Velferdsstatens tidslinje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velferdsstatens tidslinje"

Transkript

1 Frihet, likhet og solidaritet i det 21. århundre Pamflett # 01 August 2011 Arbeiderbevegelsen og velferdsstaten Stoltenberg, Wig, Bratberg og Thorsen Velferdsstatens tidslinje Trond Gram Diskusjonen om hvem som har æren for velferdsstaten trenger mest av alt en klargjøring av hvilke politiske strømninger som har stått på riktig side og hva som har vært deres bærende verdier.

2 Frihet, likhet og solidaritet i det 21. århundre Ansvarlig redaktør: Lars Martin Mediaas mail: mobil: Faglig redaktør: Dag Einar Thorsen mail: mobil: Kontakt Progressiv Ullevålsvn Oslo Progressiv er den ledende tenketanken på sentrum/venstresiden i norsk politikk. Innholdet i denne pamfletten representerer forfatternes synspunkter. Ansvaret til redaksjonen i Progressiv er begrenset til å godkjenne teksten som politisk og faglig interessant for offentligheten med særlig vekt på nytenkning og idébrytning i sentrum og på venstresiden. Layout: Tine Svae Pamfletten er trykket ved Reprosentralen, Blindern Copyright Progressiv 2011

3 Sammendrag Det har de siste årene vært en jevn og intens diskusjon omkring velferdsstatens utvikling, hvor Høyre har kledd seg i arbeiderbevegelsens klær. Progressiv gir med denne pamfletten en enkel tidslinje og forklaring på velferdsstatens utvikling. Trond Gram er tilknyttet Progressiv og rådgiver i næringspolitisk avdeling i LO. Velferdsstaten er ingen norsk oppfinnelse, men derimot en idé med utspring i Europa i siste halvdel av 1800-tallet, da nasjonale sosialforsikringsordninger ble etablert. Denne utviklingen spredde seg til Norge, i en tid da arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiet var i sin spede begynnelse. Senere skulle velferdsstaten få et helt annet omfang, gjennom en gradvis utvikling mot bredere fellesskap med helt bestemte politiske strømninger i ryggen. Historien om velferdsstaten beskriver en utvikling som er grunnleggende progressiv. I internasjonal sammenheng anses de skandinaviske velferdsstatene ofte som den sosialdemokratiske veien til det gode samfunn. Fellesskapet har vært ledetråden i denne velferdsstatsutviklingen. Likevel fellesskapet i norsk sammenheng er ikke forbeholdt ett bestemt parti. En lærdom av det drøye århundret med velferdsreformer er at ingen enkeltpartier kan ta på seg hele æren for alle sosial- og velferdsreformene gjennom norsk historie. Likevel kom mange av initiativene fra arbeiderbevegelsens organisasjoner, mens det ble de sittende partiene på Stortinget som motstrebende vedtok reformene. Velferd er et mangfoldig og bredt begrep, og den norske velferdsstaten er preget av gradvis utbygde ordninger over en hundreårsperiode. Fremfor å kjempe om æren for initiativet til alle disse ordningene vil diskusjonen om æren for velferdsstaten være tjent med en klargjøring av hvilke politiske strømninger som har stått på riktig side og hva som har vært deres bærende verdier. En fagbevegelse som gradvis har kjempet fram rettigheter med stadig mer universell karakter er en del av denne historien. Et sosialdemokratisk parti som bygget de sentrale velferdsinstitusjonene i etterkrigstiden er en annen vesentlig del. 3

4 Velferdsstatens tidslinje Det har de siste årene vært en jevn og intens diskusjon omkring velferdsstatens utvikling, hvor Høyre har kledd seg i arbeiderbevegelsens klær. Den norske velferdsstaten er visst en konstruksjon fra høyresiden, om man skal tro Kristin Clemet og Civita, som står bak boken Den norske velferden. 1 Den fokuserer på de borgerlige partienes betydning for velferdsstatens utvikling. Men hvordan har utviklingen vært? Når startet den? Velferdsstaten er ingen norsk oppfinnelse, men derimot en idé med utspring i Europa i siste halvdel av 1800-tallet, da nasjonale sosialforsikringsordninger ble etablert. Denne utviklingen spredde seg til Norge, i en tid da arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiet var i sin spede begynnelse. De første velferdsreformene kan nok heller ikke Høyre ta æren for. Til det kom de for tidlig, men de kom ofte som et forsøk på å demme opp for arbeiderbevegelsens klassekamp. Velferdsstaten er ingen norsk oppfinnelse, men derimot en idé med utspring i Europa i siste havldel av 1800-tallet, da nasjonale sosialforsikringsordnigner ble etablert.. Drivkraften i den norske velferdsstatsutviklingen er kampen for universalisme og felles ansvar for et bedre samfunn for alle. Denne kampen har vært ført av helt bestemte politiske strømninger som man ikke får tak på ved kun å studere voteringer i Stortinget. Progressiv gir deg jukselappen til enhver diskusjon om velferdsstatens utvikling. Under følger en kapittelvis oversikt - en velferdsstatens huskelapp - som viser hvor reformene kom fra og hvordan. Til slutt i denne pamfletten følger en oppsummering av hvordan disse reformene kan forstås som en gradvis utvikling mot bredere fellesskap med et bestemt verdisett i ryggen. Første kapittel: Borgerlig oppdemming 1845: To fattiglover vedtatt - en for byene og en for distriktene. Delte fattige inn i klasser: (1) Gamle, syke og andre som ikke kunne tjene til eget opphold, (2) foreldreløse barn eller ban med foreldre som ikke kunne ta hånd om dem, og (3) personer som ikke tjente nok til å ta hånd om seg selv eller familien. tillegg til disse gruppene, omfattet lovene også personer som ere hengivne til Ørkesløshet eller Drukkenskab og ikke kunne lovlig ernære sig. 1863: Nytt fattiglovverk. Ansvaret for de fattige ble plassert lokalt og kommunene fikk frihet til å tilpasse fattigstellet til lokale 4

5 forhold. Fattige ble fortsatt delt inn i klasser, men arbeidsføre og friske folk i tredje klasse skulle til forskjell fra tidligere normalt ikke få støtte. Fattiglovene, som sjelden var til særlig hjelp for de trengende, var de første norske lovene som samordnet organiseringen av landets offentlige fattigvesen. Disse ble også revidert i : Arbeiderkommisjonen, nedsatt av Johan Sverdrups venstreregjering, med det for øye å drøfte ulike sider ved arbeidernes situasjon. En av begrunnelsene var for å demme opp for eventuelle tanker om opprør i arbeiderklassen. Kommisjonens arbeid munnet ut i flere lover som omhandlet arbeideres rettigheter (Sverdrup, Venstre). 1892: Arbeidet i kommisjonen førte blant annet frem til den første norske arbeidervernlov. Dette var et punkt Arbeiderpartiet hadde hatt på agendaen før den tid, hvor partiet i sitt program av 1891 krevde forbud mot barnearbeid, nattarbeid, en åttetimersdag, tilsyn på arbeidsplasser, etc. Mye av dette kom ikke inn i lovverket før flere år senere (Steen, Venstre). 1894: Lov om ulykkesforsikring for arbeidere i fabrikker var Norges første trygdelov og regnes som starten på trygdelovgivningen. Arbeiderbevegelsen hadde kritisert fattighjelpen som ydmykende og forlangte rettigheter ved alderdom og sykdom. Ulykkesforsikringen i 1894 var et svar på det. Den socialdemokratiske Forening hadde før kommisjonen ble nedsatt foreslått staten burde bidra i syke- og pensjonskasser (Stang, Høyre). 1900: Nok en revisjon av fattigloven. Denne loven ble den siste, loven og ble stående med relativt få endringer til 1964, da lov om sosial omsorg kom. Denne revisjonen representerer et viktig tidsskille da fattiglovgivningen ble delt i to, en fattiglov for de verdige og en løsgjengerlov for de uverdige trengende (Steen, Venstre). Lov om ulykkesforsikring (1894) for arbeidere i fabrikker var Norges første trygdelov. Arbeiderbevegelsen hadde kritisert fattighjelpen som ydmykende og forlangte rettigheter ved alderdom og sykdom. Ulykkesforsikringen var et svar på det : Lov om arbeidsformidling. Første regulering av arbeidsformidling kom i 1896, da det ble vedtatt at de som ville drive privat arbeidsformidling måtte ha bevilling av formannskapet i den enkelte kommune. Ved lov om arbeidsformidling av 12. juni 1906 ble det opprettet offentlige arbeidskontorer i de kommuner som Kongen bestemmer til avgiftsfri formidling av arbeid (Michelsen, borgerlig koalisjonsregjering). 5

6 1906: Først 26 år etter Oslo typografiske forening hadde opprettet en arbeidsledighetskasse, som den første her til lands, kom de første offentlige bidrag til arbeidsledighetskasser (1906). Den skandinaviske arbeiderkongress hadde i 1888 anbefalt opprettelse av arbeidsledighetskasser, og at det ble søkt statsbidrag til disse, men det skulle altså ta 18 år før dette ble vedtatt i lov. Til å begynne med utgjorde offentlige bidrag kun en firedel av det utbetalte beløpet (Michelsen, borgerlig koalisjonsregjering). 1909: De første diskusjonene om Lov om sykeforsikring (1909) kom i 1885 med Arbeiderkommisjonen, men ideen var enda eldre. De første ble opprettet under Thranerørsla på 1850-tallet og Arbeiderpartiet gikk allerede ved stiftelsen i 1887 inn for skattefinansierte sykeforsikringer. Da saken kom opp i Stortinget, gikk de borgerlige partiene inn for å finansiere syketrygden gjennom forsikringsprinsippet. Medlemmene av sykekassene måtte selv bære den største byrden, med noe offentlig støtte (Knudsen, Venstre). 1918: Lov om minstelønn. Kravet kom i første omgang fra Den Underordnede Handelsstands Forbund i Kristiania, nå kjent som Handel og Kontor. 1915: Johan Castberg, venstremann og leder for Arbeiderdemokratene, var viktig i arbeidet med en rekke lover av betydning for velferdsstatens utvikling. I tillegg til sykeforsikringsloven og arbeidervernloven er han i ettertid kanskje mest kjent for De castbergske barnelover (1915), som besto av flere lover som styrket barnets rettigheter, også barn født utenfor ekteskapet og sikret mor økonomisk hjelp fra faren allerede fra fødselen av (Knudsen, Venstre). 1915: Normalarbeidsdag på 10 timer. Kortere og mer regulert arbeidsdag hadde vært på agendaen til arbeiderbevegelsen i flere tiår før Arbeiderpartiet hadde åttetimersdag på programmet i 1891, kravet ble også reist på den internasjonale kongress i Paris i 1889, og samtidig ble 1. mai innstiftet som en internasjonal demonstrasjonsdag for dette kravet (Knudsen, Venstre). 1918: Lov om minstelønn. Kravet kom i første omgang fra Den Underordnede Handelsstands Forbund i Kristiania, nå kjent som Handel og Kontor. Etter sterkt påtrykk fikk man minstelønnsloven av 14. juli 1918, den eneste i sitt slag ved siden av minstelønnslov for hushjelper (Knudsen, Venstre). Johan Castberg, venstremann og leder for Arbeiderdemokratene, var viktig i arbeidet med en rekke lover av betydning for velferdsstatens utvikling. 1919: Åttetimers normalarbeidsdag. 30 års kamp, med paroler hver eneste 1. mai siden 1890, ble kronet med seier for arbeiderbevegelsen (Knudsen, Venstre). 6

7 1923: Lov om alderstrygd ble vedtatt etter flere tiår med utredninger og utsettelser, men loven trådte ikke i kraft fordi Stortinget, med de borgerlige i spissen, var bekymret for de offentlige utgiftene. Arbeiderpartiet hadde gått til valg på kravet om universell, skattefinansiert folkepensjon i 1918 (Blehr, Venstre). Annet kapittel: Velferdsstaten på vei 1936: Først i 1936 ble en behovsprøvd statlig alderstrygd vedtatt og satt ut i livet. Da hadde allerede mange kommuner gjennomført kommunale alderstrygder. Behovsprøvingen ble opphevet i 1957 (Nygaardsvold, Ap.). Først i 1936 ble en behovsprøvd statlig alderstrygd vedtatt og satt ut i livet. Da hadde allerede mange kommuner gjennomført kommunale alderstrygder. 1938: Lov om trygd mot arbeidsløshet. Spørsmålet hadde vært politisk diskusjonstema i flere tiår, og offentlig bidrag til arbeidsledighetskasser kom i 1906, etter påtrykk fra arbeiderbevegelsen. Etter 1. verdenskrig ble saken igjen tatt opp, og en komité satt ned i 1919 for å utrede spørsmålet. Komitéen avgav innstilling i 1923, men loven ble ikke vedtatt før 24. juni Antall omfattede personer ble mer enn femdoblet i forhold til arbeidsledighetskassene, til ca da loven trådte i kraft (Nygaardsvold, Ap.). 1946: Lov om barnetrygd. Regjeringen Nygaardsvold fikk utredet spørsmålet om barnetrygd i 1937, hvor en offentlig komité foreslo at den skulle innføres, men forslaget nådde ikke frem til Stortinget før krigen. Spørsmålet ble tatt opp igjen i de politiske partiers fellesprogram i 1945, og i 1946 traff Stortinget enstemmig vedtak om å innføre barnetrygd (Gerhardsen, Ap.). 1947: Nesten 40 år etter at det ble vedtatt vedtekter for offentlige arbeidskontor, kom loven om tiltak for å fremme sysselsettingen. Med dette ble arbeidsformidlingen fullt utbygd med kontorer i alle landets kommuner. Dette har bakgrunn i det politiske målet om å sikre full sysselsetting. Loven ble grunnlaget for å utvikle en moderne arbeidsformidling i Norge (Gerhardsen, Ap.). 1947: Lov om ferie: Ferie hadde lenge vært på fagbevegelsens agenda. I 1913 påpekte LO at man måtte få en løsning på feriespørsmålet, og ferieretten kom inn i en rekke tariffavtaler utover 1900-tallet. Arbeidervernloven sikret 9 dagers ferie med full 7

8 lønn i 1936, mens ferieloven fastsatte retten til 3 ukers ferie i 1947 (Gerhardsen, Ap.). 1948: Sosialminister Sven Oftedal la frem stortingsmeldingen Om Folketrygden, som forespeilet mye av det senere reformarbeidet frem mot folketrygdordningen som ble innført nesten 20 år senere. Meldingen fulgte opp de politiske partienes fellesprogram fra 1945, og dro veksler på den britiske Beveridgeplanen fra 1942, men Arbeiderpartiet hadde allerede i 1918 gått til valg på kravet om universell, skattefinansiert folkepensjon. Målet med Folketrygdmeldingen var et samfunn hvor alle var sikret mot fattigdom og nød, men reformene måtte komme gradvis. For Einar Gerhardsen var det ikke økonomisk grunnlag for nye, store fremstøt. Ulike lover og reformer utover 1950-tallet fulgte opp Folketrygdmeldingen (Gerhardsen, Ap.) 1956: Obligatorisk universell syketrygd. Tanken om en obligatorisk syketrygd for alle innbyggere var ikke ny da den ble innført i 1956, og hadde vært på dagsorden allerede før krigen. Men det var først i 1953 Stortinget vedtok en sykepengeordning som omfattet alle arbeidstakere, og ytterligere tre år gikk før målet om et universelt system ble realisert, da også selvstendig næringsdrivende ble inkludert (Gerhardsen, Ap.). 1957: Obligatorisk alderstrygd. Allerede i 1923 hadde Arbeiderpartiet, med Høyre, stemt for lov om alderstrygd, men det ble stoppet av regjeringen på grunn av kostnadene. Folketrygdmeldingen hadde staket ut målsetningen om både lik alders- og uførepensjon. I 1951 gikk LO-kongressen inn for en alminnelig obligatorisk pensjonsforsikring for hele det norske folk og i 1957 ble behovsprøvingen i alderstrygden opphevet (Gerhardsen, Ap.). 1959: Lov om yrkesskadetrygd. Denne loven samlet flere tidligere lover om ulykkesforsikring i forbindelse med at lovene om ulykkestrygd for industriarbeidere, som ble vedtatt allerede i 1894, ulykkestrygd for sjømenn og ulykkestrygd for fiskere ble slått sammen til lov om yrkesskadetrygd av 12. desember 1958 (Gerhardsen, Ap.). 1960: Lov om uføretrygd. Lovens opphav var gammelt, og den tidligere nevnte første parlamentariske arbeiderkommisjon fra 1894 la allerede i 1899 frem et forslag til lov om invaliditetsog alderdomsforsikring. Flere forslag ble lagt frem, men ikke 1948: Sosialminister Sven Oftedal la frem stortingsmeldingen Om Folketrygden, som forespeilet mye av det senere reformarbeidet frem mot folketrygdordningen som ble innført nesten tjue år senere. 1956: Obligatorisk universell syketrygd. Hadde vært på dagsorden allere før krigen. Men det var først i 1953 Stortinget vedtok en sykepengeordning som omfattet alle arbeidstakere, og ytterligere tre år gikk før målet om et universelt system ble realisert. 8

9 behandlet. I 1936 ble det vedtatt en midlertidig lov om hjelp til blinde og vanføre, og forslag fra Sosiallovkomiteen av 1935 ble utsatt. Men og 60-tallet var de universelle ordningers tiår og Folketrygdkomiteen av 1951 så på ny på mulighetene for innføring av en uføretrygd (Gerhardsen, Ap.). 1964: Lov om sosial omsorg. Fattiglovene fikk mer enn 100 år i norsk lovverk, men med lov om sosial omsorg av 1964 ble det et endelig farvel med fattigomsorgen som almisse og gave. Nå fikk de som ikke kunne sørge for sitt livsopphold rett til sosialhjelp. Samfunnet hadde plikt overfor alle samfunnsmedlemmer, og sosialomsorgsloven skulle gi sosial trygghet og rettssikkerhet til dem som av ulike grunner ikke kunne klare seg selv. Nå skulle de som falt utenfor de andre etablerte trygdeordningene og sosiale sikkerhetsnett også tas vare på (Gerhardsen, Ap.). 1966: Lov om folketrygd. Tanken om en folketrygd var ikke ny, og ble forespeilet allerede i stortingsmeldingen Om Folketrygden fra I 1961 ble den såkalte folkepensjonen lansert som den neste store reformen av Arbeiderpartiet, men også de andre partiene var tidlig ute her. Allerede på slutten av 1950-tallet hadde Norge et trygdesystem som var universelt, men Folketrygdloven samlet blant annet syke-, yrkesskade- og arbeidsledighetstrygden. Folketrygden ble utbygd i to hovedetapper. I 1966 ble pensjoner og attføringsytelser samlet i loven, i 1971 ble regler om syketrygd, arbeidsløshetstrygd og yrkesskadetrygd innarbeidet og den norske folketrygden var på det nærmeste ferdig utbygd (Borten, borgerlig koalisjonsregjering). Fattiglovene fikk mer enn 100 år i norsk lovverk, men med lov om sosial omsorg av 1964 ble det et endelig farvel med fattigomsorgen som almisse og gave. Utviklingen i velferdsstaten stoppet imidlertid ikke med dette. Pensjonsalderen ble senket til 67 år i 1973, lov om barnehager kom i 1975, 100 prosent lønnskompensasjon fra første sykedag kom i 1978, lov om helsetjenester i kommunene i 1982 og sosialtjenesteloven i I 1993 ble det også etter en intens opptrappingsperiode innført ett års foreldrepermisjon. Med et unntak for helsetjenesteloven som kom under Willochs første regjering utgått fra Høyre, kom alle disse reformene under regjeringer utgått fra Arbeiderpartiet. I vår egen tid har den rødgrønne regjeringen blant flere større grep sørget for å innføre lovfestet rett til barnehageplass og for å etablere et bredt kompromiss omkring reform av alderspensjonen. 9

10 Hvem har æren for velferdsstaten? Hvis man tar utgangspunkt i dagens velferdsdebatt, er det slående at kampen om velferdsstaten i så stor grad handler om æren for fortidens reformer. Disse reformene, slik vi har summert over, handler om utviklingen av et sterkere sosialt sikkerhetsnett. At staten griper inn i markedet, for eksempel ved å beholde en sterk offentlig satsing på helse og utdanning, bidrar både til økt sosial likhet og til at muligheter åpnes for alle ikke bare for de som har kommet først. Det er ingen tvil om at historien om velferdsstaten beskriver en utvikling som er grunnleggende progressiv. I internasjonal sammenheng anses de skandinaviske velferdsstatene ofte som den sosialdemokratiske veien til det gode samfunn. Ser man på nivået av offentlige ytelser i Norge er det da også god grunn til at den europeiske venstresiden ser med misunnelse på det norske systemet. Fellesskapet har vært ledetråden i den norske velferdsstatsutviklingen. Fellesskapet har vært ledetråden i den norske velferdsstatsutviklingen. Likevel - fellesskapet i norsk sammenheng er ikke forbeholdt ett bestemt parti. Likevel fellesskapet i norsk sammenheng er ikke forbeholdt ett bestemt parti. En lærdom av det drøye århundret med velferdsreformer som vi har beskrevet over er at ingen enkeltpartier kan ta på seg hele æren for alle sosial- og velferdsreformene gjennom norsk historie. Historikeren Anne-Lise Seip ser overgangen fra sosialhjelpstaten til velferdsstaten som en gradvis oppløsning av de partipolitiske frontlinjene i mellomkrigstiden, med relativ bred enighet og konsensus. 2 Likevel kom mange av initiativene fra arbeiderbevegelsens organisasjoner, mens det ble de sittende partiene på Stortinget som motstrebende vedtok reformene. I en tidlig fase var reformviljen preget av en blanding av borgerlig paternalisme og oppdemmingsstrategi. Prinsippet, for eksempel da Stortinget vedtok sykeforsikringen i 1909, var statlig hjelp til selvhjelp, og at det var individet, ikke samfunnet, som skulle ha ansvaret. Det prinsippet forsvant etter hvert som arbeiderbevegelsen fikk større innflytelse over samfunnsutviklingen, og ble gradvis erstattet av et universalistisk prinsipp om at de mest sentrale velferdsordningene skulle komme hele befolkningen til gode. Hovedutfordringen i den norske velferdsstaten i dag som før er å utvikle ordnigner som styrker folks muligheter til å forme, og lykkes med, sine egne liv skjermet fra markedets lover på sentrale livsområder. Velferd er et mangfoldig og bredt begrep, og den norske velferdsstaten er preget av gradvis utbygde ordninger over en hundreårsperiode. Fremfor å kjempe om æren for initiativet til 10

11 alle disse ordningene vil diskusjonen om hvem som har æren for velferdsstaten være tjent med en klargjøring av hvilke politiske strømninger som har stått på riktig side og hva som har vært deres bærende verdier. En fagbevegelse som gradvis har kjempet fram rettigheter med statig mer universell karakter er en del av denne historien. Et sosialdemokratisk parti som bygget de sentrale velferdsinstitusjonene i etterkrigstiden er en annen vesentlig del. Hovedutfordringen i den norske velferdsstaten i dag som før er å utvikle ordninger som styrker folks muligheter til å forme, og lykkes med, sine egne liv skjermet fra markedets lover på sentrale livsområder. Samtidig må velferdsordningene måles mot økonomisk bærekraft og rettferdighetssansen hos folk flest. Valgene partiene stod overfor i fortiden sier noe om hvilke valg vi vil stå overfor også i årene som kommer: Sterke individer og sterke fellesskap, og en midtlinje hvor man enten ønsker videreutvikling og styrking av velferdsstaten eller reversering til forsikringsordninger og markedsstyring. Noter 1. Se Fasting m.fl. (2011) 2. Se Seip (1994) 11

12 Litteratur Andresen, Astri, Svein Ivar Angell & Jan Heiret (2011). Politisert velferdshistorie ; kronikk i Bergens Tidende 28. mars. Civita html Andresen, Martin (2007). Folketrygden 40 år ; Arbeid og velferd 2007(3):2-8 attachment/ ?=true&_ts=114f8e44090 Bergkvist, Johanne (2009). Fattigondet Fattigdebatt mellom to fattiglover, Tobias Tidsskrift for oslohistorie 2009(2):8-17 tobiasartikler/tob2009-2_2.htm Bull, Edvard et al. (red.) ( ). Arbeiderbevegelsens historie i Norge. 6 bind. Oslo: Tiden Norsk Forlag. Evju, Stein (2007). Permittering og trygd - Trekk av rettsutviklingen ; Arbeidsrett og arbeidsliv 2(2): undervisningsmateriale/evju,%20permittering%20og%20trygd. pdf NorgesLexi. NOU (1998:10) Fondering av folketrygden?, Finansdepartementet. dok/nouer/1998/nou html?id= NOU (1998:15). Arbeidsformidling og arbeidsleie, Fornyings- og administrasjonsdepartementet. dep/fad/dok/nouer/1998/nou html?id= Olstad, Finn et al. (2009). LOs historie. 3 bind. Oslo: Pax. Roll-Hansen, Hege (2002). Verdige og uverdige: Fattigstatistikk mellom økonomi og moral ; Samfunnsspeilet 2002(2):2-13 Seip, Anne-Lise (1994). Veiene til velferdsstaten: Norsk sosialpolitikk Oslo: Gyldendal. Sejersted, Francis (red.) (1984). Høyres historie. 4 bind. Oslo: Cappelen. 12

13 Sejersted, Francis (2011). The Age of Social Democracy: Norway and Sweden in the Twentieth Century. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Statsarkivet i Bergen (2005). Lovverket på 1800-tallet. Store Norske Leksikon. 13

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Velferdsstat og utdanning i Norge to sider av samme sak

Velferdsstat og utdanning i Norge to sider av samme sak Velferdsstat og utdanning i Norge to sider av samme sak Af Alfred Oftedal Telhaug I denne studien av forholdet mellom den norske velferdsstaten og norsk utdanningspolitikk i nyere tid, skjelnes det mellom

Detaljer

7.8 Konklusjon 8 Nordisk velferdsmodell og norsk uføreomsorg 1960 75 8.1 Noen trekk ved den nordiske og norske sosialhjelpstaten

7.8 Konklusjon 8 Nordisk velferdsmodell og norsk uføreomsorg 1960 75 8.1 Noen trekk ved den nordiske og norske sosialhjelpstaten 7.8 Konklusjon Sosialforsikringen ble etablert i Europa, først i det konservative Tyskland fra 1883 av og kort tid senere innen sosialliberale regimer i Europa. Den tilgrunnliggende rettferdighetsform

Detaljer

Kvinner i fagbevegelsen 2013

Kvinner i fagbevegelsen 2013 Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård Kvinner i fagbevegelsen 2013 Representasjon i LO og forbundene Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård Kvinner i fagbevegelsen 2013 Representasjon

Detaljer

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm SOS IALOKOIN tm IN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm Nr. 1 15. årgang - januar 1961 oo00.00.000.< 00.0.c.0.0,00-00.0.0.0.0.0.0.0.00.0.0o00.0.040.0.0*0

Detaljer

JON M. HIPPE SOSIAL POLITISK KALENDER FAFO-RAPPORT NR. 082

JON M. HIPPE SOSIAL POLITISK KALENDER FAFO-RAPPORT NR. 082 JON M. HIPPE SOSIAL POLITISK KALENDER FAFO-RAPPORT NR. 082 Jon M. Hippe SOSIALPOLITISK KALENDER Oversikt over endringer av regelverk, satser og andre bestemmelser innenfor helse- og sosialpolitikken FAFO-RAPPORT

Detaljer

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Fafo-rapport 2008:07 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-616-6

Detaljer

En analyse av stortingsmeldinger og offentlige utredninger om velferdspolitikken

En analyse av stortingsmeldinger og offentlige utredninger om velferdspolitikken Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter Nye velferdssignaler En analyse av stortingsmeldinger og offentlige utredninger om velferdspolitikken Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

Den Norske trygdesystem utbygging

Den Norske trygdesystem utbygging Den Norske trygdesystem utbygging Olivier Salah Hvordan kan vi definere hva er trygdesystem? Det fins ingen fast definisjon av hva er Trygd. Den varierer fra land til land, forfater til forfater og organisasjon

Detaljer

Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes. «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder

Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes. «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1009 Møte torsdag den 6. desember 2007 kl. 10 President: Sigvald

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

Rettighetslovgivning og kommunalt selvstyre 1

Rettighetslovgivning og kommunalt selvstyre 1 Rettighetslovgivning og kommunalt selvstyre 1 Av professor dr. juris Asbjørn Kjønstad Artikkelen tar opp spørsmålet om forholdet mellom lovgivning som gir borgerne rettigheter og det kommunale selvstyret.

Detaljer

Ebba Wergeland. Arbeidsmiljøloven, sykefraværet og sekstimersdagen. Publisert på nettet mars 2015 Ebbas hjørne www.ebbawergeland.

Ebba Wergeland. Arbeidsmiljøloven, sykefraværet og sekstimersdagen. Publisert på nettet mars 2015 Ebbas hjørne www.ebbawergeland. Ebba Wergeland Arbeidsmiljøloven, sykefraværet og sekstimersdagen «[...] viser pølsemodellen enda en sterk side. Der Rikstrygdeverkets og Statistisk Sentralbyrås enklere oversikter må gi tapt fordi folk

Detaljer

Pensjonsreformen. En analyse av reformens virkninger på strukturelle tilpasninger i finansnæringen. Av: Henrik Grøneng Nilsen

Pensjonsreformen. En analyse av reformens virkninger på strukturelle tilpasninger i finansnæringen. Av: Henrik Grøneng Nilsen NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2006 Pensjonsreformen En analyse av reformens virkninger på strukturelle tilpasninger i finansnæringen Av: Henrik Grøneng Nilsen Utredning i fordypningsområdet Finansiell

Detaljer

Bare hvis du er syk En beretning om legen og sykdomsbegrepet i Folketrygden Georg Espolin Johnson, lege og idéhistoriker

Bare hvis du er syk En beretning om legen og sykdomsbegrepet i Folketrygden Georg Espolin Johnson, lege og idéhistoriker En beretning om legen og sykdomsbegrepet i Folketrygden Georg Espolin Johnson, lege og idéhistoriker Politikk og legerolle i trygdeepokens opptakt 800-tallet var preget av industriell revolusjon som innebar

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Unge Høyres Landsforbund Velferdsvalget - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Program vedtatt på Unge Høyres Landsmøte 2004 PROGRAMKATEGORISERING 1. VELFERD ETTER VELFERDSSTATEN 3 1.1 Velferdsstaten er

Detaljer

ARBEIDSTAKERSIDENS MEDBESTEMMELSESRETT VED AVVIKENDE ARBEIDSTIDSORDNINGER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN

ARBEIDSTAKERSIDENS MEDBESTEMMELSESRETT VED AVVIKENDE ARBEIDSTIDSORDNINGER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Mastergradsoppgave JUS399 ARBEIDSTAKERSIDENS MEDBESTEMMELSESRETT VED AVVIKENDE ARBEIDSTIDSORDNINGER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Pernille Brusdal Antall ord: 14 173 9. desember 2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2

Detaljer

Staten i framtida. Knut Kjeldstadli 1

Staten i framtida. Knut Kjeldstadli 1 Knut Kjeldstadli 1 Staten i framtida Jeg er blitt bedt om å si noe om hva slags stat en kan se for seg i framtida. Jeg må innrømme at jeg sa ja i et anfall av optimisme og lurer på hvordan dette skal gå.

Detaljer

Fra regulering til marked: En reaktiv prosess

Fra regulering til marked: En reaktiv prosess A R T I K L E R Jardar Sørvoll Regionale trender 1 2010 Arbeiderpartiet og reguleringen av boligomsetningen 1970-1989. Fra regulering til marked: En reaktiv prosess Fra 1970 til 1989 skjedde det et glidende

Detaljer

Rokkansenteret. Mission impossible made possible? Tenkning og argumentasjon bak partnerskapet mellom stat og kommune i NAV. Anne Lise Fimreite

Rokkansenteret. Mission impossible made possible? Tenkning og argumentasjon bak partnerskapet mellom stat og kommune i NAV. Anne Lise Fimreite Mission impossible made possible? Tenkning og argumentasjon bak partnerskapet mellom stat og kommune i NAV Anne Lise Fimreite Rokkansenteret stein rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Notat 14-2008

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

Fra totalreguleringsambisjoner til markedsstyring

Fra totalreguleringsambisjoner til markedsstyring Arbeiderpartiet aksepterte imidlertid en markedsstyrt boligomsetning i løpet av 1980-tallet. I denne rapporten analyseres denne utviklingen fra totalreguleringsambisjoner til markedsstyring med utgangspunkt

Detaljer

Er helselover og rettsprinsipper helsebringende?

Er helselover og rettsprinsipper helsebringende? Asbjørn Kjønstad Er helselover og rettsprinsipper helsebringende? Om rettsliggjøring av velferdsstaten 1 Michael 2013; 10: Supplement 13, 71 102. Oppbyggingen av den norske velferdsstaten startet omkring

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

Utgivers forord. Det er vårt ønske at Pensjonsreform for neste generasjon vil vekke interesse både i det politiske miljø og akademia. God lesning.

Utgivers forord. Det er vårt ønske at Pensjonsreform for neste generasjon vil vekke interesse både i det politiske miljø og akademia. God lesning. Utgivers forord I skrivende stund forhandler regjeringspartiene med Arbeiderpartiet for å finne fram til et pensjonskompromiss. Kanskje blir det enighet før du leser denne rapporten. Noen vil på denne

Detaljer