Årsoversikt 2010 fra Fondsstyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsoversikt 2010 fra Fondsstyret"

Transkript

1 Regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen Årsoversikt 2010 fra Fondsstyret Oslo, APRIL 2011

2 Innhold Forord... 2 Styrets årsberetning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 5 Noter til regnskapet... 6 Revisjonsberetning... 7 Formålet med regionale verneombud... 8 Virksomheter som omfattes av ordningen... 8 Oppnevning av regionale verneombud... 8 Avgift til finansieringsfondet... 8 Register over virksomhetene... 9 Hvordan avgiften beregnes... 9 Innkreving av avgiften... 9 Innbetalinger til Fondet... 9 Informasjon om pågående og avsluttede prosjekter finansiert av Fondet Fondsstyrets medlemmer Byggebransjen rapport fra Fellesforbundet Anleggsbransjen rapport fra Norsk Arbeidsmandsforbund Avgiftspliktige virksomheter Oversikt over regionale verneombud Forord Ordningen med regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen ble innført i I 1997 fikk Fondsstyret fullmakt til å innvilge støtte til bransjerelaterte HMSprosjekter. Fondsstyret forvalter med andre ord en godt etablert ordning. Men selv om ordningen er god etablert, er den fortsatt ikke godt nok kjent blant aktørene i bransjen. Dette har Fondsstyret ønsket å gjøre noe med. I 2010 har forskningsinstitusjoner over hele landet, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, tilsynsmyndigheter, BHT og mange flere fått informasjon om RVOordningen og om mulighetene til å søke prosjektstøttet. Og vi har nådd fram. Mer enn 4 millioner kroner er bevilget i prosjektstøtte dette året og nye, spennende prosjekter er på gang. I tillegg har Fondet, de regionale verneombudene og prosjektene blitt omtalt i ulike HMS- og bransjetidsskrifter. Likevel; det er et godt stykke igjen til alle som burde kjenne ordningen med regionale verneombud faktisk kjenner den. Informasjonsarbeid vil derfor stå på dagsorden også i Først og fremst gjennom det solide arbeid de regionale verneombudene utfører ved bedriftsbesøk, som veiledere og som foredragsholdere, men også ved videreutvikling av Fondets nettsider, gjennomføring av åpne HMS-konferanser og større synlighet i bransjens egne informasjonskanaler. Fondsstyret forvalter store ressurser, både økonomisk og personellmessig. Dette krever administrative rutiner og systemer tilpasset et moderne arbeidsliv. Et viktig satsningsområde i 2010 har vært videre- og nyutvikling av slike rutiner og systemer, både for de regionale verneombudene og for Fondsstyrets sekretariat. Et nytt planleggingsverktøy for de regionale verneombudene er på plass, det samme gjelder et nytt saksbehandlingssystem for sekretariatet. Dette er verktøy som forenkler og forbedrer arbeidsdagen for de ansatte, samtidig som de bidrar til enda bedre ressursutnyttelse. De regionale verneombudene bruker mye av sin arbeidstid ute i virksomhetene. Det skal de fortsette med. Samtidig bidrar de med viktig fag- og bransjekunnskap i en rekke prosjekter og som innledere på kurs og konferanser. Fokus på temaer som krav om verneombud og arbeidsmiljøutvalg, krav til ID-kort, roller i byggherreforskriften og forebygging av skader og skadelige påvirkninger skal videreføres. Samtidig må det være rom for håndtering av nye utfordringer etter hvert som samfunns- eller arbeidsmiljøutviklingen krever dette. Som det fremgår av Fondets årsregnskap, er økonomien solid. Da Fondets inntekter baserer seg på bransjens lønnsutgifter foregående år, forventet Fondsstyret en inntektsnedgang i Høy aktivitet i bransjen ga imidlertid avgiftsbaserte inntekter over budsjett. Det har ikke vært noe mål for styret at Fondet skulle fortsette å øke. Behovet for en avgiftsreduksjon er derfor tatt opp med Arbeidsdepartementet ved flere anledninger. Resultatet av Fondsstyrets engasjement er at avgiften ble satt ned med virkning fra Jeg vil avslutningsvis takke alle som i 2010 har bidratt til et konstruktivt samarbeid til beste for arbeidsmiljøet i bygge- og anleggsbransjen. En spesiell takk til regionale verneombud i Fellesforbundet og i Norsk Arbeidsmandsforbund. Takk også til kolleger i styret og til medarbeiderne i sekretariatet. Ørnulf Halmrast Leder av fondsstyret 2

3 Styrets årsberetning Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen har som formål å bidra til at sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøforholdene på bygge- og anleggsplasser er i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Fondets grunnkapital er på kr ,- (10 millioner kroner). Fondet er organisert som privat stiftelse. Fondets virksomhet er regulert av forskrift om regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet, fastsatt ved kgl.res. av 19. september 1997, og med hjemmel i arbeidsmiljøloven. Den avløste forskriften av 5. februar Stiftelsen drives i Oslo. Stiftelsen: - har ingen ansatte - forurenser ikke det ytre miljøet og har heller ikke utslipp som skader dette - er ikke skattepliktig - tilstreber å følge likestillingsprinsippet ved oppnevning av nytt styre Fondet ledes av et styre med fem medlemmer, hvorav to oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner, to av arbeidsgivernes organisasjoner og et medlem av Arbeidstilsynet. Fondsstyret har i 2010 bestått av: Ørnulf Halmrast, styreleder, og styremedlemmene Heine Nilsen, Trond Johannesen, Helge Haukeland og Elisabeth Brask/Roar Skjetne. Det er i 2010 holdt 6 styremøter og behandlet 77 saker. De fleste sakene har vært knyttet til interne forhold vedrørende drift av ordningen samt til behandling av søknader om tilskudd til prosjekter, analyser og utredninger. Av saker knyttet til intern drift, har utviklingen av et nytt saksbehandlingssystem for sekretariatet stått sentralt. Styret har i tillegg behandlet spørsmålet om avgiftsreduksjon og om konsekvenser av en utvidelse av ordningen til to nye bransjer. Det er utarbeidet en 2-årig handlingsplan for prosjekter, analyser og utredninger. Satsningsområder for perioden er: 1. Forebygging av arbeidsulykker (med særlig vekt på unge arbeidstakere) 2. Forebygging av belastningsskader (herunder vibrasjonsskader) 3. Kjemisk helserisiko (inkludert støv ved tunnelarbeid) 4. Sosial dumping (herunder sanitær- og boforhold) 5. Livsfasepolitikk 6. Byggherreforskriften (erfaringer og effekter) 7. Hva kjennetegner små bedrifters HMS-arbeid? Fondsstyret har i 2010 besluttet å finansiere følgende prosjekter: - Bedriftenes HMS-arbeid og sosial dumping, kr ,- - Unge arbeidstakere i bygg og anlegg, fra skole til arbeidsliv utvikling av en verktøykasse, kr ,- - Sikker bruk av arbeidsutstyr i bygg og anlegg (tilleggsbevilgning), kr ,- - Utvikling av en brukerstyrt metode for styrking av vernearbeidet i små og mellomstore bygg- og anleggsbedrifter, kr ,- - Tungt og ensformig arbeid (forprosjekt), kr ,- - Veileder for byggherrer og prosjekterende i forbindelse med bergsprengningsarbeid, kr ,- - Livsfaseorientert personalstrategi i bygge- og anleggsbransjen (forprosjekt), kr ,- - Frikjøp av elektroniske byggherreblanketter, kr ,- - Revidering av brosjyren Velkommen til Norge, kr ,- - Informasjonsbrosjyre om ordningen med regionale verneombud, kr ,- Regnskapet viser at Fondsstyret pr forvaltet et fond på kr ,-. Fondet er bygget opp av de overskudd som er akkumulert siden ordningen ble etablert i Et grunnleggende prinsipp for ordningen er at de avgiftspliktige bedriftene skal nyte godt av Fondets midler. En hovedoppgave for Fondsstyret er derfor å sørge for at Fondets midler forvaltes forsvarlig og i henhold til forskriftens bestemmelser om dette. På denne bakgrunn har styret derfor valgt å plassere fondsmidlene til 100 % sikkerhet som bankinnskudd. Som det fremgår av regnskapet for 2010, fikk Fond et inn 34 millioner kroner i avgift i 2010 mot kr 34,4 millioner i 2009, en reduksjon på kr ,-. Årsresultatet ble redusert tilsvarende, fra 7,8 millioner i 2009 til 7,4 millioner i Da det ikke er noe mål at Fondet skal fortsette å øke, har Arbeidsdepartementet etter initiativ fra Fonds styret vedtatt å sette ned avgiften med virkning fra

4 Årsregnskapet for 2010 gir et rettvisende bilde av utviklingen av Fondet. Fondsstyret fastsetter hvert år refusjon til fagforbundene av lønn og sosiale utgifter for de regionale verneombudene. For 2010 har Fellesforbundet fått bevilget kr ,- og Norsk Arbeidsmandsforbund kr ,-. Det er forbundene som har arbeidsgiveransvaret for de regionale verne ombudene. Forbundene har rapporterings- og regnskapsplikt overfor Fondsstyret. Fondsstyret har som policy at noe av Fondets midler kan nyttes til prosjekter, analyser og utredninger når dette skjer innenfor forskriftens forutsetninger. Etter Fondsstyrets oppfatning er forutsetningen for fortsatt drift til stede. Årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonene for Fondsstyret, og Fondet refunderer kostnadene ved dette. I perioden var ett av Fondsstyret fem faste medlemmer en kvinne. Ved etablering av nytt styre pr har samtlige styremedlemmer vært menn. To av fire varamedlemmer er kvinner. Oslo, 15. februar 2011 Ørnulf Halmrast Helge Haukeland Trond Johannesen styrets leder styremedlem styremedlem Heine Nilsen styremedlem Roar Skjetne styremedlem Resultatregnskap Note Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Driftsinntekter Avgifter Sum driftsinntekter Driftskostnader Refusjoner NAF Refusjoner Fellesforbundet Refusjoner samlinger Sum refusjoner Prosjekter IT-Prosjektet Avskrivninger 3, Administrasjonskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat ( ) Finansinntekter og -kostnader Renteinntekter Rentekostnader Resultat av finansposter Årsoverskudd (årsunderskudd) ( )

5 Balanse pr Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Programvare Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Kontor-/datautstyr Sum varige driftsmidler Omløpsmidler Fordringer Påløpte inntekter Påløpte renteinntekter Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Grunnkapital Fri egenkapital Årets resultat Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo 15. februar 2011 Ørnulf Halmrast Heine Nilsen Helge Haukeland styreleder styremedlem styremedlem Roar Skjetne styremedlem Trond Johannesen styremedlem 5

6 Noter til regnskapet Regnskapsprinsippet: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Note 1 Ansatte/godtgjørelse: Fondet har ingen ansatte, og har ikke plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen. Styret har samlet mottatt styrehonorar med kr ,-. Godtgjørelse til revisor for revisjon er kr ,- ekskl. merverdiavgift. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer. Note 2 Prosjekter: Tilskudd til prosjekter kostnadsføres når utbetalingen finner sted. Velkommen som arbeidstaker revidering og opptrykk kr ,- En studie av helse og eksponering ved driving av tunell kr ,- HMS-arbeid i bygge- og anleggsnæringen: Systembetingelser for læring og strategier for videreutvikling kr ,- Sikker bruk av arbeidsutstyr kr ,- Bedriftenes HMS-arbeid og sosial dumping kr ,- Unge arbeidstakere kr ,- Utvikling av en verktøykasse, unge arbeidstakere i bygg og anlegg kr ,- Tungt og ensformig arbeid (ergonomiske hjelpemidler i B/A) kr ,- Utvikling av brukerstyrt metode for styrking av vernearbeid i små og mellomstore bedrifter kr ,- Forprosjekt Livsfaseorientert personalstrategi i B/A kr ,- Informasjonsbrosjyre RVO kr ,- Sum kr ,- Note 3 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Programvare: Kostpris kr ,- Årets tilgang kr ,- Akkumulert avskrivninger kr ,- Bokført verdi kr ,- Årets ordinære avskrivninger kr ,- Avskrivningstid 5 år Note 4 Anleggsmidler Varige driftsmidler Kontor-/datautstyr Kostpris kr ,- Akkumulert avskrivninger kr ,- Bokført verdi kr 0,- Årets ordinære avskrivninger kr ,- Avskrivningstid 5 år Note 5 Bundne midler I posten bankinnskudd inngår skattetrekksmidler med kr 5 503,-. 6

7 Revisors beretning 7

8 Formålet med regionale verneombud Fondets virksomhet er regulert av Forskrift om regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet. Forskriften er fastsatt ved kgl.res. av 19. september 1997 med hjemmel i arbeidsmiljøloven. Ordningen med regionale verneombud ble etablert i Formålet med ordningen er å bidra til økt sikkerhet og bedre arbeidsmiljø for arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen. Et særtrekk ved bransjen er at arbeidstakerne flytter seg fra arbeidsplass til arbeidsplass. For å redusere risikoen for arbeidsulykker, belastningslidelser og andre arbeidsrelaterte helseproblemer, herunder faren for utstøtning fra arbeidslivet, besluttet Staten å opprette en ordning hvor også verneombudene er mobile og kan operere på tvers av bedriftene innen et geografisk område. Risikoen for ulykkeshendelser og helseskader er høy på arbeidsplasser innen bygg og anlegg. En stadig skiftende arbeidsstokk i den enkelte virksomhet og stadig nye arbeids- og oppdragssteder gjør vernearbeidet vanskelig for virksomhetene. Innslaget av flere arbeidsgivere og utstrakt bruk av utenlandsk arbeidskraft og underentreprenører på samme bygge- og anleggsplass, gjør forholdene uoversiktlige og vernearbeidet komplisert. Det er derfor etablert en ordning med faste regionale verneombud som er i stand til å vurdere forholdene på de midlertidige arbeidsplassene og som kan stimulere virksomhetene til økt egeninnsats på arbeidsmiljøområdet. Dette bidrar til å redusere risikoen for ulykkeshendelser og helseskader og til å skape trygge, gode og ordnede forhold i bygge- og anleggsbransjen. Ved forebyggende arbeid unngår man at arbeidstakere og deres pårørende får redusert sin livskvalitet, samtidig som bransjen kan unngå arbeidsrelaterte budsjettoverskridelser og blir i stand til å levere sine produkter og tjenester innen fastsatt frist. Ordningen med regionale verneombud er et trepartssamarbeid mellom Arbeidstilsynet, arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i bygge- og anleggsbransjen. Et partssammensatt styre har det overordnede ansvaret for Fondets økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer etter intensjonene. Fondsstyret kan i tillegg bevilge midler til utredninger, analyser og prosjekter som de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av i sitt arbeid. En oversikt over pågående og avsluttede prosjekter i 2010 finnes på side 10. Mer informasjon om ordningen finnes på Fondets nettsider: Virksomheter som omfattes av ordningen Alle virksomheter innen bygge- og anleggsbransjen omfattes av ordningen med regionale verneombud og er avgiftspliktige. Dette gjelder selv om virksomheten ikke sysselsetter arbeidstakere. I virksomheter som produserer flere typer varer eller tjenester, omfattes bare de aktiviteter som foregår innen bygg- og anlegg. Forskriften gjelder også om virksomheten har verneombud, arbeidsmiljøutvalg, verne- og helsepersonell og er organisert. Oppnevning av regionale verneombud De regionale verneombud for anleggsvirksomhet oppnevnes av Norsk Arbeidsmandsforbund, mens ombudene for byggevirksomhet oppnevnes av Fellesforbundet. Ordningen har i 2010 hatt 27 ombud, 14 i byggebransjen og 13 i anleggsbransjen. En oversikt over de regionale verneombudene, adresser mv. finnes på side 21. Avgift til finansieringsfondet Driftsmidler til den regionale verneombudsordningen skaffes til veie gjennom innkreving av en årlig avgift fra virksomheten. Avgiftens størrelse er fastsatt i forskriften og var i ,065 % av virksomhetens lønnsutgifter (redusert til 0,05 % fra 2011). Minimumsbeløpet er satt til kr 250,-. For enkeltpersonforetak (uten ansatte) er avgiften kr 250,-. Avgiftsplikten omfatter all bygge- og anleggsvirksomhet, dvs. alle aktiviteter som er knyttet til oppføring, forandring, vedlikehold og riving av bygninger, og til bygging og reparasjon av anlegg. En oversikt over avgiftspliktige virksomheter, basert på Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering, finnes på side 17. 8

9 Register over virksomhetene Fondet har i 2010 registrert ca bedrifter som omfattes av ordningen. Av disse bedriftene er ca enkeltpersonforetak, mens ca sysselsetter en eller flere arbeidstakere. Fondets register ble i 2010 elektronisk oppdatert fra Enhetsregisteret i Brønnøysund og på grunnlag av opplysninger fra de regionale verneombudene. Hvordan avgiften beregnes Beregningsgrunnlaget for avgiften er den del av virksomhetens lønnsutgifter som er direkte knyttet til bygge- og anleggsvirksomhet. I praksis innebærer dette at avgiften beregnes av virksomhetens brutto lønnsutgifter (grunnlaget for arbeidsgiveravgiften) foregående år, fratrukket lønnsutgiftene for personell innen administrasjon og/eller annen virksomhet utenom bygg og anlegg. Resultatet danner beregningsgrunnlaget for avgiften. For arbeidsgivere med flere ansatte var avgiften i 2010 satt til 0,065 % av beregningsgrunnlaget (redusert til 0,05 % fra 2011), men slik at avgiften minst skal være kr 250,-. For enkeltpersonforetak er avgiften kr 250,-. Innkreving av avgiften Fondets sekretariat krever inn avgiften en gang i året. Normalt skjer dette i april/mai måned. Virksomheter som ikke betaler avgiften innen fristens utløp, vil få purring/varsel om inkasso. Betales ikke avgiften innen varselets frist, går saken til inkasso. Innbetalinger til Fondet Tabellen nedenfor viser hvor mange bedrifter som har betalt avgiften for 2010 og innkommet beløp etter Arbeidstilsynets distriktsinndeling i februar Av innbetalingene kommer kr ,- fra enkeltpersonforetak. Oslobedriftene betalte inn mest penger i 2010, mens de fleste betalende bedriftene ligger i Akershus og Østfold. Som forventet er det færrest registrerte bedrifter i Nord-Norge og lave innbetalingsbeløp fra denne landsdelen Distrikt antall Innbetalt beløp Antall Innbetalt beløp Antall Innbetalt beløp Sum

10 Informasjon om pågående og avsluttede prosjekter finansiert av Fondet Fondsstyret kan bevilge midler til utredninger, analyser og prosjekter. Tilskudd kan gis dersom tiltaket gjelder bygge- og anleggsvirksomhet, ligger innenfor forskriftens formålsparagraf og er av en slik art at de regio nale verneombudene kan gjøre seg nytte av tiltaket i sitt arbeid. Nedenfor følger en oversikt over pågående og avsluttede prosjekter i Pågående prosjekter ansvarlig Bevilget beløp Status (totalbeløp) Unge arbeidstakere i bygge- og iris (Rogalandsforskning) Kr ,- Ferdigstilles anleggsbransjen - fra skole til arbeidsliv: 2. kvartal 2012 Utvikling av verktøykasse Systembetingelser for læring og nifu STEP Kr ,- Ferdigstilles strategier for videreutvikling 4. kvartal 2011 Sikker bruk av arbeidsutstyr i entreprenørforeningen Bygg Kr ,- Ferdigstilles bygg og anlegg og Anlegg (EBA) september 2011 Studie av helse og eksponering Statens arbeidsmiljøinstitutt Kr ,- Ferdigstilles ved driving av tunnel (STAMI) april 2011 Bedriftenes HMS-arbeid og sosial dumping Forskningsstiftelsen Fafo Kr ,- Ferdigstilles høsten 2011 Forprosjekt om tungt og ensformig arbeid Entreprenørforeningen Kr ,- Ferdigstilles (ergonomiske hjelpemidler i bygg- og Bygg og Anlegg (EBA) mars 2011 anleggsnæringen) Utvikling av en brukerstyrt metode for Alna HMS-senter Kr ,- Ferdigstilles styrking av vernearbeidet i små og september 2011 mellomstore bedrifter Veileder for byggherrer og prosjekterende i Norsk Forening for Kr ,- Ferdigstilles forbindelse med bergsprengningsarbeid Fjellsprengningsteknikk august 2011 Forprosjekt om livsfaseorientert Arbeidsforskningsinstituttet Kr ,- Ferdigstilles personalstrategi i bygge- og april 2011 anleggsbransjen (AFI) Frikjøp av byggherreblanketter Byggnæringens Landsforening Kr ,- Løpende i 2011 (BNL) Avsluttede prosjekter Unge arbeidstakere i bygge- og iris Kr ,- Ferdigstilt anleggsbransjen - fra skole til arbeidsliv: (Rogalandsforskning) Studie/undersøkelse Tilleggsprosjekt: Kvantitativ studie av lærlinger Kr ,- Ferdigstilt Informasjonsbrosjyre om Fellesforbundet og Norsk Kr ,- Ferdigstilt regionale verneombud Arbeidsmandsforbund 10

11 Fondsstyrets medlemmer Leder: Ørnulf Halmrast Medlemmer: Heine Nilsen Vara: Halvor Langseth til Vara: Steinar Karlsen fra Helge Haukeland Vara: Erna C. Hagensen Elisabeth Brask til Vara: Ole Kjernlie til Arbeidstilsynet Oslo Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim Tlf.: Fellesforbundet Lilletorget 1, Postboks 9199, Grønland, 0134 Oslo Tlf.: Norsk Arbeidsmandsforbund Møllergt. 3, Postboks 8704 Youngstorget, 0028 Oslo Tlf.: Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening Essendropsgt 3, Postboks 5466 Majorstuen, 0305 Oslo Tlf.: Oscar Rønbeck fra Vara: Roar Skjetne fra Trond Johannesen Vara: Siri Ulvin Sekretariat: Siri Holgersen (leder) Heidi K Andresen Kari Jorde Bø Byggenæringens Landsforening Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo Tlf.: Maskinentreprenørenes Forbund Fred Olsens gt 3, 0152 Oslo Tlf.: Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen Postboks 22, Sentrum, 0101 Oslo Tlf.: Faks: Mail: Kart med plassering av de enkelte regionale verneombud 11

12 Byggebransjen rapport fra Fellesforbundet nødvendig kunnskap til de arbeidstakerne som utfører asbestsaneringen. RVO arrangerer Asbestsaneringskurs i hele landet sammen med Norsk Industri. Prosjektdeltagelse og utadrettet informasjon Mange av RVOene har deltatt i arbeidsgrupper knyttet til arbeidsutstyrsprosjektet som Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) har arbeidet med i 2009/10. Her knyttes det kontakter mot medlemsbedrifter i EBA og det etableres læringsarenaer som RVOene beskriver som nyttige for dem. 1. Situasjonsbeskrivelse Byggeaktiviteten for 2010 har, som foregående år, regionale og geografiske forskjeller. Oslofjord- og Vestlandsområdet har en stor byggeaktivitet, hvor bedrifter fortsatt melder om mangel på fagarbeidere. Sør-, Midtog Nord-Norge har fortsatt en lavere aktivitet på byggsiden enn tidligere år. Årsrapportene til de regionale verneombudene (RVO) viser at det er en økende grad av henvendelser fra arbeidsgivere og ansatte som ber om oppfølgning etter første byggeplassbesøk. Dialogen som har blitt etablert mellom virksomheten og RVOene gjør at det er lettere å få til råd og veiledning fra RVOene ved senere oppfølgning. 2. Personalsituasjonen I Fellesforbundet har det i 2010 vært 1 langtidssykmelding, vedkommende var tilbake i arbeid høsten Arbeidet med tilpasninger til AML har fortsatt, slik det var forutsatt i RVOene har vært aktive i gjennomgang av egne registreringsrutiner og systemer for sin oppsøkende aktivitet. Det er 2 RVOere i Fellesforbundet som har gjennomført arbeidsmiljøskolen i Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak Fondsstyret har arrangert og gjennomført 3 dagers felles opplæring for de regionale verneombudene i bygg- og anleggsbransjen i Samtlige av Fellesforbundets regionale verneombud mener denne arenaen er meget nyttig og viktig for dem. RVOene for byggfag var samlet 4 dager, hvor felles bransjeproblematikk, opplæring, forståelse av regelverket og faglig utvikling var hovedtemaene. RVO har som tidligere år arrangert 40-timers arbeidsmiljøkurs i samarbeid med Byggenæringens Landsforening (BNL) og deres bransjeforeninger. Det har vært en økt etterspørsel etter informasjon knyttet til Asbestforskriften i Dette har bakgrunn i Arbeidstilsynets skriv hvor det påpekes krav om regelmessig opplæring ved sanering. Bestemmelsen skal sikre Dialogen RVOene har fått i Fondsstyrets finansierte prosjekter med EBA, Maskinentreprenørenes Forbund og andre som deltar, er meget viktig for samarbeid og videreutvikling for HMS-arbeidet i bygge- og anleggsbransjen. RVOene deltar med informasjon og veiledning hos virksomheter og bransjeforeninger på lokalt nivå. Problemstillingene de foreleser om er knyttet til HMS-regelverk og enkeltforskrifter. RVOene besøker videregående skoler og har innlegg om HMS for skoleelever. 4. Gjennomførte arbeidsplassbesøk Fellesforbundets RVOere har i 2010 nedlagt et betydelig arbeid på det forebyggende plan. Verneombudene har gjennomført 4093 byggeplassbesøk. RVOene har stanset arbeid i henhold til AML 6-3, umiddelbar fare for liv og helse, 955 ganger. Begrunnelsen for bruk av stansningsretten er i stor grad rettet mot manglende fallsikring og manglende rutiner ved asbestsanering. Byggeplassbesøkene er rettet mot små og mellomstore virksomheter. 5. Registrerte arbeidsmiljøutfordringer Arbeid i høyden og manglende bruk av personlig verneutstyr Fellesforbundets RVOere stanset 919 byggeplasser fordi arbeidsgiverne ikke har sikret arbeidstakerne mot arbeid i høyden. En tryggere arbeidsplass bruker RVOene mye av sin tid på når de er ute på byggeplassene. De påpeker at bruk av kollektiv sikring er arbeidsgivers ansvar. Manglende bruk av personlig verneutstyr som hjelm, vernebriller, hørselvern og vernefottøy har gjennom de siste årene vært i en positiv utvikling som fortsetter også i I verneombudenes årsrapporter fremkommer det at stansingsretten i forbindelse med manglende bruk av personlig verneutstyr kun er brukt i 15 tilfeller, de fleste er i kombinasjon med manglende sikring av arbeid i høyden. Asbestsanering Det er fortsatt virksomheter som utfører asbestsaneringsarbeid med ansatte som ikke har gjennomgått opplæring 12

13 i henhold til Asbestforskriftens krav. Stansingsretten har ved asbestsaneringsarbeid blitt brukt på 36 byggeplasser som RVOene har besøkt i Det er stor sannsynlighet for at det også i fremtiden vil bli registrert alvorlige tilfeller av asbestbetingede kreftsykdommer. Stoffkartotek og eksponering for ulike helsefarlige kjemiske stoffer Små og mellomstore bedrifter har problemer med å få orden på stoffkartotek, samt å dokumentere en systematisk registrering for kjemiske stoffer. Dette har vært et gjentagende problem gjennom flere år. Mange av virksomhetene RVOene besøker, mener de har få helsefarlige stoffer og dermed er ikke dette et problem i virksomheten. Det er en viktig forbygging at verneombudene informerer og veileder virksomheten til å etablere gode rutiner på området. Virksomhetene har ansvar for å sikre at arbeidstakerne ikke blir utsatt for helsefarlige kjemikalier, brann- og eksplosjonsfarlige stoffer, og giftig eller helsefarlig biologisk materiale. Informasjon om krav til ID-kort og utenlandske arbeidstakere RVOene har stor nytte av brosjyrene Velkommen som arbeidstaker og kravet til ID kort på bygg- og anleggsplasser. RVOene informerer om dette i kombinasjon med annet informasjons- og veiledningsmateriell de bruker i sin oppsøkende virksomhet. Annet informasjonsmateriell som brukes av verneombudene Informasjonsbrosjyren Regionale verneombud i byggeog anleggsbransjen ble distribuert ut til RVOene siste halvår Brosjyren har fått meget bra tilbakemelding og mange av RVOene blir kontaktet i etterkant av byggeplassbesøkene, hvor bedriftene ønsker mer informasjon og veiledning fra RVOene på hvordan de kan utvikle eget HMS-system. Det fremkommer ønsker fra RVOene om at de vil ha et tettere samarbeid mellom partene, slik at det utvikles felles bransjemateriell på andre området hvor de mener de selv ikke har godt nok felles informasjons- og veiledningsmateriell. De anser det som viktig at Fondsstyret skal stå for distribusjon og at materialet er forankret hos partene og blir oppfattet som bransjestandard. Bedriftshelsetjeneste Det er som i 2009 fortsatt problem i mange mindre virksomheter at bedriftshelsetjeneste ikke fungerer etter hensikten. RVOenes årsrapporter viser at det er mange virksomheter som melder seg ut av ordningen. RVO håper at den nye godkjenningsordningen av bedriftshelsetjenesten vil bedre dette på sikt. Avtale mellom byggherre og utførende Ved mange av de byggeprosjekter som de regionale verneombudene besøker, er fraværet av samordningsansvaret etter AML 2-2 en av gjengangerne. RVOene påpeker dette ved sine byggeplassbesøk og gir veiledning og informasjon om hvordan dette kan etableres. Besøkene viser at det er et stort kunnskapsbehov hos mange byggherrer og utførende også etter revidering av Byggherreforskriften i En økende utfordring som blir rapportert, er ferdighusleverandører som overlater til underentreprenør å stå for brakkeforhold og stillas, uten å ta hensyn til eget samordningsansvar. Spise/skiftebrakker og sanitærforhold Brakkeforholdene som er på byggeplasser og kvaliteten på disse er svært varierende. De kan deles inn i to kategorier med dagsrigg og overnattingsrigg. Det er ofte størrelsen på virksomheten som avgjør om riggforholdene har en akseptabel standard. Det framkommer av RVOenes årsrapporter at små virksomheter har dårligere eller ingen tilgjenglige brakker. Arbeidstakere har ikke tilgang til et sted å skifte, spise-/oppholdsrom og heller ikke til toalett med vaskemulighet. Sanitærforholdene blir av RVOene oppfattet til ikke å holde den standard som de mener er akseptable. Ved overnattingsrigger er det ikke de samme tilbakemeldingene på problemstillingene fra RVOene. Dette har trolig en sammenheng med at det er større virksomheter som har ansvar på større byggeplasser og at det er en bedre samordning på større byggeplasser. Tungt og ensformig arbeid, ergonomiske forhold RVOenes rapporterer viser at problemstillingen knyttet til ergonomiske forhold oppleves som vanskelige å veilede virksomheter og deres ansatte om. Dette er oftest yrkes-/bransjerettet og RVOene mener at muskel- og skjelettlidelser og andre belastningsskader er noe RVOene må prioritere fremover. 6. Samarbeidet med andre Samarbeid mellom de regionale verneombudene og Arbeidstilsynet I 2008/09 ble det satt et økt fokus på RVOenes deltagelse i prosjekter som er finansiert av Fondsstyret. Dette har ført til at de regionale verneombudene i Fellesforbundet er mer deltagende i arbeids- og referansegrupper, noe som RVOene beskriver som meget positivt i sine årsrapporter. Fondsstyret har vært aktiv bidragsyter til at en fellesarena for RVOene og Arbeidstilsynets inspektører har blitt etablert. RVOene er opptatt av at dette utvikles videre og at Fondsstyret fortsetter sitt arbeid på dette området. Samarbeidsavtalen mellom Arbeidstilsynet og de regionale verneombudene distriktsvis har fortsatt sin positive utvikling i RVOene utaler at de har felles mål om et best mulig samarbeid til beste for bygg- og anleggs- 13

14 næringen. Det blir anmerket fra noen av RVOene at dialogen med Arbeidstilsynet kan oppleves som sårbar når det slutter inspektører. RVOene har opparbeidet rutiner og dialog med de som slutter, over lang tid. Flere av RVOene opplever at de må starte samarbeidsrelasjoner på nytt når det ansettes nye i Arbeidstilsynet. Anleggsbransjen rapport fra Norsk Arbeidsmandsforbund RVOene informerer Arbeidstilsynets inspektører og regionskontorer når de påtreffer graverende forhold som de mener er viktig å formidle videre. De situasjoner som blir innmeldt er i forbindelse med grove brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsstandarden. Men også brudd i forbindelse med forskriften om allmenngjøring og forskriften om informasjons- og påseplikt og innsynsrett, blir videreformidlet. Samarbeid med Norsk Arbeidsmandsforbunds regionale verneombud Det rapporters om varierende, men god kontakt med RVOene på anlegg. Geografiske avstander er avgjørende for hvor ofte de treffes. Telefonisk kontakt skjer forholdsvis ofte når de observerer anleggsplasser de mener RVOene på anlegg bør besøke. Det fremkommer at Fellesforbundets RVOere ønsker en fellesarena hvor de kan få felles forståelse og diskusjon om tolkning av regelverk og forskrifter når disse blir forandret eller revidert. Dette ble bl.a. aktualisert når revideringen av Byggherreforskriften trådte i kraft januar Fondsstyret for de regionale verneombudene i bygge- og anleggsbransjen RVOenes årsrapporter viser at Fondsstyrets deltagelse anses som svært viktig for deres arbeid. At Fondsstyret deltar aktivt på deres årlige samlinger er nevnt som det mest sentrale punktet for en best mulig samarbeidsstruktur i byggebransjen. Årsrapportene viser at de anser dette samarbeidet som avgjørende for en videreutvikling av den regionale verneombudsordningen innenfor bygge- og anleggsbransjen og ordningens bidrag til å heve HMS-standarden. 1. Situasjonsbeskrivelse Vintrene og har vært av den "gamle sorten" med mye kulde og snø. Dette har ført til at mye grøftearbeid, fjellsikringsarbeid og mindre anlegg har stoppa opp og medført en del permitteringer. I tillegg slet en i perioden med etterdønningene etter finanskrisa. Manglende plankapasitet på veisektoren har óg ført til at en del prosjekt har kommet sent ut til anleggsmarkedet. De områder som har hatt størst utfordring med sysselsettinga er deler av Nord-Norge og indre deler av Buskerud, Oppland og Hedmark. Generelt har aktiviteten allikevel tatt seg opp utover året. Spesielt er dette merkbart rundt de største byene i landet. En del større samferdselsprosjekt både innenfor vei og jernbane er under bygging. Herav tunneler både over og under sjø. I tillegg har utbygging av små kraftanlegg tatt seg ytterligere opp. Mindre trafikksikringsarbeid, gang- og sykkelveier, utbygging av industriområder, er óg på gang. I kommunal regi er det mange kommunaltekniske anlegg, i tillegg til fibernett og kabelarbeid. Et område som er i arbeid nå er fjernvarmeanlegg. Byggefelt og hyttebygging foregår i vekslende grad landet rundt. 2. Personalsituasjonen Ved nyttår avsluttet Arvid Dynge sitt arbeid som regionalt verneombud. Han var den siste igjen av de som var med da ordninga starta i Med sin fagkunnskap på mange områder har han vært en god støttespiller. Morgan Ruste som tidligere har hatt ansvar for Oslo, Asker og Bærum, har nå overtatt Akershus, som Arvid Dynge hadde. 14

15 Ny ansatt i Oslo, Asker og Bærum, fra , er Tom Kilen. På grunn av sykdom og ferieavvikling i RVO-korpset sto Arvid Dynge i stilling fram til nyttår. 3 a) Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak for de regionale verneombudene Det har i 2010 vært gjennomført mange og ulike kompetanseutviklingstiltak for de regionale verneombudene (RVO). 11. og 12. mars var den årlige fellessamlingen for Arbeidstilsynet og RVO ene i bygg og anlegg på Gardermoen. Mange felles tema ble berørt: Byggherreforskrifter, arbeidsplassopptreden og hva gjør vi med gjengangersakene? var noen av temaene. I tillegg hadde Bente Ulvestad, STAMI, et veldig interessant foredrag om studie av helse og eksponering ved driving av tunnel. Sluttrapporten på dette arbeidet kommer i Årets faglige samling for RVO er var i Kirkenes der Fondsstyret og Fondsstyrets administrasjon deltok på deler av samlinga. Kontakten mellom styret og RVO er viktig for å utveksle synspunkt og diskutere utfordringer i bransjen. Det er også viktig for å finne og ta fatt på felles saker videre. Det er litt forskjellig hva den enkelte RVO har behov for av kompetansetiltak. En nevner her kort områder som én eller flere har deltatt i: Studieveileder, grøfte-, stillas-, asbest- og teleskoptruckkurs, sprengings- og krankonferanser, grunnopplæring ADK sertifikat, opplæring av ny RVO, kurs i bergarbeid, rusproblematikk i arbeidslivet, prosjektmøter i sikker bruk av arbeidsutstyr, foruten møter i OKAB, fagprøvesamling og sikkerhetskurs med MEF. Det har også vært arbeidet med faresonen foran bergborerigg og fjellsikring med personløft. 3 b) Kurs/seminarer gjennomført av de regionale verneombud De regionale verneombud har gjennomført kurs i grøftesikkerhet, om bruk av teleskoptruck, minikran, om RVO sine oppgaver i forhold Arbeidstilsynet, om den nye byggherreforskriften, sikkerhetskurs forskrift , og de har vært veiledere på grunnkurs (40 t) i arbeidsmiljø. Grøftekurset har spesielt blitt etterspurt av mange større kommuner. Det har óg vært holdt mange samlinger om helsefaren med bergborestøv. Det er viktig å få ut kunnskap om dette støvet som kan føre til yrkesrettet Kols og i neste omgang ødelagt helse, i verste fall med dødelig utgang. Det er derfor gledelig å se at det også finnes byggherrer som stiller krav til entreprenørene om støvoppsamling. Beklageligvis ser det ut som at det bare er i Sør/Øst at Arbeidstilsynet har tatt fatt i bergstøvproblematikken. Det har vært gjennomført opplæring for ny RVO i Oslo. RVO er deltakere óg i Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr i Trondheim. 4. Gjennomførte arbeidsplassbesøk I 2010 har det vært gjennomført 2188 arbeidsplassbesøk innenfor anlegg, hovedsakelig på små og mellomstore bedrifter. Dette er en nedgang på 419 besøk, som er forholdsvis mye. Det er sammensatte grunner til det, men i dette året har vi hatt langtidssykefravær og opplæring av ny RVO. I tillegg deltok mange av RVO ene aktivt i ulike fora, deriblant prosjekt som er støtta av Fondsstyret. Her kan kort nevnes: Sikker bruk av arbeidsutstyr, Standard Norge sin moduloppbygging av byggherreforskriften, Regelforenklingsprosjektet, Fagforum i Trondheim (AT), støvprosjektet, personløft i samband med fjellsikring, skytebaskomiteen, m.m. Samlet sett virker nok dette inn på besøkstallene, men det må være riktig å bruke kunnskapen til RVO ene også i det forebyggende HMS-arbeidet innenfor slike områder. Året 2010 var som nevnt kaldt og med mye snø både i starten og slutten av året. Dette virka nok óg inn både på aktiviteten og besøkstallene 5. Registrerte arbeidsmiljøutfordringer Stansing av arbeid I 2010 har det vært gjennomført 46 stansinger. 22 i første halvår og 24 i siste. Dette er 51 mindre enn i Stansingsgrunner De regionale verneombudene rapporterer at de i det lengste vil unngå å stanse, men prøver å ordne opp der og da. Det er viktig å få forståelsen av faremomenter og konsekvenser hvis noe går galt. Når de allikevel har 46 stanser, er det ut i fra grove brudd på AML 6-3 der det er fare for liv og helse. Grunnlagene for stansene fordeler seg slik: 22 på usikret og farlig grøftearbeid 1 på manglende sikring ved arbeid i høyden 1 på usikret adkomstvei til arbeidsplass 2 på arbeid med salve for sprenging 1 på grunn av manglende slangebruddsventil på gravemaskin 5 på grunn av manglende nødstopp på borevogn 2 på manglende dokumentasjon på bruk av masseforflytningsutstyr 4 på manglende sertifisering av maskiner 1 på manglende trafikksikringstiltak rundt gravemaskin 1 på personløft med mobilkran, uten dispensasjon 5 på grunn av mangel på personlig verneutstyr 15

16 Kommentar til økning/reduksjon til foregående år Det er vanskelig å dra bastante konklusjoner på at det er færre stansinger. Noe kan nok forklares med færre besøk. Det kan være tilfeldigheter, men det er å håpe at fokuset og det forebyggende arbeidet, som mange parter bidrar med, gjør at RVO ene finner færre grunnlag for stansing. En skal heller ikke underslå at RVO ene óg melder om mange gode bedrifter som har det i orden på sin arbeidsplass. De største gjengangere av påviste feil Av 22 innmeldte gjengangere i påviste feil og mangler, er de syv oftest nevnte forhold i rangert rekkefølge: Manglende og feil ID-kort Sertifisering av maskiner Manglende verneombud på arbeidsplassen Manglende SHA-/HMS-planer Manglende personlig verneutstyr Manglende planer og risikovurderinger Dårlig sikra grøfter med manglende rømningsveier RVO ene finner fortsatt bedrifter som sier at de ikke kjenner til ordningen med ID-kort. Det kan virke som informasjonen ikke har nådd godt nok ut. De regionene som i 2011 må arbeide for å konkretisere og få til felles arbeidsmål og forståelse er Nord-Norge, Midt-Norge og ikke minst Bergen/Stavanger. Dette er avgjørende viktig for å gjøre nytte av ressurser til felles beste, for å forebygge og redusere antall skader og dødsulykker i anleggsbransjen. Dette er tross alt det overordna målet. Flere regionale verneombud melder imidlertid om et godt samarbeid med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Avslutningsvis siteres tilbakemelding fra en av RVO ene: Det er en interessant jobb/verv, med mange utfordringer. Jeg gleder meg til fire nye år og til samarbeid med kolleger og ledelse for å fremme forholdene til arbeidstakerne i bransjen. Det er fortsatt mye å ta tak i, og det er kanskje gjennom forebygging og informasjon som vi når lengst. Når en ser forbedringene og at bedriftene tar tak er det en inspirasjon til å fortsette arbeidet. 16 Flere RVO er opplever at byggherre skyver entreprenørene foran seg og fraskriver seg ansvar. Det er óg mange utfordringer med å få forståelse av hvor viktig det er å ha gode planer og risikovurderinger til enhver tid, og som man etterlever. Særlig om spise-/skiftbrakker og sanitærforhold De mellomstore og store bedriftene har for det meste dette i orden. Når det gjelder de aller minste og små bedrifter, er brakker en mangelvare på arbeidsplassen. Der de finnes, er de gamle med dårlig kvalitet og da ofte med dårlig renhold. Mangel på brakker blir kompensert med betalt spisepause og at de har firmabil som de bruker som lompe-/spisebu. Brakkeforholdene for de små bedriftene har ikke bedret seg over tid. Det er også grunn til å nevne at når det ikke er brakker, er også sanitærforholdene med toalett og varmt/kaldt vann dårlig eller ikke tilgjengelig. 6. Samarbeidet mellom de regionale verneombudene og Arbeidstilsynets inspektører Samarbeidet mellom de regionale verneombud i bygg og anlegg er godt. Det er ulik grad hvor mye samarbeid man har, men dialogen er god. Mellom Arbeidstilsynets ledere, inspektører og de regionale verneombud i anlegg, er det en framgang på samarbeid i flere regioner. Det er både samarbeidsmøter og felles inspeksjoner.

17 Avgiftspliktige virksomheter etter statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering Næringshovedområdet omfatter generell bygge- og anleggsvirksomhet og bygge- og anleggsvirksomhet som krever spesialisering. Den omfatter nybygging, reparasjoner, tilbygging og ombygging, oppføring av prefabrikkerte bygninger eller konstruksjoner på stedet, samt bygninger og konstruksjoner av mer midlertidig karakter. Generell bygge- og anleggsvirksomhet omfatter oppføring av boligbygninger, kontor- og forretningsbygninger, lager- og industribygninger, offentlige bygninger, driftsbygninger til jordbruket mv. eller anlegg som veier, bruer, tunneler, jernbaner, lufthavner, havner og andre vannprosjekter, vanningssystemer, kloakksystemer, industrianlegg, rørledninger og kraftledninger, idrettsanlegg mv. Arbeidet kan utføres for egen regning eller på honorareller kontraktbasis. Deler av arbeidet og alt praktisk arbeid kan settes bort til underentreprenører. Enheter som har det overordnede ansvar for et byggeprosjekt er gruppert her. Næringshovedområdet omfatter også reparasjon og vedlikehold av bygninger og anlegg. Næringshovedområdet er delt inn i tre næringer: Oppføring av bygninger (næring 41), Anleggsvirksomhet (næring 42) og Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet som utelukkende utføres som et ledd i bygge- og anleggsprosessen (næring 43). Utleie av bygge- og anleggsmaskiner og utstyr med operatør grupperes sammen med den spesifikke bygge- og anleggsaktiviteten som utføres med dette utstyret. 41 Oppføring av bygninger Omfatter oppføring av alle typer boligbygninger, fritidsbygninger kontor- og forretningsbygninger, lager- og industribygninger, offentlige bygninger og driftsbygninger i jordbruket m.v. Næringen omfatter nybygging, reparasjoner, tilbygging, ombygging, oppføring av prefabrikkerte bygninger på stedet og bygninger av midlertidig karakter Oppføring av bygninger Omfatter komplett oppføring av bygninger til bolig eller annet enn bolig, for egen regning for salg eller på honorar- eller kontraktbasis. Deler av eller hele byggeprosessen kan settes bort til underentreprenører. Dersom bare spesialiserte deler i byggeprosessen gjennomføres, grupperes aktiviteten under Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (næring 43) Oppføring av bygninger Omfatter oppføring av alle typer boligbygninger: eneboliger, flerbolighus, boligblokker mv, alle andre bygningstyper: bygninger for industriell produksjon f.eks. fabrikker, verksteder mv., sykehus, skoler, kontorbygninger, hoteller, butikker, kjøpesentra, restauranter, lufthavnsbygninger, idrettshaller, parkeringshus, lagerbygninger, kirker mv. og oppføring av prefabrikkerte bygninger på stedet. Omfatter også ombygging, reparasjon og vedlikehold av alle typer bygninger. Oppføring av industrianlegg unntatt bygninger grupperes under Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Byggeprosjektledelse grupperes under 71.1 Arkitekt- og teknisk konsulentvirksomhet. 42 Anleggsvirksomhet Næringen omfatter generell anleggs- virksomhet, dvs. nybygging, reparering, tilbygging, ombygging, oppføring av prefabrikkerte konstruksjoner på stedet samt anlegg av midlertidig karakter. Inkludert er større anleggsarbeider som motorveier, veier, bruer, tunneler, jernbaner, lufthavner, havner og andre vannprosjekter, kunstvannings- systemer, kloakksystemer, industrianlegg, rørledninger og kraftledninger, utendørs idrettsanlegg mv. Dette arbeidet kan utføres for egen regning eller på honorar- eller kontraktbasis. Deler av arbeidet og alt det praktiske arbeidet kan settes bort til underentreprenører Bygging av veier og jernbaner Bygging av veier og motorveier Omfatter bygging av motorveier, veier, gater og andre ferdselsårer for kjørende og gående trafikanter, asfaltering av veier, maling og annen oppmerking av veier, oppsetting av motorvern, trafikkskilt o.l. og anlegg av landingsbaner. Installasjon av gatebelysning og elektriske signalanlegg grupperes under Elektrisk installasjonsarbeid. 17

18 Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner Omfatter bygging av jernbaner og undergrunnsbaner. Installasjon av belysning og elektriske trafikksignalanlegg grupperes under Elektrisk installasjonsarbeid. Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Byggeprosjektledelse grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Bygging av bruer og tunneler Omfatter bygging av bruer herunder konstruksjoner for motorvei over bakkenivå og tunnelanlegg. Installasjon av belysning og elektriske trafikksignalanlegg grupperes under Elektrisk installasjonsarbeid. Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Byggeprosjektledelse grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Bygging av vann- og kloakkanlegg, og anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon Bygging av vann- og kloakkanlegg Omfatter bygging av forsyningsledninger for transport av væsker med tilhørende bygninger og konstruksjoner som er integrert i disse systemene, slik som: rørledninger over lange avstander i byområder og hovedledning og fordelingsnett for vannforsyning, kunstvanningssystemer (kanaler), reservoarer, renovasjonsanlegg inklusiv reparasjon, renseanlegg og pumpestasjoner. Omfatter også brønnboring. Prosjektledelse i forbindelse med anleggs- virksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon Omfatter bygging av ledningsnett til elektrisitetsforsyning og telekommunikasjon og byggverk som er en integrert del av systemet. Omfatter også kraftanlegg. Prosjektledelse i forbindelse med anleggsvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Bygging av andre anlegg Bygging av havne- og damanlegg Omfatter bygging av kanalsystemer, havne- og damanlegg, lystbåthavner (marinaer), sluser mv. og diker og demninger. Omfatter også oppmudring av havne- og kanalsystemer. Prosjektledelse i forbindelse med anleggsvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted Omfatter bygging av industrianlegg unntatt bygninger, f.eks. raffinerier og kjemikalie- fabrikker, bygging av andre anlegg unntatt bygninger som f.eks. utendørs idrettsanlegg. Omfatter også oppdeling og utvikling av landeiendom med f.eks. veier, infrastruktur mv. Installasjon av industrimaskiner og utstyr grupperes under Installasjon av industrimaskiner og utstyr. Oppdeling av fast eiendom i parseller uten samtidig å forbedre jordsmonnet grupperes under Kjøp og salg av egen fast eiendom. Prosjektledelse i forbindelse med anleggsvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. 43 Spesialisert bygge- og anleggs- virksomhet Næringen omfatter spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet, dvs. utførelse av deler av bygging og anlegg eller forberedelser for det. Det dreier seg normalt om spesialisering innenfor et område som er felles for forskjellige konstruksjoner og som krever spesielle ferdigheter eller spesialutstyr, f.eks. peling, fundamentering, råbygg, betongarbeide, murerarbeid, brolegging, stillasarbeid, taktekking mv. Oppføring av stålkonstruksjoner er inkludert med den forutsetning at delene ikke er produsert av samme enhet. Bygge- og anleggsarbeid som krever spesialisering utføres for det meste som delentreprise, men spesielt innenfor reparasjon blir det også gjort direkte til eieren av eiendommen. Næringen omfatter installasjoner og ferdiggjøring av bygninger: Alle typer installasjoner som får bygningen eller anlegget til å fungere er inkludert. Disse aktivitetene utføres normalt på byggeplassen, men deler av arbeidet kan utføres i spesial- verksteder. Inkludert er aktiviteter som rørleggerarbeid, installasjon av varme- og ventilasjonsanlegg, antenner, alarmsystemer, elektrikerarbeid, installasjon av sprinkleranlegg, heiser og rulletrapper mv. Isoleringsarbeid (vann, varme, lyd), blikkenslagerarbeide, kjøleanlegg til nærings- virksomhet, installasjon av belysnings- og trafikksignalanlegg til veier, jernbaner, lufthavner, havner mv. er inkludert. Inkludert er også reparasjon og vedlikehold av de ovenfor nevnte aktiviteter. Ferdiggjøring av bygninger omfatter aktiviteter som 18

19 glassmesterarbeid, malerarbeid, tapetsering, gulvlegging, legging av fliser, parkett og vegg-til-vegg-tepper, sliping av gulv, snekring, akustisk arbeid, utvendig rengjøring mv. Inkludert er reparasjon og vedlikehold av de ovenfor nevnte aktiviteter. Utleie av utstyr med personale er gruppert sammen med den relaterte byggevirksomheten Riving og grunnarbeid Omfatter grunnarbeid og klargjøring av byggeplassen, herunder riving og fjerning av eksisterende bygninger og andre konstruksjoner Riving av bygninger og andre konstruksjoner Omfatter riving av bygninger og andre konstruksjoner Grunnarbeid Omfatter klargjøring av byggeplasser: utgraving, drenering, graving av grøfter, rensking, sprenging, sortering, planering, bortkjøring og deponering av masser mv. og forberedende anleggsarbeider i forbindelse med utvinning av mineraler og gruvedrift, unntatt for olje- og gassfelt. Omfatter også dreneringsarbeid innenfor jordbruk og skogbruk. Boring etter olje eller gass grupperes under hhv Utvinning av råolje og Utvinning av naturgass. Rensing av jord grupperes under Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet. Brønnboring grupperes under Bygging av vann- og kloakkanlegg. Graving av sjakter grupperes under Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet Prøveboring Omfatter prøveboring og uttak av prøver med henblikk på bygge- og anleggsvirksomhet, geofysiske, geologiske eller lignende formål. Boring etter olje eller gass grupperes under hhv Utvinning av råolje og Utvinning av naturgass. Prøveboring som en hjelpeaktivitet til utvinningsvirksomhet grupperes under Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift. Brønnboring grupperes under Bygging av vann- og kloakkanlegg. Graving av sjakter grupperes under Annen spesialisert bygge- og anleggs- virksomhet. Utforsking av olje- og gassfelt, geofysiske, geologiske og seismiske målinger grupperes under Geologiske undersøkelser Elektrisk installasjonsarbeid, VVS- arbeid og annet installasjonsarbeid Omfatter installasjoner som kreves for at bygningen skal fungere inklusive installering av elektriske systemer, rørleggerarbeid (vannforsynings-, gass- og avløpsanlegg), varme-, ventilasjons- og kjøleanlegg, heis mv Elektrisk installasjonsarbeid Omfatter installering av elektriske anlegg i alle typer bygninger og anlegg: elektriske ledninger og utstyr, telekabler, kabler til bredbånd og TV, herunder fiberoptikk og parabolantenner, belysning, brannalarmer, tyverialarmer, gatebelysning, elektriske trafikksignalanlegg og belysning til landingsbaner. Omfatter også tilkobling av elektriske husholdningsapparater og husholdningsutstyr, herunder anlegg til gulvvarme. Bygging av elektrisitets- og kommunikasjons- linjer grupperes under Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon. Overvåking og fjernovervåking av elektroniske sikkerhetssystemer, f.eks. tyverialarmer og brannalarmer, herunder installasjon og vedlikehold grupperes under Tjenester tilknyttet vakttjenester VVS-arbeid Omfatter installering av vann-, varme- og sanitæranlegg og kjølesystemer, inklusiv utvidelse, omlegging, reparasjon og vedlikehold; installering i bygninger av: varmeanlegg (elektrisk, gass og olje), fyringsanlegg, kjøletårn, solcellepaneler, vann-, varme- og sanitærutstyr, ventilasjons- og airconditionsutstyr og kanaler, deler og utstyr for gassinstallasjoner, damprør, sprinkleranlegg, vanningsanlegg for plen og kanalsystemer. Installasjon av elektrisk gulvvarme grupperes under Elektrisk installasjonsarbeid Annet installasjonsarbeid Omfatter installering av annet enn elektriske systemer, VVS- og kjøleanlegg eller industrimaskiner i bygninger og anlegg; installering i bygninger eller andre anleggsprosjekter av: heiser, rulletrapper (inkl. reparasjon og vedlikehold), automatiske dører og svingdører, lynavledere, anlegg for sentralstøvsugere og varme-, lyd- og vibrasjonsisolering. Installasjon av industrimaskiner grupperes under Installasjon av industrimaskiner og utstyr Ferdiggjøring av bygninger Stukkatørarbeid og pussing Omfatter påføring av innvendig og utvendig puss (ev. stukkgips og beslektede materialer) på bygninger eller andre anleggsprosjekter. 19

20 43.32 Snekkerarbeid Omfatter montering av dører, vinduer, dør- og vinduskarmer av tre eller andre materialer, installering av kjøkkeninnredning, garderobeskap, trapper, butikkinnredning o.l., samt innvendig ferdiggjøring som kledning av tak, vegger mv. Installasjon av automatiske dører og svingdører grupperes under Annet installasjonsarbeid Gulvlegging og tapetsering Omfatter legging, tilpassing eller oppsetting i bygninger eller andre konstruksjoner: vegger av keramikk, betong eller naturstein og gulvfliser av keramikk, betong eller naturstein, installasjon av keramiske ovner, parkett og andre belegg av tre- eller plastlaminat på gulv, veggelementer av tre- eller plastlaminat, vegg-til-vegg-tepper og gulvbelegg av linoleum, herunder av gummi eller plast, gulvbelegg eller veggbekledning av terrazzo, marmor, granitt eller skifer og tapet Maler- og glassarbeid Omfatter innvendig og utvendig maling av bygninger, maling av andre typer anlegg, innsetting av glass i karmer og speil i rammer mv Malerarbeid Industrilakkering grupperes under Overflatebehandling av metaller. Møbellakkering grupperes under Produksjon av møbler ellers. Tapetsering grupperes under Gulvlegging og tapetsering. Billakkering grupperes under Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler Glassarbeid Innsetting av prefabrikkerte vinduer grupperes under Snekkerarbeid Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet Takarbeid Omfatter montering av tak og taktekking. Utleie av anleggsmaskiner og -utstyr uten personell grupperes under Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr Blikkenslagerarbeid Takarbeid ellers Omfatter alt takarbeid som ikke er blikkenslagerarbeid Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet Omfatter bygge- og anleggsvirksomhet, som er spesialisert innen et aspekt, som er felles for ulike typer bygninger og som krever spesialiserte ferdigheter eller utstyr: anlegg av fundamenter, herunder peling og spunting, fuktisolerings- og impregneringsarbeid, avfukting av bygninger, sjaktutgraving, montering av ikke-selvproduserte stålelementer, bøying av stål, murerarbeid, brolegging, montering og demontering av stillaser og arbeidsplattformer (ekskl. utleie), oppføring av piper og industriovner og arbeid som krever klatreferdigheter og bruk av tilhørende utstyr, f.eks. arbeid på høye bygninger eller andre konstruksjoner, underjordisk arbeid, bygging av utendørs svømmebassenger, utvendig rengjøring av bygninger, sandblåsing av bygninger eller andre konstruksjoner, utleie av kraner og annet utstyr med personell til bygge- og anleggsvirksomhet som ikke kan henføres til en spesiell gruppe under bygge- og anleggsvirksomhet. Utleie av bygge- og anleggsmaskiner uten personell grupperes under Utleie av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr. Montering av bilvinduer grupperes under Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler Annen ferdiggjøring av bygninger Omfatter rengjøring av bygninger etter at de er oppført og annen ferdiggjøring av bygninger ikke nevnt annet sted. Interiørarkitekter grupperes under Interiørarkitekt-, interiørdesign- og interiørkonsulentvirksomhet. Vanlig innvendig rengjøring av bygninger og andre konstruksjoner grupperes under Rengjøring av bygninger. Spesialisert innvendig og utvendig rengjøring av bygninger grupperes under Utvendig rengjøring av bygninger og industriell rengjøring. 20

alt det praktiske arbeidet kan settes bort til

alt det praktiske arbeidet kan settes bort til NÆRINGSHOVEDOMRÅDE BYGGE- OG ANLEGGS- VIRKSOMHET Næringshovedområdet omfatter generell byggeog anleggsvirksomhet og bygge- og anleggsvirksomhet som krever spesialisering. Den omfatter nybygging, reparasjoner,

Detaljer

Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret

Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret Regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret Oslo, APRIL 2012 Innhold Forord...2 Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Noter til regnskapet...6 Revisjonsberetning...7

Detaljer

R E G I O N A L E V E R N E O M B U D I B Y G G E - O G A N L E G G S B R A N S J E N. Årsoversikt 2009

R E G I O N A L E V E R N E O M B U D I B Y G G E - O G A N L E G G S B R A N S J E N. Årsoversikt 2009 R E G I O N A L E V E R N E O M B U D I B Y G G E - O G A N L E G G S B R A N S J E N Årsoversikt 2009 fra Fondsstyret OSLO, MAI 2010 Innhold Forord... 2 Styrets årsberetning... 3 Resultatregnskap... 4

Detaljer

Årsrapport 2012. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret

Årsrapport 2012. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret Årsrapport 2012 Fra Fra Fondsstyret Fondsstyret februar April 2013 2013 Innhold Forord 3 Forord 4 Styrets årsberetning 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Noter til regnskapet 9 Revisors beretning 11 Formålet

Detaljer

Forsla til forbedrin i forskriftsteksten til n RVO forskrift Ny tekst i rodt. Flyttet/redigert blått. Slettes i gront

Forsla til forbedrin i forskriftsteksten til n RVO forskrift Ny tekst i rodt. Flyttet/redigert blått. Slettes i gront Ny tekst i rodt. Flyttet/redigert blått. Slettes i gront Vedlegg Utkast til forskrift om regionale verneombud for visse bransjer BNL forslag til ny forskrift Dato: 26. Oktober 2009 Vedlegg Utkast til forskrift

Detaljer

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret Årsrapport 2013 Fra Fra Fondsstyret Fondsstyret februar Mars 2014 2013 Innhold Forord 3 Forord 4 Styrets årsberetning 6 Resultatregnskap 7 Balanse pr. 31.12 8 Noter til regnskapet for 2013 9 Revisors beretning

Detaljer

Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg

Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg myndighet på arbeidsmiljøet 1893-2014. Gunnar Løvås Midt- Norge foredrag Steinkjer kommune verneombud 05.03.2014 2 Nøkkeltall

Detaljer

Regionale verneombud bidrar til et godt og sikkert arbeidsmiljø!

Regionale verneombud bidrar til et godt og sikkert arbeidsmiljø! Regionale verneombud bidrar til et godt og sikkert arbeidsmiljø! Formålet med den regionale verneombudsordningen er å bidra til at helse-, miljø- og sikkerhets forholdene (HMS) er i samsvar med arbeidsmiljøloven

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret Årsrapport 2014 Fra Fra Fondsstyret fondsstyret februar Mars 2015 2013 Innhold 3 Forord 4 Fondsstyrets medlemmer 5 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap 8 Balanse pr. 31.12 9 Noter til regnskapet for

Detaljer

Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen

Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen 13. juli 2017 Side 1 av 7 1 Innledning Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Bedre arbeidsmiljø for enmannsbedriften

Bedre arbeidsmiljø for enmannsbedriften Bedre arbeidsmiljø for enmannsbedriften Innhold Samarbeid med de regionale verneombudene vil kunne gi deg kunnskap og bistand til å løse helse, miljø og sikkerhetsspørsmål på bygge- og anleggsplassen.

Detaljer

Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen. Årsrapport 2015

Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen. Årsrapport 2015 Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen Årsrapport 2015 Fra fondsstyret Mars 2016 Innhold 3 Forord 4 Formålet med regionale verneombud 5 Avgift og virkeområde 6 Byggebransjen årsrapport

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Vedlegg Utkast til forskrift om regionale verneombud for visse bransjer

Vedlegg Utkast til forskrift om regionale verneombud for visse bransjer 26/10 '09 13:36 FAX 004722242725 LOVAVDELINGEN lj 007 Vedlegg Utkast til forskrift om regionale verneombud for visse bransjer Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdeparternernet xxxxxx med hjemmel i lov

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Visualisering av god HMS på byggeplassen Endringer av holdninger Praksis/oppfølging

Visualisering av god HMS på byggeplassen Endringer av holdninger Praksis/oppfølging 12. November 2007, Tekniske Foreningers Servicekontor HMS for hele bygge- og anleggsprosessen på byggeplassen Endringer av holdninger Praksis/oppfølging av Tom Ekeli, Byggenæringens Forlag AS Bakgrunn

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

Sprengningsdagen 24.01.2013

Sprengningsdagen 24.01.2013 Sprengningsdagen 24.01.2013 «Er byggherreforskriften en pest og ei plage, eller en velsignelse for anleggsnæringen» Byggherreforskriften og bakgrunn for s satsning overfor byggherremiljøene. Byggherreforskriftens

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Forslag om utvidelse av ordningen med regionale verneombud til renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen

Forslag om utvidelse av ordningen med regionale verneombud til renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr. e-post postmottak@aid.dep.no Sted/Dato: 22. oktober 2009 Deres ref: 200903451-/OLI Vår ref: SU/Felles/ 2 21/2009 Forslag

Detaljer

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013,

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, , nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, KTF KranTeknisk forening KTF ble stiftet 16. mars 1979. Hensikten med stiftelsen var å etablere et fagmiljø som i samråd med aktuelle myndigheter kunne arbeide for å

Detaljer

OPPHEVET Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

OPPHEVET Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) OPPHEVET Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Utskriftsdato: 15.12.2017 09:20:52 Status: Historisk Dato: 21.4.1995 Utgiver: Arbeidsdepartementet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Regionalt verneombud Anders Johnsen

Regionalt verneombud Anders Johnsen Regionalt verneombud Anders Johnsen 4 Er bygningsarbeidere g mindre verdt enn andre? 5 Regionale verneombud Den regionale verneombudsordningens formål er å bidra til bedre sikkerhet og arbeidsmiljø for

Detaljer

Sikring ved arbeid på tak minimumskrav

Sikring ved arbeid på tak minimumskrav Sikring ved arbeid på tak minimumskrav Dette dokumentet beskriver god praksis for arbeid på tak. Informasjonen vil hjelpe deg til å utføre arbeidet på en sikker og trygg måte og slik at du oppfyller kravene

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Medlemsmøte NHO-service Renhold

Medlemsmøte NHO-service Renhold Medlemsmøte NHO-service Renhold Kari Birkeland prosjektleder 27.11.2014 1 Mål for s satsing i renholdsnæringen skal bidra til at alle arbeidstakere i næringen får lovlige lønns- og arbeidsbetingelser for

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING TILTAKSPLAN Oktober 2015 Alle skal komme trygt hjem fra byggeplassen Hvert år dør og skades arbeidstakere på norske bygge- og anleggsplasser. Derfor ble HMS-charteret

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

MOTTATT 27 OKT 2009 Oslo, 26. oktober 2009

MOTTATT 27 OKT 2009 Oslo, 26. oktober 2009 Byggenæringens landsforening Arbeids- og inkluderingsdepartement Att: Seniorrådgiver Hanne Meldal Postboks 8019 Dep 0030 Oslo ARBEIDS. OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET MOTTATT 27 OKT 2009 Oslo, 26. oktober

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

FDV konferansen 2. 4. juni 2015

FDV konferansen 2. 4. juni 2015 FDV konferansen 2. 4. juni 201 Kari Birkeland Prosjektleder 28.0.201 1 Treparts bransjeprogram renhold 28.0.201 2 Bakgrunn Treparts bransjeprogram renhold Bransjeprogrammet i renholdsbransjen ble etablert

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Litt om Harry Eide RVO Bygg Begynte i byggebransjen i 1977 lærling (forskallingssnekker) Tok fagbrev

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Lillestrøm

Lillestrøm Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Lillestrøm 07.12.2010 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Risikovurdering som en del av grunnopplæringen Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Program Ansvar, roller og oppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet Gruppeoppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud Rapport 2007-094 Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud ECON-rapport nr. 2007-094, Prosjekt nr. 53620 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-926-5 TTH/pil, LRE, 18. september 2007 Offentlig Erfaringer

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Side 1 av 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) DATO: FOR-2009-08-03-1028 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Høring forslag om utvidelse av ordningen med regionale verneombud til renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen

Høring forslag om utvidelse av ordningen med regionale verneombud til renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen ACIF Vår dato Vår referanse 26.10.2009 328/TK Saksbehandler Telefon Torgrim Kokaas 23061229 Deres dato Deres referanse 25.06.09 200903451-/OLI Det Kongelige Arbeids- og inkluderingsdepartement Arbeidsmiljø-

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer