5. HALLINGKRAFT TRYGGHETSFORSIKRING DEL 1 FAMILIEULYKKESFORSIKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5. HALLINGKRAFT TRYGGHETSFORSIKRING DEL 1 FAMILIEULYKKESFORSIKRING"

Transkript

1 Hallingkraft Trygghetsforsikring Vilkår av 1. oktober Forsikringen består av: Forsikringsbevis og faktura, forsikringsvilkårene, Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL) og det øvrige lovverk. Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (forsikrede/sikrede) 1.1. Forsikringen gjelder for privatkunde hos Hallingkraft (heretter kalt HK) som har tegnet Hallingkraft Trygghetsforsikring, og som er navngitt på fakturaen for Hallingkraft Trygghetsforsikring. I tillegg er ektefelle/samboer/ dekket. Hjemmeboende barn under 20 år dekket under punkt 5, Familieulykkesforsikring, og under punkt 7, Kritisk sykdom. De forsikrede må bo i Norge på samme adresse ifølge Folkeregisteret dekket i hht vilkårene under. De forsikrede må være medlemmer av Folketrygden, jfr. Lov om Folketrygd av 28. februar 1997 kap Forsikringen kan tegnes fram til fylte 64 år. 1.3 Forsikringen for barn opphører ved utgangen av det forsikringsåret barnet fyller 20 år. 1.4 Forsikringen opphører i sin helhet ved utløpet av det forsikringsåret forsikrede fyller 70 år. 2. HVOR OG NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 2.1. Forsikringen gjelder i hele verden, 24 timer i døgnet Ved utenlandsopphold gjelder forsikringen i inntil 12 måneder etter utreise fra Norge. 3. DEFINISJONER Samboer: Med samboer menes person som lever sammen med kunde av Hallingkraft i et ekteskapsliknende forhold. Forsikringen gjelder ikke for f.eks. bokollektiv. Partner: Registrert i hht Lov om skap. Sykehus: Opphold på somatisk sykehus og på rehabiliteringsinstitusjon når dette skjer som direkte videreføring av et sykehusopphold på grunn av ulykkesskaden. Sykemelding: 100 % sykemeldt fra fast lønnet arbeid, i henhold til Folketrygdens regelverk. Forsikrede må ha vært ansatt i fast arbeid med minimum 50 % stilling i minst 6 måneder. Ulykkesskade: Med ulykkesskade menes fysisk skade på legemet forårsaket av en fysisk ytre begivenhet uavhengig av skadelidtes vilje. 4. SIKKERHETSFORSKRIFTER AIG Europes ansvar kan nedsettes eller bortfalle helt ved skade som er forårsaket av forsikredes forsettlige eller grovt uaktsomme handling, jfr. FAL kap. 4 og 13. AIG Europe er likevel ansvarlig hvis forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Ved skadetilfelle skal forsikrede uten ugrunnet opphold oppsøke lege og følge foreskrevet behandling. AIG Europe kan stoppe enhver utbetaling inntil denne forpliktelsen er oppfylt. 5. HALLINGKRAFT TRYGGHETSFORSIKRING DEL 1 FAMILIEULYKKESFORSIKRING 5.1 Familieulykkesforsikring Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter ulykkeskade som rammer forsikrede. Med ulykkesskade menes fysisk skade på legemet forårsaket av en plutselig fysisk ytre begivenhet som inntreffer i forsikringstiden. Forsikringen dekker død og medisinsk invaliditet for faste medlemmer av familien på skadetidspunktet i hht nedenstående tabell. Forsikringssum ved død og 100 % livsvarig medisinsk invaliditet. Gruppe 1 Gruppe 2 Singel abonnent Abonnent med ektefelle/samboer/ Forsikret Dekning Forsikringssum Forsikret Dekning Forsikringssum Kunde Medisinsk invaliditet Kr Kunde Medisinsk invaliditet Kr Kunde Dødsfall Kr Ektefelle/samboer/ Medisinsk invaliditet Kr Ektefelle/samboer/ Dødsfall Kr Gruppe 3 Gruppe 4 Singel abonnent med barn Abonnent med ektefelle/samboer/ med barn Forsikret Dekning Forsikringssum Forsikret Dekning Forsikringssum Kunde Medisinsk invaliditet Kr Kunde Medisinsk invaliditet Kr Kunde Dødsfall Kr Kunde Dødsfall Kr Barn Medisinsk invaliditet Kr Ektefelle/samboer/ Medisinsk invaliditet Kr Ektefelle/samboer/ Dødsfall Kr Barn Medisinsk invaliditet Kr Behandlingsutgifter er ikke omfattet av forsikringen. Forsikringssum for barn gjelder per barn.

2 5.2 Ulykkesskader som gir begrenset erstatning Ved skade på lem eller organ som var helt eller delvis skadet før ulykken, gis erstatning utfra den økning i medisinsk invaliditet som skyldes ulykken. 5.3 Ulykkesskader som ikke gir erstatning Forsikringen dekker ikke: 1. Skader på sinnet. (Psykiske skader som f.eks. sjokk.) 2. Skade som anses å være en følge av sykdom eller sykelig tilstand. 3. Skade ved forgiftning gjennom mat, drikke, eller nytelsesmidler. 4. Medisinske komplikasjoner, med mindre disse er en direkte følge av en ulykke som er dekket av forsikringen. 5. Økning i invaliditetsgrad som har andre årsaker enn selve ulykken. 6. Skade som følge av frivillig deltakelse i slagsmål eller kriminelle handlinger. 7. Skade som følge av dykking med tilførsel av pustegass. 8. Skade som skyldes eller er en følge av bakterier, virus, HIV-infeksjon, hepatitt-virus eller stikk/bitt av insekter. 9. Skade som følge av luftsport, f.eks. mikrofly, hang-/paragliding, fallskjermhopping. 10. Skade i forbindelse med militærtjeneste utenfor Norge. 11. Skade oppstått under boksing, bryting, judo, karate eller tilsvarende kampsporter. 12. Skade oppstått under trening til og deltakelse i utforrenn. 13. Skade oppstått under trening til og deltakelse i hastighetsløp med motorisert framkomstmiddel. 14. Skade i forbindelse med fjellklatring eller ekspedisjoner til Arktis/Antarktis/Himalaya. 15. Tannskade som følge av spising. 16. Skade som skyldes påvirkning av lys eller temperatur. AIG Europe dekker likevel slik påvirkning når årsaken er en nødssituasjon forsikrede ufrivillig var kommet i. 17. Ulykkesskade som medfører: - Muskel-/skjelettsykdommer, f.eks. skivelesjon, nucleoprolaps, isjias, lumbago, hekseskudd, revmatisme, leddrevmatisme, artritt, spondylose, spondylartrose, gikt, fibrositt, fibromyalgi, spinalstenose, osteochondrose, rotkompresjon, spondylolisthese. - Hjerte-/ karsykdommer. - Blodsykdommer 5.4 Erstatningsoppgjør livsvarig medisinsk invaliditet og dødsfall 1. Invaliditetserstatning beregnes på grunnlag av graden av livsvarig medisinsk invaliditet. Erstatning utbetales til forsikrede. Erstatning beregnes i henhold til Sosialdepartementets invaliditetstabell av 21. april 1997, del II og III, men ikke det øvrige regelverk. Invaliditet som ikke er angitt i nevnte tabell, fastsettes etter skjønn. - Graden av livsvarig medisinsk invaliditet må være vurdert og fastsatt av offentlig godkjent medisinsk spesialist innen det respektive medisinske fagfelt. - Den prosentvise graden av invaliditet avgjør hvor stor del av forsikringssummen som utbetales. - Hvis invaliditetsgraden kan reduseres ved operasjon eller behandling som forsikrede uten rimelig grunn motsetter seg, skal det likevel tas hensyn til den sannsynlige forbedring som slik behandling kunne medført. - Det tas hensyn til den forbedring som kan oppnås ved bruk av protese, høreapparat eller andre hjelpemidler. - Forsikrede har rett til invaliditetserstatning tidligst ett år etter skadedagen. Hvis graden av invaliditet kan forandre seg, kan endelig oppgjør utsettes inntil tre år etter skadedagen. Oppgjøret vil da basere seg på hva som antas å bli den livsvarige grad av invaliditet. 2. Erstatning gis bare for den del av den medisinske invaliditet som har sin årsak i ulykken. 3. Samlet erstatning kan ikke overstige forsikringssummen. 4. Ved erstatningsutmåling tas det ikke hensyn til yrke, inntekt eller individuelle egenskaper. 5. Dør den forsikrede som følge av ulykkesskaden innen ett år etter at ulykkesskaden inntraff, utbetales eventuelle dødsfallserstatning i henhold til tabellen i pkt 5.1. Dør den forsikrede senere enn ett år etter at ulykkesskaden inntraff, utbetales invaliditetserstatning utfra den sannsynlige grad av livsvarig medisinsk invaliditet. Erstatning utbetales til arvinger i henhold til lov eller testament. 6. Dør den forsikrede av annen årsak enn ulykkesskaden innen ett år etter at ulykkesskaden inntraff, utbetales verken dødsfallseller invaliditetserstatning. 7. Dør den forsikrede i invalid tilstand, men uten at varig invaliditet ennå er konstatert, senere enn ett år, men ikke mer enn tre år etter at ulykkesskaden inntraff, betales ikke dødsfallserstatning. Invaliditetsgraden vurderes skjønnsmessig ut fra den invaliditetsgrad som det må antas at den forsikrede ville ha fått dersom han hadde levd videre. 6. HALLINGKRAFT TRYGGHETSFORSIKRING DEL 2 Sykemeldingsforsikring 6.1 Sykemeldingsdekning Hva forsikringen omfatter Forsikringen dekker kundens faktiske strømforbruk og nettleie i inntil fire kvartaler med inntil kr per kvartal ved midlertidig 100 % sykemelding. Det gis ikke erstatning ved delvis sykemelding (mindre enn 100 %). Det gis kun erstatning for en sykemelding pr familie til enhver tid. Dekningen har en karensperiode på 30 dager. Forsikrede må ha vært ansatt i fast arbeid i minimum 50 % stilling i minst seks måneder. 6.2 Erstatningsoppgjør - Sykemelding Utbetaling av erstatning vil gjøres etter 30 dagers sammenhengende 100 % sykemelding. Det er sykemeldingsperiodens 31 dag som bestemmer hvilket kvartals strømregning som erstattes. Ved fortsatt sammenhengende sykemelding ut i nye kvartalers strømperioder erstattes disse kvartalenes strømregninger i inntil totalt fire kvartaler. AIGs samlede erstatningsansvar for alle sykemeldinger i familien er begrenset til fire kvartalers strømregning i løpet av 24 måneder. Det gis ikke erstatning for sykemelding som hadde årsak før forsikringen trådte i kraft.

3 7. HALLINGKRAFT TRYGGHETSFORSIKRING DEL 3 Kritisk sykdom 7.1 Kritisk sykdom Hva forsikringen omfatter (se ordliste i slutten av dette vilkårdokumentet) Forsikringen dekker en engangsutbetaling av den avtalte forsikringssummen på kr , såfremt den forsikrede i forsikringsperioden får stilt en dekningsberettiget diagnose eller får utført en operasjon i henhold til nedenstående sykdommer. Maksimal erstatning per familie per forsikringsår er begrenset til kr Erstatningsoppgjør - Kritisk sykdom Retten til utbetaling ved kritisk sykdom inntrer når forsikrede på grunn av en sykdom eller et ulykkestilfelle får utført en operasjon eller får stilt en diagnose nevnt i dette kapittel. Diagnosen skal være stilt eller operasjonen skal være utført innen forsikrede fyller 70 år. Dekningsberettiget diagnose eller operasjon skal være konstatert av autorisert lege/spesialist i Norge. Utbetaling kan tidligst finne sted en måned etter at en dekningsberettiget diagnose er stilt eller operasjon utført, og utbetaling skjer kun dersom forsikrede er i live på utbetalingspunktet. AIG utbetaler forsikringssummen straks alle opplysninger som er nødvendig for å fastslå selskapets forpliktelser er mottatt. Erstatning for kritisk sykdom utbetales til forsikrede. Forsikringssummen utbetales under forutsetning av at forsikrede er i live 30 dager etter at diagnosen er stilt. Følgende diagnoser/operasjoner er omfattet av forsikringen: Kreft Definisjon: Én eller flere maligne tumorer inklusive leukemier (unntatt kronisk lymfatisk leukemi), lymfomer og Hodgins sykdom karakterisert ved ukontollerbar vekst og spredning av maligne celler og invasjon og ødeleggelse av normalt vev, diagnostisert av praktiserende spesialist innen onkologi. Følgende kreftdiagnoser dekkes ikke av forsikringen: A) Tumorer som viser maligne endringer ved carcinoma in situ eller som beskrives historisk som premaligne. B) Melanomer på mindre enn 1,5 mm maksimal tykkelse bestemt ved historisk undersøkelse, eller invasjonsdybde på mindre enn Clark-nivå 3. C) Alle hyperkeratoser eller carcinoma basocellulare i huden. D) Alle skvamøse cellecarcinoma i huden med mindre det er spredning til andre organer. E) Kaposis sarkom og andre tumorer forbundet med HIV-infeksjon eller AIDS. F) Prostatakreft som er historisk beskrevet som TNM-klassifikasjon T eller lavere klassifikasjon Hjerneslag Definisjon: Cerobrovaskulær begivenhet med nevrologisk følgetilstand av mer enn 24 timers varighet, inkludert infarkt i hjerneven, blødning og embolisering fra en ekstrakraniell kilde. Tegn på permanent nevrologisk skade må bekreftes av nevrolog tidligst 6 uker etter begivenheten, og ingen krav godtas tidligere. Celebrale symptomer som følge av migrene, celebralskade som følge av traume eller hypoksi, og karsykdom som påvirker øyet eller synsnerven samt iskemiske forstyrrelser i vestibulærsystemet dekkes ikke av forsikringen Hjerteinfarkt Definisjon: Diagnostisert død av del av hjertemuskelen som følge av utilstrekkelig blodforsyning til det aktuelle området påvist ved typiske symptomer som brystsmerter, nye elektrokardiografiske endringer og forhøyede karenzymnivåer Nyresvikt Definisjon: Sluttstadium av nyresykdom med kronisk, permanent funksjonssvikt i begge nyrer, fulgt av regelmessig renaldialyse eller av nyretransplantasjon Organtransplantasjon Definisjon: Mottaker av organtransplantat, inkludert hjerte (transplantasjon av hele hjertet), lunge, lever, nyre, bukspyttkjertel (unntatt transplantasjon utelukkende av Langerhans øyer) eller benmarg. Erstatning kan utbetales før transplantasjonen gjennomføres hvis forsikringstakeren legger fram følgende dokumentasjon: A) Oppføring på offisiell venteliste for transplantasjon i Norge. B) Erklæring fra medisinsk spesialist om at transplantasjonen må gjennomføres i nærmeste framtid. C) Erklæring fra medisinsk spesialist om at transplantasjonen er den beste behandlingsformen for forsikringstakeren, og at sykdommen som er årsaken til transplantasjonen er livstruende. 7.3 Hva forsikringen ikke dekker Forsikringen dekker ikke sykdom eller legemsskade som forsikrede kjente til ved tegning av forsikringen. Tilsvarende gjelder for sykdom eller legemsskade som er en følge av sykdom/lidelse som er blitt påvist eller har vist tegn og/eller symptomer i løpet av de tre første måneder etter at forsikringen ble tegnet. Forsikringen dekker dessuten ikke dersom kritisk sykdom eller invaliditet skyldes: a) kjønnssykdommer, AIDS, AIDS-relaterte sykdommer og sykdommer som relaterer seg til HIV-antistoffer (HIV-positiv) b) Alkohol-, narkotika- og/eller medisinbruk som følge av dette c) Selvforskyldt legemsbeskadigelse d) Sykdom eller skade som direkte eller indirekte har oppstått som følge av aktiv deltakelse i krig, invasjon, fiendtlig angrep, borgerlige uroligheter (uansett om det er erklært krig eller ikke), borgerkrig, terroraktivitet, opprør, revolusjon, uroligheter, militær unntakstilstand samt militære operasjoner på land, til vanns eller i luften, enten det er erklært krig eller ikke e) Atomkjernereaksjon eller radioaktivt nedfall f) Sykdom eller tilstand hvor det ved legens undersøkelse ikke kan påvises objektive tegn på tilstedeværelsen av mén eller sykdom f.eks. hvor det alene er tale om subjektive klager på gener eller liknende.

4 8. HALLINGKRAFT TRYGGHETSFORSIKRING DEL 4 Sykehusinnleggelse som følge av ulykke 8.1 Sykehusinnleggelse Hva forsikringen omfatter Forsikringen dekker sykehusinnleggelse som følge av en ulykkesskade med kr per dag i inntil 30 dager per person per år. Karenstiden er fem dager per ulykkeshendelse. Ved opphold på sykehus i mer enn fem dager (karensperioden) sammenhengene som følge av en ulykkesskade utbetales kr per dag i inntil 30 dager. Opphold på rehabiliteringsinstitusjon, når dette skjer som en direkte videreføring av sykehusopphold på grunn av ulykkesskaden, regnes inn i de 30 dager. 8.2 Hva forsikringen ikke omfatter Det gis ikke dekning for sykehusinnleggelse som hadde årsak før forsikringen trådte i kraft. Ved nytt sykehusopphold på grunn av samme ulykke regnes ikke ny karens, og sykehusdagene regnes sammen, under forutsetning av at sykehusinnleggelsen skjer innen seks måneder etter siste sykehusinnleggelse. Dersom den forsikrede har vært behandlingsfri i mer enn seks måneder, regnes sykdomstilfellet som nytt skadetilfelle med ny karens og ny ansvarstid. Med behandlingsfri menes at den forsikrede ikke behøver pleie, medisinering eller å gjennomgå helsekontroller eller annen behandling på grunn av det aktuelle skadetilfellet. Det gis ikke erstatning dersom sykehusoppholdet er som følge av ulykkesskade som inntraff før forsikringen trådte i kraft. Ved flere skader er maksimum erstatning for denne dekningen begrenset til inntil 30 dager per familie per forsikringsår. 9. SKADEMELDING OG DOKUMENTASJON 1. Når det er oppstått skade, skal forsikrede melde fra til AIG Europe uten ugrunnet opphold. Meldingen skal være skriftlig. Skademelding til dette bruk fåes ved henvendelse til Hallingkraft eller på 2. AIG Europe skal gis adgang til dokumenter og kilder som angår forsikredes nåværende og tidligere helsetilstand samt annen relevant informasjon. 3. Grad av medisinsk invaliditet skal fastsettes av spesialist innen fagområdet som er ansatt ved offentlig norsk sykehus. Spesialist skal oppnevnes eller godkjennes av AIG Europe. 10. BETALING, FORNYELSE OG OPPSIGELSE 1. Et forsikringsår er perioden 1. juli.-30. juni. 2. Forsikringen gjelder for 12 måneder, men med terminvis betaling. Ny forsikringsavtale eller annen informasjon utstedes bare når det er gjort endringer i premie eller vilkår. Kvittering på at premien er betalt, gjelder som bekreftelse på at forsikringen er gyldig. Forsikringen gjelder fra den er betalt første gang, hvis ikke annet er avtalt. 3. Forsikrede har anledning til å si opp forsikringen ved utløpet av hver termin når dette gjøres før regningen forfaller til betaling. 4. Den kollektive forsikringen opphører når forsikrede sier opp sin avtale om leveranse av kraft fra Hallingkraft. Forsikringen opphører fra samme dato som kraftleveransen opphører. 5. Ved delvis innbetaling av strømregning dekkes først innbetaling til Hallingkraft. Manglende innbetaling av forsikringspremie skal da innkreves av Hallingkraft i form av purring. Dersom denne purringen ikke innbetales, opphører forsikringen med tilbakevirkende kraft fra forrige kvartalsperiode. 11. GENERELLE BESTEMMELSER 1. Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med Lov av 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale. Tvister som gjelder forsikringsavtalen, skal avgjøres ved norske domstoler, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning. 2. Kan forsikrede forlange at tredjemann erstatter tapet, trer AIG Europe ved utbetaling av erstatning inn i forsikredes rett mot tredjemann. 3. Erstatningsutbetaling skal ikke føre til økonomisk vinning, men kun erstatte lidt økonomisk tap innenfor rammen av forsikringsavtalen. Utgifter som blir refundert av andre, vil derfor ikke bli erstattet. 4. Den som gjør seg skyldig i svik eller uredelige forhold mot AIG Europe, mister retten til erstatning fra AIG Europe for ethvert erstatningskrav etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hendelse, og AIG Europe kan si opp enhver forsikringsavtale med forsikrede, jfr. FAL 4-2, 4-3, 8-1 eller 13-2, 13-3 og Identifikasjon: Forsikredes rett til erstatning kan helt eller delvis bortfalle som følge av forsikredes handlinger eller unnlatelser. Dette gjelder også ved handlinger eller unnlatelser fra forsikredes slektninger og hjelpere. Jfr. FAL Krav som meldes senere enn ett år etter at forsikrede fikk kjennskap til de forhold som begrunner kravet, vil bli avslått. 7. AIG Europe kan si opp forsikringsavtalen med to måneders frist etter inntruffet skade hvis forsikrede har forsømt å overholde en sikkerhetsforskrift, og det foreligger brudd på reglene i FAL 4-6, 4-7, 4-8 og AIG Europe svarer ikke for tap eller skade som står i sammenheng med 1) jordskjelv og vulkanske utbrudd 2) frigjøring av atomenergi samt resultat av biologisk eller kjemisk forgiftning forårsaket av terrorisme eller liknende former for politisk, etnisk eller religiøst motiverte grupper/organisasjoner 3) opprør, streik, lockout eller liknende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden 4) krigsrisiko. Dvs. krig eller krigsliknende forhold, revolusjon, opprør og enhver bruk av militære styrker. Ved utenlandsopphold gjelder forsikringsavtalen hvis forsikrede allerede befinner seg i et område når det bryter ut krig eller alvorlige uroligheter der. Forsikringen gjelder i inntil 14 dager fra dette tidspunkt. Forsikrede plikter å reise ut av risikoområdet snarest mulig. 9. Klage som gjelder AIG Europes skadebehandling rettes til: Forsikringsklagekontoret Drammensveien 145 Postboks 53, Skøyen 0212 OSLO Kontoret er uavhengig, og bistand i klagesaker er gratis.

5 ORDLISTE Ordlisten er veiledende til forståelse av terminologien. MEDISINSKE UTTRYKK Kritisk sykdom defineres u t fra medisinske tilstander. Medisinske faguttrykk for diagnoser og operasjoner utgjør en del av forsikringens bestemmelser. Nedenfor følger en forenklet forklaring av de relevante uttrykk: Carcinoma: Ondartet svulst av spesiell celletype (enitelcelle). Carcinoma basocellulare: Kreft i hudens basalceller (grunnceller). Cerebrovaskulær: Hjerneåre (blodåre i hjernen). Clark-nivå 3: Gradering for invasjonsdybde av føflekksvulster (skala fra 1-4 der 1 er mildest og 4 er mest invasiv) grad 3 har spredning til nymfeknuter. Demyelinisering: Bortfall av isolasjon rundt nerveceller. Demyeliniseringssykdom: Sykdom der isolasjonen rundt nerveceller (utenom hjernen) forsvinner. Embolisering: Blodproppdannelse. Granolum: Liten svulst med betennelsesceller. Histologisk: Vevstudie, beskrivelse av vevet gjennom mikroskop. Hyperkeratose: Fortykning av hudens hornlag. Hypoksi: Manglende oksygentilførsel. In situ: På stedet (dvs lokal). Intraductal cancer mamma: Et tidlig stadium av brystkreft. Intrakranielt: Inne i hodet (kraniet). Iskemi: Sviktende blodtilførsel. Kankrøs: Ondartet. Kaposis sarcom: Svulst som oppstår i små blodårer særlig i huden. Lymfom: Lymfeknutesvulst. Malign: Ondartet. Maligne tumorer: Ondartede svulster. Melanomer: Føflekksvulster. Metastase: Spredning av en svulst til et nytt sted. Papillødem: Trykk på synsnerven (grunnet væske). Premalign: Potensiell ondartet. Signifikant stenose: Betydelig avsnevring/innsnevring. Skvamøse cellecarcinoma: Svulster i hudens ytre lag. TNM-klassifikasjon: Klassifikasjonssystem for alvorlighetsgraden for ondartede svulster.

Vilkår Akademikerforbundets AH-555 Ulykkesforsikring

Vilkår Akademikerforbundets AH-555 Ulykkesforsikring Vilkår Akademikerforbundets AH-555 Ulykkesforsikring Gjelder fra 01.01.2010 Forsikringsgiver er: Chartis, org.nr: 850 567 352 Sentralbord : + 47 22 00 20 20 Skadeavdeling : + 47 22 00 20 80 Filial av Chartis

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD:

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD: Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for Ulykkesforsikring INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Erstatningsberegning

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG BARNEFORSIKRING

NORSK JOURNALISTLAG BARNEFORSIKRING NORSK JOURNALISTLAG BARNEFORSIKRING Vilkår av 01.01.08 Forsikringen består av: - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Lov om forsikringsavtaler av 16.juni, 1989 (FAL) - Det øvrige lovverk. 1. HVEM

Detaljer

Vilkår for: AH-555 Ulykkesforsikring - Personellforbundet. Gjelder fra 01.01.2015

Vilkår for: AH-555 Ulykkesforsikring - Personellforbundet. Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår for: - Personellforbundet Gjelder fra 01.01.2015 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47 22 00 20 21 www.aig.no. Org.

Detaljer

Vilkår for: Eurocard Gold Ulykkesforsikring 104-7281. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.11.2009

Vilkår for: Eurocard Gold Ulykkesforsikring 104-7281. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.11.2009 Vilkår for: Eurocard Gold Ulykkesforsikring 104-7281 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.11.2009 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder: Politilederne 2014 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk ulykkesforsikring Etter avtale (avtalenummer 83342160) opprettet 1. august 2014 mellom Norges Politilederlag og Gjensidige Forsikring

Detaljer

Eurocard Gold Ulykkesforsikring

Eurocard Gold Ulykkesforsikring Vilkår for: Eurocard Gold Ulykkesforsikring Gjelder fra 01.11.2009 Forsikringsgiver er: Chartis, org.nr: 850 567 352 Sentralbord : + 47 22 00 20 20 Skadeavdeling : + 47 22 00 20 80 Filial av Chartis Europe

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de personer som er

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes...

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes... Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Når forsikringen gjelder... 2 4. Hvilke ulykker som omfattes... 2 Dekninger (som gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår Ulykkesforsikring Dekker medisinsk invaliditet og død Vilkår av 1.oktober 2011 1. Forsikringsavtalen. 1.1 Forsikringsgiver Forsikringsdekningen beskrevet i Master Policy og som fremgår

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 3 3 Hva omfatter forsikringen

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

A. Utvidet identitetstyveriforsikring

A. Utvidet identitetstyveriforsikring VILKÅR Diners Club ID-forsikring 01.09.2011 1. Se også definisjoner under hver enkelt dekning. Forsikret Kort (Kortet): Betalingskort nevnt i forsikringsbeviset. Forsikringsperiode: Den forsikringsperiode

Detaljer

Forsikringsvilkår P 925 Idrettsvilkår / ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår P 925 Idrettsvilkår / ulykkesforsikring Forsikringsvilkår P 925 Idrettsvilkår / ulykkesforsikring Side 2 av 10 Forsikringsvilkår Innholdsfortegnelse Kapittel Side 1. Hvem forsikringen omfatter 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder 3 3. Hva forsikringen

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 01.01.2009 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang Forsikringstaker kan bare være

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) nr. 69 - Forsikringsvirksomhetsloven av 10. juni 1988 med forskrift

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring Gjelder fra 01.04.2007 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold:

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Vilkår for: AH-557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlonforbund

Vilkår for: AH-557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlonforbund Vilkår for: AH-557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlonforbund Gjelder fra 01.01.2013 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens Plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 Trippelforsikring

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 Trippelforsikring Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 59 år. En forsikringsavtale kan bare inngås

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Den norske jordmorforening 2013. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Den norske jordmorforening 2013. Forsikringsbeviset gjelder: Den norske jordmorforening 2013 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Grunnforsikring familieulykke Etter avtale mellom: Den norske jordmorforening og Gjensidige Forsikring ASA Forsikringsbeviset

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsbevis. Obligatorisk Familieulykkesforsikring. Forsikringsbeviset gjelder:

Forsikringsbevis. Obligatorisk Familieulykkesforsikring. Forsikringsbeviset gjelder: Forsikringsbevis 2016 Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk Familieulykkesforsikring Etter avtale nummer 80733032 opprettet 1. januar 2009 mellom Skolelederforbundet og Gjensidige Forsikring ASA Forsikringsbeviset

Detaljer

AH- 557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring

AH- 557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring Vilkår AH- 557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring Gjelder fra 01.05.2010 Erstatter vilkår fra 01.11.2007 Forsikringsgiver er: Chartis, org.nr: 850 567 352 Sentralbord : + 47 22 00 20 20 Skadeavdeling

Detaljer

ihi Bupa Kritisk Sykdom Gjeldende fra 2011

ihi Bupa Kritisk Sykdom Gjeldende fra 2011 ihi Bupa Kritisk Sykdom Gjeldende fra 2011 Forsikringsvilkår - ihi Bupa Kritisk Sykdom Gjeldende fra 1. januar 2011 Innhold 1 Godkjennelse av forsikringen 1.1 Folkeregisteradresse 1.2 Godkjennelse på standardvilkår

Detaljer

Vilkår for: AH-559 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlon Forbund

Vilkår for: AH-559 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlon Forbund Vilkår for: AH-559 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlon Forbund Gjelder fra 01.01.2013 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens Plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 1.1.2011 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang/opphørsalder Forsikringstaker kan

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Vilkår Uføre (Uføre01)

Vilkår Uføre (Uføre01) Vilkår Uføre (Uføre01) Uføreforsikring. Dersom forsikrede blir arbeidsufør. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring IV Av 24.05.2014 Erstatter vilkår av 01.06.2013 Vilkårene gjelder for forsikring tegnet etter 28.11.

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring IV Av 24.05.2014 Erstatter vilkår av 01.06.2013 Vilkårene gjelder for forsikring tegnet etter 28.11. Vilkår Barne- og ungdomsforsikring IV Av 24.05.2014 Erstatter vilkår av 01.06.2013 Vilkårene gjelder for forsikring tegnet etter 28.11.2011 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for barnet

Detaljer

Gjelder fra 01.01.2014 erstatter vilkår av 01.01.2013

Gjelder fra 01.01.2014 erstatter vilkår av 01.01.2013 Vilkår FOr POlitiets FellesFOrbund AH-552 FriVilliG ulykkesforsikring Gjelder fra 01.01.2014 erstatter vilkår av 01.01.2013 AIG Europe Limited, Fridtjof Nansens Plass 4, Postboks 1588 Vika, NO-0118 Oslo

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn INNHOLD: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Premiebetaling

Detaljer

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF)

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Forsikringsvilkår av 1.7.2015 Forsikringsordningen omfatter følgende forsikringer I tillegg gjelder DEFINISJONER Ulykkesforsikring

Detaljer

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF Avtale nr. / Pol.nr. 0116252 Produktavtale mellom Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF 1. HVEM AVTALEN GJELDER FOR 1.1. Avtale om Lisensforsikring

Detaljer

Ulykkesforsikring Fritid Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Ulykkesforsikring Fritid Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Ulykkesforsikring Fritid Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Ulykkesforsikring Fritid Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Vilkår for: COM-120 Kollektiv Ulykkesforsikring

Vilkår for: COM-120 Kollektiv Ulykkesforsikring Vilkår for: COM-120 Kollektiv Ulykkesforsikring Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2013 UPF01 - F01

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2013 UPF01 - F01 Ulykke fritid Gjelder fra 01.01.2013 UPF01 - F01 Gjelder fra 01.01.2013 Avløser vilkår av 01.01.2008 Innhold 1. Definisjoner 2. Hvem er forsikret 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Når forsikringen gjelder.

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Utvidet Personforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Utvidet Personforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Utvidet Personforsikring Gjelder fra 01.01.2011 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Utvidet Persondekning

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger

Forsikringsvilkår. Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger Forsikringsvilkår Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger gjelder fra 1. januar 2013 2 Innhold: side 1. Definisjoner 3 2. Når ulykkesforsikringen trer i kraft 3 3. Ulykkesforsikring 4 4. Oppgjørsregler

Detaljer

Advokatforeningens tilbud om sykeavbruddsforsikring er en kollektiv ordning. 1.2. Avtalen

Advokatforeningens tilbud om sykeavbruddsforsikring er en kollektiv ordning. 1.2. Avtalen 1. Generelle forhold 1.1. Avtalens parter Forsikringstaker: Forsikrede: Forsikringsgiver: Den Norske Advokatforening (Advokatforeningen) Medlem som har tilsluttet seg avtalen, og som fremgår av forsikringsbeviset.

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser.

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringen dekker skade som rammer forsikrede i fritiden. Forsikringen dekker invaliditet(mèn), arbeidsuførhet og

Detaljer

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2015 UPF01 - F01

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2015 UPF01 - F01 Ulykke fritid Gjelder fra 01.01.2015 UPF01 - F01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen ikke omfatter 5. Skadeoppgjør 6.

Detaljer

Kollektiv ulykkesforsikring for barn, skoleelever m.m.

Kollektiv ulykkesforsikring for barn, skoleelever m.m. Kollektiv ulykkesforsikring for barn, skoleelever m.m. Gjelder fra 01.01.2008 Avløser vilkår av 01.01.2006 BU 2008-1 1 Definisjoner 3 2 Hvem forsikringen omfatter 3 3 Når og hvor gjelder forsikringen 3

Detaljer

Sykeavbruddsforsikring. For medlemmer av Den Norske Advokatforening

Sykeavbruddsforsikring. For medlemmer av Den Norske Advokatforening Sykeavbruddsforsikring For medlemmer av Den Norske Advokatforening Det bekreftes herved at Norwegian Underwriting Agency AS, heretter kalt NUA, er autorisert av visse forsikringsgivere ved Lloyd s, i henhold

Detaljer

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser.

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringen dekker skade som rammer forsikrede i fritiden. Forsikringen dekker invaliditet(mèn), arbeidsuførhet og

Detaljer

NSF vilkår Barneforsikring

NSF vilkår Barneforsikring NSF vilkår Barneforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva som er ditt ansvar.

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser.

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 006, hele og halve ytelser. Forsikringen dekker skade som rammer forsikrede i fritiden. Forsikringen dekker invaliditet(mèn), arbeidsuførhet og død

Detaljer

Vilkår for Ulykkesforsikring

Vilkår for Ulykkesforsikring Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hvilke ulykker som omfattes...2 Dekninger (som gjelder når

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 01.07.2015 Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA SOM ER FORSIKRET... 3 4. HVA FORSIKRINGEN

Detaljer

C-220 PERSONALFORSIKRING AV 08.08.2008

C-220 PERSONALFORSIKRING AV 08.08.2008 Side 1 av 18 C-220 PERSONALFORSIKRING AV 08.08.2008 NB. FORSIKRINGSVILKÅRET INNEHOLDER BÅDE YRKESSKADEFORSIKRING OG FRITIDSULYKKEFORSIKRING. FORSIKRINGSBEVISET BESKRIVER HVILKE PRODUKTER OG DEKNINGER SOM

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 01.10.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side 4

Detaljer

Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser. Utbetales ved forsikredes død 20 000 50 000

Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser. Utbetales ved forsikredes død 20 000 50 000 Norges Squashforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2013-31.08.2014 Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser A Grunnlisens Utvidet

Detaljer

Forsikringsbevis 2009/2010

Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring BA FORSIKRINGSBEVISET GJELDER FOR

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder og hva den omfatter... 2. 3.Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder og hva den omfatter... 2. 3.Når forsikringen gjelder... 2 Ulykkesforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor forsikringen gjelder og hva den omfatter... 2 3.Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke begrensninger

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

Eurocard Gold Identitetstyveriforsikring 104-7747

Eurocard Gold Identitetstyveriforsikring 104-7747 Vilkår for: Eurocard Gold Identitetstyveriforsikring 104-7747 Gjelder fra 15.04.2010 Forsikringsgiver er: Chartis, org.nr: 850 567 352 Sentralbord : + 47 22 00 20 20 Skadeavdeling : + 47 22 00 20 80 Filial

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset forsikringsvilkårene generelle vilkår forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 det øvrige lovverk Teksten

Detaljer

NSF VILKÅR BARNEFORSIKRING

NSF VILKÅR BARNEFORSIKRING NSF VILKÅR BARNEFORSIKRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hva forsikringen omfatter 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Når forsikringen gjelder 5. Hvilke vilkår gjelder 6. Betingelser

Detaljer

Barn Gjelder fra 01.01.2014

Barn Gjelder fra 01.01.2014 Barn Gjelder fra 01.01.2014 Innhold 1. Hvem barneforsikringen gjelder for 2. Hvem som har rett til erstatning 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Konstateringstidspunkt 5. Hva forsikringen omfatter 6. Barn

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser

VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser Vilkår for sykdomsforsikring, hele og halve ytelser, 1. desember 2010. side 1 0 DEFINISJONER 0.1 Utstedelse av forsikringsbevis, beregning

Detaljer

Vilkår 2015 Utdanningsforbundets barneforsikring

Vilkår 2015 Utdanningsforbundets barneforsikring Vilkår 2015 Utdanningsforbundets barneforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

VILKÅR ULYKKESFORSIKRING

VILKÅR ULYKKESFORSIKRING VILKÅR ULYKKESFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes...

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Når forsikringen gjelder... 2 4. Hvilke ulykker som omfattes... 2 Dekninger (som gjelder

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

GRUPPELIVSFORSIKRING

GRUPPELIVSFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING Tilleggsvilkår for Medisinsk invaliditet fritid Uførhet sykdom fritid Uførekapital fritid Dekningsomfang. Forsikringsgiver STERLING LIFE LIMITED DEL 1 DEFINISJONER 1.1. Følgende ord

Detaljer

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør IDRETTSFORSIKRING

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 21.03.2013 Eika Forsikring Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 21.03.2013 Forsikringsvilkår Hest 21.03.2013 Eika Forsikring INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for.................................

Detaljer