5. HALLINGKRAFT TRYGGHETSFORSIKRING DEL 1 FAMILIEULYKKESFORSIKRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5. HALLINGKRAFT TRYGGHETSFORSIKRING DEL 1 FAMILIEULYKKESFORSIKRING"

Transkript

1 Hallingkraft Trygghetsforsikring Vilkår av 1. oktober Forsikringen består av: Forsikringsbevis og faktura, forsikringsvilkårene, Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL) og det øvrige lovverk. Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (forsikrede/sikrede) 1.1. Forsikringen gjelder for privatkunde hos Hallingkraft (heretter kalt HK) som har tegnet Hallingkraft Trygghetsforsikring, og som er navngitt på fakturaen for Hallingkraft Trygghetsforsikring. I tillegg er ektefelle/samboer/ dekket. Hjemmeboende barn under 20 år dekket under punkt 5, Familieulykkesforsikring, og under punkt 7, Kritisk sykdom. De forsikrede må bo i Norge på samme adresse ifølge Folkeregisteret dekket i hht vilkårene under. De forsikrede må være medlemmer av Folketrygden, jfr. Lov om Folketrygd av 28. februar 1997 kap Forsikringen kan tegnes fram til fylte 64 år. 1.3 Forsikringen for barn opphører ved utgangen av det forsikringsåret barnet fyller 20 år. 1.4 Forsikringen opphører i sin helhet ved utløpet av det forsikringsåret forsikrede fyller 70 år. 2. HVOR OG NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 2.1. Forsikringen gjelder i hele verden, 24 timer i døgnet Ved utenlandsopphold gjelder forsikringen i inntil 12 måneder etter utreise fra Norge. 3. DEFINISJONER Samboer: Med samboer menes person som lever sammen med kunde av Hallingkraft i et ekteskapsliknende forhold. Forsikringen gjelder ikke for f.eks. bokollektiv. Partner: Registrert i hht Lov om skap. Sykehus: Opphold på somatisk sykehus og på rehabiliteringsinstitusjon når dette skjer som direkte videreføring av et sykehusopphold på grunn av ulykkesskaden. Sykemelding: 100 % sykemeldt fra fast lønnet arbeid, i henhold til Folketrygdens regelverk. Forsikrede må ha vært ansatt i fast arbeid med minimum 50 % stilling i minst 6 måneder. Ulykkesskade: Med ulykkesskade menes fysisk skade på legemet forårsaket av en fysisk ytre begivenhet uavhengig av skadelidtes vilje. 4. SIKKERHETSFORSKRIFTER AIG Europes ansvar kan nedsettes eller bortfalle helt ved skade som er forårsaket av forsikredes forsettlige eller grovt uaktsomme handling, jfr. FAL kap. 4 og 13. AIG Europe er likevel ansvarlig hvis forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Ved skadetilfelle skal forsikrede uten ugrunnet opphold oppsøke lege og følge foreskrevet behandling. AIG Europe kan stoppe enhver utbetaling inntil denne forpliktelsen er oppfylt. 5. HALLINGKRAFT TRYGGHETSFORSIKRING DEL 1 FAMILIEULYKKESFORSIKRING 5.1 Familieulykkesforsikring Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter ulykkeskade som rammer forsikrede. Med ulykkesskade menes fysisk skade på legemet forårsaket av en plutselig fysisk ytre begivenhet som inntreffer i forsikringstiden. Forsikringen dekker død og medisinsk invaliditet for faste medlemmer av familien på skadetidspunktet i hht nedenstående tabell. Forsikringssum ved død og 100 % livsvarig medisinsk invaliditet. Gruppe 1 Gruppe 2 Singel abonnent Abonnent med ektefelle/samboer/ Forsikret Dekning Forsikringssum Forsikret Dekning Forsikringssum Kunde Medisinsk invaliditet Kr Kunde Medisinsk invaliditet Kr Kunde Dødsfall Kr Ektefelle/samboer/ Medisinsk invaliditet Kr Ektefelle/samboer/ Dødsfall Kr Gruppe 3 Gruppe 4 Singel abonnent med barn Abonnent med ektefelle/samboer/ med barn Forsikret Dekning Forsikringssum Forsikret Dekning Forsikringssum Kunde Medisinsk invaliditet Kr Kunde Medisinsk invaliditet Kr Kunde Dødsfall Kr Kunde Dødsfall Kr Barn Medisinsk invaliditet Kr Ektefelle/samboer/ Medisinsk invaliditet Kr Ektefelle/samboer/ Dødsfall Kr Barn Medisinsk invaliditet Kr Behandlingsutgifter er ikke omfattet av forsikringen. Forsikringssum for barn gjelder per barn.

2 5.2 Ulykkesskader som gir begrenset erstatning Ved skade på lem eller organ som var helt eller delvis skadet før ulykken, gis erstatning utfra den økning i medisinsk invaliditet som skyldes ulykken. 5.3 Ulykkesskader som ikke gir erstatning Forsikringen dekker ikke: 1. Skader på sinnet. (Psykiske skader som f.eks. sjokk.) 2. Skade som anses å være en følge av sykdom eller sykelig tilstand. 3. Skade ved forgiftning gjennom mat, drikke, eller nytelsesmidler. 4. Medisinske komplikasjoner, med mindre disse er en direkte følge av en ulykke som er dekket av forsikringen. 5. Økning i invaliditetsgrad som har andre årsaker enn selve ulykken. 6. Skade som følge av frivillig deltakelse i slagsmål eller kriminelle handlinger. 7. Skade som følge av dykking med tilførsel av pustegass. 8. Skade som skyldes eller er en følge av bakterier, virus, HIV-infeksjon, hepatitt-virus eller stikk/bitt av insekter. 9. Skade som følge av luftsport, f.eks. mikrofly, hang-/paragliding, fallskjermhopping. 10. Skade i forbindelse med militærtjeneste utenfor Norge. 11. Skade oppstått under boksing, bryting, judo, karate eller tilsvarende kampsporter. 12. Skade oppstått under trening til og deltakelse i utforrenn. 13. Skade oppstått under trening til og deltakelse i hastighetsløp med motorisert framkomstmiddel. 14. Skade i forbindelse med fjellklatring eller ekspedisjoner til Arktis/Antarktis/Himalaya. 15. Tannskade som følge av spising. 16. Skade som skyldes påvirkning av lys eller temperatur. AIG Europe dekker likevel slik påvirkning når årsaken er en nødssituasjon forsikrede ufrivillig var kommet i. 17. Ulykkesskade som medfører: - Muskel-/skjelettsykdommer, f.eks. skivelesjon, nucleoprolaps, isjias, lumbago, hekseskudd, revmatisme, leddrevmatisme, artritt, spondylose, spondylartrose, gikt, fibrositt, fibromyalgi, spinalstenose, osteochondrose, rotkompresjon, spondylolisthese. - Hjerte-/ karsykdommer. - Blodsykdommer 5.4 Erstatningsoppgjør livsvarig medisinsk invaliditet og dødsfall 1. Invaliditetserstatning beregnes på grunnlag av graden av livsvarig medisinsk invaliditet. Erstatning utbetales til forsikrede. Erstatning beregnes i henhold til Sosialdepartementets invaliditetstabell av 21. april 1997, del II og III, men ikke det øvrige regelverk. Invaliditet som ikke er angitt i nevnte tabell, fastsettes etter skjønn. - Graden av livsvarig medisinsk invaliditet må være vurdert og fastsatt av offentlig godkjent medisinsk spesialist innen det respektive medisinske fagfelt. - Den prosentvise graden av invaliditet avgjør hvor stor del av forsikringssummen som utbetales. - Hvis invaliditetsgraden kan reduseres ved operasjon eller behandling som forsikrede uten rimelig grunn motsetter seg, skal det likevel tas hensyn til den sannsynlige forbedring som slik behandling kunne medført. - Det tas hensyn til den forbedring som kan oppnås ved bruk av protese, høreapparat eller andre hjelpemidler. - Forsikrede har rett til invaliditetserstatning tidligst ett år etter skadedagen. Hvis graden av invaliditet kan forandre seg, kan endelig oppgjør utsettes inntil tre år etter skadedagen. Oppgjøret vil da basere seg på hva som antas å bli den livsvarige grad av invaliditet. 2. Erstatning gis bare for den del av den medisinske invaliditet som har sin årsak i ulykken. 3. Samlet erstatning kan ikke overstige forsikringssummen. 4. Ved erstatningsutmåling tas det ikke hensyn til yrke, inntekt eller individuelle egenskaper. 5. Dør den forsikrede som følge av ulykkesskaden innen ett år etter at ulykkesskaden inntraff, utbetales eventuelle dødsfallserstatning i henhold til tabellen i pkt 5.1. Dør den forsikrede senere enn ett år etter at ulykkesskaden inntraff, utbetales invaliditetserstatning utfra den sannsynlige grad av livsvarig medisinsk invaliditet. Erstatning utbetales til arvinger i henhold til lov eller testament. 6. Dør den forsikrede av annen årsak enn ulykkesskaden innen ett år etter at ulykkesskaden inntraff, utbetales verken dødsfallseller invaliditetserstatning. 7. Dør den forsikrede i invalid tilstand, men uten at varig invaliditet ennå er konstatert, senere enn ett år, men ikke mer enn tre år etter at ulykkesskaden inntraff, betales ikke dødsfallserstatning. Invaliditetsgraden vurderes skjønnsmessig ut fra den invaliditetsgrad som det må antas at den forsikrede ville ha fått dersom han hadde levd videre. 6. HALLINGKRAFT TRYGGHETSFORSIKRING DEL 2 Sykemeldingsforsikring 6.1 Sykemeldingsdekning Hva forsikringen omfatter Forsikringen dekker kundens faktiske strømforbruk og nettleie i inntil fire kvartaler med inntil kr per kvartal ved midlertidig 100 % sykemelding. Det gis ikke erstatning ved delvis sykemelding (mindre enn 100 %). Det gis kun erstatning for en sykemelding pr familie til enhver tid. Dekningen har en karensperiode på 30 dager. Forsikrede må ha vært ansatt i fast arbeid i minimum 50 % stilling i minst seks måneder. 6.2 Erstatningsoppgjør - Sykemelding Utbetaling av erstatning vil gjøres etter 30 dagers sammenhengende 100 % sykemelding. Det er sykemeldingsperiodens 31 dag som bestemmer hvilket kvartals strømregning som erstattes. Ved fortsatt sammenhengende sykemelding ut i nye kvartalers strømperioder erstattes disse kvartalenes strømregninger i inntil totalt fire kvartaler. AIGs samlede erstatningsansvar for alle sykemeldinger i familien er begrenset til fire kvartalers strømregning i løpet av 24 måneder. Det gis ikke erstatning for sykemelding som hadde årsak før forsikringen trådte i kraft.

3 7. HALLINGKRAFT TRYGGHETSFORSIKRING DEL 3 Kritisk sykdom 7.1 Kritisk sykdom Hva forsikringen omfatter (se ordliste i slutten av dette vilkårdokumentet) Forsikringen dekker en engangsutbetaling av den avtalte forsikringssummen på kr , såfremt den forsikrede i forsikringsperioden får stilt en dekningsberettiget diagnose eller får utført en operasjon i henhold til nedenstående sykdommer. Maksimal erstatning per familie per forsikringsår er begrenset til kr Erstatningsoppgjør - Kritisk sykdom Retten til utbetaling ved kritisk sykdom inntrer når forsikrede på grunn av en sykdom eller et ulykkestilfelle får utført en operasjon eller får stilt en diagnose nevnt i dette kapittel. Diagnosen skal være stilt eller operasjonen skal være utført innen forsikrede fyller 70 år. Dekningsberettiget diagnose eller operasjon skal være konstatert av autorisert lege/spesialist i Norge. Utbetaling kan tidligst finne sted en måned etter at en dekningsberettiget diagnose er stilt eller operasjon utført, og utbetaling skjer kun dersom forsikrede er i live på utbetalingspunktet. AIG utbetaler forsikringssummen straks alle opplysninger som er nødvendig for å fastslå selskapets forpliktelser er mottatt. Erstatning for kritisk sykdom utbetales til forsikrede. Forsikringssummen utbetales under forutsetning av at forsikrede er i live 30 dager etter at diagnosen er stilt. Følgende diagnoser/operasjoner er omfattet av forsikringen: Kreft Definisjon: Én eller flere maligne tumorer inklusive leukemier (unntatt kronisk lymfatisk leukemi), lymfomer og Hodgins sykdom karakterisert ved ukontollerbar vekst og spredning av maligne celler og invasjon og ødeleggelse av normalt vev, diagnostisert av praktiserende spesialist innen onkologi. Følgende kreftdiagnoser dekkes ikke av forsikringen: A) Tumorer som viser maligne endringer ved carcinoma in situ eller som beskrives historisk som premaligne. B) Melanomer på mindre enn 1,5 mm maksimal tykkelse bestemt ved historisk undersøkelse, eller invasjonsdybde på mindre enn Clark-nivå 3. C) Alle hyperkeratoser eller carcinoma basocellulare i huden. D) Alle skvamøse cellecarcinoma i huden med mindre det er spredning til andre organer. E) Kaposis sarkom og andre tumorer forbundet med HIV-infeksjon eller AIDS. F) Prostatakreft som er historisk beskrevet som TNM-klassifikasjon T eller lavere klassifikasjon Hjerneslag Definisjon: Cerobrovaskulær begivenhet med nevrologisk følgetilstand av mer enn 24 timers varighet, inkludert infarkt i hjerneven, blødning og embolisering fra en ekstrakraniell kilde. Tegn på permanent nevrologisk skade må bekreftes av nevrolog tidligst 6 uker etter begivenheten, og ingen krav godtas tidligere. Celebrale symptomer som følge av migrene, celebralskade som følge av traume eller hypoksi, og karsykdom som påvirker øyet eller synsnerven samt iskemiske forstyrrelser i vestibulærsystemet dekkes ikke av forsikringen Hjerteinfarkt Definisjon: Diagnostisert død av del av hjertemuskelen som følge av utilstrekkelig blodforsyning til det aktuelle området påvist ved typiske symptomer som brystsmerter, nye elektrokardiografiske endringer og forhøyede karenzymnivåer Nyresvikt Definisjon: Sluttstadium av nyresykdom med kronisk, permanent funksjonssvikt i begge nyrer, fulgt av regelmessig renaldialyse eller av nyretransplantasjon Organtransplantasjon Definisjon: Mottaker av organtransplantat, inkludert hjerte (transplantasjon av hele hjertet), lunge, lever, nyre, bukspyttkjertel (unntatt transplantasjon utelukkende av Langerhans øyer) eller benmarg. Erstatning kan utbetales før transplantasjonen gjennomføres hvis forsikringstakeren legger fram følgende dokumentasjon: A) Oppføring på offisiell venteliste for transplantasjon i Norge. B) Erklæring fra medisinsk spesialist om at transplantasjonen må gjennomføres i nærmeste framtid. C) Erklæring fra medisinsk spesialist om at transplantasjonen er den beste behandlingsformen for forsikringstakeren, og at sykdommen som er årsaken til transplantasjonen er livstruende. 7.3 Hva forsikringen ikke dekker Forsikringen dekker ikke sykdom eller legemsskade som forsikrede kjente til ved tegning av forsikringen. Tilsvarende gjelder for sykdom eller legemsskade som er en følge av sykdom/lidelse som er blitt påvist eller har vist tegn og/eller symptomer i løpet av de tre første måneder etter at forsikringen ble tegnet. Forsikringen dekker dessuten ikke dersom kritisk sykdom eller invaliditet skyldes: a) kjønnssykdommer, AIDS, AIDS-relaterte sykdommer og sykdommer som relaterer seg til HIV-antistoffer (HIV-positiv) b) Alkohol-, narkotika- og/eller medisinbruk som følge av dette c) Selvforskyldt legemsbeskadigelse d) Sykdom eller skade som direkte eller indirekte har oppstått som følge av aktiv deltakelse i krig, invasjon, fiendtlig angrep, borgerlige uroligheter (uansett om det er erklært krig eller ikke), borgerkrig, terroraktivitet, opprør, revolusjon, uroligheter, militær unntakstilstand samt militære operasjoner på land, til vanns eller i luften, enten det er erklært krig eller ikke e) Atomkjernereaksjon eller radioaktivt nedfall f) Sykdom eller tilstand hvor det ved legens undersøkelse ikke kan påvises objektive tegn på tilstedeværelsen av mén eller sykdom f.eks. hvor det alene er tale om subjektive klager på gener eller liknende.

4 8. HALLINGKRAFT TRYGGHETSFORSIKRING DEL 4 Sykehusinnleggelse som følge av ulykke 8.1 Sykehusinnleggelse Hva forsikringen omfatter Forsikringen dekker sykehusinnleggelse som følge av en ulykkesskade med kr per dag i inntil 30 dager per person per år. Karenstiden er fem dager per ulykkeshendelse. Ved opphold på sykehus i mer enn fem dager (karensperioden) sammenhengene som følge av en ulykkesskade utbetales kr per dag i inntil 30 dager. Opphold på rehabiliteringsinstitusjon, når dette skjer som en direkte videreføring av sykehusopphold på grunn av ulykkesskaden, regnes inn i de 30 dager. 8.2 Hva forsikringen ikke omfatter Det gis ikke dekning for sykehusinnleggelse som hadde årsak før forsikringen trådte i kraft. Ved nytt sykehusopphold på grunn av samme ulykke regnes ikke ny karens, og sykehusdagene regnes sammen, under forutsetning av at sykehusinnleggelsen skjer innen seks måneder etter siste sykehusinnleggelse. Dersom den forsikrede har vært behandlingsfri i mer enn seks måneder, regnes sykdomstilfellet som nytt skadetilfelle med ny karens og ny ansvarstid. Med behandlingsfri menes at den forsikrede ikke behøver pleie, medisinering eller å gjennomgå helsekontroller eller annen behandling på grunn av det aktuelle skadetilfellet. Det gis ikke erstatning dersom sykehusoppholdet er som følge av ulykkesskade som inntraff før forsikringen trådte i kraft. Ved flere skader er maksimum erstatning for denne dekningen begrenset til inntil 30 dager per familie per forsikringsår. 9. SKADEMELDING OG DOKUMENTASJON 1. Når det er oppstått skade, skal forsikrede melde fra til AIG Europe uten ugrunnet opphold. Meldingen skal være skriftlig. Skademelding til dette bruk fåes ved henvendelse til Hallingkraft eller på 2. AIG Europe skal gis adgang til dokumenter og kilder som angår forsikredes nåværende og tidligere helsetilstand samt annen relevant informasjon. 3. Grad av medisinsk invaliditet skal fastsettes av spesialist innen fagområdet som er ansatt ved offentlig norsk sykehus. Spesialist skal oppnevnes eller godkjennes av AIG Europe. 10. BETALING, FORNYELSE OG OPPSIGELSE 1. Et forsikringsår er perioden 1. juli.-30. juni. 2. Forsikringen gjelder for 12 måneder, men med terminvis betaling. Ny forsikringsavtale eller annen informasjon utstedes bare når det er gjort endringer i premie eller vilkår. Kvittering på at premien er betalt, gjelder som bekreftelse på at forsikringen er gyldig. Forsikringen gjelder fra den er betalt første gang, hvis ikke annet er avtalt. 3. Forsikrede har anledning til å si opp forsikringen ved utløpet av hver termin når dette gjøres før regningen forfaller til betaling. 4. Den kollektive forsikringen opphører når forsikrede sier opp sin avtale om leveranse av kraft fra Hallingkraft. Forsikringen opphører fra samme dato som kraftleveransen opphører. 5. Ved delvis innbetaling av strømregning dekkes først innbetaling til Hallingkraft. Manglende innbetaling av forsikringspremie skal da innkreves av Hallingkraft i form av purring. Dersom denne purringen ikke innbetales, opphører forsikringen med tilbakevirkende kraft fra forrige kvartalsperiode. 11. GENERELLE BESTEMMELSER 1. Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med Lov av 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale. Tvister som gjelder forsikringsavtalen, skal avgjøres ved norske domstoler, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning. 2. Kan forsikrede forlange at tredjemann erstatter tapet, trer AIG Europe ved utbetaling av erstatning inn i forsikredes rett mot tredjemann. 3. Erstatningsutbetaling skal ikke føre til økonomisk vinning, men kun erstatte lidt økonomisk tap innenfor rammen av forsikringsavtalen. Utgifter som blir refundert av andre, vil derfor ikke bli erstattet. 4. Den som gjør seg skyldig i svik eller uredelige forhold mot AIG Europe, mister retten til erstatning fra AIG Europe for ethvert erstatningskrav etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hendelse, og AIG Europe kan si opp enhver forsikringsavtale med forsikrede, jfr. FAL 4-2, 4-3, 8-1 eller 13-2, 13-3 og Identifikasjon: Forsikredes rett til erstatning kan helt eller delvis bortfalle som følge av forsikredes handlinger eller unnlatelser. Dette gjelder også ved handlinger eller unnlatelser fra forsikredes slektninger og hjelpere. Jfr. FAL Krav som meldes senere enn ett år etter at forsikrede fikk kjennskap til de forhold som begrunner kravet, vil bli avslått. 7. AIG Europe kan si opp forsikringsavtalen med to måneders frist etter inntruffet skade hvis forsikrede har forsømt å overholde en sikkerhetsforskrift, og det foreligger brudd på reglene i FAL 4-6, 4-7, 4-8 og AIG Europe svarer ikke for tap eller skade som står i sammenheng med 1) jordskjelv og vulkanske utbrudd 2) frigjøring av atomenergi samt resultat av biologisk eller kjemisk forgiftning forårsaket av terrorisme eller liknende former for politisk, etnisk eller religiøst motiverte grupper/organisasjoner 3) opprør, streik, lockout eller liknende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden 4) krigsrisiko. Dvs. krig eller krigsliknende forhold, revolusjon, opprør og enhver bruk av militære styrker. Ved utenlandsopphold gjelder forsikringsavtalen hvis forsikrede allerede befinner seg i et område når det bryter ut krig eller alvorlige uroligheter der. Forsikringen gjelder i inntil 14 dager fra dette tidspunkt. Forsikrede plikter å reise ut av risikoområdet snarest mulig. 9. Klage som gjelder AIG Europes skadebehandling rettes til: Forsikringsklagekontoret Drammensveien 145 Postboks 53, Skøyen 0212 OSLO Kontoret er uavhengig, og bistand i klagesaker er gratis.

5 ORDLISTE Ordlisten er veiledende til forståelse av terminologien. MEDISINSKE UTTRYKK Kritisk sykdom defineres u t fra medisinske tilstander. Medisinske faguttrykk for diagnoser og operasjoner utgjør en del av forsikringens bestemmelser. Nedenfor følger en forenklet forklaring av de relevante uttrykk: Carcinoma: Ondartet svulst av spesiell celletype (enitelcelle). Carcinoma basocellulare: Kreft i hudens basalceller (grunnceller). Cerebrovaskulær: Hjerneåre (blodåre i hjernen). Clark-nivå 3: Gradering for invasjonsdybde av føflekksvulster (skala fra 1-4 der 1 er mildest og 4 er mest invasiv) grad 3 har spredning til nymfeknuter. Demyelinisering: Bortfall av isolasjon rundt nerveceller. Demyeliniseringssykdom: Sykdom der isolasjonen rundt nerveceller (utenom hjernen) forsvinner. Embolisering: Blodproppdannelse. Granolum: Liten svulst med betennelsesceller. Histologisk: Vevstudie, beskrivelse av vevet gjennom mikroskop. Hyperkeratose: Fortykning av hudens hornlag. Hypoksi: Manglende oksygentilførsel. In situ: På stedet (dvs lokal). Intraductal cancer mamma: Et tidlig stadium av brystkreft. Intrakranielt: Inne i hodet (kraniet). Iskemi: Sviktende blodtilførsel. Kankrøs: Ondartet. Kaposis sarcom: Svulst som oppstår i små blodårer særlig i huden. Lymfom: Lymfeknutesvulst. Malign: Ondartet. Maligne tumorer: Ondartede svulster. Melanomer: Føflekksvulster. Metastase: Spredning av en svulst til et nytt sted. Papillødem: Trykk på synsnerven (grunnet væske). Premalign: Potensiell ondartet. Signifikant stenose: Betydelig avsnevring/innsnevring. Skvamøse cellecarcinoma: Svulster i hudens ytre lag. TNM-klassifikasjon: Klassifikasjonssystem for alvorlighetsgraden for ondartede svulster.

NORSK JOURNALISTLAG BARNEFORSIKRING

NORSK JOURNALISTLAG BARNEFORSIKRING NORSK JOURNALISTLAG BARNEFORSIKRING Vilkår av 01.01.08 Forsikringen består av: - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Lov om forsikringsavtaler av 16.juni, 1989 (FAL) - Det øvrige lovverk. 1. HVEM

Detaljer

ihi Bupa Kritisk Sykdom Gjeldende fra 2011

ihi Bupa Kritisk Sykdom Gjeldende fra 2011 ihi Bupa Kritisk Sykdom Gjeldende fra 2011 Forsikringsvilkår - ihi Bupa Kritisk Sykdom Gjeldende fra 1. januar 2011 Innhold 1 Godkjennelse av forsikringen 1.1 Folkeregisteradresse 1.2 Godkjennelse på standardvilkår

Detaljer

gjelder fra 01.01.2014 erstatter vilkår av 01.01.2013

gjelder fra 01.01.2014 erstatter vilkår av 01.01.2013 Vilkår FOr POlitiets FellesFOrbund AH-553 ulykkesforsikring og AH-570 kritisk sykdom gjelder fra 01.01.2014 erstatter vilkår av 01.01.2013 AIG Europe Limited, Fridtjof Nansens Plass 4, Postboks 1588 Vika,

Detaljer

Forsikringsvilkår Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår Ulykkesforsikring Dekker medisinsk invaliditet og død Vilkår av 1.oktober 2011 1. Forsikringsavtalen. 1.1 Forsikringsgiver Forsikringsdekningen beskrevet i Master Policy og som fremgår

Detaljer

Forsikringsbevis LISENSFORSIKRING NBF

Forsikringsbevis LISENSFORSIKRING NBF Norges Bryteforbund Avtalenummer : 116312 Serviceboks 1 Ullevål Stadion Kundenummer: 32317 Gjelder fra og med: 01.09.2014 0855 OSLO Gjelder til og med: 31.08.2015 Utstedt dato: 05.09.2014 Forsikringsbevis

Detaljer

Forsikringsvilkår av januar 2012 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEFINISJONER 3 HVILKE SKADER SELSKAPET ERSTATTER

Forsikringsvilkår av januar 2012 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEFINISJONER 3 HVILKE SKADER SELSKAPET ERSTATTER Forsikringsvilkår av januar 2012 Innhold DEFINISJONER 1 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 1 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 1 3 HVILKE SKADER SELSKAPET ERSTATTER 1 4 ANSVARSBEGRENSNINGER OG SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Vilkår for: AH-557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlonforbund

Vilkår for: AH-557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlonforbund Vilkår for: AH-557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlonforbund Gjelder fra 01.01.2013 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens Plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00

Detaljer

Forsikringsbevis 2009/2010

Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring BA FORSIKRINGSBEVISET GJELDER FOR

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Corporate MasterCard Classic Standard (Kortholder)

FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Corporate MasterCard Classic Standard (Kortholder) FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis for innehaver av Corporate MasterCard Classic Standard (Kortholder) Forsikringsbevis nr.: 85001292-0000 / Utgave: 1/2006 Gjelder f.o.m.: 01.04.06 og avløser tidligere

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2009 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer

Swedbank MasterCard Reiseforsikring

Swedbank MasterCard Reiseforsikring Swedbank MasterCard Reiseforsikring Forsikringsbevis nr.: 104-3077 Forsikringsbevis for innehaver av Swedbank MasterCard utstedt av EnterCard Norge AS Gjelder fra: 1. mars 2007. Gjelder til: Kredittkortavtalen

Detaljer

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Org.nr. NO-995 568 217 Forsikringsnummer 79294480 Side 1 av 13 Bergen Brannvesen Fagforening Lungegårdskaien 44 5015 Bergen Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Innholdsfortegnelse for

Detaljer

AH- 557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring

AH- 557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring Vilkår AH- 557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring Gjelder fra 01.05.2010 Erstatter vilkår fra 01.11.2007 Forsikringsgiver er: Chartis, org.nr: 850 567 352 Sentralbord : + 47 22 00 20 20 Skadeavdeling

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3077 av 01.01. 2010 (erstatter vilkår av 01.01. 2009) re:member kredittkort utstedt av EnterCard Norge AS

Forsikringsvilkår for polise 104-3077 av 01.01. 2010 (erstatter vilkår av 01.01. 2009) re:member kredittkort utstedt av EnterCard Norge AS Forsikringsvilkår for polise 104-3077 av 01.01. 2010 (erstatter vilkår av 01.01. 2009) re:member kredittkort utstedt av EnterCard Norge AS 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor og når forsikringen

Detaljer

VILKÅR POLITIETS FELLESFORBUNDS ULYKKESFORSIKRING

VILKÅR POLITIETS FELLESFORBUNDS ULYKKESFORSIKRING VILKÅR POLITIETS FELLESFORBUNDS ULYKKESFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2005 Ulykkesforsikring for Politiets Fellesforbund Gjelder fra 01.01.2005 I tillegg til følgende vilkår for ulykkesforsikring gjelder:

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Landkreditt Bank Visa Kredittkort (Kortholder)

FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Landkreditt Bank Visa Kredittkort (Kortholder) Forsikringsbevis FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis for innehaver av Landkreditt Bank Visa Kredittkort (Kortholder) Forsikringsbevis nr.: 1011 Gjelder fra : 01.02.2009 Gjelder til : Landkreditt Bank AS

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. - Forsikringen opphører ved avreisetidspunktet.

AVTALEDOKUMENT. - Forsikringen opphører ved avreisetidspunktet. AVTALEDOKUMENT Forsikringsbevis nr. 23 Codan, side 1 av 3 Forsikringsbevis for innehaver av Manchester United Visa kredittkort (Kortholder) Avtalenummer: 1711 Utgave: 1/8/2012 Gjelder f.o.m.: 01.08.2012.

Detaljer

Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Gjelder fra januar 2013

Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Gjelder fra januar 2013 Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Gjelder fra januar 2013 Barneforsikring for foreninger Forsikringen kan beholdes ut det forsikringsår barnet fyller 26 år. Gjelder fra januar 2013 Innhold:

Detaljer

Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet

Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet Fagforbundets gruppeforsikring Forsikringsnr. familieulykkesforsikring: 4998228 Utskriftsdato: Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet Vedlagt følger

Detaljer

Gjelder fra 01.01.2014 erstatter vilkår av 01.01.2013

Gjelder fra 01.01.2014 erstatter vilkår av 01.01.2013 Vilkår FOr POlitiets FellesFOrbund AH-552 FriVilliG ulykkesforsikring Gjelder fra 01.01.2014 erstatter vilkår av 01.01.2013 AIG Europe Limited, Fridtjof Nansens Plass 4, Postboks 1588 Vika, NO-0118 Oslo

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 27. februar 2013 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av 16.

Detaljer

Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med familieulykkesforsikring kode C eller B på medlemskortet

Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med familieulykkesforsikring kode C eller B på medlemskortet Publisert 1.januar, 2012. Fagforbundets gruppeforsikring Avtalenr. gruppelivsforsikring: GRP0073289 Forsikringsnr. familieulykkesforsikring: 4998228 Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring

Detaljer

Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012

Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012 Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo. Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax:

Detaljer

Forsikringsvilkår. Ulykkesforsikring. Gjeldende fra 01.07.2009. Lyberg & Partnere Skadeservice: 815 73 440 Telefaks: 24 11 70 10

Forsikringsvilkår. Ulykkesforsikring. Gjeldende fra 01.07.2009. Lyberg & Partnere Skadeservice: 815 73 440 Telefaks: 24 11 70 10 Forsikringsvilkår Ulykkesforsikring Gjeldende fra 01.07.2009 Lyberg & Partnere Skadeservice: 815 73 440 Telefaks: 24 11 70 10 Forsikringsgiver er Codan Forsikring NUF (Organisasjonsnr. 991 502 491) Side:

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

Vilkår for: Personalforsikring. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009

Vilkår for: Personalforsikring. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 Vilkår for: COM-100 Personalforsikring Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax:

Detaljer

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring. Side 2 av 9 Forsikringsvilkår Forsikringsbeviset består av - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 - Det

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

C-220 PERSONALFORSIKRING AV 08.08.2008

C-220 PERSONALFORSIKRING AV 08.08.2008 Side 1 av 18 C-220 PERSONALFORSIKRING AV 08.08.2008 NB. FORSIKRINGSVILKÅRET INNEHOLDER BÅDE YRKESSKADEFORSIKRING OG FRITIDSULYKKEFORSIKRING. FORSIKRINGSBEVISET BESKRIVER HVILKE PRODUKTER OG DEKNINGER SOM

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer