Korleis skape vekst i Vest-Telemark. Klart vi kan!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Korleis skape vekst i Vest-Telemark. Klart vi kan!"

Transkript

1 Den aktive Klart banken vi kan!

2 Korleis skape vekst i Vest-Telemark Klart vi kan!

3

4 Suksess i Seljord og spesielt suksess i framtida Åpent møte i Seljord 10 april 2013 Knut Vareide

5 Hva kjennetegner et sted i framgang? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av det

6 Seljord hadde ganske bra innflytting tidligere. Men litt utflytting de siste tre årene Nettoflytting til Seljord Dermed går folketallet litt ned

7 Det store spørsmålet er: Hvorfor vokser steder? Og hva kan vi gjøre med det?

8 Bosetting fødselsbalanse Flytting Arbeidsplasser Andre Endringer i befolkningen skyldes to 1: Fødselsbalanse 2: Flytting 8 Det er flyttingen som er interessant i regional utvikling

9 Flytting Arbeidsplasser Andre Nettoflyttingen til et sted skyldes: 1: Arbeidsplassutviklingen 2: Andre 9

10 Attraktivitet versus kvalitet? Flytting Arbeidsplasser Andre Modellen tar utgangspunkt i flytting i antall personer, altså et kvantitativt mål. 10

11 4 3 Arbeidsplassveksten i kommunene forklarer bare en liten del av flyttestrømmene y = 0,207x + 0,654 R² = 0, Nettoflytting (vertikal akse) og arbeidsplassvekst i norske kommuner

12 4 Noen har systematisk høyere innflytting enn arbeidsplassveksten skulle tilsi Andre har systematisk høyere utflytting y = 0,207x + 0,654 R² = 0, Nettoflytting (vertikal akse) og arbeidsplassvekst i norske kommuner

13 Seljord har hatt nettoflyttingen omtrent som forventet ut fra arbeidsplassveksten Relativ nettoflytting y = 0,2841x - 0,3328 R² = 0, Relativ arbeidsplassvekst 10 Nettoflytting (vertikal akse) og arbeidsplassvekst i norske kommuner

14 Flytting Andre Arbeidsplasser Bostedsattraktivitet Strukturelle størrelse, nabovekst Personrettede virkemidler Andre enn arbeidsplassvekst som påvirker flytting: Strukturelle som størrelse og lokalisering Rammebetingelser som staten har innført Resten er unike ved stedet: Bostedsattraktivitet 14

15 Perioden Seljord er liten, men har gode pendlingsmuligheter, men har tapt på at nabokommunene har hatt svak arbeidsplassvekst

16 Perioden Seljord har vært omtrent middels attraktiv som bosted

17 0,5 0 0,4 0,3 Seljord har 0,2 vært en 0,1 attraktiv 0,0 215 kommune, -0,1 men ikke de siste to årene. -0,2-0,3 Rang attraktivitet Bostedsattraktivitet -0,4-0, Bostedsattraktivitet justert for struktureffekt

18 Arbeidsplassene

19 Flytting Offentlige arbeidsplasser Arbeidsplasser Andre Strukturelle Strukturelle Næringsliv Personrettede virkemidler Bedriftsrettede virkemidler Besøksattraktivitet Bedriftsattraktivitet Bostedsattraktivitet Arbeidsplassutviklingen forklares av: Utvikling i offentlig sektor Strukturelle Rammebetingelsene Bedrifts- og besøksattraktiviteten

20 Antall arbeidsplasser i Seljord Utvikling i Norge Seljord hadde en fin utvikling i antall arbeidsplasser fram til 2009, men har tapt en del arbeidsplasser det siste året Utvikling i Seljord

21 Flytting Offentlige arbeidsplasser Arbeidsplasser Andre Strukturelle Strukturelle Næringsliv Personrettede virkemidler Bedriftsrettede virkemidler Besøksattraktivitet Bedriftsattraktivitet Bostedsattraktivitet Tre attraktivitetsdimensjoner som kan påvirkes: Bosted Besøk Bedrift 3 B-er

22 Strukturelle Rammebetingelser Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

23 Hva skaper attraktivitet?

24 Bostedsattraktivitet Boliger Omdømme (og salg) Ameniteter Identitet og stedlig kultur Toleranse Frivillig sektor Identitet Samarbeidsånd Nettverk Kultur og fritidstilbud Kommunal service Kommersielle tilbud Fysiske egenskaper Natrurkvaliteter Tomtearealer Boligbygging Boligmarked

25 Omdømme Areal og bygninger Ameniteter Identitet og stedlig kultur Disse fire kategoriene av attraktivitetsfaktorer kan gjøres gjeldene for bedrifts- og besøksattraktivitet også

26 Flyttestrømmer Offentlige arbeidsplasser Strukturelle Arbeidsplasser Næringsliv Andre Strukturelle Personrettede virkemidler Bedriftsrettede virkemidler Besøksattraktivitet Bedriftsattraktivitet Bostedsattraktivitet Omdømme Areal og bygninger Ameniteter Identitet og stedlig kultur

27 Omdømme Areal og bygninger Bedrift Besøk Bosted Omdømme som sted å drive næringsliv Næringsarealer Lokaler Næringshager Omdømme som sted å besøke Areal til hytter Eksisterende hytter overnattingskapasitet Omdømme som sted å bo Tomteareal Boliger Tilgjengelighet Ameniteter Tilgang til forretningstjenester Service i kommunen FoU og kompetanseinstitusjoner Tilgang på kompetent arbeidskraft Naturherligheter Tilrettelegging friluftsliv Kulturtilbud Sport og fritidstilbud Kommunens tjenester, barnehage, skole etc. Naturherligheter Tilrettelegging friluftsliv Kulturtilbud Sport og fritidstilbud Identitet og stedlig kultur Nettverk mellom bedrifter Klynger Innovasjonsklima Samarbeid mellom næringsliv og kommune Gjestfrihet Serviceholdning Samarbeid mellom besøksnæringene Destinasjonsutvikling Lokal identitet Gjestfrihet Toleranse Samarbeidsånd Utviklingskultur Det er mange ting som kan bidra til attraktiviteten!

28 Hvordan bruke modellen? For Seljord

29 Satsing på attraktivitet = endogen vekst Attraktivitet: Et steds evne til å skape vekst gjennom egne tiltak Satsing på attraktivitet: Styrke steders evne til å skape vekst gjennom egne strategier og tiltak Generelle økonomiske virkemidler: Gi bedrifter og personer i distriktene spesielle økonomiske incentiver

30 Flytting Offentlige arbeidsplasser Arbeidsplasser Andre Strukturelle Strukturelle Næringsliv Personrettede virkemidler Bedriftsrettede virkemidler Besøksattraktivitet Bedriftsattraktivitet Bostedsattraktivitet Kjenne sine forutsetninger:

31 Flytting Offentlige arbeidsplasser Arbeidsplasser Andre Strukturelle Strukturelle Næringsliv Personrettede virkemidler Bedriftsrettede virkemidler Besøksattraktivitet Bedriftsattraktivitet Bostedsattraktivitet Kjenne sine forutsetninger: Strukturelle som påvirker flytting: Størrelse, nabovekst og arbeidsmarkedsintegrasjon. Høy arbeidsmarkedsintegrasjon = bostedsattraktivitet blir viktigere Lav arbeidsmarkedsintegrasjon: Bedriftsattraktivitet blir viktigere, og bostedsattraktivitet knyttet til rekruttering

32 Flytting Offentlige arbeidsplasser Arbeidsplasser Andre Strukturelle Strukturelle Næringsliv Personrettede virkemidler Bedriftsrettede virkemidler Besøksattraktivitet Bedriftsattraktivitet Bostedsattraktivitet Kjenne sine forutsetninger: Strukturelle som påvirker arbeidsplassvekst: Bransjestruktur, arbeidsmarkedsstørrelse. Bedriftskommune eller besøkskommune? Bransjestruktur med tyngdepunkt i vekst- eller nedgangsnæringer? Sårbar eller robust?

33 Seljords profil Steder har ulike profiler, ved at de i ulik grad er basert på de tre attraktivitetsdimensjonene. I vår modell er høy utpendling et mål for at stedet er attraktivt å bo i. Høy utpendling blir ofte sett på som negativt, men betyr egentlig at stedet har kvaliteter som gjør at mange har valgt å bo på stedet til tross for at arbeidsplassgrunnlaget er lite. Bedrift Bosted Figuren viser rangeringen til Seljord for de tre attraktivitetsdimensjonene. Bosted er rangering for netto utpendling som andel av samlet sysselsetting, Besøk er rangering for besøksnæringenes andel av samlet sysselsetting, og Bedrift er rangering for basisnæringenes andel av samlet sysselsetting Besøk

34 Bedrifter i basisnæringer utvikling Seljord har hatt vekst, men de fleste andre har hatt nedgang 300 Industri Natur Tekn tjenester Antall arbeidsplasser i ulike basisnæringer i Seljord

35 450 Aktiviteter Handel Overnatting Servering 200 Aktiviteter Handel Overnatting Servering Besøksnæringer Nivå Handelsnæringen er den største av besøksnæringene Besøksnæringer overskudd Ansatte i besøksnæringene er justert etter folketallet Stort overskudd i Seljord, og økende overskudd over tid

36 Flytting Offentlige arbeidsplasser Arbeidsplasser Andre Strukturelle Strukturelle Næringsliv Personrettede virkemidler Bedriftsrettede virkemidler Besøksattraktivitet Bedriftsattraktivitet Bostedsattraktivitet Kjenne sine forutsetninger: Hvordan har stedets attraktivitet utviklet seg med hensyn til bosted, besøk og bedrift? Kjenner vi årsakene til god eller svak attraktivitet? På hvilke områder har stedet de beste muligheter for forbedring?

37 Hvor mye betyr attraktivitet For Seljord

38 MMMM Basisscenarie Framskriving av befolkning i Seljord SSBs MMMM Telemarksforsking basisscenario

39 Dersom en lykkes med både arbeidsplassvekst og bostedsattraktivitet, vil befolkningen kunne øke til 4433 innbyggere i Begge + Att + En tilsvarende forbedring av bostedsattraktivitet vil føre til at folketallet øker til Arbeid + Basisscenario Hvis Seljord oppnår vekst i antall arbeidsplasser i næringslivet som snittet av den beste fjerdedelen av kommunene, vil folketallet vokse til 3507 i år Scenarier for befolkningsvekst i Seljord

40 Begge Att Hvis Seljord mislykkes både med næringsutvikling og bostedsattraktivitet, kan befolkningen synke til under 2000 i Arbeid + Basisscenario Begge - Scenarier for befolkningsvekst i Seljord

41 Begge Egen utviklingskraft betyr svært mye på lang sikt Begge Scenarier for befolkningsvekst i Seljord

42 Det er summen av de tre attraktivitetsdimensjonene som teller Strukturelle Rammebetingelser Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

43 Flyttestrømmer Offentlige arbeidsplasser Strukturelle Arbeidsplasser Næringsliv Andre Strukturelle Personrettede virkemidler Bedriftsrettede virkemidler Besøksattraktivitet Bedriftsattraktivitet Bostedsattraktivitet Omdømme Areal og bygninger Ameniteter (Goder) Identitet og stedlig kultur

44 Flyttestrømmer Offentlige arbeidsplasser Strukturelle Arbeidsplasser Næringsliv Andre Strukturelle Personrettede virkemidler Bedriftsrettede virkemidler Besøksattraktivitet Bedriftsattraktivitet Bostedsattraktivitet Omdømme Identitet og stedlig kultur har en dobbelt funksjon Areal og bygninger Ameniteter (Goder) Identitet og stedlig kultur Identitet og stedlig kultur

45 Flyttestrømmer Offentlige arbeidsplasser Strukturelle Arbeidsplasser Næringsliv Andre Strukturelle Personrettede virkemidler Bedriftsrettede virkemidler Besøksattraktivitet Bedriftsattraktivitet Bostedsattraktivitet Omdømme Identitet og stedlig kultur er et gode i seg selv, men er også det som kan skape endring Areal og bygninger Ameniteter (Goder) Identitet og stedlig kultur Identitet og stedlig kultur

46 Offentlige arbeidsplasser Strukturelle Bedriftsrettede virkemidler Næringsliv Besøksattraktivitet Bedriftsattraktivitet Areal og bygninger Bostedsattraktivitet Omdømme Ameniteter (Goder) Andre Flyttestrømmer Arbeidsplasser Identitet og stedlig kultur 17. mai komite Seljord Barnas Turlag Seljord Bedehus i Langlim Betel Sundagsskule Seljord Biblioteket i Seljord Flatdal Barnelag Flatdal Bygdeutvikling Flatdal Misjonslag Flatdal Sokneråd Huka hoppdrift SA Kivledalen Løypelag Kvambekk/Angre løypelag Langlim Grendelag Mandal Grendelag Moen Vel Nes Bedehus Norges Handikapforbund Vest Telemark Nordbygdi Grendelag Pinsemenigheten Betel i Åmotsdal Runningen Aktivitet og Leik Rust 4H Seljord Bridgeklubb Strukturelle Seljord Frivilligsentral Seljord HLF (Hørsellaget) Seljord Hagelag Seljord Husflidslag Seljord idrettslag - skianlegg Raudkleiv Seljord Indremisjon Personrettede virkemidler Seljord Jakt og Fiskelag Seljord jr Spelemannslag Seljord kunstforening Seljord kyrkjelege fellesråd - ungdomsprest Seljord Målarklubb Seljord Mållag Seljord og Kviteseid leikarring Seljord Seniordans Seljord sogelag Seljord Songlag (25 års jubileum) Seljord Spelmannslag Seljordkappleiken Sion Flatdal Sion-kyrkja Seljord Støttegruppa for Blengsdalsbakken Svartdal Misjonslag Svartdal Sundagsskule Tusseleike barneleikaring v/aud Karin Gjerlid UL Dølelaget Edland UngFolk 2013 v/telemark Folkemusikklag Vefald Brekke Grendelag Åmotsdal Handverkstun Åmotsdal Sogelag Åsgrend Grendelag Identitet og stedlig kultur

47 Takk for meg Knut Vareide

48

Attraktivitet. Kristiansand 8 mai 2013 Knut Vareide

Attraktivitet. Kristiansand 8 mai 2013 Knut Vareide Attraktivitet Kristiansand 8 mai 2013 Knut Vareide Hva kjennetegner attraktivt sted? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av det. (Uten at det kan forklares av strukturelle eller gunstige

Detaljer

Attraktivitet hva er attraktivitet? demografiseminar Trysil 23. Oktober 2013

Attraktivitet hva er attraktivitet? demografiseminar Trysil 23. Oktober 2013 Attraktivitet hva er attraktivitet? demografiseminar Trysil 23. Oktober 2013 Attraktivitetsmodellen Hva modellen skal forklare: 1.Hvorfor steder vokser (eller krymper) 2.Hvilke drivkrefter som er eksogene,

Detaljer

Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida. Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide

Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida. Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide Først litt om utviklingen i Sogn og Fjordane, i grove trekk 23.09.2013 2 Befolknings-u tviklinga 125 120

Detaljer

Drammen og Drammensregionen. Drivkrefter for vekst og attraktivitet

Drammen og Drammensregionen. Drivkrefter for vekst og attraktivitet Drammen og Drammensregionen Drivkrefter for vekst og attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst Fødselsbalanse

Detaljer

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark. Stiftelsesmøte for Øst-Telemark Næringsforum Sauland 1. oktober Knut Vareide

Næringsmonitor for Øst- Telemark. Stiftelsesmøte for Øst-Telemark Næringsforum Sauland 1. oktober Knut Vareide Næringsmonitor for Øst- Telemark Stiftelsesmøte for Øst-Telemark Næringsforum Sauland 1. oktober Knut Vareide Nei, tror ikke det. 3,2 % Nei, dette har vi ikke behov for! 1,3 % Vet ikke 5,1 % Nei, synes

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

Attraktivitet i Rendalen. Hva kan man gjøre noe med? Og hva kan man ikke gjøre noe med?

Attraktivitet i Rendalen. Hva kan man gjøre noe med? Og hva kan man ikke gjøre noe med? Attraktivitet i Rendalen Hva kan man gjøre noe med? Og hva kan man ikke gjøre noe med? Befolkningsutvikling Lav fødselsbalanse 120 115 Norge Hedmark Rendalen 114,1 110 Innenlands flyttetap 105 100 103,9

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Lister regional analyse. Flekkefjord 2. februar 2015 Knut Vareide

Lister regional analyse. Flekkefjord 2. februar 2015 Knut Vareide Lister regional analyse Flekkefjord 2. februar 2015 Knut Vareide Hva skaper vekst? Strukturelle forhold Tilflytting utover arbeidsplassvekst. Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst 2 Befolkningsvekst

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

Bosted. Regional analyse Vestfold

Bosted. Regional analyse Vestfold Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Vestfold KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 61/2012 Tittel: Regional analyse Vestfold Undertittel: TF-notat nr: 61/2012 Forfatter(e): Knut Vareide og

Detaljer

Måling av attraktivitet

Måling av attraktivitet milepæl Strukturelle forhold Rammebetingelser Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Måling av attraktivitet Analyse av attraktivitet i norske regioner og kommuner KNUT VAREIDE og MARIT O. NYGAARD

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer

Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE. TF-notat nr. 2008-22

Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE. TF-notat nr. 2008-22 Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE TF-notat nr. 2008-22 TF-notat Tittel: Utfordringer og strategier i Midt-Telemark TF-notat nr: 2008-22 Forfatter(e):

Detaljer

Åpent framtidsverksted

Åpent framtidsverksted Åpent framtidsverksted Lokalsamfunnsutvikling med mål og mening framover! Presentasjonen kan lastes ned fra www.telemarksforsking.no Marit O. Nygaard og Lars Ueland Kobro Hvis Ignoranti, man ikke vet quem

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

Kommunale næringsfond. Anja Hjelseth, Telemarksforsking

Kommunale næringsfond. Anja Hjelseth, Telemarksforsking Kommunale næringsfond Anja Hjelseth, Telemarksforsking 1 Dagsorden Ulike fond Kommunale og regionale næringsfond Kraftfond Hjemfallsfond Krav til ulike fond Hva funker? Harmonisering av vedtekter Hvor

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Kongsbergregionen

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Kongsbergregionen Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Kongsbergregionen KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 36/211 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Samisk område

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Samisk område Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Samisk område KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 35/2011 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 24/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. I 2006 er det utarbeidet

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON OG ATTRA.KTIVITET. HAUGESUNDREGIONEN. TF-notat Tittel: TF-notat nr: Forfatter( c): Dato: Gradering: Antall sider: Framsidefoto: ISBN: ISSN: Pris: Næringsutvikling,

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

By og land hand i hand Samfunnsanalyse

By og land hand i hand Samfunnsanalyse Foreløpig samfunnsanalyse By og land hand i hand Byregionen Finnsnes samspill mellom by og bygd 28.02.2015 Ragnvald Storvoll Byregionen Finnsnes samspill mellom by og bygd By og land hand i hand Samfunnsanalyse

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Vårens vakreste (?) frokostseminar

Vårens vakreste (?) frokostseminar Vårens vakreste (?) frokostseminar Rica Havna 11.04.13 Reiseliv og lokal attraktivitet Lars Ueland Kobro Kort om meg selv Suksessrike distriktskommuner Hvem Hva Hvordan? (PL) Knut Vareide Morten Hatling

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer