Kopi til: Arkivnr.: 146 OVERSIKT OVER TILSEGN LØYVD FRÅ REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopi til: Arkivnr.: 146 OVERSIKT OVER TILSEGN LØYVD FRÅ REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 18. august 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: /JSTE Kopi til: Arkivnr.: 146 OVERSIKT OVER TILSEGN LØYVD FRÅ REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010 I samband med handsaminga av RUP 2010 i fylkesutvalet blei det etterlyst betre informasjon om kva for prosjekt som blir støtta med RUP midlar. Oversikten blir gitt som orienteringssak og inneheld: - Tabell med oversikt over alle tilsegn gitt sidan siste oversikt. - Tabell med oversikt over samla tal hittil i år fordelt på innsatsområda i RUP Kommentarar. - Vedlegg med kort presentasjon av dei prosjekta som har fått tilsegn i siste periode. Siste oversikt vart gitt til fylkesutvalsmøtet 16.juni Denne oversikten viser utviklinga i perioden etter det. Prosjekt handsama i perioden til : Tils.nr Prosjektnavn Tilskotsmottakar Innsatsomr. Prosjektkostnad Tilsegnssum 42-10NK Ekstra forkursklasse ved HIB Høgskolen i Bergen,avd.f.ing. Næringsretta kompetanse MA MareLife-konferansen i Bergen Fiskeriforum Vest Marin satsing RL Frescohallen i Bergen- Bergen reiselivslag Reiseliv hele fylkets informasjonssenter 45-10RL Nasjonal Markedsføring av Destinasjon Voss Reiseliv Hordaland MA Sjømat for alle Fiskeriforum Vest Marin satsing RL Ski heile året Destinasjon Voss Reiseliv EN MF Vågen med hydrogenfyrt Protech AS Energi fremdriftsteknologi-tilleggsfin EP Connect Norge Olje og Gass CONNECT Vest Entreprenørskap Partner Forum 2010 og innovasjon 50-10KN Utredning av filmstudio på Western Norway Kulturnæringar vestlandet Film Commission 52-10KN Faglege og næringsretta aktivitetar knytt til Bergen internasjonale filmfestival BIFF Bergen internasjonale filmfestival Kulturnæringar Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks BERGEN - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

2 Tils.nr Prosjektnavn Tilskotsmottakar Innsatsomr. Prosjektkostnad Tilsegnssum 54-10RL Åkrafjorden Oppleving Åkrafjorden Reiseliv Utviklingsprosjekt Oppleving AS 56-10RL Matfestivalen i Bergen, Bønder Fylkesmannen i Reiseliv i byd`n 2010 Hordaland, Landbr EP Utvikling i Nyskapingsparken Senter for Entreprenørskap Inkubator 2010 Nyskaping HiB og innovasjon 59-10ON Flytt til Hardanger Hardangerrådet Omstilling og overgangsfase nyskaping 61-10ON Småsamfunn Ålvik Kvam herad Omstilling og cafe/bibliotek nyskaping 62-10EP Kvinnovasjon Hordaland 2010 Atheno Entreprenørskap og innovasjon 63-10EP Connect Vest- Utvikling og CONNECT Vest Entreprenørskap aktivitet i 2010 og innovasjon 64-10NK Kompetanseregionen Nordhordland Næringsretta Nordhordland -3.prosjektår Handverk og Indus. kompetanse 65-10EP Connect Nordic Cleantech CONNECT Vest Entreprenørskap Partnerforum 2010 og innovasjon 66-10LL Knarvik forprosjekt sentrum Lindås kommune Livskraftige lokalsamfunn 67-10EP Inunet Senter for nyskaping, HIB Entreprenørskap og innovasjon Totalt antal tilsegn fordelt på innsatsområde hittil i år: Innsatsområde Tal Prosjektkost. Støttebeløp tilsegn EN: Energi EP: Entreprenørskap og innovasjon IN: Internasjonalisering KN: Kulturnæringar LL: Livskraftige lokalsamfunn MA: Marin satsing MT: Maritim satsing NK: Næringsretta kompetanse ON: Omstilling og nyskaping RF: Regionalt næringsforum RL: Reiseliv RN: Regionale næringsfond VRI: *VRI- Programmet * Endring frå forrige melding til Fylkesutvalet datert 16.juni 2010: VRI- programmet er skilt ut som eige innsatsområde. Kommentar: I perioden er det bevilga kr til prosjekt med total prosjektkostnad på kr , fordelt på 21 søknader. Det har særlig vore stor aktivitet på reiseliv. 2

3 Så langt i år er det bevilga kr til prosjekt med total kostnadsramme på kr Dette gir ein gjennomsnittleg prosentvis andel på tilskotet frå Hordaland fylkeskommune på ca. 20%. Den totale ramma for året for tilrettelegging for næringsutvikling, VRI-programmet, og omstilling og nyskapning er stor kr Vi ligg soleis godt an med tilsegn løyvd frå Regionalt utviklingsprogram i høve til ramma for VRI-midlene som er sett av i budsjettet for året 2010 er disponert. VEDLEGG: Kort omtale av prosjekta 3

4 Ekstra Forkursklasse ved HiB Tilsegn 42-10NK Søknaden til forkurset 2010 er på heile 665, som er det høgste talet nokon gong. Den konkrete målsettinga er å gjennomføre ein ekstra forkursklasse med realfagskurs (matematikk og fysikk) i studieåret Totale prosjektkostnader: kr Finansiering frå Hordaland fylkeskommune RUP 2010: kr Anna finansiering: Høgskolen i Bergen (HiB) kr : Det er etter kvart vorte vanleg at ingeniørutdanningane i Noreg må ha kvalifiserande kurs for ingeniørutdanning. Søknaden til forkurs har vore stigande heilt frå 2004 (ca 300 søkjarar) då HiB overtok desse kursa frå fylkeskommunen. Målsettinga er å gjennomføre ein ekstra forkursklasse med studentar i studieåret Forkursa, som går over eit heilt år, kjøper HiB av Bergen Tekniske Fagskule. Start/slutt: Hausten 2010 våren 2011 HiB, ved Ole Gunnar Søgnen Prosjektleiar : Bergen Tekniske Fagskule Yngvar Hagala, I RUP er det peikt på at ei av dei store utfordringane er å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Under innsatsområdet Næringsretta kompetanse er ei prioritert satsing å medverke til næringsretta kunnskapsproduksjon. 4

5 MareLife-konferansen i Bergen Tilsegn 43-10MA Konferansen som skal gjennomførast i Bergen 15. juni skal markere avslutninga på Storbyprosjektet MareLife og overlevere Blåboka til fiskeri- og kystministeren. Totale prosjektkostnader: kr Finansiering frå Hordaland fylkeskommune RUP 2010: kr Anna finansiering ( Innovasjon Noreg ): kr : Konferansen skal markere avslutninga på Storbyprosjektet MareLife og overlevere Blåboka til fiskeri- og kystministeren. Konferansen skal gjennomførast 15 juni 2010 og omfatter storbyane som har delteke i MareLife og tek for seg verdiskapingspotensiale i dei biomarine næringane. Start/slutt (år): Fiskeriforum Vest Fiskeriforum Vest v/tanja Hoel Siri Hanson Biomarine næringar er ein del av Marine sektor som er prioritert i Regionalt Utviklingsprogram Dokument: For meir info sjå 5

6 Frescohallen i Bergen heile fylkets Informasjonssenter 2010 Tilsegn 44-10RL Det er eit mål å styrkje videreføringa i samarbeidet mellom by og land og utvikla informasjons- og salgssystemer som får gjesten til å oppsøkje og oppleve produkter som igjen vil føre til større tilfredshet og lengre opphold i vårt fylke. Totale prosjektkostnader: kr Finansiering fra Hordaland fylkeskommune RUP 2010: kr Anna finansiering ( Destinasjonsselskapa ): kr Hovedmålet er å videreføre og videreutvikle tiltak frå tidlegare år, som skal formidle produkter og tjenester på ein kommunikasjonsmessig riktig måte som får gjesten til å oppsøke og oppleve produkta som igjen vil føre til større tilfredsheit og lengre opphald i Hordaland. Start/slutt (år): 2010 Bergen Reiselivslag, Ole Warberg Inger Balean Kari Eik, , Prosjektet er forankra i strateginotat for Reiseliv Dokument: Eige dokument 6

7 Nasjonal Markedsføring for Hordaland 2010 Tilsegn 45-10RL Hordaland skal, gjennom Nasjonal Markedsføring (Aktiv, Frisk og Spennende), ta ein klar posisjon innanfor aktivitetsbasert reiseliv og bidra til auka verdiskaping for heile reiselivsnæringa i fylket. Totale prosjektkostnader: kr Finansiering fra Hordaland fylkeskommune RUP 2010: kr Anna finansiering (Destinasjonsselskap / andre aktørar): kr Hordaland skal, gjennom Nasjonal Markedsføring (Aktiv, Frisk og Spennende), ta ein klar posisjon innanfor aktivitetsbasert reiseliv og bidra til auka verdiskaping for heile reiselivsnæringa i fylket. Koordinering og gjennomføring av Nasjonal Markedskampanje: 1) Norges Kampanje med Innovasjon Norge, 2) Hordaland Magasin - samarbeid med flyselskapet Norwegian. Oppgradering/vedlikehalde av webside via Fjordnet/Bergen Reiselivslag. Start/slutt (år): 2010 Destinasjon Voss, Anne Grethe Bakke Ingunn Bleie Kari Eik, , Prosjektet er forankra i strateginotat for Reiseliv. Dokument: 7

8 SJØMAT FOR ALLE 2010 Tilsegn 46-10NK Sjømat for alle 2010 gjennomføres i Bergen og omland. Innhaldet er publikumsaktiviteter, arrangement i lag med Bergen Matfestival og gjennomføring av sjømatkonferansen. Totale prosjektkostnader: kr Finansiering fra Hordaland fylkeskommune RUP 2010: kr Anna finansiering (Innovasjon Norge, Bergenkommune): kr : Sjømat for alle skal gjennomføre sjømatkonferansen, publikumsaktivitear og tilrettelegge for deltaking av sjømatbedrifter i matfestivalen. Mellom anna har Sjømat for alle slikt fokus i 2010: Synliggjøre sjømat i Bergen Matfest forankre Bergen Matfest hos sjømataktørane, utvikle sjømatkonferansen og styrke klynge-samarbeid, kunnskap om sjømat og helse, auke interessa for jobb og utdanning i marine fag Start/slutt (år): haust 2010 Fiskeriforum Vest telf Tanja Hoel telf Siri Hanson Marin sektor og sjømat er ei av satsingane. Dokument: For meir info sjå 8

9 HORDALAND SKI HEILE ÅRET SKI 365 VOSS- RØLDAL JONDAL 46-10RL Dato: Skidestinasjonane i Hordaland skal tilby attraktive skiopplevingar 12 månader i året for den norske og internasjonale marknaden. Prosjektet skal etablera Hordaland og Fjord Norge som ein internasjonal skidestinasjon. Området skal bli eit alternativ når skigjester frå Nederland, Storbritannia, Russland og Danmark skal velje reisemål for vinterferie. Totale prosjektkostnader: kr Finansiering frå Hordaland fylkeskommune RUP 2010: kr Anna finansiering: Innovasjon Norge og Skigutane: kr Gjennom arbeidet med ny reiselivsstrategi for Hordaland er snø- og skiaktivitetar peikt på som eit tiltaksområde. Ski er eit kjerneprodukt, der Hordaland har naturgitte konkurransefortrinn, spesielt på destinasjonar som har ski som sitt hovudsatsingsområde. Unikt for Hordaland er mogelegheiten for å stå på ski 12 månader i året, takka vere Folgefonna sommarskisenter. Når dei snøsikre vinteranlegga stengjer i mai, er det klart for opning på Folgefonna. Å satse på skiområda vil vere viktig for heilskapleg områdeutvikling. Skianlegga har etter kvart bygd opp heilårsovernattingskapasitet. Det er store planar om vidare utbygging i desse områda. Dette krev og utvikling av gode sommartilbod, noko som vil styrke Hordaland som heilårleg ferieområde. Prosjektet vil bidra til samhandling og partnarskapstenking mellom aktørar på tvers av tradisjonelle destinasjonsområder. Dette er naudsynt for å lukkast med sterkare temasatsing. Start/slutt: Destinasjon Voss v/anne Grethe Bakke Erik Østlie i Destinasjon Voss Yngvar Hagala, næringsseksjonen Tlf Prosjektet er forankra i vedteken reiselivstrategi for Hordaland Reiselivsstrategi for Hordaland vart vedteken politisk i Konkret er det snøaktivitet eit eige tiltaksområde (nr 3) under produktutvikling i handlingsplanen for reiselivstrategien vedteken i FUV

10 MF Vågen med hydrogenfyrt framdriftsteknologi, Demostrasjon av pilotprosjekt TILSEGN 47-10EN Elektrisk framdrift med brenselceller basert på hydrogengass gjer null utslepp av klimagassar (CO 2 ) eller andre skadelege utslepp til luft (til dømes NO x og SO x. Einaste utslepp er vatn (H 2 O). Dette demonstrasjonsprosjektet på MF Vågen er eit av dei første i sitt slag i verda og vil gje nyttig kunnskap om vidare utvikling av denne teknologien til bruk i større skip og fergjer. Totale prosjektkostnader: kr Finansiering frå Hordaland fylkeskommune, RUP 2010: kr Anna finansiering ( Transnova og eigne midlar/eigeninnsats): kr : Av ei total kostnadsramme på 15 mill kr, har Hordaland fylkeskommune allereie medvirka med kr til å finansiera prosjektet Rein Marin Kraft og Framdrift, REMKOF. Dette prosjektet har som målsetting å etablera eit utstillingsvindauge for framtidsretta løysingar utan for klimautslepp frå sjøtransport. Konkret omfatta dette prosjektet utvikling, bygging, installasjon og drift av eit hydrogendrevet brenselcellesystem på MF Vågen. På grunn av større prosjektutviklingskostnader og mindre finansielle bidrag enn forventa, var det ikkje att midlar til å gjennomføre ein testsesong sommaren 2010 som planlagd. Denne tilsegna skal difor gå med til å delfinansiera testperioden kor målsettinga er etablera ein størst mogleg erfaringsdatabase for å kunne vidareutvikle og forbetre teknologien. I tillegg er det viktig å vise at løysingar som inneber bruk av hydrogen er sikker teknologi. Det langsiktige målet er auka bruk av elektrisk framdrift og brenselcelleteknologi i større skip som til dømes fergjer. Start/slutt (år): Mars til november 2010 Prototech AS ved Marian Nymark Melle Tomas Fiksdal, Prototech AS Arthur K. Arnesen, Næringsseksjonen Eit innsatsområde i RUP 2010 er å stimulere til meir forsking og innovasjon for å få fram nye innovative klimaløysingar inkludert utvikling og demonstrasjon av ny teknologi, nye bedrifter og nye kunnskapsmiljø. Brenselcelleteknologi i skip er ei slik satsing. Dokument: For meir info sjå 10

11 Connect Norge Olje og Gass Partner Forum 2010 Tilsegn 48-10EP Dato: CONNECT Norge Olje og Gass Partner Forum skal arrangerast i Bergen for femte gang 8. juni Totale prosjektkostnader: Kr Finansiering fra Hordaland fylkeskommune RUP 2010: Kr Anna finansiering: Deltakaravgift: Kr Eigenandel bedrifter: Kr Innovasjon Noreg: Kr BRB: Kr Privat kapital: Kr CONNECT Vest søkjer Hordaland fylkeskommune om støtte på kr til delfinansiering av CONNECT Norge Olje og Gass Partner Forum. Andre samarbeidspartnarar til arrangementet er Statoil og HOG Energi. Arrangementet har som formål å kople unge teknologibaserte selskap med etablerte aktørar innan bransja for dermed å kunne forbetre dei kommersielle molegheitene i det enkelte selskap. Start/slutt (år): 2010 CONNECT Vest VilVite Thormølensgate Bergen Solveig Holm Hilde R. Indresøvde Tlf.: Prosjektet er forankra i Regionalt Utviklingsprogram 2010 under entreprenørskap og Innovasjon. Dette er og ein del av ungdomssatsinga til fylkeskommunen. Dokument: 11

12 Utredning av filmstudio på Vestlandet Tilsegn 50-10KN Western Norway Film Commission ønskjer å utføre ein uavhengig analyse av grunnlaget for eit filmstudio på Vestlandet, leia av ein ekstern ekspert på filmfinansiering og studiodrift. Totale prosjektkostnader: kr Finansiering frå Hordaland fylkeskommune RUP 2010: kr Anna finansiering: Bergen kommune: Kr og WNFC: kr Western Norway Film Commission (WNFC) arbeider med å marknadsføre Vestlandet som stad for eksterne filmproduksjonar. WNFC ønskjer å utføre ein uavhengig analyse av grunnlaget for eit filmstudio på Vestlandet ved å kartleggje forhold som næringsareal, hotellkapasitet, transport- og logistikkbehov, relasjon til produksjonsmiljøet på Vestlandet og kritisk produksjonsvolum med meir. Start/slutt: August 2010 desember 2010 Western Norway Film Commission / Vestnorsk filmsenter ved Irmelin Nordahl, Sigmund Elias Holm, Yngvar Hagala, tlf , Kulturnæringane i Hordaland har eit stort sysselsettings- og verdiskapingspotensiale. Mellom anna skal ein stimulere til auka verdiskaping i kulturnæringane film/media. 12

13 Faglege og næringsretta aktivitetar knytt til Bergen internasjonale filmfestival (BIFF 2010) Tilsegn 52-10KN Dato: Under BIFF 2010 ønskjer søkjar å vidareføre arbeidet med å gjøre BIFF til ein nasjonal arena for dokumentarfilm, markere vestnorsk filmproduksjon og halde ein eller fleire Master Classes med kjente namn. Totale prosjektkostnader: kr Finansiering frå Hordaland fylkeskommune RUP 2010: kr Anna finansiering: Bergen kommune, NFI, Film & Kino og Vestnorsk filmsenter: kr Bergen internasjonale filmfestival går i år føre seg oktober. Årets aktivitetar utanom vanlege filmframsyningar: Debattar og skolevisningar Sideprogram om Østersjøsamarbeidet Dokumentarseminar om korleis man best skaffar seg økonomisk fundament til dei tema man ønskjer å setje lys på Master Classes innan film Markering av vestnorsk filmproduksjon under BIFF Start - slutt: Bergen internasjonale filmfestival AS Elisabeth Halvorsen Tor Fosse Yngvar Hagala, næringsseksjonen Tlf Stimulere til auka verdiskaping i kulturnæringane film/media ved kompetansetiltak er eit prioritert innsatsområde innan RUP Både seminara og dei planlagde Master Classes medverkar til kompetanseheving for film- / mediabransjen. 13

14 Utviklingsprosjekt i Åkrafjorden Tilsegn 54-10RL Prosjektet skal bidra til solid verdiskaping lokalt og positive ringverknadar både lokalt og regionalt. Totale prosjektkostnader: kr Finansiering fra Hordaland fylkeskommune RUP 2010: kr Anna finansiering (Grunneigarar, Sponsorar, medlemspengar etc ): kr I kjølvatnet av reiselivssatsinga i 2008 og 2009 har det kome nye idear og nye aktørar som ser nye moglegheiter og i fellesskap ønskjer å nå nye marknader med nye opplevingspakkar. Nytteverdien vil vera i verdiskaping innafor turisme og reiseliv, lokale arbeidsplassar og auka inntjening hos lokalt og regionalt næringsliv. Moglegheiter dette gjev er tilleggsnæring og arbeidsplassar som tryggar busetnaden i eit fråflyttingstruga område. Produktutvikling med fokus på å etablera attraktive temakonsept med utgongspunkt i råvareressursar og internasjonale etterspørselstrendar. Marknadskommunikasjon med fokus på interessebasert segmentering, kommunikasjon gjennom nye medie og etablering av system som sikrar optimal interaktivitet med dei reisande. Klyngeutvikling med fokus på auka samarbeid og kompetanse. Eksempel på aktivitetar: Faste turar og aktivitetar til individuelle gjester i høgsesong, i skuldersesong tilbod til gruppemarknaden. Produktpakking utvikla nye aktivitetar, turmål og tilbydarar. Utvikling av tilleggsopplevingar for grupper, samt sports- og kulturarrangement. Utvikling av lokale menyar og smaksopplevingar. Kompetanseheving og opplæring Gjesteundersøking Start/slutt (år): 2010 Åkrafjorden Oppleving AS, Jan Karstein Hustveit Liv-Kari Bødtker Kari Eik, Prosjektet er forkankra i strateginotat for Reiseliv Dokument: 14

15 Matfestivalen i Bergen, Bønder i byd n 2010 Tilsegn 56-10RL Matfestivalen i Bergen 2010 går føre seg frå fredag 10. til og med sundag 12. september. Prosjektet omfattar planlegging og gjennomføring av festivalen. Totale prosjektkostnader: kr Finansiering fra Hordaland fylkeskommune RUP 2010: kr Anna finansiering: Sogn og Fjordane fylkeskommune, Bu-midlar, Innovasjon Norge, utstillarane. : Arrangementet Matfestivalen i Bergen 2010 vil gå føre seg over tre dagar, frå fredag 10. til og med søndag 12. september. Matfestivalen, som konsept er i år ein mellomfase i påventa av att partnarskapet og andre samarbeidspartnarar får på plass ein fullgod driftsorganisasjon til ein framtidig matfestival. I møte mellom partnarskapet, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, og Fylkesmannen i Hordaland, vart det vedteke å vidareføre matfestivalen på omlag same leist som tidligare, og med økonomiske rammer som tidligare år. Matfestivalen i Bergen er den viktigaste arena for nye og etablerte matbedrifter i Hordaland og Sogn og Fjordane. Matfestivalen landets største arena for lokale matprodusentar og gjev Hordaland og Sogn og Fjordane, saman med Bergen status som den viktigaste matregionen innan dette område i Noreg. Ei arbeidsgruppe samansett av personar frå offentlege og private einingar deltek i planleggingsarbeid og gjennomføring. Start/slutt: 2010 Fylkesmannen i Hordaland, v/åse Vaag Gunnar Nagell Dahl, Fylkesmannen i Hordaland Berit Vetlejord Prosjektet er forankra i RUP under reiseliv. 15

16 Utvikling i Nyskapingsparken Inkubator 2010 Tilsegn 58-10EP Dato: Nyskapingsparken er lokalisert i vitensenteret VilVite på Marineholmen, saman med ei rekke andre aktørar innanfor innovasjon og entreprenørskap. Inkubatoren har 23 kontor, to møterom og sosiale areal. Totale prosjektkostnader: Kr Finansiering fra Hordaland fylkeskommune RUP 2010: Kr Anna finansiering: Høgskolen i Bergen: Kr UiB: Kr SIVA: Kr Deltakaravgift: Kr Utvikle inkubatoren vidare. sjå aktivitetar o Inkubatoren skal arrangere minst 8 miniseminar for bedriftene i inkubatoren o Nyskapingsparken skal arrangere ein intern workshop for bedriftene i inkubatoren o Nyskapingsparken skal i samarbeid med Senter for Nyskaping og deira satsing på idefangst, etablere ein modell for preinkubasjon blant studentar knytta til inkubatoren sine eigarar. o Det vert etablert eit alumninettverk blant bedrifter som går ut av inkubatoren (postinkubasjon) o Det vert i samarbeid med Stormfjord AS, Senter for Nyskaping og Innovasjon Norge etablert eit Bedriftsnettverk for bransjen 3D-simulering/ -visualisering. Start/slutt (år): 2010 Senter for Nyskaping v/ Høgskolen i Bergen Alf Emil Slinning Telf: Anne Lise Bergheim Hilde R. Indresøvde Tlf.: Prosjektet er forankra i Regionalt Utviklingsprogram 2010 under Entreprenørskap og innovasjon, og i Partnarskapsavtale mellom SIVA og HFK 2010/2011. Dokument: 16

17 Flytt til Hardanger - overgangsfase Tilsegn ON Dato: I ein overgangsfase i 2010 søker Hardangerrådet fylkeskommunen om kr ,- i omstillingspengar. Totale prosjektkostnader: Kr Finansiering fra Hordaland fylkeskommune RUP 2010: Kr Anna finansiering: Kommunar: Kr Kommunane, eiga arbeid: Kr Flytt til Hardanger" var ei tre-årleg samarbeidssatsing med Hordaland fylkeskommune og kommunane i Hardanger. Prosjektet var eit områdetiltak for dei 7 hardangerkommunane. Prosjektet har vektlagt tre hovudtema som vi ønskjer å setja fokus på i ein treårsperiode: marknadsføring / informasjon, innbyggjarjakt og utdanning. I ein overgangsfase i 2010 søker Hardangerrådet fylkeskommunen om kr ,- i omstillingspengar. Start/slutt (år): 2010 Hardangerrådet Leiv Vambheim Postboks Kinsarvik Tlf: Ingunn Stana Hilde R. Indresøvde Tlf.: Prosjektet er forankra i Regionalt Utviklingsprogram 2010 under Omstilling og nyskaping og i poltisk vedtak i Fylkesutvalet 16. juni Dokument: 17

18 Småsamfunn Ålvik cafe/bibliotek Tilsegn ON Dato: Etablera ein ny samlingsstad og kafe i Ålvik Prosjektet inneheld 3 delprosjekt: Kafe/bibliotek, Kvammalokk og Trallebane. Omstillingsmidlane går kun til delprosjekt 1, Kafe og bibliotek. Totale prosjektkostnader: Kr Finansiering fra Hordaland fylkeskommune RUP 2010: Kr Anna finansiering: Kommunal- og regionaldepartementet: Kr Kvam herad: Kr Eigeninnsats: Kr Delprosjekt 1 Kafe/bibliotek: Ålvik hadde inntil for få år sidan 2 butikkar og kafe. No er både kafeen og den eine butikken nedlagt og bygda er utan den sosiale samlingsplassen. Ålvik Røde Kors har no kjøpt den nedlagde butikken. Saman med Arbeidarforeininga vil dei starta kafe dersom biblioteket og kan lokaliserast i bygget. Kvam herad har satsa svært mykje på biblioteka dei seinare åra. Både i Øystese og Norheimsund er dei flytta til sentrale forretningsbygg på gateplan for å vera kommunen sitt lokale servicetorg. Her kan folk få hjelp med mykje meir enn bøker. Kvam herad vil flytta biblioteket til dette bygget. I Ålvik ligg forretningsbygget tett inntil Riksveg 7 som har turistvegstatus. Det er difor eit potensiale utover dei fastbuande. Arbeidet går ut på å planleggja bygget med teikningar og løyve. Det er organisert eit driftsselskap, Torget A/S som er eigd av organisasjonane i Ålvik. Området i sentrum av Ålvik er teke opp til regulering. Start/slutt (år): Kvam herad Næringssjef Jan Tjosaas Grovagjelet Norheimsund Jan Tjosås Hilde R. Indresøvde Tlf.: Prosjektet er forankra i Regionalt Utviklingsprogram 2007 under Omstilling og nyskaping. 18

19 Kvinnovasjon Hordaland 2010 Tilsegn 62-10EP Dato: Målet med KVINNOVASJON er å auke talet bedrifter etablert av kvinner. Programmet er bygd opp rundt fylgjande strategiar: mobilisering, samhandling, nettverk, mentor, profilering, gode dømer og kompetanse. KVINNOVASJON skal ha eit spesielt fokus på vekst. Totale prosjektkostnader: Kr Finansiering fra Hordaland fylkeskommune RUP 2010: Kr Anna finansiering: SIVA: Kr Målet med KVINNOVASJON er å auke talet bedrifter etablert av kvinner. Programmet er bygd opp rundt fylgjande strategiar: mobilisering, samhandling, nettverk, mentor, profilering, gode dømer og kompetanse. KVINNOVASJON skal ha eit spesielt fokus på vekst og vekstambisjonar, men skal og vere ei satsing for kvinner som ynskjer å starte bedrift for den lokale og regionale marknaden. Dei sentrale målgruppene for kvinnovasjonsprogrammet blir kvinnelege gründerar, oppfinnarar og etablerarar i heile Hordaland. Start/slutt (år): 2010 Atheno Sylvi R. Sørfonn Postboks Stord Tlf: Astrid Kjellevold Steinsland Hilde R. Indresøvde Tlf.: Prosjektet er forankra i Regionalt Utviklingsprogram 2010 under Entreprenørskap og innovasjon, og i nasjonale føringar knytt til auka fokus på kvinnelege entreprenørar. Fylkeskommunen har i sitt planverk forplikta seg til satsingar retta mot auka entreprenørskap hjå kvinner. Dokument: 19

20 Connect Vest - utvikling og aktivitet i 2010 Tilsegn 63-10EP Dato: CONNECT Vest famnar om Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane og er ein del av et nasjonalt og internasjonalt nettverk. Totale prosjektkostnader: Kr Finansiering fra Hordaland fylkeskommune RUP 2010: Kr Anna finansiering: Medlemsavgifter: Kr Konferanseinntekter: Kr Prosjektinntekter: Kr Tilskot andre: Kr Samarbeidspartnarar: Kr CONNECT Vest famnar om Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane og er ein del av et nasjonalt og internasjonalt nettverk. I Hordaland har arbeidet primært vore fokusert på rekruttering av vekstselskap, førebuing og gjennomføring av CONNECT Springbrett, førebuing og gjennomføring av Filmforum Vest og to CONNECT Vest Investorforum, rekruttering av medlemmar og utvikling av nettverk regionalt, mellom anna Voss Næringshage og Osterøy kommune. Start/slutt (år): 2010 CONNECT Vest VilVite Thormølensgate Bergen Solveig Holm Hilde R. Indresøvde Tlf.: Connect Vest-Norge har fokus på, og arbeider innanfor fleire av dei skisserte satsingsområda i Regionalt Utviklingsprogram Dokument: 20

21 Kompetanseregionen Nordhordland Tilsegn 64-10NK Betre samarbeidet og koordineringa mellom skulane og næringslivet, for blant anna å sikre at flest mogelege elevar gjer gode og informerte val når dei vel utdanningsretning. Totale prosjektkostnader: kr Finansiering fra Hordaland fylkeskommune RUP 2010: kr Anna finansiering: Regionrådet Nordhordland IKS (frå kommunale budsj) kr Hordaland fylkeskommune, Opplæringsavd kr : Prosjektet Kompetanseregionen Nordhordland er no inne i sitt andre år, og søkjer støtte til tredje året i prosjektet. Prosjektet føl skuleåret, og hadde oppstart august Prosjektet skal avsluttast i juli HFK v/opplæringsavdelinga sit i styret til prosjektet. Det første året var mest fokusert på å koordinere elevar frå grunnskulane i Nordhordland og Gulen på dei 12 utdanningsprogramma i dei 8 ulike vidaregåande skulane, jamfør faget Programfag til valg/utdanningsvalg. For fylkeskommunen er samarbeidet mellom dei vidaregåande skulane og næringslivet ei viktig målsetting, og det har i prosjektet vore jobba med ulike informasjonstiltak for å knytte skulane og næringslivet nærare saman knytt til faget Prosjekt til fordjuping. Det har vorte arrangert til dømes Grundercamp, ulike skulekonkurranser innan yrkesfag, lærarar har hospitert i ulike verksemder osv. Arbeidet med å koordinere aktiviteten og kontakten mellom skulane, og mellom skulane og næringslivet fortset. I tillegg er ein med på ulike aktivitetar som til dømes Romjulsbrunch for å viser utflytta studenter kva som finnes av verksemder og arbeidsplassar i Nordhordland. Ein samarbeidar med blant anna NAV om løysingar knytt til elevar som ikkje fullfører vgs. 150 tilsette i 13 verksemder får hausten 2010 får gå på kurs for å auke sin kompetanse knytt til blant anna data. Det arbeidast no med å vidareføre tiltaka i prosjektet for å sikre den gode koordineringa mellom skulane samt koplinga mellom skule og næringsliv i regionen. Arbeidet med å sikre at flest mogelege elevar gjer gode og informerte val når dei vel utdanningsretning, har store samfunnsøkonomiske verknader på kort og lang sikt. Den nære koplinga til næringslivet aukar elevane og lærarane sin kompetanse om lokalt næringsliv og muligheiter, og det er ein fordel at prosjektet er lokalisert i Industrilaget. Start/slutt (år): Prosjektansvarleg er Nordhordland Handverk- og Industrilag. Prosjektleiar er Vivian Kårbø i 100 % stilling. Torill Monstad og Marianne Haaland i Opplæringsavdelinga. I RUP 2010 står det at ein skal priortere næringsretta kompetanse, og blant anna vidareutvikle karriererettleiing for elevar, med særlig fokus på utdanningsprogram/yrkesopplæring og med informasjon om arbeidslivet sine rekrutteringsbehov. Tiltaket til Nordhordland Handverk- og Industrilag kjem inn i denne kategorien. Dokument: Nordhordland Handverk- og Industrilag sine nettsider: 21

Inkubasjon i Hordaland -fra idétil vekst

Inkubasjon i Hordaland -fra idétil vekst Inkubasjon i Hordaland -fra idétil vekst Astrid Kjellevold Steinsland Prosjektleiar, Atheno AS og Bjarte Jansen Horn Inkubatorleder Nyskapingsparken Næringskonferansen Hordaland Fylkeskommune, 17. mars

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKOT TIL FUZZ AS FOR 2012-2014

SØKNAD OM DRIFTSTILSKOT TIL FUZZ AS FOR 2012-2014 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201103337-6 Arkivnr. 645 Saksh. Hagala, Yngvar Skaar, Ronny Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2011-21.06.2011

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 146 OVERSIKT OVER TILSEGN LØYVD FRÅ REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010 (RUP 2010)

Kopi til: Arkivnr.: 146 OVERSIKT OVER TILSEGN LØYVD FRÅ REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010 (RUP 2010) HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 15. april 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000708-9/AARN Kopi til: Arkivnr.: 146 OVERSIKT OVER TILSEGN LØYVD

Detaljer

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet peiker ut ein delegasjon som reiser til Shanghai i 2010 i samband med EXPO 2010.

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 201210523-1 Arkivnr. 015 Saksh. Jordet, Håkon Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Kva kan gjerast for at kommunane og fylkeskommunen arbeider stadig betre med næringsutvikling: Temaet no: Nytt næringshageprogram

Kva kan gjerast for at kommunane og fylkeskommunen arbeider stadig betre med næringsutvikling: Temaet no: Nytt næringshageprogram Kommuneprosjektet Kva kan gjerast for at kommunane og fylkeskommunen arbeider stadig betre med næringsutvikling: Temaet no: Nytt næringshageprogram 28/4 2011 Lars Hustveit Fagkoordinator Næringsavdelinga,

Detaljer

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd?

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Fleire og betre nyetableringar May Britt Roald, prosjektleiar hoppid.no Møre og Romsdal fylkeskommune partnerskap i samspel Verdikjede

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

NÆRINGSRETTA MIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING - GODKJENNING AV ANDRE TILTAK I PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012.

NÆRINGSRETTA MIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING - GODKJENNING AV ANDRE TILTAK I PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201205550-29 Arkivnr. 146 Saksh. Arnesen, Arthur Hagala, Yngvar Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 20.02.2013-21.02.2013 NÆRINGSRETTA MIDLAR

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET

VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET Saksutredning: VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Bakgrunn Vestlandsrådet vedtok tysdag 3. desember i sak 26/13 «Marin Strategi for Vestlandet»,

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Bulyst gjennom vidareutvikling av skiaktivitet i Hordaland heile året. Dette er søknadsskjema for skibygda Røldal

Søknadsskjema for Bolyst. Bulyst gjennom vidareutvikling av skiaktivitet i Hordaland heile året. Dette er søknadsskjema for skibygda Røldal Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Bulyst gjennom vidareutvikling av skiaktivitet i Hordaland heile året. Gjennom samarbeid mellom regionane Voss, Odda/Røldal og Jondal/Folgefonna

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa Natur- og kulturbasert næringsutvikling rundt Den Grøne Sløyfa Prosjektansvarleg; Den Grøne Sløyfa Prosjektleiar; Vert oppnemnt seinare Prosjektstart; 01.01.2008 Prosjektavslutning; 31.12.2009 1. MÅL OG

Detaljer

Ny regional satsing frå Norges Forskingsråd, i Sogn og Fjordane VRI 4

Ny regional satsing frå Norges Forskingsråd, i Sogn og Fjordane VRI 4 2017 2019 Næringsforum Førde 29. november 2016 Ny regional satsing frå Norges Forskingsråd, i Sogn og Fjordane VRI 4 Arne Monrad Johnsen Sogn og Fjordane fylkeskommune prosjektleiar KVA VIL VI OPPNÅ? I

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

SAK 51/17 FILM; FJORD, FJELL OG VIDDE

SAK 51/17 FILM; FJORD, FJELL OG VIDDE SAK 51/17 FILM; FJORD, FJELL OG VIDDE Saksopplysning Det er eit uttalt nasjonalt mål for Norge at det skal leggjast til rette for auka verdiskapning, basert på å få fleire internasjonale film- og serieproduksjonar

Detaljer

Sluttrapport BOLYST. «Ski heile året» Dato: Desember 2012

Sluttrapport BOLYST. «Ski heile året» Dato: Desember 2012 Frist: Desember 2012 Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: Fra: KRD «Ski heile året» Sluttrapport BOLYST Dato: Desember 2012. Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Voss, Jondal, Odda «Ski heile året»

Detaljer

FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling

FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling Arnt Sommerlund Daglig leder i Aukra Næringsforum E-post: arnt@aukra-naeringsforum.no Mobil: 900

Detaljer

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Bakgrunn Styret i Destinasjon Voss, i fellesmøte med Voss Reiselivsråd 28.09.2011, gjorde slik vedtak om å gjennomføre

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Kvifor satse på sykkelturisme Stort uutnytta potensiale Interessen auke Miljøvenleg Krev relativt lite tilrettelegging/lave investeringskostnader

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Program for lokalsamfunnsutvikling i Hordaland - BULYST HORDALAND

PROSJEKTPLAN. Program for lokalsamfunnsutvikling i Hordaland - BULYST HORDALAND Prosjektnamn: Program for lokalsamfunnsutvikling i Hordaland - BULYST HORDALAND Oppdragsgjevar: Prosjektansvarleg: Prosjektleiar: Nina Broch Mathisen, Innovasjon Norge Ole Bakkebø, Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Strategien peikar på fire særlege utfordringar for reiselivet på Vestlandet:

Strategien peikar på fire særlege utfordringar for reiselivet på Vestlandet: Saksutredning: REISELIVSSTRATEGI FOR VESTLANDET 2013-2020 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: Vestlandsrådet har utarbeidd og vedteke ein felles reiselivsstrategi for Vestlandet. Bakgrunnen var

Detaljer

Mål: Vi skal utvikle eksisterande næringsliv, samt utvikle ny næring med fokus på det «grøne skiftet».

Mål: Vi skal utvikle eksisterande næringsliv, samt utvikle ny næring med fokus på det «grøne skiftet». Handlingsplan 2017 Det følgjande dokumentet inneheld HNU sine prioriterte satsingar for 2017 vedteke av styret. Ein del av prosjekta er alt starta opp medan andre er under utgreiing i forhold til finansiering

Detaljer

Regional kompetansestrategi Sogn og Fjordane sluttrapport fase1

Regional kompetansestrategi Sogn og Fjordane sluttrapport fase1 Regional kompetansestrategi Sogn og Fjordane sluttrapport fase1 1.Bakgrunn For å følgje opp OECD-rapporten «Skills strategy for Norway» har regjeringa sett i gang eit arbeid for å utvikle ein nasjonal

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektplan - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektansvarleg: Gro Røhne Andersen, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Nordhordland Reiselivslag Prosjektstart: 01.09.2009

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20 REGIONALAVDELINGA Næringsseksjonen - REG AVD Kvam Næringråd v/ Torleiv Ljones Dato: 06.03.2015 Vår ref.: 2014/21544-2 Saksbehandlar: ingskog Dykkar ref.: Tilsegn kompensasjonsmidlar 2014 TILSEGN OM TILSKOT

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

PROSJEKT TURISTTAVLER HORDALAND

PROSJEKT TURISTTAVLER HORDALAND PROSJEKT TURISTTAVLER HORDALAND Prosjektansvarlig (PA): Hordaland fylkeskommune v/kjartan Pettersen Prosjektleiar (PL): Hordaland Reiseliv v/anne Grethe Bakke Start: 24.11.2006 Slutt: 30.06.2008 Bakgrunn

Detaljer

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 Vinteraktivitetsdag

Detaljer

ENDRING AV OPPFINNARPRISEN I HORDALAND TIL PRIS FOR GOD NÆRINGSUTVIKLING

ENDRING AV OPPFINNARPRISEN I HORDALAND TIL PRIS FOR GOD NÆRINGSUTVIKLING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 200904562-2 Arkivnr. 135.3 Saksh. Monstad, Torill Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.06.2009 ENDRING AV OPPFINNARPRISEN I

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

OMSTILLINGSMIDLAR 2012

OMSTILLINGSMIDLAR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201106931-3 Arkivnr. 712.T05 Saksh. Imset, Øystein/Arnesen, Arthur K Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 28.08.2012 OMSTILLINGSMIDLAR 2012

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

ETABLERING OG FINANSIERING AV KNOWLEDGE HUB I BERGEN

ETABLERING OG FINANSIERING AV KNOWLEDGE HUB I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201307275-5 Arkivnr. 146 Saksh. Hagala, Yngvar Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.09.2013-26.09.2013 ETABLERING OG FINANSIERING AV KNOWLEDGE

Detaljer

Programmet for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Programmet for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Programmet for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201102938-1 Arkivnr. 520 Saksh. Wanvik, Torill Iversen Saksgang Y- nemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 29.03.2011 05.04.2011-06.04.2011

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Kompetanseutvikling og kvalitet i opplæringa Etter opplæringslova ( 10-8) har skoleeigar ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

REFERAT Sak: SMB-programmet evaluering av forprosjektet Sted Dato Varigheit Ålvik 31.08.2010 13.30 16.30

REFERAT Sak: SMB-programmet evaluering av forprosjektet Sted Dato Varigheit Ålvik 31.08.2010 13.30 16.30 REFERAT Sak: SMB-programmet evaluering av forprosjektet Sted Dato Varigheit Ålvik 31.08.2010 13.30 16.30 Referent Underskrift Roald A Johansen Hensikt: Evaluere SMB-programmet hva er oppnådd Dokumentasjon:

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Program for. Årdal Venstre

Program for. Årdal Venstre Program for Årdal Venstre for perioden 2015-2019 Venstre prioriterar Unge fyrst. Årdal Venstre vil vera eit tydeleg alternativ i kommune politikken. Vår visjon er å gjera Årdal meir attraktiv som vertskommune.

Detaljer

ÅKRAFJORDEN OPPLEVING AS SØKNAD OM TILSKOT TIL TURISTBÅT 2009

ÅKRAFJORDEN OPPLEVING AS SØKNAD OM TILSKOT TIL TURISTBÅT 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Arbeidslag reiseliv Arkivsak 200801981-11 Arkivnr. 854 Saksh. Pettersen, Kjartan Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.04.2009-23.04.2009 ÅKRAFJORDEN OPPLEVING AS SØKNAD OM TILSKOT

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD 1. Mål og rammer 1.1 BAKGRUNN Stord kommune signerte 22.januar 2013 avtale om Stord som sykkelby. Avtalen er mellom Vegvesenet, Hordaland Fylkeskommune og Stord kommune.

Detaljer

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018 Vedlegg SNP 2018 Side 1 Strategisk næringsplan -2018 HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2018 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Skjønnsmidlar til fornyings- og utviklingsprosjekt i kommunane

Skjønnsmidlar til fornyings- og utviklingsprosjekt i kommunane Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 22.04.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/5086 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Postboks 13, 5902

Detaljer

EnergiKompe- tansesenteret

EnergiKompe- tansesenteret EnergiKompe- tansesenteret Regional satsing med nasjonal attraktivitet Presentasjon av: Ove Kjøllesdal EnergiKompetanseSenteret EnergiKompetanseSenteret AS (EKS) vart stifta 7.februar 2014 av: Moderne

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

Plantema nyskaping i verdiskapingsplanen

Plantema nyskaping i verdiskapingsplanen Plantema nyskaping i verdiskapingsplanen Næringsforum 5.september 2017 Kva vi tek føre oss Arbeidet med nyskaping i verdiskapingsplanen eit overblikk ved Endre Etableraropplæring, kompetanseheving og koordinering

Detaljer

Kompetansemekling i privat og off sektor

Kompetansemekling i privat og off sektor Kompetansemekling i privat og off sektor - Eit undertittel tilbod for å auke innovasjonsevna og dermed verdiskaping og konkurransekraft - Erfaringar med KM-teneste og RFF Vest-pilot - Øyvind Heimset Larsen,

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Hardanger. Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim

Hardanger. Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim Hardanger Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim HARDANGER 2030 PARAPLYPROSJEKT SENTRAL STYRINGSGRUPPE OG PROSJEKTANSVARLEG Framtidssatsing Folketalsauke Livskraftige kommunar Prosjektarbeid

Detaljer

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT " ^ l "HORDALAND FYLKESKOMMUNE] Statsråden Baknr.ÅO ^O &>y~dok.nr. / Likelydande til fylkeskommunane 1 3 SEPT. 2005 Arkivnr, fa^d Saksh, Eksp. U.off. Dykkar ref Vår

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Søknad Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Kort beskrivelse Etablering og organisering av kunst- og kulturbasert næringsklynge

Detaljer

OMSTILLINGSMIDLAR 2011

OMSTILLINGSMIDLAR 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201106931-1 Arkivnr. 712.T05 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 23.06.2011 OMSTILLINGSMIDLAR 2011 SAMANDRAG Då fylkesutvalet

Detaljer