Barnehagens verdigrunnlag:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnehagens verdigrunnlag:"

Transkript

1 HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN BIRKELAND TLF: e-post: Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer Som de kan ta med seg senere i livet. HAMPEHAUGEN BARNEHAGE JOBBER FOR AT DE VOKSNE SKAL HA BLIKK FOR ALLE, OG ROM FOR DEN ENKELTE.

2 LITT HISTORIKK OG EIERFORHOLD Hampehaugen barnehage ble startet opp i august 1991 av Birkenes Husmorlag (senere Birkenes K&F). I april 2003 ble Birkenes K&F lag og Vegusdal K&F lag slått sammen og navnet ble da Vegusdal K&F lag. De drev barnehagen frem til januar 2006, da den ble kjøpt av Hampehaugen Barnehage AS. Det er Linda Vegusdal Stølen og Anne Lundemoen Håkedal som eier og driver Hampehaugen Barnehage As. Hampehaugen Barnehage er en 3 avdelings barnehage (0-6 år) som stod ferdig 1. november Barnehagen har beliggenhet mellom Birkeland Barneskole og Birkenes hallen. Hampehaugen barnhage består av 3 avdelinger. Sola for de største barna, Regnbuen for de mellomste barna og Småtroll for de minste barna. Barnehagen er godkjent for 75 heldags plasser det er 76 barn som har plass i Hampehaugen barnehage fra høsten STYRING OG LEDELSE Daglig leder: Linda Vegusdal Stølen Styrer: Anne Lundemoen Håkedal Barnehagen har en daglig leder som har det daglige administrative ansvaret, og en styrer som har det daglige pedagogiske ansvaret. Styret i Hampehaugen Barnehage AS foretar ansettelser av personalet. TELEFONNUMMER TIL BARNEHAGEN: Telefonnummer til barnehagen: Direktenummer til Sola: Direktenummer til Regnbuen: Direktenummer til Småtroll: Er du fornøyd med oss, - Si det til andre, Barnehageloven 2 Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdragelsesoppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslang læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn... er du misfornøyd, - fortell det til oss!. Men velg tid og sted: det tjener sjelden barnas beste om ladet Vi forventer at foreldre til barn i Hampehaugen Barnehage tar vare på årsplanen og følger med på skriv som blir hengt opp på tavla ved avdelingen. Det er synd for barnet å gå glipp av en tur eller lignende fordi planene ikke blir lest av foreldrene. Årsplanen innholder dessuten mye viktig informasjon. kritikk formidles med små ører til stede

3 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Merking av klær: Husk å merke alt tøy med barnets navn. Dette gjør det lettere for både dere og personalet å finne klær som er på avveie. Vi kan heller ikke ta ansvar for tøy som forsvinner når det ikke er merket. Skifteklær: Vi ber dere om at dere passer på at barnets kurver i garderoben til enhver tid er fylt opp med skifteklær, tilpasset årstiden. Leker i barnehagen: Barna har ikke anledning til å ha med leker i barnehagen, dette fordi det kan skape konflikter og kan brukes til å kjøpe venner. Vi setter opp på månedsbrevet den dagen i måneden barna kan ha med leke, dette for at alle skal ha muligheten til å ha med seg leker samtidig. Forsikring: Barna er forsikret i IF. Barnet er forsikret i barnehagens åpningstid og i all aktivitet som er i barnehagens regi. Taushetsplikt: Barnehagens personale er pålagt taushetsplikt etter lov om barnehager, unntak er bestemmelser vedrørende opplysningsplikt til barnevernet. Ferier: Barnehagen holder stengt inntil 4 uker på sommeren. Den holder stengt mellom jul og nyttår. Åpent mandag og tirsdag i påske uka. Det er åpent i høst og vinterferien. Det er lagt inn 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret, hvor barnehagen holder stengt. Åpningstid: Barnehagen starter kl og stenger kl Barnet skal hentes slik at dere kan forlate barnehagen senest kl Blir barnet hentet for sent, vil det innkreves en avgift pr kr. 400,- (500,- søsken)på påfølgende foreldrebetaling. Jamf. Vedtektene 5.1 Måltider: Barnet får all mat i barnehagen. Slikkerier, tyggegummi ol. Er ikke tillatt. Barnets fødselsdag blir feiret i barnehagen. Planleggingsdager for 2010 / 2011: Barnehagen er stengt følgende dager: 2/8 og 20/ , 26/4, 6/5 og 3/ Betaling for opphold: Det betales for opphold / kostpenger på egne blanketter. Det betales for 11 mnd. i året. Betales ikke for juli. Kjøp av ekstra tid i barnehagen: (dersom det er plass den aktuelle dagen. ) Kr. 50,- pr. time / kr. 250,- hel dag Beløpet for dette blir lagt til foreldrebetalingen.

4 Oppsigelse: Gjensidig oppsigelse er en kalendermåned. Oppsigelse må skje innen 1. i måneden før oppsigelsen gjelder. Sies barnet opp 1.april eller senere i barnehageåret, må det betales helt fram til 1. juli. Påbegynt måned må betales. Fravær: Hvis barnet er sykt eller av andre grunner er fraværende, ber vi om å få beskjed snarest. Av hensyn til de øvrige barna og eventuelt gravide, ber vi om beskjed hvis det oppstår barnesykdommer eller andre smittsomme sykdommer. Barnet må holdes hjemme fra barnehagen dersom det ikke er friskt nok til å være ute å leke. Personalet har ikke kapasitet til å være inne med syke barn. Foreldrekonferanser: I Hampehaugen vil foreldre til nye barn ha samtale etter oppstart. Dersom andre skulle ønske samtale, ta kontakt med pedagogisk leder på avdelingen. I februar / mars vil alle foreldre få tilbud om konferanse på kveldstid. Barnets trivsel / foreldresamarbeid: God kontakt mellom foreldre og personalet i barnehagen er av størst betydning for barnets tilpassing og trivsel. Barnehagen ivaretar dette samarbeidet ved blant annet: Daglige samtaler ved bringing/henting, foreldresamtaler, foreldremøter, møter i samarbeidsutvalget, dugnader, fester. Viktig: Viktig at dere gir oss beskjed dersom dere bytter telefonnummer, adresse eller det skjer endringer i livssituasjonen.

5 DOKUMENTASJON Rammeplanen sier: Dokumentasjon kan være et middet for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. VURDERING Rammeplanen sier: Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnegruppens og det enkelte barns trivsels og utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende. Vurderingen skal rettes mot det enkelte barns trivsel, medvirkning og utvikling, samt samspillet barna imellom, mellom barn og personalet, mellom personalet og samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene. LIKESTILLING Den gode barnehagen er en likestilt barnehage dette er tittelen på Handlingsplan for likestilling i barnehagene Rammeplanen sier: Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte et likestilt samfunn. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom to kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over sine holdninger til samfunnets forventninger til gutter og jenter. I en moderne barnehage er det nødvendig at personalet arbeider med egne holdninger og adferd også i forhold til kjønn og likestilling. Vi skal da vurdere oss selv og vårt eget arbeid, arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til Barnehageloven, Rammeplanen og eventuelle lokale lover og retningslinjer. Styrer og pedagogisk leder har ansvar for at dette arbeidet blir gjennomført.

6 STASJONSLEK SKRIVEDANS Denne høsten fortsetter vi med skrivedans. Skrivedans er utarbeidet av skrivepedagog, skriftpsykolog og grafolog Ragnhild Oussoren Voors som er født i Nederland. Skrivedans er et opplegg som har som mål å kombinere aktiviteter og musikk i skriveforberedende bevegelser. Det inneholder bevegelser med armer og hender i luften, fantasitegninger, som foregår både individuelt og parvis. Mange øvelser foregår til musikk. Musikken spiller en stor rolle, fordi den inspirerer hjernen til å finne rytmiske og harmoniske kroppsbevegelser og uttrykksformer. Det vektlegges at dette ikke et opplegg for å trene innlæring og utforming av bokstaver, men på bevegelsene som kommer forut for dette. En time i uka har vi åpent hus, dvs. vi har åpne dører på avdelingene. Da har vi forskjellige aktiviteter på hver avdeling, og barna får selv bestemme hvor de vil være og hva de vil gjøre. Vi ansatte opplever stasjonsleken som svært positiv og alle barn og voksne i barnehagen blir godt kjent med hverandre. SPRÅKMILJØ OG SPRÅKSTIMULERING For å fremme barns utvikling av språket og utvikle et godt språkmiljø i Hampehaugen vil vi legge vekt på Gode samtaler Rim, regler, dikt og sang Fortellinger og høytlesing Lek Utforsking av skriftspråket I barnehagen har vi Snakkepakken som er en basispakke med språkstimulerende materiell, som kan styrke barns språk og begrepslæring. Snakkepakken med veiledningshefte er et pedagogisk verktøy for barnehagen. Det du gjør sammen med barnet i dag, gjør det alene i morgen! Vulkanen.

7 FAGOMRÅDENE Det pedagogiske arbeidet i barnehagen skal være preget av ett eller flere av fagområdene som vi finner i Rammeplanen. Fagområdene i seg selv er svært vide, og en berører som regel flere av dem når en jobber i et prosjekt og ellers i det daglige arbeidet med barna. Hvordan man arbeider med de enkelte fagområdene vil variere fra avdeling til avdeling. Brannvernsuke: UKE 38 Mellom mennesker omkommer hvert år som følge av brann- de aller fleste i sine hjem. Brann er et samfunnsproblem som det er viktig å gjøre noe med. Det er derfor viktig at den oppvoksende generasjon tilegner seg enkel kunnskap og riktige holdninger om brannvern. I barnehagen bruker vi et undervisningsopplegg som er utarbeidet av norsk brannvernforening. Det heter Eldar og Vanja. De 7 fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form

8 VELKOMMEN TIL SOLA Sola er storbarnsavdelingen for 4-5 åringene. Det er 28 barn fordelt på 26 plasser. Dagsrytmen på Sola: Personalet på Sola: Tove-Lill Friberg Vestøl Pedagogisk leder 80 % Kinga Tomczyk Førskolelærer 80 % Jobber mandagen på småtroll Grete Flakk Fagarbeider 80 % Steffen Jørgensen Assistent 100 % Halldis Bjelland Assistent 50 % Ellen Kristine Nygård Assistent 80 % Ragnhild Dale Assistent 80 % Barnehagen åpner 07:00 Frokost 07:15-08:15 Lek 08:15-09:20 Samling/klar til tur 09:30 Aktivitet/Lek 10:00-11:00 Mat 11:00-11:45 Utetid (pauser) :00 Måltid/Frukt 14:30-15:00 Lek inne/ute :15 Rydding/ foreldre henter innen 16:15-16:30 BARNEHAGEN STENGER 16:30 Telefonnummer til Sola: Telefonen vil være på i barnehagens åpningstid. Bruk den, og send gjerne SMS med beskjed

9 UKEPLAN: Mandag: Tirsdag: Onsdag; Torsdag: Fredag: Frilek inne og ute /møtedag /bevegelseslek i hallen Turdag /skolegruppe Turdag Turdag / stasjonslek/temadag Turdag/skolegruppe Barnehagehverdagen Kjernetiden på Sola er fra Vi vil gjerne at dere ringer og gir beskjed dersom dere kommer senere, eller ikke kommer i det hele tatt. Vi er ute hver dag, og fire ganger i uka er vi på tur i nærområdet vårt. På turene lager vi mat, gjerne på bål/grill. Vi legger vekt på fysisk aktivitet ute, studier av årstidene og lek. På Sola har vi førskolegruppe for de eldste barna. Der jobber vi med begrepstrening, tall, mengde og skriveforberedende oppgaver. Lek og læring går hånd i hånd. Vi har også egne turer og aktiviteter for de eldste. Vi jobber etter halvårsplan, og har spesielt fokus på barnas språklige utvikling. Derfor vil vi i år jobbe mye med eventyr. Det blir delt ut månedsbrev til alle. Der står det litt om temaer vi holder på med, hva vi har gjort og hva vi skal gjøre. Sola har alltid ta med dag siste barnehagedag i hver måned. Vi maler og leker, spiser krokodiller og fårikål og mye, mye mer

10 Velkommen til Regnbuen Regnbuen er avdelingen i midten både når det gjelder plassering i bygget og alderen på ungene, som er fra 3-4år. Vi har i år 29 barn fordelt på 25 plasser. Telefonnummer til Regnbuen: Telefonen vil være på i barnehagens åpningstid. Bruk den, og send gjerne sms med beskjed. Personalet på Regnbuen: Aud Helen Flaa Pedagogisk leder 60 % Trine Flaa Barne- og ung.arb med disp. jobbe som førskolelærer 80 % Anne Grethe Birkenes Barne- og ung.arb 80 % Bente Aanesland Assistent 90 % Geir Inge Trondsen Assistent 80 % Eva Falander Assistent 90 % Liv Karin Svaland Assistent 100 % Dagsrytme: 7.00: Barnehagen åpner : Frokost Lek \ aktiviteter 9.30 Gjør seg klar for å dra på tur \ rydding Samling Håndvask etterfulgt av måltid Lek ute Måltid\ frukt Lek \ aktiviteter Barnehagen stenger

11 Tur: Alle barna på Regnbuen skal ha minst en turdag i uka. Disse turene vil gå til ulike plasser i nærområdet som solplassen, idrettsplassen, lavoen, Berse, Morhommer, Vi legger vekt på at barna opplever naturen gjennom våre 4 årstider. Gjennom sansene sine blir de kjent med plante- og dyrelivet i nærområdet. Vi legger vekt på å ha god tid og utforske det vi ser langs veien til målet vårt. Samling: Vi vil prøve å ha samling hver dag, enten ute på tur eller på avdelingen. I samlingen synger vi, har ulike temaer som vi snakker om, leker, legger til rette for at barna kan fortelle mens de andre hører på, vi forteller eventyr, leser, eksperimenterer, feirer bursdagsbarn med krone og sang og prøver å fange opp ting barn liker/er opptatt av og jobbe ut i fra dette. Prosjekt: Trine vil ha ansvar for årets prosjekt som heter her bor jeg? Dette går ut på at barna forteller hvor de bor, (eventuelt viser oss hvis vi går forbi når vi er ute på tur) om hvordan de har det hjemme som farge på huset, hage, hva slags leker osv. Så sammen med en voksen, prøver vi å lage disse tingene, som vil bli hengt opp på en vegg som er gjort om til et kart. Så en annen dag kommer barnet og forteller at i dag har vi laget en stor snømann hjemme hos oss, da prøver vi å lage dette og plasserer den med huset. Vi har fått en ny baby hjemme hos oss, nå er båten kommet hjem i hagen vår osv. Vi prøver altså å gripe fatt i de forandringene som skjer, og konkretisere dette på ulike måter. Til slutt ser vi for oss en hel vegg som er gjort om til et kart med alle de ulike husene og hva som har skjedd gjennom året. Språk 4 Språk 4 er et samarbeidsprosjekt mellom barnehagene og helsestasjonen i Birkenes Kommune. Språk kartlegging tiltak er tema for prosjektet. Språk 4 skal kartlegge fireåringens språkferdigheter.

12 VELKOMMEN TIL SMÅTROLL Småtroll er småbarnsavdelingen og i år kommer det til å være 19 barn fordelt på 15 plasser i alderen 1 til 3 år. Telefonnummer til Småtroll: Telefonen vil være på i barnehagens åpningstid. Bruk den, og send gjerne en sms med en beskjed Personalet på Småtroll: Anne L. Håkedal Pedagogisk leder 80 % Kristina Grødum Fidjeland Barne- og ung. Arb. med disp. jobber som førskolelærer 80 % Elise Nygård Assistent 90 % Gunn Suggelia Assistent 80 % Anne Marie Søbye Assistent 60 % Eva Svendsen Assistent 30 % Kinga Tomzcyk Hver mandag 20 % Uteliv Vi vil gjøre vårt beste slik at barna får en luftetur hver dag. Vi vil bli kjent med uteområdet i barnehagen og etter hvert i nærområdet. De største barna vil etter hvert gå på turer sammen med noen av barna på Regnbuen. På småtroll kommer trygghet og tillit til å stå i høysete. Mye av den første tiden vil være preget av det å skape trygghet og gjensidig tillit til deres barn og dere som foreldre. Innarbeiding av rutiner er også svært viktig. Dagsrytmen på Småtroll: Barnehagen åpner Frokost Lek Rydding og samling Lek Lunch Soving eller utelek Måltid og frukt Lek Barnehagen stenger 16.30

13 Samlingsstund På Småtroll har vi samlingsstund daglig. Da vil vi synge, fortelle eventyr og fortelle om aktuelle temaer. Mer konkret vil dere kunne lese om dette i halvårsplanen som kommer i tillegg til årsplanen. Lek På Småtroll vil vi gjøre vårt beste for å legge til rette for lek, gi leken rom, tid og trygghet. - Års klubb 3-års klubb er nytt av året. Dette vil være for de største med felles opplevelser eller aktiviteter som ikke alle de andre får. Dette vil være egne turer, formingsaktiviteter starter opp i september, en gang i uka. Språk og språkstimulering Dette vil vi legge til rette for gjennom gode samtaler i bleiesituasjoner, ved måltidet og under på- og av kledning. Vi vil bruke rim, regler, dikt og sanger. Hver måned har vi 2 sanger og 1 rim (se i halvårsplanen) vi vil også ha eventyr og mye høytlesning. Bursdagsfeiring Vi flagger for bursdagsbarnet, har egen bursdagssamling der de sitter på bursdagsstol med kappe og sjølpyntet krone. Barnet velger meny, eventyr og sanger i den grad det lar seg gjøre. I ganga vil det henge bilde av bursdagsbarnet. Da gjenstår det bare å ønske dere HJERTELIG VELKOMMEN til Småtroll, og vi har et stort ønske om et godt samarbeid slik at tiden for deres håpefulle blir best mulig. Vi gleder oss til å bli kjent med barn og foreldre.

14 SEPTEMBER Vi smaker på bær, frukt og grønnsaker som vi finner i naturen og i nærmiljøet. Høyt, høyt oppe i et epletre, titter to små epler ned. Jeg rister på treet så hardt jeg kan, ned faller eplene, nam, nam, nam Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Foreldremøte Småtroll Kl Foreldremøte Regnbuen Kl Foreldremøte Sola Kl Brannverns Uke

15 OKTOBER HØSTEN KOMMER mel: Fader Jakob Vi ønsker å formidle til barna hva FN er og hva de arbeider for. Det er fint for barna å vite noe om internasjonale forhold, og at på FN-dagen skal vi tenke ekstra på alle i verden som ikke har det så godt som oss. Det viktigste FN jobber med er å få slutt på all krig i verden. Samtidig er det viktig å jobbe for at alle mennesker i verden skal få et bedre liv. Alle mennesker bør få nok mat, ha rent vann og et sted å bo. Høsten kommer, adjø da sommer. Takk for sol, takk for lys. Hør nå tuter vinden, stryker deg om kinnen. Svisj,svisj,svisj. Svisj, svisj, svisj. Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Sykkel Uke Fotografen kommer kl Planleggingsdag Barnehagen stengt Kafé i anledning FN-dagen Kl FN - dagen Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Høstferie uke 40 4/9 10/9 Fredag 22. oktober arrangerer barnehagen kafé og salg av varer til barnehagen til ei jente, Indranis i India. Da er foreldre, søsken, besteforeldre, tante og onkel velkommen.

16 REGN Sigbjørn Obstfelder NOVEMBER REGN Sigbjørn Obstfelder En er en, og to er to. Vi hopper i vann, vi triller i sand. Sikk sakk, vi drypper på tak, tikk takk det regner i dag. Regn, regn, regn, regn, øsende regn, pøsende regn. Regn, regn, regn, regn. Deilig og vått, deilig og rått. Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Pyjamas party

17 DESEMBER I desember konsentrerer vi oss om den kristne høytiden: jul. Barnehagen vil ta seg god tid til å forberede feiringen, og legger vekt på felles tradisjoner. Både de verdslige og religiøse sidene vil få sin plass alt etter barnas alder og modenhet. Vi vil snakke om hvorfor vi feirer jul, åpne kalender, synge julesanger, lese julebøker og lære om ulike juleskikker. Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Foreldre kaffe Kl Lucia feiring Nisse fest Julaften Stengt juledag juledag Barnehagen 28 Holder stengt 29 Mellom 30 Jul og 31 nyttårsaften VI ØNSKER DERE EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR!

18 JANUAR - Hvem bor i denne votten her. Vi jobber med eventyret Skinnvotten. Vi kommer til å lese, dramatisere og kle oss ut. Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Besteforeldre kaffe Kl Huttetu så kaldt det er - det er skjerf og vottevær. Rim i busk og rim i trær, rim i denne visa her.

19 FEBRUAR Vi skaper en festdag i barnehagen og markerer en gammel tradisjon. I tiden før fasten var det ikke bare mat og drikke folk var opptatt av. Det gjaldt å slå seg virkelig løs før den rolige tiden begynte. Da var det lek, dans, opptog, maskerade og karnevalsspill. Vi pynter med fastelavnsris, lager katter/kattemasker, baker fastelavnsboller Og vi har karneval med utkledning. Vi markerer Samefolkets dag. Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Samefolkets dag Karneval Vinter Ferie 28 Fra 23 / 2 6/ er det VM på ski i Oslo Vinterferie uke 9 Foreldresamtaler i februar / mars

20 MARS Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 9 Vinter Ferie Fastelavnen

21 APRIL Påske: Vi begynner med påskeforberedelser. Barna får forståelse av det som skjer i naturen, og at det er en spesiell høytid. Vi snakker om våren/nytt liv/egg og kyllinger. Vi lager påskepynt, synger og forteller. Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Sola og Regnbuen har påskefrokost kl Småtroll påskemat kl Barnehagen stengt 21 Skjærtorsdag 22 Langfredag Påskeaften påskedag påskedag stengt 26 Planleggingsdag Barnehagen stengt

22 MAI Vi gleder oss sammen over at hele Norge har bursdag. I tiden frem mot 17. Mai kommer vi til å øve oss på 17. mai sanger. Siste barnehagedag før 17. mai har vi 17. Mai fest her i barnehagen. Da går vi i tog, spiser pølser og is, og det blir leker for barn og voksne. Rosa russen kommer. Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Planleggingsdag Barnehagen stengt Barnehagen Stengt

23 JUNI Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Kr.himmelfartsdag Barnehagen stengt 3 Planleggingsdag Barnehagen Stengt pinsedag Stengt

24 JULI Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag GOD SOMMER 29 FERIE FERIE

25 August Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag DET KAN BLI AKTUELT MED FERIESTENGT UKE 28 OGSÅ. KOMMER TILBAKE MED INFORMASJON OM DETTE SENERE.

26 SEPTEMBER Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Velkommen til Hamar gårdsbarnehage

Velkommen til Hamar gårdsbarnehage Velkommen til Hamar gårdsbarnehage Telefon: 98 81 95 58 hamargaardsbarnehage@gmail.com www.barnehage.hamar.no Velkommen til vår flotte barnehage! Hamar gårdsbarnehage holder til på Ajer gård. Vi har ni

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

Årsplan. for 2013. Haslum idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september

Årsplan. for 2013. Haslum idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september Årsplan for 2013 Haslum idrettsbarnehage Periode 1 Januar, februar, mars Periode 4 Oktober, November, Desember Periode 2 April, Mai, juni, Juli Periode 3 August, september Vår visjon Vi skal være en barnehage

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

Årsplan. for 2015. EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE PRESENTASJON Gamleskolen er som navnet sier den gamle skolen på Grua. Den ble første gang tatt i bruk i 1916. Dette innebærer at bygningen ikke er SEFRAK-registrert

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014 En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner.

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer