Ny Original paste :59 Side 1. De som styrte Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny Original paste 26-10-13 12:59 Side 1. De som styrte Norge"

Transkript

1 Ny Original paste :59 Side 1 De som styrte Norge

2 Ny Original paste :59 Side 2

3 Ny Original paste :59 Side 3 THOR VIKSVEEN De som styrte Norge Oslo Arbeidersamfunn 150 år OSLO ARBEIDERSAMFUNN 2013

4 Ny Original paste :59 Side 4 Oslo Arbeidersamfunn 2013 Design og produksjon: Grimshei Grafiske, Lørenskog. Boka er satt med 11/14 pkt Sabon og trykket på 115 g Arctic Volume White. Alle illustrasjoner i boka som ikke har kildeangivelse i tilknytning til billedteksten, tilhører Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Oslo Arbeidersamfunn takker Arkivet for anledningen til å bruke bildene og for all annen bistand i forbindelse med produksjonen. En særlig takk til Arkivets Vivi Aaslund som har vært billedredaktør for boka.

5 Ny Original paste :59 Side 5 «DET SKULLE IKKE BARE være et sted til glede og hygge, men også et sted hvor arbeiderne kunne samles med kamerater for å drøfte felles anliggender og til ivaretakelse av felles formål et sted der han kunne komme med det han hadde på hjertet og se det nevnt og prøvd, et sted hvor tankene, viljene og kreftene kunne møtes og få det løftet som løftes skulle, men som den enkelte i sin enslighet ikke maktet, et sted for endrektig samvirken og for godt broderskap. Det som lå bak var den store arbeiderstands løftning. Vi vil at arbeidernes tilværelse skal bli lykkeligere og tryggere enn den nå er. Vi vil at han skal vinne et videre syn, renere glede, rikere liv, rommeligere kår og et rankere mot. Vi vil at han i alt som best er, skal komme opp jevnsides med dem som står på toppen. Og det vi tilsikter vil vi først og fremst nå ved arbeidernes egen hjelp. Broderlig samhold er evnenes mangfoldiggjørelse, og det er en egen underlig styrke i en levende samfunnsånd. Tusen små gjør det som er for stort for den største hver en som føler seg som en av de tusen har også noe i seg av de tusens samlede kraft. Det bygger vi på.» Nestformannen i Kristiania Arbeidersamfund, Ferdinand Roll, i en tale 7. juni 1868, fire år etter stiftelsen, i forbindelse med en innsamlingsaksjon for det formål at laget skulle få sitt eget hus.

6 Ny Original paste :59 Side 6

7 Ny Original paste :52 Side 7 INNHOLD Forord En samfunnsaktør på historisk grunn Fra klassekamp til rettferd ( ) Den brolagte veien mot et nytt samfunn ( ) Et helt nytt Samfunn ( ) VEDLEGG: Formenn/ledere gjennom 150 år Navneregister Litteraturliste

8 Ny Original paste :59 Side 8

9 Ny Original paste :59 Side 9 9 FORORD ENHVER SOM BESKJEFTIGER SEG det minste med norsk politisk historie, kommer ikke utenom Kristiania Arbeidersamfund og senere Oslo Arbeidersamfunn. 17. februar 2014 er det 150 år siden Eilert Sundt stiftet Samfundet en organisasjon som skulle komme til å få avgjørende innflytelse på de mange veivalg arbeiderbevegelsen måtte gjøre på sin lange vei fra den nederste plassen ved bordet og fram til dagens velferdssamfunn. Gjennom hele sin lange historie har dette partilaget spilt en dominerende rolle innenfor Det norske Arbeiderparti, ikke minst som debattarena og katalysator for de politiske strømningene som til enhver tid har rørt seg i folket, og også som sosialt fellesskap blant likesinnede når skyene var som mørkest i arbeiderklassens kamp for bedre kår. Boka har fått tittelen «De som styrte Norge». I Arbeiderpartiets velmaktsdager var de der alle, de som styrte Norge, for å lodde den politiske stemningen, for å få signalene, for å bli trygge på at de var på rett vei. I arbeidet med denne boka har jeg støttet meg til to hovedkilder. Historikeren og pressemannen Aksel Zachariassen skrev i 1964 boka På Forpost i forbindelse med Oslo Arbeidersamfunns 100 års-jubileum. Boka er en kronologisk og detaljert gjennomgang av de første 100 årene, og den har vært til uvurderlig hjelp i mitt eget arbeid. Hovedkilden for perioden fra 1964 og fram til i dag har vært Samfunnets egne skriftlige arkiver, slik de er tatt vare på i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Dessverre er det en god del mangler i dette materialet, særlig når vi nærmer oss vår egen tid. Med datamaskinenes inntog har man ikke lenger vært like møysommelig med å sikre verdifulle dokumenter for fremti-

10 Ny Original paste :02 Side De som styrte Norge dens historikere. Det går fortere i svingene enn før, og så altfor mye forsvinner ut i det endeløse digitale rommet når det er lest, uten tanke på en papirkopi eller på elektronisk lagring til nytte for en slekt etter oss. Dette er ikke noe spesielt for Oslo Arbeidersamfunn. Det brer om seg, og framstår som en massiv migrene for alle som er satt til å ta vare på vår historie. Jeg har derfor støttet meg til flere muntlige kilder for å rekonstruere viktige begivenheter, selv om jeg gjerne skulle ha hatt samtaler med flere. Tiden satte en stopper. Min bakgrunn for å skrive denne boka er journalistens. Jeg er ikke historiker, og det bærer boka preg av. Den har ikke fotnoter og referanser, slik det sømmer seg et mer akademisk verk. Jeg har forsøkt å trekke de lange og overordnede linjer i Oslo Arbeidersamfunns 150 års historie, og gjerne også gjenfortalt noe fra det litt mer kuriøse livet i Samfunnet, selv om ikke noe av dette har endret historiens gang. Å skrive denne historien blir som å selge strikk i metervis. Samfunnets påvirkningskraft på nasjonens og Arbeiderpartiets utvikling kunne uten problemer forsvart en bok i tredobbel tykkelse. Mitt oppdrag har imidlertid vært å gi en lett tilgjengelig og overordnet fremstilling av de 150 årene, og da innenfor de rammer som denne bokas omfang dekker. I hvilken grad jeg har lyktes, er det heldigvis ikke opp til meg å vurdere. En høykompetent bokkomité har bistått med kloke faglige råd og store historiske kunnskaper. Den har bestått av Rune Gerhardsen, Ivar Leveraas, Torill Johnsen, Fredrik Mellem og Solveig Halvorsen. De fire første med solid bakgrunn fra Samfunnet og Solveig med like solid bakgrunn fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Fem kloke mennesker som utmerket godt vet hvor grensene skal gå før de beveger seg inn på forfatterens enemerker. Dette har de da selvsagt heller ikke gjort. Boka er derfor fullt og helt min. Kritikk har bare én adresse. Helt til slutt: en særlig takk for all god bistand til Fredrik Mellem, styreleder i Oslo Arbeidersamfunns jubileumsår. Jeg har mast mye. Hans tålmodighet har vært grenseløs. Oslo i oktober 2013 Thor Viksveen

11 Ny Original paste :59 Side EN SAMFUNNSAKTØR PÅ HISTORISK GRUNN INGEN FORENING INNENFOR den politiske arbeiderbevegelsen i Norge stor eller liten, gammel eller ny, i nord eller sør har gjennom sine 150 år spilt en større samfunnsrolle enn Oslo Arbeidersamfunn. I de lange linjers riss har Samfunnet vært arbeiderbevegelsens store forum for debatt, politiske initiativ og sosialt fellesskap. Ikke bare en partiarena, men en samfunnsarena der meninger og aktører i alle fargesjatteringer har møttes til demokratisk dyst, uavhengig av historiens mange bitre politiske stormkast. Ja, faktisk en bærer av den pluralistiske samfunnsmodellen, når alle andre har dratt ned lua og barrikadert seg i de ideologiske skyttergravene. Oslo Arbeidersamfunn er hovedstadens eldste partilag, stiftet 17. februar 1864 av Eilert Sundt. Opprinnelig ingen politisk forening, men et sted for «at skaffe sine Medlemmer nyttig og forædlende Underholdning og et hyggeligt tilflugtsted i Deres Fritimer», som det het i formålsparagrafen. Men «forædlende Underholdning» skulle snart bli avløst av en uforsonlig kamp mellom klassene og mellom de konservative, de liberale og sosialistene om makten i Samfunnet. I 1893, 29 år etter stiftelsen, tok Arbeiderpartiet kontrollen i datidens helt dominerende arena for de harde politiske slag. Og slik har det vært i 121 år. Hvorfor ble det slik? Hvilke kvaliteter hadde Kristiania Arbeidersamfund, og senere Oslo Arbeidersamfunn, som satte akkurat dette partilaget i stand til å skaffe seg selv en slik ledende posisjon som partiets politiske og sosiale kraftsentrum? (Jeg veksler i boka mellom Kristiania Arbeidersamfund, Oslo Arbeidersamfund og Oslo Arbeidersamfunn, og bruker det navnet laget selv gjør i de aktuelle tidsperioder. Kristiania-navnet brukes fra stiftelsen i 1864

12 Ny Original paste :59 Side De som styrte Norge og opphører med hovedstadens navneendring i Overgangen fra Oslo Arbeidersamfund til Oslo Arbeidersamfunn skjer i Når jeg bruker navnet uten at det kan relateres til en bestemt tidsperiode, skriver jeg Oslo Arbeidersamfunn eller Samfunnet). Forklaringene på den framtredende rollen er mange og sammensatte. Det fantes så få andre arenaer for budskap, meningsbrytning og fellesskap. De strømmet til i hundretall, ja i tusentall. Arbeiderklassen hungret etter rettferdighet og et anstendig liv. I Samfunnet fant de frender i ånd og livsvilkår. Hit søkte deres fremste i arbeiderbevegelsen for å mane sine egne til kamp, her tegnet de drømmene om et liv uten utbytting, om en jobb, om mat på bordet. Her var det dans på lørdagskvelden i oseaners avstand fra gråbeingårdene i Tøyengata og Lakkegata. Og så lærte de politikk, og hva som krevdes av dem på veien mot målet. Det var fra denne talerstolen Martin Tranmæl manet til opprør med å legge litt «dynamitt i borehullene». Dette var stridens arena for den uforsonlige kampen mellom de revolusjonære og reformistene. Og her forbrødret de seg når slaget var over. Og hvem teller vel de tapte slag på seierens dag. Her åpnet de sjenerøst dørene for de store menn i tiden som ikke sto på deres side. Litt spott og spe måtte de tåle, men meningene deres ville de høre. Det som skjedde der inne skulle være en refleks av det levende livet der ute. Ingen enøyd bastion i fullstendig utakt med meningsbrytningen i byen og i landet. Grunnlaget for denne enestående posisjonen ble lagt i mellomkrigsårene, i de årene da arbeiderklassen tok de lange stegene fra trakassering og utbytting til et noenlunde anstendig liv, og der partiet deres til slutt hadde fått votum til å styre landet. Og den nye generasjonen tok godt vare på den arven den var tildelt. Fra 1945 og fram til, la oss kalle det den nye tid, var Samfunnet den store premissleverandøren for ny politikk og ideologisk diskusjon. Fra 1980-tallet var ikke den førende rollen like dominerende. De store kollektive kunnskaps- og samholdsarenaene ble erstattet med mindre interessefellesskap og med den enkeltes fragmenterte valg, ikke lenger på samme måten knyttet til klasse og stand. Og de som nostalgisk drømmer om en tid som var, kan med dagens digitale grenseløshet ikke kalles annet enn svermere. Viktig for den posisjonen Oslo Arbeidersamfunn skaffet seg, var den politiske og geografiske handlefriheten. Andre lag og for-

13 Ny Original paste :53 Side 13 En samfunnsaktør på historisk grunn 13 eninger i Arbeiderpartiet var og er knyttet opp til bydeler eller interessegrupper. Du fant og finner dem spredt over hele byen. Lag på Sagene, Grünerløkka, St. Hanshaugen, Østensjø. Sikrere skolevei og nytt sykehjem akkurat der de bor, har preget de lokale temaer og dagsordener. Eller lag som samlet leger, lærere, kulturarbeidere og minoriteter, og som snakket mest om helse, skole, kunst og integrering. Oslo Arbeidersamfunn hadde og har ingen slike føringer. Det har alltid vært frikoplet fra lokale politiske dagsordenforpliktelser og det har samlet medlemmer fra alle kanter av byen. Det har kunnet velge fritt i tidens mest brennhete temaer. Og døren har stått åpen for partiets opponenter. Til Samfunnsalen kom de nesten med ærefrykt i blikket, men i forvissningen om at den klenodiske talerstolen fra 1876 var til deres disposisjon, og at de 500 i salen ville gi dem anstendig behandling. Hit ble Fædrlandslagets leder Joakim Lehmkuhl ønsket velkommen i Hans og lagets fremste mål var å hindre arbeiderklassens framvekst. Hit kom bondepartiregjeringens sosialminister Jacob Vik i 1931, han som hadde foreslått at man skulle gjeninnføre en stjerne i manntallet for alle som mottok forsorgsstøtte. De skulle ikke ha stemmerett. Gjennom etterkrigstidens første decennier, da sinnene ikke lenger var like preget av tidligere tiders politiske aggresjon, var de der Kåre Willoch, John Lyng, Per Borten, Bent Røiseland, Rolf Stranger, Lars Roar Langslet, Jan P. Syse, Erling Norvik, Albert Nordengen. De følte det som en ære å bli invitert. Og Samfunnet var arnestedet for diskusjoner om den internasjonale veien videre for venstresiden. Alle høvdingene i det europeiske sosialdemokratiet tok veien til Arbeidersamfunnets plass 1. Willy Brandt var en gjenganger, både som borgermester i Berlin og som formann i SPD. Hit kom den svenske statsminister Tage Erlander, hans etterfølger Olof Palme, den danske statsminister Anker Jørgensen, den portugisiske Mario Soares, den greske Andreas Papandreou, den østerrikske forbundskansler Bruno Kreisky, formannen i engelske Labour, Neil Kinnock. I Samfunnet kunne stadig nye generasjoner av medlemmer være forvisset om at de kunne få høre og få en prat med sine fremste i partiet. Christian Holtermann Knudsen, Carl Jeppesen, Kyrre Grepp, Martin Tranmæl, Oscar Torp, Haakon Lie, Trygve Bratteli, Brynjulf Bull de var alle medlemmer og begrunnelsen for

14 Ny Original paste :59 Side De som styrte Norge fravær måtte være ekstraordinær. Og selvsagt Einar Gerhardsen sammen med sin Werna, og ofte med barna Torgunn, Truls og Rune i følge. «Deres annet hjem» ble det sagt. Eller som Torgunn sa ved en anledning: «Jeg lurer jammen på om det ikke var fars første.» Som statsminister krevde nærmest Einar at statsrådene hans skulle være til stede på møtene. Selv var han formann i tre perioder, første gang i 1921, og han representerte Samfunnet i Oslo Arbeiderpartis representantskap i 61 år. De brukte alle Samfunnet, alle disse menn, som forum for å finne ut hvor veien skulle gå videre. Før Gro Harlem Brundtland, som i mindre grad var en organisk del av Samfunnet, var det langt mellom kvinnene i de fremste posisjoner. Før viktige internasjonale og nasjonale beslutninger skulle tas, la de øret til meningene i Samfunnsalen. Her satt de mest engasjerte og artikulerte partimedlemmene med fremtredende posisjoner i landets offentlige, akademiske og kulturelle liv. En vanlig møtekveld i Oslo Arbeidersamfunn var i de første 20 etterkrigsårene det styrende Norge i miniatyr. Samfunnets tiltrekningskraft og styrke var friheten til å ligge i politisk front, til å si hva du ville uten fare for at du ble bundet opp i vedtak som skulle omsettes i praktisk politikk. I Oslo Arbeiderpartis representantskap og på landsmøtene var det annerledes. Der var målet å formulere standpunkter som skulle nedfelles i vedtak, som igjen skulle omgjøres til handlinger. Samfunnet har da heller aldri vært noen resolusjonskvern, der ditt og datt er blitt stilt av politiske krav. Man har, med få unntak, behendig unngått å gjøre vedtak som kunne dele forsamlingen i flertall og mindretall. Splitte miljøet, desimere laget i fraksjoner. Kom, si hva du vil, gå så hjem. Uten annen konsekvens enn at noen syntes det du sa var innmari teit. Eller desto bedre: noen syntes ditt innlegg var genialt. Så har da Samfunnet også alltid rommet alle fargeavskyvinger, fra det moderate sosialdemokratiet til de som har trodd på revolusjonens vei til arbeiderklassens frigjøring. Det har alltid vært et poeng i seg selv å samle alle disse avskygningene i ett felles miljø, og som konsekvens unngå politiske vedtak med splittende resultat. Forbehold for denne strategien får vi ta for tiden fra den russiske revolusjons innflytelse på partiet i 1917 og fram til partisamlingen i Det var de interne kampenes år, og aldri har da laget heller stått svakere enn i denne perioden. Og så har Samfunnet turt å ta i de vanskelige sakene, de virke-

15 Ny Original paste :32 Side 15 En samfunnsaktør på historisk grunn 15 lig kontroversielle. Som da legen og kvinnesaksforkjemperen Tove Mohr i 1929, 40 år før partiet gjorde sitt vedtak, tok til orde for kvinnens rett til selv å velge om hun skulle avbryte et svangerskap. Ekstremt provokatorisk for sin tid. Eller da Arnulf Øverland - «stryk kristenkorset av ditt flagg» på 1930-tallet manet til kamp mot kristendommen. Det har heller aldri vært noen redsel for å kritisere eget parti. Som det het i en rapport etter et katastrofalt dårlig kommunevalg i 1999: «Oslo Arbeiderparti manglet konkrete saker og tilsynelatende også en strategi Vi har langt på vei mistet troverdighet og tillit I politikk som i resten av livet, er mangel på tillit noe av det vanskeligste å leve med.» Oslo Arbeidersamfunn har gjennom sin etterkrigshistorie stått plantet midt i partiet nettopp fordi man har vært konsensussøkende og fordi så mange syn har vært representert. I det lange historiske perspektiv har partiets ledelse alltid kunnet stole på Samfunnet. Det har vært en lojal medspiller for å fremme og realisere partiets vedtatte politikk. Ingen fløyer har ønsket å bruke partilaget for egne politiske formål, hvis konsekvensen ville bli en ødeleggende langvarig splittelse innad. Unntaket har vært striden om NATO-medlemskapet på slutten av 1960-tallet, og ikke minst som overalt ellers i partiet spørsmålet om EF-medlemskap i Samfunnet gikk i mot medlemskap med 139 mot 64 stemmer etter noen krevende konfrontasjoner i forkant. Først Torggata 14, der LO har sitt hovedkvarter i dag, fra 1870 og til 1939, og så Samfunnshuset fram til 1997 dette er de to byggene som har huset Kristiania Arbeidersamfund og Oslo Arbeidersamfunn gjennom mesteparten av lagets historie. De har begge hatt enorm betydning for den posisjonen laget skaffet seg. Alltid et sted å være. Det samme tradisjonsrike miljøet hver gang. Med store moderne møtesaler for sin tid, alt som krevdes for foredrag, debatter, dans på lørdagskvelden, allsang, underholdning fra scenen, juletrefester, jubileer, 1. mai-samlinger og minnestunder når en høvding falt fra. Her ble de hyllet til sprengfulle hus, Martin Tranmæl, Einar Gerhardsen, Trygve Bratteli og Haakon Lie når de rundet et nytt decennium, og her ble de hedret når tiden var ute. Det var saler som kledde både mørk dress med slips til hvit skjorte og olabukse. Rikt utsmykket med mosaikk, byster og malerier som minnet om fordums stolthet, slit og drømmer. Det samme trygge bordet hver gang du gikk dit, og der du traff den

16 Ny Original paste :59 Side De som styrte Norge samme kameraten som sist. «Hvordan går det med det deg?». De kom i vissheten om det sikre og kjente, men også med forventning om at de kanskje ville oppleve noe nytt og spennende. Rundt dette limet ble det bygd politikk og vennskap, ja noen ganger en livslang kjærlighet. Til langt inn i etterkrigstiden var Samfunnssalen det sosiale ankerfestet for svært mange av medlemmene, til fullverdig erstatning for teater, kino og restauranter der ute i byen. Og det var ikke bare laget selv som trakk dit. Alle deler av bevegelsen brukte huset for sine behov. Det var arbeiderbevegelsens høyborg, mer enn Folkets Hus, mer enn Folketeaterbygningen. Fram til Samfunnshuset AS var en bedrift eid av Oslo Arbeidersamfunn. Det var et stort hus med mange rom som krevde sin administrasjon. Laget kunne selvsagt ikke leve av bevegelsens egne arrangementer. Denne sju etasjers høye funksjonalistiske perlen med så mange leietakere var et hus bygd på slutten av 1930-tallet, som etter hvert krevde stadig større vedlikehold og som opererte i et trangere og trangere marked. Til slutt sto man overfor to valg: En katastrofal konkurs eller et salg av bygget. Det endte med at Oslos fremste eiendomsbaron Olav Thon kjøpte rubbel og bit, og ga Samfunnet leierett til Samfunnsalen og resten av 4. etasje uten at det skulle gjøres inngrep i historiens merkesteiner. En 58 år gammel æra var over i Oslo Arbeidersamfunn var ikke lenger herre i eget hus. Men avviklingen var også en enorm lettelse. Null gjeld, null driftsansvar og en god økonomisk gevinst. Nå kunne Oslo Arbeidersamfunn konsentrere seg om politisk virksomhet, noe laget åpenbart hadde bedre forutsetninger for enn drift av forretningsbygg. Så er jo spørsmålet: hadde Samfunnet klart å opprettholde sin plass og status som bevegelsens genuine samlingssted for politikk, kultur og sosialt fellesskap om utfallet hadde blitt et annet? Om det var blitt en løsning med fortsatt eierskap? Ganske sikkert ikke. Medlemstallet hadde allerede i mange år vært i en nedadgående spiral, selv om det gledelig nok er på vei opp igjen i jubileumsåret. Det var blitt så mange flere arenaer for kommunikasjon og meningsytring. Den nye politisk engasjerte generasjonen avklarer nei til oljeboring i Lofoten og Vesterålen på Facebook og Twitter. Der finner de det fellesskapet som deres besteforeldre og foreldre søkte under tunge hvelvinger i Samfunnshusets fjerde etasje. Sånn

17 Ny Original paste :59 Side 17 En samfunnsaktør på historisk grunn 17 er det bare. Og Oslo Arbeidersamfunn har etter beste evne tilpasset seg den nye rastløsheten. Meninger brytes som en perpetuum mobile via smarttelefonen. Skal du vite hva som skjer i Samfunnet, kan du ikke lenger vente på posten. Møteformene er annerledes. Medlemmer på vandring gjennom byen til skiftende og hyggelige tilholdssteder for foredrag og debatt. Pubkvelder og filmpremierer. Byvandringer og teaterforestillinger. Selvbetjent chicken tandoori der halvsvette rundstykker en gang sto på bordet. Og fortsatt er det slik at medlemmene kommer, ikke i mellomkrigsårenes store skarer, men mange nok til at det fortsatt kiler fellesskapsfølelsen mellom likesinnede. Kristiania Arbeidersamfund og Oslo Arbeidersamfunn har gjennom hele sin historie, også i jubileumsåret 2014, holdt på sin stilling som Det norske Arbeiderpartis dominerende partilag i hovedstaden og i landet. Dets historie er et speilbilde av det norske samfunns historie gjennom 150 år, ja ikke bare et speilbilde, men en kraft som påvirket historiens retning og gang.

18 Ny Original paste :59 Side 18

19 Ny Original paste :59 Side 19 Fra klassekamp til rettferd ( )

20 Ny Original paste :59 Side 20

21 Ny Original paste :59 Side GRUNNLEGGEREN EILERT SUNDT OG OSLO ARBEIDERSAMFUNN. Alle som kjenner litt til Samfunnets historie får umiddelbart assosiasjoner til forskeren, teologen og folkeopplysningsmannen fra Farsund i Vest-Agder. Dette til tross for at Sundt selv aldri var politisk aktiv, verken i arbeiderbevegelsen eller i noen av datidens andre politiske bevegelser. For å forstå Kristiania Arbeidersamfunds tilblivelse onsdag 17. februar 1864 må vi ta steget lenger bakover i tid, og vi må dvele litt ved lagets stifter. Eilert Sundt, født i 1817 den yngste av 13 barn var utdannet teolog, men han interesserte seg ikke så mye for prekestolen. I motsetning til de fleste av datidens akademikere var han ikke av embetsmannsslekt. Faren drev innen skipsfart og sild slik så mange gjorde på de kanter men han var plaget av konstante økonomiske sorger, og forretningen gikk alle andre veier enn oppover. Han endte som postmester i Farsund, hvis fremste privilegium var monopol på å selge Almanakken, datidens dominerende oppslagsverk ikke bare for dager og måneder, men for sol og måne, historiske begivenheter og statistiske opplysninger. Moren, som etter hvert tok ansvaret for den krambua som mannens forretning var blitt og der de også solgte brennevin så tidlig at de i Eilert hadde fått en helt usedvanlig skarp og intelligent guttunge, og hun bestemte seg for at i alle fall én av de 13 skulle få en akademisk utdannelse. Selv var hun en svært kulturog kunstinteressert kvinne for sin tid. Guttens helse var så som så, og det han skulle oppnå i livet var kombinert med mye sykdom. Opptaksprøven til latinskolen i Stavanger klarte han uten problemer, og han gikk ut av gymnaset som preseterist. Han gikk løs på teologistudiet i Kristiania uten å ha noe sterkt religiøst kall. Teo-

22 Ny Original paste :59 Side De som styrte Norge Eilert Sundt ( ) var initiativtaker til og stifter av Kristiania Arbeidersamfund i Sundt var en fremtredende forsker, som brukte mesteparten av sitt liv til å kartlegge befolkningens sosiale og økonomiske kår.

23 Ny Original paste :59 Side 23 Grunnleggeren 23 logi var datidens brødstudium for dem som ikke helt visste hva de skulle bli. Sin embetseksamen avla han med den fremragende karakteren «laudabilis med anbefaling». I Studentersamfundet kom han inn i kretsen rundt Henrik Wergeland i dette Samfundet der han også var formann en periode og de to skulle bli personlige venner. Hans sosiale samvittighet og solidaritetsfølelse fikk sin virkelige næring gjennom vennskapet med Wergeland, som i årene utga bladet For Arbeiderklassen. Det var ikke på noen måte et politisk kampskrift på klassens vegne, men mer en veiledning i hvordan arbeiderne kunne få et rikere liv gjennom bedre renslighet og økt kunnskap. Ved hans død i 1845 holdt den 28 år gamle Eilert en tale ved begravelsen i Vor Frelsers kirke: «Han ikke blott talte de Betrængtes og Forurededes Sag, men opofrede seg for dem, han ikke blott talte smukke Ord om Abrahams ulykkelige Børn, men arbeidet for dem i de lange dage og de søvnløse netter.» I studietiden var Eilert Sundt også lærer ved Kristiania Tugthus, som pussig nok var plassert der Samfundshuset mange tiår senere skulle bli bygd. I fengselet stiftet han bekjentskap med mange fanger av romfolket, eller fanter og tatere som de ble kalt den gang. I datidens Norge var de et skremmende innslag. Folk var vettskremte når et fantefølge kom rekende langs veien, et mystisk folkeslag som de ikke visste noe om. Mørke i huden var de, ikke akkurat kledd som en norsk bonde, og de hadde ord på seg for å stjele og å drive med trolldomskunster. Sundt ble derimot fascinert av det han så og hørte. Hvem var de egentlig? Han lærte seg romani på rekordtid, og startet et arbeid med å få dem integrert i samfunnet, gjøre dem bofaste, få barna gjennom folkeskolen og konfirmasjonsundervisningen av dem i tallet her i landet, ifølge hans egen kartlegging. I 1850 utga han sin første avhandling Beretning om Fante- og Landstrygerfolket i Norge. På sine ferder sammen med dem gjennom landet fikk han oppleve fattig-norge på nært hold. Det hadde vært trangt om plassen hjemme i Farsund og ingen overflod av noe slag, men det han nå så strakk seg lenger enn hva han selv i sine vel utviklede fantasier hadde forestilt seg. Som det het i en beretning: «Folk lå i slagbenker fylt med høy som bare ble skiftet en gang om året. Ingen kledde av seg når de gikk til sengs. Vinduene var ikke til å åpne, og det krydde av utøy. Ofte holdt grisen til under spisebordet. Kolera-

24 Ny Original paste :59 Side De som styrte Norge epidemiene som herjet i 1850-åra rammet alltid forstedene verst. En av disse epidemiene begynte i en gård på Leiret hvor det bodde 4 voksne og 7 barn i et rom på 12 kvadratmeter. I kjelleren sto det flere fot vann. Da det ble pumpet, ble det funnet råtne kadavre av mus, rotter og katter, ja endog rester av hesteskjelett. Men bolignøden var så stor at da alle beboerne i gården var døde flyttet straks en ny familie inn.» Dette skulle danne innledningen til en serie avhandlinger om sosiale forhold i Norge. Hans innsats ble betraktet som så vesentlig at han regelmessig mottok stipendier fra regjeringen for å få finansiert sitt epokegjørende arbeid. Myndighetene forsto nødvendigheten av å skaffe eksakte opplysninger om den faktiske sosiale og økonomiske tilstand i ulike befolkningsgrupper, opplysninger som til da ikke fantes. Både i sin samtid og i ettertidens vurdering av det arbeid «Norges første sosiolog» utførte, karakteriseres han som en pioner i verdensklasse. I 20 år reiste Eilert Sundt på kryss og tvers i landet for å samle kunnskap og skrive sine rapporter. «Han ferdes uavlatelig nede mellom det brede folk og iakttar det fra alle kanter, i alle situasjoner. Han er sammen med dem til hverdags og til fest, spør og fritter om alle ting og spiser og sover selv i de fattigste og usleste hytter. Hvor han kommer oppdrager, veileder og belærer han, motarbeider fordom og uskikk og det som er skjevt og skakt, alt med det mål for øye å skape en lykkeligere og bedre befolkning i sitt land», som det het i Hjørdis Lundes bok Eilert Sundt som folkelærer, som kom ut i I Henrik Wergelands ånd så han den klare sammenhengen mellom folkeopplysning og avskaffelse av fattigdommen. De som skulle bringes ut av den sosiale nøden hadde selv ingen forutsetninger for å vite hva de skulle gjøre. De fleste underprivilegerte var i realiteten analfabeter, og da særlig utover på bygdene. Skriving og regning ble obligatoriske fag i skolen først i Det meste av undervisningen dreide seg om forberedelser til konfirmasjonen. Og de som kunne lese, hadde mer enn nok med hardt kroppsarbeid på dagtid, og når kvelden kom, var det ikke annet enn ilden fra peisen eller talglys som brøt mørket. Det skriftlige tilbudet var heller ikke overvettes. Stort sett religiøse traktater. Selskabet for folkeoplysningens fremme (Folkeoplysningsselskapet) var stiftet i 1851 med det formål «å virke til Folkets Oplysning med særligt Hensyn til Folkeåndens Vækkelse, Udvik-

25 Ny Original paste :59 Side 25 Grunnleggeren 25 ling og Forædling». Eilert Sundt hadde sittet i styret fra starten, og overtok etter hvert som redaktør i medlemsbladet Folkevennen. Men alle disse menn av folkeopplysningens gode vilje ble møtt med skepsis blant arbeiderne. Hva kunne de fortelle dem, de som ikke selv var blant de underprivilegerte, akademikere som kunne trekke seg tilbake til sine lune stuer? I arbeiderforeningene, som hadde vokst fram under thranitterbevegelsen, var det ikke mye støtte å hente. I Arbeiderforeningens Blad ble Eilert Sundt stemplet som en «Sjæl full av Forfængelighet og Jesuitisme». Selv om det aldri var tvil om at hans hjerte hørte hjemme i arbeidernes kamp for bedre kår, voktet han seg vel for å flagge et politisk standpunkt. Hvis han ble en del av den gryende kampen mellom den besittende klasse og arbeiderreisingen, visste han utmerket godt at den økonomiske velviljen som regjeringen viste hans vitenskapelige arbeid, ville opphøre. Til tross for all den skepsis han ble møtt med i de få fora som fantes for å organisere arbeiderklassen til kamp for dets rettigheter, lot han seg ikke passivisere. Han holdt foredrag land og strand rundt. Oppmøtet var mildt sagt variabelt. Fra å bli pepet ut på et møte i skolehuset i Pipervika i 1854, da han startet sin organiserte foredragsvirksomhet i regi av Folkeoplysningsselskapet, samlet han fullt hus på Møllergata almueskole datidens mest moderne skolebygg i En idé begynte å ta form. Han ville skape en egen arbeiderforening i Kristiania. Eilert Sundt hentet inspirasjon fra Bergen. Der hadde det eksistert en slik forening siden medlemmer hadde den, og den var blitt et ankerfeste for organisering av arbeiderklassens interesser på Vestlandet. Den hadde til og med sin egen sykekasse, der det var mulig å hente ut noen spesidaler ved sykdom (dog ikke til spedalske) eller til etterlatte når et av medlemmene døde. Foreningen i Bergen hadde til og med klart å reise sitt eget hus.

En annen historie. Om det å bo i Oslo. Samtaler med middelaldrende og eldre leietakere 2005. bidrag til en revisjon av boligpolitikken.

En annen historie. Om det å bo i Oslo. Samtaler med middelaldrende og eldre leietakere 2005. bidrag til en revisjon av boligpolitikken. En annen historie Om det å bo i Oslo Samtaler med middelaldrende og eldre leietakere 2005 bidrag til en revisjon av boligpolitikken Av Anne Helset En annen historie Om det å bo i Oslo Samtaler med middelaldrende

Detaljer

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 Jubileumsberetning 2005 skrevet av Arve Granlund: Tittel: Korsang i Lillehammer gjennom 150 år. Lillehammers eldste bestående kor Mannskoret KLANG runder 100 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Helt siden

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller

Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller BJØRG EVJEN Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller Om nedleggelse og omstilling i gruvebyen Sulitjelma Sulitjelma i mars 1982. I boka Vårt århundre er nedleggingen av gruvedriften i Sulis formidlet

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

Et magasin fra IOGT i NORGE - NR 5-2012 ISSN 1890-2553. Rallare og bohemer

Et magasin fra IOGT i NORGE - NR 5-2012 ISSN 1890-2553. Rallare og bohemer accent Et magasin fra IOGT i NORGE - NR 5-2012 ISSN 1890-2553 Rallare og bohemer INNHOLD accent nr. 5, 2012 241 MILJØMERKET Trykksak 600 Er det noen som mener noe På slutten av forrige århundre, strevde

Detaljer

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Nr. 4 2004 DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T 3. årgang F O R S J Ø F O L K Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Alle gode ting er tre Det fjerde følger

Detaljer

Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER

Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER Dette betyr Høyre for ditt fylke side I IV Høyre er 125 år side 12 Portrettet: Arne Hjeltnes side 16 Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? HØYRES VALGKAMPSAKER: SKOLE, SKATT

Detaljer

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang Tema: Overganger NORWAY CUP POLITIKERE BESØKTE SLETTA NY STUDENT BLI NATTERAVN 3 2050 valget er ditt Hva vil du prioritere

Detaljer

DEN DIGITALE HVERDAGEN

DEN DIGITALE HVERDAGEN DEN DIGITALE HVERDAGEN Temahefte nr. 29 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 18-19 20-23 4-8 < 3 Leder: Nakketak på teknikken < 4-8 Små kinoer får nye muligheter < 9 Kunnskap og trygghet < 11 Tillit er

Detaljer

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D PASTE - SEPTEMBER 2013 _Layout 1 25.09.13 19.53 Side 1 L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D SEPTEMBER 2013 100-årsjubileum og Landsmøte 2013 LES OM: Artikler fra landsmøtet og lederen. Følgende viktige

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Vestfold Arbeiderparti

Vestfold Arbeiderparti Vestfold Arbeiderparti 1980-2013 Steinar Gullvåg Karin Lian, Tor Erik Nyberg, Lars Jørgen Ormestad Utkast - juni 2014 c Vestfold Arbeiderparti 2014 i Forord Vestfold Arbeiderpartis fylkesstyre satte i

Detaljer

NR. 3 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 3 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 3 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

HOLISTEN. Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013.

HOLISTEN. Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013. HOLISTEN Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013. Redaktørens spalte Kjære lesere Hovedstyret har vedtatt en forenklet utforming av dråpe på vei ned mot vannflate med ringer, altså

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Norsk 10 Lektorlag år! Nr. 5/6-2007 6. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Reed Foto Leder Svein Magne Sirnes Ansvarlig redaktør Faglig styrke og stolthet

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

SKUMLE SJEFER HANNE KRISTIN ROHDE

SKUMLE SJEFER HANNE KRISTIN ROHDE INSPIRASJON FOR LEDENDE OG BETRODDE ANSATTE NUMMER 1 2014 / årgang 104 Portrett HANNE KRISTIN xxxxxx gassnæringen ROHDE xxxxxx gassnæringen Olje- og gassnæringen Pluss! 6 TIPS TIL EFFEKTIVE MØTER Les også!

Detaljer

Et møte med historien

Et møte med historien FRA 20. OKTOBER FINNER DU OSS PÅ W W W. S P A R E B A N K B L A D E T. N O Nr. 4-2014 - 97. årgang Et møte med historien S P A R E B A N K F O R E N I N G E N 100 år 1914 Sidene 6 37 N Y H E T E R Bankene

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang Forsidebildet: Ordenens lokaler i Sykkylven Intervju med Turid Tuft side 4 Stor Sire Oddvar Granlund trer tilbake side 6 Stor Sire har ordet

Detaljer

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr. 3

Detaljer

HKH Kronprins Haakon ble møtt av applaus fra gjester og ansatte da han kom inn gjennom døra til kafeen Møtestedet lille julaften.

HKH Kronprins Haakon ble møtt av applaus fra gjester og ansatte da han kom inn gjennom døra til kafeen Møtestedet lille julaften. I rike Norge går diskusjonen høylydt om hvordan regjeringa bør gå fram for å fjerne fattigdommen. En er uenige om definisjoner, hvem de fattige er, samt hvilke tiltak som hjelper. De fleste er likevel

Detaljer

Levende Ord-kollapsen

Levende Ord-kollapsen Levende Ord-kollapsen Metoderapport til SKUP 2012 Johanna Hundvin Almelid, Eivind Algrøy, Tore Hjalmar Sævik, Tarjei Gilje, Fred C. Gjestad Metoderapport «Levende Ord-kollapsen» 1. Medarbeidere: Johanna

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØyPE Foreldre, barn og funksjonshemming Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØYPE Foreldre, barn og funksjonshemming LARS GRUE Norsk institutt for

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

alle God Jul og Godt Nyttår

alle God Jul og Godt Nyttår www.flt.no Nr 8/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT ønsker alle God Jul og Godt Nyttår Monica Sørmarka Briseid vant FLTs Utdanningspris her ligger sosialdemokratiets sjel Medlemsblad

Detaljer