LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN"

Transkript

1 LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Instruktørkurs i informasjonssikkerhet basert på Normen for helseforetak, regionale helseforetak og deres IKT-driftsenheter Kurs i informasjonssikkerhet for utvalgte grupper i helseforetak, regionale helseforetak og deres IKTdriftsenheter Planen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.0

2 INNHOLD 1 INSTRUKTØRKURS OM INSTRUKTØRKURSET MÅL FOR INSTRUKTØRKURSET MÅLGRUPPE FOR INSTRUKTØRKURSET INSTRUKTØRKURS: INNHOLD KURSMODULER GJENNOMFØRINGSPLAN FOR INSTRUKTØRKURS KURS I INFORMASJONSSIKKERHET FOR UTVALGTE GRUPPER I HELSEFORETAK, REGIONALE HELSEFORETAK OG DERES IKT- DRIFTSENHETER OM KURSET MÅL FOR KURS I INFORMASJONSSIKKERHET FOR UTVALGTE GRUPPER I HELSEFORETAK, REGIONALE HELSEFORETAK OG DERES IKT-DRIFTSENHETER: MÅLGRUPPE: GJENNOMFØRING AV LOKALE KURS KURSMODULER Innhold i kursmoduler SAMMENHENG MELLOM MODULER I INSTRUKTØRKURS OG GRUNNMODULER / PÅBYGNINGSMODULER DELTAKERE I UTARBEIDELSEN AV KURSMATERIELLET Lærings- og gjennomføringsplan HF-kurs v1.0 side 2 av 10

3 1 INSTRUKTØRKURS 1.1 Om instruktørkurset Instruktørkurset er et kurs i regi av styringsgruppen for Normen i samarbeid med RHF ene som setter utpekte ressurspersoner («instruktører») i stand til å gjennomføre kurs i informasjonssikkerhet for utvalgte grupper i egne virksomheter. Dette kan være helseforetak, regionale helseforetak og deres IKT-driftsenheter Instruktørene vil også gjennom å bidra med bl.a råd og veiledning være ressurspersoner innen Normen i foretakene. 1.2 Mål for instruktørkurset Deltakerne skal etter gjennomføring av kurset: Ha kunnskap om og kunne formidle hvorfor ivaretakelse av informasjonssikkerhet og personvern er viktig for helse- og omsorgssektoren Ha kunnskap om og formidle hva Normen er, hvordan den forvaltes, og hvordan den forplikter helsesektoren Ha kunnskap om viktig innhold i Normen og videreformidle / forklare dette Ha kunnskap om og formidle hjelpemidler / støttedokumenter 1.3 Målgruppe for instruktørkurset Målgruppe for instruktørkurset er personer som skal være instruktører og ressurspersoner innen Normen i egen virksomhet. Det vil være en fordel om disse har forkunnskaper innen informasjonssikkerhet og personvern i helsesektoren. 1.4 Instruktørkurs: Innhold kursmoduler Normen o Bakgrunn o Personvern og informasjonssikkerhet o Styringsgruppen o Juridisk bindende o Struktur og innhold o Krav til styringssystem for informasjonssikkerhet o Avviksbehandling o Utadrettet virksomhet o Praktisk bruk av Normen Personvern o Hva er personopplysninger? o Hva er helseopplysninger? o Hvorfor skal opplysningene sikres? o Den registrerte har rettigheter (samtykke, innsyn, mv) o Taushetsplikt - Sentrale lover og regler o Økt grad av samhandling o Personvern i hverdagen Lærings- og gjennomføringsplan HF-kurs v1.0 side 3 av 10

4 Gjennomføring av lokale kurs o Opplegg og gjennomføring o Presentasjonsteknikk Ansvar og avtaler o Definere sentrale begrep o Ansvar - styrets leder og administrerende direktør o Ansvar ved delegering av oppgaver o Ansvar og avtaler for databehandler Avtale ved fjernaksess Informasjonssikkerhet - Tekniske krav o Mulige sårbarheter i helseforetaket o Tekniske krav til informasjonssikkerhetstiltak o Tekniske sikkerhetsløsninger og tilkobling til eksterne nettverk o Sikkerhets- og tilbakekopiering o Service på datautstyr o Utskrifter og faks o Minnepinne og lagringsmedier o Fysisk sikkerhet o Passord og passordhåndtering o Plassering av skjerm og skriver o Hjemmekontor o Konfigurasjonskontroll o Testing Informasjonssikkerhet - Forvaltningskrav o Tilgang og tilgangsstyring til helse- og personopplysninger o Bruk av SMS og e-post i pasientkontakt o Elektronisk pasient- og brukerkommunikasjon o Hendelsesregistrering og oppfølging o Innsyn i hendelsesregistre o Autorisasjonsregister o Helseinformasjonssikkerhetsforskiften Gjennomføring av risikovurdering o Generelt om risikovurdering o Akseptkriterier for risiko o Metode for gjennomføring av risikovurdering o Tiltaksliste o Rapportering o Trening: Øvelse på case Hjelpemidler / støttedokumenter o Oversikt over Normen med støttedokumenter o Faktaark o Veiledere o Malverk o Kursmateriell Informasjonssikkerhet for leder o Informasjonssikkerhet og personvern o Normen med støttedokumenter o Sentrale lederoppgaver o Kontrollerende del viktige Lærings- og gjennomføringsplan HF-kurs v1.0 side 4 av 10

5 o o o o Styringssystem for informasjonssikkerhet Innsyn i den ansattes e-postkasse mv. Avviksbehandling Avtaler 1.5 Gjennomføringsplan for instruktørkurs Se kursplan. 2 KURS I INFORMASJONSSIKKERHET FOR UTVALGTE GRUPPER I HELSEFORETAK, REGIONALE HELSEFORETAK OG DERES IKT-DRIFTSENHETER 2.1 Om kurset Kurset omfatter flere kursmoduler som gjennomføres av instruktørene utdannet gjennom instruktørkurset, rettet mot målgrupper som har behov for utdypende opplæring i informasjonssikkerhet og personvern. Innholdet i kurset er ment å gå dypere enn en generell introduksjon og de praktiske sikkerhetsrådene som gis til de ansatte gjennom kompetanseprogram, obligatorisk e-læring for nyansatte osv. Det understrekes at innholdet bør suppleres med innhold fra eget styringssystem og på denne måten tilpasses lokale forhold. 2.2 Mål for kurs i informasjonssikkerhet for utvalgte grupper i helseforetak, regionale helseforetak og deres IKT-driftsenheter: Ha kunnskap om hvorfor ivaretakelse av informasjonssikkerhet og personvern er viktig for helse- og omsorgssektoren Ha kunnskap om hva Normen er, hvordan den forvaltes, og hvordan den forplikter helsesektoren Ha kunnskap om viktig innhold i Normen og videreformidle / forklare dette Ha kunnskap om hjelpemidler / støttedokumenter 2.3 Målgruppe: Databehandlingsansvarlig ledergruppen (deltakere i Ledelsens gjennomgang) Helsefaglig stab Innkjøp Forskning Prosessansvarlig, virksomhetsarkitekter Bygg fysisk sikring Med tek Tillitsvalgte / vernetjeneste Informasjonssikkerhet / personvernombud Lærings- og gjennomføringsplan HF-kurs v1.0 side 5 av 10

6 Juridiske avdelinger Avfallshåndtering / teknisk Kopimaskinansvarlig Kvalitet Internrevisjon Eksterne leverandører HR EPJ-systemeierskap og forvaltning IKT-prosjekt IKT-drift og forvaltning Opplæring 2.4 Gjennomføring av lokale kurs Det vil alltid være en suksessfaktor å skape gode forankring for gjennomføring av kursmodulene. Dette gjelder både opplegg, tidsbruk og innhold. Forankring bør sikres både hos toppledelsen og også hos berørte avdelingsledere. Det kan være fordelaktig å opprette et prosjekt for å gjennomføre kursene. Kartlegg og involver nøkkelpersoner og interessenter før oppstart. En god analyse av hvilke målgrupper som er aktuelle i virksomheten, og hvilke kursmoduler som er aktuelle er viktig. Ta utgangspunkt i den generiske listen over målgrupper over. Gjennomføringsplanen bør ha et realistisk omfang mht tidsbruk. Bruk av eksisterende arenaer bør kartlegges og vurderes: Obligatorisk kurs / program for nyansatte Eksisterende kurs i et fagsystem kortere moduler? Allerede etablerte seminarer / samlinger: Personvern inn som tema? Avdelingsmøter, seksjonssamlinger mv. Kurs for store forsamlinger Interkommunalt samarbeid? Web-verktøy som brukes i dag? Andre? Under selve kursgjennomføringen bør en tilstrebe en form som fremmer egen refleksjon og dialog. Innhold som tar konkret utgangspunkt i egen arbeidsplass og arbeidssituasjon er ofte heldig. Dette kan oppnås gjennom bruk av lokale eksempler og innhold fra eget styringssystem. Husk også at læring som del av det daglige arbeidet er mer effektivt enn opplæring som sideaktivitet. Sikkerhetsopplæring er sjelden vellykket som en engangsforeteelse, gjentagelser over tid vil forsterke læringen. 2.5 Kursmoduler Modulene er delt inn i to grunnmoduler og flere påbygningsmoduler. Lærings- og gjennomføringsplan HF-kurs v1.0 side 6 av 10

7 2.5.1 Innhold i kursmoduler Grunnmodul 1 Normen og personvern Hva er personopplysninger? Hva er helseopplysninger? Hvorfor skal opplysningene sikres? Den registrerte har rettigheter (samtykke, innsyn, mv) Taushetsplikt - Sentrale lover og regler Økt grad av samhandling Personvern i hverdagen Norm for informasjonssikkerhet Normens Struktur og innhold Avviksbehandling Grunnmodul 2 leder Informasjonssikkerhet og personvern Normen med støttedokumenter Sentrale lederoppgaver Kontrollerende del viktige Styringssystem for informasjonssikkerhet Innsyn i den ansattes e-postkasse mv. Påbygningsmodul informasjonssikkerhet teknisk Mulige sårbarheter i helseforetaket Tekniske krav til informasjonssikkerhetstiltak Tekniske sikkerhetsløsninger og tilkobling til eksterne nettverk Sikkerhets- og tilbakekopiering Service på datautstyr Utskrifter og faks Minnepinne og lagringsmedier Fysisk sikkerhet Passord og passordhåndtering Plassering av skjerm og skriver Hjemmekontor Konfigurasjonskontroll Testing Lærings- og gjennomføringsplan HF-kurs v1.0 side 7 av 10

8 Påbygningsmodul informasjonssikkerhet forvaltning Tilgang og tilgangsstyring til helse- og personopplysninger Bruk av SMS og e-post i pasientkontakt Elektronisk pasient- og brukerkommunikasjon Hendelsesregistrering og oppfølging Innsyn i hendelsesregistre Autorisasjonsregister Helseinformasjonssikkerhetsforskriften Påbygningsmodul Risikovurdering Teori: Generelt om risikovurdering Akseptkriterier for risiko Metode for gjennomføring av risikovurdering Tiltaksliste Rapportering Trening: Øvelse på case Diskusjon i plenum Lærings- og gjennomføringsplan HF-kurs v1.0 side 8 av 10

9 3 SAMMENHENG MELLOM MODULER I INSTRUKTØRKURS OG GRUNNMODULER / PÅBYGNINGSMODULER Lærings- og gjennomføringsplan HF-kurs v1.0 side 9 av 10

10 4 VEDLEGG 4.1 Deltakere i utarbeidelsen av kursmateriellet Navn Stilling / funksjon Organisasjon Knut Henrik Andersen Konsulent Incertus AS Jan Gunnar Broch Seniorrådgiver Helsedirektoratet Sigurd Finne Kvalitetsleder og Helgelandssykehuset HF informasjonssikkerhetsansvarlig Kjell Åge Nilsen Rådgiver Helse Midt-Norge RHF Kenneth Oppedal Sikkerhetsrådgiver Helse Bergen Ove Olsen Sikkerhetssjef Norsk Helsenett SF Øivind Røset Informasjonssikkerhetsrådgiver St. Olavs Hospital Elin Tverelv Rådgiver Sunnaas sykehus HF Hallbjørn Tørring Rådgiver anskaffelser/kontrakt Helse Nord IKT og informasjonssikkerhet Gaute Wangen Spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF Lærings- og gjennomføringsplan HF-kurs v1.0 side 10 av 10

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i informasjonssikkerhet og personvern for kommuner basert på Normen Planen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.

Detaljer

Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan. for Normen. i perioden 2015 til 2017

Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan. for Normen. i perioden 2015 til 2017 Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan for Normen i perioden 2015 til 2017 Utarbeidet med støtte av: Versjon 2.0 www.normen.no 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.3 www.normen.no

Detaljer

Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet

Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Utgitt med støtte av: Versjon

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek Personvern og informasjonssikkerhet for apotek - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av Versjon 1.1 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING... 5

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren

Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.2 www.normen.no

Detaljer

Veileder i bruk av sosiale medier

Veileder i bruk av sosiale medier Veileder i bruk av sosiale medier i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 2.0 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Veileder Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Heftets tittel: Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen Utgitt: 10/2011

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Personvernombud Støttedokument Faktaark nr. 35 Versjon: 2.1 Dato: 15.12.2010 Målgruppe Dette faktaarket er spesielt relevant for: Ansvar

Detaljer

Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012

Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Styresak 138-2012 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger

Detaljer

Oversiktstabell for faktaark, veiledere og kurs til Normen

Oversiktstabell for faktaark, veiledere og kurs til Normen på hnett Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet Oversiktstabell for faktaark, veiledere og kurs til Normen Støttedokument Versjon: 4.0 Dato: 19.12.2013 Det er utviklet en rekke faktaark og

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal. Stjørdal, 11.mars 2008 INTERNREVISJONEN

Internrevisjonsrapport. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal. Stjørdal, 11.mars 2008 INTERNREVISJONEN Internrevisjonsrapport Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal Stjørdal, 11.mars 2008 INTERNREVISJONEN Innholdsfortegnelse 1. Rapportinformasjon... 3 2. Bakgrunn, målsetting

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Veileder for kurs, fagdager eller veiledning BarnsBeste har utarbeidet en powerpointpresentasjon basert på E-læringen om barn som pårørende. Denne veilederen viser

Detaljer

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud?

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud? Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap Hvordan benytte Difis tilbud? 1 Om Difis rolle Difi utvikler offentlig sektor. Vi bidrar spesielt der det offentlige står overfor store og tverrgående

Detaljer

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014 Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune -2017 med tiltaksplan Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02. Behandlet av: Møtedato: Sak nr.: 1 Arbeidsmiljøutvalget 06.02.2013 3/13 2 Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

IKT-sikkerhet og personvern

IKT-sikkerhet og personvern Forvaltningsrevisjonsprosjekt IKT-sikkerhet og personvern Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker 2 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012 Forord Forord Denne rapporten er et resultat av

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01088 Dato for kontroll: 07.11.2013 Rapportdato: 26.03.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Alta sykestue Sted: Alta helsesenter Utarbeidet av: Camilla Nervik Grete Alhaug Marius

Detaljer

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 Dokument 3-serien Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 Dokument 3:2 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer