Helhetlig metode- og fagplan i norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helhetlig metode- og fagplan i norsk"

Transkript

1 Dalgård skole Lokal fagplan Helhetlig metode- og fagplan i norsk trinn 1

2 FORORD: Denne planen er laget for at lærere på småskoletrinnet på Dalgård skole skal se et helhetlig løp for norskfaget 1. 4.trinn. På alle trinnene skal det vektlegges: Individuell opplæring og tilrettelegging Høytlesing Avsette tid til stillelesing på skolen, for eksempel ved oppstart av dagen Systematisk arbeid med skriftforming og språkutvikling (rettskriving og grammatikk) Aktiv bruk av skolebiblioteket Bruke lærerstyrt stasjon (se: Veiledet lesing) til å arbeide med lesing og skriving tilpasset den enkelte elev. Samarbeid skole-hjem For å få en best mulig lese- og skriveopplæring er det viktig å få med foreldrene i prosessen. På foreldremøter og foreldresamtaler på 1.trinn må lærerne: Informere om typiske trekk ved barns lese- og skriveutvikling Understreke at hjemmearbeid er et vesentlig element i lese- og skriveopplæringen Skole og hjem må arbeide sammen for å: Motivere barna til lesing og skriving Ha et stort utvalg av litteratur tilgjengelig, tilpasset ulike nivå Gi nok tid til lesing Gi barna egnede lesestrategier Det er viktig at barna møter et miljø som gir muligheter for god lese- og skriveutvikling. Gjør foreldrene bevisste på følgende kjennetegn: Det leses mye høyt Det snakkes mye om språk Barn får gode svar på sine spørsmål om ord og bokstaver Skriftspråket brukes i meningsfylte sammenhenger De voksne leser og skriver mye selv Det skrives brev, huskelister, notater, beskjeder Skrivesaker og bøker er en tilgjengelig del av miljøet 2

3 PROGRESJONSPLAN FOR GRUNNLEGGENDE LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING ved Dalgård skole 1.trinn 2.trinn Språk-leker Skrivedans Lese-og IKT Veiledet lesing skriveopplæring Jørgen Frost 9 uker ABC-bok Bruk av pc er på Forberedende stasjonsarbeid areal og New Zealandmetoden, små mediatek lesebøker Stavskrift 3.trinn Veiledet skriving 4.trinn 3

4 EYLP Early Years Literacy Program Dette er en undervisningsmetode som er utbredt i Australia og på New Zealand. Dalgård skole har valgt å ta inn elementer fra denne metoden som en del av lese- og skriveopplæringen, med fokus på veiledet lesing ( Guided reading ). Dette fører til at store deler av norsk-opplæringen organiseres i stasjonsundervisning, hvor elevene er delt i grupper ut fra hvor langt de har kommet i leseutviklingen. Vi ser at denne organiseringen gjør det enklere å drive tilpasset opplæring for den enkelte elev. Programmet består av 4 like viktige deler: Structured Classroom Program (Strukturert program I klasserommet) Dette er et strukturert klasseromsprogram som organiseres som faste læringsstasjoner: Lærerbetjent stasjon hvor vi driver veiledet lesing. ABC-stasjon hvor elevene arbeider med bokstavskriving, rettskriving Lese-stasjon hvor elevene leser i selvvalgtebøker på sitt nivå Konstruksjonsstasjon Formings-stasjon hvor finmotorisk trening er vektlagt Data-stasjon Additional Assistance (Hjelp og støtte) 4

5 Dette er et oppfølgingsprogram som ivaretar de enkeltelevene som trenger litt ekstra hjelp for å utvikle lesing og skriving i tilfresstillende tempo. Ved Dalgård skole vil dette bli ivaretatt ved at en spesialpedagog vil være sterkt knyttet til 2. og 3. trinn for å gi ekstra oppfølging til disse elevene. Parent Participation (Foreldremedvirkning) Programmet legger stor vekt på at foreldrenes deltakelse i barnas leseopplæring er viktig. Foreldre får en lesemappe der begrepet medlesing blir forklart, og med veiledning i hvordan de kan drive medlesing med sine barn. Det stilles store krav fra skolens side om daglig oppfølging av lesing. Elever og foreldre må signere på lesekort hver dag etter gjennomført lesestund hjemme. Professional Development for Teachers (Økt kompetanse for lærere) Denne delen av programmet sikrer lærernes faglige kompetanseutvikling. Dette ivaretas gjennom at lærere sendes på skolebesøk og på kurs. På Dalgård skole vil hovedfokuset i denne metoden (EYLP) være knyttet til: VEILEDET LESING Beskrivelse av metoden: Veiledet lesing er et helhetlig leseprogram hvor lytte, snakke, lese og skrive er i fokus. Det er en integrert lesemetodikk med bruk av syntetiske og analytiske lesemetoder. Veiledet lesing kommer opprinnelig fra New Zealand. Elevene er delt inn i grupper ut fra hvor langt de er kommet i leseutviklingen. Arbeidet på stasjonene er tilrettelagt med tanke på læringsemne, tema og forskjellige læringsstiler. Veiledet lesing foregår på den lærerbetjente stasjonen. Hovedelementene i veiledet lesing går ut på å: Velge en passende tekst Presentere teksten Lese teksten Diskutere teksten Bruke teksten i boka til arbeid med rettskriving/gramatikk 5

6 Evaluere elevens lesing av teksten Veiledet lesing organiseres ved at hver elev har en lesemappe som inneholder informasjon til foreldre og den aktuelle boka som eleven leser. Eleven har denne boka i ukelekse, og det forventes oppfølging av foreldrene. I stasjonsøktene arbeider lærer med den enkelte elevgruppes bok/bøker. Den lærerbetjente stasjonen benyttes til å følge opp den enkelte elevs lese-og skriveutvikling. Progresjon 1.trinn, høst: Elevene forberedes på metoden ved at de arbeider med stasjonsundervisning. De jobber mye på selvdrevende stasjoner, der det er fokus på selvstendig arbeid og ro. Målet er at elevene skal lære stasjoner som system: De skal vite hvor de finner det de trenger til stasjoner, rullering, selvstendig arbeid og gruppearbeid. Læreren skal gradvis bli overflødig i stasjonene. Progresjon 1.trinn, vår: Oppstart av veiledet lesing som metode, med stasjoner som ramme. Dette for å frigjøre læreren til lærerstasjonen hvor veiledet lesing foregår. Hver stasjon varer i 12 minutter. Stasjonsarbeidet bør foregå 3 ganger i uken. Stasjonsarbeid og veiledet lesing videreføres t.o.m 4.trinn. Litteratur: New Zealand Ministry of Education, Norsk utgave, Å lese for livet. Barn lærer å lese. Oslo 2003, Cappelens Forlag AS Lærerveiledning, Damms Leseunivers 6

7 SPRÅKLEKER Beskrivelse av metoden: Formålet med språkleker er: - å stimulere den språklige bevisstheten hos barn, - å øke deres bevissthet i forhold til det språket de snakker - gjøre barna bevisste på at talespråket både har innhold (mening) og form (detaljer) - få forståelse for begreper som setning, ord, stavelse og bokstav En lekende atmosfære ved gjennomføring av aktivitetene er viktig. Det handler om å stimulere barns nysgjerrighet og interesse for et område som er både utfordrende og motiverende på denne alderen. Progresjon i språklekene er som følger: Lytteleker Rimeregler Setninger og ord Stavelser Framlyder Fonemer 1.trinn: Det bør lekes ca minutter hver dag hele første semester og deretter reduseres språklek til fordel for annen type aktivitet, for eksempel veiledet lesing. Fra 1.skoledag jobbes det med lytte- og rimeleker. Rekkefølgen på aktivitetene i Språkleker, Praktisk del er god, men man kan gjerne ha raskere progresjon i samlet gruppe. Det er samtidig viktig å ivareta det enkelte barn her, slik at alle blir leseklare. Dette er også aktiviteter som er egnet ved igangsetting av stasjoner og på lærerstyrt stasjon. Litteratur: Jørgen Frost og Anette Lønnegaard: Språkleker, Praktisk del, Universitetsforlaget Jørgen Frost og Anette Lønnegaard: Sproglege til styrkelse av sproglig bevidsthed, Dansk Psykologisk forlag. 7

8 SKRIVEDANS Målsetning: Å skape en sunn, flytende og sammenhengende håndskrift ved å kombinere pennens bevegelser med de grovmotoriske bevegelser ved hjelp av musikk, rytme, regler, lek og fantasitegninger. Opplegget forutsetter at læreren følger beskrivelsene i Skrivedans-boka med tilhørende CD. Ergoterapeutene ved skolen bistår gjerne med ekspertise og ev. igangsetting. Start: 1.trinn ved skolestart. (2.uke) Varighet: 9 uker Før start og som avslutning: Skrivedanstest (beskrevet i boka) Skrivedans bør gjennomføres 4 dager i uka: 1. dag: grovmotoriske øvelser til musikk 2. dag: tegne / male på papir med musikk 3. dag: regler 4. dag: variasjoner på papir / grovmotorisk Tema: 1. Vulkanen 2. Landskapsvandring/Krongelidong 3. Rundinger og åttetall 4. Strek vinkel og robot 5. Toget 6. Treet som vokser 7. Sølvvinger over havet 8. Katter 9. Mandala Litteratur: SKRIVEDANS, Ragnhild Oussoren- Voors - inkl. CD med musikk til temaene Instruksjonsplansje Film med beskrivelse og eksempler på bruk av metoden.(finnes hos ergoterapeutene) 8

9 IKT Ideer til begynnende opplæring: 2 og 2 barn per pc samarbeide om oppgaver bokstavjakt spille piano enkel touch, tastaturtrening skrive eget navn avskrift : ord og små tekster lage illustrasjoner til tekstene / lage en tegning og teksten etterpå lage ordbøker med illustrasjoner sette inn mellomrom, lete etter ord i egne tekster Videre arbeid: gradvis opplæring i Touch-metoden skrive skjønnlitterære tekster lage faktatekster lage diktbok lage avis foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster Rammefaktorer: trykte alfabeter med store og små bokstaver synlig i rommet lærer som medhjelper / sekretær plakat med tastatur ved pc-ene, strek mellom høyre og venstre hånd, Litteratur: Arne Trageton (2004) Skriv på PC lær å lese! 1.-4.klasse. Pedlex Norsk Skoleinformasjon 9

10 LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING 1.trinn LESING Mål: Elevene skal kunne lese en ukjent tekst på nivå 3 i serien Simsalabim Fokus på følgende områder: Elevene leser differensierte lesetekster fra skolestart (både med medlesing og egenlesing). Høytlesning Det vil innføres en lyd og bokstav per 14.dag. Det arbeides med stavelser, rim og å lytte ut lyder i ord. Hva er et ord, en setning, punktum og spørsmålstegn? Dette er viktig for elevenes videre utvikling! De skal lære hvordan de skal arbeide på de ulike stasjonene, og selvstendiggjøres på disse. Etter jul innføres egen lærerstyrt stasjon med småbøker og Veiledet lesing. Lærer noterer underveis i lesingen. Elevene leser og fordyper seg i for eksempel en bok pr uke. I opplæringen kombineres bruk av analytisk og syntetisk metode for leseog skriveinnlæringen. SKRIVING Mål: Elevene skal kunne skrive alle bokstavene (store og små), og lydrette to- og trelydsord. Fokus på følgende områder: Innføre bokstavinnlæringsbok etter 3-6 uker. Elevene skal trene på å skrive både store og små bokstaver. Bokstavhus introduseres for de sterkeste skriverne, og elevene får veiledning av lærer og foreldre underveis for riktig skrivemåte. Tekstskaping ca 1 time/uke. Elevene begynner med friskriving etter hvert som de er klare for det. På ABC-stasjonen arbeider elevene med oppgaver med ulik vanskegrad til hver bokstav. Kontrollere blyantgrepet. Veiledning v/uheldig skrivegrep. Mot slutten av skoleåret arbeider alle elevene med øveark, hvor bokstavene skrives inn i bokstavhus. De elevene som er i stand til å skrive egne små fortellinger, bør lære seg de høyfrekvente ordene: alle, de, det, jeg, er, gikk, ikke, kom, og, oss. 10

11 Forslag til metoder ved innlæring av ny bokstav: arbeide med lyd og skrivemåte spore forme med kroppen lage i leire finne ord der bokstaven finnes og skrive dem på flipover/smartboard ha ordene hengende oppe med både små og store bokstaver skrivebok, hvor vi skriver ord/hermer fra ordene på veggen skrive på pc skrive og tegne logg Lærebøker: 1.trinn: abc Silorema, Elisabeth Åril, Gan forlag Materielltips: Alfatrinn Undervisningsmateriell for nivådifferensiert alfabetisering, Lise Sletten, Almater forlag 11

12 2.trinn LESING Mål: Elevene skal kunne lese og fortelle fra en ukjent tekst på nivå 5 i Damms Leseunivers (50 ord/min) Fokus på følgende områder: Fortsette å bruke småbøker og veiledet lesing. Bruke enkle strategier for leseforståelse og reflektere over leste tekster etter hvert som de har knekt lesekoden Bryte ord ned i stavelser for enklere å klare å lese dem. Direkte avkoding av like ord (helordslesing): er, her, der og jeg, deg, seg, meg. SKRIVING Mål: Elevene skal kunne plassere alle bokstavene riktig i bokstavhus. De skal kunne skrive en enkel liten fortelling og en faktatekst. Fokus på følgende områder: Større bruk av bokstavhus. Grundig gjennomgang av stavskriftsbokstavene og hvordan de bindes sammen. Arbeide med bokstavborder. Stort oppslag i arealet som viser hele alfabetet skrevet i sammenheng med stavskrift. Arbeide med å skrive setninger med stor bokstav i starten og punktum til slutt. Større grad av egenskriving med støtte i bilder og ruter Større grad av friskriving (2 skriveøkter pr uke) Kunne enkel forskjell mellom faktatekst og fortelling. Arbeide med sammensatte ord og analysetrening. ( bl.a. på stasjon med puslespill) Høyfrekvente ord, med vekt på de uregelrette ordene. (Øveord; elevene har 5 øveord pr uke fra listen over de 100 mest høyfrekvente ordene, samt liste som henger på arealet) Introdusere begrepene substantiv, verb og adjektiv Arbeide med spørsmål og bruke spørsmålstegn Lære dem å lage overskrift til en tekst. Det henges kontroll-liste opp i arealet: 1. Starter alle setningene dine med stor bokstav? 2. Har du husket punktum? 3. Er småordene dine riktig skrevet? Se på lista 4. Er spørreordene riktig skrevet? Se på lista Kj-lyden 12

13 Diftongene Ng- og nk-lyden Lærebøker: 2.trinn: Safari 1-2, ABC oppgavebok A eller B, Kåre Kverndokken/Trine Solstad, Gyldendal Kopieringsorginaler til begynnende stavskriftopplæring 13

14 3.trinn LESING Mål: Elevene skal kunne lese og forstå en ukjent tekst på nivå 9 i Damms Leseunivers (65 ord/min) Fokus på følgende områder: Fortsette å bruke småbøker og veiledet lesing. Lese tekster (bl.a. egenproduserte) høyt for gruppa Direkte avkoding av ikke lydrette ord : de, det, jeg, er, gikk, ikke, kom, og, oss Samtale om innholdet i tekster Knytt sammtaler til sjangerkunnskap: Kunne forskjell på faktatekst og skjønnlitterær tekst/fortelling SKRIVING Mål: Elevene skal kunne begynne en setning med stor bokstav og avslutte med punktum i sine fritekster. De skal også kunne skrive en lengre tekst i ulike sjangere. Fokus på følgende områder: Fortsette arbeidet med friskriving (2 økter i uka) Elever som mestrer stavskriften godt tar den etter hvert i bruk i egen friskriving. Skrive fortellinger og faktatekster med overskrift, innledning og avslutning Gi respons på hverandres tekster Skrive ulike teksttyper: Dikt, fortelling, instruksjon, brev, fagtekst Rettskriving: o Sj- og kj-lyd o O/å o Enkel- og dobbelkonsonant (lære vokalene og høre forskjell på lang og kort vokal ) o Ng- og nk-lyd o Tegnsetting (Spørsmålstegn og utropstegn) o Automatisering av høyfrekvente ikke-lydrette ord o Elevene skal arbeide med å rette sine egne tekster. Grammatikk: o Fellesnavn, egennavn o Verb, substantiv og adjektiv Bruk av kontroll-liste med utgangspunkt i hva som er forventet innlært Lærebøker: 3.trinn: Agora språkbok og øvebok til bruk i stasjonsøkter, Beck/Heggem/Kverndokken, Gyldendal 14

15 4.trinn LESING Mål: Elevene skal kunne lese og forstå en ukjent tekst med en lesehastighet på 80 ord/min Fokus på følgende områder: Småbøker/Leseløvebøker Fortsette Veiledet lesing. Vektlegge fagtekster. Lese med flyt, sammenheng og forståelse for innholdet og beskrive egne litteraturvalg Øke elevenes sjangerbevissthet Reflekter over innholdet i tekster. Knytt refleksjonen til tidligere erhvervet kunnskap. Dybdelesing: Hva ønsker forfatteren å formidle? SKRIVING Mål: Elevene skal kunne skrive fortellinger og fagtekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning. Kunne skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Fokus på følgende områder: Veiledet skriving Tegnsetting (Komma, utropstegn og anførselstegn) 2 friskrivingsøkter pr uke Gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder Responsbasert skriving Utvide det aktive ordforrådet Trene på bruk av ordlister Ordklasser: substantiv, verb, adjektiv, pronomen og bøying av disse J-lyden Gi elevene tydelige vurderingskriterier i forhold til mål i rettskriving Lærebøker: 4.trinn: Agora språkbok og øvebok til bruk i stasjonsøkter, Beck/Heggem/Kverndokken, Gyldendal 15

16 FORFATTER-, SJANGER- OG LITTERATURKUNNSKAP På alle trinn arbeider vi med følgende sjangre: Skjønnlitterære tekster, poesi og faktabøker, temarelaterte tekster (f.eks trivselsregler). Tekstene kan leses eller høres gjennom høytlesing eller lydbøker. 1.trinn: Sjangre: vitser, gåter, eventyr, brev, ønskelister, plakater, ordtak Mål: Elevene skal kunne: de viktigste kjennetegnene ved eventyr og kunne gjenfortelle minst 1 eventyr. vite noe om hvordan de norske folkeeventyrene ble samlet (Asbjørnsen og Moe) minst 1 dikt av Inger Hagerup noe om Thorbjørn Egner og hans forfatterskap. De skal kjenne til hans mest kjente skuespill/fortellinger minst 1 vits, 1 gåte og 1 ordtak og kunne forklare hva ordtaket betyr skrive et brev med til øverst og fra nederst skrive / tegne en ønskeliste 2.trinn: Sjangre: eventyr, fabler, myter, brev, dikt, fortelling, faktatekst, plakater Mål: Elevene skal kunne: noe om Erlend Loe og hans forfatterskap. De skal arbeide med hans litteratur, med vekt på sammenhengen mellom bilde og tekst minst ett dikt av Andrè Bjerke gjenfortelle minst ett av H.C. Andersens eventyr ha kjennskap til noen av Æsops fabler vite hvem / hva Tor, Odin og Valhall er gjennom arbeid med Norrøne myter vite hvordan en bok er bygd opp lage egne bøker skrive fortelling som illustreres skrive et brev med kjære øverst og hilsen nederst skrive dikt skrive en faktatekst, f.eks om Steinalderen (samf) lage plakat til f eks bokuke, forestilling eller idrettsdag 16

17 3.trinn: Sjanger: fortelling, dikt, bok, faktatekst, rapport, teateromtale, intervju, tegneserie, skuespill Mål: Elevene skal kunne: noe om Astrid Lindgren og hennes forfatterskap, og kjenne til noen av hennes mest kjente figurer skrive en fortelling med innledning, hoveddel og avslutning, f.eks om en fantasifigur (inspirert av Astrid Lindgren) noen sanger av Alf Prøysen og kjenne til noe om hans forfatterskap samtale om svenske, danske, samiske, og andre kulturers eventyr lage og fremføre et skuespill bli godt kjent med et teaterstykke og skrive en teateromtale lage et intervju og intervjue noen, f.eks om kildesortering i hjemmet lage en tegneserie, f.eks i KRL skrive en rapport i fellesskap i stor gruppe med lærer skrive dikt 4.trinn: Sjangre: barnelitteratur, teater, film, dataspill, tv-program, bokomtale, rapport, reportasje, intervju, faktatekst, fortelling, dikt og logg Mål: Elevene skal kunne: noe om Erik Newth og hans forfatterskap. De skal arbeide med hans litteratur og analysere bilder i bøkene hans skrive en bokomtale kjenne til dikt av bl.a Henrik Wergeland og Bjørnstjerne Bjørnson gjenkjenne og bruke vanlige virkemidler i dikt (oppsett, rim og språklige bilder) skrive en filmanmeldelse etter kinobesøk delta i en liten teateroppsetning skrive en rapport f.eks etter forsøk med luft og lyd (nat) evaluere dataspill og tv-program skrive en faktatekst med overskrift, tekst og bilde, f.eks om Bronsealder/Jernalder/Utdødde dyr skrive logg etter en hendelse, temalogg skrive en reportasje, f.eks knyttet opp mot mediaprosjekt (samf) 17

18 MUNTLIGE SIDER VED NORSKFAGET 1.trinn: Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer (språkleker) Bevisstgjøre elevene på forskjellen mellom skriftspråk og talespråk med fokuks på høyfrekvente ord (æ jeg) Snakke om og forstå ordtak og kjente uttrykk. Sang og regler i innlæring Rollelek og dramatisering Mål: Elevene skal kunne uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer (muntlig fortelling og gjenfortelling) uttrykke egne tekstopplevelser gjennom sammensatte tekster (ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser) 2.trinn: Samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst. Samtale om personer og handlinger i eventyr og fortellinger Samtale om hvordan ord og bilder virker sammen i bildebøker og andre bildemedier og arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing Snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt. Snakke om innhold i nasjonalsangen og tradisjonelle norske sanger Lære en barnehit og snakke om innhold og form Mål: Elevene skal kunne lytte og gi respons til andre i samtaler og ved høytlesing regler for diskusjon og samtale forklare opphavet til kjente ord og uttrykk 3.trinn: Samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid, på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer. Mål: Elevene skal kunne fortelle, forklare, gi og ta imot beskjeder framføre tekster for medelever presentere eget/gruppas arbeid for store og små grupper forholde seg til muntlige oppgaver og beskjeder 18

19 ha kjennskap til ulike dialekter forstå noe svensk og dansk tale. 4.trinn: Drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster. Drøfte ord, uttrykk og språklige virkemidler for å forstå tekster og utvide eget ordforråd Høre og snakke om forskjeller og likheter mellom ulike norske dialekter Mål: Elevene skal kunne samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler være bevisst hvordan eget språk påvirker andre, og forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre. gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og tv-program 19

20 LÆRINGSSTRATEGIER 1.trinn: Tankekart, VØL-skjema (legg v forslag) 2.trinn: Strukturert tankekart Helhetslesing 3.trinn: Styrkenotat 4.trinn: Prosessorientert skriving: tankekart, 1. utkast, respons, 2. utkast 20

21 Kartlegging av leseferdigheter 1.trinn Skolebasert kartlegging av elevenes bokstavkunnskap, visuelt og auditivt. Høst: lærer tester selv (se vedlagt testskjema) vår: spes.ped.rådgiver tester alle. Hele IL-basis, april/mai 2.trinn Carlsten; Kartlegging av leseferdighet og rettskriving i september og april Nasjonal / kommunal kartleggingsprøve i februar og mai Ord-diktat Aston Index eller STAS i september og april 3.trinn Carlsten; Kartlegging av leseferdighet og rettskriving i september og april Ordkjedetest i september og april Ord-diktat Aston Index eller STAS i september og april 4.trinn Carlsten; Kartlegging av leseferdighet og rettskriving i september og april Ordkjedetest i september og april Ord-diktat Aston Index eller STAS i september og april Samleskjema for Carlstens leseprøve, IL-basis, orddiktat og ordkjedetest leveres spesialpedagogisk rådgiver, og settes i perm i ekspedisjonen. Resultatene gjennomgås av spesialpedagogisk rådgiver og teamet. 21

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» Faglærer: Anette Heggem, Mona Haukås Olsen Vi jobber mot disse målene gjennom hele skoleåret. De ulike

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse Fagplan i norsk 2. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til Lese enkle tekster med sammenheng og Setningsoppbygging: Jeg vet når jeg skal bruke stor bokstav og punktum. Jeg husker

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Karina Verpe, Rocio Paez Rokseth, Judy Guneriussen og Trude Thun Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Muntlig kommunikasjon

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» og «Ordriket» K 06 34 35 36 37 38 39 40 41 Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Detaljer

Årsplan i Norsk 2. trinn

Årsplan i Norsk 2. trinn Årsplan i Norsk 2. trinn Uke Hovedtema Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetoder gjennom året Vurderingsmetoder gjennom året August, sept. Repetisjon av alle bokstavene Fagtekst Rettskriving

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon HALVÅRSPLAN I NORSK 3.TRINN, Høsten 2017. Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære

Detaljer

Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17

Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17 I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen.

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle,

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, 3. Gjenfortelle og forklare hva leseleksen handlet om forklare og reflektere over innholdet i muntlige Lytte til ulike

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK

LOKAL LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER Kompetansemål etter 2.trinn 1.leke, improvisere, eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. 2. uttrykke egne følelser og meninger LOKAL LÆREPLAN I NORSK

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2015-2016

Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Rovena Vasquez, Selma Hartsuijker, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Muntlig kommunikasjon

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2014/2015 Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former S P T M B lytte, ta ordet etter tur og gi respons

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn Lærere: Selma Hartsuijker, Rovena Vasquez, Monika Szabo, Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull, Astrid Lindgren, Jo

Detaljer

Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune

Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune Utarbeidet etter L-06 Andebu - august 2006 Aud Bjørnetun, Karin Dahl Myhre, Magni Wegger 1. tr. Mål Arbeidsmåter Hjelpemidler Vurdering

Detaljer

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

Fagplan i norsk 3. trinn

Fagplan i norsk 3. trinn Fagplan i norsk 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Stavskrift Jeg kan bokstavhuset

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18. Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18. Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget), Bjørn Sortland,

Detaljer

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale.

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale. Norsk Kompetansemål Delmål 3. trinn Delmål 4. trinn Muntlige kommunikasjon Innhold/arbeidsmåter Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflekter over innholdet

Detaljer

Lokal læreplan i norsk 2. klasse

Lokal læreplan i norsk 2. klasse Lokal læreplan i norsk 2. klasse Lærebok: Zeppelin B Antall uker Muntlige kommunikasjon Zeppelin B og C. Tempolex. Leselos. Leseplanen. Målsjekken Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder,

Detaljer

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Hovedområder: Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Muntlige tekster Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Samhandle

Detaljer

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Eli Aune Andresen, Elisabet B. Langeland, Ida P. S. Myrvang, Karianne Flagstad Moen, Kirsten G. Varkøy, Kristin

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15. Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: Faste lese- og skriveaktiviteter:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15. Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: Faste lese- og skriveaktiviteter: Obj115 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15 Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: - Å utvikle gode lesemåter, slik at de får bedre innholdsforståelse og høyere lesefart.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2015/2016 Faglærer: Madeleine Tolleshaug og Kaia B. Jæger Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Årsplan i norsk

Årsplan i norsk UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD 34 Å lese høyt Variere stemmebruk og intonasjon i Kunne fremføre en tekst for andre. Zeppelin språkbok s. 6 8 framføring av tekster. Zeppelin lesebok s. 8-11 Lytte

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen ÅRSPLAN Skoleåret: 2015-2016 Trinn: 4. Fag: Norsk Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen Uke Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse 34 35 Ordkunnskap Rettskriving Grammatikk

Detaljer

Årsplan i norsk, 2. trinn

Årsplan i norsk, 2. trinn Årsplan i norsk, 2. trinn 2016-2017 Tid Emne Kompetansemål Læringsmål Lærestoff Aktiviteter og konkretisering 35 Alfabetuke -repetere alle bokstavene Elev skal kunne lese store og små trykte bokstaver.

Detaljer

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver Årsplan i norsk for 2.trinn 20142015 Faglærer Yngve Henriksen Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Muntlig kommunikasjon Skriftlig

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 1

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 1 Fag: Norsk Trinn: 4.trinn vår 2017 Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 1 Å stille spørsmål til tekster Stille og besvare les og finn-spørsmål og tenk selv-spørsmål Lese tekster

Detaljer

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING ÅRSPLAN I NORSK 3. KLASSE 2015-2016 SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING Systematisk observasjon av lesing (SOL) er en prosess som går ut på å få barn til å lese. Det er et verktøy for å fastslå hvor

Detaljer

Jeg kan fortelle om en opplevelse fra sommerferien. Jeg kan lytte til en tekst, og gjengi hva den handler om.

Jeg kan fortelle om en opplevelse fra sommerferien. Jeg kan lytte til en tekst, og gjengi hva den handler om. Årsplan 2.trinn 2017/2018 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser 33 Skolestart Muntlig kommunikasjon -fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer Jeg kan fortelle om en

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende

Detaljer

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier:

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier: G T P T M Mål, K06 Muntlig samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig lese av ulike skrive enkle gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET 2017-2018 Faglærer: Vibeke Strømme Fagbøker/lærestoff: Zeppelin språkbok 3 og Zeppelin lesebok 3, samt tilhørende arbeidshefter. Læringstrategier/ Mnd Læreplanmål

Detaljer

Ajour: Målgruppe: 1.og 2.trinn. skoleåret 2010. Innhold: - Leseutvikling. - Lesestimulering. - Skriveutvikling. - Lesestrategier. - Læringsstrategier

Ajour: Målgruppe: 1.og 2.trinn. skoleåret 2010. Innhold: - Leseutvikling. - Lesestimulering. - Skriveutvikling. - Lesestrategier. - Læringsstrategier Målgruppe: 1.og 2.trinn Innhold: - Leseutvikling Ajour: skoleåret 2010 - Lesestimulering - Skriveutvikling - Lesestrategier - Læringsstrategier - Kartlegging og tiltak - Materiell - Organisering Inndeling:

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN HØSTEN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN HØSTEN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon ÅSPLAN I NOSK FO 2. TINN HØSTN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon Skriftlig komm. Språk, litteratur og kultur Tema/delmål Arbeidsformer gjennom året Vurderingsformer S P T M B

Detaljer

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best.

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best. Lokal læreplan etter LK-06 ved Vardåsen skole Fag: Norsk 4.trinn Timefordeling på trinnet: 8 timer Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter Med forbehold om endringer

Detaljer

FAG: Norsk TRINN: 1 Timefordeling på trinnet: 7 t. pr uke - Begreper, grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigh.

FAG: Norsk TRINN: 1 Timefordeling på trinnet: 7 t. pr uke - Begreper, grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigh. LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 ved Vardåsen skole 2017-2018 FAG: Norsk TRINN: 1 Timefordeling på trinnet: 7 t. pr uke - Begreper, grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigh.

Detaljer

Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015

Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015 Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015 Uke/ period e TEMA Kompetansemål KL-06 Læringsmål Grunnleggende ferdigheter Læremiddel Innhold / emner / lærebok / ressurs / tips / metode (TPO, læringsstrategi,

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo 1.trinn - (CP) Kompetansemål Eleven skal kunne: Forslag til arbeidsmåter og innhold- med de 5 ferdighetene Forslag til vurdering (metoder) Forslag

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2015-2016

Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Karina Møgster Verpe, Erlend Andresen, Åshild Ruud og Trude Thun Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/ Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013 ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Lokal læreplan. Lærebok. Læringsstrategi Lesestrategier Haien, strukturkart, styrkenotat Modellere BO (BISON) Modellere VØL Fokusord (Ordbank) RAV

Lokal læreplan. Lærebok. Læringsstrategi Lesestrategier Haien, strukturkart, styrkenotat Modellere BO (BISON) Modellere VØL Fokusord (Ordbank) RAV Lokal læreplan Lærebok: Antall uker 6 uker Tema: 1 Skolestart Lesestrategier Haien, strukturkart, styrkenotat Modellere BO (BISON) Modellere VØL Fokusord (Ordbank) RAV Lærebok. Annet lærestoff. Zeppelin

Detaljer

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier:

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier: G T P T M Mål, K06 Muntlig kommunikasjon samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig kommunikasjon lese av ulike skrive enkle gjenkjenne og bruke språklige virkemidler

Detaljer

PLAN FOR LESE-OG SKRIVEOPPLÆRING 1.-2.TRINN OLSVIK SKOLE

PLAN FOR LESE-OG SKRIVEOPPLÆRING 1.-2.TRINN OLSVIK SKOLE PLAN FOR LESE-OG SKRIVEOPPLÆRING 1.-2.TRINN OLSVIK SKOLE 1 Innledning Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er at alle elevene ved Olsvik skole skal bli funksjonelle språkbrukere muntlig og skriftlig.

Detaljer

Årsplan «Norsk»

Årsplan «Norsk» Årsplan «Norsk» 2016-2017 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Rovena Vasquez, Elisabet B. Langeland, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Muntlig kommunikasjon

Detaljer

Skrive i egen skrivebok og bruke datamaskin. Låne bøker på skolebiblioteket. Faste språkleker sammen eller som stasjonsundervisning

Skrive i egen skrivebok og bruke datamaskin. Låne bøker på skolebiblioteket. Faste språkleker sammen eller som stasjonsundervisning RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 2. trinn 2015/16 I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen.

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal skole

ÅRSPLAN Laudal skole ÅRSPLAN 2016-2017 Laudal skole Fag: Norsk Klasse: 1. Lærer: Trine-Merete Thorkildsen Kompetansemål 1-2.årstrinn Muntlig kommunikasjon lytte, ta ordet etter tur og gi respons til lytte til tekster på bokmål

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2016/2017

Årsplan «Norsk» 2016/2017 Årsplan «Norsk» 2016/2017 Årstrinn: 1.trinn Trude Thun, Ingebjørg Hillestad og Selma Hartsuijker Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7 1 Periodeplan 1 Lokal læreplan 2013-14 1 1-7 1 Periodeplan 1 1 Periodeplan 1 Kompetansemål Læringsmål Muntlig kommunikasjon samtale om teksters innhold og betydningen av ord fortelle i en gruppe leke og

Detaljer

Fagplan i norsk 4. trinn

Fagplan i norsk 4. trinn Fagplan i norsk 4. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk 34-35 Muntlige tekster Samhandle med andre gjennom lek,dramatisering,samtal e og diskusjoner og praktisere regler

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 2

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 2 Fag: Norsk Trinn: 4.trinn vår 2016 Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 2 Diftonger (repetisjon fra før jul) Lære om diftonger Lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Norsk Trinn: 4. Lærer: Anita K Tronstad Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..) Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal skole

ÅRSPLAN Laudal skole ÅRSPLAN 2017-2018 Laudal skole Fag: Norsk Klasse: 1. Lærer: Mona Fjeldsgård Kompetansemål 1-2.årstrinn Muntlig kommunikasjon lytte, ta ordet etter tur og gi respons lytte til tekster på bokmål og nynorsk

Detaljer

Å rsplan i norsk 3.trinn

Å rsplan i norsk 3.trinn Å rsplan i norsk 3.trinn 2017 2018 33 34 35 36 Muntlig kommunikasjon (LK06) variere bruke et egnet ordforråd til å faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger Skriftlig kommunikasjon

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn Læreverk: Zeppelin K-06, Lokal leseplan, IKT-plan Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering

Årsplan i norsk 3. trinn Læreverk: Zeppelin K-06, Lokal leseplan, IKT-plan Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering Årsplan i norsk 3. trinn 2016-2017 Læreverk: Zeppelin K-06, Lokal leseplan, IKT-plan Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering 34 35 36 37 38 39 40 41 Høstferie Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering,

Detaljer

Årsplan i norsk for 3. klasse

Årsplan i norsk for 3. klasse Årsplan i norsk - 3.klasse 2016/17 Antall timer pr. uke: 7t. Lærere: Lillian Harestad Iversen og Maria Grossmann Læreverk: Salto lesebok a og b, og salto arbeidsbok. I tillegg bruker vi datainnlæring på

Detaljer

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 4

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 4 1 4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 4 KOMPETANSEMÅL MUNTLIG KOMMUNIKASJON - samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 1. TRINN Årstimetallet i faget: 285 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Faktatekster og skjønnlitteratur. bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger

Faktatekster og skjønnlitteratur. bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger Årsplan Norsk trinn N Uke 33 34 35 36 37 38 39 Tema ør vi leser Mens vi leser, tankekart ompetansemål muntlige muntlige tter at vi har lest, tankekart muntlige akta og skjønnlitteratur samtale om faglige

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 5.trinn, Arbeidsbok 3 til

Detaljer

Hallingby skole. Plan for lese- og skriveopplæring for småskoletrinnet.

Hallingby skole. Plan for lese- og skriveopplæring for småskoletrinnet. Hallingby skole Plan for lese- og skriveopplæring for småskoletrinnet. Hallingby skoles plan for lese- og skriveopplæring bygger på prinsippene om tilpasset opplæring og om å skape et positivt møte med

Detaljer

Årsplan i Norsk 4.trinn

Årsplan i Norsk 4.trinn Årsplan i Norsk 4.trinn Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tema August september Tema: Dikt, fakta, spill Repetisjon: Stor bokstav og punktum.

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ 34 Sommerfortelling skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn, Vi kan lese mer 4. trinn og Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn

Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn Apeltun skole Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn Visjon og verdier I Apeltun skoles visjon er fellesskapet en viktig verdi. Vi vil se stjerner. Vi inkluderer elever, foreldre og ansatte på skolen.

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013 Fag: Norsk År: 2012/2013 Trinn: 3.trinn Lærer: Therese Hermansen og Monica S Brunvoll Uke Hovedtema Kompetansemål Delmål/ukens læringsmål Arbeidsmetode

Detaljer

Årsplan i Norsk 4.trinn

Årsplan i Norsk 4.trinn Årsplan i Norsk 4.trinn 2016-2017 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tema August september Tema: Dikt, fakta, spill Repetisjon: Stor bokstav

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 1. TRINN, 2014/2015

ÅRSPLAN I NORSK, 1. TRINN, 2014/2015 ÅSPLN I NOSK, 1. TINN, 2014/2015 untlig kommunikasjon Skriftlig komm. Språk, litteratur og S P T lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

Halvårsplan for: 3. trinn høst 2017

Halvårsplan for: 3. trinn høst 2017 Halvårsplan for: 3. trinn høst 2017 Fag: Norsk Uke Tema/emne Læremidler Kompetansemål Vurdering Ansvar 33 Skrive fortellinger v.hj.a. tankekart Skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst 34 Hva

Detaljer

Lokal læreplan norsk 1. trinn

Lokal læreplan norsk 1. trinn Lokal læreplan norsk 1. trinn Lærebok: Zeppelin start, Zeppelin A Antall uker Hele året Tema: SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON ( innlæring av lyder og bokstaver) Læringsstrategi Tankekart Lærebok. Annet lærestoff.

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 6A/B Lærer: Karin Oma og Marit Seivaag Uke Årshjul 34-40 1. Lesekurssammensatte tekster (lesebok s.6-29) Hovedtema

Detaljer

HALVÅRSPLAN. Trinn: 2. Periode: Høst. FAG: Norsk. Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur

HALVÅRSPLAN. Trinn: 2. Periode: Høst. FAG: Norsk. Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur HALVÅRSPLAN Trinn: 2. Periode: Høst FAG: Norsk Område Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Kompetansemål Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Detaljer

lære om dramatisering samhandle med andre gjennom dramatisering skrive lærelogg og utforme egne læringsmål

lære om dramatisering samhandle med andre gjennom dramatisering skrive lærelogg og utforme egne læringsmål 37 LESEFRES Å dramatisere Mer om replikker Å skrive replikker Å lese høyt Uke Tema Læringsmål Kompetansemål 34 -bruke lesetrategier og tekstkunnskap målrettet for å lære. lære om høytlesing framføre tekster

Detaljer

PLAN FOR LESE-OG SKRIVEOPPLÆRING 1.-2.TRINN OLSVIK SKOLE

PLAN FOR LESE-OG SKRIVEOPPLÆRING 1.-2.TRINN OLSVIK SKOLE PLAN FOR LESE-OG SKRIVEOPPLÆRING 1.-2.TRINN OLSVIK SKOLE 1 Innledning Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er at alle elevene ved Olsvik skole skal bli funksjonelle språkbrukere muntlig og skriftlig.

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 4. TRINN 2014-15

ÅRSPLAN NORSK 4. TRINN 2014-15 ÅRSPLAN NORSK 4. TRINN 2014-15 UKE TEMA LÆRINGSMÅL KOMPETANSEMÅL INNHOLD METODE VURDERING 33 34 35 36 SB: Å lese høyt - Å lese høyt for andre. Å skrive replikker/ Mer om replikker dialog, ordrett, replikk,

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 5A/B Lærer: Mona Brurås og Dårdi Flåm Uke Årshjul 34 37 Nasjonal prøve lesing uke 37 Hovedtema Kompetansemål

Detaljer

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon FAGPLAN Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte,

Detaljer

Standarder i norsk på Kringsjå skole.

Standarder i norsk på Kringsjå skole. Standarder i norsk på Kringsjå skole. Kunnskapsløftet er utgangspunktet for virksomheten i de enkelte fag. I den venstre kolonnen nedenfor ser du målene Kunnskapsløftet setter i norsk. I utgangspunktet

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 1. TRINN Årstimetallet i faget: 285 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Jeg kan skrive ord og/ eller setninger. riktig i bokstavhuset. Jeg kan finne ord som rimer i en tekst.

Jeg kan skrive ord og/ eller setninger. riktig i bokstavhuset. Jeg kan finne ord som rimer i en tekst. Uk e 33 Tema Kompetansemål Læringsmål for trinnet Aktivitet, Læremidler og Lærebøker, lokalt lærestoff - lytte, ta ordet etter tur Zeppelin 2A s. 4 og 5 og gi respons til andre i Jeg kan navnet på alle

Detaljer

Obj112. Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget), Bjørn Sortland, Christine Nøstlinger og Ole Lund Kierkegaard.

Obj112. Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget), Bjørn Sortland, Christine Nøstlinger og Ole Lund Kierkegaard. Obj112 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 3.trinn 2014/15 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget), Bjørn Sortland, Christine

Detaljer

- Zippys venner (ca. 1.hver uke)

- Zippys venner (ca. 1.hver uke) Årsplan i norsk - 2. klasse 2014-2015 Antall timer pr uke: 8 timer Lærere: Adeleid K Amundsen/Evelyn Haugen Læreverk: Vi leser av Odd Haugstad Arbeidsbok: «Jeg kan stavskrift» og «Elle Melle» av Anne Lise

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 4. TRINN

ÅRSPLAN NORSK 4. TRINN ÅRSPLAN NORSK 4. TRINN 2015-2016 UKE TEMA LÆRINGSMÅL KOMPETANSEMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 SB: Å lese høyt - Å lese høyt for andre. 35 36 37 Å skrive replikker/ Mer om replikker dialog, ordrett, replikk,

Detaljer

HALVÅRSPLAN. Isfjorden barneskole. Trinn: Periode: VÅR. FAG: Norsk

HALVÅRSPLAN. Isfjorden barneskole. Trinn: Periode: VÅR. FAG: Norsk HALVÅRSPLAN Trinn: Periode: VÅR FAG: Norsk Område Kompetansemål Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere

Detaljer

Jeg kan si lyden og navnet til

Jeg kan si lyden og navnet til Bokstaven s Bokstaven i Uke Tema Kompetansemål 33-34 35 Muntlig kommunikasjon *Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler *Lytte til tekster på bokmål og samtale om dem *Fortelle sammenhengende

Detaljer