MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema på Lokaldemokrati Politisk møtekalender Skjema eller på tlf Leder Øystein Holmelid Kleppestø, Side1

2 Side2

3 SAKSLISTE Utvalgssaksnr Innhold U.off. Arkivsaksnr PS 1/15 Økonomirapport og budsjettjustering september / /308 PS 2/15 Økonomirapport oktober / /308 PS 3/15 Oppstart av nye forvaltningsrevisjoner i / /308 PS 4/15 Møteplan for 1. halvår / /308 Side3

4 ØKONOMIRAPPORT OG BUDSJETTJUSTERING SEPTEMBER 2014 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget 1/ Saksbehandler: Britt Maren Troland for sekretær Sølvi Legård Arkivsaknr.: 2015/308-1 INNSTILLING: Kontrollutvalget tar saken til orientering. SAMMENDRAG Avgjøres av: Kontrollutvalget Behandles i følgende utvalg: Kontrollutvalget Videre saksgang: Saksopplysninger: Viser til vedlagte saksfremstilling Vedlegg: Økonomirapport, behandlet i kommunestyret Side4

5 Side5

6 ØKONOMIRAPPORT OG BUDSJETTJUSTERING SEPTEMBER 2014 Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Utvalg for oppvekst og levekår 141/ Utvalg for teknikk og miljø 331/ Formannskapet 144/ Kommunestyret 132/ Kontrollutvalget Saksbehandler: Ingvar Thorsen Arkivsaknr.: 2014/ Møtebehandling i Kommunestyret Vedtak: 1. Økonomirapport for september tas til orientering 2. Budsjettet for 2014 endres slik: konto ansvar Avdeling tjeneste beløp Barn og familie Barnehage NAV Skatt og Rammetilskudd Individ og levekår Skole Innstilling: 1. Økonomirapport for september tas til orientering 2. Budsjettet for 2014 endres slik: konto ansvar Avdeling tjeneste beløp Side6

7 Barn og familie Barnehage NAV Skatt og Rammetilskudd Individ og levekår Skole Behandling: Tore-Christian Gjelsvik fremmet forslag fra formannskapet med følgende tilleggspunkt: 1. Økonomiplanen tas til orientering. 2. Forslag budsjettregulering Reduksjon skatt og rammetilskudd 3,8 Styrking av Individ og levekår 2,5 Sum 6,3 Inndekning Ubunden avsetning -4,4 NAV Askøy Kommune -1,5 Barnehage -0,4 Sum -6,3 Balanse 0 3. Sparte midler innen Barn og familie går til tiltak rettet mod barnevernsvakten. Tillegg: For 2014 har de frie inntektene til kommunen blitt redusert med 2,8 mrd. som følge av reduserte skatteinntekter som lå til grunn i statsbudsjettet for For Askøy kommune utgjør reduksjonen av frie inntekter kr mrd. Dette har medført at Askøy kommune har måttet redusert sine budsjetter rettet mot tjenester til våre innbyggere. Kommunestyre ber ordfører skrive brev til regjeringen hvor det bes om at reduksjonen i frie inntekter til kommunen må kompenseres. Om ikke inntektene kompenseres, vil Askøy kommune redusere kvaliteten på tilbud til sine innbyggere. Avstemming: Innstilling: For: 21 st.(10h, 1(-), 6FRP, 2KRF, 2V) Tore-Christian Gjelsviks forslag: For: 13 st. Tore-Christian Gjelsviks tilleggsforslag: For: 15st. (2V,9AP,2SV,2DEM) Mot: 19 Side7

8 Møtebehandling i Formannskapet Vedtak: 3. Økonomirapport for september tas til orientering 4. Budsjettet for 2014 endres slik: konto ansvar Avdeling tjeneste beløp Barn og familie Barnehage NAV Skatt og Rammetilskudd Individ og levekår Skole Behandling: Møtebehandling/Innstilling i utvalgene ble referert av Ordføreren. Terje Mathiassen (AP) fremmet slikt forslag: 1. Økonomiplanen tas til orientering. 2. Forslag budsjettregulering Reduksjon skatt og rammetilskudd 3,8 Styrking av Individ og levekår 2,5 Sum 6,3 Inndekning Ubunden avsetning -4,4 NAV Askøy Kommune -1,5 Barnehage -0,4 Sum -6,3 Balanse 0 3. Sparte midler innen Barn og familie går til tiltak rettet mod barnevernsvakten. Ordfører Siv Høgtun (H) fremmet rådmannens innstilling: 1. Økonomirapport for september tas til orientering 2. Budsjettet for 2014 endres slik: konto ansvar Avdeling tjeneste beløp Barn og familie Barnehage NAV Skatt og Rammetilskudd Side8

9 Individ og levekår Skole Avstemming: Terje Mathiassens forslag: Innstillingen: For 4 st. (4AP) For 7 st. Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø Vedtak: 1. Økonomirapport for september tas til orientering 2. Budsjettet for 2014 endres slik: konto ansvar Avdeling tjeneste beløp Barn og familie Barnehage NAV Skatt og Rammetilskudd Individ og levekår Skole Behandling: Viggo Kristiansen (AP) fremmet rådmannens innstilling: 1. Økonomirapport for september tas til orientering 2. Budsjettet for 2014 endres slik: konto ansvar Avdeling tjeneste beløp Barn og familie Barnehage NAV Skatt og Rammetilskudd Individ og levekår Skole Avstemming: Viggo Kristiansens forslag: Enstemmig. Side9

10 Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår Innstilling/vedtak: 1. Økonomirapport for september tas til orientering 2. Budsjettet for 2014 endres slik: konto ansvar Avdeling tjeneste beløp Barn og familie Barnehage NAV Skatt og Rammetilskudd Individ og levekår Skole Behandling: Elsa Heradstveit (AP) foreslo: Skole får beholde 2,5 mill som er spart inn på streik m.m Barn og familie får beholde 1,2 mill som skal gå til tiltak rettet mot barnevernvakten. Leder Lill-Harriet Andreassen (KrF) foreslo rådmannens innstilling: 1. Økonomirapport for september tas til orientering 2. Budsjettet for 2014 endres slik: konto ansvar Avdeling tjeneste beløp Barn og familie Barnehage NAV Skatt og Rammetilskudd Individ og levekår Skole Avstemming: Elsa Heradstveits forslag: Leder Lill-Harriet Andreassens forslag: For 5 st. (2AP, 2SV, 1V) mot 6 st. Enstemmig. RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Økonomirapport for september tas til orientering 2. Budsjettet for 2014 endres slik: Side10

11 konto ansvar Avdeling tjeneste beløp Barn og familie Barnehage NAV Skatt og Rammetilskudd Individ og levekår Skole SAMMENDRAG Økonomirapporten per september tilsier at budsjettet holdes. Budsjettet justeres i henhold til varslet skattenedgang og antatt mer-/og mindreforbruk i fagavdelingene. Avgjøres av: Kommunestyret Behandles i følgende utvalg: Kontrollutvalget, UOL, UTM, F Saksopplysninger: Vedlagt følger økonomirapport pr. september 2014 (tallvedlegg). Status for de ulike fagavdelingene er kommentert nærmere under. Skatteinntekter / rammetilskudd Askøys skatteanslag for 2014 ble i juni nedjustert med 9,0 mill. i revidert budsjett. Budsjettjusteringen var basert på ny prognose etter framleggelsen av RNB I forbindelse med fremlegging av statsbudsjettet for 2015 har fylkesmannen gitt et foreløpig anslag på reduksjon i de frie inntektene i 2014 som følge av at skatteinngangen for landet totalt er nedjustert med 750 mill. Basert på KS prognosemodell er reduksjonen for Askøy kommune anslått til 3,8 mill. Andre sentrale budsjettposter Prognose i tråd med budsjett. Stab og fellestjenester Tiltak av varig og midlertidig karakter er iverksatt for å oppfylle effektiviseringskravet. I henhold til vedtak i kommunestyret har aktiviteten i regi av kontrollutvalget vært høy. Merforbruket søkes inndekket innenfor samlet budsjettramme. Skole Avdelingen regner med å gå i balanse ved årets slutt, ved tett oppfølging av enkeltskoler. Streiken gir sparte lønnskostnader, men omfanget er ikke nøyaktig beregnet. Tiltak for å kompensere for manglende undervisning i streikeperioden er under utredning. Netto innsparing anslås til 2,5 mill. Barnehage Kommunale barnehager viser samlet sett balanse. Telledato 1.september viste at barnetallet i både kommunale og ikke-kommunale barnehager har gått ned, og at det derfor ser ut til å bli et Side11

12 mindreforbruk på omtrent 1 mill. Det er fortsatt usikkert hvordan refusjonskrav fra andre kommuner vil slå ut. Kultur og idrett Fagavdelingen regner med å gå i balanse ved årets slutt. Samfunnsmedisinsk avdeling Fagavdelingen regner med å gå i balanse ved årets slutt. Barn og familie Avdelingen beregner mindreforbruk på lønn pga vakante stillinger (sykefravær, permisjoner), og mindreforbruk på tiltak i Flyktningetjenesten. Prognosen for barnevernsområdet er noe usikker pga endringer i refusjonshåndtering i Bufetat. I sum forventes et mindreforbruk for fagavdelingen på 1,2 mill. NAV Kommune Avdelingens foreløpige prognose tilsier at de får et mindreforbruk på 1,5 mill. Rammen for NAV ble utvidet ved budsjettjustering i juni, men utviklingen har vært bedre enn tidligere antatt. Helse og omsorg Avdelingen regner med å gå i balanse ved årets slutt, men noe usikkerhet i årsprognose på grunn av ny ressurstung bruker og dekningsgrad for lønnskompensasjon. Individ og levekår Fagavdelingen har i løpet av sommeren fått nye brukere med stort tjenestebehov, og det er utfordrende å håndtere innenfor gitt budsjettramme. Avdelingen har kontinuerlig fokus på innsparing og samhandling, og det jobbes med tiltak for å oppfylle effektiviseringskravet. Stipulert merforbruk for 2014 er 2,5 mill. Forvaltningsenheten Fagavdelingen regner med å gå i balanse ved årets slutt. Areal og samfunn Fagavdelingen regner med å gå i balanse ved årets slutt. Teknisk Fagavdelingen regner med å gå i balanse ved årets slutt. Vurdering: Rådmannen ser god effekt av iverksatte innsparingstiltak, og at fagavdelingene samlet sett greier å holde rammene. Skatteinngangen er fortsatt usikker, selv etter justering i forhold til fremlagt statsbudsjett. I henhold til budsjettforskriftene skal budsjettet endres dersom en forventer kostnadsoverskridelser eller innsparinger. Rådmannen anbefaler derfor at det gjøres budsjettendringer i henhold til tabell i innstillingen. Nedjustert skatteinntekt dekkes av anslått netto mindreforbruk i driften. Folkehelseperspektiv: De økonomiske rammene gjør det nødvendig med en streng prioritering i forhold til dekking av innbyggernes helsemessige behov. Det er fare for at lovmessig pliktig behandling fortrenger forebyggende tiltak. Side12

13 Vedlegg: Økonomirapportering september 2014 tallvedlegg. Kleppestø Odd Magne Utkilen Rådmann Marit Rinnan Kommunalsjef Rett utskrift: Else Gammelsrød Side13

14 Askøy kommune Økonomirapport september Totaloversikt Tall i tusen Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik hittil Avvik ved årets slutt pr. august Avvik ved årets slutt pr. september Sentrale budsjettposter: Skatt, rammetilskudd, integreringstilskudd m.m Netto finansinntekter/-utgifter Netto avsetninger Andre fellesposter Sum sentrale budsjettposter Netto drift pr. fagavdeling: Stab og fellestjenester Skole Barnehage Kultur og idrett Samfunnsmed. avd Barn og familie NAV kommune Helse og omsorg Individ og levekår Forvaltningsenheten Areal og samfunn Teknisk Askøy kirkelige fellesråd Askøyhallene KF Sum netto drift fagavdelinger TOTALSUMMER Side14

15 Sentrale budsjettposter Skatt, rammetilskudd, integreringstilskudd m.m. Netto finansinntekter/-utgifter Netto avsetninger Andre fellesposter Sum sentrale budsjettposter Konto Konto (T) Ansvar Ansvar (T) Refusjon/tilskudd fra staten Skatt- og rammetilskudd Komp. moms i invest.regnsk Skatt- og rammetilskudd Statlig rammeoverføring Skatt- og rammetilskudd Andre statlige overføringer Skatt- og rammetilskudd Vertskommunetilskuddet Skatt- og rammetilskudd Integreringstilskudd Skatt- og rammetilskudd Skatt på inntekt og formue Skatt- og rammetilskudd Skatt- og rammetilskudd Mva med rett til momskomp Renter og avdrag Renteutgift. eksist. lån (laan) Renter og avdrag Låneomkostninger Renter og avdrag Renteutgifter (swap) Renter og avdrag Renteutgift. lån utleieboliger Renter og avdrag Påløpte renter ikke forfalt Renter og avdrag Avdrag eksistrende lån(laan) Renter og avdrag Avsetn. bundne driftsfond Renter og avdrag Komp. moms i driftsregnsk Renter og avdrag Renter bankinnskudd Renter og avdrag Renter bankinnsk.fondsmid Renter og avdrag Renter utestående krav Renter og avdrag Garantiprovisjon Renter og avdrag Aksjeutbytte Renter og avdrag Renter, utbytte, avdrag Renter og avdrag Avdrag andre Renter og avdrag Renter og avdrag Kjøp tjen. fra andre/driftsavt. med priv Formidlingslån/startlån Mva med rett til momskomp Formidlingslån/startlån Renteutgifter formidl.lån Formidlingslån/startlån Påløpte renter ikke forfalt Formidlingslån/startlån Komp. moms i driftsregnsk Formidlingslån/startlån Renter, påløpt ikke inng Formidlingslån/startlån Renter formidlingslån Formidlingslån/startlån Formidlingslån/startlån Kopieringsutgifter Fellesposter Telefonutgifter Fellesposter Fellesposter Fellesposter Sambandsleie Fellesposter Annonser Fellesposter Årsavg/forsikr.transp.midl Fellesposter Side15

16 11856 Andre forsikringer Fellesposter Mva med rett til momskomp Fellesposter Tap på fordringer Fellesposter Refusjon feriepenger folketrygden Fellesposter Komp. moms i driftsregnsk Fellesposter Fellesposter Dekn.tidl.års regnsk.m.merforbr Interne finans.transaksjoner Interne finans.transaksjoner Konsulenttjenester andre Felles pensjonsutgifter Felles pensjonsutgifter Kontroll Side16

17 Beløp Budsjett 1 Budsjett 2 Kommentarer Beløp Budsjett 1 Budsjett 2 AVD Side17

18 Side18

19 Regnskapsskjema 1A KOSTRA-arter Kommentarer 1 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd 810 Ikke entydig * 6 Sum frie disponible inntekter 7 Renteinntekter og utbytte 900,905 8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter 11 Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger 540,548, 560 Ikke entydig* 13 Til bundne avsetninger 550 Ikke entydig* 14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger 940, 960 Ikke entydig* 16 Bruk av bundne avsetninger 950 Ikke entydig* 17 Netto avsetninger 18 Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift 20 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Fra Regnskapsskjema 1B 21 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Side19

20 Side20

21 Beløp Budsjett 1 Budsjett 2 Konto Ansvar Beløp Budsjett 1 Budsjett Side21

22 Side22

23 Side23

24 Side24

25 ØKONOMIRAPPORT OKTOBER /15 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget 2/ Saksbehandler: Britt Maren Troland for sekretær Sølvi Legård Arkivsaknr.: 2015/308-2 INNSTILLING: Kontrollutvalget tar saken til orientering SAMMENDRAG Avgjøres av: Kommunestyret Behandles i følgende utvalg: Kontrollutvalget Saksopplysninger: Viser til vedlagt saksfremstilling Vedlegg: Samlet saksfremstilling Side25

26 ØKONOMIRAPPORTERING OKTOBER 2014 Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 148/ Utvalg for teknikk og miljø 369/ Formannskapet 169/ Kontrollutvalget Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2014/ Møtebehandling i Formannskapet Vedtak: Økonomirapport for oktober 2014 tas til orientering. Behandling: Ordfører Siv Høgtun (H) fremmet innstillingen fra utvalgene: Økonomirapport for oktober 2014 tas til orientering. Avstemming: Ordfører Siv Høgtuns forslag: Enstemmig Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø Vedtak: Økonomirapport for oktober 2014 tas til orientering. Side26

27 Behandling: Leder Helge Andreassen (FrP) foreslo: Økonomirapport for oktober 2014 tas til orientering. Avstemming: Helge Andreassens forslag: Enstemmig Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår Innstilling/vedtak: Økonomirapport for oktober 2014 tas til orientering. Behandling: Leder Lill-Harriet Andreassen (KrF) foreslo: Økonomirapport for oktober 2014 tas til orientering. Avstemming: Leder Lill-Harriet Andreassens forslag: Enstemmig. RÅDMANNENS INNSTILLING: Økonomirapport for oktober 2014 tas til orientering. SAMMENDRAG Økonomirapporten pr oktober tilsier at budsjettet for 2014 holdes, basert på budsjettjustering fra september jf. sak 2014/7840. Avgjøres av: F Behandles i følgende utvalg: UOL, UTM, Kontrollutvalget Videre saksgang: Side27

28 Saksopplysninger: Vedlagt følger økonomirapport pr. oktober 2014 (tallvedlegg). Status for de ulike fagavdelingene er kommentert nærmere under. Skatteinntekter / rammetilskudd Askøys skatteanslag for 2014 ble i juni nedjustert med 9,0 mill. i revidert budsjett. Budsjettjusteringen var basert på ny prognose etter framleggelsen av RNB Skatteanslaget ble i september ytterligere redusert med 3,8 mill. basert på et foreløpig anslag på skatteinngangen i 2014 for landet totalt. Det er fortsatt usikkerhet rundt det nasjonale skatteanslaget for 2014 og basert på skattetallene for årets ti første måneder kan det ligge an til at skatteinntektene for kommunene blir lavere enn anslått i statsbudsjettet for Andre sentrale budsjettposter Prognose i tråd med budsjett. Stab og fellestjenester Tiltak av varig og midlertidig karakter er iverksatt for å oppfylle effektiviseringskravet. I henhold til vedtak i kommunestyret har aktiviteten i regi av kontrollutvalget vært høy. Merforbruket søkes inndekket innenfor samlet budsjettramme. Skole Avdelingen regner med å gå i balanse ved årets slutt, ved tett oppfølging av enkeltskoler. Streiken gir sparte lønnskostnader, men omfanget er ikke nøyaktig beregnet. Tiltak for å kompensere for manglende undervisning i streikeperioden er under utredning. Netto innsparing anslås til 2,5 mill. Av budsjettjustering fra september følger det at midlene brukes til dekning av merforbruk i fagavdeling Individ og levekår. Barnehage Kommunale barnehager viser samlet sett balanse. Telledato 1.september viste at barnetallet i både kommunale og ikke-kommunale barnehager har gått ned, og at det derfor ser ut til å bli et mindreforbruk på omtrent 1 mill. Av budsjettjustering fra september følger at mindreforbruket dekker deler av anslått skattesvikt. Det er fortsatt usikkert hvordan refusjonskrav fra andre kommuner vil slå ut. Kultur og idrett Fagavdelingen regner med å gå i balanse ved årets slutt. Samfunnsmedisinsk avdeling Fagavdelingen regner med å gå i balanse ved årets slutt. Barn og familie Avdelingen beregner mindreforbruk på lønn grunnet vakante stillinger (sykefravær, permisjoner), og mindreforbruk på tiltak i Flyktningetjenesten. Prognosen for barnevernsområdet er noe usikker grunnet endringer i refusjonshåndtering i Bufetat. I sum forventes et mindreforbruk for fagavdelingen på 1,2 mill. Av budsjettjustering fra september følger at mindreforbruket dekker deler av anslått skattesvikt. NAV Kommune Avdelingens foreløpige prognose tilsier at de får et mindreforbruk på 1,5 mill. Rammen for NAV ble utvidet ved budsjettjustering i juni, men utviklingen har vært bedre enn tidligere antatt. Av budsjettjustering fra september følger at mindreforbruket dekker deler av anslått skattesvikt. Helse og omsorg Avdelingen regner med å gå i balanse ved årets slutt, men noe usikkerhet i årsprognose på grunn av ny ressurstung bruker og dekningsgrad for lønnskompensasjon. Side28

29 Individ og levekår Fagavdelingen har i løpet av sommeren fått nye brukere med stort tjenestebehov, og det er utfordrende å håndtere innenfor gitt budsjettramme. Avdelingen har kontinuerlig fokus på innsparing og samhandling, og det jobbes med tiltak for å oppfylle effektiviseringskravet. Stipulert merforbruk for 2014 er 2,5 mill. Av budsjettjustering fra september følger det at merforbruket dekkes av netto innsparing i fagavdeling Skole. Forvaltningsenheten Fagavdelingen regner med å gå i balanse ved årets slutt. Areal og samfunn Fagavdelingen regner med å gå i balanse ved årets slutt. Teknisk Fagavdelingen regner med å gå i balanse ved årets slutt. Vurdering: Rådmannen ser god effekt av iverksatte innsparingstiltak, og at fagavdelingene samlet sett greier å holde rammene. Skatteinngangen er fortsatt usikker, også etter justeringen i forhold til fremlagt statsbudsjett. Også generelt vil det hefte noe usikkerhet om prognosene. I henhold til budsjettforskriftene skal budsjettet endres dersom en forventer kostnadsoverskridelser eller innsparinger, men rådmannen anbefaler at en ikke gjennomfører ytterligere budsjettendringer for å ta høyde for antatte avvik på dette tidspunkt. Folkehelseperspektiv: De økonomiske rammene gjør det nødvendig med en streng prioritering i forhold til dekking av innbyggernes helsemessige behov. Det er fare for at lovmessig pliktig behandling fortrenger forebyggende tiltak. Vedlegg: Økonomirapportering oktober 2014 tallvedlegg. Kleppestø, Odd Magne Utkilen Rådmann Marit Rinnan Kommunalsjef Rett utskrift: Else Gammelsrød Side29

30 OPPSTART AV NYE FORVALTNINGSREVISJONER I /15 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget 3/ Saksbehandler: Britt Maren Troland for sekretær Sølvi Legård Arkivsaknr.: 2015/308-3 INNSTILLING: Kontrollutvalget ønsker å sette i gang følgende forvaltningsrevisjon i 2015: Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide prosjektplan Oppstart:. SAMMENDRAG Avgjøres av: Kontrollutvalget Behandles i følgende utvalg: Kontrollutvalget Saksopplysninger: Viser til vedlegg Vedlegg: Plan fot forvaltningsrevisjon Oversikt ferdige og planlagte forvaltningsrevisjoner Side30

31 1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt Under følger prosjektene som er prioritert i tråd med risiko- og vesentlighetsanalysen. Forvaltningsrevisjonsprosjektene er delt i to grupper; en prioritert liste med de viktigeste prosjektene, samt en uprioritert liste med prosjektene som er vurdert å ha lavere risiko og vesentlighet. Under hvert prosjekt er det foreslått relevante tema i samsvar med den analysen som har blitt gjennomført. Endelig utforming av problemstillinger og timeomfang vil bli gjort i forbindelse med den enkelte bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt. 1.1 Gruppe 1 prioritert gruppe Prosjekt 1 Forvaltningsrevisjon av tilpasset undervisning og spesialundervisning Tema - System og rutiner - Regeletterleving - Samhandling mellom skole og PPT - Disponering av ressurser - Sykefravær 2 Forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten - Organisering - System og rutiner - Regeletterleving 3 Forvaltningsrevisjon av prosjektstyring - Organisering - System og rutiner - Kompetanse 4 Forvaltningsrevisjon av sykefravær og refusjoner - Organisering - Oppfølging sykemeldte - System og rutiner for refusjoner - Regeletterlevelse 5 Forvaltningsrevisjon av kommunens tilpasning til samhandlingsreformen - Organisering - Regeletterleving - System og rutiner 6 Forvaltningsrevisjon av helsestasjonstilbudet - Organisering - Regeletterlevelse - Tjenestetilbud - Bemanning og kompetanse 7 Forvaltningsrevisjon av HMS arbeidet med fokus på arbeidsmiljø - Organisering - System og rutiner - Regeletterlevelse - Bemanning og kompetanse Side31

32 1.2 Gruppe 2 uprioritert gruppe Prosjekt Tema Forvaltningsrevisjon av internkontroll - Organisering - System og rutiner - Kontrollmiljø - Rapportering (KOSTRA) Forvaltningsrevisjon av barnehagetilbudet - Bemanning og kompetanse - Rammeplan - Tilskudd og tildelingsmodell Forvaltningsrevisjon av bibliotekstjenesten - Regeletterlevelse - Måloppnåelse Forvaltningsrevisjon av saksbehandling innen - Organisering helse-, pleie- og omsorgstjenestene - System og rutiner - Regeletterlevelse Forvaltningsrevisjon av det kommunale - Organisering boligtilbudet til utsatte grupper - Boligtilbud - Vedlikehold Forvaltningsrevisjon av plan- og byggesak - Organisering - System og rutiner - Regeletterlevelse Forvaltningsrevisjon av brannsikring av - System og rutiner kommunale bygg - Regeletterlevelse Forvaltningsrevisjon av IKT, - Regeletterlevelse informasjonssikkerhet og arkiv - Arkivering og journalføringsrutiner - Kompetanse - IT-systemer Side32

33 UTFØRTE OG PLANLAGTE FORVALTNINGSREVISJONER 2013/2014 Sak Status Møtedato Tilpasset opplæring og spesialundervisning i grunnskolen Ferdig Byggesaker Birger Eliassen Ferdig mars 2014 (beh. i april-møtet 2014) Prosjektplan vedtatt Rapport vedtatt Vedtak i kommunest Matrikulering av offentlig veggrunn Ferdig november 2013 (beh. i april-møtet 2014) Prosjektplan vedtatt Rapport vedtatt Vedtak i kommunest Barnevern Ferdig april 2014 Prosjektplan vedtatt Rapport vedtatt Vedtak i kommunest Business Region Bergen selskapskontroll Ferdig Styring av investeringsprosjekt vedtak i kommunestyret / prioriteringsliste forvaltningsrevisjoner Ferdig sommeren 2014 Prosjektplan vedtatt Rapport vedtatt Vedtak i kommunest Evaluering oppmålingsgebyr 2012 vedtak i kommunestyret oppstart januar 2015 Bestilt og Side33

34 MØTEPLAN FOR 1. HALVÅR /15 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget 4/ Saksbehandler: Britt Maren Troland for sekretær Sølvi Legård Arkivsaknr.: 2015/308-4 INNSTILLING: Følgende møtedatoer for 1. halvår 2015 vedtas: SAMMENDRAG Avgjøres av: Kontrollutvalget Behandles i følgende utvalg: Kontrollutvalget Videre saksgang: Saksopplysninger: Vedlegg: Andre saksdokumenter ikke vedlagt Side34

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Likestilling- og mangfoldsutvalget Møtested: Møterom Lugaren i underetasjen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 08:30

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Likestilling- og mangfoldsutvalget Møtested: Møterom Lugaren i underetasjen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 08:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Likestilling- og mangfoldsutvalget Møtested: Møterom Lugaren i underetasjen, Rådhuset Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 08:30 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: 07.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 56 15 80 25. Side1 Side2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kleppestø, Terje Mathiassen Ordfører

MØTEINNKALLING. Kleppestø, Terje Mathiassen Ordfører MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda ekstraordinært møte Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.11.2015 Tidspunkt: 16:30 (dvs umiddelbart etter formannskapets møte.) Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Sted: Møterommet Slippen i Kleppestø senter Dato: Tid: kl. 1500

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Sted: Møterommet Slippen i Kleppestø senter Dato: Tid: kl. 1500 MØTEINNKALLING Sted: Møterommet Slippen i Kleppestø senter Dato: 25.08.2016 Tid: kl. 1500 Eventuelt forfall meldes til tlf. 56594464 eller 56158028 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale Saksnr. Tittel

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested:, E-postmøte Dato: Tidspunkt: 10:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested:, E-postmøte Dato: Tidspunkt: 10:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested:, E-postmøte Dato: 03.06.2016 Tidspunkt: 10:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema http://goo.gl/bihiib,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karoline Salamonsen Medlem AP

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karoline Salamonsen Medlem AP MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.06.2016 Tidspunkt: 15:00 16:40 FRA SAKSNR: 008/16 TIL SAKSNR: 012/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:5 av

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Petter Haugland Haraldsen Wenche Lyngbø

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Petter Haugland Haraldsen Wenche Lyngbø MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: 07.05.2013 Tidspunkt: 09:00 FRA SAKSNR: 9 TIL SAKSNR: 14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:3 av 5 Møteleder: Øystein Holmelid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Aina Bondehagen Medlem AP

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Aina Bondehagen Medlem AP MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.12.2014 Tidspunkt: 09:00-09:30 FRA SAKSNR: 152/14 TIL SAKSNR: 165/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 11 Møteleder:

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Petter Haraldsen Haugland Leder H

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Petter Haraldsen Haugland Leder H MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: 15:00 15:45 FRA SAKSNR: 15/16 TIL SAKSNR:20/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:5 av 5

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Wenche Lyngbø NESTL H. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Oddvar Johan Jensen Wenche Lyngbø KRF

MØTEPROTOKOLL. Wenche Lyngbø NESTL H. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Oddvar Johan Jensen Wenche Lyngbø KRF 1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Slippen, Kundetorget Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 14:00 15:30 FRA SAKSNR: 004/14 TIL SAKSNR: 009/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 5/5 Møteleder:

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 (umiddelbart etter Formannskapets møte)

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 (umiddelbart etter Formannskapets møte) MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.01.2016 Tidspunkt: 09:00 (umiddelbart etter Formannskapets møte) Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen:

Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/11 den 08.12.2011. Behandling: Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen: Nytt punkt 22: «Det

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tor Øyvind Sandaker leder. Side1. Utvalg: Flerkulturelt råd Møtested: Naustet 2. etg., Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00

MØTEINNKALLING. Tor Øyvind Sandaker leder. Side1. Utvalg: Flerkulturelt råd Møtested: Naustet 2. etg., Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Flerkulturelt råd Møtested: Naustet 2. etg., Rådhuset Dato: 10.06.2014 Tidspunkt: 14:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FRA SAKSNR: PS 73/16 TIL SAKSNR: PS 79/16 RS 29/16 RS 31/16. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:11 av 11

MØTEPROTOKOLL FRA SAKSNR: PS 73/16 TIL SAKSNR: PS 79/16 RS 29/16 RS 31/16. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:11 av 11 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: 08:15 08.55 FRA SAKSNR: PS 73/16 TIL SAKSNR: PS 79/16 RS 29/16 RS 31/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ordfører har besluttet at vedlagt sak tas opp til - Skriftlig behandling (i hht Kl. 30 nr. 2 ).

MØTEINNKALLING. Ordfører har besluttet at vedlagt sak tas opp til - Skriftlig behandling (i hht Kl. 30 nr. 2 ). MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig møte Kl. 30.2 Dato: 16.01.2017 Tidspunkt: 08:00-11:00 Vararepresentanter deltar etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på epost

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Saksnr: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 12.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

MØTEINNKALLING LUKKET MØTE

MØTEINNKALLING LUKKET MØTE MØTINNKALLING LUKKT MØT Utvalg: Valgnemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.206 Tidspunkt: 09:00 (Umiddelbart etter kommunestyrets møte som starter kl. 09:00) Vararepresentanter møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/1431

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rosalind Fosse Medlem FRP Roald Steinseide Varaordfører FRP

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rosalind Fosse Medlem FRP Roald Steinseide Varaordfører FRP 1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Formmanskapsalen, Rådhuset Dato: 11.11.2014 Tidspunkt: 14:00-14:55 FRA SAKSNR:142/14 TIL SAKSNR: 151/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 11 Møteleder:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Petter Haugland Haraldsen Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Petter Haugland Haraldsen Medlem H 1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Lugaren, Rådhuset Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 09:00 09:50 FRA SAKSNR:027/14 TIL SAKSNR:029/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:4/5 Møteleder:

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arild Raftevoll MEDL V Lene Dåvøy MEDL KRF Siv Høgtun LEDER H

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arild Raftevoll MEDL V Lene Dåvøy MEDL KRF Siv Høgtun LEDER H 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:45-17.00 MØTEPROTOKOLL FRA SAKSNR: 62/14 TIL SAKSNR: 65/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 10 Møteleder:

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer SAKNR. 063/10 BUDSJETT 2011 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer Jon Magne Bogevik

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Kommunalavdeling stab. Melding om vedtak - Høringssvar - et NAV med muligheter

Kommunalavdeling stab. Melding om vedtak - Høringssvar - et NAV med muligheter Kommunalavdeling stab Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Vår ref: Saksbehandler/Direkte Telefon: Deres ref: Dato: 2015/2769-8 27.08.2015 Melding om vedtak - Høringssvar - et NAV

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møllo, Rådhuset - 4. etg. Dato: Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møllo, Rådhuset - 4. etg. Dato: Tidspunkt: 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møllo, Rådhuset - 4. etg. Dato: 24.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema http://goo.gl/bihiib,

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Sted: Møterommet Trykkeriet i rådhuset Dato: Tid: kl. 1500

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Sted: Møterommet Trykkeriet i rådhuset Dato: Tid: kl. 1500 MØTEINNKALLING Sted: Møterommet Trykkeriet i rådhuset Dato: 19.01.2017 Tid: kl. 1500 Eventuelt forfall meldes til tlf. 56594464 eller 56158028 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale Saksnr. Tittel GODKJENNING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 01.09.2016 kl. 17:00

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.08.2014 kl. 10:00 16:00 i skogselskapets hytte i Borraslia, Tverrelvdalen. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FRA SAKSNR: PS 7/16 TIL SAKSNR: PS 12/50

MØTEPROTOKOLL FRA SAKSNR: PS 7/16 TIL SAKSNR: PS 12/50 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Valgnemnda Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 12.40 12.50 FRA SAKSNR: PS 7/16 TIL SAKSNR: PS 12/50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 11 Møteleder: Ordfører

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer