REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HUSBYJORDET I STJØRDAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HUSBYJORDET I STJØRDAL"

Transkript

1 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HUSBYJORDET I STJØRDAL Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Dato for komitè plans vedtak: Disse planbestemmelsene avløser gjeldende planbestemmelser for sentrumsplanen, vedtatt FELLESBESTEMMELSER 1.1 Formål Området reguleres til: Bebyggelse og anlegg: Tjenesteyting, kulturhus med kirke Næringsbebyggelse, forretninger og tjenesteyting Boligformål, forretninger og tjenesteyting Grønnstruktur Park Samferdselsanlegg og infrastruktur: Veg Fortau Annen veggrunn Annen veggrunn tekniske anlegg Parkeringshus/-anlegg Parkeringsplasser Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Husbyjordet detaljregulering, og datert Planen er vist på 2 plankart. Plankart 1 viser areal på terreng, og plankart 2 viser areal under terreng. 1.2 Utomhusplan Det skal på samtlige byggeområder sammen med byggesøknad godkjennes plan for ubebygd del av tomta (utomhusplan) i målestokk 1:500. Utomhusplanen skal vise opparbeidelse av uteoppholdsarealer, beplantning, møblering, eventuell terrengmessig behandling, av og pålessing/lagerareal og parkering. 1.3 Formingsveileder For alle søknadspliktige tiltak på felt BFT 1, BFT 2, BFT3 og BFT4 skal estetiske forhold vurderes ifht Formingsveileder for Stjørdal sentrum. Avvik fra veilederen skal begrunnes særskilt. 1.4 Helse, miljø og sikkerhet Prinsippene for universell utforming skal ligge til grunn for utforming av bebyggelsen og utomhusarealer. Minimum 40% av boenhetene skal oppføres med livsløpsstandard I forbindelse med byggesøknad skal det redegjøres for hvilke tiltak som er planlagt med hensyn til å minimere bygningens energiforbruk, herunder energiforsyning, energi- og effektbudsjett.

2 1.4.3 Ved utbygging skal det ikke anvendes bygningsmaterialer som inneholde miljøgifter som står på Regjeringens prioriteringsliste, ref. St.meld. 24 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand Før det gis igangsettingstillatelse for søknadspliktige tiltak som omfatter bygg og anlegg under eksisterende terreng, må det framlegges geoteknisk redegjørelse/undersøkelse som kan dokumentere sikkerheten og konsekvensene mht bygging og evt avbøtende tiltak Før det foretas inngrep i form av graving eller fylling, skal det avklares hvorvidt det foreligger jordforurensning i reguleringsområdet. I så fall skal forurensingsmyndigheten varsles, jfr. forurensingslovens Ved utbygging skal det tilrettelegges for atkomst for brannvesenets materiell fram til, rundt og i bygninger. Det skal være tilfredsstillende tilgang på slokkevann (for sprinkler og vann til brannvesenets slokkeinnsats) På fellesarealer/gårdsrom skal et areal på 6.5x6.5 m kunne benyttes til oppstillingsplass for brannlift. Grunnen må være tilstrekkelig dimensjonert for formålet Nye bygg med gesims- eller mønehøyde over 15 meter, skal forelegges luftfartsmyndigheten for uttalelse Avfall skal lagres innendørs, det tillates ikke plassert avfallscontainere og liknende utendørs på ubebygd grunn. 1.5 Uteoppholdsarealer For alle boenheter som oppføres i planområdet, skal uteoppholdsareal utgjøre minimum 25% av boligens samlede bruksareal. Uteoppholdsareal dekkes av balkong, takterrase og/eller felles lekeareal i felles gårdsrom Ved utbygging av områdene BFT1, BFT2, BFT3 og BFT4 skal det etableres et felles lekeareal som er felles for kvartalet på minst 100 kvm pr. 50 boenheter. Felles lekeareal kan etableres i felles gårdsrom eller på felles takterrasse. 1.6 Utnyttelse og høyder Grad av utnytting for de enkelte områder er påført plankartet. Grad av utnytting regnes i prosent av samlet tomteareal som inngår i byggeområde og fellesareal. Bruksareal (BRA) under terreng regnes ikke med i grad av utnytting. Imaginære plan regnes ikke med i grad av utnytting og BRA Nødvendige takoppbygg for heiser, trapper og tekniske installasjoner tillates utover de viste maksimale byggehøyder med inntil 3 m, tilbaketrukket min 2,5 m fra gesims og kan utgjøre maksimalt 5% av takflaten Boliger i første etasje skal ha innvendig gulvnivå min. 1 m over fortausplan. 1.7 Utforming Der ikke annet er oppgitt, skal ny bebyggelse ligge innenfor viste byggegrense. Der byggegrense ikke er vist, er formålsgrense lik byggegrense Forretninger i 1.etasje skal henvende seg mot og ha innganger fra gate. Maks 20 % av fasadelengden på første etasje kan være lukket. Mørklagte fasadeåpninger på første etasje mot gate tillates ikke. 1.8 Atkomst, parkering, varelevering Parkering skal dekkes i parkeringsanlegg som vist på plankart Parkeringsplasser beregnes etter følgende normer: Bolig: 1.0 plasser pr boenhet under 45 kvm BRA, 1,3 plasser pr.boenhet under 100 kvm BRA 1,5 plasser pr.boenhet over 100 kvm BRA Kontor og hotell 0,5bilplasser pr 50 m2

3 Forretning og tjenesteyting: 1,0 bilplasser pr 50 m Kjeller tillates for parkering, varelevering og lager i 2 plan. Ved oppføring av ny bebyggelse over to etasjer (riving av eksisterende) skal det bygges parkeringskjeller Nedkjøring til parkeringsanlegg skal skje fra ramper angitt med FT1-4 på plankartet. Der ikke annet er oppgitt skal atkomst til ny bebyggelse skje fra omkringliggende gater. 1.9 Rekkefølgebestemmelser Tilliggende offentlig gategrunn inklusive fortau, gangveger og offentlig trafikkformål skal være ferdigstilt før ny bebyggelse gis ferdigattest Fellesarealer, herunder uteoppholdsarealer, lekearealer, atkomstarealer og tilsvarende, skal være ferdigstilt før ny bebyggelse som disse arealene er felles for gis ferdigattest OF1 skal være ferdigstilt før det gis ferdigattest for ny bebyggelse på BFT2-3, NFT1 og T1, dog skal OF1 ikke ferdigstilles før OT6 i reguleringsplan for Stjørdal sentrum tas i bruk FT1 og FT2 må ferdigstilles før det gis brukstillatelse for BFT3 og BFT FT3 og FT4 må ferdigstilles før det gis brukstillatelse for T1, NFT1 og BFT FK1 og FT5 må ferdigstilles før det gis igangsettingstillatelse for BFT FK2 må ferdigstilles før det gis igangsettingstillatelse for BFT Støy For ny bebyggelse skal støynivå på minst tre fasader vendt mot felles lekeareal ikke overstiger 55 dba beregnet som LAden Alle boenheter skal ha tilgang på minst 8 kvm privat uteplass, hvor støynivået ikke overskrider 55 dba beregnet som LAden Det skal foretas beregning av innendørs støynivå og krav til fasadekonstruksjoner i forbindelse med byggemelding, når endelig utforming av leilighetstyper er kjent og ihht. teknisk forskrift NS8175 klasse C I parken OF1 skal areal avsatt til strøkslekeplass ha et støynivå som ikke overstiger 55 dba beregnet som LAden Støy i byggeperioden skal oppfylle grenseverdier i T-1442, kapittel Det skal i bygg- og anleggsfasen normalt ikke utføres støyende virksomhet på lørdager, søndager, helligdager og på hverdager mellom kl 1900 og Kulturminner Automatisk vernede kulturminner: For områdene BFT2, BFT3, NFT1 og T1 er forholdet til kulturminner etter kulturminnelovens 8, 4 ledd, jfr. samme lovs 3 og 4 ikke avklart. I god tid før eventuelt tiltak verksettes, skal Nord Trøndelag fylkeskommune få anledning til å gjøre undersøkelser om slike kulturminner finnes. Dersom slike finnes, må det søkes om dispensasjon etter 8, 1. ledd. Undersøkelsen bekostes av tiltakshaver ihht. Kulturminnelovens OMRÅDE FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG 2.1 Tjenesteyting, Kulturhus med kirke T Formål: Området tillates nyttet til kulturformål (herunder kultursaler, bibliotek, kino, undervisning, ungdomshus/allaktivitet, kirkesenter o.l). Det tillates også forretninger, kurs og konferansevirksomhet, serveringssted samt kontorvirksomhet i bebyggelsen. Første etasje skal nyttes til utadrettet virksomhet Utnyttelse: Det tillates en utnyttelse på inntil 220% BRA over bakken.

4 2.1.3 Høyder: Mønehøyde skal være maks. 19,0 m over fortausplan og planert terreng. Kirketårnet skal markere seg i fasaden, og tillates å være maks 23,0 m over fortausplan Utforming: Plassdannende enkeltbygg. Fasadeliv for første etasje skal ligge i formålsgrensa. Det tillates utkraginger over parken og Stokkanvegen for etasjene over første etasje. Bygningen og parken skal spille sammen både arkitektonisk og funksjonelt. Bebyggelsen skal utformes med et moderne representativt uttrykk. Det tillates en friere utforming av byggets takform innenfor oppgitt gesimshøyde. Det tillates kirkeklokke eller klokkespill Atkomst og varelevering: Varelevering skal skje fra Stokkanvegen som vist med pil på plankartet. Det tillates kjøreatkomst til kirkens del av bygget som vist med pil på plankartet. 2.2 Næringsbebyggelse, forretninger og tjenesteyting NFT Formål: Området tillates brukt til hotell, kurs- og konferansevirksomhet og serveringssted. Det tillates også kontorvirksomhet, forretning og privat eller offentlig tjenesteyting i bebyggelsen Utnyttelse: Det tillates en utnyttelse på inntil 500% BRA over bakken Høyder: Mønehøyde skal være maks. 23,0 m (6 etasjer) over fortausplan og planert terreng. Det tillates en friere utforming av byggets takform innenfor oppgitt gesimshøyde Utforming: Bygningen skal spille sammen med parken og kulturhuset T1, både arkitektonisk og funksjonelt. Bebyggelsen skal utformes med et moderne representativt uttrykk. Det tillates utkraginger over parken og Stokkanvegen for etasjene over første etasje. Det tillates etablert en klimatisert bro over parken i inntil 1 etasje over første etasje, for å binde sammen NFT1 med T1. Netto høyde under broen skal være min 4,3 m. Broen skal ha et transparent uttrykk og være maks 5 m bred Atkomst og varelevering: Varelevering skal skje fra Ole Vigs gate som vist med pil på plankartet. Det tillates etablert kjøreatkomst fra Stokkanvegen som vist med pil på plankartet. 2.3 Boligformål, forretninger og tjenesteyting BFT Formål: Området tillates nyttet til bolig, forretning og privat eller offentlig tjenesteyting. forretning/kontor innen BFT Utnyttelse: Det tillates en utnyttelse på inntil 280% BRA over bakken Høyder: Gesimshøyde skal være maks. 12 m (3 etasjer) over fortausplan. Det tillates en tilbaketrukket 4. etasje med maks gesimshøyde 15 m over fortausplan Utforming: Lukket karrebebyggelse. Det tillates glassoverbygg over gårdsrom eller forretningsbase med åpen karre- eller lamellbebyggelse på basens tak. Bebyggelsen skal utformes med et moderne, urbant uttrykk. Bebyggelsen skal ha flatt tak. 2.4 Boligformål, forretninger og tjenesteyting BFT Formål: Området tillates nyttet til bolig, forretning og privat eller offentlig tjenesteyting. forretning/kontor innen BFT Utnyttelse: Det tillates en utnyttelse på inntil 240% BRA over bakken Høyder: Bygningsvolumet mot nord skal ha gesimshøyde på maks. 16 m over fortausplan og planert terreng. Bygningsvolumet mot sør skal ha gesimshøyde på maks 9 m over fortausplan og planert terreng. Skillet mellom volumene er angitt på plankartet Utforming: Plassdannende enkeltbygg. Bygningen skal spille sammen med parken og kulturhuset, både arkitektonisk og funksjonelt, og skal utformes med et moderne representativt uttrykk. Fasadeliv skal ikke overskride byggegrense mot atkomstveg.

5 Bebyggelsen skal ha tilnærmet flatt tak. Det tillates etablert takterrasse oppå det søndre bygningsvolumet Atkomst og varelevering: Varelevering skal skje fra felles atkomstveg. Publikumsatkomst til byggets virksomhet tillates fra parken OF Boligformål, forretninger og tjenesteyting BFT Formål: Området tillates nyttet til bolig, forretning og privat eller offentlig tjenesteyting. forretning/kontor innen BFT Utnyttelse: Det tillates en utnyttelse på inntil 320% BRA over bakken Høyder: Gesimshøyde skal være maks. 12 m (3 etasjer) over fortausplan. Det tillates en tilbaketrukket 4. etasje med maks gesimshøyde 15 m over fortausplan. Mot nord skal 4 etasje være tilbaketrukket min 5,0 m fra fasadeliv Utforming: Det tillates klimatiserte broer over offentlig gategrunn i inntil 2 etasjer over første etasje, for å binde sammen Torgkvartalet (BFK15 i sentrumsplanen) med BFT3. Netto høyde mellom gate og bro skal være min 4,3 m. Broen skal ha et transparent uttrykk og være maks 7 m bred Atkomst og varelevering: Varelevering skal skje fra nord. Publikumsatkomst til byggets virksomhet tillates fra parken OF Boligformål, forretninger og tjenesteyting BFT Formål: Området tillates nyttet til bolig, forretning og privat eller offentlig tjenesteyting. forretning/kontor innen BFT Utnyttelse: Det tillates en utnyttelse på 280% over bakken Høyder: Gesimshøyde skal være maks. 12 m (3 etasjer) over fortausplan. Det tillates en tilbaketrukket 4. etasje med maks gesimshøyde 15 m over fortausplan Utforming: Lukket karrebebyggelse. Det tillates glassoverbygg over gårdsrom eller forretningsbase med åpen karre- eller lamellbebyggelse på basens tak. Bebyggelsen skal utformes med et moderne, urbant uttrykk. Bebyggelsen skal ha flatt tak. 3 GRØNNSTRUKTUR PARKEN OF1 3.1 Formål: Området skal benyttes til park og utendørs kulturformål for allmennheten og være tilgjengelig for alle. Vann skal være et sentralt tema. Parkeringsanlegg kan anlegges under terreng som vist på plankart 2. Konstruksjonen må dimensjoneres/utføres slik at grøntanlegg og beplantning kan anlegges. Det tillates etablert trappe- og heishus fra parkeringsanlegget under bakken og opp i parken. 3.2 Utforming: Før opparbeidelse skal det foreligge en helhetlig utomhusplan som skal vise detaljer for utforming av parken, herunder høyder og stigningsforhold, utforming av terrengoverflaten, plassering og utforming av vegetasjon, dammer og anlegg for overvannshåndtering. Videre skal det redegjøres for utforming av amfi/ utescene, murer, kantstein, belegg, renner, basseng, arealer for lek og annen aktivitet, møblering, belysning og skilting. Planen skal også vise og beskrive møblering ved ulike aktuelle arrangementer. Det skal gjøres rede for hvordan prinsippene for universell utforming og trafikksikkerhet mot Sandgata og Ole Vigs gate er ivaretatt. 4 SAMFERDSELSANLEGG OG INFRASTRUKTUR 4.1 Veger og fortau Sandgata skal opparbeides som vist på plankartet med opphøyde gangfelt, kjørefelt, kantparkering og fortau Stokkanvegen skal opparbeides som vist på plankartet med fortau, kantparkering, kjørefelt og avlessingssone Felles atkomstveg FK1 og FK2 er felles for BFT1, BFT2 og BFT3 og skal opparbeides som vist på plankartet.

6 4.2 Parkeringsanlegg FT1-4 skal nyttes til nedkjøringsramper til parkeringskjeller som vist på plankart 2. Rampe kan overbygges og plassering kan justeres ved detaljprosjektering. Rekkverk skal utføres med høy standard på materialbruk og utforming P1 parkeringsanlegg under bakken skal benyttes til privat parkering for bebyggelsen over, men plassene skal være offentlig tilgjengelige. Innen arealet tillates det også nødvendige teknisk anlegg for bebyggelsen over, samt boder for leilighetene. Endelig trase for felles kjøreveg gjennom anlegget og inndeling i i parkeringsstruktur fastlegges gjennom detaljprosjekteringen. Minimum 5% av parkeringsplassene skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede, og skal være plassert nærmest heishusene. Det skal etableres offentlig tilgjengelige heis- og trappehus til parken og/eller fortau. Det tillates også etablert heis- og trappehus til bebyggelsen i overliggende plan. 4.3 Parkeringsplasser Området skal benyttes til offentlige parkeringsplasser Parkeringsplasser FT5 er felles for BFT parkeringsplasser tilhørende BFK8 i reguleringsplan for Stjørdal sentrum skal tilrettelegges i kjeller.

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Nasjonal planid: 0105 21059 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Tindlund Park Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Datert: 03.02.2015 Revidert: Planen er utarbeidet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold RETNINGSLINJER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES 4 2 SUPPLERENDE PLANER 4 3 BYGGEGRENSER

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM Rv. 4 Tiltak på avlastet vegnett Miljøgate Gran side 1 av 9 FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN OSLO KOMMUNE, Byrådsavdelingene REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN Som vedtatt av Oslo bystyre 27.08.2003, sak 274 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004.

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. 119k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. For rådmannen Tor Arne Midtbø REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser Detaljplan for Halstein Gård Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.04.15 Dato for godkjenning av bygningsrådet : xx.xx.xx 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

Områderegulering 2007127-02

Områderegulering 2007127-02 Områderegulering 2007127-02 Godkjent 20.12.2011 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NÆRINGSOMRÅDER OG BOLIGOMRÅDER MELLOM ÅRSVOLLVEIEN, E39 OG FOLKVORDVEIEN Sandnes kommune Dato for siste revisjon: 06.12.11 1.0

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7)

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda PlanID: 60030000 Saksnummer: 200801685/475

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Båtsfjord kommune BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Dato: 23.11.2010 Dato for siste revisjon 18.12.2013 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 18.12.2013

Detaljer

Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015

Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015 Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015 Antall plankart 5 stk. - plankart for 1.etasje, for 2. etasje, for 3.-8. etasje, for underetasje

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl.

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. Dato 11.04.2014, revidert 13.08.2014 DETALJREGULERING jf. pbl. 12-3 Oppstart

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL.

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL. LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL. Plan ID: 504-901-46 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 31.01.2015,

Detaljer

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4463 Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ 3 for Sydhavna. Vedtaksdato: 26.08.2009 Vedtatt av: Bystyret,

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER Ås kommune Plan nr. R-269 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR PENTAGON M.M. Dato: 14.09.2011 Revidert: 01.03.2012/28.03.2012 1 GENERELT 1.1 Formål: Området reguleres til:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer