SOGN OG FJORDANE FYLKE VASSDRAGS RAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOGN OG FJORDANE FYLKE VASSDRAGS RAPPORT"

Transkript

1

2

3 J SAr~LA PLAN FOR VASSDRAG SOGN OG FJORDANE FYLKE VASSDRAGS RAPPORT 289 NÆRøYELVr Ol HYLLAND 02 SrVLE MARS 1984 ISBN

4 F 0REORD I Denne vassdragsrapporten er laga til som ein del av "Samla Plan" arbeidet i fylket. Rapporten gjer greie for aktuelle vasskraftplanar i vassdraget, omtalar brukarinteressene i området og vurderer konsekvensane ved ei eventuell utbygging av prosjektet. KAP. 5 inneheld ei kort oppsummering med eit skjema der visse brukarinteresser sin verdi/bruk før ei eventuell utbygging er klassifisert. - Vida re er det i tabellform gjort ei vurdering av konsekvensane ved utbygging. Det må strekast under at desse konsekvensvurderingane er førebels og har skjedd ut frå ei vurdering av prosjektet sett isolert. Særleg når det gjeld interessene naturvern, friluftsliv og vilt er det naud synt å sjå prosjektet i samanheng med andre "Samla Plan" -prosjekt, eventuelt også verna vassdrag i området. Dei førebels konsekvensvurderingane kan verte endra når ein føretek regionale vurderingar der alle prosjekt/vassdrag i eit område vert samanlikna. Ei rekkje fagmedarbeidarar har vore med på ulike fagområde, jfr. liste bak i rapporten. Bidraga er skrivne på det målføre som høver vedk. medarbeidar best. "Samla Plan" -medarbeidarane i fylket har hatt ansvaret for å sette saman og redigere vassdragsrapporten. Styringsgruppe/kontaktutvalg i Fylket er orientert om ra.pp-orten. Rapporten vert sendt ut til høyring i dei aktuelle kommunar, lokale interessegrupper m,m. Rapporten vil saman med høyringsfråsegner vere grunnlaget for vurdering av prosjektet i "Samla Plan"

5 VASSDRAG NR Nærø~el~~.... INNHALD: Side: 1. NATURGRUNNLAG OG SAMFUNN 1.1. Naturgrunnlag Samfunn og samfunnsu tvikl ing BRUKSFORMER OG INTERESSER I VASSDRAGET 2.0 Is. Vasstemperatur Naturvern Friluftsliv Vilt Fisk Vassforsyning Vern mot ureining Kul turminnevern O 2.8 Jordbruk og skogbruk... ~ Reindrift Flaum- og erosjonssikring... ~ Transport VASSKRAFTPROSJEKTA 3.0. Utbyggingsplanar l Nærøyvassdr3.get Kraftverkprosjekt Hydrologi og magasin o Vassvegar Kraftstasjonar Anleggsvegar, anleggskraft, tippar m.m Kompenserande tiltak Innpassing i produksjonssyst.,linjetilkn Kostnader... o 3-12

6 4. VERKNADER AV UTBYGGINGA Side: 4.0 Verknader på naturmiljøet Naturvern Friluftsliv Vilt Fisk Vassforsyning Vern mot ureining Kulturminnevern Jordbruk og skogbruk Reindrift Flaum- og erosjonssikring Transport Reg ionaløkonomi OPPSUMl1ERING 5.0 Generelt Hylland Kraftverk Sivle Kraftverk OVERSIKT OVER FAGRAPPORTAR

7 KARTVEDLEGG TEMA KARTVEDLEGG NR. SIDE utbyggingsplanar In. In Busetting/kommunegrenser Naturvern Friluftsliv Vilt Fisk Vassforsyning/grunnvatn Vern mot ureining Kulturminnevern Landbruk/reindrift* Sikring mot flaum og erosjon Transport* Is/vasstemperatur/klima * For denne/desse interessane er det ikkje laga temakart. Alle kartvedlegg er samla bak i vassdragsrapporten, med unntak av kartvedlegg for utbyggingsplanar og anleggsvegar, linjer m.m., Som står i kapitel 3.

8 NATURGRUNNLAG OG SAMFUNN 1.1 Naturgrunnlag. Nærøyvassdraget ligg i Aurland, Leikanger og Vik kommunar i Sogn og Fjordane og Voss kommune i Hordaland. Nærøyelvi renn ut i NærØyfjorden, ein sidearm til Sognefjorden. Berggrunnsgeologi. Berggrunnen i området høyrer til Jotundekket. Nord for Nærøydalen, ved Stalheim og i NærØydalen mellom Jordalsnuten og Gudvangen er det stort sett mangerittiske gneisar. Heilt nord i området og nordvest for Brekkenipa er det gabbroide bergartar. Anortosittiske bergartar finn ein i Brekkenipa, Sivlesnipa, Jordalsnipa og Vardanosi, over Nærøydalen mellom Stalheimskleivi og Jordalsnuten og på sørsida av NærØydalen mellom Stalheim og Skjerpi. Geomorfologi - storformer. Dei høgaste toppane i området er i nordaust, og høgda minskar mot vest. Toppane kan vere restar av ei gammal (paleisk) flate med helning mot vest frå tertiær tid (40 mill. år før notid). Landheving i tertiær førte til auka vasserosjon og det vart danna slake elvedalar langs svake soner i berggrunnen. I NærØYområdet er dei viktigaste sprekkeretningane mot nordaust og nordvest, og dei fleste dalane fylgjer desse retningane. Jordalen, Brekkedalen og Brandsetdaleri er med sine slake former restar av eit eldre elvesystem som drenerte mot Voss. Restar av det same dalsystemet kan ein sjå i dei tydelege dalskuldren~ ved Stalheim. SjØlv om dessedalane har att noko av sin gamle form, er dei tydeleg prega av breerosjon. Dalane har u-forma tverrsnitt. Sidan breerosjonen har vore sterkast i hovuddalane er fleire av sidedalane hengande. Ved overgangane er det fleire stader aktiv

9 1-2 elveerosjon og det er danna tilpasningsgjel. NærØydalen er ein ung, breerodert dal. Dalsidene er bratte og dalbotnen flat. Den kraftige breerosjonen i dalen har ført til at elvane frå Jordalen, Brekkedalen og Brandsetdalen no renn mot nordaust. Kvartærgeologi. Dalsidene i Nærøydalen er dominert av skredmateriale. I dalbotnen er elveavsett materiale med ulik kornstorleik. Ved Jordal og Hylland er mindre breelvterassar av dårleg sortert sand, grus og stein. Den øverste ligg på ca. 110 m.o.h., og representerer truleg marin grense i området. Sidedalane er dominert av mektig, finstoff- og blokkrik morene. Mellom Stalheim og Oppheimsvatnet er ei grov sandur under 2-3 m myr. I høgfjellet er det mindre lausmassar. Berggrunnen ligg ofte i dagen, og vitringsmateriale er vanleg, særleg i anortosittområdet Klima, hydrologiske og limnologiske tilhøve. Området ligger i en overgangssone mellom maritimt og kontinentalt klima. Værstasjonen Voss - Bø Januartemperaturen er i middel her _4.1 o C og julitempera- av dalføret. o turen 14.8 C. skulle være representativ for nedre deler I øvre deler av dalførene er gjennomsnittlig vintertemperatur trolig noe høyere og sommertemperatur noe lavere enn dette. Arsnedbøren ligger trolig på noe under 1000 mm i nedre deler og opp mot 2000 mm i fjellstrøkene. Nærøydalen er nokså flat frå Gudvangen opp til Stalheimskleiva. To dalar, Jordalen og Brekkedalen, går nokså flatt frå nord og ein dal, Brandsetdalen, frå sør. Dei går bratt frå m høgd ned i Nærøydalen. Det er ein del myrdrag i desse høgareliggande dalane som kan verke noko utjamnande på vassføringa.

10 1-3 Frå før er Øvre del av JordaIselvi med tilsig frå Fresvikbreen overført til Vikanlegga. Avrenningskurven over månadsnormaler syner ein stor topp under snøsmelting om sornrnaren. Frå midten av august til midten av oktober he Id vassføringa seg i overkant av gjennomsnittet p.g.a. nedbøren. Berggrunnen høyrer til Jotundekket med hovudvekt på gneiser og m.a. mindre soner med anortositt. Dei vitrar lite og gjev lite næringssalt til elvar og vatn. Limnologiske granskingar er ikkje utført, men ein veit at Nærøyelvi frå Skjerpi og oppover har eit uvanleg sterilt preg p.g.a. anortositter i berggrunnen. Her veks det lite vassalger og næringsdyrproduksjonen er liten. 1~1~~ y~g~~~ 12~' Berggrunnen er dominert av harde og næringsfattige bergartar. Dette gjer at ein i hovudsak finn lite næringskrevjande vegetasjon i nedbørfeltet. Dalbotnane er sterkt prega av jordbruksaktivitet, og beitetrykket i dalsidene er stort. Nærøydalen er prega av bratte dalsider med rasmarker. Dei tresette områda er dominerte av gråor og bjørk. Langs elvane finst bordar med bjørk, selje, hegg, rogn og nokre stader også ask. Bjørk er vanleg i heile nedbørsfeltet.lyng- og småbregnedominerte utformingar er vanlegast. Furuskog syne st berre vere vanleg i nedbørfeltet til Ljoselvi/Stalheimselvi. I dei høgareliggandedelane dominerer vegetasjonslause fjellparti, gras- og bærlynghei og myr.

11 Arealfordeling. Nærøyelvi sitt nedbørsfelt er på 286 km 2. Bruken av arealbt går fram av tabell l og temakart nr. 9. Tabell l. Arealbruk i NærØyvassdraget. Jordbruksareal 1,5 km 2 Dyrkbart 0,7 km 2 Lauvskog 27,0 km 2 Vatn 1,8 km 2 Bre 2,0 km 2 Fjell 09: anna areal 253,0 km 2 l alt 286,0 km 2 Jordbruksarealet er lite - berre 0,5% av heile nedbørfeltet. Det er smågrender ved Gudvangen, mellom Stalheim og Oppheimavatnet og i Jordalen. Skogen i størst mengd mellom Stalheim og Oppheimsvatnet. Store fjellvidder som i sør går opp i ca m høgd, i nord opp mot Fresvikbreen som er 1660 m høg. HØgdefordeling: <300 m : 4%, m : 9%, ro 30%, >900 m 57%. 1.2 Samfunn og samfunnsutviklin9:' Anleggsverksemda vil gå føre seg i Fjordane) og Voss (Hordaland). kornmunane' Aurland (Sogn og Vassdraget Nærøyelvi ligg i begge kommunar. < Som fellesnemning på kornmunane Voss og Aurland vil vi i det følgjande nytte "regionen".

12 1-5 1~~~1 ~Qb~~!~b_Qg_e~~~E~~9 Tabell 1.1 Utvikling i folketalet frå 1900 fram til ~ 12~~L_~Eg~~g~~_~Y_~E~! Aurland Voss Regionen ~E ~~ ~lQ~ 121Q1 Kilde: Statistisk Sentralbyrå Tabell 1.1 viser at folketalet i "utbyggingskommunen" Aurland er redusert i perioden. Anna statistikk viser at folketalet i kommunen er sterkt påvirka av kraftutbygginga på slutten av 60-talet og i 70-åra. Talet for 1970 representerer såleis det høgste folketalet sidan 1952, og 320 fleire enn i 1968 som har det lægste i same periode. I Voss kommune har folketalet auka fram mot 1980, sidan er det noko redusert. utviklinga dei tre siste åra handsama i tabell er næra~e Tabell 1.2 Naturleg tilvekst, flytting og samla E!bY~~~!_~_~L_gj~~~Q~~~~EE_iQE_~E~_12~Q:~~ y' Aurland Voss Sogn eg Fjordane Hordaland ~~~!yb~~_~ Naturleg tilvekst Nettoflytting Samla" tilvekst Kilde: Statistisk Sentralbyrå Tabellen viser at det i begge dei to kommunane er negative tilvekstprosentar. Flyttetala er særleg dramatiske for Aurland.

13 1-6 Tabell 1.3 Folketalet i kommunane pr og framskriving av folketalet i kommunane, fordelt på aldersklassar. Alt. K Naturleg tilvekst pluss flytting ut frå flyttetendensen siste 3 år. 12~~ 122Q ~QQQ ~~~ ~~~_15 2~ 21! 19~~_1~ ~ _~1! 19~~_12 ~ 1!_ Aurland Voss ~9.Q~ 1 1Ql_~~ ~_1 1~111_20 _64 1~_1 160_~Q 1 1~ So3n og Fjordane Hordaland Kilde: Statistisk Sentralbyrå Tabell 1.3 viser folketalet i kommunane og fylket framskrive til år For Sogn og Fjordane bør ein generelt sett merke seg at dette framskrivingsalternativet byggjer på ein føresetnad om at dei positive flyttetendensane vi opplevde i perioden skal vere gyldige også etter Fram til no (desember -83) har framskrivingane synt seg å vere for optimistiske. For Aurland er det rekna med eit stabilt folketal fram mot Ut frå nyare tal og tabell 1.2 verkar dette noko optimistisk. Tabell 1.4 Yrkesaktive, 16 år eg over, etter næring og kjønn, -1270_(i_~f~~ l og-1280~_ov~f_~2q_~r~ Prosent i næringsg~jpper Prirrær- Bergv. Bygg/ Vareh. Transp. Off/pr ~S~~ ~ ~Y~ E Tb~~ ~~S!nd~st~_~1~s ~~~~ ~~~~~! Aurland 533 (768) 272 (281) 805 (1049) 17 (23) 3 (6) 33 (35) 8 (5) 12 (13) 27 (16 y l_~~~_1~ll2L-5765_1~199 ) 11_J~~l_1~_111l_11-il2l_1~_J1QllQ_Jlll_l~_~1 E sio~ 405~11152l_~21 ~296l_ 21~1~84 l 11_1~ l_11-j1ql_12_1l l_1~ J~ll2-J12l_2~_J~~ Segn eg Fjordane ~1ke ~~~~~~63Ql112121l352~11l15511~1821 ~Q_1~~L_~~_J12L_11_111_) 2-J2L_~_1~1 ~2_11: Hordaland ~lke QQ65 l ~60 l152122jl49~ 11_~_11Ql-11_1~21_1Q-1lQl-11_1l111Q_112l_~ ~1~ Kilde: Folke- eg l::oligtellingene 1970 eg 1980, SSB

14 1-7 I tabell 1.4 er dei absolutte tala for 1970 og 1980 ikkje samanliknbare. I 1970 fekk ein svar frå omtrent ~lle personar som vart spurde (personlege intervjuar). I 1980 var det 3696 personar av del yrkesaktive i Sogn og Fjordane som ikkje gav opp arbeidstid (post-intervjuar). Av, desse er det grunn til å tru at omlag 75 % arbeidde meir enn 500 timar. Del absolutte 1980-tala i tab. 1.4 vert dermed for låge. I fylkesplan for Sogn og Fjordane er tal yrkesaktive med ein årleg arbeidsinnsats på over 500 tirnar i 1980 vurdert til personar. Tala for Hordaland vil innehalde dei same feila. Det er likevel grunn til å tru at del relative tala i tabell 1.4 er nok on lunde samanliknbare. Prirnærnæringane si relative storleik vart redusert i dei to kommunane og i dei to fylka. FØlgjande nøkkeltal kan gjevast for landbruket i regionen (1979): Totalt jordbruksareal er daa. Av dette er ca. 68 prosent fulldyrka. Gjennomsnittleg bruksstørrelse er ca. 61 daa. 16 prosent av brukene har rneir enn 100 daa jordbruksareal. 51 prosent av eigendomane har mindre enn 250 daa produktivt skogareal, "medan 5 prosent har meir enn 1000 daa skogareal Antall Andel av familiens nettoinntekt som kjem frå _e!~~~~_ee2 ~~~ < Kilde: Landbrukstellinga 1979 Tabell 1.5 Arbeidskaraftrekneskap for kommunane Alle tall for 1980 Aurland Voss Tilbud arb. kraft O 1 - Arbeidsløshet Sysselsatte busett i kommunen Utpendling Innpendling e~!~e E~_~Ee~~!~~~ ll~~ ~~ ~_~ Kilde: Folke- og boligteliinga 1980 I SSB Tabell 1.5 gjev eit arbeidskraftrekneskap for kommunane for året Nyare tal syner at arbeidsløysa i regionen pr var 184 personar d.v.s. nesten 4 gonger så høg som i Fram mot årsskiftet har arbeidsløysa auka kraftig i regionen. Elles manglar vi sikre tal for utviklinga etter 1980.

15 Kommunale ressursar Tabell 1.6 Kommuneregnskaper 1981 ~~~1~BS y2 2gB_2g_~j~ ~2~S~1~BS_ Folketal Skattar og adm. avgift Skatteutjamn. Overf. til undervisn. Driftsinnt.* Driftsutg.** Utg.nybygg/ o (kr. pr. innbyggjar) nye anlegg** ~!~~gi~!s ~2Q~ i~2~~ Renter/avdr. i % av skattar og skatteutj % tilskot undervisn ~ Kilde: Statistisk Sentralbyrå * ** Inkl. skattar, overføringar, ekskl. kommunens forretningsdrift Ekskl. kommunens forretningsdrift Tabell 1.6 viser at Aurland ikkje får skatteut 'jamningsmidlar og at overføringane til undervisningssektoren utgjer omlag 74 % av fylkesmedelen (kr. pr. innbyggjar). Nyare tal (1982) viser at dei samla nettoinntektene for Aurland er over det dobbelte (236 %) av fylkesmedelen pr. innbyggjar. Skatteutjamningsmidlane utgjer for Voss 75 % av fylkesmedelen, og overføringane til undervisningssektoren'er omlag 16 % høgare enn fylkesmedelen (kr. pr. innbyggjar).

16 BRUKSFORMER OG INTERESSER I VASSDRAGET. 2.0 Is. Vasstemperatur. Nærøydalselvi er for det meste islagt i vintermånedene. Observasjoner ved Skjærping viser imidlertid at isforholdene er ustabile og svært variable fra vinter til vinter. Det er ikke uvanlig med isganger i Nærøydalselvi. Det er opplyst at disse isgangene har medført oversvømmelser på dyrket mark og i hus ved Stalheimsøyni. Det meste av denne isen kommer fra området under Stalheimsfossen og løsner i forbindelse med økende vassføring i elva. Nærøyfjorden har som oftest lite is pga stor båttrafikk. kan imidlertid fjorden fryse til helt ut til Beitelen. I perioder Evt. ferdsel på elva når den er isdekt, antas vesentlig å være forbundet med friluftsliv. Det er ikke mottatt spesielle opplysninger om dette NATURVERN (kartvedlegg 2). Eigenarten til området. Nærøyvassdraget ligg i naturgeogratisk regipn 37 e: Vestlandets lauv- og furuskogregion. Indre fjordstrok i Sogn. Høgfjellsområda høy rer til i 35 c: Fjellregionen. Hardangervidda. Landskapet i vassdraget viser tydeleg både gamle og yngre utformingar. Hovuddalføret, Nærøydalen, er eit ekstremt døme på ein ung, breerodert dal, medan sidedalane truleg er restar etter elvedalar som vart danna før kvartær tid. Dei høgaste fjella representerer truleg ei gammal paleisk overflate. Elvane renn mest i stryk. Nærøyelvi og Brekkedalselvi dannar dei mektige fossefalla Stalheimsfossen og Sivlefossen ned i Nærøydalen. Jordalselvi, Brekkedalselvi og Brandsetelvi drenerte _over Oppheimsvatnet mot Voss før kvartær tid, men på grunn av iserosjon blei dei innfanga i Nærøydalen. Vegetasjon og flora er i hovudsak karakteristisk for regionen. Det er ikkje registrert sjeldne artar eller vegetasjonstypar. Nærøyvassdraget syner både austlege og vestlege trekk utan at nokon av desse er framtredande.

17 2-2 Verneverdige område og førekomstar. Stalheimsområdet er eit av dei tydelegaste døma ein har på utviklingshistoria av norske dalar. Det demonstrerer klårt skilnaden mellom landskapsformer som er danna av is og elvar. Området er lett tilgjengeleg og er mykje brukt som ekskursjonslokalitet. Det har høg pedagogisk verdi. Det er gjort framlegg om å verne Stalheimsområdet som landskapsvernområde. (Aa 1974). Dei to mektige fossefalla Stalheimsfossen og Sivlefossen er framtredande landskapselement, og dei er sentrale turistattraksjonar i Nærøydalen. Fossane har i den samanheng verneverdi. Referanseområde. Landskapsformene i Nærøyvassdraget gjer at området eignar seg godt som geologiskfgeomorfologisk referanseområde. Området er stort og lite påverka. Vegetasjonsutformingane i Nærøyvassdraget ber preg av fattig berggrunn. høge fjell og jordbruksaktivitet i dalane. Veget;-.,j0nen er lite variert og mange vegetasjonstypar er dårleg representert. Referanseaspektet burde vere dekt i føreslege varig verna. (Sperstadutvalget 1983) Undredalsvassdraget som er Vurdering ~v området. Nærøyvassdraget er eit svært godt døme på eit landskap med ulike dalgenerasjonar. Nærøydalen og fjorden representerer ein ung, iseradert dal. medan dei høgareliggande sidedalane er restar ette~ gamle elvedalar. Variasjonen i ulike landskapselement er stor, og saman med den trange Nærøydalen, er det spesielt dei mektige fossefalla som er framtredande i landskapsbildet. Det biologiske mangfaldet ser ut til å vere middels stort. Vassdraget er i hovudsak lite på verka av tekniske inngrep, og Nærøyvassdraget vert vurdert å ha stor verdi for naturverninteressene.

18 Friluftsliv. (Kartvedlegg 3) Egnethet NedbØrsfeltet omfatter den dype, trange NærØydalen som er kjent for sitt kontrastrike landskap og mange fosser. Dalen er lokalisert mellom flere turiststeder på denne delen av Vestlandet: Voss, Aurland, Flåm og Sogndal. Brekkedalen og Jordalen er sidedaler til Nærøydalen og har roligere og åpnere landskapstrekk. Brekkedalen er hengende i forhold til hoveddalføret og Sivlefossen danner et dominerende landskapselement der elva stuper utfor kanten. Vassdraget er tilgjengelig med bil eller buss fra Vosseregionen. E-68 mellom Bergen og Oslo går gjennom NærØydalen. Tilkomst nord- og Østfra er vanskeligere, det er ferjeforbindelse mellom Gudvangen - Kaupanger/Revsnes/ Aurland. Feltet grenser til flere friluftsområder, bl.a. Vikafjell/ StØlsheimen og Raundalsvassdraget. Gudvangen har hotell og campingplasser. Oppover i dalen er det mange fine fiskeplasser, NærØyelva er lakseførende opp til Stalheimsfossen. Stalheim har turisthotell med utsikt over Nærøydalen og danner et bra utgangspunkt for turer i området, bl.a. mot Grindaflethytta langs DNT's rutenett. Brekkedalen er egnet for turer både sommer og vinter. Det lett kuperte og åpne terrenget er fint for skiturer og utforkjøringer. Bomveg og tursti fører bl.a. over mot Vikafjell. Det er bra muligheter for småviltjakt og reinjakt i høyereliggende områder. Jordalen er ~~~fallsport til fjellområdet omkring Fresvikbreen. Vegen ~jrer nesten inn til breen og representerer letteste adkc=strute.

19 2-4 NedbØrsfelte~ iar få vatn, mulighetene for vannbaserte aktiviteter ~~enom fiske er begrensede. Bortsett fra ~vernattingsstedene, har området få tilretteleggingstilta~ for friluftslivet. Bruk Nærøydalen e= nyttet til sightseeingsturer av både norske og utenlands~e turister. Dalen er ledd i en av de populære og kjente tu=istrutene på Vestlandet. Det største turisthotellet i c~rådet (Stalheim) hadde i 1982 ca overnattinger pr. måned i høgsesongen. Gudvangen ha= anløp av turistskip om sommeren, i tillegg til turisttra:ikken med ferjene. I 1981 var 44% av alle cruiseskip langs norskekysten innom Gudvangen. Brekkedalen sg Jordalen er brukt til turgåing både sommer og vinter. Jordalen er nærområde for den fastboende lokalbefolkningen her, og det går turalternativer opp mot Fresvikbreen. Brekkedalen er mest brukt som skiområde. Dalen fungerer som utfartsområde for Voss og er særlig nyttet til dagsturer på seinvinteren og i påska. Det drives fiske etter laks i NærØyelva, Dalen Fiskeklubb har rettigheter i elva. Salg av fiskekort besørges av de lokale grunneiere. Jakt etter rype og rein drives særlig i Brekkedalen og de høgereliggende områdene. Området er ellers brukt til ekskursjoner bl.a. av Universitetet i Bergen for å se på det isutformede dal- og fjordlandskapet. Det blir også drevet mer "avanserte" former for friluftsliv her - klatrere fra Bergensområdet klatrer på de islagte fossene og bekkesigene i de kaldeste vintermånedene. Både Sivlefossen og Stalheimsfossen er klatret flere ganger.

20 2-5 Vurdering For de fastboende innen feltet finnes trolig ingen alternative nærområder. Brukerne fra Vosseregionen har flere utfartsområder i rimelig avstand fra befolkningssenteret, bl.a. Raundalsvassdraget, Bergsdalen og Espelandsdalen mot Ulvik. Det er dessuten god forbindelse med Bergensbanen tillangturområdene ved Hallingskarvet og Hardangerjøkulen. Regionen er imidlertid allerede endel belastet med vannkraftutbygging og det planlegges nye prosjekter. Som turistområde er NærØydalenj-fjorden vanskelig å erstatte, dalen har en sentral plassering i et av de viktigste turiststrøkene på Vestlandet. Utenom Nærøydalens funksjon som turistattraksjon, er området bra egnet til varierte typer friluftsliv. Vassdraget blir brukt til fiske og jakt, turgåing, skigåing, ekskursjoner og klatring. Området er bra tilgjengelig sør- og vestfra, E-68 mellom Oslo - Bergen går gjennom Nærøydalen. Hvis Gudvangen får ferjefri forbindelse (riksvegen Oslo - Bergen er vedtatt som ferjefri helårsvegl I blir området lettere tilgjengelig østfra. Det foreligger ellers ingen planer for utnyttelse av området i friluftslivssarnrnenheng. Området vurderes å være av stor verdi for friluftsinteressene. Det er i vurderingen særlig lagt vekt på områdets verdi for turismen. 2.3 Vilt. (Kartvedlegg nr. 4) Faunaen i vassdraget er generelt lite undersøkt. Sommaren 1983 vart det utført ein del ornitologiske registreringar. I alt er det observert 110 fugleartar i området, med ein særleg rik rovfuglfauna. Karakteristiske artar er kongeørn, hønsehauk, spurvehauk, fjellvåk, tårnfalk og dvergfalk. Alle dei vanlege hønsefuglane som fjellrype, lirype, orrfugl og storfugl er relativt talrike i området. I alt er det registrert 34 artar av vassfuglar, hekking er påvist av m.a. brunnakke, kvikkand, siland, fossekall og sivspurv.

21 2-6 Av hjortedyra er det faste bestandar av hjort, ~ og rein i området. Hjortebestanden er karakterisert som god og stamma er i vekst. Elgen har etablert seg i området i dei seinare åra, og det vert årleg gjeve fellingsløyve på eit par dyr. Reinen har tilhald i dei 'nordlege delane av vassdraget, med ein relativt god bestand. Opplysningane om rovdyra i vassdraget er heller sparsame, men trules er det streifdyr av gaype, ~ og b~ørn i området. Raydreven er karakterisert som talrik. Av andre pattedyr er ekorn og ~ dei vanlegaste. Det er ikkje utført registreringar av p~ttedyrfaunaen i området. Representativitet Vassdraget omfattar alle vegetasjonssonene og naturtypane frå breområde til havnivå. Faunistisk er dei fleste av dei vanlege artane i regionen representert i vassdraget, i tillegg er det påvist artar som er heller sjeldsynte i regionen. Vesentlege delar av vassdraget er lite eller moderat påverka av jord- og skogbruk. Referanseverdi I store delar av vassdraget er kulturpåverknaden liten og består vesentleg av sauebeite. Vassdraget e~ relativt stort, der fleire biotopar og naturtypar i regionen er representert. samstundes som området har kvalitetar utover det vanlege i regionen. Vassdraget kan såleis ha verdi som forsknings- og undervisningsobjekt. Tidlegare ~raftutbygging i Fresvik-Jordalen (eit nedbørsfelt på ialt 21 km ) har ført til at referanseverdien er vesentleg redusert. Produksjonsverdi Det er påvist ein relativt rik fuglefauna i området. det same gjeld for fleire artar av pattedyr, særleg hjort, som gjev høg årleg avkastning. Både hjorte- og elgbestanden er i vekst. Også meir sjeldsynte og sårbare artar i regionen er registrert. Bruksverdi Vassdraget er i stor grad brukt i samband med turisme, friluftsliv og jakt. Eit område med vesentlege naturkvalitetar og med store kontrastar i naturlandskapet. Eit godt utbygt vegnett gjev god tilkomst til området (m.a. går EGS gjennom delar av vassdraget). Sal av jaktkort både for småvilt- og storviltjakt. Samla vurdering. Området vert vurdert å ha stor til mykje stor verdi for viltinteressene.

22 Fisk (kartvedlegg nr. 5) Nærøydalselva har ved utlaupet i sjøen eit nedslagsfelt på 265 km 2 etter at eit delfelt på 21 km 2 av JordaIselvi er overført til Muravatn~t i Vik kommune. Middel vassføring ved Skjerpi vel 3 km ovanfor munningen er l~ ml/sek. Det meste av vassføringa kjem frå 3 sidevassdrag. Ved Stalheim møtest Ljoselvi frå sør og Brekkedalselvi frå nord. Frå nord kjem og JordaIselvi som renn saman med Nærøyelva ved Hylland. Vassdraget har spreidd busetnad og jordbruk langs hovudelva og i sidevassdraga de~ ein og finn stølsdrift og nydyrkingsområde. Det er ein påfallande mangel på innsjøar i dette heller store vassdraget. Etter overføringa av dei Øvre del ane av JordaIselvi er det att 2 små vatn øvst i denne elva. Utanom desse ligg det 4 mellomstore vatn mot søraust, alle høgare enn 1150 m o.h.. Sidevassdraga er prega av store myrområde, langs Nærøyelva er det stupbratte fjell som når opp til 1500 m o.h.. Nærøyelva får difor tilsig av ~~P~~O"~~n til langt ut på sommaren noko som gjev st~~ll vassføring. Etter at snøsmeltingå er over er det eit flaumvassdrag med svært låg vassføring i turre periodar. I Nærøydalen finst anortositt, ein tungtløyseleg bergart som gjev dei Øvre delane av Nærøyelva eit sterilt preg, då det veks lite ~assalger på denne bergarten. Fisket i Nærøydalselva. Elva er laks/sjøaureførande opp til Stalheim, ei strekning på 10 km. Nedanfor Skjerpi renn elva gjennom eit samanhengjande strykparti på ca. l km. Ovanfor og nedanfor dette strykpartiet renn elva roleg og brei. Stryka er ein flaskehals for fiskeoppgang, ved låg eller svært høg vassføring kan ikkje fisken passere desse stryka. Dei beste ayte/oppvekstområda finst nedanfor Skjerpi, på denne strekninga blir det og fanga mest fisk.

23 2-8 Ovanfor den laks- sjøaureførande strekninga er det i alt svært lange elvestrekningar som kan nyttast som oppvekstareal for laks og sjøaureungar ved ynqelutsetjingar. Dersom desse oppvekstareala blir tekne i bruk,til dette føremålet kan totalproduksjonen av smolt i vassdraget mangedoblast. Fangststatistikken for viser ein klar tendens mot auka fangst av laks og sjøaure dei siste åra. I denne perioden varierte totalfangsten mellom totalt 131 kg (1969) og kg (1980). I 1982 var totalfangsen kg som plasserer elva som 3.dje beste laks/sjøaureelva i Sogn. Gjennomsnittsvekta for sjøauren er relativt høg, vanlegvis mellom 1,5 og 1,9 kg. Det same gjeld laksen som har vanleg gjennomsnittsvekt mellom 5,0 og 7,5 kg. Både ~;e~~n~~nittsvekt og totalfangst har auka gjennom npn siste 14-års perioden. I antal bl~r dec ~anga mes~ sjøaure, men i vekt utgjer fangsten av laks vanlegvis det doble. I konsesjonsvilkåra for overføring av dei Øvre delane av Tordalselvi vart Vikfalli pålagt å gjennomføre kompenserande tiltak ved årleg å setje ut smolt av laks og sjøaure. Fisket er organisert i elveeigarlag som sel fiskekort. Representativitet. Nærøydalsvassdraget er på fleire måtar særmerkt på Vestlandet. Utanom 2 små vatn i JordaIselvi finst det ikkje innsjøar som ligg llgare enn 1150 m o.h.. Sidedalføra er prega av store myrområde, hovuddalføret av svært.bratte og høge fiejl. Nærøydalselva har eit uvanleg sterilt preg c~ representerer i så måte noke uvanleg.

24 2-9 Referanseverdi. Det som er nemnt ovanfor gjer at referanseverdien for vassdraget er stor. Produksjonsverdi. Produksjonen av laks/sjøaureungar i elva er middels. Ved å setje ut laks- sjøaureyngel i elvane ovanfor den lakseførande strekninga, kan totalproduksjonen av smolt bli svært stor. Bruksverdi. Laks!sjøaurefisket ' i Nærøydalselva har stor verdi både lokalt og for tilreisande. Samla verdivurderinq. Fisket etter laks og sjøaure i Nærøydalselva har stor verdi både for folk som fiskar lokalt og for turistnæringa. 2.5 Vassforsyning. Jordaiselvi er rnykje nytta som reserve vasskjelde for gardsbruka i Jordalen under einskilde turke- og frostperiodar. Alternative kjelder vil verte; Inntak i Slettedalselvi, ev. lenger opp,i Jordaiselvi eller frå fjellborebrønn. Brekkedalselvi er kjelde for Stalheim Hotell sitt vassverk, der også gardane på Brekke og Sivle er tilknytta (i alt ca. 550 p.e.). Inntaket ligg ca m nord for Brekkegarden og nedanfor overføringsrnnslaget for Brekkedalselvi til J ordalselvi. Alternativ forsyning kan ordnast ved å flytte inntaket lenger opp. I Stalheimselvi er det ingen vassforsyningsinteresser i den delen _av vassdraget som vert påverka av ei ev. utbygging. '2.6 Vern mot forureining. I Det er ingen direkte resipientinteresser i dei deler av vassdraget som vert påverka av utbygginga. jordbruksaktivitetar finn likevel stad. Ei viss avrenning frå

ulviland/sivle 289 Nærøyelva Hylland

ulviland/sivle 289 Nærøyelva Hylland Trr--- R."TAN. f amla klan for vassdrag Hordaland fylke Voss kommune Sogn og Fjordane fylke Aurland kommune KURLANG KOMMUNE JK KOMMUNE =,i,oss K] MU NE SOGN 3G I OPMNE 'TEKE 11 KPVEPK ti j FIKE 0 S km

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Førde, 24.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Bakkeelva kraftverk i Askvoll kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Bakkeelva kraftverk i Askvoll kommune. Førde, 26.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Bakkeelva kraftverk i Askvoll kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Førde, 23.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Indre Sogn Vassområde Gaupne 31.01.2014 Aurland kommune v/ Bjørn Sture Rosenvold 5745 Aurland KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Me har fått opplyst at miljøproblem knytt til vassdragsutbygging

Detaljer

R A P P O R Vassdekt areal og vassføring i Jølstra Grunnlag for konsekvensutgreiingane

R A P P O R Vassdekt areal og vassføring i Jølstra Grunnlag for konsekvensutgreiingane Jølstra kraftverk, Jølster kommune, Sogn og Fjordane fylke R A P P O R Vassdekt areal og vassføring i Jølstra Grunnlag for konsekvensutgreiingane T Rådgivende Biologer AS 1807 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Kraftverk i Valldalen

Kraftverk i Valldalen Småkraft AS er et produksjonsselskap som vart etablert i 2002. Fem selskap i Statkraftalliansen eig Småkraft: Skagerak Energi, Trondheim Energiverk, Agder Energi, BKK og Statkraft. Målet til Småkraft er

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Desember 2012 1 Bakgrunn Etter sluttbefaringen av Sivertelva den 11. oktober 2011 ønsker Blåfall AS ut i fra miljøhensyn å søke om en endring

Detaljer

Tilleggsutgreiing. for. Geitåni kraftverk. Voss kommune. Hordaland fylke

Tilleggsutgreiing. for. Geitåni kraftverk. Voss kommune. Hordaland fylke Tilleggsutgreiing for Geitåni kraftverk Voss kommune Hordaland fylke Voss 30.12.08 Innhald 1. Innleiing... 2 2. Alternativ utbyggingsløysing... 3 3. Alternativ vegløysing... 6 4. Anleggsdrift Ørevikelvi...

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

NATURVERNFORBUNDET I SOGN OG FJORDANE

NATURVERNFORBUNDET I SOGN OG FJORDANE NVE, Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Dykkar dato: 12.01.2015. Vår dato: 18/4.2015 FLEIRE SØKJARAR- SØKNADER OM LØYVE TIL Å BYGGJE 7 SMÅKRAFTVERK I AURLAND,VIK, HØYANGER OG BALESTRAND KOMMUNAR Merknad

Detaljer

Rapport 2007:02. Fiskeundersøking i Årsetelva, Ørsta kommune Miljøanalyser, rapport 2007:02 ISBN 978-82-92907-01-6

Rapport 2007:02. Fiskeundersøking i Årsetelva, Ørsta kommune Miljøanalyser, rapport 2007:02 ISBN 978-82-92907-01-6 miljøanalyser Rapport 2007:02, Ørsta kommune Miljøanalyser, rapport 2007:02 ISBN 978-82-92907-01-6 miljøanalyser R a p p o r t 2 0 0 7 : 0 2 Utførande institusjon: Miljøanalyser Leira 6590 Tustna Kontaktpersonar:

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2012 var 481 (snittvekt 5,1 kg). I 2012 vart det fanga 1075 laks (snittvekt 6,5 kg), eit av dei aller beste resultata

Detaljer

Fuglestadelva, Hå kommune

Fuglestadelva, Hå kommune Fuglestadelva, Hå kommune Fuglestadelva drenerer sørlege deler av Høg-Jæren og renn ut i sjøen ved Brusand. Elva er naturleg lakseførande opp til fossen ved Åsane (,8 km). Elva er ei av dei faste overvakingselvane

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 020/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 020/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 020/15 Formannskapet 11.03.2015 018/15 Kommunestyret 19.03.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 15/25-15/2343 K2 - S11, K3 - &13 Magnhild Aspevik

Detaljer

Konsesjonssøknad for Dalsfos kraftverk. Endringer november 2016

Konsesjonssøknad for Dalsfos kraftverk. Endringer november 2016 NVE - Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo POSTADRESSE Skagerak Kraft AS Postboks 80 3901 Porsgrunn Floodeløkka 1 3915 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: DOKUMENTNR.:

Detaljer

Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune INNHALD. 1 Samandrag s 1. 2 Innleiing s 2. 3 Regelverk s 23. 4 Vurdert område s 46

Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune INNHALD. 1 Samandrag s 1. 2 Innleiing s 2. 3 Regelverk s 23. 4 Vurdert område s 46 Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune ADRESSE COWI AS Magasinvegen 35 5700 Voss Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHALD 1 Samandrag s 1 2 Innleiing s 2 3 Regelverk s 23 4 Vurdert område

Detaljer

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Kraftverk eksisterande, planar og potensial Biologisk mangfald Sårbart høgfjell Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk

Detaljer

Dprdal/Odnc!S. 287 Dyrdalselva Dyrdal. 291 Nisedalselva Odnes. Sogn og Fjordane fylke. for vassdrag. Vassdragsrapport. Aurland kommune.

Dprdal/Odnc!S. 287 Dyrdalselva Dyrdal. 291 Nisedalselva Odnes. Sogn og Fjordane fylke. for vassdrag. Vassdragsrapport. Aurland kommune. /ivlfamla plan for vassdrag Vassdragsrapport Sogn og Fjordane fylke Aurland kommune SIW Ne5J1 \ VASSBOS ^ 287 Dyrdalselva Dyrdal 291 Nisedalselva Odnes unen S.iv..1.. Dprdal/Odnc!S Samla plan for vassdrag

Detaljer

3)Q. Ti1N V E Pb.5091 Maj Oslo. Dyk. ref. Inger Staubo

3)Q. Ti1N V E Pb.5091 Maj Oslo. Dyk. ref. Inger Staubo 3)Q Ti1N V E Pb.5091 Maj 0301 Oslo Dyk. ref. Inger Staubo Vedlagde høyringsuttale vedk. Øyane Kraftverk og Illvatnet pumpekraftverk vart forlagt men høyrer og til fråsegn av 29.oktober d.å sendt frå advokat

Detaljer

4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1. 4.1. Overordna mål... 2. 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3

4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1. 4.1. Overordna mål... 2. 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3 4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1 4.1. Overordna mål... 2 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3 4.2.1. Område 1. Stranda... 3 4.2.2. Område 2. Liabygda... 4 4.2.3. Område 3. Sunnylvsfjorden... 5 4.2.4.

Detaljer

BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE. Søknad om planendring

BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE. Søknad om planendring BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE Søknad om planendring August 2017 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 22. august 2017 Søknad om planendring for bygging av Bergselvi

Detaljer

Vinda kraftverk. Planbeskrivelse

Vinda kraftverk. Planbeskrivelse Vinda kraftverk Planbeskrivelse Innhold 1. Planbeskrivelse løsninger, hydrologi m.m. 2. Rettighetsforhold så langt vi vet 3. Planstatus 4. Fremdrift side 2 Heggenes 18. Vinda kraftverk Søre Vindin side

Detaljer

)amla plan. for vassdrag

)amla plan. for vassdrag )amla plan for vassdrag Siktemålet med Samla plan for vassdrag (Samla Plan) er å få ei meir samla, nasjonal Corvalting av vassdraga. Samla Plan gir Cramlegg til ei gruppevis prioritert rekkjefølgje av

Detaljer

Høyringsfråsegn: Småkraft AS Søknad om løyve til bygging av Fossevika småkraftverk i Askvoll kommune.

Høyringsfråsegn: Småkraft AS Søknad om løyve til bygging av Fossevika småkraftverk i Askvoll kommune. Førde, 18.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Småkraft AS Søknad om løyve til bygging av Fossevika småkraftverk i Askvoll kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev

Detaljer

FRÅSEGN STOKKELVA KRAFTVERK I HALSA KOMMUNE

FRÅSEGN STOKKELVA KRAFTVERK I HALSA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 2. september 2013 NVE FRÅSEGN STOKKELVA KRAFTVERK I HALSA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs mesteparten av den planlagde utbyggingsstrekninga 24.8.2013. Vi har ei klart anna oppfatning

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i Luster kommune

Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i Luster kommune Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i Luster kommune Kraftproduksjon i Luster kommune I Luster kommune vert det produsert ca 3300 gwh årleg, Luster er ein stor kraftkommune i nasjonal samanheng

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Hydrologi for små kraftverk - og noen mulige feilkilder Thomas Væringstad Hydrologisk avdeling Nødvendige hydrologiske beregninger Nedbørfelt og feltparametere Middelavrenning

Detaljer

Fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging Presentasjon for Fylkesutvalet

Fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging Presentasjon for Fylkesutvalet Fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging Presentasjon for Fylkesutvalet 28.10.2009 Mål og avgrensing Innhald Aktuelle problemstillingar Innspel og spørsmål (joar.helgheim@sfj.no el. Idar.sagen@sfj.no)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00. Tittel Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 11/803 NVE si innstilling for bygging av Leikanger kraftverk - merknader frå Leikanger

Detaljer

Bygging av Mork kraftverk i Erdal

Bygging av Mork kraftverk i Erdal Informasjon i samband med konsesjonssøknad Bygging av Mork kraftverk i Erdal Lærdal kommune i Sogn og Fjordane Juni 2008 Mork kraftverk as Innleiing Mork kraftverk as (under stifting) har i medhald av

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 20.30. Erling Nesbø, Bjørn Ebne, Bente Steine, May Britt Martinsen, John Håland.

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 20.30. Erling Nesbø, Bjørn Ebne, Bente Steine, May Britt Martinsen, John Håland. Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 20.30 Aurland fjellstyret Holo 12.12.14 TIL STADES PÅ MØTET Medlemar Erling Nesbø, Bjørn Ebne, Bente Steine, May Britt Martinsen, John

Detaljer

Fråsegn til høyring av søknad om konsesjon til bygging av Øvre og Nedre Lanes kraftverk, Bjerkreim kommune

Fråsegn til høyring av søknad om konsesjon til bygging av Øvre og Nedre Lanes kraftverk, Bjerkreim kommune Dykkar ref.: Vår dato: 31.03.2017 Vår ref.: 2017/1618 Arkivnr.: 562 Norges vassdrags- og energidirektorat, Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001

Detaljer

Førde, NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO

Førde, NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Førde, 10.07.2013 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Småkraft AS Søknad om løyve til bygging av Steindal kraftverk i Flora kommune, Sogn og Fjordane, og Høyringsfråsegn:

Detaljer

Einar Kleiven har leita etter elvemusling i Vest-Agder, nærare bestemt i nokre bekkar i Mandalselva og i Nesheimvassdraget på Lista.

Einar Kleiven har leita etter elvemusling i Vest-Agder, nærare bestemt i nokre bekkar i Mandalselva og i Nesheimvassdraget på Lista. Fra: eve@fmva.no [mailto:eve@fmva.no] Sendt: 7. juni 2012 09:03 Til: bjorn.larsen@nina.no; Rikstad Anton Kopi: pkl@fmva.no; Pål Alfred Larsen; ksg@fmva.no; Ørnulf Haraldstad; ehe@fmva.no; atkr@fmva.no;

Detaljer

Fangststatistikk figur 1 figur 1 figur 1 FIGUR 1 NB! Skjelmateriale figur 2 FIGUR 2

Fangststatistikk figur 1 figur 1 figur 1 FIGUR 1 NB! Skjelmateriale figur 2 FIGUR 2 FANGST OG SKJELPRØVAR I SOKNA Gjennomsnittleg årsfangst i perioden 1995-2016 var 775 laks (snittvekt 2,4 kg) og 240 sjøaurar (snittvekt 0,9 kg). I 2016 vart det fanga 918 laks og 134 sjøaure, begge delar

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Saksutgreiing for Klauva kraftverk i Flora kommune

Saksutgreiing for Klauva kraftverk i Flora kommune Side 1 av 6 Plan- og samfunnsavdelinga Vedlegg til sak: Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge 10 småkraftverk i Flora kommune Sakshandsamar: Idar Sagen E-post: idar.sagen@sfj.no Tlf.: 57 88

Detaljer

Endring av omsøkte planar i samband med søknad om konsesjon etter vassressurslova. 1. Justert hovudalternativ, inntak i Hoemselva på kote 325.

Endring av omsøkte planar i samband med søknad om konsesjon etter vassressurslova. 1. Justert hovudalternativ, inntak i Hoemselva på kote 325. Sesselva kraftverk. Endring av omsøkte planar i samband med søknad om konsesjon etter vassressurslova. 0. Generelt På vegne av Sesskraft AS har Bystøl AS gjort ei vurdering av justeringar av konsesjonssøknaden

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune Statens vegvesen Reguleringsplan for Fossatromma Vøringsfossen Fossli i Eidfjord kommune AKTUELLE TILTAK INNAN PLANOMRÅDET I eit forprosjekt som er utarbeidd av arkitekt CarlViggo Hølmebakk AS, er det

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

VIERMYR OG AUSTDØLA KRAFTVERK. Austdølvatnet sett mot nord BROSJYRE FOR ORIENTERING OM VIERMYR- OG AUSTDØLA KRAFTVERK

VIERMYR OG AUSTDØLA KRAFTVERK. Austdølvatnet sett mot nord BROSJYRE FOR ORIENTERING OM VIERMYR- OG AUSTDØLA KRAFTVERK VIERMYR OG AUSTDØLA KRAFTVERK Austdølvatnet sett mot nord BROSJYRE FOR ORIENTERING OM VIERMYR- OG AUSTDØLA KRAFTVERK November 2010 INNLEIING Statkraft er eit statseigd kraftselskap som er Noregs største

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Siktemålet med dette skjemaet er å dokumentere grunnleggjande hydrologiske forhold knytte til bygging av små kraftverk. Skjemaet skal

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2178-2 Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Uttale Søknad om løyve til å byggje 4 småkraftverk, og opprusting og utviding av eit kraftverk i Fyresdal kommune i Telemark

Uttale Søknad om løyve til å byggje 4 småkraftverk, og opprusting og utviding av eit kraftverk i Fyresdal kommune i Telemark Sak 18/17 Utval Møtedato Sakshandsamar: Arbeidsutvalet i Villreinnemda 24.08.17 Jarle Lunde Uttale Søknad om løyve til å byggje 4 småkraftverk, og opprusting og utviding av eit kraftverk i Fyresdal kommune

Detaljer

Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge fire minikraftverk i det verna Guddalsvassdraget i Fjaler kommune

Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge fire minikraftverk i det verna Guddalsvassdraget i Fjaler kommune Side 1 av 7 Saksframlegg Saksbehandlar: Idar Sagen, Plan- og samfunnsavdelinga Sak nr.: 15/12311-3 Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge fire minikraftverk i det verna Guddalsvassdraget i Fjaler

Detaljer

VEDLEGG 4. Grøno kraftverk (konsesjonssøknaden s. 18):

VEDLEGG 4. Grøno kraftverk (konsesjonssøknaden s. 18): a) VEDLEGG 4 Figur 1. Oversikt over dei fem planlagde utbyggingane i Valldalen. Lysegrøn line syner grensa for Hardangervidda nasjonalpark. (Kjelde: Søknad om konsesjon for Holdøla kraftverk, Småkraft

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet 09.06.2015 044/15 Kommunestyret 18.06.2015 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 14/709-14 Reguleringsplan masseuttak Torvmo

Detaljer

Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for Kuventræ, Os k. Rapport 15 2 0 0 9

Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for Kuventræ, Os k. Rapport 15 2 0 0 9 Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kontaktinformasjon Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239185 eksp. Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239187 fylkeskonservator

Detaljer

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Godfarfoss kraftverk kraftverk Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Kraft AS Eiere: Hol kommune, Nore og Uvdal kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Uttale til søknad: Eivindsvatn kraftverk og ombygging av inntak Eivindsvatn i Kvinesdal kommune, Vest-Agder

Uttale til søknad: Eivindsvatn kraftverk og ombygging av inntak Eivindsvatn i Kvinesdal kommune, Vest-Agder SAK 17/16 Uttale til søknad: Eivindsvatn kraftverk og ombygging av inntak Eivindsvatn i Kvinesdal kommune, Vest-Agder Utval Møtedato Sakshandsamar: Arbeidsutvalet i villreinnemda 14.06.16 Jarle Lunde Sira-Kvina

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Skjel Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA. Fangststatistikk. Skjelmateriale

Skjel Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA. Fangststatistikk. Skjelmateriale FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA Gjennomsnittleg årsfangst av sjøaure 1993-2014 var 201 (snittvekt 0,9 kg). Det har vore ein avtakande tendens sidan årtusenskiftet, med unntak av bra fangstar i 2010

Detaljer

Skjel Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN. Fangststatistikk. Skjelmateriale

Skjel Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN. Fangststatistikk. Skjelmateriale FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2014 var 506 (snittvekt 5,1 kg). I 2014 vart det fanga 1153 laks (snittvekt 5,4 kg), det nest beste resultatet som

Detaljer

KRAFTVERK HØGSETERELVA RAUMA KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL FYLKE

KRAFTVERK HØGSETERELVA RAUMA KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL FYLKE KRAFTVERK HØGSETERELVA RAUMA KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL FYLKE Søknad om konsesjon.kommentarer til justeringer etter høringsrunden. Høgseterelva kraftverk 1 NVE Konsesjons og tilsynsavdelingen Postboks 5091

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Norges vassdrags- og energidirektorat Region Øst Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 0301 OSLO Melding om vedtak Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2007/320/8/ Tor

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Nedbørsfeltene

Detaljer

Søknad om planendring for eksisterande reguleringsanlegg i Lærdalsvassdraget.

Søknad om planendring for eksisterande reguleringsanlegg i Lærdalsvassdraget. Norges Vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Att.: Magne Geir Verlo Deres ref.: Vår ref.: Dato: Dagfinn Bentås 13. februar 2006 for eksisterande reguleringsanlegg i Lærdalsvassdraget.

Detaljer

Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge 12 småkraftverk og opprusting/utviding av tre kraftverk i Gloppen kommune

Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge 12 småkraftverk og opprusting/utviding av tre kraftverk i Gloppen kommune Side 1 av 5 Plan- og samfunnsavdelinga Sakshandsamar: Idar Sagen E-post: idar.sagen@sfj.no Tlf.: 41530964 Vår ref. Sak nr.: 15/13110-7 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 771/16 Dykkar ref.

Detaljer

Uttalelse til konsesjonssøknad for Hauglandsfossen kraftverk i Froland kommune

Uttalelse til konsesjonssøknad for Hauglandsfossen kraftverk i Froland kommune Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/521-2 Saksbehandler Berit Weiby Gregersen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Uttalelse til konsesjonssøknad for Hauglandsfossen kraftverk i Froland kommune 1. FORSLAG

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato «REF» 2015/ Bodil Gjeldnes

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato «REF» 2015/ Bodil Gjeldnes Surnadal kommune Areal- og naturforvaltning NVE Melan Invest AS v/ Svein Anders Haugen Rindal kommune Hemne kommune Orkdal kommune Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato «REF» 2015/1998-8

Detaljer

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Av Anders Stub og Ottar Haugen Anders Stub og Ottar Haugen er begge prosjektleiarar og rådgjevarar på Landbruks avdelinga hjå Fylkesmannen i Hordaland.

Detaljer

Tålegrensa er nådd. Sei nei til 6 småkraftverk i Masfjorden.

Tålegrensa er nådd. Sei nei til 6 småkraftverk i Masfjorden. Naturvernforbundet Nordhordland Hoplandsjøen 74 5943 Austrheim 19. mai 2015 NVE Postboks 5091 Majorstua Oslo 1 Tålegrensa er nådd. Sei nei til 6 småkraftverk i Masfjorden. NVE har motteke søknader frå

Detaljer

Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk

Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk Odda kommune i Hordaland Konsesjonssøknad Side i av i Småkraft AS Solheimsveien 15 Postboks 7050 5020 Bergen Tel.: 55 12 73 20 Faks: 55 12 73 21 Arne.namdal@smaakraft.no

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

KOMMUNEPLAN

KOMMUNEPLAN LEIKANGER KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2008 2016 - KOMMUNEDELPLAN LEIKANGER - VEDLEGG 2 KJERNEOMRÅDE LANDBRUK Jordbrukssjef Jens Øyrehagen, 2008 Innhald Innhald... 1 Kjerneområde landbruk... 2 Kriterium for utveljing

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER SMÅKRAFT OG KONSESJONSBEHANDLING SEMINAR 25.- 26.4.2007 TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER (og litt til ) Kjell Erik Stensby NVE Alternativer hvilket nivå? Hva trenger vi/ønsker vi i en konsesjonssøknad

Detaljer

3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ

3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ 15 3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ Alternativ 0 (Bømlopakken) Ekornsæter Vegutbetringar spesifisert i Bømlopakken: Utbetring av dagens vegar på strekningar med dårleg standard på : - 3,0 km - Ekornsæter

Detaljer

FRÅSEGN SØKNAD OM BYGGING AV SANDÅA KRAFTVERK I HALSA KOMMUNE

FRÅSEGN SØKNAD OM BYGGING AV SANDÅA KRAFTVERK I HALSA KOMMUNE Tingvoll, 21. april 2017 NVE FRÅSEGN SØKNAD OM BYGGING AV SANDÅA KRAFTVERK I HALSA KOMMUNE Viser til dykkar ref. 201305202-8 Arkiv: 312 / 113.4Z Naturvernforbundet har nytta høvet til å bruke barmarksituasjonen

Detaljer

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: S /658 Jørn Trygve Haug. UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 14/2 Arbeidsutvalet i villreinnemnda

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: S /658 Jørn Trygve Haug. UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 14/2 Arbeidsutvalet i villreinnemnda UTTALE TIL FELLES HØYRING AV SØKNADAR OM UTBYGGING AV KRAFTVERK I DALADALEN, OVERFØRING AV VATN TIL LYNGSVATN OG NY TRAFO PÅ HELMIKSTØLEN, FORSAND OG HJELMELAND KOMMUNE. ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR:

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA Gjennomsnittleg årsfangst av sjøaure 1993-2012 var 207 (snittvekt 0,9 kg). Etter eit par år med bra fangstar var det kraftig reduksjon i 2012, då det berre vart fanga

Detaljer

Søkjaren, NK Småkraft AS, 5231 Paradis, har inngått avtale med grunneigarar/fallrettseigarar.

Søkjaren, NK Småkraft AS, 5231 Paradis, har inngått avtale med grunneigarar/fallrettseigarar. Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Sakshandsamar: Idar Sagen E-post: idar.sagen@sfj.no Tlf.: 57 88 47 54 Vår ref. Sak nr.: 14/5094-5 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 38096/14 Dykkar

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Skjell Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA. Fangststatistikk. Skjelmateriale

Skjell Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA. Fangststatistikk. Skjelmateriale FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA Gjennomsnittleg årsfangst av sjøaure 1993-2012 var 206 (snittvekt 0,9 kg). Etter eit par år med bra fangstar var det kraftig reduksjon i 2012 og 2013, då det berre vart

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Høyringsuttale Folkedal II Kraftverk i Granvin herad - vedtak

Høyringsuttale Folkedal II Kraftverk i Granvin herad - vedtak GRANVIN HERAD Stab og støtte NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Dykkar ref.: Vår ref.: Arkivkode: Dato: 201700558-4 17/312-4 K2 - S11 01.11.2017 Høyringsuttale Folkedal II Kraftverk

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr MULTEK-utvalet 04.02.2016 023/16 MULTEK-utvalet 09.02.2016 038/16 Kommunestyret 22.02.2016 025/16 Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

Tittel: Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge 12 småkraftverk i Askvoll, Førdeog Naustdal kommunar, Sunnfjordpakken

Tittel: Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge 12 småkraftverk i Askvoll, Førdeog Naustdal kommunar, Sunnfjordpakken Saksprotokoll Organ: Fylkesutvalet Møtedato: 25.02.2015 Sak nr.: 14/5094-20 Internt l.nr. 7776/15 Sak: 14/15 Tittel: Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge 12 småkraftverk i Askvoll, Førdeog

Detaljer

Skulestadmo gbnr. 58/163, 43 og gbnr. 59/2, 26 Voss kommune

Skulestadmo gbnr. 58/163, 43 og gbnr. 59/2, 26 Voss kommune Skulestadmo gbnr. 58/163, 43 og gbnr. 59/2, 26 Voss kommune Kontaktinformasjon Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239185 eksp. Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239187

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Vedlegg 6. Storelva kraftverk i Talvik i Alta Kommune Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets

Detaljer

Kommentarar frå Røyrvik Kraft til høyringsfråsegner for Røyrvik og Øyrane kraftverk i Gloppen kommune

Kommentarar frå Røyrvik Kraft til høyringsfråsegner for Røyrvik og Øyrane kraftverk i Gloppen kommune 29.05.2016 Kommentarar frå Røyrvik Kraft til høyringsfråsegner for Røyrvik og Øyrane kraftverk i Gloppen kommune RØYRVIK KRAFT SUS NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Dykkar ref.:

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Rapport Juni 2015 Utgitt dato: 30.06..2015 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE Noreg er eit land i Nord-Europa. Noreg er eit nordisk land. Noreg, Danmark, Sverige, Finland og Island vert kalla dei nordiske landa. Noreg, Danmark og Sverige har òg

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Tilleggsuttale til 4 søknadar om småkraftutbygging i Fjaler, Sogn og Fjordane.

Tilleggsuttale til 4 søknadar om småkraftutbygging i Fjaler, Sogn og Fjordane. NVE Leikanger 06.06.2016 nve@nve.no Tilleggsuttale til 4 søknadar om småkraftutbygging i Fjaler, Sogn og Fjordane. Tjøredalselva og Svartefoss Alternativ 3 med Coandainntak, smal røyrgate på 3-4 meter

Detaljer

Storåna, Sandnes kommune

Storåna, Sandnes kommune Storåna, Sandnes kommune Storåna er eit låglandsvassdrag i Sandnes kommune. Vasskvaliteten er ein del påverka av jordbruk, men er god med omsyn til forsuring. Det er truleg ikkje naturleg laksebestand

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkivsaksnr.: 13/2245. Søknad om løyve til bygging av Ugulsvik Kraftverk

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkivsaksnr.: 13/2245. Søknad om løyve til bygging av Ugulsvik Kraftverk SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkivsaksnr.: 13/2245 Arkiv: S11 Søknad om løyve til bygging av Ugulsvik Kraftverk Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Luster

Detaljer

Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune

Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune Rapport Mai 2012 Utgitt dato: 26.05. 2012 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind Sønstegaard

Detaljer