Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold"

Transkript

1

2 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) Innhold 1 Rammeplan for fagtekniker- og skipsoffisersutdanningen Innledning Mål med fagtekniker/skipsoffisersutdanningen Opptakskrav Struktur og organisering Studieplaner Faglig innhold Toårig skipsoffisersutdanning Toårig fagteknikerutdanning Arbeidsformer Vurdering Vurderingsgrunnlag Mappevurdering Vurdering av hovedprosjektet Kvalitativ beskrivelse av de enkelte karaktertrinn Eksamensordning Dokumentasjon Maritim utdanning Mål for skipsoffiserutdanningen Opptakskrav Struktur og organisering av utdanningen ved nautisk linje Tabell 1, Moduler, kompetanse, studiekrav og timeomfang for operativt nivå Tabell 2, Moduler, kompetanse, studiekrav og timeomfang for ledelses nivå Tabell 3, Moduler, kompetanse, studiekrav og timeomfang for ledelses nivå Arbeidsformer Vurdering Underveisvurdering Sluttvurdering Dokumentasjon

3 1 Rammeplan for fagtekniker- og skipsoffisersutdanningen 2-ÅRIG TEKNISK/MARITIM FAGSKOLE 1.1 Innledning Tilbudet av fagteknikerutdanning i Norge er omfattende og skal være tilpasset det teknologiske samfunnets behov for svært mange typer fagteknikerkompetanse. Utdanningene er organisert i en rekke linjer med fordypninger. Utdanningene består av 4 studieenheter som normalt går over to år som heltidsstudium. Alle som fullfører og består utdanningen får tittelen fagtekniker/skipsoffiserstittel I Lov om fagskoler slås det i 1. Formål og virkeområde, fast hva som menes med fagskoleutdanning: Med fagskoleutdanning menes korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Fullført toårig fagteknikerutdanning gir, etter særskilte vilkår, også muligheter til å fortsette i høgskoler for å få den akademiske graden bachelor i ingeniørfag, Rammeplanen beskriver, sammen med fagplanen for linjen, de sentralt fastsatte rammene for innhold og struktur i fagskoleutdanningen. Skolene utarbeider selv mer detaljerte studieplaner for utdanningen i samsvar med de mål, rammer og retningslinjer som er gitt i denne plan. Dette skal sikre et nasjonalt faglig nivå slik at utdanningene framstår som enhetlig og gjenkjennelig, uavhengig av skole. Planene for utdanning av fagteknikere/skipsoffiserer skal også sikre at utdanningen er på høyt internasjonalt nivå. 1.2 Mål med fagtekniker/skipsoffisersutdanningen Studiet skal utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha lagt et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling. Gjennom studiet skal studentene utvikle: faglig kompetanse, som de skal bygge på og videreutvikle i sitt arbeid som fagtekniker. Dette skjer gjennom å planlegge, lede og kontrollere egne arbeidsoppgaver og arbeid som utføres av andre i henhold til gitte krav og spesifikasjoner, hvor det reflekteres over gjennomførte oppdrag. sosial kompetanse, slik at han/hun kan samarbeide med medarbeidere, utvikle team lede og delta i gruppeprosesser og utvikle arbeidsmiljø som både er trygt og utfordrende og som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet. Sosial kompetanse er også en forutsetning for å kunne samarbeide med kolleger, ledelse og faglig miljø. ferdigheter i å bruke IKT i lærings- og utviklingsprosesser, å beregne, kalkulere og styre økonomiske og administrative gjøremål, samt organisere, lede, dokumentere og vurdere lærings- og utviklingsprosesser. holdninger som bevistgjøres og synliggjøres gjennom arbeid og i relasjoner med kolleger, ledelse og faglig miljø. 3

4 1.3 Opptakskrav For opptak til fagskoleutdanningene innen tekniske fag kreves fagbrev eller minst 5 års praksis innenfor fagområdet. Søkere med fagbrev/svennebrev før Reform-94, eller bare med praksis, må i tillegg ha realkompetanse i allmenne fag, ikke eldre enn 10 år, tilsvarende VK1- nivå. For opptak til fagskoleutdanning innen maritim skipsoffisersutdanning vises til pkt. 2.2 i plan for henholdsvis nautisk linje og skipsteknisk linje Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Det er opp til den enkelte fagskole å fastsette regler for vurdering av realkompetanse. For øvrig vises det til gjeldende opptaksforskrift. 1.4 Struktur og organisering Fagteknikerutdanningen er bygd opp av linjer og fordypninger. En linje består av flere fordypninger. Skolene fastsetter selv sine linjer og fordypninger, og utarbeider studieplaner. Struktur og organisering finnes i den enkelte studieplan. Nivå Plantype Utarbeider Forbereder Godkjenner Nasjonalt Skole Linje Fag Rammeplan og fagplan for 2-årig teknisk fagskole utdanning Studieplan for den enkelte fordypning Aktivitetsplan for den enkelte fordypning Undervisningsplan for det enkelte fag Arbeidsgrupper oppnevnt av NUTF etter forslag fra RFF Fagavdeling ved skolen etter oppdrag fra skolens ledergruppe/styret Team (lærere og studentrepr.) etter oppdrag fra avdelingsleder Faglærer etter oppdrag fra avdelingsleder/team Rådet for fylkeskommunale fagskoler (RFF) for NUTF Skolens ledergruppe for styret, som oversender søknader til NOKUT Team (lærere og studentrepr.) for avdelingsleder Faglærer for klasseteam Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler (NUTF) Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Skolens ledergruppe Avdelingsleder Studieplaner Skolen skal fastsette en studieplan for hvert utdanningstilbud. Denne skal være i samsvar med de mål, rammer og retningslinjer som er gitt i planene for utdanningen. Studieplanene må dekke NOKUTs krav for godkjenning av utdanningen. 1.5 Faglig innhold Toårig skipsoffisersutdanning Maritim skipsoffisersutdanning i fagskolen baseres på STCW konvensjonen, understøttet av relevante IMO modellkurs slik dette fremkommer i plan for skipsoffisersutdanningen i fagskolen, for henholdsvis nautisk og skipsteknisk linje Toårig fagteknikerutdanning Fagteknikerutdanning skal være en helhetlig utdanning som normalt er satt sammen av studieenheter og moduler. 4

5 Studiet har et omfang på 120 fagskolepoeng. Fordelingen av fagskolepoeng skal være: Redskapsfag: Kommunikasjon Realfag LØM-fag min. min. Linjefag for fordypningen inkl. valgfrie moduler: max. 12 fagskolepoeng 10 fagskolepoeng 14 fagskolepoeng 78 fagskolepoeng Hovedprosjektet: min. 6 fagskolepoeng Totalt En økning utover minimum skal brukes til å styrke fagteknikerutdanningen. 120 fagskolepoeng Eks. på gjennomføringsstruktur; 1. Studieenhet 2. Studieenhet Linjefag inkl. lokalt valg Redskapsfag Linjefag inkl. lokalt valg Redskapsfag LØM-fag 30 fagskolepoeng 3. Studieenhet 4. Studieenhet 30 fagskolepoeng Linjefag inkl. lokalt valg LØM-fag Linjefag inkl. lokalt valg Hovedprosjektet 30 fagskolepoeng 30 fagskolepoeng Ved de maritime fagskolene er LØM-fagene erstattet med modul F3-D1 og F4-M1, på henholdsvis nautisk og skipsteknisk linje. Utdanningen som beskrives i denne planen, er en 2-årig fagteknikerutdanning som består av 4 studieenheter. Hver studieenhet består av en eller flere moduler. En modul består av ett eller flere fag. Det enkelte fags omfang synliggjøres i studiepoeng. Ett års studium ved en fagskole gir 60 studiepoeng. Utdanningen kan tas som heltids- eller deltidsstudium. I denne strukturen er det mulighet for integrering av nye fagområder i samarbeid med industrien. 20 % av studietiden er av satt til lokal tilpassing. For å sikre god rekruttering til fagskolene bør det etableres lokale valgfag som gir studentene det nødvendige grunnlag for å kunne studere videre ved høgskole og universitet Ledelse, økonomi og markedsføringsledelse LØM-faget skal gi studentene kunnskaper på økonomiske og administrative fagområder, samt innen ledelse. Det trekkes veksler på praktisk erfaring fra arbeidslivet, slik at teoretisk kunnskap i størst mulig grad integreres i opplæringen. Faget dekker kravene til LØM i mesterutdanningen. 5

6 Redskapsfag (Kommunikasjon og realfag) Innholdet i redskapsfagene skal brukes som støttefag, hvor noen tema skal danne grunnlag for livslang læring og fagteknikerutdanningen. Redskapsfagene skal i størst mulig grad integreres i de øvrige fagene. Anvendelse av IKT inngår også. Minimum to fagskolepoeng av kommunikasjonsfagene skal integreres i hovedprosjektet. Kommunikasjon skal bestå av fagene: - Norsk kommunikasjon, 9 fagskolepoeng - Engelsk kommunikasjon, 3 fagskolepoeng Realfag skal bestå av fagene: - Matematikk 6 fagskolepoeng - Fysikk 4 fagskolepoeng Linjefag inkl. valgfrie moduler Linjefag består av tekniske grunnlagsfag og tekniske fordypningsfag. I fag der det er relevant, skal det være praktisk laboratoriearbeid. Valgfrie moduler skal bidra til faglig bredde eller oppfylle opptaksbetingelser for videreutdanning i inn- og utland og/eller bidra til faglig fordypning Hovedprosjekt Integrering av redskapsfag Minimum to fagskolepoeng av kommunikasjonsfagene skal integreres i hovedprosjektet. Organisering av hovedprosjektet Den enkelte fagplan og skole setter rammer for: - hvilke andre fag enn kommunikasjonsfagene som skal integreres i hovedprosjektet - valg av oppgave, størrelse og sammensetning av prosjektgruppa - organiseringen og lengden på prosjektperioden - organisering av undervisning i faglig fordypning, veiledning og vurdering - krav til dokumentasjon som problemformulering, framdriftsplan, prosjektdagbok, statusrapporter, møtereferater, prosjektmappe, refleksjonsnotat og sluttrapport. Det vises også til den fagspesifikke beskrivelsen. 1.6 Arbeidsformer Arbeidsformene skal være relevante og hensiktsmessige for å nå målene for fagteknikerutdanning. Dette innebærer at studentene i tillegg til faglig utvikling også skal utvikle evne til samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsing. Studentene skal også utvikle evne til å se teknologien i et bredere samfunns- og miljøperspektiv. Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget studiearbeid og felles læringsmiljø, samtidig som de viser en konstruktiv-kritisk holdning til studieopplegget. Studentene har praktisk erfaring innen egne fagområder, og denne gir anledning til å legge til rette for erfaringsbaserte og studentsentrerte læringsformer. Gjennom pedagogisk ledelse skal studentene trekkes aktivt med, og trenes opp til refleksjon i egen læringsprosess. Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse som fagtekniker, i forhold til kunnskaper, erfaringer, ferdigheter og holdninger hos den enkelte student. 6

7 Skolen må legge til rette for læringsformer der studentene kan opp slike ferdigheter. Konkret vil dette si: - gruppearbeid med logg og refleksjon - prosjektarbeid med tverrfaglig fokus - lærerstyrt undervisning - praksisorientert undervisning - veiledning - individuelle arbeidsoppgaver - presentasjoner - nettstøttet læring - etc Til hver modul skal det utarbeides arbeidskrav. Dokumentasjon av disse kravene samles i en mappe for hver student.(jfr Mappevurdering) Tverrfaglige problemstillinger er det normale i arbeidslivet og er derfor godt egnet til å demonstrere helheten i utdanningen og fagenes forhold til hverandre. Tverrfaglige problemstillinger forbereder også studentene til fagteknikerens hverdag. Arbeid med slike problemstillinger skal derfor inngå i studiet. Hospitering i arbeidslivet kan brukes som et ledd i utdanningen. Dette skal være relevant i forhold til studentens fordypning. Det bør utarbeides en plan for hospitering der mål, innhold og arbeidsoppgaver fremkommer. 1.7 Vurdering Vurderingsformene skal ivareta sammenheng med utdanningens mål og innhold, samt arbeids-, lærings- og vurderingsformer Vurderingsgrunnlag Hensikten med vurderingen i fagteknikerutdanningen skal være å få til en kontinuerlig læringsprosess hos studentene, hvor refleksjon er et viktig læringsbidrag. Ved å gi mulighet til å forbedre seg underveis i løpet, vil den første kunnskapen i et fag/modul kunne suppleres med ny kunnskap. Målet er at studenten skal kunne se at det er en sammenhengen mellom fag/moduler og refleksjon, og at dette vil føre til større grad av helhetlig forståelse. Vurderingsformer Vurdering foretas på en slik måte at skolene på et mest mulig sikkert grunnlag kan vurdere om studentene har tilegnet seg kunnskapen og kompetansen som er skissert i målsettingene for teknikerutdanningen. Det skal foretas en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Det skal benyttes bokstavkarakterer. Karakterskalaen går fra A t.o.m. F, hvor A er beste karakter og F er Ikke bestått. Mappevurdering skal brukes Mappevurdering Mappevurdering benyttes for å få bedre sammenheng og helhet i læringsprosessen. Dette oppnås blant annet ved at innleveringer og prøver ikke er avsluttet i det øyeblikk de er levert, men at de i større grad benyttes som et ledd i læringsprosessen og et grunnlag for veiledning til studenten om hva det må arbeides videre med. Forutsetningen er også at det skal være en tettere dialog mellom faglærer og student om progresjon og utvikling i læringa, noe som innebærer at lærer og student går gjennom innholdet i arbeidsmappa ved minst et par milepæler i løpet av skoleåret. Studenten skal føre logg over det som plasseres i arbeidsmappa. Den bør inneholde elementer som tidspunkt for når noe blir lagt inn, 7

8 beskrivelse av arbeid som er gjort, egen vurdering av arbeidet, synspunkter rundt egen progresjon og læring etc. I tillegg skal studenten skrive refleksjonsnotat over egen prosess i forhold til den dokumentasjonen som legges i arbeidsmappa. Vi skiller mellom: arbeidsmappa, som minst skal inneholde dokumentasjon på alle obligatoriske aktiviteter i fagene (jfr. arbeidskrav). Dokumentasjonen skal vurderes av faglærer som gir tilbakemelding til studenten, og vurderingsmappa, som skal inneholde dokumentasjon fra arbeidsmappa som lærer og student i fellesskap bestemmer skal inngå i vurderingsmappa. Når sluttkarakter i modulen fastsettes, blir det gjort på grunnlag av en helhetlig vurdering av studenten. I tillegg til vurderingsmappa vil da momenter som faglig interesse, deltakelse og aktivitet i timene, samarbeid med medstudenter og lærere etc. bli vurdert. Alle arbeidene i arbeidsmappa er blitt evaluert tidligere. Det er derfor ikke gitt at det er de mest perfekte arbeidene som bør velges ut, men heller de studenten kan dokumentere å ha lært mye av, vist stor framgang gjennom, synes det har vært interessant å arbeide med etc Vurdering av hovedprosjektet Hovedprosjektet utgjør en selvstendig modul og gis en egen karakter. Vurderingen bygger på en underveisvurdering og en sluttvurdering. Underveisvurderingen utgjør 30 % av grunnlaget for karakteren og omfatter: - faglig innhold - kommunikasjon, samarbeid, problemløsing, rapportering - prosjektarbeidet som prosess / helhetlig kompetanse Sluttevalueringen utgjør 70 % av grunnlaget for karakteren. Den skal knyttes til gruppas sluttrapport/produkt og muntlig presentasjon (for oppdragsgiver, medstudenter, lærere og andre) Kvalitativ beskrivelse av de enkelte karaktertrinn Nasjonalt Utvalg for Tekniske Fagskoler (NUTF) anbefaler at følgende beskrivelser legges til grunn for karaktersetting: Symbol A B C D E F Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser helhetlig innsikt, kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Meget god prestasjon. Studenten viser solid innsikt, kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god innsikt, kunnskaper, ferdigheter og holdninger. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser nokså god innsikt, kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten viser tilstrekkelig innsikt, kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten viser manglende innsikt og sammenheng, kunnskaper, ferdigheter og holdninger. 8

9 1.8 Eksamensordning Eksamen gjennomføres etter følgende minimumsplan: 1. Hovedprosjektet avsluttes med en tverrfaglig prosjekteksamen som består av et individuelt oppsummeringsnotat og en muntlig eksaminasjon. Det gis en samlet karakter. 2. Modulen som omfatter de tre LØM-fagene er for maritim utdanning erstattet med annen lederopplæring. 3. I tillegg skal to moduler trekkes ut til eksamen. Øvrige moduler kan også avsluttes med eksamen. 4. Skolen skal gi utfyllende bestemmelser for organiseringen av eksamen. 1.9 Dokumentasjon Etter fullført og bestått fagteknikerutdanning utstedes det vitnemål for graden fagtekniker, eller tilsvarende ved maritim utdanning. På vitnemålet skal linje, fordypning og tittel på hovedprosjektet framgå. Vitnemålet skal omfatte de modulene som inngår i utdanningen. Vitnemålet skal påføres modulenes omfang i fagskolepoeng og de karakterene som er oppnådd. På vitnemålets siste side beskrives modulene med tilhørende fag. For deltidsstudenter utstedes det kompetansebevis etter hver fullført modul, der mål og innhold beskrives i samsvar med fagplan. Etter fullført, men ikke bestått, fagteknikerutdanning utstedes det kompetansebevis. 9

10 2 Maritim utdanning Menneskene har gjennom uminnelige tider høstet av havets ressurser og brukt sjøen som ferdsels- og fraktevei. Kunnskaper om bruk av havets ressurser og muligheter har blitt gitt videre i arv til neste generasjon. På denne måten har kunnskaper som er nødvendige for å drive sjøfart, fiske og fangst utviklet seg gjennom generasjoner. Den norske maritime nærings unike posisjon på verdensbasis har ikke minst sammenheng med vårt varierte maritime miljø og vår fordel av å ha et nærmest komplett maritimt næringsliv. Behovet for maritimt personell må sees i et langsiktig perspektiv der også behovet for kompetanse og erfaring opparbeidet fra jobb på havet, kan nyttes i landbaserte stillinger. Det vil derfor være viktig å utvikle gode studietilbud i fagskolen som sammen med videre studium i Høgskolen, kan vedlikeholde og videreutvikle den maritime kompetanse næringen har behov for. Under behandling av St. meld. nr. 20 ( ) om korte yrkesrettede utdanninger etter videregående skole, slo Stortinget fast at maritime sertifikatrettede utdanning skal ligge i fagskolen. Utdanningen defineres som tertiærutdanning og bygger på videregående opplæring og omfattes av lov om fagskoleutdanning av 20. juni Plan for Skipsoffiserutdanningen i fagskolen skal sikre at det etableres kriterier for planlegging og gjennomføring av studiet på en slik måte at opplæringens kvalitet sikres i henhold til nasjonale og internasjonale krav. 2.1 Mål for skipsoffiserutdanningen Utdanningens mål er å utdanne ledere med moral, holdninger, kompetanse og yrkesetikk som kjennetegn på den kvalitet som kreves for å møte morgendagens utfordringer. Utdanningen skal sikre internasjonale og nasjonale krav til kompetanse ved at: Opplæringen skal legge grunnlag for en atferd som gjør at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Opplæringen skal gi studentene forståelse for samspillet mellom teknikk, miljø og samfunn. Opplæringen skal også bidra til å utvikle samarbeid, kommunikasjon, og evnen til å løse problemer. 2.2 Opptakskrav Fagskoleutdanningen bygger på videregående opplæring og fagbrev vil være det normale opptakskravet. Plan for skipsoffiserutdanningen nautisk linje bygger på regler og kompetansekrav som er beskrevet i den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW - Konvensjonen). Kandidater som søker opptak i fagskolen, nautisk linje med formål å utdanne seg til dekksoffiserer, må dokumentere at utdanning og opplæring er gjennomført og bestått tilsvarende opplæring i matrosfaget. Søkere til nautisk linje med annen utdanning og/eller praksis enn det som er beskrevet ovenfor kan vurderes for opptak, men skolen plikter å gjøre oppmerksom på tilleggskrav om teori- og praksis/fartstid, helse og vandel for sertifikatgivende utdanning. For å løse sertifikat som dekksoffiser er det krav om helseattest og normalt fargesyn og det kan kreves politiattest. 10

11 3 Struktur og organisering av utdanningen ved nautisk linje Opplæringen gis på to nivå, operativt nivå og ledelsesnivå og dekker dekksoffisersertifik at klasse 5, 4, 3, 2 og 1. Utdanningen omfatter Studieenhetene 1, 2 og 3 og tilsvarer to års studium i fagskolen. Hver studieenhet er inndelt i moduler. Innholdet i modulene skal minst omfatte kravene til kunnskap, forståelse og dyktighet slik dette er angitt i STCW- kodens tabell A-II/1og A-II/2. I tillegg kommer støttefagene slik det framgår av tabell 1 og 2. For å sikre læringstrykket og progresjonen i studiet, er det angitt studiekrav i de enkelte moduler. Innholdet i studiekravene er definert som oppdrag, og et studiekrav kan inneholde flere oppdrag. Timetall og studiekrav i modulene er veiledende. Utdanningstilbyder kan avgjøre om det skal være studiekrav i støttefagene. Studiekravene må være godkjente før kandidaten kan framstille seg til sluttvurdering i de enkelte studieenheter. Studiekravene skal: Sikre kravet til kompetanse. Understøtte og utvikle læringsprosessen Gi grunnlag for innholdet i forelesninger, opplæringen, øvinger osv Gi grunnlag for lokal tilpassning Gi grunnlag for veiledning og rådgivning. Gi grunnlag for sluttvurdering. Praktisk opplæring og trening i henhold til Regel VI/2 og VI/3 skal gjennomføres ved godkjent treningssenter og er en del av skipsoffiserutdanningen i fagskolen og er utdanningstilbyders ansvar. 11

12 Tabell 1, Moduler, kompetanse, studiekrav og timeomfang for operativt nivå. Studieenhet 1, Skipsoffiserutdanningen nautisk linje Moduler Modellkurs II/3 og A-II/1 Kompetansekrav, STCW-koden tabell A- Studiekrav Timer Planlegge og gjennomføre seilas 1.2 Opprettholde en sikker brovakt 1.3 Bruke radar ARPA for å opprettholde sikker navigering 1.4 Reagere i nødsituasjoner F1-D4 1.5 Reagere på nødsignaler til sjøs 1.7 Sende og motta informasjon gjennom optisk telegrafering 1.8 Behandle og manøvrere skipet under forskjellige forhold. Betjene mindre skipsmaskineri 5 350/200 F2-D4 2.1 Overvåke lasting, stuing og lossing av last og ivaretakelse av last under reisen 2.2 Inspisere og rapportere feil og skader på lasterom, lukedeksler og ballasttanker 2 115/ Forholdsregler og prosedyrer for hindring av forurensing og beskyttelse av det marine miljø 3.2 Opprettholde skipets sjødyktighet F3-D4 3.3 Forebygge, begrense og slukke brann Betjene redningsredskaper Gi medisinsk førstehjelp 3.6 IMO sine konvensjoner og regelverk om sikkerhet, herunder maritim Security og vern av det marine miljø 2 100/50 GMDSS STCW Tabell A-IV/2-50/100 Støttefag Modellkurs Språk 3.17 Se nasjonal plan (NUTF) 150 Matematikk 7.03 Se nasjonal plan (NUTF) 75 Fysikk 7.03 Se nasjonal plan (NUTF) 75 Sum ) Modellkursene er veiledende 2) Gis som kurs og kommer i tillegg til det angitte timetal 3) Angir timefordeling mellom kompetansekrav i tabell A-II/3 og A-II/1 12

13 Tabell 2, Moduler, kompetanse, studiekrav og timeomfang for ledelses nivå. Studieenhet 2, Skipsoffiserutdanningen nautisk linje Moduler Modellkurs Kompetansekrav, STCW-koden tabell A-II/2 Studiekrav Timer 1.1 Planlegging av reise og navigering under alle forhold 1.2 Bestemme nøyaktig posisjon ved ethvert middel 1.3 Fastslå og ta hensyn til kompassfeil 1.4 Samordne søke- og redningsoperasjoner F1-D3 1.5 Etablere prosedyrer for sikkert vakthold og vaktholdsordninger 1.6 Opprettholde sikker navigasjon ved hjelp av moderne navigasjonsutstyr 1.7 Forstå og vurdere varsling av vær- og oseanografiske forhold 1.8 Manøvrere og behandle skipet under alle forhold F2-D3 2.1 Planlegge og sørge for trygg lastebehandling Vurdere rapporterte feil og skader på lasterom, 2.2 lukedeksler og ballasttanker, treffe passende tiltak 2.3 Transport av farlig last 3.1 Beregning og kontroll av trim og stabilitet Nasjonale og internasjonale krav og tiltak for å ivareta sikkerhet for menneskeliv til sjøs og F3-D3 vern av det marine miljøet 3.3 Lede brann- og redningsaksjoner 3.4 Utvikle beredskaps og havarikontrollplaner og håndtere nødsituasjoner 3.5 Organisering og mannskapsledelse Støttefag Språk 3.17 Se nasjonal plan (NUTF) 100 Matematikk 7.03 Se nasjonal plan (NUTF) 75 Fysikk 7.03 Se nasjonal plan (NUTF) 75 Sum 650 1) Modellkursene er veiledende 13

14 Tabell 3, Moduler, kompetanse, studiekrav og timeomfang for ledelses nivå. Studieenhet 3, Skipsoffiserutdanningen nautisk linje Moduler Modellkurs Kompetansekrav, STCW-koden tabell A-II/2 Studiekrav Timer 1.1 Planlegging av reise og navigering under alle forhold F1-D1 1.7 Forstå og vurdere varsling av vær- og oseanografiske forhold 1.8 Manøvrere og behandle skipet under alle forhold Planlegge og sørge for trygglastebehandling F2-D1 F3-D1 Prosjekt 2.2 Vurdere rapporterte feil og skader på lasterom, lukedeksler og ballasttanker, treffe passende tiltak 2.3 Transport av farlig last 3.2 Nasjonale og internasjonale krav og tiltak for å ivareta sikkerhet for menneskeliv til sjøs og vern av det marine miljøet 3.4 Utvikle beredskaps og havarikontrollplaner og håndtere nødsituasjoner Økonomi, administrasjon, ledelse og rederidrift Omfatter modulene F1-D1, F2-D1 og F3-D Sum 675 1) Modellkursene er veiledende 14

15 3.1 Arbeidsformer Målet er at studentene skal utvikle helhetlig kompetanse som skal ivareta helse, miljø og sikkerhet på alle nivå. Det bør legges tilrette for arbeidsmetoder der studentene kan utvikle helhetlig kompetanse. Det første møte med fagskolen er ofte avgjørende for trivsel og arbeidsmetoder. Ved studiestart må derfor de nye studentene gjøres kjent med hva skipsoffisersutdanning i fagskolen innebærer. De første dagene ved fagskolen benyttes til å informere om oppbyggingen av studiet, studiekrav og de arbeidsmetoder som blir benyttet. Studentene må gjøres kjent med de sikkerhetsrutiner som gjelder for bruk av utstyr i opplæringen. Digital kompetanse er viktig for gjennomføringen av studiet. Digital kompetanse omfatter blant annet kunnskaper om teknikker for innhenting, kritisk utvelgelse og strukturering av informasjon. Studentene må få utfordringer som stimulerer til aktiv søking etter kunnskap og som utvikler ferdigheter og holdninger. Gode studievaner har stor betydning for læring. Opplæring i studieferdigheter vil være til hjelp for studentens læringsarbeid. Det er ofte en klar sammenheng mellom arbeidsmetoder, studentens egne læringsvaner, og den kompetanse studenten utvikler i løpet av studiet. For å nå målet med opplæringen bør det velges arbeidsmetoder som inviterer til samarbeid og ferdighetstrening. Gruppedrøfting, samtale og gjensidig veiledning av hverandre i læringsprosesser, kan bidra til å utvikle læringsmiljøet. Det bør legges opp til at studentene på egen hånd kan tilegne seg deler av kompetansen som hører med til studiet. Studiekravene er sentrale i opplæringen og det er grunnleggende for læringsutbyttet at studentene forstår studiekravenes oppbygging, innhold og hensikt. Oppdraget (ene) i studiekravet (ene) skal i størst mulig grad utformes slik at studentene får trening i å ta beslutninger i valg av arbeidsmetoder og hjelpemidler som gir gode løsninger og som ivaretar godt sjømannskap. Opplæringen skal gjøre studentene i stand til å analysere problemstillinger, kommunisere skriftlig og muntlig og ta begrunnede valg mellom alternative løsninger. Kompetansekravene i tabellene i konvensjonen skiller ikke mellom sertifikatene på ledelsesnivået. For å skape et skille mellom kompetansekravene bør opplæringen på høyeste nivå vektlegge: - Skipsstørrelse over 3000 B.T. - Uinnskrenket fartsområde - Økonomi, administrasjon, ledelse og rederidrift 15

16 3.2 Vurdering Vurdering er en prosess der noe settes i relasjon til nærmere presiserte mål, normer eller verdier i den hensikt å gi informasjon, motivere, veilede, forandre eller foreta seleksjon. Det betyr at vurdering også innebærer å sette verdi på noe. Det kan være moralske normer for hva som tillates i samvær mellom mennesker eller holdninger til kreativitet, arbeid, miljøspørsmål, sikkerhet osv. Vurdering av kunnskap, ferdigheter og holdninger krever innsikt i vurderingsarbeid. Det kan benyttes anerkjente metoder for vurdering av kompetanse, som for eksempel Blooms taksonomi. Fordi vurderingskriterier vil variere med hva som er vurderingens objekt, vil kriteriene og bruk av disse være sentrale i vurderingsarbeidet. I virkeligheten blir skipsoffiseren utfordret på ulike måter og ofte må det tas beslutninger som kan få store konsekvenser. Oppgavene som skipsoffiseren må utføre er ofte av en slik art at det må velges mellom ulike framgangsmåter. Det forventes at skipsoffiseren kan arbeide selvstendig uten detaljert instruksjon og at helse, miljø og sikkerhet ivaretas. Dette innebærer at studenten må kunne vurdere konsekvensen av sine handlinger. Studenten må vite hvor grensen for egen kompetanse går og når man bør søke råd hos andre. Studentenes evne til å vurdere hvor deres eget ansvarsområde slutter og andres begynner, er derfor et element som trekkes inn i vurderingen når det utfordres på dette i oppdraget. Studiekravenes oppdrag skal utfordre studentenes kunnskap, ferdigheter og holdninger på det nivået opplæringen omfatter. Når studentenes arbeid skal vurderes, er det ikke alltid like lett å finne ut om studentene virkelig forstår problemstillingen og utfordringene. Studentene må derfor forklare og begrunne de beslutninger som tas og metoder som velges. Beregninger, forskrifter og bestemmelser som er relevante i beslutningsgrunnlaget, trekkes inn i vurderingsgrunnlaget for å vise at studenten har den nødvendige kompetansen. Vurderingsarbeidet har i hovedsak tre hensikter: - utvikling av studentens læringsferdigheter og fastsette kompetansenivå - utvikling og forbedring av undervisningsopplegg og studiemiljø - utvikling av tilbudets faglige nivå. Det er en forutsetning at studiekvaliteten ved fagskolen blir løpende vurdert som et ledd i kvalitetsutviklingen. Studentenes læring skal være gjenstand for en fortløpende vurdering. Den formative vurderingen skal baseres på den dokumentasjonen som naturlig følger av de arbeidsmåtene som er valgt. Det er viktig at fagskolens yrkesfaglige profesjonalitet blir ivaretatt gjennom vurdering av opplæringens yrkesetiske, didaktiske og faglige sider. 16

17 Styrende dokumenter ved vurdering Ved vurdering av kompetanse bør de som skal foreta vurdering være kjent med følgende dokumenter: Plan for skipsoffiserutdanningen i fagskolen STCW konvensjonen Model Course 3.12, Assessment, Examination and Certification of Seafarers Forskrift om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske skip, fiskeog fangstfartøy og flyttbare innrettninger Utdanningstilbyders interne styringsdokumenter som omhandler vurdering Forvaltningsloven Vurderingskriterier Bruk av åpne problemstillinger hvor det å vise kompetanse slik det går fram av tabellene i STCW-koden gjør bruk av forskjellige kriterier i vurderingen nødvendig. Vurderingskriteriene som er listet opp under, består både av faglige kriterier og personlige kriterier og kommer i tillegg til kriteriene i STCW koden. Valg av kriterier må gjøres i forhold til nivå og kompetansekrav. Det er viktig at vurderingskriteriene legges til grunn for den veiledning studentene har krav på under arbeidet med oppdragene i studiekravene og andre oppgaver som inngår i den helhetlige vurdering av kompetanse. Studentene skal informeres om hvilke kriterier som legges til grunn i vurdering. Eksempel på vurderingskriterier: 1. Yrkesfaglig forankring 2. Viser faglig innsikt 3. Tverrfaglig belysning 4. Integrering av teori og praksis 5. Refleksjon over egen og andres praksis 6. Kritisk vurdering av tema 7. Nøyaktighet 8. Kreativitet 9. Systematikk og nytenkning 10. Forståelse for ulike innfalsvinkler 11. Fremmer egne argumenter og meninger 12. Belyser sentrale emner 13. Analyserer og tolker på bakgrunn av faglige vurderinger 14. Viser selvstendighet 15. Viser evnen til samarbeid 16. Bruk av informasjon og kildehenvisning 17. Viser faktakunnskaper og evne til å håndtere fakta, generelle prinsipper og teorier. 18. Kunne gjengi innlært stoff. 17

18 3.3 Underveisvurdering Hensikten med underveisvurdering er å utvikle studentens kunnskaper, ferdigheter, og holdninger. Underveisevurderingen skal også bidra til at studentenes læringsarbeid blir innrette mot hensikt og mål for opplæringen. Underveisevurderingen i modulene er den formative vurdering av arbeidet med oppdragene i studiekravene. Tilbakemelding, veiledning og rådgivning til studentene skal gis i forhold til studentens læringsarbeid og de kriterier som legges til grunn for sluttvurdering. Tilbakemelding kan være muntlig eller skriftlig. 3.4 Sluttvurdering Sluttvurdering skal organiseres og gjennomføres i tråd med utdanningstilbyders reglement og STCW konvensjonens regel I/6. Støttefagene: Prøveform kan være skriftlig, muntlig eller kombinasjoner av disse. Operativt nivå og ledelsesnivå: Sluttvurdering i modulene kan gjennomføres på grunnlag av en prøveform som kan være skriftlig, muntlig, praktisk eller kombinasjoner av disse. Det anbefales å benytte en prøveform som muliggjør bruk av simulator, verksted eller laboratorium. Studiekravenes studentarbeider benyttes som grunnlag for sluttvurderingen. Avslutning på det toårige studiet: Som sluttvurdering gjennomføres et prosjekt som omfatter modulene F1-D1, F2-D1 og F3- D1. Prosjektet bør ta utgangspunkt i virkelighets nære problemstillinger. Prosjekt omfatter: forberedelse og planlegging gjennomføring presentasjon Studentene skal: utarbeide sitt eget oppsummeringsnotat fra prosjekt (skriftlig del) gjennomføre en samtale med sensorene (muntlig del) Vurderingen som gjøres i forbindelse med oppsummeringsnotatet og den individuelle samtalen, skal danne grunnlaget for sluttvurdering på prosjektarbeidet. 18

19 3.5 Dokumentasjon Dokumentasjon av læringsresultater gis som karakter i modulene og støttefag på vitnemålet. Prosjektarbeidet påføres vitnemålet med prosjekttittel. Vitnemål utstedes ved fullført og bestått utdanning. Side 2 på vitnemålet skal vise karakterskalaen Bestått utdanning innebærer at studenten har fått karakteren E eller bedre i alle funksjoner og støttefag. Studenter skal ha karakterutskrift (studentens CV) som viser hvilke studiekrav, moduler, støttefag og obligatoriske kurs som er avsluttet. Karakterskala Symbol Betegnelse A Generelle, kvalitative beskrivelse Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser fremragende og helhetlig kunnskap, ferdigheter og holdninger B Meget god Meget god prestasjon. Studenten viser solid kunnskap, ferdigheter og holdninger. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen mangler. Studenten viser nokså gode kunnskap, ferdigheter og holdninger. E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten viser tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og holdninger F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten viser manglende kunnskap, ferdigheter og holdninger. Karakteren godkjent og ikke godkjent kan benyttes for vurdering av studiekrav. Den generelle, kvalitative beskrivelse (av karakterene) må forstås med referanse til anerkjente faglige standarder for maritim utdanning slik dette er beskrevet i STCWkonvensjonen. 19

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM Versjon 101005 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk (NUTF) 24. juni 2005 Korrigert sist: 19.10.2005/ØM 1 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...

Detaljer

DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE. Studieplan for. 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning

DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE. Studieplan for. 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE Studieplan for 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning kulde- og varmepumpeteknikk Linje for Teknikk og industriell produksjon

Detaljer

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen... 4 1.3 Opptakskrav... 5 1.4 Struktur

Detaljer

1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING...4

1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING...4 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 27. april 2005 1 1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING...4 1.1 Innledning...4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...4 1.3 Opptakskrav...5 1.4 Struktur

Detaljer

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Denne planen trer i kraft fra og med august 2013. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 MÅL MED UTDANNINGEN.... 3 1.2 OPPTAKSKRAV... 3 2 ORGANISERING

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok VELKOMMEN TIL Stavanger offshore tekniske skole www.sots.no Informasjonshåndbok skoleåret 2010/2011 1. Innholdsfortegnelse 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2. REKTOR HAR ORDET 3 3. VÅR VISJON 4 4. SKOLERUTE 2010/2011

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok VELKOMMEN TIL Stavanger offshore tekniske skole www.sots.no Informasjonshåndbok skoleåret 2011/2012 1. Innholdsfortegnelse 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2. REKTOR HAR ORDET 3 3. VÅR VISJON 4 4. SKOLERUTE 2011/2012

Detaljer

RKK FAGSKOLEN STUDIEPLAN...

RKK FAGSKOLEN STUDIEPLAN... RKK skolen studieplan For Automatisering Studieplanen bygger på rammeplan for linje for elektro, 2-årig teknisk fagskole Sted Åkrehamn / Stavanger Sist oppdatert 15.8.2013 Skrevet av lig leder /OSV Kontrollert

Detaljer

Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Energiledelse ORME fagskole Utviklet av Fosen ressurs og ORME fagskole (2010-2011) 1 Godkjent av NOKUT 21.12.2011 som grunnlag for utdanninga. Mindre revisjoner 12.01.2012

Detaljer

Plan for 2-årig. elkraftutdanning

Plan for 2-årig. elkraftutdanning SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE Plan for 2-årig elkraftutdanning Planen for studiet bygger på rammeplan for linje for elektro, 2-årig teknisk

Detaljer

Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2013/2014

Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2013/2014 Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2013/2014 Visjon Fagskolen Telemark skal være en attraktiv og utviklende læringsarena for studenter, kursdeltakere, tilsatte og andre samarbeidspartnere.

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok. Stavanger offshore tekniske skole. www.sots.no

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok. Stavanger offshore tekniske skole. www.sots.no VELKOMMEN TIL Stavanger offshore tekniske skole www.sots.no Informasjonshåndbok skoleåret 2014/2015 1. Innholdsfortegnelse 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2. REKTOR HAR ORDET 3 3. VÅR VISJON 4 4. SKOLERUTE 2014/2015

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Klima energi og miljø (KEM) Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2012/2013

Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2012/2013 Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2012/2013 Visjon Fagskolen Telemark skal være en attraktiv og utviklende læringsarena for studenter, kursdeltakere, tilsatte og andre samarbeidspartnere.

Detaljer

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng STUDIEPLAN for Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng Gjennomføres på deltid over to år Lærersted: Nome videregående skole, avdeling Søve

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Anlegg Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, linje for Bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF 2005) Opplæringsplanen

Detaljer

Reglement Lofoten maritime fagskole

Reglement Lofoten maritime fagskole Reglement Lofoten maritime fagskole ID UTS.VLV.LMF.4.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 05.11.2014 Forfatter JB/KEW Verifisert FAH Godkjent Søren Fredrik Voie A. Verdigrunnlag Skolen bygger sin aktivitet på følgende

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Fordypning: Maskinteknikk Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, linje for teknikk og industriell

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2011/2012 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 11.01.11 2 I dette heftet finner

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner - 1 - I dette heftet finner du en oversikt over

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 05.02.10-1 - I dette heftet finner

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for n OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING Tilbudshefte for skoleåret 2007/2008 Elektriker i arbeid snart fagtekniker? Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner 1 I

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer