Kurs!!og#Øvelsesplan!2012$!!2016%!Bardu&Røde&Kors&Hjelpekorps#

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs!!og#Øvelsesplan!2012$!!2016%!Bardu&Røde&Kors&Hjelpekorps#"

Transkript

1 Kurs!!og#Øvelsesplan!2012$!!2016!BarduRødeKorsHjelpekorps# Innhold' ' OmBarduRødeKorsHjelpekorps(BRKH)...2 Omøvelsesplanen...2 VåredefinerteområderforKurs/øvelserogaksjoner:...3 GenereltomNasjonalparkeneivårtområde:...4 Planlagtekurs/øvelser:...6 Tidsplan,kursogøvelser2012L side1av10

2 BarduRødeKorsHjelpekorps, Kursogøvelsesplan Om'Bardu'Røde'Kors'Hjelpekorps'(BRKH)' BarduRødeKorshjelpekorpshareksistertsiden12.mars1948.Detharvært varierendedriftoppgjennomårene,mendesisteåreneharandelenstabilt aktivemedlemmervoksttilde100viharpåberedskapslistepr.idag. Dagensmedlemmererhåndplukkettilvåredefinertekjerneoppgave:Støtte myndighetenesomendelavberedskapsapparatetogværeendelavbardu kommuneskriseberedskap. Detbetyratviharmedlemmermedhøykompetanse.Detkannevnes o Sykepleiere o Forsvarsansattemedspesialkompetanse! Skred! Samband! Førstehjelp! Ledelse! Kart/felterfaring o Brannmenn o Lokalkjente/vantefjellfolk Medlemmeneervoksnefolkialderen25L50(gjennomsnittca.35) Itilleggtilkjerneoppgaveneerviogsåarrangøravførstehjelpskursogstøtter Reistadløpetmedsanitetspersonell. BarduRKHsamarbeideritilleggmedlokalereiselivsbedrifterogStatens Naturoppsyn. Vårtvirksomhetsområde/ Hjemmeområde eretavtroms største utfartsområderogbetegnesavmangesom Europassistevillmark. Om'øvelsesplanen' BarduRødeKorsHjelpekorps øvelsesplanskalgjeldefor5år. Dettevilgibådeledelsen,medlemmeneogvåresamarbeidspartnereen forutsigbarhetiforholdtiløvelseslogopplæringsprogrammet.itilleggvildet gjøreplanleggingavsamøvelsermedforeksempelpoliti/brann,sivilforsvar, Bardukommune,SNO/Statskogenklere. Planenerlagtoppførstogfremstforåunderstøttehovedaktivitetenikorpsetog skalværeenhelhetligplanforutviklingavkorpsetsmedlemmer. side2av10

3 BarduRødeKorsHjelpekorps, Kursogøvelsesplan Forenstordelutnyttervimedlemmenesspesialkompetanseikurssammenheng. Dettegjørossselvforsyntmedkursledereinnenfordeflesteberørteområder. Våre'definerte'områder'for'Kurs/øvelser'og'aksjoner:' 1. Grønnfjellet,Gaskas,Strømskaret,Vouma,Anjavassdalen,Dividalen,Irgas, DalfarogGamas.(DividalenNasjonalpark) 2. Lappjord,Krokbekken,Stordalen,GebnaogLeinavatnet(Delvis RohkunborriNasjonalpark) 3. Istindan,Krokstadskaret,Påveskaret,Skinnskaret,Vassskaret,Lappskaret ogaltevatn 4. Sørdalen,Melhusskaret,Bones 5. Skoelvdalen,Langvatnet,ØvreSalangen 6. Setermoenskytefelt side3av10

4 BarduRødeKorsHjelpekorps, Kursogøvelsesplan Generelt'om'Nasjonalparkene'i'vårt'område:' BarduRødeKorsHjelpekorps virkeområdetbestårforenstordelav nasjonalparker. Disseermyebruktsomfriluftsområderheleåretmedenøkendetendens. Inneforområdeneerdetmangehytter,populærefiskevann,populære jaktområder,turistforeningshytterog løypermedtildelslangavstandmellom hyttene,flerereiselivsbedriftersomoperererogdårlig/ingenmobildekning. Destrengevernebegrensningenegjørdetutfordrendeåfånokmulighetertilå gjøresegkjentiområdene. Bardukommune,medAltevatnspesielt,eretavTromsallerstørste utfartsområderogdesisteåreneharbrkhværtdelaktigimangestørreog mindreaksjoner.ideallerflesteharvihattrasktogpositivtresultattakketvære vårtmannskapsomforenstordelerhåndplukketforredningivåreenorme fjellområder. Detsisteåretharvifåttennynasjonalparkivårtvirkeområde,Rohkunborri Nasjonalpark,ogharfraførØvreDividalnasjonalparkpåmotsattsideav transportkorridorenaltevatn.detteerhelårsfriluftsområdermedmangehytter, populærefiskevann,jaktterreng,isfiskeløype(skuter),turistforeningshytterog løyperetc.detbetyratstoredeleravdepopulæreutfartsområdene,inkludert størstepartenavturistforeningensløypenett,erinnenforgrensenetilen nasjonalpark. Detteskapernoenutfordringeriforholdtiløvelserogmulighetentilågjøreseg kjentiområdenemedtankepååopprettholdeenbestmuligberedskap.!! BarduRødeKorsHjelpekorpsønskerfornuftigeløsningersomivaretarbåde hensynettilnaturenogdevernebestemmelsenesomgjelderfornasjonalparkene, mensamtidigopprettholdeenberedskapmedkvalitetsomgjørossistandtilå fåraskeogpositiveresultateravredningsaksjoneridetteområdetogsåi fremtiden. Enhøyberedskap,raskreaksjonstidogikkeminsthurtigresultatiforeksempel enleteaksjonavhengeravflereting,blantannetnokfolktilgjengelig,menikke minstmannskapeneslokalkunnskap.ensliklokalkunnskapkanikke opparbeidesvedåsepåetkart,etgpslsporellerblifortaltavandrehvordan forholdeneer.vårenasjonalparkerdekkertilsammenover1300km 2 ogfolk ferdesiforbindelsemedfriluftslivistoredeleravområdene. side4av10

5 BarduRødeKorsHjelpekorps, Kursogøvelsesplan Åvitehvordetpleieråværesnøskavler/Lfonner,hvordefarligesteinene, klippeneellerhelningeneer,hvordetfaktiskermuligåkjøreoghvordetikkeer det,hvilkepassasjersommåbrukesoverelveretc.erkunnskapsombare personersomharværtmyeiområdetogsettdettemedselvsynkaninneha. Miljøverndepartementetsendt ut Retningslinjerom redningstjenestensbrukavsnøscooteriutmarkogiverneområder Idetteskrivetslårdefastat Foratredningsaksjonerkangjennomføresså effektivtogsikkertsommulig,skaldetleggestilretteforatorganisasjonenekan driveøvingskjøringmedsnøscooteriområderhvordetkanforventesmulige redningsaksjoner. Departementetargumentererforbehovetredningstjenestenhar: Foråværei standtilåreddelivogivaretaegensikkerhetvedredningsoperasjoner,vil imidlertidredningstjenestentilenvissgradværeavhengigeavmulighetfor øvingskjøringogipraksissærligkjøringforåblikjent( kjentmannskjøring ) innenforverneområder. Videreat Øvingskjøringogkjentmannskjøringinnenforetverneområdekan skjedersomdetgisdispensasjonfraverneforskriftenetterdengenerelle dispensasjonsbestemmelseninaturmangfoldloven 48. Ogtilsluttat: Forvaltningsmyndighetenskalsomhovedregelbarekunnegi dispensasjontiløvingskjøringogkjentmannskjøringsomerleddienøvingsplan Detbleimøte mellomBRKH,Politiet,FylkesmanneniTroms,SNOog NasjonalparkforvalterforRohkunborriogDividalenNasjonalparkerfastslåttat BRKH,gjennomsinlokalkunnskap,lokaletilhørighet,størrelseogtilknytningtil NorgesRødeKorsaleneskalbetjenedeangitteområdeneiforholdtilberedskap forsøkogredning. side5av10

6 BarduRødeKorsHjelpekorps, Kursogøvelsesplan Planlagte'kurs/øvelser:' Skredvurdering/skredkurs/skredsøk Periode:Høst2012,vinter2013.Høst2015,vinter2016 Vedlikeholdekompetanse kameratredningiskred. Kompetanseutviklingorganisertsøki skred.forebyggeulykker/uhellved utløsningavskred.størresikkerhetfor egetmannskapvedaksjoner. 1. Teoriogpraktisk 2. Samarbeidmedskredeksperter iforsvaret 3. Feltarbeidikombinasjonmed Kjentmannskjøring Øktkunnskapomskredernoeavdeviktigstevisomhjelpekorpskanjobbemed. Både for raskere å redde andre, men også for å øke sikkerheten for eget mannskap. Vi har mange medlemmer med veldig gode kunnskaper på dette området,blantannetutdannendeinstruktører. Oppdatering/innleggingavGPSruter Periode:Vinter2012,2013,2014,2016 Størresikkerhetograskeresuksess vedaksjoner.sikreruter.bedre orienteringveddårligvær. 1. SamarbeidmedSNO/Statskog 2. Feltarbeidikombinasjonmed Kjentmannskjøring ViharetmegetgodtforholdtilSNOspesieltsomerlommekjenteivårtområde. ViharavtaleomåfåGPSrutermenerheltavhengigeavåfysiskkjennerutenei tillegg. Kartleggingavalternativetrasevalgift.skredfare,snøforhold, vindretningetc. Periode:Vinter2012,2013,2014,2016 Størresikkerhetvedaksjoner.Raskere transportfremtilmålet.bedre vurderingavkjørerute. 1. SamarbeidmedSNO/Statskog 2. Ikombinasjonmed Kjentmannskjøring Forsinkelserellerproblemeriforbindelsemedenaksjonkanbetylivellerdød for den vi skal lete etter eller redde. Vi jobber i svært variert terreng og som regeliveldigdårligvær. side6av10

7 BarduRødeKorsHjelpekorps, Kursogøvelsesplan Testing/kartleggingavsambandiforholdtilområdersomikkehar radiodekning. Periode:Vinter2012,2013,2014,2016 Oppdateringavdekningskart.Større sikkerhetvedaksjoner 1. SamarbeidmedSNO/Statskog 2. Samarbeidmed sambandspersonelliforsvaret 3. Ikombinasjonmed Kjentmannskjøring I størstedelen av de områdene vi jobber i er det ikke mobildekning. Satelittelefonererekstremtkostbart.Vierheltavhengigeavåkommuniserefor åkoordinereenaksjon.medgodedekningskartviloperasjonsledelsenhabedre verktøyforsittarbeid. Kjentmannskjøring Periode:Hvervinter Gjørekorpsetsmedlemmerbedre rustettilraskereresultatved leteaksjoner.utvikleområdegrupper medinngåendekjennskaptilvåre områder.lendevurdering/trasèvalg. 1. Gruppevisplanlagtkjøring gjennomøvelsesområdene 2. SamarbeidmedSNO/Statskog /lokalkjente Lokalkunnskap og kjennskap til terreng er med på å skape trygghet for mannskapene og gjøre oss i stand til å komme raskere frem til målet. I en situasjonmeddårligværogmørkeerviheltavhengigeavkjennskaptilområdet vi beveger oss i. Om det settes inn mannskaper fra andre kommuner vil våre kjentmennkunnefungeresomlagledere. Foråbyggeoppgrupperavmedlemmermedinngåendeområdekunnskaperdet nødvendigågjennomføredettehvertår,medrepetisjonavdeenkelteområdene ca.hvert2.l3.år side7av10

8 BarduRødeKorsHjelpekorps, Kursogøvelsesplan Kjøreteknisktrening,snøscooter Periode:Hvervinter Bedretekniskeferdigheter scooterkjøring.forebyggeulykkerog uhellvedaksjoner. Lendevurdering/trasévalg. 1. SamarbeidmedForsvarets instruktører 2. Kjøringiulendtterreng 3. Kjøringivarierendesnøforhold 4. Kjøre iblinde /kunpågps Forsvarets skytefelt egner seg godt til øving av tekniske ferdigheter på snøscooter. Våre mannskaper må inneha nok ferdigheter til å ta seg frem effektivtogsikkert. PraktiskbrukavGPS Periode:Hversommer Raskereorienteringifelt.Større sikkerhet 1. TeorikursorienteringmedGPS 2. Ikombinasjonmed Kjentmannskjøring 3. Ikombinasjonmedkjøreteknisk trening Basiskunnskapsommangetarsomenselvfølgemensomvimåvære100sikre på fungerer. Både for å finne frem men ikke minst for å melde tilbake til operasjonssentralenomhvormanbefinnerseg. Dybdekunnskapnedkjøling/brannskader/brudd/stabilisering/ pasienttransport Periode:Hverhøst Spisskompetansepådemestaktuelle fagområdene 1. Teorikurs 2. Praktiskøvelseikombinasjon medkjentmannskjøring 3. Ikombinasjonmedkjøreteknisk trening side8av10

9 BarduRødeKorsHjelpekorps, Kursogøvelsesplan OppfriskningskursHLR/hjertestarter Periode:Hverhøst Repetisjonavkunnskap. Livreddendebasiskunnskapsomikkekanrepeteresforofte. Aksjonsledelse/kommandoLogkontroll Periode:Vår2012,vår2015 Bedreaksjonsledelse.Mereffektive aksjoner.størresikkerhet.flere aksjonsledere Korpsarbeideterbasertpåfrivillighet.Enaksjonvilaldrifungereomviikkehar erfarne operative ledere på plass. Viktig å ha denne kunnskapen innenfor egne rekkerforikkeåmistetidnårenaksjonskalsettesigang. Psykososialkrisehåndtering Periode:Vinter/Vår2012 Lederkursforbidragikommunens kriseberedskap.bedrehåndteringav debriefingegetmannskap Vi arbeider med mange frivillige amatører. Det er viktig at vi innehar kunnskapomåtavarepådisseunderogetterenaksjon. SikkerhetvedbrukavHelikopter Periode:Høst2012,høst2015 Forberedeegetmannskaptil Egneansattei339+hærenmed helikopterløftifbmedaksjoner erfaring Det kan fort være aktuelt med helikopterløft i forbindelse med en aksjon. Vi ønskeråforberedevåremannskaperpådette. side9av10

10 Tidsplan,*kurs*og*øvelser* * * side10av10

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer.

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Arbeidskonferanse - Selvhjelp Norge Ekeberg 5.februar 2008 Astrid Johansen Senteret er en møteplass for deg som ønsker kunnskap

Detaljer

IKT i Blomsterenga barnehage. Plan for utvikling av digitale ferdigheter laget 4.3.15

IKT i Blomsterenga barnehage. Plan for utvikling av digitale ferdigheter laget 4.3.15 IKT i Blomsterenga barnehage Plan for utvikling av digitale ferdigheter laget 4.3.15 Innholdsfortegnelse Formål med IKT i barnehagen...2 Rammeplan...2 Kunnskapsdepartementet...2 Årsplan for barnehagen...3

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

Lagring i Linux. 1. Hvordan lagre tekst. Når du er ferdig med heftet skal du:

Lagring i Linux. 1. Hvordan lagre tekst. Når du er ferdig med heftet skal du: Lagring i Linux Når du er ferdig med heftet skal du: 1. Kunne lagre dokument på eget område på nettet. 2. Vite forskjell på å lagre i "priv" (privat) og "pub" (public) mappe. 3. Kunne opprette egne mapper.

Detaljer

31.08 02.09 TRENER/LEDER KONFERANSEN

31.08 02.09 TRENER/LEDER KONFERANSEN 31.08 02.09 TRENER/LEDER TRENER/LEDER TRENER-/LEDERKONFERANSE VELKOMMEN TIL OG NETTVERKSSAMLING Norges Svømmeforbund har gleden av å invitere til årets konferansehelg for svømmeidrettene 31. august til

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Kan vi bli bedre sammen? Mål: Hvordan man skal forstå frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner Retningslinjer for søk etter savnet person.

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Nytt verktøy mot svart arbeid

Nytt verktøy mot svart arbeid Nytt verktøy mot svart arbeid SPLEISELAGET Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) jobber bl.a med holdningsskapende arbeid. SMSØ står bak Spleiselaget som hvert år møter over halvparten av alle elever i videregående

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

LØVELOVEN VI ER VENNER.

LØVELOVEN VI ER VENNER. LØVELOVEN KAN DU LØVELOVEN? JEG SKAL VÆRE MEG, MEN GI PLASS TIL ANDRE, SLIK AT DE BLIR SEG. BRY MEG OM EN ANNEN HJELPE HVIS JEG KAN. SLIK BLIR LIVET BEDRE FOR BARN I ALLE LAND. SER DU EN SOM PLAGES? DET

Detaljer

1. Hva er fotballferdighet?

1. Hva er fotballferdighet? 1. Hva er fotballferdighet? Hva er fotballferdighet? Fotballferdighet defineres som: Hensiktsmessige handlingsvalg og handlinger (utførelse) for å skape og utnytte spillsituasjoner til fordel for eget

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Det er lagt opp til et bredt program der alle instruktører skal finne temaer de har utbytte av.

Det er lagt opp til et bredt program der alle instruktører skal finne temaer de har utbytte av. Velkommen til instruktørsamling Kurs, opplæring og øvelser er helt avgjørende for Norsk Folkehjelp. Dyktige, oppdaterte og motiverte instruktører er derfor svært viktig for organisasjonen. Som en del av

Detaljer

NB! Aksjonsperiode 1.april- 20. oktober

NB! Aksjonsperiode 1.april- 20. oktober NB! Aksjonsperiode 1.april- 20. oktober Vær smart og la din bedrift delta i SMART til jobben- aksjonen 2014! Nå kan DU og DIN bedrift være med på SMART til jobben-aksjonen 2014. SMART til jobben er et

Detaljer

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk FINN oppdrag Mail, dialog og søk Hvordan fungerer FINN oppdrag? Dere mottar oppdrag på mail etter oppsettet dere har valgt under «innstillinger» på «Min bedrift» Fra mailen og «Min bedrift» melder dere

Detaljer

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt GMT er et prosjekt initiert av LCI, og som vil bli gjennomført etter retningslinjer fra LCI, dog tilpasset norske forhold. Videre også basert på erfaringer og lærdom tilegnet gjennom prosjektet 2014 vekst.

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Har deres ansatte gjennomført kurs i arbeidsvarsling?

Har deres ansatte gjennomført kurs i arbeidsvarsling? Har deres ansatte gjennomført kurs i arbeidsvarsling? Trafikkeksperten AS tilbyr lovpålagte kurs i arbeidsvarsling. Vårt fagområde er kursvirksomhet og andre tjenester rettet mot arbeidsvarsling etter

Detaljer

Forslag til prosjektstyring i PCKasse

Forslag til prosjektstyring i PCKasse Forslag til prosjektstyring i PCKasse Avtalt pris Dersom man jobber med en avtalt pris på prosjekter så legges det inn under avtalt pris inne på prosjekt. Koble ordre til prosjekt For at PCKasse skal kunne

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

Selvhjelp. - et verktøy i eget liv

Selvhjelp. - et verktøy i eget liv Selvhjelp - et verktøy i eget liv Hvem er vi? Link Oslo er et byomfattende selvhjelpssenter for Oslos innbyggere. Senteret arbeider for å øke kunnskapen om bruk av selvhjelp som et verktøy i håndtering

Detaljer

20.05.2015 SLUTTRAPPORT FRA SNÅSA KOMMUNE LÆRINGSNETTVERK I VELFERDSTEKNOLOGI I NORD- TRØNDELAG 2014/2015 2014/2015. Sluttrapport Snåsa Kommune

20.05.2015 SLUTTRAPPORT FRA SNÅSA KOMMUNE LÆRINGSNETTVERK I VELFERDSTEKNOLOGI I NORD- TRØNDELAG 2014/2015 2014/2015. Sluttrapport Snåsa Kommune 20.05.2015 SLUTTRAPPORT FRA SNÅSA KOMMUNE LÆRINGSNETTVERK I VELFERDSTEKNOLOGI I NORD- TRØNDELAG 2014/2015 2014/2015 Sluttrapport Snåsa Kommune SLUTTRAPPORT FRA SNÅSA KOMMUNE LÆRINGSNETTVERK I VELFERDSTEKNOLOGI

Detaljer

Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt!

Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt! Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt! PT Ned kan gjennomføres individuelt, eller i gruppe på opptil fire personer. All trening foregår sammen med personlig trener. PTNed hjelper deg

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Skolereglement og priser

Skolereglement og priser Trafikalt Grunnkurs Trafikalt Grunnkurs gjelder for de som er yngre enn 25 år, og som skal ta førerkort for første gang. Du må være fylt 15 år for å kunne delta på Trafikalt Grunnkurs. Det er 4 obligatoriske

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

KICKBOXER. Glede - Fellesskap - Utfordring - Utvikling NORGES KICKBOXING FORBUND. Mai 2012

KICKBOXER. Glede - Fellesskap - Utfordring - Utvikling NORGES KICKBOXING FORBUND. Mai 2012 KICKBOXER NORGES KICKBOXING FORBUND Mai 2012 Glede - Fellesskap - Utfordring - Utvikling Innhold 3 4 5 Familien Norsk landslagstrener Gianpaolo Calajò er opptatt av at klubben er et sted for alle faser

Detaljer