Program for årsmøtet 2013 Hordaland Sau og Geit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for årsmøtet 2013 Hordaland Sau og Geit"

Transkript

1 1

2 Innhald: Sakliste og program til årsmøte HSG si heimeside 4 Styret 6 Årsmøtet Lokallag 13 Beitesesongen Årsmelding for Geit i vekst Info rovvilt 19 Arbeid i fylkeslaget 23 Avlsarbeid på sau 26 Gjetarhundnemda i HSG 31 Årsrekneskap HSG Handlingsplan Leiarmøtet Side 2

3 Program for årsmøtet 2013 Hordaland Sau og Geit Fredag 15. februar 2013 Kl Registrering, kaffe Kl Svenn Arne Lie. Ni myter og en løgn om norsk landbrukspolitikk Kl Årsmøtemiddag med underhaldning og m.a. utdeling av prisar for beste avkomstgranska ver og bukk i Hordaland i Laurdag 16. februar 2013 Kl Registrering Kl Årsmøtet startar Kl Pause m/kaffi Kl Salg / spesialiteter, kva vi har gjort med satsing på Gourmetlam, Mellomlam av Villsau, Kje i samarbeid med kjedane v/sigmund Fossberg, Nortura Kl Årsmøtet held fram med årsmøtesaker Kl Lunsj Kl Årsmøtet held fram med årsmøtesaker Kl Pause m/kaffi Kl Årsmøtet held fram med årsmøtesaker Årsmøtet slutt ca klokka Sakliste årsmøtet 2013 Hordaland Sau og Geit 1. Opning av møtet 2. Namneopprop 3. Godkjenning av innkalling og sakliste 4. Val av 2 personar til å skriva under møteboka 5. Årsmelding 6. Rekneskap 7. Val av leiar - På val: Nils Inge Hitland 8. Val av styremedlemmer - På val: Olav Håvardsholm og Egil Øvstebø 9. Val av nestleiar 10. Val av varamedlemmer til styret 3

4 11. Val av landsmøteutsendingar 12. Val av møteleiar til årsmøtet 2014 med vara 13. Godtgjersle til leiar og styremedlemmer 14. Val av valnemd til årsmøtet Innkomne saker 16. Arbeidsplan for Budsjett for 2013 Heimesida: Heimesida skal vera ein viktig kommunikasjonskanal mellom fylkeslaget, lokallaga og medlemmene. På heimesida kjem nyheiter, fagstoff, møtereferat, kurs og møteinnkallingar og anna stoff frå arbeidet i fylkes -og lokallaga. Det er publisert 45 artiklar på heimesida i Dette har ført til auka interesse og bruk av heimesida. Mest besøk var det i perioden august til desember med over 100 i snitt pr dag. Høgaste tal så langt er 15. november med 244 4

5 visningar. Artikkelen som førte til denne rekorden er «Landets største kåringsjå samla mykje folk» Totalt har denne hatt 622 visningar. I 2012 har fleire av lokallaga fått eiga side under fana LOKALLAG i menyen til venstre. Lokallag som no har heimeside er: Bergen og Os, Bømlo, Etne, Lindås og Meland, Osterøy, Radøy, Stord, Voss, Vossestrand og Kvam. Styret vil oppmoda fleire lokallag til å koma i gang med heimeside. Det vert arrangert kurs i løpet av våren og hausten

6 Styret i HSG Leiar Nils Inge Hitland Nestleiar Reidar Kallestad Steinar Steine Egil Øvstebø Olav Håvardsholm vara Anita Jordalen Sekretær Karulf Håkull Årsmøte 2012 Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke. Vestlandslandbruket sin plass i den nye landbruksmeldinga Her møtte dei fleste av utsendingane til årsmøte og deltok i debatten. Etter faginlegget reiste alle til Ivar Løne, det ver her Hordaland Sau og Geit heldt sin årlige Årsmøtemiddag. Årsmøtesaker: Sak- 01 Opning og velkomst Kjartan Bergsvåg, leiar i Voss Sau og Geit øngste velkommen til Voss. Han fortalte at i Voss Kommune er det 5 lokallag Sau og Geit alslag! Det er arbeid på gang for og slå saman lokallaga til 2 lokallag. Sauetalle i Voss Kommune er på vei nedover. Hei i Kommunen var det mange små flokkar med sau, der nokre har slutta og andre held på med avvikling 6

7 Lokallage har god aktivitet med blant anna ei stor kåring som blir halden på Voss Jordbruksskule. Lokallaget er opptatt av at småfenæringa blir synleggjort. Deretter gav Bergsvåg ordet til Ordførar Hans Eirik Rindkjøp. - Voss er ein stor Kommune - Er godt kjent utad med bl. anna Ekstremveko og Vossajass - Voss er kjent for Vossafår - Gjennom turisme frp fjell, bygd til fjord Nerøyfjorden - Det skjer mange ting i Voss! - Verden er vid, med Voss er større Til slutt ønskste han Hordaland Sau og Geit til lykke med eit godt årsmøte. Deretter fekk leiar Nils Inge Hitland ordet: Gode årsmøteutsendingar og gjester baud på mange utfordringar for sauehaldarane i Hordaland. Vårbeite hadde ikkje den farten på grasveksten som vi er vane med. Sommaren vart heller ikkje optimal med grovfôravlingar under normalen. Mykje regn i beitesesongen førte til utvasking av næringsstoff i graset. Resultatet vart seinare slaktemogne lam og lågare lammevekter enn på mange år. Den gode situasjonen vi hadde med og forsyna marknaden tidleg i 2010 snudde til det motsette. Det vart og importert ferske lam før jul for og sikra nok til pinnekjøtproduksjonen. Reguleringslageret ved inngangen til 2012 er svært lite. Vi får setta vår lit til at denne sommaren vert betre og at vi såleis kan følgja opp denne positive trenden i Flotte lam i fin norsk natur er det som er lammekjøtet si føremon i høve til annan kjøtproduksjon. Vi må vera klar over dette, og mest mogleg av eventuell auka produksjon av lammekjøt, bør skje gjennom og utnytta dei store utmarksbeite- ressursane vi har. I Hordaland er vi så langt privilegerte i høve til tap av sau og lam til rovvilt. Totale tap av sau og lam på beite er likevel meir enn 5000 dyr. Dette må vi ta tak i og gjera noko med. Gjennom beiteutvalet og beiteprosjektet vert det mellom anna arbeida med denne problemstillinga. 103 beitelag med tilsaman dyr er tilslutta organisert beitebruk i Hordaland. Berre Sogn og Fjordane og Oppland har fleire. Fylkesmannen og beiteutvalet er i gang med eit beiteprosjekt der radiobjøller skal prøvast ut i ein del beitelag. Radiobjøller virker. Det er utprøvd i andre delar av landet, som eit mogleg tiltak mot store tap til rovvilt. Sidan Hordaland ikkje har store utfordringar med rovvilt, har det vore vanskeleg å få økonomisk støtte til eit slikt prosjekt. Det er likevel viktig og gjera seg erfaringar med eit slikt hjelpemiddel i høve til dyra si adferd i beitet, tilsyn og hjelp i sankinga. Norsk saueavl er i verdstoppen. Til dømes er Norsk Kvit Sau med ca søyer verdas største avlspopulsjon på sau. Norsk saueavl vert drive som eit samvirke- føretak, med stor eigeninnsats i form av dugnad. Dugnadsarbeid er og miljøskapande og gjev rom for utveksling av kunnskap. Kåringane er for mange eit høgdepunkt i saueåret. Då får ein målt resultatet av den innsatsen ein har lagt nær gjennom eit heilt år, og på mange måtar gjennom fleire år. Kåringssjåa er viktige i det sosiale miljøet omkring produksjonen vår. Vi treng gode møteplassar. Det arbeidet som vert gjort i avlsbesetningane og ringane står det respekt av. Framgangen ein har oppnådd er stor og målbar. Ei stor utfordring i avlsarbeidet er og spreia avlsframgangen til alle som driv med sau. Framleis er det mange gode kåra vêrlam og eliteverar som vert sendt til slakt, i staden for og spreia genane sine gjennom avkom i bruksbesetningane. Her har vi ei oppgåve med og synleggjera den framgangen som ein kan oppnå i eigen besetning, gjennom bruk av vêrlam og verar frå avlsbesetningane. Avlsutvalet i HSG gjennomførte i haust ein møteserie med 5 møter spreidd i heile fylket. Tema for denne var kvifor ein skal bruka kåra vêrlam eller elitever. 7

8 Det møtte meir enn 100 sauehaldarar på desse møta som er ein start i arbeidet med og spreia avlsframgangen frå avlsbesetningane til bruksbesetningane. Det er i dag og eit svært godt tilbod med sæd av gode verar gjennom NSG Semin. Her kan ein og få sæd frå dei fleste sauerasane vi har i landet. Det er bra at nokon ser nytten i og halda på mangfaldet i rasane vi har. Ein dag kan det verta trong for genar som vi i dag ikkje har registrert og som utan mangfald kunne gått tapt. Som siste argument for kvifor sauane skal sjå slik eller slik ut, til dømes øyrene opp, svart nase, farga ull eller horn høyrer ein ofte; ja men vi må ha noko fint og kvila augne på og Det er viktig, men ikkje alltid like produktivt. Men denne evna til og argumentera for si sak, og det ein meiner er viktig, er ein stor ressurs som sauehaldarane har og som gjer at sauenæringa har stort engasjement hjå utøvarane. Det er ikkje mange lag som samlar halvparten eller meir av medlemane sine på medlemsmøte, eller årsmøte. Dette ilag med stort fagleg engasjement gjer at eg har tru på framtida vår. Vi må i fylkeslaget arbeida for overføring av gode initiativ i ymse lokallag til dei andre som har mindre aktivitet. Det er imponerande og sjå korleis positiv aktivitet smittar. Bygger ein ny sauefjøs, eller utvider og effektiviserer drifta si, vil ofte dette inspirera andre i same området til det same. Vi bur i eit av verdas rikaste land, der mange meiner at vi kan kjøpa billeg mat, som er produsert andre plassar i verda. Alle prognoser tyder på at mat vert mangelvare, etterkvart som vi i stadig større tempo vert fleire på denne kloden. Norsk lam vert stadig trekt fram som verdas beste. Vi produserer i rein norsk natur, der vi utnyttar utmarksbeite, som ein elles ikkje kunne nyttiggjort til matproduksjon. Dette er og understreka i den nye landbruksmeldinga. Vi kan vera stolte av å vera sauehaldarar som produserer god og rein mat på utmarksressursar, og som heldt kulturlandskapet i hevd. Vi får håpa at den politiske viljen til og betala oss for arbeidet vi utfører og vert sterkare. Vi i HSG skal i alle høve gjera vårt for at medlemene våre får fagleg og sosialt påfyll, slik at vi opprettheldt det store engasjementet og utviklar produksjonen vår som effektive matprodusentar med eit fantastisk produkt. Takk til resten av styret og lokallaga for godt samarbeid. Eg vil og takka Nortura med Knut Sygnestveit, Karulf Håkull og Grethe Helgesen som har utført sekretæroppgåva i fylkeslaget. Lukka til med årsmøtet! Sak- 02 Namneopprop Det var i alt frammøtt 41 stemmeberetiga Sak- 03 Godkjenning av innkalling saksliste Godkjent med kommentar - Helge Edvardsen peika på at årsmeldinga kom ut till seint Sak- 04 Val av 2 til å skrive under møteboka Magnar Stien og Jarle Anskar Helland blei valt Sak- 05 Årsmelding Nils Inge Hitland gjekk gjennom årsmeldinga der han peika på: Godkjent 8

9 Spørsmål og kommentarar frå talen til leiar: - Heimesida til HSG er utvikla - Det har vert stor aktivitet i Fylkeslaget i 2011 med 11 styremøter. 4 av desse har vore tlf. møter - Nokre lokallag er kom i gang, dette er bra. Nemnde spesielt Osterøy - Det er viktig at posten blir sprett frå lokallaga og ut til medlemmene - Alle referat ligger nå på heimesida til HSG - Det er ein tilbakegang på medlemstalet i HSG. Her må setjast inn ressursar for å snu denne utviklinga - Det er og positive tiltak i Fylket som beiteprosjektet og Geit i vekst - Gode årsmeldingar frå lokallaga, her er også Osterøy Sau og Geit eit godt eksempel - Fagtur med Julebord til Haugesund var stor suksess! Magnar Stien: Stormøter må ikkje kollidera med møter som er ute i lokallaga. Svar: Det er ikkje alltid like lett å ha god oversikt på møter som er i lokallaga. Er einige i at dette må unngåast Spørsmål: Er all geit nå påmeldt til sannering? Svar Ove Holmås: Ja, no er all geit påmeldt Vidar Trengereid: Kontingenten til NSG er for høg der ein har lite sau og gjerne villsau! Svar Ove Holmås: Ser den. Men dette skal og administrerast Anders Konglevoll: Kjem det meir info om beiteprosjektet? Ole Andreas Våge: Eg vil gje ros til Fylkesstyret for godt arbeid! Knut Sygnestveit: Er det noko nytt innanfor beiteprosjektet? Svar: HSG har ennå ikkje fått dett godtnokk opp, Har plan for framdrift Svanhild Aksnes (Fylkesmannens kontor): Nasjonale middlar inn. Beitelag med store tap blir tatt inn i prosjektet. Lite midlar til uttak av rev på innmarksbeite. Reven er årsaken til store lametap på beite. Magne Jostveit: Det er for mange radiobjøller som ikkje fungera Svar: Dette skuldast feilproduksjon Ander Konglevoll: Nesteårs Leiarmøte, her skulle ein fått til program der ein gjekk djupare inn i materien slik at møtedeltakarane fekk ennå meira kunnskap. Orientering frå NSG v/ove Holmås Ove Holmås var NSG sin representant til årsmøte i HSG. - NSG har nå tilsett ny kontorsjef, dette lettar arbeidet inn på hovudkontoret - Rovdyr, ja det blir mykje rovdyr frå NSG, men dette er eit svært viktig arbeid i NSG, men det må ikkje skygga over alt anna arbeid som NDG utfører - Ny stilling prosjekt beite - NSG trenger fleire medlemmer. Hordaland har mange som ikkje er medlemmer i NSG. (ca. 76 %) - Skal kontingenten aukast? Styret i NSG går for undra i Avlen går godt i Hordaland! Dette er bra jobba! - Gransking i eigen buskap. Her kjem Hordaland dårleg ut grunn små buskapar. Dette er eit arbeid som er under utredning Ole Andreas Våge: Fellesskapen er viktig i avl! Svar: Ja, bredden må vara slik som i dag 9

10 Helge Edvardsen: Det er viktig at alt blir med når ein driv med avl - Jordbruksoppgjeret og NSG - Viktig satsing er utmarka - Kostnaden på fellesbeite er høg - Pris på kjøtt og ull - Samdrifter - Dyretilskot - Kvalitetstillegg - Radiobjølla Tore Atle Sørheim årsmeldinga avlsutvalet Sørheim peika spesielt på den vellykka møteserien som blei halden sist haust. Dommarsamlinga som var i Norheimsund, godt tilrettelagt av Steinar Steine. Stor takk til Steinar! Eller takka han alle som har bidratt til at alt avlsarbeid i Hordaland går så godt! Magne Jostveit: Ulik vraking under kåring? Kåre Hole: Mange kåra på disp? Svar: Dette er Ryggja i sin heilhet, blir ikkje kårast etter rasepreg Steinar Stein: Dommarane må bli flinke til og fortelja etter kvart dei går fram under kåring Audun Seilen årsmelding gjetarhundnemnda Stor aktivitet i gjetarhundarbeidet i Hordaland. Flott arbeid! Men det er fortsatt ein del arbeid og gjera i enkelte lokallag. Dommarane er organiserte frå NSG blir NM i Gjetarhund lagt til Hordaland. Plassen for NM blir Mørkdalen. NSG har ansvaret for Border- Collie og den utvikling og ikkje Kennelklubben! Anders Konglevoll: Kurs for vanlege brukshund, kan ein få dette til. Det er mange flinke hundar som ikkje stiller opp til tevling. Knut Sygnestveit: Bra jobba i miljøet! Godt arbeid! Sak- 06 Rekneskap Nils Inge Hitland gjekk gjennom rekneskapen for Tore Atle Sørheim gjekk gjennom rekneskapen til Avlsutvalet og Audun Seilen rekneskapen til Gjetarhundlaget. Rekneskapen til HSG er sett opp på ein anna måte for 2011 enn tidlegare år. Dette skuldast omlegging av bankkontoar. Vedtak: Godkjent Sak- 07 Val Leiar i Mons valnemnda Mons Kjetil Vevle gjekk gjennom innstillinga frå valnemnda. Valet blei leia av møteleiar John Karten Raunholm. Val av leiar for 1 år: Nils Inge Hitland valt med 39 stemmer 1 blank 10

11 Sak- 08 Val av 2 styremedlemmer. Reidar Kallestad valt med 39 stemmer 1 blank, Steinar Steine valt med 40 stemmer. Sak-09 Val av nestleiar: Reidar Kallestad valt. Sak-10 Val av 3 varamedlemmer for 1 år i stigande rekkefølgje. Desse blei valt: - 1: Anita Jordalen - 2: Frode Tveito - 3: Kjartan Bergsvåg Sak- 11 Avgjera om HSG skal halda fram med revisorar Ut frå krav til revisorar når rekneskapen blir før på eit godkjent rekneskapskontor trenger HSG ikkje revisorar. Sak-12 Eventuell val av revisorar med varamenn: Ut frå vedtak i Sak- 11 blir det ikkje valt revisorar Sak- 13 Val av møteleiar til årsmøte 2013 med vara: Martin G Haugland valt med John Karten Raunholm som vara. Sak- 14 Godtgjersle til styreleiar og styremedlemmer: - Styreleiar: Kr ,- per år - Nestleiar: kr ,- per år - Styremedlemmer og varamedlemmer til styret: Kr per møte. - Utover det forslag om Kr ,- i møtegodtgjersle fordelt på styret når det/dei møter i HSG sin regi. Sak- 15 Val av valnemnd til årsmøte 2013: - Reg. 1 John Sævareid Vara Berit Dale - Reg. 2 Ola Steinsland Vara Jarle Anskar Helland - Reg. 4 Kåre Hole Vara Wenche Ekren Sak- 16 Innkomne saker: Ingen innkomne saker. 11

12 Sak- 17 Arbeidsplan for 2012: Steinar Steine gjekk gjennom forslag til arbeidsplan for Spørsmål som blei stilte: - Berit Dale: Kan leiarmøte HSG vara laurdag/søndag? - Helge Edvardsen: Kan julebordet avhovdast etter jul, då me i vårt område ennå held på med paring - Ole A. Våge: Ein må laga til eit spennande program for leiarsamlinga - Audun Seile: Eit program som engasjera lokallaga - Strandtun: Kan ein her laga presentasjonar som lokallaga kan ta med heim og bruka i sitt arbeid? - Ny giv for saueholdet i Hordaland. Lage skisse om prosjektet - Kan det setjast ned ei eiga arbeidsgruppe i lag med Fylkesmannen sitt kontor - Betre oversikt på heimesida til HSG over kven som har tillitsverv innan HSG Arbeidsplanen er lagt ut på heimesida til HSG Godkjent. Sak- 18 Budsjett 2012 Nils Inge Hitland la fram forslag til budsjett for I budsjettet for 2012 er det lagt opp til eit tilskot frå Fylkesmannen på Kr ,- medrekna prosjektmidlar. Styret ser og for seg og kunna auka inntektene på medlemsverving. Budsjett 2012 Godkjent. Avslutning: Styret la og fram innspel til Jordbruksforhandlingane Her blei det ein god diskusjon, med mange kreative innspel. Så HSG sitt innspel på heimesida Nils Inge Hitland: Takk for tilliten! Det er eit godt styre å arbeide i saman med! Er svært glad for alle dei gode innspela som kjem frå lokallaga! Takk til John Karsten Raunholm for god møteledelse! 12

13 Lokallag med medlemstal Medlemstal Lokallag Sau og Geit Leiar Straumpost Askøy Magnar Stien, 5314 Kjerrgarden Austrheim Gunnstein Sætre, 5943 Austrheim Bømlo Ivar Turøy Etne Hans Martin Harboe, 5590 Etne Evanger Ingvald Århus Fana,Os og Arna Kristin S. Gjerde, 5221 Nesttun Fitjar John Karsten Raunholm, 5419 Fitjar Fusa Leif Trygve Berge, 5637 Ølve Granvin Kjell Arne Jørdre, 5736 Granvin Indre Hardanger Anne Gerd.N. Djønne, 5773 Hovland Jondal Terje Grøtt, 5628 Herand Kvam Tarjei Aalvik, Rykkjevegen 80, 5610 Øystese Kvinnherad Berit Dale, 5472 Seimsfoss Lindås og Meland Anders Konglevoll, 5956 Hundvin Masfjorden Odd Midtbø, 5986 Hosteland Mauranger Per Magne Eikenes, 5476 Mauranger Modalen Inge Farestveit, 5729 Modalen Osterøy Mons Kjetil Vevle, 5282 Lonevåg Radøy Kåre Hole, 5938 Sæbøvågen Røldal Olai Hagen, 5760 Røldal Samnanger Vidar Trengereid, 5650 Tysse Sotra Terje Strandtun, 5357 Fjell Stord Tore Atle Sørheim, 5417 Stord Sveio Ole Andreas Våge, 5550 Sveio Tysnes Arne Dale, 5690 Lundegrend Ulvik Knut Sygnestveit, 5730 Ulvik Vaksdal Kjetil Rødland Voss Kjartan Bergsvåg, 5700 Voss Vossestrand Anita Jordalen, 5713 Vossestrand Øygarden Otto Harkestad, 5336 Tjeldstø Åsane Simen Skjoldal Vik, Gullfjellsvegen 294, 5268 Haukeland lokallag Beitesesongen 2012 Samandrag av beitesesongen 2012: gode slaktevekter lågt tap krevjande sanking For 2012 fekk vi inn registreringar frå 103 beitelag i organisert beitebruk (OBB). Av desse var det tre nye beitelag i ordninga. Det vart sleppt om lag dyr på beite tilslutta ordninga i vårt fylke, av desse var sau og lam. Totalt for landet vart det sleppt om lag 1,5 mill dyr i OBB. Tapsprosenten på sau og lam i Hordaland hadde ein solid auke i 2011, men gjekk heldigvis kraftig ned i Tapet av sau og lam siste året er det lågaste vi har registrert dei siste tolv åra!! Hordaland hadde og lågast tapsprosent av alle fylka dette åre,t både på sau og lam. Tapsprosenten for storfe og geit ligg meir på landssnittet. I tal dyr utgjer tapet tapte storfe og småfe, mot tapte i Alle mulege tapsårsaker 13

14 vert nemnd i rapportane. Det kan nemnast at rev står for ein del av det tidlege lammetapet og at mange skriv om observasjonar av ørn i beitesesongen. Likevel er nok flått og flugemakk hovudårsaken til tapa. Sein vår og mykje snø i fjellet førte til at ein del beitelag sendte dyra til fjells seinare enn normalt. Sein snøsmelting har og gitt friske beiter utover sommaren og beitesesongen var jamt bra og gav god snittavdrått på lamma. I sankinga var det mange beitelag som fekk ein del nedbør og tåke, noko som førte til langdryg sanking. Svært mange beitelag har positivt driv og skriv positive rapportar om godt samarbeid om tilsyn, sanking og felles investeringstiltak. Ein del beitelag rapporterer om at tal beitebrukarar går ned og fører til stadig meir krevjande tilsyn og sanking. Snøfall før beitelag var ferdig å sanke førte til at fleire lag har nytta helikopter til å leite etter dyr. Det har vore spørsmål om tilskot til dette formålet, noko som vi per i dag ikkje har midlar til å løyve. Løyvde tilskott til organisert beitebruk i Hordaland 2012 Driftstilskot for heimsanka dyr var i 2012 på kr 23 for sau/lam, kr 29 for geit/kje og kr 45 for storfe. Stipulert driftstilskot til utbetaling vert med dette om lag kr I investeringstilskot fekk vi ein ramme på kr for Med inndradde midlar for tidlegare år vart det totalt løyvd kr til investeringstiltak i beitefelt fordelt på 24 beitelag. 14

15 Beiteprosjektet i Hordaland I 2011 vart Beiteprosjektet i Hordaland starta med midlar frå Nasjonalt Beiteprosjekt. Også i 2012 fekk prosjektet løyvd midlar frå Nasjonalt Beiteprosjekt. Hovudaktiviteten i 2012 har vore vidare utprøving av radiobjeller i ulike beitelag/områder i fylket med vekslande hell, bearbeiding og publisering av spørjeundersøking for beitesesongen 2011 og informasjonsmøter med beitelaga. I 2011 vart det innkjøpt om lag 100 radiobjeller med investeringsmidlar frå OBB. Radiobjellene har blitt leigd ut til ulike beitelag for at beitebrukarar skal skaffe seg erfaringar med bruken av utstyret og slik at vi kan sjå kva områder det er aktuelt å nytte slikt utstyr. Etter beitesesongen 2011 svarte 90% av beitelaga på ein undersøking der vi kartlagde kva dei meiner om tapsårsaker og korleis beitelaga arbeider. Svara tyder på at mange beitelag fungerer godt, men at vi framleis har litt arbeid med å skape gode haldningar til tilsyn i beiteområder. I beiteprosjektet ynskjer vi å arbeide vidare med utprøving av elektronisk sporingsutstyr i 2013 med overførte midlar frå Takk for deltaking så langt! Med venleg helsing fylkesagronom Svanhild Aksnes - på vegne av Beiteprosjektet 15

16 Geit i Vekst Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Rapport 2012 Oppsummering: Prosjektleiar er tilsett i 80 % stilling i Geit i Vekst og 20 % som Tine rådgjevar. Prosjektleiar fungerar som regional kontaktperson for Friskare Geiter. Dette inneber at prosjektleiar skal motivere geitehaldarane til å sjukdomssanere ved å halde større og mindre informasjonsmøter og ved besøk heime hos einskild- produsentar. I tillegg skal prosjektleiar hjelpe til med planlegginga og vere støttespelar under saneringa. 16

17 I samband med at prosjektet vart forlenga frå 2007 til 2014 vart ein del av finansieringa bygd på sal av tenester. Dette har ført til at arbeidsområdet for byggplanlegging stadig har blitt utvida og omfattar no heile landet. Det respektive Tine Meieriet (Sør, Øst, Midt eller Nord) betalar for medgått tid og kostnad med reise og opphald på slike oppdrag. Bonden betalar for medgått tid ute på bruket. I budsjett for 2012 er det lagt inn kr i oppdrag for Friskare Geiter og kr i byggplanlegging utanfor prosjektområdet. Året 2012 er til no det året som har starta med mest arbeidspress på bygningsplanleggingssida. I samband med sjukdomssanering av geitene var det behov for å starte byggjearbeid i løpet av sommaren eller seinast hausten 2012 på eit stort tal gardsbruk. Dette innebar at det snarast råd måtte leverast planer og kostnadskalkyle som grunnlag for søknad om finansiering hos Innovasjon Norge. I løpet av 2012 vart det levert 35 planer og fram til no har prosjektleiar vore innom geitebruk for byggplanlegging. Arbeidet med dei mange byggeplanane innafor prosjektområdet samt rådgjeving i samband med sjukdomssanering har gjort at det har vore svært vanskeleg å ta oppdrag utanfor prosjektområdet i Gangen i arbeidet med bygningsplan er følgjande: Prosjektleiar gjennomfører: - Gardsbesøk - Planlegging og ide-skisse - Oppfølging Prosjektleiar koordinerar: - Uttegning - ØRT-Geit (dekningsbidragskalkyler) - Driftsplan Møter og kurs: og 5. januar. Deltakar på Geitehøgskulen: Driftsleiing og økonomi 24. januar. Saneringsmøte med Jølster- og Sogn og Fjordane Sau og Geit 2. februar. Møte i Styringsgruppa for Geit i Vekst 17. og 18.februar. Årsmøte i Sogn og Fjordane Sau og Geit 25. og 26.februar. Årsmøte i Møre og Romsdal Sau og Geit april. Geitehøgskulen: Fysiologi, fôring og mjølkekvalitet 19. juni: Møte om sanering med geitehaldarane i Sogndalsdalen 12. juli Møte om sanering på Evanger 17

18 sept. Geithøgskulen: Helse og mjølkekvalitet oktober Fagtur til Sveits og Austerrike nov. Geithøgskulen: Bygningar til geit nov. Geitehelg i Jølster 21. november Fagdag i Troms, innlegg om utviklinga i geitehaldet Andre aktivitetar: 1 Planlegging fagtur til Sveits og Austerrike ( oktober) 2 Planlegging Geitehøgskulen, Dyrevelferd og bygningar (Skei hotel nov.) 3 Studiehefte Bygningar for geit 4 Arbeid i planleggingsgruppe for Geitesenter i Aurland 5 Formidling av liv-kje i samband med sanering 6 Tur til visningsfjøs i Vik med produsentar 7 Dommar på Dyrsku`n i seljord, Telemark. 8 Distriktsmøter i Team Sunnfjord og Sogn Oppdrag utanfor prosjektområdet: 1 oppdrag: Bygningsplanlegging i samband med sanering hos produsent i Valdres. 1 oppdrag: Bygningsplanlegging i samband med sanering hos produsent på Ål Div. oppdrag for Friskare Geiter Ola Søgnesand -prosjektleiar- 18

19 19

20 20

21 Bestandovervaking. Bjørn, ulv, gaupe og jerv vert overvaka etter nasjonale overvakingsprogram. Jerv: innsamling av ekskrement for DNA-analyse, pluss kontroll av kjente hilokalitetar. Bjørn: innsamling av ekskrement for DNA-analyse. Ulv: sporing og innsamling av ekskrement for DNA-analyse. Gaupe: registrering av familiegrupper, pluss takseringslinjer i einskilde fylke. Kongeørn: Overvaking av hekkelokaliteter i utvalte område. Det er no oppretta ein database for observasjonar av rovvilt. Dette er ein database som alle kan registrera seg som rapportør og legga inn ulike observasjonar av rovvilt. Observasjonar som vert gjort og som går inn i program for nasjonalt overvaking, skal kontrollerast og godkjennast av RVK eller andre tilsette i SNO. Databasen finn du ved denne nettsida: Bestandsovervaking for Hordaland i Ulv: Ingen dokumenterte registrering. Bjørn: Ingen dokumenterte registreringar. Jerv: Ingen kjente hilokalitetar. Ingen dokumenterte spormeldingar. Det gjort nokre sporingsoppdrag i indre deler av Hordaland. Gaupe: Ingen registrerte familiegrupper. Kongeørn: 2 dokumenterte hekkingar med ungar i reiret. Det er ikkje dokumentert yngling for nokon av dei 4 store rovviltartane i Hordaland for Andre viktige telefonnummer m.m: Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavd. (sentralbord ) Dersom nokon ynskjer tilgang på meir informasjon om rovvilt, kan ein sjå på nettsidene til: og Norsk institutt for naturforskning -http://nidaros.nina.no FM Hordaland: www. fylkesmannen.no Under nettsidene til finn ein adresse og telefonar til lokale rovviltkontaktar m.m. Aurland Med helsing Rein-Arne Golf -Regionalt rovviltansvarleg- Statens naturoppsyn-aurland Fjordsenteret 5745 Aurland E.post: 21

22 Spor av freda rovvilt. Jerv: Hann cm, Ho: 11-13,5 cm. Sporteikn: 5 porar, tydlege klør, klørne ikkje i symmetri. Bjørn(bakfot): Hann 19,5-26cm, Ho 16-21cm. Sporteikn: 5 potar, tydlege klør, stort spor. Gaupe: Hann 7,5-10cm. Ho 7-9 cm. Sporteikn: 4 potar, oftast ikkje synleg klør, klørne ikkje i symmetri. Ulv: Hann/ho 8,5-11,5cm. Sporteikn: 4 potar med tydlege klør, står symmetrisk. Mykje likt hundespor. 22

23 Arbeid i fylkeslaget Styret i Hordaland Sau og Geit 2012: Nils Inge Hitland Reidar Kallestad Steinar Steine Egil Øvstebø Olav Håvardsholm leiar nestleiar medlem medlem medlem 1. vara Anita Jordalen har møtt på styremøta. Sekretær frå Nortura; Karluf Håkull Rekneskapen har vore ført av Voss Rekneskapslag v/laila Berge. Det har i 2012 vore 5 styremøte og handsama 36 saker. 1 av styremøta vart avvikla som telefonmøte desember arrangerte HSG fagtur til Hardanger. Deltakinga var god med vel 50 medlemmer. I Øvre Granvin vitja vi «Løo» der vi hadde flott foredrag frå medlemene i Fivlingen og Vedalen beitelag med tittel: Skifting av fjellbeite. Vertskapet serverte oss god mat og historie frå garden. 23

24 Frå Granvin gjekk turen til Ulvik der vi fekk omvisning og smaksprøvar på Hardanger saft og siderfabrikk. Dette var eit flott anlegg der produksjonen og sortimentet auka jamt og trutt. 24

25 Om kvelden hadde vi julebord på Brakanes Hotel i Ulvik. Fylkesmann Lars Sponheim var med oss på julebordet. Han fortalde og ein del historiar frå tida på Stortinget. Nortura var med og sponsa julebordet. 25

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit 28. februar & 1. mars 2014 Ullensvang Hotel, Ullensvang Utsendingar og gjester møtte til årsmøte fredag 28. februar til faginnlegg v/finn Avdem

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Osterøy Sau og Geit onsdag 8. februar kl.19.30 i Ungdomshuset på Grønskaret. Ingvill Jørgensen frå medlemssentert

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøtet i Hordaland Sau og Geit 2015 20. & 21. februar 2015 Solstrand Hotel & Bad Fagdelen og den sosiale delen tok til fredag ettermiddag med innlegg av Fylkesmannen i Hordaland,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014 Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad Kasserar ; Edgar Grindheim * Styremedlem ; Lone Møller

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

Regionutvalget gjekk gjennom svara frå høyringa frå veraringane. Svara frå kvart fylke kan bli samanfatta slik:

Regionutvalget gjekk gjennom svara frå høyringa frå veraringane. Svara frå kvart fylke kan bli samanfatta slik: Referat 16. januar 2013. REGIONUTVALG SAUEAVL VEST Referat frå møte i Regionutvalg Vest på Quality Airport Hotel Stavanger den 4. januar 2013. Desse møtte: Rolf Arne Torgersen, Per Johan Lyse, Tore Atle

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Til stades: Halvar Espeseth Eva Høydal Lars Nesse Mirjam Friberg Lene Engvik Rasch Ragnhild Sæle (kasserar) Sak 16/11 Referat

Detaljer

Leiar Nils Inge Hitland ynskte årsmøte velkomne og gav så ordet til ordførar i Os Terje Søviknes.

Leiar Nils Inge Hitland ynskte årsmøte velkomne og gav så ordet til ordførar i Os Terje Søviknes. Årsmøte 2011 Årsmøte vart halde på Solstrand Hotell & Bad i Os laurdag.26.februar. Sak.1.Opning av møte. Leiar Nils Inge Hitland ynskte årsmøte velkomne og gav så ordet til ordførar i Os Terje Søviknes.

Detaljer

Informasjonsmøte for beitelaga

Informasjonsmøte for beitelaga Informasjonsmøte for beitelaga Tema: Tapsførebyggjande tiltak, rovvilt og fellingslag Arrangør: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Medarrangørar: Mattilsynet, Statens Naturoppsyn og Sogn og Fjordane Skogeigarlag

Detaljer

Referat - Leiarmøte 15. og 16. oktober 2010. Velkommen en til Suldal v/leiar for Suldal Sau og Geit og leiar for LMT Suldal

Referat - Leiarmøte 15. og 16. oktober 2010. Velkommen en til Suldal v/leiar for Suldal Sau og Geit og leiar for LMT Suldal Rogaland Sau og Geit Referat - Leiarmøte 15. og 16. oktober 2010 Velkommen en til Suldal v/leiar for Suldal Sau og Geit og leiar for LMT Suldal Suldal er ein stor kommune med heile 1.730 kvadrat km og

Detaljer

Kl 18.00 Nils T Bjørke, leiar Norges Bondelag. Vestlandslandbruket sin plass i den nye landbruksmeldinga

Kl 18.00 Nils T Bjørke, leiar Norges Bondelag. Vestlandslandbruket sin plass i den nye landbruksmeldinga 1 Innhald: Sakliste og program til årsmøte 2012 3 HSG si heimeside 4 Styret 5 Årsmøtet 2011 6 Lokallag 12 Beiteprosjekt i Hordaland 12 Årsmelding for Geit i vekst 2011 13 Osterøy Sau og Geit 15 Info rovvilt

Detaljer

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2014 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland 1 Innhald: Side Program til årsmøtet i 2015 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2015 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5 HSG si heimeside

Detaljer

Årsmelding 2013. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2013. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2013 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland 1 Innhald: Side Program til årsmøtet i 2014 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2014 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5-37 HSG si heimeside

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Årsmelding 2015. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2015. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2015 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71.

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 7. april 1992 R E F E R A T møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Kjell Kristoffersen Jon H. Sæther

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2014 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland Innhald: Side Program til årsmøtet i 2015 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2015 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5 HSG si heimeside

Detaljer

ÅRSMELDING FOR REGION VEST FOR ÅRET 2011

ÅRSMELDING FOR REGION VEST FOR ÅRET 2011 ÅRSMELDING FOR REGION VEST FOR ÅRET 2011 Regionutvalget for saueavl i vest har i 2011 vore samansett av desse: AUDUN NEDREBØ, Sogn og Fjordane TORE ATLE SØRHEIM, Hordaland PER JOHAN LYSE, Rogaland ROLF

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Sauebonde sidan 1984 Har hatt og har mange tillitsverv i Sau og Geit. Lokallag/fylkeslag Værring/avlsutvalg

Sauebonde sidan 1984 Har hatt og har mange tillitsverv i Sau og Geit. Lokallag/fylkeslag Værring/avlsutvalg Pål Kjorstad Sauebonde sidan 1984 Har hatt og har mange tillitsverv i Sau og Geit. Lokallag/fylkeslag Værring/avlsutvalg Representantskapi NSG Regionutvalg/avlsråd Rovviltansvarleg Oppland Prosjektsleder

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS Desse møtte: Morten Storebø Geir Aga Siri Klokkerstuen Pål Nygård Wenche Tislevoll Atle Tornes Peder Sjo

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir:

Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir: Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir: - Dagsorden - Foretningsorden - Listeforslag med innspel - Fullmakt til styret Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte

Detaljer

Møte i Lærdal kommune Møte i Loen 15.9.2014. 22.10.2014. Regionalt rovviltansvarleg Regionalt rovviltansvarleg SNO, Rein-Arne Golf SNO, Rein-Arne Golf

Møte i Lærdal kommune Møte i Loen 15.9.2014. 22.10.2014. Regionalt rovviltansvarleg Regionalt rovviltansvarleg SNO, Rein-Arne Golf SNO, Rein-Arne Golf Møte i Lærdal kommune 15.9.2014. Regionalt rovviltansvarleg SNO, Rein-Arne Golf Møte i Loen 22.10.2014. Regionalt rovviltansvarleg SNO, Rein-Arne Golf RVK-ar i Sogn og Fjordane. Namn: Tlf: Ansvarsområde:

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Tid : 2.-3. Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag)

Tid : 2.-3. Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag) Til: Alle lag i SFGT Kretsstyret m.varamedlemmer Valnemnda NGTF SFIK Innkalling til ordinært kretsting for Sogn og Fjordane Gymnastikk- og Turnkrets. Stad: Rica Parken Hotel, Storgt. 16, ÅLESUND tlf 70

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET TORSDAG 17. FEBRUAR 2011 PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30 www.vikedal- bygdahus.no SAKLISTE 1. Årsmelding 2010 2. Rekneskap 2010 3. Val av 2 medlemmer til underskriving

Detaljer

Årsmøte Møre og Romsdal Sau og Geit på Hotell Union i Geiranger 27-28 febr 2010

Årsmøte Møre og Romsdal Sau og Geit på Hotell Union i Geiranger 27-28 febr 2010 Årsmøte Møre og Romsdal Sau og Geit på Hotell Union i Geiranger 27-28 febr 2010 Årsmøtet vart åpna med eit seminar om utmarksbeitet. Tema på seminaret var Utmarksbeite i framtida der Yngve Rekdal frå Skog

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Referat. Møte i regionutvalget for saueavl Øst. Garder Kurs og konferansesenter. Torsdag 14. juni kl 08:30-17:45

Referat. Møte i regionutvalget for saueavl Øst. Garder Kurs og konferansesenter. Torsdag 14. juni kl 08:30-17:45 Referat Møte i regionutvalget for saueavl Øst Garder Kurs og konferansesenter Torsdag 14. juni kl 08:30-17:45 Tilstede: Stein Bentstuen, Akershus Sven Reiersen, Aust Agder Ivar Slettemoen, Buskerud Magne

Detaljer

«Fjellferie» utan gaupe for låglandssau ved Flævatn

«Fjellferie» utan gaupe for låglandssau ved Flævatn Modum-bonde, Svein Burud, med godt utsyn over delar av beitearealet og finn at sauene ser ut til å vokse godt og ha det bra i fjellet. «Fjellferie» utan gaupe for låglandssau ved Flævatn Fyrste beitesesongen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 2. april, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm.: Frode

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Haugaland landbruksrådgjeving e-post: haugaland@lr.no Telefon: 948 51 010

Haugaland landbruksrådgjeving e-post: haugaland@lr.no Telefon: 948 51 010 E-postmelding frå: Boks 38. 5580 Ølen. Telefon: 53 76 83 57. E-post: haugaland. Organisasjonsnummer: 988 094 781 MVA Innhald 9. Mars 2009 Vi får nye telefon-nummer frå 15. Mars!!... Autorisasjonskurs for

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 06.03.2014 kl 20:00 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent utan merknader Sak 2: Val av 2 personar til å skrive

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Møte m/ob 24/11 2010. Generellt Rovvilt Jordbruksavtala

Møte m/ob 24/11 2010. Generellt Rovvilt Jordbruksavtala Møte m/ob 24/11 2010 Generellt Rovvilt Jordbruksavtala NSG sine logoer NSG fakta/tal Stifta 1947 18 fylkeslag, 390 lokallag og ikring 12500 medlemmar Mange år kontorlokaler i Oslo, selde eigedommen i 2008

Detaljer

Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012

Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012 Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012 Hjelp: Plasser her et liggende bilde Velg først bredden av bildet i Formater autofigur, størrelse (23,4cm), så ok. Beskjær bildet i høyden

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN Kontraktsreferanse: HFK-11-049 Bibliotektransport Kontraktsområde: Bibliotektransport Parafer / Side 1 av 12 Kravspesifikasjon Bibliotektransport 1 DEFINISJONAR...

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014.

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014. Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2014 Styret har i 2014 vore samansatt slik: Leiar: Atle Falk Nestleiar: Jeaneth Rangseter Kasserar: Jonny Flatebø Styremedlem: Marie Saghaug Styremedlem: Stig

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Kom skal vi klippe sauen

Kom skal vi klippe sauen Kom skal vi klippe sauen KOM SKAL VI KLIPPE SAUEN Kom skal vi klippe sauen i dag Klippe den bra, ja klippe den bra Så skal vi strikke strømper til far Surr, surr, surr, surr, surr. surr Rokken vår går,

Detaljer

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara.

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Årsmelding 2005 Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Hans Skutle, Voss Olav B.Aga, Aga og Vikebygd Vara. Ivar Dale, Ullensvang

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Årsmelding Aust-Telemark Sau og Geit 2010

Årsmelding Aust-Telemark Sau og Geit 2010 Årsmelding Aust-Telemark Sau og Geit 2010 Aust-Telemark Sau og Geit vart danna i 2009. Da slo Gransherad og Heddal sauavlslag og Sauland Sauavlslag seg saman til eitt lokallag. Pr. 31.12.2010 er det 43

Detaljer

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk.

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. medlemmer møtte Sak 01/2014 Opning av årsmøte 2013 Formann Frode Fester ønskte

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

Haugaland landbruksnytt, 2014

Haugaland landbruksnytt, 2014 Haugaland landbruksnytt, 2014 Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.nlr.no Nummer 37 29. september 2014 Grovfor-formidling Meld

Detaljer

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. zec~x S -t. x-_r~ ct_ E c~ x c~ -e. t.1 Stifta den 15. august 1914 Vedteke av årsmøte den~ seinare endringar, seinast av Godteke av Idrettsstyret den 5 I. FOFU IÅL Laget er sjelveigande og frittståande

Detaljer

Fjell kommune si personaloppfølging

Fjell kommune si personaloppfølging Fjell kommune si personaloppfølging Kven gjer kva? Tenestestadsleiar Personalsjefen si avdeling Arbeidsmiljøutvalet IA-gruppa i Fjell kommune Bedriftshelseteneste AktiMed NAV Legane i Fjell IA-målsettingar

Detaljer

Unge, bygda og landbruket prosjekt (2008 2012 +)

Unge, bygda og landbruket prosjekt (2008 2012 +) Unge, bygda og landbruket prosjekt om rekruttering til og verdiskaping i landbruket (2008 2012 +) Prosjektleiar Eli Janette Fosso, FMLA Hordaland Steg I: Finansiering frå LMD: Tre pilotar: 1. Frølandsdalen

Detaljer

Møte med beitelaga 2013. Regionalt rovviltansvarleg SNO, Rein-Arne Golf

Møte med beitelaga 2013. Regionalt rovviltansvarleg SNO, Rein-Arne Golf Møte med beitelaga 2013. Regionalt rovviltansvarleg SNO, Rein-Arne Golf RVK-ar i Sogn og Fjordane. Namn: Tlf: Ansvarsområde: Ingolv Folven 481 31 838 Region Nordfjord Finn Olav Myrhen 992 02 664 Region

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE Desse møtte: Renate Klepsvik Austevoll kommune Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

VEDLEGG TIL BEITEBRUKSPLAN FOR HOL

VEDLEGG TIL BEITEBRUKSPLAN FOR HOL VEDLEGG TIL BEITEBRUKSPLAN FOR HOL INNHALDSOVERSYN 1. NEDDEMT AREAL I HOL KOMMUNE SOM FØLGJE AV VASSDRAGSREGULERINGA. 2. ROVVILTERSTATNINGAR I HOL KOMMUNE 1992-2003. 3. PROSEDYRE VED UTLEIGE AV OMRÅDE

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer