ENGLISH GUIDE ROY MANGERSNES

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENGLISH GUIDE ROY MANGERSNES"

Transkript

1 Våtmarker blir ofte brukt til deponering av overskuddmassar. Grunne sjøområde er viktige beiteområder for vassfuglar. ALLE Myrer, deltaer, sumpområde, innsjøar og grunne sjøområde høyrer til dei mest artsrike naturtypane vi har. Forsvinn våtmarkene mister vi også plantane og dyra som berre lever i desse områda. Dessutan er våtmarkene viktige som vannreservoar. Omlag halvparten av verdas våtmarker er heilt eller delvis øydelagt sidan den industrielle revolusjon starta rundt Noreg og Jæren er ikkje unnatak i så måte. Byvekst og effektivisering av jordbruket har gjort at fl eire av dei mest produktive våtmarkene no er ein utryddingstrua naturtype. I 1971 vart den første globale avtalen om vern av verdas våtmarker underteikna i den iranske byen Ramsar. Avtalen som har fått namnet Ramsar konvensjonen er Myrane på Jæren er trua av nydyrking. Hornborgasjön i Sverige er Ramsar-område og eit svært populært turistmål. underteikna av Noreg og 159 andre land. I Noreg og Svalbard har 37 våtmarker Ramsar-status og er verna etter naturmangfaldloven. Jæren våtmarkssystem har internasjonal vernestatus og består av 22 innsjøar, myrer og gruntvassområde. Dei verna våtmarkene på Jæren fi nn du mellom Randaberg kommune i nord og Hå kommune i sør.... ferskvatn er levestad til meir enn 30 prosent av verdas kjende artar?... ca tre prosent av jordas overfl ate består av våtmarker?... vipe, storspove, songlerke og solblom står oppført på den nasjonale raudlista over trua artar? ENGLISH GUIDE WETLANDS UNDER THREAT! For thousands of years people have cultivated bogs and marshes, and drained lakes to create land for crop production. During the last century in particular increases in population and industrialisation have resulted in major losses of the world s wetlands. Marshes, deltas, swamps, lakes and shallow saltwater areas are among the most species-rich habitats we have. If the wetlands disappear we also lose the plants and animals that live only in these habitats. Wetlands are also important as water reservoirs. About half of the world s natural wetlands have been partly or entirely destroyed since the start of the industrial revolution in about Norway and Jæren are no exception to this sad statistic. Urbanisation and effi cient farming practices have resulted in several of the most productive wetlands becoming threatened with extinction. In 1971 the fi rst global agreement on conservation of the world s wetlands was signed in the Iranian city of Ramsar. The agreement, known as the Ramsar Convention, was signed by Norway and 159 other countries. In Norway and Svalbard, 37 wetland areas have been assigned Ramsar status and are protected by Norway s Nature Diversity Act. The Jæren wetlands system has international conservation status and comprises 22 lakes, marshes and shallow saltwater sites. Protected Jæren wetland sites can be found from Randaberg municipality in the north to Hå in the south. VÅTMARKENE ER TRUA! I fl eire tusen år har menneske dyrka myrer og tappa ut innsjøar for å produsere mat. Særleg dei siste 100 åra har auka folkesetnad og industrialisering ført til store tap av klodens våtmarker. Did you know that... more than 30 per cent of the world s known species live in freshwater?... about three per cent of the Earth s surface is made up of wetlands?... lapwing, curlew, skylark and wolf s bane are on the Norwegian Red List of threatened species? Wetlands are often used as a dumping ground for quarry and mining waste. The Hornborgasjön lake in Sweden has Ramsar status and is a very popular tourist attraction. The marshes of Jæren are threatened with drainage and cultivation. Shallow saltwater areas are important feeding habitats for wetland birds. ALL PHOTOS: ROY MANGERSNES 1 THESE ARE WETLANDS Wetlands are areas in which water dominates the habitat in one way or another. All wetlands share high levels of biological productivity and a rich biodiversity. They are often home to several rare species. Marshes, rivers, streams, lakes and tarns. Mosvatnet in Stavanger is a shallow, nutrient-rich lake with a rich diversity of plant and animal life. High levels of plant production along the lakeside and in the water itself provide excellent living conditions for insects, fi sh and birds. More than 170 plant and about 150 bird species have been recorded in and around Mosvatnet. The water is home to brown trout, common whitefi sh, eels and sticklebacks. Estuaries and deltas. Before the Hå river runs into the sea off Jæren it fl ows across a fl at plain. At high tide the sea encroaches into the estuary bringing nutrients

2 Den grunne og næringsrike innsjøen midt i Stavanger er eit populært turområde med eit svært variert dyre- og planteliv. Ved høgvatn strøymer saltvatn inn i Håelva sitt vide utlaup og tilfører elva næringsstoff. I elvemunningen er det eit rikt dyre- og planteliv. Området er landskapsverna med fuglefredning. FOTO: ROY Siland. MANGERSNES Hagavågen er ein av fleire grunne sjøområde i Hafrsfjord som er viktige rasteplassar for fuglar under vår- og hausttrekk. Naturreservat med RAMSAR-status siden Steinkobbe. Doñana er eit stort elvedelta omgitt av av jordbrukssletter. Verdas største innlandsdelta som munner ut i Kalahari-ørkenen. FOTO: INGVAR GRASTVEIT Laguna Colorado er nominert i kåringa av verdas sju vakraste naturområde. Blåskjel. Raudstilk. Storskarv. Opptil traner kan opphalde seg ved innsjøen der de et korn som blir spredt utover om våren. Dåhjort. Stylteløpar. Sjiraff. Afrikasjestork. Trane. Kameldyret Vicuña. Punaflamingo. Knoppsvane. Toppdykker. FOTO: RUNE S. KARLSEN Myrer, elver, bekkar, innsjøar og tjørn Mosvatnet i Stavanger er ein grunn, næringsrik innsjø med eit svært rikt plante- og dyreliv. Stor planteproduksjon langs breddene og i vatnet gir gode levevilkår for insekt, fi sk og fugl. Det er registrert over 170 planteartar og omlag 150 fugleartar i og ved Mosvatnet. I vatnet fi nns aure, sik, ål og stingsild. Elvemunningar og delta Før Håelva renn ut i Jærhavet fl yt ho over ei fl at slette. Ved høgvatn går sjøen inn i elveosen og frakter med seg næringsstoff. Det fører til stor produksjon av planter og dyr som er mat for fuglar. Dei fl este elvemunningar i Rogaland er i større eller mindre grad utbygde. Tidevassoner og gruntvassområde Flo- og fjæresona langs kysten er blant våre rikaste våtmarker. Særleg rik på næring er grunne vågar og bukter der store mudderfl ater vert tørrlagde ved fjære sjø. I Hafrsfjord er det fl eire store grunne område som trekk til seg store mengder vassfuglar, særleg vår og haust. Holmar og skjær Mange holmar og skjær kan og reknast som våtmarker. Som til dømes Kolnesholmane i Sola. Holmane er hekkeplass for mange sjøfuglar, og den grunne sjøen utenfor er rik på fi sk, skalldyr og andre byttedyr. Fleire fugleartar overvintrer i dei næringsrike farvatna utanfor stranda.... det første hekkefunn av knoppsvane i Noreg vart gjort i Sandnes i 1926?... gravand-hoene kan legge egg i same reir? Det er funne opptil 50 egg i same reiret! Sverdlilje. Doñana, Spania Nasjonalpark oppretta i 1969 ved utlaupet av elva Guadalquir på sør-vestkysten av Spania. Deltaområdet på 507 km 2 er ein særs viktig overvintringsstad for ender, gjess og andre vassfuglar. Området er truga av forureiningar frå gruvedrift lenger oppe i elva. Okavango, Botswana Okavango i Botswana er verdas største innlandsdelta med eit særs rikt dyre- og planteliv. Her fi ns mesten 150 pattedyrartar, over 150 krypdyrartar og meir enn 500 fugleartar. I viltreservata kan ein mellom anna sjå løver, elefantar, fl odhestar, sjiraffar og nilkrokodillar. Hornborgasjön. Sverige Ein av Europas viktigaste våtmarker, særleg kjent for tusenvis av traner som raster her om våren på veg til hekkeområda. Eit 50-tals våtmarksartar hekker i og ved den grunne innsjøen. Dette naturreservatet ligg 15 mil nord-aust for Gøteborg, og omfatter innsjø og strandenger på i alt 40 km 2. Laguna Colorada, Bolivia I mer enn 4000 meters høgde over havet i fjella mot Chile ligg den raude laguna. Den mineralrike og grunne saltvassjøen er raudfarga av alger og plankton. I det elles golde landskapet lever mellom andre den sjeldne og truga punafl amingoen våtmarker over heile verda har Ramsar-status? Det samla vernearealet er meir enn fi re ganger Danmarks storleik.... det fi ns 15 ulike artar av trane i verda? Tranene som raster ved Hornborgasjön overvintrer i Spania og hekker i Skandinavia. Håstein Feistein fyr Rott 5 Orre friluftshus Orre SOLA Verdalen KLEPP Refsnes Tungenes fyr Randaberg Tananger Nærbø 6 4 Bryne Madland havn Sola Hå gamle prestegard Obrestad fyr Kongevegen 15 Varhaug E Kvassheim friluftsfyr 11 Brusand Raunen 10 3 Klepp st. Håelva Stavanger Sandnes Lyefjell HÅ Åmøy Vigrestad Figgjoelva 8 Sirevåg Hommersåk Ålgård Ogna Namn Kommune Naturtype Verneform Verneår Dekar 1 Alvevatn Klepp Innsjø Naturreservat Orrevatn Klepp Innsjø Naturreservat med fuglelivsfreding Lonavatn Klepp/Sandnes Innsjø Naturreservat Øksnevadtjørn Klepp Innsjø Naturreservat Orre-Reve Landskapsvernomr. Klepp Strender og grunne sjøområde Fugle- og plantefreding Grudavatn Klepp Innsjø Naturreservat med fuglelivsfreding Skeie Klepp Strender og grunne sjøområde Landskapsvernomr. med fuglefreding Bjårvatn Hå Innsjø Naturreservat Søylandsvatn Hå Innsjø Naturreservat Brusand/Ogna Hå Strender og grunne sjøområde Landskapsvernomr. Plantefreding Kvassheim Hå Strender og grunne sjøområde Landskapsvernomr. Fuglefreda Nærlandstangen/Obrestad Hå Strender og grunne sjøområde Landskapsvernomr. Fuglefreda Vigremyr Hå Rikmyr Naturreservat Hagavågen Sola Grunne sjøområde Naturreservat Grannesbukta Sola Grunne sjøområde Naturreservat Strandnesvågen Sola Grunne sjøområde Naturreservat Harvalandsvatn Sola Innsjø Naturreservat Storamyr Sola Flatmyr Naturreservat Kolnes Sola Grunne sjøområde Fuglefreding Linemyr Time Torvmyr Naturreservat Smokkevatn Time Innsjø Naturreservat Børaunen Randaberg Strender og grunne sjøområde Landskapsvernomr. Fugle- og plantefreda Sum areal Landskapsvernområde Eigenarta eller vakkert natur- eller kulturlandskap. Tiltak som i vesentleg grad kan endra landskapet sin art eller karakter er forbode. Etter måten mild verneform. Naturreservat og biotopvern Område som er urørt eller tilnærma urørt eller representerer ein spesiell naturtype og som har særskilt vitskapleg eller pedagogisk verdi eller er særeigne. Strengaste verneform, under dette også biotopfredingar (plante- og fuglefredingar). Plante- og dyrelivsfreding Vernar einskilde artar eller dyresamfunn som er sjeldne. Vernar ikkje leveområda. with it. This leads to high productivity among plants and animals that in turn become food for the birds. Most of the estuaries in Rogaland have been developed to a greater or lesser extent. Tidal zones and shallow saltwater areas. The areas along the coast between high and low tide are among the most species-rich wetlands found. Shallow bays and coves where great mudfl ats are exposed at low tide are particularly rich in nutrients. In Hafrsfjord there are several large shallow water areas that attract great numbers of wetland birds, especially during spring and autumn. Offshore islands and skerries. Many offshore islands and skerries can be regarded as wetlands. The Kolnes islands in Sola are one such site. The islands are nesting sites for many seabirds and the shallow seas around them are rich in fi sh, shellfi sh and other prey animals. Several bird species spend the winter in the nutrient-rich waters just offshore. Did you know that... the very fi rst nesting mute swan in Norway was recorded in Sandnes in 1926?... many female shelducks may lay their eggs in the same nest? As many as 50 eggs have been found in a single nest! Mosvatnet the shallow and nutrient-rich lake in the centre of Stavanger is a popular recreational area with a wide variety of animals and plants. PHOTO: ROY MANGER- SNES At high tide salt water fl ows into the Hå river s broad estuary bringing with it nutrients. The estuary contains a rich diversity of animals and plants. The area is designated as a Landscape Conservation Area and Bird Protection DETTE ER VÅTMARKER Våtmarker er vatn som på ein eller annan måte pregar naturtypen. Fellesnemnaren for våtmarker er høg biologisk produksjon, stort artsmangfald og gjerne fl eire sjeldsynte artar. Site. PHOTO: ROY MANGERSNES Hagavågen is one of several shallow saltwater sites in Hafrsfjord that are important stop-over points for migrating birds during the spring and autumn. It has been designated as a Nature Reserve with Ramsar status since PHOTO: ROY MANGERSNES. Great crested grebe. PHOTO: RUNE S. KARLSEN. Yellow iris. PHOTO: ROY MANGERSNES. Mute swan. PHOTO: ROY MANGERSNES. The Hå river is historically one of Jæren s best salmon rivers. PICTURE COLLECTION of the NORWEGIAN NATIONAL LIBRARY, OSLO. Redbreasted Merganser. PHOTO: ROY MANGERSNES. Blue mussel. PHOTO: ROY MANGERSNES. Redshank. PHOTO: ROY MANGERSNES. Common seal. PHOTO: ROY MANGERSNES. Cormorant. PHOTO: ROY MANGERSNES 2 you can see lions, elephants, hippos, giraffes and Nile crocodiles. Hornborgasjön lake, Sweden. One of Europe s most important wetlands, best known for the thousands of cranes that stop over here during spring on their way to their nesting sites. More than 50 wetland species nest in and around the shallow lake. This nature reserve is located 150 kilometres north east of Gothenburg, and includes lakes and salt meadows covering an area of 40 km 2. Laguna Colorada, Bolivia. The so-called Red Lagoon is located at more than 4000 metres above sea level in the mountains close to the Chilean border. This shallow, mineral-rich saltwater lake is coloured red by algae and plankton. Among the species living in this otherwise barren landscape is the rare and threatened Puna fl amingo. THE JÆREN WETLANDS SYSTEM The Jæren wetlands system is a collective name for 22 wetland sites with international conservation status under the Ramsar Convention. The wetlands are protected by the Norwegian Nature Diversity Act and comprise lakes, marshes and shallow saltwater sites. Did you know that wetlands across the world have Ramsar status? The total area under protection is more than four times the size of Denmark?... there are 15 different species of crane in the world? The cranes found at Hornborgasjön lake spend the winter in Spain and nest in Scandinavia. Doñana is a large river delta surrounded by fi elds and pastures. PHOTO: ROY MANGERSNES. Fallow deer. PHOTO: ROY MANGERSNES. Black-winged stilt. PHOTO: ROY MANGERSNES. Giraffe. PHOTO: ROY MANGERSNES. African spoonbill. PHOTO: ROY MANGERSNES. The vicuña is related to the camels. PHOTO: ROY MANGERSNES. Puna Flamingo PHOTO: ROY MANGERSNES. The world s largest inland delta opens into the Kalahari desert. PHOTO: INGVAR GRASTVEIT. Laguna Colorado has been nominated as one of the world s seven most beautiful natural landscapes. PHOTO: ROY MANGERSNES. Common crane. PHOTO: ROY MANGERSNES. Up to between 12-13,000 cranes may stop over at this lake where they eat corn spread over the site during the spring. PHOTO: ROY MANGERSNES. Hafrsfjord Frøylandsvatn Gandsfjorden Fuglestadåna JÆREN VÅTMARKSYSTEM Jæren våtmarkssystem er ei samlenemning for 22 våtmarker på Jæren med internasjonal status som Ramsar-område. Våtmarkene er verna etter naturmangfaldloven og består av innsjøar, myrer og gruntvassområde i sjø. WETLANDS OF THE WORLD Many of the world s wetlands are popular tourist destinations and provide employment and income for local communities. The combination of rational development and conservation of our wetlands ecological role is an important aim of the Ramsar Convention. Doñana, Spain. A National Park established in 1969 at the estuary of the Guadalquir river on the southwest coast of Spain. The delta covers 507 km 2 and is a uniquely important over-wintering site for ducks, geese and other wetland birds. The area is threatened by pollution from upstream mining activities. Okavango, Botswana. Okavango in Botswana is the world s largest inland delta with a uniquely rich diversity of plant and animal life. Almost 150 species of mammals and more than 150 reptile species are found here, together with more than 500 species of birds. In the wildlife reserves VERDAS VÅTMARKER Mange av verdas våtmarker er populære turistmål og gir arbeid og inntekter for lokalbefolkninga. Å kombinere fornuftig bruk med vern av våtmarkene sine økologiske funksjonar, er eit viktig mål i Ramsar-konvensjonen. 3 Name. Municipality. Habitat. Conservation designation. Year of designation. Area(x 1000 m 2 ). 1. Alvevatn. Klepp. Lake. Nature reserve Orrevatn. Klepp. Lake. Nature Reserve/Bird Protection Site Lonavatn. Klepp/Sandnes. Lake. Nature Reserve Øksnevadtjørn. Klepp. Lake. Nature Reserve Orre-Reve Landscape Conservation Area. Klepp. Beaches and shallow saltwater sites. Bird and Plant Protection Site Grudavatn. Klepp. Lake. Nature Reserve/Bird Protection Site Skeie. Klepp. Beaches and shallow saltwater sites. Landscape Conservation Area and Bird Protection Site Bjårvatn. Hå. Lake. Nature Reserve Søylandsvatn. Hå. Lake. Nature Reserve Brusand/Ogna. Hå. Beaches and shallow saltwater sites. Landscape Conservation Area and Plant Protection Site Kvassheim. Hå. Beaches and shallow saltwater sites. Landscape Conservation Area and Bird Protection Site Nærlandstangen/Obrestad. Hå. Beaches and shallow saltwater sites. Landscape Conservation Area and Bird Protection Site

3 Strandsumpområde. Enkeltbekkasin. Rullsteinvollen. FOTO: FYLKESMANNEN I ROGALAND Børaunen, Randaberg Rullesteinvollen på Børaunen er freda som geologisk naturminne. Raunen er blant dei rikaste planteområde i landet. Brakkvassområde og naturbeitemarker er attraktive for vannfuglar. Rike kulturminne. Landskapsvernområde med plante- og fuglefreding, og Ramsar-status dekar, verna i Linemyr. Heipiplerke. Linemyr, Time Rest av torvmyr, ein naturtype som er mesten borte på Jæren. Viktig hekkebiotop for fuglar. Myra har vore sterkt tilgrodd med bjørk og vier, men nå blir mesteparten av denne vegetasjonen fjerna for å få attende den opprinnelege naturtypen. Naturreservat med Ramsar-status. 59 dekar, verna i Grannesbukta. Ærfugl. Vannfuglar trivst på mudderbankane. Grannesbukta, Sola Hafrsfjord har fl eire grunne bukter og vågar som er viktige raste- og overvintringsområde for vassfugl. Tre områder er verna som naturreservat, mellom andre Grannesbukta lengst inne i Hafrsfjord. Naturreservat med Ramsar-status. 62 dekar, verna i Innsjø med særs rikt fugle- og planteliv. Laksand. Grudavatn, Klepp Grudavatn er eit særs viktig hekke- og opphaldsområde for vassfugl og spurvefugl. Vatnet som er ein del av Figgjoelva, har ein særleg viktig funksjon for trekkfugl og overvintrande fugl. Det er registrert meir enn 200 fugleartar i reservatet. Naturreservat med fuglelivsfreding og Ramsarstatus dekar, verna i Strandnellik, strandsmelle og jonsokblom veks i jord gjødsla av fuglar på øyene. FOTO: PER KR. AUSTBØ Toppskarv. Rosenrot. Håstein og Rott, Sola Øyene Rott og Håstein med omkringliggjande holmar har eit heilt unikt fugle-, plante- og dyreliv. I øyriket hekker det ei rekkje artar av sjøfuglar, og selartane steinkobbe og havert har tilhald her. Viktig også som overvintringsområde. Rike kulturminne på Rott. Landskapsvernområde med fuglefreding. Foreslått Ramsarstatus. Ca dekar, det meste sjøareal. Verna i rullesteinvollen på Børaunen lever? Steinane blir dreid, snurra, løfta og kasta av bølgjekraften ved stormsjø. Hafrsfjord hadde kontakt med havet ved Solastranda? Etter siste istid heva landjorda seg og havbotn ved Sola fl yplass og Solastranda vart fast land. Staten sin representant i Rogaland med ansvar for tilsyn og forvaltning av dei fl este naturområde som er verna etter naturmangfaldloven. Statleg tilsyn- og oppsynsmyndigheit med ansvar for tilsyn av ei rekke miljølovar og med naturtilstanden. Interkommunal organisasjon med ansvar for drift og vedlikehald av statlege og kommunale friluftsområde på Jæren. Statleg museum ved Universitetet i Stavanger som mellom anna har ansvar for automatisk freda kulturminne (frå før reformasjonen i 1536). Ramsar-konvensjonen Internasjonal avtale for bevaring og berekraftig bruk av våtmarker. Forening som arbeider for å ta vare på natur og miljø slik at menneskeleg verksemd ikkje overskrider tålegrenser i naturen. Forening for fagfolk og amatørar med interesse for fuglar og fuglevern. Forening for fagfolk, sjøllærde barfotbotanikarar og andre med interesse for norsk fl ora. Forening for fagfolk og amatørar med interesse for studier av entomologien, læren om insekt. 13. Vigremyr. Hå. Alkaline fen. Nature Reserve Hagavågen. Sola. Shallow saltwater sites. Nature Reserve Grannesbukta. Sola. Shallow saltwater sites. Nature Reserve Strandnesvågen. Sola. Shallow saltwater sites. Nature Reserve Harvalandsvatn. Sola. Lake. Nature Reserve Storamyr. Sola. Flat fen. Nature Reserve Kolnes. Sola. Shallow saltwater sites. Bird Protection Site Linemyr. Time. Peat marsh. Nature Reserve Smokkevatn. Time. Lake. Nature Reserve Børaunen. Randaberg. Beaches and shallow saltwater sites. Landscape Conservation Area/Bird and Plant Protection Site Total area Landscape Conservation Area. Distinctive or aesthetically attractive natural or heritage landscapes. Interventions that can seriously deteriorate the character of the landscape are prohibited. This designation has moderate statutory authority. Nature Reserve and Habitat Protection Sites. A site that is entirely or only partly developed, or which is representative of a particular habitat, Børaunen, Randaberg. The boulder and gravel beach at Børaunen is protected as a site of special geological interest. The beach itself is among the most diverse botanical sites in the country. The brackish water habitats and natural pastures are attractive to wetland birds. The area is rich in cultural heritage. The area has Ramsar status and is designated as a Landscape Conservation Area/Plant and Bird Protection Site. 3,236,000 m 2, protected in Linemyr, Time. The remainder of a peat marsh a habitat that has almost disappeared from Jæren. The site is an important nesting habitat for birds. The marsh has become severely overgrown with birch and willow, but much of this has now been removed in order to restore the original habitat. The site is a Nature Reserve with Ramsar status. 59,000 m 2, protected in Grannesbukta, Sola. Hafrsfjord has several shallow bays and coves that are important stop-over and over-wintering or that has a particular scientifi c or educational value or that is typical of its kind. This embodies the strictest form of legislative protection, and includes habitat conservation (Plant and Bird Protection Sites). Plant and animal protection sites. This embodies the conservation of unique species or rare animal communities, but does not strictly protect their habitat. PHOTO: ROY MANGERSNES. sites for wetland birds.three sites are protected as nature reserves, including Grannesbukta which lies furthest from the open sea. The site is a Nature Reserve with Ramsar status. 62,000 m 2, protected in Grudavatn, Klepp. Grudavatn lake is a uniquely important nesting and stop-over site for wetland and passerine birds. The lake lies along the course of the Figgjo river, and plays a very important role in the lives of migrating and over-wintering birds. More than 200 bird species have been recorded on the reserve. The site has Ramsar status and is a Nature Reserve and Bird Protection Site. 2,619,000 m2, protected in Håstein and Rott islands, Sola. Rott and Håstein and their surrounding islands are host to entirely unique bird, plant and animal communities. Several seabird species nest on the islands, and both common and grey seals can be found here. They also make up an important over-wintering area for birds. Rott is rich in cultural heritage. The islands are designated as a Landscape Conservation Area and Bird Protection Site. Proposed Ramsar status. Approx. 96,000,000 m 2, mostly marine. Protected in the gravel and boulder beach at Børaunen is alive? The boulders are turned around and rolled over, lifted and thrown by powerful storm waves. WHO DOES WHAT? Public sector agencies. Environmental Protection Department at the Office of the County Governor of Rogaland. Rogaland s representative government agency with responsibility for the supervision and management of the majority of natural sites protected by the Norwegian Nature Diversity Act. The Norwegian Nature Inspectorate. The Norwegian state supervisory and inspection authority with responsibility for the enforcement of environmental legislation and the monitoring of the status of natural habitats. Jæren Recreation Council. An inter-municipal organisation with responsibility for running and maintaining the state and municipal recreational areas in Jæren. The Archaeological Museum, University of Stavanger. State-administered museum linked to the University of Stavanger whose responsibility includes the conservation of automatically protected cultural heritage sites dating from before the 1536 Reformation.... Hafrsfjord was once connected to the sea at the site where Sola beach is now? Following the last glaciation the land was uplifted and the bay near Sola Airport and Sola beach became dry land. Salt marsh habitat. PHOTO: ROY MANGERSNES. Common snipe. PHOTO: ROY MANGERSNES. Boulder and gravel beach. PHOTO: OFFICE OF THE COUNTY GOVERNOR OF ROGA- LAND. Linemyr. PHOTO: ROY MANGERSNES. Meadow pipit. PHOTO: ROY MANGERSNES. Grannesbukta. PHOTO: ROY MANGERSNES. Eider. PHOTO: ROY MANGERSNES. Wetland birds happy on the mudfl ats. PHOTO: ROY MAN- GERSNES. A lake with a unique diversity of bird and plant species. PHOTO: ROY MANGERSNES. Goosander. PHOTO: ROY MANGERSNES. Thrift, sea campion and red campion thrive on the islands in soil fertilised by the birds. PHOTO: PER KR. AUSTBØ. Shag. PHOTO: ROY MANGER- SNES. Golden root. PHOTO: ROY MANGERSNES. The Ramsar Convention An international convention for the conservation and sustainable use of wetlands. Voluntary organisations. Friends of the Earth, Norway. An association working for the conservation of nature and the environment in such a way that human activities do not exceed the limits that nature can tolerate. Norwegian Ornithological Society. An association for both professionals and amateurs with an interest in birds and bird conservation. KVEN GJER KVA? Offentlege myndigheiter Frivillige organisasjonar Norwegian Botanical Society. An association for professional, self-taught barefoot botanists, and others with an interest in Norwegian fl ora. Norwegian Entomological Society. An association for professionals and amateurs with an interest in entomology the study of insects.

4 Ta ein kikk ut av dette vindauge. Kan hende ser du fuglar ute i havet, i fjøresteinane eller på stranda? Land, strand og stort hav. Ulike naturmiljø som trekker til seg forskjellige fuglar. ALLE Storskarv flyg gjerne i flokk i horisonten, på veg frå ein beiteplass til ein annan eller i hausttrekket. Tang og tare er levestad for eit stort mangfald fi sk, krepsdyr og andre marine artar. Plantene har og stor nytte for fugl og som næringsmiddel. Ilanddrive tare er ynglestad for insekt og viktig næring særleg for vadefuglar. Brødsvamp er ein av mange artar som lever i tareskogen. Brødsvampen veks gjerne på tarestilkane. FOTO: ERLING SVENSEN Frå tidleg i 1880-åra til i byrjinga av 1930-åra var tarehausting ei viktig attåtnæring på sjøgardane langs jærkysten. FOTO: NASJONALBIBLIOTEKET, BILLEDSAMLINGEN OSLO Med sine lange stilkar og trekroneaktige blader minner tette førekomstar av stortare mykje om ein skog. FOTO: RUDOLF SVENSEN Horisonten Langt dere ute i horisonten trekk det fuglar mest heile tida. Nokre kan du få auge på fordi dei er store og svarte. Det er anten storskarv eller toppskarv. Islom er ein arktisk hekkefugl som overvintrer utanfor Norskekysten. Han held seg gjerne eit stykke frå land. Havet På det store, åpne havet er det spesialistane som dominerer. Det er dykkarar, lommar, skarv og alkefuglar som er eminente djupvassdykkarar. Ein av dem, islommen, kan forfølgje og fange eit bytte ned til 70 meter. Når innsjøane på Jæren frys til om vinteren, flytter mange stokkender ut til dei grunne, steinete sjøområda langs Jærstrendene. Fjøresteinane Stokkendene og andre grasender kan ikkje dykke under vatn. Dei fi nn maten sin i dei øvre vasslag. Den stille sjøen mellom rullesteinane er viktig beitemark for stokkendene. Stranda På strandfl ata, mellom småstein, grus og ilanddrive tare, er det alltid mat å fi nne for fuglane. Einskilde, som denne fjøreplytten, livberger seg vinteren gjennom langs Jærstrendene... alkefuglar som lomvi, teist og lunde kan dykke heilt ned til 200 meter?... den hardføre fjøreplytten er den vanlegaste vadefuglen på Svalbard?...toppskarv er i sterk vekst i ytre skjærgard i Rogaland? Hekkebestanden har auka frå 700 til omlag 4000 hekkande par dei siste 20 åra. Fjøreplytt er ein kortbeint, lubben vadar som bur på Svalbard om sommaren og reiser til Jæren om vinteren. I sjøen utanfor Jærstrendene veks det ein skog av brunalger som vi kjenner best som tang og tare. I tareskogen er det eit yrande liv av fi sk, krabbe, hummar og eit utal andre marine artar. Mange av sjøfuglane som overvintrer i dei grunnmarine områda utanfor strendene fi nn maten sin i den frodige tareskogen. Den største, vanlegaste og viktigaste alga heiter stortare og kan bli opptil to meter lang. I tidligare tider sanka bøndene på Jæren tare langs stranda. Taren vart så tørka og brent og brukt til framstilling av soda og jod eller som gjødsel i landbruket. I dag blir stortare hausta av trålarar langs kysten og brukt til framstilling av alginat. Alginat er eit naturleg tilsettingsstoff i ei lang rekke produkt, mellom anna medisiner, iskrem og syltetøy. Tareskogen er også viktig som bølgjedempar. Uten taren ville bølgjene fått større kraft når dei skyller innover strendene. For fuglane betyr ilanddrive tare mat. Den råtnande taren er levestad for store mengder insekt, egg og larvar, som igjen gir næringsrik føde til fuglane som skal ut på lange og kraftkrevjande reiser til eller frå overvintringsområda....stortare kan bli 20 år gammal og at han veks ned til 20 meters djup? det er registert over virvellause dyr, for det meste sneglar og små krepsdyr, for kvar kvadratmeter tareskog?...einskilde artar svamp kan pumpe vatn til gonger deira eigen storleik i løpet av eit døgn? Artar som står i fare for å døy ut frå norsk natur blir kalla trua artar. I Noreg er 285 artar av planter og dyr kritisk trua og kan forsvinne i løpet av ti år. Songlerke. Nær trua. Svarthalespove. Sterkt trua. Myrflangre. Sterkt trua. Ål. Kritisk trua. Svalestjert. Ikkje på raudlista, men markert tilbakegang i Rogaland. FOTO: KJELL MJØLSNES Sukkertare. Nær trua. FOTO: ERLING SVENSEN Skjeiand. Sårbar. Soleigro. Sterkt trua. FOTO: FYLKESMANNEN I ROGALAND Nikkebrønsle. Sårbar. Helseattesten til norsk natur heiter Norsk Raudliste. I gjeldande raudliste frå 2006 vurderte ekspertane tilstanden til artar i norsk fl ora og fauna. Omlag 20 prosent av artane blei ført opp i raudlista. Av desse blir 1988 artar rekna som trua. Nasjonal raudliste skal oppdaterast i Arealendringar, det vil seie utbygging, grøfting, drenering, deponering og masseuttak, er den største trugselen mot biologisk mangfald og såleis også den viktigaste årsaken til at artar kjem på raudlista. Med denne kunnskapen har vi høve til å forvalte naturmiljøet betre slik at færre artar kjem på raudlista. I Rogaland står 507 artar ført opp på den nasjonale raudlista. Mesten halvparten lever i jordbrukslandskapet og i våtmarkene. Det gjeld mellom anna åkerrikse, ål og karplanta østersjøsøte som alle er rekna som kritisk trua. På raudlista står også kjende og kjære artar frå Jæren som vipe, stare, storspove, makrellterne, songlerke og karplantene soleigro, klokkesøte og solblom. Nokre sentrale raudlistekategoriar: Kritisk trua Arten har ekstremt høg risiko for utdøying. Sterkt trua Arten har særs høg risiko for utdøying. Sårbar Arten har høg risiko for utdøying. Nær trua Arten tilfredstiller ikkje nokre av kriteria for kategoriane ovanfor, men er nære ved å tilfredsstille nokre av desse kriteria nå eller i nær framtid....svartehalespove (Limosa limosa) første gong blei funne hekkande på Jæren i 1969?... ålefi ske i vassdrag blei forbode i fjor og forbode i sjø frå 1. juli 2010?... myrfl angre og 69 andre artar av karplanter, mosar og virvellause dyr er varig freda ved lov?... bestanden av sukkertare langs kysten av Vestlandet har gått tilbake med 40 prosent? CAN YOU SEE THE BIRDS? Take a look out of the window. Perhaps you can see some birds out at sea, or on the rocks or the beach? On the horizon. There are birds fl ying far away across the horizon almost all the time. Some of them are easy to see because they are large and black. These are either cormorants or shags. The sea. Specialist birds are the commonest on the wide open sea. The grebes, divers, cormorants and auks are all outstanding deep water divers. One of these, the great northern diver, can pursue and catch its prey at depths of up to 70 metres. Among the rocks. Mallards and other grazing ducks cannot dive underwater. They fi nd their food close to the water surface. The quiet ponds between the boulders are important sources of food for the mallards. The beach. There is always food for the birds to fi nd among the small stones, gravel and dead seaweed on the beach. Some, like this purple sandpiper, survive the entire winter along the Jæren coastline. USEFUL SEAWEED. Seaweed provides a home for a wide variety of fi sh, crustaceans and other marine species. The plants are of tremendous value to the birds as a food source. In the seas off the coast of Jæren there grows a forest of brown algae that we commonly call seaweed. The seaweed forest is teeming with fi sh, crabs, lobsters and numerous other marine species. Many of the seabirds that spend the winter in the shallow waters off the coast fi nd their food in this luxuriant seaweed forest. The largest, most common, and most important seaweed is called devil s apron kelp, and can grow to up to two metres in length. In the old days farmers harvested the kelp from the beaches. It was then dried and burned and.. auks such as the guillemot, black guillemot and puffi n can dive to depths of up to 200 metres?... the hardy purple sandpiper is the commonest wader on Svalbard?...shag populations are increasing rapidly on Rogaland s offshore islands? During the last 20 years, the nesting population has risen from 700 to about 4,000 pairs. Cormorants fl y in fl ocks on the horizon on their way from one feeding site to another, and on their autumn migration. The great northern diver nests in the Arctic and spends the winter along the Norwegian coast, usually some distance offshore. When the Jæren lakes freeze over during the winter, many of the mallards move out to the rocky, shallow water areas along the Jæren coast. The land, the beach and the wide open sea a variety of habitats that attract a great diversity of birds. The purple sandpiper is a plump, short-legged, wader that spends the summer on Svalbard and migrates to Jæren for the winter. ALL PHOTOS: ROY MANGERSNES. used to produce sodium bicarbonate and iodine, or as fertiliser for the fi elds.today, the kelp is harvested along the coast by trawlers and used in the manufacture of alginate. Alginate is a natural additive for a wide range of products including medicines, ice cream and jams. The seaweed forest also has an important role to play in reducing the force of the waves. Without the SER DU FUGLANE? seaweed the waves washing to shore would be much more powerful. For the birds, beached seaweed means food. Rotting seaweed is home 5 TARE TIL NYTTE 6 to many millions of insects, eggs and larvae which are a nutrient-rich food for birds about to set out on their long and strenuous migration fl ights to and from their over-wintering areas. devil s apron kelp can grow to be 20 years old and can live at depths of up to 20 metres? more than 100,000 invertebrate animals, mostly molluscs and small crustaceans, are found in each square metre of the seaweed forest? some species of sponge are able to pump anything between ten and twenty thousand times ENDANGERED! Norwegian species threatened by extinction are termed endangered. In Norway, 285 plant and animal species are defi ned as critically endangered and may become extinct within the next ten years. The indicator of the health of Norwegian nature is known as the Norwegian Red List. When compiling the current Red List in 2006, experts reviewed the status of 18,500 Norwegian species of fl ora and fauna. About 20 per cent of these species were placed on the Red List. Of these, 1988 species are regarded as endangered. The Norwegian Red List will be revised in Changes in land use such as development, the digging of drainage ditches, waste disposal by dumping, and sand and gravel quarrying represent the greatest threats to biological diversity. They are thus also the most important reasons why species fi nd themselves on the Red List. This knowledge gives us the opportunity better to manage the natural environment so that fewer species need to be placed on the Red List. A total of 507 species from Rogaland are on the Norwegian Red List. Almost half of these live in agricultural or wetland habitats. They include the corncrake, eel and the Baltic fi eld gentian, which are all regarded as critically endangered. The Red List also contains well-known and well-loved bird species from Jæren such as the lapwing, starling, curlew, common tern and skylark, and plants such as the lesser water plantain, marsh their own volume in water during the course of a day? Beached seaweed is a breeding ground for insects and an important food source especially for wading birds. PHOTO: ROY MANGERSNES. The breadcrumb sponge is one of many species that live in the seaweed forest, and thrives happily on the seaweed stems. PHOTO: ERLING SVENSEN. From the early 1880 s to the beginning of the 1930 s, the seaweed harvest was an important source of supplementary income for the farms along the Jæren coast. PHOTO: PICTURE COLLECTION of the NORWEGIAN NATIONAL LIBRARY, OSLO. With its long stems and conifer crown-like leaves, the closely-packed kelp plants look just like a forest. PHOTO: RUDOLF SVENSEN. gentian and wolf s bane. The key Red List categories are: Critically endangered. The species has an extremely high risk of extinction in the immediate future. Endangered. The species has a very high risk of extinction in the near future. Vulnerable. The species has a high risk of extinction in the medium-term future. Near threatened. TRUA! The species does not currently meet any of the criteria for the categories above, but is in danger of doing so now or in the near future. Skylark. Near threatened. PHOTO: ROY MANGERSNES. Shoveler. Vulnerable. PHOTO: ROY MANGERSNES. Blacktailed godwit. Endangered. PHOTO: ROY MANGERSNES. Marsh helliborine. Endangered. PHOTO: ROY MANGERSNES. Lesser water plantain. Endangered. PHOTO: OFFICE OF THE COUNTY GOVERNOR OF ROGALAND. Nodding beggartick. Vulnerable. PHOTO: ROY MANGERSNES. Swallowtail butterfl y. Not on the Red List, but has experienced massive declines in population in Rogaland. PHOTO: KJELL MJØLSNES. Eel. Critically endangered. PHOTO: ROY MANGERSNES. Sugar wrack. Near threatened. PHOTO: ERLING SVENSEN....the black-tailed godwit (Limosa limosa) was fi rst found nesting in Jæren in 1969? 7

U T SSI RIA N 59 18 E 4 53 U T S I R A. w w w. u t s i r a. n o. Foto: Tove V. Bråthen

U T SSI RIA N 59 18 E 4 53 U T S I R A. w w w. u t s i r a. n o. Foto: Tove V. Bråthen U T S I R A N 59 18 E 4 53 U T SSI RIA R A Foto: Rune Solevåg w w w. u t s i r a. n o Foto: Tove V. Bråthen N 59 18 E 4 53 V E L K O M M E N T I L U T S I R A Utsira er landets nest minste kommune i areal,

Detaljer

Tur/Tour Bergen Fana Os

Tur/Tour Bergen Fana Os Tur/Tour Bergen Fana Os 30 Turen tar oss til og forbi fleire av dei mest kjente attraksjonane i denne landsdelen. This tour takes you to several of the most famous attractions in this area. Gamlehaugen

Detaljer

TURISTMAGASIN / TOURIST MAGAZINE

TURISTMAGASIN / TOURIST MAGAZINE Drammen TURISTMAGASIN / TOURIST MAGAZINE The River City Historie / History Kultur / Culture Shopping / Shopping Aktiviteter / Activities Spisesteder / Restaurants Hoteller / Hotels Sport / Sports Natur

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth Å få vera med på dette spanande prosjektet er noko eg er verkeleg glad for. Etter fleire andre bokutgjevingar, kjem endeleg ei bok med det som eg vil kalle hovudyrket hans far, friluftsmålar som fester

Detaljer

Norsk Rødliste 2006. 2006 Norwegian Red List

Norsk Rødliste 2006. 2006 Norwegian Red List Norsk Rødliste 2006 2006 Norwegian Red List 2006 Norwegian Red List Redaktører Editors Prosjektledelse Project management Ekspertgruppe Group of Experts Databaseutvikling og håndtering Database management

Detaljer

Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y

Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y title intern internship report claus sigurd petersen msc3 urban design, a&d, aalborg university cspe11@student.aau.dk study number 20110881

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR On the Edge 2012 Flere fyr i Rogaland er siden 2008 i drift som levende kulturarenaer i sine nærmiljø. I 2012 kan sju fyr igjen invitere kunstnere inn i sine enkle, små, men

Detaljer

Norsk. Rødliste. for arter 2010. The 2010 Norwegian Red List for Species

Norsk. Rødliste. for arter 2010. The 2010 Norwegian Red List for Species Norsk Rødliste for arter 2010 The 2010 Norwegian Red List for Species The 2010 Norwegian Red List for Species Redaktører Editors Prosjektledelse Project management Ekspertgrupper Groups of experts Databaseutvikling

Detaljer

Den offentlege forvaltninga av reindrifta

Den offentlege forvaltninga av reindrifta Sigrid Skålnes Den offentlege forvaltninga av reindrifta - omdømmeundersøkinga Den offentlige forvaltningen av reindrifta Sigrid Skålnes Den offentlige forvaltninga av reindrifta - omdømmeundersøkinga

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren 2 Petroleums Guide Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Sparer penger og miljøet

Sparer penger og miljøet Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 2 / 2011 12 20 32 Sikkerhet i fraktefarten Norge skal klatre på White list Det store oljeskiftet 8 Solstad-skip: Sparer penger og miljøet southern-marine.com

Detaljer

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE WELCOME TO NARVIK AND OFOTEN Situated in the arctic land scape of Northern Norway, the lo cation of Narvik is perfect e town is surroun de d by astonishing nature, mountains

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

CONTENTS. Wind, precipitation and temerature in Longyearbyen in 2004 Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen i 2004

CONTENTS. Wind, precipitation and temerature in Longyearbyen in 2004 Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen i 2004 CONTENTS / WEATHER STATISTICS Magnificent autumn light after the first snowfall in Berzeliusdalen, Western Svalbard. Photo: Marta Slubowska CONTENTS A year of major challenges 3 Et år med store utfordringer

Detaljer

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 4-2007 Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip Side 6 11 WISTA setter sjøbein på høye hæler Side 14 22 Velferdstilbud som fremmer

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: 100% FOR KUNDEN An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge Esso Norge AS Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

i Grenseland REISELIVSINFORMASJON KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON

i Grenseland REISELIVSINFORMASJON KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON AREMARK KOMMUNE K KOMMUNE i Grenseland REISELIVSINFORMASJON REISELIVSINFORMASJON Møllerens Hus VELKOMMEN TIL MØLLERENS HUS Et kultursenter i Aremark - med butikk, kafé og møteplass! Og et vareutvalg som

Detaljer

Ressursoversikt 03/2012

Ressursoversikt 03/2012 Ressursoversikt 03/2012 fra Skog og landskap ------------------------------------------------------------------------------- SKOGEN I NORGE Statistikk over skogforhold og skogressurser i Norge registrert

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Gårdshandel som innkjøpsaktivitet og fritidsopplevelse

Gårdshandel som innkjøpsaktivitet og fritidsopplevelse Oppdragsrapport nr. 3-2010 Gunnar Vittersø og Alexander Schjøll Gårdshandel som innkjøpsaktivitet og fritidsopplevelse SIFO 2010 Oppdragsrapport nr. 3 2010 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2013. Ruvende rigg. Side 46. Piratangrep i endring. Side 8 Side 10 Side 26

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2013. Ruvende rigg. Side 46. Piratangrep i endring. Side 8 Side 10 Side 26 navigare Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2013 Ruvende rigg Side 46 Satser på Nor-Shipping Markedsfører norsk flagg Piratangrep i endring Side 8 Side 10 Side 26 Print on Demand Trykking

Detaljer

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner

Detaljer

MED LOV SKAL LAND BYGGAST

MED LOV SKAL LAND BYGGAST Helge Fiskaa MED LOV SKAL LAND BYGGAST Norsk fysisk-økonomisk planlegging dei fyrste åra med bygningslova av 1965 - med fem generalplanar frå Nic Stabells kontor som eksempel NTNU Trondheim Noregs teknisk-naturvitskaplege

Detaljer

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains FJORD LINE MAGAZINE ISSUE 3/2013 AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price WINTER Why Danes love the Norwegian mountains NOSTALGIA Ride the historic waves

Detaljer