EIENDOMSREGISTERET UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET. Utskriftsdato: :40:48. Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIENDOMSREGISTERET UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET. Utskriftsdato: 06.02.2013 13:40:48. Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY AS"

Transkript

1 Utskriftsdato: :40:48 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Ubekreftet utskrift - skjerm utvidet Enhet: PEDER ØVSTEGÅRD AS Type opplysninger: Registrerte opplysninger: Dato for registr.: Organisasjonsnummer Navn PEDER ØVSTEGÅRD AS Forretningsadresse Vikegata ØRSTA ØRSTA Postadresse Organisasjonsform 6150 ØRSTA ØRSTA Aksjeselskap (AS) Du har søkt på: Knr.: 1520 Gnr.: 14 Bnr.: 73 Fnr.: Snr.: 19 Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.: HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: Omsetningstype: Fritt salg Navn: ØVSTEGÅRD PEDER AS ORG.NR: Adresse: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Påtegning til hjemmel: KONKURS, MELDING OM Navn: ØVSTEGÅRD PEDER AS ORG.NR: Bobestyrer:Adv. Thore Heggen Saksnr: KON-SOSU Urådigheter DOKUMENTER AV SÆRLIG INTERESSE FOR SALG- ELLER PANTSETTELSESADGANG KONKURS, MELDING OM PENGEHEFTELSER PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE ORG.NR: Overført fra: 1520/14/73// GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Utskrift fra infotorg.no EVRY Side 1 av 2

2 SERVITUTTER FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Servitutter i grunn: BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Overført fra: 1520/14/73// GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Overført fra: 1520/14/73// GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE GRUNNDATA SEKSJONERING Opprettet seksjoner: Seksjon: 1520/14/73//19 Formål: NÆRING Tilleggsdel: BYGNING Sameiebrøk: 900 / 2447 RETTIGHET PÅ EIENDOM Ingen rettigheter registrert. EIENDOM Matrikkelenhetsopplysninger: Matrikkelenhetstype: BEST. EIERSEKSJON Matrikkelenhet etablert dato: Status matrikkelenhet EG: Næringsgruppe: Registrert i Matrikkelen: JA Sameiebrøk: 900/ 2447 Matrikkelenhet tinglyst: Matrikkelenhet er tinglyst Matrikkelenhet oppdatert dato: BYGNING Matrikkelenheten har ikke registrert bygning. ADRESSE Matrikkelenheten har ikke registrert adresse. Utskrift fra infotorg.no EVRY Side 2 av 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Side 1 av 3 Takstingeniør Margrete Apelseth Skaare Uno Lundberg AS Fra: "Geir Høydalsvik" Dato: 7. februar :15 Til: "'Takstingeniør Margrete Apelseth Skaare Uno Lundberg AS'" Kopi: Legg ved: Hus- og ordensreglar.pdf; VEDTEKTER - Gågatekvartalet sameige.pdf; 2011 Off rekneskap signert med beretningar Gågatekvartalet Sameige.pdf; Protokoll sameigemøte signert Gågatekvartalet Sameige.pdf; Protokoll stiftingsmøte Gågatekvartalet.pdf; Protokoll sameigemøte Gågatekvartalet.pdf Emne: SV: 1520/14/73/0/19 Vikegata 37 ØVSTEGÅRD PEDER AS Vi viser til dykkar epost av Vikegata 35, gnr. 14, bnr. 73, snr. 19 i Ørsta kommune Eigar: EIKSUNDREGIONEN EIGEDOM AS Vi sender med dette over standard eigarskifteopplysningar og ber om at dette blir vidaresendt til meklar når det blir aktuelt. Fellesutgifter pr md og kva desse inkluderer Seksjonen har kr i månadleg felleskostnad. Dette fordeler seg på Kr fellesutgifter arealfordelt (sjå spesifikasjon under kva dette dekker) Kr 35 i garasjekostnader Dette er normalbudsjettet for GÅGATEKVARTALET SAMEIGE - NORMALBUDSJETT 12 MÅNADER DRIFTSINNTEKTER Årsbudsjett Utfakturerte felleskostnader, arealfordelt Utfakturert akonto golvvarme leilegheiter Utfakturert kostnad garasje Sum driftsinntekter pr år DRIFTSKOSTNADER Årsbudsjett Styrehonorar (inkl. arb.avg.) til førre års styre Vaktmesterteneste Vassavgift, kloakkavgift Renovasjon, VØR Fellesstraum Reinhald fellesareal. Matteleige Heis Driftsrekvisita, løpande vedlikehald Brøyting/snørydding Forretningsførarhonorar Forsikring (ekskl. innbuforsikring) Revisjonshonorar Diverse utgifter/adm.kostn/fellesmøte Utvendig utsmykking Vedlikehaldsfond Sum kostnader fordelt etter eigarbrøk (areal) Kostnader med annan fordelingsnøkkel: Golvvarme leilegheiter, varmepumpe mv forbruk okt10-okt11: Garasje straum / port / vedlikehald /serviceavtale Straum 5' Service portar Vedlikehaldsfond - Utvendig vask av vindauge / ikkje dekt av sameiget - Kabel-tv / ikkje dekt av sameiget

21 Side 2 av 3 Eventuelle husleigerestansar Felleskostnader for november, desember 2012, 2 x = kr er ikkje betalt. Garasje/garasjeplass Vi kjenner ikkje til at seksjonseigar har kjøpt parkeringsplass i innvendig garasjeanlegg med port. Dette må avklarast med seksjonseigar. Dyrehald Dette er omtalt i husordensreglane under overskrifta «Dyrehald» Fellesgjeld Sameiget har ikkje fellesgjeld, sjå likevel merknad under «Andre forhold». Forsikringsselskap Veno Forsikringsmegling AS, Møretrygd, Volda, polisenr Eigarskiftegebyr Sameiget har ikkje eigarskiftegebyr. Vedtekter og husordensreglar Vedtekter og husordensreglar er vedlagt som pdf. Kopi av siste års rekneskap/årsberetning Sameiget blei sett i drift november 2011, og har såleis minimal historikk. Årsrekneskapen for 2011 med beretningar ligg vedlagt. Årsrekneskapen for 2012 er ikkje klar. Referat frå årsmøte Protokoll frå dei siste årsmøta ligg vedlagt. Dette er dokument som bør gjerast kjent for den nye eigaren. Seksjonseigarbrøk Seksjonseigarbrøken er 900/2447. Andre spesielle forhold Utbyggaren gjekk konkurs før bygget blei ferdigstilt. Dette medfører at sameiget har fått ein del uventa oppgåver med ferdigstilling av anlegget sine fellesareal. Det er ikkje kjent kva dette vil koste, men det blir arbeidd med å få oversikt på attståande arbeid. Det er planlagt sameigemøte der arbeidsliste, budsjett og forslag til finansiering blir lagt fram. Eigedomen er ikkje festa. Kontaktinformasjon Forretningsførar: Rekneskap Høydalsvik AS, tlf Geir Høydalsvik, direkte innval , Vedlegg: Husordensreglane Vedtekter Årsrekneskap 2011 med beretningar Referat frå sameigemøte Fra: Takstingeniør Margrete Apelseth Skaare Uno Lundberg AS Sendt: 6. februar :03 Til: Geir Høydalsvik Emne: 1520/14/73/0/19 Vikegata 37 ØVSTEGÅRD PEDER AS Hei, i høve taksering av seksjonen 1520/14/73/0/19 Vikegata 37 ØVSTEGÅRD PEDER AS treng vi informasjon om dei økonomiske forholda i sameiget. ( Namn på sameiget, andel fellesgjeld, andel fellesformue, forretningsførar, tal einingar i sameiget, andel

22 Side 3 av 3 månadlege utgifter, likningsverdi, og om det skulle vere andre opplysingar som vedkjem salet so ynskjer vi dei også.) På førehand takk for hjelpa. Helsing Margrete Apelseth Skaare Fagleg ansvarleg Ingeniør Takstmann hos Uno Lundberg AS Kontoradresse: Kyrkjegata 13, 6100 Volda. Postadresse: Pb 292, 6101 Volda Mobil: E post: Heimeside: DNV Sertifisert takstmann for boligsalgsrapportering DNV 2012 OSL Første gang sertifisert i 2006, resertifisert i 2009 og 2012, sertifikat gyldig til og med

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Referat, stiftingsmøtet for Gågatekvartalet sameige Onsdag, , kl Til stades: Andre Kragset, for Kragseet eigedomsmekling, Jan Peter Lannerholm, Kjerstin farstad, Sylvi Digernes; jorunn Vartdal, Brit Mårstøyl, Kari Velle Eiksund, Marianne Knutsen, Svein Digernes. Konstuering av møtet: Kragset eigedomsmekling, v Andre Kragset er ordstyrar, Svein Digernes er referent. Sameigevedtekter for Gågatekvartalet sameige vart gjennomgått. Dei vart godkjende med nokre endringar. Punkt 1: Det synest urimeleg at ein som berre har garasjeplass skal ha stemme på lik line med dei som er eigar av husvære i Gågatekvartalet sameige. Tanken bak ordninga slik den er presentert er at alle som eig i sameiget skal ha noko å seie. Endringar: Dei som berre har garasjeplass har stemme i dei sakene som vedrører garasjearealet. Fellesutgifter for dette arealet må derfor skiljast ut frå resten av bygget. Her må vi kome fram til ein fordelingsnøkkel. Det vert ei stemme pr parkeringsplass. Punkt 2, 3, 5,6,7 Alle ok. Punkt 4 Sameiget skal velje ein leiar. I tillegg skal vi velje to styremedlemmer og ein vara. Det er styret sjølv som bestemmer ansvarsfordelinga innan styret. Punkt 8 - ok Sameiget må registrerast i Brønnøysundregisteret. Dette er noko som rekneskapsfima kan hjelpe med. Til revisor vart Hovden & Vatne AS vagt Punkt 9 - ok

32 No er Gågatekvartalet sameige forsikra gjennom Møretrygd. Kriteria for forsikring er allereie utforma. Punkt 10 ok Sameiget avgjer grad av servicenivå. Under bygging er det rimeleg at det vert inngått ein samarbeidasavtale om vask. Val av midlertidig styre: Leiar: Marianne Knutsen Styremedlem: Elling Rem Styremedlem: Kjerstin Farstad Vara: Sylvi Digernes Referatet skal signerast av to personar i tillegg til referent. Ørsta, Svein Digernes Marianne Knutsen Sylvi Digernes -ref.-

33

34

35

36

37 Referat frå sameigemøte for gågatekvartalet, fredag 4. november Desse møtte: Elling Rem, Stig Lannerholm, Kjerstin Farstad, Marianne Knutsen, Karoline Mo, Kari Eiksund, Grete Rem, Sylvi Digernes, Marthe Johnsen, Brit Mårstøyl, Jorunn Vartdal, Judith Vatne og Rolf Endal. Desse var ikkje til stades: Jan Peter Lannerholm, Zhingui Mo, Asbjørn Myklebust og I.K. Rekkedal Marianne Knutsen, leiar i midlertidig styre for sameiget-gågatekvartalet leier møtet, Kari Velle Eiksund er referent. På stiftingsmøtet 09. feb vart det velt eit midlertidig styre som skulle jobbe med skiping av sameige for Gågatekvartalet. Anders Kragset gjekk då gjennom forslag til vedtekter, gjorde nokre endringar på desse. (Desse har vi no kun i papirutgåve) Oppdraget til det midlertidige styret var å setje i gang sameiget, finne ut av felleskostnader, ordensreglar, registrere sameiget i Brønnøysundregisteret mm. Det har gått lang tid, papira har gått fram og tilbake mellom ulike ledd. No er sameiget opprette, tok over bygget frå 1/ I dag: Skal sjå på husordensreglar som styret har utarbeida: sikring, brannvern( gassvettreglar, renovasjon(bos/skrot). Dette skal stå ved lag inntil årsmøtet er gjennomført. Endringar på husreglar og vedtekter er slikt som årsmøtet skal ta seg av. Alle er pliktige til å lese og følgje reglane. To store saker( i tillegg til dette): - Startkapital. Vi har ikkje pengar på konto. Har hatt møte med Geir Høydalsvik, ein rekneskapsførar med erfaring. Det er sett opp budsjett med utrekningar. Vi har også samarbeid med revisor, så alt går rett føre seg. Skal også sende søknad til Brønnøysundregisteret. Månadlege innbetalingar er ikkje nok. Eit lån er vurdert, men det er landa på at startkapital er det beste alternativet. Både revisor og rekneskapsførar har føreslått startkapital. Det er tilsvarande eit årsbudsjett. ( ) Pengane som vert betalt inn vert bokført på kvar enkelt. Om ein då sel kan ein få pengar tilbake, eller ein kan gjere opp mellom ny og gammal eigar. (1. des. er sett som dato for innbetaling, vi får giro i posten??) - Budsjett. Budsjett over årlege utgifter vart delt ut til gjennomsyn. Driftsinnteketer er sett til inkl. vassboren varme i golv og driftsinntekter er sett til eksl. vassboren varme i golv. Alle betaler sin del i månaden, andelen i prosent er om lag slik at leilegheit på 60 m2 tek ca 3% av fellessummen som er utrekna. Då er alle felleskostnadane rekna med, og også varmen i golva og foreløpig alt varmevatn. Det bør eigentleg vere vassmålar i kvar leilegheit, men det er slikt som vi kan ta stilling til etter kvart. Alle postane vart gjennomgått. Ein del av dei vart diskutert. Summane på budsjettet er rekna ut i frå opplysingar vi har fått av dei ulike aktørane som er inne. Dei har førespegla styret ein sum utifrå tidlegare år.

38 Vaktmeistertenesta og heiskostnadene er teke frå forhold ved Ørsta Brygge, men rekna ut forholdsvis, summane er ikkje tekne ut av lause lufta Det vart ein del diskusjon rundt dei månadlege beløpa, som omtrent er dobla i forhold til det som vart førespeila ved innflytting. Svaret er at vi må rekne med prisstiging, varmevatnet er ein del av dette, det er eit budsjett, betre å budsjettere med for mykje enn for lite. Vi må hugse på at styret er personleg ansvarlege om ikkje det er nok pengar å betale med. Vi diskuterte ein del kva for postar vi evt. kan kutte på, men det vart bestemt at første året skulle vi gjere det på denne måten, så fekk vi ta det opp att. Kjerstin Farstad har selt, så ho går ut av styret. Vara, Sylvi Digernes vil går inn for ho på styremøta fram til val av nytt styre på årsmøtet. Anna som vart diskutert, men ikkje konkludert: Dugnad: Forslag om tid.8t pr. leiligheit. i året. Alle kan gjere noko. Vaktmeistertjenester: Ta dette på dugnad eller ikkje? Garasja? Kan Sameiget leige ut garasjeplassar? Kva skjer om nokon ikkje betaler rekningane? Vi vil få informasjon i postkassene våre om det vi skal betale. Då vi hadde møtet var allereie Gågatekvartalet konkurs, men det var ikkje styret informert om då. måndag, 21. november 2011 Kari Velle Eiksund

39 GÅGATEKVARTALET SAMEIGET VIKEGATA Ørsta HUSORDENSREGLAR FOR GÅGATEKVARTALET Det er i alle si interesse, både sameigarar og bebuarar, å bidra til at bygningar, fellesareal og uteområde vert halde i så god stand som muleg. Det er i alle si interesse at det ikkje vert gjort skade på eller vert tilgrisa. Alle som bur i sameiget pliktar å følgje gjeldande lover, vedtekter, ordensreglar og rundskriv. BRUK AV HUSVÆRET GENERELT Husværet skal brukast som bustad og må ikkje brukast på ein slik måte at det vert til sjenanse og ulempe for andre. STØY Volumet på radio, tv eller musikkanlegg må ikkje vere så høgt at det sjenerande for andre Før klokka og etter klokka skal musikkanlegg og liknande brukast på ein slik måte at det absolutt ikkje er til ulempe for andre. Musikkinstrument, borring, banking eller utøving av anna støyande verksemd skal ikkje utøvast mellom klokka og klokka Alle som bur i sameiget må vise omsyn når ein nyttar /oppheld seg på altanar og i atriumet. Det er særleg tenkt på støy. Høglytt prat og roping eller musikk frå slike område skal ikkje skje etter klokka MUSIKKUNDERVISNING OG LIKNANDE Dersom det skal utførast musikkundervisning eller anna økonomisk verksemd i husværet, som kan vere til ubehag for andre bebuarar, må ein innhente særleg godkjenning frå styret. Dei andre seksjonseigarane i sameiget må også samtykkje. INNVENDIG VEDLIKEHALD Kvar einskild seksjonseigar er ansvarleg for vedlike hald ag innvendige flater i veggar, golv, tak/himlingar. Ein er også ansvarleg for vedlikehald av leidningar, utstyr og innretningar for vatn, kloakk og elektrisitet. Vedlikehaldsplikta av vassleidningar gjeld til og med førgreinings punktet inn til

40 seksjonen. Ansvar for det elektriske anlegget gjeld til og med husværet si sikringsboks. Også vindauge vindaugsrammer og karmar høyrer med til sameigarens si vedlikehaldsplikt. Seksjonseigar har rett til å gjere dei endringar av innreiinga ein måtte ynskje. Kravet er at ein fyl gjeldande byggeføreskrifter og andre offentlige krav og avgjerder. Om ein vil skifte dører, vindauge, sette opp markiser eller private radio/tv antenner, endre utvendig farge etc. skaldette godkjennast på førehand av styret, og skal skje etter ein samla plan for bygningen som er vedtatt på sameigemøte. Tilbygg/påbygg og andre arbeid som skal meldast til kommunen må godkjennast av styret før ein byggjemelder. Dersom det vert søkt om endringar som kan ha vesentleg betyding for dei andre sameigarane, skal styret legge saka fram på sameigemøte der den skal avgjerast. VASKAR OG SLUK Fett, kaffegrut og anna som kan tette til røra skal ikkje tømast i vask eller sluk. Berre toalettpapir skal kastast i WC. Skyl vaskar og slukar med eigna fettløyseleg middel slik at ein hindrar at fett/såpebelegg tettar røra. FROSTSKADER Alle rom skal haldast såpass oppvarma at vatnet i husværa ikkje frys. Skader på rør og sanitæranlegg som skuldast dårleg oppvarming eller liknande eir kvar einskild seksjonseigar sitt ansvar. LEKKASJER OG STOPPEKRANER Dersom det vert skade på rør slik at der oppstår einlekkasje skal ein stoppe vasstilgangen straks ved å skru att stoppekrana. Dersom dette ikkje kan gjerast straks, skal ein surre kut/handle rundt skadepunktet og la det stå att ein snipp av handkleet som ein let henge ned i ei bytte eller vask. Kontakt straks rørleggar eller kyndig hjelp. Alle bebuarane pliktar å gjere seg kjend med kvar ein finn stoppekrana til vatnet i sitt husvære. ELEKTRISK ANLEGG Alle pliktar å halde elektriske leidningar og apparat i god stand. Dårleg vedlikehald på slikt materiell kan bidra til brann. FELLESKABELANLEGG Felleskabelanlegg skal benyttast etter instruks frå kabelselskapet Ein skal kun nytte kablar og utstyr som er godkjent av installatør. Dette er ofte ein føresetnad for at anlegg skal virke tilfredstillande. Apparata må ikkje jordast til varmerør eller liknande. Antenne anlegg skal kun tilkoplast forskriftsmessig. Det er ikkje tillete å gjere inngrep på faste antennekontaktar eller anna fast leidningsopplegg. Det er ikkje tillete å sette opp parabolantenner eller anna antenneutstyr på sameige sin fasade eller på terrassane. Dette skal godkjennast av styret som skal vise til godkjent plass.

41 LUFTING Seksjonseigar og brukar er til ei kvar tid ansvarleg for at ventilasjonen i husværet er tilfredstillande. Ventilasjonspunkt må ikkje dekkjast til eller blokkerast. Dette er særleg viktig i høve våtrom og kjøkken. RØYKVARSLAR OG BRANNSLØKKJINGSUTSTYR Kvar einskild seksjonseigar og bebuar er ansvarleg for å ha installert føreskriftsmessig røykvarslar og brannsløkkings materiell. Kvar einskild seksjonseigar og bebuar er likeeins ansvarleg for vedlikehald av dette utstyret. FELLESANLEGG Kvar einskild seksjonseigar og bebuar har ansvar for å skaffe seg kunnskap/delta på opplæring av utstyr som er knytt til fellesanlegg. OVERDRAGING OG UTLEIGE AV HUSVÆRE/SEKSJON MELDING Sal, utleige eller framleige av husværet/seksjonen skal meldast frå om til styret til godkjenning. Sameiget v/styret godkjenner og melder frå til rekneskapsførar. Når dette haer skjedd, har vedkomande kra på rundskriv og felles tenester. Godkjenning kan berre nektast dersom det føreligg saklig grunn. Ervervar av seksjon, leigetakar og framleigetakar skal samstundes med meldinga gi skriftleg samtykke der dei seier seg kjent med og godtek sameiget sine vedtekter, ordensreglar og reglar for erverv, utleige og framleige av seksjonar og for klager på leigetakar og framleigetakar. Seksjonseigar er til ei kvar tid ansvarleg for seksjonen og dei plikter som kviler på seksjonen. Seksjonseigar har og ansvar for at rundskriv og annen informasjon frå styret vert gjort kjent for ny eigar eller leigetakar. ANSVAR Både seksjonseigar og leigetakar har ansvar overfor sameiget for alle skader og ulemper som vert påført av leigetakaren. Dette gjeld både ved utleige av heile eller delar av seksjonen. Seksjonseigar er ansvarleg overfor sameiget at ordensreglane vert fylde.

42 BRUK AV FELLESAREAL INNVENDIG TRAPPEOPPGANGAR Syklar, kjelkar, ski, sparkstøttingar ol, skal settast på vist areal for slikt utstyr, eller oppbevarast i eiga kjellarbud. Barnevogner og rullator kan settast i utgangsplanet i trappeoppgangen, men ein må sjå til at det ikkje blokkerer for gjennomgang og tilkomst til rømingsveg. Av omsyn til reinhald og alminneleg orden skal ikkje fottøy plasserast utanfor ytterdørene. Alle bebuarane skal bidra til best mulig ryddig og reine trappeoppgangar. Røyking innandørs på sameiget sitt fellesareal er ikkje tillate. Innandørs fellesareal er meint som trappegang, garasje, kjellarbu og heis KJELLAROPPGANGAR OG LOFT Kjellaroppgangar og loft skal ikkje brukast til lagring. Fellesrom som ikkje vert disponert skal heller ikkje brukast til dette formålet. YTTERDØRER Dører som fører ut skal til ei kvar tid haldast låste. Med unntak av dører som er knytt til butikk, i opningstida BRUK AV OPEN FLAMME Det er ikkje tillete å nytte open flamme i kjeller eller i buder. BARNS LEIK Trappeoppgangar, kjellargangar, loft, og rom for tekniske anlegg må ikkje nyttast til barns leik. AVFALL, TILGRISING Det er ikkje tillate å kaste frå seg papir, sigarettstumpar el. På sameiget sine fellesareal. Sjå til at det ikkje vert tilgrisa eller skrive på veggane, et brukt kniv eller på annan måte vert gjort skade på hus eller anlegg. REINGJERNG AV INNGANGSPARTI/DØRER Reingjering og vedlikehald av eigen inngangsdør og eige inngangsparti mot fellesareal, er den einskilde seksjonseigar/leigetakar si oppgåve.

43 REINHALD AV TRAPPER OG FELLES GANG Sameigar har ansvar for å gjer reint etter seg dersom ein har etterlete seg smuss i trapper/svalgangar. SKADER OG FORSIKRING Skader som vert gjort på sameiget sit fellesareal skal meldast frå om til styret eller til rekneskapsførar. Sameiget er forsikra gjennom Veno Forsikringsmegling as.(møretrygd)dersom det skulle oppstå ein skade som går under forsikringa, må det snarast meldast frå om dette til leiar i styret eller styremedlemmar. Forsikringa er eksl. innbuforsikring. Fortau utanfor huset skal ikkje nyttast til parkering av motorkøyrety. BOSSDUNKAR Større ting skal ikkje kastast i bossdunkane. Desse skal i regelen nyttast til vanleg hushaldningsavfall. Papir og papp skal takast ut av plast, flatklemmast og leggast i eigne dunkar (blått lok). Alle vert oppfordra til å nytte seg av event. resirkuleringstilbod( nytte glas og metall kontainer). Det skal ikkje lagrast noko saman med bossdunkar ANNA AVFALL Avfall som ikkje går i vanlige bossdunkar, har kvar og ein ansvar for å levere til VØR eller miljøstasjonar. DYREHALD Det er tillate å ha husdyr som hund eller katt i husværet. Føresetnadene er at dyra vert ivaretekne på ein forsvarleg måte og slik det ikkje er til byrde for dei andre bebuarane. Ved klage avgjer styret om husdyrhaldet skal opphøyre. Husdyra må ikkje forlatast i husværet dersom det er til ubehag for andre. Eigaren pliktar å erstatte eventuelle skadar som dyret måtte påføre sameiget og/ eller den einskilde seksjonseigar. Eigaren pliktar å informere styret om ein skaffar seg dyr.

44 ANSVARSFORHOLD Seksjonseigar er ansvarleg for eventuelle skadar på sameiget sin eigedom. Dete gjelr uansett om skaden skuldast uforsiktigheit av eigar eller andre som han/ho har gitt tilgang til eigedomen til. Styret har rett til å fakturere seksjonseigarar for ekstrakostnader som er påført sameiget i samband med opprydding og sanering av skrot som vert sett att i sameiget sine fellesareal. GARASJE OG BILOPPSTILLINGSPLASSAR Garasje og parkerings plassar må berre nyttast til lagring av gjenstandar som kan knytast direkte til bilhaldet. Andre gjenstandar må oppbevarast/lagrast i kvar einskild sine buder. Dersom oppstillingsplassar i garasjen skal leigast ut/ seljast til personar utanfor sameiget skal dette godkjennast av styret. Det skal ikkje førekome parkering utanfor oppstillingsplassar eller garasjeport. Reglementet er revidert og godkjent med endringar på årsmøtet Mvh Styret i Gågatekvartalet sameige

45

46

47

48

Lov om burettslag (burettslagslova). Kapittel 1. Innleiande føresegner. Jfr. tidlegare lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag.

Lov om burettslag (burettslagslova). Kapittel 1. Innleiande føresegner. Jfr. tidlegare lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag. Lov om burettslag (burettslagslova). Jfr. tidlegare lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag. Kapittel 1. Innleiande føresegner 1-1. Verkeområde. Definisjonar (1) Lova gjeld for burettslag. Med burettslag

Detaljer

Lov om burettslag (burettslagslova) etter iversetting av hoveddelen av lova 15. august 2005

Lov om burettslag (burettslagslova) etter iversetting av hoveddelen av lova 15. august 2005 Lov om burettslag (burettslagslova) etter iversetting av hoveddelen av lova 15. august 2005 Kapittel 1. Innleiande føresegner 1-1. Verkeområde. Definisjonar (1) Lova gjeld for burettslag. Med burettslag

Detaljer

Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie

Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie SIDE 1 Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

HUSORDENSREGLAR Midtlia Burettslag, gjeldande frå 28.05.15

HUSORDENSREGLAR Midtlia Burettslag, gjeldande frå 28.05.15 1. Føremål Føremålet med husordensreglane er å fremje naboforhold ved å sikre ro, trivsel og tryggleik innomhus og utomhus i Midtlia Burettslag. 2. Husordensreglane, ansvar Alle andelseigarar og bebuarar

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Kontrakt. Nummer (ephorte) For leige av lokaler til interkommunal legevakt. mellom. Helse Førde HF

Kontrakt. Nummer (ephorte) For leige av lokaler til interkommunal legevakt. mellom. Helse Førde HF Kontrakt Nummer (ephorte) For leige av lokaler til interkommunal legevakt mellom Helse Førde HF og Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunale legevaktsamarbeid IKS LEIGEKONTRAKT 1 UTLEIGAR Namn: Helse Førde

Detaljer

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 1 Sameiet Lilleborg C2 Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets formelle årsberetning og regnskap for 2012. Som vedlegg

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2010 MED NOTER

Detaljer

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Innkalling 2007 Innkalling

Innkalling 2007 Innkalling Innkalling 2007 Innkalling 2004 til ordinært sameiermø6e Forretningsfører: til ordinær generalforsamling Ta vare på heftet! Åpningstider Besøksadresse Postadresse Telefon E-post Internett Mandag - fredag

Detaljer

Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie

Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie 1 Kiellands Hus Sameie Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Standard Nettleigeavtale - Privatkundar... 3 Standard tilknytningsvilkår - Privatkundar... 14 Definisjoner... 23

Standard Nettleigeavtale - Privatkundar... 3 Standard tilknytningsvilkår - Privatkundar... 14 Definisjoner... 23 INNHALD Standard Nettleigeavtale - Privatkundar... 3 Standard tilknytningsvilkår - Privatkundar... 14 Definisjoner... 23 Energi Norge sine standardavtalar 2007 er eit resultat av tingingar mellom Energi

Detaljer

Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1. Elevhandbok 2013-2014. E-post : gjermundnes@mrfylke.no Heimeside : www.gjermundnes.vgs.no

Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1. Elevhandbok 2013-2014. E-post : gjermundnes@mrfylke.no Heimeside : www.gjermundnes.vgs.no Elevhandbok Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1 2013-2014 E-post : gjermundnes@mrfylke.no Heimeside : www.gjermundnes.vgs.no Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 2 INNHALD VELKOMEN TIL GJERMUNDNES... 3 SYSTEMARBEID

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag 8. juni

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag www.nordensvei.no 1 Innholdsfortegnelse Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 5 Hva er en andelseier

Detaljer