1 mill. kroner. Samling Bodø

46 Forhåndsgodkjenning ved rehabilitering Alle søknader om rehabilitering bør inneholde: Opplysning om anleggets plass i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Tilstandsanalyse (hele bygget, alle tiltak) Fokus på bygningsmessige forhold, ventilasjon, sanitær, energi, miljøforhold (asbest) Tiltaksbeskrivelse, kostnadsoverslag, foreløpig finansieringsplan og driftsplan. Relevante illustrative tegninger Ved tilbygg/ombygg: relevante tegninger Universell utforming skal dokumenteres. Eksisterende universell utforming eller tiltaksplan som inngår i rehabiliteringen. Lysberegninger (når lys inngår i rehabiliteringen). Samling Bodø

47 Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning - Dokumentasjon av idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning: ref kap Godkjenningsbrev (Alle anlegg) Når ble anlegget godkjent Hva ble godkjent Hvem godkjente Vedlegg Godkjente planer som skal stemples og dateres Husk: Den idrettsfunksjonelle godkjenningen gjelder for 2 år; blir byggearbeidene ikke igangsatt innen 2 år må det søkes om fornyet idrettsfunksjonell godkjenning. Blir planene vesentlig endret, skal det søkes om ny idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Samling Bodø

48 Spørsmål? Ta kontakt med: KUD Idrettsavdelingen - anleggsseksjonen Fylkesidrettskonsulentene Særforbundenes anleggsrådgivere Samling Bodø

49

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016: Nyheter

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016: Nyheter Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016: Nyheter Avdeling for sivilsamfunn og idrett v/fagdirektør Åsmund Berge Pkt. 1.2 Lovhjemmel og forskrift - endring Lov om pengespill

Detaljer

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 Førde 15. oktober 2015 Frode Langø Idrettsavdelingen Hvem kan søke om spillemidler? I hovedsak : kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015: Nyheter

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015: Nyheter Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015: Nyheter Halden, 27.-29. mai 2015 Idrettsavdelingen v/åsmund Berge Nye, reviderte Bestemmelser - 2015 Pkt. 1.2 Lovhjemmel og forskrift

Detaljer

Spillemidler og søknadsmuligheter

Spillemidler og søknadsmuligheter Frode Langø Gymnastikk og Turn - Utstyr og anleggskonferanse 6.-7. november 2015 i Bergen 1 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2015 2 Godkjent søker Søkere om tilskudd

Detaljer

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag Fagdirektør Åsmund Berge 10. juni 2015 Bad, park og idrett,

Detaljer

Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer

Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Bestemmelser om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er angitt nederst på dokumentet. Sjekkliste/Besktrivelse av krav til vedleggene

Detaljer

Spillemidler og svømmeanlegg Hva er viktig å tenke på mht bygging og drift?

Spillemidler og svømmeanlegg Hva er viktig å tenke på mht bygging og drift? Hva er viktig å tenke på mht bygging og drift? Seniorrådgiver Frode Langø Avdeling for sivilsamfunn og idrett Alta 1 Tilskuddsberettiget "Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av

Detaljer

Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd

Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd Avd.dir. Ole Fredriksen Oslo 1 Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett

Detaljer

Spillemidler til idrettsanlegg Bestemmelser og praksis

Spillemidler til idrettsanlegg Bestemmelser og praksis Spillemidler til idrettsanlegg Daniel Kristiansen rådgiver Idrettsavdelingen, anleggsseksjonen dakr@kud.dep.no Vadsø, 1 Spillemidler til idrettsformål Økning fra 56% til 64% av Norsk Tippings overskudd

Detaljer

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014 - økonomi - bestemmelser

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014 - økonomi - bestemmelser Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014 - økonomi - bestemmelser Seniorrådgiver Morten Roa, Idrettsavdelingen Økonomien. Ski, 11. september 2014 Tippenøkkel Målsetting i idrettsmeldingen:

Detaljer

Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet nytt 2007. - og en del annet

Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet nytt 2007. - og en del annet Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet nytt 2007 - og en del annet Hordaland 13. september 2007 Seniorrådgiver Morten Roa tlf 22 24 80 68 morten.roa@kkd.dep.no 1 Endring i

Detaljer

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Veileder Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Veileder for kommunale saksbehandlere Oppdatert 09/2015 Innhold INNLEDNING... 5 SØKNADSPROSESSEN... 7 Hvem kan søke om spillemidler til anlegg?... 7 Hvem

Detaljer

Spillemidler / Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Spillemidler / Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Spillemidler / Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Basert på «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016» Rakkestad 2016 Stein Cato Røsnæs Statlig anleggspolitikk

Detaljer

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging s rolle i Avd.dir. Ole Fredriksen 25. Februar 2016 - Bergen 1 s rolle i Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett og fysisk aktivitet for alle.

Detaljer

Spillemidler og svømmeanlegg.

Spillemidler og svømmeanlegg. Spillemidler og svømmeanlegg Seniorrådgiver Frode Langø Avdeling for sivilsamfunn og idrett Hamar 1 Tilskuddsberettigete elementer "Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg

Detaljer

Spillemiddelordningen

Spillemiddelordningen 2016 Avdeling for sivilsamfunn og idrett v/fagdirektør Åsmund Berge Hovedfordelingen 2016 post 1 til 3 Post 1 Idrettsanlegg 1 275 299 000 Post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 1 197 299 000 Post 1.2 Anleggspolitisk

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda for seminaret Oppstart Spillemidler / søknadsprosedyrer Pause Kompensasjon for merverdiavgift Erfaring fra søker

Detaljer

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2015

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2015 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2015 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2015 2 1. INNLEDNING... 7 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 1. INNLEDNING... 7 1.1 Statlig

Detaljer

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2005 (V-0534 B) Orientering om tilskuddsordningen

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2005 (V-0534 B) Orientering om tilskuddsordningen Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2005 (V-0534 B) Orientering om tilskuddsordningen 1. Innledning Denne folderen er utarbeidet på bakgrunn av Kultur- og kirkedepartementets bestemmelser

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017 For tildelinger i 2018 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017 For

Detaljer

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017 For tildelinger i 2018 2. utgave Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet -

Detaljer

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017 For tildelinger i 2018 3. utgave, oppdatert nov. 2017 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017 For tildelinger i 2018 3. utgave 1. INNLEDNING... 7 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Lovhjemmel og forskrift... 8 1.3 Generell

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2013

SPILLEMIDDELSEMINAR 2013 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Innledning spillemidler Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene Spillemiddelsøknaden

Detaljer

Nr. Vår ref Dato V-15 B/ /02463 ID/ID1 mro

Nr. Vår ref Dato V-15 B/ /02463 ID/ID1 mro Rundskriv VEDLEGG 1 Til kommuner og fylkeskommuner Nr. Vår ref Dato V-15 B/2004 2004/02463 ID/ID1 mro 15.06.2004 ORIENTERING OM TILSKUDD AV SPILLEMIDLENE TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET FOR 2005

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2016

SPILLEMIDDELSEMINAR 2016 SPILLEMIDDELSEMINAR 2016 Agenda Spillemiddelprosessen Spillemiddelsøknad Regnskap og revisjon Kompensasjon mva Erfaring fra søker SPILLEMIDLER HVA ER DET? Spillemidler er overskudd fra spillene i Norsk

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE Innhold : Status Nord-Trøndelag Fylke Litt om «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» (V-0732) Krav

Detaljer

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: 09.01.2015 NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, IDRETT

Detaljer

Spillemidler til idrettsformål

Spillemidler til idrettsformål Levanger, 14. september 2011 Frivillighetsmeldingen (2006-2007): Måltall for samlet utdeling over tippenøkkelen: 3,425 mrd. kroner per år Idrettsformål (45,5 %) 1 558,4 mill. kroner Kulturformål (36,5

Detaljer

Mål med presentasjonen

Mål med presentasjonen Mål med presentasjonen Ha gitt landets NXT LVL-klubber en mal for hva et NXT LVL-anlegg inneholder og hvordan det merkes opp for å tilfredsstille minimumskravene til Golfskolen 2015. Husk at klubben kan

Detaljer

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon 2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. 2.2 Krav til søknaden Se pkt. 1.3 for informasjon om innsending av søknad

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til regionale idrettsanlegg. Vedtatt i FT-sak 89/16 den 25. oktober Søknadsfrist: 1. mai

Retningslinjer for tilskudd til regionale idrettsanlegg. Vedtatt i FT-sak 89/16 den 25. oktober Søknadsfrist: 1. mai Retningslinjer for tilskudd til regionale idrettsanlegg Vedtatt i FT-sak 89/16 den 25. oktober 2016 Søknadsfrist: 1. mai Formål Rogaland fylkeskommune skal legge til rette for at barn, unge og voksne skal

Detaljer

Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler

Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler Under kommenteres og begrunnes hvert enkelt punkt, med bakgrunn i høringsuttalelsen fra Levanger idrettsråd. Rådmannens kommentar

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2016 2018 Ny plan skal utarbeides i jan/feb 2019 Vedtatt på årsmøtet 18.02.16 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2016-2018 Forfatter Styret

Detaljer

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler»

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Støtteordninger og søkeprosess Stein Cato Røsnæs Rådgiver Østfold fylkeskommune Ingen idrett uten anlegg 1946 ca. 2.000 anlegg 2011 ca.

Detaljer

TEMAKVELD SPILLEMIDLER - LEVANGER OG VERDAL STJØRDAL STEINKJER LEVANGER GRONG

TEMAKVELD SPILLEMIDLER - LEVANGER OG VERDAL STJØRDAL STEINKJER LEVANGER GRONG TEMAKVELD SPILLEMIDLER - LEVANGER OG VERDAL 18.04 STJØRDAL 25.04 STEINKJER 10.05 LEVANGER 23.05 GRONG Innhold : Status Nord-Trøndelag Fylke Litt om «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk

Detaljer

Prosess søknad om spillemidler:

Prosess søknad om spillemidler: Prosess søknad om spillemidler: Hva kan man søke om? Dere kan søke om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen har to underordninger: ordinære

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 Planen skal rulleres i 2014 og 2015 Vedtatt av årsmøtet 28.2.2014 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2013-2016 Forfatter Styret i

Detaljer

Krav til spillemiddelfinansierte anlegg - utforming og drift

Krav til spillemiddelfinansierte anlegg - utforming og drift Krav til spillemiddelfinansierte anlegg - Seniorrådgiver Frode Langø Avdeling for sivilsamfunn og idrett 16. April 2016 1 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 Revidert

Detaljer

Spillemidler («Tippemidler»)

Spillemidler («Tippemidler») Bestemmelsene Spillemidler («Tippemidler») Hva betyr dette for oss? De aller fleste anleggene klubbene bruker er delvis finansiert av spillemidler Avgjørende for bygging og rehabilitering av anlegg Bestemte

Detaljer

Spillemidler til friluftslivsanlegg Kristiansand, 1. desember 2016

Spillemidler til friluftslivsanlegg Kristiansand, 1. desember 2016 Spillemidler til friluftslivsanlegg Kristiansand, 1. desember 2016 Bestemmelsene for spillemidler til anlegg o Fastsetter regelverk og satser for tildeling av spillemidler o Utgis 15.juni hvert år, revidert

Detaljer

Spillemidler. For alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg. Foto: Shutterstock.

Spillemidler. For alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg. Foto: Shutterstock. Spillemidler For alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg Foto: Shutterstock.com 1 HVEM KAN SØKE? Kommune Fylkeskommune Idrettslag Borettslag/velforeninger

Detaljer

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2011

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2011 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2011, V - 0732 B Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2011 Bestemmelser Bestemmelser om

Detaljer

Spillemidler til friluftsformål

Spillemidler til friluftsformål Avd.dir. Ole Fredriksen Fredrikstad 1 Spillemidler til idrettsformål 2 Hovedfordeling 2012 Post 1 Idrettsanlegg 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 697 535 000 1.2 Anleggspolitisk program 50 000 000 1.3 Anlegg

Detaljer

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2010

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2010 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2010 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2010 2 1. INNLEDNING... 7 1.1 Statlig

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge:

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Arkivsak: 11/4328-1 Sakstittel: SPILLEMIDLER FOR 2012 K-kode: 243 Saksbehandler: Bodil Andersen Westby Saksfremlegg Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM ORDINÆRE ANLEGG

HANDLINGSPROGRAM ORDINÆRE ANLEGG HANDLINGSPROGRAM 2017 2020 - ORDINÆRE ANLEGG Anleggstype Anleggsstad Anleggsnr. Total kostnad i 2017 2018 2019 2020 Pr 1000 kr K SM P K SM P K SM P K SM P 1 Kunstgrasbane omlegging inkl.lys Loen stadion

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT ._ DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 1 Likelydende brev til se adresseliste. KOPI Deres ref Vår ref 2010/00025 ID/ID2 OMS Dato 25.01.2012 Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av

Detaljer

Oslo 12.10.11. Rehabilitering av kunstgressbaner

Oslo 12.10.11. Rehabilitering av kunstgressbaner Oslo 12.10.11 Rehabilitering av kunstgressbaner Lillehammer vinter 2008 HIAS- banen juli 2009 Ove Halvorsen Anleggskonsulent NFF Fotballkretsene: Østfold, Akershus, Oslo, Indre Østland og Rogaland Oslo

Detaljer

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Saksframlegg Arkivsak: 16/2720-2 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 K-kode: C00 &38 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

Spillemidler til friluftslivsanlegg 2017

Spillemidler til friluftslivsanlegg 2017 Spillemidler til friluftslivsanlegg 2017 Mats Dahl Aanonsen Idrettsrådgiver 28. november 2017 1. Anlegg for idrett og fysisk aktivitet Ordinære- og nærmiljøanlegg Både nybygg og rehabilitering Behandles

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur Saksmappe: 2008/10908-4 Saksbehandler: Stein Landsem Saksframlegg Spillemidler 2009 - Prioritering av søknader Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 14.01.2009 Namsos Service 15.01.2009

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

Spillemidler et viktig bidrag til god stedsutvikling

Spillemidler et viktig bidrag til god stedsutvikling Spillemidler et viktig bidrag til god stedsutvikling Lånkebanen Ski og skiskytteranlegg på Bjørgan Turskilt og turstianlegg Kvam Strategiene og politisk plattform Oversikt over tilskuddsordninger Samlet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det vedtas følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2008

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det vedtas følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2008 Namsos kommune Kultur Saksmappe: 2007/10405-1 Saksbehandler: Stein Landsem Saksframlegg Prioritering av søknader om spillemidler 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Det vedtas følgende

Detaljer

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER Side 1 av 8 Vi har her laget en huskeliste og mal som vil hjelpe deg i arbeidet med å skaffe din klubb eller avdeling spillemidler til utbygging av baneanlegg. Alle klubber

Detaljer

Idrett og ledelse 1-4, Trinn 2 Modul Anlegg generelt

Idrett og ledelse 1-4, Trinn 2 Modul Anlegg generelt Idrett og ledelse 1-4, Trinn 2 Modul Anlegg generelt Innhold 1. Anlegg som grunnlag for aktivitet Anleggsdekning i kommunen Idrettslaget: eier eller leier 2. Idrettslaget bygger anlegg Hele prosessen,

Detaljer

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 215-225 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Statistikk... 2 1.1 Medlemskap i idrettslag i Fet

Detaljer

Søknader og hovedfordeling 2009 ++++

Søknader og hovedfordeling 2009 ++++ Søknader og hovedfordeling 2009 ++++ Ny tippenøkkel fra 2009 Av overskuddet i Norsk Tipping AS skal 45,5 % gå til idrettsformål 36,5 % gå til kulturformål 18 % gå til humanitære organisasjoner 2 Norsk

Detaljer

TEMAKVELD SPILLEMIDLER TRØNDERHALLEN VERDAL KOMMUNE, LEVANGER KOMMUNE OG NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

TEMAKVELD SPILLEMIDLER TRØNDERHALLEN VERDAL KOMMUNE, LEVANGER KOMMUNE OG NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE TEMAKVELD SPILLEMIDLER TRØNDERHALLEN 10.05.2017 VERDAL KOMMUNE, LEVANGER KOMMUNE OG NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Innhold : Status Nord-Trøndelag Fylke Litt om «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett

Detaljer

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.03 2011. 1 Generelt Stortinget har i statsbudsjettet for 2011,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idret Saksmappe: 2010/7500-18 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Spillemidler 2011. Prioritering av søknader. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos formannskap

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato. Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato. Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT - ME Likelydende brev til se adresseliste KOPI Deres ref Vår ref Dato 2010/00025 ID/ID2 OMS 14.03.2011 Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av

Detaljer

SPILLEMIDLER til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

SPILLEMIDLER til anlegg for idrett og fysisk aktivitet SPILLEMIDLER til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Informasjon om prosedyren og bestemmelser i forbindelse med søknad Rjukan, 2010 Revidert 2012, 2015, juni 2016 Kulturkontoret Tinn Kommune 1. INNLEDNING

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2017 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Spillemidler - søknadsbehandling

Spillemidler - søknadsbehandling Spillemidler - søknadsbehandling Kristin Hunstad 2015 Foto: Bjørn Erik Olsen www.idrettsanlegg.no Og https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/planlegging/spillemidlertil-idrettsanlegg/ Fylkeskommunens side

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6174 Klassering: 243/D11 Saksbehandler: Anita Saugestad SPILLEMIDDELSØKNADER 2016 - KOMMUNAL

Detaljer

SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG

SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen 2016 Spillemidler til idrettsanlegg En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen 2016 Forord

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SPILLEMIDDELSØKNADER 2016 - KOMMUNAL PRIORITERING Arkivsaksnr: 2016/6472 Klassering: 243/D11 Saksbehandler:

Detaljer

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte:

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte: Arkivsak-dok. 12/01926-2 Saksbehandler Johnny Stene Saksgang Formannskapet Kommunestyret Livsløpskomite Møtedato SPILLEMIDLER 2013 Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken

Detaljer

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiav^ft ved bygging av idrettsanl^^

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiav^ft ved bygging av idrettsanl^^ HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakar;iOlOOll'\2^Dok.ar. ^ KULTURDEPARTEMENT f 0 ttii m\i Arkivnr. (^ [ ( Saksh. Eksp. likelydende brev til se adresseliste U.off. KOPI Deres ref Vårref Dat» 2010/00025ID/ID2 OMS

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Støtteordninger for lag og foreninger

SKIPTVET KOMMUNE Støtteordninger for lag og foreninger Støtteordninger for lag og foreninger Skiptvet kommune vedtok 10.02.2009 "FRIVILLIGHETSMELDING FOR SKIPTVET KOMMUNE 2008-2012" og i den forbindelse gis det forskjellige støtteordninger innen kulturarbeid.

Detaljer

Kulturbygg 2014 Retningslinjer desentralisert ordning for tilskudd til lokale- og regionale kulturhus i Troms pr.01.01.2013

Kulturbygg 2014 Retningslinjer desentralisert ordning for tilskudd til lokale- og regionale kulturhus i Troms pr.01.01.2013 Retningslinjer desentralisert ordning for tilskudd til lokale- og regionale kulturhus i Troms pr.01.01.2013 1 Formål: Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell

Detaljer

Norges Svømmeforbund Sundvollen 17.06.08

Norges Svømmeforbund Sundvollen 17.06.08 Norges Svømmeforbund Sundvollen 17.06.08 NSFs visjon Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge NSFs verdier Grensesprengende Lekende Ansvarlig Dristig Inkluderende = Glad i..vann Kompetanse

Detaljer

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Rådhuset Håkon den Godes gate 30 Postboks 130 7601 Levanger Bestemmelser om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Detaljer

Bestemmelser. Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Bestemmelser. Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Bestemmelser Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2008 Bestemmelser Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2008 1. Innledning... 5 1.1 Statlig anleggspolitikk... 5 1.2

Detaljer

Regionale informasjonsmøter om spillemidler til anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 2014

Regionale informasjonsmøter om spillemidler til anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 2014 Regionale informasjonsmøter om spillemidler til anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 2014 Johnni Håndstad, rådgiver anlegg Troms fylkeskommune VELKOMMEN! Status etter de regionale møter våren

Detaljer

Prioritering av søknader på statlige spillemidler 2017

Prioritering av søknader på statlige spillemidler 2017 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.10.2016 80741/2016 2016/7147 243 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Prioritering av søknader

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Saksb GE; Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Saksb GE; Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Kvinnherad Likelydende brev til se adresseliste Saksnr )-01-333 Saksb h GE; kommune 14DES.202 Kopi U off Dercs ref. Vårref. Dato 10/25 04.12.2012 Ny søknadsrunde for kompensasjon

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2015/616-4 Arkiv: 223 Saksbeh: Lise Frøyna Dato: 20.11.2015 Prioritering av innkomne søknader om spillemidler for 2016 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2017... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet

Detaljer

Spillemidler For alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler For alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2016 For alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Ny idrettsmelding Like muligheter for fysisk aktivitet Gode rammevilkår for organisert idrett

Detaljer

Før møtet ordinær saksbehandling blir det orientering av virksomhetsleder barnehage, Kristin Gomo Hallem. Varighet: Ca. 40 min.

Før møtet ordinær saksbehandling blir det orientering av virksomhetsleder barnehage, Kristin Gomo Hallem. Varighet: Ca. 40 min. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.12.2017 Tid:

Detaljer

Spillemidler til friluftsliv

Spillemidler til friluftsliv Spillemidler til friluftsliv Veiledning til Friluftslivsorganisasjoner, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Interkommunale friluftsråd om spillemidler til friluftsliv Fra Hustad skole, Fræna kommune

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/8422-5 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober Knut Songve

Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober Knut Songve Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober 2010 Knut Songve HOVEDFORDELINGEN 2010 Post 1 Idrettsanlegg 1.11 Idrettsanlegg i kommunene 676 600 000 1.2 Anleggspolitisk program 65 000 000 1.3 Anlegg for friluftsliv

Detaljer

Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017

Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 03.05.2017 55387/2017 Anders Ellingseter Saksnr Utval Møtedato Kultur- og folkehelseutvalet 07.06.2017 Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og

Detaljer

Trøndersk anleggskonferanse Trondheim 01.12.2010

Trøndersk anleggskonferanse Trondheim 01.12.2010 Trondheim 01.12.2010 Terje Wist Medlem Idrettsstyret Nestleder NIF s anleggsutvalg Ass. revisjonsdirektør KomRev Trøndelag IKS Detaljplanleggingen starter: Årsmøtebehandlingen prinsipielt vedtak Idrettsfunksjonell

Detaljer

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger Arkivsak. Nr.: 2017/1409-1 Saksbehandler: Kåre Bjerkan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Detaljer

Idrettsråd SVØMMEANLEGG

Idrettsråd SVØMMEANLEGG Idrettsråd OG SVØMMEANLEGG Organisasjon Idrettsråd Fellesorgan for idretten i kommunene Organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter. Idrettsrådene består av alle idrettslagene

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 SØKNADER OM SPILLEMIDLER - 2015 Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet for 2016 til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Detaljer

Kompetansehelga friidrett - Stavanger 23.januar 2016 Johnni Håndstad, Anleggskontrollutvalget NFIF Hjelp, vi trenger anlegg..

Kompetansehelga friidrett - Stavanger 23.januar 2016 Johnni Håndstad, Anleggskontrollutvalget NFIF Hjelp, vi trenger anlegg.. Kompetansehelga friidrett - Stavanger 23.januar 2016 Johnni Håndstad, Anleggskontrollutvalget NFIF Hjelp, vi trenger anlegg.. NFIF s Anleggskontrollutvalg Norges friidrettsforbund har et anleggskontrollutvalg,

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2018 Fastsatt av Kulturdepartementet 11.12. 2017. 1 Generelt Ordningen er rammestyrt. Det vil bli tildelt midler etter søknad

Detaljer

NÆRMILJØANLEGG FOR FYSISK AKTIVITET En viktig møteplass eksempler fra Trøndelag

NÆRMILJØANLEGG FOR FYSISK AKTIVITET En viktig møteplass eksempler fra Trøndelag NÆRMILJØANLEGG FOR FYSISK AKTIVITET En viktig møteplass eksempler fra Trøndelag Spillemiddel- Konferansen BREKSTAD 4.-5. oktober 2007 Utarbeidet av KJELL IVAR AUNE E-post: kiaun@online.no Mob 901 46 530

Detaljer