Kontakt 1 7. Å R G A N G E N N r. 4 S E P T E M B E R

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontakt 1 7. Å R G A N G E N N r. 4 S E P T E M B E R 2 0 0 7"

Transkript

1 Fulldistribusjon Kyrkjebladet Kontakt 1 7. Å R G A N G E N N r. 4 S E P T E M B E R Meland kyrkjelyd

2 MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks Frekhaug Tlf Fax E-post: Kontortid: Kl kl (kontoret kan vera stengd i kontortida, kontakt eksp. i rådhuset tlf ) Kontortid prestane: Onsdag kl kl Torsdag kl kl etter avtale. Det kan avtalast treffetid med prestane til andre tider. Prestar: Sokneprest Sverre Langeland tlf priv Kyrkjelydsprest Anders M. T. Wendel tlf priv Vakttelefon ved krise: Kyrkjetenar: Roy Rognsøy kontakt kyrkjekontoret Organist: Arvid Sakseide tlf priv Kyrkjeverje: Nina Brakstad tlf priv Kyrkjelydskoordinator: Anne Sofie Nergård Uthaug tlf priv Soknerådsleiar: Idar Simonsen. tlf Ungdomsarbeidar: Jon Ingar Kjenes, tlf eller Meland kyrkje: Tlf KONTAKT Kyrkjeblad for Meland Utgjevar:Meland sokneråd Redaktør: Arve Kjell Uthaug Redaksjonsnemnd: Leif Johnsen, Sverre Langeland, Nils Arne Lavik. Layout og trykking: Trykk-Service as, Knarvik Redaksjonsadresse: Meland kyrkjekontor Gåver til Kontakt og Gjevartenesta Kontonr Er eg verdt litt av tida di? Du sit med eit nytt Kontakt i handa, blar igjennom. Blikket sveipar over bilete og tekst. Er det noko som er verdt å bruke tid på? Eg har eit forslag til noko det er verdt å bruke tid på: I dette bladet finn du ei liste med 65 namn. I seg sjølve er namna kanskje ikkje så veldig interessante, om du ikkje har namneforskning som hobby eller yrke. Men bak kvart namn er det eit ansikt, ein person, ei jente, ein gut. Er eg verdt litt av tida di? Han sa det ikkje direkte slik konfirmanten som blei så begeistra for heime-gruppa. Å høyre på presten vekte ikkje den store begeistringa. Men å vere på besøk i ein heim, snakke med vaksne om laust og fast og litt om Gud og sånn, det var så bra at han spurte om å få fortsette etter at han var konfirmert. Nok ein konfirmantleir ligg bak oss. Nok ein gong har det vore full rulle i seks dagar. Undervisning, bading, natte-løping, fotball, latter, gudsteneste mm i ei herleg blanding. Og nok ein gong kom eg heim trøtt, med trong til fred og ro, og full av takk og inspirasjon. Å kome så tett på unge menneske, bli kjent med gleder og sorger, sjå dei utfalde seg, er spennande og utfordrande. Å dele det mest verdifulle eg har, med dei, og oppleve at dei faktisk lyttar med eit ope sinn Det skjer noko med forholdet mellom oss når vi et saman, ler saman, bed saman. Det er inspirerande å fylgje unge leiarar som verkeleg gler seg over å vere saman med unge og gje vidare det meste verdifulle dei har fått. Men kor er dei vaksne som synest det er verdt å bruke tid på dei unge? Du treng ikkje vere så enormt kul (det har eg gitt opp for lenge sidan). Du treng heller ikkje å vere flink til å halde andakt. Men du må altså gje noko av tida di. Her eit par konkrete oppfordringar: - Vi treng vaksne som kan stille heimen til disposisjon for det neste konfirmant-kullet. Om du vegrar deg for å leie eit gruppeopplegg, har vi ungdommar som kan gjere dette, berre du er vertskap, ordnar noko enkelt å bite i, og gjerne er med i samtalen. Det dreier seg om tre kvardagskveldar til våren. -Vi treng vaksne til ungdomskafeen Fire station. Her handlar det om å lage litt kaffi og vere med ungdommane nokre kveldar. -I Buss og Media og prosjektet Kyrkje på Vegen trengst det folk, ikkje minst til praktiske oppgåver. Ta gjerne kontakt med Anne Sofie på kyrkjekontoret om du kan tenkje deg å vere med. Eg kan love deg: Du vil ikkje angre på den tida du brukar på born og unge. Helsing Sverre prest Kyrkje på Frekhaug Tidleg i sommar var vi samla i godt lag og feira 80 årsdagen til Trygve Giertsen på Nordhordland Folkehøgskule. Eit av høgdepunkta på festen var då han skjenka Meland kyrkjelyd ei gåve på kroner som ein startkapital til eit gåvefond for ny kyrkje på Frekhaug, og oppmoda fleire til å gje sin skjerv til fondet. Frå påliteleg hald er vi gjort kjende med at det i løpet av sommaren har auka jamt og trutt med bortimot 20 %. Velvilje Om ikkje denne hendinga var stor nok i seg sjølv, opplever vi, som er folkevalde til å ha ansvar for kyrkjelyden i Meland, ei svært så positiv haldning frå politikarar og administrasjon i Meland kommune. Det er synt svært velvillig haldning frå desse til å kunne realisere ei ny og tenleg arbeidskyrkje sentralt på Frekhaug. Meland sokneråd fatta vedtak i siste soknerådsmøte før sommaren om å la fagfolk sjå nærare på om det let seg gjere å nytte den gamle meieritomta på Frekhaug. Dette vil vere ei sentral plassering av ny kyrkje, òg med tanke på historia der folk møttest både sjøvegen og landevegen. Det er god symbolikk å byggje ei kyrkje der knutepunktet er eit flott døme på kyrkja si oppgåve, eller om du vil, at ho er plassen der menneske møtest. Frå dei tre fjordarmane som omkransar tettstaden, vert kyrkja godt synleg både frå sjø og land. Høgtid og kvardag Sjølv om vi har ei vakker kyrkje i Meland, så er det ikkje å komme forbi at ho er lite tenleg til samkome utanom gudstenester og kyrkjelege handlingar. Meland kyrkje vil framleis vere høgtidskyrkje nummer éin i kommunen. Slik vi ser det, er det den gamle kyrkja folk nyttar både i glede og sorg. Ved bryllaup og gravferder og til dei store høgtidene er det dei gamle kyrkje-bygga folk flest vel å komme til. Samstundes treng vi ei arbeidskyrkje til mange ulike tilbod - både for dei minste, ungdomane og dei eldre. For ei arbeidskyrkje er ein stad med ulike rom til aktivitetar som søndagsskule, kyrkjetorg, ein stad der ein kan ha både seminar, kafe og ulike tilbod, konfirmantundervising, og sist men ikkje minst; kontorlokale for stab og møterom for sokneråd. Vi reknar med at det om ikkje lenge kjem i gang ei arbeidsgruppe som kan arbeide med planlegging av ny kyrkje på Frekhaug og at ho kan stå ferdig om ikkje alt for mange år. Idar Simonsen, leiar i Meland sokneråd Kyrkja si framtid og kommunevalet I desse valkamp-tider legg partia fram program der dei gjer greie for kva dei vil prioritere om dei får tillit frå veljarane. Kyrkja har store utfordringar som vi ønskjer å arbeide vidare med. Den viktigaste ressursen er folk som møter fram og engasjerer seg i teneste for Gud og menneske. Men enkelte oppgåver kan ikkje løysast utan økonomisk løft. Det er kommunen si oppgåve å syta for at kyrkja har eigna lokale til verksemda. Mens skule, kommunehus og andre offentlege bygg stadig vert rusta opp for å møte dagens behov, disponerer kyrkja framleis berre eit kyrkjebygg frå Soknerådet har peika på behovet for lokale. Vi treng lett tilgjengelege lokale for gudsteneste, undervisning og anna møteverksemd, ungdomskafè, barnearbeid, småbarnstreff, eldresamlingar og mykje meir. Kort sagt: Vi treng ei arbeidskyrkje på Frekhaug! Vi i Kontakt vil minne alle som er opptekne av at Meland skal har ei livskraftig kyrkje i framtida om å lese programma og røyste på politikarar som har vilje til å prioritera kyrkja. SL 2 3

3 Gedact en Når dette vert lese, har vi hatt Grieg-konsert i kyrkja vår, ved 100-års minnet for komponisten. Edvard Grieg hadde eit vanskeleg tilhøve til presteskapet og valde difor sin eigen gravstad på Troldhaugen. Men det musikalske testamentet hans dei 4 salmane med bl.a. Guds Sønn har gjort meg fri og I himmelen, i himmelen vitnar om sterke band til den kristne trua. Desse Grieg-korsongane avslutta også konserten vår og var med på å styrkja vår eiga tru på forløysinga og himmelriket. Organisten har elles lyst å minna om salmekvelden i Alversund 27. september med Eyvind Skeie og vår eigen salmedag 14.oktober! Då er nyskrivne salmar og bedehussalmar i fokus, sjå annonsane her i bladet! Syden-feriar er ikkje førstevalet for denne skribenten, så i år tok vi turen nordover til ytre Nord- Trøndelag Vikna-øyane med Rørvik som hovudstad. Her nytte vi synet av hoggorm i lyngen, elg og rådyr på markane og ørn i lufta, og innimellom drog vi fisk opp over kaikanten til gode kveldsmåltid i ei lun hytte. I havblikk reiste vi ned til Sørgjæslingan, eit solfylt og krykkjefylt fiskever, til gudsteneste på Fiskarheimen der trø-orgelet gav god lyd ifrå seg. Fiskeveret er fråflytt, men om sommaren er feriefolket på plass. Ei minnestøtte fortel om voldsomme vinterstormar som for om lag 100 år sidan tok livet av nesten tretti fiskarar der ute. Denne sommarsundagen var alt berre idyll... Heim att til kyrkjegalleriet: Gedact en og dei andre orgelstemmene er ikkje plaga av turken lenger. Vi hadde vår eminente danske orgelstemmar Jan Mou her no i august for å utføra stemming og reparasjonar, og det han opplevde var å slåst med ekstrem høg fukt som får treverket til å trutna og kila seg fast. Er det ikkje det eine, så er det det andre... Men no kling orgelet fabelaktig flott, og Bach-musikk, salmar og nye bryllaupsmarsjar fyller kyrkjerommet! Til glede ikkje berre for organisten, får vi håpa. Temadager om Jesus og hans samtid Første samling, lørdag 29. september, er temaet Jesus som hjemigrant om Jesus og hans samtid. Førsteamanuensis Gunnar Johnstad holder foredrag. Pastor Stig Magne Heitmann holder lørdag 27. oktober foredrag med tema: Kristne i Midtøsten omgitt av en stor muslimsk majoritet. Siste temadag er lørdag 24. november, der pastor Torkild Masvie tar for seg den messianske bevegelsen i Israel. Alle samlingene avholdes på Nordhordland folkehøgskole på Frekhaug. Påmelding til Den Norske Israelsmisjon, Bergen krets. (Fra Israelsmisjonens hjemmesider SALMEDAGEN 14.OKTOBER Indremisjonsmusikken og Kantoriet tek BUSSEN til bedehusa på Rossland kl Tveit kl Hestnes kl og syng bedehus-songar og salmar Breid salme smie -avslutning i kyrkja kl.1930 Velkomne til å fylla husa! Temagudstenester hausten 2007 Ein gong i månaden er det temagudsteneste i Meland kyrkje. Her legg vi til rette for eit variert musikalt uttrykk med både orgel og band, og vonar mange vil kjenne seg heime her. I samband med tema vert det utarbeidd samtaleopplegg som vert nytta av grupper i kyrkjelyden. Desse vert også delt ut i kyrkja til dei som ønsker å arbeide vidare med temaene. Det samlande temaet i haust er Troens brann. Undertema vert: 23. september Brennande - brent - utbrent 21. oktober Å følgje Guds kall 11. november Når ein lem lid... om motstand og forfølging av kristne Pauline Tomren saman med veninna Yasmin. For nokre veker sidan reiste Pauline saman med familien frå Dalemarka til det vestafrikanske landet Kamerun. Familien Tomren er i Kamerun som misjonærar for Det Norske Misjonsselskap. Frå Pauline i Kamerun 4 5 Hei, No er vi i Kamerun. Då vi reiste hit, måtte vi ta fly og tog. Eg fekk ikkje sove på toget, så det var litt slitsomt. Då vi kom fram, fekk vi eit eige hus. Her må vi sove under myggnett, så senga ser ut som ei prinsesseseng. Det er mange som er veldig fattige her, dei bur i dårlege hus og har ikkje mange ting. Eg har blitt kjent med ei kamerunesisk jente som heiter Yasmin. Ho er fattig. Av og til får ho mat hos oss. Eg forstår ikkje kva ho seier, men vi leikar saman. Det er eigentleg fint å vere her. Eg går på den norske skulen, og vi har greie lærarar her. Vi er berre tre i min klasse, og på skulen er vi berre 12 elevar. Dei første dagane på skulen var morosame. Vi har eige badebasseng på skulen, og skulen ligg 12 meter frå huset vårt. Eg har ikkje sett så mange rare dyr her, men det er firfirsler som klatrar ute på veggane. Det går bra med søstrene mine og med mamma og pappa, og vi har det fint og gøyt saman. Vi har på ein måte det litt mindre travelt enn i Noreg. Mamma og pappa går òg på skule. Mamma lærer eit rart språk som heiter fulani, og pappa lærer fransk. Eg saknar klassen min på Frekhaug litt, så eg vil helse til dei, og til alle eg kjenner. Helsing Pauline Tomren 8 år i N gaoundéré, Kamerun

4 Konfirmantane i Melandkyrkja september kl i Meland kyrkje BAUGE, HENRIETTE ROSVOLD EIDE, MARI HELEN FLATØY, KJERSTI SUSANN FØRDE FUGLEVAND, VERONICA HUSEBØ, CHRISTINE LARSEN RUSTAD, ANN KARIN RØYSET SJØVOLL, LAILA JANE TANGEN AAKRE, JEANETT SVALLAND ÅSEBØ, ANN-LOVISE BREKKHUS, JAN-PETTER ARNEVIG CHRISTIANSEN, TORSTEIN HATLESTAD DALE, CHRISTER NYGÅRD JACOBSEN, OLE KRISTIAN JONBERG, ANDRÉ LILJEDAL LARSEN, PETTER TUFT NAUTNES, ØRJAN ANDRE SAGSTAD, EIRIK SKARE, JOHANNES ODLAND TYSSEDAL, CHRISTOFFER SVENDSMARK 8. september 2007 kl i Meland kyrkje BORGE, SANDRA HASSELQUIST DALE, MATILDE BASTESEN FOLKEDAL, LINN BAKKE GJELSVIK, CHRISTINE HELLA, IDA HENANGER, LINE HUSEBØ, EMILIE DALE MADSEN, HELENE TILLUNG VALLESTAD, MARTE SANDAL BJØRSVIK, ØYSTEIN HAGEN DALE, ØYVIND STORSVEEN FOSSE, MARTIN GRINDHEIM, ERLEND GUNDERSEN, MARTIN ALEXANDER HODNELAND, JOACHIM HUSEBØ, JOAKIM KNARVIK LERØEN, TORBJØRN MAASEIDE, ISAK ANDRE ESPETVEDT NESSE, CHRISTOFFER VIKEBØ THORSEN, SINDRE NORDGAARD FREKHAUG VALDERSNES, PÅL-JØRGEN 15. september 2007 kl i Meland kyrkje DALE, SUSANNE SAGSTAD, EIRIN OLIVERSEN SOLTVEDT, ODA AMALIE PETTERSEN EIKANGER, STÅLE LOSNEGARD EIKEHAUG, RAYMOND ANDRÉ GAUSTAD, JØRGEN ANDRÉ NEPSTAD, GLENN RUSKEDAL, STIAN HAUGEN RUSKEDAL, RUBEN SOLTVEDT, RUBEN ANDRÉ ØYJORDSBAKKEN, ESPEN 15. september 2007 kl Meland kyrkje BRAKSTAD, VIKTORIA OLSEN DALSEIDE, HELENE WILMANN HAMMER, SILJE KARIN LILLEMOEN, CECILIE SKARSVÅG, KAREN CECILIE SKARSVÅG, SANDRA DANIELLE SKJELVIK, JEANETTE LIND TAKVAM, KRISTINE VALDAL TAKVAM, VILDE MARI ØLMHEIM, MADELEN BRAKSTAD, CHRISTIAN FLØYSAND, HEINE-ANDRE HAUGEN, ATLE HOVDEN, RUBEN SHIK Til saman 65 konfirmantar. En gledefylt konfirmantleir Tirsdag den 8. august drog 65 konfirmanter og 19 ledere til Sætervika på årets konfirmantleir. Ettersom det aldri er de samme deltagerne på denne leiren, blir hver leir alltid noe nytt. I år var leiren preget av mye glede. Ikke noen sure miner, ingen sutring, og forholdsvis lite tull. (litt moro på natten skal det være!) Konfirmantene var fulle med sprell og en masse gode spørsmål og tanker. Av og til fikk våre kjære prester vri sine geniale hjerner, når de under undervisningen fikk noen uventete spørsmål fra salen. Jeg er kanskje litt partisk, men jeg syntes de klarte seg veldig godt. Undervisningen inneholdt bl.a. tema som Herre Gud, Ånden i lampen, gutt/jente-seminar og så var alle konfirmantene med og lagde til en egen gudstjeneste. Tett på Etter undervisningen, hadde vi gruppesamling, der vi kunne samtale om temaet på undervisningen. Noen ganger var det lett å snakke, andre ganger Nok en konfirmantleir med masse sprell og mange gode tanker og spørsmål. ikke og noen ganger sporet vi av ganske langt.. Kanskje er det akkurat dette som gjør at konfirmantleiren er så bra. I nesten en uke lever vi veldig tett sammen. Vi ser hverandres gode og dårlige sider, vi samtaler om ting, som i hvert fall jeg synes er det viktige i livet, nemlig livet i seg selv; gode og vonde ting, hvem vi er, hvor vi kommer fra, hvor vi er på vei, tro, håp og kjærlighet. Og så har vi det veldig gøy sammen, alt i en delikat blandning. Plass i hjertet Når vi etter seks dager skulle dra hjem, var det med litt blandete følelser. Kroppen ville hjem for å sove litt (ganske mye), men likevel ville jeg være igjen. For oss ledere er det veldig rart, seks dager tidligere visste vi knappest hvem de fleste av konfirmantene var, og nå helt plutselig har de stjålet en del av hjertene våre. Vi håper derfor at vi ser mange av dere igjen i ungdomsarbeidet vårt; Møtepunkt, Volum, Skrul, Meieriklubben etc. Dere er fantastiske. Vær stolte over dere selv og takk for en super leir. Lisa Wendel 6 7

5 Speidar-klaff nordom Snart tek Husebøspeidarane fatt på sin andre sesong. - I staden for å køyra folk i hytt og pine, kunne vi like godt bruka tida på å finna på noko sjølve, seier Øyvind Bratshaug som var med på å starta opp dette barne- og ungdomsarbeidet. Tidlegare var det ikkje noko kristent barnearbeid heilt nord på Holsnøy som fanga opp ungane når dei ikkje lenger ville gå i den vanlege søndagsskulen. Alternativet var å køyra ungane til aktivitetar i dei meir folketette områda lenger sør på øya. Men hausten 2006 starta Gunnar Husebø og og Øyvind Bratshaug opp speidararbeid. På det meste har det vore om lag femten speidarar, og det synest Bratshaug er bra. Dei aller fleste er gutar i alderen frå ni-ti og opp i dei tidlege tenåra. Speidargruppa, som er tilslutta KFUK/ KFUM, rekrutterer frå bygdene nordom fjellet: Husebø, Sætre og Skjelanger. Friluftsliv Speidarane har fått øva seg på uteaktivitetar. Dei har bygd og sett opp fuglekassar, bygd to gapahukar, øvd på å pakka ryggsekkar, lært turvett og prøvd seg på den edle men ikkje heilt enkle kunsten å ta seg fram med kart og kompass. Det meste skjer ute, og dei praktiske aktivitetane står sentralt. Speidarane driv med mange praktiske uteaktivitetar. På Husebø er det starta opp eit lokalt speidartilbod til dei som har vakse ut av søndagsskulen. fjellet I tillegg prøver leiarane å ta opp tema, gjerne med utgangspunkt i kvardagssituasjonar, og fletta inn ting frå Bibelen. Mange knivar, få menn I slutten av september er det klart for ny speidarsesong på Husebø. Etter kvart har Øyvind Bratshaug og Gunnar Husebø fått hjelp frå Kåre Skjelanger. Men det er bruk for fleire leiarar, slår Brattshaug fast. - Vi treng fleire vaksne til å vera med. Når det blir femten stykke med kniv, er det greitt at det er fleire enn to vaksne. Av Arve Kjell Uthaug og Nils-Arne Lavik (foto) Nytt frå prosjektet Kyrkja på vegen I forrige Kontakt informerte vi om at kyrkjelyden har fått pengar til eit spennande trusopplæringsprosjekt. Sentralt i dette prosjektet står bussen med mediautstyr som kyrkjelyden eig i lag med Frekhaug indremisjon. Vi ønskjer å utvikla eit attraktivt tilbod til born og unge i heile Meland sokn. Nils Arne Lavik er tilsett som prosjektleiar i 40% stilling. Saman med styringsgruppa og prosjektmedarbeidar Jon Ingar Kjenes er Nils Arne no i gang med planleggingsarbeidet. Vi vil snart kome attende til ei breiare omtale av prosjektet i lokalavisane og her i Kontakt. Frå Osaka Me er i slutten av august, og temperaturen har vore oppe i 36 grader, også i dag. Kanskje det hadde vore greitt dersom det var ferie. Men den er over. Me har ei travel veke framfor oss, og sveitten piplar for den minste ting. Korleis greier dei seg i Afrika, skal tru, det er jo der det er varmt, har me lært. Annakvart år arrangerer Kinkikyrkja sommarmøte for alle medlemene sine, og då har det vanlegvis vore over to-tre dagar, på ein leirstad eller liknande ute på landet, og det har gjennom åra vore mange fine samlingar med mykje folk. Det har nok minka med åra, folk reiser meir bort med familien dei få dagane dei har fri. Det er midt i obon-tida. Det vil sei at dei fleste japanarane reiser dit familien kjem frå og feirar at åndene til forfedrane kjem på vitjing. Eg var attende i byen etter ferieturen vår, så det høvde å få med seg dette møtet i år. Denne gongen var det midt i Osaka, i ei fin, ny kyrkje, og det var ikkje noko felles overnatting,- dei som budde nær, reiste heim, dei som hadde lang veg, overnatta på hotell i tilknytning til kyrkja. Eg hadde ikkje spesielle forventningar, det var eitt av mange andre møte. Men då møtet tok til, og eg sat der i benken, kjende eg at dette gjorde godt. Det var godt å sitja der og syngja saman, syngja vår takk og lov til Gud, syngja våre lengsler og bøner. Eg fekk leggja frå meg noko av stresset... Hovudattraksjonen i år var ein gospelsongar som heiter Reiko Uehara. For oss som har vore med her frå 70-talet var det nostalgisk. Ho tok til som gospelsongar på den tida, og hadde mange konsertar rundt om i Japan. Eg hadde nokre kasettar og kjende historia hennar, men det var likevel sterkt å høyra songane hennar igjen, og få med vitnemålet som ho vevde inn i dei to konsertane ho hadde denne gongen. Ho vart fødd heilt sør i Japan, på Okinawa, som var okkupert av amerikanarane under og etter krigen, og kom til verda utan å kjenna korkje far eller mor. Om den amerikanaren som var far, kjende til at han hadde eit barn, visste ho ikkje, og mora, som ikkje ville ha henne, døydde før ho kunne ha spurt om noko som helst. Eit uønska barn. Eit annleis barn. Kva gjer ikkje det med eit lite menneske. Bitterhet, rotløyse, trong til å visa at eg er noko, eg òg, dårlege vener, avspora liv. Møtet med Jesus gav livet ein ny retning, ved Jesu kross fekk ho sjå at ho var elska. Og dette vart temaet for dei fleste songane hennar og det ho har prøvd å formidla gjennom alle desse åra - Guds utrulege kjærleik. Du er elska av Gud. Gud elskar meg sjølv om eg er annleis. Gud er min far, han såg meg i mors liv, han kjende meg. Mor og far elska kanskje ikkje korkje kvarandre eller meg. Men Gud elskar meg. Han ønska meg. Gud har ei meining med livet ditt, du er verdifull. Eg visste det, men det var godt å høyra det. No er det ei helsing til deg. Åshild Bjørkum Furukawa 8 9

6 Nor dhor dland Begravelsesbyrå å A / A S / V atne Begravelsesbyr å Kv assnesv Isdalst ø A S Vi ordner alt v edrø rende dø dsf all i distr ikt og b. DØGNV AKT TLF PRIV A T TLF f or alle med sans f or l la a vpr r i is s FREKHA UG SENTER : Man.-fred rd LANDBR L918 F rekhaug R UKSHUSET - Tlf POSTBOKS K un min. fr ISD a D Knar ALST vik T Ø : TELEFON: : Døypte Emil Bjørnestad Hopland Martin Johan Holen Mathilde Olsvoll Valdersnes Sandra Flåm Alana Palmer døypt i Åsane kyrkje R E G I O N N O R D H O R D L A N D Mjåt tv eitflaten 33, 5918 F rekhaug Tlf. k ontor : F ax: Mobil: / Ronija Eileen Evensen døypt i Årstad kyrkje Celine Hjelmås Solheim døypt i Salhus kyrkje Aurora Nesse Smith døypt i Manger kyrkje Anna Hågøy Bostad Emil Stavnes Hege Kvamsdal og Karl Hogne Iden. Kv assnesv Isdalst ø T elef on: mobil: ALT I CATERING Nordhordland Folkehøgskule tlf / Frekhaug Tlf F rekhaug Alt i r ø rleg g erarbeid. Nyb yg g og reparasjoner VVS b utikk på Holme Vetrlidsalmenningen Bergen Tlf Fax FREKHA UG - TLF Mobil: JERNVARER MALING VERKTØY tlf F rekhaug sente r tl f. : Rossland - tlf APOTEKUTSALG KJØKKENUTSTYR NØKKELFILING 5918 F rekhaug Tlf / BÅT & FISKE LEKER Hvordan har du det... EGENTLIG? Kristetelefon Epost-tjeneste: ET MENNESKE Å PRATE MED NÅR LIVET ER SOM VERST MELAND FO TKLINIKK Sara Bergetun Lien Behandler hard hud, tor ner, v or ter, nedg rodde Kristine negler Bergetun og f otsopp Lien Tlf. 56 Linnea Oline 11 Taule Mar grete Mikkelsen Hellestvedt Off. godkj f otter apeut Irmelin Eikeland Man.-Ons Torsd.-Fred L rda Emma Olson Bjørnestad Magnus Dalland Fjeldstad Live Christin Alvær døypt i Alversund kyrkje Kristina Jarness Alexander Walde Andersen Magnus Solvi-Neverdal Daniel Elvedahl Kahrs Isabell Adriana Røssland Sturle Gullaksen Myhr Marius Bjørkheim Renholm Tiril Eknes Trym Eknes Johanne Lithetha Kartveit døypt i Norkirken Nordhordland, Frekhaug Vigde Kjersti Åbrekk Anfinsen og Erik Kristoffersen Lene Haukås Karlsen og Øystein Toppe Thunold Anita Fjeldstad og Gustav Høyvik Marianne Witsø Johnsen og Thomas Lindeberg Espeland Rita Sæle og Torbjørn Langeland Mari Ingelin Gausvik og Øystein Heskestad Silje Liøen Kallestad og Kjell Stople Eva Kristin Dale og Steinar Wessmann Anita Viketun og Jens Olav Kvamsdal Bertelsen Åslaug Lyngset og Morten Thorgersen Charlotte Furnes og Frode Grøttveit Døde Margit Bjørkheim f Arild Christiansen f Clive Hamilton Keenleyside f Jan Olaf Dale f Birgit Emilie Håtuft f Katrina Sæbø f Svein Skauge f

7 Velkomen til kyrkje Lørdag Konfirmasjonsgudsteneste. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. MELAND KYRKJE. kl. 13:30 Konfirmasjonsgudsteneste. Søndag FREKHAUG BEDEHUS. kl. 11:00 Gudsteneste. Nattverd og bønnevandring. Wendel. Takkoffer til Frekhaug indremisjon/ kyrkjelydsarbeidet. Løvegjengen. Kyrkjekaffi. Løvegjengen har blåtur etter gudstenesta. MELAND KYRKJE. kl. 19:30 Grieg-konsert Octavia, Meland kantori, Lindås/Myking kantori, Alversund kammerkor, Skala, Solistar Lørdag Konfirmasjonsgudsteneste. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. MELAND KYRKJE. kl. 13:30 Konfirmasjonsgudsteneste. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Søndag Hausttakkegudsteneste. Dåp. Langeland. Løvegjengen. Takkfoffer Misjonsalliansen. Kyrkjekaffi. Fredag MELAND KYRKJE. kl. 20:00 Møtepunkt. Wendel Søndag Temagudsteneste. Nattverd og bønnevandring. Langeland Løvegjengen (Pappa- Løvegjengen). Takkoffer til KRIK. Kyrkjekaffi. HUSEBØ BEDEHUS. Kl. 16:00 Familiesamling. Søndag Høgmesse. Dåp og nattverd. Wendel. 50 års konfirmantar. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi Søndag FREKHAUG BEDEHUS. kl. 11:00 Gudsteneste. Nattverd og bønnevandring. Wendel og Svenning Bjørke. Takkoffer til Norsk Lærerakademi. Kyrkjekaffi. Søndag Søndagsskulens dag. Dåp. Langeland. Takkoffer til Bergen søndagsskolekrets Kyrkjekaffi. MELAND KYRKJE. kl. 19:30 Salmesmia. Nye og gamle salmar Fredag MELAND KYRKJE. kl. 20:00 Møtepunkt. Wendel Søndag Temagudsteneste. Nattverd og bønnevandring. Langeland. Løvegjengen. Takkoffer til TVaksjonen/Unicef.Kyrkjekaffi. Søndag Gudsteneste. Dåp. Forbøn. Harald Fylling og Langeland. Octavia Kantoriet. Løvegjengen. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi. Søndag FREKHAUG BEDEHUS. kl. 11:00 Gudsteneste. Nattverd og bønnevandring. Wendel. Løvegjengen. Takkoffer til Nordhordland indremisjon. Kyrkjekaffi MELAND KYRKJE. kl. 18:00 Allehelgensgudsteneste. Wendel Fredag MELAND KYRKJE. kl. 20:30 FREDAGSÅPENT Treng du skyss til kyrkja? Ring (i løpet av helga og seinast søndag morgon) Trykk-Service as - tlf

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK NYNORSK 1 Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan de lime

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK for born 1 NYNORSK Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. DENNE BOKA TILHØYRER Her

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK Minnebok for born 1 NYNORSK Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. Når vi

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Då har august månad fyke forbi i stor fart med tilvenning av nye barn, og for dei barna som har gått her før. Etter ein lang sommarferie så treng dei

Då har august månad fyke forbi i stor fart med tilvenning av nye barn, og for dei barna som har gått her før. Etter ein lang sommarferie så treng dei Då har august månad fyke forbi i stor fart med tilvenning av nye barn, og for dei barna som har gått her før. Etter ein lang sommarferie så treng dei også litt tilvenning. Derfor har me fokusert på sosialisering

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1. Lyngmo-Glytten21. årgang. Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1. Lyngmo-Glytten21. årgang. Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1 Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN Jesus møter oss på forskjellige måter. For nokon gjennom skaparverket og solskinet. For nokon

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015:

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: UT 01/15: Konstituering og godkjenning Val av dirigentar, referentar og tellekorps Dirigentar: Nora Baartvedt og

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd,

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd, Desember månedsbrev I desember har me fått gjort masse kjekt med barna. 1. desember byrja vi med lyssamlinga i amfiet der me skulle synge julesongar foran alle barna i barnehagen. Deretter byrja vi med

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Raskeste Kvinne fra Grinde til Veten

Raskeste Kvinne fra Grinde til Veten Raskeste Kvinne fra Grinde til Veten Nr: Navn: Tid: Min/sek Dato løpt: Bor i : År født: 1 Berg Marianne 15,07 27.08.2013 Hordvik 1976 2 Berg Bente Kristin 15,28 30.06.2013 Hønefoss 1984 3 Ones Maria 16,09

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Brannsår, rus eller friheit?

Brannsår, rus eller friheit? Brannsår, rus eller friheit? Eg la hendene bak ryggen og kneip meg sjølv i armen. Eg hadde førebudd meg på dette. Førebudd meg for den vonde heksa. Ho sat der, i sofaen, rusa. Alt var gitt opp, og no var

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm. Møtet tok til kl.19.00 og var slutt kl.21.15. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017 Spørjeskjema for elevar 5.-10. klasse, vår 2017 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim

Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim DETTE LURER VI PÅ I år begynte vi nysgjerrigper-prosjektet heilt utan å vita kva vi ville forske på. Vi begynte med og gå rundt i skulegarden og i klasserommet

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Årsplan for Sagstad SFO skuleåret 2016/2017

Årsplan for Sagstad SFO skuleåret 2016/2017 Årsplan for Sagstad SFO skuleåret 2016/2017 Oversikt personal: Morten Isaksen (dagleg leiar) Anita Dale Anita Viketun Bertelsen Ann Christin Erlandsen Britt Elin Monstad Geir Hopland Heidi Viktoria Sætre

Detaljer