INNKALLING TIL ÅRSMØTE Torsdag 12. mars 2013 kl Best Western Hotell Horten Enkel bevertning. Agenda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Torsdag 12. mars 2013 kl. 18.00 20.30 Best Western Hotell Horten Enkel bevertning. Agenda"

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 215 Torsdag 12. mars 213 kl Best Western Hotell Horten Enkel bevertning Agenda SAK 1/15 Konstituering 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg av sekretariat 1.3 Valg av protokollførere 1.4 Valg av to til å skrive under protokollen, i tillegg til møteleder 1.5 Godkjenning av antall møtende med stemmerett og fullmakter 1.6 Godkjenning av innkalling 1.7 Godkjenning av agenda SAK 2/15 Årsmelding 214 SAK 3/15 Årsresultat 214 SAK 4/15 Revidering av parkeringsregler SAK 5/15 Revidering av husordensregler SAK 6/15 Revidering av vedtekter SAK 7/15 Godtgjørelse konstituert nestleder SAK 8/15 Styrets godtgjørelse 215 SAK 9/15 Budsjett 215 SAK 1/15 Innkomne saker SAK 11/15 Valg 11.1 Valg av styreleder Valg av styremedlemmer Valg av varamedlemmer Valg av valgkomité Avslutning l møtt

2 STRANDKVARTALET BOLIGSAMEIE ÅRSMØTE 215 SAK 1/15 Konstituering Stemmerett fullmakt: Ifølgesameietsvedtekter,harseksjonseiernestemmerettiårsmøtet/sameiermøtetmedén stemmeforhverseksjondeeier.eierneharretttilåmøtevedfullmektig.fullmektigenskal leggefremskriftlig,signertogdatertfullmakt.fullmaktenansesågjeldepåførstkommende sameiermøte med mindre det fremgår at noe annet er ment. Fullmakten skal spesifisere hvordandetskalstemmesispesifisertesaker.fullmaktenkantrekkestilbakenårsomhelst. Styrets'innstilling:' 1.1Valgavmøteleder:JanFocas, 1.2Valgavsekretariat:KjellGunnarMossing,LiseLevang, 1.3Valgavprotokollførere:JorunnThoner,MetteNordbotten 1.4Valgavtotilåunderskriveprotokoll:, +møteleder 1.5Godkjenningavantallmøtendemedstemmerettogfullmakter: Antallstemmerett: Antallfullmakter: ForslagJtalerett: Forretningsfører: Revisor: Andre: 1.6Godkjenningavinnkalling: 1.7Godkjenningavagenda:

3 STRANDKVARTALET BOLIGSAMEIE ÅRSMØTE 215 SAK 2/15 Årsmelding 214 Bakgrunn:) ) Styretskalleggeframberetningomsinvirksomhetiårsmøtet/sameiermøtet.Inkludertidenneskal ogsåværeberetningomforetaketsøkonomiskesituasjon. Godkjenningkreverenkeltflertalliårsmøtet/sameiermøtet. Styrets)innstilling:) ) Årsmøtet/sameiermøtet215godkjennerstyretsårsmeldingfor214.

4 Strandkvartalet boligsameie Årsmøte 215 SAK 2/15 ÅRSMELDING 214 Styret har etter årsmøtet 214 bestått av følgende: Verv Navn Adresse Styreleder Jan Focas Strandparken 13A, 3187 HORTEN Nestleder til Paul Andre Hallberg Sam Eydes gate 4, 3186 HORTEN Nestleder fra Kjell Gunnar Mossing Strandparken 15C, 3187 HORTEN Sekretær Lise Levang Strandparken 13B, 3187 HORTEN Styremedlem Jorunn Thoner Strandparken 97A, 3187 HORTEN Styremedlem Mette Nordbotten Strandparken 11C, 3187 HORTEN Styremedlem Kjell Gunnar Mossing Strandparken 15C, 3187 HORTEN Styremedlem Paul Andre Hallberg Sam Eydes gate 4, 3186 HORTEN Varamedlem Thom Løvaas Strandparken 13C, 3187 HORTEN Varamedlem Eva Hoel Jørgen Ferjemannsvei 7C, 3187 HORTEN Varamedlem Marthe Karoline Wessel Strandparken 11A, 3187 HORTEN Selskapets styre består av 3 kvinner og 3 menn. Selskapet har ingen ansatte. Selskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte, samt ved eventuell ansettelser. Overdragelse av seksjoner: Fem seksjoner har skiftet eier i løpet av 214. Juridiske seksjonseiere: Selskapet har pr ingen juridiske seksjonseiere. Virksomhetens art: Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av loven, og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for eierne. Selskapet ligger i Horten kommune. Selskapets organisasjonsnummer er Det er 42 leiligheter og ingen næringslokaler i selskapet. Forretningsførsel og revisjon: Forretningsfører fram til har vært Boligbyggelaget Usbl Horten. Revisor er BDT Viken Revisjon AS, Postboks 344, 3193 Horten. Forsikring: Selskapets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring ASA. Polisenummer: Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret. Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen innboforsikring. Ytre miljø: Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljø negativt. Økonomi: Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Årets årsregnskap viser et positivt resultat på kr Egenkapitalen pr var kr For øvrig vises til noter samt kommentarer under regnskapsbehandlingen i årsmøtet (sameiermøtet/generalforsamling). Styret foreslår at resultatet føres mot egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter selskapet har, er medtatt i det framlagte årsregnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling.

5 Strand kvartalet boligsameie Arsmote 215 Styrets arbeid: Det sittende styret har i denne perioden hatt itte styremoter og behandlet77 styresaker. I de fleste motene har Thom Lovaas og Eva Hoel vert motende vara. Det har i perioden ikke vart avholdt ekstraordinere 6rsmoter (sameiermoter/generalforsamlinger). Styret har jobbet med folgende saker i Aret som gikk: - HMS / lnternkontroll - Maling av bygg nr. 4 - t9ap og opparbeiding av parkeringsplass gnr/bnr lnnfort ordning for bruk av ny parkeringsplass - Gjennomfort bytte av forretningsforer fom Minedlig budsjett- og regnskapsoppfotging - Budsjetl2Ol5 - Laget info-/velkomstmappe for alle Konklusioner: Revidering av husordensregler Organisert dugnad Reklamasjoner varmeanlegg Sarget for kontroll og service av fjernvarmeanlegg Kontroll og bytte av israftebeslag Kontakt med utbygger Kontakt med velforening - Drift og vedlikehold - Oppfolging av lapende vedlikehold Styret arbeider etter konsensus. Vi hiper at selskapet fortsatt kan styres med samme entusiasme som fo^r. Til dette trengs imidlertid stadig interesserte eiere som er villige iit a ta i et tak. Vi skal ikke legge skjul pi at det er svart mye arbeid forbundet med i vere med i selskjpets styre, men ogsi meningsfli-t, hyggelig og larerikt. Horten, \e)*l G"b1or^*'-1- Kjell G Mossing, nestleder C ar*"n Jlrwva, PaulAndre Hallberg

6 STRANDKVARTALET BOLIGSAMEIE ÅRSMØTE 215 SAK 3/15 Årsresultat 214 Bakgrunn: Årsregnskapogbalanseregnskap214forStrandkvartaletboligsameiefremleggessom vedlagt.vedtakisakenkreverenkeltflertalliårsmøtet/sameiermøtet. Styretsinnstilling: Årsmøtet/sameiermøtet215godkjennerårsregnskapfor214.

7 l-*--*'ffiffiffi --**-l I nnr vfif; r:f;'-q j Strandkvartalet Boligsameie Ansvarlige partnere: Syein Brataas Kiersti OyslebO Brataas Trygve Plener Ole Christian fl asmussen Kim Atie Svendsen Arne Buer Medlem av Den Norske Revisorforening ''i''l-. AIIAI,4rrM oul Atlx$.r dacntrud&4rkd rn rnoct6 d,pyn. &d d.ilrc.nr r(.u{i4 d{'^rr4 nenr Horten, lnnlevering og godkjenning av irsopp gar 214 Vedlagt falger utltast til offentlig regnskap. Falgende tail er hentet fra 6rsregnskapet: Resuliat: Eqenkapital: Det er sameiets styre som er ansvarlig for avleggelse av irsregnskapet. Vi ber derfor om at sameiet selv foretar en gjennomgang av irsregnskapet og kontrollerer riktigheten av de gitte opplysningene. Sameiet bekrefter sin godkjennelse av 6rsregnskapet ved i undertegne dette brevet. Vi legger til.grunn at styret ikke kjenner til at det har forekommet eller er mistanke om misligheter eller andre uregelmessigheier som kan ha betydning for &rsregnskapet. Vi forutsetter s6ledes at styret'ikke kjenner til at Arsregnskapet inneholder vesentlige feil eller mangler elier at det har oppststt hendelser etter baiansedagen som kan. ha betydning for Srsregnskapet. Likeledes forutsetter vi at alle opplysninger om narstiende parter"og transaksjoner med disse er fremlagt og hensyntatt i 6rsregnskapet. Ledelsen erkjenner sitt ansvar for 6'sarge fjr ordentlig og oversikilig registrering og dokunrentasjon av "-nh"tunr regnskapsopplysninger i samsvar med lov og forskrifter. Dersom sameiet etter gjennomgangen finner 6 kunne bekrefte ovenstiende og godkjenne $rsoppgjsret, md folgende underskrives og returneres til oss pr. post; 1 "Godkjennelse Arsoppgjor" som folger av dette brev. 2. Styreberetning og balanse i underskrevet stand. Arsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret. Det forutsettes at sameiet selv sorger for innsending. Dersom det skulle vaere sporsmdl eller uklarheter er det selvfslgefig bare d ta kontakt med oss. Med vennlig hilsen BDT Viken Revisjon AS tl ir lr 11,"{,Jl.r,J,. Y..s. "r, ti\ Kjersti ysleba Brataas Statsautorisert revisor Kundeunderskrift, godkjen nelse av 6rsoppgjor; gato:%,dl.l5sigrii BOT Viker Revis;on es Statsautoriserle revisorer Org. nr, NO st MVA E-posl: wvrvl bdtviken no Trf. Fax KU NNSKAPSI{ U SET BNT VII(EN ():il rlili-t'.1:fil llai lrliilillf..i ll,,t{}\:, lt1al l}ri.l,, i {t )\ 'rl

8 i - as36 i BDT VII{[N Til BDT Viken Revisjon AS Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Strandkvartalet Boligsameie for Sret som ble avsluttet den 31. desember 214. Form8let er 5 kunne l<onkludere pi hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige 8ir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at; Regnskap Vi har oppfylt virt ansvar for 6 pise at selsl<apets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nodvendig for 5 muligejore utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som f6lge av misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt v6rt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og mener at regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeiclelsen av regnskapsestimater, herunder regnsl<apsestimater malt til virl<elig verdi, er rimelige. Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til naerstiende parter og transaksjoner med disse i overeilsstemmelse med kravene regnskapsloven og god regnskapsskikk. Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som medf6rer korrigering eller omtale, er l<orrigert eller omtalt. Alle kjente feil er rettet. Alle kjente faktiske eller mulige rettstvister og krav som kan ha slik betydning at de mi tas hensyn til ved utarbeidelsen av regnskapet, er gjort kjent for revisor og er redegjort for og gitt tilleggsopplysninger orn i samsvar med det gjeldende rammeverl<et for finansiell rapportering. Side 2 av 3

9 r-- rlre j I aor vtrt,ru ; Applysninger sam er gitt Vi har gitt revisor: - tilgang til alle opplysninger som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnslcapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre sal<er, - tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformil, og - ubegrenset tilgang til personer i selsl<apet som det etter revisors vurdering er npdvendig 6 innhente revisjonsbevis fra. Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av v5r vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som f6lge av misligheter. Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle nrisligheter eller mistanker om misligheter som vi er l<jent med og som l<an ha pivirket selskapet, og som involverer: - ledelsen, - ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller - andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning pi regnskapet, Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle pistander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha pivirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanl<e om manglende overholdelse av lover og forskrifter som l<an ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til selskapets narstf,ende parter og alle forhotd til narstiende parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. Vi har pi tilbrlig mite eller opplyst om alle forpliktelser, b6de aktuelle og latente, og har i notene til regnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt til tredjeparter. Selskapet har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelser av eller heftelser pi selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgir av notene til regnskapet. Side 3 av 3

10 .':.1 Note Regnskap 214 Regnskap 213 Budsjett 214 Budsjett 215 INNTEKT Salgsinntekt Leieinntekt lnnkrevd felleskostnad Sum leieinntekt Annen inntekt Diverse inntekt Sum annen inntekt s Sum inntekt KOSTNAD Lonnskostnad Lonnskostnad Styrehonorar Driftskostnad Energikostnad Kostnad eiendom/lokaler Verktoy, inventar og driftsmateriell Reparasjon og vedlikehold Revisjonshonorar Forretni ngsforerhonorar 5 b Annet honorar s 5 5 Kontorkostnad TV/bredbind Kostnad trans. m id l/arb. maskiutstyr Kontingenter og gaver Forsikringer Annen kostnad ' Sum kostnad Driftsresultat FINANSPOSTER Renteinntekt Netto finansposter Arsresultat Overf s rt same iekap ita I SUM OVERFORINGER

11 Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter Finansielle anleggsmidler 5 Sum anleggsmidler 5 Omlopsmidler Fordringer Restanser felleskostnader Andre ko(siktige fordri nger Bankinnskudd og kontanter lnnestdende bank Sum omlopsmidler SUM EIENDELER

12 2't4 213 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital lnnskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital , Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelse r Langsiktig gjeld Avsetning vedlikehold Sum langsiktig gjeld U 1 1 Kortsiktig gjeld Forskuddsbetalt felleskostnad Gjeld til BBL Finans Leverandorgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum korlsiktig gjeld 13 I Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD sted: flfz'ttut outo. 26. e?. /-{,l^,_ r il.(,tttr,rr -J L U O-jf I rr' J Jan Focas Jorunn Thoner Styremedlem V*ru C- Vl1u<.tnv, Nestleder Styremedlem

13 Note - Regnskapsprinsipp Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omlopsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett Ar. Avrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omlopsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balansefores til nominelt belop pa etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppfort i balansen til pslydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjores p6 grunnlag av individuelle vurderinger iv de enkelte fordriigene. Driftsinntekter Inntektsforing ved salg av varer/tjenester skjer p6 leveringstidspunktet, Tjenester inntektsfores etter hvert som de opptjenes. Leieinntekter bokfares og inntektsfores i takt med opptjening. Skattetrekk ved lonnskjoring overfores skattetrekk til en felles skattetrekkskonto i Usbl. Vedlikeholdskostnader Utgifter til vedlikehold regnskapsfores i den perioden vedlikeholdet faktisk utfsres. Det er ssledes ikke avsatt for periodisk vedlikehold. Vedlikeholdskostnader Utgifter til vedlikehold regnskapsfores i den perioden vedlikeholdet faktisk utgiftsfores. Det er siledes ikke avsati for periodisk vedlikehold. Endring av regnskapsprinsipp Ved endring av regnskapsprinsipp har Sameiet gjennomfort endringen ved direkte korreksjon mot egenkapitalen i henhold til NRS g God Regnskapsskikk for sma foretak. Sammenligningstall er ikke endret. For 214 gjelder dette avsetnin til vedlikehold, jfr note 14.

14 Note 1 - lnnkrevde felleskostnader lnnkrevde felleskostn. drift 362 Leietillegg Kabel-TV/internett Note 2 -Andre driftsinntekter Andre inntekter Sum Kontlngent velforening Note 3 - Lonnskostnader Arbeidsgiveravgift Personalkostnader omfatter lanns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall irsverk sysselsatt Sameiet er ikke pliktig 5 ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 4 - Styrehonorar Honorar tillitsvalgte - fra lonnssystemet Note 5 - Kostnad eiendom/lokaler 639 Andre driftskostnader 6391 SnomAking, stroing

15 Note 6 - Verktoy, inventar og driftsmateriell Verktoy og redskaper 6551 Nokler, l6ser o.l Driftsmateriell Note 7 - Reparasion og vedlikehold Vedlikehold WS 668 Vedlikehold varmeanlegg 6613 Vedlikehold utuendig anlegg/uteomrider 663 Egenandel forsikring 6641 Malerarbeider 6645 TaUblikkenslagerarbeid 666 Avsetning fremtidig vedlikehold 6692 Andre reparasjoner og vedlikehold Note 8 - Revisjonshonorar Revisjonshonorar Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon Note 9 -Andre honorar Tilleggstjenester forretningsforer

16 Note 1 - Andre kostnader Fellesarrangement 7719 Mater, div. styret 772 Sameiemste Belalingskostnader 779 Andre kostnader Sum { 351 Note 11 - Varige driftsmidler Parkeringstomt Anskaffelseskost pr.1.1 Arets tilgang 5 : Arets avgang : Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12'. Bokfart Anskaffelsesir: 214 Antatt levetid i 6r Sameiet har i 214 kjspt en parkeringstomt. Tomtens areal er ca.24,5 kmv G.nr 126, b.nr 456, til en verdi av kr 5,- Note 12 - Andre kortsiktige fordringer Andre kortsiktige fordringer Sum 227 Note 13 - Annen kortsiktig gjeld Gebyrer tvangssalg 172 Sum 172

17 Note 14 - Egenkapital Egenkapital per 1.1 Endringer Egenkapita per Egenkapita Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Arets resultat Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Sameiet har tidligere foretatt avsetning til vedlikehold i resultatregnskapet og i balansen. I henhold til NRS 8 God Regnskapsskikk for smd foretak har sameiet i 214 gitt over tila kun i registrere vedlikeholdskostnader i regnskapet ntr de paloper. Avsatt belop til vedlikehold i balansen pr kr 1,- er overfsrt til egenkapital pr Endring i egenkapitale n ZO14 er som folger; Tilbakeforing av avsatt vedlikehold kr 1 OO,- + overskudd pr pakr ,- = Kr ,-. Sameiet har overfort de avsette midler til vedlikehold, til en egen bankkonto som skal benyttes til fremtidig vedlikehold. Saldo pr er pi kr 15'l 596,-.

18 STRANDKVARTALET BOLIGSAMEIE ÅRSMØTE 215 SAK 4/15 Revidering av parkeringsregler Bakgrunn:)) Styretharvarsletrevidering/gjennomgangavregleneforparkeringiårsmøtet215. Sameietsparkeringspraksishariflereårværtutfordret,selvomreglenefordetteharvært tydeliggjortgjennomegetpunktihusordensregleneogegnereglerogprinsippergittavstyret.etter kjøpogopparbeidelseavparkeringsplassaktualiseresdettepånytt. Reguleringsplanenbeskriver,5oppstillingsplasspreierseksjonutenomgarasjen/carports.Likevel harstyretklartåøkedettetilenoppstillingsplasspreierseksjon,blantannetvedådefinere fellesområdeneforangarasjersomoppstillingsplasser.utendettevilledetikkeværttilstrekkeligmed oppstillingsplasserforalle. Deterogsåetablertgjesteparkeringvedbarnehagen,derdetermuligåparkere2timeristrekk. Hetkanbilnr.tre/gjesterparkere. ViderebeskriverEierseksjonslovenogsameietsvedtekteratalleskalhalikemuligheterforbrukav fellesarealene.dermederdetverkentillattellermuligågienkeltefordelerfremforellerpå bekostningavandreseksjonseiere. Deterviktigatalleseksjonseiere,beboere/leietakereoggjesterrespektererparkeringsregleneog ikkeparkererderdetermerket parkeringforbudt,ellerutenomoppmerkedeogtildelte oppstillingsplasser.detteerogsåviktigforåsikreadgangforutrykningskjøretøy.avlogpåstigning, samtavlogpålessingutenforinngangeneerselvsagttillatt. Styretfremmerdermedforslagomrevideringavparkeringsreglenesomframlagt. Vedtakisakenkreverenkeltflertall. Styrets)innstilling:) Årsmøtet/sameiermøtetvedtarforslagtilparkeringsreglersomframlagt.

19 Strandkvartalet+boligsameie+ +parkeringsregler+ forslag( GENERELLEPARKERINGSREGLERISTRANDKVARTALETBOLIGSAMEIE: 1. Parkeringskalkunskjeiht.internfordelingavoppstillingsplasser. 2. Campingvogner og tilhengere av ulike slag, uregistrerte biler, båter og lignende skal ikke plasserespåsameietsområdeutenetterspesielltillatelsefrastyretsomevt.vilanviseplass. 3. Bilerkanvaskesvedegengarasjeelleroppstillingsplass. 4. Parkering skal ikke hindre utrykningskjøretøy, snørydding og alminnelig ferdsel. Styrets anvisningerforparkeringogbilholdmåalltidfølges. 5. Eiere/beboereeransvarligforatderesgjesterfølgerdisseanvisningene. INTERNFORDELINGAVOPPSTILLINGSPLASSER: Følgende(kan(og(skal(derfor(ha(oppstillingsplass(på(fellesareal,(utenfor(egen(garasje:( Strandparken13a,c,111b,113a,c JørgenFerjemannsvei1a,b,c,3a,b,c,5a,b,c,7a,b,c,d,e,f Følgende(har(ikke(mulighet(for(parkering(utenfor(egen(garasje(og(tildeles(derfor(oppstillingsplasser(på( fellesareal(utenom(egne(garasjer:( Strandparken97a,b,c,99a,b,c,11,a,b,c13b,15a,b,c,17a,b,c,19a,b,c,111a,c,113b REGLERFORNYLIGERVERVET,OPPARBEIDETPARKERINGSPLASSVEDJØRGENFERJEMANNSVEI7: a. På#plassene#merket#gjesteparkering#kan#det#kun#parkeres#én#bil#per#eierseksjon#ad#gangen#i#maks# 24#timer#i#strekk#og#maks#tre#dager#på#rad.( b. Determuligåleieekstraoppstillingsplasspåopparbeidetparkeringsplass.Leiesumfastsettesav styret. c. Vedstoretterspørselavgjøresleievedatdetetableresenårligturnusordning. d. Parkeringsbevis&må&ligge&synlig&i&bilen.( e. Bilerutensynligparkeringstillatelse(godkjentoblat)kantauesbortforeiersregning.(

20 STRANDKVARTALET BOLIGSAMEIE ÅRSMØTE 215 SAK 5/15 Revidering av husordensregler Bakgrunn:)) Sameietshusordensreglerharværtuendretsiden29.Derforharstyretgjennomgåttdisse ogkommettilatdeterfordelaktigmedforenklinger,presiseringerogendringav språkføringenihusordensreglene. Styretfremmerdermedforslagomrevideringavhusordensreglenesomframlagt. Vedtakisakenkreverenkeltflertall. Styrets)innstilling:) Årsmøtet/sameiermøtetvedtarrevidertehusordensreglersomframlagt.

21 HUSORDENSREGLER FOR STRANDKVARTALET BOLIGSAMEIE forslag til endringer Hver enkelt seksjonseier og beboer er ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt. Eierne har også ansvaret for at eventuelle leietakere følger disse reglene. Vær oppmerksom på at husordensreglene ikke bare inneholder plikter. Først og fremst skal reglene være med på å sikre ro, orden og hygge i sameiet vårt. 1. Behandling av fellesområder Fellesområdene er alles ansvar og vedlikeholdes i forståelse med styret s instrukser og ved rullering. 2. Egen hage Alle holder eget hageanlegg og tilliggende atkomstveier ryddig og i orden. 3. Søppel Søppel må pakkes for kildesortering iht. kommunens renovasjonsskapets anvisninger. Riktige avfallsbeholdere skal alltid brukes og avfallet pakkes riktig. Bioavfallsposer skal alltid benyttes, papp og papir flatpakkes, plast og isopor sorteres for seg og pakkes i egne poser, mens glass og metall sorteres i egne beholdere. Større volum kjøres til egnet avfallsdeponi av den enkelte. 4. Parkering og bilstell Parkering skal kun skje iht. intern fordeling av oppstillingsplasser. Campingvogner og tilhengere av ulike slag, uregistrerte biler, båter og lignende skal ikke plasseres på sameiets område uten etter spesiell tillatelse fra styret som evt. vil anvise plass. Biler kan vaskes ved egen garasje eller oppstillingsplass. Parkering skal ikke hindre utrykningskjøretøy, snørydding og alminnelig ferdsel. Styrets anvisninger for parkering og bilhold må alltid følges. Eiere/beboere er ansvarlig for at deres gjester følger disse anvisningene. 5. Uteområder/balkonger Balkongene og uteområdene skal alltid holdes ryddige. Ikke bruk disse som lagringsplass som kan virke skjemmende. Ikke mat fuglene, da dette kan trekke rotter og mus. Skilt, markiser, levegger, gjerder o.l. settes opp i forståelse med styret. 6. Ro og orden i boligene Det skal være ro i sameiet mellom kl. 23. og klokken 7., tilsvarende de lokale politivedtektene. Festlig lag som strekker seg ut over kl. 23. varsles naboer i god tid. Pass på at film- og musikkanlegg ikke settes så høyt på at dette kan være til sjenanse for de andre i sameiet. Vis for øvrig hensyn og bruk sunn fornuft. 1

22 7. Husdyr Det er generelt tillatt å anskaffe / eller flytte inn i sameiet med følgende husdyr: Hund, katt, fugl, fisk, kanin og liknende smågnagere. Ønskes det å holde andre dyr, skal det søkes styret om godkjennelse. Den generelle tillatelsen forutsetter at følgende bestemmelser overholdes: Tilstedeværelsen skal ikke være til sjenanse for øvrige eiere/beboere. Under dette nevnes spesielt støy, lukt og dyr som skaper frykt, med mer. Utenfor boligen skal det til en hver tid og uten unntak praktiseres båndtvang. Dyreeier må kontrollere / sørge for at uteområdene ikke forurenses. Akvariesand skal ikke kastes i WC eller andre avløp. Det er ikke tillatt å holde dyr som er forbudt å ha som husdyr eller som på annen måte er fredet i Norge. Overtredelse av bestemmelser under denne paragrafen vil kunne stille eier overfor valget mellom omplassering, avliving eller krav om salg og fraflytting. 8. Lufting Lufteventiler må alltid være åpne og vifteanlegget skal stå på for å unngå fuktskader i boligen. Kort, hyppig lufting er best for fjerning av matlukt og annen lukt. 9. VVS Seksjonseier er ansvarlig for eget VVS-anlegg og selvforskyldte skader. Uvedkommende gjenstander må ikke kastes i klosettene. Det må bare brukes klosettpapir. Undersøk hvor stoppekranene er montert straks du flytter inn i tilfelle vannlekkasje. Sørg for å fjerne vannslange etter bruk fra felles utevannkran, og ta med vannkrannøkkel. Utevannskranene må stenges før vinteren. Boligen må alltid holdes såpass varmt at vannrør o.l. ikke fryser. 1. Grilling Gassgriller og elektriske griller er tillatt for utendørs bruk. Åpen ild og kullgriller tillates ikke. Pga. eksplosjonsfare skal gassflasker til gassgriller alltid oppbevares utendørs. 11. Overtredelser Alle sameiere og beboere plikter å følge ordensreglene og ellers bidra til et godt og hyggelig fellesskap for alle. Gjentatte overtredelser kan medføre sanksjoner som beskrevet i vedtektene, 17 Fravikelse. Jeg/vi bekrefter med dette å ha lest og forstått husordensreglene for Strandkvartalet boligsameie. Sted/dato: Navn/adresse: 2

23 STRANDKVARTALET BOLIGSAMEIE ÅRSMØTE 215 SAK 6/15 Revidering av vedtekter Bakgrunn:) Det$fer$varslet$forslag$om$endring$av$Eierseksjonsloven$som$blant$annet$vil$tillate$ enkeltpersoner$og$selskap$å$erverver$mer$enn$to$seksjoner$i$boligselskap$som$ eierseksjonssameier.$dette$vil$kunne$frata$seksjonseierne$både$kontroll$og$reduserer$ råderett,$og$vil$på$sikt$kunne$medføre$eiendomsspekulasjon,$oppstykking$av$seksjoner$og$ leiligheter$i$hybler,$mv.$ $ Styret$anbefaler$at$sameiet$endrer$vedtektene$for$å$hindre$dette.$ $ Vedtak$i$saken$krever$2/3$flertall.$ $ $ Styrets)innstilling:) ) Årsmøtet/sameiermøtet$vedtar$reviderte$vedtekter$som$framlagt.$ $

24 KAP. 1 NAVN og FORMÅL V E D T E K T E R for Strandkvartalet Boligsameie forslag til endringer Vedtatt Endret ved sameiemøte Navn Sameiets navn er Strandkvartalet Boligsameie. Sameiet består av 42 boligseksjoner på eiendommen gnr. 126, bnr. 451 i Horten kommune i henhold til oppdelingsbegjæring datert og tinglyst den Sameiet består av 42 seksjoner med følgende eierbrøk: 3 seksjoner hver på: 3,1/1 3 seksjoner hver på: 2,82/1 3 seksjoner hver på: 2,57/1 6 seksjoner hver på: 2,54/1 2 seksjoner hver på: 2,51/1 5 seksjoner hver på: 2,44/1 5 seksjoner hver på: 2,23/1 3 seksjoner hver på: 2,19/1 6 seksjoner hver på: 2,7/1 6 seksjoner hver på: 2,4/1 1-2 Formål Formålet med sameiet er å: 1. Ivareta driften av sameiet. 2. Administrere bruk og vedlikehold av fellesanlegg og fellesareal. 3. Ivareta alle andre saker av felles interesse. I tilfelle tvil om en sak er av felles interesse, avgjøres spørsmålet med alminnelig flertall på sameiermøtet. KAP. 2 RÅDERETT 2-1 Fysisk råderett Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte fellesarealene til det de er ment til eller vanlig brukt til. Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av andre seksjoner. Fellesarealene må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk som er avtalt eller forutsatt. 2-2 Rettslig råderett Den enkelte sameier rår som en eier over seksjonen og har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til overdragelse, utleie og pantsettelse, se dog 2-4. Ingen kan erverve mer enn to eierseksjoner i sameiet. Dette gjelder likevel ikke ved ekspropriasjon, arv, forskudd på arv eller tilfelle hvor kreditor erverver seksjoner for å redde sin fordring som er sikret med pant i seksjonen. I slike tilfeller avhendes seksjonen så snart dette lar seg gjøre. 2-3 Godkjennelse av sameiere og leietakere Erverver av seksjon, samt leietaker av seksjon må meldes til styret for godkjenning. Godkjenning kan bare nektes i det enkelte tilfelle når det foreligger saklig grunn til det. 2-4 Sameiets panterett i den enkelte seksjon Sameiet har for krav mot sameieren, som følger av sameieforholdet, panterett i hver seksjon med et beløp som tilsvarer folketrygdens grunnbeløp, jfr. eierseksjonslovens 25.

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsregnskap. Norsk-svensk Handelskammer. Org.nr.:

Årsregnskap. Norsk-svensk Handelskammer. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Norsk-svensk Handelskammer Org.nr.: 879 214 122 Årsberetning for 2016 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den 3. april 214. Sak 1: Konstituering Innstilling til de respe

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den 3. april 214. Sak 1: Konstituering Innstilling til de respe 1 Sameiet Sofiesgate 12 Det innkalles til ordinært sameiermøte i sameiet Sofiesgate 12. Tid og sted: Torsdag 3. april 214 kl 18: i Sofiesgate 12. Saksliste 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2013 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2014 Revisjonsberetning for 2013. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA

HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA 2012 Organisasjonsnummer 985 747 970 -Årsberetning -Årsregnskap -resultatregnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Resultatregnskap HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18 KAP. 1 NAVN OG FORMÅL V E D T E K T E R for Sameiet Storgata 18 Vedtatt på sameiermøte 10.04.97 Endret på sameiermøte 27.04.05 1-1 Navn Sameiets navn er SAMEIET STORGATA 18. Sameiet består av 7 boligseksjoner

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE Vedtektene ble vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.10.83 og sist endret 30.04.2009 i samsvar med reglene i lov av 23.mai 1997 nr. 3, på årsmøtet 27.04.2011 og på

Detaljer

Til BDO AS ved Jan Inge Torset Uttalelsene fra ledelsen Oslo, 25.04.2017 Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Designinstituttet AS for året som ble avsluttet den 31. desember

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

[nsnrcilsmp. Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202

[nsnrcilsmp. Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202 [nsnrcilsmp 2014 Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Note 2014 3 tr4 635 316 891 @6 2013 3 065

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Noter til årsregnskapet

Noter til årsregnskapet Noter til årsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 19.april Konstituering Innstilling til de respektive poste

Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 19.april Konstituering Innstilling til de respektive poste 1 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Borettslaget Platous gate 9 Tid og sted: Tirsdag 19. april 16 kl: 17:3 Sted: Usbl, Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg

Detaljer

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 19. april 99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Fra samme dato opphører vedtekter av 1988 å gjelde Sist

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

VEDL.g; Budsjett 2015

VEDL.g; Budsjett 2015 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2015 Note 2015-12 2014-12 VEDL.g; 2015 2016 Inntekter Felleskostnader 3 427 014 3 427 092 3 437 111 3 780 822 Annen driftsinntekt 2 10 200 10 200 10 000 10 000

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer