N ils Parelius: Molde og Romsda l i l~rigstiden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N ils Parelius: Molde og Romsda l i l~rigstiden 1940-1945"

Transkript

1 N ils Parelius: Molde og Romsda l i l~rigstiden

2 Try kt med støtte fra Norges Hjemmefrontmuseum og Møre og Romsdal fylke.

3 Nils Parelius Molde og Romsdal i krigstiden / En. bibliografi Med noen. utdrag fra bøkene Utgitt av Romsdalsmuseet

4 Omslaget viser et utsnitt av Axel Revolds maleri «Kongen og Kronprinsen ved Molde 1940> (Tilh rer Oslo Handelsstands Forening) Klisj eene velvillig utlant av H. Aschehoug & Co. E. K. Hansens trykkeri Molde 1970

5 Mens de spilte gamle stykker i vår blodige april, /!ertes teppet for et ann et, vilt og ukjent skuespill, aldr i øvet, aldri prøvet, jagende fra sted til sted - det var Norges skjebnedrama. Nordah l Grieg. Innledning Bibliografien tar sikte på å registre re den litt erat ur som fore ligger om Molde og Romsdal i krigstiden 9. april 1940 til 8. mai Litteratur hvor Molde og Romsdal bare nevnes uten nærmere omtale, er ikke tatt med. Det samme prinsipp er fulgt når det gjelder lokale publik asjoner som innskr enker seg til å nevn e krigstiden. Bibliografien omfatter ikke avisartikler, unntatt i de tilfelle hvor de er inntatt i samleverker. I ett tilf elle har en imidledtid funn et grun n t il å ta med en større serie avisartikler. Såvidt mulig er også billedstoff angitt. Molde og Rom sdal har fått en forhol dsvis bred plass i litte rat uren om kri gsbegiven hetene i Det skyldes for det første den militære rolle distriktet kom til å spille. Alt 8. april kom Romsdalsk ysten i bren npunkt et. I de noter som den briti ske og den franske utenri ksminister ved 6 tiden om morgenen overrakte utenriksmin ister Koht, ble det meddelt at alliert e sjøstr idskref ter samme morgen hadde lagt ut minefe lter i norsk territo ria lfarvan n på 3 steder langs kysten: Ved Stad, på Husta dvika og ved innløpet til Vestfjorden. - Vi vet nå at det i virkeligheten bare var det sistnev nte minefelte t som ble lagt ut. «Det andre minefe ltet ut enfor Bud nær Molde ble ett er planen etablert ved at to jagere varslet trafikkerende om en fare som ikke eksisterte», skriver den britiske krigshist orik er dr. T. K. Derry. Men dette visste ikke norske myndigheter dengang, og den norske marine overtok patrul jerin gen utenfor Bud fra de britiske jegere som så trakk seg tilbake. 3

6 Da det tyske angrepet satte inn dagen etter, var Møre inf. reg. nr. 11 en av de Iå milit ære enheter i Sør -)Jorge som fikk anlednin g til å gjennomføre en ordnet mobilisering. And alsnes ble hovedbase, og Molde subs idiæ r base for det britis ke ekspedisjon skorps i Sør-N orge, «Sickleforce». De siste briti ske trop per ble evakuer t fr a Åndalsne s 2. mai kl Sjøforsvarets overkommando, som hadde etablert seg i Molde den 21. april, forlot byen den 30. ved midnatt med et bri tisk tr anspo r tskip. Om kvelden neste dag, den 1. mai, dro general Ruge med Hæ rens overkomm ando.fra Molde med den br itiske jager «Dian a» med kur s for Tromsø. På Nerland i Vistdal en hadde 2. divisjon under general Hvin den Haug sitt siste hovedkvarter. Her fikk gener alen bemyndigelse til å kapitulere, som øvers tbefalend e for de norske styr ker i Møre og Romsdal. Kapitulasjonen ble undertegnet på Rin dal Gjestg iver i 3. ma i. Samm e dag ble forhand lingene fortsatt på Grand Hote ll Bellevue på Åndalsnes, nå mellom general Hvinden Haug og den tyske generalløytnant Pel lengahr. Distrikt et ble imidlertid ikke bare et militær t sentrum. I noen hektisk e dager i apr il var Molde landets fak tiske hoveds tad, idet Kongen, Kro nprinsen, Regjering en og en betydn ingsfull del av sentral administra sjonen var samlet her, ett er drama tiske ferder ned gjennom Romsdalen. Til Molde ble også Norges Banks gullbeholdn ing ført. Det er nat urlig at disse forho ld har satt sine spor, såvel i den rent kr igshistor iske litteratur som i de ikke få erind ringer som er skrevet, både av militære og sivile. Blant de siste st år utenriksmin iste r Ha lvdan Kohts og statsråd Try gve Lies bidrag sentralt. Okkupa sjonsti den kom derimo t ikke ti l å arte seg stort an derledes i Molde og Romsdal enn så mange andre ste der i land et. Den rent okkupasjons histor iske litt eratu r er da også mege t sparsom. Men omkrin g i forenings- og firma historikker og ulike andre publikasjon er finnes det meg et stoff som kas ter lys over forskj ellige sider av denne tiden. I det hele foreligger det således et ganske omfattende material e om hvordan disse årene a rt et seg - med tyske okkupas jonstropper og ru ssiske krigsfang er, 4

7 med naz ifiser ingsforsøk og motstandskamp - og alle dagliglivets problemer som kr ig og rasjonering førte med seg. Forut en bøker og artikler på norsk, som naturlig nok utg jør hovedtyngden, omfatt er bibliografien også skrifter på engelsk, fra nsk og tysk. Som et ti Jlegg til fortegnelsen over den trykte lit tera tur er tat t med en oppgave over det utrykte material e som er inn sam let av Molde Kri gs'histori enev nd og som bero r i Romsdalsmuseets Krigshistoriske Avdeling. Ved ut arbei delsen av bibliografien er benyttet Bibliog rafi til Nor ges Historie, utgitt av Historisk Forenin g, og Norsk Militær historisk Bibliografi, utgitt av Forsvarets Krigshistoriske Avde ling. De aller fleste av de oppførte skrif ter har også vær t gjen nomgått, noe som har vært helt nødvendi g, da det ikke allt id går fre m av titlene om og hvor det forekom mer stoff om Molde og Romsdal. Bibliografi en innehol der også endel materia le som ikke finnes i de to foran nevnte bibliografier. Men den gjør like vel ikke noe krav på å være fullstendig, og må i det hele sees som det amatørarbeide den er. Offentliggjøre lsen vil forhåpent lig bidra til at bibliografien kan bli supplert, slik at den ette r hvert gjennom tillegg ka n oppnå tilnærme t fullstendigh et. VerdifuJlt vil det også være å få registrer t alt det stoff som finnes i dagspressen, både i lokala visene og i Oslopressen, gjerne også i andre organer som eksempe lvis Deutsche Zeitung in Nor wegen. :\'oe i denne retnin g har vært gjort i Kristiansund, hvor «Registrering av kilder og litteratur vedrørende bybrannen i Kristiansund i 1940» er utarbeidet av gymnasiast A nne Furseth, etter lekto r Egil Husbys initi at iv. Bibliografi en er trykt i Nord møre Historielags årsskr ift for I Molde og Romsdal er det all grunn til å følge eksemplet, og gjerne utv ide rammen for registrer ingen. En systematisk innsamling av erindringsstoff vil også kunne gi meget verdifullt materiale. I tilknytning til bibliogra fien er gjeng itt noen spredte utdrag fra selve littera turen. En har søkt å finne frem til kar akteristiske avsnitt som kan kaste lys over vesentlige sider av krigstiden - både april -maidagene i 1940 og okkupas jonsårene. Men mere enn glimt kan det ikke bli, så rikt som stoffet er. 5

8 Bibliografi 1 Am dam, Per: Kjenner dit Romsdal? ::vlolde s., ill. S (Knau sen og Glomstua med K ongeb jørken april 1940). 2 Am dam, Per: Fra Knall e til Storfirma S. Pettersson i Molde 100 år. Molde s., ill. S : Kri gså r (Bilde fra bombingen 25/ ). 3 Amdam, Per: Molde Hånd verlcerfore ning januar Molde s., ill. S : Den nye arbeidsdag. 4 Arnesen, Finn: Vår e flyg ere i kamp. Luftkrigen i Norge Oslo s., ill. S : (Om Romsdalsfjord flygruppe). S : Kampene i inn landet. (Andalsnes, Setnesmoen m.v.l (s. 65 bilde av den eneste gjenvæ ren de Gloster Gladiato rjager, kamufle r t på Setnesmoen). (Jfr. også s. 15 og 33). 5 Bergsvik, Ha ns: Romsdal L ærarlag under okkupasjonen 1940/ 45. Romsdal Krinslærarlag Molde s., ill. s, Birkeland, Eiliv: Fra gammeldags lanclhandel til moderne vareomsetning. Molde Kolonialkjøp menns Fo ren ing 1914 til Oslo s., ill. S. 8-10: Und er jorda : Med kålrabi fra Gjermundnes. 7 Birk eland, Eil iv: Molde llfandssangfor ening 100 år sept ember Molde s., ill. S : (Kr igen kommer - SUile ett er storme n - San g i krigen s år - Kr iseår I byen). 8 Birk eland, Eil iv og Roald Solø: A / S I stad Krafts elskap gjennom 50 år. Molde s., ill. s

9 9. Bolstad, Jakob: Krigsdager og ol,kup asj onsår i Molde og Romsdal. Dagboksnot at er fr a aprilda gene 1940 og okkupa sjonstiden. Molde s., ill. 10 (B olstad, Jako b): Molde Typ ografisk e For ening 60 år. - Lok alpressen i M olde og Romsdal. Molde s., ill. s : Så kom det t yske overfallet i S : Organisas jo nen e få r ny uønske t lede lse. S (om Romsdal s Budstikk e ). S. 48 og 51 (om Romsdal Fol keblad). Se også s. 59 og 67. S. 73: NS -p r esserasjona lisering. S : Den illega le presse. 11 Bolstad, Jak ob: Avdeling 81, Mold e av Norsk Jern- og Meta llarb eiderforbimd. 60 år 3. oktob er Ber etning om virksomheten. Molde s., ill. S : Men så kom Hitlers krig og nye vansker. (Tilsvarende avsnitt i 50- årsskriftet 1958 s ). 12 Bols ta d, Ja kob: Bygningsarbeidernes organisasjon i Molde. 50 år. 1. august aug ust Spredte trekk fra organisasjonens h isto rie. Molde s., ill. S. 19: Styrets bere tni ng for Bolstad, Jako b : Avdel i ng 55, Molde av Norsk Elekt r ik er- og Kraf tstasjonsforbun d. 40 års jubileum 24. november Molde (1962). 28 s., ill. S : Så kom kr igen og okku p asj on en. 14 Bolstad, Ja kob : Molde Møbelsnekkerf or ening Avd. 20 av Nors k Treindus tr iarbe iderfo rening 60 år ok tober Molde s., ill. S. 9 og Bolstad, Jakob: Bolsøy Arbeiderparti s. Stencilt rykk uten å. S. 4: (Om Olav Oksv iks brev til inn enriks dept et 1941). 16 Bolstad, Jakob: F. Losje Nr. 11, Veøy 40 år mai Jubile um>;beretnin g. 36 s. Stenciltrykk. Molde S : Losje veøy unde r okkupasjonen. 17 Bolstad, Jakob: Molde og Omegns Idr ett sfor ening 75 år mars Molde s., ill. S : Kri gsår, nyordning og pass ivitet. 7

10 18 Bolstad, Jakob: Molde Transportarb eiderforening avd år. Molde Stenciltrykk. Molde s. S. 4: I krigens og okk upasjon ens skygge. 19 (Bolstad, Jakob): Molde Arbeiderparti Molde og Bolsøy Arbeiderkvinnelag Stenciltr. Molde u. å. 16 pluss 5 s., ill. s. 13 og s Bolsøyboka. Tredje del Bind I. Redaktør og med al'beider: Overrettssakfører J. Olafsen-Holm. Molde S : Einar Berg: Skulen i okkupas jonsti da S : Einar Berg: Lærerstriden S : K. A. Guiord: Forsyning og ras j onering unde r siste verdensk rig. 21 Bolsøyboka. Tredje del Bincl Il. Redaksjon: Asbjørn Heggem, Ansgar Berild og Einar Berg. Molde S : Einar Berg: Kyrkja i okkupasjonstida S : Einar Berg: Kyrkj est rid en og s okn eråda. 22 Brandt, Willy: Krigen i Norge. I-Il. Oslo 1945 (1. ut g. Stockholm 1941). Brudeli, Paiil: Se «Romsdal i kr ig». Christens en, Chr. A. R.: - Se «Vår t folks historie». 23 Churchill, Winston S.: D en annen verdenskrig. Oversatt av Trygv e Width. B. IL Oslo 1948, ill. K ap. 14 og 15. (S. 192 bilde av Alexa ndra Hotell i b rann). 24 Clark e, Duclley: Reven assignements. London s. «Forf. deltok som offiser i Sicklefor ce Gud brandsdal -Romsda l, omtales s Se også oberst Jørgen Jensens omtale av boken i Norsk Militært Tidsskrift 108/ 1949 s ) 25 Dampierre, Robert de: L' Equipee d'ime Legatian ele France. (Norvege 1940). Paris 1945, ill. 180 s. S. 67 ff.: Chapitre VII E vacuation. (Omhand ler t uren gje nn om Romsda l, via Andalsnes, Afarnes, Hjelset til Molde, oppholdet der, evakueringen med «Glasgow» 29. ap ri l. Re ise n nordover i kap. VIII: De Molde a Tromsøs. 87 ff.). 26 Derry, Thomas Kingston: The Campaig n in Norway. - Her Majesty's Stationary Office, Londo n Norsk utgave: Det britiske felttog i Norge Oversa tt av oberst Johannes Schiøtz. Oslo s. (Om Andalsnes og Molde s. 119 f., 138 f., 157 f.). 8

11 27 Disen Unni: Kvinne i krig. Oslo s. (Forf. som var sekretær for utenril<sminister Koht, skildrer turen Stuguflåten -Andalsnes-Molde, og oppholdet der, og avreisen!vred«glasgow», på gru nnlag a v dagbok ). S Eikrem, Sivert - se «Romsdal i krig». Ekre, Arne - se «Romsdal i kr ig». 28 Ellinger Tage: Den forunderl ige krig. Ringkøbin g s., ill. - En indledning af genera l Odd Lindback-L arsen, 6. Divisions stabssjef Norsk utgave Oslo 1960, oversatt av ColbjØrn Helander. 151 s., ill. (Et avsnitt om plyn dringen av Bodø, den danske utgave s. 111, er utelatt i den norske utgaven, s. 104.). (l den norske utgave skildres turen gjennom Romsdalen, s. 39 f., s: 40: «30. april Andalsnes. s mai De som kapi tu lerte og de som ikke ville. S , her omtales overflytning en til Vikebukt, demobliseringsordren og i neste avsnitt: «2. mai. J uels-minne» fortelles om forfatterens ferd sammen med 3 fenrik ker fra Øverås i Vestnes og nordover langs kysten.) 29 F'iskergdrd, Peter: Vestnes og Tr esfjord Bra nnkasse desember Molde s., ill. S : Kri gsåra F'iskergdrd, Peter: Romsdals F'iskevegnfabr ilc 50 år. 26. april april Raufoss s., ill. S. 6: Krigs - og okkupas jonsår. 31 F'lorelius, Sten: Fra Hamar til Romsdalen i april Hendelser - Erfaringer. - Sanitetsnytt II / 1965, s , ill. 32 Gleditsch, Nini og Kristian: Glimt fra kampurene. Oslo s. (I kapit let : «Happy Landing» skildres turen fra Stuguflåten til Andalsnes og oppholdet der, s I kapitlet «Bomber og gull» omtales Andalsnes, Romsdalshorn st., turen til Molde og oppholdet der. I kapitlet «D/S Driva» skildres avre isen fra Molde med gullet, s. 52 f., se også s. 28.). 33 Gotaas, Bi rger: F'ra 9. april til 7. juni. Episoder og oplevelser fra krigen i Norge. Oslo s. S : (Romsdalen-Andalsnes-Molde). 34 Grieg, No rdah l: Flagget. Oslo s., ill. I avsnittet «Gulltransporten» om Molde s. 17, om t uren Romsdalen - Molde og reisen derfra s

12 35 Grieg, Nordahl: Friheten. Oslo (Diktet «Kongen», s Gujord, K. A. - se «Bolsøyboka». 36 Hardman, Herbert A.: Royal Raut e through Norway. Oslo s., ill. Forf. som er britisk, fulgte l 1958 Kon gens ru te fra Oslo til Molde i april Chapter VI: Journey to the coast: Otta -D ombås-an dalsnes. s Chapter VIII: Molde. S Postscript s. 78, med oversk rift <<Alt for Nor ge». (De kontak ter h an nevner i Molde, uten nav n, er hotelleier Arnold Hanekamhaug, fotograf Erling Birkeland og advokat Odd Lassen.) 37 Heramb-Aam ot, H erleik: Oonfectionsfabr i ken A / S Superb. Bedriftshistor ie Oslo s., ill. S. 69 f.: Confectionsfabriken i årene (S gj engis forfatterens dagbok for tiden 10. april - 2. mai 1940). Heen, Arne Randers - se «Romsdal i krig». 38 Howarth, Dav id : Nordsjøbussen. Oversatt av Hans Braarvig etter den engelske originalutgaven «The Shet land Bus.» Oslo s., ill. kart. (Om Leif Larsen og hans kameraters ferd gjennom Romsdal l 1941 se. s Ruten er innt egnet på karts kisse s En betydelig mere detaljert skildring av beg ivenhetene finnes! Frithjof Sælen: Sjet lands -Larsen, - omtalt ned enfor). Huse, Elias P. - se «Romsdal i krig». 39 Kapelrud, Arvid S.: På vakt i Gudbrandsdalen april Oslo s., ill. (Bl. a.: Foto: Norske soldater som \<rigsfanger i Romsdalen. - Utsikten mot Romsdalsfjorden ble ikke hindret av hu s lenger. Raseringen var fullstendig. I forordet heter det: «Det følgende er en menig soldats inntrykk fra kampdagene i april -m ai 1940, slik forholdene arte t seg i Gudbrandsdalen og Romsdalen. S : Ned i Romsdalen. S : Andalsnes i brann. S : Ferjestedet ved Afarnes. S : Slutt i sør-norge (på Furset, Batnfjorden). S : General Ruge ta r avskjed med oss (Ba tn fj orden). S : Vi møter forrædere (Nesjestranda -Afarnes-Mittet). 10

13 S : Ventetid (på en går d mellom Mit tet og Afarnes), S : s ørover som fanger (tu ren via Afar nes - Isfjorden - Andalsnes - Romsdale n til Gardermo en). 40 Kjelstadli, Sverre: Hjemmestyrken e I. Oslo s. S. 225 (om sabotasjegruppen «Fieldfare» i Romsdal, jfr. «Kompani Lin ge» I., ref. fora n.) S. 430 (om gruppen «Diver» nær Andalsnes, og «Fiel d fare». - i fort egnelse over r a diostas jonene ved fr igjørin gen.) S. 227 (Milor g.) 41 Kjølås, Gerhard : Olav Oksvik - mannen og politikaren. Tro ndheim s., ill. Avsnittet «Kr igsår og røm in gsf erd >, særli g s og Koht, Hal vdan: F'rå skanse til skanse. Minne frå kri gsmå nadene i Noreg Oslo s. S : Molde. (Turen ned Rom sdal en, gjenno m Andalsnes til Molde. K. bodde på Kn aus en.) 43 Kompani Linge I-Il. Oslo 1948, ill.!. S. 248, 254, (om sabotasjeaksjon mot Raumabanen.) Il. S. 92 (om organisering av kamp gr upper.) 43a Krig en i Norge. Fra Odderøya til Åndalsn es. Red.: Olav Røgebe rg. Oslo (1946). 63. s. Billedv erk. 44 Krigen i Norge. I. Kommunik eer. Il. F ektn ingsrapporter og operasj onsoversik ter. III. Opprop og kunngjøringer. IV. Inn st illing av kamphandlin gene i Norge. - - Med forord. Sten ciltrykk Oslo s. Utgit t illegalt, redig ert av Nils Parelius og Johs. Ri stin g. Visstn ok eks. (Om Romsdal, Molde, «Sleipner> s ) 45 Kr igen og f ornminni i Romsdal. Rom sdal Sogelag Molde 1947 s (oversikt over ska dene). 45a Krigsop erasjonen e i Norge. En oversikt fr a den ty ske for svarmakts overkommando. - Norges Vern 23/ 1940, nr. 6, s (Lars en, R olf) : En serie på 10 artikler i Åndalsnes Avis: 30/ 3, 1/ 4, 6/ 4, 10/ 4, 13/4, 20/4, 22/4,24 / 4,27 / 4, 6/ 51965, signert R. F. Rikt illustrert. (De omhandler hendel ser på Andalsr :es og omeg n i tiden fra sommeren 1939 og frem t il den britisl{e tilbaketrekning 2. ma i 1940.) 11

14 47 L ehmkuhl, Dik: Journey to London. Story of the Norwegian government at war. London s., ill. Norsk overset telse med titte l: Reisen til London. Oslo s. Over settelse og forord av August Schou. (Kap. 7-9 i den norske utgaven omhandler Andalsnes-Molde, h vor forf. bodde på Retiro april 1940). 48 Lehmkuhl, Herman K.: Det tyske, over fallet på Norge. Utg. av Den norske regjer ings infor mas jonskontor. London s., ill. (Kap. VIII. D e all ier te kommer. S ) 49 L ehmkuhl, H erman K.: Hitler attacks Norway. Foreword by Adm iral Sir Edward Evans. K. C. B. In tro duction by Oscar Torp, Minister of Defence, Apr il Published by The Royal Norw egian Government Inf ormation Office. Londo n s., ill. S Ch apte r VI. The Allies a rrives. - Battle for Trondheim fails. Lerheim, Engelbrl't - se «Romsdal i krig». 50 Lie. Trygve: Leve eller dø. Norge i krig. Oslo s., ill. S : Otta, med undert itler: Til Dombås og Romsdal. Da vid T hue, en impulsiv oberst. S : Andalsnes. S : Stuguflåten (også om avrei sen til Molde). S : Rosene ; by. Ved side 160 plansje med bilde av bombekrater i Andalsnes, Molde k irke i flammer, Molde etter bombin gen. 51. Lind, Bredo : Med,'YITB i Øygarden. Oslo s., ill. (Om MTB i skjul på Håvær i Sandøy mars 1945.) 52 Lindback -L arsen, Odd: Krigen i Norge Oslo Ut git t av Forsvarets Krigsh istoriske Avdeling. (Romsdalen - Molde s , 120, 108.) 53 Luihn, Hans: De illegale avisene. Den frie, hemmelig e pressen i Norge U!lder okkupasjonen. Bergen s. (O m V-posten i Molde s. 63 og 123, likes å om andre aviser i Mold e.) 54 MacClure, Viktor : Gladiators over Norway. Tegninger av Leslie S. Haywoo:i. London s. 12 s. 8-19: 1. Usjesko 6en - Th e Aandalsnes Area. Moen, Eirik - se «Romsdal i krig».

15 55 M olde Fotballkl ubb gjennem 35 år / Molde s., ill. S : Kr igsårene av Alf Strande. 56 Mordal, Per : Romsdals Fellesbank A / S Et tilbakeblikk. Oslo s., ill. S : VI. Fra 9. april t il 10. mai S : VIII. Olokupasjonså rene. 57 Mordal, Per: Hj emmesty rk ene, en rapport til Hjemmefrontens Histo riein stitutt, Oslo. - Romsda1smuseets årbok for Molde Moulton, J. L.: Th e No rw egian Campaign of A Study of Wal'fa re in Three Dimens ions. London s., Ill. S. 152 f. om An dalsne s. S : 7. Defeat in the Gudbrandsdal. S : 8. Th e End in Central Norway. 59 Munthe-Kaas, 0.: Krig en i Norge 19/iO. Operasjonene gjen nom Romerik e-hedema rken -Gudbrandsda len-romsdale n. Bind IL Utgitt ved Den krigs historiske avdeling. Oslo 1955, ill. (S. 235 bilde av t ysk flybo mbardeme nt av Anda lsne s 26/ ) 60 Nav elsaker, Ivar: Krigen i Romsdalen og nor dre (}u.dbraiuisdal 19lf0. (Åndalsnes ) s. (Særtr ykk a v And alsnes Avis.) Niels en, R. Rosehei - se «Norges krig ». 61 Nord lie, J. H.: Kort oversikt over kampene i Norge våren 19/iO. Undersøkelseskommisjonen av 19fi5. Innstilling. Bilag B. 1. Oslo (S. 108, 114, ganske kort.) 62 N org es kri g Hovedred.: Svei-re Steen. Billedred.: Arnol d Eskeland. R ed.komite: Paal Berg, Elias Corneliu s sen, E inar Gerh ard sen, Gunnar J ah n, Øyvind Lorentz en, Otto Ruge, Didrik Arup Seip, B Oslo , ill. Kart. B. I. - R. Roscher Nie lsen: Krigen i Nor ge apri l- juni (Om Roms da l og Mold e s , , , , med rik t b illedsto ff. ) 63 NS årbok Utgitt av Rik spro pagand aledelsen. Redaksjon Willy Klevenberg. Gjøvik s., ill. S : F (fyl kesorga ni sasj on en) - Romsdal og Nordmøre (med oppgave over pa rt iapp arat og tillitsmenn.) S : Møre og Rom sda l fyl ke. - Kom muner og ordførere. 13

16 64 NS årbok 194if. Utgitt av Rikspropagandaledelsen. Redaksjo n Willy Klevenberg. Gjøvik s., ill. (Innhold s. LV). S : F Møre og Romsd al. (Fylkeskontor: Molde) (med oppgave over partiapparat og tillitsmenn.) S : Møre og Romsdal fylke. Kommun er og ordførere. (Det utkom ikke flere enn disse to NS årbøker.) 65 Oberkommando der Wehrmacht. Ber ich te. (om Norge særlig i B. I., s ), B Ber lin Os, Edvard: Sandøy i Romsdal. 1 bandet. Bygdesamfunne t. Molde s., ill. S : Krigshendingar. (2 fotos). 67 Parelius, Nils: Fra Krigstiden , Dagboksb lad, brev og artikler. Molde s. Stenciltrykk. S : Et tragisk krigsminne. To russiske fanger r ømte fra Bud, ble tatt på Nordmør e - skutt i Arødalen (gjengitt i Roms dal Folkeblad 10. juni 1968, s. d. også trykt i Romsdals Budstikk e. S (om krigsminnesmerket i Arødal en). (Ytterlige re materiale, særlig om krigsfa ngeleiren e i Romsdalsarkivet.) Parelius, Nils - se «Kr igen i Norge». 68 Parelius, Nils: R etiro på Fannestrand en. Urd nr. 20, (Frk. H. Johnsen forteller om Retiro i april -ma i 1940.) 69 Pettersson, P.: Molde og Romsdals Handelsstandsforenin g Spredte trekk fra en handels bys historie. Molde s., ill. S : (Om virksomheten i okkupasjons t iden). 70 Picht, Wi;rner: Felttoget i Norge. Over satt av Konrad Sundlo og Nils Jønt vedt. Oslo s. ( Omfatter tiden 9. april - 4. mai 1940.) 71 Polititidende. Utgitt av Oslo politi for rikets politimyndigheter. Nr. 84, Fredag 22. novemb er. (Oslo 1940). Side I. B. Pågrepne og fengslede personer. (Oppgave over 19 arresterte personer inn satt i Molde hjelpe fengsel i tiden 12-16/ , nemlig rektor Leif Heggstad, lektor Erling Eriksen og 14 skolee lever (gymnasiaster i avga ngsklassen) siktet for tyskfientlig virksomhet, samt 3 personer for ulovlig våpenbesittelse. «Skolesa ken» er omtalt av Jako b Bolstad: Kri gsdag er og olokupasj onsår s : SD's tørste store aksjon i Molde.) 14

17 72 Polititidende. Nr : Redaktør Jakob K. Bolstad pågr. av tyske sipo 24/1, tyskfien t lig virksomhet, pluss 3 gutter 17/1 av tyske sipo. (Jfr. nr. 20 og nr. 58, 1941, om løslatelse.) 73 Polititidende. Nr. 38 for 21. mai 1941: (12 personer pågrepet etter ordre fra det tyske sipo i mai og inn satt i Molde hjelpefengsel, 7 av dem for «forn ærmelig opptrede n mot den,tyske hærmakt >, og 4 for fors ti kkelse eller tilbakehol delse av krigsbytte, blant de siste lensmann Kolbein Gule i Bolsøyl j fr. nr. 44: Gule løslatt 5/6.) (Henvisningene til Polititidende ta r ikke sikte på å være fu llstendige. En ha r bare tatt med noen tilfelle av mere omfattende a~i'esta sjoner.) Raknem, I ngvald - se «Romsdal i krig». 74 Riksadvokatens Meddelelsesblad nr. 48 (juni 1948): Innhold: Høyesteretts dom av 13. mai 1947 og Fro sta ting lagmannsretts dom av 20. september 1946 mot H enry Oliver Rinnan m. f l. Oslo s. (S : Post 3, «Moldesaken», s. 72: Po st 2 om Molde, s : Post 8 Mittet i Romsdal, s. 89: Post 2 om Molde, s. 93: Post 16 om Romsdal, s. 96: Post 1 om Molde, s. 97: Post 7 om Romsda l, s. 100: Post 11, Romsdal, s. 123: Post 1 om Molde, s. 128: Post II om Molde, s. 134: Post 3 om Romsda l, s. 147: Post 3 om Molde, s om Molde, s. 196: P ost 1 om Romsd al.) (Dommen er ikke trykt i Norsk Retstide nde.) Risting, Johs. - se «Krigen i Norge». 75 Rolfsen, Wilh. Mii.nter: Fra Oscarsbor g til Hegra. Oslo s. (S. 236: Kort omtale av «Glasgow» i Molde.) 76 Romsdal i krig Eit skr ift vigt til minne om dei som let livet i denne striden. Utgjevar: Romsda l Mållag. Åndalsnes u. å. (1946) 56 s., ill. Kart. Innhold: Dei fa lne. Av Eirik Moen (dikt). f'øreord. Av I ngvald Raknem. Romsdølene i krig. Kaptein Engelbrekt Lerheim forte! om romsdølene i strid. Toralf Ørnulf Berg. (Minneord, usignert). Øverda len i krigstida. Ein samtale med Paul Bred eli, Verma. V-posten. Av Arne Ekre. 15

18 Kviltorp. Den løyndomsfulle staden. M. E. 2 fo rte!. Då fylkesmann Uth eim rømde. (Usignert). Ein spion gjekk i land. Sven sømme for te! om korl eis han kom ~eg unna klørne på Gestapo. Russ arane pfi. Vågs tranda. (Usignert). Dei tyske styrkane i Rom sda l. (Usignert). Litt om korleis heimestyrkane i Molde vart til. For talt for, Romsda l i kri g» av sjefen for H. S. i Molde, Siver t Eikr em. Russaren i høgf jellet. Av Arne Randers Heen. I høgborg a til Gest apo. (Usignert, m en oppg itt å vær e skrev et av skriftets redaktør, lektor Ingvald Raknem J. Ymse fr å Harøya under kri gen. Av Elia s P. Huse. I utlæ gd. Av kaptein Per Sæbø. Skoten blir den som... (Usigne rt ). Krigsofra frå Romsda l. (Med por tret ter). 77 Rug e Otto: Krig ens dagbok. Annen ver denskrig tekst og bilder. B. I. Oslo S : Kam pen i Norg e april-jun i Rypdal, Olaf: For fred og fridom - krigsminne (1940) i A. Skeidsvoll: Bygdebok for Tresfjo rd. Bergen s Røgeberg, Olav - se «Kr igen i Nor ge». 79 Scheen, Rolf: Norges sjøkrig Utg. med tillatelse av Sjøforsvarets overkommando. B Bergen ill. kart. 80 Schistad, A. & Co. Molde Molde (1963) 15 s., ill. (S. 5-6: Aprildagene, okkupasjonstiden.) 81 (S elmer, Odd) : 50 år i bygn ingsbransjen. A. Lønseth Molde (1955) 16 s., ill. S : Kri g og gjen oppb yggin g. 82 Seve, Niels de: Molde bys historie. B. Il Oslo s., ill. S : Aprildagene. (Med 4 bilder ). 83 Solemdal, P.: M oldes 3 lcirker. Molde u. å. (Etter skrift dat. novbr. 1957). 40 s., ill. S : Molde kirke s brann 29. april S : Kr igsskadetakst for d en br ente k irk e. Solø, Roald - se Birkeland, Eiliv. 16

19 \ 84 Steen, Erik Anlcer : Norg es sjøkrig B. 3. Sjøfors varets kamver og virke på Vestlandet og i Trønde lag i Oslo s., ill. kart. Bibliograf i. Kapitel 18: Reorganiseringen av 2. SjØforsva rsdistrikt. Oppret telsen av Ha rd angerfjord, Sognefjord og Rom sdalsfjord sjøforsvarsavsnitt. s Kap itel 23: Hendelser i Rom sdalsf jord ~iøfors varsa vsnitt. La ndsettin gen av britiske tropp er i An:::alsnes. Ødele ggelsen av Anda lsnes og to rp edobåten,,try gg». S Kapitel 24: Hendelser i Romsdalsfjonl sjøforsvarsavsnitt. Den britiske evakuering fra Andalsnes. He ndelser i Alesund, Molde og Kr istiansun d. OpplØsnin gen av Rc,:nsdalsfjord sjøforsvarsavsni t t. S Storm-Bjerlce, H elge: Klar ti l kamp. Be ret ningen om de norske motortorp edobåters innsats i l<analen og på Norskekysten under verdenskrigen 1940-l 945. Oslo s., ill. kart. (Om besøket i Molde ma i 1945, s. 171, 4 bilder s. 160, etter frigjøringen.) 86 Strand, Rol f : Orlcestermusilck en i Molde. Molde s., ill. (S om kri gstid en.) Strande, Alf - se «Molde Fotballklubb». 87 Sæbø, Asbj ørn: Grytten og Voll Sparebank Bytehandel - Pen gar - Bankar - Banksokn a - Banksoga. Åndal snes s., ill. S : Ny krig S : Denne banken i Sæbø, Asbjørn, Tr esfjord Mei eri Åndalsnes s., ill. S : Okkup asjons tiden. Sæbø, Per - se «Romsdal i Kri g». 89 Sælen, F'rithjof: Sjellands-Lars en. Med forord av viseadmiral Thore Horve. Bergen s., ill. kart. (I forbindelse med omtalen av skøyten «Nords jøen»s forlis i oktober 1941 på Norctmørskysten berettes om hvorledes Leif Lar sen og 4 av hans folk t ok seg fr em fra Nordmøre over Romsdal til Gamlem på Sunnmøre, hvor de fikk ta k i en skøyte som brak te dem til ba ke til basen på Shetlancl.. Om den de l av turen som gik k fra Eid e på Nordmøre til Feten i Fr æ na, med tur 17

20 ut ti l SvenØy (SvinØy), tilbake til Feten, så med båt til Vest nes. / og derfra dels med bil dels til fots via Fiksdal til Gamlem fortelles s Kartsk isse med ru ten innteg net bakerst i boken. Jfr. den kortere fremst illin g i D. Howarth: Nordsjøbussen. ) 90 Sømme, Sven: På flu kt over fjellen e i Forord a v E. L. (Erli n g L eig h ) Ett erskr ift av Sv. B. (Sve rr e Berg ). Molde og Romsda:s Turi stf orenings årbok Molde S , ill., kar t. (Oversa tt etter forfatterens ut rykte man uskript på engelsk av Arne Grønn ingsæt~ r. Det oversat te utgjør bar e en mindre del av man uskr ipte t. SQm omfatt er forfat ter en s opplevelser som etterretningsagent i Romsda l, hans pågripelse på Otrøya, tran sport en til Andal snes via Molde - og flukt en. Det foreliggende avs nitt begynner med avre isen fra :'vlolde og ender med at forfatteren kommer frem ti l Gåsbu ved Aursjøen. Sømme, Sven - se «Romsd al i krig». <Sømme har opply,t til Nils Parelius at den in terv juform oppsettet her ha r fått, skyldes redak tøren av skriftet, som på egen h ånd og uten samtykke fra ham hadde bea rbeidet hans ma nu3 og gitt det form av et inte rvju, som altså. er hel t fingert. sømme var lit e fornøyet med den måte hans art ikkel ble presente rt på. I Molde og Romsdals Turistforenings år bok vil en derimot finne fcrfattere ns aute ntiske beretni ng. ) 91 Tømmerb alclc, Olav H.: 'spor tsk lubben «Træf f» gj ennom 35 år. Utg itt i anl ed ning klubbens 25- å rs jub ileum 1. ok tobe r Fe stskr ift ets reda k tør :.... Mold e s., ill. s : Kr igsåre ne Ulst ein, Rag;wr : Engla ndsfar ten. B. I. Alarm i. Alesm1d. Oslo s., ill. kart. S : Skøyt en «Noreg> av Steinshamn, jfr. s og M/B «Fiskergut ten > som gikk fra Ste insha mn, jfr. s. 285 (Båt - og person list en). S : «Viking> fra Molde. Se også s. 312 (båt- og pers.registeret) og s. 27~. s. 295 : M/B «Kvikk> fra Aukra (båt- og pers.registeret ). s. 303: M/B «Sandøy I> fra San døy (båt - og pers.registeret). (Dette er sam tlige båter som gikk ut fra Molde og Romsdal i okkup asjonstiden.) 93 Våre f alne U tg itt a v den n or ske stat. B Oslo , ill. 18

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart!

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart! OG NR. 7-20. ÅRGANG LØRDAG 3. APRIL 1971 = t"" c:::: li: LØSSALG KR. 2,- SIEGFRIED: «Krieen» SOlD fortsatte Både 6. divisjon og norsk folkerettsekspert fastslo dengang at eksilfolkene bare kunne opptre

Detaljer

MUNTRE HYGGELIGE MANGE VIL GLIMT MINNER HA MER SNO. hvor «Ivar» gir oss del i «Kjølnersaken». di han ga oss muligkvinner

MUNTRE HYGGELIGE MANGE VIL GLIMT MINNER HA MER SNO. hvor «Ivar» gir oss del i «Kjølnersaken». di han ga oss muligkvinner I DETTE NUMMER: HVORFOR? stillingen ved Tromsø fra virksomheten i fra et opphold i en og i Tønsberg grem- museum. Senere prispolitiet under uvanlig fangeleir. mes byen over æret og beundret forokkupasjonen,

Detaljer

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front-

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- UAVHENGIG AVIS Nr. 2-2000 49. årgang Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- kk his kjemper fri fantasi 10 OPSJons tonen Skrekkmeldingen ble ikke dementert i Norge Hitler, Himmler og de

Detaljer

UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2003 52. årgang En institus.. on i langvarig kamp for den.. storiske sandhet avslutter sin virksomhet SNO

UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2003 52. årgang En institus.. on i langvarig kamp for den.. storiske sandhet avslutter sin virksomhet SNO UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2003 52. årgang En institus.. on i langvarig kamp for den.. storiske sandhet avslutter sin virksomhet Av Helge Sæther, formann i INO Instituttfor Norsk Okkupasjonshistorie (INO) har

Detaljer

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling NR. 9/10-1985 34. ARGANG Løssalg Kr. 5, Det dagspolitiske miljø Folk og Land er redaksjo- Og især Frp! Senterpartiet ne It i et par av de siste num- holdt stillingen! Det var vel ikmere opptatt av Fremskritt-

Detaljer

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO ø StL'aUIDtln i Nore. 25 ~ns øre \IIi.n~a:g \9: desbr. 19tW Nr. 25-3. årg. Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti Sammen med politifullmektig Bleskestad skal han

Detaljer

SNO. OG Lørdag 26. Januar 1957. Han var patriot. !JJoJun om ~, flamp jojt. ~Vitnesbyrd om. Quisling:

SNO. OG Lørdag 26. Januar 1957. Han var patriot. !JJoJun om ~, flamp jojt. ~Vitnesbyrd om. Quisling: Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 4 6. årg. ~Vitnesbyrd om. Quisling: Dans motstandere ville samkjøre med EOl;'land Quislinc: trodde å kunne r:jenopprette nø~traliteten Generaladmiral A. D.

Detaljer

SNO. skje kan ta seg av om fem år videre' motstand, fordi den slik som i 1940.

SNO. skje kan ta seg av om fem år videre' motstand, fordi den slik som i 1940. OG te- GI NR 5-8 ARGANG LØRDAG 7 FEBRUAR 1959 LØSSALG 65 ØRE" := O Si egf r i ed: Olaf Holm: ~ S h t ' FORBEREDER REGJERINGEN en ny kuvending i iorlivarsspørs~ålet? ann e en og graven Skjønt vår strategiske

Detaljer

SNO. planla et blodbad på Bislet

SNO. planla et blodbad på Bislet Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 8-1999 47. årgang En forutsetnin~ at Administrasjonsråoet skulle samarbeide lojalt med fienden Hitlers godkjennelse av rådet ble mottatt med tilfredshet Historikeren

Detaljer

SNO. "innstilt og konstituert" å lede Eidsivating Lagmannsretts

SNO. innstilt og konstituert å lede Eidsivating Lagmannsretts Et vellykket statskupp Arhundrets Her i Norge tror de f7este at Av SVl1nøve fjel/bakk Tafiø noen regjering, ble Erik Solem "innstilt og konstituert" køpenickade statskupp er noe som forekommer ifjerne

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

SNO. MUnchen, befinner man seg "410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND

SNO. MUnchen, befinner man seg 410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND OG NR. 22. 21. ÅRGANG. JULEN 1972 LØSSALG KR. 4,-,... 'JJ.p. \...'1.,:"~:; tn -.l 17:1 ::JJ :> Cii ':j"2j..., ~..., s:: s:: ~ > Pl C.Q O"

Detaljer

SNO. Fra tidligere husker vi en me- hvis meninger de ikke Likte, oppfattet som militær oppstandsjonene. til kommandører og ad

SNO. Fra tidligere husker vi en me- hvis meninger de ikke Likte, oppfattet som militær oppstandsjonene. til kommandører og ad Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 NR. 6-1986 35.ARGANG Løssalg Kr. 5,- Nygaardsvold ville internere, marinens befal under krigen «Folk og Land» gjør kjent hysj-brevet fra norske løytnanter Ingen

Detaljer

SNO. "Til sannheten hører or:så dette" --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen

SNO. Til sannheten hører or:så dette --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen 21 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 28-4. årg. Lørdag 3. september 1955 Løssalg 50 øre "Til sannheten hører or:så dette" Maten og våre tilførsler!...---... 9. september under okkupasjonen

Detaljer

SNO. «Jeg er kommet,~,tir. redde menneskeheteb)~ HV!Jrd;an',en "i «krigsfqtb,ryler})'bt,e- til Bonn krever alle«krigsførbr,yterdornm~r» prøvet

SNO. «Jeg er kommet,~,tir. redde menneskeheteb)~ HV!Jrd;an',en i «krigsfqtb,ryler})'bt,e- til Bonn krever alle«krigsførbr,yterdornm~r» prøvet Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 48-5. Ar. Fredas 21.41eember 1961. Sensasjonell svensk bok om Kreuger beslaglagt l' t:.'oss for at Anders Byttners bok «Arvet efter var Kreugel:» nå. er forbndt

Detaljer

tie til sludder! Slik som det hele lå an, var

tie til sludder! Slik som det hele lå an, var Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr.. 11, I Mandag 2. april '1951 Vårt forbund retter Stortingsmelding nr. 64, holdel~i~:g~~;~:e~o~~~~~~;s~~~me,e [J a det hle gjort kjent at Ju-. stis- og' Pditidepartementets

Detaljer

SNO. alle mennesekr, mot enhver, før vinteren setter inn på strek- cochon~ (vi har tatt livet av. setter lyskasteren på Europas problemer

SNO. alle mennesekr, mot enhver, før vinteren setter inn på strek- cochon~ (vi har tatt livet av. setter lyskasteren på Europas problemer Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 24 5. årg. Lørdag 23. Juni 1956 løssalg SG øre Den franske forfatter Mau- t), i ~: 1." " f d n.-j..... l..! Se her: FØr Bloss hvert parti.d8varet D wrem

Detaljer

SNO. ennå ikke Sekkefillene blafrer i vinde undrer seg på hva myn I

SNO. ennå ikke Sekkefillene blafrer i vinde undrer seg på hva myn I L,'~'.~;' ",;~'. ill. ~1;, :lrd rl,',j,'; ~ -"1'!;1? 9 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 J l.

Detaljer

SNO. I motivene til foreldelsesloven (Ot.prp. nr. 5 for 1895

SNO. I motivene til foreldelsesloven (Ot.prp. nr. 5 for 1895 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 14 6. årg. Lørdag 6. April 1957 Løssalg 65 øre ~~~,O:r~~n~S:;~~~::~ Nok en tvangsforretning kjent ugyldig ~kal hdet dyr k es p a 1 2. are t R It t 2 d'

Detaljer

SNO. "~trakter. H I tat I B en i dag er ifølge denne liste syke

SNO. ~trakter. H I tat I B en i dag er ifølge denne liste syke Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 26-5. årg.. FREDAG 13. JULI 1951 Stoler ikke Kreml på den russiske arme? Flyktet ryktene russisk offiser om uroligheter PriVat til «8. Mai» fra InsbrUck.

Detaljer

SNO. Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre ville bryte samarbeidet

SNO. Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre ville bryte samarbeidet UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2001 50. årgang [ Funn av doliumenter i Berlin avslører Terbovens egenrådige fremferd i Norge Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre

Detaljer

Kristofer Huslid. Løytnant i H.M. Kongens Garde. 9.april og tiden deretter

Kristofer Huslid. Løytnant i H.M. Kongens Garde. 9.april og tiden deretter Kristofer Huslid Løytnant i H.M. Kongens Garde 9.april og tiden deretter 1 En Gardeoffisers beretning om sin 9.april 1940, i offentlig tjeneste 1940/41, flukten til England og den første tid etter hjemkomsten

Detaljer

te:: I(nut og Kommunistene Infiltrasjon selv SNO McCarthy imot og Øver samtidig

te:: I(nut og Kommunistene Infiltrasjon selv SNO McCarthy imot og Øver samtidig Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 11.. 1954-3 årg. Løssalg 40 øre Lørdag 20. mars FOLKocLAND... ~ Den som frelser sitt land, krengrl ~ "4 IL'... '.- ingen lov. ~- (Napoleon), ;:... - ~ ~ ;

Detaljer

SNO. Ny bok om den udødelige Quisling Engelskmannen Paul M. HAYES tegner og forteller, villedet av norske skodvinianere. ~ ~

SNO. Ny bok om den udødelige Quisling Engelskmannen Paul M. HAYES tegner og forteller, villedet av norske skodvinianere. ~ ~ OG NR. 22/23-20. ÅRGANG JULEN 1971.. ~ -~ ~ 00 ::: ~ ~ ~ LØSSALG KR. 1,~ SIEGFRIED: Ny bok om den udødelige Quisling Engelskmannen Paul M. HAYES tegner og forteller, villedet av norske skodvinianere. MEN

Detaljer

NORSKMIS"ONSTIDENDE. JMphøueK. ========== cl...oujlt ftemifdjl. Hilsen fra hovedstyrets...formann; domprost. K.O. Kornelius.

NORSKMISONSTIDENDE. JMphøueK. ========== cl...oujlt ftemifdjl. Hilsen fra hovedstyrets...formann; domprost. K.O. Kornelius. tih;b!) l ' "! I' Il: '17 mai Nr 1 ========== OR GAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP j j 1945 100 årgang J NORSKMIS"ONSTIDENDE JMphøueK cloujlt ftemifdjl Hilsen fra hovedstyrets formann; domprost KO Kornelius

Detaljer

SNO -CD. o. H.: Statens erstatningskrav mot NS-medlemmene. Sannheten om Dien-Bien Phu's fall sl~al nu fram. de Castries får kommandostilling

SNO -CD. o. H.: Statens erstatningskrav mot NS-medlemmene. Sannheten om Dien-Bien Phu's fall sl~al nu fram. de Castries får kommandostilling Nr. 15-1955 - 4. årg. Løssalg 50 øre Lørdag. 23. april FOLK,LAND OG o. H.: Statens erstatningskrav mot NS-medlemmene Det SY Forbundet for sosial oppreisning utgitte skrift «104» - et godt og grundig arbeide

Detaljer

DEN GAMLE. SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. (Foresatt side 34.) gjennom dalane, ut mot havet, nordover, sørover, ane fram:

DEN GAMLE. SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. (Foresatt side 34.) gjennom dalane, ut mot havet, nordover, sørover, ane fram: SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. DEN GAMLE H o dukkar OPP' alle stader. Det er utruleg kva ho ho går, er velfaret hennar ei signing. Ho brukar ikkje kan vinna over. Ho går i fylgje med våren OPP

Detaljer

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen Ønsk evnen til å forstå, så mister du lysten til å dømme. Nr. 7-1983 - 32. årgang Løssalg kr. 5,- Formann i krigsinvalideforening med usannferdige forrederibeskyldninger NRK's DISTRIKTSENDER I NORDLAND

Detaljer

SNO. Lørdag 22. Oktober 1955. 24. oktober 1945

SNO. Lørdag 22. Oktober 1955. 24. oktober 1945 Fru AeG Storaet MjØndalen 21 8 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 l)' OG Nr. 33 4. årg. Saar til urnene igjen! For «Folk og Land» av minister E. Blehr Nu skal det heltyske land Saarland til å stemme

Detaljer

SNO. Versailles-traktaten. Menneskesmugling og illegal innvandring. Et monument av hat, hevn og begjærlighet. SPROGKRIG med undertoner

SNO. Versailles-traktaten. Menneskesmugling og illegal innvandring. Et monument av hat, hevn og begjærlighet. SPROGKRIG med undertoner OG NR. 1, 24. ÅRGANG LØRDAG 11. JANUAR 1975 LØSSALG KR. 3,- SPROGKRIG med undertoner FLANDERN I HARNISK Versailles-traktaten ALARIK: av 1919 Et monument av hat, hevn og begjærlighet I almindelighet,gjelder

Detaljer