VEDTEKTER. for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 12. mai 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER. for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 12. mai 2015."

Transkript

1 VEDTEKTER for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 12. mai Kap 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Gjelder fra 1. januar 2016 Selskapets navn er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP). Forretningskontoret er i Oslo. 1-2 Formålet Selskapets formål er å ivareta medlemmenes behov for tjenestepensjonsordninger. Selskapet kan også enten selv eller gjennom deltakelse i andre selskaper tilby andre pensjons- og forsikringsprodukter, og kan delta i eller drive enhver virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet og enhver annen virksomhet som er tillatt for livsforsikringsselskaper, herunder administrasjon og forvaltning av pensjonskasser. Kap 2. Medlemskap og medlemmenes ansvar, egenkapitaltilskudd og opptak av fremmedkapital 2-1 Medlemskap Medlemmer i KLP er de som har pensjonsordning i selskapet. 2-2 Medlemmenes ansvar (1) Medlemmene i KLP har intet ansvar overfor tredjemann. Medlemmenes ansvar for selskapets forpliktelser kan bare gjøres gjeldende av selskapet. (2) Underskudd som måtte oppstå i KLP, dekkes av KLPs medlemmer i forhold til den premiereserve som er beregnet for deres pensjonsordning. Kan slik dekning ikke gjennomføres av ett eller flere av KLPs medlemmer, skal det foretas reduksjon av ytelsene i disse medlemmers pensjonsordninger. 2-3 Egenkapitaltilskudd (1) Medlemmene plikter å betale egenkapitaltilskudd i den utstrekning det er nødvendig for å gi KLP tilfredsstillende soliditet. Medlemmene betaler et engangstilskudd ved etablering av medlemskapet (tilflytting av pensjonsordning) og deretter årlige tilskudd besluttet av styret. Styret kan også beslutte å kalle inn særskilte egenkapitaltilskudd. Egenkapitaltilskudd fastsettes i forhold til premiereserven og beregnes særskilt for den enkelte fellesordning. Det enkelte medlems andel skal tilsvare medlemmets andel av total premiereserve i den fellesordning medlemmet inngår i. For Pensjonsordningen for Sykepleiere fastsettes egenkapitaltilskudd i henhold til lov av 22. juni 1962 nr

2 (2) Egenkapitaltilskuddet skal kunne nyttes til dekning av tap eller underskudd ved løpende drift. (3) Styret kan beslutte å gi avkastning på innbetalt egenkapitaltilskudd til medlemmene. Ved vurderingen av om og hvor stor del av avkastningen som skal gis, skal det blant annet legges vekt på selskapets finansielle stilling, behov for egenkapital og solvenssituasjon. Avkastning som utdeles fordeles mellom medlemmene etter hvor stor andel det enkelte medlem har av premiereserve i forhold til samlet premiereserve i den fellesordning medlemmet inngår i. (4) Egenkapitaltilskudd kan bare tilbakebetales i forbindelse med flytting av kundeforholdet fra KLP. Avgjørelse om tilbakebetaling treffes av selskapets styre. Avgjørelsen skal treffes etter en vurdering hvor det blant annet skal legges vekt på selskapets finansielle stilling, behov for egenkapital og solvenssituasjon. Tilbakebetaling krever også forhåndssamtykke av Finanstilsynet. Dersom egenkapitaltilskudd ikke tilbakebetales, er dette med endelig virkning. Gjenstand for eventuell tilbakebetaling er en andel av selskapets egenkapitaltilskudd. Andelen kan ikke settes høyere enn det som tilsvarer medlemmets andel av total premiereserve i den fellesordning medlemmet inngår i på tidspunktet forsikringsrisikoen overføres til ny pensjonsinnretning. (5) Manglende betaling av egenkapitaltilskudd utgjør et vesentlig mislighold av medlemmenes forpliktelser overfor KLP. Manglende betaling av egenkapitaltilskudd gir KLP rett til å ekskludere misligholdende medlemmer fra medlemskap i KLP. Dersom KLP ekskluderer et medlem fra medlemskap er medlemmet forpliktet til å flytte sin pensjonsordning til en annen pensjonsinnretning, så snart dette praktisk lar seg gjøre. Plikten til å betale forfalt egenkapitaltilskudd består. KLP vil motregne eventuelle krav KLP har mot medlemmet i det eventuelle kravet medlemmet har på tilbakebetaling av egenkapitaltilskudd i medhold av 2-3 (3). (6) Faktura på egenkapitaltilskudd er særlig tvangsgrunnlag for utlegg, forsinkelsesrenter og utenrettslige inndrivningskostnader, jf. tvangsfullbyrdelsesloven 7-2 (f). (7) Nærmere bestemmelser om egenkapitaltilskudd kan gis for den enkelte fellesordning. 2-4 Opptak av fremmed kapital Generalforsamlingen kan treffe vedtak, eller avgi fullmakt om å oppta ansvarlig lån. Ved avgivelse av fullmakt skal det gis en ramme på størrelsen av det ansvarlige lån. Vedtak eller avgivelse av fullmakt etter denne bestemmelse krever samme flertall som for vedtektsendring, jfr Kap 3. Selskapets organer 3-1 Organene Selskapets organer er generalforsamlingen, representantskapet, styret, Konsernsjef (daglig leder) og valgkomitéen valgt av representantskapet. 3-2 Generalforsamlingen Selskapets høyeste myndighet er generalforsamlingen. Selskapets medlemmer velger utsendinger som har møte-, tale- og stemmerett i generalforsamlingen, jfr. 3-3 til Valg av utsendinger til generalforsamlingen, valgkretser 2

3 (1) Selskapet inndeles i valgkretser. Fylkeskommunene sammen med kommunene i fylket utgjør hver sin valgkrets, bortsett fra Oslo. Oslo kommune inngår i Akershus valgkrets. Regionale Helseforetak sammen med sine datterselskaper utgjør hver sin valgkrets. Selskapets øvrige medlemmer (bedriftsmedlemmer) utgjør en valgkrets. (2) Den enkelte valgkrets velger et antall utsendinger til generalforsamlingen avhengig av det samlede premievolum i selskapets fellesordninger (herunder Pensjonsordningen for Sykepleiere) som betales av valgkretsens medlemmer. Ved beregningen legges til grunn medlemmenes ordinære premie i året forut for det år valget finner sted, korrigert for forsikringsavtaler som er inngått eller opphørt fram til valgtidspunktet. Representantskapet fastsetter det nærmere forholdet mellom pensjonspremier og antall utsendinger valgkretsene velger til generalforsamlingen. Fra hver krets velges minimum 2 utsendinger. (3) I hver valgkrets avholdes det valgmøte for valg av valgkretsens utsendinger til generalforsamlingen innen utløpet av mars måned hvert annet år. Valgkretsens medlemmer på møtetidspunktet har rett til å være representert i valgmøtet med en representant med møte-, tale- og stemmerett. I valgmøtene for kommunene og fylkeskommunene gis hvert medlem 1-12 stemmer fastsatt i forhold til den ordinære premie som betales til selskapets fellesordninger (herunder Pensjonsordningen for Sykepleiere). Representantskapet fastsetter det nærmere forholdet mellom premie og antall stemmer som kan avgis. I valgene for helseforetakene og for bedriftsmedlemmer gis hvert medlem stemmevekt i samsvar med den premie som betales til selskapets fellesordninger (herunder Pensjonsordningen for Sykepleiere), fastsatt som en andel av valgkretsens totale stemmeberettigede premie. Valgstyret for bedriftsmedlemmene kan beslutte at valgene der skal skje elektronisk uten at det avholdes valgmøte. (4) Selskapet skal gi valgstyrets leder meddelelse om representantskapets vedtak etter annet ledd tredje setning og tredje ledd fjerde setning sammen med opplysninger om betalt premie innen valgkretsen, samlet og fordelt på de enkelte medlemmer. Selskapets meddelelse skal vedlegges innkallingen til valgmøtet. Skjer det deretter endringer av betydning for beregningen av antall utsendinger den enkelte valgkrets skal velge eller av medlemmenes stemmerett, skal valgstyrets leder umiddelbart varsles. (5) Valget foregår som flertallsvalg. 3-4 Valgstyret, forberedelse av valget (1) I hvert valgmøte velger valgmøtet et valgstyre for valgkretsen med tre til fem medlemmer, hvorav en person velges til valgstyrets leder. Funksjonstiden er to år. Valgstyret fremmer selv forslag til medlemmer av valgstyret. (2) Valgstyret fastsetter dato for valgmøtet og sørger for å innkalle medlemmene med minst en måneds varsel. (3) Sammen med innkallingen sendes valgstyrets forslag på utsendinger til generalforsamlingen. Forslaget skal inneholde inntil like mange varautsendinger som utsendinger. Forslaget skal ta rimelig hensyn til geografisk fordeling, forholdet mellom store og små kommuner/virksomheter, fordeling mellom kjønnene, og at både politisk/styrende og administrativt nivå blir representert. (4) Frammøtt stemmeberettiget medlem kan på valgmøtet fremme forslag til andre utsendinger eller varautsendinger enn de valgstyret har foreslått. 3-5 Valgmøtet (1) Valgmøtet ledes av valgstyrets leder eller i dennes fravær av den valgstyret har utpekt. Den som leder møtet, setter opp fortegnelse over møtende medlemmer, hvem de er representert ved, og det 3

4 antall stemmer de enkelte medlemmer kan avgi. Et medlem kan være representert ved egen representant eller ved fullmektig. (2) De kandidater som får flest stemmer, er valgt til utsendinger til generalforsamlingen. De som følger etter utsendingene i stemmetall, er valgt til varautsendinger i den rekkefølge stemmetallet tilsier. Valgmøtet kan bestemme at varautsendingene ikke velges i rekkefølge som bestemt i foregående setning, men som personlig varautsending for den enkelte valgte utsending. (3) Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for valgmøtet. I protokollen skal utfallet av valgene tas inn. Fortegnelsen over representerte medlemmer og deres stemmetall skal vedlegges protokollen. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst to representanter for medlemmene som er til stede. Møtelederen sørger for at protokollen overbringes til selskapet. (4) Utsendingene velges for en periode på to år med start 1. april og utløp 31. mars to år etter. 3-6 Generalforsamlingens møter (1) Generalforsamlingen innkalles av styret ved skriftlig henvendelse til de valgte utsendingene til generalforsamlingen. Innkallingen skal være sendt senest 14 dager før møtet skal holdes. (2) Generalforsamlingen åpnes og ledes av representantskapets leder. (3) Hver enkelt utsending til generalforsamlingen har en stemme. (4) En beslutning av generalforsamlingen krever flertall av de avgitte stemmer når ikke annet følger av vedtektene eller aksjeloven, jfr Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til, også når denne ikke har stemmerett. Står stemmetallet likt ved valg, skal det først holdes omvalg og deretter eventuelt foretas loddtrekning. (5) Styrets leder, Konsernsjefen og representantskapets leder har rett og plikt til å være til stede på generalforsamlingen. I tillegg har valgkomiteen og revisor rett til å være til stede, og også plikt til å være til stede på ordinær generalforsamling. Hvis noen som har plikt til å møte i en generalforsamling har gyldig forfall, skal det utpekes en stedfortreder. Styrets medlemmer, observatører til styret og medlemmer av representantskapet, har rett til å være til stede på generalforsamlingen. De som har rett til å være til stede, har rett til å uttale seg på generalforsamlingen. (6) Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. I protokollen skal generalforsamlingens beslutninger inntas med angivelse av utfallet av avstemningene. Fortegnelsen over de møtende, jfr. aksjeloven 5-13, skal inntas i eller vedlegges protokollen. (7) Generalforsamlingen velger to utsendinger til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. (8) Generalforsamlingsprotokollen skal holdes tilgjengelig for selskapets medlemmer og oppbevares på betryggende måte. 3-7 Ordinær generalforsamling (1) Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. (2) Følgende saker skal behandles og avgjøres: 1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for selskapet og konsernet, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd. 4

5 2. Valg av de generalforsamlingsvalgte medlemmer og varamedlemmer til representantskapet, jfr annet ledd. 3. Fastsette godtgjørelse til representantskap. 4. Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. (3) Saker som ikke er tatt med i innkallingen, kan ikke avgjøres på møtet. Det kan likevel treffes avgjørelse eller vedtak i samsvar med aksjelovens 5-14, 2. ledd. (4) Medlem i selskapet har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som meldes skriftlig til selskapet i så god tid at det kan tas med i innkallingen, jfr. aksjelovens Ekstraordinær generalforsamling (1) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst en tidel av de valgte utsendinger til generalforsamlingen, skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. (2) For øvrig gjelder de samme regler som for en ordinær generalforsamling. 3-9 Aksjelovens anvendelse på generalforsamlingen Der ikke annet følger av disse vedtektene eller finansieringsvirksomhetsloven 2b-26, får aksjelovens bestemmelser om generalforsamling tilsvarende anvendelse Representantskap (1) Selskapet skal ha et representantskap bestående av 45 representanter med vararepresentanter. (2) 24 representanter med 12 vararepresentanter i rekkefølge velges av generalforsamlingen. Disse representanter skal settes sammen slik at representantskapet samlet avspeiler selskapets interessegrupper, kundestruktur og samfunnsfunksjon. (3) 6 representanter med vararepresentanter oppnevnes av arbeidstakerorganisasjonene eller deres forhandlingssammenslutninger fordelt dem i mellom i forhold til antall medlemmer med pensjonsrettigheter i KLP. (4) 15 representanter med 5 vararepresentanter i rekkefølge velges av og blant de ansatte i KLP og i selskaper som inngår i konsern med KLP. (5) Medlemmer eller varamedlemmer og observatører i styret og Konsernsjef kan ikke velges til representantskapet. (6) Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. (7) Representantskapet, samt dets leder og nestleder, velges med en tjenestetid på to år Representantskapets møter 5

6 (1) Representantskapets leder skal kalle inn til møte så ofte som nødvendig og minst to ganger i året. Dessuten kaller lederen inn til møte når minst en seksdel av representantene eller styret krever det. Har et medlem forfall, skal varamedlem innkalles. (2) Når representantskapet ikke for det enkelte tilfelle bestemmer noe annet, har styremedlemmer, observatør til styret og Konsernsjef rett til å være til stede på møtet og til å uttale seg. Styrets leder og Konsernsjef har plikt til å være til stede hvis ikke dette er åpenbart unødvendig, eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal det utpekes en stedfortreder. (3) Representantskapet kan treffe beslutning når flere enn halvdelen av representantene er til stede. Representantskapet kan likevel ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmene er gitt anledning til å delta i sakens behandling. En beslutning krever at flertallet av de representanter som deltar i behandlingen har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det møtelederen har stemt for. Står stemmetallet likt ved valg, skal det først holdes omvalg og deretter eventuelt foretas loddtrekning. De som har stemt for et forslag som innebærer en endring, må likevel utgjøre mer enn en tredel av samtlige representanter Representantskapets oppgaver Representantskapet har de oppgaver som påligger en bedriftsforsamling etter allmennaksjelovens 6-35 til Det skal føre tilsyn med styrets og Konsernsjefens forvaltning av selskapet. Videre skal det: 1. Velge fem styremedlemmer med inntil like mange varamedlemmer, jfr. 3-14, 2. ledd og styrets leder og nestleder, samt fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer. 2. Gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til årsregnskap og årsberetning i henhold til 3-7 annet ledd nr 1 bør godkjennes. 3. Gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap bør godkjennes. 4. Etter forslag fra styret treffe avgjørelse om investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser og om rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken. 5. Velge revisor og fastsette dennes godtgjørelse. 6. Fastsette forholdet mellom stemmeberettiget premievolum i valgkretsene og antall utsendinger til generalforsamlingen, jfr. 3-3, 2. ledd. 7. Fastsette forholdet mellom premievolum og stemmetall ved valg av utsendinger til generalforsamlingen, jfr. 3-3, 3. ledd. 8. Velge medlemmer og varamedlem til valgkomitéen, herunder komitéens leder, samt fastsette honorar til komitéens medlemmer, jfr Vedta instruks for valgkomitéen Valgkomité (1). Selskapet skal ha en valgkomité med fire medlemmer og ett varamedlem. De ulike medlemsgrupperingene i selskapet bør være representert i komiteen. Valgperioden er to år, og gjenvalg kan skje to ganger. Styrets medlemmer er ikke valgbare. 6

7 (2) Valgkomitéen skal foreslå kandidater ved valg til følgende tillitsverv: 1. De medlemmer av representantskapet som velges av generalforsamlingen, samt representantskapets leder og nestleder. 2. De styremedlemmer som velges av de generalforsamlingsvalgte medlemmer i representantskapet, samt styrets leder og nestleder. (3) Ved alle valg foretatt av selskapets organer skal det legges vekt på å oppnå en rimelig kjønnsfordeling Styrets sammensetning (1) Styret består av åtte medlemmer med inntil like mange varamedlemmer. I tillegg oppnevnes to observatører, jfr. 8. ledd. (2) Fem medlemmer med inntil like mange varamedlemmer velges av de medlemmene i representantskapet som er valgt av generalforsamlingen. Disse medlemmer av styret skal settes sammen slik at det samlede styre kan ivareta medlemmenes og selskapets interesser, og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. (3) Ett medlem med personlig varamedlem oppnevnes av den arbeidstakerorganisasjon eller forhandlingssammenslutning som har flest medlemmer med pensjonsrettigheter i KLP. (4) To medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte i KLP. (5) Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år om gangen, og slik at halvparten er på valg hvert år. (6) Det samlede representantskap velger styrets leder og nestleder. (7) Når ikke annet er bestemt, avgjør de som foretar valget om varamedlemmer skal være personlige eller i rekkefølge. (8) De arbeidstakerorganisasjonene eller forhandlingssammenslutningene som er nr 2 og 3 med hensyn til antall medlemmer med pensjonsforsikring i KLP oppnevner hver sin observatør til styret, eventuelt med varaobservatør. Observatørene har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett Styrets møter (1) Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører under styret. Styremedlemmer og Konsernsjef kan kreve at styret behandler bestemte saker. (2) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Styret kan likevel ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret, så vidt mulig, er gitt anledning til å delta i sakens behandling. (3) En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. De som har stemt for et forslag som innebærer en endring, må likevel alltid utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer. (4) Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. I protokollen angis tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten, styrets beslutninger og for øvrig det som følger av aksjelovens

8 Protokollen underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med beslutninger som er truffet i deres fravær Styrets oppgaver (1) Styret skal forvalte selskapet i samsvar med lovgivning, vedtektene og generalforsamlingens beslutninger. Det skal påse at selskapets og medlemmenes interesser blir ivaretatt på forsvarlig måte. (2) Styret skal ellers: 1. Legge fram fullstendig årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og representantskapets uttalelse til årsregnskapet for den ordinære generalforsamlingen. 2. Ansette Konsernsjef. 3. Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. 4. Fastsette planer, budsjetter og retningslinjer for virksomheten. 5. Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll Selskapets representasjon utad (1) Styret representerer selskapet utad. (2) Selskapets firma tegnes av styrets leder, eller nestleder og ett styremedlem i fellesskap, eller av Konsernsjef alene. (3) Styret kan meddele prokura Konsernsjef (1) Selskapet skal ha Konsernsjef (daglig leder). Konsernsjefen står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet, skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt, og for øvrig ivareta selskapets interesser. (2) Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan Konsernsjefen bare avgjøre om styret i det enkelte tilfelle har gitt myndighet til det, eller styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken. (3) Konsernsjefen har rett og plikt til å være til stede og til å uttale seg i styremøter og representantskapets møter. Han kan kreve sin oppfatning innført i protokollen hvis han ikke er enig i beslutningene Aksjelovens anvendelse på selskapets ledelse Der ikke annet følger av vedtektene eller forsikringsvirksomhetsloven, gjelder aksjeloven 6-1 til 6-3 og 6-6 til 6-34 om selskapets ledelse tilsvarende. Kap 4. Diverse bestemmelser 8

9 4-1 Fordeling av overskudd og dekning av kostnader (1) Overskudd og kostnader fordeles mellom selskap og kundene i samsvar med reglene i forsikringsvirksomhetsloven av 10. juni 2005 kap. 9 og 10. (2) Selskapet har rett til inntil 20 prosent av overskudd på avkastningsresultatet fra premiereserven knyttet til opptjente rettigheter i kommunale pensjonsordninger etter forsikringsvirksomhetsloven annet ledd, jf. forsikringsvirksomhetsloven 9-12 og forskrift om livforsikring av 30. juni Anvendelse av årets overskudd Årets overskudd kan tilordnes selskapet eller disponeres til medlemmene 4-3 Konsernbidrag KLP kan gi konsernbidrag til sine datterselskaper. 4-4 Minste forsikringsbestand Synker forsikringssummen til under 100 millioner kroner, eller antallet forsikrede til under , skal generalforsamlingen innkalles for å gjøre vedtak etter 13-2 i forsikringsvirksomhetsloven. 4-5 Oppløsning Vedtar generalforsamlingen at selskapet skal oppløses, foregår oppløsningen i samsvar med 13-1 i forsikringsvirksomhetsloven. Selskapets egenkapital på oppløsningstidspunktet fordeles i forhold til medlemmenes andel av de forsikringsmessige avsetninger i de enkelte pensjonsordninger. 4-6 Endringer av vedtektene - godkjennelse Beslutning om å endre vedtektene treffes av generalforsamlingen etter innstilling fra styret. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer, og endringen må godkjennes av Finanstilsynet for å være gyldig. 9

VEDTEKTER. for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010.

VEDTEKTER. for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010. VEDTEKTER for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010. Kap 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Godkjent

Detaljer

Vedtekter. For Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap. Vedtatt av generalforsamlingen sist endret

Vedtekter. For Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap. Vedtatt av generalforsamlingen sist endret Vedtekter For Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap Vedtatt av generalforsamlingen sist endret 11.05.2016 Gjelder fra 01.01.2016 Innhold 1. Alminnelige bestemmelser 4 2. Medlemskap

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap med ikrafttredelse

VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap med ikrafttredelse VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap 02.12.15 med ikrafttredelse 01.01.16 KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 26.10.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK

VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK KAP. 1 FIRMA. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Forretningskontor. Hjartdal og Gransherad Sparebank er opprettet den 31.03.1898. Sparebanken har

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor i Åsen i Levanger kommune.

VEDTEKTER for Aasen Sparebank. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor i Åsen i Levanger kommune. VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank

VEDTEKTER for Aasen Sparebank VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank

VEDTEKTER for Aasen Sparebank VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Sparebanken skal ha sitt sete i Nord-Odal kommune og

Detaljer

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR).

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). V E D T E K T E R Pr. 21.06.07 1 Selskapets navn Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). Selskapets formål og oppgaver 2 Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering

Detaljer

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012.

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012. VEDTEKTER FOR A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE Vedtatt 29.11.2007 og godkjent av Finanstilsynet Sist revidert 19.09.2014. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank for Sparebankstiftelsen SR- Bank Vedtektene er endret siste gang 31.01.2012 (Godkjent av Finanstilsynet 03.02.2012) for Sparebankstiftelsen SR- Bank 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor

Detaljer

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. VEDTEKTER side 1 av 5 Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Gildeskål Sparebank er opprettet den 30. september 1882. Sparebanken skal ha sitt sete i Gildeskål kommune.

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Vedtekter for MELDAL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Meldal Sparebank er opprettet den 2. april 1894. Sparebanken skal ha sitt sete i Meldal kommune. Den har til formål å fremme sparing

Detaljer

VALGINSTRUKS fastsettes av generalforsamlingen.

VALGINSTRUKS fastsettes av generalforsamlingen. Endringslogg: Versjon Dato Kommentar 1 04.11.2015 Valginstruks vedtatt 24.02.2016. Ove Bjerkan 2 25.11.2016 Valginstruks vedtatt 15.11.2016 Olav Rugset 3 06.03.2017 Olav Rugset Valginstruks vedtatt 28.02.2017

Detaljer

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse Vedtekter for Halden kommunale Vedtatt 31. oktober 2012 og godkjent av Finanstilsynet 19.desember 2012. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter av 9. februar 2010. Kapittel 1 Alminnelige

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i Protector Forsikring ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 26. 08.2015 Aksjeeierne i Protector Forsikring ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i selskapets

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken.

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken. VEDTEKTER for Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres

Detaljer

Selskapet kan også delta som hel- eller deleier i annen virksomhet både i og utenfor konsesjonsområdet.

Selskapet kan også delta som hel- eller deleier i annen virksomhet både i og utenfor konsesjonsområdet. Vedtekter for Repvåg Kraftlag SA vedtatt 5.november 2014 1 Selskapets foretaksnavn og forretningskontor Selskapets navn er Repvåg Kraftlag SA. Selskapets forretningskontor er i Nordkapp kommune. 2 Selskapets

Detaljer

Vedtekter Klepp Sparebank

Vedtekter Klepp Sparebank Vedtekter Klepp Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Klepp Sparebank er opprettet i 1923. Vedtektene ble godkjent første gangen ved kgl. res. den 21. september 1923. Sparebanken skal ha

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE (Org. nr.: [xxx xxx xxx]) Vedtatt 20.08.2013 og godkjent av Finanstilsynet [dd.mm] 2013. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Pensjonskassens

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNEANSATTES PERSONELLSERVICE SA

VEDTEKTER FOR KOMMUNEANSATTES PERSONELLSERVICE SA VEDTEKTER FOR KOMMUNEANSATTES PERSONELLSERVICE SA Vedtatt 25.04.2012 1. Selskapsform og foretaksnavn Selskapet er et samvirkeforetak og foretakets navn er Kommuneansattes Personellservice SA som forkortes

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 30. august 2017. KAPITTEL 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank 1 Nordvest

Detaljer

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 1 Formål Faggruppe NOR skal bidra til å oppfylle NFFs formål i samsvar med forbundets

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NYE OPERA

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NYE OPERA V/J 1/4 VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NYE OPERA Kapittel l. Innledende bestemmelser 1-1 Navn Stiftelsens navn er Den Nye Opera. 1-2 Oppretterne Den Nye Opera er stiftet av følgende institusjoner: Bergen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST KAP. 1 FORETAKSNAVN - FORRETNINGSKONTOR - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Sparebanken Vest er opprettet i 1982 ved sammenslutning av en rekke sparebanker i Hordaland,

Detaljer

Vedtekter for Kjærbo AS

Vedtekter for Kjærbo AS Vedtekter for Kjærbo AS 1 Selskapets navn er Kjærbo AS. Selskapet har sitt forretningskontor i Ski kommune. 2 Selskapets formål er å skaffe Odd Fellow Ordenen i Follo tjenlige lokaler ved å erverve, oppføre

Detaljer

Vedtekter for Landkreditt SA

Vedtekter for Landkreditt SA 1 Vedtekter for Landkreditt SA Landkreditt SA er et norsk samvirkeforetak innen finansområdet, som i samsvar med finansforetaksloven 1-3 f) og 17-3 (3) er definert som finansforetak og samvirkeforetak

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

Vedtekter Jæren Sparebank

Vedtekter Jæren Sparebank Vedtekter Jæren Sparebank Kap. 1. Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Jæren Sparebank er dannet ved sammenslutning av Klepp Sparebank og Time Sparebank den 1. januar

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA ORG. NR. 983 717 527 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19.04.2012, SIST ENDRET 06.04.2017 Innhold 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v...

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune.

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune. Sparebankforeningen 20.08.2015 VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt

Detaljer

VEDTEKTER for Sparebanken Møre. Sparebanken Møres forretningskontor er i Ålesund kommune.

VEDTEKTER for Sparebanken Møre. Sparebanken Møres forretningskontor er i Ålesund kommune. VEDTEKTER for Sparebanken Møre KAP. 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Foretakets navn er Sparebanken Møre. Sparebanken Møres forretningskontor er i Ålesund

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr. 971 486 120 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 18.12.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA Vedtekter for Norske Boligbyggelags Landsforbund SA sist endret 11. juni 2014 Kapittel 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Foretaksform og formål (1) Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er et samvirkeforetak

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 sist endret 9. mai 2017

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 sist endret 9. mai 2017 Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 sist endret 9. mai 2017 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter kalt stiftelsen). Kontorsted

Detaljer

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TANNLEGENES GJENSIDIGE SYKEAVBRUDDSKASSE

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TANNLEGENES GJENSIDIGE SYKEAVBRUDDSKASSE Oslo, 3. april 2017 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TANNLEGENES GJENSIDIGE SYKEAVBRUDDSKASSE Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 20. april 2017 kl. 15.00 hos Gabler, Henrik

Detaljer

VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA 1. VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA, ORG.NR. 970886664 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10. oktober 2012 2. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER for. Opdals Sparebank Org. nr FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

VEDTEKTER for. Opdals Sparebank Org. nr FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. VEDTEKTER for Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569 KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Sparebanken har sitt forretningskontor i Oppdal kommune. Opdals

Detaljer

VEDTEKTER for Melhus Sparebank

VEDTEKTER for Melhus Sparebank VEDTEKTER for Melhus Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Melhus Sparebank har sitt forretningskontor i Melhus kommune. Melhus Sparebank er opprettet

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA

VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Pareto Bank ASA er en forretningsbank som har sitt forretningskontor i Oslo. Banken kan utføre alle forretninger og tjenester

Detaljer

Vedtekter for OBOS BBL

Vedtekter for OBOS BBL Vedtekter for OBOS BBL 2 VEDTEKTER FOR OBOS BBL OBOS vedtekter, vedtatt på generalforsamlingen 25. april 2005, og med endringer vedtatt på generalforsamlingen 20. april 2009, 18. januar 2010 og 15. april

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE. Organisasjonsnummer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE. Organisasjonsnummer SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse 30.03.09. Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09. Sist

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004, 27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11.

Detaljer

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE Selskapsvedtekter for Ånnerudtoppen barnehage SA Vedtatt i årsmøte 21.03 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v... 3 2 Formål... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA. (org nr.: ) Sist endret

VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA. (org nr.: ) Sist endret Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 26.10.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA Adresse: Telefon: E-mail: Flatsetbakken 8 715 26191 6523 FREI Fax: 715 26192 storbakken@barnehage.no 1 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Storbakken barnehage

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS Vedtekter for aksjeselskapet Karusellen AS 1 VEDTEKTER FOR AKSJESELSKAPET KARUSELLEN AS...3 1) NAVN... 3 2) FORMÅL... 3 3) AKSJONÆRER... 3 4) GENERALFORSAMLING... 4 5) GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER...

Detaljer

Vedtekter for Skagerrak Sparebank

Vedtekter for Skagerrak Sparebank Vedtekter for Skagerrak Sparebank Kap. 1 Firma, kontorkommune, formål. 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Skagerrak Sparebank ble dannet ved sammenslutning av Kragerø Sparebank og Bamble Sparebank den

Detaljer

VEDTEKTER EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND

VEDTEKTER EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND VEDTEKTER 2017 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND KAP. 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn Sparebankens navn skal være Helgeland Sparebank. Sparebanken skal ha sin forretningsadresse

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV VEDTEKTER FOR for samvirkeforetaket Veslefrikk barnehage Ålesund SA, org. nr. 971 487 240 vedtatt på årsmøte den 17.04.12, sist endret den 21.04.2010. 1. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Innkalling. Vedlegg: Referat fra møtet Årsrapporten vil bli gjennomgått av adm. banksjef Bjørn Asle Hynne.

Innkalling. Vedlegg: Referat fra møtet Årsrapporten vil bli gjennomgått av adm. banksjef Bjørn Asle Hynne. Innkalling Til generalforsamlingsmøte 1/2017 i Aasen Sparebank, Tirsdag 7. mars 2017 kl. 16.00 18.00 Sted: Aasen Sparebanks hovedkontor på Åsen, møterom Følgende saker foreligger til behandling: Sak 1/17

Detaljer

for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr

for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr. 971 500 433 vedtatt på årsmøte den 17.10.1991, sist endret den 17.10.2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den

for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr. 985 131 236 vedtatt på årsmøte den 25.04.2012. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak

Detaljer

Kvikne- Rennebu Kraftlag SA

Kvikne- Rennebu Kraftlag SA Vedtekter for Kvikne- Rennebu Kraftlag SA Pr 22.6.2017. VEDTEKTER FOR KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG SA 1 Selskapets navn Selskapets navn er Kvikne-Rennebu Kraftlag SA. 2 Selskapets forretningskontor Selskapets

Detaljer

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr. 987 002 646 vedtatt på årsmøte den 10.04.12, sist endret den 10.04.2012. 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

VEDTEKTER for Surnadal Sparebank

VEDTEKTER for Surnadal Sparebank VEDTEKTER for Surnadal Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Surnadal Sparebank har sitt forretningskontor i Surnadal kommune. Surnadal Sparebank

Detaljer