FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT Nr. 01 Des Er norsk forsvarsindustri klar for konkurranse?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT Nr. 01 Des 2013. Er norsk forsvarsindustri klar for konkurranse?"

Transkript

1 FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT Nr. 1 Des 213 Er norsk forsvarsindustri klar for konkurranse?

2 1/213 Er norsk forsvarsindustri klar for konkurranse? av Kari Tvetbråten, forsker FFI og Aleksander Bråthen, Norges Bank EU vedtok i juli 29 et nytt direktiv for anskaffelser av forsvarsmateriell. Hensikten er å liberalisere forsvarsmarkedet ved å bringe handel med forsvarsmateriell inn under det indre marked. Norge vil innføre direktivet i form av forskrift for forsvars- og sikkerhetsanskaffelser fra 1. januar 214. Som en konsekvens av dette vil muligheten til å kreve gjenkjøp bli redusert. Satsing på høyteknologiske og kostnadseffektive løsninger blir derfor viktig for at forsvarsindustrien skal opprettholde en høy eksportandel også i framtiden. Dette gjør at norsk forsvarsindustri går en spennende tid i møte, bedriftene vil i prinsippet få bedre muligheter til å konkurrere på det europeiske markedet, samtidig som mindre bruk av gjenkjøp vil virke i motsatt retning. I denne artikkelen vil vi forsøke å svare på følgende to spørsmål: Hvordan er tilstanden i norsk forsvarsindustri i dag, og hvordan kan bedriftene tilpasse seg nye markedsvilkår i tiden framover? Norsk forsvarsindustri i dag Forsvarsindustrien i Norge kan beskrives som en heterogen gruppe av bedrifter som har felles interesser i å levere materiell og tjenester til norsk og utenlandsk forsvar. Det finnes mange definisjoner av forsvarsindustrien i et land. Vi har avgrenset forsvarsindustrien i Norge til å inkludere bedrifter som har enten medlemskap i Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi), fått innvilget eksportlisens fra UD og andre bedrifter som har større forsvarsrelaterte leveranser til Forsvaret. Vi har videre lagt vekt på at bedriftene er lokalisert i Norge, og dermed bidrar til nasjonal verdiskaping. Antall bedrifter varierer årlig, og i 212 identifiserte vi 142 forsvarsbedrifter med virksomhet i Norge. Bedriftene omsatte forsvarsrelaterte varer og tjenester for 12,2 milliarder kroner, og sysselsatte 5 årsverk. Den samlede verdiskapingen, definert som industriens samlede driftsresultat og lønnskostnader, var i overkant av 5,1 milliarder kroner. Forsvarsindustrien kan dermed beskrives som en svært produktiv sektor, med en verdiskaping per årsverk på 1, millioner kroner. I tillegg til den direkte verdiskapingen kommer ringvirkninger i andre sektorer. Til sammen rapporterte bedriftene om forsvarsrelaterte anskaffelser fra andre norske bedrifter for 3, milliarder kroner. Selv om forsvarsindustrien utgjør en marginal del av norsk næringsliv, spiller den likevel en viktig rolle for Forsvaret og nasjonal sikkerhet. For Forsvaret bidrar norsk forsvarsindustri med viktige leveranser av materiell, tjenester og ikke minst kompetanse. I 212 hadde bedriftene forsvarsrelaterte leveranser til Forsvaret for nesten 3,3 milliarder kroner. Kontorutstyr, drivstoff etc. er ikke definert som forsvarsrelaterte leveranser og kommer i tillegg. Norge er likevel en importnasjon av forsvarsmateriell. Det svenske forskningsinstituttet SIPRI følger utviklingen innen internasjonale konflikter, bevæpning, FAKTA NORSK FORSVARSINDUSTRI Omsetning: : 5 Verdiskaping: Eksport: Norske leveranser til Forsvaret: Forsvarets innkjøpsbudsjett: 12,2 milliarder 5,1 milliarder 4,7 milliarder 3,3 milliarder 8,1 milliarder våpenkontroll og nedrustning. I deres statistikk over de største importørene av konvensjonelle våpen i perioden , er Norge rangert som nummer 18 med en SIPRI Trend Indikator Verdi (TIV) lik 2 12 millioner for perioden Vi viser her til SIPRI TIV, SIPRI yearbook 213, tabell 5.4. Denne metoden måler volumet av handel med forsvarsmateriell, med vekt på kapabilitet framfor finansiell verdi, og er dermed en militær kapabilitet pris indeks. I tilsvarende statistikk over eksportører, er Norge rangert som nummer 15 med en 2 Er norsk forsvarsindustri klar for konkurranse?

3 1/213 JSM. Her henger en JSM-millsil under skroget på en F-16 som trolig skal i luften om et års tid. Foto: FMS SIPRI TIV 12lik 746 millioner for samme periode. Se SIPRI TIV, SIPRI yearbook 213, tabell 5.2. Antall bedrifter 1 8 Hensikten med EU-direktivet er å åpne opp forsvarsmarkedene. 6 Siden Norge har betydelige andeler av både eksport og import, er altså Norge 4et land som allerede i stor grad oppfyller intensjone med EU-direktivet. 2 Bedriftsstrukturen Store bedrifteri forsvarsindustrien Småbedrifter Mikrobedrifter Få store og et bedrifter flertall mindre karakteriserer norsk forsvarsindustri. Dette gjelder både når vi ser på omsetning, årsverk, eksport og forskning og utvikling (FoU). Bare tre av bedriftene har 25 eller flere årsverk i forsvarsrelatert virksomhet, mens 97 bedrifter har færre enn 1 årsverk (se figur). Det er verdt å merke at figurene framstiller bedriftene som forsvarsleverandør. 9 Kun få av bedriftene er rene forsvarsbedrifter, og for 8 flere av de mindre forsvarsleverandørene utgjør forsvarsdelen 7 bare en mindre del av den samlede virksomheten. Dersom vi legger 6 den samlede virksomheten til grunn, er altså mange av bedriftene i sum atskillig større. Tusen 212-kroner Hva kjennetegner så de store forsvarsbedriftene? Det mest 3 innlysende er at de har en dominerende posisjon i den norske 2 forsvarsindustrien. For eksempel står de tre storleverandørene 1 alene for to tredjedeler av den samlede omsetningen og eksporten i forsvarsmarkedet. I Stor tillegg sysselsetter de over Små halvparten av årsverkene i forsvarsrelatert virksomhet. De tre store bedriftene er Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) AS, Nammo Raufoss AS og Aerospace Industrial Maintenance 6 Norway SF (AIM Norway). Tallene for KDA AS inkluderer tall 5 for forretningsområdene Kongsberg Defence Systems (KDS) og Kongsberg Protech 4 Systems (KPS). Både KDA og Nammo Raufoss AS er sentrale 3 i næringsklynger i sitt nærområde. AIM Norway er tidligere Luftforsvarets Hovedverksted Kjeller (LHK), og er Tusen 212-kroner Stor Antall bedrifter Mikro Små Mikro Tusen 212-kroner Tusen 212-kroner Antall bedrifter Store bedrifter Tusen 212-kroner Store bedrifter Stor 3 2 Utenlandske kunder 1 bedrifter Andre kunder i Norge ForsvaretStor Småbedrifter Mikrobedrifter 2 Små 1 Mikro -2,8 Industristruktur og fordeling av forsvarsrelatert virksomhet,4mellom 2 bedriftskategoriene ,8,6,4,2 1 FoU-andel 5 Eksternfinansiert Stor 4 Egenfinansiert 3 FoU andel av omsetning Tusen 212-kroner 2 1 bedrifter Småbedrifter Mikrobedrifter Små Mikro Små Mikro Tusen 212-kroner Tusen 212-kroner ,8 4,6 35,4 3 25,2 2 Stor Er norsk forsvarsindustri Små klar for konkurranse? Mikro 3 15,6, FoU-andel 1 Tusen 212-kroner Utenlandske kun 15 Andre kunder i N Forsvaret 1 5 Eksternfinansiert Egenfinansiert FoU andel av omsetn FoU-andel

4 1/213 Forsvarsbedriftenes kunder stiller høye krav til leveransene, og produktene må ha høy kvalitet, avansert teknologi og til riktig pris. Dette forutsetter betydelige avsetninger til forskning og utvikling. NASAMS II. Innlastning av missiler i NASAMS II i forbindelse med testskytning på Andøya i 29. Foto: FMS 4 Er norsk forsvarsindustri klar for konkurranse?

5 1/213 med for første gang i statistikken for 212 etter at det ble omgjort til statsforetak 15. desember 211. Et annet trekk ved de store forsvarsbedriftene er høye salgsinntekter fra utenlandske kunder. En stor del av dette er inntekter fra fabrikker for produksjon og salg i andre land. Dette er i mange tilfeller en forutsetning for å vinne utenlandske anbud, der lokale arbeidsplasser kan være en del av vurderingen. Disse produktene er dermed ikke nødvendigvis innom Norge, men de kommer den norske bedriften til gode gjennom økt omsetning. Med andre ord, de bidrar på bedriftens bunnlinje, men ikke i eksportstatistikken. Statistikken viser også at de store bedriftene er viktige til Forsvaret. Det Forsvaret anskaffer fra disse tre bedriftene 12 utgjorde i 212 over 1,7 milliarder kroner. 1 Derimot hadde de kun en marginal salgsandel til andre norske bedrifter. 8 Til gjengjeld kjøper de mye (opp mot en 6 fjerdedel av omsetningen) fra norske under. 4 Vi kan dermed si at de store 2 bedriftene kan ta på seg rollen som system for enkelte produkter. I den grad Store bedrifter storleverandørene Småbedrifter opptrer som bedrifter komponent, er det oftest til utenlandske bedrifter. Dette henger sammen med at norsk forsvarsindustri ikke er plattform (fly, fartøyer, kjøretøyer). Antall bedrifter Selv om 9 de store bedriftene har en sterk posisjon 8 i forsvarsmarkedet, viser statistikken 7 også at de mindre bedriftene er viktige 6 både for industrien som helhet og for Forsvaret. 5 Ettersom norsk forsvarsindustri 4 består av få store og mange mindre bedrifter, 3 møter vi innimellom på oppfatningen at mindre forsvarsbedrifter i all 2 hovedsak er under. Dette 1 er ikke helt riktig. De mindre bedriftene Tusen 212-kroner Stor Mikrobedrifter Små har også betydelige leveranser direkte til Forsvaret, nesten 1,6 milliarder kroner samlet for de tre bedriftskategoriene. Det vil si at nesten halvparten av Forsvarets anskaffelser var fra mellomstore, små og mikrobedrifter. Spesielt er det verdt å merke at mikrobedriftene hadde leveranser for nesten,5 milliard kroner, det vil si at 6 prosent av denne kategoriens samlede forsvarsrelaterte omsetning var leveranser til Forsvaret. Kun 2 prosent, totalt,7 milliard kroner, av de mellomstore, små og mikroleverandørenes omsetning var salg til andre norske bedrifter. Salg til utenlandske kunder var over dobbelt så høyt. Det betyr at også de mindre bedriftene har produkter som er etterspurt og konkurransedyktige på det internasjonale markedet, og at de ikke bare opererer som nasjonale under. En innovativ industri Forsvarsbedriftenes kunder stiller høye krav til leveransene, og produktene må ha høy kvalitet, avansert teknologi og riktig pris. Dette forutsetter betydelige avsetninger til forskning og utvikling. De norske forsvarsbedriftene investerte om lag 1,1 milliard kroner i forsvarsrelatert FoU i 212, det vil si nesten 9 prosent av omsetningen. Nesten halvparten av investeringene er dekket av bedriftenes egne midler. Resten er dekket av eksterne midler, enten fra kunder eller offentlige støtteordninger. Forsvarsbedriftene synes dermed flinkere til 35å hente inn eksterne midler for å investere 3 i FoU enn norsk næringsliv generelt. Tall fra Statistisk 25 sentralbyrå (SSB) anslår at 6 prosent av næringslivets FoU-utgifter 2 i 211 var dekket av bedriftenes egne midler Selv om storleverandørene står for over halvparten av næringens 5 samlede FoUinvesteringer, så er det de mellomstore- Utenlandske kunder og Mikro Andre kunder i Norge Forsvaret 6 1 Tusen 212-kroner ,8,6,4,2 FoU-andel Eksternfinansiert Egenfinansiert FoU andel av omsetning Stor Små Mikro Investeringer i forsvarsrelatert FoU i beløp og andel av omsetning. Er norsk forsvarsindustri klar for konkurranse? 5

6 1/213 Tusen Tusen 212-kroner Salgsinntekter Salgsinntekter Tusen Tusen 212-kroner Driftsresultat Driftsresultat PD-1 Black Hornet. En nano-uav fra det norske firmaet Prox Dynamics A/S. Kenneth Gade (bildet) og FFI har bidratt i utviklingen. Foto: FFI Salgsinntekter og driftsresultat for fire av de største forsvarsbedriftene, inflasjonsjusterte tall. mikrobedriftene 5 som har den høyeste FoUandelen, 45 målt som andel av forsvarsrelatert 5 omsetning Videre viser statistikken at det er store 4 35 forskjeller mellom bedriftskategoriene 35 i hvor stor risiko de er villige til å 3 ta. For eksempel 3 dekker mikrobedriftene 25 nesten alle 25 FoU-kostnadene av egne midler, 2 mens de 2 mellomstore bedriftene i liten grad finansierer 15 FoU-investeringene selv. Tusen Tusen 212-kroner For å dekke 5 Forsvarets framtidige behov 5 er det viktig at forsvarsbedriftene satser på innovasjon og plasserer seg i front både i norsk og internasjonalt næringsliv Veksten i norsk forsvarsindustri Norsk forsvarsindustri har hatt en positiv utvikling de siste ti-tolv årene. Dette gjelder både når vi ser på bedriftenes regnskapstall og nasjonal lisenspliktig eksport. Offentlig statistikk er ikke uten videre velegnet for å studere utviklingen i forsvarsindustrien. Av mangel på andre data, har vi her benyttet regnskapstall for bedrifter med flere enn hundre forsvarsrelaterte årsverk, som har en forsvarsrelatert andel på minst to tredjedeler av samlet omsetning, og som vi kan følge over tid. Fire bedrifter oppfyller alle disse kriteriene, og det er Kongsberg Defence & Aerospace AS, Nammo AS, Thales Norway AS og Vinghøg AS. Aim Norway er holdt utenfor på grunn av manglende historiske data. Vi har brukt salgsinntekter og driftsresultat som indikatorer på utviklingen i bedriftene. Til tross for en liten nedgang A&B Materiell de siste årene, har forsvarsbedriftene A&B hatt Materiell Flerbruksvarer en kraftig vekst i både salgsinntekter Flerbruksvarer og driftsresultat. Tjenester Faktisk er salgsinntektene Tjenester til de fire største bedriftene nesten tredoblet siden 26 og over femdoblet siden Også driftsresultatet har blitt betydelig bedre i denne perioden. Det negative resultatet i 24 kan settes i sammenheng med omlegging av Forsvarets regnskapssystem, og problemer med utbetalingene kan ha virket inn på bedriftenes regnskap dette året For å vise utviklingen av norsk forsvarsmaterielleksport over tid, har vi sett på eksportstatistikken til Utenriksdepartementet (UD). Disse tallene viser lisenspliktig eksport, det vil si varer og tjenester som krysser norske grenser og som er underlagt krav om eksportlisens fra norske myndigheter. Det betyr at varer og tjenester som er produsert i utlandet for utenlandske kunder ikke er registrert i disse tallene. Statistikken viser at nivået på norsk lisenspliktig eksport er firedoblet i perioden Utviklingen i forsvarsmaterielleksporten er dermed svært sammenfallende med utviklingen i bedriftenes regnskapstall, og styrker oppfatningen av betydningen av eksport for norsk forsvarsindustri. Når utviklingen nå går i retning av mer åpen konkurranse på det internasjonale forsvarsmarkedet, vil eksport, høyteknologi og produktivitet være nøkkelord for forsvarsbedriftene også i tiden framover. Veien videre Selv om forsvarsindustrien utgjør en liten del av norsk næringsliv, er bedriftenes kunnskap og kompetanse viktig for Forsvaret og Norges nasjonale sikkerhet. I tillegg representerer de en høyteknologisk og produktiv industri. Blant annet derfor har det vært ansett som viktig å opprettholde en forsvarsindustri i Norge, enten som system eller under i enkelte av Forsvarets anskaffelser. Det nye EU-direktivet for forsvarsanskaffelser vil medføre endringer for norsk forsvarsindustri. Den viktigste endringen, dersom intensjonen med direktivet virkelig blir praktisert i alle de aktuelle landene, er at nasjonene ikke kan benytte unntaksbestemmelsen i Lisboa-traktatens artikkel 6 Er norsk forsvarsindustri klar for konkurranse?

7 1/ Tusen 212-kroner M153 Protector. Våpenstasjonen som produseres og selges av Kongsberg Defence & Aerospace i stort antall. Foto: Kongsberg.com Salgsinntekter , for Norge EØS-avtalens artikkel 123, i like stort omfang som før. I teorien er dette positivt for norsk industri. Direktivet åpner 16 for friere konkurranse på det europeiske 14 forsvarsmarkedet, og forsvarsbedriftene 12 får et større eksportmarked. Samtidig er det usikkert om hvordan de 1 andre landene kommer til å praktisere det nye regelverket, 8 og hvilke virkninger det vil ha for norsk industri. Tusen 212-kroner En kunnskapsrik og konkurransedyktig 2 forsvarsindustri vil fortsatt være viktig ut fra nasjonale sikkerhetsbehov. For at norsk forsvarsindustri på lang sikt skal stå imot Tusen 212-kroner utfordringer som oppkjøp og importkonkurranse, krever det stadig utvikling og innovasjon av nye produkter og komponenter. Samtidig må bedriftene tilpasse seg kundenes krav og forventninger til både leveranser og produksjonsforhold også i tiden framover. I Prop 1 S ( ) om Forsvarsdepartementet, spesifiserte Driftsresultat regjeringen syv teknologiområder der det av nasjonale sikkerhetshensyn er spesielt viktig at norsk industri har kompetanse. Disse områdene er 1) Kommando-, kontroll-, informasjons-, beslutningsstøtte- og kampsystemer, 2) A&B Materiell Flerbruksvarer Tjenester systemintegrasjon, 3) missilteknologi (med særlig vekt på bruk i topografisk krevende og kystnære områder), 4) undervannssensorer og autonome undervannssystemer, 5) ammunisjon, siktemidler, fjernstyrte våpenstasjoner, rakettmotorteknologi og militære sprengstoff, 6) materialteknologi (herunder kompositt)spesielt utviklet og/ eller bearbeidet for militære formål, 7) levetidsstøtte for militære luft- og sjøfartøy. Anskaffelser som faller inn under ett eller flere av disse områdene vil fortsatt kunne omfattes av EØS-avtalens artikkel 123. For myndighetene kan det være hensiktsmessig særlig å satse på utviklings- og samarbeidsprosjekter med norsk industri innenfor disse områdene. For forsvarsbedriftene kan det tilsvarende være fornuftig å satse på å imøtekomme Forsvarets behov ved å utvikle eller videreutvikle spisskompetanse innenfor ett eller flere av disse teknologiområdene, eller styrke eksportvirksomheten ved å satse videre på områder der de allerede er konkurransedyktige. Lisenspliktig eksport fra Norge (UD), inflasjonsjusterte tall. Er norsk forsvarsindustri klar for konkurranse? 7

8 ARTIKKELFORFATTERE KARI TVETBRÅTEN er seniorforsker ved FFI, og har vært ansatt på instituttet siden 28. Hun er utdannet som statsviter ved Universitetet i Oslo (UiO), og har skrevet masteroppgave om organisering av Forsvarets øverste ledelse. Ved FFI har Kari Tvetbråten blant annet ansvaret for å framstille årlig statistikk over forsvarsindustrien i Norge. ALEKSANDER BRÅTHEN er ansatt som konsulent i Norges Bank i avdelingen for interbankoppgjør. Han er utdannet filosof og samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere hatt to sommerengasjementer på FFI ved prosjektet "Støtte til næringsstrategi" der han jobbet med den årlige forsvarsindustristatistikken FFI gir ut. FFI KJELLER Postboks Kjeller Besøksadresse: Instituttveien 2 27 Kjeller FFI HORTEN Postboks Horten Besøksadresse: Karljohansvern 319 Horten Telefon: Telefaks: Militær telefon: Forsidefoto: FMS Trykk: 7 Gruppen Opplag: 2 Tekst, foto og design: FFI ISSN REFERANSER Fevolden, A., Christiansen, J. og E. N. Karlsen (211) Verdiskaping i forsvarsindustrien i Norge, FFI-rapport 211/644. Hartley, K., (27) The Arms Industry, Procurement and Industrial Policies in Sandler, T. and K. Hartley (eds.) Handbook of Defence Economics volume 2, North Holland: Oxford. Meld. St. 49 ( ) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 212, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid. Prop. 1 S ( ) Forsvarsdepartementet. Prop. 1 S ( ) Forsvarsdepartementet. Tvetbråten, K. og A. Fevolden (211) Forsvarsindustrien i Norge statistikk 29, FFI-rapport 211/68. Tvetbråten, K (211) Forsvarsindustrien i Norge statistikk 21, FFI-rapport 211/2264. Tvetbråten, K (212) Forsvarsindustrien i Norge statistikk 211, FFI-rapport 212/2433. Tvetbråten, K (211) Rutiner for Næringsdatabasen og analyser av forsvarsindustrien ved FFI, FFIrapport 211/285. Tvetbråten, K (213) Forsvarsindustrien i Norge statistikk 212, FFI-rapport (rapportnummer). Informasjon fra nettsider: sstatistisk sentralbyrå SIPRI FFI er medlem av Grønn stat. FFI-FOKUS er trykket på resirkulert papir. FFI-FOKUS er FFIs tidsskrift for forsvarsfaglige emner. Tidsskriftet presenterer temaer fra hele bredden av FFIs forskning alt fra forsvarsplanlegging til militærteknologiske forhold. Kontakt for mer informasjon

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2012

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2012 FFI-rapoort 2013/02681 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2012 Kari Tvetbråten Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research Establishment FFI-rapport 2013/02681 Forsvarsindustrien

Detaljer

Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret

Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret 28.11.2011 Slide: 1 Innhold Dagens regelverk Framtidig regelverk: Direktiv 2009/81/EF (Direktiv om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser) Bakgrunn Formål

Detaljer

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2013

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2013 FFI-rapport 2014/02199 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2013 Kari Tvetbråten Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research Establishment FFI-rapport 2014/02199 Forsvarsindustrien

Detaljer

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2010

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2010 FFI-rapport 2011/02264 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2010 Kari Tvetbråten Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 4. desember 2011 FFI-rapport 2011/02264 364801 P: ISBN 978-82-464-2002-8 E: ISBN 978-82-464-2003-5

Detaljer

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011 FFI-rapport 2012/02433 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011 Kari Tvetbråten Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 19. november 2012 FFI-rapport 2012/02433 364801 P: ISBN 978-82-464-2161-2 E: ISBN

Detaljer

Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri. Oslo, 19.3.2015

Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri. Oslo, 19.3.2015 Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri Oslo, 19.3.2015 1 INNLEDNING... 2 2 METODE... 3 2.1 Beregningsmodell... 3 2.2 Datagrunnlag... 4 2.3 Forutsetninger og begrensninger...

Detaljer

NOTAT. Stortingets Utenriks- og Forsvarskomité Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening/nho. Kopi:

NOTAT. Stortingets Utenriks- og Forsvarskomité Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening/nho. Kopi: FORSVARS- OG SIKKERHETS- INDUSTRIENS FORENING NOTAT Til: Fra: Kopi: Stortingets Utenriks- og Forsvarskomité Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening/nho Dato: 30. januar 2015 Sak: Meld. St. 8 (2014-2015)

Detaljer

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2014

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2014 FFI-rapport 2015/01798 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2014 Jon Olav Pedersen Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research Establishment FFI-rapport 2015/01798 Forsvarsindustrien

Detaljer

Bestemmelser for industrielt samarbeid ved forsvarsanskaffelser fra utlandet

Bestemmelser for industrielt samarbeid ved forsvarsanskaffelser fra utlandet Bestemmelser for industrielt samarbeid ved forsvarsanskaffelser fra utlandet 2 Del 1 Grunnleggende bestemmelser... 4 1.1 HJEMMELSGRUNNLAG... 4 1.2 FORMÅL... 4 1.3 ANSKAFFELSESMYNDIGHETER SOM OMFATTES...

Detaljer

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening Status Norwegian Aerospace Industry Cluster (NAIC) og Fighter Team Norway (FTN)

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening Status Norwegian Aerospace Industry Cluster (NAIC) og Fighter Team Norway (FTN) Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening Status Norwegian Aerospace Industry Cluster (NAIC) og Fighter Team Norway (FTN) NMLF Logistikkonferanse Sarpsborg 8 nov 2012 Aerospace Cluster for hva? og for

Detaljer

Rutiner for Næringsdatabasen og analyser av forsvarsindustrien ved FFI

Rutiner for Næringsdatabasen og analyser av forsvarsindustrien ved FFI FFI-rapport 2011/02085 Rutiner for Næringsdatabasen og analyser av forsvarsindustrien ved FFI Kari Tvetbråten Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 28. oktober 2011 FFI-rapport 2011/02085 1167 P: ISBN 978-82-464-1987-9

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

INDUSTRIELLE MULIGHETER VED NORDISK FORSVARSSAMARBEID. Jens Ulltveit-Moe Oslo Militære Samfund 12. november 2012

INDUSTRIELLE MULIGHETER VED NORDISK FORSVARSSAMARBEID. Jens Ulltveit-Moe Oslo Militære Samfund 12. november 2012 INDUSTRIELLE MULIGHETER VED NORDISK FORSVARSSAMARBEID Jens Ulltveit-Moe Oslo Militære Samfund 12. november 2012 Dagens tema Min bakgrunn er industriell Erfaring fra norsk forsvarsindustri Styret i Kongsberg

Detaljer

Fakta og tall FFIs VERDIER Skapende, drivende, vidsynt og ansvarlig. FFIs VISJON FFI gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar

Fakta og tall FFIs VERDIER Skapende, drivende, vidsynt og ansvarlig. FFIs VISJON FFI gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Fakta og tall 215 Her gir vi deg en kortversjon av fakta og tall for 215. Fullstendig rapport kan du lese på www.ffi.no/215. Dit kan du også komme via QR-kodene. OM FFI FFI er et av Norges største forskningsinstitutter

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening.

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. 1 Status og utfordringer for norsk forsvarsindustri Mine Damer

Detaljer

Mal for søknad fra industrien om støtte til samarbeidsprosjekt.

Mal for søknad fra industrien om støtte til samarbeidsprosjekt. Mal for søknad fra industrien om støtte til samarbeidsprosjekt. 1. SØKER Navnet på søker 1.1 Kontaktinformasjon Søker/prosjektansvarlig Postadresse Kommune Organisasjonsnummer Telefon E-post Kontaktperson

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef 12. mars 2012 Studiekvalitetsdagene 2012 Høgskolen i Lillehammer Eidsiva Energi AS: Drivkraft for oss

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt FFIs overordnede strategi Forsvarets FFI forskningsinstitutt ffis strategiske målbilde Visjonen vår Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Formålet vårt Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets

Detaljer

Sak: Høringer i Stortingets utenriks- og forsvarskomité 12. januar

Sak: Høringer i Stortingets utenriks- og forsvarskomité 12. januar FORSVARS- OG SIKKERHETS- INDUSTRIENS FORENING NOTAT Til: Stortingets Utenriks- og Forsvarskomité Fra: Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening/nho Kopi: Dato: 6. januar 2016 Sak: Høringer i Stortingets

Detaljer

Torbjørn Svensgård Administrerende Direktør Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening SMS Sjømaktseminaret 2010 Ulvik 3.

Torbjørn Svensgård Administrerende Direktør Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening SMS Sjømaktseminaret 2010 Ulvik 3. Norske forsvarsleverandører Torbjørn Svensgård Administrerende Direktør Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening SMS Sjømaktseminaret 2010 Ulvik 3. september 2010 Innhold Forsvars- og sikkerhetsindustriens

Detaljer

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) Fastsatt av Generalforsamlingen 28 april 2009 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er: Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi). Foreningen

Detaljer

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 9.februar 2011 (revidert 21.september 2011) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 Statistikken over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) viser at den

Detaljer

Hvordan forbli en konkurransedyktig region?

Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Ragnar Tveterås Norrøna konferansen, Vitenfabrikken, 20.05.2014 Sentrale spørsmål Hva er konkurranseevne? Hvilke faktorer påvirker konkurranseevnen? Hvem påvirker

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Nesten 30 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge 2005. Dette

Detaljer

Søknad om Anbudsgaranti

Søknad om Anbudsgaranti Søknad om Anbudsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottaker) Garantinummer I henhold til EØS-avtalen artikkel 61 (1) pålegges den som mottar midler under anbudsgarantiordningen å gi opplysninger om all

Detaljer

Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006

Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006 Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006 SAMFUNNSREGNSKAP Haplast Technology AS Verdiskaping i Haplast Technology AS Direkte import Verdiskaping i IMPORTERT AS Skatter og avgifter finansierer Bidrar

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

FFI i 2015 og trekantsamarbeidet mellom FORSVARET INDUSTRIEN FFI

FFI i 2015 og trekantsamarbeidet mellom FORSVARET INDUSTRIEN FFI FFI i 2015 og trekantsamarbeidet mellom FORSVARET INDUSTRIEN FFI 1 2 Trekantmodellen er navnet vi bruker på den måten vi samhandler på i forsvarssektoren for å ta fram avansert teknologi på en kosteffektiv

Detaljer

Verdiskaping i forsvarsindustrien i Norge en studie av den industrielle utviklingen på midten på 2000-tallet

Verdiskaping i forsvarsindustrien i Norge en studie av den industrielle utviklingen på midten på 2000-tallet FFI-rapport 2011/01258 Verdiskaping i forsvarsindustrien i Norge en studie av den industrielle utviklingen på midten på 2000-tallet Arne Fevolden, Jørn Christiansen og Eva Næss Karlsen Forsvarets forskningsinstitutt

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

Virkemiddelapparatet og forsvarsindustrien i Norge

Virkemiddelapparatet og forsvarsindustrien i Norge FFI-rapport 2008/02066 Virkemiddelapparatet og forsvarsindustrien i Norge Arne Fevolden, Eva Næss Karlsen og Edina Ringdal Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 15. september 2008 FFI-rapport 2008/02066

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag)

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) 2 Med liberalisering av internasjonal handel og økende globalt samarbeid øker interessen for standardisering i mange land.

Detaljer

Norsk kunnskap - sysselsetting og rammebetingelser. Abelia 07.06.2010

Norsk kunnskap - sysselsetting og rammebetingelser. Abelia 07.06.2010 2010 Norsk kunnskap - sysselsetting og rammebetingelser Abelia 07.06.2010 Innledning Sysselsetting og rammebetingelser for kunnskapsintensivt næringsliv Kunnskapsintensivt næringsliv sysselsetter ca 500

Detaljer

Kampflybase på Ørland og FoU-miljøenes rolle i en nasjonal og internasjonal konkurranse

Kampflybase på Ørland og FoU-miljøenes rolle i en nasjonal og internasjonal konkurranse 1 Kampflybase på Ørland og FoU-miljøenes rolle i en nasjonal og internasjonal konkurranse Johan Einar Hustad, prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner, NTNU I samarbeid med SINTEF/HiST Stjørdal 07.12.12

Detaljer

ZA5208. Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5208. Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway ZA5208 Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 267 INNOBAROMETER 2009 Company Information La meg begynne med noen spørsmål om din bedrift. D1. HVOR PRODUSERER

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

Beskrivelse av prosjektet

Beskrivelse av prosjektet PROSPEKT MAROKKO Beskrivelse av prosjektet International Business er et frivillig non-profit prosjekt utført av 12 utvalgte studenter fra Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Teknisk Naturvitenskapelige

Detaljer

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Utfordringene Det er en sammenheng mellom forskning og utvikling (FoU) og økonomisk vekst. Land som fornyer næringslivet gjennom FoU og moderniserer

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk

REGIONALT NETTVERK. Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk REGIONALT NETTVERK Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk Bakgrunn Norges Banks regionale nettverk har fram til og med runde 2015-1 hatt en næringsinndeling som har bestått av hovedseriene

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2011 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

Norsk farmasøytisk produksjon

Norsk farmasøytisk produksjon Norsk farmasøytisk produksjon Status og utfordringer Rapport utarbeidet av SINTEF Raufoss Manufacturing Mai Forprosjektets oppdrag, definert av LMI: Kortfattet beskrivelse av farmasøytisk produksjon i

Detaljer

Statlig garanti til Kongsberg Defence and Aerospace AS for bygging av komposittfabrikk

Statlig garanti til Kongsberg Defence and Aerospace AS for bygging av komposittfabrikk Nærings- og handelsdepartementet St.prp. nr. 27 (2007 2008) Statlig garanti til Kongsberg Defence and Aerospace AS for bygging av komposittfabrikk Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 23.

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009 Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009 grunnlagsdata fra Statistisk sentralbyrå. NHO etterstreber at modellene og utregningsmetodene som er benyttet er korrekte og oppdaterte, men påtar seg ikke ansvar

Detaljer

Næringsstrategisk vurdering knyttet til konseptuell løsning for UVB-kapasitet etter 2020

Næringsstrategisk vurdering knyttet til konseptuell løsning for UVB-kapasitet etter 2020 FFI-rapport 2010/00466 Næringsstrategisk vurdering knyttet til konseptuell løsning for UVB-kapasitet etter 2020 Arne K. Skogstad Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 07.01.2010 FFI-rapport 2010/00466 109401

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljeselskapenes innkjøp har vokst med 10% årlig fra 2003 til 2012 Samtidig ser vi at produktiviteten reduseres

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Prosjektsamarbeid bedrift skole: noen erfaringer

Prosjektsamarbeid bedrift skole: noen erfaringer Prosjektsamarbeid bedrift skole: noen erfaringer Dan J Weydahl Avdeling Land- og luftsystemer 27. august 2009 Forsvarets forskningsinstitutt Etablert 1946 685 sivilt ansatte (hvorav 3 offiserer) Norges

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017

framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017 framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017 Norsk Industri opplever at det store flertall av norske politikere, nær sagt uansett partitilhørighet, forstår industriens betydning

Detaljer

FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING 40k. 100 m100y10k. 100c70m40k. Årsrapport 2015. fsi.no

FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING 40k. 100 m100y10k. 100c70m40k. Årsrapport 2015. fsi.no FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING 40k 100 m100y10k 100c70m40k Årsrapport 2015 fsi.no fsi.no 2 Innhold 1 organisasjon 4 1.1 Medlemsutvikling 4 1.2 Styret 4 1.3 Valgkomitéen 4 1.4 Administrasjon

Detaljer

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011 Foto: Jo Michael Innhold: Forbehold og tallgrunnlag fra bedriften Hvordan beregnes bedriftens verdiskaping? Ringvirkninger i tall Sammensetting av underleveranser

Detaljer

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri Status og utvikling i norsk matindustri Utgitt av: Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO Ansvarlig redaktør: Sjur Spildo Prestegard Fagredaktør: Stine Evensen Sørbye Samarbeidspartnere: Norsk Nærings- og

Detaljer

Hvordan kan fastlandsøkonomien

Hvordan kan fastlandsøkonomien Hvordan kan fastlandsøkonomien overleve? Temaseminar, 10. april 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Utvikling i industribransjene - brutto driftsmargin Brutto driftsresultat/ produksjonsverdi

Detaljer

Todelt vekst todelt næringsliv

Todelt vekst todelt næringsliv Todelt vekst todelt næringsliv Aktualitetsuka, Universitetet i Oslo, 18. mars 2014 Hilde C. Bjørnland Perioder med globalisering, prosent 250 200 Population GDP pr capita 150 100 50 0 1870 1950 2000 North

Detaljer

Industrielle muligheter i Norge

Industrielle muligheter i Norge Industrielle muligheter i Norge Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

FFI-RAPPORT. Forsvarsindustrien i Norge. statistikk Jon Olav Pedersen 16/02041

FFI-RAPPORT. Forsvarsindustrien i Norge. statistikk Jon Olav Pedersen 16/02041 FFI-RAPPORT 16/02041 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2015 - Jon Olav Pedersen Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2015 Jon Olav Pedersen Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 2. november 2016 FFI-RAPPORT

Detaljer

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide Reiselivet i Lofoten Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser Knut Vareide TF-notat nr. 33-2009 TF-notat Tittel: Reiselivet i Lofoten, statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser TF-notat

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad Myter 1. Det moderne Norge trenger ikke industri 2. Vi mangler kapital 3. Vi mangler forskning og utvikling 4. Vi skal

Detaljer

FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING. Styrets Årsberetning 2011

FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING. Styrets Årsberetning 2011 FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING Styrets Årsberetning 2011 Innhold 1 ORGANISASJON 4 1.1 Medlemsutvikling 4 1.2 Styret 4 1.3 Valgkomitéen 4 1.4 FSi s Administrasjon 5 1.5 Forsvarsindustriens

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

2013:Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner

2013:Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner 2013:Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner Orientering om ny analyse under arbeid Rådmannsforum, Trondheimsregionen 6. november 2013 Birger Elvestad 2013:Verdiskapingsevne i norske storbyregioner

Detaljer

Orientering NMLF Torsdag 7. november 2013. Jon Sverre Veel, Daglig leder Austrått Innovasjon AS

Orientering NMLF Torsdag 7. november 2013. Jon Sverre Veel, Daglig leder Austrått Innovasjon AS Orientering NMLF Torsdag 7. november 2013 Jon Sverre Veel, Daglig leder Austrått Innovasjon AS VISJON Austrått Innovasjon AS skaper varige verdier i Midt-Norge/Norge. FORRETNINGSIDE Med utgangspunkt i

Detaljer

1.3 Adgang til fravikelse Departementet kan fravike retningslinjene i enkeltsaker der særlige hensyn gjør seg gjeldene.

1.3 Adgang til fravikelse Departementet kan fravike retningslinjene i enkeltsaker der særlige hensyn gjør seg gjeldene. Retningslinjer for Utenriksdepartementets behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell, samt teknologi og tjenester for militære formål av 28. februar 1992 Sist revidert: 28. november 2014 1.1

Detaljer

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Maritimt Forum Stø kurs for norsk maritim næring? Hege Solbakken Foto: Solstad - Haakon

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011 FFI-presentasjon 2011 Versjon 10. august 2011 Forsvarets forskningsinstitutt Etablert 1946 719 ansatte (alle sivile med unntak av 3 offiserer) Norges viktigste forskningsinstitusjon innen forsvarsrelatert

Detaljer

... Pilotarena Herøya. PROSIN-konferansen, Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark

... Pilotarena Herøya. PROSIN-konferansen, Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark .... Pilotarena Herøya PROSIN-konferansen, 16-17.8.2012 Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark Bedrifter, ansatte og omsetning Herøya Industripark 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 100 90 80 70 60

Detaljer

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU 2265 2007 HVA ER REACH? REACH er EUs nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. REACH vil erstatte deler av det norske kjemikalieregelverket.

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

Ny innkjøpsstrategi for Hedmark fylkeskommune hvilken politisk vilje ligger bak?

Ny innkjøpsstrategi for Hedmark fylkeskommune hvilken politisk vilje ligger bak? Ny innkjøpsstrategi for Hedmark fylkeskommune hvilken politisk vilje ligger bak? Honne, 20.5.2014 v/innkjøpsleder Øystein Sætrang Hedmark fylkeskommune Viktigste ansvarsområder: Videregående skoler, tannhelse,

Detaljer

Eksporten viktig for alle

Eksporten viktig for alle Eksporten viktig for alle Roger Bjørnstad Roger Bjørnstad ACI- Norge, for Mørekonferansen 18. april 20. 2013 nov. 2013 BNP-vekst 2012 Investeringer 2012, mrd. kr. 4 3 2 1 0-1 3,4-0,4 2,2 1,4 Offentlig;

Detaljer

Tveit Næringsbarometer

Tveit Næringsbarometer 1 Tveit Næringsbarometer Tveit Næringsbarometer 1.tertial 2016 2 Tveit Næringsbarometer Fakta om Næringsbarometeret Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Detaljer

INNOVASJON I BYGGEVAREINDUSTRIEN

INNOVASJON I BYGGEVAREINDUSTRIEN INNOVASJON I BYGGEVAREINDUSTRIEN UNDERSØKELSE OKTOBER 2013 - Bruk av virkemiddelapparatet - Kommersialisering av innovasjon - Hva hindrer og fremmer innovasjon MIDDELTHUNSGT 27 0307 OSLO BAKGRUNN Det er

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

På jakt etter Kina-effekten. Globalisering og omstilling i arbeidsmarkedet

På jakt etter Kina-effekten. Globalisering og omstilling i arbeidsmarkedet : Globalisering og omstilling i arbeidsmarkedet Ragnhild Balsvik, Sissel Jensen og Kjell Salvanes Institutt for samfunnskonomi, NHH NHH s Høstkonferanse Oslo, 19. oktober 2012 Kina er verdens største eksportør

Detaljer

Foto: Jo Michael. NHO og skognæringen. Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet

Foto: Jo Michael. NHO og skognæringen. Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet Foto: Jo Michael NHO og skognæringen Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet Om NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 24 000 medlemmer og 560 000 årsverk Dette jobber vi for NHO arbeider

Detaljer

Produktivitet og omstilling

Produktivitet og omstilling Produktivitet og omstilling Lærdommer for politikk Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Samfunnsøkonomenes Høstkonferanse 2015 Mikrodata gir lærdommer for produktivitet, konkurranse og omstilling

Detaljer

FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING. Styrets Årsberetning 2012

FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING. Styrets Årsberetning 2012 FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING Styrets Årsberetning 2012 Innhold 1 ORGANISASJON 4 1.1 Medlemsutvikling 4 1.2 Styret 4 1.3 Valgkomitéen 4 1.4 FSi s Administrasjon 5 1.5 Forsvarsindustriens

Detaljer

Norsk sjømatindustri et globalt kunnskapsnav Med fokus på fiskerinæringen

Norsk sjømatindustri et globalt kunnskapsnav Med fokus på fiskerinæringen Norsk sjømatindustri et globalt kunnskapsnav Med fokus på fiskerinæringen Ragnar Tveterås Seminar Fremtidige muligheter innen fiskeriteknologi, 16. august 2012 Den globale kunnskapsnav modellen Miljø attraktivitet

Detaljer

Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv?

Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv? Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Næringskonferanse Buskerud Kongsberg, 21.08.2015 Hvordan drive næringsliv i et

Detaljer

Norske selskapers etableringer i Afrika

Norske selskapers etableringer i Afrika Norske selskapers etableringer i Afrika Tekna Forum for Teknologi og Utviklingssamarbeid Oslo, 25. februar 2014 Marius Nordkvelde, Prosjektleder: Norske selskapers etableringer i Afrika Institutt for strategi

Detaljer

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement?

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? NHD 25 år - Litteraturhuset 17 januar 2013 Hilde C. Bjørnland Utsleppsløyve, tilskuddsforvaltning, EXPO2012, eierskap, næringspolitikk, ut i landet, reiseliv,

Detaljer