Praktisk bruk av sikkerhetsindikatorer relatert til samhandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktisk bruk av sikkerhetsindikatorer relatert til samhandling"

Transkript

1 Praktisk bruk av sikkerhetsindikatrer relatert til samhandling Utvikling g praktisk test av indikatrsett fr integrerte perasjner i lje- g gassnæringen Jn Sveinung Hant Helse, miljø g sikkerhet Oppgaven levert: Juni 2011 Hvedveileder: Eirik Albrechtsen, IØT Nrges teknisk-naturvitenskapelige universitet

2

3

4

5 I. Frrd Arbeidet i denne masterppgaven er en avsluttende avhandling ved Institutt fr industriell øknmi g teknlgiledelse(iøt) g masterprgrammet i Helse, miljø g sikkerhet ved Nrges teknisknaturvitenskapelige universitet(ntnu). Hvedprfilen i denne ppgaven reflekterer sikkerhet g tema sm presenteres er praktisk tilnærming ved bruk av sikkerhetsindikatrer. Oppgaven har bakgrunn i eget initiativ m å teste ut et indikatrsett laget i frbindelse med frdypningsprsjektet høsten Det var viktig å finne en str aktør i markedet fr å få skissert kmpleksitet g dynamikk i rganisasjnen. Viktig var det gså at aktøren hadde høy fkus på sikkerhet. Aktøren i ppgaven tilhører ljesektren. Stre rganisasjner har i mange år prøvd å utvikle indikatrer sm reflekterer bedriftens tidligere prestasjner, status akkurat nå g m mulig frutsigbar kurs fremver. Oppgaven har sm mål å spesialisere seg mt g kmme med knkrete frslag til indikatrer sm er mulig å bruke i frbindelse med samhandling. Fr å avdekke frslagene blir det brukt tre innfallsvinkler der bakgrunnsteri, intervjuer g bservasjner trianguleres i søken etter å avdekke mråder sm kan inngå i et indikatrsett sm reflekterer samhandlingen. Fr å sikre at en sikker beslutning blir gjennmført må man bygge dette på et fundament. I den frbindelse må fundamentet gså være reflektert i rganisasjnens tankemåte, struktur g etterlevelse. Oppgaven er skrevet i Micrsft Wrd 2007 med verskriftfnt Cambria skriftstørrelse 14 g innhldstekst Calibri skriftstørrelse 11. Det kan imidlertid frekmme annet i figurer hentet fra andre kilder. Alle diagrammer, illustrasjner eller skjemategninger sm ikke er hentet fra en kilde er laget i henhldsvis Micrsft sine prgrammer Excel, PwerPint eller Visi. En str takk går til veileder Erik Albrechtsen g rganisasjnen sm lt meg gjennmføre datainnsamling. Trndheim 20.juni 2011 Jn Sveinung Hant Side 1 av 59

6 II. Executive summary In the quest t find practically useful values that can be included in a set f indicatrs, has it been imprtant t find quantitative numbers that are easy t measure, maintain, use and that can be interpret cncrete cnclusins frm. The task is t give the reader view int a deeper study hw t use a thery and surveys as a basis fr understand and uncver the rganisatin's measurement pints fr cllabratin and Integrated Operatins (IO). Reviews are dne during the executin f the task, when bth the interview questins and bservatins encmpass quite brad range. The task used thery, interviews and bservatins t argue fr values that can reflect a level f safety within the cllabrative team. Empirical data cllectin has cntributed t this task s that it can be presented a set f indicatrs that can reflect safety in relatin t small teams engaged in cllabratin and integrated peratins in a large rganizatin. Presented belw are areas the authrs in the cnclusin claims that can reflect safety in a team based n the measured pints included in the indicatr set, and view the safety in relatin t cllabratin and integrated peratins: - Cunting the number f middle management and discipline leaders wh have been mbilized t wrk tgether team. - Average industry experience per attendee at the meeting given in number f years. - Number f years f experience with the current sftware. - Number f missing curses r requirements n average per persn in an nging cntract. These values are weighted twards argued criteria fr acceptable levels f safety fr the specific cllabrative team. There are six areas the authr cnsiders t be put t fcus in the further future wrk: 1. T test the indicatrs further and t use it actively ver time, ptimize the requirements and interpret trends, including the need t identify pssible additinal areas that shuld be measured. 2. T include a larger part f the rganizatin t use the indicatr fr small teams and als t include persnnel ffshre since the interviews were nly cnducted nshre. 3. Measuring multiple teams against each ther and t cllect them in a safety indicatr fr interactin n a general level. 4. T integrate the peratr and maintenance persnnel even strnger by the fact that mre rganizatins are measured by indicatrs which can be viewed by the client and perfrm. 5. May be t include ther large data sets such as a cmplete set f data n age f the varius cmpnents n the ffshre installatin. This can help with that in interactin may cntribute t fcus n equipment that shuld be phased ut. 6. Try t explain hw bdy language and linguistic barriers are affecting interactin in cllabratin. Side 2 av 59

7 III. Sammendrag I søken etter å finne praktisk anvendbare verdier sm kan inngå i et indikatrsett, har det vært viktig å finne kvantitative tall sm er lette å måle, vedlikehlde, bruke g sm man kan tlke entydige knkrete slutninger ut fra. Oppgaven har sm frmål å gi leseren et innblikk i en dypere studie hvrdan man anvender et terigrunnlag på den ene siden g undersøkelser på den andre sm utgangspunkt fr knkret kunne frstå g avdekke rganisasjnens målepunkter fr samhandling. Vurderinger er gjrt under hele gjennmføringen av ppgaven, da både intervjuspørsmål g bservasjner favner ganske bredt. I ppgaven brukes teri, intervjuer g bservasjner fr å argumentere fr verdier sm kan gjengi et nivå på sikkerhet innad i samhandlingsteam. Empirisk datainnsamling har bidratt til at denne ppgaven kan presentere et sett med indikatrer sm kan reflektere sikkerheten i frhld til små team sm driver med samhandling g Integrerte Operasjner(IO) i en str rganisasjn. Gjengitt under mråder frfatter i knklusjnen mener gjenspeiler sikkerhet i til et team basert på målepunktene sm inngår i indikatrsettet g reflekterer sikkerhet i frhld til samhandling g Integrerte perasjner: - Opptelling av antall mellmledere g disiplinledere sm er mbilisert til samhandlingsteamet. - Gjennmsnittlig bransjeerfaring per møtedeltaker gitt antall i år. - Antall år med erfaring av gjeldende prgramvare. - Antall manglende kurs eller krav i gjennmsnitt per persn i et påbegynt ppdrag. Disse verdiene blir vektet mt argumenterte kriterier fr akseptabelt nivå av sikkerheten fr samhandlingsteamet. Det er seks mråder frfatter ser på sm aktuelle å settes fkus på i videre arbeid med å ta ppgaven nen steg videre: 1. Å teste indikatrsettet ytterligere g å bruke det aktivt ver tid, ptimalisere kravene g tlke trendene. Herunder gså å avdekke mulige flere hvedmråder sm bør måles. 2. Å inkludere større deler av rganisasjnen i det å bruke indikatren fr små team g gså å få med persnell ffshre da intervjuene bare ble utført nshre. 3. Måle flere team mt hverandre samt å sammenstille dem i en sikkerhetsindikatr fr samhandling på et verrdnet plan. 4. Kan være å integrere peratør g vedlikehldspersnell enda sterkere ved at flere rganisasjner måles med indikatrer sm både kan sees av ppdragsgiver g ppdragsutfører. 5. Kan være å inkludere andre større datasett sm fr eksempel et fullstendig datasett på alder av de ulike kmpnentene sm inngår i materielle på ffshreinstallasjnen. Dette kan bidra med at man i samhandlingen kan bidra med å sette fkus på utstyr sm bør fases ut. 6. Frsøke å redegjøre fr hvrdan krppsspråk g språklige barrierer innvirker på samhandling. Side 3 av 59

8 IV. Innhldsfrtegnelse I. Frrd... 1 II. Executive summary... 2 III. Sammendrag... 3 IV. Innhldsfrtegnelse... 4 V. Figurliste... 6 VI. Tabelliste Innledning Metdlgi Metder Metderefleksjner Caserganisasjn Teretisk litteratur i frbindelse med sikkerhetsindikatrer Organisasjnens datagrunnlag Organisasjnen Prestasjns- g sikkerhetsindikatr Perspektiver g hvedmråder Rammeverk fr evaluering Et teretisk utviklet indikatrsett Samhandlingsmdellene Indikatrkandidatene Casebeskrivelser Case Case Caseundersøkelser Intervjuresultater Kmpetanse Tid Beslutning Observasjner Observasjnssammendrag generelt fr begge case Generelt ppbygning Fravær g ppmøte Side 4 av 59

9 7.1.3 Kvalitetssikret persnell Dkumentering av møtene( Cncurrent ) g arbeidende dkumenter Prgramvare Beslutninger Spesielle frhld i Case Spesielle frhld Case Kmmunikasjnslinjer Kurs- g infrmasjnsmatrise Diskusjn Intervju Prgramvare Beslutninger Observasjn Prgramvare Beslutninger Intervjuer, bservasjner g teri i en felles argumentasjn fr utvalgte målepunkter Knkrete verdier Indikatrfrbedringer Prestasjnsindikatr fr kurs- g infrmasjnsmatrisen Et frslag til nytt indikatrsett Diskusjn av indikatrfrbedringer Knklusjn Referanser/ Siterte verk Vedlegg A. Intervjuskjema Vedlegg B. Ntatmal fr samhandlingsmøtene Vedlegg C. Graderingsfrmeler fr å utrykke prestasjn i frhld til et predefinert intervall Vedlegg D. Kursversikt fr 70 stykker i rganisasjnen Side 5 av 59

10 V. Figurliste Figur 1-1:Visualisering av ppgavens ppbygning, avhengighet g kapitteltilhørighet Figur 4-1:Uavhengighet g tilhørighet av et hierarki sm må samkjøres av IO settingen Figur 4-2: Systembeskrivelse av IO hentet fra en artikkel av Siri Andersens (Andersen, 2010) Figur 6-1: Teamsammensetning fr Case Figur 6-2: Teamsammensetning fr Case Figur 7-1: Kmmunikasjnslinjer fr Case 1 sm viser et utsitt av invlverte i samhandlingen Figur 7-2: Figuren viser et mer nyansert bilde av case 1 g Figur 4-2, der vedlikehldskntraktøren er trukket ut sm en egen enhet i frhld til samhandlingsfigur gjengitt i (Andersen, 2010) Figur 7-3: Kmmunikasjnslinjer fr Case 2 sm viser et utsnitt av egen rganisasjn rganisert etter å levere et prdukt VI. Tabelliste Tabell 8-1: Oversikt ver krav (kurs eller deltakelse på infrmasjnsmøte) Tabell 8-2: Viser måling vektet mt kriterier, lav scre Tabell 8-3: Eksempel på utmerket scre ved dårlige krav Tabell 8-4: T eksempler på ver middels gd prestasjn Tabell 8-5: Eksempel 1: Indikatr fr et samhandlingsteam Tabell 8-6: Eksempel 2: Indikatr fr et samhandlingsteam Side 6 av 59

11 1 Innledning I ljeservicebransjen har det blitt viktigere g viktigere å levere sikkert, til rett kvalitet, kunne frutsi sin egen kurs g i enkelte tilfeller gså kunne dkumentere det. Måten man kan gjøre det på er å bygge sikkerhetsindikatrer sm hjelper rganisasjnen å få se et speilbilde av seg selv fr å vise at man er så bra sm man selv trr, g gir uttrykk fr å være. Kntraktene er nå mer enn nen gang rettet mt at frtjeneste i prsjektene kan gis i frhld til m leveransen ikke har gått på bekstning av helse, miljø, sikkerhet g kvalitet (HMS g K). Ser man stre bedrifters bruk av hvedsak generelle parametere fr å vise sm indikatrer ver rganisasjnens tilstand har man i følge et samhandlingssynspunkt et litt fr verfladisk bilde. Fr eksempel indikatrene delt inn i HMS trening, sykefravær, risik-bservasjner, LTIR (Lss Time Injury Freqency) g TRIF (Ttal Recrdable Injury Frequency). Om man ser brt i fra HMS trening peker disse verdiene hvedsaklig på pessimistiske pptellinger av registrerte data. Sikkerhet har i den frbindelse et fkus på å vise hva sm er bra g gjerne hvrdan eller hva sm er bra. Oppgaven vil belyse hvrdan man kan bygge g videreutvikle sikkerhetsindikatrer fr Integrerte Operasjner (IO) g samhandling. Og vise hvrdan man kan gi et blide på hvrdan man kan ved et gitt team eller en gruppe reflektere at prsjektet vil gå bra eller m tiltak bør settes inn fr å bedre situasjnen. Ingen ting skal gå på premiss med sikkerhet. Viktige spørsmål er da: Hva kan vi måle? Hvrdan skal vi måle det? var det det vi ville måle? Hvrdan kan vi sette pp verdier fr den ttale sikkerheten i rganisasjnen eller fr en spesifikk gruppe? Dette er spørsmål sm man kan ha i bakhde mens man leser ppgaven. Med raske g effektive beslutninger kreves de mye av de invlverte. En sm ikke har vært brte i lignende arbeidsprsesser tidligere vil kunne møte stre utfrdringer. Det er viktig at alle sm deltar har en grunnleggende frståelse av hva sm fregår. Kmpliserte interaksjner i kmmunikasjnsmønsteret mellm en avgjørelse g hvem det faktisk får knkrete følger fr er ikke alltid lett å frutsi. Det essensielle fr de invlverte er uansett kmpleksitet å levere til rett kstnad, tid g kvalitet, mens utfrdringene alltid står i kø. Oppgaven ble løst ved at bservasjnene ble utført vet å delta på ukentlige nshre-/ffshremøter hs en vedlikehldskntraktør av ffshreplattfrmer g sm i tillegg utfører enkeltprsjekter. Organisasjnen er rganisert frskjellig i frhld til ppgave de utfører på plattfrmer, i kntrast til det å installere nye mduler eller annet utstyr. Ved å delta på slike møter kan man få dannet seg et bilde g et innblikk i hvrdan dette fungerer, med den hensikt å avdekke nye mråder det kan bygges sikkerhetsindikatrer. Oppgaven vil ta utgangspunkt i et indikatrsett utviklet i en fregående prsjektppvave (Hant, 2010) fr så å finne ut av m det kan tilpasses Casene sm senere presenteres mer utfyllende. Viktig fkus har vært praktisk bruk av sikkerhetsindikatrer relatert til samhandling. Hensikten med ppgaven er å besvare følgende hvedspørsmål: Side 7 av 59

12 Hvrdan nyttiggjøre seg et sett med indikatrer sm kan reflektere sikkerhet fr praktisk bruk relatert til persnell g beslutninger i samhandling g integrerte perasjner? Fr å gjenta prblemstillingen litt enklere hvrdan kan få praktisk nytte av et indikatrsett i en samhandlingsrelatert setting!. Ved bservasjner g intervjuer i rganisasjnen kan det bli fremstilt et avgrenset mråde sm reflekterer persner sm er invlvert. Persnene sm jbber nære knkrete beslutninger er i samhandlingen blitt prfesjnelle beslutningstakere. De vet hva slags fagkunnskap man trenger fr å fatte en avgjørelse på rett grunnlag g at de sm regel har gd erfaring med dette. Med å ta utgangspunkt i masterkntrakten g de 5 hvedpunktene sm sier ne m ppgavens besvarelsesmråder blir det her presentert frskningsspørsmål sm knyttes pp til punktene. Punktene sm besvares i ppgaven er: Hvrdan kan teretiske grunnlag bygge pp et frslag til et sikkerhetsindikatrsett relatert til samhandling? Hvrdan nyttiggjøre seg bruken av et indikatrsett hs en aktør med støttende funksjn? Hvrdan kan man analysere g sammenstille innsamlede data sm et grunnlag til en indikatr? Hvrdan redegjøre fr kvaliteten på indikatrene g bruken av disse? Gi anbefalinger m videre bruk av g frbedringer på indikatrsettet g bruken av dette basert på fregående punkter. Oppgavens ppbygning er sm følger: Kapittel 1 med innledning, der ppgavens frskerspørsmål g versikt står sentralt. Kapittel 2 presenterer metdene brukt fr innhenting av data g utførelsesstrategi. Kapittel 3 får vi et krt teretisk innblikk i hvrdan litteraturen til en indikatr er bygget pp. Kapittel 4 gir ss et indikatrsett sm er freslått å reflektere en samhandling i frhld til litteraturen. Dette er gså brukt til å utfrme nen sentrale intervjuspørsmål. Kapittel 5 beskriver Casene sm ligger til grunn fr både intervjuer g bservasjner. Kapittel 6 presenterer svarene fra intervjuundersøkelsen. Kapittel 7 viser et utdrag av bservasjnsntatene gjrt under møtet. Og avslutningsvis i kapittel 8 g 9 presenteres en diskusjn, analyse g knklusjn fr at et tilpasset indikatrsett sm kan fungere sm et element i det å få gitt verdifull beslutningsstøtte til lkasjner sm bistås i en samhandling. Oversikten er gjengitt i Figur 1-1. Side 8 av 59

13 Innledning Kap 1 Metderedegjørelse Kap 2 Bakgrunnsteri Kap 3 Case 1 g 2 Kap 5 Teretisk utviklet indikatrsett Kap 4 Intervjuresultater Kap 6 Observasjner Kap 7 Intervjudiskusjn Kap 8.1 Observasjnsdiskusjn Kap 8.2 Teri, intervjuer g bservasjner sett under ett Kap 8.3 Indikatrfrbedringer Kap 8.4 Diskusjn m frbedringene Kap 8.5 Knklusjn Kap 9 Figur 1-1:Visualisering av ppgavens ppbygning, avhengighet g kapitteltilhørighet. Figur 1-1 tar fr seg kapitlene satt i frhld til hverandre g skisserer parallelliteten g avhengigheten av ppgavens struktur. Side 9 av 59

14 2 Metdlgi Frskningsdesignet til ppgaven er sammensatt. Den innehlder frtsettelsen av en deduktiv frskning sm ble utført sm en litteraturstudie i frbindelse med prsjektppgave høsten 2010 (Hant, 2010). Der det ble etablert et teretisk grunnlag fr å freslå et indikatrsett sm kan brukes i frbindelse med samhandling g integrerte perasjner. Frskningsdesignet sm her er lagt til grunn fr undersøkelsene i ppgaven er rettet mt aksjnsfrskning. Aksjnsfrskning i den frstand at frfatter har gått inn i rganisasjnen fr å bservere hvrdan man jbber. Intervjuene er brukt fr å samle inn knkrete data g bekrefte en utdypende frståelse m at bservasjnene gså gjenspeiler ppfattelsen de invlverte har av situasjnen(bryman, 2008). 2.1 Metder Utførelsen av intervjuer g bservasjner ble gjennmført hs en prsjekt- g vedlikehldskntraktør av ffshreinstallasjner g ble først avklart med ledelse g så med utvalgte prsjektleder. Observasjnene ble utført med at undertegnede fikk delta sm en passiv deltaker på samhandlingsmøtene. Det ble på det første møtet i hver av bservasjnsgruppene presentert krt m at det skulle fregå en bservasjn i 10 uker med frmål å finne ut m det var mulig å bygge sikkerhetsindikatrer fr samhandling. Fr bserveringen ble det laget et standardisert ntatskjema sm vist i Vedlegg B. Der det vises punkter sm hjelper med å beskrive situasjnene sm freligger. Intervjuet er bygget pp med bakgrunn i å få svar på enkelte verdier gjengitt det teretisk utviklede indikatrsettet fra tidligere prsjektppgave(hant, 2010). Delspørsmålene er i tillegg gså blitt utfrmet med hjelp fra veileder g ved bruk av retningslinjer fr undersøkelser funnet i bken ssiale frskningsmetder(bryman, 2008). Intervjudeltakerne i ppgaven er de sm karakterisertes av rganisasjnen sm de faste deltakere til samhandlingsmøtet g representerer mellmledere g disiplinledere med beslutningsmyndighet. Ut i fra sammensetningen viste det seg å være ttalt 14 tykker frdelt på t team hvr av syv stykker per team. Intervjuene er utført i en peride på åtte dager i slutten av bservasjnsperiden g intervjudeltakerne har selv fått bestemme m de har tid å sette av min til gjennmføring. Analysen av intervjuene har fregått ved at alle kvantitative data har blitt ført inn i Excel g gjennmgått utregning av gjennmsnitt g standardavvik, mens alle kvalitative data har blitt ført under samme spørsmål så man har kunnet avdekke m det er en trend innenfr gruppene eller m det er enkeltuttalelser. Side 10 av 59

15 Bakgrunnen fr å velge intervaller i gradering g vekting har det vært bservert hva sm kan ppfattes av å være ønskelig g ppnåelig. Graderingen i seg selv har benyttet samme metde sm i prsjektet Shipping KPI(InterManager, The Research Cuncil f Nrway, MARINTEK, 2011), se Vedlegg C. 2.2 Metderefleksjner Observatøren har vært farget av at han har vært en del av rganisasjnen tidligere. Samtidig har dette gitt nen frdeler ved å få innpass der det i utgangspunktet kun var frbehldt de sm til daglig er invlvert i et ppdrag. Og at bservatør allerede hadde en grunnleggende frståelse fr rganisasjnens virkemåte g ppbygning. Selv m utvalget av intervjudeltakerne bare er på 14 stykker reflekteres det i bservasjnene at det dekkes en større del av rganisasjnen ved at de 14 er mellmledere fr til sammen ca 123 andre. Det de andre 123 utfører av arbeid må kntrlleres g fte signeres av mellmlederne før det blir iverksatt eller satt sm gjeldende. Siden det bare er 14 intervjuer er det i seg selv fr lite til å trekke de stre generelle slutningene i ppgaven, men greit nk antall når man skal avdekke nye parametere fr samhandling. Fr å presentere en sikkerhetsindikatr sm kan brukes av alle grupper i en rganisasjn sm er invlvert med samhandling g integrerte perasjner må flere intervjuer gjennmføres g indikatrsett utprøves i flere Case sm til g med burde være i andre rganisasjner. 2.3 Caserganisasjn Organisasjnen sm er bservert blir i ppgaven delt inn i t Case frdi de jbber med frskjellige prsjekter. Prsjektene har vært tilfeldig valgt, g hensikten har vært å kunne generalisere funnene i hvedsak til å gjelde de t Casene. Virksmheten sm har tillatt sin rganisasjn å stille sm casebedrift er en av et knippe aktør innen ljeservice sektren med mer enn 4000 ansatte. Organisasjnen blir i denne ppgaven hldt annym både fr å skjerme aktøren g fremtidig samarbeid. Fasilitetene til rganisasjnen er i str grad rettet mt kunden g beslutningsstøtte av pågående ppgaver innen vedlikehld. Parallelt med dette utføres det andre prsjekter sm å designe g fabrikkere løsninger ffshre samt utføre tidligfasestudier av fremtidige ppdrag. Side 11 av 59

16 3 Teretisk litteratur i frbindelse med sikkerhetsindikatrer Fr senere å argumentere fr at de indikatrene sm det blir kmmet frem til i denne ppgaven belyser relevante g frnuftige aspekter av sikkerhets- g rganisasjnsteri presenteres det i dette kapitelet et krt utvalg innenfr fagmrådene. 3.1 Organisasjnens datagrunnlag Et datagrunnlag fr en måling, enkeltindikatr eller et indikatrsett bør i aller høyeste grad reflektere det sm var intensjnen med å velge akkurat den bestemte parameteren fra starten. Om dette ikke samsvarer i tilfellet bør parameteren byttes ut fr gjenspeile situasjnen man ønsker at rganisasjnen skal regulere seg mt(øien, Utne, & Herrera, 2011). Det å speile en setting med verbal kmmunikasjn er i seg selv vanskelig g man må ta høyde fr at indikatren sm man til slutt ender pp med er enkelt i bruk, at grunnlaget fr dataene lette å registrere g samtidig reflektere en verdi sm sier ne sm fr eksempel ledelsen kan bruke til å frbedre samme system. Datagrunnlaget må være så fleksibelt at man både kan håndtere situasjnen g detektere uventede variasjner(kjellén, 2000). Selv m grunnlaget i seg selv er lagt eller definert på frhånd er det frtsatt viktig å ha et bilde av meningen bak da de sm ikke kjenner grunnlaget kan skape sine egne ideer m hvrdan data kan bli tlket, behandlet g presentert(epri and The U.S. Department f Energy, 2001). De ansatte i rganisasjnens evner til å bygge mentale kart ver tilsander de er presentert venfr eller møter på g egenskaper sm å se hendelser fra ulike innfallsvinkler g perspektiver er viktig fr å få dannet et helhetlig situasjnsbilde(blman & Deal, 2009) sm reflekteres i en frm fr intuisjn g brukes ubevist sm et beslutningsunderlag. 3.2 Organisasjnen Fr systematisk å kunne frbedre en rganisasjn har myndighetene tilrettelagt lver, frskrifter g veiledninger sm skal sikre frsvarlig eksistens av virksmheten innenfr gitte rammeverk (Arbeidstilsynet, 2011). Myndighetene krever gså at rganisasjnene skal ha egne rutiner g systemer fr å imøtekmme dette, deriblant gså eksternt registreringssystem hendelser sm trenger ekstra ppfølging. Fr rganisasjnen sm senere presenteres sm case har blant annet petrleumstilsynet hvedansvar fr at dette verhldes(petrleumstilsynet, 2011). Og Fr sikkerhet i rganisasjner kmmer dette tydelig frem i bken frhindring av ulykker gjennm erfaringstilbakemelding(kjellén, 2000), der rganisasjnens infrmasjnssystemer knyttes pp til sikkerhets- g ulykkesmdeller sm kan bidra til at rganisasjnen kan presterer systematisk bedre. Side 12 av 59

17 Multidisiplinære team blir satt sammen innad i rganisasjnen sm små enheter sm jbber på tvers av en tilsynelatende paraplyrganisasjn fr å utføre knkrete prsjekter i frbindelse med samhandling g Integrerte Operasjner. Dette fører til en frbedret beslutningsprsess i følge en artikkel m integrerte perasjner i Safety Science mnitr(grötan, Albrechtsen, Rsness, & Bjerkebaek, 2010). Og sm burde i følge OLF i enda større grad må gå på tvers av selskaper (rganisasjner) fr å nyttiggjøre seg den ttale infrmasjn sm finnes hs peratør g leverandørselskaper(olf, 2007). Organisasjnen sm i denne ppgaven blir undersøkt har presisert ved flere anledninger at den har en need t knw - kultur. Ved at man må søke m å få tilgang til man har behv fr eller får vite m det først når man er invlvert. Dette sees på sm lite heldig fr infrmasjnsflyten i følge frfatteren av bken risikhåndtering av rganisatriske ulykker(reasn, 1997 ). OLF mener gså mellmlederne i rganisasjnen har en nøkkelrlle i å msette mulighetene Integrerte Operasjner gir i å bidra med å effektivisere g frbedre arbeidsprsesser ved samhandling(olf, 2007). En rapprt levert til petrleumstilsynet beskriver at datagrunnlag tilknyttet vedlikehld av aldrende ljeinstallasjner viser at det sm registreres av data per dags dat ikke er gdt nk utnyttet g at det på enkelte mråder mangler data sm kunne bidratt med sikkerhet (Øien & Schjølberg, 2009), frfatter velger å ta seg friheten til å kalle data fra rapprten fr en driftende ukjent faktr. Fr å utnytte de muligheter sm finnes i samhandling g Integrerte Operasjner argumenterer OLF fr at kmpetanse er en nøkkelfaktr, manglende erfaring g frmell kmpetanse ser ut til å være en avgjørende faktr fr å henge med i utviklingen g er betegnet sm en av de største barrierene(olf, 2007). I frhld til rganisasjnsutfrdringer utrykker Jørn Eggum i fellesfrbundet i en artikkel i teknisk ukeblad der han blir intervjuet at utenlands arbeidskraft ble benyttet i ferdigstillelse av gjøaplattfrm en g at flere arbeiderne verken kunne nrsk eller engelsk. sitat fra artikkel: "Språkkunnskapene gjør at de ikke kan frhlde seg til regler g prsedyrer". Og i en innskutt artikkel fra sikkerhetskurs leverandøren Nsef sier de at de ikke har pplevd prblemer med språk bandt deltakerne. Men i artikkelen innrømmer Jhannes Øyre at i frbindelse med at han sitter i en nettverksgruppe fr sikkerhets- g beredskapspplæring i OLF fikk vite at utenlandsk arbeidskraft hadde kmmet seg gjennm kursene uten å ha vært deltaker (Teknisk ukeblad, 2011). 3.3 Prestasjns- g sikkerhetsindikatr Det vil i denne ppgaven ikke bli utdypet krrelasjnen mellm risik g sikkerhet, men leseren må merke seg at begge temaer deriveres ut i fra rganisatriske faktrer(øien, Utne, & Herrera, 2011). Det er i følge Andrew Hale tre frskjellige bruksmråder sm utviklere av indikatrer ønsker å reflektere gjennm en sikkerhetsindikatr(hale, 2009, ss ). Side 13 av 59

18 - Først presentere vervåkning av nivået av sikkerhet i et system(fr eksempel en avdeling eller bransje). Der fkus er m man administrerer hendelsene på et k nivå eller bør sette i verk tiltak sm frbedrer situasjnen. Viktig at verdien sm er valgt krrelerer med sikkerhet. - Dernest å bestemme hvr g hvrdan handlingen sm skal utføres, hvis det første ikke er sikkert nk. Dette krever imidlertid at måleverdiene kan henvise til eventuelle uønsket pptreden g ved å gjøre ne med dem resultere i sikrere system. - Og sist er å mtivere de sm er i psisjn til å utføre nødvendig handling til å ta den. Dette krever indikatrer sm de selv ser sm relevant g sm påvirkes ved egne valg enten direkte eller indirekte. All utvikling av indikatrer dessuten er kntekstspesifikk g det finnes ikke ne mdell eller metde sm dekker alt(øien, Utne, & Herrera, 2011). Og i publikasjnen mener man at bruk av flere frskjellige metder vil kanskje gi det beste resultatet. Uten at det er presenteres veldig i detalj vil det gså nevnes at et prestasjns- g sikkerhetsindikatrer fte deles in i hvedgrupper sm på engelsk betegnes sm lagging, current g leading denne klassifiseringen gjengir hva indikatren viser et bilde av(epri, 1999). Gde indikatrer sm gjenspeiler prestasjner g sikkerhet bør uansett reflektere elementer av tidligere, nåværende g i fremtidig situasjn(kjellén, 2000). Og bør i tillegg være rbuste(øien, Utne, & Herrera, 2011) Perspektiver g hvedmråder Det er helt klart at å bruke frskjellige perspektiver når man utvikler indikatrer vil bidra til at en samlet indikatr reflekterer større andel av en rganisasjn(albrechtsen, et al., 2010)(Blman & Deal, 2009)(Rsness, Guttrmsen, Steir, Tinmannsvik, & Herrera, 2004). Det er gså naturlig å kategrisere indikatrene inn i hvedmråder så rganisasjnen selv lettere kan adressere tiltak(epri and The U.S. Department f Energy, 2001)(American Petrleum Institute, 2010)(InterManager, The Research Cuncil f Nrway, MARINTEK, 2011) Rammeverk fr evaluering Når man nå kmmer til å revidere eller evaluere at indikatrene sm man er kmmet frem til duger til sitt frmål kan man vurdere de pp mt valideringskriterier. I denne ppgaven vil indikatrsettet bli validert pp mt samme kriterier funnet hs det Amerikanske petrleumsinstitutt (American Petrleum Institute, 2010), men det finnes gså andre rammeverk sm er blitt vurdert(hale, 2009)(Reiman & Pietikäinen, 2010). Side 14 av 59

19 4 Et teretisk utviklet indikatrsett Et teretisk indikatrsett ble resultatet av en prsjektppgave i Helse, Miljø g sikkerhet høsten 2010(Hant, 2010). Oppgaven gav frslag til det sm gjenspeiles i ppgavens tittel sikkerhetsindikatrer relatert til beslutninger i integrerte perasjner. Hensikten var å finne målepunkter sm kan inngå i et indikatrsett basert på det man finner i publisert teri g rapprter m samhandling g integrerte perasjner. Ut i fra samhandlingsmdellene kan man lettere adressere kandidater sm gjenspeiler situasjnsbilde. 4.1 Samhandlingsmdellene Mdellene fr samhandling gjør det lettere Ut fra en skissert samhandlingsmdell fra tidligere ppgave gjengitt nedenfr, er det presentert fire hvedkategrier fr sm må samhandles fr å få krdinert alle invlverte(hant, 2010). Side 15 av 59

20 Figur 4-1:Uavhengighet g tilhørighet av et hierarki sm må samkjøres av IO settingen. Den røde anvisningen merket 1 viser samhandlingsteamet, g 2-5 viser krdinering med henhldsvis ledelse, eksperter, leverandør eller dataunderlag. Det er i følge mdellen viktig å bruke de resursene man har tilgjengelig på riktig måte. Går man dypere inn i mdellen vist i Figur 4-1 finner vi en systembeskrivelse gitt Siri Andersens artikkel m IO (Andersen, 2010). Der tegnfrklaringer følger fra prsjektppgave(hant, 2010). Meningen med å presentere Figur 4-2 er å adressere kmmunikasjnslinjer i samhandling g integrerte perasjner der man kan søke etter mulige kandidater sm egner seg sm målepunkter i et indikatrsett fr samhandling. Side 16 av 59

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Ingeniørenes hverdag

Ingeniørenes hverdag Ingeniørenes hverdag Ingeniøren Tillegges ppgaver sm: - er diffust frmulerte - fte er en del av en større helhet (flerfaglige av karakter) - skal løses innenfr gitte tids- g kstnadsrammer 1 Ingeniørenes

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjn Dkumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset i Vestfld HF Innhldsfrtegnelse 1. Innledning frmål g prblemstillinger...3 2. Beskrivelse av virksmheten...4 Særlig m de reviderte

Detaljer

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender Pasientsikkerhetsprgrammet i trygge hender Riktig legemiddelbruk i sykehjem g hjemmetjeneste Kmpendium til frbedringsteamene i Rgaland Januar 2014 Innhldsfrtegnelse Side Velkmmen til læringsnettverk Hva

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

ENGASJERE GENERASJON Y

ENGASJERE GENERASJON Y ENGASJERE GENERASJON Y Hva er likt, g hvrdan skiller de seg fra andre generasjner? Dale Carnegie Training White Paper The New Bm. Generasjn Y. Milenniumsgenerasjnen. Kjært barn har mange navn. Generasjnen

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser Rapprt fra Kunnskapssenteret S. Wllscheid & K. Thune Hammerstrøm (2012) Systematisk versikt Effekt av tiltak fr å lette livsverganger fr barn g unge med funksjnsnedsettelser Heid Nøkleby, frsker 2 Frskningsspørsmål

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS PROSJEKTRAPPORT GOD VAKT, ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS

STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS PROSJEKTRAPPORT GOD VAKT, ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS Saksbehandler: Åshild J. Nrdnes, tlf. 900 70 811 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2006 200300394-32 302 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender Pasientsikkerhetsprgrammet i trygge hender Læringsnettverk fr kmmuner i Hrdaland Fylke Kmpendium til frbedringsteamene September 2015 - mars 2016 1 Innhldsfrtegnelse Side Velkmmen til læringsnettverk Hva

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING En av målsetningene fr signatarene av den internasjnale avtalen fr GDF SUEZ datert 16. nvember 2010 m grunnleggende rettigheter,

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Perspektivering: individuelle planer på ssial- g helsemrådet Rambøll Management på ppdrag fra Integrerings- g mangfldsdirektratet (IMDi) Innhldsfrtegnelse 1. Innledning 1 2. Intrduksjnsprgrammet g individuell

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE Høgsklen i Gjøvik Seksjn fr sykepleie 2012/2013 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede HBV Fakultet fr helsevitenskap Gjelder fr studieåret Side 1/7 Studieplan Kull 2014 høst slagbehandling g rehabilitering av 15 studiepeng HBV Fakultet fr helsevitenskap Høgsklen i Buskerud g Vestfld Campus

Detaljer

Studieplan. Vår 2013. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede

Studieplan. Vår 2013. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede HiBu Fakultet fr helsevitenskap slagbehandling g Gjelder fr studieåret Side 1/7 Studieplan Vår 2013 slagbehandling g av hjerneslagrammede 15 studiepeng HiBu Fakultet fr helsevitenskap Høgsklen i Buskerud

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010 Nettverksmøte Trndheim-Osl 26. nvember 2010 Myldrende samarbeid m gdt inneklima g termitt inspirert byutvikling ved bl.a. MVRDV i Gwanggy Sør-Krea. Hvrfr er vi her? Det er viktige tema sm tas pp g jeg

Detaljer

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter 1 av 11 Persnalavdelingen I) Plicy mt trakassering, utilbørlig adferd g harde persnknflikter Denne plicyen er utarbeidet i 2011 g gjelder fr alle NTNUs ansatte. Plicyen legger NTNUs strategi 2011-2020

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT Turbvurdering av utenlandsk høyere utdanning Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Faglig uavhengig rgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015 ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 g 2015 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER 1 1. Presentasjn Slbergtunet barnehage er en av 7 kmmunale barnehager i Ås kmmune. I våre barnehager har vi en felles

Detaljer

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi De reginale helsefretakenes felles IKT-strategi Felles satsningsmråder g tiltak Nasjnal IKTs strategiplan fr 2013-2016 Versjn: 0.66 Dat: 14.09.12 Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Nasjnal satsning på

Detaljer

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?»

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» Laget av: Inger Karin Engdal Rådgiver Oktber 2014 1 Bakgrunn: Varehandelen er Nrges største private arbeidsplass g karrieremulighetene

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

IA-bedrift. og stolt av det!

IA-bedrift. og stolt av det! IA-bedrift g stlt av det! Hvrdan få IA-arbeidet til å fungere i praksis? Ledelsen vet alltid best eller? Caverin 2 I Caverin arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke Omsetning i 2012 milliarder NOK

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

David Hyerles 8 Tenkekart

David Hyerles 8 Tenkekart David Hyerles 8 Tenkekart Dr. Hyerle s Tenkekart: Verktøy fr arbeid med grunnleggende ferdigheter g styrket rdkunnskap. Bakgrunn: I 2010 startet Utdanningsadministrasjnen g 4 Oslskler et utviklingsprsjekt

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

AKSJONSPLAN OLJEVERN

AKSJONSPLAN OLJEVERN Distribusjnsliste: Kystverket Beredskapsavd. Ptil Statens Frurensningstilsyn OD NOFO Prduksjnsdirektør Statfjrd AKSJONSPLAN OLJEVERN Statfjrd A OLS A Dat: 07.11.2008 Revisjn: 10 (sluttrapprt) Utarbeidet

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser

Beredskapsplan ved kriser Beredskapsplan ved kriser Revidert: 17.12.2015 Mennesker, miljø, materiell g mdømme Innhld 1. OPERATIV DEL 1 1.1 Intern varsling g mbilisering...1 1.1.1 Gjennmføre intern varsling... 1 1.1.2 Fast møtested

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert : 105.11.201008 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer