INNKALLING TIL ÅRSMØTE Torsdag 12. mars 2013 kl Best Western Hotell Horten Enkel bevertning. Agenda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Torsdag 12. mars 2013 kl. 18.00 20.30 Best Western Hotell Horten Enkel bevertning. Agenda"

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 215 Torsdag 12. mars 213 kl Best Western Hotell Horten Enkel bevertning Agenda SAK 1/15 Konstituering 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg av sekretariat 1.3 Valg av protokollførere 1.4 Valg av to til å skrive under protokollen, i tillegg til møteleder 1.5 Godkjenning av antall møtende med stemmerett og fullmakter 1.6 Godkjenning av innkalling 1.7 Godkjenning av agenda SAK 2/15 Årsmelding 214 SAK 3/15 Årsresultat 214 SAK 4/15 Revidering av parkeringsregler SAK 5/15 Revidering av husordensregler SAK 6/15 Revidering av vedtekter SAK 7/15 Godtgjørelse konstituert nestleder SAK 8/15 Styrets godtgjørelse 215 SAK 9/15 Budsjett 215 SAK 1/15 Innkomne saker SAK 11/15 Valg 11.1 Valg av styreleder Valg av styremedlemmer Valg av varamedlemmer Valg av valgkomité Avslutning l møtt

2 STRANDKVARTALET BOLIGSAMEIE ÅRSMØTE 215 SAK 1/15 Konstituering Stemmerett fullmakt: Ifølgesameietsvedtekter,harseksjonseiernestemmerettiårsmøtet/sameiermøtetmedén stemmeforhverseksjondeeier.eierneharretttilåmøtevedfullmektig.fullmektigenskal leggefremskriftlig,signertogdatertfullmakt.fullmaktenansesågjeldepåførstkommende sameiermøte med mindre det fremgår at noe annet er ment. Fullmakten skal spesifisere hvordandetskalstemmesispesifisertesaker.fullmaktenkantrekkestilbakenårsomhelst. Styrets'innstilling:' 1.1Valgavmøteleder:JanFocas, 1.2Valgavsekretariat:KjellGunnarMossing,LiseLevang, 1.3Valgavprotokollførere:JorunnThoner,MetteNordbotten 1.4Valgavtotilåunderskriveprotokoll:, +møteleder 1.5Godkjenningavantallmøtendemedstemmerettogfullmakter: Antallstemmerett: Antallfullmakter: ForslagJtalerett: Forretningsfører: Revisor: Andre: 1.6Godkjenningavinnkalling: 1.7Godkjenningavagenda:

3 STRANDKVARTALET BOLIGSAMEIE ÅRSMØTE 215 SAK 2/15 Årsmelding 214 Bakgrunn:) ) Styretskalleggeframberetningomsinvirksomhetiårsmøtet/sameiermøtet.Inkludertidenneskal ogsåværeberetningomforetaketsøkonomiskesituasjon. Godkjenningkreverenkeltflertalliårsmøtet/sameiermøtet. Styrets)innstilling:) ) Årsmøtet/sameiermøtet215godkjennerstyretsårsmeldingfor214.

4 Strandkvartalet boligsameie Årsmøte 215 SAK 2/15 ÅRSMELDING 214 Styret har etter årsmøtet 214 bestått av følgende: Verv Navn Adresse Styreleder Jan Focas Strandparken 13A, 3187 HORTEN Nestleder til Paul Andre Hallberg Sam Eydes gate 4, 3186 HORTEN Nestleder fra Kjell Gunnar Mossing Strandparken 15C, 3187 HORTEN Sekretær Lise Levang Strandparken 13B, 3187 HORTEN Styremedlem Jorunn Thoner Strandparken 97A, 3187 HORTEN Styremedlem Mette Nordbotten Strandparken 11C, 3187 HORTEN Styremedlem Kjell Gunnar Mossing Strandparken 15C, 3187 HORTEN Styremedlem Paul Andre Hallberg Sam Eydes gate 4, 3186 HORTEN Varamedlem Thom Løvaas Strandparken 13C, 3187 HORTEN Varamedlem Eva Hoel Jørgen Ferjemannsvei 7C, 3187 HORTEN Varamedlem Marthe Karoline Wessel Strandparken 11A, 3187 HORTEN Selskapets styre består av 3 kvinner og 3 menn. Selskapet har ingen ansatte. Selskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte, samt ved eventuell ansettelser. Overdragelse av seksjoner: Fem seksjoner har skiftet eier i løpet av 214. Juridiske seksjonseiere: Selskapet har pr ingen juridiske seksjonseiere. Virksomhetens art: Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av loven, og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for eierne. Selskapet ligger i Horten kommune. Selskapets organisasjonsnummer er Det er 42 leiligheter og ingen næringslokaler i selskapet. Forretningsførsel og revisjon: Forretningsfører fram til har vært Boligbyggelaget Usbl Horten. Revisor er BDT Viken Revisjon AS, Postboks 344, 3193 Horten. Forsikring: Selskapets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring ASA. Polisenummer: Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret. Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen innboforsikring. Ytre miljø: Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljø negativt. Økonomi: Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Årets årsregnskap viser et positivt resultat på kr Egenkapitalen pr var kr For øvrig vises til noter samt kommentarer under regnskapsbehandlingen i årsmøtet (sameiermøtet/generalforsamling). Styret foreslår at resultatet føres mot egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter selskapet har, er medtatt i det framlagte årsregnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling.

5 Strand kvartalet boligsameie Arsmote 215 Styrets arbeid: Det sittende styret har i denne perioden hatt itte styremoter og behandlet77 styresaker. I de fleste motene har Thom Lovaas og Eva Hoel vert motende vara. Det har i perioden ikke vart avholdt ekstraordinere 6rsmoter (sameiermoter/generalforsamlinger). Styret har jobbet med folgende saker i Aret som gikk: - HMS / lnternkontroll - Maling av bygg nr. 4 - t9ap og opparbeiding av parkeringsplass gnr/bnr lnnfort ordning for bruk av ny parkeringsplass - Gjennomfort bytte av forretningsforer fom Minedlig budsjett- og regnskapsoppfotging - Budsjetl2Ol5 - Laget info-/velkomstmappe for alle Konklusioner: Revidering av husordensregler Organisert dugnad Reklamasjoner varmeanlegg Sarget for kontroll og service av fjernvarmeanlegg Kontroll og bytte av israftebeslag Kontakt med utbygger Kontakt med velforening - Drift og vedlikehold - Oppfolging av lapende vedlikehold Styret arbeider etter konsensus. Vi hiper at selskapet fortsatt kan styres med samme entusiasme som fo^r. Til dette trengs imidlertid stadig interesserte eiere som er villige iit a ta i et tak. Vi skal ikke legge skjul pi at det er svart mye arbeid forbundet med i vere med i selskjpets styre, men ogsi meningsfli-t, hyggelig og larerikt. Horten, \e)*l G"b1or^*'-1- Kjell G Mossing, nestleder C ar*"n Jlrwva, PaulAndre Hallberg

6 STRANDKVARTALET BOLIGSAMEIE ÅRSMØTE 215 SAK 3/15 Årsresultat 214 Bakgrunn: Årsregnskapogbalanseregnskap214forStrandkvartaletboligsameiefremleggessom vedlagt.vedtakisakenkreverenkeltflertalliårsmøtet/sameiermøtet. Styretsinnstilling: Årsmøtet/sameiermøtet215godkjennerårsregnskapfor214.

7 l-*--*'ffiffiffi --**-l I nnr vfif; r:f;'-q j Strandkvartalet Boligsameie Ansvarlige partnere: Syein Brataas Kiersti OyslebO Brataas Trygve Plener Ole Christian fl asmussen Kim Atie Svendsen Arne Buer Medlem av Den Norske Revisorforening ''i''l-. AIIAI,4rrM oul Atlx$.r dacntrud&4rkd rn rnoct6 d,pyn. &d d.ilrc.nr r(.u{i4 d{'^rr4 nenr Horten, lnnlevering og godkjenning av irsopp gar 214 Vedlagt falger utltast til offentlig regnskap. Falgende tail er hentet fra 6rsregnskapet: Resuliat: Eqenkapital: Det er sameiets styre som er ansvarlig for avleggelse av irsregnskapet. Vi ber derfor om at sameiet selv foretar en gjennomgang av irsregnskapet og kontrollerer riktigheten av de gitte opplysningene. Sameiet bekrefter sin godkjennelse av 6rsregnskapet ved i undertegne dette brevet. Vi legger til.grunn at styret ikke kjenner til at det har forekommet eller er mistanke om misligheter eller andre uregelmessigheier som kan ha betydning for &rsregnskapet. Vi forutsetter s6ledes at styret'ikke kjenner til at Arsregnskapet inneholder vesentlige feil eller mangler elier at det har oppststt hendelser etter baiansedagen som kan. ha betydning for Srsregnskapet. Likeledes forutsetter vi at alle opplysninger om narstiende parter"og transaksjoner med disse er fremlagt og hensyntatt i 6rsregnskapet. Ledelsen erkjenner sitt ansvar for 6'sarge fjr ordentlig og oversikilig registrering og dokunrentasjon av "-nh"tunr regnskapsopplysninger i samsvar med lov og forskrifter. Dersom sameiet etter gjennomgangen finner 6 kunne bekrefte ovenstiende og godkjenne $rsoppgjsret, md folgende underskrives og returneres til oss pr. post; 1 "Godkjennelse Arsoppgjor" som folger av dette brev. 2. Styreberetning og balanse i underskrevet stand. Arsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret. Det forutsettes at sameiet selv sorger for innsending. Dersom det skulle vaere sporsmdl eller uklarheter er det selvfslgefig bare d ta kontakt med oss. Med vennlig hilsen BDT Viken Revisjon AS tl ir lr 11,"{,Jl.r,J,. Y..s. "r, ti\ Kjersti ysleba Brataas Statsautorisert revisor Kundeunderskrift, godkjen nelse av 6rsoppgjor; gato:%,dl.l5sigrii BOT Viker Revis;on es Statsautoriserle revisorer Org. nr, NO st MVA E-posl: wvrvl bdtviken no Trf. Fax KU NNSKAPSI{ U SET BNT VII(EN ():il rlili-t'.1:fil llai lrliilillf..i ll,,t{}\:, lt1al l}ri.l,, i {t )\ 'rl

8 i - as36 i BDT VII{[N Til BDT Viken Revisjon AS Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Strandkvartalet Boligsameie for Sret som ble avsluttet den 31. desember 214. Form8let er 5 kunne l<onkludere pi hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige 8ir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at; Regnskap Vi har oppfylt virt ansvar for 6 pise at selsl<apets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nodvendig for 5 muligejore utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som f6lge av misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt v6rt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og mener at regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeiclelsen av regnskapsestimater, herunder regnsl<apsestimater malt til virl<elig verdi, er rimelige. Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til naerstiende parter og transaksjoner med disse i overeilsstemmelse med kravene regnskapsloven og god regnskapsskikk. Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som medf6rer korrigering eller omtale, er l<orrigert eller omtalt. Alle kjente feil er rettet. Alle kjente faktiske eller mulige rettstvister og krav som kan ha slik betydning at de mi tas hensyn til ved utarbeidelsen av regnskapet, er gjort kjent for revisor og er redegjort for og gitt tilleggsopplysninger orn i samsvar med det gjeldende rammeverl<et for finansiell rapportering. Side 2 av 3

9 r-- rlre j I aor vtrt,ru ; Applysninger sam er gitt Vi har gitt revisor: - tilgang til alle opplysninger som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnslcapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre sal<er, - tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformil, og - ubegrenset tilgang til personer i selsl<apet som det etter revisors vurdering er npdvendig 6 innhente revisjonsbevis fra. Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av v5r vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som f6lge av misligheter. Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle nrisligheter eller mistanker om misligheter som vi er l<jent med og som l<an ha pivirket selskapet, og som involverer: - ledelsen, - ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller - andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning pi regnskapet, Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle pistander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha pivirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanl<e om manglende overholdelse av lover og forskrifter som l<an ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til selskapets narstf,ende parter og alle forhotd til narstiende parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. Vi har pi tilbrlig mite eller opplyst om alle forpliktelser, b6de aktuelle og latente, og har i notene til regnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt til tredjeparter. Selskapet har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelser av eller heftelser pi selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgir av notene til regnskapet. Side 3 av 3

10 .':.1 Note Regnskap 214 Regnskap 213 Budsjett 214 Budsjett 215 INNTEKT Salgsinntekt Leieinntekt lnnkrevd felleskostnad Sum leieinntekt Annen inntekt Diverse inntekt Sum annen inntekt s Sum inntekt KOSTNAD Lonnskostnad Lonnskostnad Styrehonorar Driftskostnad Energikostnad Kostnad eiendom/lokaler Verktoy, inventar og driftsmateriell Reparasjon og vedlikehold Revisjonshonorar Forretni ngsforerhonorar 5 b Annet honorar s 5 5 Kontorkostnad TV/bredbind Kostnad trans. m id l/arb. maskiutstyr Kontingenter og gaver Forsikringer Annen kostnad ' Sum kostnad Driftsresultat FINANSPOSTER Renteinntekt Netto finansposter Arsresultat Overf s rt same iekap ita I SUM OVERFORINGER

11 Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter Finansielle anleggsmidler 5 Sum anleggsmidler 5 Omlopsmidler Fordringer Restanser felleskostnader Andre ko(siktige fordri nger Bankinnskudd og kontanter lnnestdende bank Sum omlopsmidler SUM EIENDELER

12 2't4 213 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital lnnskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital , Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelse r Langsiktig gjeld Avsetning vedlikehold Sum langsiktig gjeld U 1 1 Kortsiktig gjeld Forskuddsbetalt felleskostnad Gjeld til BBL Finans Leverandorgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum korlsiktig gjeld 13 I Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD sted: flfz'ttut outo. 26. e?. /-{,l^,_ r il.(,tttr,rr -J L U O-jf I rr' J Jan Focas Jorunn Thoner Styremedlem V*ru C- Vl1u<.tnv, Nestleder Styremedlem

13 Note - Regnskapsprinsipp Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omlopsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett Ar. Avrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omlopsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balansefores til nominelt belop pa etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppfort i balansen til pslydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjores p6 grunnlag av individuelle vurderinger iv de enkelte fordriigene. Driftsinntekter Inntektsforing ved salg av varer/tjenester skjer p6 leveringstidspunktet, Tjenester inntektsfores etter hvert som de opptjenes. Leieinntekter bokfares og inntektsfores i takt med opptjening. Skattetrekk ved lonnskjoring overfores skattetrekk til en felles skattetrekkskonto i Usbl. Vedlikeholdskostnader Utgifter til vedlikehold regnskapsfores i den perioden vedlikeholdet faktisk utfsres. Det er ssledes ikke avsatt for periodisk vedlikehold. Vedlikeholdskostnader Utgifter til vedlikehold regnskapsfores i den perioden vedlikeholdet faktisk utgiftsfores. Det er siledes ikke avsati for periodisk vedlikehold. Endring av regnskapsprinsipp Ved endring av regnskapsprinsipp har Sameiet gjennomfort endringen ved direkte korreksjon mot egenkapitalen i henhold til NRS g God Regnskapsskikk for sma foretak. Sammenligningstall er ikke endret. For 214 gjelder dette avsetnin til vedlikehold, jfr note 14.

14 Note 1 - lnnkrevde felleskostnader lnnkrevde felleskostn. drift 362 Leietillegg Kabel-TV/internett Note 2 -Andre driftsinntekter Andre inntekter Sum Kontlngent velforening Note 3 - Lonnskostnader Arbeidsgiveravgift Personalkostnader omfatter lanns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall irsverk sysselsatt Sameiet er ikke pliktig 5 ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 4 - Styrehonorar Honorar tillitsvalgte - fra lonnssystemet Note 5 - Kostnad eiendom/lokaler 639 Andre driftskostnader 6391 SnomAking, stroing

15 Note 6 - Verktoy, inventar og driftsmateriell Verktoy og redskaper 6551 Nokler, l6ser o.l Driftsmateriell Note 7 - Reparasion og vedlikehold Vedlikehold WS 668 Vedlikehold varmeanlegg 6613 Vedlikehold utuendig anlegg/uteomrider 663 Egenandel forsikring 6641 Malerarbeider 6645 TaUblikkenslagerarbeid 666 Avsetning fremtidig vedlikehold 6692 Andre reparasjoner og vedlikehold Note 8 - Revisjonshonorar Revisjonshonorar Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon Note 9 -Andre honorar Tilleggstjenester forretningsforer

16 Note 1 - Andre kostnader Fellesarrangement 7719 Mater, div. styret 772 Sameiemste Belalingskostnader 779 Andre kostnader Sum { 351 Note 11 - Varige driftsmidler Parkeringstomt Anskaffelseskost pr.1.1 Arets tilgang 5 : Arets avgang : Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12'. Bokfart Anskaffelsesir: 214 Antatt levetid i 6r Sameiet har i 214 kjspt en parkeringstomt. Tomtens areal er ca.24,5 kmv G.nr 126, b.nr 456, til en verdi av kr 5,- Note 12 - Andre kortsiktige fordringer Andre kortsiktige fordringer Sum 227 Note 13 - Annen kortsiktig gjeld Gebyrer tvangssalg 172 Sum 172

17 Note 14 - Egenkapital Egenkapital per 1.1 Endringer Egenkapita per Egenkapita Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Arets resultat Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Sameiet har tidligere foretatt avsetning til vedlikehold i resultatregnskapet og i balansen. I henhold til NRS 8 God Regnskapsskikk for smd foretak har sameiet i 214 gitt over tila kun i registrere vedlikeholdskostnader i regnskapet ntr de paloper. Avsatt belop til vedlikehold i balansen pr kr 1,- er overfsrt til egenkapital pr Endring i egenkapitale n ZO14 er som folger; Tilbakeforing av avsatt vedlikehold kr 1 OO,- + overskudd pr pakr ,- = Kr ,-. Sameiet har overfort de avsette midler til vedlikehold, til en egen bankkonto som skal benyttes til fremtidig vedlikehold. Saldo pr er pi kr 15'l 596,-.

18 STRANDKVARTALET BOLIGSAMEIE ÅRSMØTE 215 SAK 4/15 Revidering av parkeringsregler Bakgrunn:)) Styretharvarsletrevidering/gjennomgangavregleneforparkeringiårsmøtet215. Sameietsparkeringspraksishariflereårværtutfordret,selvomreglenefordetteharvært tydeliggjortgjennomegetpunktihusordensregleneogegnereglerogprinsippergittavstyret.etter kjøpogopparbeidelseavparkeringsplassaktualiseresdettepånytt. Reguleringsplanenbeskriver,5oppstillingsplasspreierseksjonutenomgarasjen/carports.Likevel harstyretklartåøkedettetilenoppstillingsplasspreierseksjon,blantannetvedådefinere fellesområdeneforangarasjersomoppstillingsplasser.utendettevilledetikkeværttilstrekkeligmed oppstillingsplasserforalle. Deterogsåetablertgjesteparkeringvedbarnehagen,derdetermuligåparkere2timeristrekk. Hetkanbilnr.tre/gjesterparkere. ViderebeskriverEierseksjonslovenogsameietsvedtekteratalleskalhalikemuligheterforbrukav fellesarealene.dermederdetverkentillattellermuligågienkeltefordelerfremforellerpå bekostningavandreseksjonseiere. Deterviktigatalleseksjonseiere,beboere/leietakereoggjesterrespektererparkeringsregleneog ikkeparkererderdetermerket parkeringforbudt,ellerutenomoppmerkedeogtildelte oppstillingsplasser.detteerogsåviktigforåsikreadgangforutrykningskjøretøy.avlogpåstigning, samtavlogpålessingutenforinngangeneerselvsagttillatt. Styretfremmerdermedforslagomrevideringavparkeringsreglenesomframlagt. Vedtakisakenkreverenkeltflertall. Styrets)innstilling:) Årsmøtet/sameiermøtetvedtarforslagtilparkeringsreglersomframlagt.

19 Strandkvartalet+boligsameie+ +parkeringsregler+ forslag( GENERELLEPARKERINGSREGLERISTRANDKVARTALETBOLIGSAMEIE: 1. Parkeringskalkunskjeiht.internfordelingavoppstillingsplasser. 2. Campingvogner og tilhengere av ulike slag, uregistrerte biler, båter og lignende skal ikke plasserespåsameietsområdeutenetterspesielltillatelsefrastyretsomevt.vilanviseplass. 3. Bilerkanvaskesvedegengarasjeelleroppstillingsplass. 4. Parkering skal ikke hindre utrykningskjøretøy, snørydding og alminnelig ferdsel. Styrets anvisningerforparkeringogbilholdmåalltidfølges. 5. Eiere/beboereeransvarligforatderesgjesterfølgerdisseanvisningene. INTERNFORDELINGAVOPPSTILLINGSPLASSER: Følgende(kan(og(skal(derfor(ha(oppstillingsplass(på(fellesareal,(utenfor(egen(garasje:( Strandparken13a,c,111b,113a,c JørgenFerjemannsvei1a,b,c,3a,b,c,5a,b,c,7a,b,c,d,e,f Følgende(har(ikke(mulighet(for(parkering(utenfor(egen(garasje(og(tildeles(derfor(oppstillingsplasser(på( fellesareal(utenom(egne(garasjer:( Strandparken97a,b,c,99a,b,c,11,a,b,c13b,15a,b,c,17a,b,c,19a,b,c,111a,c,113b REGLERFORNYLIGERVERVET,OPPARBEIDETPARKERINGSPLASSVEDJØRGENFERJEMANNSVEI7: a. På#plassene#merket#gjesteparkering#kan#det#kun#parkeres#én#bil#per#eierseksjon#ad#gangen#i#maks# 24#timer#i#strekk#og#maks#tre#dager#på#rad.( b. Determuligåleieekstraoppstillingsplasspåopparbeidetparkeringsplass.Leiesumfastsettesav styret. c. Vedstoretterspørselavgjøresleievedatdetetableresenårligturnusordning. d. Parkeringsbevis&må&ligge&synlig&i&bilen.( e. Bilerutensynligparkeringstillatelse(godkjentoblat)kantauesbortforeiersregning.(

20 STRANDKVARTALET BOLIGSAMEIE ÅRSMØTE 215 SAK 5/15 Revidering av husordensregler Bakgrunn:)) Sameietshusordensreglerharværtuendretsiden29.Derforharstyretgjennomgåttdisse ogkommettilatdeterfordelaktigmedforenklinger,presiseringerogendringav språkføringenihusordensreglene. Styretfremmerdermedforslagomrevideringavhusordensreglenesomframlagt. Vedtakisakenkreverenkeltflertall. Styrets)innstilling:) Årsmøtet/sameiermøtetvedtarrevidertehusordensreglersomframlagt.

21 HUSORDENSREGLER FOR STRANDKVARTALET BOLIGSAMEIE forslag til endringer Hver enkelt seksjonseier og beboer er ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt. Eierne har også ansvaret for at eventuelle leietakere følger disse reglene. Vær oppmerksom på at husordensreglene ikke bare inneholder plikter. Først og fremst skal reglene være med på å sikre ro, orden og hygge i sameiet vårt. 1. Behandling av fellesområder Fellesområdene er alles ansvar og vedlikeholdes i forståelse med styret s instrukser og ved rullering. 2. Egen hage Alle holder eget hageanlegg og tilliggende atkomstveier ryddig og i orden. 3. Søppel Søppel må pakkes for kildesortering iht. kommunens renovasjonsskapets anvisninger. Riktige avfallsbeholdere skal alltid brukes og avfallet pakkes riktig. Bioavfallsposer skal alltid benyttes, papp og papir flatpakkes, plast og isopor sorteres for seg og pakkes i egne poser, mens glass og metall sorteres i egne beholdere. Større volum kjøres til egnet avfallsdeponi av den enkelte. 4. Parkering og bilstell Parkering skal kun skje iht. intern fordeling av oppstillingsplasser. Campingvogner og tilhengere av ulike slag, uregistrerte biler, båter og lignende skal ikke plasseres på sameiets område uten etter spesiell tillatelse fra styret som evt. vil anvise plass. Biler kan vaskes ved egen garasje eller oppstillingsplass. Parkering skal ikke hindre utrykningskjøretøy, snørydding og alminnelig ferdsel. Styrets anvisninger for parkering og bilhold må alltid følges. Eiere/beboere er ansvarlig for at deres gjester følger disse anvisningene. 5. Uteområder/balkonger Balkongene og uteområdene skal alltid holdes ryddige. Ikke bruk disse som lagringsplass som kan virke skjemmende. Ikke mat fuglene, da dette kan trekke rotter og mus. Skilt, markiser, levegger, gjerder o.l. settes opp i forståelse med styret. 6. Ro og orden i boligene Det skal være ro i sameiet mellom kl. 23. og klokken 7., tilsvarende de lokale politivedtektene. Festlig lag som strekker seg ut over kl. 23. varsles naboer i god tid. Pass på at film- og musikkanlegg ikke settes så høyt på at dette kan være til sjenanse for de andre i sameiet. Vis for øvrig hensyn og bruk sunn fornuft. 1

22 7. Husdyr Det er generelt tillatt å anskaffe / eller flytte inn i sameiet med følgende husdyr: Hund, katt, fugl, fisk, kanin og liknende smågnagere. Ønskes det å holde andre dyr, skal det søkes styret om godkjennelse. Den generelle tillatelsen forutsetter at følgende bestemmelser overholdes: Tilstedeværelsen skal ikke være til sjenanse for øvrige eiere/beboere. Under dette nevnes spesielt støy, lukt og dyr som skaper frykt, med mer. Utenfor boligen skal det til en hver tid og uten unntak praktiseres båndtvang. Dyreeier må kontrollere / sørge for at uteområdene ikke forurenses. Akvariesand skal ikke kastes i WC eller andre avløp. Det er ikke tillatt å holde dyr som er forbudt å ha som husdyr eller som på annen måte er fredet i Norge. Overtredelse av bestemmelser under denne paragrafen vil kunne stille eier overfor valget mellom omplassering, avliving eller krav om salg og fraflytting. 8. Lufting Lufteventiler må alltid være åpne og vifteanlegget skal stå på for å unngå fuktskader i boligen. Kort, hyppig lufting er best for fjerning av matlukt og annen lukt. 9. VVS Seksjonseier er ansvarlig for eget VVS-anlegg og selvforskyldte skader. Uvedkommende gjenstander må ikke kastes i klosettene. Det må bare brukes klosettpapir. Undersøk hvor stoppekranene er montert straks du flytter inn i tilfelle vannlekkasje. Sørg for å fjerne vannslange etter bruk fra felles utevannkran, og ta med vannkrannøkkel. Utevannskranene må stenges før vinteren. Boligen må alltid holdes såpass varmt at vannrør o.l. ikke fryser. 1. Grilling Gassgriller og elektriske griller er tillatt for utendørs bruk. Åpen ild og kullgriller tillates ikke. Pga. eksplosjonsfare skal gassflasker til gassgriller alltid oppbevares utendørs. 11. Overtredelser Alle sameiere og beboere plikter å følge ordensreglene og ellers bidra til et godt og hyggelig fellesskap for alle. Gjentatte overtredelser kan medføre sanksjoner som beskrevet i vedtektene, 17 Fravikelse. Jeg/vi bekrefter med dette å ha lest og forstått husordensreglene for Strandkvartalet boligsameie. Sted/dato: Navn/adresse: 2

23 STRANDKVARTALET BOLIGSAMEIE ÅRSMØTE 215 SAK 6/15 Revidering av vedtekter Bakgrunn:) Det$fer$varslet$forslag$om$endring$av$Eierseksjonsloven$som$blant$annet$vil$tillate$ enkeltpersoner$og$selskap$å$erverver$mer$enn$to$seksjoner$i$boligselskap$som$ eierseksjonssameier.$dette$vil$kunne$frata$seksjonseierne$både$kontroll$og$reduserer$ råderett,$og$vil$på$sikt$kunne$medføre$eiendomsspekulasjon,$oppstykking$av$seksjoner$og$ leiligheter$i$hybler,$mv.$ $ Styret$anbefaler$at$sameiet$endrer$vedtektene$for$å$hindre$dette.$ $ Vedtak$i$saken$krever$2/3$flertall.$ $ $ Styrets)innstilling:) ) Årsmøtet/sameiermøtet$vedtar$reviderte$vedtekter$som$framlagt.$ $

24 KAP. 1 NAVN og FORMÅL V E D T E K T E R for Strandkvartalet Boligsameie forslag til endringer Vedtatt Endret ved sameiemøte Navn Sameiets navn er Strandkvartalet Boligsameie. Sameiet består av 42 boligseksjoner på eiendommen gnr. 126, bnr. 451 i Horten kommune i henhold til oppdelingsbegjæring datert og tinglyst den Sameiet består av 42 seksjoner med følgende eierbrøk: 3 seksjoner hver på: 3,1/1 3 seksjoner hver på: 2,82/1 3 seksjoner hver på: 2,57/1 6 seksjoner hver på: 2,54/1 2 seksjoner hver på: 2,51/1 5 seksjoner hver på: 2,44/1 5 seksjoner hver på: 2,23/1 3 seksjoner hver på: 2,19/1 6 seksjoner hver på: 2,7/1 6 seksjoner hver på: 2,4/1 1-2 Formål Formålet med sameiet er å: 1. Ivareta driften av sameiet. 2. Administrere bruk og vedlikehold av fellesanlegg og fellesareal. 3. Ivareta alle andre saker av felles interesse. I tilfelle tvil om en sak er av felles interesse, avgjøres spørsmålet med alminnelig flertall på sameiermøtet. KAP. 2 RÅDERETT 2-1 Fysisk råderett Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte fellesarealene til det de er ment til eller vanlig brukt til. Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av andre seksjoner. Fellesarealene må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk som er avtalt eller forutsatt. 2-2 Rettslig råderett Den enkelte sameier rår som en eier over seksjonen og har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til overdragelse, utleie og pantsettelse, se dog 2-4. Ingen kan erverve mer enn to eierseksjoner i sameiet. Dette gjelder likevel ikke ved ekspropriasjon, arv, forskudd på arv eller tilfelle hvor kreditor erverver seksjoner for å redde sin fordring som er sikret med pant i seksjonen. I slike tilfeller avhendes seksjonen så snart dette lar seg gjøre. 2-3 Godkjennelse av sameiere og leietakere Erverver av seksjon, samt leietaker av seksjon må meldes til styret for godkjenning. Godkjenning kan bare nektes i det enkelte tilfelle når det foreligger saklig grunn til det. 2-4 Sameiets panterett i den enkelte seksjon Sameiet har for krav mot sameieren, som følger av sameieforholdet, panterett i hver seksjon med et beløp som tilsvarer folketrygdens grunnbeløp, jfr. eierseksjonslovens 25.

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til beboerne i Frydenhagen Sameie

Til beboerne i Frydenhagen Sameie 1 Frydenhagen Sameie Til beboerne i Frydenhagen Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E 1 Valdresgt 16 S/E Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie

Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie 1 Kiellands Hus Sameie Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Mortensrud Bs

Til seksjonseierne i Mortensrud Bs 1 Mortensrud Bs Til seksjonseierne i Mortensrud Bs Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie

Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie SIDE 1 Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22 BORETTSLAGET ROSENHOFF KVARTAL III INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. APRIL 22 SIDE 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2 SIDE 4 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2 MED NOTER /

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2010 MED NOTER

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Haugerudhagan Borettslag Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Skogen Boligsameie

Til seksjonseierne i Skogen Boligsameie 1 Skogen Boligsameie Til seksjonseierne i Skogen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer