Barnehagens verdigrunnlag:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnehagens verdigrunnlag:"

Transkript

1 HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN BIRKELAND TLF: e-post: Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer Som de kan ta med seg senere i livet. HAMPEHAUGEN BARNEHAGE JOBBER FOR AT DE VOKSNE SKAL HA BLIKK FOR ALLE, OG ROM FOR DEN ENKELTE.

2 LITT HISTORIKK OG EIERFORHOLD Hampehaugen barnehage ble startet opp i august 1991 av Birkenes Husmorlag (senere Birkenes K&F). I april 2003 ble Birkenes K&F lag og Vegusdal K&F lag slått sammen og navnet ble da Vegusdal K&F lag. De drev barnehagen frem til januar 2006, da den ble kjøpt av Hampehaugen Barnehage AS. Det er Linda Vegusdal Stølen og Anne Lundemoen Håkedal som eier og driver Hampehaugen Barnehage As. Hampehaugen Barnehage er en 3 avdelings barnehage (0-6 år) som stod ferdig 1. november Barnehagen har beliggenhet mellom Birkeland Barneskole og Birkenes hallen. Hampehaugen barnhage består av 3 avdelinger. Sola for de største barna, Regnbuen for de mellomste barna og Småtroll for de minste barna. Barnehagen er godkjent for 75 heldags plasser det er 76 barn som har plass i Hampehaugen barnehage fra høsten STYRING OG LEDELSE Daglig leder: Linda Vegusdal Stølen Styrer: Anne Lundemoen Håkedal Barnehagen har en daglig leder som har det daglige administrative ansvaret, og en styrer som har det daglige pedagogiske ansvaret. Styret i Hampehaugen Barnehage AS foretar ansettelser av personalet. TELEFONNUMMER TIL BARNEHAGEN: Telefonnummer til barnehagen: Direktenummer til Sola: Direktenummer til Regnbuen: Direktenummer til Småtroll: Er du fornøyd med oss, - Si det til andre, Barnehageloven 2 Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdragelsesoppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslang læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn... er du misfornøyd, - fortell det til oss!. Men velg tid og sted: det tjener sjelden barnas beste om ladet Vi forventer at foreldre til barn i Hampehaugen Barnehage tar vare på årsplanen og følger med på skriv som blir hengt opp på tavla ved avdelingen. Det er synd for barnet å gå glipp av en tur eller lignende fordi planene ikke blir lest av foreldrene. Årsplanen innholder dessuten mye viktig informasjon. kritikk formidles med små ører til stede

3 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Merking av klær: Husk å merke alt tøy med barnets navn. Dette gjør det lettere for både dere og personalet å finne klær som er på avveie. Vi kan heller ikke ta ansvar for tøy som forsvinner når det ikke er merket. Skifteklær: Vi ber dere om at dere passer på at barnets kurver i garderoben til enhver tid er fylt opp med skifteklær, tilpasset årstiden. Leker i barnehagen: Barna har ikke anledning til å ha med leker i barnehagen, dette fordi det kan skape konflikter og kan brukes til å kjøpe venner. Vi setter opp på månedsbrevet den dagen i måneden barna kan ha med leke, dette for at alle skal ha muligheten til å ha med seg leker samtidig. Forsikring: Barna er forsikret i IF. Barnet er forsikret i barnehagens åpningstid og i all aktivitet som er i barnehagens regi. Taushetsplikt: Barnehagens personale er pålagt taushetsplikt etter lov om barnehager, unntak er bestemmelser vedrørende opplysningsplikt til barnevernet. Ferier: Barnehagen holder stengt inntil 4 uker på sommeren. Den holder stengt mellom jul og nyttår. Åpent mandag og tirsdag i påske uka. Det er åpent i høst og vinterferien. Det er lagt inn 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret, hvor barnehagen holder stengt. Åpningstid: Barnehagen starter kl og stenger kl Barnet skal hentes slik at dere kan forlate barnehagen senest kl Blir barnet hentet for sent, vil det innkreves en avgift pr kr. 400,- (500,- søsken)på påfølgende foreldrebetaling. Jamf. Vedtektene 5.1 Måltider: Barnet får all mat i barnehagen. Slikkerier, tyggegummi ol. Er ikke tillatt. Barnets fødselsdag blir feiret i barnehagen. Planleggingsdager for 2010 / 2011: Barnehagen er stengt følgende dager: 2/8 og 20/ , 26/4, 6/5 og 3/ Betaling for opphold: Det betales for opphold / kostpenger på egne blanketter. Det betales for 11 mnd. i året. Betales ikke for juli. Kjøp av ekstra tid i barnehagen: (dersom det er plass den aktuelle dagen. ) Kr. 50,- pr. time / kr. 250,- hel dag Beløpet for dette blir lagt til foreldrebetalingen.

4 Oppsigelse: Gjensidig oppsigelse er en kalendermåned. Oppsigelse må skje innen 1. i måneden før oppsigelsen gjelder. Sies barnet opp 1.april eller senere i barnehageåret, må det betales helt fram til 1. juli. Påbegynt måned må betales. Fravær: Hvis barnet er sykt eller av andre grunner er fraværende, ber vi om å få beskjed snarest. Av hensyn til de øvrige barna og eventuelt gravide, ber vi om beskjed hvis det oppstår barnesykdommer eller andre smittsomme sykdommer. Barnet må holdes hjemme fra barnehagen dersom det ikke er friskt nok til å være ute å leke. Personalet har ikke kapasitet til å være inne med syke barn. Foreldrekonferanser: I Hampehaugen vil foreldre til nye barn ha samtale etter oppstart. Dersom andre skulle ønske samtale, ta kontakt med pedagogisk leder på avdelingen. I februar / mars vil alle foreldre få tilbud om konferanse på kveldstid. Barnets trivsel / foreldresamarbeid: God kontakt mellom foreldre og personalet i barnehagen er av størst betydning for barnets tilpassing og trivsel. Barnehagen ivaretar dette samarbeidet ved blant annet: Daglige samtaler ved bringing/henting, foreldresamtaler, foreldremøter, møter i samarbeidsutvalget, dugnader, fester. Viktig: Viktig at dere gir oss beskjed dersom dere bytter telefonnummer, adresse eller det skjer endringer i livssituasjonen.

5 DOKUMENTASJON Rammeplanen sier: Dokumentasjon kan være et middet for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. VURDERING Rammeplanen sier: Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnegruppens og det enkelte barns trivsels og utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende. Vurderingen skal rettes mot det enkelte barns trivsel, medvirkning og utvikling, samt samspillet barna imellom, mellom barn og personalet, mellom personalet og samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene. LIKESTILLING Den gode barnehagen er en likestilt barnehage dette er tittelen på Handlingsplan for likestilling i barnehagene Rammeplanen sier: Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte et likestilt samfunn. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom to kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over sine holdninger til samfunnets forventninger til gutter og jenter. I en moderne barnehage er det nødvendig at personalet arbeider med egne holdninger og adferd også i forhold til kjønn og likestilling. Vi skal da vurdere oss selv og vårt eget arbeid, arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til Barnehageloven, Rammeplanen og eventuelle lokale lover og retningslinjer. Styrer og pedagogisk leder har ansvar for at dette arbeidet blir gjennomført.

6 STASJONSLEK SKRIVEDANS Denne høsten fortsetter vi med skrivedans. Skrivedans er utarbeidet av skrivepedagog, skriftpsykolog og grafolog Ragnhild Oussoren Voors som er født i Nederland. Skrivedans er et opplegg som har som mål å kombinere aktiviteter og musikk i skriveforberedende bevegelser. Det inneholder bevegelser med armer og hender i luften, fantasitegninger, som foregår både individuelt og parvis. Mange øvelser foregår til musikk. Musikken spiller en stor rolle, fordi den inspirerer hjernen til å finne rytmiske og harmoniske kroppsbevegelser og uttrykksformer. Det vektlegges at dette ikke et opplegg for å trene innlæring og utforming av bokstaver, men på bevegelsene som kommer forut for dette. En time i uka har vi åpent hus, dvs. vi har åpne dører på avdelingene. Da har vi forskjellige aktiviteter på hver avdeling, og barna får selv bestemme hvor de vil være og hva de vil gjøre. Vi ansatte opplever stasjonsleken som svært positiv og alle barn og voksne i barnehagen blir godt kjent med hverandre. SPRÅKMILJØ OG SPRÅKSTIMULERING For å fremme barns utvikling av språket og utvikle et godt språkmiljø i Hampehaugen vil vi legge vekt på Gode samtaler Rim, regler, dikt og sang Fortellinger og høytlesing Lek Utforsking av skriftspråket I barnehagen har vi Snakkepakken som er en basispakke med språkstimulerende materiell, som kan styrke barns språk og begrepslæring. Snakkepakken med veiledningshefte er et pedagogisk verktøy for barnehagen. Det du gjør sammen med barnet i dag, gjør det alene i morgen! Vulkanen.

7 FAGOMRÅDENE Det pedagogiske arbeidet i barnehagen skal være preget av ett eller flere av fagområdene som vi finner i Rammeplanen. Fagområdene i seg selv er svært vide, og en berører som regel flere av dem når en jobber i et prosjekt og ellers i det daglige arbeidet med barna. Hvordan man arbeider med de enkelte fagområdene vil variere fra avdeling til avdeling. Brannvernsuke: UKE 38 Mellom mennesker omkommer hvert år som følge av brann- de aller fleste i sine hjem. Brann er et samfunnsproblem som det er viktig å gjøre noe med. Det er derfor viktig at den oppvoksende generasjon tilegner seg enkel kunnskap og riktige holdninger om brannvern. I barnehagen bruker vi et undervisningsopplegg som er utarbeidet av norsk brannvernforening. Det heter Eldar og Vanja. De 7 fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form

8 VELKOMMEN TIL SOLA Sola er storbarnsavdelingen for 4-5 åringene. Det er 28 barn fordelt på 26 plasser. Dagsrytmen på Sola: Personalet på Sola: Tove-Lill Friberg Vestøl Pedagogisk leder 80 % Kinga Tomczyk Førskolelærer 80 % Jobber mandagen på småtroll Grete Flakk Fagarbeider 80 % Steffen Jørgensen Assistent 100 % Halldis Bjelland Assistent 50 % Ellen Kristine Nygård Assistent 80 % Ragnhild Dale Assistent 80 % Barnehagen åpner 07:00 Frokost 07:15-08:15 Lek 08:15-09:20 Samling/klar til tur 09:30 Aktivitet/Lek 10:00-11:00 Mat 11:00-11:45 Utetid (pauser) :00 Måltid/Frukt 14:30-15:00 Lek inne/ute :15 Rydding/ foreldre henter innen 16:15-16:30 BARNEHAGEN STENGER 16:30 Telefonnummer til Sola: Telefonen vil være på i barnehagens åpningstid. Bruk den, og send gjerne SMS med beskjed

9 UKEPLAN: Mandag: Tirsdag: Onsdag; Torsdag: Fredag: Frilek inne og ute /møtedag /bevegelseslek i hallen Turdag /skolegruppe Turdag Turdag / stasjonslek/temadag Turdag/skolegruppe Barnehagehverdagen Kjernetiden på Sola er fra Vi vil gjerne at dere ringer og gir beskjed dersom dere kommer senere, eller ikke kommer i det hele tatt. Vi er ute hver dag, og fire ganger i uka er vi på tur i nærområdet vårt. På turene lager vi mat, gjerne på bål/grill. Vi legger vekt på fysisk aktivitet ute, studier av årstidene og lek. På Sola har vi førskolegruppe for de eldste barna. Der jobber vi med begrepstrening, tall, mengde og skriveforberedende oppgaver. Lek og læring går hånd i hånd. Vi har også egne turer og aktiviteter for de eldste. Vi jobber etter halvårsplan, og har spesielt fokus på barnas språklige utvikling. Derfor vil vi i år jobbe mye med eventyr. Det blir delt ut månedsbrev til alle. Der står det litt om temaer vi holder på med, hva vi har gjort og hva vi skal gjøre. Sola har alltid ta med dag siste barnehagedag i hver måned. Vi maler og leker, spiser krokodiller og fårikål og mye, mye mer

10 Velkommen til Regnbuen Regnbuen er avdelingen i midten både når det gjelder plassering i bygget og alderen på ungene, som er fra 3-4år. Vi har i år 29 barn fordelt på 25 plasser. Telefonnummer til Regnbuen: Telefonen vil være på i barnehagens åpningstid. Bruk den, og send gjerne sms med beskjed. Personalet på Regnbuen: Aud Helen Flaa Pedagogisk leder 60 % Trine Flaa Barne- og ung.arb med disp. jobbe som førskolelærer 80 % Anne Grethe Birkenes Barne- og ung.arb 80 % Bente Aanesland Assistent 90 % Geir Inge Trondsen Assistent 80 % Eva Falander Assistent 90 % Liv Karin Svaland Assistent 100 % Dagsrytme: 7.00: Barnehagen åpner : Frokost Lek \ aktiviteter 9.30 Gjør seg klar for å dra på tur \ rydding Samling Håndvask etterfulgt av måltid Lek ute Måltid\ frukt Lek \ aktiviteter Barnehagen stenger

11 Tur: Alle barna på Regnbuen skal ha minst en turdag i uka. Disse turene vil gå til ulike plasser i nærområdet som solplassen, idrettsplassen, lavoen, Berse, Morhommer, Vi legger vekt på at barna opplever naturen gjennom våre 4 årstider. Gjennom sansene sine blir de kjent med plante- og dyrelivet i nærområdet. Vi legger vekt på å ha god tid og utforske det vi ser langs veien til målet vårt. Samling: Vi vil prøve å ha samling hver dag, enten ute på tur eller på avdelingen. I samlingen synger vi, har ulike temaer som vi snakker om, leker, legger til rette for at barna kan fortelle mens de andre hører på, vi forteller eventyr, leser, eksperimenterer, feirer bursdagsbarn med krone og sang og prøver å fange opp ting barn liker/er opptatt av og jobbe ut i fra dette. Prosjekt: Trine vil ha ansvar for årets prosjekt som heter her bor jeg? Dette går ut på at barna forteller hvor de bor, (eventuelt viser oss hvis vi går forbi når vi er ute på tur) om hvordan de har det hjemme som farge på huset, hage, hva slags leker osv. Så sammen med en voksen, prøver vi å lage disse tingene, som vil bli hengt opp på en vegg som er gjort om til et kart. Så en annen dag kommer barnet og forteller at i dag har vi laget en stor snømann hjemme hos oss, da prøver vi å lage dette og plasserer den med huset. Vi har fått en ny baby hjemme hos oss, nå er båten kommet hjem i hagen vår osv. Vi prøver altså å gripe fatt i de forandringene som skjer, og konkretisere dette på ulike måter. Til slutt ser vi for oss en hel vegg som er gjort om til et kart med alle de ulike husene og hva som har skjedd gjennom året. Språk 4 Språk 4 er et samarbeidsprosjekt mellom barnehagene og helsestasjonen i Birkenes Kommune. Språk kartlegging tiltak er tema for prosjektet. Språk 4 skal kartlegge fireåringens språkferdigheter.

12 VELKOMMEN TIL SMÅTROLL Småtroll er småbarnsavdelingen og i år kommer det til å være 19 barn fordelt på 15 plasser i alderen 1 til 3 år. Telefonnummer til Småtroll: Telefonen vil være på i barnehagens åpningstid. Bruk den, og send gjerne en sms med en beskjed Personalet på Småtroll: Anne L. Håkedal Pedagogisk leder 80 % Kristina Grødum Fidjeland Barne- og ung. Arb. med disp. jobber som førskolelærer 80 % Elise Nygård Assistent 90 % Gunn Suggelia Assistent 80 % Anne Marie Søbye Assistent 60 % Eva Svendsen Assistent 30 % Kinga Tomzcyk Hver mandag 20 % Uteliv Vi vil gjøre vårt beste slik at barna får en luftetur hver dag. Vi vil bli kjent med uteområdet i barnehagen og etter hvert i nærområdet. De største barna vil etter hvert gå på turer sammen med noen av barna på Regnbuen. På småtroll kommer trygghet og tillit til å stå i høysete. Mye av den første tiden vil være preget av det å skape trygghet og gjensidig tillit til deres barn og dere som foreldre. Innarbeiding av rutiner er også svært viktig. Dagsrytmen på Småtroll: Barnehagen åpner Frokost Lek Rydding og samling Lek Lunch Soving eller utelek Måltid og frukt Lek Barnehagen stenger 16.30

13 Samlingsstund På Småtroll har vi samlingsstund daglig. Da vil vi synge, fortelle eventyr og fortelle om aktuelle temaer. Mer konkret vil dere kunne lese om dette i halvårsplanen som kommer i tillegg til årsplanen. Lek På Småtroll vil vi gjøre vårt beste for å legge til rette for lek, gi leken rom, tid og trygghet. - Års klubb 3-års klubb er nytt av året. Dette vil være for de største med felles opplevelser eller aktiviteter som ikke alle de andre får. Dette vil være egne turer, formingsaktiviteter starter opp i september, en gang i uka. Språk og språkstimulering Dette vil vi legge til rette for gjennom gode samtaler i bleiesituasjoner, ved måltidet og under på- og av kledning. Vi vil bruke rim, regler, dikt og sanger. Hver måned har vi 2 sanger og 1 rim (se i halvårsplanen) vi vil også ha eventyr og mye høytlesning. Bursdagsfeiring Vi flagger for bursdagsbarnet, har egen bursdagssamling der de sitter på bursdagsstol med kappe og sjølpyntet krone. Barnet velger meny, eventyr og sanger i den grad det lar seg gjøre. I ganga vil det henge bilde av bursdagsbarnet. Da gjenstår det bare å ønske dere HJERTELIG VELKOMMEN til Småtroll, og vi har et stort ønske om et godt samarbeid slik at tiden for deres håpefulle blir best mulig. Vi gleder oss til å bli kjent med barn og foreldre.

14 SEPTEMBER Vi smaker på bær, frukt og grønnsaker som vi finner i naturen og i nærmiljøet. Høyt, høyt oppe i et epletre, titter to små epler ned. Jeg rister på treet så hardt jeg kan, ned faller eplene, nam, nam, nam Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Foreldremøte Småtroll Kl Foreldremøte Regnbuen Kl Foreldremøte Sola Kl Brannverns Uke

15 OKTOBER HØSTEN KOMMER mel: Fader Jakob Vi ønsker å formidle til barna hva FN er og hva de arbeider for. Det er fint for barna å vite noe om internasjonale forhold, og at på FN-dagen skal vi tenke ekstra på alle i verden som ikke har det så godt som oss. Det viktigste FN jobber med er å få slutt på all krig i verden. Samtidig er det viktig å jobbe for at alle mennesker i verden skal få et bedre liv. Alle mennesker bør få nok mat, ha rent vann og et sted å bo. Høsten kommer, adjø da sommer. Takk for sol, takk for lys. Hør nå tuter vinden, stryker deg om kinnen. Svisj,svisj,svisj. Svisj, svisj, svisj. Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Sykkel Uke Fotografen kommer kl Planleggingsdag Barnehagen stengt Kafé i anledning FN-dagen Kl FN - dagen Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Høstferie uke 40 4/9 10/9 Fredag 22. oktober arrangerer barnehagen kafé og salg av varer til barnehagen til ei jente, Indranis i India. Da er foreldre, søsken, besteforeldre, tante og onkel velkommen.

16 REGN Sigbjørn Obstfelder NOVEMBER REGN Sigbjørn Obstfelder En er en, og to er to. Vi hopper i vann, vi triller i sand. Sikk sakk, vi drypper på tak, tikk takk det regner i dag. Regn, regn, regn, regn, øsende regn, pøsende regn. Regn, regn, regn, regn. Deilig og vått, deilig og rått. Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Pyjamas party

17 DESEMBER I desember konsentrerer vi oss om den kristne høytiden: jul. Barnehagen vil ta seg god tid til å forberede feiringen, og legger vekt på felles tradisjoner. Både de verdslige og religiøse sidene vil få sin plass alt etter barnas alder og modenhet. Vi vil snakke om hvorfor vi feirer jul, åpne kalender, synge julesanger, lese julebøker og lære om ulike juleskikker. Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Foreldre kaffe Kl Lucia feiring Nisse fest Julaften Stengt juledag juledag Barnehagen 28 Holder stengt 29 Mellom 30 Jul og 31 nyttårsaften VI ØNSKER DERE EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR!

18 JANUAR - Hvem bor i denne votten her. Vi jobber med eventyret Skinnvotten. Vi kommer til å lese, dramatisere og kle oss ut. Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Besteforeldre kaffe Kl Huttetu så kaldt det er - det er skjerf og vottevær. Rim i busk og rim i trær, rim i denne visa her.

19 FEBRUAR Vi skaper en festdag i barnehagen og markerer en gammel tradisjon. I tiden før fasten var det ikke bare mat og drikke folk var opptatt av. Det gjaldt å slå seg virkelig løs før den rolige tiden begynte. Da var det lek, dans, opptog, maskerade og karnevalsspill. Vi pynter med fastelavnsris, lager katter/kattemasker, baker fastelavnsboller Og vi har karneval med utkledning. Vi markerer Samefolkets dag. Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Samefolkets dag Karneval Vinter Ferie 28 Fra 23 / 2 6/ er det VM på ski i Oslo Vinterferie uke 9 Foreldresamtaler i februar / mars

20 MARS Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 9 Vinter Ferie Fastelavnen

21 APRIL Påske: Vi begynner med påskeforberedelser. Barna får forståelse av det som skjer i naturen, og at det er en spesiell høytid. Vi snakker om våren/nytt liv/egg og kyllinger. Vi lager påskepynt, synger og forteller. Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Sola og Regnbuen har påskefrokost kl Småtroll påskemat kl Barnehagen stengt 21 Skjærtorsdag 22 Langfredag Påskeaften påskedag påskedag stengt 26 Planleggingsdag Barnehagen stengt

22 MAI Vi gleder oss sammen over at hele Norge har bursdag. I tiden frem mot 17. Mai kommer vi til å øve oss på 17. mai sanger. Siste barnehagedag før 17. mai har vi 17. Mai fest her i barnehagen. Da går vi i tog, spiser pølser og is, og det blir leker for barn og voksne. Rosa russen kommer. Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Planleggingsdag Barnehagen stengt Barnehagen Stengt

23 JUNI Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Kr.himmelfartsdag Barnehagen stengt 3 Planleggingsdag Barnehagen Stengt pinsedag Stengt

24 JULI Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag GOD SOMMER 29 FERIE FERIE

25 August Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag DET KAN BLI AKTUELT MED FERIESTENGT UKE 28 OGSÅ. KOMMER TILBAKE MED INFORMASJON OM DETTE SENERE.

26 SEPTEMBER Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE TEMAPLAN FOR SMÅTROLL 2013/2014

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE TEMAPLAN FOR SMÅTROLL 2013/2014 HAMPEHAUGEN BARNEHAGE TEMAPLAN FOR SMÅTROLL 2013/2014 Vi i Hampehaugen Barnehagen jobber mot en barnehagehverdag preget av omsorg, opplevelser, lek og læring i et spennende miljø med trygge og engasjerte

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hampehaugen barnehage er en 3- avdelings barnehage for barn mellom 0 6 år. Barnehagen har 75 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger mellom Birkeneshallen og Birkeland

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Elisabeth Rosenkrantz Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR MAURTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen jobber

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

TEMA PLAN FOR SOLA 2013-2014

TEMA PLAN FOR SOLA 2013-2014 TEMA PLAN FOR SOLA 2013-2014 HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hei, og velkommen til oss på Sola. I år er vi 5 voksne og 26 barn mellom 3 5 år. To dager i uka har vi aldersinndelte grupper språk 4 på torsdager og

Detaljer

TEMAPLAN FOR SMÅTROLL 2014/2015

TEMAPLAN FOR SMÅTROLL 2014/2015 TEMAPLAN FOR SMÅTROLL 2014/2015 Vi i Hampehaugen barnehage jobber mot en barnehagehverdag preget av omsorg, opplevelser, lek og læring i et spennende miljø med trygge engasjerte deltakere. Barnehageplanen

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet Godt sted å være Godt sted å lære Lek og moro Revehiet Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet 07.00 Barnehagen åpner Dagsrytmen på Revehiet: 08.45 Frokost 10-12 Utetid / inneaktiviteter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HAMPEHAUGEN BARNEHAGE 2009/ 2010

ÅRSPLAN FOR HAMPEHAUGEN BARNEHAGE 2009/ 2010 Visjon: BLIKK FOR ALLE, OG ROM FOR DEN ENKELTE. ÅRSPLAN FOR HAMPEHAUGEN BARNEHAGE 2009/ 2010 Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer Som de kan ta med seg senere

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON

ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON 2017 2018 Velkommen til Rompetrollane Rompetrollane er en avdeling for barn fra 0 3 år. Det er 15 fulle plasser i gruppa. Småbarnsavdelingen er ofte barnets og foreldrenes

Detaljer

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE 2014-2015 Visjon Lykkelig barndom På Nypvang åpen barnehage og Nypvang barnehage skal hverdagen preges av trygghet, trivsel og tilhørighet for barn, foreldre og personale.

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013 BARNEHAGEÅRET 2012-2013: Vi vil i år være en barnegruppe på 14stk med barn født i 2009. Vi vil være 3 faste voksne på avdelingen: Pedagogisk leder: Camilla

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår!

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! Årshjul for Mosby Oppvekstsenter Dyrestien barnehage Avdeling Ekorn 2017/2018 Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! I dette årshjulet finner dere informasjon om hva Ekorn skal jobbe med

Detaljer

MÅNEDSBREV SEPTEMBER

MÅNEDSBREV SEPTEMBER MÅNEDSBREV SEPTEMBER STEINRØYSA Så var august også forbi, Vi har også denne månedne fått kjenne litt på sommer varmen og fått noen fine dager ute. Vi har i august måned hatt fokus på å bli kjent, og trygge,

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2016

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2016 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2016 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2016 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5-8

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

HANDLINGSPLAN MARIHØNA

HANDLINGSPLAN MARIHØNA HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2012-2013 Marihøna 2012 2013 1 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer som ligger til grunn for den barnehagehverdag

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 Ytre Enebakk barnehage Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 1 Innhold 1. Innledning 2. Våre temaer og mål for perioden 3. Dokumentasjon og evaluering 4. Praktiske opplysninger

Detaljer

ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON

ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON 2016 2017 Velkommen til Rompetrollane Rompetrollane er en avdeling for barn fra 0 3 år. Det er 15 plasser i gruppa. Småbarnsavdelingen er ofte barnets og foreldrenes første

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Trekanten Åpen Barnehage

Trekanten Åpen Barnehage Trekanten Åpen Barnehage Hjertelig velkommen For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl. 09.00-14.30 Velkommen til Oss!! HVEM KAN KOMME? ALLE!! :) Dette er et tilbud for alle som er hjemme

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Fra A til Å i Høle barnehage - praktiske opplysninger til alle brukere av barnehagen-

Fra A til Å i Høle barnehage - praktiske opplysninger til alle brukere av barnehagen- Fra A til Å i Høle barnehage - praktiske opplysninger til alle brukere av barnehagen- Adresse Høle barnehage Apalstøveien 28 4308 Sandnes Telefon: 95476376 Mail: hole.bhg@sandnes.kommune.no Nettsted: www.sandnes.kommune.no/barnehager/hole/

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET. Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET PERIODEPLAN August og september 2012 FUGLEREDET INNLEDNING Velkommen til et nytt barnehageår på Fugleredet. Vi er allerede godt i gang med å ta i mot nye barn. Vi vil i alt bli 16 barn fordelt på 14 plasser.

Detaljer

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET.

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. Litt om avdelingen. Frøya er en småbarnsavdeling, dvs. barn som er fra 1 til 3 år. I år er vi 13 barn til sammen, 5 jenter og 8 gutter. Hverdagen vår er preget av faste

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Informasjonshefte Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen 1 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Vi håper at både dere

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

FOR SØVIK BARNEHAGE VEDTATT I SAMARBEIDSUTVALGET 7. NOVEMBER

FOR SØVIK BARNEHAGE VEDTATT I SAMARBEIDSUTVALGET 7. NOVEMBER FOR SØVIK BARNEHAGE VEDTATT I SAMARBEIDSUTVALGET 7. NOVEMBER 2011 1 INNHOLD FORORD s.2 ORGANISERING..s.3 KOMMUNENS SATSNINGSOMRÅDE s.3 - Kommunikasjon, språk og tekst Materiell.s.5 Andre fagområder.s.5

Detaljer

Halvårsplanen for Revehiet

Halvårsplanen for Revehiet Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplanen for Revehiet Vår 2017 Side 1 av 10 Innhold 1 Innledning 3 2 Kommende periode på Revehiet 4 Side - Personal 4 - Barnegruppe 4 - Bursdager 4 - Viktige datoer

Detaljer

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!!

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!! DAGSRYTME KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 08.30 ROLIG AKTIVITET Kl. 08.30 09.00 FROKOST Dersom barnet skal spise frokost i barnehagen er det fint om barnet kommer til dette tidspunktet. Vær oppmerksom

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

August 2015 3 4 5 6 7 8 9

August 2015 3 4 5 6 7 8 9 August 2015 MAND AG TIRSD AG ONSD AG TORSD A G FREDAG LØRDAG SØ ND A G 3 4 5 6 7 8 9 August er preget av oppstart, tilvenning og sosial kompetanse. 10 11 Planleggingsdag barnehagen er stengt. (1/5) 12

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013. Birkeland barnehage

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013. Birkeland barnehage TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013 Birkeland barnehage TEMAPLAN SKOGSTJERNA 2012/2013 UTELIV MÅL: Varierte og gode opplevelser i natur og nærmiljø Aktiv bruk av kroppen Stimulere eventyrlyst og vitebegjær

Detaljer

Periodeplan Vinterbro Barnehage

Periodeplan Vinterbro Barnehage Periodeplan Vinterbro Barnehage September til november 2011 Avdeling: Barkus Telefon: 64 97 42 89 Vi som jobber på Barkus er: Cathrine Løvhaug, pedagogisk team leder Monica Øien Eriksen, pedagogisk leder

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 YTTERØY BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 YTTERØY BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 YTTERØY BARNEHAGE PRESTEKRAGEN Og KVITVEISA 1. Generelt om Ytterøy barnehage Ytterøy barnehage vokser stadig og det er jo flott. I 2012 fikk vi et nytt bygg og den avdelinga kaller vi

Detaljer

PERIODEPLAN Avdeling: Spurven

PERIODEPLAN Avdeling: Spurven PERIODEPLAN Avdeling: Spurven Litt fra oppstarten august AVDELINGEN: NÅ er vi i gang med det nye barnehageåret. Vi har i August hatt fokus på å bli kjent og bygge relasjoner oss i mellom, barn barn og

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Nyhavnsveien 4 5042 Bergen 55 95 17 70 nyhavn@kidsabarnehager.no www.kidsabarnehager.no Innhold Dette er et tillegg til årsplan 2016-2017 som gjelder for høst

Detaljer

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA:

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund -80 % Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider: Bente Oliversen Roy jobber også hos oss i 80 % som ekstra assistent.

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

2011-2012. Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i

2011-2012. Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i 2011-2012 til barnehageåret På avdeling Ulvehiet Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i alderen 5-6 år. Dagsrytmen på vår avdeling: 07.00. Barnehagen åpner Frilek

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 ÅRSPLAN ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 Denne årsplanen gjelder fra 15. september 2011 til 15.september 2012. Velkommen til Engesland barnehage! Barnehagen har 2 avdelinger og eies og drives av Birkenes

Detaljer

HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2013-2014

HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2013-2014 HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2013-2014 1 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2013-2014 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer som ligger til grunn for den barnehagehverdagen som ditt barn

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage åpnet i august 2011 og er Bærums nyeste kommunale barnehage. Her kan vi ta imot inntil 120 barn i alderen 1-6 år Bygget består av 6 baserom,

Detaljer

Årsplan for gul og grønn gruppe

Årsplan for gul og grønn gruppe Årsplan for gul og grønn gruppe 7 barn på grønn gruppe. 2 jenter og 5 gutter 3 barn på gul gruppe. 1 jente og 2 gutter. Hverdagen vår vil bestå av fast dagsrytme og rutiner. Mandager er temadag. For at

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Maurtua Høsten 2016 Innhold 1. Innledning s 3 2. Maurtua høsten 2016 s 4 - Personalet og barnegruppa s 4 - Uka på Maurtua s 5 - Våre temaer og mål for

Detaljer

TEMA PLAN SOLSIKKA 2012-2013

TEMA PLAN SOLSIKKA 2012-2013 TEMA PLAN SOLSIKKA 2012-2013 TEMAPLAN SOLSIKKA 2012/13. TEMA: UTELIV MÅL: Varierte og gode opplevelser i natur og nærmiljø Aktiv bruk av kroppen Stimulere eventyrlyst og vitebegjær De voksne: Gi barna

Detaljer

De voksne er Karin, Vibeke og Elise (ped.leder). Vi jobbet sammen forrige år også, og har alle lang erfaring fra barnehage.

De voksne er Karin, Vibeke og Elise (ped.leder). Vi jobbet sammen forrige år også, og har alle lang erfaring fra barnehage. Vi er i september og har kommet godt i gang med barnehageåret, men synes likevel at vi kan ønske barn og foreldre velkommen til et nytt år i på Trollskogen. Oppstarten har gått fint og vi ser fram til

Detaljer