Årsberetning for Norges Farmaceutiske Forening, Pensjonistenes krets

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for 2014. Norges Farmaceutiske Forening, Pensjonistenes krets"

Transkript

1 Sak 1/ 2015 Årsberetning for 2014 Norges Farmaceutiske Forening, Pensjonistenes krets Kretsens årsmøte ble satt til 28.mars 2014 og gjennomført som uravstemning uten fremmøte. Fristen for stemmegivning var tirsdag 1.april Avstemmingen ble gjennomført elektronisk og skriftlig pr. post for dem som ikke har adresse. Årsmøtepapirene, bestående av årsberetning, forslag om endring i kretsens retningslinjer, regnskap 2013, budsjett for 2014 og valgkomiteens innstilling og handlingsplan 2014, ble sendt elektronisk til alle som har e-post og med vanlig brev til de øvrige medlemmene Saksliste for årsmøtet i 2014: Sak.1: Årsberetning 2013 Sak 2: Forslag til endringer av retningslinjer for Pensjonistkretsen-Revisor Sak 3: Valg av ett styremedlem og to varamedlemmer Sak 4: Regnskap 2013 og Budsjett 2014 Sak 5: Handlingsplan 2014 Det ble sendt ut papirer til 265 medlemmer, 113 medlemmer avga stemme, dette ga en valgdeltakelse på 42,6 %. Ved valget i 2013 var deltakelsen til sammenligning 41,8 %. Årsberetning 2013 og budsjett 2014 ble godkjent. Pensjonistkretsens styre består etter valget 2014 av følgende: Leder: Angelika Kruse-Jensen (2013 og 2014) Sekretær: Helene Birkeland (2013 og 2014) Styremedlem: Mette Kolle (2014 og 2015, gjenvalg) Varamedlemmer: Einar Talberg (2014, gjenvalg) Sylvia Tendal (2014, gjenvalg) Andre tillitsverv: Valgkomite: Elisabeth Gløersen (2013 og 2014) Sissel Hertzenberg (2013 og 2014) Britt Nagelgaard (2013 og 2014) 1

2 Styret har hatt 7 møter i 2014 ( 29.januar, 28.februar, 10.april, 16.juni, 8.september, 15.oktober og 4.desember). Alle møtene har vært holdt i Oslo, de fleste i NFFs lokaler i Tollbugt., ett møte i kafeen på Ullevål sykehus og ett i Bibliotekbaren på hotel Bristol. På disse møtene har styret og varamedlemmene deltatt, ved behov for ytterligere informasjon har også NFFs generalsekretær og leder deltatt under behandling av enkeltsaker. Styret har behandlet 42 saker i løpet av Protokollene fra styremøtene er sendt til NFF og lagt ut på Farmaceutisk Forenings hjemmeside. De viktigste sakene som er blitt behandlet er farmasøytenes pensjonsordning, resultater av medlemsundersøkelsen, metoder for informasjon til medlemmene, medlemsmøter for pensjonistkretsen i juni og i forbindelse med Farmasidagene, handlingsplan for styrets arbeid i Pensjonsordningen På styremøtet 29.januar orienterte Tove Ytterbø om behandlingen av pensjonsspørsmål på Representantskapsmøtet i november Her ble det vedtatt nytt Handlingsprogram Et av punktene på dette programmet er: «Følge utviklingen av pensjonsordninger generelt og POA spesielt «På RS ble POA behandlet som orienteringssak. Det kongelige arbeids-og sosialdepartementet sendte den ut et høringsnotat med forslag til «Forskrift om utmelding fra pensjonsordning for apotekvirksomhet m.v.». Mottakere var Farmasiforbundet, Finansdepartementet, Finanstilsynet, Norges Farmaceutiske Forening, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Statens pensjonskasse og Hovedorganisasjonen Virke. Høringsfrist var 5.mai Denne forskriften klargjør hvordan en eventuell utmelding fra POA skal gjennomføres. NFF sendte sitt høringssvar og uttalte at de slutter seg til forslaget til Forskrift om utmelding. NFF ville i likhet med styret i POA spesielt fremheve viktigheten av å få presisert at pensjonsutgiftene, inkludert fremtidig regulering, skal belastes virksomheter som går ut av pensjonsordningen. NFF kommer til å følge nøye med hva som skjer på pensjonsområdet i andre virksomheter. I vårens lønnsforhandlinger har Frontfagene godtatt innskuddsbasert pensjon. 1.mai 2014 ble det vedtatt at den samlede pensjonen fra Pensjonsordning for apotekvirksomhet (Apotekordningen) og folketrygden skulle øke med minimum 2,72 % fra 2

3 1. mai Den nye økte pensjonen ble utbetalt i juli sammen med etterbetaling for 2 måneder. Vedtaket fra gikk ut på at pensjonene skulle reguleres med en lønnsvekst på 3,50 % som var lik forventet lønnsvekst i apoteksektoren i Deretter ble det fratrukket 0,75 % på samme måte som i folketrygden. Dette ga en minimum økning i samlet pensjon på 2,72 % Fradraget på 0,75 % i pensjonstillegget i forhold til de yrkesaktive skyldes regler fastsatt av Regjeringen i forbindelse med pensjonsreformen og gjelder alle alderspensjonister. Resultater av medlemsundersøkelsen På styremøtet , ble det foreslått at vi skulle sende ut en spørreundersøkelse til alle medlemmene i Pensjonistkretsen. Hensikten med undersøkelsen var å finne ut om styrets virksomhet tilfredsstiller medlemmenes ønsker. Angelika påtok seg å formulere spørsmålene og spørreskjemaet ble sendt ut til medlemmene fra NFFs sekretariat med svarfrist Brev og spørreskjema er vedlagt. Det var til sammen 25 medlemmer som hadde svart (ca.10 % av medlemsmassen). Alle var positive til styrets arbeid, 19 hadde ingen kommentarer, de resterende 6 hadde forskjellige bemerkninger som ble diskutert i styret. Informasjon til kretsmedlemmene Kretsstyret har diskutert forskjellige måter å formidle informasjon til enkeltmedlemmene på, og er kommet frem til at et årlig informasjonsbrev er mest realistisk. I tillegg vil det bli sendt korte meldinger om det skjer noe spesielt. Angelika laget et informasjonsbrev som ble sendt ut til alle medlemmene i oktober sammen med invitasjon til medlemsmøtet i etterkant av Farmasidagene. Brevet ble sendt med mail og vanlig brevpost til dem som ikke har e-post. I brevet ble det informert om vårens pensjonsoppgjør og om eventuelle endringer i POA i fremtiden. Det ble også informert om Høringen om utkast til «Forskrift-pensjonsordningen for apotekvirksomhet» med forslag til «Forskrift om utmelding fra pensjonsordningen for apotekvirksomhet.» I brevet ble det også påpekt viktigheten av at alle medlemmer som har e-post holder NFFs sekretariat oppdatert om sine e-postadresser. Alle som ønsker å få informasjon med vanlig post må varsle sekretariatet om dette. 3

4 Medlemsmøter Kretsstyret arrangerte sommermøte på Ullevål sykehusmuseum mandag 16. juni kl av kretsens medlemmer var møtt frem Programmet var omvisning på Sykehusmuseet og kort foredrag av prof. emerit. Rolf Kåresen. Kåresen ga oss en levende innføring i Ullevål sykehus historie som strekker seg tilbake til Museet driftes av noen ildsjeler, pensjonerte ansatte fra sykehuset, i alt 13 personer. Her var det samlet en rekke gjenstander, alt fra kirurgiske instrumenter, sykesenger, Kiil nyren, røntgenutstyr, jernlunge og til en gammel hesteambulanse. Det ble brukt en hest nede på flaten, men skulle de opp i høyden måtte de spenne for to hester. Sykehuset hadde egen stall, 3 hester i 1887 og rundt 2.verdenskrig 10 hester. Hesteholdet tok slutt i 1961, men lenge før den tid, i 1916, ble det opprettet kommunal ambulansetjeneste med bil. Utstillingen viser hvilken rivende utvikling det har vært innen medisinen siden 1887, det er nesten utrolig at pasientene overlevde operasjoner og andre inngrep når en ser hvilke hjelpemidler legene hadde til rådighet den gangen. Det er også ønskelig å kunne stille ut utstyr fra de siste 50 årene, men mye av dette er svært plasskrevende og krever en utvidelse av museet. Etter avsluttet omvisning ble dr. Kåresen hjertelig takket av Pensjonistkretsens leder Angelika Kruse-Jensen. Vi gikk deretter i samlet flokk til lunsj på Sagene Lunsjbar. 7.november 2014 var det tid for nytt medlemsmøte, dette ble holdt i møterom ODIN i Folkets hus kl.16.05, umiddelbart etter avslutningen av årets Farmasidager Programmet for møtet var «Oppdatering om pensjonsspørsmål» Innledning ved NFFs leder Tove Ytterbø Henninge Arstal fra POA orienterer om utviklingen i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet Spørsmål fra tilhørerne På denne delen av møtet var det 30 fremmøtte. Angelika Kruse-Jensen ledet møtet og ønsket velkommen før Tove Ytterbø holdt en kort innledning der hun orienterte om NFFs arbeid med pensjonsspørsmål. 4

5 Essensen av hennes innlegg var at det for tiden foregår mye på pensjonsfronten, men ingenting er ennå avklart. Hun beroliget oss imidlertid med at vi som allerede er pensjonister ikke har noe å frykte, vi fortsetter med den nåværende ordning. Da er det langt større usikkerhet for dem som fortsatt er i arbeid. Deretter overtok seniorrådgiver Henninge Arstal fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA). Temaet for hennes foredrag var utviklingen i POA, hovedpunktene var: 1. Det norske pensjonssystemet 2. Pensjonsordningen for apotekvirksomhet 3. Økonomien i ordningen 4. Hva skjer ved lukking Det norske pensjonssystemet: Dette systemet er sammensatt av utbetalinger fra Folketrygden, tjenestepensjon og egen sparing. Folketrygden er en obligatorisk trygdeordning for alle som er bosatt i Norge og administreres av NAV (Arbeids og velferdsetaten). Den finansieres løpende gjennom tilskudd fra statskassen. Tjenestepensjoner kan være offentlige eller private, de finansieres av arbeidsgiver og arbeidstaker. På toppen av pyramiden har vi egen sparing. Dagens tjenestepensjonsordninger kan være innskuddsbaserte eller ytelsesbaserte. Hun forklarte hvordan disse variantene er oppbygd og hvilke rettigheter pensjonistene har. Pensjonsordningen for apotekvirksomhet: Denne ordningen hadde pr medlemmer, herav pensjonister, og en forvaltningskapital på omtrent 6,5 milliarder. I Norge var det på samme tidspunkt 768 apotek. I POA har vi en ytelsesbasert tjenestepensjon, det vil si at vi er garantert en pensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget (før levealderjustering) livet ut. Kravet er at en har full opptjening, det betyr 30 år i full stilling. Hun orienterte videre om vilkårene for medlemskap, alle apotekere og fast ansatte har rett og plikt til medlemskap i pensjonsordningen forutsatt at man arbeider 15 timer pr.uke (13,5 timer for apotekteknikere). Arbeidsforholdet må vare minst 1 måned, man må være medlem 5

6 av Folketrygden og det må være minst 5 år igjen til aldersgrensen ved førstegangsinnmelding. Hun viste en rekke lysbilder om oppsatte rettigheter, medlemsfordeler, en del statistikker og regnskapstall. Medlemmene kunne stille spørsmål underveis og Henninge Arstal ga gode og oppklarende svar. Økonomien i ordningen For tiden har POA en sunn økonomi, dette skyldes bl.a. at premiene ble øket både for arbeidsgiver og arbeidstaker Premiesatsen i 2014 er 18,1 % av premiegrunnlaget + AFP, medlemsandelen av dette er 3,4 % av premiegrunnlaget + 0,5 % AFP. Lukking av ordningen. POA er regulert i en egen lov og det er hittil ingen apotek som har meldt seg ut av ordningen. Dersom det skal skje en endring, må loven først endres og partene må møtes ved forhandlingsbordet. Dersom partene da blir enige øker sannsynligheten for opphør av loven. Til sist er det imidlertid Stortinget som beslutter om loven skal endres. Hva skjer med pensjonistene hvis pensjonsordningen lukkes? 1. Dersom pensjonsordningen lukkes, kan det ha gjøres på flere måter På dato; alle i dagens ordning fortsetter sin opptjening men ingen nyansatte kommer inn. På alder; arbeidstakere med f.eks. minst 15 år igjen blir stående i ordningen, mens resten meldes ut og får en oppsatt rett. 2. Pensjonsrettighetene til pensjonistene er sikret fordi arbeidsgiver har ett reguleringsansvar 3. Pensjonistene får pensjon fastsatt av bestemmelser vedtatt av styret i POA 4. Midlene som finansierer pensjonene vil bli forvaltet videre av SPK, hvis ikke styret bestemmer noe annet. Hva skjer med pensjonistene hvis pensjonsordningen opphører? 1. Alle blir meldt ut og får en oppsatt rett 2. Pensjonen løper som i dag (er fullfinansiert) 3. Fremtidig pensjon vil bli regulert etter bestemmelser vedtatt av styret i POA i ett oppgjør 4. Midlene som finansierer pensjonene vil bli forvaltet videre av SPK, hvis ikke styret bestemmer noe annet. 6

7 Dette må avtales med alle parter, avhengig av betingelser om kostnader mm når det gjelder forvaltning mm. 5. Alle pensjonskasser/-ordninger har ett kreditorvern. Hvis apotekene går konkurs kan ikke midlene i pensjonsordningen røres Videre orienterte hun om de nye reglene for uførepensjon som skal gjelde fra Til slutt informerte hun om SPKs hjemmeside, der POA ligger som en underavdeling. Her kan man finne svar på mange spørsmål angående pensjon, dersom man ikke finner svar kan man ringe kundesenteret (02775) eller eventuelt sende en mail til Angelika takket Henninge Arstal for et svært informativt foredrag og åpnet for flere spørsmål fra tilhørerne. Etter informasjonsmøtet var de fleste av deltagerne samlet til bespisning og hyggelig samvær på restaurant Grilleriet i Operapassasjen. Handlingsplan for 2014 Kontinuerlig innhenting av informasjon om utviklingen i Pensjonsordningen for apoteketaten(poa) og eventuelle andre pensjonsordninger Delta på NFFs stand på Farmasidagene Arrangere medlemsmøte i forbindelse med Farmasidagene, faglig møte med etterfølgende sosialt samvær Eventuelt arrangere medlemsmøte (sommermøte) Verve nye medlemmer ved å oppfordre kommende og nåværende pensjonister til å fortsette sitt medlemskap i NFF etter avsluttet arbeidsliv Utsending av informasjonsbrev til medlemmene minst en gang årlig, oftere ved spesielle behov Deltagelse på møter 7

8 Sak 1/ 2015 vedlegg Kjære medlemmer, Det er nå gått ca. fire år siden NFF`s-PK ble opprettet. PK skulle arbeide for å ivareta pensjonerte farmasøyters interesser gjennom NFF, og informere medlemmene sine i denne forbindelse. I de årene som er gått har vi arbeidet etter dette mandatet. Vi har blant annet sendt en høringsuttalelses dokument som er sendt til NFF for å stanse endring av Lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet. Hvert år har vi sendt ut årsmelding og informasjonsbrev til medlemmene om virksomheten vår. Vi har arrangert medlemsmøte i etterkant av de årlige farmasidagene. I tillegg har vi arrangert en sammenkomst for medlemmene i juni For å være sikre på at vi ivaretar medlemmenes interesser best mulig, ønsker vi å undersøke om virksomheten vår fortsatt er i tråd med medlemmenes ønsker. På denne bakgrunn inviterer vi med dette brevet medlemmene til å vurdere PKs arbeid så langt, samt fremme forslag om eventuelle ønsker om endring i virksomheten. Dersom vi får innspill som tyder på ønsker om utvidelse eller endringer av PKs formål, vil vi sette emnet på dagsordenen ved generalforsamlingen i 2014, for eventuelt å beslutte endringer i formålsparagrafen vår i forståelse med NFF. Det vil være til stor hjelp for oss i denne sammenhengen om medlemmene besvarer den lille medlemsundersøkelsen som er vedlagt dette brevet, og returnerer den til styret innen 10. januar Vi i styret håper at flest mulig av dere tar seg tid til å besvare spørsmålene og kommer med kommentarer og ønsker. Vi synes at det er veldig viktig med en tilbakemelding fra medlemmene. Svarene sendes til styrets leder e mail adresse : De som ikke har e mail og får denne informasjonen per brev kan sende besvarelsene til følgende adresse: Angelika Kruse-Jensen Gråkamveien 8 A Oslo For styret i NFF`s-PK Angelika Kruse-Jensen leder

9 NFF S PENSJONISTKRETSENS MEDLEMSUNDERSØKELSE DESEMBER 2013 ER DU FORNØYD MED DISSE TJENESTENE FRA NFF-PENSJONISTENES KRETS? - Årlig informasjonsbrev JA NEI Kommentarer: - Årsmelding om styrets virksomhet JA NEI Kommentarer: - Medlemsmøte i forbindelse med Farmasidagene JA NEI Kommentarer: - Sosialt sammenkomst i juni måned. JA NEI Kommentarer: ER det andre ting du ønsker at PK skal drive med? Vær snill spesifiser:

10 Valgkomiteen, Sak 2/2015 Pensjonistenes krets Norges Farmaceutiske Forening VALG AV STYRE I PENSJONISTENES KRETS AV NFF Årsmøtet 2015 Leder: Britt Palmar Nagelgaard ( velges for 1 år ) Styremedlemmer: Mette Kolle ( ikke på valg ) Britt Sørensen ( velges for 2 år ) Varamedlemmer: Nina Viste ( velges for 1 år ) Tone Mørk Magnem ( velges for 1 år ) Oslo, Elisabeth Gløersen Sissel W. Hertzenberg ( sign ) ( sign )

11 Angelika Kruse Jensen deltok på kretsledertreff på Quality Airport Hotel Gardermoen september Angelika Kruse-Jensen og Mette Kolle representerte Pensjonistkretsen på NFFs representantskapsmøte på Vettre hotel i Asker 14. og 15. november Angelika Kruse-Jensen, Helene Birkeland, Mette Kolle, Sylvia Tendal og Einar Talberg representerte Pensjonistkretsen på NFFs stand på Farmasidagene Medlemstall: 285 medlemmer pr Ålesund Helene Birkeland (sekretær) Vedlegg: Brev og spørreskjema for medlemsundersøkelsen 8

12 Sak 2/ 2015 CV Britt Palnir Nagelgaard, f Adr. Maaseskjæret Bergen Reseptareksamen 1965 Yrkeserfaring: 1965/66: Landås Apotek, Bergen 1967 : Apoteket Kronan, Gøteborg, distriktslab. Avd. for kvalitativ analyse : Landås Apotek : Vaktapoteket i Bergen,( Svaneapoteket til 1988, deretter Apoteket Nordstjernen ) : Landås Apotek : Apoteket Hygiea, Bergen 1984/85 Fortsatte studier ved UiB og NHH 1986/87 Farmasøytisk konsulent ved Bergen Røde Kors Sykehjem, samt vikariater ved Sandviken Sykehus (psykiatri). Åsane Yrkesskole, Apotekteknikerlinjen undervisning : Dagtjeneste ved Apoteket Nordstjernen, + vaktlederstilling fra : Løveapoteket, Bergen. Bestyrer fra Tillitsverv: TR for farm. personale ved Bergens faste vaktapotek NFFs arbeidstakerrepresentant (i tillegg til NFFs gen.sekr.) i etatens fellesutvalg (repr. fra NAF, NFF og NATF) for Sikring av Vaktapotek styremedlem i Hordaland og Sogn&Fjordane Krets av NFF styremedlem i Apotekansatte Farmasøyters Yrkesgruppe (AFY) senere NFF-A leder av samme 1994 styremedlem til Sentralstyret nestleder i Sentralstyret 2000/2001 leder av NFFs Utdanningsutvalg 2013: etablert Farmasihistorisk Gruppe, Bergen (sammen med Bjarne Thune, styremedlem i Farmasihistorisk Selskap)

13 Sak 2/ 2015 CV Nina Viste, f Adresse: Dalheimveien 1, 0198 OSLO Cand. Pharm. UiO våren 1968 Yrkeserfaring: Provisor på Sinsen apotek fra 1974 til 1983 Provisor på Holmlia apotek fra 1983 til 2003, deretter fra 2008 til 2011 Driftskonsesjonær Holmlia apotek fra høsten 2003 til våren Tillitsverv: Var i noen år medlem i KFFE s komité kurs i nyere legemidler. Jeg synes det er svært viktig at farmasøytene holder seg oppdatert i faget sitt. Interesser: Studerer spansk og fransk ved UiO, med sikte på bachelor grad våren 2016.

14 Sak 2/ 2015 CV Tone Mørk Magnem, f Hausmannsvei Moss Cand. Pharm. UIO 1975 Yrkeserfaring: Løveapoteket, Fredrikstad Svaneapoteket, Moss Farm.avd., Horten sykehus Jernbanetorvets apotek Ås videregående skole, apotekteknikerlinjen (undervisning ) Farm. Avd. Sykehuset Østfold Moss Sykehusapoteket Moss Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet

15 Norges Farmacuetiske Forening Pensjonistkretsen Sak 4/2015 INNTEKTER Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Kretsbidrag Kr ,00 * kr ,00 kr ,00 SUM INNTEKTER Kr ,00 * kr ,00 kr ,00 UTGIFTER Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Reiseutgifter Kr ,00 * Kr Kr Møtekostnader Kr 545,00 * kr 4 173,00 kr 2 825,00 SUM UTGIFTER Kr ,00 * kr ,00 kr ,00 Overskudd/underskudd -kr 2 157,00 kr 0,00 Merknad: * Sekretariatet utbetalte løpende utgifter til Pensjonistkretsen inntil kretsbidraget for året bestemt på Represententskapet. Beløpet for 2013 var kr Mette Kolle kasserer

16 Sak 5/ 2015 Handlingsplan for 2015 Norges Farmaceutiske Forening, Pensjonistenes krets Kontinuerlig innhenting av informasjon om utviklingen i Pensjonsordningen for apoteketaten(poa) og eventuelle andre pensjonsordninger Delta på NFFs stand på Farmasidagene Arrangere medlemsmøte i forbindelse med Farmasidagene, faglig møte med etterfølgende sosialt samvær Eventuelt arrangere medlemsmøte (sommermøte) Verve nye medlemmer ved å oppfordre kommende og nåværende pensjonister til å fortsette sitt medlemskap i NFF etter avsluttet arbeidsliv Utsending av informasjonsbrev til medlemmene minst en gang årlig, oftere ved spesielle behov Gjennomføre medlemsundersøkelse i løpet av 2015

Årsberetning 2015 med Årsmøte 2016

Årsberetning 2015 med Årsmøte 2016 Sak 1/2016 Årsberetning 2015 med Årsmøte 2016 Kretsens årsmøte ble satt til 18.03.2015 og gjennomført som uravstemning uten fremmøte. Fristen for stemmegivning var tirsdag 7.april 2015. Avstemmingen ble

Detaljer

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE NFF-A 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2014 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning

Detaljer

NFF-D forum for apotekere

NFF-D forum for apotekere NFF-D årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap 2014 Sak 5 Godkjenning

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Utkast til forskrift om opptjening av pensjonsrettigheter i lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning for personer som har midlertidig uførepensjon og uførepensjon

Detaljer

Vår ref.: Jnr 181/14 TY/iga RS nr. 02/14

Vår ref.: Jnr 181/14 TY/iga RS nr. 02/14 Representantskapet Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr 181/14 TY/iga RS nr. 02/14 26. mars 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/02 Dag: Torsdag 6. mars 2014 Tid: kl.

Detaljer

Aktuarielle problemstillinger i SPK

Aktuarielle problemstillinger i SPK Aktuarielle problemstillinger i SPK Sjefsaktuar Siri Slotterøy Johnsen Statens pensjonskasse For aktuarforeningen 28.11.2013 BARN ALDER BOLIG AFP EKTEFELLE UFØR FLEKSIBILITET FORSIKRING PERMISJON TRYGGHET

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Vår ref.: Jnr 680/14 IWG/iga RS nr. 08/14

Vår ref.: Jnr 680/14 IWG/iga RS nr. 08/14 Representantskapet Stedfortreder for Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr 680/14 IWG/iga RS nr. 08/14 12. desember 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/06 Dag: Fredag

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

Vår ref.: Jnr 134/14 TY RS nr. 01/14

Vår ref.: Jnr 134/14 TY RS nr. 01/14 Representantskapet Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr 134/14 TY RS nr. 01/14 25. februar 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/01 Dag: Mandag 27. januar og tirsdag 28.

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene Sauda kommune Antall årsverk Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene 250 200 150 Alderssammensetning pr. tjenesteområde

Detaljer

Pensjonsseminar for tillitsvalgte

Pensjonsseminar for tillitsvalgte Pensjonsseminar for tillitsvalgte Litteraturhuset 10.12.2015 Ingunn.Meringdal@pkh.no Geir.Ystgaard.Larsen@pkh.no Dag.Falkenberg@pkh.no Agenda Kl 9 Offentlig tjenestepensjon dagens regelverk, rettigheter

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger.

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. 100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. I 2013 økte selvbetjeningsgraden til 85 %. På spk.no ligger det informasjon og kalkulatorer som gjør det enklere

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke Utdanningsforbundet Oktober 2011 Martin Bakke Agenda 1. Folketrygden Alderspensjon 2. Statens pensjonskasse Alderspensjon AFP 3. Ulike valgmuligheter for den enkelte Pensjon består av tre deler pensjon

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

NFF-P årsmøte 2014. Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013. Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013. Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015

NFF-P årsmøte 2014. Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013. Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013. Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 NFF-P årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap 2014 Sak 5 Godkjenning

Detaljer

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor 1 Innledning Forsvarets pensjonistforbund (FPF) viser til høringsnotat av 20. november 2009. Med bakgrunn i Stortingets pensjonsforlik

Detaljer

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/395-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtatt på konstituerende styremøte 06.05.08. Sist endret på styremøte 12.03.2014 og godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet 24.03.2014. Kapittel I.

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Pensjon Tariffkonferansen i Sør- Trøndelag

Pensjon Tariffkonferansen i Sør- Trøndelag Pensjon Tariffkonferansen i Sør- Trøndelag Aktuelle pensjonspolitiske tema for Fagforbundet Pensjonsreformen så langt Ny uføretrygd Pensjon i privat sektor Spesialrådgiver Steinar Fuglevaag Pensjonspolitisk

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m Kristin Diserud Mildal, NHOs forsikringskonferanse N H O s S T Å S T E D Nye tjenestepensjoner må bygge

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010.

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. 1. Dagsorden: 2. Åpning/velkommen kl. 19.23 v/leif Tore 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to møtedeltakere som skal undertegne

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Utkast til endring i lov om Statens pensjonskasse 28 andre ledd, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv 11 andre ledd og lov om pensjonsordning for

Detaljer

Pensjon for dummies og smarties

Pensjon for dummies og smarties Pensjon for dummies og smarties John Torsvik, leder Utdanningsforbundet Hordaland 1S Pensjonsvilkårene er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. De viktigste elementene er: ( Folketrygdens

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen Pensjon Medlemsmøte 04.oktober 2016 Christian Bethuelsen Agenda Pensjonskassen og sparing Medlemskap Ytelser SKP hvem er vi? Pensjonspyramide Egen sparing Tjenestepensjon, offentlig eller privat Folketrygd

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014 Verran Kommune 7790 MALM Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap Org. nr: 938 708 606 Foretaksregisteret Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo E-post: klp@klp.no www.klp.no Oslo, 31. oktober 2013

Detaljer

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Foreningen for tekniske systemintegratorer Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Gjeldene fra 1. januar iverksettes fra 1. juli 2006 1. Hva er en tjenestepensjon? En ordning med tjenestepensjon

Detaljer

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs INNLEDNING Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig og pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon til medlemmer mellom 60 og 67 år. 2 3 2014

Detaljer

Overgang til ny uførepensjon tolkning og behov for avklaring

Overgang til ny uførepensjon tolkning og behov for avklaring Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0107 OSLO Dato: 19.10.2016 Deres ref: Overgang til ny uførepensjon tolkning og behov for avklaring Aktuarkonsulenters forum (AKF) har ved flere anledninger drøftet

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Foto: Jo Michael Fremtidens tjenestepensjoner Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Abelia Instituttsektoren 23. april 2014 Ved utgang 2012 var det Antall ordninger Antall medlemmer 9% Innskudds

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 21. april 2007, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem

Detaljer

Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden,

Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden, Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden, Vennlig hilsen Per Sørensen Leder Arendal Høyre Tel: 37033808 Mob: 92032760 Mail: pso@flosta.com

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

PROTOKOLL. FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014 NORSK IRSKSETTERKLUBB Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 11. mai 2014

PROTOKOLL. FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014 NORSK IRSKSETTERKLUBB Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 11. mai 2014 PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014 NORSK IRSKSETTERKLUBB Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 11. mai 2014 Formann i Norsk Irsksetterklubb, Tore Salvesen, ønsket velkommen. I tillegg til delegatene

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 Foreslåtte endringer markert med gult i forslaget til nye lover. Se nedenfor. Generelt Språklig oppdatering og konsekvent bruk av forkortelser 1 Formål Utvidelse

Detaljer

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres?

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Noen av mine erfaringer i møtet med den enkelte og bedrift hva

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Blindern 07. mai 2014 Pensjon og valgmuligheter Fredrik Wold 1 Kursets innhold Forberedelse til pensjonsalder Hva lønner seg for meg? Du får tallene, men det er bare halve jobben. Samlet økonomi, familie,

Detaljer

Velforening for dummies

Velforening for dummies Velforening for dummies 1 Slik går man fram (Etter forslag fra Norges velforbund) Orienteringsskriv i alle postkasser. Samtidig kan dere be beboerne sette opp forslag til tiltak og arrangementer som de

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Pensjonsreformen, hva og hvorfor

Pensjonsreformen, hva og hvorfor YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen, hva og hvorfor ØRNULF KASTET YS Hva inneholder pensjonsreformen Ny alderspensjon Ny uførestønad Obligatorisk tjenestepensjon Ny AFP Supplerende pensjoner

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Foto: Kai Hovden Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi uten

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Folketrygden i støpeskjeen hva skjer? Seniorrådgiver Fredrik Haugen Forsikringsforeningen 26. mars 2008

Folketrygden i støpeskjeen hva skjer? Seniorrådgiver Fredrik Haugen Forsikringsforeningen 26. mars 2008 Folketrygden i støpeskjeen hva skjer? Seniorrådgiver Fredrik Haugen Forsikringsforeningen 26. mars 2008 Hvorfor pensjonsreform? Behov for arbeidskraft kort og lang sikt Rette opp urettferdigheter Enkle

Detaljer

Tjenestepensjonsloven

Tjenestepensjonsloven Tjenestepensjonsloven NHOs pensjons- og forsikringskonferanse Sundvolden, 11. november 2014 Disposisjon Bakgrunn Nytt tjenestepensjonsprodukt Ny uføretrygd ny uførepensjon i privat sektor Videre prosesser

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor

Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor Revisjon: Revisjonsdato: 9. Mar 212 Side: 1 av 8 Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor Pensjonsreformen har medført ekstra fleksibilitet både i forhold til opptjening og uttak av pensjon. I privat

Detaljer

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune)

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Årsberetning 2012 SAK 1/2013 NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Styret i NFF-O 2012 Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Jorunn Austad Helsedirektoratet Anne Marthe Ringerud

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

Vår ref.: Jnr 679/14 RS nr. 07/14. Markering av Edvins 25 år som generalsekretær Grand Hotell kl. 17-19.

Vår ref.: Jnr 679/14 RS nr. 07/14. Markering av Edvins 25 år som generalsekretær Grand Hotell kl. 17-19. Representantskapet Stedfortreder for Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr 679/14 RS nr. 07/14 12. desember 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/05 Dag: Mandag 25. august

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Ny pensjonsordning for folkevalgte. Regnskapsseminar 27. november 2013

Ny pensjonsordning for folkevalgte. Regnskapsseminar 27. november 2013 Ny pensjonsordning for folkevalgte Regnskapsseminar 27. november 2013 Dagens tema Ny pensjonsordning for folkevalgte De ulike ordningene Regnskapsføring Økonomiske betraktninger 2 Kommuneloven 43 Kommunestyret

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Forsvar offentlig pensjon konferanse 8. september 2014 Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTL Pensjon Den nye regjeringens

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Status for pensjonsreformen

Status for pensjonsreformen Status for pensjonsreformen Jacob Hanssen 15. April 2015 Agenda Status Hva er gjennomført? Hva gjenstår? Tilpasninger til nye valgmuligheter Individer Bedrifter Hva blir pensjonen med ulike tilpasninger?

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014 Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 16:00 16:55 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr SS 1/14 Registrering

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/12 USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER 1. Pensjonssystemet for ansatte i privat sektor 2. Mer om fripoliser 3. Vanskelig framtid for

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Veileder for. sekretær

Veileder for. sekretær Veileder for sekretær CP-skolen 2016 Innhold Valg av sekretær... 2 Sekretærens oppgaver... 2 Møteinnkalling... 2 Innkalling til styremøte... 2 Innkalling til årsmøte... 2 Protokollskriving... 3 Regler

Detaljer