Kontakt 1 7. Å R G A N G E N N r. 4 S E P T E M B E R

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontakt 1 7. Å R G A N G E N N r. 4 S E P T E M B E R 2 0 0 7"

Transkript

1 Fulldistribusjon Kyrkjebladet Kontakt 1 7. Å R G A N G E N N r. 4 S E P T E M B E R Meland kyrkjelyd

2 MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks Frekhaug Tlf Fax E-post: Kontortid: Kl kl (kontoret kan vera stengd i kontortida, kontakt eksp. i rådhuset tlf ) Kontortid prestane: Onsdag kl kl Torsdag kl kl etter avtale. Det kan avtalast treffetid med prestane til andre tider. Prestar: Sokneprest Sverre Langeland tlf priv Kyrkjelydsprest Anders M. T. Wendel tlf priv Vakttelefon ved krise: Kyrkjetenar: Roy Rognsøy kontakt kyrkjekontoret Organist: Arvid Sakseide tlf priv Kyrkjeverje: Nina Brakstad tlf priv Kyrkjelydskoordinator: Anne Sofie Nergård Uthaug tlf priv Soknerådsleiar: Idar Simonsen. tlf Ungdomsarbeidar: Jon Ingar Kjenes, tlf eller Meland kyrkje: Tlf KONTAKT Kyrkjeblad for Meland Utgjevar:Meland sokneråd Redaktør: Arve Kjell Uthaug Redaksjonsnemnd: Leif Johnsen, Sverre Langeland, Nils Arne Lavik. Layout og trykking: Trykk-Service as, Knarvik Redaksjonsadresse: Meland kyrkjekontor Gåver til Kontakt og Gjevartenesta Kontonr Er eg verdt litt av tida di? Du sit med eit nytt Kontakt i handa, blar igjennom. Blikket sveipar over bilete og tekst. Er det noko som er verdt å bruke tid på? Eg har eit forslag til noko det er verdt å bruke tid på: I dette bladet finn du ei liste med 65 namn. I seg sjølve er namna kanskje ikkje så veldig interessante, om du ikkje har namneforskning som hobby eller yrke. Men bak kvart namn er det eit ansikt, ein person, ei jente, ein gut. Er eg verdt litt av tida di? Han sa det ikkje direkte slik konfirmanten som blei så begeistra for heime-gruppa. Å høyre på presten vekte ikkje den store begeistringa. Men å vere på besøk i ein heim, snakke med vaksne om laust og fast og litt om Gud og sånn, det var så bra at han spurte om å få fortsette etter at han var konfirmert. Nok ein konfirmantleir ligg bak oss. Nok ein gong har det vore full rulle i seks dagar. Undervisning, bading, natte-løping, fotball, latter, gudsteneste mm i ei herleg blanding. Og nok ein gong kom eg heim trøtt, med trong til fred og ro, og full av takk og inspirasjon. Å kome så tett på unge menneske, bli kjent med gleder og sorger, sjå dei utfalde seg, er spennande og utfordrande. Å dele det mest verdifulle eg har, med dei, og oppleve at dei faktisk lyttar med eit ope sinn Det skjer noko med forholdet mellom oss når vi et saman, ler saman, bed saman. Det er inspirerande å fylgje unge leiarar som verkeleg gler seg over å vere saman med unge og gje vidare det meste verdifulle dei har fått. Men kor er dei vaksne som synest det er verdt å bruke tid på dei unge? Du treng ikkje vere så enormt kul (det har eg gitt opp for lenge sidan). Du treng heller ikkje å vere flink til å halde andakt. Men du må altså gje noko av tida di. Her eit par konkrete oppfordringar: - Vi treng vaksne som kan stille heimen til disposisjon for det neste konfirmant-kullet. Om du vegrar deg for å leie eit gruppeopplegg, har vi ungdommar som kan gjere dette, berre du er vertskap, ordnar noko enkelt å bite i, og gjerne er med i samtalen. Det dreier seg om tre kvardagskveldar til våren. -Vi treng vaksne til ungdomskafeen Fire station. Her handlar det om å lage litt kaffi og vere med ungdommane nokre kveldar. -I Buss og Media og prosjektet Kyrkje på Vegen trengst det folk, ikkje minst til praktiske oppgåver. Ta gjerne kontakt med Anne Sofie på kyrkjekontoret om du kan tenkje deg å vere med. Eg kan love deg: Du vil ikkje angre på den tida du brukar på born og unge. Helsing Sverre prest Kyrkje på Frekhaug Tidleg i sommar var vi samla i godt lag og feira 80 årsdagen til Trygve Giertsen på Nordhordland Folkehøgskule. Eit av høgdepunkta på festen var då han skjenka Meland kyrkjelyd ei gåve på kroner som ein startkapital til eit gåvefond for ny kyrkje på Frekhaug, og oppmoda fleire til å gje sin skjerv til fondet. Frå påliteleg hald er vi gjort kjende med at det i løpet av sommaren har auka jamt og trutt med bortimot 20 %. Velvilje Om ikkje denne hendinga var stor nok i seg sjølv, opplever vi, som er folkevalde til å ha ansvar for kyrkjelyden i Meland, ei svært så positiv haldning frå politikarar og administrasjon i Meland kommune. Det er synt svært velvillig haldning frå desse til å kunne realisere ei ny og tenleg arbeidskyrkje sentralt på Frekhaug. Meland sokneråd fatta vedtak i siste soknerådsmøte før sommaren om å la fagfolk sjå nærare på om det let seg gjere å nytte den gamle meieritomta på Frekhaug. Dette vil vere ei sentral plassering av ny kyrkje, òg med tanke på historia der folk møttest både sjøvegen og landevegen. Det er god symbolikk å byggje ei kyrkje der knutepunktet er eit flott døme på kyrkja si oppgåve, eller om du vil, at ho er plassen der menneske møtest. Frå dei tre fjordarmane som omkransar tettstaden, vert kyrkja godt synleg både frå sjø og land. Høgtid og kvardag Sjølv om vi har ei vakker kyrkje i Meland, så er det ikkje å komme forbi at ho er lite tenleg til samkome utanom gudstenester og kyrkjelege handlingar. Meland kyrkje vil framleis vere høgtidskyrkje nummer éin i kommunen. Slik vi ser det, er det den gamle kyrkja folk nyttar både i glede og sorg. Ved bryllaup og gravferder og til dei store høgtidene er det dei gamle kyrkje-bygga folk flest vel å komme til. Samstundes treng vi ei arbeidskyrkje til mange ulike tilbod - både for dei minste, ungdomane og dei eldre. For ei arbeidskyrkje er ein stad med ulike rom til aktivitetar som søndagsskule, kyrkjetorg, ein stad der ein kan ha både seminar, kafe og ulike tilbod, konfirmantundervising, og sist men ikkje minst; kontorlokale for stab og møterom for sokneråd. Vi reknar med at det om ikkje lenge kjem i gang ei arbeidsgruppe som kan arbeide med planlegging av ny kyrkje på Frekhaug og at ho kan stå ferdig om ikkje alt for mange år. Idar Simonsen, leiar i Meland sokneråd Kyrkja si framtid og kommunevalet I desse valkamp-tider legg partia fram program der dei gjer greie for kva dei vil prioritere om dei får tillit frå veljarane. Kyrkja har store utfordringar som vi ønskjer å arbeide vidare med. Den viktigaste ressursen er folk som møter fram og engasjerer seg i teneste for Gud og menneske. Men enkelte oppgåver kan ikkje løysast utan økonomisk løft. Det er kommunen si oppgåve å syta for at kyrkja har eigna lokale til verksemda. Mens skule, kommunehus og andre offentlege bygg stadig vert rusta opp for å møte dagens behov, disponerer kyrkja framleis berre eit kyrkjebygg frå Soknerådet har peika på behovet for lokale. Vi treng lett tilgjengelege lokale for gudsteneste, undervisning og anna møteverksemd, ungdomskafè, barnearbeid, småbarnstreff, eldresamlingar og mykje meir. Kort sagt: Vi treng ei arbeidskyrkje på Frekhaug! Vi i Kontakt vil minne alle som er opptekne av at Meland skal har ei livskraftig kyrkje i framtida om å lese programma og røyste på politikarar som har vilje til å prioritera kyrkja. SL 2 3

3 Gedact en Når dette vert lese, har vi hatt Grieg-konsert i kyrkja vår, ved 100-års minnet for komponisten. Edvard Grieg hadde eit vanskeleg tilhøve til presteskapet og valde difor sin eigen gravstad på Troldhaugen. Men det musikalske testamentet hans dei 4 salmane med bl.a. Guds Sønn har gjort meg fri og I himmelen, i himmelen vitnar om sterke band til den kristne trua. Desse Grieg-korsongane avslutta også konserten vår og var med på å styrkja vår eiga tru på forløysinga og himmelriket. Organisten har elles lyst å minna om salmekvelden i Alversund 27. september med Eyvind Skeie og vår eigen salmedag 14.oktober! Då er nyskrivne salmar og bedehussalmar i fokus, sjå annonsane her i bladet! Syden-feriar er ikkje førstevalet for denne skribenten, så i år tok vi turen nordover til ytre Nord- Trøndelag Vikna-øyane med Rørvik som hovudstad. Her nytte vi synet av hoggorm i lyngen, elg og rådyr på markane og ørn i lufta, og innimellom drog vi fisk opp over kaikanten til gode kveldsmåltid i ei lun hytte. I havblikk reiste vi ned til Sørgjæslingan, eit solfylt og krykkjefylt fiskever, til gudsteneste på Fiskarheimen der trø-orgelet gav god lyd ifrå seg. Fiskeveret er fråflytt, men om sommaren er feriefolket på plass. Ei minnestøtte fortel om voldsomme vinterstormar som for om lag 100 år sidan tok livet av nesten tretti fiskarar der ute. Denne sommarsundagen var alt berre idyll... Heim att til kyrkjegalleriet: Gedact en og dei andre orgelstemmene er ikkje plaga av turken lenger. Vi hadde vår eminente danske orgelstemmar Jan Mou her no i august for å utføra stemming og reparasjonar, og det han opplevde var å slåst med ekstrem høg fukt som får treverket til å trutna og kila seg fast. Er det ikkje det eine, så er det det andre... Men no kling orgelet fabelaktig flott, og Bach-musikk, salmar og nye bryllaupsmarsjar fyller kyrkjerommet! Til glede ikkje berre for organisten, får vi håpa. Temadager om Jesus og hans samtid Første samling, lørdag 29. september, er temaet Jesus som hjemigrant om Jesus og hans samtid. Førsteamanuensis Gunnar Johnstad holder foredrag. Pastor Stig Magne Heitmann holder lørdag 27. oktober foredrag med tema: Kristne i Midtøsten omgitt av en stor muslimsk majoritet. Siste temadag er lørdag 24. november, der pastor Torkild Masvie tar for seg den messianske bevegelsen i Israel. Alle samlingene avholdes på Nordhordland folkehøgskole på Frekhaug. Påmelding til Den Norske Israelsmisjon, Bergen krets. (Fra Israelsmisjonens hjemmesider SALMEDAGEN 14.OKTOBER Indremisjonsmusikken og Kantoriet tek BUSSEN til bedehusa på Rossland kl Tveit kl Hestnes kl og syng bedehus-songar og salmar Breid salme smie -avslutning i kyrkja kl.1930 Velkomne til å fylla husa! Temagudstenester hausten 2007 Ein gong i månaden er det temagudsteneste i Meland kyrkje. Her legg vi til rette for eit variert musikalt uttrykk med både orgel og band, og vonar mange vil kjenne seg heime her. I samband med tema vert det utarbeidd samtaleopplegg som vert nytta av grupper i kyrkjelyden. Desse vert også delt ut i kyrkja til dei som ønsker å arbeide vidare med temaene. Det samlande temaet i haust er Troens brann. Undertema vert: 23. september Brennande - brent - utbrent 21. oktober Å følgje Guds kall 11. november Når ein lem lid... om motstand og forfølging av kristne Pauline Tomren saman med veninna Yasmin. For nokre veker sidan reiste Pauline saman med familien frå Dalemarka til det vestafrikanske landet Kamerun. Familien Tomren er i Kamerun som misjonærar for Det Norske Misjonsselskap. Frå Pauline i Kamerun 4 5 Hei, No er vi i Kamerun. Då vi reiste hit, måtte vi ta fly og tog. Eg fekk ikkje sove på toget, så det var litt slitsomt. Då vi kom fram, fekk vi eit eige hus. Her må vi sove under myggnett, så senga ser ut som ei prinsesseseng. Det er mange som er veldig fattige her, dei bur i dårlege hus og har ikkje mange ting. Eg har blitt kjent med ei kamerunesisk jente som heiter Yasmin. Ho er fattig. Av og til får ho mat hos oss. Eg forstår ikkje kva ho seier, men vi leikar saman. Det er eigentleg fint å vere her. Eg går på den norske skulen, og vi har greie lærarar her. Vi er berre tre i min klasse, og på skulen er vi berre 12 elevar. Dei første dagane på skulen var morosame. Vi har eige badebasseng på skulen, og skulen ligg 12 meter frå huset vårt. Eg har ikkje sett så mange rare dyr her, men det er firfirsler som klatrar ute på veggane. Det går bra med søstrene mine og med mamma og pappa, og vi har det fint og gøyt saman. Vi har på ein måte det litt mindre travelt enn i Noreg. Mamma og pappa går òg på skule. Mamma lærer eit rart språk som heiter fulani, og pappa lærer fransk. Eg saknar klassen min på Frekhaug litt, så eg vil helse til dei, og til alle eg kjenner. Helsing Pauline Tomren 8 år i N gaoundéré, Kamerun

4 Konfirmantane i Melandkyrkja september kl i Meland kyrkje BAUGE, HENRIETTE ROSVOLD EIDE, MARI HELEN FLATØY, KJERSTI SUSANN FØRDE FUGLEVAND, VERONICA HUSEBØ, CHRISTINE LARSEN RUSTAD, ANN KARIN RØYSET SJØVOLL, LAILA JANE TANGEN AAKRE, JEANETT SVALLAND ÅSEBØ, ANN-LOVISE BREKKHUS, JAN-PETTER ARNEVIG CHRISTIANSEN, TORSTEIN HATLESTAD DALE, CHRISTER NYGÅRD JACOBSEN, OLE KRISTIAN JONBERG, ANDRÉ LILJEDAL LARSEN, PETTER TUFT NAUTNES, ØRJAN ANDRE SAGSTAD, EIRIK SKARE, JOHANNES ODLAND TYSSEDAL, CHRISTOFFER SVENDSMARK 8. september 2007 kl i Meland kyrkje BORGE, SANDRA HASSELQUIST DALE, MATILDE BASTESEN FOLKEDAL, LINN BAKKE GJELSVIK, CHRISTINE HELLA, IDA HENANGER, LINE HUSEBØ, EMILIE DALE MADSEN, HELENE TILLUNG VALLESTAD, MARTE SANDAL BJØRSVIK, ØYSTEIN HAGEN DALE, ØYVIND STORSVEEN FOSSE, MARTIN GRINDHEIM, ERLEND GUNDERSEN, MARTIN ALEXANDER HODNELAND, JOACHIM HUSEBØ, JOAKIM KNARVIK LERØEN, TORBJØRN MAASEIDE, ISAK ANDRE ESPETVEDT NESSE, CHRISTOFFER VIKEBØ THORSEN, SINDRE NORDGAARD FREKHAUG VALDERSNES, PÅL-JØRGEN 15. september 2007 kl i Meland kyrkje DALE, SUSANNE SAGSTAD, EIRIN OLIVERSEN SOLTVEDT, ODA AMALIE PETTERSEN EIKANGER, STÅLE LOSNEGARD EIKEHAUG, RAYMOND ANDRÉ GAUSTAD, JØRGEN ANDRÉ NEPSTAD, GLENN RUSKEDAL, STIAN HAUGEN RUSKEDAL, RUBEN SOLTVEDT, RUBEN ANDRÉ ØYJORDSBAKKEN, ESPEN 15. september 2007 kl Meland kyrkje BRAKSTAD, VIKTORIA OLSEN DALSEIDE, HELENE WILMANN HAMMER, SILJE KARIN LILLEMOEN, CECILIE SKARSVÅG, KAREN CECILIE SKARSVÅG, SANDRA DANIELLE SKJELVIK, JEANETTE LIND TAKVAM, KRISTINE VALDAL TAKVAM, VILDE MARI ØLMHEIM, MADELEN BRAKSTAD, CHRISTIAN FLØYSAND, HEINE-ANDRE HAUGEN, ATLE HOVDEN, RUBEN SHIK Til saman 65 konfirmantar. En gledefylt konfirmantleir Tirsdag den 8. august drog 65 konfirmanter og 19 ledere til Sætervika på årets konfirmantleir. Ettersom det aldri er de samme deltagerne på denne leiren, blir hver leir alltid noe nytt. I år var leiren preget av mye glede. Ikke noen sure miner, ingen sutring, og forholdsvis lite tull. (litt moro på natten skal det være!) Konfirmantene var fulle med sprell og en masse gode spørsmål og tanker. Av og til fikk våre kjære prester vri sine geniale hjerner, når de under undervisningen fikk noen uventete spørsmål fra salen. Jeg er kanskje litt partisk, men jeg syntes de klarte seg veldig godt. Undervisningen inneholdt bl.a. tema som Herre Gud, Ånden i lampen, gutt/jente-seminar og så var alle konfirmantene med og lagde til en egen gudstjeneste. Tett på Etter undervisningen, hadde vi gruppesamling, der vi kunne samtale om temaet på undervisningen. Noen ganger var det lett å snakke, andre ganger Nok en konfirmantleir med masse sprell og mange gode tanker og spørsmål. ikke og noen ganger sporet vi av ganske langt.. Kanskje er det akkurat dette som gjør at konfirmantleiren er så bra. I nesten en uke lever vi veldig tett sammen. Vi ser hverandres gode og dårlige sider, vi samtaler om ting, som i hvert fall jeg synes er det viktige i livet, nemlig livet i seg selv; gode og vonde ting, hvem vi er, hvor vi kommer fra, hvor vi er på vei, tro, håp og kjærlighet. Og så har vi det veldig gøy sammen, alt i en delikat blandning. Plass i hjertet Når vi etter seks dager skulle dra hjem, var det med litt blandete følelser. Kroppen ville hjem for å sove litt (ganske mye), men likevel ville jeg være igjen. For oss ledere er det veldig rart, seks dager tidligere visste vi knappest hvem de fleste av konfirmantene var, og nå helt plutselig har de stjålet en del av hjertene våre. Vi håper derfor at vi ser mange av dere igjen i ungdomsarbeidet vårt; Møtepunkt, Volum, Skrul, Meieriklubben etc. Dere er fantastiske. Vær stolte over dere selv og takk for en super leir. Lisa Wendel 6 7

5 Speidar-klaff nordom Snart tek Husebøspeidarane fatt på sin andre sesong. - I staden for å køyra folk i hytt og pine, kunne vi like godt bruka tida på å finna på noko sjølve, seier Øyvind Bratshaug som var med på å starta opp dette barne- og ungdomsarbeidet. Tidlegare var det ikkje noko kristent barnearbeid heilt nord på Holsnøy som fanga opp ungane når dei ikkje lenger ville gå i den vanlege søndagsskulen. Alternativet var å køyra ungane til aktivitetar i dei meir folketette områda lenger sør på øya. Men hausten 2006 starta Gunnar Husebø og og Øyvind Bratshaug opp speidararbeid. På det meste har det vore om lag femten speidarar, og det synest Bratshaug er bra. Dei aller fleste er gutar i alderen frå ni-ti og opp i dei tidlege tenåra. Speidargruppa, som er tilslutta KFUK/ KFUM, rekrutterer frå bygdene nordom fjellet: Husebø, Sætre og Skjelanger. Friluftsliv Speidarane har fått øva seg på uteaktivitetar. Dei har bygd og sett opp fuglekassar, bygd to gapahukar, øvd på å pakka ryggsekkar, lært turvett og prøvd seg på den edle men ikkje heilt enkle kunsten å ta seg fram med kart og kompass. Det meste skjer ute, og dei praktiske aktivitetane står sentralt. Speidarane driv med mange praktiske uteaktivitetar. På Husebø er det starta opp eit lokalt speidartilbod til dei som har vakse ut av søndagsskulen. fjellet I tillegg prøver leiarane å ta opp tema, gjerne med utgangspunkt i kvardagssituasjonar, og fletta inn ting frå Bibelen. Mange knivar, få menn I slutten av september er det klart for ny speidarsesong på Husebø. Etter kvart har Øyvind Bratshaug og Gunnar Husebø fått hjelp frå Kåre Skjelanger. Men det er bruk for fleire leiarar, slår Brattshaug fast. - Vi treng fleire vaksne til å vera med. Når det blir femten stykke med kniv, er det greitt at det er fleire enn to vaksne. Av Arve Kjell Uthaug og Nils-Arne Lavik (foto) Nytt frå prosjektet Kyrkja på vegen I forrige Kontakt informerte vi om at kyrkjelyden har fått pengar til eit spennande trusopplæringsprosjekt. Sentralt i dette prosjektet står bussen med mediautstyr som kyrkjelyden eig i lag med Frekhaug indremisjon. Vi ønskjer å utvikla eit attraktivt tilbod til born og unge i heile Meland sokn. Nils Arne Lavik er tilsett som prosjektleiar i 40% stilling. Saman med styringsgruppa og prosjektmedarbeidar Jon Ingar Kjenes er Nils Arne no i gang med planleggingsarbeidet. Vi vil snart kome attende til ei breiare omtale av prosjektet i lokalavisane og her i Kontakt. Frå Osaka Me er i slutten av august, og temperaturen har vore oppe i 36 grader, også i dag. Kanskje det hadde vore greitt dersom det var ferie. Men den er over. Me har ei travel veke framfor oss, og sveitten piplar for den minste ting. Korleis greier dei seg i Afrika, skal tru, det er jo der det er varmt, har me lært. Annakvart år arrangerer Kinkikyrkja sommarmøte for alle medlemene sine, og då har det vanlegvis vore over to-tre dagar, på ein leirstad eller liknande ute på landet, og det har gjennom åra vore mange fine samlingar med mykje folk. Det har nok minka med åra, folk reiser meir bort med familien dei få dagane dei har fri. Det er midt i obon-tida. Det vil sei at dei fleste japanarane reiser dit familien kjem frå og feirar at åndene til forfedrane kjem på vitjing. Eg var attende i byen etter ferieturen vår, så det høvde å få med seg dette møtet i år. Denne gongen var det midt i Osaka, i ei fin, ny kyrkje, og det var ikkje noko felles overnatting,- dei som budde nær, reiste heim, dei som hadde lang veg, overnatta på hotell i tilknytning til kyrkja. Eg hadde ikkje spesielle forventningar, det var eitt av mange andre møte. Men då møtet tok til, og eg sat der i benken, kjende eg at dette gjorde godt. Det var godt å sitja der og syngja saman, syngja vår takk og lov til Gud, syngja våre lengsler og bøner. Eg fekk leggja frå meg noko av stresset... Hovudattraksjonen i år var ein gospelsongar som heiter Reiko Uehara. For oss som har vore med her frå 70-talet var det nostalgisk. Ho tok til som gospelsongar på den tida, og hadde mange konsertar rundt om i Japan. Eg hadde nokre kasettar og kjende historia hennar, men det var likevel sterkt å høyra songane hennar igjen, og få med vitnemålet som ho vevde inn i dei to konsertane ho hadde denne gongen. Ho vart fødd heilt sør i Japan, på Okinawa, som var okkupert av amerikanarane under og etter krigen, og kom til verda utan å kjenna korkje far eller mor. Om den amerikanaren som var far, kjende til at han hadde eit barn, visste ho ikkje, og mora, som ikkje ville ha henne, døydde før ho kunne ha spurt om noko som helst. Eit uønska barn. Eit annleis barn. Kva gjer ikkje det med eit lite menneske. Bitterhet, rotløyse, trong til å visa at eg er noko, eg òg, dårlege vener, avspora liv. Møtet med Jesus gav livet ein ny retning, ved Jesu kross fekk ho sjå at ho var elska. Og dette vart temaet for dei fleste songane hennar og det ho har prøvd å formidla gjennom alle desse åra - Guds utrulege kjærleik. Du er elska av Gud. Gud elskar meg sjølv om eg er annleis. Gud er min far, han såg meg i mors liv, han kjende meg. Mor og far elska kanskje ikkje korkje kvarandre eller meg. Men Gud elskar meg. Han ønska meg. Gud har ei meining med livet ditt, du er verdifull. Eg visste det, men det var godt å høyra det. No er det ei helsing til deg. Åshild Bjørkum Furukawa 8 9

6 Nor dhor dland Begravelsesbyrå å A / A S / V atne Begravelsesbyr å Kv assnesv Isdalst ø A S Vi ordner alt v edrø rende dø dsf all i distr ikt og b. DØGNV AKT TLF PRIV A T TLF f or alle med sans f or l la a vpr r i is s FREKHA UG SENTER : Man.-fred rd LANDBR L918 F rekhaug R UKSHUSET - Tlf POSTBOKS K un min. fr ISD a D Knar ALST vik T Ø : TELEFON: : Døypte Emil Bjørnestad Hopland Martin Johan Holen Mathilde Olsvoll Valdersnes Sandra Flåm Alana Palmer døypt i Åsane kyrkje R E G I O N N O R D H O R D L A N D Mjåt tv eitflaten 33, 5918 F rekhaug Tlf. k ontor : F ax: Mobil: / Ronija Eileen Evensen døypt i Årstad kyrkje Celine Hjelmås Solheim døypt i Salhus kyrkje Aurora Nesse Smith døypt i Manger kyrkje Anna Hågøy Bostad Emil Stavnes Hege Kvamsdal og Karl Hogne Iden. Kv assnesv Isdalst ø T elef on: mobil: ALT I CATERING Nordhordland Folkehøgskule tlf / Frekhaug Tlf F rekhaug Alt i r ø rleg g erarbeid. Nyb yg g og reparasjoner VVS b utikk på Holme Vetrlidsalmenningen Bergen Tlf Fax FREKHA UG - TLF Mobil: JERNVARER MALING VERKTØY tlf F rekhaug sente r tl f. : Rossland - tlf APOTEKUTSALG KJØKKENUTSTYR NØKKELFILING 5918 F rekhaug Tlf / BÅT & FISKE LEKER Hvordan har du det... EGENTLIG? Kristetelefon Epost-tjeneste: ET MENNESKE Å PRATE MED NÅR LIVET ER SOM VERST MELAND FO TKLINIKK Sara Bergetun Lien Behandler hard hud, tor ner, v or ter, nedg rodde Kristine negler Bergetun og f otsopp Lien Tlf. 56 Linnea Oline 11 Taule Mar grete Mikkelsen Hellestvedt Off. godkj f otter apeut Irmelin Eikeland Man.-Ons Torsd.-Fred L rda Emma Olson Bjørnestad Magnus Dalland Fjeldstad Live Christin Alvær døypt i Alversund kyrkje Kristina Jarness Alexander Walde Andersen Magnus Solvi-Neverdal Daniel Elvedahl Kahrs Isabell Adriana Røssland Sturle Gullaksen Myhr Marius Bjørkheim Renholm Tiril Eknes Trym Eknes Johanne Lithetha Kartveit døypt i Norkirken Nordhordland, Frekhaug Vigde Kjersti Åbrekk Anfinsen og Erik Kristoffersen Lene Haukås Karlsen og Øystein Toppe Thunold Anita Fjeldstad og Gustav Høyvik Marianne Witsø Johnsen og Thomas Lindeberg Espeland Rita Sæle og Torbjørn Langeland Mari Ingelin Gausvik og Øystein Heskestad Silje Liøen Kallestad og Kjell Stople Eva Kristin Dale og Steinar Wessmann Anita Viketun og Jens Olav Kvamsdal Bertelsen Åslaug Lyngset og Morten Thorgersen Charlotte Furnes og Frode Grøttveit Døde Margit Bjørkheim f Arild Christiansen f Clive Hamilton Keenleyside f Jan Olaf Dale f Birgit Emilie Håtuft f Katrina Sæbø f Svein Skauge f

7 Velkomen til kyrkje Lørdag Konfirmasjonsgudsteneste. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. MELAND KYRKJE. kl. 13:30 Konfirmasjonsgudsteneste. Søndag FREKHAUG BEDEHUS. kl. 11:00 Gudsteneste. Nattverd og bønnevandring. Wendel. Takkoffer til Frekhaug indremisjon/ kyrkjelydsarbeidet. Løvegjengen. Kyrkjekaffi. Løvegjengen har blåtur etter gudstenesta. MELAND KYRKJE. kl. 19:30 Grieg-konsert Octavia, Meland kantori, Lindås/Myking kantori, Alversund kammerkor, Skala, Solistar Lørdag Konfirmasjonsgudsteneste. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. MELAND KYRKJE. kl. 13:30 Konfirmasjonsgudsteneste. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Søndag Hausttakkegudsteneste. Dåp. Langeland. Løvegjengen. Takkfoffer Misjonsalliansen. Kyrkjekaffi. Fredag MELAND KYRKJE. kl. 20:00 Møtepunkt. Wendel Søndag Temagudsteneste. Nattverd og bønnevandring. Langeland Løvegjengen (Pappa- Løvegjengen). Takkoffer til KRIK. Kyrkjekaffi. HUSEBØ BEDEHUS. Kl. 16:00 Familiesamling. Søndag Høgmesse. Dåp og nattverd. Wendel. 50 års konfirmantar. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi Søndag FREKHAUG BEDEHUS. kl. 11:00 Gudsteneste. Nattverd og bønnevandring. Wendel og Svenning Bjørke. Takkoffer til Norsk Lærerakademi. Kyrkjekaffi. Søndag Søndagsskulens dag. Dåp. Langeland. Takkoffer til Bergen søndagsskolekrets Kyrkjekaffi. MELAND KYRKJE. kl. 19:30 Salmesmia. Nye og gamle salmar Fredag MELAND KYRKJE. kl. 20:00 Møtepunkt. Wendel Søndag Temagudsteneste. Nattverd og bønnevandring. Langeland. Løvegjengen. Takkoffer til TVaksjonen/Unicef.Kyrkjekaffi. Søndag Gudsteneste. Dåp. Forbøn. Harald Fylling og Langeland. Octavia Kantoriet. Løvegjengen. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi. Søndag FREKHAUG BEDEHUS. kl. 11:00 Gudsteneste. Nattverd og bønnevandring. Wendel. Løvegjengen. Takkoffer til Nordhordland indremisjon. Kyrkjekaffi MELAND KYRKJE. kl. 18:00 Allehelgensgudsteneste. Wendel Fredag MELAND KYRKJE. kl. 20:30 FREDAGSÅPENT Treng du skyss til kyrkja? Ring (i løpet av helga og seinast søndag morgon) Trykk-Service as - tlf

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Fulldistribusjon Kyrkjebladet Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Meland kyrkjelyd MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks 117 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 14 80 - Fax 56 17 14 81 E-post:

Detaljer

Midt i alt det meningsløse

Midt i alt det meningsløse Midt i alt det meningsløse Midt i alt det meningsløse som vi møter her på jorden, blir vårt hjertes skrik til bønn. Gud, vi roper: Om du finnes, finn oss, redd oss når vi synker i vårt eget tomhetsmørke.

Detaljer

Ved sokneprest Torbjørn Aamli. Sånn i forbifarten

Ved sokneprest Torbjørn Aamli. Sånn i forbifarten Kyrkjebladet Kontakt 19 årgang. nummer 2 årgang 2011 Nær Gud, nær menneske Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: www.melandkyrkja.no Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten ØY Nummer 4 Kyrkjeblad for Øygarden NYTT September 2014 41. årgang Nytt team er i gong 10 16 Karstein Pahr -er forstandar i pinsemenigheten Sion, som driv omsorgssenter på Tjeldstø. 3 4 5 8 Andakt ved

Detaljer

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44 TEMA: Ungdom FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar TEMA Nordfjord folkehøgskule med i eit spennande prosjekt DETTE VAR VI

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2006 33. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden KRIK-samling på Toftøy skule. Sjå siste side. Foto: Leif Gunnar Vik I dette nummeret kan du m.a. lesa: Lærenemnd til besvær... side 2 Vinterhelsing

Detaljer

FREMDELES har perfekte personer ingen adgang!

FREMDELES har perfekte personer ingen adgang! Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: www.melandkyrkja.no Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug Tef. 56171480- Fax 56171481 Epost: kyrkjekontoret@melandkyrkja.no Kontortid:

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 4 September 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Sjå, eg skaper noko nytt. No gror det fram. Jes. 43,19 Sjå intervju med Turid og Janesh på siste side I dette nummeret kan du m.a. lesa: Referat

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 1/2015-57. årgang

Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 1/2015-57. årgang Kyrkjetonar Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 1/ - 57. årgang Meir enn gode ord :-) For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt,

Detaljer

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja. INFORMASJON T ET 65. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2011 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4 Møt Inger Lavik Side 7 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet

Detaljer

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar God påske Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 2/2014-56. årgang Kvardagsgleder Då pinsedagen kom, var alle samla på éin stad. Brått lét det frå himmelen som når ein sterk vind blæs,

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

Fest og glede i Vikedal kyrkje

Fest og glede i Vikedal kyrkje NR. 1 Februar 2015 ÅRGANG 57 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Søndag 11. jan. var det duka for barnenyttårskonsert i Vikedal kyrkje med Her er det fest og

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 2 - april 2015 47. årg. Moskus side 6 Presteordinasjon side 4 Konfirmantar side 12 Ekteskapet side 8 3 Bryne - Time - Undheim sokn Kyrkjekontoret tlf. 51 77 03 77

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Fotograf Oskar Andersen Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun oddnyurn@online.no

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

Helgedagen KyrKjelydsblad

Helgedagen KyrKjelydsblad Helgedagen KyrKjelydsblad for Time Nr. 2 - april 2011 43. årg. VIKTIG FOR FOLK FLEST Ved å støtte dette prosjektet bidrar du til å bedre og levekår. Mennesker får nye muligheter og en enklere og bedre

Detaljer