Strategisk Næringsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk Næringsplan"

Transkript

1 Strategisk Næringsplan 1. utkast for Stavanger-regionen

2 Innhold Forord Status for Stavanger-regionen Regionens utgangspunkt Mat- og måltidsnæringens utgangspunkt Energiklyngens utgangspunkt Visjon Hovedmål Strategi for kunnskap Strategi for nyskaping Strategi for livskvalitet Strategi for internasjonalisering Strategi for infrastruktur Strategi for offentlige tjenester som konkurransefortrinn Strategier for utvikling av matklyngen Strategier for utvikling av energiklyngen Prosessen videre

3 Sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Innen 2020 skal visjonen om Stavanger-regionen som åpen, energisk og nyskapende realiseres. Vi har en sterk tro på å lykkes, men å holde fast på visjonen over 15 år fordrer evne til å se over de mange daglige og krevende oppgaver. Gjennomføringen av den strategiske næringsplanen krever viljestyrke, handlekraft og samarbeid over kommunegrensene. Formålet med strategisk næringsplan er å etablere en regionalt forankret næringspolitisk plattform og sikre maksimal styrke i arbeidet med å gjennomføre planen og oppnå målene våre. Strategiplanen skal danne grunnlaget for konkrete satsinger og samarbeidsprosjekter i årene fremover. Samtidig gir planen bedrifter, næringslivsorganisasjoner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner klare signaler om hvilket retningsvalg næringspolitikken i Stavanger-regionen vil ta. Størst konkurransekraft og verdiskapingsevne innen 2020 Målet vårt er å videreutvikle Stavanger-regionen til å bli den storbyregionen i landet som har størst konkurransekraft og verdiskapingsevne innen Stavanger-regionens verdiskapingsevne skal måles og sammenholdes med andre storbyregioner. Vi har valgt å satse på seks drivkrefter eller satsningsområder som hver for seg og i samvirke kan gi regionen muligheter for økonomisk verdiskaping. Satsningsområdene er: kunnskap, nyskaping, internasjonalisering, livskvalitet, infrastruktur og offentlige tjenester. Drivkrefter for verdiskaping Energiklyngen Matklyngen Andre næringer Kunnskap Nyskaping Infrastrukt Livskvalitet Internasjon Verdiskaping Off. tjenester V I S J O N

4 Et sterkt næringsliv gir regionen et godt utgangspunkt for å nå verdiskapingsmålet. Dette er fundamentet i planen som trekker opp ambisiøse mål for videre utvikling. Vi tror djerve mål er nødvendige for at regionen skal hevde seg både nasjonalt og internasjonalt. Felles styrke Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen omfatter kommunene Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand og Time. Planen fokuserer på regionale utfordringer og muligheter, men er ikke en samlet sum av alle kommunenes mål og strategier. Vi tror at et sterkt samarbeid i regionen gir oss muligheter til å nå mål som er større enn noen vil kunne oppnå på egen hånd.

5 Status for Stavanger-regionen Globale trender gir et bilde av de tendenser som vil påvirke regionen både i forhold til utfordringer og muligheter i en videre globaliseringsprosess. Stavanger-regionens næringsliv er sterkt eksponert mot internasjonal konkurranse. Regionens bedrifter, forsknings- og kunnskapsvirksomheter må konkurrere med land med billig arbeidskraft, avansert teknologisk kompetanse og høy økonomisk vekst. Dette bidrar til prispress og økt fokus på kostnadskutt. Gjennom EØS-avtalen følger Stavanger-regionen i hovedsak de regler som gjelder for EUs medlemsland. EUs nye utvidelse vil føre til økt arbeidskraftmobilitet fra om lag 460 millioner europeere. I 2004 ble det lagt rammer for en ny avtale for Verdens Handelsorganisasjon (WTO). Fremtidige vedtak i regi av WTO gir store utfordringer for landbruket og næringsmiddelindustrien i Norge. Avvikling av eksport-subsidier og reduksjon av tollsatser vil trolig føre til strukturelle endringer og effektivisering. Samtidig åpnes større muligheter for norsk eksport av produkter fra bl.a. havbruk og landbruk. Verdens forbruk av fisk ventes å øke fra 130 millioner tonn i 2000 til 150 millioner tonn Økt vekst i fiskefangstene vil være begrenset. Produksjonen innen akvakultur vil trolig øke med fem til sju prosent per år fram til Oljeetterspørselen vil øke med 1,6 prosent pr. år fram til /3 av veksten i oljeetterspørselen vil trolig komme fra utviklingsland. For Norge vil prisen på naturgass etter hvert bli vel så viktig som råoljeprisen. Strengere utslippskrav til varmekraftverk i Europa kan presse prisen på naturgass opp. En mulig økning i tilbudet av naturgass fra Russland og Nord-Afrika, kan derimot gi lavere prisvekst for europeisk naturgass. Det forventes nye og mer omfattende internasjonale klimaavtaler etter Kyotoprotokollens første forpliktelsesperiode.

6 Regionens utgangspunkt - er Stavanger-regionen beredt til å møte de utfordringer utviklingstrendene representerer? Regionens styrker, svakheter, muligheter og trusler analysert: Styrker Høy befolkningsvekst - gunstig aldersstruktur og stor tilflytting gjør Stavanger-regionen til en av Norges mest robuste og livskraftige regioner. Høy verdiskaping regionen er blant de fremste regionene i Norge når det gjelder verdiskapingsevne. Vi scorer også høyt på livskvalitet og nettverksbygging. Regionen karakteriseres dessuten som internasjonalt åpen og tilgjengelig. Godt samarbeidsklima regionen utmerker seg med gode samarbeidsrelasjoner mellom næringsliv, det offentlige og FOUinstitusjoner. Regionale utviklings- og samarbeidsprosjekter preges av stort samfunnsengasjement og dugnadsånd. Konkurransedyktig næringsliv - regionen har et konkurransedyktig næringsliv, sterk sysselsettingsvekst og gunstig næringsstruktur for vekstnæringer. Selv om store deler av næringslivet er oljerelatert, har regionen et variert næringsliv med stor omstillingsevne. God infrastruktur og tilgjengelighet sikrer en dynamisk utvikling. Kvalifisert arbeidskraft - regionen er ledende i landet innen fagopplæring og besitter høy fagspesifikk kompetanse. Svakheter Kompetansekapital en relativ lav andel av befolkningen har utdanning på høyskole- og universitetsnivå. Regionen har også lav forskningsaktivitet. Få kunnskapsnæringer hemmer til en viss grad tilgangen på kompetansekapital. Transportkorridorer ut og inn av regionen, både nord- og sørover er for dårlige. Dette gjelder vei, havn og jernbane. Kulturtilbud regionen har et begrenset kulturtilbud i forhold til andre storbyregioner. Vi mottar få nasjonale midler til kulturformål.

7 Muligheter Sterke næringsklynger - videreutvikling av næringsklyngene mat og energi kan gi gode vekstmuligheter for næringslivet. Allsidig næringsliv - regionen har et allsidig og kompetent næringsliv med sterk internasjonal orientering. Regionen er vertskap for en av landets sterkeste industriklynger - energiklyngen. Nyopprettet universitet Universitet i Stavanger (UiS) forventes å gi et godt grunnlag for styrket kompetansetilgang i regionen. Ekspanderende kapitalforvaltningsindustri - en ekspanderende kapitalforvaltningsindustri med høy faglig kompetanse gir nye muligheter for næringsutvikling. Helseteknologi koplinger mellom helseteknologiske miljøer, fagmiljø ved Stavanger Universitetssykehus og UiS, kan gi nye muligheter for utvikling av nisjerelaterte helseprodukter. Reiseliv og opplevelser - regionen har kvaliteter som utenlandske turister ønsker. Regionen fungerer som en inngangsport fra kontinentet til Fjord Norge. Et mangfold av festivaler og internasjonale konferanser bidrar til å markedsføre regionen som opplevelsessted. Stavanger2008 regionen er valgt som Europeisk Kulturhovedstad i Dette åpner for en styrking av kulturtilbudet og de kulturbaserte næringer. Trusler Svingninger i oljeprisen store deler av næringslivet og forskningsmiljøet i regionen er avhengig av aktivitetsnivået i oljesektoren. Dette gjør oss sårbare, men fører også til en handlingskraftig næringsstruktur. Globalisert landbruk - regionen har mange arbeidsplasser innenfor landbruk og næringsmiddelindustri. Nytt rammeverk for WTOforhandlingene kan gjøre oss sårbare. Arealkonflikter det er arealkonflikter i regionen. Areal til både næring, bolig, landbruk og havbruk skal ivaretas. Nasjonale retningslinjer kan føre til at regionens utvikling hemmes.

8 Mat- og måltidsnæringens utgangspunkt Styrker Regionen har betydelige forsknings- og produsentmiljøer innen landbruks- og oppdrettsnæringene. Det er sterke private FOU-miljøer samt store landbrukssamvirker i regionen. Kompetansemiljøet innen gastronomi er unikt på landsbasis. Nyskapingsevne - aktørene innen mat- og måltidsnæringen har endringsvilje og gründerånd, samt sterkt fokus på utviklingsarbeid. Svakheter Råvarefokus - store deler av råvarene som produseres eksporteres uten å bli videreforedlet. Dette gjelder særlig fisk. Mangelfullt utdanningstilbud - utdanningstilbudet er relativt svakt både innenfor teknisk grunnutdanning og på høyere nivå. Svak markedsføring regionen har ingen internasjonal matprofil. Manglende FoU regionens offentlige finansierte FoU-miljø er svært fragmentert. Muligheter Produktutvikling og økt foredling økt satsning på foredlede produkter kan gi kvalitative egenskaper, eksempelvis mat med helsebringende egenskaper, mat basert på regionale fortrinn og økologisk dyrket mat Forskning og utvikling økt samspill mellom produksjons- og foredlingsvirksomheter og FOU-miljøer kan skape nye muligheter. Opplevelser knyttet til matnæringen - mat representerer opplevelse og her er det et potensial for utvikling. Økt etterspørsel verdensforbruket av fisk forventes å øke betydelig. Dette gir muligheter for økt produksjon innen akvakultur. Trusler Økt globalisering - nytt WTO-rammeverk skaper utfordringer for det landbruksbaserte næringslivet. Handelshindringer for laks på EUmarkedet skaper utfordringer for oppdrettsnæringen. Dårlig omdømme mat- og helseskandaler samt dyreetiske problemstillinger er en utfordring for matnæringen. Konsentrasjon av markedsmakt - sterk konsentrasjon innen dagligvarehandelen betyr stor markedsmakt for kjedene.

9 Reguleringer - en eventuell utvidelse av norske laksefjorder vil kunne føre til begrensninger i produksjonspotensialet i regionen. Energiklyngens utgangspunkt Styrker Internasjonal næringsklynge - energiklyngen består av en rekke store internasjonale lokomotivbedrifter, samt et sterkt forsknings- og utdanningsmiljø. Virksomhetene kjennetegnes ved avansert teknologi, sikker drift, effektivt tilsyn og strenge myndighetskrav. Løsningsorienterte leverandører regionen har flere nyskapende teknologivirksomheter. Sterke kompetansemiljø - regionen har sterke FOU-miljøer innen leting, engineering, feltutvikling, produksjon, driftsteknologi, vedlikeholds- og modifikasjonskompetanse, samt logistikk. Regionen har et nyskapende kompetansemiljø innen produksjon og distribusjon av elektrisk kraft. Mange oljeselskap de fleste oljeselskapene som er etablert i Norge, har sitt hovedkontor i regionen. Nye aktører etableres stadig i Stavangerregionen. Naturgass tilgjengelig tilgang på naturgass åpner muligheter for industriell anvendelse av gass og ny forskning. Svakheter Få operatørselskap store utenlandske oljeselskap har i for liten grad operatøransvar på norsk sokkel. Avhengighet av norsk sokkel mange leverandørselskap er ensidig avhengig av aktiviteten på norsk sokkel. Få lokale eiere mange lokale bedrifter blir solgt til utenlandske eiere. Manglende regionalt eierskap i næringen skaper usikkerhet. Liten kompetanse innen alternativ energi det satses for lite på alternative energikilder. Muligheter Fjerndrift regionen har et godt utgangspunkt for å utvikle en ledende internasjonal posisjon innen fjerndrift og e-drift. Dette gir muligheter for både eksport og teknologioverføring til andre sektorer. Miljøteknologi - strenge norske miljøkrav er viktige pådrivere for utvikling av spisskompetanse innen miljøteknologi.

10 Nye markeder regionale virksomheter har gode forutsetninger for å markere seg i nye feltutbygginger særlig i arktiske strøk. Fornybar energi regionen har mulighet til å øke tilgangen på elektrisitet i gjennom utnyttelse av vindkraft og bygging av småkraftverk. Teknologi og kompetanse fra olje- og gassektoren kan overføres til arbeid med fornybar energi. Gasskraft - regionen vil være et godt valg for lokalisering av eventuelle gasskraftverk. Finansmiljø og andre kunnskapsintensive næringer - har vunnet fotfeste i regionen. Disse miljøene kan forsterke den regionale innovasjonsevnen. Trusler Globale endringer store strukturendringer kan oppstå ved sammenslåing av større enheter. Bedriftene må kunne takle en internasjonalisering. Høye oljepriser over lang tid vil høye oljepriser gir mulighet for raskere utvikling av alternative energiløsninger. Få nye funn utbygginger på norsk sokkel er avhengig av nye funn. Fjerndrift - teknologiutviklingen tilsier at operatørsted blir mindre viktig. Landegrenser og geografiske avstander viskes ut. Internasjonale oppkjøp - nyetablerte bedrifter kjøpes opp og teknologi og hovedkontorkompetanse utflagges.

11 Visjon Stavanger-regionen skal fremstå som åpen, energisk og nyskapende Ved valget av begrepet åpen vektlegger vi å være åpne overfor mennesker av ulike kulturer og åpne for nye impulser. Stavanger-regionen skal fremstå som åpen for: ulike kulturer ulike ideer og impulser ulike meninger ulike uttrykksformer Med begrepet energisk erkjenner vi at vi må videreutvikle oljeposisjonen vår til å bli en energiposisjon. Det handler om en villet utvikling. Stavanger-regionen skal fremstå som energisk ved å utvikle seg som: ledende internasjonalt på energi og miljø (Europeisk Energihovedstad) ledende på utvikling av alternative energiformer ledende på attraktive, internasjonale arbeidsplasser ledende på samhandling Begrepet nyskapende spiller på kreativitet og entreprenørskap. Stavangerregionen skal fremstå som nyskapende ved å satse på: nye og effektive løsninger innen offentlig forvaltning nye bedrifter og økt innovasjon i etablerte foretak nye nettverk mellom næringsklyngene nye muligheter for effektiv kommersialisering av forskningsresultater

12 Hovedmål Stavanger-regionen skal innen 2020 være storbyregionen med størst konkurransekraft og verdiskapingsevne i landet. Vi har identifisert seks drivkrefter for verdiskaping: Kunnskap, nyskaping, internasjonalisering, livskvalitet, infrastruktur, og offentlige tjenester. Drivkrefter for verdiskaping Energiklyngen Matklyngen Andre næringer Kunnskap Nyskaping Infrastrukt Livskvalitet Internasjon Verdiskaping Off. tjenester V I S J O N Vi fokuserer på menneskeskapte konkurransefortrinn i samvirke med råvarebaserte fortrinn. Verdiskapingsevne og konkurransekraft skal styrkes gjennom samarbeid mellom bedrifter, offentlige tilretteleggere, kunnskaps- og teknologiprodusenter.

13 Strategi for kunnskap Ståsted Kunnskap er en viktig forutsetning for utvikling og bruk av ny teknologi. Det er påvist en klar sammenheng mellom ansattes utdanningsnivå og bedrifters nyskapningsevne. Stavanger-regionen har en relativ lav befolkningsandel med høyere utdanning. Samtidig besitter bedriftene i regionen erfaringsbasert kunnskap og kompetanse på høyt nivå. Mål Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kunnskapsregioner i år Strategiske grep: Øke regionens andel av personer med høyere utdanning fortrinnsvis innen teknisk-naturvitenskaplige fag. Koordinert og målrettet rekruttering av personer med høy og relevant kompetanse til regionens virksomheter. Gi kunnskapsintensive næringer gode vekstvilkår. Skape gode vekstvilkår for bedrifter med høyt kunnskapsinnhold i produksjonen. Økt samhandling mellom næringsliv og kompetanseinstitusjoner. 1. Øke regionens andel av personer med høyere utdanning fortrinnsvis innen teknisk-naturvitenskaplige fag Bedriftenes konkurransekraft vil være avhengig av tilgang på relevant kompetanse. Økt kompetanse innen realfag er nødvendig for å øke verdiskapingen i regionen. videreutvikle utdanningstilbud innen teknisk-naturvitenskaplige fag ved UiS. tilrettelegge for forpliktende samarbeid mellom næringsliv og et samlet universitets- og forskningsmiljø. utvikle systemer for å videreformidle utdanningsbehov fra næringslivet overfor utdanningsinstitusjoner. styrke faglige koblinger mellom næringsliv, utviklings- forskningsog utdanningsinstitusjoner. sikre en større internasjonal orientering i studietilbudene. 2. Koordinert og målrettet rekruttering av personer med høy og relevant kompetanse til regionens virksomheter Stadig flere virksomheter går internasjonalt for å rekruttere relevant arbeidskraft. Regionen må være en aktiv bidragsyter, tilrettelegger og aktør i virksomhetenes arbeid for å rekruttere kompetent arbeidskraft, med regional satsing på internasjonal markedsføring og regional merkevarebygging.

14 kartlegge rekrutteringsbehov samordne markedsføringen av bedrifter, utdannings- og forskningsinstitusjoner og regionen generelt. tilrettelegge for samarbeid mellom det offentlige og næringslivet om rekruttering. 3. Gi kunnskapsintensive næringer gode vekstvilkår Undersøkelser viser at verdiskapings-potensialet øker betydelig når andelen sysselsatte i kunnskapsintensive næringer øker. Virksomheter med høyt kunnskapsinnhold støtter innovasjonsevnen i andre næringsklynger. Stavanger-regionen har mange virksomheter med et høyt kunnskapsinnhold, men samtidig et begrenset inslag av bedrifter innen de såkalte kunnskapsintensive næringer som: Forretningsmessig tjenesteyting Kapitalforvaltning Forskning og utviklingsarbeid Informasjons og kommunikasjonsteknologi skreddersy utdanningsprogram ved universitet og høyskoler markedsføre regionen som attraktivt lokaliseringssted for bedrifter innenfor kunnskapsintensive næringer 4. Skape gode vekstvilkår for bedrifter med høyt kunnskapsinnhold i produksjonen Det er viktig å stimulere til økt vekst av produksjonsbedrifter som er basert på et høyt kunnskapsinnhold. Regionens sterke næringsklynger danner et godt utgangspunkt for å klare dette. styrke samarbeidet mellom forskningsinstitusjoner og næringsliv markedsføre regionen som attraktivt lokaliseringssted for produksjonsbedrifter med høyt kunnskapsinnhold 5. Økt samhandling mellom næringslivet og kompetanseinstitusjoner Videregående skoler og andre kompetanseinstitusjoner sine resurser må utnyttes bedre for å fange opp og bistå bedriftenes behov for kompetanseutvikling av medarbeiderne. Bedre samordning og koordinering vil gi institusjonene økt slagkraft. Med basis i eksisterende erfaringer og strukturer, vil en utvikle nye modeller for samhandling mellom utdanningsog opplæringsinstitusjoner. Disse må ses i sammenheng med etablerte strukturer for kontakt mellom skoler og næringsliv. utvikle nye modeller for samhandling kartlegge kompetansebehov

15 Strategi for nyskaping Ståsted Nyskaping innbefatter både etablering av nye bedrifter og nyskaping i eksisterende virksomheter. Forskings- og utviklingsarbeid er en sentral del av nyskapingen. Selv om Stavanger-regionens næringsstruktur er blant de mest dynamiske i landet, er vi sårbare for endringer. Prognoser for befolkningsutvikling og næringsliv viser at vi vil ha behov for økt verdiskaping og nye arbeidsplasser. Det trengs derfor et regionalt løft for å øke den samlede nyskapingsevnen. Regionen skal bli stedet der gode ideer blir til virkelighet. Mål Stavanger-regionen skal innen 2020 være den fremste storbyregionen i landet på nyskaping og innovasjon. Strategiske grep: Etablere og videreutvikle vekstkraftige miljøer innenfor fremragende forskning og innovasjon basert på regionale fortrinn og sterke næringer Overføre teknologi og kompetanse mellom ulike næringer Styrke kapitaltilgangen Øke kommersialiseringen av helserelatert teknologi Videreutvikle arenaer for bedriftsetableringer Styrke etablererveiledningen 1. Etablere og videreutvikle vekstkraftige miljøer innenfor fremragende forskning og innovasjon basert på regionale fortrinn og sterke næringer Forsknings- og utviklingsaktiviteter blir stadig viktigere som innsatsfaktor ved nyskaping. Det investeres langt mindre i forskning og utvikling (FoU) i vår region enn andre norske storbyregioner. Den offentlige FoU-innsatsen svikter. Målet er å ha landets høyeste FoU-investeringer per innbygger. etablere av sentre for fremragende forskning og innovasjon av internasjonal klasse utvikle et kompetansesenter for bedre utnyttelse av EUs FoU-midler 2. Overføre teknologi og kompetanse mellom ulike næringer Det er et stort potensial for økt verdiskaping og utvikling av nye måter for teknologioverføring. Dette arbeidet må forankres i industrien, offentlig sektor og forskningsmiljøene. utvikle industrielle nettverk for teknologi- og kompetanseoverføring

16 etablere kompetansesenter for teknologi- og kompetanseoverføring mellom næringer 3. Styrke kapitaltilgangen Det er behov for å styrke tilgangen på risikovillig kapital. Det er særlig behov for såkornfond for kommersialisering av ny teknologi i en tidlig fase. I tillegg vil en arbeide for å etablere andre fondsmiljøer innenfor regionens strategiske næringer. Strategi en gjennomføres ved å: etablere såkornfond med tilhørende sterkt kompetansemiljø etablere fond innen områder der regionen har spesielle forutsetninger 4. Øke kommersialiseringen av helserelatert teknologi Regionen er i dag blant de ledende i verden innen akuttmedisin. Kompetansen i regionen vil kunne utnyttes i utviklingen av ny teknologi også innen helsesektoren. Denne vil igjen kunne føre til ny virksomhet og/eller styrking av etablerte virksomheter. opprette nettverk for koblinger mellom industri, FoU og regionale helseinstitusjoner kommersialisere ideer som utvikles i samspill mellom industri, FoU og helseinstitusjoner 5. Videreutvikle arenaer for bedriftsetableringer Det finnes et betydelig potensial for nyetableringer i samspill mellom forskning, utdanning, næringsliv og kapitalmiljøer. Rogaland Kunnskapspark har gjennom flere år arbeidet med kommersialisering av teknologi og har et godt regionalt og nasjonalt nettverk. Regionen kan oppnå betydelige fortrinn ved å videreutvikle dette samarbeidet knyttet til nyetableringer. videreutvikle Kunnskapsparken med fokus på kommersialisering av FoU etablere møteplasser for idèfangst i et samarbeid mellom større bedrifter, Kunnskapsparken og andre relevante miljøer utvikle nettverk for nyetableringer mellom Kunnskapsparken og andre miljøer 6. Styrke etablererveiledningen Tilbudet fungerer ulikt i de forskjellige kommunene. Vi ønsker et bredere tilbud med større valgfrihet mellom ulike tilbydere av etablerertjenester. Tjenestene skal kunne leveres fra flere steder i regionen. markedsføre etablererveiledningen utvikle en interkommunal etablererveiledning

17 Strategi for livskvalitet Ståsted Begrepet livskvalitet inkluderer vårt samlede tilbud av opplevelser, sosiale vilkår, trygghet, naturkvaliteter, m.m. Kampen om humankapitalen vil bli stadig sterkere. For å tiltrekke oss kompetent og kvalitetsbevisst arbeidskraft, vil regionens omdømme innenfor kultur og livskvalitet stå sentralt. Sammenlignet med andre storbyregioner ligger Stavanger-regionen høyt på indekser for levekår og sosiale forhold, men ligger tilbake i forhold til indeks for kulturtilbud. Med Stavanger2008 vil regionen oppleve en sterk satsning på kultur. I et næringsperspektiv er det viktig å sikre at satsningen gir regionen langsiktige gevinster - både i form av varig økt attraktivitet og i form av et næringsklima som stimulerer til vekst i kulturbaserte næringer. Styrking av reiselivsnæringen vil her stå sentralt. Mål Stavanger-regionen skal innen 2020 være en internasjonalt attraktiv og pulserende kultur- og opplevelsesregion Strategiske grep: Utvikle strukturer for nyskaping og vekst innenfor kulturområdet Stimulere til kulturbasert næringsutvikling Synliggjøre regionens fortrinn som opplevelsessted 1. Utvikle strukturer for nyskaping og vekst innenfor kulturområdet etablere et nettverk som består av de førende kulturvirksomhetene i regionen styrke kultursatsinger utover Stavanger2008 etablere møteplasser der næringsliv og kulturliv kan utveksle erfaringer sikre utviklingen av sentrale kulturinstitusjoner av regional betydning styrke og videreutvikle utdanningen innenfor estetiske fag 2. Stimulere til kulturbasert næringsutvikling styrke kapitaltilgangen til kulturbasert næringsutvikling styrke kompetansebyggingen innen kulturbaserte næringer - forretningsmessig og faglig internasjonalisere det kulturbaserte næringslivet 3. Synliggjøre regionens fortrinn som opplevelsessted etablere en felles slagkraftig reiselivsorganisasjon for hele regionen etablere nettverk for leverandører av kultur- og naturbaserte reiselivsprodukt samordne markedsføringen av regionen som opplevelsessted

18 Strategi for internasjonalisering Ståsted Vår evne til internasjonal samhandling vil få stor betydning for regionen i årene som kommer. Innen petroleums- og havbruksnæringen fremstår Stavangerregionen i dag som et av verdens ledende kompetansesentra. Det er en stor utfordring å videreutvikle og styrke denne posisjonen. Strategiene innen internasjonalisering må omfatte bredden i næringsutviklingen - med særlig vekt på samspillet mellom forsking, utvikling og utdanning. Mål Stavanger-regionen skal styrke sin posisjon som en internasjonal storbyregion Strategiske grep: Følge opp internasjonale bedrifters og myndigheters strategi- og lokaliseringsbeslutninger Utvikle internasjonale strategiske allianser Tiltrekke seg etablering av større internasjonale organisasjoner Styrke regionens internasjonale profil 1. Følge opp internasjonale bedrifters og myndigheters strategi- og lokaliseringsbeslutninger identifisere og påvirke beslutninger på bedrifts- og myndighetsnivå etablere tre til fem strategiske internasjonale lytteposter i samarbeid med kunnskapsinstitusjoner og næringsliv videreutvikle Stavanger-regionens internasjonale engasjement, samt utvikle samarbeidet med det øvrige virkemiddelapparatet på regionalt og nasjonalt nivå 2. Utvikle strategiske internasjonale allianser inngå strategisk samarbeid med tre til fem regioner videreutvikle samarbeidet World Energy Cities Partnership videreutvikle Stavanger-regionens Europakontor som informasjonskontor for EU s industripolitikk og programmer videreutvikle Stavanger Partner med fokus på små og mellomstore bedrifters internasjonaliseringsprosess 3. Være attraktiv for større internasjonale organisasjoner Stavanger-regionens sterke internasjonale nettverk kan danne grunnlag for lokalisering av internasjonale organisasjoner i regionen.

19 kartlegge mulige internasjonale organisasjoner som er interessante for regionen identifisere organisasjoner som vurderer å etablere seg i regionen utvikle rutiner for påvirkningsarbeid støtte organisasjoner med praktiske oppgaver i etableringsfasen 4. Styrke regionens internasjonale profil Strategien forutsetter en felles internasjonal merkevarebygging med utgangspunkt i Stavanger-regionens visjon: åpen energisk nyskapende. samordne merkevarebygging av Stavanger-regionen profilere Stavanger2008 profilere Stavanger som Europeisk Energihovedstad

20 Strategi for infrastruktur Ståsted Konkurranseevne og lønnsomhet påvirkes av transport- og logistikkostnader. Stavanger-regionens lokalisering i utkanten av de store markeder gjør at gode internasjonale transportforbindelser er av svært stor betydning. Utvikling av fremtidsrettede transport- og logistikkløsninger er direkte avhengig av en helhetlig satsing på infrastruktur. For å videreutvikle regionens konkurranseevne er det viktig med et sterkt fokus på infrastruktur. Vi bør helt klart øke satsningen på kollektivtransporttilbudet. Mål Stavanger-regionen skal innen 2020 rangeres som den fremste storbyregionen i landet mht transport- og logistikkløsninger Strategiske grep: Videreutvikling av infrastrukturen for person- og godstransport Utvikling av Stavanger-regionen som nasjonal logistikk-knutepunkt Videreutvikling av Stavanger Lufthavn Sola som internasjonal flyplass 1. Videreutvikle infrastrukturen for intern og ekstern person- og godstransport. videreutvikle kollektivtrafikktilbudet i regionen, særlig for de tunge næringslivskonsentrasjonene og universitets- og forskningsmiljøet på Ullandhaug bygge ut stamveien Bergen Stavanger Kristiansand. etablere forbindelsene Ryfast og Finnfast bruke alternativ finansiering av infrastruktur gjennom privat kapital (OPS) 2. Utvikling av Stavanger-regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt bygge ut Risavika som nasjonalt knutepunkt for transport av container og stykkgods til sjøs bygge ut godsterminalen for jernbanen i Ganddal etablere gode veisystemer mellom Risavika og godsterminalen 3. Videreutvikle Stavanger Lufthavn Sola som internasjonal flyplass videreutvikle et internasjonalt rutetilbud sørge for overvåkings- og påvirkningsberedskap i forhold til terminalkapasitet, flyoperative forhold og et mangfold av aktører opprette regionalt eierskap av Stavanger Lufthavn Sola

21 Strategi for offentlige tjenester som konkurransefortrinn Ståsted Næringslivet i regionen er avhengig av offentlig tjenester av høy kvalitet. Kommunene i Stavanger-regionen tilbyr i samspill med regionale og statlige myndigheter et bredt spekter av tjenester til regionens næringsliv og innbyggere. Regionen har gjennom sine nettverk et nasjonalt og internasjonalt fortrinn. Utfordringen er å videreutvikle den offentlige sektoren i regionen i samspill mellom kommunale, regionale og statlige myndigheter til å bli et konkurransefortrinn for næringslivet i regionen. Mål Stavanger-regionen skal innen 2020 fremstå med et samordnet offentlig tjenestetilbud overfor næringslivet Strategiske grep: Samordne offentlige tjenestetilbud på tvers av regionens 14 kommuner med fokus på stordriftsfordeler Videreutvikling av lett tilgjengelige informasjonsportaler om det offentlige tjenestetilbudet Langsiktig utvikling av næringsarealer Videreutvikle nettverk mellom det offentlige og næringslivet 1. Samordne offentlige tjenestetilbud på tvers av regionens 14 kommuner med fokus på utnyttelse av stordriftsfordeler videreføre av samarbeidsprosjektet "Felles Administrative Ressurser" (FAR-programmet) mellom Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg med tanke på å samordne og utvikle mulige samarbeidsformer innenfor kommunenes drift- og støttetjenester. Prosjektet videreføres, prioriteres og utvides til å omfatte det antallet kommuner i Stavanger-regionen som ser det som formålstjenelig å delta. Erfaringer fra ROVAR (Rogaland vann-avløpog rennovasjon) - prosjektet benyttes. samordne saksbehandlingsrutiner mellom kommunene for gass infrastruktur 2. Videreutvikle informasjonsportaler om det offentlige tjenestetilbudet i Stavanger-regionen videreutvikle Smartkom-prosjektet (Smart Kommune). Gjennom Smartkom har de fire ARNE-kommunene etablert en felles internettportal med grunnkart og digitalt eiendomskart. Prosjektet videreutvikles til et bredt spekter av tjenestetilbud I første fase

Kopi til. 1. Øke regionens andel av personer med høyere utdanning fortrinnsvis innen teknisknaturvitenskaplige

Kopi til. 1. Øke regionens andel av personer med høyere utdanning fortrinnsvis innen teknisknaturvitenskaplige Formannskapet 30.09.08 sak 104/08 vedlegg 2 Notat Til Kopi til Fra Direkte telefon Direkte telefaks 994 92 537 Cathrine Gjertsen Referanse Dato N310522/CG 14.08.2008 Side 1 av 10 Evaluering av SNP Stavanger-regionen

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus Styremøte i Osloregionen 9.12.2008 Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus NHO Oslo og Akershus Hvem er vi? Ett av NHOs 15 regionkontorer Ca.

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Strategisk Næringsplan 2008-2020

Strategisk Næringsplan 2008-2020 Formannskapet 30.09.08 sak 104/08 vedlegg 1 Strategisk Næringsplan 2008-2020 Innholdsfortegnelse Forord Visjon Hovedmål Åpen, energisk og nyskapende Status for Stavanger-regionen Regionens utgangspunkt

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Fra høringspart og naboskap til eierskap og fellesskap Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen

Fra høringspart og naboskap til eierskap og fellesskap Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen Fra høringspart og naboskap til eierskap og fellesskap Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen prosjektleder Lukas Wedemeyer prosessleder Grete Sjøholt felles overordnet plan for Kristiansandsregionen

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i 2006 2007 Side: 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG HENSIKT...3 2. STRATEGISK GRUNNLAG...3 3. RAMMER...4 4. SAMARBEIDSFORMER...4 5. ROLLER OG ANSVAR...4 6.

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Regional næringsplanlegging

Regional næringsplanlegging Regional næringsplanlegging Finnøy Næringsforening, 12. mars 2015 Erling Brox, Greater Stavanger Stavanger-regionen: Én funksjonell region med felles bolig-, arbeids- og servicemarked Ett tydelig storbysenter

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Fiskeriplan. Strategisk del. Kristiansund kommune v/fiskeriutvalget

Fiskeriplan. Strategisk del. Kristiansund kommune v/fiskeriutvalget Fiskeriplan Strategisk del 2006-2020 Kristiansund kommune v/fiskeriutvalget Kristiansund, 4. oktober 2005 1. Innledning Fiskeriutvalget har utarbeidet en strategi for Kristiansund kommunes videre fiskeripolitiske

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Program for Partnerskap Ofoten

Program for Partnerskap Ofoten Program for Partnerskap Ofoten 2009-11 Første gang behandlet i Styremøte 03.04.09, sendt på sirkulasjon til Styret 29.04.09, godkjent i Styret 10.06.09 I tillegg til dette partnerskapsprogrammet skal det

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april Lange linjer kunnskap gir muligheter Bente Lie NRHS 24. april 2 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Hvordan forbli en konkurransedyktig region?

Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Ragnar Tveterås Norrøna konferansen, Vitenfabrikken, 20.05.2014 Sentrale spørsmål Hva er konkurranseevne? Hvilke faktorer påvirker konkurranseevnen? Hvem påvirker

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

: 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland

: 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 28.10.2008 107/08 KULINARISK INSTITUTT

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Et kunnskapsbasert næringsliv Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked

Et kunnskapsbasert næringsliv Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked Et kunnskapsbasert næringsliv Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked Vedtatt av Akademikernes styre 8. desember 2009. Hovedpunkter i Akademikernes næringspolitikk

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Norsk ferdigvareindustri består av nærmere 8 000 bedrifter og 60 000 arbeidstakere. Ferdig-vareindustrien omsetter for ca. 115 milliarder kroner i året, hvorav

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Rådmannssamling på Utstein kloster 14. januar 2016 Erling Brox, Greater Stavanger «a nation financed by God» I så fall

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Strategisk utviklingsanalyse en kort gjennomgang 29.11.2013 1 STRATEGI- OG FORANKRINGSFASEN Formålet med strategi- og forankringsfasen er: - å avdekke områdets sterke/svake

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

2013:Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner

2013:Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner 2013:Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner Orientering om ny analyse under arbeid Rådmannsforum, Trondheimsregionen 6. november 2013 Birger Elvestad 2013:Verdiskapingsevne i norske storbyregioner

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

Teknas næringspolitikk. Vedtatt av Teknas hovedstyre _

Teknas næringspolitikk. Vedtatt av Teknas hovedstyre _ Teknas næringspolitikk Vedtatt av Teknas hovedstyre 11.5 2016_ Teknas næringspolitikk - Grønn og konkurransedyktig omstilling Tekna mener: Norge trenger en ny næringsspesifikk, nasjonal industri- og teknologipolitisk

Detaljer

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Statssekretær Oluf Ulseth SIVA-nett Stavanger, 22. april 2002 Noen sentrale utfordringer i norsk økonomi Offentlig sektor har vokst raskere enn næringslivet

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon 1 Agenda Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon www.ntnu.no April 2011 2 NTNU: 50/50 harde og myke vitenskaper

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet:

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet: Komite for næring Sak 018/13 Politikk for marin verdiskaping i Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget slår fast at fiskeri- og havbruksnæringa utgjør det viktigste fundamentet for bosetting

Detaljer

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Prosess Oppstartsmelding vedtatt FR desember 2011 Sendt på høring med høringsfrist 7. Mars. Så langt kommet 15 innspill. Endelig planprogram i FR i april.

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eierne, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

Søknadskonferanse Informasjon Arena

Søknadskonferanse Informasjon Arena Søknadskonferanse Informasjon Arena Hans Eirik Melandsø 30.03.2017 Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Overordnede mål 3. Målgruppe og tilbud 4. Kriteriene 2016 5. Noen tips på

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Stortinget har besluttet å opprette regionale forskningsfond med førstegangsutlysning av forskningsmidler i 2010. Buskerud, Telemark, Vestfold

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Stavangerregionen Jan Soppeland Administrerende direktør Greater Stavanger For NOFO Norsk Finska Handelskammeret, 26.10.2012

Stavangerregionen Jan Soppeland Administrerende direktør Greater Stavanger For NOFO Norsk Finska Handelskammeret, 26.10.2012 Stavangerregionen Jan Soppeland Administrerende direktør Greater Stavanger For NOFO Norsk Finska Handelskammeret, 26.10.2012 Her finner du oss Innbyggere Greater Oslo: 1 097 000 Greater Bergen: 353 000

Detaljer

Regionale. næringsområder. Notat til P-gr 1/9 og S-gr 15/9

Regionale. næringsområder. Notat til P-gr 1/9 og S-gr 15/9 25.08.2017 Regionale næringsområder Notat til P-gr 1/9 og S-gr 15/9 Regionale næringsområder Innhold 1. Utviklingstrekk 2. Hva skal planen gripe fatt i? 3. Utredningsbehov i Kommunene og regionale myndigheter

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG Trøndelag skal bli verdens viktigste og mest innovative havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor. er Trøndelags styringsdokument for økt verdiskaping innenfor marin sektor.

Detaljer

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /08 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR STAVANGER-REGIONEN

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /08 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR STAVANGER-REGIONEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803615 : E. 037 &01 : N.O.Høiland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 30.09.2008 104/08 Bystyret 14.10.2008 STRATEGISK NÆRINGSPLAN

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 KSU Seminaret 2014 NVE 5. November 2014 Rica Dyreparken Hotel - Kristiansand

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Energi Nasjonale prioriteringer for energiforskningen. Trond Moengen, Energi21 GeoEnergi - CMR i Bergen 8.

Energi Nasjonale prioriteringer for energiforskningen. Trond Moengen, Energi21 GeoEnergi - CMR i Bergen 8. Energi21 2011 - Nasjonale prioriteringer for energiforskningen Trond Moengen, Energi21 GeoEnergi - CMR i Bergen 8. september, 2011 Innhold Premissene Prosess Prioriteringer - forsterke Punkt nivå 2 Punkt

Detaljer

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NYE MULIGHETER I TRØNDELAG Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheimsregionen SINTEF TTO 95 business angels På det internasjonale

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer