KU VEDLEGG 04, UTREDNING NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN HORTEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KU VEDLEGG 04, UTREDNING NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN HORTEN KOMMUNE"

Transkript

1 NY VIDEREGÅENDE SKOLE OG NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN NORD GNR/BNR 125/335 OG DEL AV GNR/BNR 125/307 MED FLERE I HORTEN KOMMUNE DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING KU VEDLEGG 04, UTREDNING NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN HORTEN KOMMUNE

2 Utredning Ny idrettshall i Lystlunden 22. september 1

3 Innhold 1 Innledning Mandat Prosjektorganisering ny idrettshall i Lystlunden Medvirkning Gjeldende tidsplan for utredningen Faktiske forhold Prosess for etablering av idrettshall Vestfold fylkeskommune sitt behov Idrettens behov (innspill fra idrettsrådet og Falk håndball) Mulige alternativer for plassering Mulige alternativer for hall Mulige driftsformer for en ny hall Privat drift Kommunal drift Idrettens bidrag Krav til bygningen fra Horten kommune Generelle kostnadsdrivere Areal Funksjoner Beliggenhet og tomt Regulering Bygningsstruktur Eierskap og prosjektgjennomføring Økonomi Vurderinger av hallalternativer Alternativ A, Sammenbygning av dagens Hortenshall med ny hall Alternativ B, Frittliggende hall med to spilleflater Alternativ C, Frittliggende hall med to spilleflater og velodrom Konklusjon Oppsummering Anbefalt løsning september 2

4 1 Innledning Mandat Utredning ny idrettshall i Lystlunden Kommunestyret i Horten vedtok den i sak nr. 046/13 følgende: Kommunestyret ber Administrasjonen i samarbeid med idretten om å utrede de ulike alternativene for idrettshall i Lystlunden. Det vises til eget vedlegg hvor saken med tilhørende vedtak er synliggjort. 2 Prosjektorganisering ny idrettshall i Lystlunden Prosjektgruppens organisering er vist under: Prosjektleder Geir Kjellsen Deltagere i utredningsarbeid Park og idrett Sven-Erik Petersen HK - Eiendom Nicola Berg Henning Ramge Falk Håndball Rolf Mikaelsen Øyvind Tomter Vestfold fylkeskommune Helen Rany Olsen Øyvind Trygstad Gisle Birkeland Horten Idrettsråd Harald Røed Gisle Johnson 3 Medvirkning 22. september 3

5 Utredning ny idrettshall i Lystlunden Idretten i Horten har vært representert ved Falk håndball og Horten idrettsråd, samt ved deltagelse fra enhet for Park og idrett. Fylkeskommunen har vært representert ved eiendomsseksjonen, samt rektor ved Horten VGS. Horten kommune har deltatt med representanter for eiendomsavdelingen, samt med kommunalsjef for Teknisk. 4 Gjeldende tidsplan for utredningen Tabellen under viser datoer for de respektive møter. I tillegg til tidsplanens oppsatte møter har det vært gjennomført flere arbeidsmøter i del prosjekt gruppene. Aktivitet Tidspunkt Merknad Vedtak i kommunestyret 13. mai 2013 Arbeidsmøter 30. august august Det er avholdt 5 arbeidsmøter i utredningsarbeidet Politisk sak vedr idrettshall 27. oktober i Vedtak om saken med tilhørende utredning Kommunestyret Budsjettprosess perioden 15. desember i Vedtak om finansiering Kommunestyret Forprosjekt gitt vedtak inkl 2015 regulering Bygging gitt vedtak Falk ønsker en raskere prosess, men dette er ikke mulig i forhold til en god byggeprosess for å sikre et godt sluttprodukt 5 Faktiske forhold Det er i dag stor underkapasitet på idrettshaller i Horten, dette i forhold til innmeldt behov fra idrettsrådet Horten kommune (med unntak av Oslo) har dårligst dekning på Østlandet. Idrettsrådet har meldt inn at idrettshaller bør prioriteres på bakgrunn av at idrettslig aktivitet i haller er økende. Det er varslet et behov fra idrettsrådet i forhold til hall i Åsgårdstrand, Granly og stor hall i Horten. Falk håndball ønsker en ny stor hall plassert i Lystlunden. Håndballforbundet har en kravspesifikasjon for haller som skal benyttes til elitehåndball som vil måtte tas hensyn til i forhold til bygging av hall. Ny Horten VGS har behov for 2 spilleflater. Horten VGS leier i dag Hortenshallen med tilhørende utendørs anlegg fra Horten kommune, og denne hallen dekker ikke skolens totale behov. 22. september 4

6 Utredning ny idrettshall i Lystlunden Vestfold fylkeskommune gjennomfører mulighetsstudie for bygging av ny videregående skole i Lystlunden nord. 6 Prosess for etablering av idrettshall Byggetid estimeres til tre år fra beslutning er tatt til bygget er ferdig. I dette estimatet ligger forprosjekt og regulering inne med ett år i tillegg til en byggetid på 2 år. Området er regulert til idrettsformål i kommunens arealplan med tilhørende sentrumsplan. Planformålet dekker både ny videregående skole og ny idrettshall. Vestfold fylkeskommune har startet en reguleringsprosess for ny Horten videregående skole, og det vil være naturlig å se regulering av ny idrettshall i sammenheng med skolen. Kartet under viser tomtearealet med gjeldende planformål: Det vil være nødvendig å regulere inn hallen på angjeldende område. Så snart vedtak er fattet vil reguleringen starte, antatt tid er ca. ett år. Parallelt med regulering vil forprosjekteringen kunne starte slik at byggestart blir i september 5

7 7 Vestfold fylkeskommune sitt behov a) Ny Horten VGS vil ha et samlet arealbehov på ca kvm, uten idrettshall. b) Det er behov for idrettsrelaterte bygg i tilknytning til ny skole. Skolen anfører at man minimum trenger 2 spilleflater som igjen er delbare, noe som utgjør totalt 4 gymsaler på 400 kvm. c) Vestfold fylkeskommune stiller seg positiv til leie av idrettsanlegg i tilknytning til ny videregående skole. d) Størrelse på leiesum og omfang av leie vil bli gjenstand for forhandlinger. e) Det er god ressursutnyttelse når idrettshaller kan brukes av Horten VGS på dagtid der hallen ellers ville stått ubrukt. f) For at skolen skal kunne utnytte flerbrukshaller mest mulig effektivt er det viktig at hallen er lokalisert nært skolen. Større avstand vil gi skolen ineffektiv drift når det gjelder tidsbruk. g) Skolens bruk av idrettshallene krever ulik grad av tilrettelegging: Skillevegger som gir mulighet for å dele hallen inn i flere adskilte saler. Garderobekapasitet som tar høyde for skolens bruk. Dette gjelder garderober både for elever og ansatte. Garderobene må gi mulighet for et visst antall separate båser/rom for skifte av tøy (elever med ulike behov). Hallen bør ha styrketreningsrom. Det er uavklart om skolen har behov for speilsal. h) Dersom idrettshallen i tillegg tilrettelegges for benyttelse til andre kulturarrangement som konserter, forestillinger, revyer eller lignende som medfører høyere personbelastning enn idrettsaktivitetene, krever dette i tillegg økt kapasitet på ventilasjonsanlegg og brannteknisk tilrettelegging (rømningsveier). En slik virksomhet kan også medføre økte behov når det gjelder kjøkken, vestibyle og toaletter. Dette gjelder ikke spesifikt skole, men også annen aktivitet/virksomhet. 8 Idrettens behov (innspill fra idrettsrådet og Falk håndball) Idretten har følgende innspill til behov ny idrettshall i Lystlunden. a) Generelt bør hallen gir mest mulig aktivitet pr investert krone. b) Hallen bør være tilrettelagt for flerbruksaktiviteter og idrett på kveldstid og i 22. september 6

8 helg. c) Hallutbyggingen bør ivareta også andre innendørs idretter enn de tradisjonelle store ballidrettene. d) Hallen bør bygges med flere flater for å redusere kostnader pr. kvm. e) Hallen bør minst bygges med en full hallstørrelse, inkludert sikkerhetssoner, i henhold til Kulturdepartementets reglement. f) Hallen bør bygges som konkurranseanlegg og være godkjent for kampavvikling på full bane for basketball, volleyball, innebandy, håndball og futsal. Disse bør ha utstyr for kamp og trening for de idrettene som skal benytte anlegget. g) Hallen bør ha lagringskapasitet som dekker behovet for de idrettene som er tiltenkt å benytte anlegget. h) Hallen må ha nødvendige garderobefasiliteter. i) Hallen bør ha styrketreningsrom. j) Hallen bør inneholde speilsal til dans slik at dette kan tilbys både idretten og Horten VGS. k) Det bør vurderes å tilrettelegge for klubbrom/uv-rom i hallen for de lokale klubbene. (Klubbene må i dette tilfelle dekke merkostnader til både drift og finansiering) l) Hallen bør integrere mulighet for annen virksomhet enn idrett, dvs. kulturarrangementer, messer, og lignende. 9 Mulige alternativer for plassering Kartet under viser hvor det kan være mulig å etablere en hall i området Lystlunden: 22. september 7

9 Ny VGS (mest sannsynli plassering) A B C a) En utbygging i tilknytning til Hortenshallen vurderes å være minst arealkrevende siden området (merket A på kartet) mellom Hortenshallen og Strandpromenaden ikke i dag benyttes til idrettslig aktivitet eller har noen betydning for dagens parkering i området. Bygging på dette området vil måtte bety at man bygger en spilleflate i tilknytning til eksisterende hall. b) Bygging på dagens parkeringsplass i Lystlunden (merket B på kartet) vurderes til å ta i bruk areal som er må erstattes av annet parkeringsareal, men dette er løsbart ved å samlokalisere parkering til Horten VGS og idretten i et samlet parkeringshus. Denne tomten kan dekke en hall med to spilleflater. c) VFK presiserer at man har ikke forpliktet seg til å bygge parkeringshus og har ikke budsjettert med dette. Skolen må løse sitt behov for parkering, og dette vil bli tatt opp i reguleringsprosessen. d) Parkering: 22. september 8

10 Utredning ny idrettshall i Lystlunden Kommunestyre i Horten ønsker å unngå overflateparkering. Parkering for idrettshallen kan kombineres med parkering til nye videregående skole. Pr. dags dato er det ca 100 stk. parkeringsplasser ved Hortenshallen. Parkeringsbehovet for VFK er ca 200 stk. parkeringsplasser. Parkeringshus kan være en løsning. Parkeringshuset blir avgiftsbelagt, og idretten i Horten har stilt seg positiv til dette. e) Området sør i dagens idrettsanlegg (merket C på kartet) er stort nok til å etablere en idrettshall, også med velodrom + to spilleflater. 10 Mulige alternativer for hall Det foreligger tre mulige scenarioer for bygging av hall: a) Hall med en ekstra spilleflate og hvor stor hall etableres i tilknytning til dagens håndballhall i Lystlunden, dette vil være på plassering merket A. Dette vil være det rimeligste alternativet og innebære at ekstra tribuner blir av teleskoptypen. Videre vil graderobefasiliteter som i dag finnes i Hortenshallen gjenbrukes. En frittstående rapport konkluderer med at dette alternativet betyr å bygge ny hall med to spilleflater. Idrettshallen vil bli stengt i byggeperioden, og kostnadene vurderes til å være det samme som for ny hall med unntak av garderobedelen som kan gjenbrukes. b) Frittliggende elitehall med to spilleflater vil gi innendørs idrettene i Horten kommune en ekstra spilleflate i forhold til alternativ A. Alternativet er mer arealkrevende enn alternativ A, kan plasseres både i B og C. c) Frittliggende elitehall med to spilleflater og integrert velodrom for sykkel. Dette alternativet vil bety en mulighet for å kunne bli et nasjonalanlegg for sykkel. Det finnes ingen velodrom i Norge i dag. Mye tyder på at den første kommunen som etablerer dette vil få støtte ifm etablering av et nasjonalanlegg. Det vurderes at samtidig bruk, sykkel og håndball, kan begrense bruken av hallen noe for håndballen i forhold til alternativ B. Kan kun plasseres på areal merket C grunnet størrelse. Idrettsrådet har presisert at de ikke ønsker bygging av velodromhall. 11 Mulige driftsformer for en ny hall 11.1 Privat drift Privat drift i form av et aksjeselskap er en driftsform som er etablert flere steder. Dette medfører store problemer med å få mva kompensasjon for prosjektet. Det pågår diskusjoner mellom Skatteetaten og flere utbyggere av haller. Dersom det ikke er mulig å oppnå mva kompensasjon vil hallen ikke kunne driftes privat Kommunal drift Vanlig kommunal drift er svært vanskelig å kunne gjennomføre med dagens økonomiske situasjon i Horten kommune. Derfor må driften av hallen være selvfinansierende. Dette betyr at inntekter og utgifter må balansere og inntektssiden må dekkes inn via ekstern leie. 22. september 9

11 Bygget må være et selvstendig kommunalt driftsobjekt Idrettens bidrag Drift på kveldtid og i helgene kan gjennomføres av idrettslagene som benytter hallen. Dersom dette kan gjøres vil dette bidra til at hallen har en lavere driftskostnad enn med en ren profesjonell (kommunal eller privat) drift. Det vises her til politiske saker som peker på en generell satsing på frivilligheten. Når det gjelder frivilligheten (Idrettslagene) må de tas med i prosjekteringsarbeidet for hallen for å se hvilke bekvemmelighetselementer de eventuelt er villig til å klare seg uten. Det må i denne sammenheng også vurderes om det er sannsynlig at driftskonseptet for anlegg kan bli endret i løpet av anleggets levetid. VFK forutsetter at anlegget driftes av kommunens egne ansatte. Vfk og idretten antas å kunne ta ansvar for oppsyn med lokalene innenfor den tid som disponeres. 12 Krav til bygningen fra Horten kommune Horten kommune v/eiendom ønsker robuste løsninger som er motstandsdyktige mot hærverk og hard bruk, noe som sikrer bygget lang levertid og lave drifts- og vedlikeholdskostnader. Det er her spesielt viktig å se på løsninger som sikrer lave energikostnader. For nybygg har kommunen gjennom miljø- og klimahandlingsplanen definerte målsettinger om bruk av fornybar energi herunder jordvarme eller andre tilsvarende løsninger. Der det skal være faste arbeidsplasser i hallen (driftspersonell) krever dette tilrettelegging i henhold til arbeidsmiljøloven (garderober, spiserom, møterom etc). 13 Generelle kostnadsdrivere I dette kapittelet vil vi på relativt overordnet nivå peke på en del generelle kostnadsdrivere i denne type prosjekter Areal Den viktigste kostnadsdriveren når det gjelder idrettshaller er areal. Et større areal gir oftest tilsvarende økte kostnader. Det er likevel viktig å presisere at ikke alt areal koster like mye, se punktet nedenfor Funksjoner De ulike arealene i en hall vil imidlertid ha svært ulike kostnader. En stor spilleflate uten inndeling i mindre rom vil gi en vesentlig lavere enhetspris. Kostnadene kan her komme ned under kr/kvm. 22. september 10

12 Med flere arealkrevende funksjoner ut over selve spilleflaten øker enhetskostnadene markant. Det mest kostbare arealet å bygge er garderober/våtrom som vil ha en enhetspris på opp til kr/kvm Beliggenhet og tomt I bynære strøk vil ofte tilgjengelige tomter være relativt kostbare å bebygge (de gunstige tomtene er oftest allerede bebygd). Generelle kostnadsdrivere er: a) Tomtestørrelse b) Grunnforhold c) Adkomst og plass for byggeplassrigg og materiallager 13.4 Regulering Ofte vil vesentlige kostnadsdrivere for prosjektet være gitt gjennom reguleringsplanen. Spesielt nyere reguleringsplaner legger til dels detaljerte føringer for byggene: a) Maksimal byggehøyde, som i gitte tilfeller medfører at kostbar nedgraving av hall er eneste mulige løsning. b) Rekkefølgebestemmelser som stiller krav om utbygging av offentlig infrastruktur og parkmessig opparbeidelse av uteområdene. Dette er krav som stilles uavhengig av om bygget faktisk påvirker behovet for slik infrastruktur. c) Reguleringsplanen kan også gi føringer for fasadeuttrykk eller bestemt utforming av tak, spesielt i områder med bymessig bebyggelse Bygningsstruktur En gjennomgang av de aktuelle hallprosjekter gjennomført i Trondheim kommune gir et klart bilde på hvilke bygningsmessige strukturer som gir de laveste kostnadene. Hvordan bygningsvolumet settes sammen er vesentlig for byggekostnadene. Spesielt etasjeskillere, bæresystem, fasadeløsninger og tekniske anlegg påvirkes av om hallen må graves ned og om hallen oppføres i flere etasjer. Kostnadsmessig er det isolert sett ikke en besparelse å legge en idrettshall integrert i et skolebygg. For å oppnå kostnadsoptimal bygging er følgende to forutsetninger spesielt viktige: a) Idrettshallen bør ikke graves ned. Graving og kjellerkonstruksjoner er vesentlige fordyrende elementer. For Munkvollhallen i Trondheim antas dette 22. september 11

13 å representere en merkostnad på ca 5 mill. b) En bør unngå å etablere sekundærarealer under eller over spilleflaten. Idrettshallens funksjoner kan grovt inndeles i ett stort og høyt rom (spilleflaten) og flere mindre rom med ordinær takhøyde. Det er gunstig å utforme bygningsstrukturen slik at de mindre rommene legges som et eget bygningsvolum i tilknytning til hovedvolumet (spilleflaten), for eksempel langs den ene langsiden av spilleflaten. Dette volumet kan da utformes i en eller to etasjer, avhengig av aktuelle funksjoner med tilhørende arealbehov. Forholdet må likevel vurderes i forhold til tilgjengelig tomteareal og begrensninger dette gir for byggets fotavtrykk. Erfaringene fra Røroshallen og til dels friidrettshallen på Ranheim viser at det ligger store gevinster i å bygge flere spilleflater i en bygning. Det er grunn til å tro at en kan oppnå enhetspriser i størrelsesorden kr/m2 også i Horten, forutsatt at disse kan bygges uten spesielt kostnadsdrivende estetiske krav eller krav til opparbeidelse av kostbare uteområdene eller offentlig infrastruktur. 14 Eierskap og prosjektgjennomføring Kommunen som eier og utbygger sikrer at kommunens langsiktige mål blir ivaretatt i prosjektet. Likeledes har kommunen samlet sett viktig kompetanse på ulike områder (idrettsfaglig og bygningsfaglig) som bidrar til å sikre et godt sluttprodukt og lave levetidskostnader. Likevel vil mva kompensasjonen være førende i og med at dette utgjør 25 % av byggekostnaden. Ved kommunalt eierskap er denne sikret. Ved andre eierskap og driftsformer vil denne være mer usikker. Det er imidlertid også kostnadsdrivere knyttet til offentlig eierskap og prosjektgjennomføring: a) Driftsmodeller som omfatter kommunale arbeidsplasser kan innebære økt arealbehov og mer kostbare tekniske løsninger. b) Sikring av gode løsninger gir høyere ressursforbruk i planleggingsfasen, inkl administrativ og politisk saksbehandling (en frivillig kompetent dugnadsgjeng gir høyere risiko, men sannsynligvis lavere investeringskostnader). c) Andre offentlige krav kan være kostnadsdrivende (eksempelvis miljøkrav). d) Offentlig anskaffelsesregelverk kan i enkelte tilfeller gi høyere kostnader. 15 Økonomi Horten kommune har en økonomi som vurderes som ikke bærekraftig, jfr årsmelding for Horten kommune vil ikke kunne bygge og drifte en ny idrettshall uten at det vil få innvirkning på drift av kommunens øvrige bygningsmasse. 22. september 12

14 Driftskostnad av en hall er estimert til kr 600 pr kvm som inkluderer oppvarming, vask og vedlikehold. Dette dekker et bærekraftig vedlikehold av bygningen. De forskjellige alternativene for bygging er priset under: a) Hall med en ekstra spilleflate og hvor elitehall etableres i tilknytning til dagens håndballhall i Lystlunden: Kostnad er estimert til millioner kroner. b) Frittliggende elitehall med to spilleflater, estimert til millioner kroner. c) Frittliggende elitehall med to spilleflater og integrert velodrom for sykkel, estimert til millioner kroner. Horten kommune vurderes å kunne stille med tomt til en fremtidig hall. Tomteprisen for arealet vurderes til å ligge på kr/kvm. Eksakt pris vil ikke foreligge før etter en taksering av tomteareal, samt at det vil være nødvendig å vite arealbehovet. Spillemidler til hallen forutsettes å være en del av endelig finansiering. Drift av hallen betinger at man får inn eksterne leietagere, herunder Fylkeskommunen. Det er også et realistisk potensial for betydelige leieinntekter fra større kulturarrangementer som konserter, framvisninger, messevirksomhet og lignende. Det eksterne behovet for leieinntekter er beregnet til 3 millioner kroner årlig (frittliggende hall med to spilleflater). Hallen må være selvfinansierende hvor leieinntekter dekker driftskostnader. Hallprosjektet bør ikke startes før leieavtaler er inngått. Det presiseres at alle økonomiske forpliktelser vil måtte vedtas av Kommunestyret. Tabellen under viser et estimat over de forskjellige kostnadselementene til en idrettshall. Tallene er hentet fra en utredning i Trondheim kommune. Arealstudie Enh pris kr/kvm Spilleflate Sekundærareal Garderober Vurderinger av hallalternativer 16.1 Alternativ A, Sammenbygning av dagens Hortenshall med ny hall En sammenbygning av dagens Hortenshall med en ny hall hvor man får en ekstra spilleflate er ikke prioritert av utredningsgruppen med følgende begrunnelse: a) Kostbart i forhold til at man bygger kun en spilleflate. 22. september 13

15 b) Hortenshallen vil være stengt i byggeperioden, noe som vil ramme idretten og Horten VGS hardt i byggeperioden. c) Resultatet vil kunne bli dårligere enn forventet i og med at to bygg skal tilpasses hverandre. På den positive siden vil dette alternativet gi god tomteutnyttelse. Dette alternativet vil være tilstrekkelig for å dekke fylkeskommunens behov Alternativ B, Frittliggende hall med to spilleflater En bygging av en ny frittliggende hall blir prioritert av utredningsgruppen med følgende begrunnelse: a) Kosteffektivt i forhold til kostnad og hva man får for prosjektet. b) Idretten i Horten tilføres to spilleflater. c) Hortenshallen kan være åpen i byggeperioden. d) Parkering kan samlokaliseres med ny VGS. e) Gir mest spillemidler i det dette gis pr spilleflate. f) Dette alternativet tar ikke bort aktivt idrettsareal På den negative siden vil dette alternativet ikke gi god tomteutnyttelse idet dette må bygges på dagens parkeringsplass i Lystlunden Alternativ C, Frittliggende hall med to spilleflater og velodrom En bygging av ny frittliggende hall blir ikke prioritert av utredningsgruppen med følgende begrunnelse: a) Dette er en meget kostbar løsning for Horten kommune selv om man skulle kunne få status som nasjonalanlegg for sykkel. b) Dette alternativet tar bort mye av dagens areal i Lystlunden slik at utvidelsesmulighetene for vekst i idrettsaktivitet ikke legges til rette. c) Idretten har selv valgt bort dette alternativet i utredningsarbeidet. På den positive side vil dette generere ekstra midler til støtte for nasjonalt velodromanlegg. 22. september 14

16 17 Konklusjon Utredning ny idrettshall i Lystlunden 17.1 Oppsummering Utredningen har hatt som siktemål: Oppfylling av vedtak vedr. utredning Økonomi sett opp mot kost / nytte effekt. Øke hallkapasiteten for innendørs idretter. Bidra til å øke folkehelsen. Finne fram til en framtidsrettet, robust og bærekraftig idrettshall som kan dekke behovene i et 20 års perspektiv. Dekke ny Horten Vgs sitt behov for spilleflater Integrere Horten Vgs sitt behov for en moderne idrettshall med tilstrekkelig kapasitet og funksjonelle fasiliteter 17.2 Anbefalt løsning a) Prosjektgruppen vurderer at en ny frittliggende hall med to spilleflater er et behov og bør bygges i Lystlunden. b) Hallen kommer i tillegg til dagens Hortens hall. c) Hallen bør kunne dekke Håndballforbundets krav til elitehall/spill på høyeste nivå. d) Hallen skal kunne benyttes av Horten VGS på dagtid. e) Hallen skal kunne benyttes til idretten på kveldstid og i helgene. f) Hallen skal drives og eies av Horten kommune grunnet reglene om mva kompensasjon. g) Idretten bidrar med dugnad inn i driften av hallen. h) Hallen skal være selvfinansierende, noe som medfører at Horten VGS og idretten må dekke kostnader til drift og finansiering. i) Det er videre et realistisk potensial for betydelige leieinntekter fra større kulturarrangementer (konserter, framvisninger), messevirksomhet og lignende. Utredningen med Rådmannens innstilling vil bli fremmet gitt politisk godkjenning som egen sak til politisk behandling. Ved positivt vedtak vil prosjektet bli tatt inn i investeringsplanen for De økonomiske rammene for prosjektet mellom VFK, kommunen og idretten må avklares før prosjektet startes. Regulering og plassering av hallen må sees i sammenheng med ny videregående skole. 22. september 15

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET NY VIDEREGÅENDE SKOLE OG NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN NORD GNR/BNR 125/335 OG DEL AV GNR/BNR 125/307 MED FLERE I HORTEN KOMMUNE DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL

Detaljer

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Horten kommune Vår ref. 15/9460 13/3128-16 / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet 07.04.2015 002/15 Ungdomsrådet

Detaljer

Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER

Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER Idrettsenheten / Trondheim eiendom Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER Til: Kopi: Fra: Kommunaldirektør for kultur og næring Morten Wolden Kommunaldirektør for

Detaljer

Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/ Ås kommune Solberg skole - gymsal eller flerbrukshall Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/02158-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom

Kommunalteknikk og eiendom Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8820-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

Trygg/Lade idrettshall på Ladeanlegget

Trygg/Lade idrettshall på Ladeanlegget Saksfremlegg Årsmøtet SK Trygg/Lade 22. mars 2017 Trygg/Lade idrettshall på Ladeanlegget Gruppa har i år som i fjor bestått av følgende: Sveinung Jørum Georg Søyseth Jan Frode Saasen Monica Gulbrandsen

Detaljer

Øren flerbrukshall og skole. Planprosess og fremdrift

Øren flerbrukshall og skole. Planprosess og fremdrift Øren flerbrukshall og skole Planprosess og fremdrift Formannskapet 17.03.2015 Øren - fremdrift Flerbrukshall og skoleutvidelse Økonomiplanen vedtatt november 2014: Flerbrukshall på Øren hhv. 40 mill. i

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det utarbeides konkurransegrunnlag

Detaljer

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE, SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE Arkitektformidling 25.09.2013 1 Innholdsfortegnelse 0 Bakgrunn 0.1 Grunnlag 0.2 Vedtak 0.3 Videreføring 1 Programkrav 1.1 Arealforutsetninger 1.2 Arealbetraktning

Detaljer

Til Medlemmer i Gullhaug IL. Fra Styret. Saksdokument Opprettelse av selskapet Gullhaug idrettspark AS

Til Medlemmer i Gullhaug IL. Fra Styret. Saksdokument Opprettelse av selskapet Gullhaug idrettspark AS Til Medlemmer i Gullhaug IL Fra Styret Saksdokument Opprettelse av selskapet Gullhaug idrettspark AS Ifm årsmøte 2016 ønsker styret å gi en kort orientering til alle medlemmer og foresatte angående en

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015 Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug Formannskapet 17.03.2015 Bakgrunn Bystyret fattet i møte 23.04.2014 ang. Utvikling av Marienlystområdet følgende vedtak: 1. Det videre arbeidet med utvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST

Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/5476-1 Dato: 03.04.2013 PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Vårt hovedfokus er å bidra til å sikre et godt tilbud til barn og unge

Vårt hovedfokus er å bidra til å sikre et godt tilbud til barn og unge Foto: Robert Magnussen Vårt hovedfokus er å bidra til å sikre et godt tilbud til barn og unge Erling Lange Styreleder NHF Reg Sørvest 01.11.17 Samarbeidende organisasjoner i Stavanger Håndballalliansen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2009/5224-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: Saken legges fram for byggekomitèen til drøfting.

SAKSFRAMLEGG SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: Saken legges fram for byggekomitèen til drøfting. SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/00321 614 Per Aimar Carlsen Jan Samuelsen SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: Saken legges fram for byggekomitèen til drøfting.

Detaljer

Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen

Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1700-68 A20 DRAMMEN 22.11.2006 KOSTNADSANALYSE FOR NYTT TRIBUNEANLEGG UNDER FORUTSETNING AV AT DET BYGGES NY SKOLE ETTER

Detaljer

FANA IL FOTBALL Tors Nesttun. med oppføring av nytt garderobe- og klubbhus på Nesttun Idrettsplass.

FANA IL FOTBALL Tors Nesttun. med oppføring av nytt garderobe- og klubbhus på Nesttun Idrettsplass. Bergen Kommune Idrettsseksjonen v/ronny Lockert Postboks 7700 5020 Bergen Nesttun, xx.08.2016 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI 1. Søknad om kommunal garanti for diverse låneforpliktelser i forbindelse med oppføring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

Lokalisering og bygging av en storbyhall i Trondheim

Lokalisering og bygging av en storbyhall i Trondheim Lokalisering og bygging av en storbyhall i Trondheim Rådmannens orientering til Byutviklingskomiteen 7.12.2016 Sorgenfri Sluppen Utgangspunktet for utredningen Bystyret vedtok den 29.9.2016 at rådmannen

Detaljer

SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall.

SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall. Til: Kommunalstyret for Byutvikling Kommunalstyret for Kultur SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall. Dette skriv er utarbeidet

Detaljer

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Bystyrekomitè for Kultur, idrett og byliv 11.11.2014 Forutsetninger:

Detaljer

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Konklusjon Campus Flytting av idrettsanlegget til Kjuushagen R&Å IL ser det som urealistisk å flytte idrettsanlegget til Kjuushagen. R&Å Idrettslag har ikke

Detaljer

Mulighetsstudie Høgenhall 2015

Mulighetsstudie Høgenhall 2015 Uttalelse fra GØIF ifm Mulighetsstudie Høgenhall Det vises til: Møte med arealplanlegger Maria Haugen 1. juni 2015 Sandefjord 5. juni 2015 Dokumenter: Mulighetsstudie Høgenhall og tilhørende alternative

Detaljer

Innspill til kommuneplan 2015-2027

Innspill til kommuneplan 2015-2027 Ås, 10.05.2014 Til Ås kommune v/plan- og utviklingsavdelingen post@as.kommune.no Innspill til kommuneplan 2015-2027 Vi viser til utkast til planprogram av 25.03.2014 for kommuneplan 2015-2027 for Ås kommune,

Detaljer

Prosjek Pr t osjek Flerbrukshall Flerbruk Vigra g 26. nov. nov 2011

Prosjek Pr t osjek Flerbrukshall Flerbruk Vigra g 26. nov. nov 2011 Prosjekt Flerbrukshall Vigra 26. nov. 2011 1. Fremdrift 2. Valg av løsning 3. Kostnader/inntekter Vigra IL 1. Fremdrift Giske kommune besluttet ifm budsjettet for 2011 å realisere prosjektet iht fremlagt

Detaljer

Innspill til kommuneplan

Innspill til kommuneplan Ås, 05.05.2014 Til Ås kommune v/plan- og utviklingsavdelingen post@as.kommune.no Innspill til kommuneplan 2015-2027 Vi viser til utkast til planprogram av 25.03.2014 for kommuneplan 2015-2027 for Ås kommune,

Detaljer

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Arkivsaksnr.: 11/2022-46 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

Dialogkonferanse 6. juni Utredningsarbeid oppvekst

Dialogkonferanse 6. juni Utredningsarbeid oppvekst Dialogkonferanse 6. juni 2017 Utredningsarbeid oppvekst Bakgrunn Demografisk utvikling i Sel kommune 2020 2040. Reduserte inntekter og planlagte investeringer. Samlokalisering Otta skole. o Spørsmål om

Detaljer

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe. Forslag til konklusjon (UT/ )

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe. Forslag til konklusjon (UT/ ) Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe Forslag til konklusjon (UT/13 11 12) 1. Bakgrunn Marienlyst Utvikling AS (MU) har 29.04.2013 invitert 4 arkitektkontor til parallelloppdrag

Detaljer

Saksbehandler: Johannes Devold Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Johannes Devold Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Johannes Devold Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/4139-1 Dato: 20.05.2015 NYE IDRETTSANLEGG PÅ MARIENLYST OG BERSKAUG ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Plan for

Detaljer

Romprogrammet er basert på «Flerbrukshaller, planlegging, bygging, drift og vedlikehold» utgitt av Kultur- og kirkedepartementet i 2005.

Romprogrammet er basert på «Flerbrukshaller, planlegging, bygging, drift og vedlikehold» utgitt av Kultur- og kirkedepartementet i 2005. Arkivsak-dok. 23-15 Saksbehandler: Ingunn O. Bjerkelo Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 Kostnadsoverslag 1 K1 for Giskehallen 2 Bakgrunn for saken: I sak 137/14 ble det i

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

Alternativer status nov 2014

Alternativer status nov 2014 Alternativer status nov 2014 Urban Sjøfront A-B-C-D-E-F Midjord Eksisterende skoler Storhaug Skole Nylund Skole Ny alternativer Innspill orienteringsmøte Nylundskole Ramsvikskogen barnehage Vardenkirke

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Flatås Idrettslag. Innkalling til. Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00. Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1

Flatås Idrettslag. Innkalling til. Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00. Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1 Flatås Idrettslag Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00 Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1 Saksliste: 1. Åpning godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenning av

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg ORIENTERING OM EVENTUELL OVERTAKELSE AV EIENDOMSRETTEN TIL MESSEBYGGET PÅ LILLE GRÅKALLEN SAMT UTLEIE ELLER SAMBRUK MED MOT Arkivsaksnr.: 10/2743 ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Plassering av ny multifunksjonshall på Marienlyst

Plassering av ny multifunksjonshall på Marienlyst Plassering av ny multifunksjonshall på Marienlyst Videre prosess: Tidsakse 2012 2013 2014 2015 2016 Signering av avtaler Etablering av MU Beslutning plassering hall Konseptutvikling hall? Beslutning relokalisering

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 14.03.2016 SAK 14/16: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

SKUP PROGRAM SPORTS- OG AKTIVITETSPARK

SKUP PROGRAM SPORTS- OG AKTIVITETSPARK SKUP PROGRAM SPORTS- OG AKTIVITETSPARK Bakgrunn Færder videregående skole skal bygges og stå klar til skolestart 2013. Midt i juni starter arkitektkonkurransen og skolens rom og funksjonsprogram er utarbeidet.

Detaljer

Åpent informasjonsmøte Sølvsalen på Krona

Åpent informasjonsmøte Sølvsalen på Krona Åpent informasjonsmøte 21.11.2016 Sølvsalen på Krona VELKOMMEN Historikk Kommunestyre vedtak 6. januar 2016 Utredning av plasseringsalternativer for Vestsiden ungdomsskole, mars-mai 2016 Utredning av plasseringsalternativer

Detaljer

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon Anleggsutvikling i ØHIL 2014-2020 Sverre Nordby Versjon 15.12.2017 ØHIL-land Prosess anleggsutvikling Kostnader for godkjente, prioriterte anlegg finansieres gjennom Spillemidler (1/3 + 15% (Bærum=presskommune)

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Informasjon om planlagte nye idrettshaller i Trondheim Arkivsaksnr.: 09/16988

Saksframlegg. Trondheim kommune. Informasjon om planlagte nye idrettshaller i Trondheim Arkivsaksnr.: 09/16988 Saksframlegg Informasjon om planlagte nye idrettshaller i Trondheim Arkivsaksnr.: 09/16988 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken til orientering.

Detaljer

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011 Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet November 2011 Nytt hotell på Silokaia: Bakgrunn for prosjektet Glastad Farsund AS har en

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/2466 Klassering: 611 Saksbehandler: Per Morten

Detaljer

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 86/15 02.06.2015 Kommunestyret 86/15 18.06.2015 Saksbehandler: Bente Karlsen Arkivsaknr.: 2013/1601-194

Detaljer

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495 Sign: Dato: Utvalg: KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy kommune garanterer ved simpel kausjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 DBU - ØKTE LEIEINNTEKTER 2015. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning at husleien for utleie av skolelokaler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

Rino Pettersen P.ansv. Drammen Eiendom KF (DKE) Drammen Kommune Vei, natur og idrett (VNI) Daglig leder Drammen Idrettsråd (DIR)

Rino Pettersen P.ansv. Drammen Eiendom KF (DKE) Drammen Kommune Vei, natur og idrett (VNI) Daglig leder Drammen Idrettsråd (DIR) Prosjekt: Multifunksjonshall Marienlyst Drammen Møtedato / -tid: 05.11.2014, kl. 11.00 Type møte: Koordineringsmøte Sted: Drammen Eiendom KF Møte nr.: 4 Referent: Rune Scheele Dato: 06.11.2014 Distribusjon:

Detaljer

SALGPROSPEKT KONKURRANSE OM KJØP AV TOMT FOR UTBYGGING I HAMAR. FOTO: SKYPHOTO.NO ARENAVEGEN, SØNDRE SVING BRISKEBY STADION

SALGPROSPEKT KONKURRANSE OM KJØP AV TOMT FOR UTBYGGING I HAMAR. FOTO: SKYPHOTO.NO ARENAVEGEN, SØNDRE SVING BRISKEBY STADION SALGPROSPEKT FOTO: SKYPHOTO.NO KONKURRANSE OM KJØP AV TOMT FOR UTBYGGING I HAMAR. ARENAVEGEN, SØNDRE SVING BRISKEBY STADION FOTO: SKYPHOTO.NO Konkurranse om kjøp av tomt for ut bygging i Arenavegen, søndre

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Flerbrukshall Spangereid, mindre endring av reguleringsplan for Høllen - Båly

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Flerbrukshall Spangereid, mindre endring av reguleringsplan for Høllen - Båly LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2017/397 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 6177/2017 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 20.06.2017 48/17 Flerbrukshall Spangereid, mindre

Detaljer

Fotballhall med flerbruksmuligheter på Tyristrand

Fotballhall med flerbruksmuligheter på Tyristrand Fotballhall med flerbruksmuligheter på Tyristrand Hensikt Sørge for at ungdommen fortsetter med idrett lengre enn i dag. Dvs legge til rette for gode treningsmuligheter hele året. Bygge en hall som sikrer

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget

Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget Oktober 2008 Innledning Kommunestyret setter hvert år opp en handlingsplan for aktuelle saker man ønsker å utrede inneværende år (utviklingsområder).

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES

VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES Oppdragsgiver Balsfjord kommune Dokument type Alternativsvurdering Dato Juni, 2013 VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES Revisjon Utkast Dato 2013/05/28 Utført av Solfrid

Detaljer

Saksbehandler: Therese Fridheim Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Therese Fridheim Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Therese Fridheim Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/5476-4 Dato: 22.11.13 UTVIKLING AV MARIENLYSTOMRÅDET INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/ BYSTYRET: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Arbeidet

Detaljer

Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15

Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15 Ås kommune Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret 10.12.2014

Detaljer

Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 S 10.12.2012 Utvikling av Fossvangområdet i Bagn

Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 S 10.12.2012 Utvikling av Fossvangområdet i Bagn Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 14.02.2013 002/13 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 12/1303 13/958 31/47, C00 Harry Moshagen Utvikling av Fossvangområdet

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.10.2017 16/08923-14 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 07.11.2017 Stavanger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bystyret vedtar at byggingen av friidrettshallen finansieres som følger

Saksframlegg. 2. Bystyret vedtar at byggingen av friidrettshallen finansieres som følger Finansiering og drift av ny friidrettshall på Ranheim Arkivsaksnr.: 09/32651 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Bystyret vedtar å bygge friidrettshall

Detaljer

Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 15/ Ås kommune Utbygging av Rustad skole Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 15/02853-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap 2015-2019

Detaljer

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Enhet arealforvaltning Notat Sak nr: Dato: 2016/1863-9 24.03.2017 Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Bakgrunn: Rådmannen har foreslått å endre kravet til

Detaljer

Varsel om oppstart og høring av planprogram Områderegulering av Videregående skole ved Mjåvann og ny veiforbindelse mellom Grendstøl og fv 410

Varsel om oppstart og høring av planprogram Områderegulering av Videregående skole ved Mjåvann og ny veiforbindelse mellom Grendstøl og fv 410 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1023-5 Arkiv: L12 Saksbeh: Andreas Gimming Stensland Dato: 26.10.2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Teknikk-, plan og naturutvalg Varsel om oppstart og høring

Detaljer

Utredningsarbeid oppvekst

Utredningsarbeid oppvekst Utredningsarbeid oppvekst Endrede forutsetninger innenfor utredning oppvekst siden 2014 Hall eller gymnastikksal: I vedtaket i 2014 ble det ikke tatt stilling til hall eller gymsal eller lokalisering.

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464

Saksframlegg. Trondheim kommune. NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464 Saksframlegg NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar 2.byggetrinn ved Byåsen skole. 2. byggetrinn omfatter rehabilitering

Detaljer

Vedr; saksnummer Høringsinnspill Idrettsplan

Vedr; saksnummer Høringsinnspill Idrettsplan BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE, SKOLE OG IDRETT Søreide 9.oktober 2016 Vedr; saksnummer 201626863. Høringsinnspill Idrettsplan 2017-2027 Søreide IL har behandlet høringsutkast for Idrettsplan 2017-2027 og

Detaljer

Vedlegg 8. Vurdering mulighetsstudie Midjord. 1. Vurdering alternativer. 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014. 3. Tilleggsvurderingen januar 2015

Vedlegg 8. Vurdering mulighetsstudie Midjord. 1. Vurdering alternativer. 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014. 3. Tilleggsvurderingen januar 2015 Vurdering mulighetsstudie Midjord Vedlegg 8 1. Vurdering alternativer 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014 3. Tilleggsvurderingen januar 2015 4. Konklusjoner 1. Vurdering mulighetsstudie Midjord Alternativ

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 07/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.02.2017 SAK 07/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse

Invitasjon til dialogkonferanse Invitasjon til dialogkonferanse System for sentral driftsovervåking i Kulturog idrettsbygg Oslo KF Tid: 03.11.15, kl 12.30 Sted: Olav Vs gate 4 Påmelding innen 29. oktober BAKGRUNN Kultur- og idrettsbygg

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03. Arkivsak-dok. 18-15 Saksbehandler: Torbjørn Sterri Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.2015 ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER Bakgrunn for saken: I styresak 09 15 ble

Detaljer

Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur. Rapport Fra Prosjektgruppen

Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur. Rapport Fra Prosjektgruppen Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Innholdsfortegnelse 1. Prosjektgjennomføring og organisering 2. Innledning/Mandat/Kommentar planskisse a) Situasjonsplan

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Tilleggsliste 2 FOR FORMANNSKAPET

Tilleggsliste 2 FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune Tilleggsliste 2 FOR FORMANNSKAPET TID: 27.10.2014 kl. 10:00 STED: EIDSVERKET, BJØRKELANGEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på mail til rune.holter@ahk.no Varamedlemmer

Detaljer

Reglement for fordeling av treningstid til idrett

Reglement for fordeling av treningstid til idrett Reglement for fordeling av treningstid til idrett - herunder «Askermodellen» Vedtatt av Asker kommunestyre [1.april 2014] Innhold 1.0 Askermodellen prinsipper... 2 1.1 Virkeområde... 2 1.2 Hvem Askermodellen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/60

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/60 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/60 UTBYGGING AV FLERBRUKSHALL GODKJENNING AV KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer