Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør"

Transkript

1 Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

2 Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling Sogn og Fjordane har Ressursavdelinga i Statens vegvesen laga forprosjekt for skredsikring av rv. 13 Vik Vangsnes i Vik kommune. Målet med forprosjektet er å finne tunnelpåhogg i sør som er gjennomførbare. Rapporten skal og avklare kva for påhogg som er best ut frå ei totalvurdering. Denne rapporten omfattar framlegg til løysingar med kostnadsoverslag og tilråding. Gjennomførte grunnundersøkingar og vurderingar er summert opp. Det er og gjennomført undersøkingar for moglege deponi i sjø, og dei totale kostnadene for prosjektet er vurdert. Multiconsult AS har koordinert grunnundersøkingar og gjort geologiske og geotekniske vurderingar. Aas-Jakobsen AS har gjort vurderingar rundt portalar. Statens vegvesen November 2013

3 Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 1 Innhald 0. Samandrag FØREMÅL VURDERTE LØYSINGAR OPPSUMMERING OG TILRÅDING VIDARE ARBEID Mål for planarbeidet og planavgrensing BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET MÅL FOR VEGPROSJEKTET VURDERT OMRÅDE Situasjonen i dag VEG OG TRAFIKK MILJØTEMA SKREDSITUASJONEN GENERELL GEOLOGI I OMRÅDET LANDSKAPSBILDE Forslag til vegstandard TRAFIKKMENGDER OG VAL AV VEGSTANDARD VEG I DAGEN GANG- OG SYKKELTRAFIKK TUNNEL Gjennomførte undersøkingar INNLEIING METODE UNDERSØKTE OMRÅDE GRUNNTILHØVE Vurderte alternativ GENERELT PÅHOGG VED LAHAMMAREN, ALT PÅHOGG SØR FOR KYRELVI, ALT PÅHOGG VED NAUSTGROVI, ALT Vurderingar VURDERINGSKRITERIUM SIKKERHEIT MOT SKRED GEOTEKNISKE VURDERINGAR ENKEL VURDERING AV KONSEKVENSAR FOR LANDSKAPSBILDE TRAFIKKTRYGGLEIK TRAFIKKAVVIKLING/ULEMPER I BYGGEFASEN KOSTNADER Oppsummering og tilråding OPPSUMMERING AV KONSEKVENSAR TILRÅDING VIDARE ARBEID Deponiområde INNLEIING DJUPEVIKI SAGEFLATEN MASSEDISPONERING Totale kostnader...41 November 2013 Statens vegvesen

4 Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 2 0. Samandrag 0.1 Føremål Føremålet med rapporten er å gi eit grunnlag for val av løysing/tunnelpåhogg i sør inn mot Vetleøyri. Forprosjektet inneheld ei vurdering av aktuelle alternativ/tiltak. Forprosjektet skal nyttast som grunnlag for utarbeiding av reguleringsplan med konsekvensutgreiing. 0.2 Vurderte løysingar Etter nokre innleiande vurderingar har vi vurdert 3 alternative område for påhogg: Alt. 1, Påhogg ved Lahammaren Alt. 2, Påhogg sør for Kyrelvi Alt. 3, Påhogg ved Naustgrovi Figur 0.1 Oversiktskart Alternativa er nærare omtalt i kap Statens vegvesen November 2013

5 Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side Oppsummering og tilråding Konsekvensane for alternativa er kort oppsummerte i tabellen under. Sikkerheit mot skred Geotekniske vurderingar Landskapsbilete Trafikktryggleik Ulemper i byggefasen Kostnader Alt.1 Lahammaren Alt. 2 Kyrelvi Alt. 3 Naustgrovi Dårlegast. Påhogg i utkanten av skredområdet. Gjennomførbart. Gjennomførbart. Litt Gjennomførbart. Uvisse både rundt uvisse rundt Uvisse rundt fylling i sjø og rundt stabilisering av lausmassetunnel og massar ved påhogg. massar ved påhogg. stabilisering ved påhogg. Dårlegast pga. stort Dårlegast. Vil gi lengre stengingar og meir trafikkavvikling med ledebil. inngrep på Vetleøyri. Dårlegast pga. uheldig overgang frå tunnel til Vik sentrum. Høgast. Alt. 3 Naustgrovi er så mykje dyrare at vi allereie no rimeleg sikkert kan seie at dette alternativet er det mest kostbare. Tilleggsmoment i negativ retning for dette alternativet er: Alternativet har størst utfordringar med omsyn til trafikktryggleik pga. uheldig overgang frå ein lang tunnel rett ut i 50-sone i Vik sentrum. Alternativet gir eit stort inngrep nær busetnaden på Vetleeøyri, og vil derfor vere det mest negative landskapsinngrepet. Alternativet har (jfr. kap. 8.4) så stort masseoverskot at ein vil trenge fleire deponiområde for steinmassar enn Djupeviki og Bøadalen (det vil ikkje vere bruk for alle massane i Vikafjellsprosjektet). Vi ser på alternativ 3 som uaktuelt. Valet står da mellom alternativ 1, Lahammaren og alternativ 2, Kyrelvi. I kostnadsvurderinga fekk alt. 2 lågast kostnad, men skilnaden er så liten at vi ikkje kan vere sikre på kva alternativ som vil få lågast kostnader. Val av alternativ må derfor baserast på andre tema. Vurderingane for desse to alternativa viser: Alternativ 2 Kyrelvi har påhogg lengre frå registrert skredområde. Alternativet gir dermed betre sikkerheit mot skred både i byggefasen og i permanent situasjon enn alternativ 1 Lahammaren. Alternativ 1 Lahammaren har større ulemper for trafikantane i byggefasen enn alternativ 2. Vi skal bygge langs ein større del av eks. veg, og pga. lite oppstillingsplass nord for anlegget vil det bli meir kjøring med ledebil i anleggsperioden. November 2013 Statens vegvesen

6 Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 4 Begge alternativa har uvisse knytt til mengde og type massar ved påhogget som må avklarast i vidare planlegging. Denne uvissa er størst i alternativ 1. Alternativ 1 Lahammaren har i tillegg uvisse rundt fylling i sjø som må utgreiast vidare. Alternativ 2 Kyrelvi er vurdert som betre enn alternativ 1 Lahammaren for alle vurderte tema. Vi tilrår at alternativ 2 Kyrelvi blir lagt til grunn for vidare planlegging. Figur 0.2 Tilrådd altternativ 2 med påhogg sør for Kyrelvi 0.4 Vidare arbeid Vegavdelinga avklarar tilrådinga og vidare arbeid med Vik kommune. Det vil truleg bli oppstart av reguleringsplan (med konsekvensutgreiing) i januar. Reguleringsplanen bør vere godkjent i løpet av 2014 med tanke på anleggstart i Statens vegvesen November 2013

7 Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 5 1. Mål for planarbeidet og planavgrensing 1.1 Bakgrunn for planarbeidet Det er i Nasjonal Transportplan sett av midlar til skredsikring av rv. 13 Vik- Vangsnes i fyrste 4-årsperiode Innleiande vurderingar har klargjort at det må byggjast ein lengre tunnel nordover mot Gotevik. Det er lausmassar og lite bart fjell å sjå frå der skredområdet startar nord for Kyrelvi og heilt til Vetleøyri. Det må gjerast nærare vurderingar av dette før ein kan slå fast kor eit skredskringsprosjekt skal starte i denne enden. I samråd med kommunen gjenomfører vi eit forprosjekt for å klarleggje dette før vi melder formell oppstart av arbeid med reguleringsplan. 1.2 Mål for vegprosjektet Prosjektet har i Nasjonal Transportplan fått midlar på Post 31 Skredsikring. Hovudmålet er: Å sikre rv. 13 på strekninga mot skred. Hovudmålet for forprosjektet er å finne eit teknisk byggbart tunnelpåhogg innafor rimelege kostnadsrammer. 1.3 Vurdert område Området som er vurdert i dette forprosjektet går frå Lahammaren nord for Kyrelvi til området ved Naustgrovi nær Vetleøyri. I nord er planområdet avgrensa av det registrerte skredområdet. I sør er avgrensinga gjort med bakgrunn i at det ikkje er aktuelt med ei lengre vegomlegging i dette skredsikringsprosjektet, og vi må derfor knytte oss til eksisterande rv. 13 på Vetleøyri aust for Vik sentrum. November 2013 Statens vegvesen

8 Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 6 2. Situasjonen i dag 2.1 Veg og trafikk Rv. 13 mellom Vik og Vangsnes er ein del av vegrute 4c som er ei indre rute frå Kristiansand til Sogndal via Haukeli og Voss. Søre del av strekninga frå Vik mot Vangsnes er til dels veldig smal, og er utsett for skred, jfr. kap 2.3. Fartsgrensa er 50 km/t fram til om lag 150 m sør for Kyrelvi, vidare nordover er fartsgrensa 80 km/t. Figur 2.1 Smal veg i skredfarleg område i Galden Årsdøgntrafikken (ÅDT) var køyretøy per døgn i 2012 og del lange køyretøy var 10 %. Det er ikkje registrert trafikkulukker med personskade dei 10 siste åra i området som inngår i forprosjektet. Det går skulebuss på strekninga. Elevar frå Vangsnes går årssteg på Flatbygdi skule i Vik. Det er ein del arbeidreiser frå Vangsnes, Feios og Fresvik inn til Vik sentrum. Det er transportsykling (sykling til jobb m.m) berre i avgrensa omfang, men det kan vere noko fritidssykling på strekninga i sommarhalvåret. 2.2 Miljøtema I dette forprosjektet har vi vurdert status for miljøtema ut frå eit web-søk i ulike nettportalar. Ut frå dette er det truleg ikkje spesielle omsyn som må takast til miljøtema i vurderingane i forprosjektet. Aktuelle registreringar er: Danemarkgjelet naturtype (edellauvskog; verdi viktig) nord for aktuelt område i sør Nokre SEFRAK-bygningar i sentrum av Vik Marin verneplan, Sognefjorden, går inn her Statens vegvesen November 2013

9 Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side Skredsituasjonen Strekninga mellom Vetleøyri og Gotevik er svært utsett for skred. Det er registrert 133 skred i perioden 1986 til Terrenget er svært sidebratt, og det vert vurdert slik at berre ein tunnel vil kunne løyse dette problemet. I skredsikringsplanen som er grunnlaget for Nasjonal Transportplan er det tunnel som er lagt til grunn. Registrerte skred frå Norsk Vegdatabank (NVDB) i sør er viste i tabell 2.1. og i figur 2.2. Tabell 2.1: Registererte skredhendingar frå Vetleøyri til området ved Lahammaren Volum av skredmasser på veg Blokkert veglengde Høgdeforskjell veg/utløysingsstad Fra Veg Meter Type Til Meter Skred dato skred Løsneområde Rv Stein Fjell/dalside < 1 kbm < 10 m m Rv Stein Rv Stein > 100 m Rv Stein Fjell/dalside < 1 kbm < 10 m m Rv Stein Fjell/dalside <10 kbm < 10 m > 200 m Rv Stein Fjell/dalside < 1 kbm > 200 m Rv Stein Fjell/dalside < 1 kbm > 200 m Rv Stein Vegskjæring < 1 kbm 0-50 m Rv Stein Fjell/dalside < 1 kbm < 10 m Rv Stein Fjell/dalside < 1 kbm < 10 m m Rv Stein Vegskjæring < 1 kbm < 10 m 0-50 m Rv Stein Fjell/dalside < 1 kbm < 10 m Rv Stein Ur <10 kbm m Rv Stein Rv Stein Rv Stein Rv Stein Rv Stein Rv Stein < 10 m Rv Stein m Rv Stein m Rv Snø m Rv Stein > 100 m Rv Stein > 100 m Rv Stein > 100 m Rv Stein m Nokre av desse registreringane er unøyaktige, m.a. er truleg dei to øvste skreda i tabellen feilregistrerte. Viste startpunkt er nok og unøyaktige, t.d. kan startpunkt «1000» vere nokre 100 meter til kvar side. Skred i området har berre ført til kortvarige vegstengingar. November 2013 Statens vegvesen

10 Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 8 Figur 1.2 Oversikt over skred registrert i området I kartet over har vi vist skred, som har ei utstrekning på under 100 m, i sitt startpunkt. Området som, ut frå registrerte hendingar, bør sikrast mot skred går frå om lag meter 750. Dette er ved Lahammaren. Figur 2.3 på neste side viser eit aktsomheitskart for snø- og steinsprang for området. Aktsomheitskarta er utarbeida av NGU på oppdrag frå NVE. Kartet er basert på ein datamodell som med utgangspunkt i hellingar finn ut kvar skred kan starte og kva område det kan nå. Det er ikkje teke omsyn til lokale tilhøve som vêrfenomen, skog og sikringstiltak. Ved arealplanlegging må det gjerast tilleggsvurderingar av fagpersonar. Ofte kan ein lokalt finne trygge område der aktsomheitskartet har varsla skredfare. Karta er tilgjengelege på Aktsomheitskartet viser at heile det aktuelle området potensielt kan bli råka av skred. I forprosjektet må vi derfor vurdere skredsikring i heile området. I tillegg må sikkerheita mot skred ved bygging av tiltak vurderast spesielt. I samband med tidlegare planarbeid fekk Vik kommune i 1999 utført ei vurdering av skredfaren i området mellom Naustgrovi og Kyrelvi. Vurderingane den gong var at den største skredfaren er knytt til markerte renner i terrenget. Mellom desse er skredfaren liten. Statens vegvesen November 2013

11 Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 9 Figur 2.3 Aktsomheitskart for steinsprang og snøskred for området (www.skrednett.no) 2.4 Generell geologi i området Bergarten i dette området er migmatittgneis, som er vesentleg sterkare og meir motstandsdyktig mot forvitring enn t.d. fyllitt. Det er ikkje utført detaljerte undersøkingar av geologien i området. Observasjonar i Kyrelvi og ved Lahammaren og Trolledalen gir inntrykk av bergartar med betydeleg styrke og moderat oppsprekking. Området er ei li der dei høgaste toppane går opp mot 800 m o.h. Berget har vore påverka av isbre og av fryse- og tineprosessar. Det er lagt att morene over berget, som kan ha beskytta det mot isskuring. Det kan dermed vere etterlate restar av forvitra fjell. Berget er sannsynlegvis så sterkt at det ikkje er sannsynleg med sprakefjell i påhoggsområda. Der kor det har vore morene, er det høgst sannsynleg utvikla sprekker parallelt med bergoverflata som kan føre vatn. Denne oppsprekkinga vil gi noko større behov for bergsikring med boltar, spesielt der ein går langs etter lia over lengre strekningar. Vatn i berget gir behov for romslege grøfter. Isdanningar på berget vil gi behov for nettsikring. Supplerande og meir detaljerte undersøkingar vidare i reguleringsplanarbeidet kan gi svar på dette. November 2013 Statens vegvesen

12 Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side Landskapsbilde Etter nasjonalt referansesystem for landskap ligg Vik innanfor Landskapsregion 23 Indre bygder på Vestlandet (Oskar Puschmann, NIJOS). Regionen strekkjer seg frå Gjesdal i Rogaland til Tingvoll på Nord-Møre. Landskapet sine hovudformer er at vi har eit belte mellom fjordmunningar og at det er ein fjellregion der paleiske former er vanleg. Det er ein grov mosaikk der U-daler er utbreidd. Dagens veg ligg på ei hylle med fjell ned mot fjorden og med fjellskjering og ur på oversida av vegen. Figur 2.4 Området frå Vetleøyri til Lahammaren. Statens vegvesen November 2013

13 Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side Forslag til vegstandard 3.1 Trafikkmengder og val av vegstandard For å fastsetje standard på tiltaka skal vi bruke ein dimensjoneringsperiode på 20 år (10 år for kryss) ut frå det vi ser som eit realistisk opningsår. Ut frå prioritering i NTP bruker vi 2018 som opningsår. Val av standard på tiltaket vil bli valt ut frå trafikk i 2038 i samsvar med handbok 017 Vegog gateutforming, oktober Ved fastsetjing av vegstandard må ein også vurdere fartsgrense og standard på eksisterande og framtidig vegnett utanfor planområdet. Årsdøgntrafikken (ÅDT) mellom Vik og Vangsnes var i kjt/døgn med tungtrafikkandel på 10 %. Trafikken i 2038 vil vere kjt/døgn med 13 % tunge om vi nyttar prognosane frå NTP for Sogn og Fjordane. Bygging av tunnel under Vikafjellet vil føre til litt høgare trafikk, utan at vi har vurdert det her. Det er i grove trekk same standardkrav så lenge dimensjonerande ÅDT er mindre enn kjt/døgn. 3.2 Veg i dagen Ut frå trafikktal bruker vi dimensjoneringsklasse U-H2 i Handbok 017, da dette er utbetring av eksisterande veg. Dette betyr i utgangspunktet 7,5 meter brei veg i 60-sone og 8,5 meter brei veg i 80-sone. På denne strekninga må terrenget kunne karakteriserast som kostbart og sårbart. Det skal derfor nyttast vegbreidde 7,5 meter over alt i dagen, uansett fartsgrense. Dette gir og best tilpassing til eksisterande vegnett mot Vangsnes. I dag er det 50-sone nærast Vikøyri og deretter 80-sone. Kor endringa i fartsgrensa skal vere (og kva grenser vi bør ha) må avklarast i det vidare planarbeidet. Det kan ha betydning for kva dimensjoneringstabellar som skal nyttast. Figur 3.1: Tverrprofil for dimensjoneringsklasse U-H2 med 7,5 m vegbreidde. 3.3 Gang- og sykkeltrafikk Dersom ÅDT er over kjt/døgn, og potensialet for gåande og syklande er over 50 pr. døgn, bør det vere langsgåande gang- og sykkelveg. Det er ikkje kjend kor stor trafikk det er av mjuke trafikkantar på strekninga. Ein kan rekne med at talet på mjuke trafikantar kan auke når eksisterande veg vert lagd ned som offentleg veg, og vi legg til rette for bruk av denne som turveg om sommaren. Dessutan legg kommuneplanen for Vik opp til utbygging av bustader på Vangsnes. Det skal derfor leggjast inn tilbod for denne gruppa. November 2013 Statens vegvesen

14 Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 12 Kravet til skille mellom gang- og sykkelveg og køyreveg er 3 m der fartsgrensa er 60 km/t eller høgare. Figur 3.2: Døme med langsgåande gang- og sykkelveg på eine sida av køyrevegen. Utvida skulder kan vurderast om gang- og sykkelveg vert vanskeleg å få til. Kopling av gang- og sykkelløysing mot gamlevegen på utsida av tunnelen må vere med i vurderinga. 3.4 Tunnel Krav til vegtunnelar er gitt i Handbok 021 Vegtunneler. Trafikktal under kjt/døgn gir tunnelklasse B, og da bør det vere tunnelprofil T9,5. Frå prosjektet Moderne vegtunneler ligg det for tida inne eit framlegg om å ha 1 meter midtfelt i tunnel heilt ned til trafikkmengde på kjt/døgn. Vi vil i så fall få same profil som i tunnelklasse C, T10,5 (men truleg ikkje same krav til sikkerheitsutrustning). Vi kjenner ikkje til kva konklusjon som vil komme ut av dette, og det vil kanskje ikkje verte avklara før etter at reguleringsplanen er handsama. T10,5 vil uansett ikkje vere aktuelt utan at det vert rekna med eit bidrag til trafikkutviklinga frå ny tunnel under Vikafjellet. Vi legg T9,5 til grunn for arbeidet med reguleringsplanen. Eit seinare vedtak om å utvide til T10,5 vil ikkje ha store konsekvensar for reguleringsplanen, men ein vil ha behov for større område for masselagring. Dette er omtalta i kap. 8 Deponiområde. Veggeometri i tunnelen bør dimensjonerast etter dimensjoneringsklasse H2 i Handbok 017 Veg- og gateutforming. Statens vegvesen November 2013

15 Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side Gjennomførte undersøkingar 4.1 Innleiing Det er gjort ein del grunnundersøkingar i samband med dette forprosjektet. I dette kapitlet har vi summert opp resultata frå desse undersøkingane. For nærare detaljar om undersøkingane viser vi til eigne rapportar frå Multiconsult AS og Geomap AS. På nordsida (mot Vangsnes) er tilhøva for tunnelpåhogg greie. I sør (mot Vik) er tilhøva vanskelegare. Her er det ikkje nokon område som peikar seg ut som gode. Det er svært mykje lausmassar i området, og frå Vik og nordover langs rv. 13 ser ein ikkje ikkje fjell langs vegen før ved Lahammaren. Utanom dette ser ein fjell oppe i nokre elveløp. Det er difor fleire aktuelle plasseringar og løysingar for eit tunnelpåhogg, og det krevst informasjon om grunntilhøva for å kunne prosjektere og velje alternativ. Utfordringane knyter seg til så vel utfylling i Vikjabukta, der botnen fell bratt ut frå land til store sjødjupner, som forskjeringar av ukjend lengde i sidebratt og lausmassedekt lende. Det er tidlegare (1980) utført grunnboring av Statens vegvesen i sjøen inne ved land i Djupeviki, og langs land mellom Sageflaten og Lahammaren i samband med stabilitetsproblem og utvidingsplanar for eksisterande veg. Kapitlet presenterer resultata frå utførte grunnundersøkingar i felt og etterfylgjande geoteknisk laboratoriearbeid. Med grunnlag i desse resultata er grunntilhøva på dei undersøkte lokalitetane skildra. Geotekniske vurderingar av alternativa er gjevne i kap Det er og utført nokre undersøkingar i samband med at ein ynskjer å nytte overskotsmassar frå prosjektet til å rette ut vegen i Djupeviki, nord for skredsikringsprosjektet. Dette krev fylling i sjøen. Desse undersøkingane med vurderingar er omtalte i kap Metode Kartlegging av sjøbotn Sjøbotnen i aktuelle utfyllingsområde vart på førehand kartlagd med multistråle-ekkolodd av Parker Maritime AS. Seismikk Seismiske refraksjonsmålingar på sjø og land vart utførde av Geomap AS i vekene 35, 36 og 38. Resultata frå desse undersøkingane er presenterte i eigen, vedlagd rapport frå dette selskapet, der også den seismiske refraksjonsmålemetoden er nærare skildra. Høgdereferanse på sjø og land er NGO NN Grunnboring Grunnboringar på sjøen er utførde av Multiconsult AS i tidsrommet september 2013 frå arbeidsfartøyet «Frøy». Botnnivå i borepunkta er korrigerte til referansenivå NGO NN1954 ved bruk av tidevassdata. Grunnboring på land er utført på dagane oktober 2013 av Multiconsult AS. Tilsette i Statens vegvesen har m.a. sett ut og målt inn seismiske profil og borepunkt, og teikna opp resultata frå boringane. November 2013 Statens vegvesen

16 Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 14 Det er i alt teke 19 totalsonderingar på sjøen og 17 totalsonderingar på land. Det er teke opp tre prøveseriar med 54 mm stempelprøvetakar på sjøen, og sju prøveseriar med navarboring på land. Prøvane er opna på Multiconsult AS sitt geotekniske laboratorium i Bergen for rutineundersøking og korngraderingsanalyse. 4.3 Undersøkte område I sjø Det er utført seismikk og grunnboring i sjøen i området utanfor Lahammaren-Sageflaten. Det er aktuelt å legga ny rv. 13 på fylling i dette området. I tillegg vurderer ein mogleiken for eit sjødeponi av sprengstein i Vikjabukta, og utviding av landareal i dette området. Vik kommune har kome med ynskje om å etablere eit nytt naustområde på Sageflaten. På land Det er utført seismikk og grunnboring frå like nord for Kyrelvi og sørover til Vetleøyri (litt sør for Naustgrovi). Føremålet var å finne eigna påhoggsområde for skredsikringstunnelen. 4.4 Grunntilhøve I sjø - Lahammaren-Sageflaten Botntilhøve Sjøbotn i det undersøkte området utanfor Lahammaren og sørover utanfor Sageflaten fell jamt og med avtakande fall utover mot det djupaste i Vikjabukti på kote minus Sjøbotn har brattast fall, ca. 1:1,2, ned til ca. kote minus 20 utanfor Lahammaren. Dette tilsvarar nokolunde skråningshellinga steinfylling vil leggje seg på ved utfylling på tipp frå land. Ute ved kote minus 100 har fallet på sjøbotn minka til ca. 1:2. Dette området er undersøkt med seismikk ut til kote minus Figur 4.1 Grunnboring på utsida av Sageflaten Statens vegvesen November 2013

17 Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 15 Utanfor Sageflaten, like nord for osen til Kyrelvi, er det eit bratt parti (1:1,3) nærast land ut til kote minus Dette er sannsynlegvis fyllingsskråning. Vidare utover i Vikjabukti og nordover er hellinga på sjøbotn 1:2-1:2,4, altså litt slakare enn ved sjølve Lahammaren. Dette området er undersøkt med konvensjonell grunnboring utover til kote minus i Vikjabukti. Lausmassedekke Resultata frå dei seismiske målingane i sjøen utanfor Lahammaren viser i nordlege del aukande lausmassetjukn frå 1-2 m nærast land til 8-10 m i ytre del. Litt lenger sør er det 1-6 m med lausmassar. Endå lenger sør er det m med lausmassar i indre halvdel, og 3-8 m i ytre halvdel. Utanfor Sageflaten er det teke sju totalsonderingar på sjødjupner mellom 15 og 38 m. Fire av sonderingane er avslutta i djupne 8-14 m i faste avsetningar med høg motsand, medan tre er komne til antatt berg i djupne 9-11 m. Lausmassetilhøve Dei seismiske hastigheitene i lausmassane er m/s med unntak for profila lengst i sør, ved overgangen til sonderingsprofila utanfor Sageflaten. Der er det målt gjennomgåande 1700 m/s i indre halvdel, noko som kan tyde på noko lausare avsetningar enn lenger nord. Totalsonderingane utanfor Sageflaten viser utprega lagdeling i botnavsetningane med eit 4-8 m tjukt øvre lag av siltige, sandige massar, og eit underliggjande 3->6 m lag av morene. I fleire av sonderingane er det treft på ca. 0,4 m tjukke grusige/steinige lag i det øvste laget. Det er teke opp ein uforstyrra prøve frå 1,0-1,8 m under botn. Prøven består av sandig silt. På land - Kyrelvi og sørover mot Vetleøyri Terrengtilhøve Det er undersøkt eit område på begge sider av Kyrelvi ovanfor riksvegen ved Sageflaten. Den lausmassedekte lia aust for vegen stig her gjennomsnittleg 1:1,6-1,7 opp til ca. kote 80 og noko brattare (ca. 1:1,4) vidare oppover. Eit typisk trekk i topografien er ryggar og mellomliggjande raviner som strekkjer seg oppetter lia heilt til foten av fjellet på ca. kote 300. Lausmassedekke Resultata av det langsgåande seismiske profilet som vart lagt i lia frå Kyrelvi til Naustgrovi viste svært variabel lausmasseoverdekning, frå meir enn 10 m til om lag 3 m. Ut ifrå resultata peikar det seg ut eit interessant område for tunnelforskjering og påhogg m sør for Kyrelvi. Dette området er så undersøkt nærare med supplerande seismikk og grunnboring. I Kyrelva er det berg i dagen eit stykke oppe i elvefaret. Det er difor også undersøkt for mogeleg påhogg like nord for Kyrelvi. Her er det berre utført seismikk. Resultata viser at det er noko meir lausmassar på nordsida av Kyrelvi enn på sørsida. Totalsonderingane i forskjeringsområdet sør for Kyrelvi viser stort sett 3-7 m med lausmassar på berg. Sonderingsresultata stemmer rimeleg godt overeins med resultata frå seismikken, og viser at bergprofilen stig vidare på skrå oppover i lia mot nordaust, ovanfor området som er undersøkt med grunnboring. November 2013 Statens vegvesen

18 Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 16 Det er også utført grunnboringar på begge sider av eksisterande riksveg frå Kyrelvi og mot Vetleøyri. Totalsonderingane langs riksvegen er avslutta etter minst 5 m boring i svært faste massar av antatt morene utan å nå berg. Heilt i nord er det påvist m lausmasseoverdekning på berg. Lausmasse- og grunnvasstilhøve Lausmassane i forskjeringsområdet sør for Kyrelvi ovanfor riksvegen består av steinete og til dels faste massar av antatt morene med blokker. Totalsonderingane er med få unntak utførde med auka rotasjon, spyling og slag heilt frå terreng og ned til antatt berg. I enkelte sonderingar er det noko mindre sonderingsmotstand i toppen og ned til ca. 2 m under terreng. Figur 4.2 Pelar for seismisk profil ved påhoggsområdet sør for Kyrelvi Ei boring utanfor vegfyllingsfoten viser varierande motstand ned til 10 m under terreng i antatt utfylt sand, grus og stein (steinfylling?). Vidare ned til antatt berg tyder sonderingsmotstand og spyletrykk på homogene morenemassar. Statens vegvesen November 2013

19 Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 17 Det er teke opp omrørte, men representative prøvar ved navarboring ned til 2-3,4 m under terreng ved tre av totalsonderingane ovanfor riksvegen, og ned til 2,5-5,0 m under terreng ved fem totalsonderingar lengre sør. På grunn av faste og steinrike massar var det ikkje mogeleg å få opp prøvar djupare enn dette. Sett i høve til sonderingsmotstanden i prøvetakingsnivå så er det rimeleg å anta at prøvane er representative for lausmasseavsetningane i området. Korngraderingskurvene ovanfor riksvegen viser at siltinnhaldet i massane aukar med djupna og utgjer ca. 30 % av fraksjonen mindre enn 30 mm i den djupaste prøven. Dette er eit middels telefarleg (T3) morenemateriale. Ned til ca. 2 m inneheld prøvane mindre silt og består sannsynlegvis av ei meir utvaska avsmeltningsmorene som er litt telefarleg (T2). På toppen ligg eit tynnare lag av utvaska strandsediment utan finstoff. Det er sett ned ein poretrykksmålar (Pz) på ca. kote 29. Spissen står 4,8 m under terreng. Den vart grunnvasstanden peila 4,5 m under terreng, på kote 25,4. Dei målte seismiske lausmassehastigheitane i området kan tyde på at lausmassane er drenerte heilt til berg, men det kan likevel stå ein grunnvasstand i lausmassane i den djupna som er registrert utan at ein klarer å avsløre dette med seismikk («skjult lag»). Naturleg vassinnhald (w) i opptekne moreneprøvar ligg stort sett på under 10 %. Ut ifrå grunnvassmålinga må ein rekne med at dette representerer drenerte massar over grunnvasstanden. Med unntak for prøvar frå toppen så er det berre ubetydeleg med humus i dei opptekne prøvane. Dei låge verdiane som er påvist kan vere smitte frå topplaget under prøvetakinga. Prøvane lengre sør langs riksvegen er tekne i nivå med lågast registrert sonderingsmotstand (utan slag og spyling). Denne lågare motstanden skuldast sannsynlegvis mindre steininnhald i massane. Dei undersøkte prøvane består med få unntak av velgradert morene med % siltinnhald av fraksjonen <30 mm. Ned til 2-3 m under terreng førekjem det også lag av siltig sand og sandig silt i to av prøvepunkta langs innsida av riksvegen. Dette materialet er til dels svært telefarleg (T4), medan prøvane elles varierer mellom ikkje telefarleg (T1) og middels telefarleg (T3). På land Påhoggsområde ved Naustgrovi Terrengtilhøve Undersøkt område ligg på begge sider av Naustgrovi der terrenghallinga i grove trekk er som elles nordover mot Kyrelvi. På sørsida av Naustgrovi er det dyrka mark opp til ca. kote 100 i nordaustre hjørne av Vikøyri. Eit alternativt tunnelpåhogg er å gå inn i terrenget i dette området der det ligg eit par våningshus og fleire uthus. Lausmassedekke Det er utført seismikk på begge sidene av Naustgrovi. Oppe i terrenget på nordsida ved kote 35 er det teke ei totalsondering i eit av dei seismiske profila. Resultata av seismikken viser ca. 20 m med lausmassar over berg på begge sider av Naustgrovi, også nede ved foten av lia der det er aktuelt å gå inn i tunnel. Totalsonderinga på kote 35 i nord er avslutta i svært fast grunn 22,7 m under terreng utan å nå berg. Seismikken viser her ca. 18 m til berg. November 2013 Statens vegvesen

20 Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 18 Lausmasse- og grunnvasstilhøve Horisonten til dei svært fast morenemassane med høg sonderingsmotstand i dette området ligg stort sett 3-6 m under terreng. Det er sett ned ein poretrykksmålar (Pz) på ca. kote 35 nord for Naustgrovi. Spissen står 5,4 m under terreng. Ved peiling den vart det ikkje utslag før i botn av målerøret. Dette viser at grunnvasstanden står lågare enn dette, dvs. meir enn 5,4 m under terreng. Dei seimiske målingane viser ei klar grense mellom eit ca. 5 m tjukt topplag med hastigheit m/s over massar med hastigheit m/s. Denne laggrensa kan ein rekne med definerer grunnvasstanden i området. Etter dette så ligg alle opptekne prøvar langs riksvegen over grunnvasstanden, og målt naturleg vassinnhald representerer fylgjeleg ikkje vassmetta prøvar. Statens vegvesen November 2013

Fagrapport geoteknikk for reguleringsplan

Fagrapport geoteknikk for reguleringsplan Fagrapport geoteknikk for reguleringsplan Samandrag/konklusjon Norconsult er engasjert av Kvinnherad kommune for å utarbeide detaljreguleringsplan med konsekvensutgreiing for Fjelbergsambandet. Det må

Detaljer

Tegning Oversiktskart M= 1: dagsett Tegning Alternative trasear M= 1: 2500 dagsett rev

Tegning Oversiktskart M= 1: dagsett Tegning Alternative trasear M= 1: 2500 dagsett rev INNHALD: 1. Innleiing 2. Tidlegare forprosjekt 3. Ny trase med tunnel 4. Alternativ 5. Vegstandard 6. Oppsummering 7. Anbefaling 8. Bilete i alternativ 2 og 3 VEDLEGG: Tegning 1507-06 Oversiktskart M=

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Rv13 Vik-Vangsnes Skredsikring

Rv13 Vik-Vangsnes Skredsikring RAPPORT 614743 Rv13 Vik-Vangsnes Skredsikring OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region vest EMNE Supplerande grunnundersøkingar DATO / REVISJON: 07. november 2014 / XX DOKUMENTKODE: 614743-RIG-RAP-02 Denne

Detaljer

Kartskisser. Figur 1 - Fv. 55, Kvamsviki - Lotesnesbrui

Kartskisser. Figur 1 - Fv. 55, Kvamsviki - Lotesnesbrui Kartskisser Dei strekningane som kan vere aktuelle for bygging av gs-veg er presentert på kart. Dette er berre eit første steg mot ei prioriteringsliste. Det må i tillegg takast omsyn til lokale tilhøve,

Detaljer

Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune

Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune Rapport Mai 2012 Utgitt dato: 26.05. 2012 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind Sønstegaard

Detaljer

Nedrehagen i Sogndal. Reguleringsplan. Geoteknisk vurdering. Nedrehagen AS. 2014-01-27 Oppdrags-rapport nr.: 5140273-RIG1

Nedrehagen i Sogndal. Reguleringsplan. Geoteknisk vurdering. Nedrehagen AS. 2014-01-27 Oppdrags-rapport nr.: 5140273-RIG1 Nedrehagen AS Nedrehagen i Sogndal 2014-01-27 Oppdrags-rapport nr.: 5140273-RIG1 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Rapport tittel: Nedrehagen i Sogndal Rapport nr. : 5140273-RIG1 Revisjon

Detaljer

Standard på fylkesvegane i Sogn og Fjordane

Standard på fylkesvegane i Sogn og Fjordane Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.02.2013 Standard på fylkesvegane i Sogn og Fjordane Omtale av fylkesvegnettet i samband med Regional transportplan 2014-2023 Olav Handeland Forord

Detaljer

Geoteknikk Geoteknisk rapport for reguleringsplan E39 Birkeland - Sande nord. Ressursavdelingen. Nr

Geoteknikk Geoteknisk rapport for reguleringsplan E39 Birkeland - Sande nord. Ressursavdelingen. Nr Geoteknikk 36040-470 Geoteknisk rapport for reguleringsplan E39 Birkeland - Sande nord O p p d r a g R e s s u r s a v d e l i n g e n Nr. 2010104813-18 Region vest Ressursavdelingen Vegteknisk seksjon

Detaljer

Føresegner og retningsliner for kommunedelpian fv. 56, fastsambandet Nord Huglo -Skorpo

Føresegner og retningsliner for kommunedelpian fv. 56, fastsambandet Nord Huglo -Skorpo Huglosambandet. Fv. 56 Nord Huglo - Skorpo Plan ID ###### - Stord kommune Plan ID 2010-06 - Tysnes kommune Dato / revisjon: xx.xx.2012 Føresegner og retningsliner for kommunedelpian fv. 56, fastsambandet

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE. Kortversjon av kommunedelplan med konsekvensutgreiing

E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE. Kortversjon av kommunedelplan med konsekvensutgreiing E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE Kortversjon av kommunedelplan med konsekvensutgreiing Region vest Leikanger Januar 2013 E39 Langeland Moskog Bakgrunn og målsetting E39 frå Kristiansand til Trondheim

Detaljer

Formingsrettleiar. Vegutbetring / gang sykkelveg. Fv. 07 Skipadalen Evighetssvingen med tilhøyrande anlegg

Formingsrettleiar. Vegutbetring / gang sykkelveg. Fv. 07 Skipadalen Evighetssvingen med tilhøyrande anlegg Formingsrettleiar Vegutbetring / gang sykkelveg Fv. 07 Skipadalen Evighetssvingen med tilhøyrande anlegg Føreord: Dette er ein formingsrettleiar som er utarbeida i samband med utbetring av fv. 7, parsell

Detaljer

Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune INNHALD. 1 Samandrag s 1. 2 Innleiing s 2. 3 Regelverk s 23. 4 Vurdert område s 46

Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune INNHALD. 1 Samandrag s 1. 2 Innleiing s 2. 3 Regelverk s 23. 4 Vurdert område s 46 Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune ADRESSE COWI AS Magasinvegen 35 5700 Voss Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHALD 1 Samandrag s 1 2 Innleiing s 2 3 Regelverk s 23 4 Vurdert område

Detaljer

Reguleringsplan FV57 Storehaug- Hjelmeland Input til planprogram geoteknikk

Reguleringsplan FV57 Storehaug- Hjelmeland Input til planprogram geoteknikk Til: Fra: Arne Kringlen Linn Grepstad Nes Dato 2016-06-28 Reguleringsplan FV57 Storehaug- Hjelmeland Input til planprogram geoteknikk Innleiing Gaular kommune har engasjert Norconsult til å utarbeide eit

Detaljer

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Rapport Juni 2015 Utgitt dato: 30.06..2015 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Vurdering av flaumfare langs delar av Hatledalselva i Dale, Fjaler kommune; Oppsummering

Vurdering av flaumfare langs delar av Hatledalselva i Dale, Fjaler kommune; Oppsummering SGC Geofare AS v/ Einar Alsaker Rådgjevar geologi Villabyen 6984 Stongfjorden Tlf.: 982 25 951 E-post: Einar@SGCas.no Organisasjonsnr.: 998 899 834 MVA Landskapsarkitekt Hanne Karin Tollan Postboks 585

Detaljer

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Utarbeida: 07.04.2017 Revidert 28.04.2017 I samband med

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland 1. BAKGRUNN OG SYNFARING... 1 2. TILHØVE OG STABILITET... 2 3. TILTAK... 2

Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland 1. BAKGRUNN OG SYNFARING... 1 2. TILHØVE OG STABILITET... 2 3. TILTAK... 2 NOTAT nr 1 Gjelder: Volda Prosj.nr. : 2011117-1 Revisjon : Dato : 16.11.2011 Utført av: Kontrollert av: Godkjent av: Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland INNHALD Side 1. BAKGRUNN OG SYNFARING...

Detaljer

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Vurdering av merknader motteke ved offentleg ettersyn Innhold 1. Høyringsperiode og offentlig ettersyn...

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

NAUSTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN

NAUSTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT NAUSTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN Dok. ref. Dato: AK/10/483-174/K1-143/ 06.11.2013 Vurdering av problemstillingar drøfta i planutvalet etter synfaring 10 oktober 2013 1. Byggehøgder framfor eksisterande

Detaljer

FRÅSEGN ENDRING AV GRENSE FOR VERMEDALEN NATURRESERVAT I RAUMA KOMMUNE

FRÅSEGN ENDRING AV GRENSE FOR VERMEDALEN NATURRESERVAT I RAUMA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 5. mars 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal FRÅSEGN ENDRING AV GRENSE FOR VERMEDALEN NATURRESERVAT I RAUMA KOMMUNE Viser til dykkar ref. 2008/5281/KJLY/432.4 Naturvernforbundet kjenner

Detaljer

Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø,

Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø, FLORA KOMMUNE Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø, 08.05.17 Alternativ (# i arbeidet med konsekvensvurdering er strekninga delt i to: Del 1 er Fugleskjærskaia-Samfunnshuset

Detaljer

Kvikkleire - kva er det og kvifor er det så farleg?

Kvikkleire - kva er det og kvifor er det så farleg? Kvikkleire - kva er det og kvifor er det så farleg? Fagsamling om skredfare i Buskerud 29.3.2012 Ellen Davis Haugen, NVE, Region sør Innslag i programmet Schrödingers katt på NRK1 16.2.2012: FARLEG KVIKKLEIRE

Detaljer

Statens vegvesen. Ev 134 Stordalsprosjektet - Geologisk og geoteknisk vurdering av alternativer

Statens vegvesen. Ev 134 Stordalsprosjektet - Geologisk og geoteknisk vurdering av alternativer Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Knut Nyland Ragnhild Øvrevik og Øystein Holstad Saksbehandler/innvalgsnr: Ragnhild Øvrevik - 51911527 Vår dato: 06.12.2010 Vår referanse: 2010/083935-022 Ev 134 Stordalsprosjektet

Detaljer

Me som skal flytta fjedl

Me som skal flytta fjedl Me som skal flytta fjedl E134: NTP, status og veien fram til målet Åge Hillestad - prosjektleiar Historie Frå uminnelig tid har det vore ferdsel over Røldalsfjellet Frå 1200-talet har det vore kløvveger

Detaljer

Startar med ein kort orientering om Kommunedelplan forbi Førde (Langeland Moskog) Og kort orientering om parsellane lengre sør i Gaular

Startar med ein kort orientering om Kommunedelplan forbi Førde (Langeland Moskog) Og kort orientering om parsellane lengre sør i Gaular 1 Vi er i Lundegrenda, og hovudsaka i dag er oppstart av reguleringsplanarbeid for strekninga Myrmel Lunde. Vi vil nytte høvet til å seie litt om andre strekningar i Gaular i starten, dei som evt. ikkje

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet 09.06.2015 044/15 Kommunestyret 18.06.2015 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 14/709-14 Reguleringsplan masseuttak Torvmo

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Forprosjekt med siling for E16 og Vossebanen Arna Stanghelle vil på lengre sikt få ei vidareføring mot Dale og Voss.

Forprosjekt med siling for E16 og Vossebanen Arna Stanghelle vil på lengre sikt få ei vidareføring mot Dale og Voss. Stanghelle- Dale Skisserte løysingar for veg og jernbane Bakgrunn Forprosjekt med siling for E16 og Vossebanen Arna Stanghelle vil på lengre sikt få ei vidareføring mot Dale og Voss. KVU og bestillinga

Detaljer

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN REGULERINGSPLAN SOLALI FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN PLANDOKUMENT: - PLANUTGREIING OG REGULERINGSFØRESEGNER - PLANKART. MÅLESTOKK 1:5000. - ILLUSTRASJONSPLAN PLANUTGREIING. s. 1 1.BAKGRUNN

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg. Mastrevik Kilstraumen med friområde på Ulvøy. Folkemøte

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg. Mastrevik Kilstraumen med friområde på Ulvøy. Folkemøte Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Mastrevik Kilstraumen med friområde på Ulvøy Folkemøte 17.11.2015 Bakgrunn Planarbeidet har som føremål å legge til rette for gang- og sykkelveg på strekninga frå

Detaljer

GEOLOGISKE FORHOLD Kystvegen Sogn og Fjordane

GEOLOGISKE FORHOLD Kystvegen Sogn og Fjordane Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 30.01.2017 GEOLOGISKE FORHOLD Kystvegen Sogn og Fjordane Delrapport til regional utgreiing 30063-GEOL-2 INNHALD 1 INNLEIING 3 2 METODE 5 2.1 DEFINISJON

Detaljer

E39 Bogstunnelen Gaular grense

E39 Bogstunnelen Gaular grense E39 Bogstunnelen Gaular grense Ope møte om planprogram 7. mai 2012 http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e39bogstunnelengaular Spørsmål eller innspel til planprogrammet: Høyanger kommune v/rådmannen, postboks

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR VANGEN - HEGGVIKJI

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR VANGEN - HEGGVIKJI RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR VANGEN - HEGGVIKJI HAUSTEN 2011 1 Innhold Innleiing... 3 Analyse... 4 Skred/steinsprang:... 6 Trafikk kommunal veg val av løysing for gang- og sykkelveg...

Detaljer

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 Sogndal kommune Tenesteeining Plan Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 SØKNADAR FOR BRÅTANE BUSTADFELT Bråtane Sogn as er endeleg i full gang

Detaljer

HARDANGERBRUA MED TILFØRSELSVEGAR, RIKSVEG 7 OG 13 REGULERINGSFØRESEGNER FOR ULLENSVANG HERAD

HARDANGERBRUA MED TILFØRSELSVEGAR, RIKSVEG 7 OG 13 REGULERINGSFØRESEGNER FOR ULLENSVANG HERAD HARDANGERBRUA MED TILFØRSELSVEGAR, RIKSVEG 7 OG 13 REGULERINGSFØRESEGNER FOR ULLENSVANG HERAD 1. GENERELT Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense.

Detaljer

E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km

E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km 0-2900 Stjørdal kommune TEKNISKE DATA Fra profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 70 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

Samanstilling og vurdering etter høyring av reguleringsplan. Gang- og sykkelveg inkludert planfri kryssing over Rv13 ved Bjørgum

Samanstilling og vurdering etter høyring av reguleringsplan. Gang- og sykkelveg inkludert planfri kryssing over Rv13 ved Bjørgum Samanstilling og vurdering etter høyring av reguleringsplan Gang- og sykkelveg inkludert planfri kryssing over Rv13 ved Bjørgum Region vest Leikanger, R.vegktr Planseksjonen Dato: april 2012 Føreord Statens

Detaljer

GEOLOGISK VURDERING AV BYGGEFELT PÅ NEDRE GURVIN, SOGNDAL INNHALD. 1 Samandrag. 1 Samandrag 1. 2 Innleiing 2. 3 Utført arbeid 3.

GEOLOGISK VURDERING AV BYGGEFELT PÅ NEDRE GURVIN, SOGNDAL INNHALD. 1 Samandrag. 1 Samandrag 1. 2 Innleiing 2. 3 Utført arbeid 3. INGENIØRKONTORET PER BERTEIG AS GEOLOGISK VURDERING AV BYGGEFELT PÅ NEDRE GURVIN, SOGNDAL ADRESSE COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT INNHALD 1 Samandrag 1 2 Innleiing

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Geoteknikk GEOT-2 E39 Kronborg - Hafstad, geoteknisk vurderingsrapport

Geoteknikk GEOT-2 E39 Kronborg - Hafstad, geoteknisk vurderingsrapport Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 2016-08-26 Geoteknikk 30075-GEOT-2 E39 Kronborg - Hafstad, geoteknisk vurderingsrapport EV 39 hp 10, meter 2840, Førde kommune Ressursavdelinga 30075-GEOT-2

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Kvam Herad INDUSTRIAREAL ÅLVIK. Utgåve: 2 Dato: 2009-03-31

Kvam Herad INDUSTRIAREAL ÅLVIK. Utgåve: 2 Dato: 2009-03-31 INDUSTRIAREAL ÅLVIK Utgåve: 2 Dato: 2009-03-31 INDUSTRIAREAL ÅLVIK 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgjevar: Rapportnamn: INDUSTRIAREAL ÅLVIK Utgåve/dato: 2 / 2009-03-31 Arkivreferanse: - Oppdrag: 520480 Oppdragsskildring:

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Utval for drift og utvikling 16.06.2009 SVT 071/09 Avgjerd av: Utval for drift og utvikling Saksbeh.: Sveinung Toft Ansv. ANB Arkiv: N-504

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

Frå kommuneplan til reguleringsplan for ny veg frå Breivika til Lerstad.

Frå kommuneplan til reguleringsplan for ny veg frå Breivika til Lerstad. Frå kommuneplan til reguleringsplan for ny veg frå Breivika til Lerstad. Mål for prosjektet Redusere reisetid Betre framkomst. Redusere talet på ulykker og alvorligheitsgrad. Redusere miljøulemper. Legge

Detaljer

Statens vegvesen. Sogn og Fjordane fylkeskommune Statens vegvesen vegavdeling Sogn og Fjordane

Statens vegvesen. Sogn og Fjordane fylkeskommune Statens vegvesen vegavdeling Sogn og Fjordane Statens vegvesen Til: Frå: Kopi: Sogn og Fjordane fylkeskommune Statens vegvesen vegavdeling Sogn og Fjordane Saksbehandlar/innvalsnr: Ole Martin Lilleby - 57724056 Vår dato 06.02.2012 Vår referanse: 2010/008304-086

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

Kartlegging av skredfare

Kartlegging av skredfare Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Kartlegging av skredfare Aktsemdkart Kommunal- og regionaldepartementet Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

Rasområdet

Rasområdet Ras i Suldalslågen 17. oktober 2014 gikk det eit ras i ein elveskråning i Suldalslågen ved Sand i Suldal kommune. Kva gjorde kommunen i ein slik situasjon? Rasområdet 17.10.2014 Rasområdet 24.10.2014 Oversiktsbilete

Detaljer

Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Kva kan kommunane spare? fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund

Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Kva kan kommunane spare? fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Kva kan kommunane spare? Infomøte fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund http://www.kvam.no/kommunegeolog Websak 12/50 Lovpålagte oppgåve Naturskadelova

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK Vedteken i kommunestyret 25.10.11, sak K 87/11. FØRESEGNER 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensa på plankartet. Utbygging av området

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune Statens vegvesen Reguleringsplan for Fossatromma Vøringsfossen Fossli i Eidfjord kommune AKTUELLE TILTAK INNAN PLANOMRÅDET I eit forprosjekt som er utarbeidd av arkitekt CarlViggo Hølmebakk AS, er det

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland 28.11.2011 - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...- 4 - UPlanstatus og rammebetingelsaru...-

Detaljer

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/297-2 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014 Bømlopakken - Gang- og sykkelveg

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Fv. 7 Lussandberget aust Planprogram FORSLAG TIL PLANPROGRAM Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Dato: 2011-03-19 INNHALD 1 BAKGRUNN... 4 2 FØREMÅL MED PLANEN... 4 3 PLANOMRÅDE...

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Førde, 24.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsvurderingar

Risiko- og sårbarheitsvurderingar Risiko- og sårbarheitsvurderingar Hensikta med risiko- og sårbarheitsanalysar er å utarbeide eit grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige omsyn kan integrerast i den ordinære planlegginga,

Detaljer

Ts-vurdering av veg til hyttefelt Storøynå i Vindafjord kommune

Ts-vurdering av veg til hyttefelt Storøynå i Vindafjord kommune Ts-vurdering av veg til hyttefelt Storøynå i Vindafjord kommune Utført av TS Tenester Godkjent Ts-revisor av Vegdirektoratet Stord 15.05.2012 Innleiing TS Tenester er beden om å vurdera vegen frå kommunalveg

Detaljer

Skredsikringsbehov for riks- og fylkesvegar i Region vest

Skredsikringsbehov for riks- og fylkesvegar i Region vest Skredsikringsbehov for riks- og fylkesvegar i Region vest Region vest Dato: 18.04.2012 Forord Oppdraget med oppdatering av skredsikringsbehovet i regionen er gitt frå Vegdirektoratet til Regionene i mars

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet 22.06.2017 047/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 12/702-31 Reguleringsendring Ofta Aust -

Detaljer

3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ

3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ 15 3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ Alternativ 0 (Bømlopakken) Ekornsæter Vegutbetringar spesifisert i Bømlopakken: Utbetring av dagens vegar på strekningar med dårleg standard på : - 3,0 km - Ekornsæter

Detaljer

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå.

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå. 13. POLYGONDRAG Nemninga polygondrag kjem frå ein tidlegare nytta metode der ein laga ein lukka polygon ved å måle sidene og vinklane i polygonen. I dag er denne typen lukka polygon lite, om i det heile

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Førde, 23.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane

Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane gjennom Sogn og Fjordane Kombinasjonsalternativ for heile strekninga Førebelse resultat Kystvegen Oversiktskart gjennom Sogn og Fjordane Kombinasjonsalternativ - føresetnadar Moglege kombinasjonar Delstrekning

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 021/16 Hovudutval teknisk/næring PS PRINSIPPVURDERING - TRASEVAL FOR FV 6 GRIMSTVEIT - SVEIO SENTRUM

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 021/16 Hovudutval teknisk/næring PS PRINSIPPVURDERING - TRASEVAL FOR FV 6 GRIMSTVEIT - SVEIO SENTRUM Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim GBR - 41/55 16/135 Saksnr Utval Type Dato 021/16 Hovudutval teknisk/næring PS 25.04.2016 PRINSIPPVURDERING - TRASEVAL FOR FV 6 GRIMSTVEIT - SVEIO SENTRUM

Detaljer

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag Vegsamband over Ytre Steinsund Oppgradert kostnadsoverslag Region vest Leikanger, R.vegktr Utgreiingsseksjonen Dato: 22.02.2012 Innhald 1. Innleiing 2 2. Tidlegare utgreiingar 3 3. Endring i føresetnader

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

DRIFTSPLAN Masseuttak Torvmo

DRIFTSPLAN Masseuttak Torvmo DRIFTSPLAN Masseuttak Torvmo Prosjekt E16, Varpe bru - Smedalsosen Lærdal kommune Region vest Leikanger, R.vegktr Dato: Juni 2015 0. Innleiing Denne driftsplanen for masseuttak ved Torvmo er utarbeidd

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging og skredfare Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging det viktigste virkemidlet for å begrense skader fra flom og skred Flom, erosjon og skred er

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

Deponering av tunnelmasse i sjøen

Deponering av tunnelmasse i sjøen Deponering av tunnelmasse i sjøen RAPPORTR A P P O R T Teknologiavdelingen k n o l o g i a v d e l i n g e n Nr. 2417 Region vest Dato: 2005-11-07 TEKNOLOGIRAPPORT nr. 2417 Tittel Vegdirektoratet Teknologiavdelingen

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer