Praktisk bruk av sikkerhetsindikatorer relatert til samhandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktisk bruk av sikkerhetsindikatorer relatert til samhandling"

Transkript

1 Praktisk bruk av sikkerhetsindikatrer relatert til samhandling Utvikling g praktisk test av indikatrsett fr integrerte perasjner i lje- g gassnæringen Jn Sveinung Hant Helse, miljø g sikkerhet Oppgaven levert: Juni 2011 Hvedveileder: Eirik Albrechtsen, IØT Nrges teknisk-naturvitenskapelige universitet

2

3

4

5 I. Frrd Arbeidet i denne masterppgaven er en avsluttende avhandling ved Institutt fr industriell øknmi g teknlgiledelse(iøt) g masterprgrammet i Helse, miljø g sikkerhet ved Nrges teknisknaturvitenskapelige universitet(ntnu). Hvedprfilen i denne ppgaven reflekterer sikkerhet g tema sm presenteres er praktisk tilnærming ved bruk av sikkerhetsindikatrer. Oppgaven har bakgrunn i eget initiativ m å teste ut et indikatrsett laget i frbindelse med frdypningsprsjektet høsten Det var viktig å finne en str aktør i markedet fr å få skissert kmpleksitet g dynamikk i rganisasjnen. Viktig var det gså at aktøren hadde høy fkus på sikkerhet. Aktøren i ppgaven tilhører ljesektren. Stre rganisasjner har i mange år prøvd å utvikle indikatrer sm reflekterer bedriftens tidligere prestasjner, status akkurat nå g m mulig frutsigbar kurs fremver. Oppgaven har sm mål å spesialisere seg mt g kmme med knkrete frslag til indikatrer sm er mulig å bruke i frbindelse med samhandling. Fr å avdekke frslagene blir det brukt tre innfallsvinkler der bakgrunnsteri, intervjuer g bservasjner trianguleres i søken etter å avdekke mråder sm kan inngå i et indikatrsett sm reflekterer samhandlingen. Fr å sikre at en sikker beslutning blir gjennmført må man bygge dette på et fundament. I den frbindelse må fundamentet gså være reflektert i rganisasjnens tankemåte, struktur g etterlevelse. Oppgaven er skrevet i Micrsft Wrd 2007 med verskriftfnt Cambria skriftstørrelse 14 g innhldstekst Calibri skriftstørrelse 11. Det kan imidlertid frekmme annet i figurer hentet fra andre kilder. Alle diagrammer, illustrasjner eller skjemategninger sm ikke er hentet fra en kilde er laget i henhldsvis Micrsft sine prgrammer Excel, PwerPint eller Visi. En str takk går til veileder Erik Albrechtsen g rganisasjnen sm lt meg gjennmføre datainnsamling. Trndheim 20.juni 2011 Jn Sveinung Hant Side 1 av 59

6 II. Executive summary In the quest t find practically useful values that can be included in a set f indicatrs, has it been imprtant t find quantitative numbers that are easy t measure, maintain, use and that can be interpret cncrete cnclusins frm. The task is t give the reader view int a deeper study hw t use a thery and surveys as a basis fr understand and uncver the rganisatin's measurement pints fr cllabratin and Integrated Operatins (IO). Reviews are dne during the executin f the task, when bth the interview questins and bservatins encmpass quite brad range. The task used thery, interviews and bservatins t argue fr values that can reflect a level f safety within the cllabrative team. Empirical data cllectin has cntributed t this task s that it can be presented a set f indicatrs that can reflect safety in relatin t small teams engaged in cllabratin and integrated peratins in a large rganizatin. Presented belw are areas the authrs in the cnclusin claims that can reflect safety in a team based n the measured pints included in the indicatr set, and view the safety in relatin t cllabratin and integrated peratins: - Cunting the number f middle management and discipline leaders wh have been mbilized t wrk tgether team. - Average industry experience per attendee at the meeting given in number f years. - Number f years f experience with the current sftware. - Number f missing curses r requirements n average per persn in an nging cntract. These values are weighted twards argued criteria fr acceptable levels f safety fr the specific cllabrative team. There are six areas the authr cnsiders t be put t fcus in the further future wrk: 1. T test the indicatrs further and t use it actively ver time, ptimize the requirements and interpret trends, including the need t identify pssible additinal areas that shuld be measured. 2. T include a larger part f the rganizatin t use the indicatr fr small teams and als t include persnnel ffshre since the interviews were nly cnducted nshre. 3. Measuring multiple teams against each ther and t cllect them in a safety indicatr fr interactin n a general level. 4. T integrate the peratr and maintenance persnnel even strnger by the fact that mre rganizatins are measured by indicatrs which can be viewed by the client and perfrm. 5. May be t include ther large data sets such as a cmplete set f data n age f the varius cmpnents n the ffshre installatin. This can help with that in interactin may cntribute t fcus n equipment that shuld be phased ut. 6. Try t explain hw bdy language and linguistic barriers are affecting interactin in cllabratin. Side 2 av 59

7 III. Sammendrag I søken etter å finne praktisk anvendbare verdier sm kan inngå i et indikatrsett, har det vært viktig å finne kvantitative tall sm er lette å måle, vedlikehlde, bruke g sm man kan tlke entydige knkrete slutninger ut fra. Oppgaven har sm frmål å gi leseren et innblikk i en dypere studie hvrdan man anvender et terigrunnlag på den ene siden g undersøkelser på den andre sm utgangspunkt fr knkret kunne frstå g avdekke rganisasjnens målepunkter fr samhandling. Vurderinger er gjrt under hele gjennmføringen av ppgaven, da både intervjuspørsmål g bservasjner favner ganske bredt. I ppgaven brukes teri, intervjuer g bservasjner fr å argumentere fr verdier sm kan gjengi et nivå på sikkerhet innad i samhandlingsteam. Empirisk datainnsamling har bidratt til at denne ppgaven kan presentere et sett med indikatrer sm kan reflektere sikkerheten i frhld til små team sm driver med samhandling g Integrerte Operasjner(IO) i en str rganisasjn. Gjengitt under mråder frfatter i knklusjnen mener gjenspeiler sikkerhet i til et team basert på målepunktene sm inngår i indikatrsettet g reflekterer sikkerhet i frhld til samhandling g Integrerte perasjner: - Opptelling av antall mellmledere g disiplinledere sm er mbilisert til samhandlingsteamet. - Gjennmsnittlig bransjeerfaring per møtedeltaker gitt antall i år. - Antall år med erfaring av gjeldende prgramvare. - Antall manglende kurs eller krav i gjennmsnitt per persn i et påbegynt ppdrag. Disse verdiene blir vektet mt argumenterte kriterier fr akseptabelt nivå av sikkerheten fr samhandlingsteamet. Det er seks mråder frfatter ser på sm aktuelle å settes fkus på i videre arbeid med å ta ppgaven nen steg videre: 1. Å teste indikatrsettet ytterligere g å bruke det aktivt ver tid, ptimalisere kravene g tlke trendene. Herunder gså å avdekke mulige flere hvedmråder sm bør måles. 2. Å inkludere større deler av rganisasjnen i det å bruke indikatren fr små team g gså å få med persnell ffshre da intervjuene bare ble utført nshre. 3. Måle flere team mt hverandre samt å sammenstille dem i en sikkerhetsindikatr fr samhandling på et verrdnet plan. 4. Kan være å integrere peratør g vedlikehldspersnell enda sterkere ved at flere rganisasjner måles med indikatrer sm både kan sees av ppdragsgiver g ppdragsutfører. 5. Kan være å inkludere andre større datasett sm fr eksempel et fullstendig datasett på alder av de ulike kmpnentene sm inngår i materielle på ffshreinstallasjnen. Dette kan bidra med at man i samhandlingen kan bidra med å sette fkus på utstyr sm bør fases ut. 6. Frsøke å redegjøre fr hvrdan krppsspråk g språklige barrierer innvirker på samhandling. Side 3 av 59

8 IV. Innhldsfrtegnelse I. Frrd... 1 II. Executive summary... 2 III. Sammendrag... 3 IV. Innhldsfrtegnelse... 4 V. Figurliste... 6 VI. Tabelliste Innledning Metdlgi Metder Metderefleksjner Caserganisasjn Teretisk litteratur i frbindelse med sikkerhetsindikatrer Organisasjnens datagrunnlag Organisasjnen Prestasjns- g sikkerhetsindikatr Perspektiver g hvedmråder Rammeverk fr evaluering Et teretisk utviklet indikatrsett Samhandlingsmdellene Indikatrkandidatene Casebeskrivelser Case Case Caseundersøkelser Intervjuresultater Kmpetanse Tid Beslutning Observasjner Observasjnssammendrag generelt fr begge case Generelt ppbygning Fravær g ppmøte Side 4 av 59

9 7.1.3 Kvalitetssikret persnell Dkumentering av møtene( Cncurrent ) g arbeidende dkumenter Prgramvare Beslutninger Spesielle frhld i Case Spesielle frhld Case Kmmunikasjnslinjer Kurs- g infrmasjnsmatrise Diskusjn Intervju Prgramvare Beslutninger Observasjn Prgramvare Beslutninger Intervjuer, bservasjner g teri i en felles argumentasjn fr utvalgte målepunkter Knkrete verdier Indikatrfrbedringer Prestasjnsindikatr fr kurs- g infrmasjnsmatrisen Et frslag til nytt indikatrsett Diskusjn av indikatrfrbedringer Knklusjn Referanser/ Siterte verk Vedlegg A. Intervjuskjema Vedlegg B. Ntatmal fr samhandlingsmøtene Vedlegg C. Graderingsfrmeler fr å utrykke prestasjn i frhld til et predefinert intervall Vedlegg D. Kursversikt fr 70 stykker i rganisasjnen Side 5 av 59

10 V. Figurliste Figur 1-1:Visualisering av ppgavens ppbygning, avhengighet g kapitteltilhørighet Figur 4-1:Uavhengighet g tilhørighet av et hierarki sm må samkjøres av IO settingen Figur 4-2: Systembeskrivelse av IO hentet fra en artikkel av Siri Andersens (Andersen, 2010) Figur 6-1: Teamsammensetning fr Case Figur 6-2: Teamsammensetning fr Case Figur 7-1: Kmmunikasjnslinjer fr Case 1 sm viser et utsitt av invlverte i samhandlingen Figur 7-2: Figuren viser et mer nyansert bilde av case 1 g Figur 4-2, der vedlikehldskntraktøren er trukket ut sm en egen enhet i frhld til samhandlingsfigur gjengitt i (Andersen, 2010) Figur 7-3: Kmmunikasjnslinjer fr Case 2 sm viser et utsnitt av egen rganisasjn rganisert etter å levere et prdukt VI. Tabelliste Tabell 8-1: Oversikt ver krav (kurs eller deltakelse på infrmasjnsmøte) Tabell 8-2: Viser måling vektet mt kriterier, lav scre Tabell 8-3: Eksempel på utmerket scre ved dårlige krav Tabell 8-4: T eksempler på ver middels gd prestasjn Tabell 8-5: Eksempel 1: Indikatr fr et samhandlingsteam Tabell 8-6: Eksempel 2: Indikatr fr et samhandlingsteam Side 6 av 59

11 1 Innledning I ljeservicebransjen har det blitt viktigere g viktigere å levere sikkert, til rett kvalitet, kunne frutsi sin egen kurs g i enkelte tilfeller gså kunne dkumentere det. Måten man kan gjøre det på er å bygge sikkerhetsindikatrer sm hjelper rganisasjnen å få se et speilbilde av seg selv fr å vise at man er så bra sm man selv trr, g gir uttrykk fr å være. Kntraktene er nå mer enn nen gang rettet mt at frtjeneste i prsjektene kan gis i frhld til m leveransen ikke har gått på bekstning av helse, miljø, sikkerhet g kvalitet (HMS g K). Ser man stre bedrifters bruk av hvedsak generelle parametere fr å vise sm indikatrer ver rganisasjnens tilstand har man i følge et samhandlingssynspunkt et litt fr verfladisk bilde. Fr eksempel indikatrene delt inn i HMS trening, sykefravær, risik-bservasjner, LTIR (Lss Time Injury Freqency) g TRIF (Ttal Recrdable Injury Frequency). Om man ser brt i fra HMS trening peker disse verdiene hvedsaklig på pessimistiske pptellinger av registrerte data. Sikkerhet har i den frbindelse et fkus på å vise hva sm er bra g gjerne hvrdan eller hva sm er bra. Oppgaven vil belyse hvrdan man kan bygge g videreutvikle sikkerhetsindikatrer fr Integrerte Operasjner (IO) g samhandling. Og vise hvrdan man kan gi et blide på hvrdan man kan ved et gitt team eller en gruppe reflektere at prsjektet vil gå bra eller m tiltak bør settes inn fr å bedre situasjnen. Ingen ting skal gå på premiss med sikkerhet. Viktige spørsmål er da: Hva kan vi måle? Hvrdan skal vi måle det? var det det vi ville måle? Hvrdan kan vi sette pp verdier fr den ttale sikkerheten i rganisasjnen eller fr en spesifikk gruppe? Dette er spørsmål sm man kan ha i bakhde mens man leser ppgaven. Med raske g effektive beslutninger kreves de mye av de invlverte. En sm ikke har vært brte i lignende arbeidsprsesser tidligere vil kunne møte stre utfrdringer. Det er viktig at alle sm deltar har en grunnleggende frståelse av hva sm fregår. Kmpliserte interaksjner i kmmunikasjnsmønsteret mellm en avgjørelse g hvem det faktisk får knkrete følger fr er ikke alltid lett å frutsi. Det essensielle fr de invlverte er uansett kmpleksitet å levere til rett kstnad, tid g kvalitet, mens utfrdringene alltid står i kø. Oppgaven ble løst ved at bservasjnene ble utført vet å delta på ukentlige nshre-/ffshremøter hs en vedlikehldskntraktør av ffshreplattfrmer g sm i tillegg utfører enkeltprsjekter. Organisasjnen er rganisert frskjellig i frhld til ppgave de utfører på plattfrmer, i kntrast til det å installere nye mduler eller annet utstyr. Ved å delta på slike møter kan man få dannet seg et bilde g et innblikk i hvrdan dette fungerer, med den hensikt å avdekke nye mråder det kan bygges sikkerhetsindikatrer. Oppgaven vil ta utgangspunkt i et indikatrsett utviklet i en fregående prsjektppvave (Hant, 2010) fr så å finne ut av m det kan tilpasses Casene sm senere presenteres mer utfyllende. Viktig fkus har vært praktisk bruk av sikkerhetsindikatrer relatert til samhandling. Hensikten med ppgaven er å besvare følgende hvedspørsmål: Side 7 av 59

12 Hvrdan nyttiggjøre seg et sett med indikatrer sm kan reflektere sikkerhet fr praktisk bruk relatert til persnell g beslutninger i samhandling g integrerte perasjner? Fr å gjenta prblemstillingen litt enklere hvrdan kan få praktisk nytte av et indikatrsett i en samhandlingsrelatert setting!. Ved bservasjner g intervjuer i rganisasjnen kan det bli fremstilt et avgrenset mråde sm reflekterer persner sm er invlvert. Persnene sm jbber nære knkrete beslutninger er i samhandlingen blitt prfesjnelle beslutningstakere. De vet hva slags fagkunnskap man trenger fr å fatte en avgjørelse på rett grunnlag g at de sm regel har gd erfaring med dette. Med å ta utgangspunkt i masterkntrakten g de 5 hvedpunktene sm sier ne m ppgavens besvarelsesmråder blir det her presentert frskningsspørsmål sm knyttes pp til punktene. Punktene sm besvares i ppgaven er: Hvrdan kan teretiske grunnlag bygge pp et frslag til et sikkerhetsindikatrsett relatert til samhandling? Hvrdan nyttiggjøre seg bruken av et indikatrsett hs en aktør med støttende funksjn? Hvrdan kan man analysere g sammenstille innsamlede data sm et grunnlag til en indikatr? Hvrdan redegjøre fr kvaliteten på indikatrene g bruken av disse? Gi anbefalinger m videre bruk av g frbedringer på indikatrsettet g bruken av dette basert på fregående punkter. Oppgavens ppbygning er sm følger: Kapittel 1 med innledning, der ppgavens frskerspørsmål g versikt står sentralt. Kapittel 2 presenterer metdene brukt fr innhenting av data g utførelsesstrategi. Kapittel 3 får vi et krt teretisk innblikk i hvrdan litteraturen til en indikatr er bygget pp. Kapittel 4 gir ss et indikatrsett sm er freslått å reflektere en samhandling i frhld til litteraturen. Dette er gså brukt til å utfrme nen sentrale intervjuspørsmål. Kapittel 5 beskriver Casene sm ligger til grunn fr både intervjuer g bservasjner. Kapittel 6 presenterer svarene fra intervjuundersøkelsen. Kapittel 7 viser et utdrag av bservasjnsntatene gjrt under møtet. Og avslutningsvis i kapittel 8 g 9 presenteres en diskusjn, analyse g knklusjn fr at et tilpasset indikatrsett sm kan fungere sm et element i det å få gitt verdifull beslutningsstøtte til lkasjner sm bistås i en samhandling. Oversikten er gjengitt i Figur 1-1. Side 8 av 59

13 Innledning Kap 1 Metderedegjørelse Kap 2 Bakgrunnsteri Kap 3 Case 1 g 2 Kap 5 Teretisk utviklet indikatrsett Kap 4 Intervjuresultater Kap 6 Observasjner Kap 7 Intervjudiskusjn Kap 8.1 Observasjnsdiskusjn Kap 8.2 Teri, intervjuer g bservasjner sett under ett Kap 8.3 Indikatrfrbedringer Kap 8.4 Diskusjn m frbedringene Kap 8.5 Knklusjn Kap 9 Figur 1-1:Visualisering av ppgavens ppbygning, avhengighet g kapitteltilhørighet. Figur 1-1 tar fr seg kapitlene satt i frhld til hverandre g skisserer parallelliteten g avhengigheten av ppgavens struktur. Side 9 av 59

14 2 Metdlgi Frskningsdesignet til ppgaven er sammensatt. Den innehlder frtsettelsen av en deduktiv frskning sm ble utført sm en litteraturstudie i frbindelse med prsjektppgave høsten 2010 (Hant, 2010). Der det ble etablert et teretisk grunnlag fr å freslå et indikatrsett sm kan brukes i frbindelse med samhandling g integrerte perasjner. Frskningsdesignet sm her er lagt til grunn fr undersøkelsene i ppgaven er rettet mt aksjnsfrskning. Aksjnsfrskning i den frstand at frfatter har gått inn i rganisasjnen fr å bservere hvrdan man jbber. Intervjuene er brukt fr å samle inn knkrete data g bekrefte en utdypende frståelse m at bservasjnene gså gjenspeiler ppfattelsen de invlverte har av situasjnen(bryman, 2008). 2.1 Metder Utførelsen av intervjuer g bservasjner ble gjennmført hs en prsjekt- g vedlikehldskntraktør av ffshreinstallasjner g ble først avklart med ledelse g så med utvalgte prsjektleder. Observasjnene ble utført med at undertegnede fikk delta sm en passiv deltaker på samhandlingsmøtene. Det ble på det første møtet i hver av bservasjnsgruppene presentert krt m at det skulle fregå en bservasjn i 10 uker med frmål å finne ut m det var mulig å bygge sikkerhetsindikatrer fr samhandling. Fr bserveringen ble det laget et standardisert ntatskjema sm vist i Vedlegg B. Der det vises punkter sm hjelper med å beskrive situasjnene sm freligger. Intervjuet er bygget pp med bakgrunn i å få svar på enkelte verdier gjengitt det teretisk utviklede indikatrsettet fra tidligere prsjektppgave(hant, 2010). Delspørsmålene er i tillegg gså blitt utfrmet med hjelp fra veileder g ved bruk av retningslinjer fr undersøkelser funnet i bken ssiale frskningsmetder(bryman, 2008). Intervjudeltakerne i ppgaven er de sm karakterisertes av rganisasjnen sm de faste deltakere til samhandlingsmøtet g representerer mellmledere g disiplinledere med beslutningsmyndighet. Ut i fra sammensetningen viste det seg å være ttalt 14 tykker frdelt på t team hvr av syv stykker per team. Intervjuene er utført i en peride på åtte dager i slutten av bservasjnsperiden g intervjudeltakerne har selv fått bestemme m de har tid å sette av min til gjennmføring. Analysen av intervjuene har fregått ved at alle kvantitative data har blitt ført inn i Excel g gjennmgått utregning av gjennmsnitt g standardavvik, mens alle kvalitative data har blitt ført under samme spørsmål så man har kunnet avdekke m det er en trend innenfr gruppene eller m det er enkeltuttalelser. Side 10 av 59

15 Bakgrunnen fr å velge intervaller i gradering g vekting har det vært bservert hva sm kan ppfattes av å være ønskelig g ppnåelig. Graderingen i seg selv har benyttet samme metde sm i prsjektet Shipping KPI(InterManager, The Research Cuncil f Nrway, MARINTEK, 2011), se Vedlegg C. 2.2 Metderefleksjner Observatøren har vært farget av at han har vært en del av rganisasjnen tidligere. Samtidig har dette gitt nen frdeler ved å få innpass der det i utgangspunktet kun var frbehldt de sm til daglig er invlvert i et ppdrag. Og at bservatør allerede hadde en grunnleggende frståelse fr rganisasjnens virkemåte g ppbygning. Selv m utvalget av intervjudeltakerne bare er på 14 stykker reflekteres det i bservasjnene at det dekkes en større del av rganisasjnen ved at de 14 er mellmledere fr til sammen ca 123 andre. Det de andre 123 utfører av arbeid må kntrlleres g fte signeres av mellmlederne før det blir iverksatt eller satt sm gjeldende. Siden det bare er 14 intervjuer er det i seg selv fr lite til å trekke de stre generelle slutningene i ppgaven, men greit nk antall når man skal avdekke nye parametere fr samhandling. Fr å presentere en sikkerhetsindikatr sm kan brukes av alle grupper i en rganisasjn sm er invlvert med samhandling g integrerte perasjner må flere intervjuer gjennmføres g indikatrsett utprøves i flere Case sm til g med burde være i andre rganisasjner. 2.3 Caserganisasjn Organisasjnen sm er bservert blir i ppgaven delt inn i t Case frdi de jbber med frskjellige prsjekter. Prsjektene har vært tilfeldig valgt, g hensikten har vært å kunne generalisere funnene i hvedsak til å gjelde de t Casene. Virksmheten sm har tillatt sin rganisasjn å stille sm casebedrift er en av et knippe aktør innen ljeservice sektren med mer enn 4000 ansatte. Organisasjnen blir i denne ppgaven hldt annym både fr å skjerme aktøren g fremtidig samarbeid. Fasilitetene til rganisasjnen er i str grad rettet mt kunden g beslutningsstøtte av pågående ppgaver innen vedlikehld. Parallelt med dette utføres det andre prsjekter sm å designe g fabrikkere løsninger ffshre samt utføre tidligfasestudier av fremtidige ppdrag. Side 11 av 59

16 3 Teretisk litteratur i frbindelse med sikkerhetsindikatrer Fr senere å argumentere fr at de indikatrene sm det blir kmmet frem til i denne ppgaven belyser relevante g frnuftige aspekter av sikkerhets- g rganisasjnsteri presenteres det i dette kapitelet et krt utvalg innenfr fagmrådene. 3.1 Organisasjnens datagrunnlag Et datagrunnlag fr en måling, enkeltindikatr eller et indikatrsett bør i aller høyeste grad reflektere det sm var intensjnen med å velge akkurat den bestemte parameteren fra starten. Om dette ikke samsvarer i tilfellet bør parameteren byttes ut fr gjenspeile situasjnen man ønsker at rganisasjnen skal regulere seg mt(øien, Utne, & Herrera, 2011). Det å speile en setting med verbal kmmunikasjn er i seg selv vanskelig g man må ta høyde fr at indikatren sm man til slutt ender pp med er enkelt i bruk, at grunnlaget fr dataene lette å registrere g samtidig reflektere en verdi sm sier ne sm fr eksempel ledelsen kan bruke til å frbedre samme system. Datagrunnlaget må være så fleksibelt at man både kan håndtere situasjnen g detektere uventede variasjner(kjellén, 2000). Selv m grunnlaget i seg selv er lagt eller definert på frhånd er det frtsatt viktig å ha et bilde av meningen bak da de sm ikke kjenner grunnlaget kan skape sine egne ideer m hvrdan data kan bli tlket, behandlet g presentert(epri and The U.S. Department f Energy, 2001). De ansatte i rganisasjnens evner til å bygge mentale kart ver tilsander de er presentert venfr eller møter på g egenskaper sm å se hendelser fra ulike innfallsvinkler g perspektiver er viktig fr å få dannet et helhetlig situasjnsbilde(blman & Deal, 2009) sm reflekteres i en frm fr intuisjn g brukes ubevist sm et beslutningsunderlag. 3.2 Organisasjnen Fr systematisk å kunne frbedre en rganisasjn har myndighetene tilrettelagt lver, frskrifter g veiledninger sm skal sikre frsvarlig eksistens av virksmheten innenfr gitte rammeverk (Arbeidstilsynet, 2011). Myndighetene krever gså at rganisasjnene skal ha egne rutiner g systemer fr å imøtekmme dette, deriblant gså eksternt registreringssystem hendelser sm trenger ekstra ppfølging. Fr rganisasjnen sm senere presenteres sm case har blant annet petrleumstilsynet hvedansvar fr at dette verhldes(petrleumstilsynet, 2011). Og Fr sikkerhet i rganisasjner kmmer dette tydelig frem i bken frhindring av ulykker gjennm erfaringstilbakemelding(kjellén, 2000), der rganisasjnens infrmasjnssystemer knyttes pp til sikkerhets- g ulykkesmdeller sm kan bidra til at rganisasjnen kan presterer systematisk bedre. Side 12 av 59

17 Multidisiplinære team blir satt sammen innad i rganisasjnen sm små enheter sm jbber på tvers av en tilsynelatende paraplyrganisasjn fr å utføre knkrete prsjekter i frbindelse med samhandling g Integrerte Operasjner. Dette fører til en frbedret beslutningsprsess i følge en artikkel m integrerte perasjner i Safety Science mnitr(grötan, Albrechtsen, Rsness, & Bjerkebaek, 2010). Og sm burde i følge OLF i enda større grad må gå på tvers av selskaper (rganisasjner) fr å nyttiggjøre seg den ttale infrmasjn sm finnes hs peratør g leverandørselskaper(olf, 2007). Organisasjnen sm i denne ppgaven blir undersøkt har presisert ved flere anledninger at den har en need t knw - kultur. Ved at man må søke m å få tilgang til man har behv fr eller får vite m det først når man er invlvert. Dette sees på sm lite heldig fr infrmasjnsflyten i følge frfatteren av bken risikhåndtering av rganisatriske ulykker(reasn, 1997 ). OLF mener gså mellmlederne i rganisasjnen har en nøkkelrlle i å msette mulighetene Integrerte Operasjner gir i å bidra med å effektivisere g frbedre arbeidsprsesser ved samhandling(olf, 2007). En rapprt levert til petrleumstilsynet beskriver at datagrunnlag tilknyttet vedlikehld av aldrende ljeinstallasjner viser at det sm registreres av data per dags dat ikke er gdt nk utnyttet g at det på enkelte mråder mangler data sm kunne bidratt med sikkerhet (Øien & Schjølberg, 2009), frfatter velger å ta seg friheten til å kalle data fra rapprten fr en driftende ukjent faktr. Fr å utnytte de muligheter sm finnes i samhandling g Integrerte Operasjner argumenterer OLF fr at kmpetanse er en nøkkelfaktr, manglende erfaring g frmell kmpetanse ser ut til å være en avgjørende faktr fr å henge med i utviklingen g er betegnet sm en av de største barrierene(olf, 2007). I frhld til rganisasjnsutfrdringer utrykker Jørn Eggum i fellesfrbundet i en artikkel i teknisk ukeblad der han blir intervjuet at utenlands arbeidskraft ble benyttet i ferdigstillelse av gjøaplattfrm en g at flere arbeiderne verken kunne nrsk eller engelsk. sitat fra artikkel: "Språkkunnskapene gjør at de ikke kan frhlde seg til regler g prsedyrer". Og i en innskutt artikkel fra sikkerhetskurs leverandøren Nsef sier de at de ikke har pplevd prblemer med språk bandt deltakerne. Men i artikkelen innrømmer Jhannes Øyre at i frbindelse med at han sitter i en nettverksgruppe fr sikkerhets- g beredskapspplæring i OLF fikk vite at utenlandsk arbeidskraft hadde kmmet seg gjennm kursene uten å ha vært deltaker (Teknisk ukeblad, 2011). 3.3 Prestasjns- g sikkerhetsindikatr Det vil i denne ppgaven ikke bli utdypet krrelasjnen mellm risik g sikkerhet, men leseren må merke seg at begge temaer deriveres ut i fra rganisatriske faktrer(øien, Utne, & Herrera, 2011). Det er i følge Andrew Hale tre frskjellige bruksmråder sm utviklere av indikatrer ønsker å reflektere gjennm en sikkerhetsindikatr(hale, 2009, ss ). Side 13 av 59

18 - Først presentere vervåkning av nivået av sikkerhet i et system(fr eksempel en avdeling eller bransje). Der fkus er m man administrerer hendelsene på et k nivå eller bør sette i verk tiltak sm frbedrer situasjnen. Viktig at verdien sm er valgt krrelerer med sikkerhet. - Dernest å bestemme hvr g hvrdan handlingen sm skal utføres, hvis det første ikke er sikkert nk. Dette krever imidlertid at måleverdiene kan henvise til eventuelle uønsket pptreden g ved å gjøre ne med dem resultere i sikrere system. - Og sist er å mtivere de sm er i psisjn til å utføre nødvendig handling til å ta den. Dette krever indikatrer sm de selv ser sm relevant g sm påvirkes ved egne valg enten direkte eller indirekte. All utvikling av indikatrer dessuten er kntekstspesifikk g det finnes ikke ne mdell eller metde sm dekker alt(øien, Utne, & Herrera, 2011). Og i publikasjnen mener man at bruk av flere frskjellige metder vil kanskje gi det beste resultatet. Uten at det er presenteres veldig i detalj vil det gså nevnes at et prestasjns- g sikkerhetsindikatrer fte deles in i hvedgrupper sm på engelsk betegnes sm lagging, current g leading denne klassifiseringen gjengir hva indikatren viser et bilde av(epri, 1999). Gde indikatrer sm gjenspeiler prestasjner g sikkerhet bør uansett reflektere elementer av tidligere, nåværende g i fremtidig situasjn(kjellén, 2000). Og bør i tillegg være rbuste(øien, Utne, & Herrera, 2011) Perspektiver g hvedmråder Det er helt klart at å bruke frskjellige perspektiver når man utvikler indikatrer vil bidra til at en samlet indikatr reflekterer større andel av en rganisasjn(albrechtsen, et al., 2010)(Blman & Deal, 2009)(Rsness, Guttrmsen, Steir, Tinmannsvik, & Herrera, 2004). Det er gså naturlig å kategrisere indikatrene inn i hvedmråder så rganisasjnen selv lettere kan adressere tiltak(epri and The U.S. Department f Energy, 2001)(American Petrleum Institute, 2010)(InterManager, The Research Cuncil f Nrway, MARINTEK, 2011) Rammeverk fr evaluering Når man nå kmmer til å revidere eller evaluere at indikatrene sm man er kmmet frem til duger til sitt frmål kan man vurdere de pp mt valideringskriterier. I denne ppgaven vil indikatrsettet bli validert pp mt samme kriterier funnet hs det Amerikanske petrleumsinstitutt (American Petrleum Institute, 2010), men det finnes gså andre rammeverk sm er blitt vurdert(hale, 2009)(Reiman & Pietikäinen, 2010). Side 14 av 59

19 4 Et teretisk utviklet indikatrsett Et teretisk indikatrsett ble resultatet av en prsjektppgave i Helse, Miljø g sikkerhet høsten 2010(Hant, 2010). Oppgaven gav frslag til det sm gjenspeiles i ppgavens tittel sikkerhetsindikatrer relatert til beslutninger i integrerte perasjner. Hensikten var å finne målepunkter sm kan inngå i et indikatrsett basert på det man finner i publisert teri g rapprter m samhandling g integrerte perasjner. Ut i fra samhandlingsmdellene kan man lettere adressere kandidater sm gjenspeiler situasjnsbilde. 4.1 Samhandlingsmdellene Mdellene fr samhandling gjør det lettere Ut fra en skissert samhandlingsmdell fra tidligere ppgave gjengitt nedenfr, er det presentert fire hvedkategrier fr sm må samhandles fr å få krdinert alle invlverte(hant, 2010). Side 15 av 59

20 Figur 4-1:Uavhengighet g tilhørighet av et hierarki sm må samkjøres av IO settingen. Den røde anvisningen merket 1 viser samhandlingsteamet, g 2-5 viser krdinering med henhldsvis ledelse, eksperter, leverandør eller dataunderlag. Det er i følge mdellen viktig å bruke de resursene man har tilgjengelig på riktig måte. Går man dypere inn i mdellen vist i Figur 4-1 finner vi en systembeskrivelse gitt Siri Andersens artikkel m IO (Andersen, 2010). Der tegnfrklaringer følger fra prsjektppgave(hant, 2010). Meningen med å presentere Figur 4-2 er å adressere kmmunikasjnslinjer i samhandling g integrerte perasjner der man kan søke etter mulige kandidater sm egner seg sm målepunkter i et indikatrsett fr samhandling. Side 16 av 59

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Markedsføring av Friluftsprodukter

Markedsføring av Friluftsprodukter Hvedprsjekt: Markedsføring av Friluftsprdukter Frfattere: Eirik Hlm Krsvld Anders Nedland Røneid Dat: 21. Mai 2007 Sammendrag Tittel: Dat: Frfattere: Veileder: Oppdragsgiver: Nøkkelrd: Antall sider: Antall

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Eksperter i team våren 2010

Eksperter i team våren 2010 Eksperter i team våren 2010 STRØMSTYRING OG PRODUKSJON I PRIVATE HJEM Camilla Aabakken Heidi Jhansen Heggelund Aleksander Rise Gallala Marius Fuglerud Martin Amundsen Smarte nett Frrd Denne rapprten er

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge Kstnader g brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Nrge Cst and user experiences frm a selectin f small chip heating plants in Nrway UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT

Detaljer

Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) 2014-07-11 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: 00 Revisjn:

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter 1 av 11 Persnalavdelingen I) Plicy mt trakassering, utilbørlig adferd g harde persnknflikter Denne plicyen er utarbeidet i 2011 g gjelder fr alle NTNUs ansatte. Plicyen legger NTNUs strategi 2011-2020

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS Styrets retningslinjer fr BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikinfrmasjn EKSPORTFINANS 19.05.2010 INNHOLD 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL... 4 1.1 GENERELT OM OVERORDNET RISIKOSTRATEGI...

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer