ÅRSRAPPORT Nesset Sparebank Skicup samler mange utøvere i alle aldre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013. Nesset Sparebank Skicup samler mange utøvere i alle aldre."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 Nesset Sparebank Skicup samler mange utøvere i alle aldre.

2 Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING Om banken Utvikling forvaltningskapital og forretningskapital siste åtte år (i millioner) Rammevilkår Regnskap Resultat Disponering av overskuddet Utvikling av renteinntekt, rentekostn., andre driftsinnt. og andre driftskostn. (i tusen) Balansen Endring i innskudd og utlån siste åtte år (i tusen) Selskapets vurdering av regnskapet Rettvisende bilde Egenkapitalbevis Eierandelskapital Utbyttepolitikk Utvikling egenkapitalbevis Investorpolitikk Informasjon via internett Eierforhold Virksomhetsstyring, intern kontroll og risikostyring Styrets arbeid Revisjonsutvalg Risikoutvalg Intern kontroll og risikostyring Kredittrisiko Finansielle risikoer Operasjonell risiko Strategisk samarbeid og leverandørstrategi Eika Gruppen AS Eika ViS Midt Norsk Sparebankgruppe Eiendomskreditt Kredittforeningen for sparebanker SDC DnB og andre finansaktører Nets Samfunnsansvar Bærekraftig drift Bærebjelke samfunnsengasjement Forholdet til kundene Forholdet til de ansatte Miljø- og klimavennlig drift Korrupsjonsbekjempelse Etikk Eierstyring og selskapsledelse Gaver til allmennyttige formål og gavefond Ansvarlige investeringer Forholdet til leverandører Fortsatt drift Fremtidsutsikter Nøkkeltall Resultat og balanse Resultatregnskap Balanse pr Eiendeler Balanse pr Gjeld og EK Kontantstrømanalyse Noter (Innholdsfortegnelse) Revisjonsberetning

3 6 Kontrollkomiteens årsrapport Sparebankens tillitsvalgte Gaveutdeling for regnskapsåret STYRETS ÅRSBERETNING Om banken Banken er i dag en person- og næringslivsbank i Nesset kommune. Banken er også til stede i Vistdal med et kontor som er åpent annenhver torsdag. Banken har et unikt konkurransefortrinn i kraft av sin snart 136-årige lokalkunnskap. Banken kan føre sine aner tilbake til Midler fra lokale kornmagasin, allmenninger, kommuner og privatpersoner var grunnlaget for de første sparebankene i landet, således også Nesset Sparebank. Gjennom årenes løp har banken utviklet seg til å bli kommunens største kapitalkilde med hovedsete i Eidsvåg. Banken er en finansinstitusjon med egenkapitalbeviseiere og den totale egenkapitalen er pr på 119,9 MNOK. Både bankens retningslinjer med hensyn til behandling av egenkapitalbeviseierne og fordelingen av egenkapitalen er nærmere beskrevet i årsrapporten. Banken er ellers medeier i Eika Gruppen AS (ca. 0,5 %). Samarbeidet sikrer banken konkurransekraft gjennom gode produkter, effektive IT-tjenester, innkjøpsordninger og kompetanseoverføring. Hensikten er å stå sammen nasjonalt med styrke lokalt. Bankens forvaltningskapital var pr på MNOK og det ble utført 17 årsverk. Pr hadde vi i overkant av kunder Utvikling forvaltningskapital og forretningskapital siste åtte år (i millioner) Forvaltningskapital Forretningskapital Forretningskapital er sum forvaltningskapital og avlastet lån (både PM og NL lån). 3

4 1.2 Rammevilkår Norsk økonomi i konsolidering Norsk økonomi var i 2013 preget av moderate vekst i økonomien, noe høyere inflasjon enn vi har sett de siste år, sterk kursoppgang på Oslo Børs og et omslag i boligmarkedet. Den gradvise forverringen av økonomisk vekst hindret rentene i å stige med en nedgang i 3 mnd NIBOR til 1,69 prosent ved årsskiftet, fra 1,82 prosent samme tid året før. Bankenes seniorlån ble også gjennomgående billigere. Imidlertid stilles det økte krav til bankens egenkapital og likviditet, noe som gjør at de fleste banker må styrke sin kapitalbase. Kronekursen fulgte konjunkturene, og falt med omlag 10 prosent gjennom året, målt ved den importveide I-44-indeksen, som brukes til å si noe om hvordan valutakursendringer påvirker norske priser. Norsk næringsliv fikk dermed styrket sin kostnadsmessige konkurranseevne gjennom året. Arbeidsmarkedene var noenlunde i balanse med en lønnsvekst på om lag 4 prosent for alle arbeidstakere sett under ett. Arbeidsledigheten økte gradvis gjennom året, men er fortsatt på et lavt nivå i europeisk sammenheng. Prisveksten endte på 2,1 prosent for året, mens boligverdiene steg med 4,7 prosent målt ved eiendomsmeglernes indekser. Boligprisene var sterke i årets første måneder, men slo om til klar nedgang i andre halvår i fjor. Oslo Børs endte opp nesten 24 prosent i fjor. Dette til tross for at antall konkurser i næringslivet steg gjennom fjoråret. Verdensøkonomien var preget av normal økonomisk vekst i 2013, med en BNP-vekst på 3,0 prosent. Fortsatt er det de fremvoksende økonomier, med Kina i spissen, som vokser sterkest, mens det ikke var noen vekst i EU. Inflasjonen og renten holdt seg lav. Den Europeiske Sentralbanken kuttet sin utlånsrente til 0,25 prosent mot slutten av året. Moderat økonomisk vekst, lav inflasjon og lave renter ventes både ute og hjemme i Arbeidsledigheten vil holde seg høy i de fleste av våre naboland og stige noe i Norge. Eiendomsmarkedene vil trolig forbli krevende i de fleste deler av landet. Det ventes ingen renteøkninger fra Norges Bank. Endringer i reguleringene av banker Det er varslet store endringer i reguleringene av banker internasjonalt og i Norge. Sentralt for norske banker er Basel III/CRD IV regelverket. Basel III vil medføre strengere krav til kapitaldekning og likviditet. Banken har allerede startet arbeidet med å tilpasse seg disse nye kravene og den vil ha full fokus på dette fremover også. Nesset kommune Nesset sparebank har sitt sete i Nesset kommune. Kommunen viser dessverre folketallsnedgang, samt at vi har et begrenset næringsliv. Som bank ønsker vi å bidra til å snu denne negative utviklingen og vi erfarer at det er mange gode krefter som arbeider i samme retning. Samtidig opplever vi en positiv utvikling i egen region. Vi får en stadig større andel av så vel privatkunder som næringslivskunder utenom egen kommune. Dette opplever vi som meget positivt og vi mener å kunne bidra til en positiv utvikling også hos disse kundene. 4

5 1.3 Regnskap Resultat 2013 ble et meget godt regnskapsår for banken, med et resultat før skatt på 14,20 MNOK eller 1,00 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette er 3,67 MNOK høyere enn i 2012 da tilsvarende resultat var på 10,53 MNOK og 0,84 %. Positive avvik i resultatet fra fjoråret er: Høyere netto rente- og kredittprovisjonsinntekter på grunn av volumvekst Høyere provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester på grunn av volumvekst Høyere utbytte Høyere gevinst på valuta og verdipapir Lavere tap Negative avvik i resultatet fra fjoråret er: Høyere lønns- og administrasjonskostnader på grunn av større aktivitet Høyere avskrivninger Rentenetto Rentenettoen er på 1,97 %, ned fra 2,14 % for I kroner er rentenettoen i 2013 økt med 0,95 MNOK i forhold til En økning i kronebeløpet skyldes først og fremst økt utlånsvolum. Et annet element som slår positivt ut i 2013 er at prisen på fremmedkapitalen falt en god del i løpet av året. Styret er oppmerksom på at rentenettoen kan falle i årene fremover, og dette må kompenseres med økning i andre driftsinntekter. Utvikling rentenetto siste 7 år (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) 3 Utvikling rentenetto 2,5 2 2,59 2,59 2,37 2,26 2,00 2,14 1,97 1,5 Utvikling rentenetto 1 0,

6 Totale andre inntekter Totale andre driftsinntekter utgjorde 13,20 MNOK, en økning fra 9,58 MNOK i fjor. De totale netto andre driftsinntektene var pr på 0,93 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Utvikling netto totale andre driftsinntekter siste 7 år (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) Netto totale andre driftsinntekter 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,94 0,93 0,74 0,72 0,74 0,77 0, Netto totale andre driftsinntekter Kostnader Bankens kostnader er redusert fra 1,78 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2012 til 1,73 % i Kostnader i prosent av inntekter var på 59,73 % i 2013, ned fra 61,49 % i Banken har som langsiktig mål å kunne stabilisere seg rundt 55,00 %. Utvikling totale kostnader siste 7 år (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) 2,50 Totale kostnader 2,00 1,50 2,05 2,11 1,86 1,70 1,74 1,78 1,73 1,00 Totale kostnader 0,50 0,

7 Mislighold og tap Også i 2013 har misligholdet vært lavt (restanse og overtrekk over 90 dager). Brutto mislighold pr var på 5,83 MNOK, mens netto mislighold (fratrukket individuelle nedskrivninger) var på 5,38 MNOK. Samme tall for 2012 var på 8,65 MNOK og 7,65 MNOK. Netto tap er belastet årets resultat med 2,32 MNOK, tilsvarende 0,16 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mens det for 2012 ble belastet tap med 3,51 MNOK, tilsvarende 0,28 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Med bakgrunn i dagens portefølje og risikoprofil forventes tapene å ligge på et nivå fra 0,30 % til 0,50 % årlig. Dette er på et nivå som styret vurderer som akseptabelt Disponering av overskuddet Årets overskudd etter skatt ble på kroner Overskuddet disponeres slik: (egenkapitalbeviseiernes brøk er 47,08 %) Disponering av overskuddet Sum Overført til gaveutdeling i Overført til gavefond Overført til sparebankens fond Utbytte til egenkapitalbeviseierne Overført til utjevningsfond Sum årets overskudd Utvikling av renteinntekt, rentekostn., andre driftsinnt. og andre driftskostn. (i tusen) Renteinntekter Rentekostnader Andre driftsinntekter Andre driftskostnader Balansen Forvaltningskapitalen i Nesset Sparebank var ved utgangen av 2013 på 1.521,43 MNOK. Dette er en økning på 222,78 MNOK eller 17,15 % i forhold til året før. Forretningskapitalen (forvaltningskapitalen pluss avlastet lån) var ved utgangen av 2013 på 1.666,39 MNOK. Dette er en økning på 328,57 MNOK eller 24,56 % i forhold til året før. 7

8 Brutto utlån egen balansen Brutto utlån på egen balanse til kunder økte med 9,59 % i Økningen innenfor privatmarkedet var på 49,9 MNOK eller 4,27 % av brutto utlån på egen balanse. Innenfor næringsliv var det en økning på 62,2 MNOK noe som tilsvarer 5,32 % av brutto utlån på egen balansen. Veksten har vært jevnt fordelt på eksisterende kunder og nye kunder Brutto utlån egen balanse og avlastet lån Brutto utlån på egen balanse og avlastet lån til kunder økte med 18,04 % i Økningen innenfor privatmarkedet var på 151,8 MNOK eller 12,58 % av brutto utlån på egen balanse og avlastet lån. Innenfor næringsliv var det en økning på 66,0 MNOK noe som tilsvarer 5,46 % av brutto utlån på egen balanse og avlastet lån Innskudd Innskudd fra kunder økte i løpet av året med 17,13 % fra 888,01 MNOK til 1.040,2 MNOK. Banken hadde ingen meglede innskudd ved utgangen av året. Innskudd finansierte ved utgangen av året 81,64 % av netto utlån, mot 76,71 % ved utgangen av Obligasjonslån utgjorde ved årsskiftet 161,5 MNOK mor 66,5 MNOK i Gjeld til kredittinstitusjoner utgjorde ved årsskiftet 120,00 MNOK mot 178,00 MNOK i Nedskrivninger på utlån Totale nedskrivninger på utlån utgjør ved årsskiftet 6,54 MNOK fordelt med 1,54 MNOK i individuelle nedskrivninger og 5,00 MNOK i gruppevise nedskrivninger Egenkapital og kapitaldekning Bankens egenkapital på 119,90 MNOK består av sparebankens fond på 65,05 MNOK, gavefond 0,60 MNOK, eierandelskapital på 50,00 MNOK, overkursfond på 0,25 MNOK og utjevningsfond på 4,00 MNOK. Ansvarlig lån er på 15 MNOK og fondsobligasjonslån er på henholdsvis 15 MNOK og 35 MNOK. Av fondsobligasjonslånet på 15 MNOK kan 12,94 MNOK brukes som kjernekapital. Resterende på 2,06 MNOK brukes som tilleggskapital. Av fondsobligasjonslånet på 35 MNOK kan hele lånet brukes som kjernekapital. Bankens kapitaldekning er ved årsskiftet 21,10 % som fordeler seg på kjernekapital 19,20 % og tilleggskapital 1,90 %. Pr var kapitaldekningen 19,83 %. Lovens krav til kapitaldekning er 8 %. Bankens kapitaldekning er 111,47 MNOK utover lovens krav. Bankens beregningsgrunnlag for kapitaldekning sett i forhold til forvaltningskapitalen var pr på 55,9 %. Pr var den på 57,4 %. ICAAP beregningen for 2013 anslår kapitalkravet til 109,60 MNOK. Basert på dette og at ICAAP beregningen er en worst case beregning, vurderer styret måltallet på 18 prosent kapitaldekning til å ligge godt over kapitalkravet etter Basel II. Vi viser ellers til bankens Pilar 3 dokument pr som er lagt ut på bankens hjemmeside. 8

9 1.3.5 Endring i innskudd og utlån siste åtte år (i tusen) Innskudd Brutto utlån Brutto utlån inkl. avlastet lån Selskapets vurdering av regnskapet 2013 ble et år med svært godt resultat for Nesset Sparebank, et av de aller beste i bankens historie. Banken har dermed hatt et nytt positivt år både for kunder og ansatte. Styret konstaterer at banken har en god utvikling og sunn vekst på alle markedsområder. Nesset Sparebank fortsetter den gode utviklingen banken har hatt de senere årene, tross uro i finansmarkedet og stadig strengere krav fra offentlige myndigheter til soliditet og rammevilkår for finansnæringen nasjonalt og innen EU. Det svært hyggelig at man for 10. år på rad oppnådde et solid resultat godt i samsvar med forventinger og budsjett i banken. Resultatet for 2013 styrker dermed bankens soliditet og selvstendighet i det 136. driftsåret. Dette er i samsvar med målsettingen om å sikre arbeidsplassene og gi grunnlag for at den lokale sparebanken kan være en betydelig samfunnsaktør i Nesset kommune og øvrig nærområde. Samtidig leverer banken resultater og har en økonomi som gir eierne av egenkapitalbevis i banken solid avkastning på deres investeringer. Dette er målsettingen også etter årets fortrinnsrettede emisjon har vært preget av godt og konstruktivt samarbeid mellom styret og administrasjon i banken. Av hensyn til økt arbeidsmengde og vekst i forvaltningskapital er det naturlig med en viss økning i arbeidsstokken fra og med januar God kostnadsstyring, fokus på intern kontroll, positiv vekst på andre driftsinntekter og økning av rentenettoen i kronebeløp har gitt gode resultater. Likviditeten ved årsskiftet er god og funding med god spredning på fremtidige forfall. Eika samarbeidet oppleves som styrket i 2013 der administrasjon og styret har hatt møte med Eika ledelsen sentralt i Oslo i november måned. Styret har i løpet av 2013 fortsatt arbeidet med sterk fokus på rapportering og oversikt over kravene som stilles til banken etter Basel II reglementet og kommende Basel III/CRD IV krav til likviditet, soliditet med mer. Sammen med bankens administrasjon har man hatt løpende vurdering av situasjonen for hele tiden å sikre god kontroll på de ulike risikoområdene i banken. Særlig fokus er det på kravet til totalkapital, det såkalte ICAAP. Styret har også i 2013 fungert som Revisjonsutvalg. Styret og administrasjonen har hele tiden i forbindelse med revisjonsutvalgets arbeidsoppgaver, fokus på styrets rolle og ansvar i en sparebank, samt risikostyring i praksis innenfor de viktigste risikoområdene i finans. Dette setter økt fokus på rapportering og forberedelser til møtene, og tilførsel av kompetanse og kunnskap til styremedlemmer. 9

10 Nesset Sparebank fremstår etter 2013 som en robust og selvstendig lokalbank med god kompetanse i ledelse og hos de øvrige ansatte. Banken har også et godt samarbeid med andre banker i Eika gruppen lokalt i Møre og Romsdal og i Midt Norsk sparebankgruppe. Nøkkeltallene slik de fremgår av regnskapet viser positiv utvikling med en egenkapitalforrentning på 10,02 %, en kostnadsprosent på 59,73 %, en kapitaldekning på 21,1 % og en kjernekapital på 19,2 %. Bankens forvaltningskapital har kommet opp på 1.521,43 MNOK, som da viser en vekst fra 1.298,64 MNOK året før. Banken har hatt en gjennomsnittlig forvaltningskapital på 1.414,27 MNOK i Dette er innenfor rammer i vedtatt langsiktig strategi. Gjennom 2013 har Nesset Sparebank hatt en positiv og god likviditet til konkurransedyktig pris i markedet. Rentenettoen er fortsatt under press, men banken har likevel oppnådd en rentenetto på 1,97 % for 2013 som er et tall som står seg relativt godt sammenlignet med andre banker. Banken har en sterk posisjon innenfor Eika Gruppen AS, blant annet når det gjelder inntekter fra forsikringssalget. Dette har også vært tilfelle for Finans Norge og Eika Gruppen AS har stadig fokus på godt og profesjonelt styrearbeid. Dette følges godt opp av administrasjonen og i styrearbeidet i banken. Banken har også i 2013 fulgt opp kontakten med Nesset kommune med fokus på samfunnsutviklingen i kommunen og presentasjon av bankens posisjon i lokalsamfunnet. Styret takker administrasjon og øvrige ansatte for aktivt engasjement vel gjennomført jobb i Rettvisende bilde Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir ett rettvisende oversikt av bankens finansielle stilling og av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Begrepet rettvisende oversikt innebærer at det i årsberetningen blant annet blir gitt: En rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og dens stilling En redegjørelse om både finansielle og ikke finansielle resultatindikatorer som er relevante for virksomheten, inkludert opplysninger om miljø- og personalsaker En beskrivelse av de mest sentrale risiki virksomheten står ovenfor En redegjørelse dersom det er ekstraordinære forhold som har påvirket årsregnskapet En redegjørelse dersom det etter regnskapsårets slutt har inntruffet forhold av vesentlig betydning for stilling og resultat 1.5 Egenkapitalbevis Eierandelskapital I løpet av høsten 2013 gjennomførte banken ev vellykket fortrinnsrettet emisjon på nye 25 MNOK. Viser også til note 7.1 Egenkapitalbevis, eierstruktur og egenkapitalbevegelse. Nesset Sparebank har derfor ved utgangen av 2013 en eierandelskapital på 50 MNOK fordelt på egenkapitalbevis, hver andel pålydende kroner 100,-. Utover dette består egenkapitalbeviseiernes kapital av utjevningsfondet på 4,00 MNOK og overkursfondet på 0,25 MNOK Utbyttepolitikk Nesset Sparebank har som økonomiske mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir god og stabil avkastning på bankens samlede egenkapital. Nesset Sparebank legger til grunn at overskuddet 10

11 fordeles mellom egenkapitalbeviseierne og sparebankens fond i henhold til deres andel av bankens egenkapital. Nesset Sparebank vektlegger et konkurransedyktig kontantutbytte. For regnskapsåret 2013 blir egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet 9,87 kroner per egenkapitalbevis. Egenkapitalbeviseierne mottar avkastning i form av utbytte eller ved at det blir satt av til utjevningsfondet. Dette fondet skal bidra til å stabilisere egenkapitalbeviseiernes kontantutbytte over tid. Styret foreslår et kontantutbytte på kroner 9,27 per bevis, og en avsetning på kroner 0,60 per egenkapitalbevis til utjevningsfond Utvikling egenkapitalbevis Inntjening pr. bevis 10,17 10,05 13,23 10,15 9,93 9,87 - herav kontantutbytte per bevis 10,00 8,53 11,23 9,15 8,13 9,27 - herav avsatt til utjevningsfond per bevis 0,17 1,52 2,00 1,00 1,80 0,60 Bokført egenkapital per bevis 108,48 110,00 112,00 113,00 114,80 108,00 Egenkapitalbevisbrøken 40,31 38,48 36,98 35,04 33,47 47, Investorpolitikk Banken legger betydelig vekt på at korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om bankens utvikling og resultater skal skape tillit overfor investormarkedet. Informasjon til markedet formidles gjennom hjemmesider på internett, pressemeldinger, samt utsendelse av regnskapsrapporter til eierne Informasjon via internett Banken er tilgjengelig via internett med informasjon som dekker investorer, presse, eiere samt meglerbransjen. Adressen på internett er: Eierforhold Nesset Sparebank har som mål å få til en god likviditet i egenkapitalbevisene og vi har oppnådd en god spredning av eierne som i dag representerer kunder, regionale investorer, samt norske sparebanker. Antall eiere i 2013 er økt med 13 til 122. Andelen egenkapitalbevis eiet av investorer i Møre og Romsdal utgjør pr ,5 %, mens det pr var på 92,2 %. De 20 største eierne er notert med 64,4 % av eierandelskapitalen ved årsskiftet. Av disse er 19 hjemmehørende i Møre og Romsdal. 1.6 Virksomhetsstyring, intern kontroll og risikostyring Styrets arbeid Styret har avholdt 12 styremøter i 2013 og behandlet 257 saker. Møtene skjer etter fastsatt årsplan. Det ble i løpet av året avholdt 4 møter i forstanderskapet, hvorav 2 møter ble avholdt i forbindelse med bankens fortrinnsrettede emisjon av egenkapitalbevis. I tillegg har det blitt avholdt fellesmøte med styret, kontrollkomiteen, forstanderskapets leder og revisor. Styret har også i løpet av 2013 avholdt et eget møte med ekstern revisor uten at bankens administrasjon var til stede. 11

12 I 2013 har styret som tidligere vektlagt arbeidet med bedre intern kontroll og risikostyring, oppfølgning av store engasjement og svakt klassifiserte næringslivsengasjement. Styret mottar hvert kvartal statusrapporter for de ulike risikoområder i banken. Både revisor og kontrollkomiteen mottar styrepapirene før hvert styremøte. Første varamedlem til styret får tilsendt samme sakspapir som styremedlemmer. Ved valget i 2013 ble det gjenvalg på 3 av de 4 styremedlemmene som var på valg, henholdsvis Jan Erik Nerland, Knut Arne Bugge og Anne Grete Klokset. Som nytt styremedlem kom Rune Skjørsæther inn Revisjonsutvalg I henhold til Sparebanklovens 17 c foreligger det nå en plikt for sparebankene å ha et revisjonsutvalg. Dette utvalget skal være et forberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret. Etter at det ble gitt mulighet for at det samlende styret kan fungere som bankens revisjonsutvalg, innstilte styret ovenfor bankens forstanderskap at hele styret skal utgjøre bankens revisjonsutvalg. Innstillingen med forslag til vedtak, ble lagt fram for bankens forstanderskap i møte 18. februar 2010 og ble enstemmig vedtatt. Revisjonsutvalget skal samlet ha den kompetanse som ut fra selskapets organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta sine oppgaver. Minst et av medlemmene i revisjonsutvalget skal være uavhengig av virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap og revisjon. I forstanderskapsmøte 21. februar 2013 ble Svein Atle Roset valgt som det medlemmet som er uavhengig av virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap og revisjon Risikoutvalg I henhold til Finansieringsvirksomhetsloven 2-9 b foreligger det nå en plikt for sparebanken å ha et risikoutvalg. Kravet ble gjort gjeldende fra 1.juli Etter at det ble gitt mulighet for at det samlede styret kan fungere som bankens risikoutvalg, vedtok styret enstemmig i styremøte 21. november 2013 at hele styret utgjør bankens risikoutvalg. I finansieringsvirksomhetsloven er det ikke stilt særskilte kompetansekrav til risikoutvalget. EUdirektivet stiller imidlertid krav om at medlemmene av risikoutvalget har relevant kompetanse og erfaring for de oppgaver som utvalget skal ivareta. Dette mener vi er godt ivaretatt av dagens styremedlemmer. Banken vil etter hvert se på hvordan den best kan tilpasse seg kravene med hensyn til praktisering av revisjons- og risikoutvalg. Dette vil vi se på når ny forskrift for «virksomhetsstyring/ internkontroll» er på plass, mest sannsynlig i løpet av Intern kontroll og risikostyring Banken skal arbeide i samsvar med lover og forskrifter som er relevante for finansnæringen, og i samsvar med interne retningslinjer. Styret har med bakgrunn i sitt kontrollansvar fastsatt prinsipper for internkontrollen på ulike aktivitetsområder, og kontroll er etablert i samsvar med lover og forskrifter, pålegg fra Finanstilsynet og retningslinjer gitt av styret. Banken har delt arbeidet med risikostyring inn i følgende risikoområder: Kredittrisiko Finansiell risiko Operasjonell risiko 12

13 Gjennom et samarbeid i Midt Norsk Sparebankgruppe og Eika ViS, har vi innført et eget policybasert risikostyringssystem Kredittrisiko Kredittrisiko representerer den største risikokategorien for banken og er i vesentlig grad knyttet til utlån og garantier og i liten grad til verdipapirer da bankens verdipapirbeholdning med kredittrisiko er lav. Bankens retningslinjer på kredittområdet er nedfelt i en kreditthåndbok og en vedtatt kredittpolicy. I henhold til disse dokumentene er det overordnede mål for kredittvirksomheten å ha engasjementsporteføljer med en kvalitet og sammensetning som sikrer bankens lønnsomhet på kort og lang sikt. Det kan nevnes at dokumentene gir rammer for eksponering, geografisk markedsområde med mer. Policydokumentet legger også opp til at banken har utarbeidet ulike stresstester som er knyttet mot en eventuell krise, i markedet eller i banken. Bankens administrasjon og styret har hovedfokus på svakt klassifiserte kunder. Utvikling og tiltak på disse kundene rapporteres til styret på hvert styremøte. I tillegg presenteres de 20 største næringslivsengasjementene, de 10 største landbruksengasjementene og de 20 største privatengasjementene for styret hvert halvår. Bankens kredittrisiko refererer seg i vesentlig grad til næringslivsporteføljen. Det er som tidligere år begrenset risiko i bankens landbruksportefølje og privatkundeportefølje. Størrelsen på vår næringslivsportefølje og antallet næringslivskunder tilsier at vi har meget god oversikt over vår kredittrisiko. Dette tilsier at vi henfører det vesentligste av våre nedskrivninger til den enkelte kunde. De individuelle nedskrivinger, samt nedskrivninger basert på gruppevise kundeklassifiseringer, gjenspeiler etter vår mening bankens risiko. Bransjefordeling gjennomgås i styremøte årlig. Mislighold, overtrekk og restanser overvåkes nøye og hvert kvartal blir oversiktene rapportert til styret. Styret vurderer bankens kredittrisiko som fra moderat til lav Store engasjement Store engasjement kan i seg selv utgjøre en stor risiko. Dette gjør seg særlig gjeldende hvis de utgjør en stor andel av den totale portefølje og samtidig er konsentrert om enkelte bransjer eller næringer. (klyngerisiko) Banken har derfor egne retningslinjer for å håndtere denne risikoen. Et stort engasjement kan etter loven maksimalt utgjøre 25 % av netto ansvarlig kapital. Alle store engasjement ut over 10 % av bankens netto ansvarlige kapital skal rapporteres hvert kvartal til tilsynsmyndighetene. Dette betyr at største enkeltengasjement banken kunne ha ved utgangen av 2013 var på 44,9 MNOK. Antall engasjement over 10 % av netto ansvarlig kapital er pr på 3 og i sum utgjør de 83,96 MNOK. I bankens kredittpolicy er det vedtatt at sum totale store engasjement skal ligge under 150 % av bankens netto ansvarlig kapital. Pr er banken på 46,8 %. Styret vurderer bankens klyngerisiko innenfor utlån som lav Finansielle risikoer Dette området er ment å dekke alle risikoer for banken unntatt kredittrisiko og operasjonell risiko Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen vil avhenge av bankens balansestruktur, likviditeten i markedet og bankens kredittverdighet. 13

14 Bankens utlånsportefølje har stort sett lang restløpetid, mens det meste av innskuddene enten ikke har eller har svært kort oppsigelsestid. Banken har derfor en likviditetsrisiko. Men siden innskuddene er fordelt på mange innskytere og banken driver godt, anser styret det som lite sannsynlig at store mengder kundeinnskudd skal forsvinne ut samtidig. På bakgrunn av dette ser vi på kundeinnskuddene som en langsiktig finansiering. Basel III/CRD IV kommer med to nye separate og utfyllende krav til likviditetsområdet. Det første målet er å styrke bankens kortsiktige likviditetsprofil ved å sikre at banken har en tilstrekkelig beholdning av høykvalitets likvide eiendeler for å kunne møte ett akutt stressscenario som varer i en måned (LCR). Det andre målet er å styrke likviditetsprofilen over en lengre tidsperiode ved at banken må finansiere sin virksomhet gjennom mer stabile finansieringskilder på varig basis (Net Stable Funding Ratio NSFR). Banken arbeider aktivt med å tilpasse seg de nye likviditetsstandardene og har lagt en plan fram mot implementeringsdatoen. Banken rapporter regelmessig utviklingen knyttet til de nye likviditetsindikatorene til tilsynsmyndighetene i henhold til rapporteringskravene. Banken hadde ved årsskiftet fem obligasjonslån på til sammen 161,50 MNOK, en økning på 95,00 MNOK fra I tillegg har banken seks sertifikatlån på totalt 120,00 MNOK, en nedgang på 58,00 MNOK fra 2012, Banken hadde ved årsskiftet ingen meglede innskudd. Bankens totale innskudd utgjør ca. 81,2 % av bankens brutto utlån pr Dette er en økning på 5,2 % fra Bankens likviditetsindikator 1 og 2 er pr på henholdsvis 109,0 og 115,4. Gjennomsnitt av likviditetsindikator 1 og 2 blir 112,2. Banken har trekkrettighet i DnB på 64 MNOK og det vesentligste av dette er til enhver tid i reserve. Bankens likviditetsstyring gjennomføres i henhold til vedtatt likviditetspolicy. I tillegg til spredning av fundingkilder legger policydokumentet opp til at vi skal ha rammer innenfor ulike tidsintervall alt etter bankens netto refinansieringsbehov. Banken har også utarbeidet ulike stresstester som er knyttet mot en eventuell krise, enten i markedet eller i banken. Dette policydokumentet blir gjennomgått og revidert årlig i styret. Likviditeten følges opp daglig og rapporteres til styret på hvert styremøte. Styret vurderer likviditetsrisikoen til å være under kontroll ut fra gjennomførte tiltak og vedtatte kontrollrutiner. Styret vurderer bankens likviditetsrisiko som fra moderat til lav Innskudd Det ligger ikke noen begrensinger i hvor store innskudd en bank kan ta i mot, men store enkeltinnskudd innebærer en viss likviditetsrisiko. Banken har i likviditetspolicyen sagt at et enkelt innskudd ikke skal overstige 10 % av de totale innskudd. Unntak kan gjøres for kunder som over mange år har hatt et etablert kundeforhold. Ved årsskiftet hadde vi ingen kundeinnskudd over 10 % av de totale innskudd. Styret vurderes bankens klyngerisiko innenfor innskudd som lav Renterisiko Renterisikoen er i stor grad avhengig av løpetid på bankens balanseposter og da spesielt på lån og innskudd. Banken har pr tjueåtte fastrenteinnskudd og ti fastrentelån. Det vil for resterende innskudd og utlån til enhver tid være mulig å endre rentene i takt med endring i markedet ellers. 14

15 Banken hadde ved årsskiftet fem obligasjonslån på totalt 161,50 MNOK, seks sertifikatlån på til sammen 120,00 MNOK, ansvarlig lån på 15,00 MNOK og fondsobligasjonslån på henholdsvis 15,00 MNOK og 35,00 MNOK. Alle lånene har renteregulering kvartalsvis. På bakgrunn av dette er derfor liten risiko forbundet med renteregulering. Rentemarginen rapporteres månedlig til styret. Styret vurderer bankens renterisiko som lav Valutarisiko Banken har valuta for bruk til veksling til fremmed valuta for kunder. Denne beholdningen er svært lav og var ved årsskiftet på 0,18 MNOK. Styret vurderer bankens valutarisiko som lav Markedsrisiko (kursrisiko) Banken har ved utgangen av året aksjer og fondsandeler på 40,80 MNOK. Utover likvide fondsplasseringer på 29,68 MNOK, er investeringen for en stor del av strategisk karakter, da det meste er investering i tilknytning til Eika Gruppen AS. Beholdningen av obligasjoner består pr av finansobligasjoner og plasseringer i obligasjoner utstedt av kommuner/fylkeskommuner. Hele beholdningen er klassifisert som øvrige omløpsobligasjoner. Sum netto gevinst av verdipapir og valuta var i 2013 på 2,76 MNOK. Samtidig har styret vedtatt samlet eksponering og i hvilke typer selskap det kan eksponeres i. Måltallene for dette rapporteres kvartalsvis til styret. Markedspolicy er vedtatt og blir gjennomgått og revidert årlig i styret. Styret vurderer at bankens kursrisiko er fra moderat til lav. Dette ut i fra at vi har noen fastrenteobligasjoner. De øvrige obligasjonene har renteregulering hver 3. mnd Soliditetsrisiko Med soliditetsrisiko forstår vi risikoen for at bankens egenkapital blir for lav, herunder at tilsynsmyndigheter ikke lenger har tiltro til bankens soliditet. Lovens minstekrav for kapitaldekning i banker er 8 %. Målet for bankens kapitalsammensetning er å opprettholde minimum 16 % kjernekapitaldekning og 18 % kapitaldekning. Dette målet på kapitalnivå er satt ut i fra flere hensyn, der bankens størrelse, behovet for stabilt å kunne hente inn langsiktig ekstern finansieringskapital, samt å dekke krav knyttet til Basel III/CRD IV, er de viktigste faktorene. Bankens kjernekapitaldekning pr er på 19,20 % og bankens kapitaldekning pr er på 21,10 %. Det er bankens vurdering at risikoen for å komme ned i en kapitaldekning som tilsynsmyndighetene finner utilfredsstillende er svært liten, da det etter våre beregninger krever en kombinasjon av svært store utlånstap, store verdipapirtap og dårlig/manglende inntjening i en lengre periode. Gitt de risikostyringsmekanismer vi har i dag og det begrensede marked vi opererer i så anser vi en slik situasjon for å være lite trolig. Styret vurderer at bankens soliditetsrisiko er lav. 15

16 1.6.7 Operasjonell risiko I tillegg til bankens kredittrisiko og finansielle risiko, er banken også utsatt for operasjonell risiko. Dette er risikoen for tap på grunn av utilstrekkelige eller mislykkede interne prosesser, systemer og kontrollrutiner, kompetansesvikt, menneskelige feil og systemer eller eksterne hendelser. For å avdekke den operasjonelle risikoen har banken etablert rutiner for intern kontroll. Administrasjonen er ansvarlig for å utvikle kontrollopplegget, men selve gjennomføringen av tilfredsstillende intern kontroll er den enkelte avdelingsleders ansvar. Disse rapporterer en gang pr. år til banksjef, som videre rapporterer til styret. Bankens intern kontroll gjennomgås og oppdateres årlig. Den største operasjonelle risikoen for banken er en eventuell svikt i IT-løsninger. Vi har også i løpet av året gjennomgått våre rutiner og prosesser tilknyttet de nye systemene. Banken har også fokus på hvordan vi best mulig kan tilpasse oss alle de nye lover og forskrifter som kommer og skal implementeres i de nærmeste årene. Dette medfører en stor kompetanseutfordring for en liten organisasjon som oss. Banken vil bruke Eika Gruppen AS (Eika Vis) aktivt i dette arbeidet. Det er styrets oppfatning at med den løpende rapporteringen om driften gjennom året, samt gjennomføringen av internkontrollen, er bankens kontrollopplegg for risikohåndtering godt ivaretatt. Banken har en policy for operasjonell risiko og retningslinjer for hendelsesrapportering som rulleres årlig i styret. Styret vurderer at bankens operasjonelle risiko er lav. 1.7 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi Eika Gruppen AS Eika Gruppen AS finanskonsernet som styrker lokalbanken Nesset Sparebank er aksjonær i Eika Gruppen AS og en bank i Eika Alliansen. Sammen med 74 andre lokalbanker bidrar banken til velstand og økonomiske trygghet for enkeltmennesker og næringsliv i sine lokalsamfunn. Eika Gruppens strategiske fundament er å styrke lokalbankene, og er gjennom det en viktig faktor for mange norske lokalsamfunn. Finanskonsernet Eika Gruppen AS er eid av 75 selvstendige lokalbanker samt OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Aksjonærene i Eika Gruppen AS utgjør til sammen en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 300 milliarder kroner (inkludert Eika Boligkreditt AS). Selskapet skiftet navn fra Terra-Gruppen AS til Eika Gruppen AS i mars En allianse for lokalbanker Lokalbankene i Eika har en sterk lokal tilhørighet og nærhet til kundene. Med sin lokale verdiskaping i mange norske kommuner representerer de et stort og viktig mangfold i finansnæringen. Med 190 bankkontorer i ca. 120 kommuner har lokalbankene en betydelig distribusjonskraft og lokalbankenes 1 million kunder har blant landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet, både i personmarkedet og bedriftsmarkedet. Konkurransedyktige produkter Lokalbankenes kunder er primært personkunder og det lokale næringslivet. Eika Gruppen AS styrker lokalbankene ved å levere kostnadseffektive tjenester og konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker lokalbankenes og disse kundenes behov. Eika Forsikring AS er Norges femte største forsikringsselskap og leverer et bredt spekter skade- og personforsikringsprodukter som selges i lokalbanken. Eika Kredittbank AS leverer komplette debet- og kredittkortprodukter samt leasing og salgspantlån. Eika Kapitalforvaltning AS leverer fondsprodukter for personkunder og bankene. Aktiv 16

17 Eiendomsmegling AS er en landsdekkende eiendomsmeglerkjede, der mange kontorer samarbeider med den lokale Alliansebanken. Eika Boligkreditt AS er direkte eid av aksjonærene i Eika Gruppen AS. Selskapet har en forvaltningskapital på omlag 55 milliarder og er med sin tilgang til det internasjonale markedet for Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) en viktig finansieringskilde for lokalbankenes boliglånsportefølje. Stordriftsfordeler for lokalbankene Utover produktleveransene sørger Eika Gruppen AS for at lokalbankene får tilgang til effektive og gode fellesskapsløsninger. Det er i første rekke komplette løsninger innen IT, infrastruktur og betalingsformidling, kompetanseutvikling med Eika skolen, virksomhetsstyring med Eika ViS og økonomi- og regnskapstjenester med Eika Økonomiservice. Med et profesjonalisert prosjekt- og utviklingsmiljø leverer Eika også en lang rekke digitale løsninger. Det gjelder kundeløsninger på nett og mobil og integrerte løsninger som effektiviserer kunde og saksbehandlersystemene i bankene. Utover disse fellestjenestene arbeider Eika Gruppen AS for lokalbankene innenfor områder som kommunikasjon, marked og merkevare og næringspolitikk for å ivareta bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med relevante myndigheter. For 2013 ble det utbetalt kr ,- i utbytte fra Eika Gruppen AS og kr ,74 fra Eika Boligkreditt AS Eika ViS Et selskap som nå er eid av Eika Gruppen AS. Selskapet kan tilby oss tjenester innenfor mange områder relatert til bankvirksomhet. De har i løpet av året vært en viktig støttespiller på det som er kommet av nye lover og regler spesielt innenfor området styring og kontroll Midt Norsk Sparebankgruppe I tillegg til samarbeidet i Eika Gruppen AS er det utviklet et nært samarbeid mellom Eikabankene i Troms, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal. Denne grupperingen skal arbeide for at enkeltansattes og enkeltbankers kompetanse, og samarbeidsgruppens totalkompetanse, aktivt kan anvendes for å løse felles utfordringer og problemstillinger Eiendomskreditt Et selskap eid av 85 selvstendige sparebanker (99,16 %) og 2 ansatte (0,84 %) i Eiendomskreditt. Selskapet kan tilby oss avlastning av lån, fastrenteinnskudd, garantier m.v. Aksjekapitalen i selskapet er på 307 MNOK fordelt på aksjer. For 2013 fikk banken utbetalt utbytte på kr , Kredittforeningen for sparebanker Selskapet er organisert som en kredittforening med eierandelskapital. Kredittforeningen for sparebanker har som formål å yte mellomlange og langsiktige lån til medlemmene. Vi har gått inn med 0,46 MNOK i eierandelskapital av en totalsum på 50 MNOK. Selskapet har 46 egenkapitalbeviseiere, fordelt på 45 sparebanker og Eiendomskreditt AS. For 2013 fikk banken utbetalt utbytte på kr , SDC På IT-siden er SDC sammen med Evry AS vår viktigste leverandør. 17

18 1.7.7 DnB og andre finansaktører For likviditet og sikringsinstrumenter bruker vi DnB og andre finansaktører i Norge Nets På oppgjørssiden bruker banken Nets. For 2013 fikk banken utbetalt utbytte på kr , Samfunnsansvar Lokalsamfunnet skal være et godt sted å drive næringsvirksomhet, et godt sted å bo og et godt sted å flytte til. Dette ønsker banken å bidra til. Banken står i et gjensidig avhengighetsforhold til samfunnet rundt seg. Banken har vært til stede i Nesset kommune i snart 136 år og er opptatt av utviklingen i kommunen og området i rundt. Dersom mennesker trives, bor godt, har utdanningsmuligheter og trygge arbeidsplasser her, vil banken også kunne gå godt. At banken er solid over tid, er viktig for innbyggerne og bedriftene. Å ha en solid kapitalkilde med sete i kommunesentret, gir trygghet og nærhet til beslutningene Bærekraftig drift Banken har en viktig rolle som utviklingsaktør og ønsker å være et forbilde på god forretningsdrift, også når det gjelder miljø, HR og etiske spørsmål. Bankens mål er at virksomheten skal være langsiktig og bærekraftig, det vil si at all forretningsdrift og økonomisk verdiskapning er i tråd med naturens bæreevne. Banken tar i sin virksomhet derfor hensyn til arbeidstaker- og menneskerettigheter, grunnleggende sosiale behov og naturens bæreevne Bærebjelke samfunnsengasjement Banken er opptatt av å støtte nærmiljøet og være en aktiv medspiller for lag og foreninger. På denne måten er banken med på å bidra aktivt til en positiv samfunnsutvikling i bankens markedsområder og blir sett på som en bærebjelke i lokalsamfunnet. Banken har ellers som mål å være en aktiv bank med vekst og god økonomisk drift til beste for kundene, eierne og ansatte. Dette arbeidet gjøres blant annet gjennom daglig oppfølgning av eksisterende og nye kunder hvor vi har fokus på at banken tar ansvar for vekst og utvikling gjennom finansiering til privatpersoner og bedrifter som ønsker å realisere gode ideer. Banken bidrar på denne måten til at folk kan bygge, bo og arbeide her. De ansatte har full fokus på bankens kjerneverdier Lokal Etterrettelig Varm Effektiv (LEVE) og arbeider hver dag med tanke på å oppfylle disse ovenfor bankens kunder. Banken arbeider ellers med å bidra til og være en attraktiv lokal finansiell partner med korte og raske beslutningsveier, og ikke minst høy servicegrad. være en med- og støtte spiller for kultur, idrett og næringsutvikling lokalt. Dette skjer blant annet gjennom sponsorvirksomhet og gaver Forholdet til kundene Banken arbeider ut i fra at forholdet til kundene skal preges av gjensidig tillit og åpenhet. Banken skal møte sine kunder med vurderinger og løsningsforslag som er gode sett i ett faglig og etisk perspektiv. Banken er avhengig av langsiktige kunderelasjoner og disse oppnår man med høy troverdighet og når kundens behov settes i sentrum. 18

19 Kompetanse For å hevde seg i den økende konkurransen i finansmarkedet, er det nødvendig å være tilpasset de markedsmessige forventningene, både på kompetanse og ikke minst tilgjengelighet. Banken sikrer dette blant annet gjennom utvikling av sine medarbeidere for å kunne bli autorisert som finansiell rådgiver og forsikringsrådgiver Finansiell rådgiver Bakgrunnen for autorisering av finansielle rådgivere er for å skape høy legitimitet og troverdighet hos myndigheter, publikum og i finansbedriftene. At alle som arbeider innenfor feltet finansiell rådgivning har den nødvendige kompetanse og etterlever god rådgivningsskikk er av avgjørende betydning for kundene. Det er imidlertid også viktig for den alminnelige tillit som finansnæringen er avhengig av og for næringens omdømme. En felles minstestandard og en felles test i et kontrollert miljø av at rådgiverne oppfyller kravene til denne standarden bidrar til å gi ordningen legitimitet og troverdighet. Alle som driver med finansiell rådgivning i banken skal sertifiseres. Denne sertifiseringen består av en kunnskapsprøve og en praktisk prøve. Med finansiell rådgivning forstås personlig veiledning og anbefalinger knyttet til plasseringer av kundens finansielle formue. Ved utgangen av 2013 har banken 5 ansatte som er sertifisert som finansiell rådgiver. Alle disse har gjennomført oppdateringsprøven i Forsikringsrådgiver Alle som driver med salg av forsikring i banken skal sertifiseres. Denne sertifiseringen består av en kunnskapsprøve og en praktisk prøve. Ved utgangen av 2013 har banken 8 ansatte som er sertifisert som forsikringsrådgiver. I løpet av våren 2014 skal alle sammen gjennomføre resertifisering innenfor skadeforsikring Kompetanseutviklingsaktiviteter gjennom Eika Skolen AS Banken gjennomfører en rekke kompetanseutviklingsaktiviteter i regi av Eika Skolen AS. Tiltak skjer både i form av E-læring, kortere kurs og mer omfattende opplæringsprogrammer. I løpet av 2013 har banken blant annet fått sertifisert 3 ansatte innenfor dagligbank og 1 ansatt innen bedriftsmarkedet. Alle ansatte har også tilgang til en portal gjennom Eika Skolen AS. Her arbeider vi kontinuerlig for å få til en enda mer effektiv og målrettet kompetanseutvikling som er tilpasset det hver enkelt arbeider med i det daglige Marked, kunder og produkter I bankens visjon står det at banken skal være en selvstendig, attraktiv, lønnsom og solid finansinstitusjon. Produktene som banken tilbyr skal være nyttige for samfunnet og lønnsomme for banken. Bankens produkter har blitt vurdert i et etisk, miljømessig og sosialt perspektiv før de tilbys i markedet. Dette betyr at produkter og markedspraksis må gjennomgås med de ulike interessegruppenes perspektiv og med et miljøperspektiv. Banken er totalleverandør av tjenester innen områdene Finansiering Innskudd og andre plasseringer Betalingsformidling Finansiell informasjon 19

20 Økonomisk rådgivning Skadeforsikring Livsforsikring Aksjer og aksjefond Innskuddspensjon, både for privat og næringsliv Skadeforsikringsproduktene har gitt en jevn økning også i Ved årsskiftet hadde banken provisjonsgrunnlag på ca. 34,0 MNOK i årlig premie. På betalingsformidlingsområdet opplever banken en vekst i antall brukere av nettbank, mobilbank, app, avtalegiro, efaktura og kort. Manuelle giroer levert i banken holder seg stabilt. Bruken av brevgiro er fallende og sjekk er et produkt som nesten ikke benyttes. Som de aller fleste andre banker har også vi et totalkundekonsept som er veldig godt og populært blant våre kunder. I løpet av året har vi opplevd en jevn økning av totalkunder. Barn, ungdommer og studenter er viktige segmenter for banken. For å ivareta denne kundegruppen tilbyr vi skreddersydde produkter gjennom blant annet: Gratis nettbank Gratis telebank Gratis kort God rente på tenåringskonto, ungdomskonto og studentkonto God rente på Boligsparing for ungdom Utvikling portefølje skadeforsikring, i MNOK siste 7 år 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 20,9 23,0 24,6 26,5 28,9 31,0 34,0 Portefølje skadeforsikring 15,0 10,0 5,0 0, Utvikling avtaler nettbank, telebank, mobilbank og app siste 5 år Nettbank Telebank Mobilbank App 20

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Fellesstarten for trimmerne har gått i avslutningsrennet på Raudsand. Innholdsfortegnelse 1 Beretning... 3 1.1 Resultatregnskapet... 3 1.2 Balansen... 3 1.3 Risikovurdering...

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Nesset Sparebank på MFK kamp med Nessets 13 åringer. Innholdsfortegnelse 1 Beretning...3 1.1 Resultatregnskapet...3 1.2 Balansen...3 1.3 Risikovurdering...3 1.3.1 Kredittrisiko...3

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2010...3 1.1 Om banken...3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital siste åtte år...3 1.2 Rammevilkår...3 1.

Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2010...3 1.1 Om banken...3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital siste åtte år...3 1.2 Rammevilkår...3 1. ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2010...3 1.1 Om banken...3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital siste åtte år...3 1.2 Rammevilkår...3 1.3 Regnskap 2010...4 1.3.1 Resultat...4

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2011...3 1.1 Om banken...3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital siste åtte år (i millioner)...3 1.

Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2011...3 1.1 Om banken...3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital siste åtte år (i millioner)...3 1. ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2011...3 1.1 Om banken...3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital siste åtte år (i millioner)...3 1.2 Rammevilkår...3 1.3 Regnskap 2011...4 1.3.1

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse 1 Beretning pr. 30.09.2012... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering... 4 1.4.1 Kredittrisiko...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2012

Delårsrapport 1. halvår 2012 Delårsrapport 1. halvår 2012 Nesset Sparebank Fotballskole 2012 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning...3 1.1 Regnskapsprinsipper...3 1.2 Resultatregnskapet...3 1.3 Balansen...3 1.4 Risikovurdering...4

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015. Første Nesset Sparebank Skicup renn på Osmarka

ÅRSRAPPORT 2015. Første Nesset Sparebank Skicup renn på Osmarka ÅRSRAPPORT 2015 Første Nesset Sparebank Skicup renn på Osmarka Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2015... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital og forretningskapital siste åtte

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Banken på fotballkamp med kommunens 13-åringer

ÅRSRAPPORT 2012. Banken på fotballkamp med kommunens 13-åringer ÅRSRAPPORT 2012 Banken på fotballkamp med kommunens 13-åringer Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2012... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital siste åtte år (i millioner)...

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 1. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 31.03.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 31.03.10 et overskudd på 4,785 mill. kroner mot et underskudd

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %.

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av første kvartal (Q1) 2015 et resultat før tap og skatt på 9,2 MNOK (mot 10,8 MNOK per Q1 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,00

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.10 et overskudd på 19,850 mill. kroner mot 13,282 mill.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Innholdsfortegnelse 1 Beretning pr. 30.09.2014... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering... 4 1.4.1 Kredittrisiko...

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Andre tall pr. 1. kvartal listet under.

Andre tall pr. 1. kvartal listet under. Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,1 mill., en nedgang på 0,1 mill. fra 1.kvartal 2015. Driftskostnadene har økt med 1,5 mill., mens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og netto

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup.

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. ÅRSRAPPORT 2014 Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2014... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Avslutningsrennet på Osmarka Innholdsfortegnelse 1 Beretning pr. 31.03.2014... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 30.06.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.06.10 et overskudd på 11,801 mill. kroner mot 5,603 mill.

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %.

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av andre kvartal (Q2) 2015 et resultat før tap og skatt på 25,3 MNOK (mot 26,7 MNOK per Q2 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,37

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013

Delårsrapport 3. kvartal 2013 Delårsrapport 3. kvartal 2013 Innholdsfortegnelse 1 Beretning pr. 30.09.2013... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering... 4 1.4.1 Kredittrisiko...

Detaljer

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS Kvartalsregnskap Pr. 31.03.08 Sparebanken BIEN AS Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har to heleide datterselskap, Fosen Eiendom AS og Austrått Innovasjon

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 31.03.2014 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 5,34 mill før skatt pr. 31.03.2014 mot kr 5,61 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet kr

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.10. GENERELT. Året 2010 generelt har vært preget av god drift i Rindal Sparebank. 3. kvartal har ikke vært noe unntak. Låneetterspørselen totalt

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer