N ils Parelius: Molde og Romsda l i l~rigstiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N ils Parelius: Molde og Romsda l i l~rigstiden 1940-1945"

Transkript

1 N ils Parelius: Molde og Romsda l i l~rigstiden

2 Try kt med støtte fra Norges Hjemmefrontmuseum og Møre og Romsdal fylke.

3 Nils Parelius Molde og Romsdal i krigstiden / En. bibliografi Med noen. utdrag fra bøkene Utgitt av Romsdalsmuseet

4 Omslaget viser et utsnitt av Axel Revolds maleri «Kongen og Kronprinsen ved Molde 1940> (Tilh rer Oslo Handelsstands Forening) Klisj eene velvillig utlant av H. Aschehoug & Co. E. K. Hansens trykkeri Molde 1970

5 Mens de spilte gamle stykker i vår blodige april, /!ertes teppet for et ann et, vilt og ukjent skuespill, aldr i øvet, aldri prøvet, jagende fra sted til sted - det var Norges skjebnedrama. Nordah l Grieg. Innledning Bibliografien tar sikte på å registre re den litt erat ur som fore ligger om Molde og Romsdal i krigstiden 9. april 1940 til 8. mai Litteratur hvor Molde og Romsdal bare nevnes uten nærmere omtale, er ikke tatt med. Det samme prinsipp er fulgt når det gjelder lokale publik asjoner som innskr enker seg til å nevn e krigstiden. Bibliografien omfatter ikke avisartikler, unntatt i de tilfelle hvor de er inntatt i samleverker. I ett tilf elle har en imidledtid funn et grun n t il å ta med en større serie avisartikler. Såvidt mulig er også billedstoff angitt. Molde og Rom sdal har fått en forhol dsvis bred plass i litte rat uren om kri gsbegiven hetene i Det skyldes for det første den militære rolle distriktet kom til å spille. Alt 8. april kom Romsdalsk ysten i bren npunkt et. I de noter som den briti ske og den franske utenri ksminister ved 6 tiden om morgenen overrakte utenriksmin ister Koht, ble det meddelt at alliert e sjøstr idskref ter samme morgen hadde lagt ut minefe lter i norsk territo ria lfarvan n på 3 steder langs kysten: Ved Stad, på Husta dvika og ved innløpet til Vestfjorden. - Vi vet nå at det i virkeligheten bare var det sistnev nte minefelte t som ble lagt ut. «Det andre minefe ltet ut enfor Bud nær Molde ble ett er planen etablert ved at to jagere varslet trafikkerende om en fare som ikke eksisterte», skriver den britiske krigshist orik er dr. T. K. Derry. Men dette visste ikke norske myndigheter dengang, og den norske marine overtok patrul jerin gen utenfor Bud fra de britiske jegere som så trakk seg tilbake. 3

6 Da det tyske angrepet satte inn dagen etter, var Møre inf. reg. nr. 11 en av de Iå milit ære enheter i Sør -)Jorge som fikk anlednin g til å gjennomføre en ordnet mobilisering. And alsnes ble hovedbase, og Molde subs idiæ r base for det britis ke ekspedisjon skorps i Sør-N orge, «Sickleforce». De siste briti ske trop per ble evakuer t fr a Åndalsne s 2. mai kl Sjøforsvarets overkommando, som hadde etablert seg i Molde den 21. april, forlot byen den 30. ved midnatt med et bri tisk tr anspo r tskip. Om kvelden neste dag, den 1. mai, dro general Ruge med Hæ rens overkomm ando.fra Molde med den br itiske jager «Dian a» med kur s for Tromsø. På Nerland i Vistdal en hadde 2. divisjon under general Hvin den Haug sitt siste hovedkvarter. Her fikk gener alen bemyndigelse til å kapitulere, som øvers tbefalend e for de norske styr ker i Møre og Romsdal. Kapitulasjonen ble undertegnet på Rin dal Gjestg iver i 3. ma i. Samm e dag ble forhand lingene fortsatt på Grand Hote ll Bellevue på Åndalsnes, nå mellom general Hvinden Haug og den tyske generalløytnant Pel lengahr. Distrikt et ble imidlertid ikke bare et militær t sentrum. I noen hektisk e dager i apr il var Molde landets fak tiske hoveds tad, idet Kongen, Kro nprinsen, Regjering en og en betydn ingsfull del av sentral administra sjonen var samlet her, ett er drama tiske ferder ned gjennom Romsdalen. Til Molde ble også Norges Banks gullbeholdn ing ført. Det er nat urlig at disse forho ld har satt sine spor, såvel i den rent kr igshistor iske litteratur som i de ikke få erind ringer som er skrevet, både av militære og sivile. Blant de siste st år utenriksmin iste r Ha lvdan Kohts og statsråd Try gve Lies bidrag sentralt. Okkupa sjonsti den kom derimo t ikke ti l å arte seg stort an derledes i Molde og Romsdal enn så mange andre ste der i land et. Den rent okkupasjons histor iske litt eratu r er da også mege t sparsom. Men omkrin g i forenings- og firma historikker og ulike andre publikasjon er finnes det meg et stoff som kas ter lys over forskj ellige sider av denne tiden. I det hele foreligger det således et ganske omfattende material e om hvordan disse årene a rt et seg - med tyske okkupas jonstropper og ru ssiske krigsfang er, 4

7 med naz ifiser ingsforsøk og motstandskamp - og alle dagliglivets problemer som kr ig og rasjonering førte med seg. Forut en bøker og artikler på norsk, som naturlig nok utg jør hovedtyngden, omfatt er bibliografien også skrifter på engelsk, fra nsk og tysk. Som et ti Jlegg til fortegnelsen over den trykte lit tera tur er tat t med en oppgave over det utrykte material e som er inn sam let av Molde Kri gs'histori enev nd og som bero r i Romsdalsmuseets Krigshistoriske Avdeling. Ved ut arbei delsen av bibliografien er benyttet Bibliog rafi til Nor ges Historie, utgitt av Historisk Forenin g, og Norsk Militær historisk Bibliografi, utgitt av Forsvarets Krigshistoriske Avde ling. De aller fleste av de oppførte skrif ter har også vær t gjen nomgått, noe som har vært helt nødvendi g, da det ikke allt id går fre m av titlene om og hvor det forekom mer stoff om Molde og Romsdal. Bibliografi en innehol der også endel materia le som ikke finnes i de to foran nevnte bibliografier. Men den gjør like vel ikke noe krav på å være fullstendig, og må i det hele sees som det amatørarbeide den er. Offentliggjøre lsen vil forhåpent lig bidra til at bibliografien kan bli supplert, slik at den ette r hvert gjennom tillegg ka n oppnå tilnærme t fullstendigh et. VerdifuJlt vil det også være å få registrer t alt det stoff som finnes i dagspressen, både i lokala visene og i Oslopressen, gjerne også i andre organer som eksempe lvis Deutsche Zeitung in Nor wegen. :\'oe i denne retnin g har vært gjort i Kristiansund, hvor «Registrering av kilder og litteratur vedrørende bybrannen i Kristiansund i 1940» er utarbeidet av gymnasiast A nne Furseth, etter lekto r Egil Husbys initi at iv. Bibliografi en er trykt i Nord møre Historielags årsskr ift for I Molde og Romsdal er det all grunn til å følge eksemplet, og gjerne utv ide rammen for registrer ingen. En systematisk innsamling av erindringsstoff vil også kunne gi meget verdifullt materiale. I tilknytning til bibliogra fien er gjeng itt noen spredte utdrag fra selve littera turen. En har søkt å finne frem til kar akteristiske avsnitt som kan kaste lys over vesentlige sider av krigstiden - både april -maidagene i 1940 og okkupas jonsårene. Men mere enn glimt kan det ikke bli, så rikt som stoffet er. 5

8 Bibliografi 1 Am dam, Per: Kjenner dit Romsdal? ::vlolde s., ill. S (Knau sen og Glomstua med K ongeb jørken april 1940). 2 Am dam, Per: Fra Knall e til Storfirma S. Pettersson i Molde 100 år. Molde s., ill. S : Kri gså r (Bilde fra bombingen 25/ ). 3 Amdam, Per: Molde Hånd verlcerfore ning januar Molde s., ill. S : Den nye arbeidsdag. 4 Arnesen, Finn: Vår e flyg ere i kamp. Luftkrigen i Norge Oslo s., ill. S : (Om Romsdalsfjord flygruppe). S : Kampene i inn landet. (Andalsnes, Setnesmoen m.v.l (s. 65 bilde av den eneste gjenvæ ren de Gloster Gladiato rjager, kamufle r t på Setnesmoen). (Jfr. også s. 15 og 33). 5 Bergsvik, Ha ns: Romsdal L ærarlag under okkupasjonen 1940/ 45. Romsdal Krinslærarlag Molde s., ill. s, Birkeland, Eiliv: Fra gammeldags lanclhandel til moderne vareomsetning. Molde Kolonialkjøp menns Fo ren ing 1914 til Oslo s., ill. S. 8-10: Und er jorda : Med kålrabi fra Gjermundnes. 7 Birk eland, Eil iv: Molde llfandssangfor ening 100 år sept ember Molde s., ill. S : (Kr igen kommer - SUile ett er storme n - San g i krigen s år - Kr iseår I byen). 8 Birk eland, Eil iv og Roald Solø: A / S I stad Krafts elskap gjennom 50 år. Molde s., ill. s

9 9. Bolstad, Jakob: Krigsdager og ol,kup asj onsår i Molde og Romsdal. Dagboksnot at er fr a aprilda gene 1940 og okkupa sjonstiden. Molde s., ill. 10 (B olstad, Jako b): Molde Typ ografisk e For ening 60 år. - Lok alpressen i M olde og Romsdal. Molde s., ill. s : Så kom det t yske overfallet i S : Organisas jo nen e få r ny uønske t lede lse. S (om Romsdal s Budstikk e ). S. 48 og 51 (om Romsdal Fol keblad). Se også s. 59 og 67. S. 73: NS -p r esserasjona lisering. S : Den illega le presse. 11 Bolstad, Jak ob: Avdeling 81, Mold e av Norsk Jern- og Meta llarb eiderforbimd. 60 år 3. oktob er Ber etning om virksomheten. Molde s., ill. S : Men så kom Hitlers krig og nye vansker. (Tilsvarende avsnitt i 50- årsskriftet 1958 s ). 12 Bols ta d, Ja kob: Bygningsarbeidernes organisasjon i Molde. 50 år. 1. august aug ust Spredte trekk fra organisasjonens h isto rie. Molde s., ill. S. 19: Styrets bere tni ng for Bolstad, Jako b : Avdel i ng 55, Molde av Norsk Elekt r ik er- og Kraf tstasjonsforbun d. 40 års jubileum 24. november Molde (1962). 28 s., ill. S : Så kom kr igen og okku p asj on en. 14 Bolstad, Ja kob : Molde Møbelsnekkerf or ening Avd. 20 av Nors k Treindus tr iarbe iderfo rening 60 år ok tober Molde s., ill. S. 9 og Bolstad, Jakob: Bolsøy Arbeiderparti s. Stencilt rykk uten å. S. 4: (Om Olav Oksv iks brev til inn enriks dept et 1941). 16 Bolstad, Jakob: F. Losje Nr. 11, Veøy 40 år mai Jubile um>;beretnin g. 36 s. Stenciltrykk. Molde S : Losje veøy unde r okkupasjonen. 17 Bolstad, Jakob: Molde og Omegns Idr ett sfor ening 75 år mars Molde s., ill. S : Kri gsår, nyordning og pass ivitet. 7

10 18 Bolstad, Jakob: Molde Transportarb eiderforening avd år. Molde Stenciltrykk. Molde s. S. 4: I krigens og okk upasjon ens skygge. 19 (Bolstad, Jakob): Molde Arbeiderparti Molde og Bolsøy Arbeiderkvinnelag Stenciltr. Molde u. å. 16 pluss 5 s., ill. s. 13 og s Bolsøyboka. Tredje del Bind I. Redaktør og med al'beider: Overrettssakfører J. Olafsen-Holm. Molde S : Einar Berg: Skulen i okkupas jonsti da S : Einar Berg: Lærerstriden S : K. A. Guiord: Forsyning og ras j onering unde r siste verdensk rig. 21 Bolsøyboka. Tredje del Bincl Il. Redaksjon: Asbjørn Heggem, Ansgar Berild og Einar Berg. Molde S : Einar Berg: Kyrkja i okkupasjonstida S : Einar Berg: Kyrkj est rid en og s okn eråda. 22 Brandt, Willy: Krigen i Norge. I-Il. Oslo 1945 (1. ut g. Stockholm 1941). Brudeli, Paiil: Se «Romsdal i kr ig». Christens en, Chr. A. R.: - Se «Vår t folks historie». 23 Churchill, Winston S.: D en annen verdenskrig. Oversatt av Trygv e Width. B. IL Oslo 1948, ill. K ap. 14 og 15. (S. 192 bilde av Alexa ndra Hotell i b rann). 24 Clark e, Duclley: Reven assignements. London s. «Forf. deltok som offiser i Sicklefor ce Gud brandsdal -Romsda l, omtales s Se også oberst Jørgen Jensens omtale av boken i Norsk Militært Tidsskrift 108/ 1949 s ) 25 Dampierre, Robert de: L' Equipee d'ime Legatian ele France. (Norvege 1940). Paris 1945, ill. 180 s. S. 67 ff.: Chapitre VII E vacuation. (Omhand ler t uren gje nn om Romsda l, via Andalsnes, Afarnes, Hjelset til Molde, oppholdet der, evakueringen med «Glasgow» 29. ap ri l. Re ise n nordover i kap. VIII: De Molde a Tromsøs. 87 ff.). 26 Derry, Thomas Kingston: The Campaig n in Norway. - Her Majesty's Stationary Office, Londo n Norsk utgave: Det britiske felttog i Norge Oversa tt av oberst Johannes Schiøtz. Oslo s. (Om Andalsnes og Molde s. 119 f., 138 f., 157 f.). 8

11 27 Disen Unni: Kvinne i krig. Oslo s. (Forf. som var sekretær for utenril<sminister Koht, skildrer turen Stuguflåten -Andalsnes-Molde, og oppholdet der, og avreisen!vred«glasgow», på gru nnlag a v dagbok ). S Eikrem, Sivert - se «Romsdal i krig». Ekre, Arne - se «Romsdal i kr ig». 28 Ellinger Tage: Den forunderl ige krig. Ringkøbin g s., ill. - En indledning af genera l Odd Lindback-L arsen, 6. Divisions stabssjef Norsk utgave Oslo 1960, oversatt av ColbjØrn Helander. 151 s., ill. (Et avsnitt om plyn dringen av Bodø, den danske utgave s. 111, er utelatt i den norske utgaven, s. 104.). (l den norske utgave skildres turen gjennom Romsdalen, s. 39 f., s: 40: «30. april Andalsnes. s mai De som kapi tu lerte og de som ikke ville. S , her omtales overflytning en til Vikebukt, demobliseringsordren og i neste avsnitt: «2. mai. J uels-minne» fortelles om forfatterens ferd sammen med 3 fenrik ker fra Øverås i Vestnes og nordover langs kysten.) 29 F'iskergdrd, Peter: Vestnes og Tr esfjord Bra nnkasse desember Molde s., ill. S : Kri gsåra F'iskergdrd, Peter: Romsdals F'iskevegnfabr ilc 50 år. 26. april april Raufoss s., ill. S. 6: Krigs - og okkupas jonsår. 31 F'lorelius, Sten: Fra Hamar til Romsdalen i april Hendelser - Erfaringer. - Sanitetsnytt II / 1965, s , ill. 32 Gleditsch, Nini og Kristian: Glimt fra kampurene. Oslo s. (I kapit let : «Happy Landing» skildres turen fra Stuguflåten til Andalsnes og oppholdet der, s I kapitlet «Bomber og gull» omtales Andalsnes, Romsdalshorn st., turen til Molde og oppholdet der. I kapitlet «D/S Driva» skildres avre isen fra Molde med gullet, s. 52 f., se også s. 28.). 33 Gotaas, Bi rger: F'ra 9. april til 7. juni. Episoder og oplevelser fra krigen i Norge. Oslo s. S : (Romsdalen-Andalsnes-Molde). 34 Grieg, No rdah l: Flagget. Oslo s., ill. I avsnittet «Gulltransporten» om Molde s. 17, om t uren Romsdalen - Molde og reisen derfra s

12 35 Grieg, Nordahl: Friheten. Oslo (Diktet «Kongen», s Gujord, K. A. - se «Bolsøyboka». 36 Hardman, Herbert A.: Royal Raut e through Norway. Oslo s., ill. Forf. som er britisk, fulgte l 1958 Kon gens ru te fra Oslo til Molde i april Chapter VI: Journey to the coast: Otta -D ombås-an dalsnes. s Chapter VIII: Molde. S Postscript s. 78, med oversk rift <<Alt for Nor ge». (De kontak ter h an nevner i Molde, uten nav n, er hotelleier Arnold Hanekamhaug, fotograf Erling Birkeland og advokat Odd Lassen.) 37 Heramb-Aam ot, H erleik: Oonfectionsfabr i ken A / S Superb. Bedriftshistor ie Oslo s., ill. S. 69 f.: Confectionsfabriken i årene (S gj engis forfatterens dagbok for tiden 10. april - 2. mai 1940). Heen, Arne Randers - se «Romsdal i krig». 38 Howarth, Dav id : Nordsjøbussen. Oversatt av Hans Braarvig etter den engelske originalutgaven «The Shet land Bus.» Oslo s., ill. kart. (Om Leif Larsen og hans kameraters ferd gjennom Romsdal l 1941 se. s Ruten er innt egnet på karts kisse s En betydelig mere detaljert skildring av beg ivenhetene finnes! Frithjof Sælen: Sjet lands -Larsen, - omtalt ned enfor). Huse, Elias P. - se «Romsdal i krig». 39 Kapelrud, Arvid S.: På vakt i Gudbrandsdalen april Oslo s., ill. (Bl. a.: Foto: Norske soldater som \<rigsfanger i Romsdalen. - Utsikten mot Romsdalsfjorden ble ikke hindret av hu s lenger. Raseringen var fullstendig. I forordet heter det: «Det følgende er en menig soldats inntrykk fra kampdagene i april -m ai 1940, slik forholdene arte t seg i Gudbrandsdalen og Romsdalen. S : Ned i Romsdalen. S : Andalsnes i brann. S : Ferjestedet ved Afarnes. S : Slutt i sør-norge (på Furset, Batnfjorden). S : General Ruge ta r avskjed med oss (Ba tn fj orden). S : Vi møter forrædere (Nesjestranda -Afarnes-Mittet). 10

13 S : Ventetid (på en går d mellom Mit tet og Afarnes), S : s ørover som fanger (tu ren via Afar nes - Isfjorden - Andalsnes - Romsdale n til Gardermo en). 40 Kjelstadli, Sverre: Hjemmestyrken e I. Oslo s. S. 225 (om sabotasjegruppen «Fieldfare» i Romsdal, jfr. «Kompani Lin ge» I., ref. fora n.) S. 430 (om gruppen «Diver» nær Andalsnes, og «Fiel d fare». - i fort egnelse over r a diostas jonene ved fr igjørin gen.) S. 227 (Milor g.) 41 Kjølås, Gerhard : Olav Oksvik - mannen og politikaren. Tro ndheim s., ill. Avsnittet «Kr igsår og røm in gsf erd >, særli g s og Koht, Hal vdan: F'rå skanse til skanse. Minne frå kri gsmå nadene i Noreg Oslo s. S : Molde. (Turen ned Rom sdal en, gjenno m Andalsnes til Molde. K. bodde på Kn aus en.) 43 Kompani Linge I-Il. Oslo 1948, ill.!. S. 248, 254, (om sabotasjeaksjon mot Raumabanen.) Il. S. 92 (om organisering av kamp gr upper.) 43a Krig en i Norge. Fra Odderøya til Åndalsn es. Red.: Olav Røgebe rg. Oslo (1946). 63. s. Billedv erk. 44 Krigen i Norge. I. Kommunik eer. Il. F ektn ingsrapporter og operasj onsoversik ter. III. Opprop og kunngjøringer. IV. Inn st illing av kamphandlin gene i Norge. - - Med forord. Sten ciltrykk Oslo s. Utgit t illegalt, redig ert av Nils Parelius og Johs. Ri stin g. Visstn ok eks. (Om Romsdal, Molde, «Sleipner> s ) 45 Kr igen og f ornminni i Romsdal. Rom sdal Sogelag Molde 1947 s (oversikt over ska dene). 45a Krigsop erasjonen e i Norge. En oversikt fr a den ty ske for svarmakts overkommando. - Norges Vern 23/ 1940, nr. 6, s (Lars en, R olf) : En serie på 10 artikler i Åndalsnes Avis: 30/ 3, 1/ 4, 6/ 4, 10/ 4, 13/4, 20/4, 22/4,24 / 4,27 / 4, 6/ 51965, signert R. F. Rikt illustrert. (De omhandler hendel ser på Andalsr :es og omeg n i tiden fra sommeren 1939 og frem t il den britisl{e tilbaketrekning 2. ma i 1940.) 11

14 47 L ehmkuhl, Dik: Journey to London. Story of the Norwegian government at war. London s., ill. Norsk overset telse med titte l: Reisen til London. Oslo s. Over settelse og forord av August Schou. (Kap. 7-9 i den norske utgaven omhandler Andalsnes-Molde, h vor forf. bodde på Retiro april 1940). 48 Lehmkuhl, Herman K.: Det tyske, over fallet på Norge. Utg. av Den norske regjer ings infor mas jonskontor. London s., ill. (Kap. VIII. D e all ier te kommer. S ) 49 L ehmkuhl, H erman K.: Hitler attacks Norway. Foreword by Adm iral Sir Edward Evans. K. C. B. In tro duction by Oscar Torp, Minister of Defence, Apr il Published by The Royal Norw egian Government Inf ormation Office. Londo n s., ill. S Ch apte r VI. The Allies a rrives. - Battle for Trondheim fails. Lerheim, Engelbrl't - se «Romsdal i krig». 50 Lie. Trygve: Leve eller dø. Norge i krig. Oslo s., ill. S : Otta, med undert itler: Til Dombås og Romsdal. Da vid T hue, en impulsiv oberst. S : Andalsnes. S : Stuguflåten (også om avrei sen til Molde). S : Rosene ; by. Ved side 160 plansje med bilde av bombekrater i Andalsnes, Molde k irke i flammer, Molde etter bombin gen. 51. Lind, Bredo : Med,'YITB i Øygarden. Oslo s., ill. (Om MTB i skjul på Håvær i Sandøy mars 1945.) 52 Lindback -L arsen, Odd: Krigen i Norge Oslo Ut git t av Forsvarets Krigsh istoriske Avdeling. (Romsdalen - Molde s , 120, 108.) 53 Luihn, Hans: De illegale avisene. Den frie, hemmelig e pressen i Norge U!lder okkupasjonen. Bergen s. (O m V-posten i Molde s. 63 og 123, likes å om andre aviser i Mold e.) 54 MacClure, Viktor : Gladiators over Norway. Tegninger av Leslie S. Haywoo:i. London s. 12 s. 8-19: 1. Usjesko 6en - Th e Aandalsnes Area. Moen, Eirik - se «Romsdal i krig».

15 55 M olde Fotballkl ubb gjennem 35 år / Molde s., ill. S : Kr igsårene av Alf Strande. 56 Mordal, Per : Romsdals Fellesbank A / S Et tilbakeblikk. Oslo s., ill. S : VI. Fra 9. april t il 10. mai S : VIII. Olokupasjonså rene. 57 Mordal, Per: Hj emmesty rk ene, en rapport til Hjemmefrontens Histo riein stitutt, Oslo. - Romsda1smuseets årbok for Molde Moulton, J. L.: Th e No rw egian Campaign of A Study of Wal'fa re in Three Dimens ions. London s., Ill. S. 152 f. om An dalsne s. S : 7. Defeat in the Gudbrandsdal. S : 8. Th e End in Central Norway. 59 Munthe-Kaas, 0.: Krig en i Norge 19/iO. Operasjonene gjen nom Romerik e-hedema rken -Gudbrandsda len-romsdale n. Bind IL Utgitt ved Den krigs historiske avdeling. Oslo 1955, ill. (S. 235 bilde av t ysk flybo mbardeme nt av Anda lsne s 26/ ) 60 Nav elsaker, Ivar: Krigen i Romsdalen og nor dre (}u.dbraiuisdal 19lf0. (Åndalsnes ) s. (Særtr ykk a v And alsnes Avis.) Niels en, R. Rosehei - se «Norges krig ». 61 Nord lie, J. H.: Kort oversikt over kampene i Norge våren 19/iO. Undersøkelseskommisjonen av 19fi5. Innstilling. Bilag B. 1. Oslo (S. 108, 114, ganske kort.) 62 N org es kri g Hovedred.: Svei-re Steen. Billedred.: Arnol d Eskeland. R ed.komite: Paal Berg, Elias Corneliu s sen, E inar Gerh ard sen, Gunnar J ah n, Øyvind Lorentz en, Otto Ruge, Didrik Arup Seip, B Oslo , ill. Kart. B. I. - R. Roscher Nie lsen: Krigen i Nor ge apri l- juni (Om Roms da l og Mold e s , , , , med rik t b illedsto ff. ) 63 NS årbok Utgitt av Rik spro pagand aledelsen. Redaksjon Willy Klevenberg. Gjøvik s., ill. S : F (fyl kesorga ni sasj on en) - Romsdal og Nordmøre (med oppgave over pa rt iapp arat og tillitsmenn.) S : Møre og Rom sda l fyl ke. - Kom muner og ordførere. 13

16 64 NS årbok 194if. Utgitt av Rikspropagandaledelsen. Redaksjo n Willy Klevenberg. Gjøvik s., ill. (Innhold s. LV). S : F Møre og Romsd al. (Fylkeskontor: Molde) (med oppgave over partiapparat og tillitsmenn.) S : Møre og Romsdal fylke. Kommun er og ordførere. (Det utkom ikke flere enn disse to NS årbøker.) 65 Oberkommando der Wehrmacht. Ber ich te. (om Norge særlig i B. I., s ), B Ber lin Os, Edvard: Sandøy i Romsdal. 1 bandet. Bygdesamfunne t. Molde s., ill. S : Krigshendingar. (2 fotos). 67 Parelius, Nils: Fra Krigstiden , Dagboksb lad, brev og artikler. Molde s. Stenciltrykk. S : Et tragisk krigsminne. To russiske fanger r ømte fra Bud, ble tatt på Nordmør e - skutt i Arødalen (gjengitt i Roms dal Folkeblad 10. juni 1968, s. d. også trykt i Romsdals Budstikk e. S (om krigsminnesmerket i Arødal en). (Ytterlige re materiale, særlig om krigsfa ngeleiren e i Romsdalsarkivet.) Parelius, Nils - se «Kr igen i Norge». 68 Parelius, Nils: R etiro på Fannestrand en. Urd nr. 20, (Frk. H. Johnsen forteller om Retiro i april -ma i 1940.) 69 Pettersson, P.: Molde og Romsdals Handelsstandsforenin g Spredte trekk fra en handels bys historie. Molde s., ill. S : (Om virksomheten i okkupasjons t iden). 70 Picht, Wi;rner: Felttoget i Norge. Over satt av Konrad Sundlo og Nils Jønt vedt. Oslo s. ( Omfatter tiden 9. april - 4. mai 1940.) 71 Polititidende. Utgitt av Oslo politi for rikets politimyndigheter. Nr. 84, Fredag 22. novemb er. (Oslo 1940). Side I. B. Pågrepne og fengslede personer. (Oppgave over 19 arresterte personer inn satt i Molde hjelpe fengsel i tiden 12-16/ , nemlig rektor Leif Heggstad, lektor Erling Eriksen og 14 skolee lever (gymnasiaster i avga ngsklassen) siktet for tyskfientlig virksomhet, samt 3 personer for ulovlig våpenbesittelse. «Skolesa ken» er omtalt av Jako b Bolstad: Kri gsdag er og olokupasj onsår s : SD's tørste store aksjon i Molde.) 14

17 72 Polititidende. Nr : Redaktør Jakob K. Bolstad pågr. av tyske sipo 24/1, tyskfien t lig virksomhet, pluss 3 gutter 17/1 av tyske sipo. (Jfr. nr. 20 og nr. 58, 1941, om løslatelse.) 73 Polititidende. Nr. 38 for 21. mai 1941: (12 personer pågrepet etter ordre fra det tyske sipo i mai og inn satt i Molde hjelpefengsel, 7 av dem for «forn ærmelig opptrede n mot den,tyske hærmakt >, og 4 for fors ti kkelse eller tilbakehol delse av krigsbytte, blant de siste lensmann Kolbein Gule i Bolsøyl j fr. nr. 44: Gule løslatt 5/6.) (Henvisningene til Polititidende ta r ikke sikte på å være fu llstendige. En ha r bare tatt med noen tilfelle av mere omfattende a~i'esta sjoner.) Raknem, I ngvald - se «Romsdal i krig». 74 Riksadvokatens Meddelelsesblad nr. 48 (juni 1948): Innhold: Høyesteretts dom av 13. mai 1947 og Fro sta ting lagmannsretts dom av 20. september 1946 mot H enry Oliver Rinnan m. f l. Oslo s. (S : Post 3, «Moldesaken», s. 72: Po st 2 om Molde, s : Post 8 Mittet i Romsdal, s. 89: Post 2 om Molde, s. 93: Post 16 om Romsdal, s. 96: Post 1 om Molde, s. 97: Post 7 om Romsda l, s. 100: Post 11, Romsdal, s. 123: Post 1 om Molde, s. 128: Post II om Molde, s. 134: Post 3 om Romsda l, s. 147: Post 3 om Molde, s om Molde, s. 196: P ost 1 om Romsd al.) (Dommen er ikke trykt i Norsk Retstide nde.) Risting, Johs. - se «Krigen i Norge». 75 Rolfsen, Wilh. Mii.nter: Fra Oscarsbor g til Hegra. Oslo s. (S. 236: Kort omtale av «Glasgow» i Molde.) 76 Romsdal i krig Eit skr ift vigt til minne om dei som let livet i denne striden. Utgjevar: Romsda l Mållag. Åndalsnes u. å. (1946) 56 s., ill. Kart. Innhold: Dei fa lne. Av Eirik Moen (dikt). f'øreord. Av I ngvald Raknem. Romsdølene i krig. Kaptein Engelbrekt Lerheim forte! om romsdølene i strid. Toralf Ørnulf Berg. (Minneord, usignert). Øverda len i krigstida. Ein samtale med Paul Bred eli, Verma. V-posten. Av Arne Ekre. 15

18 Kviltorp. Den løyndomsfulle staden. M. E. 2 fo rte!. Då fylkesmann Uth eim rømde. (Usignert). Ein spion gjekk i land. Sven sømme for te! om korl eis han kom ~eg unna klørne på Gestapo. Russ arane pfi. Vågs tranda. (Usignert). Dei tyske styrkane i Rom sda l. (Usignert). Litt om korleis heimestyrkane i Molde vart til. For talt for, Romsda l i kri g» av sjefen for H. S. i Molde, Siver t Eikr em. Russaren i høgf jellet. Av Arne Randers Heen. I høgborg a til Gest apo. (Usignert, m en oppg itt å vær e skrev et av skriftets redaktør, lektor Ingvald Raknem J. Ymse fr å Harøya under kri gen. Av Elia s P. Huse. I utlæ gd. Av kaptein Per Sæbø. Skoten blir den som... (Usigne rt ). Krigsofra frå Romsda l. (Med por tret ter). 77 Rug e Otto: Krig ens dagbok. Annen ver denskrig tekst og bilder. B. I. Oslo S : Kam pen i Norg e april-jun i Rypdal, Olaf: For fred og fridom - krigsminne (1940) i A. Skeidsvoll: Bygdebok for Tresfjo rd. Bergen s Røgeberg, Olav - se «Kr igen i Nor ge». 79 Scheen, Rolf: Norges sjøkrig Utg. med tillatelse av Sjøforsvarets overkommando. B Bergen ill. kart. 80 Schistad, A. & Co. Molde Molde (1963) 15 s., ill. (S. 5-6: Aprildagene, okkupasjonstiden.) 81 (S elmer, Odd) : 50 år i bygn ingsbransjen. A. Lønseth Molde (1955) 16 s., ill. S : Kri g og gjen oppb yggin g. 82 Seve, Niels de: Molde bys historie. B. Il Oslo s., ill. S : Aprildagene. (Med 4 bilder ). 83 Solemdal, P.: M oldes 3 lcirker. Molde u. å. (Etter skrift dat. novbr. 1957). 40 s., ill. S : Molde kirke s brann 29. april S : Kr igsskadetakst for d en br ente k irk e. Solø, Roald - se Birkeland, Eiliv. 16

19 \ 84 Steen, Erik Anlcer : Norg es sjøkrig B. 3. Sjøfors varets kamver og virke på Vestlandet og i Trønde lag i Oslo s., ill. kart. Bibliograf i. Kapitel 18: Reorganiseringen av 2. SjØforsva rsdistrikt. Oppret telsen av Ha rd angerfjord, Sognefjord og Rom sdalsfjord sjøforsvarsavsnitt. s Kap itel 23: Hendelser i Rom sdalsf jord ~iøfors varsa vsnitt. La ndsettin gen av britiske tropp er i An:::alsnes. Ødele ggelsen av Anda lsnes og to rp edobåten,,try gg». S Kapitel 24: Hendelser i Romsdalsfjonl sjøforsvarsavsnitt. Den britiske evakuering fra Andalsnes. He ndelser i Alesund, Molde og Kr istiansun d. OpplØsnin gen av Rc,:nsdalsfjord sjøforsvarsavsni t t. S Storm-Bjerlce, H elge: Klar ti l kamp. Be ret ningen om de norske motortorp edobåters innsats i l<analen og på Norskekysten under verdenskrigen 1940-l 945. Oslo s., ill. kart. (Om besøket i Molde ma i 1945, s. 171, 4 bilder s. 160, etter frigjøringen.) 86 Strand, Rol f : Orlcestermusilck en i Molde. Molde s., ill. (S om kri gstid en.) Strande, Alf - se «Molde Fotballklubb». 87 Sæbø, Asbj ørn: Grytten og Voll Sparebank Bytehandel - Pen gar - Bankar - Banksokn a - Banksoga. Åndal snes s., ill. S : Ny krig S : Denne banken i Sæbø, Asbjørn, Tr esfjord Mei eri Åndalsnes s., ill. S : Okkup asjons tiden. Sæbø, Per - se «Romsdal i Kri g». 89 Sælen, F'rithjof: Sjellands-Lars en. Med forord av viseadmiral Thore Horve. Bergen s., ill. kart. (I forbindelse med omtalen av skøyten «Nords jøen»s forlis i oktober 1941 på Norctmørskysten berettes om hvorledes Leif Lar sen og 4 av hans folk t ok seg fr em fra Nordmøre over Romsdal til Gamlem på Sunnmøre, hvor de fikk ta k i en skøyte som brak te dem til ba ke til basen på Shetlancl.. Om den de l av turen som gik k fra Eid e på Nordmøre til Feten i Fr æ na, med tur 17

20 ut ti l SvenØy (SvinØy), tilbake til Feten, så med båt til Vest nes. / og derfra dels med bil dels til fots via Fiksdal til Gamlem fortelles s Kartsk isse med ru ten innteg net bakerst i boken. Jfr. den kortere fremst illin g i D. Howarth: Nordsjøbussen. ) 90 Sømme, Sven: På flu kt over fjellen e i Forord a v E. L. (Erli n g L eig h ) Ett erskr ift av Sv. B. (Sve rr e Berg ). Molde og Romsda:s Turi stf orenings årbok Molde S , ill., kar t. (Oversa tt etter forfatterens ut rykte man uskript på engelsk av Arne Grønn ingsæt~ r. Det oversat te utgjør bar e en mindre del av man uskr ipte t. SQm omfatt er forfat ter en s opplevelser som etterretningsagent i Romsda l, hans pågripelse på Otrøya, tran sport en til Andal snes via Molde - og flukt en. Det foreliggende avs nitt begynner med avre isen fra :'vlolde og ender med at forfatteren kommer frem ti l Gåsbu ved Aursjøen. Sømme, Sven - se «Romsd al i krig». <Sømme har opply,t til Nils Parelius at den in terv juform oppsettet her ha r fått, skyldes redak tøren av skriftet, som på egen h ånd og uten samtykke fra ham hadde bea rbeidet hans ma nu3 og gitt det form av et inte rvju, som altså. er hel t fingert. sømme var lit e fornøyet med den måte hans art ikkel ble presente rt på. I Molde og Romsdals Turistforenings år bok vil en derimot finne fcrfattere ns aute ntiske beretni ng. ) 91 Tømmerb alclc, Olav H.: 'spor tsk lubben «Træf f» gj ennom 35 år. Utg itt i anl ed ning klubbens 25- å rs jub ileum 1. ok tobe r Fe stskr ift ets reda k tør :.... Mold e s., ill. s : Kr igsåre ne Ulst ein, Rag;wr : Engla ndsfar ten. B. I. Alarm i. Alesm1d. Oslo s., ill. kart. S : Skøyt en «Noreg> av Steinshamn, jfr. s og M/B «Fiskergut ten > som gikk fra Ste insha mn, jfr. s. 285 (Båt - og person list en). S : «Viking> fra Molde. Se også s. 312 (båt- og pers.registeret) og s. 27~. s. 295 : M/B «Kvikk> fra Aukra (båt- og pers.registeret ). s. 303: M/B «Sandøy I> fra San døy (båt - og pers.registeret). (Dette er sam tlige båter som gikk ut fra Molde og Romsdal i okkup asjonstiden.) 93 Våre f alne U tg itt a v den n or ske stat. B Oslo , ill. 18

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Mats Strandberg. Illustrert av Sofia Falkenhem. Oversatt av Nina Aspen, MNO

Mats Strandberg. Illustrert av Sofia Falkenhem. Oversatt av Nina Aspen, MNO Mats Strandberg Illustrert av Sofia Falkenhem Oversatt av Nina Aspen, MNO Omnipax, Oslo 2017 1 Jeg ble et monster den dagen jeg fylte ni. Men det skjønte jeg ikke da. Jeg heter Frank Sten, og da det skjedde,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

SANTA LUCIA. Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april Morten Buan Stor Sire

SANTA LUCIA. Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april Morten Buan Stor Sire SANTA LUCIA Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april 2014 Morten Buan Stor Sire SANTA LUCIA et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 5

Glenn Ringtved Dreamteam 5 Glenn Ringtved Dreamteam 5 Tur-retur Malaga Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Helene Guåker. Juksemaker

Helene Guåker. Juksemaker Helene Guåker Juksemaker Copyright Vigmostad & Bjørke AS 2015 Tilrettelagt for e-bok: John Grieg AS, Bergen Forsidedesign og illustrasjon: Kord AS ISBN: 978-82-419-1204-7 ISBN: 978-82-419-1203-0 (trykt)

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Vise om farger. Vi gikk inn i en butikk. Vi gikk inn i en butikk, Spurte så hva her vi fikk. Er det mulig å kjøpe seg bukse her?

Vise om farger. Vi gikk inn i en butikk. Vi gikk inn i en butikk, Spurte så hva her vi fikk. Er det mulig å kjøpe seg bukse her? Vi gikk inn i en butikk Vi gikk inn i en butikk, Spurte så hva her vi fikk. Er det mulig å kjøpe seg bukse her? Nei, dessverre. Nei, dessverre for.. Dette er en liten "vrikk på rumpa"-butikk. "Vrikk på

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Mamma er et annet sted

Mamma er et annet sted Tanja Wibe-Lund Mamma er et annet sted En bok om mobbing Om forfatteren: Aasne Linnestå (f. 1963) er romanforfatter, lyriker og dramatiker. er hennes første roman for ungdom. Om boken: Mamma er død. Jeg

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

Charlie og sjokoladefabrikken

Charlie og sjokoladefabrikken Roald Dahl Charlie og sjokoladefabrikken Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Oddmund Ljone Det er fem barn i denne boken: AUGUSTUS GLOOP en grådig gutt VERUCA SALT en pike som forkjæles av sine foreldre

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Snøkrystaller Snøkrystaller, snø som faller. Snø på trærne, snø på klærne. Snø på bakken, au en snøball midt i nakken. Se nå snør

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje 1 Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje Tidleg morgon i mai. Sol over messeområdet i Örebro, Sverige. Ti Bergen CK- veteranar klare til start, pent oppstilte på to linjer, alle i oppdaterte

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 2. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 2. Bokmål Nasjonale prøver Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 2 okmål Opp-ned musene av Roald ahl et var en gang en gammel mann på 87 år som het Laban. Han hadde vært en rolig og fredelig person hele sitt liv. Han

Detaljer

Tusenbein mobil: E-post:

Tusenbein mobil: E-post: Tilbakeblikk: Hei Tusenbein mobil: 48 00 79 19 E-post: tusenbein@hansoggrete.com Januar er over for denne gang. Vi har hatt en kjekk måned med turer i nærområdet, eventyr, sang, musikk og bevegelse. Turene

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER LES Diamant INNHOLD DIALOG/SAMTALE.. 7 BOK... 29 FAKTA... 47 RELIGION/LIVSSYN.. 65 HISTORIE.. 95 SANG/DIKT 109 AVIS... 117 BREV... 129 RAPPORT.. 135 REFERAT.. 139 REKLAME.. 141 JOBB/CV. 143 KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 9

Glenn Ringtved Dreamteam 9 Glenn Ringtved Dreamteam 9 Venner for alltid Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Trude Teige Pasienten. Krim

Trude Teige Pasienten. Krim Trude Teige Pasienten Krim Om forfatteren: Trude Teige (f. 1960) er utdannet oversetter og journalist. Hun debuterte med en historisk roman i 2002. De fire krimromanene om TV-journalisten Kajsa Coren:

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

Journalist Morten Kasbergsen Bardufoss 14. januar 2003 Postboks Bardufoss Tlf /

Journalist Morten Kasbergsen Bardufoss 14. januar 2003 Postboks Bardufoss Tlf / Journalist Morten Kasbergsen Bardufoss 14. januar 2003 Postboks 1016 9326 Bardufoss Tlf 77 83 20 00 / 95 90 98 40 Til SKUPSs prisjury Institutt for journalistikk Postboks 1432 1602 Fredrikstad Operasjon

Detaljer

Nedbrenningen av Honningsvåg startet i begynnelsen av november 1944 og varte helt til lille julaften 1944.

Nedbrenningen av Honningsvåg startet i begynnelsen av november 1944 og varte helt til lille julaften 1944. 3-DET ER HØST, OG ÅRET ER 1944 Mange i Repvåg gjør seg klare til en huleboertilværelse. Folk har gjemt unna mel og annen proviant på forskjellige steder i fjellet. Hvorfor vil ikke finnmarkingene dra frivillig

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 8

Glenn Ringtved Dreamteam 8 Glenn Ringtved Dreamteam 8 Fotball, svette og tårer Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Vidar Kvalshaug Det var en gang en sommer Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Tilegnet Olav, Iver og Alma Å bygge en båt som flyter En fire år gammel gutt var lei av å være inne i

Detaljer