Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole"

Transkript

1 NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013

2 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og administrasjon... 3 Oversikt over team 2013/ SATSINGSOMRÅDER... 6 Kunnskapsløftet på Nordkisa skole... 6 LUS program for leseutvikling... 7 Skolens ressursteam... 7 PALS... 7 SKOLETIDSPLAN MED FERIER OG FRIDAGER SKOLEÅRET 2013/ FAG- OG TIMEFORDELINGSPLANEN 2013/ ELEVENES ARBEIDSTID PÅ SKOLEN SKOLEFRITIDSORDNING SFO SKOLENS RÅD OG UTVALG SKOLENS ELEVRÅD 2013/ TRIVSELSLEDERPROGRAMMET HJEM OG SKOLE Forventningsplakat hjem/skole samarbeid Utviklingssamtaler og skriftlig vurdering LESEGUIDE TIL FORELDRE PÅ NORDKISA SKOLE NORDKISA SKOLES ORDENSREGLER Om sykkelhjelm Skoleskyss Leirskole SKOLENS TILSYNSPLAN NÅR BARN SKADER SEG ELLER BLIR SYKE PÅ SKOLEN INFORMASJON FRA SKOLEHELSETJENESTEN 2013/ ÅRSBERETNING FAU 2012/ NYE NORDKISA SKOLE RETNINGSLINJER ANG. SØKNAD OM PERMISJON SØKNAD OM SKOLEFRI (PERMISJON)

3 Kjære alle elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole! REKTOR HAR ORDET alt arbeid vi gjør på skolen. Dette kan dere lese mer om på side 5. Nordkisa skole starter skoleåret 2013/2014 med 158 elever fordelt på våre 7 trinn og 50 barn påmeldt til SFO. En spesiell velkomst til alle dere 19 nye elevene på 1. trinn! Vi er til sammen 22 voksne i personalet. Vi har akkurat startet på vårt 7. år som PALS skole. Skolen erfarer at PALS hjelper oss til å lage trygge, tydelige og forutsigbare rammer for elevene våre. Vi opplever at vi har et godt og trygt skolemiljø hvor både elever og ansatte trives. Skolen vil fortsatt arbeide aktivt med PALS for å opprettholde og utvikle det gode miljøet. I tillegg har skolen et sterkt fokus på å øke elevenes læringsutbytte i særlig fagene norsk, matematikk og engelsk. Vi arbeider bl.a. mye med å utvikle videre de grunnleggende ferdighetene å kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter i alle fag. I denne sammenhengen er veiledet lesing i alle fag en sentral metode. Vi bruker mye ressurser på å gi elevene en god start på skolen fordi det er viktig at å fokusere på tidlig innsats. Dette innebærer bl.a. at vi har brukt voksenressurser på å dele flere trinn i mindre grupper. På den måten får lærerne et mye bedre grunnlag til å iverksette tiltak for å øke læringsutbytte. Samtidig legger vi bedre til rette for at hver enkelt elev blir bedre sett og kan på denne måten få bedre og mer tilpasset opplæring. Sist skoleår utviklet vi skolens nye visjon og pedagogiske plattform som blir viktig for oss i På side 6 kan dere lese mer om skolens satsingsområder inneværende kalenderår. Arbeidet med å utvikle elevenes læringsutbytte begynner å gi gode resultater. De nasjonale kartleggingsprøvene for trinn i fagene norsk, matematikk og engelsk våren 2013 viser at vi har til dels betydelig flere elever over kritisk grense enn tidligere år. Dette betyr at tiltakene vi har iverksatt virker positivt på læringsutbyttet. En svært gledelig utvikling. Nye Nordkisa skole er planlagt ferdig i begynnelsen av desember Arbeidet er i rute, alle på skolen gleder seg veldig til å flytte inn i nye og funksjonelle skolelokaler. Vi vil denne høsten bruker mye tid på å kjøpe inn inventar og utstyr til nyskolen samt å planlegge og gjennomføre flytteprosessen. Skolen har et stabilt personale. Vi hadde ingen utskiftninger fra forrige skoleår til nå. Alle lærere i fast stillinger er faglærte. Jeg oppfordrer alle foreldre til å bruke infoheftet som et aktivt oppslagsverk i hele skoleåret. Lykke til med et nytt skoleår til alle elever, foresatte og ansatte! Nordkisa skole 20. august 2013 Terje Ellefsen Rektor Nordkisa skole 2

4 Skolens kontor er i hovedsak betjent fra kl mandag-torsdag samt fredag til kl Viktig beskjeder angående elever bes ringt inn til kontoret da det ikke alltid er mulig for lærerne å sjekke e-post i løpet av skoledagen. Ved sykdom/fravær skal skolen (kontoret) ha beskjed innen kl Skolens telefonnummer: Adresse: Jarenvegen 1b, 2055 Nordkisa E-post til skolen: Hjemmeside: Skolens ledelse og administrasjon Navn E-post Rektor Terje Ellefsen SFOleder Ingrid Theodorsen Avdelingsleder Eilen R. M. Fladby Konsulent Berit Westerheim Skolens telefonnummer Hvor Telefon Hovedtelefon (kontoret) Rektors kontor Mobil: SFObase SFOleder Mobil: Avdelingsleder Mobil: Teamrom Teamrom Ullensaker kommune (sentralbord): Vaktmester Jan Erik Søberg Mobil: Helsesøster Linda Melander Kontortid mandager kl Møtepunkter - Ledelsen har kontormøte mandager kl Ressursteam og PALSteam har møtetid tirsdager kl Team 1 og 2 har møtetid mandager kl Team 1 og 2 har pedagogiske fora onsdager kl Der er det fokus på pedagogisk utviklingsarbeid og satsingsområdene til skolen, i henhold til strategisk plan. - Team 3 har månedlige personalmøter på kveldstid. 3

5 Oversikt over team 2013/2014 Team Lærere Klasse/funksjon e-post Mona Krogstad Gry Grøndalen Kontaktlærer 1. tr Vikar kontaktlærer Br.navn It s Learning: grygrøn Ann Christin Brunborg Kontaktlærer 2. tr Øystein Hagane Kontaktlærer 2. tr Team 1 Hege Anita G. T. Lopez Kontaktlærer 3. tr Siv S. Venås Kontaktlærer 4. tr Vibeke Lund Kontaktlærer 4. tr/ Miljøarbeider Marit Vilberg Faglærer Remy H. Lyng Kontaktlærer 5. tr Trude Smedheim Kontaktlærer 6. tr Marianne Langås Kontaktlærer 6. tr Team 2 Ann Kristin Lystad Kontaktlærer 7. tr Eilen R. M. Fladby Spesialpedagog Ingrid Theodorsen Faglærer Helene Brenni Faglærer Annette J. Pedersen Assistent Heidi K. Larsen Assistent Team 3 Nina Kristensen Assistent Anniken Greni Assistent Ingrid Theodorsen SFOleder Skolens elevtall pr. 14. august 2013: Småskoletrinnet: 1. trinn: 19 elever 2. trinn: 24 elever 3. trinn: 16 elever 4. trinn: 26 elever Tilsammen: 85 elever Mellomtrinnet: 5. trinn: 18 elever 6. trinn: 33 elever 7. trinn: 22 elever Tilsammen: 73 elever Skolens samlete elevtall skoleåret 2013/2014 pr er 158 elever fordelt på 7 trinn. Skolefritidsordningen (SFO) trinn starter med 50 barn påmeldt. 4

6 Skolens visjon God, aktiv læring for alle trygge, motiverte elever med læringsglede Læreplanens fem grunnleggende ferdigheter er integrert i de enkelte fag: å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne, og kunne bruke digitale verktøy Vi har faste rutiner og klare mål for timer og fag : Elevene er en aktiv part i sin egen læring, lære med hele kroppen og bruke alle sansene Vi tilpasser opplegg til elevens forutsetninger og nivå FAGLIG LÆRING Elevene er aktive i vurderingen av eget arbeid, slik at det gir motivasjon for videre læring Vi vektlegger tidlig innsats Vi leser i alle fag og bruker varierte metoder i undervisningen. Veiledet lesing er en av metodene som skal hjelpe elevene til å lykkes i læringsarbeidet. Positivt og aktivt skolehjem samarbeid er en viktig forutsetning for å sikre god faglig utvikling Skolemiljøet skal preges av trygghet, ansvar og respekt Skolen har skoleomfattende planer for systematisk innlæring av sosial kompetanse og skoleomfattende regler gjennom PALS SOSIAL LÆRING Positivt og aktivt skolehjem samarbeid er en viktig forutsetning for å sikre god sosial utvikling. Vi jobber for at elevene skal ta ansvar gjennom aktiv deltagelse De voksne gir tydelige og positive forventinger og fremovermeldinger, som elevene kan bruke aktivt i sitt videre arbeid Vi deltar aktivt i aktiviteter i regi av barneskolene i Ullensaker, og følger skolens aktivitetskalender 5

7 Skolens satsingsområder inkluderer grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og digital kompetanse, tilpasset opplæring, skriftlig og muntlig framstillingsevne og tilpasset og inkluderende opplæring. Nordkisa skoles strategiske mål for perioden : Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret Elevene har bedre læringsresultater i norsk, engelsk og matematikk Elevene opplever et bedret arbeids- og læringsmiljø preget av respekt, ro og faglig konsentrasjon Skolen involverer foresatte aktivt inn i den enkelte elevs læringsarbeid Skolens særlige satsingsområder fra skoleåret er: Skolens lese- og skriveopplæringsplan er en viktig del av norskplanleggingen. Veiledet lesing i alle fag er en viktig skoleomfattende metode til å utvikle bedre leseforståelse. Stasjonsarbeid er en aktiv arbeidsmetode. Videreutvikle de grunnleggende ferdighetene i lesing, regning, skriving, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter i alle fag. Bli enda mer bevisste på å tilrettelegge for repetisjon av lærestoff. Kartleggingene brukes til å tilpasse undervisningen til den enkelte elev Gjennomføre elevkurs i matematikk og norsk både innenfor trinnet og på tvers av trinn. Rektor har Lærings- og resultatsamtale og skolevandring med alle lærerne. Lærerne har regelmessig erfaringsdeling i fellestid og i teamtid. Styrke aktiv foreldremedvirkning i skolearbeidet: o Foresatte leser sammen med sine barn hver dag og skriver leselogg. o Foresatte er aktive bidragsytere i halvårsvurderingen og under utviklingssamtalene. o Lage en felles mal for foreldremøter med læringsøkt i hvert møte. Revidere skolens mobbeplan i tråd med PALS og MF PALS Nye Nordkisa skole Kunnskapsløftet på Nordkisa skole Kunnskapsløftet ble innført 1. august 2006 som gjeldende læreplan for alle grunnskoler og videregående skoler. Elevene i Ullensakerskolen skal gjennom Kunnskapsløftet få tilpasset opplæring med fokus på økt kunnskap og sosiale ferdigheter. Lærerne velger selv den organisering, metode og aktiviteter de vurderer er best for sine elever. Skolen vil også skoleåret 2013/2014 har et spesielt stort fokus på tiltak og metoder for å utvikle og forbedre elevenes ferdigheter i lesing, skriving og regning. 6

8 LUS program for leseutvikling F.o.m. skoleåret 2009/2010 har LUS (LeseUtviklingsSkjema) vært obligatorisk for alle skolene i Ullensaker. LUS handler om å kartlegge elevenes leseferdigheter i kategorier for å forbedre den enkeltes leseutvikling. Elevene LUSes minst 2 ganger i løpet av skoleåret, september og mars. LUSkartleggingen brukes på ulike nivåer. Den gir læreren mulighet til å følge den enkelte elevs utvikling og til å gi eleven og foresatte informasjon om nivå. Denne informasjonen gir grunnlag for å etablere et samarbeid om leseutviklingen, slik at både skolen og foresatte kan gi eleven lesestoff tilpasset den enkeltes leseferdigheter. LUSkartleggingen brukes også til å lage grupper i Veiledet lesing. Skolens ressursteam Nordkisa skole har i likhet med de andre skolene i Ullensaker etablert ressursteam. Ressursteamet består skoleåret 2013/2014 av Terje Ellefsen, Eilen Rudi Moe Fladby og Ingrid Theodorsen. Teamet har som oppgave å veilede og samtale med personalet og ev. foresatte om problemstillinger rundt enkeltelever som kan dreie seg om lese-, skrive- og regnevansker, andre fagog lærevansker, språkutviklingen, sosio- emosjonelle vansker, definerte diagnoser, sammensatte vansker og funksjonshemninger. Ressursteamet kan delta på utviklingssamtalene eller andre møter når dette er aktuelt. Ressursteamet vurderer og bestemmer saker til tverrfaglige møter etter innspill fra personalet, foresatte eller andre og veileder i arbeidet med spesialundervisning. Ressursteamet er først og fremst et internt samarbeidsorgan til hjelp for personalet i det daglige arbeidet. PALS PALS står for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. PALS er en modell som har fokus på å utvikle skolens sosiale læringsmiljø ved å legge til rette for tiltak og holdninger for å fremme positiv atferd og forsterkning av denne hos elevene. PALS er skoleomfattende ved at alle elever og ansatte arbeider ut fra modellens intensjoner og målsettinger. De foresatte involveres også i dette arbeidet. Skolen vår går nå inn i det 7. året som PALS skole. Vi synes å kunne høste gode erfaringer fra denne jobbingen. Vi har en trygg og god skole med lite konflikter i friminutt. SWIS (School Wide Information System) er en databasert programvare til bruk for innhenting og oppsummering av rapporter om negative hendelser i skolemiljøet. Dette bruker vi aktivt. Denne høsten skal vi innføre MF pals og revidere skolens mobbeplan, som et mobbeforebyggende tiltak. Trivselslederprogrammet er også en viktig bidragsyter inn i dette arbeidet. 7

9 MÅNED ANTALL SKOLEDAGER FRIDAGER/ FERIE FOR ELEVENE PLANL. FOR PERSONALET ÅPNINGSTID SFO August 12 Elevene starter torsdag September 20 Oktober 18 Høstferie uke 40, November 20 Torsdag og fredag Desember 15 Juleferie f.o.m. mandag Januar 22 Elevene starter torsdag etter juleferien Februar 15 Vinterferie uke 8, Mars 21 Planl.dag for tirsdag og onsdag for lærerne Planl.dag for hele personalet torsdag og fredag Nytt SFO år starter SFO er åpen i Høstferien. SFO stengt torsdag og fredag SFO åpen t.o.m. fredag og stengt i romjula SFO åpner torsdag etter juleferien SFO åpen i vinterferien April 15 Påskeferie f.o.m t.o.m Elevene starter etter påske. Mai 18 Fri , , og Juni 14 Pinseferie Sommerferie f.o.m. mandag Planl.dag for lærerne tirsdag Planl. dag for lærerne mandag SFO åpner tirsdag etter påske. SFO er åpen fredag Juli 0 SFO åpen t.o.m og stengt i ukene 28, 29, 30. Åpner igjen Tilsammen: (SFO 2 dager) 8

10 - Tabellen under viser årstimetallet for det enkelte fag fra trinn. Tabellen er først og fremst et arbeidsverktøy for lærerne for å sikre at elevene får den tiden de skal ha i hvert fag, og er samtidig en orientering til dere foresatte. Årstimetallet i de enkelte fagene for alle 7 trinnene på Nordkisa skole blir slik f.o.m : Barnetrinn 1. tr. 2. tr. 3. tr. 4. tr. 5. tr. 6. tr. 7. tr. RLE * NORSK ,5 237, MATEMATIKK NATURFAG ENGELSK 28,5 28, SAMF.FAG 28,5 28,5 28,5 28, KUH ** MUSIKK 28 28, , MAT OG HELSE 28,5 28,5 57 KROPPSØVING FYSISK AKT.*** , , ,34 SUM ÅRSTIMER , ,5 795,34 795,34 796,34 * RLE står for Religion, livssyn og etikk. ** KUH er kunst og håndverk. *** Elevene på trinn skal til sammen ha 76 timer fysisk aktivitet i løpet av de 3 årene, i tillegg til kroppsøving. Disse timene legges til midttimen torsdager trinn har 18,5 uketimer à 60 minutter undervisning på hvert av trinnene, og 4. trinn har 19,5 timer à 60 minutter pr. uke. Ut fra det totale forskriftsfestede årstimetallet vil 1. og 3. trinn få 60 minutter for mye undervisning og 2. og 4. trinn vil få 30 minutter for mye undervisning på årsbasis. Disse minuttene vil lærerne kompensere for ved å ta tilsvarende ekstra pauser i løpet av skoleåret trinn vil ut fra årstimetallet ha 20,25 uketimer à 60 minutter på hvert av trinnene pluss timer til fysisk aktivitet. Ut fra det samlete årstimetallet betyr det at 5. og 6. trinn vil få 30 minutter for lite undervisning og 7. trinn 90 minutter for lite undervisning på årsbasis. Disse minuttene vil lærerne ta igjen ved å korte ned på pauser tilsvarende i løpet av skoleåret. Kunnskapsløftet åpner opp for at skolen kan disponere inntil 25 % av timene i det enkelte fag når det er grunn til å anta at dette vil kunne føre til bedre måloppnåelse i fagene samlet sett for den enkelte elev. En slik omdisponering vil alltid skje i samarbeid med dere foresatte. Timetallet i det enkelte fag vil variere fra uke til uke ut fra hvilket opplegg trinnet har. Dette vil gå fram av ukeplanene. Ny forskrift fra departementet f.o.m sier at elevene på trinn skal ha til sammen 76 timer med fysisk aktivitet utenom timene til kroppsøving. Innholdet i disse timene legger skolen vår til midttimen torsdager. 9

11 Elevene har følgende arbeidsuke på skolen oppgitt i 60 minutters enheter: Klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. trinn 2. trinn 3. trinn 3 timer og 45 minutter 4 timer og 30 minutter 3 timer 4 timer og 15 minutter 3 timer 4. trinn 4 timer 5. trinn 6. trinn 7. trinn 3 timer og 45 minutter 4 timer og 30 minutter 3 timer 4 timer og 30 minutter 4 timer og 30 minutter Skoledagen på Nordkisa skole er delt inn i følgende læringsøkter og pauser: Mandagene deles inn slik: 1. læringsøkt: Kl Pause: Kl læringsøkt: Kl Pause: Kl læringsøkt: Kl Pause. Kl læringsøkt: Kl Alle elevene avslutter skoledagen kl Torsdagene deles inn slik: 1. læringsøkt: Kl Pause: Kl læringsøkt: Kl Pause: Kl læringsøkt: Kl Midttime: Kl læringsøkt: Kl (1.-4. trinn har pause kl ) Alle elevene avslutter skoledagen kl Tirsdagene deles inn slik: 1. læringsøkt: Kl Pause: Kl læringsøkt: Kl Pause: Kl læringsøkt: Kl Pause: Kl læringsøkt: Kl Alle elevene avslutter skoledagen kl Onsdagene deles inn slik: 1. læringsøkt: Kl Pause: Kl læringsøkt: Kl Pause: Kl læringsøkt: Kl Alle elevene avslutter skoledagen kl Fredagene deles inn slik: 1. læringsøkt: Kl Pause: Kl læringsøkt: Kl Pause: Kl læringsøkt: Kl Pause: Kl læringsøkt: Kl * trinn avslutter skoledagen kl * 4. trinn slutter kl trinn avslutter skoledagen kl SFO har åpent i tidsrommet kl når det ikke er skole. 10

12 SKOLEFRITIDSORDNING SFO På Nordkisa skoles SFO møter du disse voksne: Nina Kristensen, Heidi K. Larsen, Anniken Greni, Annette Juul Pedersen, Elsie Inngjerdingen, Ann Kristin Nafstad (vikar) og Ingrid Theodorsen. Det 50 barn innmeldt på SFO ved skolestart Slik gjør vi det på SFO: Åpningstiden er kl Barna kan spise medbrakt frokost, og gjøre rolige aktiviteter fram til kl Kl er det friminutt før skolestart. Etter skoletid har vi innsjekking. Det er frilek og aktiviteter før mat. Ca kl (14.30 torsdag) serveres et måltid varmmat, salat, korn eller brød. Det er opprop ved bordet, og der gir vi eventuelle beskjeder angående aktiviteter etter mat. SFO garderobene er i Hvitskolen. Der har alle en kurv til skiftetøy, de har knagger og plass til sko/støvler og innesko. Telefonen på SFO er bemannet før kl og etter skoletid. Telefonnr. er Du kan også skrive i elevens meldingsbok. Faste beskjeder skal leveres skriftlig. Dersom barnet skal ha fri eller noe fraviker fra det vanlige, gi oss beskjed. SFO er et omsorgs- og fritidstilbud for barna, derfor legges dagen opp mest mulig etter barnas ønsker og behov. De voksne skal legge til rette for aktiviteter som for eksempel forming, gym og dans, men her er ingen tvang. Det er lov å trekke seg tilbake og det er lov å kjede seg litt. Skolen tilbyr lekselesing i SFOtid mandag og onsdag. Furuset menighet har korøving onsdager kl Kulturskolen kommer med tilbud som sendes ut så snart alt er på plass. Det er en spennende høst vi har foran oss og etter jul flytter vi inn i en helt ny skole! Da blir det mye nytt for oss alle! En riktig god høst! Hilsen Ingrid 11

13 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og trinnkontakter Alle som har barn ved skolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et styre, foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) for 2 år av gangen. FAU skal fremme foreldrenes felles interesser og bidra til at elever og foreldre tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. I tillegg velger hver gruppe en trinnkontakt for 1 år av gangen. Trinnkontakten skal i første rekke ta seg av den sosiale delen for sin gruppe, gjerne i samarbeid med de andre foresatte på trinnet. Trinn FAUrepresentant Mobilnr Trinnkontakt Mobilnr 1. trinn May Iren Staune Holter Ole Øystein Johansen trinn Gro Kleve Sigvartsen Ellen Kleve Sigvartsen trinn Trond Ingvaldsen Thorben Betten trinn Geir Roger Engebretsen Lene Lotterud trinn Jarle Magnussen Aina F. Raaen trinn Veslemøy Nabben Anne Rita Johnsen trinn Linda Simonsen Willy Kvilten Verv Navn Verv Navn Leder Geir Roger Engebretsen Revisor Per Åge Lien Nestleder Gro Kleve Sigvartsen Rep. til SMU Ole Ø. Johansen, Jarle Magnussen og Gro Kleve Sigvartsen Sekretær May Iren Staune Holter Rep. til SU Ole Ø. Johansen og Jarle Magnussen Kasserer Trond Ingvaldsen Kommunalt foreldreutvalg Geir Roger Engebretsen Linda Simonsen (vara) Skolens samarbeidsutvalg (SU) og Skolemiljøutvalget Alle skoler skal ha et samarbeidsutvalg og de er skolens øverste samarbeidsorgan. SU er rådgivende, kontaktskapende og samlende ledd for alle parter i skolesamfunnet. Her er både ansatte, elever, foreldre og politikere representert. Sammen med det øvrige hjem/skole-samarbeidet skal SU styrke elevenes og foreldrenes mulighet for medvirkning og innflytelse i skolen. SU har avgjørende myndighet i saker som dreier seg om drift av skolen. I tillegg skal skolen ha et Skolemiljøutvalg. Utvalget skal primært jobbe for et godt skolemiljø. Navn Rolle Mobil e-post Jarle Magnussen Foresatt, SU/SMU Ole Øystein Johansen Foresatt, SU/SMU Gro Kleve Sigvartsen Foresatt, SMU Tonje V. Jahren Elev, SU/SMU Aleksander Fosen Elev, SU/SMU Eskild Skogheim Elev, SMU Siv Støren Venås Ped. ansatt, SU/SMU Ann Kristin Lystad Ped. ansatt, SU/SMU Ingrid Theodorsen Andre ansatte, SU/SMU Politiker, SU/SMU Terje Ellefsen Rektor/sekretær SU/SMU

14 SKOLENS ELEVRÅD 2013/2014 Gjennom elevrådet får elevene anledning til å påvirke egen skolehverdag. Kontaktlærer for elevrådet er Eilen R.M. Fladby Trinn Navn (vara) Roller Navn 1. Mona og Matti (Eline) Leder: Amalie 7. tr 2a Live (Preben) Nestleder: Erlend 7. tr 2b Hanna (Joakim) BUK: Amalie 7. tr 3. Fredrik og Elton (Markus F og Markus H) BUK: Synne 5. tr 4a Aleksander (Frida) SMU: Eskild 6. tr 4b Sarah (Daniel) SMU/SU: Tonje 6. tr 5. Synne og Stian (Annika) SMU/SU: Aleksander 4. tr 6a Tonje (Celine) Grendeutvalget: Sarah 4. tr 6b Eskild (Maja) Grendeutvalget: Erlend 7. tr 7. Erlend og Amalie (Guro) Vara BUK/GU: Synne 5. tr, Celine 6. tr TRIVSELSLEDERPROGRAMMET Vi skal i høst innføre Trivselslederprogrammet ved skolen vår. Vi forplikter oss for 3 år i første omgang. Med Trivselslederprogrammet legger trivselslederne, utvalgte elever fra trinn, til rette for økt aktivitet i storfriminuttene. Kombinert med gode handlingsplaner eller opplegg mot mobbing, er målet at Trivselslederprogrammet også skal kunne bidra til å redusere mobbing og høyne trivselen. Trivselslederne får opplæring på kommunale leke- og aktivitetskurs i regi av Trivselslederprogrammet. Her gjennomgås et utvalg populære leker og aktiviteter. Trivselslederne får tips om hvordan de skal lede aktivitet og et foredrag om det å være inkluderende, vennlig og respektfull. Avdelingsleder Eilen R. M. Fladby er skolens ansvarlig for programmet og på første planleggingsdag i høst deltok alle ansatte ved skolen på en kick off i regi Trivselslederprogrammet. Trivselsprogrammets mål er å: Fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storfriminuttene Legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner r Redusere konflikter blant elever Fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt. Alle har godt av å bevege seg mer og vi tror at organiserte aktivitet er med på å forebygge konflikter. Som pals-skole fokuserer vi mye på å ha et trygt og godt miljø for elevene, og vi ser viktigheten av å få med så mange som mulig på aktiviteter. Dette programmet mener vi vil hjelpe oss videre med dette. Det er skolens overbevisning om at når friminuttene blir morsommere og mer meningsfylt, vil skoledagen som helhet oppleves mer lystbetont. Det koster litt både i programkostnad og i innkjøp av utstyr, så elevrådet skal jobbe for å fremskaffe midlene som trengs. Vi har allerede fått støtte fra barn og unges kommunestyre (BUK) til det første året. 13

15 Foreldre som støtter elevenes læring og som fremmer positive holdninger til skolen bidrar til sitt barns faglige og sosiale utvikling. Et godt samspill mellom hjem og skole forutsetter at begge parter kommuniserer tydelig slik at skolens og de foresatte forventninger blir avklart og det ikke oppstår misforståelser. (Stortingsmelding 31) Forventningsplakat hjem/skole samarbeid Skolens reviderte forventningsplakat for hjem/skole samarbeid ble vedtatt av skolens skolemiljøutvalg Vis respekt, Vis ansvar og Vis trygghet er skolens overordnete PALS mål. Foreldrenes forventninger: Vis respekt Vis ansvar Vis trygghet Elevenes oppgaver er å: vise respekt for andres meninger forberede seg til utviklingssamtalene ut fra den skriftlige halvårsvurderingen være trygge på at foreldrene ringer til hverandre og snakket sammen hvis det er ting de vil drøfte eller avklare Vis respekt Vis ansvar Vis trygghet Vis respekt Vis ansvar Vis trygghet Foreldrenes oppgaver er å: gi skolen tilbakemelding på både positive og negative ting tilstrebe å lage arrangementer som alle kan delta i vise respekt for andres meninger formidle en positiv holdning til skolens arbeid overfor barna forberede seg til utviklingssamtalene ut fra den skriftlige halvårsvurderingen diskutere læringsmiljøet på trinnet lage en plan for hjem/skole samarbeidet sammen med skolen (møter, sosiale og faglige arrangementer, utviklingssamtaler m.m.) sørge for at barna har en god oppdragelse sørge for at barna får frokost og har med seg en sunn og næringsrik matpakke arrangere sosiale fellesarrangementer for hele trinnet etter initiativ fra trinnkontaktene kontakte trinnkontaktene med løpende innspill ved behov danne grupper som arrangerer faglige og sosiale aktiviteter ringe til hverandre og snakke sammen hvis det er ting de vil drøfte eller avklare og at barna vet dette Skolens oppgaver er å: gjennomføre foreldremøter som preges av dialog framfor informasjon gi foreldrene tilbakemelding på både positive og negative ting vise respekt for andres meninger forberede seg til utviklingssamtalene ut fra den skriftlige halvårsvurderingen lage en plan for hjem/skole samarbeidet sammen med foreldrene (møter, sosiale og faglige arrangementer, utviklingssamtaler m.m.) orientere om innholdet i fagene på foreldremøter orientere aktuelle foreldre om langvarig fravær i personalet og skolens plan for vikardekning orientere foreldre om problemer som angår hele trinnet invitere til og legge til rette for at foreldrene kan besøke skolen og trinnet i undervisningstida legge til rette for at foreldrene kan kontakte hverandre dersom det oppstår problemer, også utenfor skolen 14

16 Skolens forventninger: Vis respekt Vis ansvar Vis trygghet Elevenes oppgaver er å: Behandle medmennesker med respekt. Vær positiv. Følg beskjeder fra de voksne. Levere informasjon hjemme og gjøre lekser. Ha med riktige bøker og riktig utstyr. Løs konflikter ved å snakke sammen. Vær høflig og gi ros og oppmuntring til både voksne og medelever. Følge forventningene i regelmatrisa. Hold armer og bein for deg selv. Trøste og vise omsorg for de som trenger det. Tenke selv, ta positive egne valg og stå for dem. Si fra til en voksen hvis noen blir plaget. Gi alle mulighet til å delta i leken. Vis respekt Vis ansvar Vis trygghet Vis respekt Vis ansvar Vis trygghet Foreldrenes oppgaver er å: Hjelpe eleven med å få gode arbeidsvaner. Snakke positivt om skolen. Møte opp med positivt engasjement til utviklingssamtaler, foreldremøter og andre skolearrangementer. Hjelpe eleven med å ta vare på skolens materiell. Hjelpe eleven til å møte opp til riktig tid til skoledagens første time. Lese og støtte positivt opp om skolens ordensregler og PALS regelmatrisa. Sørge for at eleven er opplagt, har spist frokost og har med matpakke og drikke på skolen. Lese og følge opp ukeplan, lekser og annet skolearbeid. Hjelpe eleven til å ta med passende klær, rikige bøker og annet utstyr. Levere skriftlig melding ved fravær. Dele sitt kjennskap til eget/egne barn med skolen, slik at elevens rett til tilpasset opplæring blir ivaretatt. Informere skolen om forhold som påvirker elevens hverdag Skolens oppgaver er å: Se hver enkelt elev. Gi hver elev utfordringer og mestring på sitt nivå. Møte foreldre og elever med en positiv holdning og respekt. Rose og framheve det positive. Sørge for tilstrekkelig informasjon gjennom skriftlige orienteringer, skolens hjemmeside og It s learning. Sette inn vikarer ved fravær hvis mulig. Ha inventar, læremidler, bøker etc. på plass til skolestart. Bidra til at skolen er ryddig ute og inne. Skape et trygt og godt faglig og sosialt miljø. Ha nulltoleranse mot mobbing. Ha en god og åpen dialog med foreldre i et trygt skole/hjem samarbeid. Sikre at uteområder og lekeapparater er trygge. Legge til rette for aktiviteter i pauser ved for eksempel å ha materiell tilgjengelig. Lære elevene regelmatrisa og følge opp denne 15

17 Utviklingssamtaler og skriftlig vurdering Utviklingssamtaler gjennomføres to ganger i skoleåret (november/mai). Utviklingssamtalene legges fortrinnsvis mellom kl og Informasjon sendes hjem på forhånd slik at samtalen er forberedt. I utviklingssamtalene fokuseres det på elevens skolesituasjon; faglig- og sosial utvikling og trivsel. Det har stor betydning at hjem og skole samarbeider om elevens progresjon og oppfølging av individuelle mål. Skolen har utarbeidet et halvtårsvurderingsskjema med fokus på fremovermeldinger, som lærer fyller ut og de foresatte kan komme med innspill. Skjemaet underskrives av alle parter under utviklingssamtalen. LESEGUIDE TIL FORELDRE PÅ NORDKISA SKOLE Kjære foreldre! Vi håper du vil bidra med å motivere ditt barn i leseopplæringen ved å lese med barnet hjemme. Her er noen punkter som kan bidra til å gjøre aktiviteten positiv for begge parter. 1. Velg riktig tidspunkt. Ikke la aktiviteten drøye for lenge (15-20 minutter pr dag.) Ditt barn kan være trøtt, så det er lurt å velge en tid da barnet og dere kan slappe av og kose dere med boka. 2. Bildene er viktige. De gir barnet en ide om hva teksten handler om. 3. Oppmuntre barnet ditt til å peke på hvert enkelt ord det leser. Dette er spesielt viktig i starten av leseopplæringen. 4. Hjelp barnet ditt til å undre seg/ tenke under lesingen. 5. Barnet ditt kan støte på bokstaver det ikke kjenner/ husker. De fleste bokstavene er allikevel kjente, og disse skal kunne gi barnet en ide om hva ordet skal være. Hvis barnet står fast, ber vi deg lydére ikke stave det (det vil si: si bokstavens lyd, ikke bokstavens navn. B uttales «b» ikke «be».) 6. Hvis barnet leser feil, la det få tid til å gå tilbake for å rette seg selv. Når barnet greier det er det FLOTT! Det er ting vi skal rose mye! 7. Ikke forvent at barnet skal lese boka helt alene; ikke før barnet selv ønsker det. Det er viktig at barnet er fortrolig med boka og opplever mestring. Del på lesingen av boka. 8. Det er fint dersom du ber barnet finne et bestemt ord i teksten. For eksempel kan du si: «Kan du finne ordet «Katt»?». Ikke si: «Hva er det for et ord?» 9. Husk tidsaspektet. Ikke la ditt barn gå lei av lesingen. Går barnet lei har dere lest for lenge. 10. Noter på leseloggen når dere har lest. EN TING TIL SLUTT: Hvis barnet ditt kommer hjem med en bok han/ hun har lest før, så ikke si: «Den har du jo lest før!» Det er en utmerket øvelse å lese bøker om igjen, og det kan faktisk være morsomt. NOEN SPØRSMÅL? Ikke nøl med å ta kontakt med skolen eller læreren. 16

18 Nordkisa skole skal være et sted der trygghet, ansvar og respekt mellom barn og voksne er i fokus. Skolens ordensregler og regelmatrisa er viktige hjelpemidler til å nå dette målet. 1. Respektér og vær høflig mot både medelever og voksne på skolen. Si fra til en voksen dersom du ser noen som blir ertet eller plaget. 2. Mobbing og annen krenkende atferd er forbudt. Dette gjelder både verbalt, fysisk, via SMS eller via internett. 3. Bruk innestemme og gå rolig når du er inne i skolebygningene. 4. Du har ansvar for å ta godt vare på bøkene dine, inventaret på skolen og skolebygningene. 5. Ta med skriftlig melding hjemmefra dersom du må gå utenfor skolens område i skoletida. Dette gjelder bare for elever fra trinn fordi trinn alltid må være på skolens område. 6. Du kan sykle til og fra skolen fra og med 5. trinn. Du skal bruke sykkelhjelm. Alle sykler parkeres i sykkelstativene. Sparker settes ved sykkelstativene. 7. Du kan bare sykle på skolens uteområde i forbindelse med undervisning og når skolen og SFO er stengt. 8. Hold armer og bein for deg selv på bussholdeplassen, på skolebussen og i skoletaxien. Vær høflig og vis respekt. Se deg godt for når du går av og på bussen. 9. Du har bare lov til å kaste snøballer mot oppsatte blinker innenfor skolens område. 10. Godteri på skolen er kun tillatt ved spesielle anledninger etter avtale med lærer. 11. Mobiltelefon kan bare tas med til skolen etter skriftlig avtale mellom foresatte og lærer. I slike tilfeller skal telefonen være avslått og leveres til lærer. Alle elektroniske spill og kameraer skal være hjemme. 12. Tobakk og rusmidler er forbudt innenfor skolens område for alle hele døgnet. 13. Meld fra til skolen pr. telefon eller SMS ved fravær. Alt fravær dokumenteres med en begrunnet skriftlig melding etter fraværet. Søknad om skolefri skrives på eget skjema i henhold til kommunens retningslinjer. 14. Skolen er bare økonomisk ansvarlig for skader på utstyr som elevene pålegges å ha med seg til undervisningen. 15. På skolens område er det forbudt å medbringe gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på andre, når det ikke framstår som sannsynlig at gjenstanden bare skal benyttes til andre lovlige formål. 17

19 16. Ved brudd på skolens ordensregler og regelmatrisa iverksettes relevante konsekvenser i tråd med skolens rutiner. Aktuelle konsekvenser kan være: samtale med lærer samtale med ledelsen kontakte foresatte tap av privilegium individuell gjenlæring erstatning utvisning 17. Ved brudd på skolens ordensregler og regelmatrisa kan rektor vise bort elever fra undervisningen for resten av timen/arbeidsperioden. Ved grove brudd på skolens ordensregler og regelmatrisa kan rektor vise bort elever for resten av skoledagen. Elevens foresatte skal varsles før bortvisning iverksettes. Andre reaksjonsformer skal vurderes før bortvisning besluttes. 18. Når elever med vilje gjør skade på skolens eiendom, kan de foresatte bli gjort erstatningspliktige for inntil kr. 5000,-. Skolens ordensregler gjelder på hele skolens område, skolevei, leirskole, uteskole, ski- og sykkelturer og skoleturer. Ordensreglene gjelder i skoletida, når SFO er åpent og i forbindelse med aktiviteter på skolens område på ettermiddags- og kveldstid. Disse ordensreglene ble revidert av SU på Nordkisa skole tirsdag og gjelder f.o.m

20 Om sykkelhjelm Samarbeidsutvalget har i samarbeid med FAU og rektor bestemt at elevene ved Nordkisa skole kan sykle til skolen fra og med det året de går på 5. trinn. Dette er helt i samsvar med Trygg Trafikks føringer når det gjelder barn og sykling i trafikken. Av hensyn til barna selv, er det viktig at alle som sykler til og fra skolen, skal ha sykkelhjelm på hodet. Vi oppfordrer foreldrene til å hjelpe oss med å skape positive holdninger til bruk av sykkelhjelm, slik at det blir tøft å bruke hjelm! Elever som er på sykkeltur i skolens regi, skal også selvsagt bruke hjelm. Skoleskyss Alle elever på 1. trinn som bor mer enn 2 km fra skolen, har krav på fri skoleskyss. Fri skoleskyss blir også gitt til alle elever på trinn som bor mer enn 4 km fra skolen. Videre får alle elever som bor langs definerte trafikkfarlige veier, tilbud om fri skoleskyss uansett avstand fra skolen. Dette gjelder for vår del følgende veier: Jødahlsvegen for trinn Til Steindalen for trinn Kisavegen i 50 sone for trinn Riksvei 179 Hauerseter Grøndalen for trinn Kisavegen fra 50 sone til Julseth (skolegrensa) for trinn Kopperudvegen for trinn Dagsjøvegen/Li for trinn Skoleskyssen blir gjennomført med buss eller maxi-taxi. Skolen bestiller reisebevis/busskort til de som har krav på fri skyss. Ved tap av kort kan elevene få nytt mot et gebyr på kr. 100,-. Ved glemming av reisebevis/busskort kan elevene få et midlertidig kjørebevis på skolen ved å henvende seg til konsulent Berit Westerheim. Husk at busskortet bare gjelder i skoletiden. Dersom du lurer på noe om skoleskyss, kan du henvende deg til skolen ved Berit Westerheim, tlf Leirskole Nordkisa skole har en fast avtale med Kragerø Maritime leirskole. Hos oss er det 7. trinn som får tilbud om leirskoleopphold. Dette legges til uke 35 hvert år (mandag-fredag). Kontaktlærer er ansvarlig for det praktiske samarbeidet med leirskolen og bestilling av transport. 19

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 INNHOLDSFORTEGNELSE NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 ARBEIDSGRUNNLAG Kvalitetskriterier for grunnskolen i Asker..5 Visjonen for Bondi skole.5 OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2013-14

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016 INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016 Generell informasjon om Oslo-skolen fra Utdanningsadministrasjonen på norsk albansk, arabisk engelsk, spansk, somali, tamil, tyrkisk, vietnamesisk og urdu finnes på

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Informasjonshefte Skoleåret 2015 2016 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016 KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE Postadresse: Postboks 237, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesgt. 33 Tlf. kontor: 69 11 62 50 Hjemmeside: http://sarpsborg.com/kruselokkaungdomsskole/ E-mail: kruseloekka.ungdomsskole@sarpsborg.com

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Foreldrehåndboken 2014-2015 Steinerskolen i Stavanger. Foreldrehåndboken. Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014.

Foreldrehåndboken 2014-2015 Steinerskolen i Stavanger. Foreldrehåndboken. Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014. Foreldrehåndboken Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014 Side 1 SKOLENS ADRESSE: SKOLEVOLLEN 19, 4017 STAVANGER TELEFON, SENTRALBORD: 51828400 (9-15), LÆRERROM: 51828401 Mail: stavanger@steinerskolen.no

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR Etter en del usikkerhet i forhold til økonomi og skolestruktur på tampen av forrige skoleår, er nå det meste på plass i forhold til plassering av lærere og aktiviteter som skal

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2010-2011 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2010/2011 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8.,

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Foreldrehåndbok. Høst 2013. Steinerskolen i Ås. Utgitt av skolens foreldreforening og skolens lærerkollegie

Foreldrehåndbok. Høst 2013. Steinerskolen i Ås. Utgitt av skolens foreldreforening og skolens lærerkollegie Foreldrehåndbok Høst 2013 Steinerskolen i Ås Utgitt av skolens foreldreforening og skolens lærerkollegie 1 Innholdsfortegnelse Del 1 om steinerpedagogikken Innholdsfortegnelse 2 Velkomsthilsen 4 Steinerpedagogikken

Detaljer

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Velkommen til Kongsberg videregående skole! Du leser nå et informasjonshefte som skolen deler ut til alle som er nye elever på Kongsberg

Detaljer

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2014/2015 Løkenåsen skole 1 Innhold Løkenåsen skole... 1 Forord... 4 Viktige telefonnummer og adresser:... 4 "Formålsparagrafen"... 5 Løkenåsen skole... 5 Løkenåsen skoles visjon og pedagogisk

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2012/2013

Informasjonshefte for skoleåret 2012/2013 2012-2013 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2012/2013 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 229 elever fordelt på 8.,

Detaljer

Vettrepermen. Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler

Vettrepermen. Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler Vettrepermen Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler Vettrepermen onsdag 15. februar 2012 Innhold Ved å bruke SØK-funksjonen i dette dokumentet finner du raskt fram til informasjon

Detaljer

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave Sosial plan Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole midlertidig utgave Munkerud skole, avdeling Nordstrand Skoleåret 2014/2015 Skoleåret 2014/15 Sosial plan et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Forfatter:

Detaljer