ENGLISH GUIDE ROY MANGERSNES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENGLISH GUIDE ROY MANGERSNES"

Transkript

1 Våtmarker blir ofte brukt til deponering av overskuddmassar. Grunne sjøområde er viktige beiteområder for vassfuglar. ALLE Myrer, deltaer, sumpområde, innsjøar og grunne sjøområde høyrer til dei mest artsrike naturtypane vi har. Forsvinn våtmarkene mister vi også plantane og dyra som berre lever i desse områda. Dessutan er våtmarkene viktige som vannreservoar. Omlag halvparten av verdas våtmarker er heilt eller delvis øydelagt sidan den industrielle revolusjon starta rundt Noreg og Jæren er ikkje unnatak i så måte. Byvekst og effektivisering av jordbruket har gjort at fl eire av dei mest produktive våtmarkene no er ein utryddingstrua naturtype. I 1971 vart den første globale avtalen om vern av verdas våtmarker underteikna i den iranske byen Ramsar. Avtalen som har fått namnet Ramsar konvensjonen er Myrane på Jæren er trua av nydyrking. Hornborgasjön i Sverige er Ramsar-område og eit svært populært turistmål. underteikna av Noreg og 159 andre land. I Noreg og Svalbard har 37 våtmarker Ramsar-status og er verna etter naturmangfaldloven. Jæren våtmarkssystem har internasjonal vernestatus og består av 22 innsjøar, myrer og gruntvassområde. Dei verna våtmarkene på Jæren fi nn du mellom Randaberg kommune i nord og Hå kommune i sør.... ferskvatn er levestad til meir enn 30 prosent av verdas kjende artar?... ca tre prosent av jordas overfl ate består av våtmarker?... vipe, storspove, songlerke og solblom står oppført på den nasjonale raudlista over trua artar? ENGLISH GUIDE WETLANDS UNDER THREAT! For thousands of years people have cultivated bogs and marshes, and drained lakes to create land for crop production. During the last century in particular increases in population and industrialisation have resulted in major losses of the world s wetlands. Marshes, deltas, swamps, lakes and shallow saltwater areas are among the most species-rich habitats we have. If the wetlands disappear we also lose the plants and animals that live only in these habitats. Wetlands are also important as water reservoirs. About half of the world s natural wetlands have been partly or entirely destroyed since the start of the industrial revolution in about Norway and Jæren are no exception to this sad statistic. Urbanisation and effi cient farming practices have resulted in several of the most productive wetlands becoming threatened with extinction. In 1971 the fi rst global agreement on conservation of the world s wetlands was signed in the Iranian city of Ramsar. The agreement, known as the Ramsar Convention, was signed by Norway and 159 other countries. In Norway and Svalbard, 37 wetland areas have been assigned Ramsar status and are protected by Norway s Nature Diversity Act. The Jæren wetlands system has international conservation status and comprises 22 lakes, marshes and shallow saltwater sites. Protected Jæren wetland sites can be found from Randaberg municipality in the north to Hå in the south. VÅTMARKENE ER TRUA! I fl eire tusen år har menneske dyrka myrer og tappa ut innsjøar for å produsere mat. Særleg dei siste 100 åra har auka folkesetnad og industrialisering ført til store tap av klodens våtmarker. Did you know that... more than 30 per cent of the world s known species live in freshwater?... about three per cent of the Earth s surface is made up of wetlands?... lapwing, curlew, skylark and wolf s bane are on the Norwegian Red List of threatened species? Wetlands are often used as a dumping ground for quarry and mining waste. The Hornborgasjön lake in Sweden has Ramsar status and is a very popular tourist attraction. The marshes of Jæren are threatened with drainage and cultivation. Shallow saltwater areas are important feeding habitats for wetland birds. ALL PHOTOS: ROY MANGERSNES 1 THESE ARE WETLANDS Wetlands are areas in which water dominates the habitat in one way or another. All wetlands share high levels of biological productivity and a rich biodiversity. They are often home to several rare species. Marshes, rivers, streams, lakes and tarns. Mosvatnet in Stavanger is a shallow, nutrient-rich lake with a rich diversity of plant and animal life. High levels of plant production along the lakeside and in the water itself provide excellent living conditions for insects, fi sh and birds. More than 170 plant and about 150 bird species have been recorded in and around Mosvatnet. The water is home to brown trout, common whitefi sh, eels and sticklebacks. Estuaries and deltas. Before the Hå river runs into the sea off Jæren it fl ows across a fl at plain. At high tide the sea encroaches into the estuary bringing nutrients

2 Den grunne og næringsrike innsjøen midt i Stavanger er eit populært turområde med eit svært variert dyre- og planteliv. Ved høgvatn strøymer saltvatn inn i Håelva sitt vide utlaup og tilfører elva næringsstoff. I elvemunningen er det eit rikt dyre- og planteliv. Området er landskapsverna med fuglefredning. FOTO: ROY Siland. MANGERSNES Hagavågen er ein av fleire grunne sjøområde i Hafrsfjord som er viktige rasteplassar for fuglar under vår- og hausttrekk. Naturreservat med RAMSAR-status siden Steinkobbe. Doñana er eit stort elvedelta omgitt av av jordbrukssletter. Verdas største innlandsdelta som munner ut i Kalahari-ørkenen. FOTO: INGVAR GRASTVEIT Laguna Colorado er nominert i kåringa av verdas sju vakraste naturområde. Blåskjel. Raudstilk. Storskarv. Opptil traner kan opphalde seg ved innsjøen der de et korn som blir spredt utover om våren. Dåhjort. Stylteløpar. Sjiraff. Afrikasjestork. Trane. Kameldyret Vicuña. Punaflamingo. Knoppsvane. Toppdykker. FOTO: RUNE S. KARLSEN Myrer, elver, bekkar, innsjøar og tjørn Mosvatnet i Stavanger er ein grunn, næringsrik innsjø med eit svært rikt plante- og dyreliv. Stor planteproduksjon langs breddene og i vatnet gir gode levevilkår for insekt, fi sk og fugl. Det er registrert over 170 planteartar og omlag 150 fugleartar i og ved Mosvatnet. I vatnet fi nns aure, sik, ål og stingsild. Elvemunningar og delta Før Håelva renn ut i Jærhavet fl yt ho over ei fl at slette. Ved høgvatn går sjøen inn i elveosen og frakter med seg næringsstoff. Det fører til stor produksjon av planter og dyr som er mat for fuglar. Dei fl este elvemunningar i Rogaland er i større eller mindre grad utbygde. Tidevassoner og gruntvassområde Flo- og fjæresona langs kysten er blant våre rikaste våtmarker. Særleg rik på næring er grunne vågar og bukter der store mudderfl ater vert tørrlagde ved fjære sjø. I Hafrsfjord er det fl eire store grunne område som trekk til seg store mengder vassfuglar, særleg vår og haust. Holmar og skjær Mange holmar og skjær kan og reknast som våtmarker. Som til dømes Kolnesholmane i Sola. Holmane er hekkeplass for mange sjøfuglar, og den grunne sjøen utenfor er rik på fi sk, skalldyr og andre byttedyr. Fleire fugleartar overvintrer i dei næringsrike farvatna utanfor stranda.... det første hekkefunn av knoppsvane i Noreg vart gjort i Sandnes i 1926?... gravand-hoene kan legge egg i same reir? Det er funne opptil 50 egg i same reiret! Sverdlilje. Doñana, Spania Nasjonalpark oppretta i 1969 ved utlaupet av elva Guadalquir på sør-vestkysten av Spania. Deltaområdet på 507 km 2 er ein særs viktig overvintringsstad for ender, gjess og andre vassfuglar. Området er truga av forureiningar frå gruvedrift lenger oppe i elva. Okavango, Botswana Okavango i Botswana er verdas største innlandsdelta med eit særs rikt dyre- og planteliv. Her fi ns mesten 150 pattedyrartar, over 150 krypdyrartar og meir enn 500 fugleartar. I viltreservata kan ein mellom anna sjå løver, elefantar, fl odhestar, sjiraffar og nilkrokodillar. Hornborgasjön. Sverige Ein av Europas viktigaste våtmarker, særleg kjent for tusenvis av traner som raster her om våren på veg til hekkeområda. Eit 50-tals våtmarksartar hekker i og ved den grunne innsjøen. Dette naturreservatet ligg 15 mil nord-aust for Gøteborg, og omfatter innsjø og strandenger på i alt 40 km 2. Laguna Colorada, Bolivia I mer enn 4000 meters høgde over havet i fjella mot Chile ligg den raude laguna. Den mineralrike og grunne saltvassjøen er raudfarga av alger og plankton. I det elles golde landskapet lever mellom andre den sjeldne og truga punafl amingoen våtmarker over heile verda har Ramsar-status? Det samla vernearealet er meir enn fi re ganger Danmarks storleik.... det fi ns 15 ulike artar av trane i verda? Tranene som raster ved Hornborgasjön overvintrer i Spania og hekker i Skandinavia. Håstein Feistein fyr Rott 5 Orre friluftshus Orre SOLA Verdalen KLEPP Refsnes Tungenes fyr Randaberg Tananger Nærbø 6 4 Bryne Madland havn Sola Hå gamle prestegard Obrestad fyr Kongevegen 15 Varhaug E Kvassheim friluftsfyr 11 Brusand Raunen 10 3 Klepp st. Håelva Stavanger Sandnes Lyefjell HÅ Åmøy Vigrestad Figgjoelva 8 Sirevåg Hommersåk Ålgård Ogna Namn Kommune Naturtype Verneform Verneår Dekar 1 Alvevatn Klepp Innsjø Naturreservat Orrevatn Klepp Innsjø Naturreservat med fuglelivsfreding Lonavatn Klepp/Sandnes Innsjø Naturreservat Øksnevadtjørn Klepp Innsjø Naturreservat Orre-Reve Landskapsvernomr. Klepp Strender og grunne sjøområde Fugle- og plantefreding Grudavatn Klepp Innsjø Naturreservat med fuglelivsfreding Skeie Klepp Strender og grunne sjøområde Landskapsvernomr. med fuglefreding Bjårvatn Hå Innsjø Naturreservat Søylandsvatn Hå Innsjø Naturreservat Brusand/Ogna Hå Strender og grunne sjøområde Landskapsvernomr. Plantefreding Kvassheim Hå Strender og grunne sjøområde Landskapsvernomr. Fuglefreda Nærlandstangen/Obrestad Hå Strender og grunne sjøområde Landskapsvernomr. Fuglefreda Vigremyr Hå Rikmyr Naturreservat Hagavågen Sola Grunne sjøområde Naturreservat Grannesbukta Sola Grunne sjøområde Naturreservat Strandnesvågen Sola Grunne sjøområde Naturreservat Harvalandsvatn Sola Innsjø Naturreservat Storamyr Sola Flatmyr Naturreservat Kolnes Sola Grunne sjøområde Fuglefreding Linemyr Time Torvmyr Naturreservat Smokkevatn Time Innsjø Naturreservat Børaunen Randaberg Strender og grunne sjøområde Landskapsvernomr. Fugle- og plantefreda Sum areal Landskapsvernområde Eigenarta eller vakkert natur- eller kulturlandskap. Tiltak som i vesentleg grad kan endra landskapet sin art eller karakter er forbode. Etter måten mild verneform. Naturreservat og biotopvern Område som er urørt eller tilnærma urørt eller representerer ein spesiell naturtype og som har særskilt vitskapleg eller pedagogisk verdi eller er særeigne. Strengaste verneform, under dette også biotopfredingar (plante- og fuglefredingar). Plante- og dyrelivsfreding Vernar einskilde artar eller dyresamfunn som er sjeldne. Vernar ikkje leveområda. with it. This leads to high productivity among plants and animals that in turn become food for the birds. Most of the estuaries in Rogaland have been developed to a greater or lesser extent. Tidal zones and shallow saltwater areas. The areas along the coast between high and low tide are among the most species-rich wetlands found. Shallow bays and coves where great mudfl ats are exposed at low tide are particularly rich in nutrients. In Hafrsfjord there are several large shallow water areas that attract great numbers of wetland birds, especially during spring and autumn. Offshore islands and skerries. Many offshore islands and skerries can be regarded as wetlands. The Kolnes islands in Sola are one such site. The islands are nesting sites for many seabirds and the shallow seas around them are rich in fi sh, shellfi sh and other prey animals. Several bird species spend the winter in the nutrient-rich waters just offshore. Did you know that... the very fi rst nesting mute swan in Norway was recorded in Sandnes in 1926?... many female shelducks may lay their eggs in the same nest? As many as 50 eggs have been found in a single nest! Mosvatnet the shallow and nutrient-rich lake in the centre of Stavanger is a popular recreational area with a wide variety of animals and plants. PHOTO: ROY MANGER- SNES At high tide salt water fl ows into the Hå river s broad estuary bringing with it nutrients. The estuary contains a rich diversity of animals and plants. The area is designated as a Landscape Conservation Area and Bird Protection DETTE ER VÅTMARKER Våtmarker er vatn som på ein eller annan måte pregar naturtypen. Fellesnemnaren for våtmarker er høg biologisk produksjon, stort artsmangfald og gjerne fl eire sjeldsynte artar. Site. PHOTO: ROY MANGERSNES Hagavågen is one of several shallow saltwater sites in Hafrsfjord that are important stop-over points for migrating birds during the spring and autumn. It has been designated as a Nature Reserve with Ramsar status since PHOTO: ROY MANGERSNES. Great crested grebe. PHOTO: RUNE S. KARLSEN. Yellow iris. PHOTO: ROY MANGERSNES. Mute swan. PHOTO: ROY MANGERSNES. The Hå river is historically one of Jæren s best salmon rivers. PICTURE COLLECTION of the NORWEGIAN NATIONAL LIBRARY, OSLO. Redbreasted Merganser. PHOTO: ROY MANGERSNES. Blue mussel. PHOTO: ROY MANGERSNES. Redshank. PHOTO: ROY MANGERSNES. Common seal. PHOTO: ROY MANGERSNES. Cormorant. PHOTO: ROY MANGERSNES 2 you can see lions, elephants, hippos, giraffes and Nile crocodiles. Hornborgasjön lake, Sweden. One of Europe s most important wetlands, best known for the thousands of cranes that stop over here during spring on their way to their nesting sites. More than 50 wetland species nest in and around the shallow lake. This nature reserve is located 150 kilometres north east of Gothenburg, and includes lakes and salt meadows covering an area of 40 km 2. Laguna Colorada, Bolivia. The so-called Red Lagoon is located at more than 4000 metres above sea level in the mountains close to the Chilean border. This shallow, mineral-rich saltwater lake is coloured red by algae and plankton. Among the species living in this otherwise barren landscape is the rare and threatened Puna fl amingo. THE JÆREN WETLANDS SYSTEM The Jæren wetlands system is a collective name for 22 wetland sites with international conservation status under the Ramsar Convention. The wetlands are protected by the Norwegian Nature Diversity Act and comprise lakes, marshes and shallow saltwater sites. Did you know that wetlands across the world have Ramsar status? The total area under protection is more than four times the size of Denmark?... there are 15 different species of crane in the world? The cranes found at Hornborgasjön lake spend the winter in Spain and nest in Scandinavia. Doñana is a large river delta surrounded by fi elds and pastures. PHOTO: ROY MANGERSNES. Fallow deer. PHOTO: ROY MANGERSNES. Black-winged stilt. PHOTO: ROY MANGERSNES. Giraffe. PHOTO: ROY MANGERSNES. African spoonbill. PHOTO: ROY MANGERSNES. The vicuña is related to the camels. PHOTO: ROY MANGERSNES. Puna Flamingo PHOTO: ROY MANGERSNES. The world s largest inland delta opens into the Kalahari desert. PHOTO: INGVAR GRASTVEIT. Laguna Colorado has been nominated as one of the world s seven most beautiful natural landscapes. PHOTO: ROY MANGERSNES. Common crane. PHOTO: ROY MANGERSNES. Up to between 12-13,000 cranes may stop over at this lake where they eat corn spread over the site during the spring. PHOTO: ROY MANGERSNES. Hafrsfjord Frøylandsvatn Gandsfjorden Fuglestadåna JÆREN VÅTMARKSYSTEM Jæren våtmarkssystem er ei samlenemning for 22 våtmarker på Jæren med internasjonal status som Ramsar-område. Våtmarkene er verna etter naturmangfaldloven og består av innsjøar, myrer og gruntvassområde i sjø. WETLANDS OF THE WORLD Many of the world s wetlands are popular tourist destinations and provide employment and income for local communities. The combination of rational development and conservation of our wetlands ecological role is an important aim of the Ramsar Convention. Doñana, Spain. A National Park established in 1969 at the estuary of the Guadalquir river on the southwest coast of Spain. The delta covers 507 km 2 and is a uniquely important over-wintering site for ducks, geese and other wetland birds. The area is threatened by pollution from upstream mining activities. Okavango, Botswana. Okavango in Botswana is the world s largest inland delta with a uniquely rich diversity of plant and animal life. Almost 150 species of mammals and more than 150 reptile species are found here, together with more than 500 species of birds. In the wildlife reserves VERDAS VÅTMARKER Mange av verdas våtmarker er populære turistmål og gir arbeid og inntekter for lokalbefolkninga. Å kombinere fornuftig bruk med vern av våtmarkene sine økologiske funksjonar, er eit viktig mål i Ramsar-konvensjonen. 3 Name. Municipality. Habitat. Conservation designation. Year of designation. Area(x 1000 m 2 ). 1. Alvevatn. Klepp. Lake. Nature reserve Orrevatn. Klepp. Lake. Nature Reserve/Bird Protection Site Lonavatn. Klepp/Sandnes. Lake. Nature Reserve Øksnevadtjørn. Klepp. Lake. Nature Reserve Orre-Reve Landscape Conservation Area. Klepp. Beaches and shallow saltwater sites. Bird and Plant Protection Site Grudavatn. Klepp. Lake. Nature Reserve/Bird Protection Site Skeie. Klepp. Beaches and shallow saltwater sites. Landscape Conservation Area and Bird Protection Site Bjårvatn. Hå. Lake. Nature Reserve Søylandsvatn. Hå. Lake. Nature Reserve Brusand/Ogna. Hå. Beaches and shallow saltwater sites. Landscape Conservation Area and Plant Protection Site Kvassheim. Hå. Beaches and shallow saltwater sites. Landscape Conservation Area and Bird Protection Site Nærlandstangen/Obrestad. Hå. Beaches and shallow saltwater sites. Landscape Conservation Area and Bird Protection Site

3 Strandsumpområde. Enkeltbekkasin. Rullsteinvollen. FOTO: FYLKESMANNEN I ROGALAND Børaunen, Randaberg Rullesteinvollen på Børaunen er freda som geologisk naturminne. Raunen er blant dei rikaste planteområde i landet. Brakkvassområde og naturbeitemarker er attraktive for vannfuglar. Rike kulturminne. Landskapsvernområde med plante- og fuglefreding, og Ramsar-status dekar, verna i Linemyr. Heipiplerke. Linemyr, Time Rest av torvmyr, ein naturtype som er mesten borte på Jæren. Viktig hekkebiotop for fuglar. Myra har vore sterkt tilgrodd med bjørk og vier, men nå blir mesteparten av denne vegetasjonen fjerna for å få attende den opprinnelege naturtypen. Naturreservat med Ramsar-status. 59 dekar, verna i Grannesbukta. Ærfugl. Vannfuglar trivst på mudderbankane. Grannesbukta, Sola Hafrsfjord har fl eire grunne bukter og vågar som er viktige raste- og overvintringsområde for vassfugl. Tre områder er verna som naturreservat, mellom andre Grannesbukta lengst inne i Hafrsfjord. Naturreservat med Ramsar-status. 62 dekar, verna i Innsjø med særs rikt fugle- og planteliv. Laksand. Grudavatn, Klepp Grudavatn er eit særs viktig hekke- og opphaldsområde for vassfugl og spurvefugl. Vatnet som er ein del av Figgjoelva, har ein særleg viktig funksjon for trekkfugl og overvintrande fugl. Det er registrert meir enn 200 fugleartar i reservatet. Naturreservat med fuglelivsfreding og Ramsarstatus dekar, verna i Strandnellik, strandsmelle og jonsokblom veks i jord gjødsla av fuglar på øyene. FOTO: PER KR. AUSTBØ Toppskarv. Rosenrot. Håstein og Rott, Sola Øyene Rott og Håstein med omkringliggjande holmar har eit heilt unikt fugle-, plante- og dyreliv. I øyriket hekker det ei rekkje artar av sjøfuglar, og selartane steinkobbe og havert har tilhald her. Viktig også som overvintringsområde. Rike kulturminne på Rott. Landskapsvernområde med fuglefreding. Foreslått Ramsarstatus. Ca dekar, det meste sjøareal. Verna i rullesteinvollen på Børaunen lever? Steinane blir dreid, snurra, løfta og kasta av bølgjekraften ved stormsjø. Hafrsfjord hadde kontakt med havet ved Solastranda? Etter siste istid heva landjorda seg og havbotn ved Sola fl yplass og Solastranda vart fast land. Staten sin representant i Rogaland med ansvar for tilsyn og forvaltning av dei fl este naturområde som er verna etter naturmangfaldloven. Statleg tilsyn- og oppsynsmyndigheit med ansvar for tilsyn av ei rekke miljølovar og med naturtilstanden. Interkommunal organisasjon med ansvar for drift og vedlikehald av statlege og kommunale friluftsområde på Jæren. Statleg museum ved Universitetet i Stavanger som mellom anna har ansvar for automatisk freda kulturminne (frå før reformasjonen i 1536). Ramsar-konvensjonen Internasjonal avtale for bevaring og berekraftig bruk av våtmarker. Forening som arbeider for å ta vare på natur og miljø slik at menneskeleg verksemd ikkje overskrider tålegrenser i naturen. Forening for fagfolk og amatørar med interesse for fuglar og fuglevern. Forening for fagfolk, sjøllærde barfotbotanikarar og andre med interesse for norsk fl ora. Forening for fagfolk og amatørar med interesse for studier av entomologien, læren om insekt. 13. Vigremyr. Hå. Alkaline fen. Nature Reserve Hagavågen. Sola. Shallow saltwater sites. Nature Reserve Grannesbukta. Sola. Shallow saltwater sites. Nature Reserve Strandnesvågen. Sola. Shallow saltwater sites. Nature Reserve Harvalandsvatn. Sola. Lake. Nature Reserve Storamyr. Sola. Flat fen. Nature Reserve Kolnes. Sola. Shallow saltwater sites. Bird Protection Site Linemyr. Time. Peat marsh. Nature Reserve Smokkevatn. Time. Lake. Nature Reserve Børaunen. Randaberg. Beaches and shallow saltwater sites. Landscape Conservation Area/Bird and Plant Protection Site Total area Landscape Conservation Area. Distinctive or aesthetically attractive natural or heritage landscapes. Interventions that can seriously deteriorate the character of the landscape are prohibited. This designation has moderate statutory authority. Nature Reserve and Habitat Protection Sites. A site that is entirely or only partly developed, or which is representative of a particular habitat, Børaunen, Randaberg. The boulder and gravel beach at Børaunen is protected as a site of special geological interest. The beach itself is among the most diverse botanical sites in the country. The brackish water habitats and natural pastures are attractive to wetland birds. The area is rich in cultural heritage. The area has Ramsar status and is designated as a Landscape Conservation Area/Plant and Bird Protection Site. 3,236,000 m 2, protected in Linemyr, Time. The remainder of a peat marsh a habitat that has almost disappeared from Jæren. The site is an important nesting habitat for birds. The marsh has become severely overgrown with birch and willow, but much of this has now been removed in order to restore the original habitat. The site is a Nature Reserve with Ramsar status. 59,000 m 2, protected in Grannesbukta, Sola. Hafrsfjord has several shallow bays and coves that are important stop-over and over-wintering or that has a particular scientifi c or educational value or that is typical of its kind. This embodies the strictest form of legislative protection, and includes habitat conservation (Plant and Bird Protection Sites). Plant and animal protection sites. This embodies the conservation of unique species or rare animal communities, but does not strictly protect their habitat. PHOTO: ROY MANGERSNES. sites for wetland birds.three sites are protected as nature reserves, including Grannesbukta which lies furthest from the open sea. The site is a Nature Reserve with Ramsar status. 62,000 m 2, protected in Grudavatn, Klepp. Grudavatn lake is a uniquely important nesting and stop-over site for wetland and passerine birds. The lake lies along the course of the Figgjo river, and plays a very important role in the lives of migrating and over-wintering birds. More than 200 bird species have been recorded on the reserve. The site has Ramsar status and is a Nature Reserve and Bird Protection Site. 2,619,000 m2, protected in Håstein and Rott islands, Sola. Rott and Håstein and their surrounding islands are host to entirely unique bird, plant and animal communities. Several seabird species nest on the islands, and both common and grey seals can be found here. They also make up an important over-wintering area for birds. Rott is rich in cultural heritage. The islands are designated as a Landscape Conservation Area and Bird Protection Site. Proposed Ramsar status. Approx. 96,000,000 m 2, mostly marine. Protected in the gravel and boulder beach at Børaunen is alive? The boulders are turned around and rolled over, lifted and thrown by powerful storm waves. WHO DOES WHAT? Public sector agencies. Environmental Protection Department at the Office of the County Governor of Rogaland. Rogaland s representative government agency with responsibility for the supervision and management of the majority of natural sites protected by the Norwegian Nature Diversity Act. The Norwegian Nature Inspectorate. The Norwegian state supervisory and inspection authority with responsibility for the enforcement of environmental legislation and the monitoring of the status of natural habitats. Jæren Recreation Council. An inter-municipal organisation with responsibility for running and maintaining the state and municipal recreational areas in Jæren. The Archaeological Museum, University of Stavanger. State-administered museum linked to the University of Stavanger whose responsibility includes the conservation of automatically protected cultural heritage sites dating from before the 1536 Reformation.... Hafrsfjord was once connected to the sea at the site where Sola beach is now? Following the last glaciation the land was uplifted and the bay near Sola Airport and Sola beach became dry land. Salt marsh habitat. PHOTO: ROY MANGERSNES. Common snipe. PHOTO: ROY MANGERSNES. Boulder and gravel beach. PHOTO: OFFICE OF THE COUNTY GOVERNOR OF ROGA- LAND. Linemyr. PHOTO: ROY MANGERSNES. Meadow pipit. PHOTO: ROY MANGERSNES. Grannesbukta. PHOTO: ROY MANGERSNES. Eider. PHOTO: ROY MANGERSNES. Wetland birds happy on the mudfl ats. PHOTO: ROY MAN- GERSNES. A lake with a unique diversity of bird and plant species. PHOTO: ROY MANGERSNES. Goosander. PHOTO: ROY MANGERSNES. Thrift, sea campion and red campion thrive on the islands in soil fertilised by the birds. PHOTO: PER KR. AUSTBØ. Shag. PHOTO: ROY MANGER- SNES. Golden root. PHOTO: ROY MANGERSNES. The Ramsar Convention An international convention for the conservation and sustainable use of wetlands. Voluntary organisations. Friends of the Earth, Norway. An association working for the conservation of nature and the environment in such a way that human activities do not exceed the limits that nature can tolerate. Norwegian Ornithological Society. An association for both professionals and amateurs with an interest in birds and bird conservation. KVEN GJER KVA? Offentlege myndigheiter Frivillige organisasjonar Norwegian Botanical Society. An association for professional, self-taught barefoot botanists, and others with an interest in Norwegian fl ora. Norwegian Entomological Society. An association for professionals and amateurs with an interest in entomology the study of insects.

4 Ta ein kikk ut av dette vindauge. Kan hende ser du fuglar ute i havet, i fjøresteinane eller på stranda? Land, strand og stort hav. Ulike naturmiljø som trekker til seg forskjellige fuglar. ALLE Storskarv flyg gjerne i flokk i horisonten, på veg frå ein beiteplass til ein annan eller i hausttrekket. Tang og tare er levestad for eit stort mangfald fi sk, krepsdyr og andre marine artar. Plantene har og stor nytte for fugl og som næringsmiddel. Ilanddrive tare er ynglestad for insekt og viktig næring særleg for vadefuglar. Brødsvamp er ein av mange artar som lever i tareskogen. Brødsvampen veks gjerne på tarestilkane. FOTO: ERLING SVENSEN Frå tidleg i 1880-åra til i byrjinga av 1930-åra var tarehausting ei viktig attåtnæring på sjøgardane langs jærkysten. FOTO: NASJONALBIBLIOTEKET, BILLEDSAMLINGEN OSLO Med sine lange stilkar og trekroneaktige blader minner tette førekomstar av stortare mykje om ein skog. FOTO: RUDOLF SVENSEN Horisonten Langt dere ute i horisonten trekk det fuglar mest heile tida. Nokre kan du få auge på fordi dei er store og svarte. Det er anten storskarv eller toppskarv. Islom er ein arktisk hekkefugl som overvintrer utanfor Norskekysten. Han held seg gjerne eit stykke frå land. Havet På det store, åpne havet er det spesialistane som dominerer. Det er dykkarar, lommar, skarv og alkefuglar som er eminente djupvassdykkarar. Ein av dem, islommen, kan forfølgje og fange eit bytte ned til 70 meter. Når innsjøane på Jæren frys til om vinteren, flytter mange stokkender ut til dei grunne, steinete sjøområda langs Jærstrendene. Fjøresteinane Stokkendene og andre grasender kan ikkje dykke under vatn. Dei fi nn maten sin i dei øvre vasslag. Den stille sjøen mellom rullesteinane er viktig beitemark for stokkendene. Stranda På strandfl ata, mellom småstein, grus og ilanddrive tare, er det alltid mat å fi nne for fuglane. Einskilde, som denne fjøreplytten, livberger seg vinteren gjennom langs Jærstrendene... alkefuglar som lomvi, teist og lunde kan dykke heilt ned til 200 meter?... den hardføre fjøreplytten er den vanlegaste vadefuglen på Svalbard?...toppskarv er i sterk vekst i ytre skjærgard i Rogaland? Hekkebestanden har auka frå 700 til omlag 4000 hekkande par dei siste 20 åra. Fjøreplytt er ein kortbeint, lubben vadar som bur på Svalbard om sommaren og reiser til Jæren om vinteren. I sjøen utanfor Jærstrendene veks det ein skog av brunalger som vi kjenner best som tang og tare. I tareskogen er det eit yrande liv av fi sk, krabbe, hummar og eit utal andre marine artar. Mange av sjøfuglane som overvintrer i dei grunnmarine områda utanfor strendene fi nn maten sin i den frodige tareskogen. Den største, vanlegaste og viktigaste alga heiter stortare og kan bli opptil to meter lang. I tidligare tider sanka bøndene på Jæren tare langs stranda. Taren vart så tørka og brent og brukt til framstilling av soda og jod eller som gjødsel i landbruket. I dag blir stortare hausta av trålarar langs kysten og brukt til framstilling av alginat. Alginat er eit naturleg tilsettingsstoff i ei lang rekke produkt, mellom anna medisiner, iskrem og syltetøy. Tareskogen er også viktig som bølgjedempar. Uten taren ville bølgjene fått større kraft når dei skyller innover strendene. For fuglane betyr ilanddrive tare mat. Den råtnande taren er levestad for store mengder insekt, egg og larvar, som igjen gir næringsrik føde til fuglane som skal ut på lange og kraftkrevjande reiser til eller frå overvintringsområda....stortare kan bli 20 år gammal og at han veks ned til 20 meters djup? det er registert over virvellause dyr, for det meste sneglar og små krepsdyr, for kvar kvadratmeter tareskog?...einskilde artar svamp kan pumpe vatn til gonger deira eigen storleik i løpet av eit døgn? Artar som står i fare for å døy ut frå norsk natur blir kalla trua artar. I Noreg er 285 artar av planter og dyr kritisk trua og kan forsvinne i løpet av ti år. Songlerke. Nær trua. Svarthalespove. Sterkt trua. Myrflangre. Sterkt trua. Ål. Kritisk trua. Svalestjert. Ikkje på raudlista, men markert tilbakegang i Rogaland. FOTO: KJELL MJØLSNES Sukkertare. Nær trua. FOTO: ERLING SVENSEN Skjeiand. Sårbar. Soleigro. Sterkt trua. FOTO: FYLKESMANNEN I ROGALAND Nikkebrønsle. Sårbar. Helseattesten til norsk natur heiter Norsk Raudliste. I gjeldande raudliste frå 2006 vurderte ekspertane tilstanden til artar i norsk fl ora og fauna. Omlag 20 prosent av artane blei ført opp i raudlista. Av desse blir 1988 artar rekna som trua. Nasjonal raudliste skal oppdaterast i Arealendringar, det vil seie utbygging, grøfting, drenering, deponering og masseuttak, er den største trugselen mot biologisk mangfald og såleis også den viktigaste årsaken til at artar kjem på raudlista. Med denne kunnskapen har vi høve til å forvalte naturmiljøet betre slik at færre artar kjem på raudlista. I Rogaland står 507 artar ført opp på den nasjonale raudlista. Mesten halvparten lever i jordbrukslandskapet og i våtmarkene. Det gjeld mellom anna åkerrikse, ål og karplanta østersjøsøte som alle er rekna som kritisk trua. På raudlista står også kjende og kjære artar frå Jæren som vipe, stare, storspove, makrellterne, songlerke og karplantene soleigro, klokkesøte og solblom. Nokre sentrale raudlistekategoriar: Kritisk trua Arten har ekstremt høg risiko for utdøying. Sterkt trua Arten har særs høg risiko for utdøying. Sårbar Arten har høg risiko for utdøying. Nær trua Arten tilfredstiller ikkje nokre av kriteria for kategoriane ovanfor, men er nære ved å tilfredsstille nokre av desse kriteria nå eller i nær framtid....svartehalespove (Limosa limosa) første gong blei funne hekkande på Jæren i 1969?... ålefi ske i vassdrag blei forbode i fjor og forbode i sjø frå 1. juli 2010?... myrfl angre og 69 andre artar av karplanter, mosar og virvellause dyr er varig freda ved lov?... bestanden av sukkertare langs kysten av Vestlandet har gått tilbake med 40 prosent? CAN YOU SEE THE BIRDS? Take a look out of the window. Perhaps you can see some birds out at sea, or on the rocks or the beach? On the horizon. There are birds fl ying far away across the horizon almost all the time. Some of them are easy to see because they are large and black. These are either cormorants or shags. The sea. Specialist birds are the commonest on the wide open sea. The grebes, divers, cormorants and auks are all outstanding deep water divers. One of these, the great northern diver, can pursue and catch its prey at depths of up to 70 metres. Among the rocks. Mallards and other grazing ducks cannot dive underwater. They fi nd their food close to the water surface. The quiet ponds between the boulders are important sources of food for the mallards. The beach. There is always food for the birds to fi nd among the small stones, gravel and dead seaweed on the beach. Some, like this purple sandpiper, survive the entire winter along the Jæren coastline. USEFUL SEAWEED. Seaweed provides a home for a wide variety of fi sh, crustaceans and other marine species. The plants are of tremendous value to the birds as a food source. In the seas off the coast of Jæren there grows a forest of brown algae that we commonly call seaweed. The seaweed forest is teeming with fi sh, crabs, lobsters and numerous other marine species. Many of the seabirds that spend the winter in the shallow waters off the coast fi nd their food in this luxuriant seaweed forest. The largest, most common, and most important seaweed is called devil s apron kelp, and can grow to up to two metres in length. In the old days farmers harvested the kelp from the beaches. It was then dried and burned and.. auks such as the guillemot, black guillemot and puffi n can dive to depths of up to 200 metres?... the hardy purple sandpiper is the commonest wader on Svalbard?...shag populations are increasing rapidly on Rogaland s offshore islands? During the last 20 years, the nesting population has risen from 700 to about 4,000 pairs. Cormorants fl y in fl ocks on the horizon on their way from one feeding site to another, and on their autumn migration. The great northern diver nests in the Arctic and spends the winter along the Norwegian coast, usually some distance offshore. When the Jæren lakes freeze over during the winter, many of the mallards move out to the rocky, shallow water areas along the Jæren coast. The land, the beach and the wide open sea a variety of habitats that attract a great diversity of birds. The purple sandpiper is a plump, short-legged, wader that spends the summer on Svalbard and migrates to Jæren for the winter. ALL PHOTOS: ROY MANGERSNES. used to produce sodium bicarbonate and iodine, or as fertiliser for the fi elds.today, the kelp is harvested along the coast by trawlers and used in the manufacture of alginate. Alginate is a natural additive for a wide range of products including medicines, ice cream and jams. The seaweed forest also has an important role to play in reducing the force of the waves. Without the SER DU FUGLANE? seaweed the waves washing to shore would be much more powerful. For the birds, beached seaweed means food. Rotting seaweed is home 5 TARE TIL NYTTE 6 to many millions of insects, eggs and larvae which are a nutrient-rich food for birds about to set out on their long and strenuous migration fl ights to and from their over-wintering areas. devil s apron kelp can grow to be 20 years old and can live at depths of up to 20 metres? more than 100,000 invertebrate animals, mostly molluscs and small crustaceans, are found in each square metre of the seaweed forest? some species of sponge are able to pump anything between ten and twenty thousand times ENDANGERED! Norwegian species threatened by extinction are termed endangered. In Norway, 285 plant and animal species are defi ned as critically endangered and may become extinct within the next ten years. The indicator of the health of Norwegian nature is known as the Norwegian Red List. When compiling the current Red List in 2006, experts reviewed the status of 18,500 Norwegian species of fl ora and fauna. About 20 per cent of these species were placed on the Red List. Of these, 1988 species are regarded as endangered. The Norwegian Red List will be revised in Changes in land use such as development, the digging of drainage ditches, waste disposal by dumping, and sand and gravel quarrying represent the greatest threats to biological diversity. They are thus also the most important reasons why species fi nd themselves on the Red List. This knowledge gives us the opportunity better to manage the natural environment so that fewer species need to be placed on the Red List. A total of 507 species from Rogaland are on the Norwegian Red List. Almost half of these live in agricultural or wetland habitats. They include the corncrake, eel and the Baltic fi eld gentian, which are all regarded as critically endangered. The Red List also contains well-known and well-loved bird species from Jæren such as the lapwing, starling, curlew, common tern and skylark, and plants such as the lesser water plantain, marsh their own volume in water during the course of a day? Beached seaweed is a breeding ground for insects and an important food source especially for wading birds. PHOTO: ROY MANGERSNES. The breadcrumb sponge is one of many species that live in the seaweed forest, and thrives happily on the seaweed stems. PHOTO: ERLING SVENSEN. From the early 1880 s to the beginning of the 1930 s, the seaweed harvest was an important source of supplementary income for the farms along the Jæren coast. PHOTO: PICTURE COLLECTION of the NORWEGIAN NATIONAL LIBRARY, OSLO. With its long stems and conifer crown-like leaves, the closely-packed kelp plants look just like a forest. PHOTO: RUDOLF SVENSEN. gentian and wolf s bane. The key Red List categories are: Critically endangered. The species has an extremely high risk of extinction in the immediate future. Endangered. The species has a very high risk of extinction in the near future. Vulnerable. The species has a high risk of extinction in the medium-term future. Near threatened. TRUA! The species does not currently meet any of the criteria for the categories above, but is in danger of doing so now or in the near future. Skylark. Near threatened. PHOTO: ROY MANGERSNES. Shoveler. Vulnerable. PHOTO: ROY MANGERSNES. Blacktailed godwit. Endangered. PHOTO: ROY MANGERSNES. Marsh helliborine. Endangered. PHOTO: ROY MANGERSNES. Lesser water plantain. Endangered. PHOTO: OFFICE OF THE COUNTY GOVERNOR OF ROGALAND. Nodding beggartick. Vulnerable. PHOTO: ROY MANGERSNES. Swallowtail butterfl y. Not on the Red List, but has experienced massive declines in population in Rogaland. PHOTO: KJELL MJØLSNES. Eel. Critically endangered. PHOTO: ROY MANGERSNES. Sugar wrack. Near threatened. PHOTO: ERLING SVENSEN....the black-tailed godwit (Limosa limosa) was fi rst found nesting in Jæren in 1969? 7

5 Kvassheimsbukta er fuglane sin fl yplass. Her lander dei om hausten og våren på veg til eller frå overvintringsområde på Kontinentet, Afrika eller andre stader på kloden. Kvassheimsbukta nord for fyret er ein viktig rasteplass for trekkfuglane. I dei store tarevollane i bukta finn fuglane insekt, larvar og egg som gir næringsrik føde. Myrsnipa er ein typisk flokkfugl. Myrsnipa i sommerdrakt. I tarevollane fi nn fuglane mat og kvile Myrsnipa er blant våre mest vanlege vadefuglar og er fast gjest i Kvassheimsbukta. Dei norske myrsnipene høyrer ikkje til dei Myrsnipa er også hekkefugl i Rogaland. før neste fl ygestrekk. Fleire andefuglar, sjøfuglar og einskilde vadarar lever heile Ho hekker både langs kysten og i fuglane som reiser lengst. Om vintrane vinteren i bukta og i sjøen utanfor. høgfjellet over store delar av Noreg. oppheld dei seg rundt Nordsjøen og særleg på dei store mudderslettene i Vadehavet mellom Danmark, Tyskland og Nederland. Kvar synest best om sine barn Det var ein gong ein skyttar som var ute i skogen; så møtte han myrsnipa. Kjære vene, skyt ikkje barna mine! sa myrsnipa. Kva er det for nokon som er barna dine då? spurde skyttaren. Dei vakraste barn som i skogen går, er mine! svara snipa. Eg får vel ikkje skyte dei då, sa skyttaren. Men då han kom tilbake, hadde han i handa eit heilt knippe myrsniper som han hadde skote. Au, også! Korfor skaut du barna mine likevel då! sa snipa. Var det barna dine dette? spurde skyttaren - Eg skaut dei styggaste eg fann, eg. Å ja! svara snipa, Veit du ikkje at kvar synest best om sine barn? Asbjørnsen og Moe Vadehavet viktig overvintringsplass for myrsnipa. FOTO: VADEHAVSCENTERET VED RIBE Næringssøk i tarevoll. Svartbak Hettemåke Stare Tjeld Steinskvett Storskarv Storspove Stokkand Ærfugl Sandlo Derfor bør vi studere fuglelivet i bukta frå avstand. Bruk teleskopet og sjå om du kjenner igjen nokre av desse: Raudstilk ALLE Skjærpiplerke Vandrefalk Havelle Gråheigre Låvesvale Makrellterne Vipe Gravand Kråke... eel fi shing in rivers and lakes was banned last year and prohibited in the sea from 1 July 2010?... the marsh helliborine and 69 other species of higher plants, mosses and invertebrates are permanently protected by law?... sugar wrack populations along the coast of western Norway have declined by 40 per cent? DO YOU RECOGNISE ANY OF THESE? The birds in Kvassheim cove need peace and the opportunity to rest. This is why we should study the birds in the cove from a safe distance. Use the telescope and see if you can recognise any of these: Greater black-backed gull Blackheaded gull Barn swallow Grey heron Common tern Peregrine falcon Rock pipit Starling Lapwing Mallard Wheatear Cormorant Oystercatcher Redshank Eider Shelduck Curlew Ringed plover Long-tailed duck Hooded crow. ALL PHOTOS: ROY MANGERSNES. KJENNER DU IGJEN DESSE? Fuglane i Kvassheimsbukta treng ro og kvile. AN AIRSTRIP FOR THE BIRDS Kvassheim cove is a stop-over site for migrating birds. They land here during the autumn and spring on their way to or from their over-wintering areas on the Continent, in Africa, or at other places around the world. The birds fi nd food and an opportunity to rest among the seaweed mounds before continuing on their journeys. Several species of ducks, seabirds and some waders spend the entire winter in the cove and in the sea offshore. The dunlin is among our most common waders and is a regular guest at Kvassheim cove. She nests both along the coast and in the mountains in many parts of Norway. The dunlin also nests in Rogaland. However, Norwegian dunlins are not among those birds that travel farthest. They spend the winter around the North Sea, especially on the great mudfl ats between Denmark, Germany and the Netherlands. The area north of the lighthouse at Kvassheim cove is an important stop-over site for migrating birds. The birds fi nd nutrient-rich insects, larvae and eggs among the great seaweed mounds in the cove. PHOTO: ROY MAN- GERSNES. Finding food among the seaweed mounds. PHOTO: ROY MANGERSNES. The dunlin is typical of birds that fl ock together. PHOTO: ROY MANGERSNES. A dunlin in its summer plumage. PHOTO: ROY MANGERSNES. The Waddenzee is an important over-wintering site for dunlin. PHOTO: THE RIBE WADDENZEE CENTRE, DENMARK. FUGLANE SIN FLYPLASS 8 Everyone thinks the best of their own children. Once upon a time a hunter was out walking in the woods and met a dunlin. Dear friend, please don t shoot my children!, said the dunlin. Which are your children, then?, asked the hunter. Mine are the most beautiful children in the forest!, answered the dunlin. I won t shoot them, then, said the hunter. But when he came back, he had in his hand a bundle of dunlin that he had shot. Oh no! Why did you shoot my children anyway? said the dunlin. Were these yours? asked the hunter. I only shot the ugliest ones I could fi nd. Oh yes! cried the dunlin, Don t you know that everyone thinks the best of their own children? From the folklore tale by Asbjørnsen and Moe.

VÅTMARKENE ER TRUA! underteikna av Noreg og 159 andre land. I Noreg og Svalbard har 37 våtmarker Ramsar-status og er verna etter naturmangfaldloven.

VÅTMARKENE ER TRUA! underteikna av Noreg og 159 andre land. I Noreg og Svalbard har 37 våtmarker Ramsar-status og er verna etter naturmangfaldloven. VÅTMARKENE ER TRUA! I fl eire tusen år har menneske dyrka myrer og tappa ut innsjøar for å produsere mat. Særleg dei siste 100 åra har auka folkesetnad og industrialisering ført til store tap av klodens

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Our Trees. Our Roots. Our Future.

Our Trees. Our Roots. Our Future. Our Trees. Our Roots. Our Future. Photo: Svein Grønvold/NN Photo: Shutterstock Forests for a healthy climate Forests have great potential to reduce the impacts of climate change, because trees absorb carbon

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Our Trees. Our Roots. Our Future.

Our Trees. Our Roots. Our Future. Our Trees. Our Roots. Our Future. Photo: Svein Grønvold/NN Photo: Shutterstock Forests for a healthy climate Forests have great potential to reduce the impacts of climate change, because trees absorb carbon

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Next Tee FORSIKRING - ALT PÅ ETT STED RÅDGIVER FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSKUNDER Telefon 23 11 34 00 post@lyberg.no www.lyberg.no Next Tee www.scenario.no Interiørarkitektur er rammen rundt folks hverdag.

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

SYNERGIES BETWEEN MEASURES FOR ADAPTATION, EMISSIONS TO AIR AND WATER QUALITY IN AGRICULTURE

SYNERGIES BETWEEN MEASURES FOR ADAPTATION, EMISSIONS TO AIR AND WATER QUALITY IN AGRICULTURE SYNERGIES BETWEEN MEASURES FOR ADAPTATION, EMISSIONS TO AIR AND WATER QUALITY IN AGRICULTURE Marianne Bechmann and Lillian Øygarden NIBIO Trondheim, EVALUATION OF SYNERGIES AND CONFLICTS Environmental

Detaljer

Hvitkinngås på vårtrekk

Hvitkinngås på vårtrekk Hvitkinngås på vårtrekk 3 hekkebestander: Russisk / Baltisk : 420 000 ind. ------------------ Grønlandsk: 55 000 ind. ------------------ Svalbard: 29 000 ind. Trekkruter på våren Vesterålen Helgeland

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok Katalognummer 01 Happy small feet Food is not the only necessity which starving children need. Keeping their skin, body and feet healthy is one of the necessities. The new blankets and shoes provided by

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE Noreg er eit land i Nord-Europa. Noreg er eit nordisk land. Noreg, Danmark, Sverige, Finland og Island vert kalla dei nordiske landa. Noreg, Danmark og Sverige har òg

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold. ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea

ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold. ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea Fisk og sjømat du kan være trygg på ASC og MSC er sertifiseringsordninger

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

Challenges in organic black currant production. v/sigrid Mogan

Challenges in organic black currant production. v/sigrid Mogan Challenges in organic black currant production v/sigrid Mogan 1 Organic Ribes production Worked with different projects since 1998 Main subjects plant protection 1 Area organic fruit and berries Norway

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

RAMSAR SITES IN MØRE OG ROMSDAL, NORWAY

RAMSAR SITES IN MØRE OG ROMSDAL, NORWAY RAMSAR SITES IN MØRE OG ROMSDAL, NORWAY DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING DIRECTORATE FOR NATURE MANAGEMENT MØRE OG ROMSDAL FYLKE COUNTY GOVERNOR OF MØRE OG ROMSDAL 1 VÅTMARK Omgrepet våtmark vert nytta

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Skog som biomasseressurs: skog modeller. Rasmus Astrup

Skog som biomasseressurs: skog modeller. Rasmus Astrup Skog som biomasseressurs: skog modeller Rasmus Astrup Innhold > Bakkgrunn: Karbon dynamikk i skog > Modellering av skog i Skog som biomassressurs > Levende biomasse > Dødt organisk materiale og jord >

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

English Notice! Start your answer to every main question on a new page.

English Notice! Start your answer to every main question on a new page. English Notice! Start your answer to every main question on a new page. Question 1: a) Bryophytes consist of three separate evolutionary land plant lines. What is the name of these three groups? All bryophytes

Detaljer

Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems

Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems Department of Biology Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems Academic contact during examination: Ole Kristian Berg (91897518) Thor Harald Ringsby (91897032) James D. M. Speed (45770227)

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Has OPEC done «whatever it takes»?

Has OPEC done «whatever it takes»? Has OPEC done «whatever it takes»? Webinar Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) 29.05.2017 Brent oil price fell sharper than expected after May OPEC-meeting 58 56 USD 44-53/barrel

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

Vårt liv på jorda Our Life on Earth

Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vandrer / Walking - akryl / acrylic - 61 x 50 cm 2015 Halvard Hatlen / BONO Vårt liv på jorden, kort eller langt, begynner ved unnfangelsen, hva det inneholder og hvordan

Detaljer

European supply and demand for Cod and Haddock

European supply and demand for Cod and Haddock European supply and demand for Cod and Haddock Ingrid Kristine Pettersen, Codfish analyst, Norwegian Seafood Council 13/02/2017 Capia Uavhengig informasjonsog analyseselskap Innhenter og tilrettelegger

Detaljer

Havsvale Hydrobates pelagicus

Havsvale Hydrobates pelagicus Havsvale Hydrobates pelagicus European Storm-petrel Merkeplasser for fugler som er gjenfunnet (n=1656) Ringing sites for birds recovered 1 2-9 10 Hekkeutbredelse Breeding distribution Havsvalen hekker

Detaljer

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går TORHEIM Fjellvettregel nr. 2 Meld frå kvar du går Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. 11. BRANDEN / LOTSSKARET Same start og parkering som til Navestøylen. Tid: ca. 2 t. til Branden og Lotsskaret Høgd:

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station:

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station: Au Pair Host Family Profile 2018 This form is for the potential au pair to get to know you better when you are in the process of choosing a candidate. Remember to attach pictures of the au pair s room

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS English Exam: ECON2915 Economic Growth Date of exam: 25.11.2014 Grades will be given: 16.12.2014 Time for exam: 09.00 12.00 The problem set covers 3 pages Resources

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen Forebygging av stikkskader og ny forskrift Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i Noreg gjennom EØS-avtalen

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv

Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv Ungdomsskolekonferansen Gyldendal kompetanse Jarl Inge Wærness 15.09.2014 There is only one 21st century skill We need to produce people who know how to act

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere.

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. 4 INDUSERTE STRØMMER Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. CASES The Skin Effect applies only to changing electric

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

SiS GO ELECTROLYTE POWDERS

SiS GO ELECTROLYTE POWDERS VOSS BERGEN-VOSS Energibehov til Bergen-Voss er et regnestykke. For å gjøre opplevelsen best mulig, må kroppen opprettholde væskebalansen og få energitilskudd for å unngå kramper og holde kraften oppe.

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer