Kopi til: Arkivnr.: 146 OVERSIKT OVER TILSEGN LØYVD FRÅ REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopi til: Arkivnr.: 146 OVERSIKT OVER TILSEGN LØYVD FRÅ REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 18. august 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: /JSTE Kopi til: Arkivnr.: 146 OVERSIKT OVER TILSEGN LØYVD FRÅ REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010 I samband med handsaminga av RUP 2010 i fylkesutvalet blei det etterlyst betre informasjon om kva for prosjekt som blir støtta med RUP midlar. Oversikten blir gitt som orienteringssak og inneheld: - Tabell med oversikt over alle tilsegn gitt sidan siste oversikt. - Tabell med oversikt over samla tal hittil i år fordelt på innsatsområda i RUP Kommentarar. - Vedlegg med kort presentasjon av dei prosjekta som har fått tilsegn i siste periode. Siste oversikt vart gitt til fylkesutvalsmøtet 16.juni Denne oversikten viser utviklinga i perioden etter det. Prosjekt handsama i perioden til : Tils.nr Prosjektnavn Tilskotsmottakar Innsatsomr. Prosjektkostnad Tilsegnssum 42-10NK Ekstra forkursklasse ved HIB Høgskolen i Bergen,avd.f.ing. Næringsretta kompetanse MA MareLife-konferansen i Bergen Fiskeriforum Vest Marin satsing RL Frescohallen i Bergen- Bergen reiselivslag Reiseliv hele fylkets informasjonssenter 45-10RL Nasjonal Markedsføring av Destinasjon Voss Reiseliv Hordaland MA Sjømat for alle Fiskeriforum Vest Marin satsing RL Ski heile året Destinasjon Voss Reiseliv EN MF Vågen med hydrogenfyrt Protech AS Energi fremdriftsteknologi-tilleggsfin EP Connect Norge Olje og Gass CONNECT Vest Entreprenørskap Partner Forum 2010 og innovasjon 50-10KN Utredning av filmstudio på Western Norway Kulturnæringar vestlandet Film Commission 52-10KN Faglege og næringsretta aktivitetar knytt til Bergen internasjonale filmfestival BIFF Bergen internasjonale filmfestival Kulturnæringar Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks BERGEN - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

2 Tils.nr Prosjektnavn Tilskotsmottakar Innsatsomr. Prosjektkostnad Tilsegnssum 54-10RL Åkrafjorden Oppleving Åkrafjorden Reiseliv Utviklingsprosjekt Oppleving AS 56-10RL Matfestivalen i Bergen, Bønder Fylkesmannen i Reiseliv i byd`n 2010 Hordaland, Landbr EP Utvikling i Nyskapingsparken Senter for Entreprenørskap Inkubator 2010 Nyskaping HiB og innovasjon 59-10ON Flytt til Hardanger Hardangerrådet Omstilling og overgangsfase nyskaping 61-10ON Småsamfunn Ålvik Kvam herad Omstilling og cafe/bibliotek nyskaping 62-10EP Kvinnovasjon Hordaland 2010 Atheno Entreprenørskap og innovasjon 63-10EP Connect Vest- Utvikling og CONNECT Vest Entreprenørskap aktivitet i 2010 og innovasjon 64-10NK Kompetanseregionen Nordhordland Næringsretta Nordhordland -3.prosjektår Handverk og Indus. kompetanse 65-10EP Connect Nordic Cleantech CONNECT Vest Entreprenørskap Partnerforum 2010 og innovasjon 66-10LL Knarvik forprosjekt sentrum Lindås kommune Livskraftige lokalsamfunn 67-10EP Inunet Senter for nyskaping, HIB Entreprenørskap og innovasjon Totalt antal tilsegn fordelt på innsatsområde hittil i år: Innsatsområde Tal Prosjektkost. Støttebeløp tilsegn EN: Energi EP: Entreprenørskap og innovasjon IN: Internasjonalisering KN: Kulturnæringar LL: Livskraftige lokalsamfunn MA: Marin satsing MT: Maritim satsing NK: Næringsretta kompetanse ON: Omstilling og nyskaping RF: Regionalt næringsforum RL: Reiseliv RN: Regionale næringsfond VRI: *VRI- Programmet * Endring frå forrige melding til Fylkesutvalet datert 16.juni 2010: VRI- programmet er skilt ut som eige innsatsområde. Kommentar: I perioden er det bevilga kr til prosjekt med total prosjektkostnad på kr , fordelt på 21 søknader. Det har særlig vore stor aktivitet på reiseliv. 2

3 Så langt i år er det bevilga kr til prosjekt med total kostnadsramme på kr Dette gir ein gjennomsnittleg prosentvis andel på tilskotet frå Hordaland fylkeskommune på ca. 20%. Den totale ramma for året for tilrettelegging for næringsutvikling, VRI-programmet, og omstilling og nyskapning er stor kr Vi ligg soleis godt an med tilsegn løyvd frå Regionalt utviklingsprogram i høve til ramma for VRI-midlene som er sett av i budsjettet for året 2010 er disponert. VEDLEGG: Kort omtale av prosjekta 3

4 Ekstra Forkursklasse ved HiB Tilsegn 42-10NK Søknaden til forkurset 2010 er på heile 665, som er det høgste talet nokon gong. Den konkrete målsettinga er å gjennomføre ein ekstra forkursklasse med realfagskurs (matematikk og fysikk) i studieåret Totale prosjektkostnader: kr Finansiering frå Hordaland fylkeskommune RUP 2010: kr Anna finansiering: Høgskolen i Bergen (HiB) kr : Det er etter kvart vorte vanleg at ingeniørutdanningane i Noreg må ha kvalifiserande kurs for ingeniørutdanning. Søknaden til forkurs har vore stigande heilt frå 2004 (ca 300 søkjarar) då HiB overtok desse kursa frå fylkeskommunen. Målsettinga er å gjennomføre ein ekstra forkursklasse med studentar i studieåret Forkursa, som går over eit heilt år, kjøper HiB av Bergen Tekniske Fagskule. Start/slutt: Hausten 2010 våren 2011 HiB, ved Ole Gunnar Søgnen Prosjektleiar : Bergen Tekniske Fagskule Yngvar Hagala, I RUP er det peikt på at ei av dei store utfordringane er å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Under innsatsområdet Næringsretta kompetanse er ei prioritert satsing å medverke til næringsretta kunnskapsproduksjon. 4

5 MareLife-konferansen i Bergen Tilsegn 43-10MA Konferansen som skal gjennomførast i Bergen 15. juni skal markere avslutninga på Storbyprosjektet MareLife og overlevere Blåboka til fiskeri- og kystministeren. Totale prosjektkostnader: kr Finansiering frå Hordaland fylkeskommune RUP 2010: kr Anna finansiering ( Innovasjon Noreg ): kr : Konferansen skal markere avslutninga på Storbyprosjektet MareLife og overlevere Blåboka til fiskeri- og kystministeren. Konferansen skal gjennomførast 15 juni 2010 og omfatter storbyane som har delteke i MareLife og tek for seg verdiskapingspotensiale i dei biomarine næringane. Start/slutt (år): Fiskeriforum Vest Fiskeriforum Vest v/tanja Hoel Siri Hanson Biomarine næringar er ein del av Marine sektor som er prioritert i Regionalt Utviklingsprogram Dokument: For meir info sjå 5

6 Frescohallen i Bergen heile fylkets Informasjonssenter 2010 Tilsegn 44-10RL Det er eit mål å styrkje videreføringa i samarbeidet mellom by og land og utvikla informasjons- og salgssystemer som får gjesten til å oppsøkje og oppleve produkter som igjen vil føre til større tilfredshet og lengre opphold i vårt fylke. Totale prosjektkostnader: kr Finansiering fra Hordaland fylkeskommune RUP 2010: kr Anna finansiering ( Destinasjonsselskapa ): kr Hovedmålet er å videreføre og videreutvikle tiltak frå tidlegare år, som skal formidle produkter og tjenester på ein kommunikasjonsmessig riktig måte som får gjesten til å oppsøke og oppleve produkta som igjen vil føre til større tilfredsheit og lengre opphald i Hordaland. Start/slutt (år): 2010 Bergen Reiselivslag, Ole Warberg Inger Balean Kari Eik, , Prosjektet er forankra i strateginotat for Reiseliv Dokument: Eige dokument 6

7 Nasjonal Markedsføring for Hordaland 2010 Tilsegn 45-10RL Hordaland skal, gjennom Nasjonal Markedsføring (Aktiv, Frisk og Spennende), ta ein klar posisjon innanfor aktivitetsbasert reiseliv og bidra til auka verdiskaping for heile reiselivsnæringa i fylket. Totale prosjektkostnader: kr Finansiering fra Hordaland fylkeskommune RUP 2010: kr Anna finansiering (Destinasjonsselskap / andre aktørar): kr Hordaland skal, gjennom Nasjonal Markedsføring (Aktiv, Frisk og Spennende), ta ein klar posisjon innanfor aktivitetsbasert reiseliv og bidra til auka verdiskaping for heile reiselivsnæringa i fylket. Koordinering og gjennomføring av Nasjonal Markedskampanje: 1) Norges Kampanje med Innovasjon Norge, 2) Hordaland Magasin - samarbeid med flyselskapet Norwegian. Oppgradering/vedlikehalde av webside via Fjordnet/Bergen Reiselivslag. Start/slutt (år): 2010 Destinasjon Voss, Anne Grethe Bakke Ingunn Bleie Kari Eik, , Prosjektet er forankra i strateginotat for Reiseliv. Dokument: 7

8 SJØMAT FOR ALLE 2010 Tilsegn 46-10NK Sjømat for alle 2010 gjennomføres i Bergen og omland. Innhaldet er publikumsaktiviteter, arrangement i lag med Bergen Matfestival og gjennomføring av sjømatkonferansen. Totale prosjektkostnader: kr Finansiering fra Hordaland fylkeskommune RUP 2010: kr Anna finansiering (Innovasjon Norge, Bergenkommune): kr : Sjømat for alle skal gjennomføre sjømatkonferansen, publikumsaktivitear og tilrettelegge for deltaking av sjømatbedrifter i matfestivalen. Mellom anna har Sjømat for alle slikt fokus i 2010: Synliggjøre sjømat i Bergen Matfest forankre Bergen Matfest hos sjømataktørane, utvikle sjømatkonferansen og styrke klynge-samarbeid, kunnskap om sjømat og helse, auke interessa for jobb og utdanning i marine fag Start/slutt (år): haust 2010 Fiskeriforum Vest telf Tanja Hoel telf Siri Hanson Marin sektor og sjømat er ei av satsingane. Dokument: For meir info sjå 8

9 HORDALAND SKI HEILE ÅRET SKI 365 VOSS- RØLDAL JONDAL 46-10RL Dato: Skidestinasjonane i Hordaland skal tilby attraktive skiopplevingar 12 månader i året for den norske og internasjonale marknaden. Prosjektet skal etablera Hordaland og Fjord Norge som ein internasjonal skidestinasjon. Området skal bli eit alternativ når skigjester frå Nederland, Storbritannia, Russland og Danmark skal velje reisemål for vinterferie. Totale prosjektkostnader: kr Finansiering frå Hordaland fylkeskommune RUP 2010: kr Anna finansiering: Innovasjon Norge og Skigutane: kr Gjennom arbeidet med ny reiselivsstrategi for Hordaland er snø- og skiaktivitetar peikt på som eit tiltaksområde. Ski er eit kjerneprodukt, der Hordaland har naturgitte konkurransefortrinn, spesielt på destinasjonar som har ski som sitt hovudsatsingsområde. Unikt for Hordaland er mogelegheiten for å stå på ski 12 månader i året, takka vere Folgefonna sommarskisenter. Når dei snøsikre vinteranlegga stengjer i mai, er det klart for opning på Folgefonna. Å satse på skiområda vil vere viktig for heilskapleg områdeutvikling. Skianlegga har etter kvart bygd opp heilårsovernattingskapasitet. Det er store planar om vidare utbygging i desse områda. Dette krev og utvikling av gode sommartilbod, noko som vil styrke Hordaland som heilårleg ferieområde. Prosjektet vil bidra til samhandling og partnarskapstenking mellom aktørar på tvers av tradisjonelle destinasjonsområder. Dette er naudsynt for å lukkast med sterkare temasatsing. Start/slutt: Destinasjon Voss v/anne Grethe Bakke Erik Østlie i Destinasjon Voss Yngvar Hagala, næringsseksjonen Tlf Prosjektet er forankra i vedteken reiselivstrategi for Hordaland Reiselivsstrategi for Hordaland vart vedteken politisk i Konkret er det snøaktivitet eit eige tiltaksområde (nr 3) under produktutvikling i handlingsplanen for reiselivstrategien vedteken i FUV

10 MF Vågen med hydrogenfyrt framdriftsteknologi, Demostrasjon av pilotprosjekt TILSEGN 47-10EN Elektrisk framdrift med brenselceller basert på hydrogengass gjer null utslepp av klimagassar (CO 2 ) eller andre skadelege utslepp til luft (til dømes NO x og SO x. Einaste utslepp er vatn (H 2 O). Dette demonstrasjonsprosjektet på MF Vågen er eit av dei første i sitt slag i verda og vil gje nyttig kunnskap om vidare utvikling av denne teknologien til bruk i større skip og fergjer. Totale prosjektkostnader: kr Finansiering frå Hordaland fylkeskommune, RUP 2010: kr Anna finansiering ( Transnova og eigne midlar/eigeninnsats): kr : Av ei total kostnadsramme på 15 mill kr, har Hordaland fylkeskommune allereie medvirka med kr til å finansiera prosjektet Rein Marin Kraft og Framdrift, REMKOF. Dette prosjektet har som målsetting å etablera eit utstillingsvindauge for framtidsretta løysingar utan for klimautslepp frå sjøtransport. Konkret omfatta dette prosjektet utvikling, bygging, installasjon og drift av eit hydrogendrevet brenselcellesystem på MF Vågen. På grunn av større prosjektutviklingskostnader og mindre finansielle bidrag enn forventa, var det ikkje att midlar til å gjennomføre ein testsesong sommaren 2010 som planlagd. Denne tilsegna skal difor gå med til å delfinansiera testperioden kor målsettinga er etablera ein størst mogleg erfaringsdatabase for å kunne vidareutvikle og forbetre teknologien. I tillegg er det viktig å vise at løysingar som inneber bruk av hydrogen er sikker teknologi. Det langsiktige målet er auka bruk av elektrisk framdrift og brenselcelleteknologi i større skip som til dømes fergjer. Start/slutt (år): Mars til november 2010 Prototech AS ved Marian Nymark Melle Tomas Fiksdal, Prototech AS Arthur K. Arnesen, Næringsseksjonen Eit innsatsområde i RUP 2010 er å stimulere til meir forsking og innovasjon for å få fram nye innovative klimaløysingar inkludert utvikling og demonstrasjon av ny teknologi, nye bedrifter og nye kunnskapsmiljø. Brenselcelleteknologi i skip er ei slik satsing. Dokument: For meir info sjå 10

11 Connect Norge Olje og Gass Partner Forum 2010 Tilsegn 48-10EP Dato: CONNECT Norge Olje og Gass Partner Forum skal arrangerast i Bergen for femte gang 8. juni Totale prosjektkostnader: Kr Finansiering fra Hordaland fylkeskommune RUP 2010: Kr Anna finansiering: Deltakaravgift: Kr Eigenandel bedrifter: Kr Innovasjon Noreg: Kr BRB: Kr Privat kapital: Kr CONNECT Vest søkjer Hordaland fylkeskommune om støtte på kr til delfinansiering av CONNECT Norge Olje og Gass Partner Forum. Andre samarbeidspartnarar til arrangementet er Statoil og HOG Energi. Arrangementet har som formål å kople unge teknologibaserte selskap med etablerte aktørar innan bransja for dermed å kunne forbetre dei kommersielle molegheitene i det enkelte selskap. Start/slutt (år): 2010 CONNECT Vest VilVite Thormølensgate Bergen Solveig Holm Hilde R. Indresøvde Tlf.: Prosjektet er forankra i Regionalt Utviklingsprogram 2010 under entreprenørskap og Innovasjon. Dette er og ein del av ungdomssatsinga til fylkeskommunen. Dokument: 11

12 Utredning av filmstudio på Vestlandet Tilsegn 50-10KN Western Norway Film Commission ønskjer å utføre ein uavhengig analyse av grunnlaget for eit filmstudio på Vestlandet, leia av ein ekstern ekspert på filmfinansiering og studiodrift. Totale prosjektkostnader: kr Finansiering frå Hordaland fylkeskommune RUP 2010: kr Anna finansiering: Bergen kommune: Kr og WNFC: kr Western Norway Film Commission (WNFC) arbeider med å marknadsføre Vestlandet som stad for eksterne filmproduksjonar. WNFC ønskjer å utføre ein uavhengig analyse av grunnlaget for eit filmstudio på Vestlandet ved å kartleggje forhold som næringsareal, hotellkapasitet, transport- og logistikkbehov, relasjon til produksjonsmiljøet på Vestlandet og kritisk produksjonsvolum med meir. Start/slutt: August 2010 desember 2010 Western Norway Film Commission / Vestnorsk filmsenter ved Irmelin Nordahl, Sigmund Elias Holm, Yngvar Hagala, tlf , Kulturnæringane i Hordaland har eit stort sysselsettings- og verdiskapingspotensiale. Mellom anna skal ein stimulere til auka verdiskaping i kulturnæringane film/media. 12

13 Faglege og næringsretta aktivitetar knytt til Bergen internasjonale filmfestival (BIFF 2010) Tilsegn 52-10KN Dato: Under BIFF 2010 ønskjer søkjar å vidareføre arbeidet med å gjøre BIFF til ein nasjonal arena for dokumentarfilm, markere vestnorsk filmproduksjon og halde ein eller fleire Master Classes med kjente namn. Totale prosjektkostnader: kr Finansiering frå Hordaland fylkeskommune RUP 2010: kr Anna finansiering: Bergen kommune, NFI, Film & Kino og Vestnorsk filmsenter: kr Bergen internasjonale filmfestival går i år føre seg oktober. Årets aktivitetar utanom vanlege filmframsyningar: Debattar og skolevisningar Sideprogram om Østersjøsamarbeidet Dokumentarseminar om korleis man best skaffar seg økonomisk fundament til dei tema man ønskjer å setje lys på Master Classes innan film Markering av vestnorsk filmproduksjon under BIFF Start - slutt: Bergen internasjonale filmfestival AS Elisabeth Halvorsen Tor Fosse Yngvar Hagala, næringsseksjonen Tlf Stimulere til auka verdiskaping i kulturnæringane film/media ved kompetansetiltak er eit prioritert innsatsområde innan RUP Både seminara og dei planlagde Master Classes medverkar til kompetanseheving for film- / mediabransjen. 13

14 Utviklingsprosjekt i Åkrafjorden Tilsegn 54-10RL Prosjektet skal bidra til solid verdiskaping lokalt og positive ringverknadar både lokalt og regionalt. Totale prosjektkostnader: kr Finansiering fra Hordaland fylkeskommune RUP 2010: kr Anna finansiering (Grunneigarar, Sponsorar, medlemspengar etc ): kr I kjølvatnet av reiselivssatsinga i 2008 og 2009 har det kome nye idear og nye aktørar som ser nye moglegheiter og i fellesskap ønskjer å nå nye marknader med nye opplevingspakkar. Nytteverdien vil vera i verdiskaping innafor turisme og reiseliv, lokale arbeidsplassar og auka inntjening hos lokalt og regionalt næringsliv. Moglegheiter dette gjev er tilleggsnæring og arbeidsplassar som tryggar busetnaden i eit fråflyttingstruga område. Produktutvikling med fokus på å etablera attraktive temakonsept med utgongspunkt i råvareressursar og internasjonale etterspørselstrendar. Marknadskommunikasjon med fokus på interessebasert segmentering, kommunikasjon gjennom nye medie og etablering av system som sikrar optimal interaktivitet med dei reisande. Klyngeutvikling med fokus på auka samarbeid og kompetanse. Eksempel på aktivitetar: Faste turar og aktivitetar til individuelle gjester i høgsesong, i skuldersesong tilbod til gruppemarknaden. Produktpakking utvikla nye aktivitetar, turmål og tilbydarar. Utvikling av tilleggsopplevingar for grupper, samt sports- og kulturarrangement. Utvikling av lokale menyar og smaksopplevingar. Kompetanseheving og opplæring Gjesteundersøking Start/slutt (år): 2010 Åkrafjorden Oppleving AS, Jan Karstein Hustveit Liv-Kari Bødtker Kari Eik, Prosjektet er forkankra i strateginotat for Reiseliv Dokument: 14

15 Matfestivalen i Bergen, Bønder i byd n 2010 Tilsegn 56-10RL Matfestivalen i Bergen 2010 går føre seg frå fredag 10. til og med sundag 12. september. Prosjektet omfattar planlegging og gjennomføring av festivalen. Totale prosjektkostnader: kr Finansiering fra Hordaland fylkeskommune RUP 2010: kr Anna finansiering: Sogn og Fjordane fylkeskommune, Bu-midlar, Innovasjon Norge, utstillarane. : Arrangementet Matfestivalen i Bergen 2010 vil gå føre seg over tre dagar, frå fredag 10. til og med søndag 12. september. Matfestivalen, som konsept er i år ein mellomfase i påventa av att partnarskapet og andre samarbeidspartnarar får på plass ein fullgod driftsorganisasjon til ein framtidig matfestival. I møte mellom partnarskapet, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, og Fylkesmannen i Hordaland, vart det vedteke å vidareføre matfestivalen på omlag same leist som tidligare, og med økonomiske rammer som tidligare år. Matfestivalen i Bergen er den viktigaste arena for nye og etablerte matbedrifter i Hordaland og Sogn og Fjordane. Matfestivalen landets største arena for lokale matprodusentar og gjev Hordaland og Sogn og Fjordane, saman med Bergen status som den viktigaste matregionen innan dette område i Noreg. Ei arbeidsgruppe samansett av personar frå offentlege og private einingar deltek i planleggingsarbeid og gjennomføring. Start/slutt: 2010 Fylkesmannen i Hordaland, v/åse Vaag Gunnar Nagell Dahl, Fylkesmannen i Hordaland Berit Vetlejord Prosjektet er forankra i RUP under reiseliv. 15

16 Utvikling i Nyskapingsparken Inkubator 2010 Tilsegn 58-10EP Dato: Nyskapingsparken er lokalisert i vitensenteret VilVite på Marineholmen, saman med ei rekke andre aktørar innanfor innovasjon og entreprenørskap. Inkubatoren har 23 kontor, to møterom og sosiale areal. Totale prosjektkostnader: Kr Finansiering fra Hordaland fylkeskommune RUP 2010: Kr Anna finansiering: Høgskolen i Bergen: Kr UiB: Kr SIVA: Kr Deltakaravgift: Kr Utvikle inkubatoren vidare. sjå aktivitetar o Inkubatoren skal arrangere minst 8 miniseminar for bedriftene i inkubatoren o Nyskapingsparken skal arrangere ein intern workshop for bedriftene i inkubatoren o Nyskapingsparken skal i samarbeid med Senter for Nyskaping og deira satsing på idefangst, etablere ein modell for preinkubasjon blant studentar knytta til inkubatoren sine eigarar. o Det vert etablert eit alumninettverk blant bedrifter som går ut av inkubatoren (postinkubasjon) o Det vert i samarbeid med Stormfjord AS, Senter for Nyskaping og Innovasjon Norge etablert eit Bedriftsnettverk for bransjen 3D-simulering/ -visualisering. Start/slutt (år): 2010 Senter for Nyskaping v/ Høgskolen i Bergen Alf Emil Slinning Telf: Anne Lise Bergheim Hilde R. Indresøvde Tlf.: Prosjektet er forankra i Regionalt Utviklingsprogram 2010 under Entreprenørskap og innovasjon, og i Partnarskapsavtale mellom SIVA og HFK 2010/2011. Dokument: 16

17 Flytt til Hardanger - overgangsfase Tilsegn ON Dato: I ein overgangsfase i 2010 søker Hardangerrådet fylkeskommunen om kr ,- i omstillingspengar. Totale prosjektkostnader: Kr Finansiering fra Hordaland fylkeskommune RUP 2010: Kr Anna finansiering: Kommunar: Kr Kommunane, eiga arbeid: Kr Flytt til Hardanger" var ei tre-årleg samarbeidssatsing med Hordaland fylkeskommune og kommunane i Hardanger. Prosjektet var eit områdetiltak for dei 7 hardangerkommunane. Prosjektet har vektlagt tre hovudtema som vi ønskjer å setja fokus på i ein treårsperiode: marknadsføring / informasjon, innbyggjarjakt og utdanning. I ein overgangsfase i 2010 søker Hardangerrådet fylkeskommunen om kr ,- i omstillingspengar. Start/slutt (år): 2010 Hardangerrådet Leiv Vambheim Postboks Kinsarvik Tlf: Ingunn Stana Hilde R. Indresøvde Tlf.: Prosjektet er forankra i Regionalt Utviklingsprogram 2010 under Omstilling og nyskaping og i poltisk vedtak i Fylkesutvalet 16. juni Dokument: 17

18 Småsamfunn Ålvik cafe/bibliotek Tilsegn ON Dato: Etablera ein ny samlingsstad og kafe i Ålvik Prosjektet inneheld 3 delprosjekt: Kafe/bibliotek, Kvammalokk og Trallebane. Omstillingsmidlane går kun til delprosjekt 1, Kafe og bibliotek. Totale prosjektkostnader: Kr Finansiering fra Hordaland fylkeskommune RUP 2010: Kr Anna finansiering: Kommunal- og regionaldepartementet: Kr Kvam herad: Kr Eigeninnsats: Kr Delprosjekt 1 Kafe/bibliotek: Ålvik hadde inntil for få år sidan 2 butikkar og kafe. No er både kafeen og den eine butikken nedlagt og bygda er utan den sosiale samlingsplassen. Ålvik Røde Kors har no kjøpt den nedlagde butikken. Saman med Arbeidarforeininga vil dei starta kafe dersom biblioteket og kan lokaliserast i bygget. Kvam herad har satsa svært mykje på biblioteka dei seinare åra. Både i Øystese og Norheimsund er dei flytta til sentrale forretningsbygg på gateplan for å vera kommunen sitt lokale servicetorg. Her kan folk få hjelp med mykje meir enn bøker. Kvam herad vil flytta biblioteket til dette bygget. I Ålvik ligg forretningsbygget tett inntil Riksveg 7 som har turistvegstatus. Det er difor eit potensiale utover dei fastbuande. Arbeidet går ut på å planleggja bygget med teikningar og løyve. Det er organisert eit driftsselskap, Torget A/S som er eigd av organisasjonane i Ålvik. Området i sentrum av Ålvik er teke opp til regulering. Start/slutt (år): Kvam herad Næringssjef Jan Tjosaas Grovagjelet Norheimsund Jan Tjosås Hilde R. Indresøvde Tlf.: Prosjektet er forankra i Regionalt Utviklingsprogram 2007 under Omstilling og nyskaping. 18

19 Kvinnovasjon Hordaland 2010 Tilsegn 62-10EP Dato: Målet med KVINNOVASJON er å auke talet bedrifter etablert av kvinner. Programmet er bygd opp rundt fylgjande strategiar: mobilisering, samhandling, nettverk, mentor, profilering, gode dømer og kompetanse. KVINNOVASJON skal ha eit spesielt fokus på vekst. Totale prosjektkostnader: Kr Finansiering fra Hordaland fylkeskommune RUP 2010: Kr Anna finansiering: SIVA: Kr Målet med KVINNOVASJON er å auke talet bedrifter etablert av kvinner. Programmet er bygd opp rundt fylgjande strategiar: mobilisering, samhandling, nettverk, mentor, profilering, gode dømer og kompetanse. KVINNOVASJON skal ha eit spesielt fokus på vekst og vekstambisjonar, men skal og vere ei satsing for kvinner som ynskjer å starte bedrift for den lokale og regionale marknaden. Dei sentrale målgruppene for kvinnovasjonsprogrammet blir kvinnelege gründerar, oppfinnarar og etablerarar i heile Hordaland. Start/slutt (år): 2010 Atheno Sylvi R. Sørfonn Postboks Stord Tlf: Astrid Kjellevold Steinsland Hilde R. Indresøvde Tlf.: Prosjektet er forankra i Regionalt Utviklingsprogram 2010 under Entreprenørskap og innovasjon, og i nasjonale føringar knytt til auka fokus på kvinnelege entreprenørar. Fylkeskommunen har i sitt planverk forplikta seg til satsingar retta mot auka entreprenørskap hjå kvinner. Dokument: 19

20 Connect Vest - utvikling og aktivitet i 2010 Tilsegn 63-10EP Dato: CONNECT Vest famnar om Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane og er ein del av et nasjonalt og internasjonalt nettverk. Totale prosjektkostnader: Kr Finansiering fra Hordaland fylkeskommune RUP 2010: Kr Anna finansiering: Medlemsavgifter: Kr Konferanseinntekter: Kr Prosjektinntekter: Kr Tilskot andre: Kr Samarbeidspartnarar: Kr CONNECT Vest famnar om Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane og er ein del av et nasjonalt og internasjonalt nettverk. I Hordaland har arbeidet primært vore fokusert på rekruttering av vekstselskap, førebuing og gjennomføring av CONNECT Springbrett, førebuing og gjennomføring av Filmforum Vest og to CONNECT Vest Investorforum, rekruttering av medlemmar og utvikling av nettverk regionalt, mellom anna Voss Næringshage og Osterøy kommune. Start/slutt (år): 2010 CONNECT Vest VilVite Thormølensgate Bergen Solveig Holm Hilde R. Indresøvde Tlf.: Connect Vest-Norge har fokus på, og arbeider innanfor fleire av dei skisserte satsingsområda i Regionalt Utviklingsprogram Dokument: 20

21 Kompetanseregionen Nordhordland Tilsegn 64-10NK Betre samarbeidet og koordineringa mellom skulane og næringslivet, for blant anna å sikre at flest mogelege elevar gjer gode og informerte val når dei vel utdanningsretning. Totale prosjektkostnader: kr Finansiering fra Hordaland fylkeskommune RUP 2010: kr Anna finansiering: Regionrådet Nordhordland IKS (frå kommunale budsj) kr Hordaland fylkeskommune, Opplæringsavd kr : Prosjektet Kompetanseregionen Nordhordland er no inne i sitt andre år, og søkjer støtte til tredje året i prosjektet. Prosjektet føl skuleåret, og hadde oppstart august Prosjektet skal avsluttast i juli HFK v/opplæringsavdelinga sit i styret til prosjektet. Det første året var mest fokusert på å koordinere elevar frå grunnskulane i Nordhordland og Gulen på dei 12 utdanningsprogramma i dei 8 ulike vidaregåande skulane, jamfør faget Programfag til valg/utdanningsvalg. For fylkeskommunen er samarbeidet mellom dei vidaregåande skulane og næringslivet ei viktig målsetting, og det har i prosjektet vore jobba med ulike informasjonstiltak for å knytte skulane og næringslivet nærare saman knytt til faget Prosjekt til fordjuping. Det har vorte arrangert til dømes Grundercamp, ulike skulekonkurranser innan yrkesfag, lærarar har hospitert i ulike verksemder osv. Arbeidet med å koordinere aktiviteten og kontakten mellom skulane, og mellom skulane og næringslivet fortset. I tillegg er ein med på ulike aktivitetar som til dømes Romjulsbrunch for å viser utflytta studenter kva som finnes av verksemder og arbeidsplassar i Nordhordland. Ein samarbeidar med blant anna NAV om løysingar knytt til elevar som ikkje fullfører vgs. 150 tilsette i 13 verksemder får hausten 2010 får gå på kurs for å auke sin kompetanse knytt til blant anna data. Det arbeidast no med å vidareføre tiltaka i prosjektet for å sikre den gode koordineringa mellom skulane samt koplinga mellom skule og næringsliv i regionen. Arbeidet med å sikre at flest mogelege elevar gjer gode og informerte val når dei vel utdanningsretning, har store samfunnsøkonomiske verknader på kort og lang sikt. Den nære koplinga til næringslivet aukar elevane og lærarane sin kompetanse om lokalt næringsliv og muligheiter, og det er ein fordel at prosjektet er lokalisert i Industrilaget. Start/slutt (år): Prosjektansvarleg er Nordhordland Handverk- og Industrilag. Prosjektleiar er Vivian Kårbø i 100 % stilling. Torill Monstad og Marianne Haaland i Opplæringsavdelinga. I RUP 2010 står det at ein skal priortere næringsretta kompetanse, og blant anna vidareutvikle karriererettleiing for elevar, med særlig fokus på utdanningsprogram/yrkesopplæring og med informasjon om arbeidslivet sine rekrutteringsbehov. Tiltaket til Nordhordland Handverk- og Industrilag kjem inn i denne kategorien. Dokument: Nordhordland Handverk- og Industrilag sine nettsider: 21

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2009 UTK A ST TI L PO LITISK B E HAN D LI NG JAN/FE B - 20 09 Eit nyskapande Hordaland Regionalt utviklingsprogram er eit felles handlingsprogram for regional

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 14.06.2012 Tid: 09.30 Stad: Heradshuset i Kinsarvik Møteplanen i Hardangerrådet IKS godkjent 10.11.2011, gjeld

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER TIL STYREMEDLEMMENE I RNH Dato: Torsdag 08.11.2012 Stad: Kommunehuset i Eidfjord Tid: Kl.09.30 Agenda: Klokka 09.30 Møte i Regionalt Næringsfond Hardanger

Detaljer

Vi vågar litt meir... Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010

Vi vågar litt meir... Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010 Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010 Vedteke i Fylkesutvalet 23. februar 2010 Vi vågar litt meir... Partnarskap for verdiskaping: Møre og Romsdal fylkeskommune Innovasjon

Detaljer

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012 PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR Foto: Umoe Schat Harding Bømlo Etne Jondal Kvam Kvinnherad Modalen Tysnes Forord Styringsgruppa for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland har i samarbeid med

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Høyringsutkast Juni 2015 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utgangspunktet... 4 3. Organisering av arbeidet... 5 4. Analyse status og utviklingstrekk...

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE Hallingdal NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE 2014-2018 2014 U t k a s t f o r h ø y r i n g r e v i d e r t 2 2. 0 4 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMANDRAG... 3 1.1 ORGANISERING AV ARBEIDET... 3 1.2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Regional plan for attraktive senter i Hordaland

Regional plan for attraktive senter i Hordaland Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel Høyringsfrist 22. august 2014 Innspel skal merkast med 2014/14561 og sendast til: hfk@hfk.no eller Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007

Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007 Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007 1 Generelt om internasjonalt arbeid 1.1 Nasjonale rammer for det internasjonale arbeidet Noreg er ein del av eit

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 4. april 2013 201112128-13/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer