EIENDOMSREGISTERET UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET. Utskriftsdato: :40:48. Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIENDOMSREGISTERET UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET. Utskriftsdato: 06.02.2013 13:40:48. Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY AS"

Transkript

1 Utskriftsdato: :40:48 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Ubekreftet utskrift - skjerm utvidet Enhet: PEDER ØVSTEGÅRD AS Type opplysninger: Registrerte opplysninger: Dato for registr.: Organisasjonsnummer Navn PEDER ØVSTEGÅRD AS Forretningsadresse Vikegata ØRSTA ØRSTA Postadresse Organisasjonsform 6150 ØRSTA ØRSTA Aksjeselskap (AS) Du har søkt på: Knr.: 1520 Gnr.: 14 Bnr.: 73 Fnr.: Snr.: 19 Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.: HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: Omsetningstype: Fritt salg Navn: ØVSTEGÅRD PEDER AS ORG.NR: Adresse: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Påtegning til hjemmel: KONKURS, MELDING OM Navn: ØVSTEGÅRD PEDER AS ORG.NR: Bobestyrer:Adv. Thore Heggen Saksnr: KON-SOSU Urådigheter DOKUMENTER AV SÆRLIG INTERESSE FOR SALG- ELLER PANTSETTELSESADGANG KONKURS, MELDING OM PENGEHEFTELSER PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE ORG.NR: Overført fra: 1520/14/73// GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Utskrift fra infotorg.no EVRY Side 1 av 2

2 SERVITUTTER FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Servitutter i grunn: BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Overført fra: 1520/14/73// GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Overført fra: 1520/14/73// GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE GRUNNDATA SEKSJONERING Opprettet seksjoner: Seksjon: 1520/14/73//19 Formål: NÆRING Tilleggsdel: BYGNING Sameiebrøk: 900 / 2447 RETTIGHET PÅ EIENDOM Ingen rettigheter registrert. EIENDOM Matrikkelenhetsopplysninger: Matrikkelenhetstype: BEST. EIERSEKSJON Matrikkelenhet etablert dato: Status matrikkelenhet EG: Næringsgruppe: Registrert i Matrikkelen: JA Sameiebrøk: 900/ 2447 Matrikkelenhet tinglyst: Matrikkelenhet er tinglyst Matrikkelenhet oppdatert dato: BYGNING Matrikkelenheten har ikke registrert bygning. ADRESSE Matrikkelenheten har ikke registrert adresse. Utskrift fra infotorg.no EVRY Side 2 av 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Side 1 av 3 Takstingeniør Margrete Apelseth Skaare Uno Lundberg AS Fra: "Geir Høydalsvik" Dato: 7. februar :15 Til: "'Takstingeniør Margrete Apelseth Skaare Uno Lundberg AS'" Kopi: Legg ved: Hus- og ordensreglar.pdf; VEDTEKTER - Gågatekvartalet sameige.pdf; 2011 Off rekneskap signert med beretningar Gågatekvartalet Sameige.pdf; Protokoll sameigemøte signert Gågatekvartalet Sameige.pdf; Protokoll stiftingsmøte Gågatekvartalet.pdf; Protokoll sameigemøte Gågatekvartalet.pdf Emne: SV: 1520/14/73/0/19 Vikegata 37 ØVSTEGÅRD PEDER AS Vi viser til dykkar epost av Vikegata 35, gnr. 14, bnr. 73, snr. 19 i Ørsta kommune Eigar: EIKSUNDREGIONEN EIGEDOM AS Vi sender med dette over standard eigarskifteopplysningar og ber om at dette blir vidaresendt til meklar når det blir aktuelt. Fellesutgifter pr md og kva desse inkluderer Seksjonen har kr i månadleg felleskostnad. Dette fordeler seg på Kr fellesutgifter arealfordelt (sjå spesifikasjon under kva dette dekker) Kr 35 i garasjekostnader Dette er normalbudsjettet for GÅGATEKVARTALET SAMEIGE - NORMALBUDSJETT 12 MÅNADER DRIFTSINNTEKTER Årsbudsjett Utfakturerte felleskostnader, arealfordelt Utfakturert akonto golvvarme leilegheiter Utfakturert kostnad garasje Sum driftsinntekter pr år DRIFTSKOSTNADER Årsbudsjett Styrehonorar (inkl. arb.avg.) til førre års styre Vaktmesterteneste Vassavgift, kloakkavgift Renovasjon, VØR Fellesstraum Reinhald fellesareal. Matteleige Heis Driftsrekvisita, løpande vedlikehald Brøyting/snørydding Forretningsførarhonorar Forsikring (ekskl. innbuforsikring) Revisjonshonorar Diverse utgifter/adm.kostn/fellesmøte Utvendig utsmykking Vedlikehaldsfond Sum kostnader fordelt etter eigarbrøk (areal) Kostnader med annan fordelingsnøkkel: Golvvarme leilegheiter, varmepumpe mv forbruk okt10-okt11: Garasje straum / port / vedlikehald /serviceavtale Straum 5' Service portar Vedlikehaldsfond - Utvendig vask av vindauge / ikkje dekt av sameiget - Kabel-tv / ikkje dekt av sameiget

21 Side 2 av 3 Eventuelle husleigerestansar Felleskostnader for november, desember 2012, 2 x = kr er ikkje betalt. Garasje/garasjeplass Vi kjenner ikkje til at seksjonseigar har kjøpt parkeringsplass i innvendig garasjeanlegg med port. Dette må avklarast med seksjonseigar. Dyrehald Dette er omtalt i husordensreglane under overskrifta «Dyrehald» Fellesgjeld Sameiget har ikkje fellesgjeld, sjå likevel merknad under «Andre forhold». Forsikringsselskap Veno Forsikringsmegling AS, Møretrygd, Volda, polisenr Eigarskiftegebyr Sameiget har ikkje eigarskiftegebyr. Vedtekter og husordensreglar Vedtekter og husordensreglar er vedlagt som pdf. Kopi av siste års rekneskap/årsberetning Sameiget blei sett i drift november 2011, og har såleis minimal historikk. Årsrekneskapen for 2011 med beretningar ligg vedlagt. Årsrekneskapen for 2012 er ikkje klar. Referat frå årsmøte Protokoll frå dei siste årsmøta ligg vedlagt. Dette er dokument som bør gjerast kjent for den nye eigaren. Seksjonseigarbrøk Seksjonseigarbrøken er 900/2447. Andre spesielle forhold Utbyggaren gjekk konkurs før bygget blei ferdigstilt. Dette medfører at sameiget har fått ein del uventa oppgåver med ferdigstilling av anlegget sine fellesareal. Det er ikkje kjent kva dette vil koste, men det blir arbeidd med å få oversikt på attståande arbeid. Det er planlagt sameigemøte der arbeidsliste, budsjett og forslag til finansiering blir lagt fram. Eigedomen er ikkje festa. Kontaktinformasjon Forretningsførar: Rekneskap Høydalsvik AS, tlf Geir Høydalsvik, direkte innval , Vedlegg: Husordensreglane Vedtekter Årsrekneskap 2011 med beretningar Referat frå sameigemøte Fra: Takstingeniør Margrete Apelseth Skaare Uno Lundberg AS Sendt: 6. februar :03 Til: Geir Høydalsvik Emne: 1520/14/73/0/19 Vikegata 37 ØVSTEGÅRD PEDER AS Hei, i høve taksering av seksjonen 1520/14/73/0/19 Vikegata 37 ØVSTEGÅRD PEDER AS treng vi informasjon om dei økonomiske forholda i sameiget. ( Namn på sameiget, andel fellesgjeld, andel fellesformue, forretningsførar, tal einingar i sameiget, andel

22 Side 3 av 3 månadlege utgifter, likningsverdi, og om det skulle vere andre opplysingar som vedkjem salet so ynskjer vi dei også.) På førehand takk for hjelpa. Helsing Margrete Apelseth Skaare Fagleg ansvarleg Ingeniør Takstmann hos Uno Lundberg AS Kontoradresse: Kyrkjegata 13, 6100 Volda. Postadresse: Pb 292, 6101 Volda Mobil: E post: Heimeside: DNV Sertifisert takstmann for boligsalgsrapportering DNV 2012 OSL Første gang sertifisert i 2006, resertifisert i 2009 og 2012, sertifikat gyldig til og med

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Referat, stiftingsmøtet for Gågatekvartalet sameige Onsdag, , kl Til stades: Andre Kragset, for Kragseet eigedomsmekling, Jan Peter Lannerholm, Kjerstin farstad, Sylvi Digernes; jorunn Vartdal, Brit Mårstøyl, Kari Velle Eiksund, Marianne Knutsen, Svein Digernes. Konstuering av møtet: Kragset eigedomsmekling, v Andre Kragset er ordstyrar, Svein Digernes er referent. Sameigevedtekter for Gågatekvartalet sameige vart gjennomgått. Dei vart godkjende med nokre endringar. Punkt 1: Det synest urimeleg at ein som berre har garasjeplass skal ha stemme på lik line med dei som er eigar av husvære i Gågatekvartalet sameige. Tanken bak ordninga slik den er presentert er at alle som eig i sameiget skal ha noko å seie. Endringar: Dei som berre har garasjeplass har stemme i dei sakene som vedrører garasjearealet. Fellesutgifter for dette arealet må derfor skiljast ut frå resten av bygget. Her må vi kome fram til ein fordelingsnøkkel. Det vert ei stemme pr parkeringsplass. Punkt 2, 3, 5,6,7 Alle ok. Punkt 4 Sameiget skal velje ein leiar. I tillegg skal vi velje to styremedlemmer og ein vara. Det er styret sjølv som bestemmer ansvarsfordelinga innan styret. Punkt 8 - ok Sameiget må registrerast i Brønnøysundregisteret. Dette er noko som rekneskapsfima kan hjelpe med. Til revisor vart Hovden & Vatne AS vagt Punkt 9 - ok

32 No er Gågatekvartalet sameige forsikra gjennom Møretrygd. Kriteria for forsikring er allereie utforma. Punkt 10 ok Sameiget avgjer grad av servicenivå. Under bygging er det rimeleg at det vert inngått ein samarbeidasavtale om vask. Val av midlertidig styre: Leiar: Marianne Knutsen Styremedlem: Elling Rem Styremedlem: Kjerstin Farstad Vara: Sylvi Digernes Referatet skal signerast av to personar i tillegg til referent. Ørsta, Svein Digernes Marianne Knutsen Sylvi Digernes -ref.-

33

34

35

36

37 Referat frå sameigemøte for gågatekvartalet, fredag 4. november Desse møtte: Elling Rem, Stig Lannerholm, Kjerstin Farstad, Marianne Knutsen, Karoline Mo, Kari Eiksund, Grete Rem, Sylvi Digernes, Marthe Johnsen, Brit Mårstøyl, Jorunn Vartdal, Judith Vatne og Rolf Endal. Desse var ikkje til stades: Jan Peter Lannerholm, Zhingui Mo, Asbjørn Myklebust og I.K. Rekkedal Marianne Knutsen, leiar i midlertidig styre for sameiget-gågatekvartalet leier møtet, Kari Velle Eiksund er referent. På stiftingsmøtet 09. feb vart det velt eit midlertidig styre som skulle jobbe med skiping av sameige for Gågatekvartalet. Anders Kragset gjekk då gjennom forslag til vedtekter, gjorde nokre endringar på desse. (Desse har vi no kun i papirutgåve) Oppdraget til det midlertidige styret var å setje i gang sameiget, finne ut av felleskostnader, ordensreglar, registrere sameiget i Brønnøysundregisteret mm. Det har gått lang tid, papira har gått fram og tilbake mellom ulike ledd. No er sameiget opprette, tok over bygget frå 1/ I dag: Skal sjå på husordensreglar som styret har utarbeida: sikring, brannvern( gassvettreglar, renovasjon(bos/skrot). Dette skal stå ved lag inntil årsmøtet er gjennomført. Endringar på husreglar og vedtekter er slikt som årsmøtet skal ta seg av. Alle er pliktige til å lese og følgje reglane. To store saker( i tillegg til dette): - Startkapital. Vi har ikkje pengar på konto. Har hatt møte med Geir Høydalsvik, ein rekneskapsførar med erfaring. Det er sett opp budsjett med utrekningar. Vi har også samarbeid med revisor, så alt går rett føre seg. Skal også sende søknad til Brønnøysundregisteret. Månadlege innbetalingar er ikkje nok. Eit lån er vurdert, men det er landa på at startkapital er det beste alternativet. Både revisor og rekneskapsførar har føreslått startkapital. Det er tilsvarande eit årsbudsjett. ( ) Pengane som vert betalt inn vert bokført på kvar enkelt. Om ein då sel kan ein få pengar tilbake, eller ein kan gjere opp mellom ny og gammal eigar. (1. des. er sett som dato for innbetaling, vi får giro i posten??) - Budsjett. Budsjett over årlege utgifter vart delt ut til gjennomsyn. Driftsinnteketer er sett til inkl. vassboren varme i golv og driftsinntekter er sett til eksl. vassboren varme i golv. Alle betaler sin del i månaden, andelen i prosent er om lag slik at leilegheit på 60 m2 tek ca 3% av fellessummen som er utrekna. Då er alle felleskostnadane rekna med, og også varmen i golva og foreløpig alt varmevatn. Det bør eigentleg vere vassmålar i kvar leilegheit, men det er slikt som vi kan ta stilling til etter kvart. Alle postane vart gjennomgått. Ein del av dei vart diskutert. Summane på budsjettet er rekna ut i frå opplysingar vi har fått av dei ulike aktørane som er inne. Dei har førespegla styret ein sum utifrå tidlegare år.

38 Vaktmeistertenesta og heiskostnadene er teke frå forhold ved Ørsta Brygge, men rekna ut forholdsvis, summane er ikkje tekne ut av lause lufta Det vart ein del diskusjon rundt dei månadlege beløpa, som omtrent er dobla i forhold til det som vart førespeila ved innflytting. Svaret er at vi må rekne med prisstiging, varmevatnet er ein del av dette, det er eit budsjett, betre å budsjettere med for mykje enn for lite. Vi må hugse på at styret er personleg ansvarlege om ikkje det er nok pengar å betale med. Vi diskuterte ein del kva for postar vi evt. kan kutte på, men det vart bestemt at første året skulle vi gjere det på denne måten, så fekk vi ta det opp att. Kjerstin Farstad har selt, så ho går ut av styret. Vara, Sylvi Digernes vil går inn for ho på styremøta fram til val av nytt styre på årsmøtet. Anna som vart diskutert, men ikkje konkludert: Dugnad: Forslag om tid.8t pr. leiligheit. i året. Alle kan gjere noko. Vaktmeistertjenester: Ta dette på dugnad eller ikkje? Garasja? Kan Sameiget leige ut garasjeplassar? Kva skjer om nokon ikkje betaler rekningane? Vi vil få informasjon i postkassene våre om det vi skal betale. Då vi hadde møtet var allereie Gågatekvartalet konkurs, men det var ikkje styret informert om då. måndag, 21. november 2011 Kari Velle Eiksund

39 GÅGATEKVARTALET SAMEIGET VIKEGATA Ørsta HUSORDENSREGLAR FOR GÅGATEKVARTALET Det er i alle si interesse, både sameigarar og bebuarar, å bidra til at bygningar, fellesareal og uteområde vert halde i så god stand som muleg. Det er i alle si interesse at det ikkje vert gjort skade på eller vert tilgrisa. Alle som bur i sameiget pliktar å følgje gjeldande lover, vedtekter, ordensreglar og rundskriv. BRUK AV HUSVÆRET GENERELT Husværet skal brukast som bustad og må ikkje brukast på ein slik måte at det vert til sjenanse og ulempe for andre. STØY Volumet på radio, tv eller musikkanlegg må ikkje vere så høgt at det sjenerande for andre Før klokka og etter klokka skal musikkanlegg og liknande brukast på ein slik måte at det absolutt ikkje er til ulempe for andre. Musikkinstrument, borring, banking eller utøving av anna støyande verksemd skal ikkje utøvast mellom klokka og klokka Alle som bur i sameiget må vise omsyn når ein nyttar /oppheld seg på altanar og i atriumet. Det er særleg tenkt på støy. Høglytt prat og roping eller musikk frå slike område skal ikkje skje etter klokka MUSIKKUNDERVISNING OG LIKNANDE Dersom det skal utførast musikkundervisning eller anna økonomisk verksemd i husværet, som kan vere til ubehag for andre bebuarar, må ein innhente særleg godkjenning frå styret. Dei andre seksjonseigarane i sameiget må også samtykkje. INNVENDIG VEDLIKEHALD Kvar einskild seksjonseigar er ansvarleg for vedlike hald ag innvendige flater i veggar, golv, tak/himlingar. Ein er også ansvarleg for vedlikehald av leidningar, utstyr og innretningar for vatn, kloakk og elektrisitet. Vedlikehaldsplikta av vassleidningar gjeld til og med førgreinings punktet inn til

40 seksjonen. Ansvar for det elektriske anlegget gjeld til og med husværet si sikringsboks. Også vindauge vindaugsrammer og karmar høyrer med til sameigarens si vedlikehaldsplikt. Seksjonseigar har rett til å gjere dei endringar av innreiinga ein måtte ynskje. Kravet er at ein fyl gjeldande byggeføreskrifter og andre offentlige krav og avgjerder. Om ein vil skifte dører, vindauge, sette opp markiser eller private radio/tv antenner, endre utvendig farge etc. skaldette godkjennast på førehand av styret, og skal skje etter ein samla plan for bygningen som er vedtatt på sameigemøte. Tilbygg/påbygg og andre arbeid som skal meldast til kommunen må godkjennast av styret før ein byggjemelder. Dersom det vert søkt om endringar som kan ha vesentleg betyding for dei andre sameigarane, skal styret legge saka fram på sameigemøte der den skal avgjerast. VASKAR OG SLUK Fett, kaffegrut og anna som kan tette til røra skal ikkje tømast i vask eller sluk. Berre toalettpapir skal kastast i WC. Skyl vaskar og slukar med eigna fettløyseleg middel slik at ein hindrar at fett/såpebelegg tettar røra. FROSTSKADER Alle rom skal haldast såpass oppvarma at vatnet i husværa ikkje frys. Skader på rør og sanitæranlegg som skuldast dårleg oppvarming eller liknande eir kvar einskild seksjonseigar sitt ansvar. LEKKASJER OG STOPPEKRANER Dersom det vert skade på rør slik at der oppstår einlekkasje skal ein stoppe vasstilgangen straks ved å skru att stoppekrana. Dersom dette ikkje kan gjerast straks, skal ein surre kut/handle rundt skadepunktet og la det stå att ein snipp av handkleet som ein let henge ned i ei bytte eller vask. Kontakt straks rørleggar eller kyndig hjelp. Alle bebuarane pliktar å gjere seg kjend med kvar ein finn stoppekrana til vatnet i sitt husvære. ELEKTRISK ANLEGG Alle pliktar å halde elektriske leidningar og apparat i god stand. Dårleg vedlikehald på slikt materiell kan bidra til brann. FELLESKABELANLEGG Felleskabelanlegg skal benyttast etter instruks frå kabelselskapet Ein skal kun nytte kablar og utstyr som er godkjent av installatør. Dette er ofte ein føresetnad for at anlegg skal virke tilfredstillande. Apparata må ikkje jordast til varmerør eller liknande. Antenne anlegg skal kun tilkoplast forskriftsmessig. Det er ikkje tillete å gjere inngrep på faste antennekontaktar eller anna fast leidningsopplegg. Det er ikkje tillete å sette opp parabolantenner eller anna antenneutstyr på sameige sin fasade eller på terrassane. Dette skal godkjennast av styret som skal vise til godkjent plass.

41 LUFTING Seksjonseigar og brukar er til ei kvar tid ansvarleg for at ventilasjonen i husværet er tilfredstillande. Ventilasjonspunkt må ikkje dekkjast til eller blokkerast. Dette er særleg viktig i høve våtrom og kjøkken. RØYKVARSLAR OG BRANNSLØKKJINGSUTSTYR Kvar einskild seksjonseigar og bebuar er ansvarleg for å ha installert føreskriftsmessig røykvarslar og brannsløkkings materiell. Kvar einskild seksjonseigar og bebuar er likeeins ansvarleg for vedlikehald av dette utstyret. FELLESANLEGG Kvar einskild seksjonseigar og bebuar har ansvar for å skaffe seg kunnskap/delta på opplæring av utstyr som er knytt til fellesanlegg. OVERDRAGING OG UTLEIGE AV HUSVÆRE/SEKSJON MELDING Sal, utleige eller framleige av husværet/seksjonen skal meldast frå om til styret til godkjenning. Sameiget v/styret godkjenner og melder frå til rekneskapsførar. Når dette haer skjedd, har vedkomande kra på rundskriv og felles tenester. Godkjenning kan berre nektast dersom det føreligg saklig grunn. Ervervar av seksjon, leigetakar og framleigetakar skal samstundes med meldinga gi skriftleg samtykke der dei seier seg kjent med og godtek sameiget sine vedtekter, ordensreglar og reglar for erverv, utleige og framleige av seksjonar og for klager på leigetakar og framleigetakar. Seksjonseigar er til ei kvar tid ansvarleg for seksjonen og dei plikter som kviler på seksjonen. Seksjonseigar har og ansvar for at rundskriv og annen informasjon frå styret vert gjort kjent for ny eigar eller leigetakar. ANSVAR Både seksjonseigar og leigetakar har ansvar overfor sameiget for alle skader og ulemper som vert påført av leigetakaren. Dette gjeld både ved utleige av heile eller delar av seksjonen. Seksjonseigar er ansvarleg overfor sameiget at ordensreglane vert fylde.

42 BRUK AV FELLESAREAL INNVENDIG TRAPPEOPPGANGAR Syklar, kjelkar, ski, sparkstøttingar ol, skal settast på vist areal for slikt utstyr, eller oppbevarast i eiga kjellarbud. Barnevogner og rullator kan settast i utgangsplanet i trappeoppgangen, men ein må sjå til at det ikkje blokkerer for gjennomgang og tilkomst til rømingsveg. Av omsyn til reinhald og alminneleg orden skal ikkje fottøy plasserast utanfor ytterdørene. Alle bebuarane skal bidra til best mulig ryddig og reine trappeoppgangar. Røyking innandørs på sameiget sitt fellesareal er ikkje tillate. Innandørs fellesareal er meint som trappegang, garasje, kjellarbu og heis KJELLAROPPGANGAR OG LOFT Kjellaroppgangar og loft skal ikkje brukast til lagring. Fellesrom som ikkje vert disponert skal heller ikkje brukast til dette formålet. YTTERDØRER Dører som fører ut skal til ei kvar tid haldast låste. Med unntak av dører som er knytt til butikk, i opningstida BRUK AV OPEN FLAMME Det er ikkje tillete å nytte open flamme i kjeller eller i buder. BARNS LEIK Trappeoppgangar, kjellargangar, loft, og rom for tekniske anlegg må ikkje nyttast til barns leik. AVFALL, TILGRISING Det er ikkje tillate å kaste frå seg papir, sigarettstumpar el. På sameiget sine fellesareal. Sjå til at det ikkje vert tilgrisa eller skrive på veggane, et brukt kniv eller på annan måte vert gjort skade på hus eller anlegg. REINGJERNG AV INNGANGSPARTI/DØRER Reingjering og vedlikehald av eigen inngangsdør og eige inngangsparti mot fellesareal, er den einskilde seksjonseigar/leigetakar si oppgåve.

43 REINHALD AV TRAPPER OG FELLES GANG Sameigar har ansvar for å gjer reint etter seg dersom ein har etterlete seg smuss i trapper/svalgangar. SKADER OG FORSIKRING Skader som vert gjort på sameiget sit fellesareal skal meldast frå om til styret eller til rekneskapsførar. Sameiget er forsikra gjennom Veno Forsikringsmegling as.(møretrygd)dersom det skulle oppstå ein skade som går under forsikringa, må det snarast meldast frå om dette til leiar i styret eller styremedlemmar. Forsikringa er eksl. innbuforsikring. Fortau utanfor huset skal ikkje nyttast til parkering av motorkøyrety. BOSSDUNKAR Større ting skal ikkje kastast i bossdunkane. Desse skal i regelen nyttast til vanleg hushaldningsavfall. Papir og papp skal takast ut av plast, flatklemmast og leggast i eigne dunkar (blått lok). Alle vert oppfordra til å nytte seg av event. resirkuleringstilbod( nytte glas og metall kontainer). Det skal ikkje lagrast noko saman med bossdunkar ANNA AVFALL Avfall som ikkje går i vanlige bossdunkar, har kvar og ein ansvar for å levere til VØR eller miljøstasjonar. DYREHALD Det er tillate å ha husdyr som hund eller katt i husværet. Føresetnadene er at dyra vert ivaretekne på ein forsvarleg måte og slik det ikkje er til byrde for dei andre bebuarane. Ved klage avgjer styret om husdyrhaldet skal opphøyre. Husdyra må ikkje forlatast i husværet dersom det er til ubehag for andre. Eigaren pliktar å erstatte eventuelle skadar som dyret måtte påføre sameiget og/ eller den einskilde seksjonseigar. Eigaren pliktar å informere styret om ein skaffar seg dyr.

44 ANSVARSFORHOLD Seksjonseigar er ansvarleg for eventuelle skadar på sameiget sin eigedom. Dete gjelr uansett om skaden skuldast uforsiktigheit av eigar eller andre som han/ho har gitt tilgang til eigedomen til. Styret har rett til å fakturere seksjonseigarar for ekstrakostnader som er påført sameiget i samband med opprydding og sanering av skrot som vert sett att i sameiget sine fellesareal. GARASJE OG BILOPPSTILLINGSPLASSAR Garasje og parkerings plassar må berre nyttast til lagring av gjenstandar som kan knytast direkte til bilhaldet. Andre gjenstandar må oppbevarast/lagrast i kvar einskild sine buder. Dersom oppstillingsplassar i garasjen skal leigast ut/ seljast til personar utanfor sameiget skal dette godkjennast av styret. Det skal ikkje førekome parkering utanfor oppstillingsplassar eller garasjeport. Reglementet er revidert og godkjent med endringar på årsmøtet Mvh Styret i Gågatekvartalet sameige

45

46

47

48

Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato MOE ELIAS ROGER 56 M Bosatt 12.02.1955

Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato MOE ELIAS ROGER 56 M Bosatt 12.02.1955 Utskriftsdato: 11.10.2011 15:01:34 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EDB ErgoGroup AS OVERSIKT FAST EIENDOM Du har søkt på: Id.: 892329052 Type.: S Kommunenr.: 1520 Antall:

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 14.01.2016 10:04:38 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 962 388 108 BERLEVÅG KOMMUNE Type opplysninger

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 12.11.2015 16:35:41 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 943 505 527 DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE Type

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM AS RAPPORTANSVARLIG: AS Kyrkjegata 13, 6100 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse VIKEGATA 37, 6150 ØRSTA Matrikkelnr Gnr 14 Bnr 73 Snr 19 Kommune ØRSTA Hjemmelshaver(e)

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om kontrakten Dette er Forbrukarrådet sin standardkontrakt for leige av bustad. På Forbrukerrådets hjemmeside finn de informasjon om reglar i husleigeforhold, skjema ved overtaking av bustad, og inventarliste

Detaljer

Utskrift fra Grunnboken

Utskrift fra Grunnboken Navn: Røisland & Co Prosjektsalg AS Saksbehandler: EF Saksreferanse: 1-0186/13 Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 227, Bruksnummer 309, Seksjonsnummer 8 i 0301 OSLO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret

Detaljer

EIENDOMSREGISTERET HJEMMEL HEFTELSER. Utskriftsdato: 20.05.2015 15:59:41. Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS

EIENDOMSREGISTERET HJEMMEL HEFTELSER. Utskriftsdato: 20.05.2015 15:59:41. Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS Utskriftsdato: 20.05.2015 15:59:41 Brukernavn: ATI092 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS HJEMMEL STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.:18.05.2015 Matrikkelenheten er utskilt

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

1. Partar i leigeavtalen

1. Partar i leigeavtalen 1. Partar i leigeavtalen 1.1. Utleigar Namn: Valle kommune Kontaktperson: Torleif Homme Adresse: Postboks 4, 4747 Valle Mobil: 90 10 19 55 Telefon: 37937500 1.2. Leigetakar Namn:. Adresse:. Postnr/stad:

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Bekreftet utskrift fra grunnboken

Bekreftet utskrift fra grunnboken // '. 55 i ; Vidar Olderkjær.. Wergelandsgate 1D 2821 GJØVIK I)eresreferanse: Nettbestilling / ordrenr 0785495 I)ato Vedlagt følger en bekreftet utskrift fra den elektroniske grunnboken for Knr: Gnr: 153

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR

FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR Saksnr. Løpenr. Sakshandsamar Dato 2013/721 6579/2015 HO 10.06.2015 FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR Vedteke i Ulstein kommunestyre K-sak 0095/03 - den 18.12.2003 i medhald av lov om kommunale vass- og

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

HOL KOMMUNE. Politivedtekter

HOL KOMMUNE. Politivedtekter HOL KOMMUNE Politivedtekter Vedteke av Hol kommunestyre 27.juni 2002 Stadfesta av Politidirektoratet 31. oktober 2002 INNHALD Føresegn om politivedtekt, Hol kommune Kapittel I Allmenne føresegner 1. Offentleg

Detaljer

SALSOPPGÅVE. Stadsnesvegen 13B, 6030 Langevåg i Sula kommune.

SALSOPPGÅVE. Stadsnesvegen 13B, 6030 Langevåg i Sula kommune. A D V O K A T A N E M A U R S E T, K N A R D A L O G H E G G E N I kontorfellesskap Medlemmer av Den Norske Advokatforening S T R Y N - V O L D A Advokat Per Maurset Advokat Jørund Knardal Advokat Thore

Detaljer

STATENS KARTVERK MOTTATT 3 1OKT2012 1 OKT2012. Grunnboken er rettet REKOMMANDERT RISSA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 13 7100 RISSA

STATENS KARTVERK MOTTATT 3 1OKT2012 1 OKT2012. Grunnboken er rettet REKOMMANDERT RISSA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 13 7100 RISSA REKOMMANDERT RISSA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 13 7100 RISSA MOTTATT 3 1OKT2012 RISSA KOMM UNE snr. 1 OKT2012 L1:2:4 STATENS KARTVERK Deres ref.: Vår ref.: hopola Dato: Tove Gravås Sak/dok.: 6224066/ 23.10.2012

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Styremøte Sameiget Gardinbrygga: Trondheim 19.04.06

Styremøte Sameiget Gardinbrygga: Trondheim 19.04.06 Styremøte Sameiget Gardinbrygga: Trondheim 19.04.06 Til stades: Tore Hillestad - Styreleiar Espen Johnsen Øystein Melle Ekenes Lise Hostad Vegard Bye Ordstyrer: Tore Hillestad Referent: Tore Hillestad

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015.

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. 1 Navn, forretningskontor, formål, antall seksjoner Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Lørenplatået

Detaljer

Person Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato BLAALID ELSA MARGRETHE 82 K Død 23.11.1932

Person Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato BLAALID ELSA MARGRETHE 82 K Død 23.11.1932 Utskriftsdato: 03.07.2015 12:43:51 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Person Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status

Detaljer

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 HUSORDENSREGLER for SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 INNHOLD: 1. Bruk av fellesareal og fellesanlegg... s 2 2. Bruk av bolig... s. 3 3. Dyrehold... s. 3 4. Søppel og dugnad... s.

Detaljer

Kontrakt. Nummer (ephorte) For leige av lokaler til interkommunal legevakt. mellom. Helse Førde HF

Kontrakt. Nummer (ephorte) For leige av lokaler til interkommunal legevakt. mellom. Helse Førde HF Kontrakt Nummer (ephorte) For leige av lokaler til interkommunal legevakt mellom Helse Førde HF og Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunale legevaktsamarbeid IKS LEIGEKONTRAKT 1 UTLEIGAR Namn: Helse Førde

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG 1. LAGETS NAMN. Lagets namn er Ryssholmen båteigarlag. 2. LAGETS FORMÅL. Lagets formål er å bygge og drive ei trygg og god småbåthamn ved Ryssholmen, samt ta vare på

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR Lørenlunden Boligsameie. Fastsatt oktober 2009

HUSORDENSREGLER FOR Lørenlunden Boligsameie. Fastsatt oktober 2009 1. BRUK AV LEILIGHETEN 1.1 Generelt om bruken av bygget HUSORDENSREGLER FOR Lørenlunden Boligsameie. Fastsatt oktober 2009 Leilighetene skal kun brukes som bolig, og må ikke brukes slik at andre påføres

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS

HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS Vedrørande leige av Ørskog Kulturhus gjeld fylgjande reglar: Orden: Vinduer og dører skal haldast lukka ved høg musikk Ventilasjon i sidesal skal i utgangspunktet vere på under

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

FORSKRIFTER OM POLITIVEDTEKTER STORD KOMMUNE, HORDALAND

FORSKRIFTER OM POLITIVEDTEKTER STORD KOMMUNE, HORDALAND 1 FORSKRIFTER OM POLITIVEDTEKTER STORD KOMMUNE, HORDALAND Kap. 1. Allmenne føresegner 1. Offentleg stad. Med offentleg stad er i denne vedtekta meint gate/veg, her medrekna fortau, sti, park, torg o.l.

Detaljer

BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER

BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER Ved brann: Varsle brannvesenet på telefon 110. Undersøk brannstaden og forsøk å sløkke. Løys ut manuell brannvarslar dersom du oppdagar røykutvikling eller

Detaljer

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk: HST-133/03 Vedtak: Med heimel i lov om kommunale vass-og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass-og avlaupsgebyr av 10.januar 1995,sist endra 13.juli 2000, blir for Kvam herad vedteke slik forskrift:

Detaljer

3-roms leilegheiter - 51/60 kvm (P-rom/BRA)

3-roms leilegheiter - 51/60 kvm (P-rom/BRA) PROSPEKT 10- mannsbustad Kupeleitet, Isdalstø. Faste prisar frå kr. 1.580.000,- 3-roms leilegheiter - 51/60 kvm (P-rom/BRA) Sentralt, solrikt og med sjøutsikt Barnevenleg Kort avstand til skule, barnehage

Detaljer

Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27

Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27 Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27 1. Det vert søkt om slikt løyve Nytt løyve Endring Verksemda er overdregen Dato Informasjon

Detaljer

KRÅKVÅG. Fjellanlegg på Kråkvåg. Prisantydning: 200 000,- Fjellanlegg

KRÅKVÅG. Fjellanlegg på Kråkvåg. Prisantydning: 200 000,- Fjellanlegg KRÅKVÅG Fjellanlegg på Kråkvåg Prisantydning: 200 000,- Fjellanlegg FAKTA OM EIENDOMMEN KONTAKTINFO/ANSVARLIG Skifte eiendom v/ellen Belsom BELIGGENHET Kråkvåg i Ørland kommune ellen.belsom@skifte.no (m:)

Detaljer

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Vedtatt i Fræna kommunestyre 20.06.05. i sak 0025/05 i medhald av 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter og forskrift om begrensning

Detaljer

SALSOPPGÅVE Campinganlegg, Hornindal

SALSOPPGÅVE Campinganlegg, Hornindal A D V O K A T A N E M A U R S E T, K N A R D A L O G H E G G E N I kontorfellesskap Medlemmer av Den Norske Advokatforening S T R Y N V O L D A Advokat Per Maurset Advokat Jørund Knardal Advokat Thore

Detaljer

Kunstverkstaden Guddalshuset. Rosendal. Hulda Bohlin - maling. Karin Bøe tekstil

Kunstverkstaden Guddalshuset. Rosendal. Hulda Bohlin - maling. Karin Bøe tekstil Kunstverkstaden Guddalshuset Rosendal Hulda Bohlin - maling Sussi Bodin - maling/foto/papir/musikk Karin Bøe tekstil Bakgrunn: Kulturvisjon 2014. Mål om å synleggjera det kulturelle mangfaldet i Kvinnherad

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE vedtatt i Kommunestyret den 17.12.2014 i medhald av Lov av 16. mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning

Detaljer

TYSNES BOLIG. Ny og moderne leilegheit i naturskjønne omgjevnader i nytt byggjefelt med nydeleg utsikt over Lundebygda

TYSNES BOLIG. Ny og moderne leilegheit i naturskjønne omgjevnader i nytt byggjefelt med nydeleg utsikt over Lundebygda a m a r o n a P Kattaland /LUNDE Ny og moderne leilegheit i naturskjønne omgjevnader i nytt byggjefelt med nydeleg utsikt over Lundebygda Ta kontakt med Sigvard 918 10 638 eller Trond 957 02 005 Mars 2011

Detaljer

Det regulerte område, som er synt på planen med grenseline, er nytta til:

Det regulerte område, som er synt på planen med grenseline, er nytta til: Reguleringsbestemmelser: Reguleringsføresegner til reguleringsplan for deler av Våge, g.nr. 38, b.nr 145. Rennedalen, g.nr 39, b.nr. 1,2,3,4,5,7,9,10,12,13,22,23,25,26,27,28, og Knarrevik, g.nr. 40, b.nr.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhaldsliste Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

Salsløyve - søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk gruppe 1

Salsløyve - søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk gruppe 1 Aurland kommune 5745 Aurland : 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-post: post@aurland.kommune.no Hjemmeside: http://www.aurland.kommune.no Salsløyve - søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk gruppe

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA 1 Selskapsform og namn Skjørsand og Fusa vassverk SA er eit samvirkeføretak organisert etter lov av 29.06.2007 om samvirkeføretak. Medlemmene har ikkje ansvar

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET Vedtatt på sameiermøte 26.03.2008 Endret på sameiermøte 12.03.2009 Endret på sameiermøtet 21.03.2012 Endret på sameiermøtet 10.04.2013 1. FORMÅL Disse

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

Skjenkeløyve - søknad

Skjenkeløyve - søknad Årdal kommune Telefon: 57 66 50 00 E-post: postmottak@ardal.kommune.no Hjemmeside: http://www.ardal.kommune.no Skjenkeløyve - søknad Løyvetype Det blir søkt om o Nytt løyve o Endra løyve Er veksemda overdregen?

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Driftsavtale mellom Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune

Driftsavtale mellom Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Driftsavtale mellom og Ålesund kommune 1. Avtalepartar 1.1. Avtalepartar er og Ålesund kommune. 1.2. Avtalen og eventuelle endringar til denne skal vedtakast av Ålesund bystyre

Detaljer

NORM FOR VASSMÅLARINSTALLASJONAR Vedteken i Bystyret den 06.10.2009 i sak 093/09. Norma gjeld frå 01.11.2009

NORM FOR VASSMÅLARINSTALLASJONAR Vedteken i Bystyret den 06.10.2009 i sak 093/09. Norma gjeld frå 01.11.2009 NORM FOR VASSMÅLARINSTALLASJONAR Vedteken i Bystyret den 06.10.2009 i sak 093/09. Norma gjeld frå 01.11.2009 FLORA KOMMUNE 1. BRUK AV VASSMÅLAR 1.1 Anskaffing og installasjon Hushaldningsabonnentar/abonnentar

Detaljer

HUSORDENSREGLAR Midtlia Burettslag, gjeldande frå 28.05.15

HUSORDENSREGLAR Midtlia Burettslag, gjeldande frå 28.05.15 1. Føremål Føremålet med husordensreglane er å fremje naboforhold ved å sikre ro, trivsel og tryggleik innomhus og utomhus i Midtlia Burettslag. 2. Husordensreglane, ansvar Alle andelseigarar og bebuarar

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

Står til teneste for deg! Velkomen til Smart BO Vågsmarka TYSNES BOLIG

Står til teneste for deg! Velkomen til Smart BO Vågsmarka TYSNES BOLIG Velkomen til Smart BO Vågsmarka Unik sjanse til å sikra deg ein ny og «stor» einebustad. Frå kr 2.390.000 P-rom 132,4 m2 BRA 137,2 m2 Står til teneste for deg! TYSNES BOLIG UTGANGSPUNKT Tysnes Bolig prosjekterer

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Reguleringsføresegner Plan: INDRE HORNNESVIKA Utarbeidd av: Førde kommune, Arealforvaltning Vedtak/Stadfesting: Avskrift Sak 048/09-29.10.2009 Planid: Arkiv nr.: 20090002 L12.0902 Dato org.

Detaljer

Vass- og avløpsavgifter

Vass- og avløpsavgifter TIME KOMMUNE Vass- og avløpsavgifter Forskrift av 1. mars 2009 - Time kommune www.time.kommune.no TIME KOMMUNE Innhaldsoversikt Vedtak Vedtatt av Time kommunestyre den 28.04.2009 med heimel i lov av 31.

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Partar Kjøpar Namn: fødselsnr.: Namn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/stad: E-post: Seljar Namn: fødselsnr.: Namn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/stad: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstavar

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjeld for kjøp av bustad og fritidsbustad mellom private, der seljaren ønskjer å selje eigedomen «som han er». Kontrakten er tilpassa avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

RETNINGSLINER FOR GRUNNRETTAR TIL HØGSPENTANLEGG I KVINNHERAD ENERGI AS (KE) SITT FORSYNINGSOMRÅDE.

RETNINGSLINER FOR GRUNNRETTAR TIL HØGSPENTANLEGG I KVINNHERAD ENERGI AS (KE) SITT FORSYNINGSOMRÅDE. RETNINGSLINER FOR GRUNNRETTAR TIL HØGSPENTANLEGG I KVINNHERAD ENERGI AS (KE) SITT FORSYNINGSOMRÅDE. Vedtekne av styret i Kvinnherad Energi AS, 17.10.2005, sak: 19/05. HØGSPENTLUFTKABEL 1. KE SINE RETTAR

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil Om kontrakten Kontrakten kan fyllast ut elektronisk eller skrivast ut og fyllast ut på papir. Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut elektronisk av partane i fellesskap. Forbrukarrådet oppmodar

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Står til teneste for deg! Velkomen til Kattaland 12 og 13 TYSNES BOLIG

Står til teneste for deg! Velkomen til Kattaland 12 og 13 TYSNES BOLIG TYSNES BOLIG Velkomen til Kattaland 12 og 13 Kattaland 12 og 13. Leilegheit frå kr 1.530 000. Utruleg muligheit til å sikra seg ny leilegheit med moderne arkitektur og fantastisk utsikt øve londabygdo.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 1 Innhold 1. Formål & Forpliktelser 2. Indre Orden 3. Ytre Orden 4. Parkering 5. Søppel 6. Dyrehold 7. TV og internett 8. Brannsikringsutstyr

Detaljer

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Årdal kommune Telefon: 57 66 50 00 E-post: postmottak@ardal.kommune.no Hjemmeside: http://www.ardal.kommune.no ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Rettleiing Opplysningar om kjøpar: Er det fleire som

Detaljer

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune.

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Heimel: Denne forskrifta er fastsett av Fitjar kommunestyre 19\12 2012 med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) 21,

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

INFORMASJON OM KNUTSAÅSEN OMSORGSSENTER

INFORMASJON OM KNUTSAÅSEN OMSORGSSENTER INFORMASJON OM KNUTSAÅSEN OMSORGSSENTER TLF. NR. 53 45 43 00 (sentr. bord) 53 45 43 34 (avd. I) 53 45 43 44 (avd. II) Velkommen til Knutsaåsen Omsorgssenter! Knutsaåsen Eldresenter blei våren -07 omgjort

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 16. juni 2011 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Eiendommen - formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private Partar Seljar Namn: Adresse: Postnr/stad: Tlf.: E-post: Kjøpar Namn: Adresse: Postnr/stad: Tlf.: E-post: Side 1 av 6 Køyretyopplysingar Merke og type køyrety Årsmodell Fyrste gong registrert Registreringsnr.

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private Om kontrakten Kontrakten kan fyllast ut elektronisk eller skrivast ut og fyllast ut på papir. Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut elektronisk av partane i fellesskap. Forbrukarrådet oppmodar

Detaljer

REGLEMENT. Private Stikkleidningar

REGLEMENT. Private Stikkleidningar REGLEMENT Private Stikkleidningar Åseral kommune Dato: 08.12.2011 Revisjon nr. 4.1 1. Føremål Føremålet med reglementet er å få ein betre kontroll/kvalitet på dei private stikkledningane. 2. Revisjon Reglementet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI Vedtatt i konstituerende sameiermøte 19.03.2013 med senere endringer Sist endret i ordinært sameiermøte 12.04.2016 1. Navn Boligsameiets navn er Boligsameiet Maries

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

VERNERUNDE/HANDLINGSPLAN FYSISIK ARBEIDSMILJØ UTDANNINGSAVDELINGA 2011

VERNERUNDE/HANDLINGSPLAN FYSISIK ARBEIDSMILJØ UTDANNINGSAVDELINGA 2011 Side 1 av 6 Verneområde: Utdanningsavdelinga Vernerunde gjennomført dato: Mai 2011 Handlingsplan utarbeidd: Mai 2011 Leiar: Per Hoem Verneombod: Anton Iversen HMS-koordinator: Line Sandøy Hjelle Gjennomføring:

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil 1. Partane i avtalen Forbrukar Namn: Adresse: Postnr/stad: E-post: Telefonnr.: Tenesteytar Namn: Adresse: Postnr/stad: E-post: Telefonnr.: Org.nr: 2. Bilen det skal gjerast arbeid på Merke årsmodell Reg.nr.

Detaljer

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 Vedtatt ved seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Sist endret av sameiermøte 14.4.2016 1. EIENDOMMEN FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

Namning av vegar i Fræna Kommune

Namning av vegar i Fræna Kommune Namning av vegar i Fræna Kommune Mange bustadar i Fræna manglar adresse med vegnamn og husnummer. Etter innspel frå naudetatane, samt føringar frå sentrale styringsmakter, gjer at vi må sørgje for at alle

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2015/64 LAMBERG MARIANNE SKEISHAGEN 17 5470 ROSENDAL Eigedom: 90/32 Det vert med dette

Detaljer