Helhetlig metode- og fagplan i norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helhetlig metode- og fagplan i norsk"

Transkript

1 Dalgård skole Lokal fagplan Helhetlig metode- og fagplan i norsk trinn 1

2 FORORD: Denne planen er laget for at lærere på småskoletrinnet på Dalgård skole skal se et helhetlig løp for norskfaget 1. 4.trinn. På alle trinnene skal det vektlegges: Individuell opplæring og tilrettelegging Høytlesing Avsette tid til stillelesing på skolen, for eksempel ved oppstart av dagen Systematisk arbeid med skriftforming og språkutvikling (rettskriving og grammatikk) Aktiv bruk av skolebiblioteket Bruke lærerstyrt stasjon (se: Veiledet lesing) til å arbeide med lesing og skriving tilpasset den enkelte elev. Samarbeid skole-hjem For å få en best mulig lese- og skriveopplæring er det viktig å få med foreldrene i prosessen. På foreldremøter og foreldresamtaler på 1.trinn må lærerne: Informere om typiske trekk ved barns lese- og skriveutvikling Understreke at hjemmearbeid er et vesentlig element i lese- og skriveopplæringen Skole og hjem må arbeide sammen for å: Motivere barna til lesing og skriving Ha et stort utvalg av litteratur tilgjengelig, tilpasset ulike nivå Gi nok tid til lesing Gi barna egnede lesestrategier Det er viktig at barna møter et miljø som gir muligheter for god lese- og skriveutvikling. Gjør foreldrene bevisste på følgende kjennetegn: Det leses mye høyt Det snakkes mye om språk Barn får gode svar på sine spørsmål om ord og bokstaver Skriftspråket brukes i meningsfylte sammenhenger De voksne leser og skriver mye selv Det skrives brev, huskelister, notater, beskjeder Skrivesaker og bøker er en tilgjengelig del av miljøet 2

3 PROGRESJONSPLAN FOR GRUNNLEGGENDE LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING ved Dalgård skole 1.trinn 2.trinn Språk-leker Skrivedans Lese-og IKT Veiledet lesing skriveopplæring Jørgen Frost 9 uker ABC-bok Bruk av pc er på Forberedende stasjonsarbeid areal og New Zealandmetoden, små mediatek lesebøker Stavskrift 3.trinn Veiledet skriving 4.trinn 3

4 EYLP Early Years Literacy Program Dette er en undervisningsmetode som er utbredt i Australia og på New Zealand. Dalgård skole har valgt å ta inn elementer fra denne metoden som en del av lese- og skriveopplæringen, med fokus på veiledet lesing ( Guided reading ). Dette fører til at store deler av norsk-opplæringen organiseres i stasjonsundervisning, hvor elevene er delt i grupper ut fra hvor langt de har kommet i leseutviklingen. Vi ser at denne organiseringen gjør det enklere å drive tilpasset opplæring for den enkelte elev. Programmet består av 4 like viktige deler: Structured Classroom Program (Strukturert program I klasserommet) Dette er et strukturert klasseromsprogram som organiseres som faste læringsstasjoner: Lærerbetjent stasjon hvor vi driver veiledet lesing. ABC-stasjon hvor elevene arbeider med bokstavskriving, rettskriving Lese-stasjon hvor elevene leser i selvvalgtebøker på sitt nivå Konstruksjonsstasjon Formings-stasjon hvor finmotorisk trening er vektlagt Data-stasjon Additional Assistance (Hjelp og støtte) 4

5 Dette er et oppfølgingsprogram som ivaretar de enkeltelevene som trenger litt ekstra hjelp for å utvikle lesing og skriving i tilfresstillende tempo. Ved Dalgård skole vil dette bli ivaretatt ved at en spesialpedagog vil være sterkt knyttet til 2. og 3. trinn for å gi ekstra oppfølging til disse elevene. Parent Participation (Foreldremedvirkning) Programmet legger stor vekt på at foreldrenes deltakelse i barnas leseopplæring er viktig. Foreldre får en lesemappe der begrepet medlesing blir forklart, og med veiledning i hvordan de kan drive medlesing med sine barn. Det stilles store krav fra skolens side om daglig oppfølging av lesing. Elever og foreldre må signere på lesekort hver dag etter gjennomført lesestund hjemme. Professional Development for Teachers (Økt kompetanse for lærere) Denne delen av programmet sikrer lærernes faglige kompetanseutvikling. Dette ivaretas gjennom at lærere sendes på skolebesøk og på kurs. På Dalgård skole vil hovedfokuset i denne metoden (EYLP) være knyttet til: VEILEDET LESING Beskrivelse av metoden: Veiledet lesing er et helhetlig leseprogram hvor lytte, snakke, lese og skrive er i fokus. Det er en integrert lesemetodikk med bruk av syntetiske og analytiske lesemetoder. Veiledet lesing kommer opprinnelig fra New Zealand. Elevene er delt inn i grupper ut fra hvor langt de er kommet i leseutviklingen. Arbeidet på stasjonene er tilrettelagt med tanke på læringsemne, tema og forskjellige læringsstiler. Veiledet lesing foregår på den lærerbetjente stasjonen. Hovedelementene i veiledet lesing går ut på å: Velge en passende tekst Presentere teksten Lese teksten Diskutere teksten Bruke teksten i boka til arbeid med rettskriving/gramatikk 5

6 Evaluere elevens lesing av teksten Veiledet lesing organiseres ved at hver elev har en lesemappe som inneholder informasjon til foreldre og den aktuelle boka som eleven leser. Eleven har denne boka i ukelekse, og det forventes oppfølging av foreldrene. I stasjonsøktene arbeider lærer med den enkelte elevgruppes bok/bøker. Den lærerbetjente stasjonen benyttes til å følge opp den enkelte elevs lese-og skriveutvikling. Progresjon 1.trinn, høst: Elevene forberedes på metoden ved at de arbeider med stasjonsundervisning. De jobber mye på selvdrevende stasjoner, der det er fokus på selvstendig arbeid og ro. Målet er at elevene skal lære stasjoner som system: De skal vite hvor de finner det de trenger til stasjoner, rullering, selvstendig arbeid og gruppearbeid. Læreren skal gradvis bli overflødig i stasjonene. Progresjon 1.trinn, vår: Oppstart av veiledet lesing som metode, med stasjoner som ramme. Dette for å frigjøre læreren til lærerstasjonen hvor veiledet lesing foregår. Hver stasjon varer i 12 minutter. Stasjonsarbeidet bør foregå 3 ganger i uken. Stasjonsarbeid og veiledet lesing videreføres t.o.m 4.trinn. Litteratur: New Zealand Ministry of Education, Norsk utgave, Å lese for livet. Barn lærer å lese. Oslo 2003, Cappelens Forlag AS Lærerveiledning, Damms Leseunivers 6

7 SPRÅKLEKER Beskrivelse av metoden: Formålet med språkleker er: - å stimulere den språklige bevisstheten hos barn, - å øke deres bevissthet i forhold til det språket de snakker - gjøre barna bevisste på at talespråket både har innhold (mening) og form (detaljer) - få forståelse for begreper som setning, ord, stavelse og bokstav En lekende atmosfære ved gjennomføring av aktivitetene er viktig. Det handler om å stimulere barns nysgjerrighet og interesse for et område som er både utfordrende og motiverende på denne alderen. Progresjon i språklekene er som følger: Lytteleker Rimeregler Setninger og ord Stavelser Framlyder Fonemer 1.trinn: Det bør lekes ca minutter hver dag hele første semester og deretter reduseres språklek til fordel for annen type aktivitet, for eksempel veiledet lesing. Fra 1.skoledag jobbes det med lytte- og rimeleker. Rekkefølgen på aktivitetene i Språkleker, Praktisk del er god, men man kan gjerne ha raskere progresjon i samlet gruppe. Det er samtidig viktig å ivareta det enkelte barn her, slik at alle blir leseklare. Dette er også aktiviteter som er egnet ved igangsetting av stasjoner og på lærerstyrt stasjon. Litteratur: Jørgen Frost og Anette Lønnegaard: Språkleker, Praktisk del, Universitetsforlaget Jørgen Frost og Anette Lønnegaard: Sproglege til styrkelse av sproglig bevidsthed, Dansk Psykologisk forlag. 7

8 SKRIVEDANS Målsetning: Å skape en sunn, flytende og sammenhengende håndskrift ved å kombinere pennens bevegelser med de grovmotoriske bevegelser ved hjelp av musikk, rytme, regler, lek og fantasitegninger. Opplegget forutsetter at læreren følger beskrivelsene i Skrivedans-boka med tilhørende CD. Ergoterapeutene ved skolen bistår gjerne med ekspertise og ev. igangsetting. Start: 1.trinn ved skolestart. (2.uke) Varighet: 9 uker Før start og som avslutning: Skrivedanstest (beskrevet i boka) Skrivedans bør gjennomføres 4 dager i uka: 1. dag: grovmotoriske øvelser til musikk 2. dag: tegne / male på papir med musikk 3. dag: regler 4. dag: variasjoner på papir / grovmotorisk Tema: 1. Vulkanen 2. Landskapsvandring/Krongelidong 3. Rundinger og åttetall 4. Strek vinkel og robot 5. Toget 6. Treet som vokser 7. Sølvvinger over havet 8. Katter 9. Mandala Litteratur: SKRIVEDANS, Ragnhild Oussoren- Voors - inkl. CD med musikk til temaene Instruksjonsplansje Film med beskrivelse og eksempler på bruk av metoden.(finnes hos ergoterapeutene) 8

9 IKT Ideer til begynnende opplæring: 2 og 2 barn per pc samarbeide om oppgaver bokstavjakt spille piano enkel touch, tastaturtrening skrive eget navn avskrift : ord og små tekster lage illustrasjoner til tekstene / lage en tegning og teksten etterpå lage ordbøker med illustrasjoner sette inn mellomrom, lete etter ord i egne tekster Videre arbeid: gradvis opplæring i Touch-metoden skrive skjønnlitterære tekster lage faktatekster lage diktbok lage avis foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster Rammefaktorer: trykte alfabeter med store og små bokstaver synlig i rommet lærer som medhjelper / sekretær plakat med tastatur ved pc-ene, strek mellom høyre og venstre hånd, Litteratur: Arne Trageton (2004) Skriv på PC lær å lese! 1.-4.klasse. Pedlex Norsk Skoleinformasjon 9

10 LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING 1.trinn LESING Mål: Elevene skal kunne lese en ukjent tekst på nivå 3 i serien Simsalabim Fokus på følgende områder: Elevene leser differensierte lesetekster fra skolestart (både med medlesing og egenlesing). Høytlesning Det vil innføres en lyd og bokstav per 14.dag. Det arbeides med stavelser, rim og å lytte ut lyder i ord. Hva er et ord, en setning, punktum og spørsmålstegn? Dette er viktig for elevenes videre utvikling! De skal lære hvordan de skal arbeide på de ulike stasjonene, og selvstendiggjøres på disse. Etter jul innføres egen lærerstyrt stasjon med småbøker og Veiledet lesing. Lærer noterer underveis i lesingen. Elevene leser og fordyper seg i for eksempel en bok pr uke. I opplæringen kombineres bruk av analytisk og syntetisk metode for leseog skriveinnlæringen. SKRIVING Mål: Elevene skal kunne skrive alle bokstavene (store og små), og lydrette to- og trelydsord. Fokus på følgende områder: Innføre bokstavinnlæringsbok etter 3-6 uker. Elevene skal trene på å skrive både store og små bokstaver. Bokstavhus introduseres for de sterkeste skriverne, og elevene får veiledning av lærer og foreldre underveis for riktig skrivemåte. Tekstskaping ca 1 time/uke. Elevene begynner med friskriving etter hvert som de er klare for det. På ABC-stasjonen arbeider elevene med oppgaver med ulik vanskegrad til hver bokstav. Kontrollere blyantgrepet. Veiledning v/uheldig skrivegrep. Mot slutten av skoleåret arbeider alle elevene med øveark, hvor bokstavene skrives inn i bokstavhus. De elevene som er i stand til å skrive egne små fortellinger, bør lære seg de høyfrekvente ordene: alle, de, det, jeg, er, gikk, ikke, kom, og, oss. 10

11 Forslag til metoder ved innlæring av ny bokstav: arbeide med lyd og skrivemåte spore forme med kroppen lage i leire finne ord der bokstaven finnes og skrive dem på flipover/smartboard ha ordene hengende oppe med både små og store bokstaver skrivebok, hvor vi skriver ord/hermer fra ordene på veggen skrive på pc skrive og tegne logg Lærebøker: 1.trinn: abc Silorema, Elisabeth Åril, Gan forlag Materielltips: Alfatrinn Undervisningsmateriell for nivådifferensiert alfabetisering, Lise Sletten, Almater forlag 11

12 2.trinn LESING Mål: Elevene skal kunne lese og fortelle fra en ukjent tekst på nivå 5 i Damms Leseunivers (50 ord/min) Fokus på følgende områder: Fortsette å bruke småbøker og veiledet lesing. Bruke enkle strategier for leseforståelse og reflektere over leste tekster etter hvert som de har knekt lesekoden Bryte ord ned i stavelser for enklere å klare å lese dem. Direkte avkoding av like ord (helordslesing): er, her, der og jeg, deg, seg, meg. SKRIVING Mål: Elevene skal kunne plassere alle bokstavene riktig i bokstavhus. De skal kunne skrive en enkel liten fortelling og en faktatekst. Fokus på følgende områder: Større bruk av bokstavhus. Grundig gjennomgang av stavskriftsbokstavene og hvordan de bindes sammen. Arbeide med bokstavborder. Stort oppslag i arealet som viser hele alfabetet skrevet i sammenheng med stavskrift. Arbeide med å skrive setninger med stor bokstav i starten og punktum til slutt. Større grad av egenskriving med støtte i bilder og ruter Større grad av friskriving (2 skriveøkter pr uke) Kunne enkel forskjell mellom faktatekst og fortelling. Arbeide med sammensatte ord og analysetrening. ( bl.a. på stasjon med puslespill) Høyfrekvente ord, med vekt på de uregelrette ordene. (Øveord; elevene har 5 øveord pr uke fra listen over de 100 mest høyfrekvente ordene, samt liste som henger på arealet) Introdusere begrepene substantiv, verb og adjektiv Arbeide med spørsmål og bruke spørsmålstegn Lære dem å lage overskrift til en tekst. Det henges kontroll-liste opp i arealet: 1. Starter alle setningene dine med stor bokstav? 2. Har du husket punktum? 3. Er småordene dine riktig skrevet? Se på lista 4. Er spørreordene riktig skrevet? Se på lista Kj-lyden 12

13 Diftongene Ng- og nk-lyden Lærebøker: 2.trinn: Safari 1-2, ABC oppgavebok A eller B, Kåre Kverndokken/Trine Solstad, Gyldendal Kopieringsorginaler til begynnende stavskriftopplæring 13

14 3.trinn LESING Mål: Elevene skal kunne lese og forstå en ukjent tekst på nivå 9 i Damms Leseunivers (65 ord/min) Fokus på følgende områder: Fortsette å bruke småbøker og veiledet lesing. Lese tekster (bl.a. egenproduserte) høyt for gruppa Direkte avkoding av ikke lydrette ord : de, det, jeg, er, gikk, ikke, kom, og, oss Samtale om innholdet i tekster Knytt sammtaler til sjangerkunnskap: Kunne forskjell på faktatekst og skjønnlitterær tekst/fortelling SKRIVING Mål: Elevene skal kunne begynne en setning med stor bokstav og avslutte med punktum i sine fritekster. De skal også kunne skrive en lengre tekst i ulike sjangere. Fokus på følgende områder: Fortsette arbeidet med friskriving (2 økter i uka) Elever som mestrer stavskriften godt tar den etter hvert i bruk i egen friskriving. Skrive fortellinger og faktatekster med overskrift, innledning og avslutning Gi respons på hverandres tekster Skrive ulike teksttyper: Dikt, fortelling, instruksjon, brev, fagtekst Rettskriving: o Sj- og kj-lyd o O/å o Enkel- og dobbelkonsonant (lære vokalene og høre forskjell på lang og kort vokal ) o Ng- og nk-lyd o Tegnsetting (Spørsmålstegn og utropstegn) o Automatisering av høyfrekvente ikke-lydrette ord o Elevene skal arbeide med å rette sine egne tekster. Grammatikk: o Fellesnavn, egennavn o Verb, substantiv og adjektiv Bruk av kontroll-liste med utgangspunkt i hva som er forventet innlært Lærebøker: 3.trinn: Agora språkbok og øvebok til bruk i stasjonsøkter, Beck/Heggem/Kverndokken, Gyldendal 14

15 4.trinn LESING Mål: Elevene skal kunne lese og forstå en ukjent tekst med en lesehastighet på 80 ord/min Fokus på følgende områder: Småbøker/Leseløvebøker Fortsette Veiledet lesing. Vektlegge fagtekster. Lese med flyt, sammenheng og forståelse for innholdet og beskrive egne litteraturvalg Øke elevenes sjangerbevissthet Reflekter over innholdet i tekster. Knytt refleksjonen til tidligere erhvervet kunnskap. Dybdelesing: Hva ønsker forfatteren å formidle? SKRIVING Mål: Elevene skal kunne skrive fortellinger og fagtekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning. Kunne skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Fokus på følgende områder: Veiledet skriving Tegnsetting (Komma, utropstegn og anførselstegn) 2 friskrivingsøkter pr uke Gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder Responsbasert skriving Utvide det aktive ordforrådet Trene på bruk av ordlister Ordklasser: substantiv, verb, adjektiv, pronomen og bøying av disse J-lyden Gi elevene tydelige vurderingskriterier i forhold til mål i rettskriving Lærebøker: 4.trinn: Agora språkbok og øvebok til bruk i stasjonsøkter, Beck/Heggem/Kverndokken, Gyldendal 15

16 FORFATTER-, SJANGER- OG LITTERATURKUNNSKAP På alle trinn arbeider vi med følgende sjangre: Skjønnlitterære tekster, poesi og faktabøker, temarelaterte tekster (f.eks trivselsregler). Tekstene kan leses eller høres gjennom høytlesing eller lydbøker. 1.trinn: Sjangre: vitser, gåter, eventyr, brev, ønskelister, plakater, ordtak Mål: Elevene skal kunne: de viktigste kjennetegnene ved eventyr og kunne gjenfortelle minst 1 eventyr. vite noe om hvordan de norske folkeeventyrene ble samlet (Asbjørnsen og Moe) minst 1 dikt av Inger Hagerup noe om Thorbjørn Egner og hans forfatterskap. De skal kjenne til hans mest kjente skuespill/fortellinger minst 1 vits, 1 gåte og 1 ordtak og kunne forklare hva ordtaket betyr skrive et brev med til øverst og fra nederst skrive / tegne en ønskeliste 2.trinn: Sjangre: eventyr, fabler, myter, brev, dikt, fortelling, faktatekst, plakater Mål: Elevene skal kunne: noe om Erlend Loe og hans forfatterskap. De skal arbeide med hans litteratur, med vekt på sammenhengen mellom bilde og tekst minst ett dikt av Andrè Bjerke gjenfortelle minst ett av H.C. Andersens eventyr ha kjennskap til noen av Æsops fabler vite hvem / hva Tor, Odin og Valhall er gjennom arbeid med Norrøne myter vite hvordan en bok er bygd opp lage egne bøker skrive fortelling som illustreres skrive et brev med kjære øverst og hilsen nederst skrive dikt skrive en faktatekst, f.eks om Steinalderen (samf) lage plakat til f eks bokuke, forestilling eller idrettsdag 16

17 3.trinn: Sjanger: fortelling, dikt, bok, faktatekst, rapport, teateromtale, intervju, tegneserie, skuespill Mål: Elevene skal kunne: noe om Astrid Lindgren og hennes forfatterskap, og kjenne til noen av hennes mest kjente figurer skrive en fortelling med innledning, hoveddel og avslutning, f.eks om en fantasifigur (inspirert av Astrid Lindgren) noen sanger av Alf Prøysen og kjenne til noe om hans forfatterskap samtale om svenske, danske, samiske, og andre kulturers eventyr lage og fremføre et skuespill bli godt kjent med et teaterstykke og skrive en teateromtale lage et intervju og intervjue noen, f.eks om kildesortering i hjemmet lage en tegneserie, f.eks i KRL skrive en rapport i fellesskap i stor gruppe med lærer skrive dikt 4.trinn: Sjangre: barnelitteratur, teater, film, dataspill, tv-program, bokomtale, rapport, reportasje, intervju, faktatekst, fortelling, dikt og logg Mål: Elevene skal kunne: noe om Erik Newth og hans forfatterskap. De skal arbeide med hans litteratur og analysere bilder i bøkene hans skrive en bokomtale kjenne til dikt av bl.a Henrik Wergeland og Bjørnstjerne Bjørnson gjenkjenne og bruke vanlige virkemidler i dikt (oppsett, rim og språklige bilder) skrive en filmanmeldelse etter kinobesøk delta i en liten teateroppsetning skrive en rapport f.eks etter forsøk med luft og lyd (nat) evaluere dataspill og tv-program skrive en faktatekst med overskrift, tekst og bilde, f.eks om Bronsealder/Jernalder/Utdødde dyr skrive logg etter en hendelse, temalogg skrive en reportasje, f.eks knyttet opp mot mediaprosjekt (samf) 17

18 MUNTLIGE SIDER VED NORSKFAGET 1.trinn: Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer (språkleker) Bevisstgjøre elevene på forskjellen mellom skriftspråk og talespråk med fokuks på høyfrekvente ord (æ jeg) Snakke om og forstå ordtak og kjente uttrykk. Sang og regler i innlæring Rollelek og dramatisering Mål: Elevene skal kunne uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer (muntlig fortelling og gjenfortelling) uttrykke egne tekstopplevelser gjennom sammensatte tekster (ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser) 2.trinn: Samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst. Samtale om personer og handlinger i eventyr og fortellinger Samtale om hvordan ord og bilder virker sammen i bildebøker og andre bildemedier og arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing Snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt. Snakke om innhold i nasjonalsangen og tradisjonelle norske sanger Lære en barnehit og snakke om innhold og form Mål: Elevene skal kunne lytte og gi respons til andre i samtaler og ved høytlesing regler for diskusjon og samtale forklare opphavet til kjente ord og uttrykk 3.trinn: Samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid, på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer. Mål: Elevene skal kunne fortelle, forklare, gi og ta imot beskjeder framføre tekster for medelever presentere eget/gruppas arbeid for store og små grupper forholde seg til muntlige oppgaver og beskjeder 18

19 ha kjennskap til ulike dialekter forstå noe svensk og dansk tale. 4.trinn: Drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster. Drøfte ord, uttrykk og språklige virkemidler for å forstå tekster og utvide eget ordforråd Høre og snakke om forskjeller og likheter mellom ulike norske dialekter Mål: Elevene skal kunne samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler være bevisst hvordan eget språk påvirker andre, og forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre. gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og tv-program 19

20 LÆRINGSSTRATEGIER 1.trinn: Tankekart, VØL-skjema (legg v forslag) 2.trinn: Strukturert tankekart Helhetslesing 3.trinn: Styrkenotat 4.trinn: Prosessorientert skriving: tankekart, 1. utkast, respons, 2. utkast 20

21 Kartlegging av leseferdigheter 1.trinn Skolebasert kartlegging av elevenes bokstavkunnskap, visuelt og auditivt. Høst: lærer tester selv (se vedlagt testskjema) vår: spes.ped.rådgiver tester alle. Hele IL-basis, april/mai 2.trinn Carlsten; Kartlegging av leseferdighet og rettskriving i september og april Nasjonal / kommunal kartleggingsprøve i februar og mai Ord-diktat Aston Index eller STAS i september og april 3.trinn Carlsten; Kartlegging av leseferdighet og rettskriving i september og april Ordkjedetest i september og april Ord-diktat Aston Index eller STAS i september og april 4.trinn Carlsten; Kartlegging av leseferdighet og rettskriving i september og april Ordkjedetest i september og april Ord-diktat Aston Index eller STAS i september og april Samleskjema for Carlstens leseprøve, IL-basis, orddiktat og ordkjedetest leveres spesialpedagogisk rådgiver, og settes i perm i ekspedisjonen. Resultatene gjennomgås av spesialpedagogisk rådgiver og teamet. 21

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR ET MELLOM BARNEHAGE, SKOLE, HELSESTASJON OG BIBLIOTEK Innhold Innledning 1 Barnehagedelen hvordan lese og forstå planen. 2 0-2 år. 3 2-3 år. 4 3-4 år. 5 5 år. 7

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNN NSKOLEN GRAN KOMMUNE 1 PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 5 KORT OM LESING... 6 SKOLE HJEMSAMARBEID... 7 KARTLEGGING... 7 1. ÅRSTRINN...

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE

Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE Ny GIV og arbeidet med grunnleggende ferdigheter STRATEGI- OG VEILEDNINGSHEFTE Februar 2013: Akershus fylkeskommune v/avdeling for videregående opplæring FORORD Som en

Detaljer

HVORDAN KAN BILDEBØKER STIMULERE SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESELYST

HVORDAN KAN BILDEBØKER STIMULERE SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESELYST HVORDAN KAN BILDEBØKER STIMULERE SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESELYST Den første lese- og skriveopplæringen Formidling av bildebøker på storskjerm! Dag Bern og Lise Hellerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser.

På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser. 1 På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser. Denne artikkelen er ment som en idéskisse over det å arbeide systematisk med lesing av tekststykker i elevers

Detaljer

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver?

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? En analyse Andreas Bråthen Masteroppgave i pedagogikk Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole 1 Innhold: Innledning Bakgrunn for veilederen side 3 Styringsdokumenter

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Førsteamanuensis Liv Engen og universitetslektor Lise Helgevold En fagtekst, enten den nå er å finne i ei lærebok, et oppslagverk, på nettet eller andre steder, er skrevet

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Linjerespons veiledning før punktum er satt

Linjerespons veiledning før punktum er satt Linjerespons veiledning før punktum er satt Responsarbeid i en hektisk vurderingshverdag VIBEKE LORENTZEN OG MARTHE LØNNUM Klasse 10A får linjerespons. Skriving kan til tider oppleves som et strev. En

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Om gråræin, bebifugler og ufoer

Om gråræin, bebifugler og ufoer Om gråræin, bebifugler og ufoer Barn lager sammensatte tekster Dagrun Kibsgaard Sjøhelle Innledning Barn lærer tidlig å gi uttrykk for tanker og ideer gjennom visuell kommunikasjon 1. I muntlig dialog

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Lesevansker og tiltak

Lesevansker og tiltak 1 Når lesing blir vanskelig Lesevansker og tiltak Stord 25.10.2013 Vigdis Refsahl 2 Program 1. Hva skal til for å mestre leksa? a) Lesing som avkoding og forståelse. b) «Å stoppe opp mens jeg leser» c)

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer