Årsberetning for Norges Farmaceutiske Forening, Pensjonistenes krets

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for 2014. Norges Farmaceutiske Forening, Pensjonistenes krets"

Transkript

1 Sak 1/ 2015 Årsberetning for 2014 Norges Farmaceutiske Forening, Pensjonistenes krets Kretsens årsmøte ble satt til 28.mars 2014 og gjennomført som uravstemning uten fremmøte. Fristen for stemmegivning var tirsdag 1.april Avstemmingen ble gjennomført elektronisk og skriftlig pr. post for dem som ikke har adresse. Årsmøtepapirene, bestående av årsberetning, forslag om endring i kretsens retningslinjer, regnskap 2013, budsjett for 2014 og valgkomiteens innstilling og handlingsplan 2014, ble sendt elektronisk til alle som har e-post og med vanlig brev til de øvrige medlemmene Saksliste for årsmøtet i 2014: Sak.1: Årsberetning 2013 Sak 2: Forslag til endringer av retningslinjer for Pensjonistkretsen-Revisor Sak 3: Valg av ett styremedlem og to varamedlemmer Sak 4: Regnskap 2013 og Budsjett 2014 Sak 5: Handlingsplan 2014 Det ble sendt ut papirer til 265 medlemmer, 113 medlemmer avga stemme, dette ga en valgdeltakelse på 42,6 %. Ved valget i 2013 var deltakelsen til sammenligning 41,8 %. Årsberetning 2013 og budsjett 2014 ble godkjent. Pensjonistkretsens styre består etter valget 2014 av følgende: Leder: Angelika Kruse-Jensen (2013 og 2014) Sekretær: Helene Birkeland (2013 og 2014) Styremedlem: Mette Kolle (2014 og 2015, gjenvalg) Varamedlemmer: Einar Talberg (2014, gjenvalg) Sylvia Tendal (2014, gjenvalg) Andre tillitsverv: Valgkomite: Elisabeth Gløersen (2013 og 2014) Sissel Hertzenberg (2013 og 2014) Britt Nagelgaard (2013 og 2014) 1

2 Styret har hatt 7 møter i 2014 ( 29.januar, 28.februar, 10.april, 16.juni, 8.september, 15.oktober og 4.desember). Alle møtene har vært holdt i Oslo, de fleste i NFFs lokaler i Tollbugt., ett møte i kafeen på Ullevål sykehus og ett i Bibliotekbaren på hotel Bristol. På disse møtene har styret og varamedlemmene deltatt, ved behov for ytterligere informasjon har også NFFs generalsekretær og leder deltatt under behandling av enkeltsaker. Styret har behandlet 42 saker i løpet av Protokollene fra styremøtene er sendt til NFF og lagt ut på Farmaceutisk Forenings hjemmeside. De viktigste sakene som er blitt behandlet er farmasøytenes pensjonsordning, resultater av medlemsundersøkelsen, metoder for informasjon til medlemmene, medlemsmøter for pensjonistkretsen i juni og i forbindelse med Farmasidagene, handlingsplan for styrets arbeid i Pensjonsordningen På styremøtet 29.januar orienterte Tove Ytterbø om behandlingen av pensjonsspørsmål på Representantskapsmøtet i november Her ble det vedtatt nytt Handlingsprogram Et av punktene på dette programmet er: «Følge utviklingen av pensjonsordninger generelt og POA spesielt «På RS ble POA behandlet som orienteringssak. Det kongelige arbeids-og sosialdepartementet sendte den ut et høringsnotat med forslag til «Forskrift om utmelding fra pensjonsordning for apotekvirksomhet m.v.». Mottakere var Farmasiforbundet, Finansdepartementet, Finanstilsynet, Norges Farmaceutiske Forening, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Statens pensjonskasse og Hovedorganisasjonen Virke. Høringsfrist var 5.mai Denne forskriften klargjør hvordan en eventuell utmelding fra POA skal gjennomføres. NFF sendte sitt høringssvar og uttalte at de slutter seg til forslaget til Forskrift om utmelding. NFF ville i likhet med styret i POA spesielt fremheve viktigheten av å få presisert at pensjonsutgiftene, inkludert fremtidig regulering, skal belastes virksomheter som går ut av pensjonsordningen. NFF kommer til å følge nøye med hva som skjer på pensjonsområdet i andre virksomheter. I vårens lønnsforhandlinger har Frontfagene godtatt innskuddsbasert pensjon. 1.mai 2014 ble det vedtatt at den samlede pensjonen fra Pensjonsordning for apotekvirksomhet (Apotekordningen) og folketrygden skulle øke med minimum 2,72 % fra 2

3 1. mai Den nye økte pensjonen ble utbetalt i juli sammen med etterbetaling for 2 måneder. Vedtaket fra gikk ut på at pensjonene skulle reguleres med en lønnsvekst på 3,50 % som var lik forventet lønnsvekst i apoteksektoren i Deretter ble det fratrukket 0,75 % på samme måte som i folketrygden. Dette ga en minimum økning i samlet pensjon på 2,72 % Fradraget på 0,75 % i pensjonstillegget i forhold til de yrkesaktive skyldes regler fastsatt av Regjeringen i forbindelse med pensjonsreformen og gjelder alle alderspensjonister. Resultater av medlemsundersøkelsen På styremøtet , ble det foreslått at vi skulle sende ut en spørreundersøkelse til alle medlemmene i Pensjonistkretsen. Hensikten med undersøkelsen var å finne ut om styrets virksomhet tilfredsstiller medlemmenes ønsker. Angelika påtok seg å formulere spørsmålene og spørreskjemaet ble sendt ut til medlemmene fra NFFs sekretariat med svarfrist Brev og spørreskjema er vedlagt. Det var til sammen 25 medlemmer som hadde svart (ca.10 % av medlemsmassen). Alle var positive til styrets arbeid, 19 hadde ingen kommentarer, de resterende 6 hadde forskjellige bemerkninger som ble diskutert i styret. Informasjon til kretsmedlemmene Kretsstyret har diskutert forskjellige måter å formidle informasjon til enkeltmedlemmene på, og er kommet frem til at et årlig informasjonsbrev er mest realistisk. I tillegg vil det bli sendt korte meldinger om det skjer noe spesielt. Angelika laget et informasjonsbrev som ble sendt ut til alle medlemmene i oktober sammen med invitasjon til medlemsmøtet i etterkant av Farmasidagene. Brevet ble sendt med mail og vanlig brevpost til dem som ikke har e-post. I brevet ble det informert om vårens pensjonsoppgjør og om eventuelle endringer i POA i fremtiden. Det ble også informert om Høringen om utkast til «Forskrift-pensjonsordningen for apotekvirksomhet» med forslag til «Forskrift om utmelding fra pensjonsordningen for apotekvirksomhet.» I brevet ble det også påpekt viktigheten av at alle medlemmer som har e-post holder NFFs sekretariat oppdatert om sine e-postadresser. Alle som ønsker å få informasjon med vanlig post må varsle sekretariatet om dette. 3

4 Medlemsmøter Kretsstyret arrangerte sommermøte på Ullevål sykehusmuseum mandag 16. juni kl av kretsens medlemmer var møtt frem Programmet var omvisning på Sykehusmuseet og kort foredrag av prof. emerit. Rolf Kåresen. Kåresen ga oss en levende innføring i Ullevål sykehus historie som strekker seg tilbake til Museet driftes av noen ildsjeler, pensjonerte ansatte fra sykehuset, i alt 13 personer. Her var det samlet en rekke gjenstander, alt fra kirurgiske instrumenter, sykesenger, Kiil nyren, røntgenutstyr, jernlunge og til en gammel hesteambulanse. Det ble brukt en hest nede på flaten, men skulle de opp i høyden måtte de spenne for to hester. Sykehuset hadde egen stall, 3 hester i 1887 og rundt 2.verdenskrig 10 hester. Hesteholdet tok slutt i 1961, men lenge før den tid, i 1916, ble det opprettet kommunal ambulansetjeneste med bil. Utstillingen viser hvilken rivende utvikling det har vært innen medisinen siden 1887, det er nesten utrolig at pasientene overlevde operasjoner og andre inngrep når en ser hvilke hjelpemidler legene hadde til rådighet den gangen. Det er også ønskelig å kunne stille ut utstyr fra de siste 50 årene, men mye av dette er svært plasskrevende og krever en utvidelse av museet. Etter avsluttet omvisning ble dr. Kåresen hjertelig takket av Pensjonistkretsens leder Angelika Kruse-Jensen. Vi gikk deretter i samlet flokk til lunsj på Sagene Lunsjbar. 7.november 2014 var det tid for nytt medlemsmøte, dette ble holdt i møterom ODIN i Folkets hus kl.16.05, umiddelbart etter avslutningen av årets Farmasidager Programmet for møtet var «Oppdatering om pensjonsspørsmål» Innledning ved NFFs leder Tove Ytterbø Henninge Arstal fra POA orienterer om utviklingen i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet Spørsmål fra tilhørerne På denne delen av møtet var det 30 fremmøtte. Angelika Kruse-Jensen ledet møtet og ønsket velkommen før Tove Ytterbø holdt en kort innledning der hun orienterte om NFFs arbeid med pensjonsspørsmål. 4

5 Essensen av hennes innlegg var at det for tiden foregår mye på pensjonsfronten, men ingenting er ennå avklart. Hun beroliget oss imidlertid med at vi som allerede er pensjonister ikke har noe å frykte, vi fortsetter med den nåværende ordning. Da er det langt større usikkerhet for dem som fortsatt er i arbeid. Deretter overtok seniorrådgiver Henninge Arstal fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA). Temaet for hennes foredrag var utviklingen i POA, hovedpunktene var: 1. Det norske pensjonssystemet 2. Pensjonsordningen for apotekvirksomhet 3. Økonomien i ordningen 4. Hva skjer ved lukking Det norske pensjonssystemet: Dette systemet er sammensatt av utbetalinger fra Folketrygden, tjenestepensjon og egen sparing. Folketrygden er en obligatorisk trygdeordning for alle som er bosatt i Norge og administreres av NAV (Arbeids og velferdsetaten). Den finansieres løpende gjennom tilskudd fra statskassen. Tjenestepensjoner kan være offentlige eller private, de finansieres av arbeidsgiver og arbeidstaker. På toppen av pyramiden har vi egen sparing. Dagens tjenestepensjonsordninger kan være innskuddsbaserte eller ytelsesbaserte. Hun forklarte hvordan disse variantene er oppbygd og hvilke rettigheter pensjonistene har. Pensjonsordningen for apotekvirksomhet: Denne ordningen hadde pr medlemmer, herav pensjonister, og en forvaltningskapital på omtrent 6,5 milliarder. I Norge var det på samme tidspunkt 768 apotek. I POA har vi en ytelsesbasert tjenestepensjon, det vil si at vi er garantert en pensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget (før levealderjustering) livet ut. Kravet er at en har full opptjening, det betyr 30 år i full stilling. Hun orienterte videre om vilkårene for medlemskap, alle apotekere og fast ansatte har rett og plikt til medlemskap i pensjonsordningen forutsatt at man arbeider 15 timer pr.uke (13,5 timer for apotekteknikere). Arbeidsforholdet må vare minst 1 måned, man må være medlem 5

6 av Folketrygden og det må være minst 5 år igjen til aldersgrensen ved førstegangsinnmelding. Hun viste en rekke lysbilder om oppsatte rettigheter, medlemsfordeler, en del statistikker og regnskapstall. Medlemmene kunne stille spørsmål underveis og Henninge Arstal ga gode og oppklarende svar. Økonomien i ordningen For tiden har POA en sunn økonomi, dette skyldes bl.a. at premiene ble øket både for arbeidsgiver og arbeidstaker Premiesatsen i 2014 er 18,1 % av premiegrunnlaget + AFP, medlemsandelen av dette er 3,4 % av premiegrunnlaget + 0,5 % AFP. Lukking av ordningen. POA er regulert i en egen lov og det er hittil ingen apotek som har meldt seg ut av ordningen. Dersom det skal skje en endring, må loven først endres og partene må møtes ved forhandlingsbordet. Dersom partene da blir enige øker sannsynligheten for opphør av loven. Til sist er det imidlertid Stortinget som beslutter om loven skal endres. Hva skjer med pensjonistene hvis pensjonsordningen lukkes? 1. Dersom pensjonsordningen lukkes, kan det ha gjøres på flere måter På dato; alle i dagens ordning fortsetter sin opptjening men ingen nyansatte kommer inn. På alder; arbeidstakere med f.eks. minst 15 år igjen blir stående i ordningen, mens resten meldes ut og får en oppsatt rett. 2. Pensjonsrettighetene til pensjonistene er sikret fordi arbeidsgiver har ett reguleringsansvar 3. Pensjonistene får pensjon fastsatt av bestemmelser vedtatt av styret i POA 4. Midlene som finansierer pensjonene vil bli forvaltet videre av SPK, hvis ikke styret bestemmer noe annet. Hva skjer med pensjonistene hvis pensjonsordningen opphører? 1. Alle blir meldt ut og får en oppsatt rett 2. Pensjonen løper som i dag (er fullfinansiert) 3. Fremtidig pensjon vil bli regulert etter bestemmelser vedtatt av styret i POA i ett oppgjør 4. Midlene som finansierer pensjonene vil bli forvaltet videre av SPK, hvis ikke styret bestemmer noe annet. 6

7 Dette må avtales med alle parter, avhengig av betingelser om kostnader mm når det gjelder forvaltning mm. 5. Alle pensjonskasser/-ordninger har ett kreditorvern. Hvis apotekene går konkurs kan ikke midlene i pensjonsordningen røres Videre orienterte hun om de nye reglene for uførepensjon som skal gjelde fra Til slutt informerte hun om SPKs hjemmeside, der POA ligger som en underavdeling. Her kan man finne svar på mange spørsmål angående pensjon, dersom man ikke finner svar kan man ringe kundesenteret (02775) eller eventuelt sende en mail til Angelika takket Henninge Arstal for et svært informativt foredrag og åpnet for flere spørsmål fra tilhørerne. Etter informasjonsmøtet var de fleste av deltagerne samlet til bespisning og hyggelig samvær på restaurant Grilleriet i Operapassasjen. Handlingsplan for 2014 Kontinuerlig innhenting av informasjon om utviklingen i Pensjonsordningen for apoteketaten(poa) og eventuelle andre pensjonsordninger Delta på NFFs stand på Farmasidagene Arrangere medlemsmøte i forbindelse med Farmasidagene, faglig møte med etterfølgende sosialt samvær Eventuelt arrangere medlemsmøte (sommermøte) Verve nye medlemmer ved å oppfordre kommende og nåværende pensjonister til å fortsette sitt medlemskap i NFF etter avsluttet arbeidsliv Utsending av informasjonsbrev til medlemmene minst en gang årlig, oftere ved spesielle behov Deltagelse på møter 7

8 Sak 1/ 2015 vedlegg Kjære medlemmer, Det er nå gått ca. fire år siden NFF`s-PK ble opprettet. PK skulle arbeide for å ivareta pensjonerte farmasøyters interesser gjennom NFF, og informere medlemmene sine i denne forbindelse. I de årene som er gått har vi arbeidet etter dette mandatet. Vi har blant annet sendt en høringsuttalelses dokument som er sendt til NFF for å stanse endring av Lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet. Hvert år har vi sendt ut årsmelding og informasjonsbrev til medlemmene om virksomheten vår. Vi har arrangert medlemsmøte i etterkant av de årlige farmasidagene. I tillegg har vi arrangert en sammenkomst for medlemmene i juni For å være sikre på at vi ivaretar medlemmenes interesser best mulig, ønsker vi å undersøke om virksomheten vår fortsatt er i tråd med medlemmenes ønsker. På denne bakgrunn inviterer vi med dette brevet medlemmene til å vurdere PKs arbeid så langt, samt fremme forslag om eventuelle ønsker om endring i virksomheten. Dersom vi får innspill som tyder på ønsker om utvidelse eller endringer av PKs formål, vil vi sette emnet på dagsordenen ved generalforsamlingen i 2014, for eventuelt å beslutte endringer i formålsparagrafen vår i forståelse med NFF. Det vil være til stor hjelp for oss i denne sammenhengen om medlemmene besvarer den lille medlemsundersøkelsen som er vedlagt dette brevet, og returnerer den til styret innen 10. januar Vi i styret håper at flest mulig av dere tar seg tid til å besvare spørsmålene og kommer med kommentarer og ønsker. Vi synes at det er veldig viktig med en tilbakemelding fra medlemmene. Svarene sendes til styrets leder e mail adresse : De som ikke har e mail og får denne informasjonen per brev kan sende besvarelsene til følgende adresse: Angelika Kruse-Jensen Gråkamveien 8 A Oslo For styret i NFF`s-PK Angelika Kruse-Jensen leder

9 NFF S PENSJONISTKRETSENS MEDLEMSUNDERSØKELSE DESEMBER 2013 ER DU FORNØYD MED DISSE TJENESTENE FRA NFF-PENSJONISTENES KRETS? - Årlig informasjonsbrev JA NEI Kommentarer: - Årsmelding om styrets virksomhet JA NEI Kommentarer: - Medlemsmøte i forbindelse med Farmasidagene JA NEI Kommentarer: - Sosialt sammenkomst i juni måned. JA NEI Kommentarer: ER det andre ting du ønsker at PK skal drive med? Vær snill spesifiser:

10 Valgkomiteen, Sak 2/2015 Pensjonistenes krets Norges Farmaceutiske Forening VALG AV STYRE I PENSJONISTENES KRETS AV NFF Årsmøtet 2015 Leder: Britt Palmar Nagelgaard ( velges for 1 år ) Styremedlemmer: Mette Kolle ( ikke på valg ) Britt Sørensen ( velges for 2 år ) Varamedlemmer: Nina Viste ( velges for 1 år ) Tone Mørk Magnem ( velges for 1 år ) Oslo, Elisabeth Gløersen Sissel W. Hertzenberg ( sign ) ( sign )

11 Angelika Kruse Jensen deltok på kretsledertreff på Quality Airport Hotel Gardermoen september Angelika Kruse-Jensen og Mette Kolle representerte Pensjonistkretsen på NFFs representantskapsmøte på Vettre hotel i Asker 14. og 15. november Angelika Kruse-Jensen, Helene Birkeland, Mette Kolle, Sylvia Tendal og Einar Talberg representerte Pensjonistkretsen på NFFs stand på Farmasidagene Medlemstall: 285 medlemmer pr Ålesund Helene Birkeland (sekretær) Vedlegg: Brev og spørreskjema for medlemsundersøkelsen 8

12 Sak 2/ 2015 CV Britt Palnir Nagelgaard, f Adr. Maaseskjæret Bergen Reseptareksamen 1965 Yrkeserfaring: 1965/66: Landås Apotek, Bergen 1967 : Apoteket Kronan, Gøteborg, distriktslab. Avd. for kvalitativ analyse : Landås Apotek : Vaktapoteket i Bergen,( Svaneapoteket til 1988, deretter Apoteket Nordstjernen ) : Landås Apotek : Apoteket Hygiea, Bergen 1984/85 Fortsatte studier ved UiB og NHH 1986/87 Farmasøytisk konsulent ved Bergen Røde Kors Sykehjem, samt vikariater ved Sandviken Sykehus (psykiatri). Åsane Yrkesskole, Apotekteknikerlinjen undervisning : Dagtjeneste ved Apoteket Nordstjernen, + vaktlederstilling fra : Løveapoteket, Bergen. Bestyrer fra Tillitsverv: TR for farm. personale ved Bergens faste vaktapotek NFFs arbeidstakerrepresentant (i tillegg til NFFs gen.sekr.) i etatens fellesutvalg (repr. fra NAF, NFF og NATF) for Sikring av Vaktapotek styremedlem i Hordaland og Sogn&Fjordane Krets av NFF styremedlem i Apotekansatte Farmasøyters Yrkesgruppe (AFY) senere NFF-A leder av samme 1994 styremedlem til Sentralstyret nestleder i Sentralstyret 2000/2001 leder av NFFs Utdanningsutvalg 2013: etablert Farmasihistorisk Gruppe, Bergen (sammen med Bjarne Thune, styremedlem i Farmasihistorisk Selskap)

13 Sak 2/ 2015 CV Nina Viste, f Adresse: Dalheimveien 1, 0198 OSLO Cand. Pharm. UiO våren 1968 Yrkeserfaring: Provisor på Sinsen apotek fra 1974 til 1983 Provisor på Holmlia apotek fra 1983 til 2003, deretter fra 2008 til 2011 Driftskonsesjonær Holmlia apotek fra høsten 2003 til våren Tillitsverv: Var i noen år medlem i KFFE s komité kurs i nyere legemidler. Jeg synes det er svært viktig at farmasøytene holder seg oppdatert i faget sitt. Interesser: Studerer spansk og fransk ved UiO, med sikte på bachelor grad våren 2016.

14 Sak 2/ 2015 CV Tone Mørk Magnem, f Hausmannsvei Moss Cand. Pharm. UIO 1975 Yrkeserfaring: Løveapoteket, Fredrikstad Svaneapoteket, Moss Farm.avd., Horten sykehus Jernbanetorvets apotek Ås videregående skole, apotekteknikerlinjen (undervisning ) Farm. Avd. Sykehuset Østfold Moss Sykehusapoteket Moss Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet

15 Norges Farmacuetiske Forening Pensjonistkretsen Sak 4/2015 INNTEKTER Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Kretsbidrag Kr ,00 * kr ,00 kr ,00 SUM INNTEKTER Kr ,00 * kr ,00 kr ,00 UTGIFTER Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Reiseutgifter Kr ,00 * Kr Kr Møtekostnader Kr 545,00 * kr 4 173,00 kr 2 825,00 SUM UTGIFTER Kr ,00 * kr ,00 kr ,00 Overskudd/underskudd -kr 2 157,00 kr 0,00 Merknad: * Sekretariatet utbetalte løpende utgifter til Pensjonistkretsen inntil kretsbidraget for året bestemt på Represententskapet. Beløpet for 2013 var kr Mette Kolle kasserer

16 Sak 5/ 2015 Handlingsplan for 2015 Norges Farmaceutiske Forening, Pensjonistenes krets Kontinuerlig innhenting av informasjon om utviklingen i Pensjonsordningen for apoteketaten(poa) og eventuelle andre pensjonsordninger Delta på NFFs stand på Farmasidagene Arrangere medlemsmøte i forbindelse med Farmasidagene, faglig møte med etterfølgende sosialt samvær Eventuelt arrangere medlemsmøte (sommermøte) Verve nye medlemmer ved å oppfordre kommende og nåværende pensjonister til å fortsette sitt medlemskap i NFF etter avsluttet arbeidsliv Utsending av informasjonsbrev til medlemmene minst en gang årlig, oftere ved spesielle behov Gjennomføre medlemsundersøkelse i løpet av 2015

PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET

PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET ÅRSRAPPORT 2014 KAPITTEL 1 Innhold Leder 3 Om pensjonsordningen 4 Pensjonssystemet i Norge 6 Dette tilbyr pensjonsordningen 9 Pensjonsforpliktelser 11 Kapitalforvaltning

Detaljer

Årsberetning 1999. og litt til...

Årsberetning 1999. og litt til... Årsberetning 1999 og litt til... Innhold Dette er Statens Pensjonskasse Side 2 4 7 9 9 11 11 14 14 15 16 17 24 26 30 Dette er Statens Pensjonskasse LAND I SIKTE BLANKE ARK OG FARGESTIFTER? ORGANISASJON.

Detaljer

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt FAGFORBUNDET BÆRUM fagnytt Juni/2015 Informasjon Styret: fra Fagforbundet Hovedtillitsvalgt: Baerum Leder: Bjørn M Johnsen 100% frikjøp bmj@baerum.kommune.no Tlf: 67 50 31 21 Mobil: 916 84 913 Nestleder/Hovedtillitsvalgt:

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Årsberetning 2004 for Pensjonsordningen for apoteketaten

Årsberetning 2004 for Pensjonsordningen for apoteketaten Årsberetning 2004 for Pensjonsordningen for apoteketaten 1. Styrets beretning Generelt Pensjonsordningen for apoteketaten er en lovfestet tjenestepensjonsordning for apotekere og ansatte i apotekene. Ordningen

Detaljer

Årsberetning 2007. Styrets beretning

Årsberetning 2007. Styrets beretning Årsberetning 2007 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) er en lovfestet tjenestepensjonsordning for apotekere og ansatte i apotekene i Norge. Ved utgangen av 2007 var ansatte ved 613 apotek medlemmer

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding 2008... 5 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008... 8 Nøkkeltall 2008... 9 Aktiviteter...

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2006... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2006 22.04.2006... 6 Nøkkeltall i 2006... 7 Diverse aktiviteter... 7 Sak

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

Årsberetning. kunder. medlemmer. Vi forvalter. 339milliarder. i pensjonsrettigheter. Vi sikrer pensjon for fremtiden

Årsberetning. kunder. medlemmer. Vi forvalter. 339milliarder. i pensjonsrettigheter. Vi sikrer pensjon for fremtiden Årsberetning 1600 kunder 950 000 medlemmer Vi forvalter 339milliarder i pensjonsrettigheter Vi sikrer pensjon for fremtiden 09 STATENS PENSJONSKASSE MÅLOPPNÅELSE 2009 Vår måloppnåelse i året som gikk Vi

Detaljer

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE NFF-A 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2014 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMELDING & REGNSKAP

ÅRSMELDING & REGNSKAP ÅRSMELDING & REGNSKAP 2005 Pensjonstrygden for sjømenn Denne årsmeldingen med regnskap er godkjent av styret i Pensjonstrygden for sjømenn 16. mars 2006. Målgruppen for årsmeldingen er først og fremst

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

Offentlig AFP. En regelverksskisse. Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Advokat Sven Iver Steen (H)

Offentlig AFP. En regelverksskisse. Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Advokat Sven Iver Steen (H) Arntzen de Besche Advokatfirma AS Advokat Sven Iver Steen (H) 21. mai 2013 INNHOLD REGELVERKSSKISSE OFFENTLIG AFP Side Utkast til regler om offentlig AFP 2 Kommentarer til utkast til regler om offentlig

Detaljer

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger.

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. 100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. I 2013 økte selvbetjeningsgraden til 85 %. På spk.no ligger det informasjon og kalkulatorer som gjør det enklere

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Pensjon Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Den

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2007 Utredning i fordypnings-/spesialområdene: Finansiell økonomi (FIE) og Økonomisk styring (BUS) Veileder: Professor Agnar Sandmo Obligatorisk tjenestepensjon og

Detaljer